1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben"

Átírás

1 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban meghatározott műveltségtartalom átadásában, az alapkészségek kialakításában és a társadalmi beilleszkedés képességének formálásában meghatározó szerepet tölt be a nagybetűvel értelmezett ISKOLA. A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény városunk közoktatási rendszerében elfoglalt helyét a magas színvonalú pedagógiai munkának köszönheti, mely kifejezetten gyermekközpontú, tartalmát a sokszínűség és az eredményesség, légkörét pedig a bizalom és az őszinteség jellemzi. Továbbra is nyugodt és boldog kisiskolás kort merünk ígérni tanulóinknak, s mindazt az ismeretet, készséget és gyakorlati tudást, ami a sikeres középiskolai továbbtanuláshoz, szakmaszerzéshez szükséges. 2. A tanév feladatai Oktató-nevelő munkánkat a pedagógiai programban rögzített célok és elvárások alapján végezzük, melynek középpontjában a hatékony személyiségfejlesztés áll. A munkaterv összeállításához az intézményi alapdokumentumokon kívül a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv szeptembertől hatályossá vált elemeit használtuk fel. A feladatok ütemezését az éves iskolai eseménynaptár tartalmazza. Kiemelt feladataink: Az Nkt. hatályba lépését követően a fenntartó 4 hónapon belül felülvizsgálja a közoktatási intézmény alapító okiratát (az Nkt-nek való megfelelés szempontjából), a pedagógiai programot (és annak részeként a helyi tantervet) Iskolai dokumentumok átdolgozása. Nkt. 27. (11.) értelmében szeptember 1-től bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamon). Ha a tanév kezdetét megelőzően a mindennapos testnevelés megszervezése miatt a pedagógiai program módosítása szükséges, nem kell a fenntartó jóváhagyása Órarendbe történő iskolai foglalkozások megszervezése. Nkt. 80. (1.) a 2012/13. tanévben fel kell mérni a tanulók fizikai állapotát és edzettségét (2013. április 3. és május 28. között) Felmérések megszervezése és dokumentálása, iskolai adatbázis létrehozása. Nkt. 3. melléklet: szeptember 1-én hatályba lép a pedagógusok alkalmazási feltételeire vonatkozó új szabályozás. A digitális tananyag, interaktív tábla az IKT eszközök napi gyakorlatban való széles körű alkalmazása. TIOP 1.1.1/07 Az informatikai kultúra elterjesztését segítő pályázathoz kapcsolódó aktuális feladataink - tanulói netbook alkalmazása. TÁMOP 3.1.4/08-02 pályáztat 2011/12-es tanévre vonatkozó feladatai. KEOP 5.3.0/A pályázat munkálatainak befejezése. 1

2 Felkészülés a következő időszak pályázataira: o TÁMOP /2 Iskolai tehetséggondozás o TÁMOP 3.4.4/B-11 Országos tehetséggondozó hálózat létrehozása o TÁMOP /2 Innovatív iskolák fejlesztése 2.1. A tanév helyi rendje A tanév szorgalmi idejének kezdő és záró napja, a szünetek időpontja, valamint az első félév befejezése és a félévi bizonyítványosztás időpontja megegyezik a tanév helyi rendjéről Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI.8) EMMI rendeletével a következő kiegészítéssel rendeletben meghatározottakkal. A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: szept. 03. záró napja: jún. 13. Évnyitó - elsősök köszöntése: szept. 02. (vasárnap) első tanítási nap: szept. 03. (hétfő) utolsó tanítási nap: június 13. (csütörtök) Az első félév befejezése: január 11. (péntek) a szülők értesítése: január 14. (hétfő) Őszi szünet: okt. 29. nov. 04. előtti utolsó tanítási nap: utáni első tanítási nap: október 27. (szombat) november 05. (hétfő) Téli szünet: december január 4. előtti utolsó tanítási nap: utáni első tanítási nap: december 21. (péntek) január 07. (hétfő) Tavaszi szünet: március 28. április 02. előtti utolsó tanítási nap: utáni első tanítási nap: március 27. (szerda) április 03. (szerda) A tanév helyi rendjének intézményi sajátosságai EMMI rendelet alapján a nevelőtestület pedagógiai célokra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy nap felhasználásáról a diákönkormányzat dönthet. A nevelőtestület döntése alapján öt tanítás nélküli munkanapot az alábbiak szerint használunk fel: 2

3 A tanítás nélküli munkanapok programjának és időpontjának ütemezése: október 19. Továbbképzési nap: Az új törvényi szabályozás A jogszabályváltozásból adódó feladataink Az iskolai dokumentumok átdolgozása január 3-4. TÁMOP pályázatok: Iskolai tehetséggondozás Tehetségpont kialakítása Innovatív iskolák fejlesztése május 31. DÖK napja - Gyermeknap június 14. Osztályozó értekezlet Az Oktatási Hivatal május 29-én szervezi meg szakértők bevonásával az Országos kompetenciamérést (anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődése) a negyedik, hatodik, nyolcadik (és tízedik) évfolyamon. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az említett évfolyamon tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, ezen a napon további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem lesz. A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében október 12-ig kell felmérni azon első osztályos tanulók körét, akiknél az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni október 27-ig a Hivatalnak jelenteni az érintett tanulók létszámát, a teljes DIFER vizsgálatokat december 7-ig kell elvégezni Feladataink a működés feltételeinek biztosítása terén - A személyi feltételek megteremtése - A tárgyi feltételek javítása: mindennapos testneveléshez az eszközbővítés (Kölyök Atlétika Program) az épület folyamatos karbantartása minden iskolahasználó feladata az épület, a berendezések állagának óvása, a tisztaság megőrzése esztétikus, otthonos tantermek kialakítása, az ismerethordozók bővítése az udvaron a pihenési és játéklehetőségek bővítése takarékos gazdálkodással a működőképesség biztosítása a pályázati lehetőségek kihasználása, pályamunkák készítése a hitoktatás feltételeinek biztosítása az egyházak kérése és a szülői igények alapján a táncoktatás lehetőségének biztosítása 2.3. A nevelés-oktatás folyamatában Jogszabályi változások hatása a tanévre: - A köznevelési törvény módosításai. 3

4 - A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló módosítások. - A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos főbb változások. A kompetencia alapú feladatok beépítése a tanulás tanítás folyamatába. Kulturált viselkedés és tolerancia. A DINA 8 iskolai adminisztrációs szoftver alkalmazása a hagyományos napló és iskolai adminisztrációs rendszerrel párhuzamosan. A mindennapos testnevelés beépítése az 1 és 5. évfolyamon. Az oktatásban alkalmazott módszerek sokszínűsége: az IKT eszközök napi gyakorlatban történő alkalmazásának további bővítése, a TIOP és TÁMOP pályázatok folytatása, iskolai honlap szerkesztése és karbantartása. Nevelő-oktató munkánkat egységes elveink alapján a jogelőd intézmények pedagógiai programjaiban meghatározott óratervek szerint szervezzük. A tantervi követelményeket felmenő rendszerben folyamatosan lebontjuk és a továbbhaladáshoz szükséges minimumot pontosan meghatározzuk. Csoportra és egyénre szabott fejlesztő programot dolgozunk ki és alkalmazunk a tantárgyi tanmenetekbe építve. Kiemelt céljaink, feladataink: Modern, tudás alapú társadalmunkban mind nagyobb szükség van az iskolázás során kialakítandó és fejlesztendő kompetenciákra. Pedagógiai munkánkban a tanulói aktivitásra építünk, és arra törekszünk, hogy minél hatékonyabb legyen az ismeretek többszintű elsajátítása, alkalmazása. A tágabban értelmezett tudáson túl a megtanultakhoz való viszony (attitűd) formálását is kiemelt feladatnak tekintjük, s továbbra is fokozott figyelmet fordítunk az állandó pozitív megerősítésre. - Szilárd alapkészségek kialakítása - az alapkészségek kialakításával és megszilárdításával készítünk fel az önálló ismeretszerzésre, önművelésre - tanulási technikák készségszintű elsajátítása - tehetségek kibontakoztatása - Kommunikációs képességek és viselkedéskultúra kialakítása - használható nyelvtudás elsajátításának biztosítása - az informatikai- számítástechnikai ismeretek alkalmazóképes elsajátítása - hagyományok ápolása, az iskola, az osztályok közösségi életének szervezése - Társadalmi és természeti környezettel eleven kapcsolatban álló nevelés és oktatás - a környezetvédelem szerepének, fontosságának megismertetése - környezettudatos gondolkodás szemléletének kialakítása - a környezeti neveléshez szükséges eszközök gyarapítása - Testi és lelki egészség, mint a harmonikus személyiségfejlődés része - az iskolai egészségnevelésben kiemelkedő szerepe van a prevenciónak - az egészségkárosító magatartásformák elkerülése - az aktív szabadidő eltöltés iránti igény kialakítása - a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása - Pályaorientációs pedagógiai munka - az élethosszig tartó tanulás igényének és képességének kialakítása 4

5 - érdeklődés, pálya-irányultsági vizsgálatok koordinálása - rendhagyó osztályfőnöki órák szervezése - a pályaválasztást segítő rendezvényeken való részvétel biztosítása - Átlagos fejlődésmenettől eltérő tanulókkal való foglalkozás - a tanulási nehézségek feltárása, a hátrányok csökkentése, felzárkózás - folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés alkalmazása - a tehetség, a kiemelkedő teljesítmény felismerése és fejlesztése -A TÁMOP 3.1.4/08-02fenntartási időszakára vállalt feladatok a 2012/13-es tanévben 1. Szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása a 3.d és 7.c osztályokban. Felelős: Szabó Ildikó, Székely Istvánné 2. Matematika kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása a 5.a, 7.b osztályokban. Felelős: Szemancsikné Kovács Edit, Nátor Anna 3. Idegen nyelv kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása a 7.b osztály emelt csoportjában. Felelős: Lőrinczy Tünde 4. Ember és társadalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 6.a osztályban. Felelős: Nagy Dávid 5. Három hetet meghaladó projekt szervezése a 3.d osztályban. Felelős: Szabó Ildikó 6. Témahét szervezése 5.b osztályban. Felelős: Karakasné Ágoston Anikó, Farkasné Kurucsó Júlia 7. Egészségnevelés moduláris oktatási program bevezetése a 4.c osztályban. Felelős: Szemancsikné Kovács Edit, Udvari Edina 8. A romániai Lugosi Általános Iskolával a kapcsolattartás folytatása. Felelős: Lőrinczy Tünde 9. Az implementációban résztvevő tanulócsoportoknál az IKT-val segített tanórák arányának 25 % -ban való megvalósulása. Felelős: érintett nevelők 10. A TÁMOP keretében megvalósult innovációk feltöltése az iskolai honlapra. Felelős: az implementáló pedagógusok 11. Beszámoló készítése a TÁMOP-ban vállalt feladatok megvalósításáról. Felelős: valamennyi implementáló nevelő 12. A megvalósításban részt vevő tanulócsoportok naplójában a tanítási órák a tavalyi évben bevezetett jelölések alkalmazása (sárga, ill. narancssárga). Felelős: érintett nevelők 5

6 13. A rendelkezésre álló digitális tananyag megismerése és használata a tanítási órákon. Felelős: valamennyi nevelő Határidő: folyamatos A pályázatok során nyert IKT eszközök használatának elsajátítás, a tanulói laptopok használatba vétele. Felelős: valamennyi nevelő 3. Külső belső információs rendszerünk 3.1. Külső információs rendszerünk A fenntartóval kialakult jó kapcsolat megőrzése és további erősítése Folyamatos kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel Az iskola és a család partneri kapcsolatának erősítése (szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások, nyílt napok) Az általános és középiskolákkal való kölcsönös együttműködés és konzultáció a bennünket érintő közös témákban Az óvodákkal kialakult jó kapcsolat további erősítése Folyamatos együttműködés a közművelődési intézményekkel és civil szervezetekkel Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezleteket minden évfolyamon szeptemberben, februárban és májusban tartunk. Az ötödik évfolyamon szeptemberben összevont szülői értekezletet szervezünk az osztályban tanító valamennyi pedagógus részvételével a kialakult gyakorlat és a szülők pozitív visszajelzése alapján. Pályaválasztási szülői értekezlet: november A fogadó órák rendjét az osztályfőnöki munkaközösség javaslata alapján a következők szerint határozzuk meg: - alsó tagozaton évente két alkalommal - november és április hónapban - felső tagozaton szülői igény szerint Nyílt tanítási napot a leendő első osztályos tanulók szülei számára a városi egyeztetés alapján február hónapban szervezünk. Ezen alkalmakon kívül a nevelők rendkívüli esetben egyeztetés után szülői értekezletet hívhatnak össze. Fogadóórákat a fent megjelölt időpontok mellett szükség és igény szerint tervezhetnek. A jövőben is figyelmet fordítunk arra, hogy a kapcsolattartás szervezett fórumai lehetőség szerint a munkaértekezletet kövessék. 6

7 3.2 Belső információs rendszerünk működése Minden hónap első szerdáján kibővített iskolavezetőségi ülést tartunk a munkaközösségvezetők, valamint az érdekképviseleti vezetők részvételével. Ezek témáját havi bontásban tervezzük, s a tervezett témákon túl a folyamatosan jelentkező aktuális teendőinkről való tájékozódás és egyeztetés is célja és feladata a megbeszéléseknek. A munkaértekezletek témái az iskolavezetés megbeszélései alapján alakulnak, kiegészítve az aktuális feladatokkal. A kibővített vezetőségi ülések tervezett témái: Szeptember: - A tanévkezdés feladatai, egyeztetések, kérelmek elbírálása - A tanév feladatainak ütemezése, szervezése - A tantárgyfelosztás véglegesítése - A kötelezően átdolgozandó iskolai dokumentumok módosításának előkészítése - Iskolai és iskolán kívüli versenyek szervezése - ITV, IR,hirdetések, honlap, médiakapcsolatok Október: - A tanmenetek ellenőrzésének tapasztalatai - Az iskolai ünnepségek szervezési feladatainak egyeztetése - Pályaválasztási szülői értekezlet előkészítése - Idegen-nyelvi hét eseményeinek koordinálása - Papírgyűjtés előkészítése és szervezése - Iskolai leltár előkészítése egyezetés és ütemezés - Egészséghét szervezése November: - Tájékoztatás a statisztika alapján - Tájékozódás az első osztályosok szokásrendjének, tanulmányi munkájának alakulásáról - Egészséghét szervezése - Nevelési értekezlet előkészítése - Az ingyenes tankönyvek iránti igények felmérése - Pályaválasztási szülői értekezlet megszervezése - A Mikulás látogatásának előkészítése - Közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás (tapasztalatok - igények és lehetőségek) - Kapcsolattartás az óvodával, óvónők meghívása a jelenlegi elsősökhöz December: - A tagozatváltás tapasztalatai - A Mikulás fogadása - A karácsonyi ünnepségek előkészítése - A költségvetési helyzettel és leltárral kapcsolatos tájékoztatás 7

8 4. Az iskolai munkával kapcsolatos beosztások, megbízatások Január: - Az első félév zárásának előkészítése, a beszámoló szempontjainak megfelelő információk összegyűjtése - A következő tanév tankönyvrendelésének előkészítése (a kiválasztási elvei és módja) - A februári félévi értekezlet előkészítése - Az iskolai sí-táborokról való tájékoztatás - Az első osztályosok beiskolázásának előkészítése feladatok, egyeztetések Február: - Az első félév munkájának értékelése - Szakkörök, differenciált foglalkozások, ebédeltetés, napközi rendje - Az iskolai tanulmányi versenyek szervezési feladatainak egyeztetése - Az iskolai farsang szervezése, lebonyolítása (feladatok, felelősök, egyeztetés szülők tájékoztatása) - A évi költségvetés keretszámai Március: - Az új Köznevelési Törvény megismerése - Nemzeti ünnepünk az iskolai ünnepség előkészítése - A nyolcadik osztályosok továbbtanulása - tájékoztatás - Tanulmányi kirándulások szervezésének feladatai - A nevelőtestületi értekezlet előkészítése - Továbbképzési program, beiskolázási terv egyeztetése - József Attila versmondó verseny előkészítése (nevezések, felelősök, forgatókönyv) - Népművészet hete Április: - Csabai kulturális játékok - A városi tanulmányi verseny előkészítése (nevezések, felelősök, forgatókönyv) - Városi, megyei tanulmányi- és sportversenyekkel kapcsolatos tájékoztatás - A tehetséggondozás helyzete, a háziversenyek tapasztalatai, további feladatok - A napközis csoportok munkájának tapasztalatai - Az országos kompetenciamérés feladatainak egyeztetése Május: - Családi nap - A tanév zárásának előkészítése - Országos kompetenciamérés - Gyermeknapi rendezvények előkészítése - Nyári napközis táborral kapcsolatos feladatok felelősök, egyeztetés Június: - A tanév munkájának értékelése - A ballagás és tanévzáró ünnepély előkészítésének feladatai - egyeztetés - Nyári programok 8

9 Igazgató: Igazgatóhelyettes: Gazdasági vezető: Iskolatitkár: Vida András Vad Antalné, Farkasné Kurucsó Júlia Beretich Sándorné Simon Györgyné Az iskolai munkaközösségek vezetői Munkaközösség neve Alsós anyanyelvi Alsós matematika Osztályfőnöki Magyar nyelv - és irodalom - történelem idegen nyelv Természettudományi - testnevelés Pályaválasztási felelős Ifjúságvédelmi felelősök Könyvtár Közművelődés Tankönyvfelelősök Munkavédelmi megbízott Munkavédelmi felelős Tűzvédelmi felelős Munkaközösség - vezető Podaniné Magát Katalin Balog Tibor Kovácsné Csontos Mária Székely Istvánné Domokosné Hugyik Ágnes Székely Istvánné Tulkán Józsefné, Karakasné Ágoston Anikó Karakasné Ágoston Anikó, Illyésné Bencze Éva Csomósné Tanka Ilona, Mihálik Ágnes Bárdosné Kováts Éva, Szemancsikné Kovács Edit, Mezei Gyuláné, Mihálik Ágnes Vagyon Mihály Till János Bugyik László Békéscsaba, szeptember Vida András igazgató 9

10 5. Ellenőrzési terv 5.1 A pedagógiai munka ellenőrzése Ellenőrzési feladat A feladat ellátásáért felelős személy Ellenőrzést végző/k/ Az ellenőrzés időpontja A javító és osztályozó vizsga lebonyolítása szaktanárok igazgató augusztus 28. Az órarendek szakszerű elkészítése nevelők igazgatóhelyettes augusztus 29. A tanulók balesetvédelmi oktatása osztályfőnökök, nevelők felelős mkv szeptember 3. osztályfőnöki mkv. Naplók megnyitása, kitöltése osztályfőnökök igazgatóhelyettes szeptember 3. A munkaközösségi munkatervek elkészítése munkaközösség-vezetők igazgató október 1. A munkaközösségi munkatervek munkaközösség-vezetők igazgatóhelyettes folyamatos végrehajtása igazgató Tanmenetek elkészítése nevelők munkaközösség-vezetők szeptember 28. Törzslap - személyi rész kitöltése osztályfőnökök igazgatóhelyettes október és 5. évfolyam Osztálystatisztikák elkészítése a naplóban osztályfőnökök igazgatóhelyettes október 1. Az iskolai statisztika elkészítése igazgatóhelyettes igazgató október 15. A naplókban az adminisztráció vezetése, túlóra, helyettesítés jelölése osztályfőnökök, nevelők igazgatóhelyettes folyamatos havonta 10

11 Ellenőrzési feladat A feladat ellátásáért felelős személy Ellenőrzést végző/k Az ellenőrzés időpontja A pedagógusok munkájának szakmai ellenőrzése, órák és egyéb tanórán kívüli foglalkozások látogatása nevelők munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes, igazgató folyamatos Az iskolai rend, fegyelem, tisztaság ellenőrzése osztályfőnökök, nevelők, ügyeletes nevelők igazgatóhelyettes, igazgató hetente - pénteki nap Ebédeltetés, ügyeleti beosztás nevelők osztályfőnöki munkaközösségvezető, igazgatóhelyettes folyamatos A féléves munka értékelése írásban nevelők igazgatóhelyettes, igazgató január A tanulmányi versenyek iskolai fordulóinak megszervezése, lebonyolítása nevelők igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők február március (a kiírásnak megfelelően) A városi tanulmányi versenyeken való részvétel: 7-8 évfolyam nevelők igazgatóhelyettes április-május Évzáró vizsga a táncművészeti tanszakon táncpedagógusok igazgató, igazgatóhelyettes június A törzslap és a bizonyítványok kitöltése, összeolvasásuk a naplóval osztályfőnökök igazgató június Az éves munka értékelése írásban nevelők, munkaközösségvezetők igazgatóhelyettes, igazgató június 11

12 5.2 Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés Ellenőrzési feladat A jóváhagyott költségvetési keretszámok szerinti gazdálkodás az érvényben lévő jogszabályok és helyi rendelkezések értelmében A feladat ellátásáért felelős személy Ellenőrzést végző/k/ Az ellenőrzés időpontja gazdaságvezető igazgató január 1. - december 31. Létszám- és tervgazdálkodás szabályszerűsége igazgató B.M.J.V. Pénzügyi és Gazdasági Osztály január 1. - december 31. Házipénztár kezelése pénzügyi ügyintéző igazgatóhelyettes folyamatos Nyilvántartó kartonok vezetése, ellenőrzése A beszerzett tárgyi eszközök bevételezéséről nyilvántartások vezetése, egyeztetés a főkönyvvel A havonta kifizetett bér, bérjellegű és egyéb dologi kiadások feladása a MÁK részére pénzügyi ügyintéző, iskolatitkár gazdasági vezető folyamatos pénzügyi ügyintéző gazdasági vezető folyamatos gazdasági vezető igazgatóhelyettes folyamatos 12

13 5.3 Egyéb területeken végzett ellenőrzés Ellenőrzési feladat A feladat ellátásáért felelős személy Ellenőrzést végző/k/ Az ellenőrzés időpontja Munka- és balesetvédelmi oktatás és szemle, Tűzvédelmi oktatás munkavédelmi felelős igazgatóhelyettes, igazgató augusztus 31-ig A takarítás technikai dolgozók igazgató folyamatos A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkafegyelmének ellenőrzése: - gazdasági-ügyviteli dolgozók - technikai dolgozók Karbantartási és javítási szükségletek felmérése dolgozók igazgató, igazgatóhelyettes folyamatos karbantartók munkavédelmi felelős folyamatos 13

14 6. A 2012/2013. tanévre meghirdetett tanulmányi versenyek Az EMMI által meghirdetett és anyagilag vagy szakmailag támogatott tanulmányi versenyek száma jelentősen csökkent az elmúlt évekhez képest. A Szép Magyar Beszéd verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára, valamint a Kaán Károly XXI. Országos Természet- és Környezetismereti verseny, Országos elsősegély ismereti verseny. Több nagy múltú, hagyományosan megrendezett felmenő rendszerű verseny gondozását vették át alapítványok és pedagógiai társaságok, valamint helyben a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár. A tehetséges tanulók versenyekre történő felkészítése továbbra is kiemelt feladataink közé tartozik - a tehetséggondozás egyik legfontosabb területe a versenyeztetés. A versenyek nevezési díját többségében a szülők fizetik, de szükség esetén, kérés vagy jelzés alapján (pl. hátrányos helyzetű tanulók, többgyermekes családok ) a nevezési díjak átvállalásában segítséget nyújthat iskolai alapítványunk vagy maga az intézmény. A hagyományos iskolai (házi) versenyeket a jövőben is megrendezzük, mert a versenyeken való részvétel fontos motiváló erő. A sikeres szereplés további erőfeszítésre ösztönzi a tanulókat és pozitívan hat a közösség tagjaira, s magával húzza a többieket. Ezzel pedig erősíti az önbizalmat, fejleszti a személyiséget és segít a közösség építésben is. Alsó tagozat: - Folyamatos feladatmegoldó verseny matematikából - Suli-Hód levelezős feladatmegoldó verseny - TEKI-TOTÓ levelező verseny - Bolyai matematika csapatverseny - Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny - Kenguru Matematika Verseny - Bendegúz országos anyanyelvi feladatmegoldó verseny - Nyelvi játék (3 forduló folyamatos feladatmegoldó verseny) - Versmondó verseny - Mesemondó verseny - Meseíró pályázat - Helyesírási verseny - 4. osztályosok iskolai tanulmányi verseny - Népdaléneklési verseny - Tréfás mesemondó verseny - Városi gyermekrajz verseny - Közlekedésbiztonsági rajzpályázat - Iskolai népdaléneklési verseny - Csabai Kulturális Játékok városi verseny - Keresztrejtvény fejtő verseny 14

15 Felső tagozat: - Iskolai matematika verseny - TIT levelezési verseny - Bolyai matematika csapatverseny - Varga Tamás Matematikaverseny - Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny - Kalmár László Verseny - Zrínyi Ilona Matematikaverseny - Curie levelezéses verseny - Meleg István Kémiaverseny - Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny - Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti verseny - Kazinczy szép magyar beszéd verseny - Történelem verseny 5-6. o. és 7-8. o. számára - Titok történelmi tesztverseny - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - Bendegúz országos anyanyelvi feladatmegoldó verseny - Horváth János tanulmányi verseny - Megyei Angol szóbeli verseny - Megyei Angol írásbeli verseny - TELC megyei angol verseny - Apáczai Tehetségkutató Verseny - Megyei TIT Biológia-levelező verseny - Szenvedélyünk az egészség verseny - Iskolai népdaléneklési verseny - Csabai Kulturális Játékok városi verseny - Keresztrejtvény fejtő verseny A következő versenyek területi fordulójának vagy megyei döntőjének lebonyolításában rendezőként is részt veszünk: - Csabai Kulturális Játékok: - Szín-Játék-Zene-Szó - József Attila szavalóverseny - Bendegúz országos anyanyelvi feladatmegoldó verseny megyei fordulója - TELC megyei angol verseny 15

16 7. Eseménynaptár 2012/13. Ünnepségek, rendezvények, versenyek, közművelődési feladatok Minden hónapra vonatkozó feladatok: - Házi tantárgyi-, kulturális- és sportversenyek segítése, koordinálása; - Városi tantárgyi-, kulturális-és sportversenyek segítése, koordinálása; - Városi programok ajánlása, szervezése; - Iskolai dekorációk rendezése, frissítése; - Információáramlás segítése; AUGUSZTUS Tanévnyitó ünnepély - szept óra SZEPTEMBER SZERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS: Színházi előadások, koncertek szervezése; (Mihálik Ágnes) Az éves tervezhető kiállítások előkészítése, egyeztetése, szervezése; (Csomósné Tanka Ilona és Bondár Edit) Iskolatévé, hirdetési rend, honlap, iskolaújság, faliújságok és egyéb kommunikációs lehetőségek az információk átadására, a megjelenésekre. Médiakapcsolatok. (Csomósné - Bondár Edit - Podani György) A Vasárnapi Iskola tematikájának összeállítása, segítése; (Lőrinczy Tünde) ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A Népmese napja szept. 28. ( Karakasné Ágoston Anikó) ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Autómentes napi rendezvények (Csomósné) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Atlétikai csapatbajnokság (körzeti és megyei) Labdarúgás- körzeti versenyek Kirándulás Erdélybe szeptember 28-án (Nátor Anna, Nagy Dávid) OKTÓBER ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Zenei világnapi koncert (okt. 1-je) (Hajtman Ildikó- Csomósné) Október 6-i megemlékezés (okt óra) (Podani György - Csomósné Tanka Ilona) Papírgyűjtés, PET-palackok gyűjtése: okt én (péntek-szombat) 7 órától ig; szombaton 15 óráig *Október 23-i ünnepség-okt órától (Csomósné Tanka Ilona) és az iskolazászló ünnepélyes átadása Idegen nyelv hete-(baráthné Kutasi Györgyi +angol nyelvet tanítók) ISKOLAI VERSENYEK: Nyelvi játékok 1-4. osztály 1. forduló 16

17 Matematika háziverseny 2-4. oszt. 1. forduló TITOK iskolai fordulók magyar-angol- és történelem tárgyakból Az Apáczai Tehetségkutató Tanulmányi Versenyen (ATTV) iskolai fordulója ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Idősek napja okt. 1-je (Lőrinczy Tünde - Hanyecz Andrásné) Városi megemlékezés az aradi vértanúkról okt óra (Nagy Dávid) Rendhagyó történelem óra (Andrássy Úti Társaskör Vágvölgyiné Nóra) Szüreti bál október 19. Honvédelmi verseny a fürjesi laktanyában (Szabó Lajos) Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékünnepsége október 23. kedd Az 56-os Kiállítóhely ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Területi Bólyai Csapatverseny 3 8. osztályosoknak OLVASNI JÓ!- Országos levelezős olvasási verseny 1. forduló SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelezős verseny 1-4. évf. 1. forduló Curie Kémia Emlékverseny 1. forduló Labdarúgás-körzeti versenyek Kosárlabda-körzeti versenyek Kispályás labdarúgás- Őszi forduló NOVEMBER ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Pályaválasztási szülői értekezlet nov órától Egészségnapok szervezése nov Óvónők látogatása Előadás és tesztfeladatok az AIDS Világnapjáról (december 1.) a 8. osztályokban AHA program (védőnő, ifj. védelmi felelősök) ISKOLAI VERSENYEK: Helyesírási verseny 5-8. évfolyam Matematika háziverseny 2-4. oszt. 2. forduló Matematika háziverseny évfolyam Vetélkedő a dohányzás káros hatásairól a felső tagozatosoknak ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Hősök és mártírok emléknapja (nov.2.) Megemlékezés az 56-os mártírokról (nov. 4.) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Részvétel a Szenvedélyünk az egészség városi vetélkedőn (7-8. osztály) TELC megyei angol verseny november 17. Curie Kémia Emlékverseny 2. forduló Terem labdarúgás körzeti versenyek Kosárlabda - Őszi forduló 17

18 DECEMBER ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Mikulás dec. 6. csütörtök 8 óra Advent Jótékonysági vásár Karácsony ünnepség ISKOLAI VERSENYEK: Tréfás mesemondó verseny 3-4. osztály-iskolai forduló Kazinczy szép magyar beszéd és olvasási verseny iskolai forduló 5-8. osztály ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Gyertyagyújtás-városi rendezvények Békés Csabai Gyertyagyújtás (december 2.) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Városi Tréfás mesemondó verseny (Meseház) Asztalitenisz- körzeti verseny OLVASNI JÓ!- Országos levelezős olvasási verseny 2. forduló SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelezős verseny 1-4. évf. 2. forduló Curie Kémia Emlékverseny 3. forduló Horváth János matematika verseny az Andrássy Gyula Gimnáziumban 1. JANUÁR ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A Magyar kultúra napja 22. Innen nyílnak a csillagok - Beiskolázási játszóház ISKOLAI VERSENYEK: Nyelvi játékok 1-4. évfolyam 2. forduló Játékos sportversenyek Matematika háziverseny évfolyam ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepség (jan. 22. szombat) Az AGORA Multifunkcionális Közösségi Központ Ünnepsorozat ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Országos Elsősegély nyújtási Verseny OLVASNI JÓ!- Országos levelezős olvasási verseny 2. forduló SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelezős verseny 1-4. évf. 2. forduló Curie Kémia Emlékverseny 4. forduló Horváth János matematika verseny az Andrássy Gyula Gimnáziumban 2. FEBRUÁR 18

19 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Beiskolázási nyílt napok Valentin napi programok Farsangok: Felső: Alsó: ISKOLAI VERSENYEK: Versmondó verseny 3-4. oszt. Tanulmányi verseny 3-4. oszt. Matematika háziverseny 2-4. oszt. 3. forduló BENDEGÚZ Nemzetközi Anyanyelvi Verseny iskolai forduló 1-8. osztály Tanulmányi versenyek biológia, földrajz, természetismeret tantárgyakból Kémia háziverseny ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (febr. 25.) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Zrínyi Ilona Matematika verseny 3 8. osztályosoknak Torna- körzeti verseny Torna- megyei döntő MÁRCIUS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Népművészet hete, táncház Nyílt napok (alsó-felső) Március 15-i emlékműsor - márc. 14. csütörtök 11 órától Bendegúz Megyei Anyanyelvi Verseny (helyi szervezés) Csomósné Rendhagyó óra Péter Erika író-költővel (Karakasné) ISKOLAI VERSENYEK: Népdaléneklési verseny 1-8. Versmondó versenyek 1-8. osztály Mesemondó verseny ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc városi emlékünnepsége (márc. 15.) ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Mezei futás- körzeti verseny Kosárlabda megyei elődöntő SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelező verseny 1-4. évf. 3. forduló Curie Kémia Emlékverseny-döntő ÁPRILIS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Jótékonysági Bál A Holokauszt áldozataira emlékezünk- ápr

20 ISKOLÁNK ÁLTAL SZERVEZETT VÁROSI VERSENYEK: ***József Attila Városi Szavalóverseny ***Szín-Játék-Zene-Szó Húsvéti ünnepkör Magyar nyelv hete Rendhagyó óra: A Pál utcai fiúk a Jókai Színház művészeivel (2 alkalom) ISKOLAI VERSENYEK: -Nyelvi játékok 1-4. osztály 3. forduló -Helyesírási verseny 3-4. osztály ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Csabai Kulturális Játékok ápr Mezei futás- megyei verseny Kosárlabda- megyei elődöntő Kispályás labdarúgás- körzeti verseny - tavaszi forduló Kispályás labdarúgás- városi döntő Atlétika körzeti verseny SULI-HÓD- magyar, matematika, természetismeret levelezős verseny 1-4. évf. 4. forduló MÁJUS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Anyák napi műsorok Művészeti Gála Madarak, fák napja-programok +kiállítás Gyermeknapi rendezvények ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: A Magyar Hősök Emléknapja ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Részvétel a Szenvedélyünk az egészség városi vetélkedőn (7-8. osztály) Városi Kémiaverseny Atlétika egyéni megyei verseny, többpróba megyei döntők JÚNIUS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Pedagógus nap Ünnepi Könyvhét - június 6-8-ig Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.) Trianon Emlékünnepség Ballagás, tanévzáró ünnepély ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: Trianoni Emlékünnepség Jún. 4. ISKOLÁN KÍVÜLI (városi, megyei, területi, országos) VERSENYEK: Atlétika országos döntő 20

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2016/2017. tanév helyi rendje

A 2016/2017. tanév helyi rendje A 2016/2017. tanév helyi rendje Augusztus 08. 22-23-24. Javító- és osztályozó vizsgák 08. 23-26. Tankönyvosztás 08. 29. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanév-kezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben