1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben"

Átírás

1 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban meghatározott műveltségtartalom átadásában, az alapkészségek kialakításában és a társadalmi beilleszkedés képességének formálásában meghatározó szerepet tölt be a nagybetűvel értelmezett ISKOLA. A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény városunk közoktatási rendszerében elfoglalt helyét a magas színvonalú pedagógiai munkának köszönheti, mely kifejezetten gyermekközpontú, tartalmát a sokszínűség és az eredményesség, légkörét pedig a bizalom és az őszinteség jellemzi. Továbbra is nyugodt és boldog kisiskolás kort merünk ígérni tanulóinknak, s mindazt az ismeretet, készséget és gyakorlati tudást, ami a sikeres középiskolai továbbtanuláshoz, szakmaszerzéshez szükséges. 2. A tanév feladatai Oktató-nevelő munkánkat a pedagógiai programban rögzített célok és elvárások alapján végezzük, melynek középpontjában a hatékony személyiségfejlesztés áll. A munkaterv összeállításához az intézményi alapdokumentumokon kívül a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv szeptembertől hatályossá vált elemeit használtuk fel. A feladatok ütemezését az éves iskolai eseménynaptár tartalmazza. Kiemelt feladataink: Az Nkt. hatályba lépését követően a fenntartó 4 hónapon belül felülvizsgálja a közoktatási intézmény alapító okiratát (az Nkt-nek való megfelelés szempontjából), a pedagógiai programot (és annak részeként a helyi tantervet) Iskolai dokumentumok átdolgozása. Nkt. 27. (11.) értelmében szeptember 1-től bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamon). Ha a tanév kezdetét megelőzően a mindennapos testnevelés megszervezése miatt a pedagógiai program módosítása szükséges, nem kell a fenntartó jóváhagyása Órarendbe történő iskolai foglalkozások megszervezése. Nkt. 80. (1.) a 2012/13. tanévben fel kell mérni a tanulók fizikai állapotát és edzettségét (2013. április 3. és május 28. között) Felmérések megszervezése és dokumentálása, iskolai adatbázis létrehozása. Nkt. 3. melléklet: szeptember 1-én hatályba lép a pedagógusok alkalmazási feltételeire vonatkozó új szabályozás. A digitális tananyag, interaktív tábla az IKT eszközök napi gyakorlatban való széles körű alkalmazása. TIOP 1.1.1/07 Az informatikai kultúra elterjesztését segítő pályázathoz kapcsolódó aktuális feladataink - tanulói netbook alkalmazása. TÁMOP 3.1.4/08-02 pályáztat 2011/12-es tanévre vonatkozó feladatai. KEOP 5.3.0/A pályázat munkálatainak befejezése. 1

2 Felkészülés a következő időszak pályázataira: o TÁMOP /2 Iskolai tehetséggondozás o TÁMOP 3.4.4/B-11 Országos tehetséggondozó hálózat létrehozása o TÁMOP /2 Innovatív iskolák fejlesztése 2.1. A tanév helyi rendje A tanév szorgalmi idejének kezdő és záró napja, a szünetek időpontja, valamint az első félév befejezése és a félévi bizonyítványosztás időpontja megegyezik a tanév helyi rendjéről Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI.8) EMMI rendeletével a következő kiegészítéssel rendeletben meghatározottakkal. A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: szept. 03. záró napja: jún. 13. Évnyitó - elsősök köszöntése: szept. 02. (vasárnap) első tanítási nap: szept. 03. (hétfő) utolsó tanítási nap: június 13. (csütörtök) Az első félév befejezése: január 11. (péntek) a szülők értesítése: január 14. (hétfő) Őszi szünet: okt. 29. nov. 04. előtti utolsó tanítási nap: utáni első tanítási nap: október 27. (szombat) november 05. (hétfő) Téli szünet: december január 4. előtti utolsó tanítási nap: utáni első tanítási nap: december 21. (péntek) január 07. (hétfő) Tavaszi szünet: március 28. április 02. előtti utolsó tanítási nap: utáni első tanítási nap: március 27. (szerda) április 03. (szerda) A tanév helyi rendjének intézményi sajátosságai EMMI rendelet alapján a nevelőtestület pedagógiai célokra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy nap felhasználásáról a diákönkormányzat dönthet. A nevelőtestület döntése alapján öt tanítás nélküli munkanapot az alábbiak szerint használunk fel: 2

3 A tanítás nélküli munkanapok programjának és időpontjának ütemezése: október 19. Továbbképzési nap: Az új törvényi szabályozás A jogszabályváltozásból adódó feladataink Az iskolai dokumentumok átdolgozása január 3-4. TÁMOP pályázatok: Iskolai tehetséggondozás Tehetségpont kialakítása Innovatív iskolák fejlesztése május 31. DÖK napja - Gyermeknap június 14. Osztályozó értekezlet Az Oktatási Hivatal május 29-én szervezi meg szakértők bevonásával az Országos kompetenciamérést (anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődése) a negyedik, hatodik, nyolcadik (és tízedik) évfolyamon. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az említett évfolyamon tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, ezen a napon további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem lesz. A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében október 12-ig kell felmérni azon első osztályos tanulók körét, akiknél az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni október 27-ig a Hivatalnak jelenteni az érintett tanulók létszámát, a teljes DIFER vizsgálatokat december 7-ig kell elvégezni Feladataink a működés feltételeinek biztosítása terén - A személyi feltételek megteremtése - A tárgyi feltételek javítása: mindennapos testneveléshez az eszközbővítés (Kölyök Atlétika Program) az épület folyamatos karbantartása minden iskolahasználó feladata az épület, a berendezések állagának óvása, a tisztaság megőrzése esztétikus, otthonos tantermek kialakítása, az ismerethordozók bővítése az udvaron a pihenési és játéklehetőségek bővítése takarékos gazdálkodással a működőképesség biztosítása a pályázati lehetőségek kihasználása, pályamunkák készítése a hitoktatás feltételeinek biztosítása az egyházak kérése és a szülői igények alapján a táncoktatás lehetőségének biztosítása 2.3. A nevelés-oktatás folyamatában Jogszabályi változások hatása a tanévre: - A köznevelési törvény módosításai. 3

4 - A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló módosítások. - A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos főbb változások. A kompetencia alapú feladatok beépítése a tanulás tanítás folyamatába. Kulturált viselkedés és tolerancia. A DINA 8 iskolai adminisztrációs szoftver alkalmazása a hagyományos napló és iskolai adminisztrációs rendszerrel párhuzamosan. A mindennapos testnevelés beépítése az 1 és 5. évfolyamon. Az oktatásban alkalmazott módszerek sokszínűsége: az IKT eszközök napi gyakorlatban történő alkalmazásának további bővítése, a TIOP és TÁMOP pályázatok folytatása, iskolai honlap szerkesztése és karbantartása. Nevelő-oktató munkánkat egységes elveink alapján a jogelőd intézmények pedagógiai programjaiban meghatározott óratervek szerint szervezzük. A tantervi követelményeket felmenő rendszerben folyamatosan lebontjuk és a továbbhaladáshoz szükséges minimumot pontosan meghatározzuk. Csoportra és egyénre szabott fejlesztő programot dolgozunk ki és alkalmazunk a tantárgyi tanmenetekbe építve. Kiemelt céljaink, feladataink: Modern, tudás alapú társadalmunkban mind nagyobb szükség van az iskolázás során kialakítandó és fejlesztendő kompetenciákra. Pedagógiai munkánkban a tanulói aktivitásra építünk, és arra törekszünk, hogy minél hatékonyabb legyen az ismeretek többszintű elsajátítása, alkalmazása. A tágabban értelmezett tudáson túl a megtanultakhoz való viszony (attitűd) formálását is kiemelt feladatnak tekintjük, s továbbra is fokozott figyelmet fordítunk az állandó pozitív megerősítésre. - Szilárd alapkészségek kialakítása - az alapkészségek kialakításával és megszilárdításával készítünk fel az önálló ismeretszerzésre, önművelésre - tanulási technikák készségszintű elsajátítása - tehetségek kibontakoztatása - Kommunikációs képességek és viselkedéskultúra kialakítása - használható nyelvtudás elsajátításának biztosítása - az informatikai- számítástechnikai ismeretek alkalmazóképes elsajátítása - hagyományok ápolása, az iskola, az osztályok közösségi életének szervezése - Társadalmi és természeti környezettel eleven kapcsolatban álló nevelés és oktatás - a környezetvédelem szerepének, fontosságának megismertetése - környezettudatos gondolkodás szemléletének kialakítása - a környezeti neveléshez szükséges eszközök gyarapítása - Testi és lelki egészség, mint a harmonikus személyiségfejlődés része - az iskolai egészségnevelésben kiemelkedő szerepe van a prevenciónak - az egészségkárosító magatartásformák elkerülése - az aktív szabadidő eltöltés iránti igény kialakítása - a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása - Pályaorientációs pedagógiai munka - az élethosszig tartó tanulás igényének és képességének kialakítása 4

5 - érdeklődés, pálya-irányultsági vizsgálatok koordinálása - rendhagyó osztályfőnöki órák szervezése - a pályaválasztást segítő rendezvényeken való részvétel biztosítása - Átlagos fejlődésmenettől eltérő tanulókkal való foglalkozás - a tanulási nehézségek feltárása, a hátrányok csökkentése, felzárkózás - folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés alkalmazása - a tehetség, a kiemelkedő teljesítmény felismerése és fejlesztése -A TÁMOP 3.1.4/08-02fenntartási időszakára vállalt feladatok a 2012/13-es tanévben 1. Szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása a 3.d és 7.c osztályokban. Felelős: Szabó Ildikó, Székely Istvánné 2. Matematika kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása a 5.a, 7.b osztályokban. Felelős: Szemancsikné Kovács Edit, Nátor Anna 3. Idegen nyelv kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása a 7.b osztály emelt csoportjában. Felelős: Lőrinczy Tünde 4. Ember és társadalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 6.a osztályban. Felelős: Nagy Dávid 5. Három hetet meghaladó projekt szervezése a 3.d osztályban. Felelős: Szabó Ildikó 6. Témahét szervezése 5.b osztályban. Felelős: Karakasné Ágoston Anikó, Farkasné Kurucsó Júlia 7. Egészségnevelés moduláris oktatási program bevezetése a 4.c osztályban. Felelős: Szemancsikné Kovács Edit, Udvari Edina 8. A romániai Lugosi Általános Iskolával a kapcsolattartás folytatása. Felelős: Lőrinczy Tünde 9. Az implementációban résztvevő tanulócsoportoknál az IKT-val segített tanórák arányának 25 % -ban való megvalósulása. Felelős: érintett nevelők 10. A TÁMOP keretében megvalósult innovációk feltöltése az iskolai honlapra. Felelős: az implementáló pedagógusok 11. Beszámoló készítése a TÁMOP-ban vállalt feladatok megvalósításáról. Felelős: valamennyi implementáló nevelő 12. A megvalósításban részt vevő tanulócsoportok naplójában a tanítási órák a tavalyi évben bevezetett jelölések alkalmazása (sárga, ill. narancssárga). Felelős: érintett nevelők 5

6 13. A rendelkezésre álló digitális tananyag megismerése és használata a tanítási órákon. Felelős: valamennyi nevelő Határidő: folyamatos A pályázatok során nyert IKT eszközök használatának elsajátítás, a tanulói laptopok használatba vétele. Felelős: valamennyi nevelő 3. Külső belső információs rendszerünk 3.1. Külső információs rendszerünk A fenntartóval kialakult jó kapcsolat megőrzése és további erősítése Folyamatos kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel Az iskola és a család partneri kapcsolatának erősítése (szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások, nyílt napok) Az általános és középiskolákkal való kölcsönös együttműködés és konzultáció a bennünket érintő közös témákban Az óvodákkal kialakult jó kapcsolat további erősítése Folyamatos együttműködés a közművelődési intézményekkel és civil szervezetekkel Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezleteket minden évfolyamon szeptemberben, februárban és májusban tartunk. Az ötödik évfolyamon szeptemberben összevont szülői értekezletet szervezünk az osztályban tanító valamennyi pedagógus részvételével a kialakult gyakorlat és a szülők pozitív visszajelzése alapján. Pályaválasztási szülői értekezlet: november A fogadó órák rendjét az osztályfőnöki munkaközösség javaslata alapján a következők szerint határozzuk meg: - alsó tagozaton évente két alkalommal - november és április hónapban - felső tagozaton szülői igény szerint Nyílt tanítási napot a leendő első osztályos tanulók szülei számára a városi egyeztetés alapján február hónapban szervezünk. Ezen alkalmakon kívül a nevelők rendkívüli esetben egyeztetés után szülői értekezletet hívhatnak össze. Fogadóórákat a fent megjelölt időpontok mellett szükség és igény szerint tervezhetnek. A jövőben is figyelmet fordítunk arra, hogy a kapcsolattartás szervezett fórumai lehetőség szerint a munkaértekezletet kövessék. 6

7 3.2 Belső információs rendszerünk működése Minden hónap első szerdáján kibővített iskolavezetőségi ülést tartunk a munkaközösségvezetők, valamint az érdekképviseleti vezetők részvételével. Ezek témáját havi bontásban tervezzük, s a tervezett témákon túl a folyamatosan jelentkező aktuális teendőinkről való tájékozódás és egyeztetés is célja és feladata a megbeszéléseknek. A munkaértekezletek témái az iskolavezetés megbeszélései alapján alakulnak, kiegészítve az aktuális feladatokkal. A kibővített vezetőségi ülések tervezett témái: Szeptember: - A tanévkezdés feladatai, egyeztetések, kérelmek elbírálása - A tanév feladatainak ütemezése, szervezése - A tantárgyfelosztás véglegesítése - A kötelezően átdolgozandó iskolai dokumentumok módosításának előkészítése - Iskolai és iskolán kívüli versenyek szervezése - ITV, IR,hirdetések, honlap, médiakapcsolatok Október: - A tanmenetek ellenőrzésének tapasztalatai - Az iskolai ünnepségek szervezési feladatainak egyeztetése - Pályaválasztási szülői értekezlet előkészítése - Idegen-nyelvi hét eseményeinek koordinálása - Papírgyűjtés előkészítése és szervezése - Iskolai leltár előkészítése egyezetés és ütemezés - Egészséghét szervezése November: - Tájékoztatás a statisztika alapján - Tájékozódás az első osztályosok szokásrendjének, tanulmányi munkájának alakulásáról - Egészséghét szervezése - Nevelési értekezlet előkészítése - Az ingyenes tankönyvek iránti igények felmérése - Pályaválasztási szülői értekezlet megszervezése - A Mikulás látogatásának előkészítése - Közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás (tapasztalatok - igények és lehetőségek) - Kapcsolattartás az óvodával, óvónők meghívása a jelenlegi elsősökhöz December: - A tagozatváltás tapasztalatai - A Mikulás fogadása - A karácsonyi ünnepségek előkészítése - A költségvetési helyzettel és leltárral kapcsolatos tájékoztatás 7

8 4. Az iskolai munkával kapcsolatos beosztások, megbízatások Január: - Az első félév zárásának előkészítése, a beszámoló szempontjainak megfelelő információk összegyűjtése - A következő tanév tankönyvrendelésének előkészítése (a kiválasztási elvei és módja) - A februári félévi értekezlet előkészítése - Az iskolai sí-táborokról való tájékoztatás - Az első osztályosok beiskolázásának előkészítése feladatok, egyeztetések Február: - Az első félév munkájának értékelése - Szakkörök, differenciált foglalkozások, ebédeltetés, napközi rendje - Az iskolai tanulmányi versenyek szervezési feladatainak egyeztetése - Az iskolai farsang szervezése, lebonyolítása (feladatok, felelősök, egyeztetés szülők tájékoztatása) - A évi költségvetés keretszámai Március: - Az új Köznevelési Törvény megismerése - Nemzeti ünnepünk az iskolai ünnepség előkészítése - A nyolcadik osztályosok továbbtanulása - tájékoztatás - Tanulmányi kirándulások szervezésének feladatai - A nevelőtestületi értekezlet előkészítése - Továbbképzési program, beiskolázási terv egyeztetése - József Attila versmondó verseny előkészítése (nevezések, felelősök, forgatókönyv) - Népművészet hete Április: - Csabai kulturális játékok - A városi tanulmányi verseny előkészítése (nevezések, felelősök, forgatókönyv) - Városi, megyei tanulmányi- és sportversenyekkel kapcsolatos tájékoztatás - A tehetséggondozás helyzete, a háziversenyek tapasztalatai, további feladatok - A napközis csoportok munkájának tapasztalatai - Az országos kompetenciamérés feladatainak egyeztetése Május: - Családi nap - A tanév zárásának előkészítése - Országos kompetenciamérés - Gyermeknapi rendezvények előkészítése - Nyári napközis táborral kapcsolatos feladatok felelősök, egyeztetés Június: - A tanév munkájának értékelése - A ballagás és tanévzáró ünnepély előkészítésének feladatai - egyeztetés - Nyári programok 8

9 Igazgató: Igazgatóhelyettes: Gazdasági vezető: Iskolatitkár: Vida András Vad Antalné, Farkasné Kurucsó Júlia Beretich Sándorné Simon Györgyné Az iskolai munkaközösségek vezetői Munkaközösség neve Alsós anyanyelvi Alsós matematika Osztályfőnöki Magyar nyelv - és irodalom - történelem idegen nyelv Természettudományi - testnevelés Pályaválasztási felelős Ifjúságvédelmi felelősök Könyvtár Közművelődés Tankönyvfelelősök Munkavédelmi megbízott Munkavédelmi felelős Tűzvédelmi felelős Munkaközösség - vezető Podaniné Magát Katalin Balog Tibor Kovácsné Csontos Mária Székely Istvánné Domokosné Hugyik Ágnes Székely Istvánné Tulkán Józsefné, Karakasné Ágoston Anikó Karakasné Ágoston Anikó, Illyésné Bencze Éva Csomósné Tanka Ilona, Mihálik Ágnes Bárdosné Kováts Éva, Szemancsikné Kovács Edit, Mezei Gyuláné, Mihálik Ágnes Vagyon Mihály Till János Bugyik László Békéscsaba, szeptember Vida András igazgató 9

10 5. Ellenőrzési terv 5.1 A pedagógiai munka ellenőrzése Ellenőrzési feladat A feladat ellátásáért felelős személy Ellenőrzést végző/k/ Az ellenőrzés időpontja A javító és osztályozó vizsga lebonyolítása szaktanárok igazgató augusztus 28. Az órarendek szakszerű elkészítése nevelők igazgatóhelyettes augusztus 29. A tanulók balesetvédelmi oktatása osztályfőnökök, nevelők felelős mkv szeptember 3. osztályfőnöki mkv. Naplók megnyitása, kitöltése osztályfőnökök igazgatóhelyettes szeptember 3. A munkaközösségi munkatervek elkészítése munkaközösség-vezetők igazgató október 1. A munkaközösségi munkatervek munkaközösség-vezetők igazgatóhelyettes folyamatos végrehajtása igazgató Tanmenetek elkészítése nevelők munkaközösség-vezetők szeptember 28. Törzslap - személyi rész kitöltése osztályfőnökök igazgatóhelyettes október és 5. évfolyam Osztálystatisztikák elkészítése a naplóban osztályfőnökök igazgatóhelyettes október 1. Az iskolai statisztika elkészítése igazgatóhelyettes igazgató október 15. A naplókban az adminisztráció vezetése, túlóra, helyettesítés jelölése osztályfőnökök, nevelők igazgatóhelyettes folyamatos havonta 10

11 Ellenőrzési feladat A feladat ellátásáért felelős személy Ellenőrzést végző/k Az ellenőrzés időpontja A pedagógusok munkájának szakmai ellenőrzése, órák és egyéb tanórán kívüli foglalkozások látogatása nevelők munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes, igazgató folyamatos Az iskolai rend, fegyelem, tisztaság ellenőrzése osztályfőnökök, nevelők, ügyeletes nevelők igazgatóhelyettes, igazgató hetente - pénteki nap Ebédeltetés, ügyeleti beosztás nevelők osztályfőnöki munkaközösségvezető, igazgatóhelyettes folyamatos A féléves munka értékelése írásban nevelők igazgatóhelyettes, igazgató január A tanulmányi versenyek iskolai fordulóinak megszervezése, lebonyolítása nevelők igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők február március (a kiírásnak megfelelően) A városi tanulmányi versenyeken való részvétel: 7-8 évfolyam nevelők igazgatóhelyettes április-május Évzáró vizsga a táncművészeti tanszakon táncpedagógusok igazgató, igazgatóhelyettes június A törzslap és a bizonyítványok kitöltése, összeolvasásuk a naplóval osztályfőnökök igazgató június Az éves munka értékelése írásban nevelők, munkaközösségvezetők igazgatóhelyettes, igazgató június 11

12 5.2 Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés Ellenőrzési feladat A jóváhagyott költségvetési keretszámok szerinti gazdálkodás az érvényben lévő jogszabályok és helyi rendelkezések értelmében A feladat ellátásáért felelős személy Ellenőrzést végző/k/ Az ellenőrzés időpontja gazdaságvezető igazgató január 1. - december 31. Létszám- és tervgazdálkodás szabályszerűsége igazgató B.M.J.V. Pénzügyi és Gazdasági Osztály január 1. - december 31. Házipénztár kezelése pénzügyi ügyintéző igazgatóhelyettes folyamatos Nyilvántartó kartonok vezetése, ellenőrzése A beszerzett tárgyi eszközök bevételezéséről nyilvántartások vezetése, egyeztetés a főkönyvvel A havonta kifizetett bér, bérjellegű és egyéb dologi kiadások feladása a MÁK részére pénzügyi ügyintéző, iskolatitkár gazdasági vezető folyamatos pénzügyi ügyintéző gazdasági vezető folyamatos gazdasági vezető igazgatóhelyettes folyamatos 12

13 5.3 Egyéb területeken végzett ellenőrzés Ellenőrzési feladat A feladat ellátásáért felelős személy Ellenőrzést végző/k/ Az ellenőrzés időpontja Munka- és balesetvédelmi oktatás és szemle, Tűzvédelmi oktatás munkavédelmi felelős igazgatóhelyettes, igazgató augusztus 31-ig A takarítás technikai dolgozók igazgató folyamatos A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkafegyelmének ellenőrzése: - gazdasági-ügyviteli dolgozók - technikai dolgozók Karbantartási és javítási szükségletek felmérése dolgozók igazgató, igazgatóhelyettes folyamatos karbantartók munkavédelmi felelős folyamatos 13

14 6. A 2012/2013. tanévre meghirdetett tanulmányi versenyek Az EMMI által meghirdetett és anyagilag vagy szakmailag támogatott tanulmányi versenyek száma jelentősen csökkent az elmúlt évekhez képest. A Szép Magyar Beszéd verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára, valamint a Kaán Károly XXI. Országos Természet- és Környezetismereti verseny, Országos elsősegély ismereti verseny. Több nagy múltú, hagyományosan megrendezett felmenő rendszerű verseny gondozását vették át alapítványok és pedagógiai társaságok, valamint helyben a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár. A tehetséges tanulók versenyekre történő felkészítése továbbra is kiemelt feladataink közé tartozik - a tehetséggondozás egyik legfontosabb területe a versenyeztetés. A versenyek nevezési díját többségében a szülők fizetik, de szükség esetén, kérés vagy jelzés alapján (pl. hátrányos helyzetű tanulók, többgyermekes családok ) a nevezési díjak átvállalásában segítséget nyújthat iskolai alapítványunk vagy maga az intézmény. A hagyományos iskolai (házi) versenyeket a jövőben is megrendezzük, mert a versenyeken való részvétel fontos motiváló erő. A sikeres szereplés további erőfeszítésre ösztönzi a tanulókat és pozitívan hat a közösség tagjaira, s magával húzza a többieket. Ezzel pedig erősíti az önbizalmat, fejleszti a személyiséget és segít a közösség építésben is. Alsó tagozat: - Folyamatos feladatmegoldó verseny matematikából - Suli-Hód levelezős feladatmegoldó verseny - TEKI-TOTÓ levelező verseny - Bolyai matematika csapatverseny - Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny - Kenguru Matematika Verseny - Bendegúz országos anyanyelvi feladatmegoldó verseny - Nyelvi játék (3 forduló folyamatos feladatmegoldó verseny) - Versmondó verseny - Mesemondó verseny - Meseíró pályázat - Helyesírási verseny - 4. osztályosok iskolai tanulmányi verseny - Népdaléneklési verseny - Tréfás mesemondó verseny - Városi gyermekrajz verseny - Közlekedésbiztonsági rajzpályázat - Iskolai népdaléneklési verseny - Csabai Kulturális Játékok városi verseny - Keresztrejtvény fejtő verseny 14

15 Felső tagozat: - Iskolai matematika verseny - TIT levelezési verseny - Bolyai matematika csapatverseny - Varga Tamás Matematikaverseny - Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny - Kalmár László Verseny - Zrínyi Ilona Matematikaverseny - Curie levelezéses verseny - Meleg István Kémiaverseny - Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny - Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti verseny - Kazinczy szép magyar beszéd verseny - Történelem verseny 5-6. o. és 7-8. o. számára - Titok történelmi tesztverseny - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - Bendegúz országos anyanyelvi feladatmegoldó verseny - Horváth János tanulmányi verseny - Megyei Angol szóbeli verseny - Megyei Angol írásbeli verseny - TELC megyei angol verseny - Apáczai Tehetségkutató Verseny - Megyei TIT Biológia-levelező verseny - Szenvedélyünk az egészség verseny - Iskolai népdaléneklési verseny - Csabai Kulturális Játékok városi verseny - Keresztrejtvény fejtő verseny A következő versenyek területi fordulójának vagy megyei döntőjének lebonyolításában rendezőként is részt veszünk: - Csabai Kulturális Játékok: - Szín-Játék-Zene-Szó - József Attila szavalóverseny - Bendegúz országos anyanyelvi feladatmegoldó verseny megyei fordulója - TELC megyei angol verseny 15

16 7. Eseménynaptár 2012/13. Ünnepségek, rendezvények, versenyek, közművelődési feladatok Minden hónapra vonatkozó feladatok: - Házi tantárgyi-, kulturális- és sportversenyek segítése, koordinálása; - Városi tantárgyi-, kulturális-és sportversenyek segítése, koordinálása; - Városi programok ajánlása, szervezése; - Iskolai dekorációk rendezése, frissítése; - Információáramlás segítése; AUGUSZTUS Tanévnyitó ünnepély - szept óra SZEPTEMBER SZERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS: Színházi előadások, koncertek szervezése; (Mihálik Ágnes) Az éves tervezhető kiállítások előkészítése, egyeztetése, szervezése; (Csomósné Tanka Ilona és Bondár Edit) Iskolatévé, hirdetési rend, honlap, iskolaújság, faliújságok és egyéb kommunikációs lehetőségek az információk átadására, a megjelenésekre. Médiakapcsolatok. (Csomósné - Bondár Edit - Podani György) A Vasárnapi Iskola tematikájának összeállítása, segítése; (Lőrinczy Tünde) ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A Népmese napja szept. 28. ( Karakasné Ágoston Anikó) ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Autómentes napi rendezvények (Csomósné) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Atlétikai csapatbajnokság (körzeti és megyei) Labdarúgás- körzeti versenyek Kirándulás Erdélybe szeptember 28-án (Nátor Anna, Nagy Dávid) OKTÓBER ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Zenei világnapi koncert (okt. 1-je) (Hajtman Ildikó- Csomósné) Október 6-i megemlékezés (okt óra) (Podani György - Csomósné Tanka Ilona) Papírgyűjtés, PET-palackok gyűjtése: okt én (péntek-szombat) 7 órától ig; szombaton 15 óráig *Október 23-i ünnepség-okt órától (Csomósné Tanka Ilona) és az iskolazászló ünnepélyes átadása Idegen nyelv hete-(baráthné Kutasi Györgyi +angol nyelvet tanítók) ISKOLAI VERSENYEK: Nyelvi játékok 1-4. osztály 1. forduló 16

17 Matematika háziverseny 2-4. oszt. 1. forduló TITOK iskolai fordulók magyar-angol- és történelem tárgyakból Az Apáczai Tehetségkutató Tanulmányi Versenyen (ATTV) iskolai fordulója ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Idősek napja okt. 1-je (Lőrinczy Tünde - Hanyecz Andrásné) Városi megemlékezés az aradi vértanúkról okt óra (Nagy Dávid) Rendhagyó történelem óra (Andrássy Úti Társaskör Vágvölgyiné Nóra) Szüreti bál október 19. Honvédelmi verseny a fürjesi laktanyában (Szabó Lajos) Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékünnepsége október 23. kedd Az 56-os Kiállítóhely ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Területi Bólyai Csapatverseny 3 8. osztályosoknak OLVASNI JÓ!- Országos levelezős olvasási verseny 1. forduló SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelezős verseny 1-4. évf. 1. forduló Curie Kémia Emlékverseny 1. forduló Labdarúgás-körzeti versenyek Kosárlabda-körzeti versenyek Kispályás labdarúgás- Őszi forduló NOVEMBER ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Pályaválasztási szülői értekezlet nov órától Egészségnapok szervezése nov Óvónők látogatása Előadás és tesztfeladatok az AIDS Világnapjáról (december 1.) a 8. osztályokban AHA program (védőnő, ifj. védelmi felelősök) ISKOLAI VERSENYEK: Helyesírási verseny 5-8. évfolyam Matematika háziverseny 2-4. oszt. 2. forduló Matematika háziverseny évfolyam Vetélkedő a dohányzás káros hatásairól a felső tagozatosoknak ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Hősök és mártírok emléknapja (nov.2.) Megemlékezés az 56-os mártírokról (nov. 4.) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Részvétel a Szenvedélyünk az egészség városi vetélkedőn (7-8. osztály) TELC megyei angol verseny november 17. Curie Kémia Emlékverseny 2. forduló Terem labdarúgás körzeti versenyek Kosárlabda - Őszi forduló 17

18 DECEMBER ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Mikulás dec. 6. csütörtök 8 óra Advent Jótékonysági vásár Karácsony ünnepség ISKOLAI VERSENYEK: Tréfás mesemondó verseny 3-4. osztály-iskolai forduló Kazinczy szép magyar beszéd és olvasási verseny iskolai forduló 5-8. osztály ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Gyertyagyújtás-városi rendezvények Békés Csabai Gyertyagyújtás (december 2.) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Városi Tréfás mesemondó verseny (Meseház) Asztalitenisz- körzeti verseny OLVASNI JÓ!- Országos levelezős olvasási verseny 2. forduló SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelezős verseny 1-4. évf. 2. forduló Curie Kémia Emlékverseny 3. forduló Horváth János matematika verseny az Andrássy Gyula Gimnáziumban 1. JANUÁR ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A Magyar kultúra napja 22. Innen nyílnak a csillagok - Beiskolázási játszóház ISKOLAI VERSENYEK: Nyelvi játékok 1-4. évfolyam 2. forduló Játékos sportversenyek Matematika háziverseny évfolyam ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepség (jan. 22. szombat) Az AGORA Multifunkcionális Közösségi Központ Ünnepsorozat ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Országos Elsősegély nyújtási Verseny OLVASNI JÓ!- Országos levelezős olvasási verseny 2. forduló SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelezős verseny 1-4. évf. 2. forduló Curie Kémia Emlékverseny 4. forduló Horváth János matematika verseny az Andrássy Gyula Gimnáziumban 2. FEBRUÁR 18

19 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Beiskolázási nyílt napok Valentin napi programok Farsangok: Felső: Alsó: ISKOLAI VERSENYEK: Versmondó verseny 3-4. oszt. Tanulmányi verseny 3-4. oszt. Matematika háziverseny 2-4. oszt. 3. forduló BENDEGÚZ Nemzetközi Anyanyelvi Verseny iskolai forduló 1-8. osztály Tanulmányi versenyek biológia, földrajz, természetismeret tantárgyakból Kémia háziverseny ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (febr. 25.) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Zrínyi Ilona Matematika verseny 3 8. osztályosoknak Torna- körzeti verseny Torna- megyei döntő MÁRCIUS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Népművészet hete, táncház Nyílt napok (alsó-felső) Március 15-i emlékműsor - márc. 14. csütörtök 11 órától Bendegúz Megyei Anyanyelvi Verseny (helyi szervezés) Csomósné Rendhagyó óra Péter Erika író-költővel (Karakasné) ISKOLAI VERSENYEK: Népdaléneklési verseny 1-8. Versmondó versenyek 1-8. osztály Mesemondó verseny ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc városi emlékünnepsége (márc. 15.) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Mezei futás- körzeti verseny Kosárlabda megyei elődöntő SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelező verseny 1-4. évf. 3. forduló Curie Kémia Emlékverseny-döntő ÁPRILIS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Jótékonysági Bál A Holokauszt áldozataira emlékezünk- ápr

20 ISKOLÁNK ÁLTAL SZERVEZETT VÁROSI VERSENYEK: ***József Attila Városi Szavalóverseny ***Szín-Játék-Zene-Szó Húsvéti ünnepkör Magyar nyelv hete Rendhagyó óra: A Pál utcai fiúk a Jókai Színház művészeivel (2 alkalom) ISKOLAI VERSENYEK: -Nyelvi játékok 1-4. osztály 3. forduló -Helyesírási verseny 3-4. osztály ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Csabai Kulturális Játékok ápr Mezei futás- megyei verseny Kosárlabda- megyei elődöntő Kispályás labdarúgás- körzeti verseny - tavaszi forduló Kispályás labdarúgás- városi döntő Atlétika körzeti verseny SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelezős verseny 1-4. évf. 4. forduló MÁJUS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Anyák napi műsorok Művészeti Gála Madarak, fák napja-programok +kiállítás Gyermeknapi rendezvények ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A Magyar Hősök Emléknapja ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Részvétel a Szenvedélyünk az egészség városi vetélkedőn (7-8. osztály) Városi Kémiaverseny Atlétika egyéni megyei verseny, többpróba megyei döntők JÚNIUS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Pedagógus nap Ünnepi Könyvhét - június 6-8-ig Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.) Trianon Emlékünnepség Ballagás, tanévzáró ünnepély ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Trianoni Emlékünnepség Jún. 4. ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Atlétika országos döntő 20

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.09.30-án. 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév A nevelőtestület véleményezte, elfogadta: Készítette: Jókayné Deák Éva intézményvezető Bajnay Kornél tagintézmény-vezető

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben