Országismeret tantárgyi program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országismeret tantárgyi program"

Átírás

1 LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Országismeret tantárgyi program 2010.

2 1. Célok és feladatok Az országismeret tantárgy a németnyelvű oktatás integratív alkotóeleme. Egyszerre tudja kamatoztatni és segíteni a többi németnyelvű tantárgy- földrajz, történelem, népismeret, német nyelv - előrehaladását. Lehetőséget biztosít a diákoknak arra, hogy megismerkedjenek a német nyelvű területekkel, azok hagyományaival és kultúrájával, és lehetővé teszi, hogy azt összehasonlítsák saját életkörülményeikkel, és így megtalálják helyüket az európai népek közösségében. Ez az összehasonlító módszer azért is kiemelkedő fontosságú, mert ezzel tudatosíthatók az összetartozás és az elhatárolódás fogalmai. A más emberekkel, ill. más kultúrákkal történő érintkezést nyereségként élik meg a tanulók. A tartalmi és nyelvi kompetencia fejlesztésével az élet, és a kultúra különböző területei kapcsán is ki tudják fejezni gondolataikat. A tantárgy felépítésében az ismerttől haladunk az ismeretlen felé, mind tartalmilag, mind nyelvileg. Nagy súlyt fektetünk a különböző munkamódszerek tanulására, gyakorlására, használatára, mint pl.: a csoportmunka, a kiselőadások, és kötetlen beszélgetések alkalmazására. Az országismeret tantárgy a német nyelv és irodalom tantárgy integratív elemeként jelenik meg a évfolyamon, a 13. évfolyamon önálló programmal rendelkezik. Óraszámok: tantárgy/évfolyam Német nyelv és irodalom Összes óraszám országismeret - integrálva integrálva integrálva integrálva 1 Összes óraszám Kulcskompetenciák 2.1. Alapfeladatként fejlesztett kulcskompetencia Idegen nyelvi kompetencia A nemzetiségi osztályokban a német nyelv különös helyzetben van. Magyarország második világháborút követő történelmi helyzete miatt az osztály tanulói részben kisebbségi elődeik nyelveként, részben anyanyelvként kezelik. Így a német nyelvi oktatás magán viseli az idegen nyelvű és az egynyelvű oktatás jegyeit, ami esetünkben több tárgy - a földrajz, történelem, népismeret, országismeret- német nyelven történő tanításával valósul meg. Az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció tehát egyenrangú kompetenciát jelent. Tekintettel arra, hogy a tanulók otthonról hozott anyanyelvi ismeretei különbözőek, szükségszerű mindkét terület egyenrangú fejlesztése. Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegalkotást. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot..a kommunikatív kompetencia képessé teszi a tanulókat arra, hogy megértessék magukat-írásban és szóban-, és hogy nyelvtudásuk birtokában fejlesszék kreatív gondolkodásukat. A kultúrák közötti érintkezés, a kulturális sokszínűség tisztelete fontos emberi értékek Lovassy-László-Gymnasium

3 2.1. Kiegészítő feladatként fejlesztett kulcskompetenciák Digitális kompetencia A digitális kompetencia magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adattáblázatok, információtárolás-kezelés), az internet által kínált lehetőségeket. Az egyénnek értenie kell, miként segíti a számítógép használata a kreativitást és, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata. Tantárgyunk esetében a digitális kompetencia a német kultúra témaköreit feldolgozó segédanyagok, referátumok, prezentációk forrásainak keresését, felhasználását jelenti. Különösen fontos szerepet kap a DSD-vizsgára történő felkészülés során. További lehetőségek kínálkoznak a földrajzi és kultúrtörténeti témák kapcsán, a térképgyűjtemények, vaktérképek felkutatása, a művészeti stílusirányzatok képi illusztrálása nagy segítséget kap a számítógépes munkától. Szociális és állampolgári kompetencia A társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmigazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai identitás kapcsolatának a megértése. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a társadalmigazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése. Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. A kompetencia magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is. Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti. Az országismeret tantárgy jellegénél fogva feladataként kezeli az idegen kultúrák, életmód, és mentalitás bemutatásán keresztül a fent említett nevelési célok megvalósítását. A tanulók nemcsak a német nyelvű területek kultúrájába nyerhetnek bepillantást, hanem megtanulhatják a másokkal való bánásmódot, és az előítéletek leépítését. Mindezt még a különböző szociális formában végzett órai munka is elősegítheti Lovassy-László-Gymnasium

4 Esztétikai-művészeti kompetencia Az esztétikai-művészeti tudatosság feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökségnek, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét. Elsősorban a német nyelvterület országainak kulturális sokféleségének megismerése a tantárgy célja. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi viszonyainkat, eligazodjunk a világban. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra Tanulóinkat iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek más kultúrkörök iránt. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. A tanulás tanítása Fontos kérdések az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására,, az érvelésre. 4. Lehetőség a differenciált oktatásra A különböző szociális formák (páros munka, csoportmunka, frontális oktatás, projektmunka, prezentáció) lehetővé teszik a csoporton belüli differenciálást. A homogén, illetve a heterogén összetételű csoport is képes növelni a résztvevők motivációját, és hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók aktuális tudásszintjüknek megfelelő teljesítményt érjenek el. Szakkörök: A Lovassy László Gimnázium a 12. és 13 évfolyamos tanulókat szakkör keretén belül készíti fel az OKTV versenyekre, ezért jelenleg nincs külön, országismerettel foglalkozó szakkör Lovassy-László-Gymnasium

5 5. Belső kapcsolatok: Osztályzás: Az érdemjegyek az év során, illetve az évvégén a különböző számonkérések során a következő szintekhez igazodnak: 50% +1 pont-elégséges, 90%-tól jeles, a köztes osztályzatokat úgy számoljuk ki, hogy a legszélesebb sávot a közepes osztályzat fedje. Közös vizsgák: A 9. évvégén a tanulóknak egy írásbeli és egy szóbeli kompetenciavizsgát kell tenniük. A vizsga szerkezete a következőképpen néz ki: írásbeli 9. évfolyam nyelvtan, olvasásértés szóbeli szóbeli társalgási témák, népismeret és országismeret; szituáció A lehetséges témák listáját február végéig kell megadni. A vizsga értékelése a kompetenciák szerint történik, melyeket a vizsga egyes részeinél egyértelműen el kell egymástól különíteni. A vizsgaeredmények a következő kritériumok szerint alakíthatóak át jegyekké: 40%-tól = 2; 55%-tól = 3 70%-tól = 4; 85%-tól = 5; Az év végi vizsgák összesített jegyét a bizonyítványba be kell írni. A DSD-vizsgára való felkészülés fázisai: A DSD-vizsga az utolsó évben tehető le. Az utolsó évfolyamon a tanulók a clustergyakorlatok segítségével dolgoznak fel országismereti témákat. 6. Külső kapcsolatok Az országismeret tantárgy természeténél fogva felhasználja az iskola külföldi cserekapcsolatait. Az anyaggyűjtés kapcsán, a projekttémák megválasztásánál, nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak. Ugyanígy a tanórai munkát nagyban segítik a diákok ezen kapcsolatokban szerzett személyes tapasztalatai. A tanagyag feldolgozásánál az iskolán kívüli információk bevonására is szükség van. Például nélkülözhetetlen az országismeret tematikáját érintő napi hírek feldolgozása. Az órán feldolgozott anyag jól használható a projektnap témáinak megválasztásában Lovassy-László-Gymnasium

6 7. Erwartungen In der 9. Klasse wird der Erfahrungswelt der Schüler gefordert. Im Themenkomplex Feiertage, Feste, Traditionen können sie selbst Erlebtes einbringen und den Umgang mit Brauchtum in den deutschsprachigen Ländern kennenlernen sowie vergleichen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede können hierbei herausgearbeitet und sprachlich erfasst werden. Hierbei soll sowohl der Fachwortschatz für verschiedene Kulturepochen als auch die sprachliche Kompetenz in der Beschreibung und Analyse des eigenen Staates auf den verschiedensten Gebieten erlernt und angewendet werden. Die Fähigkeit des freien Sprechens zu einem vorbereiteten Thema muss langfristig eingeübt werden. Die anderen deutschsprachigen Länder werden auch thematisch erarbeitet, so haben die Schüler verschiedene Bespiele, wie Kultur, Geschichte, Gesellschaft, Kunst im ähnlichen historischen und geographischen Umfeld gleich und doch anders sein können. Diese Vergleichsfähigkeit ist eine der Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen der DSD- Prüfung. Schwerpunkt in dieser Phase ist die Findung des eigenen Themas für die mündliche Prüfung, sowie die Darstellung und Präsentationsmöglichkeit. Die Jahrgangsstufe 13. hat verstärkt die Aufgabe, das erworbene Wissen und die erworbenen Fähigkeiten zu bündeln, zu systematisieren und den selbstständigen Umgang mit allen angeeigneten Aspekten zu fordern. Das 1. Halbjahr ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Aufgabentypen des DSD, sowohl für den mündlichen als auch für den schriftlichen Teil. Im 2. Halbjahr wird der integrative Aspekt des deutschsprachigen Unterrichts noch deutlicher, weil die in verschiedenen Fächern erworbenen Kenntnisse ganz bewusst und zielstrebig auf das Abitur orientiert systematisiert, zusammengefasst und verknüpft werden sollen Lovassy-László-Gymnasium

7 Jahrgangstufe 9 Stundenzahl im Schuljahr: 37 Themenbereich Feiertag, Feste, Traditionen 7St. Lerninhalte Wann? Festlegung von Feiertagen (kalendarisch, Mondphasenabhängigkeit) Wie feiert(e) man? Tradition und Moderne Wer feiert(e)? Wo wird/wurde gefeiert? Kulturgeschichte 7 St. religiöser Hintergrund staatlicher Aspekt kommerzielle Seiten Einordnung in Raum und Zeit Merkmale erkennen, benennen, vergleichen Beispiele aus Ungarn und aus dem deutschsprachigen Raum Aktuelles 4St. wichtige aktuelle Ereignisse in der Fremdsprache beschreiben und erklären können Bundesrepublik Deutschland 7St. andere deutschsprachige Länder- 7St. geographische Angaben Sehenswürdigkeiten (UNESCO-Welterbe) deutsche Besonderheiten: Extremwerte in der deutschen Geographie Übungen zum Vortrag Österreich, die Schweiz, Liechtenstein geographische Angaben Sehenswürdigkeiten Besonderheiten (z.b. Mehrsprachigkeit, ) Gruppenarbeitsteilung Aktuelles 4St. Nachrichten aus deutschsprachigem Raum Reiseziele, Versetzungskriterien - selbstständig Material zu einem eng vorgegebenen Material finden - wesentliche Informationen in deutschsprachigen Texten finden - GA: Arbeitsaufteilung in der Gruppe organisieren, gegenseitig Hilfe geben, Austausch von erarbeiteten Informationen - sich orientieren können auf Karten - einen kurzen Vortrag zu einem selbst gewählten, vorbereiteten Thema halten - Informationen aus Karten, Diagrammen, Graphiken herauslesen können Lovassy-László-Gymnasium

8 Mögliche integrative Elemente des Faches Landeskunde für das Fach Deutsche Sprache und Literatur in den Jahrgangsstufen 10-12: Jahrgangsstufen Themenbereiche Lerninhalte Jahrgangsstufe 10 Architekturepochen Einordnung in Raum und Zeit Merkmale erkennen, benennen, vergleichen Beispiele aus Ungarn und aus dem deutschsprachigen Raum Jahrgangsstufe 11 Jahfgangsstufe 12 Bundesrepublik Deutschland andere deutschsprachige Länder DSD-Vorbereitung geographische und politische Angaben historischer Überblick Sehenswürdigkeiten deutsche Besonderheiten (z.b. Bundesstaat, ) Übungen zum Vortrag Österreich, die Schweiz, Liechtenstein geographische und politische Angaben historischer Überblick Sehenswürdigkeiten Besonderheiten (z.b. Mehrsprachigkeit, ) Gruppenarbeitsteilung Findung und Formulierung eines geeigneten Themas: mdl. Prüfung Übungen zur Gliederung Übungen zum Aufbau Übungen zum vorgegebenen mündlichen Prüfungsteil - Aufbau und Gliederung eines Monologs - Gesprächskultur Lovassy-László-Gymnasium

9 Jahrgangsstufe 13 Stundenzahl im Schuljahr: 32 Themenbereich DSD-Vorbereitung 16 Stunden Politische Rahmen 16 Stunden Lerninhalte Übungen zum schriftlichen DSD - HV - LV - Schriftliche Kommunikation Bericht, Graphiken, Diagramme, offizieller Brief, Kommentar, Leserbrief, Zusammenfassung, Motivationsschreiben, Stellungnahme Übungen zum vorgegebenen mündlichen Prüfungsteil - zusammenhängende mündliche Äußerung zu einem vorgegebenen Thema - Gespräch über ein vorgegebenes Thema - Fertigstellung der mündlichen Prüfungsthemen - Aufbau des monologischen Prüfungsteils - Präsentationsmöglichkeiten - Gesprächskultur historischer Überblick des deutschsprachigen Raumes Staatsaufbau, Bundestag, Wahl, Partei, Zivilorganisation Versetzungskriterien - ein ausführliches Vortragsthema auswählen - geeignete Materialien für den Vortrag auswählen und zusammenstellen - sich länger, zusammenhängend zu einem nicht vorbereiteten Thema äußern Lovassy-László-Gymnasium

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27.

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27. SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola működésének törvényi feltétele az alapító okirat...5 1.1. Az iskola öndefiníciója...6

Részletesebben

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye 2013 HELYI TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye Tartalom Bevezető... 4 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai 7 Kulcskompetenciák fejlesztése....... 7 Kiemelt

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Im Rahmen des Projektes wurden

Im Rahmen des Projektes wurden 1 Német nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése pályázat keretében kompetencia alapú, moduláris szerkezetű tantárgyi programok készültek a német nemzetiségi köznevelési intézmények számára:

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009-0027

TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009-0027 Egyéni tehetséggondozó projekt az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskolában Német mint idegen nyelv Résztvevők: Minta Pál 12. osztályos tanuló Somló Katalin szaktanár Időtartam: 2010/2011.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Összeállította: Tóth Géza igazgató CEGLÉD

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben