Human Harmony Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Human Harmony Alapítvány"

Átírás

1 Human Harmony Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Liptákné Oláh Éva ( an. Újlaki Ilona Éva) Cím: 2151 Fót, Bokor u. 19-b. mint Alapító, jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint: I. Az Alapítvány adatai 1. Az Alapítvány neve: Human Harmony Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2. Az Alapítvány székhelye: 1132 Budapest Visegrádi u. 60. I Az Alapítvány honlapja: 4. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. II. Az Alapítvány célja és tevékenysége 1. A Human Harmony Alapítványt az Alapító azzal a szándékkal hozta létre, hogy tekintettel a magyarországi és a környező országokbeli egészségügyi, szociális és mentálhigiéniai helyzetre, a legkorszerűbb alternatív egészségmegőrző, betegségmegelőző, rehabilitációs és személyiségfejlesztő módszerek (pl. bioenergetika, energetikai pszichológia, EFT, NLP, feng shui és egyéb módszerek, a továbbiakban alternatív módszerek) magyarországi és a környező országokban történő elterjesztésével 1. elősegítse az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a gyógyító-, és az egészségügyi rehabilitációs tevékenységet, valamint az egészségügyi kultúra terjesztését 2. támogassa a szociális tevékenységet, a családsegítést, az időskorúak gondozását 3. segítse a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elérését 2. Az Alapítvány a fenti II pontok alapján közhasznú tevékenységet végez. Az Alapítvány közhasznú tevékenységeit a évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 34 (1) a) pontja szerint meghatározott alábbi, közfeladatokat előíró jogszabályok alapján végzi: - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység az egészségügyről szóló évi CLIV tv (2) a), (3) g), i), és (4) c) pontjai és a évi CLXXXIX 13. (1) 4. pontja alapján

2 - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a évi CLXXXIX tv. 13. (1) 8. pontja alapján - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az évi IV. tv. 13.A (5) bek. alapján 3. Az Alapítvány a fenti célokat a következők szerint valósítja meg: 1. Támogatja a korszerű alternatív módszereket alkalmazó egészségügyi központok, valamint munkahelyek létrejöttét. 2. Támogatja a stressz-szűrést és az alternatív stressz-csökkentő módszerek bevezetését és alkalmazását. 3. Támogatja az alternatív módszereket oktató tanfolyamok létrehozását, megszervezését, az oktatók kiképzését, valamint az arra rászoruló résztvevők (elsősorban tanulók, nyugdíjasok és hátrányos helyzetűek) részvételét. 4. Támogatja az alternatív módszerek alkalmazását a családterápiában, a szociális segítésben és az időskorúak gondozásában. 5. Támogatja az alternatív módszerek kutatását, ezen módszerek publikálását, ilyen témájú könyvek kiadását, ismeretterjesztő cikkek megjelentetését és ismeretterjesztő rendezvények, előadások megtartását. 6. Támogatja az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, diákok képzését az alternatív módszerek területén. 7. Támogatja alternatív módszerek bevezetését egészségügyi intézményekben. 8. Támogatja hátrányos helyzetűek részvételét az alternatív módszerekkel történő gyógyításban, képzésben, személyiségfejlesztésben 9. Támogatja mindezen célok megvalósítását a határon túli magyarság körében is. Támogatja az alternatív módszerek terjesztését nemzetközi együttműködés, valamint határon átnyúló együttműködések keretében is. 4. Az Alapító a célok teljesülése érdekében az alábbiakat rögzíti: a) A Kuratórium rendszeresen, de minimum évente egyszer ülésezik és dönt az aktuálisan rendelkezésre álló összeg felhasználásáról b) A Kuratórium mindent megtesz annak érdekében, hogy az adott időszakban az Alapító által meghatározott legfontosabb célok a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében teljesüljenek c) A Human Harmony Alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. d.) Az Alapítvány a Ptk. 3:379 (2) bekezdésében foglaltak szerint az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. e) Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; f) Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; 5. Az adott időszakban felhasználható teljes összeg:

3 Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben felhasználhatók az Alapítvány céljainak elérése érdekében. III. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása 1. Az Alapító azaz Háromszázezer forintot juttat alapítói vagyonként. 2. Az Alapítvány induló vagyona a befizetett készpénz összege: Ft. azaz Háromszáz ezer forint. 3. Az Alapítvány vagyona az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon, valamint a csatlakozók által befizetett hozzájárulás. Az Alapítvány vagyonát növelik mindazok a pénzeszközök és egyéb vagyoni értékű jogok, melyet az Alapító, vagy más támogatók a későbbiekben az Alapítvány rendelkezésére bocsátanak. 4. Az Alapítvány nyitott, ennek értelmében az Alapítványhoz bármely hazai és külföldi, természetes vagy jogi személy csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozók alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak. 5. Külföldi csatlakozók valutában történő befizetéseinek kezelésére - a mindenkor érvényes szabályozásnak megfelelően - az Alapítvány devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.. 6. Az Alapítvány célja és fő tevékenysége szerint nem haszonelvű szervezet. A kuratóriumnak azonban feladata, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak megfelelően gyarapítsa, az ily módon szerzett jövedelem azonban kizárólag az Alapítvány céljai által meghatározott körben használható fel. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, a gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt kizárólag jelen Alapító Okirat keretei között használhatja fel. 7. Az Alapítvány vagyona az Alapítványi célokkal összefüggő vállalkozásokba, legfeljebb a vagyon 50%-a erejéig befektethető, azonban az ebből származó nyereség kizárólag az alapítvány céljaira használható fel. 8. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek, vagy pályázatok útján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenységének az alapítványi célokhoz kell kapcsolódnia. 9. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. 10. Az Alapítvány az alapítványi célok hatékony megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat és önkéntes segítőket is foglalkoztathat. 11. Az Alapítvány nyilvántartásaira az alapítványokra vonatkozó mindenkori könyvviteli szabályokat kell alkalmazni.

4 IV. Az Alapítvány jogi személyisége, politikamentessége 1. Az Alapítvány jogi személy, feladatait önállóan valósítja meg. 2. Az Alapítvány politikamentes kezdeményezés, működése nyilvános, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, önkormányzati vagy országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat. 3. Az Alapítvány gazdálkodására és könyvvezetésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadók. V. Az Alapítvány szervezete és működése 1. Az Alapítvány kezelője, döntéshozó, ügyintéző és képviseleti feladatokat ellátó szerve a Kuratórium. 2. A Kuratórium 5 tagú. 3. A Kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. A Kuratórium tagjai közül az Alapító kijelöli a Kuratórium elnökét és titkárát. 5. A Kuratórium tagjai: Jobbágy Mária Ágnes anyja neve: Horák Mária lakcím: 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 11. Sághy András Vilmos anyja neve: Kertész Ágnes lakcím: 1132 Budapest Visegrádi u. 60. I. 6. Sághy András Vilmosné anyja neve: Szenczi Margit lakcím: 1171 Budapest Tápióbicske u. 81/b Dr. Stenger Györgyi Erzsébet anyja neve: Gász Mária lakcím: 1022 Budapest, Aranka u. 4. Takácsné Sághy Zsuzsanna anyja neve: Nagy Margit lakcím: 2119 Pécel, Várhegy u. 3. A kuratórium elnöke: Sághy András Vilmos A kuratórium titkára: Sághy András Vilmosné Az alapítvány képviselője: Sághy András Vilmos

5 5. A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban végzett tevékenységükért semmiféle jövedelemben, vagy költségtérítésben nem részesülnek. 6. A Kuratórium felelős az Alapítvány vagyonának az alapítványi céloknak megfelelő kezeléséért és a vagyon lehetőségekhez képesti gyarapításáért. 7. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. 8. A Kuratórium összehívását a Kuratórium elnöke, vagy bármely két tagja együttesen kezdeményezheti úgy, hogy az írásbeli Meghívót a Kuratórium tagjai részére az ülés napját megelőzően legalább 3 nappal igazolható módon (postán ajánlott levélben, faxonvagy visszaigazolható ben) eljuttatja. A Kuratórium ülésének meghívójában meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és napirendjét. 9. A Kuratórium határozatképes, ha szabályszerű összehívását követően a tagok 4/5-e (legalább 4 tag) megjelenik. 10. A Kuratórium döntéseinek meghozatalához a jelenlévő kuratóriumi tagok több mint 50%- ának egyetértő szavazata szükséges. Ennek hiányában a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 11. A Kuratórium ülései nyilvánosak, az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat. 12. A Kuratórium határozatairól a titkár vezet nyilvántartást, amelyből a Kuratóriumi döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők neve és számaránya megállapítható. A döntésekről a Kuratórium titkára ben és ajánlott levélben értesíti az érintetteket. A döntésekről az Alapítvány a honlapján (www.humanala.org) tájékoztatja a nyilvánosságot. 13. Nem vehet részt a kuratóriumi döntés meghozatalában az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 14. A Ptk. 3:22 -a szerint az Alapítvány vezető tisztségviselőire vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok a következők: (a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

6 (b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. (d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A Ptk. 3:397 -a alapján az Alapítvány vezető tisztségviselőire vonatkozó további előírások: (e) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. (f) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. Az Ectv. 37 (2) pontjának megfelelően az Alapítvány Kuratóriumának valamely korábbi közhasznú szervezet megszűnésének időpontjától számított 3 évig - nem lehet tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt 15. Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötvenmillió forintot, ezért az Alapító elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, az Alapító gondoskodik a felügyelő szerv létrehozásáról. Amennyiben felügyelő bizottság megbízására kerül sor, a Ptk. 3:26. -a szerint a következő feltételeknek kell megfelelnie a felügyelő bizottság tagjainak: (1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. (2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. (3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

7 (4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. (5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. VI. A Kuratóriumi tagság megszűnése 1. A Kuratóriumi tagság megszűnik: halállal, lemondással, visszahívással (amennyiben a kuratóriumi tag tevékenységével az Alapítvány működését veszélyezteti). 2. Ha a Kuratóriumi tagság bármely okból megszűnik, az új tag kijelöléséről az Alapító a tagság megszűnésétől számított 30 napon belül döntést hoz. Az Alapító döntéséhez a Kuratórium javaslatot tehet. 3. A Kuratóriumi tagság megszűnéséről a Kuratórium elnöke, érintettség esetén tagja, az Alapítót tájékoztatja és megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az Alapító az előírt határidőn belül az új kuratóriumi tag személyéről döntést hozhasson. VII. A Kuratórium feladata 1. A Kuratórium meghozza az Alapítványi célok megvalósításához szükséges döntéseket. 2. A Kuratórium dönt a csatlakozások elfogadásáról 3. A Kuratórium az alapítványi vagyonnal a jelen Alapító Okirat keretei között szabadon rendelkezik. 4. A Kuratórium dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, az Alapítvány jelen Alapító Okiratában rögzített céljai által meghatározott körben és módon. 6. A Kuratórium feladata saját működési rendjének kialakítása. Tevékenységéről évente éves beszámolót készít. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági melléklet tartalma: - számviteli beszámoló; - a költségvetési támogatás felhasználása; - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

8 - a cél szerinti juttatások kimutatása; - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke; - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával egyidejűleg, a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig - a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik. 6. A Kuratórium az Alapítót évente egyszer tájékoztatja tevékenységéről 7. A Kuratórium dönt a támogatások odaítéléséről, az egyedi kérelmekről, ösztöndíjak odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, pályázatokon való részvételről. A pályázatok kiírására és elbírálására a Kuratórium bizottságot hozhat létre. 8. A Kuratórium feladata az Alapítvány céljainak minél szélesebb körű megismertetése. VIII. A Kuratórium elnöke és titkára Az Alapítvány a Ptk. 3:391 (2) bekezdés h) pontja szerint a Kuratórium elnökének munkáját a következőképpen szabályozza: 1. A Kuratórium elnöke: - gondoskodik a Kuratóriumi ülések összehívásáról és levezetéséről; - gondoskodik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról; - ellátja az Alapítvány képviseletét bíróságok, más hatóságok, valamint harmadik személyekkel szemben. 2. A Kuratórium elnöke, mint az Alapítvány képviselője az aláírási jogát akként gyakorolja, hogy az Alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a nevét az e célra készített aláírási címpéldány szerint írja. 3. Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke önállóan rendelkezik. 4. Az Alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogot a Kuratórium elnöke gyakorolja.

9 A Kuratórium titkárára vonatkozó rendelkezések: 1. A Kuratórium titkárát az Alapító a Kuratórium tagjai közül jelöli ki. A Kuratórium titkárának akadályoztatása esetén helyette a Kuratórium által meghatározott Kuratóriumi tag jár el. 2. A Kuratórium titkára: - gondoskodik a Kuratóriumi ülésekről szóló meghívók időben történő elküldéséről; - vezeti a Kuratórium üléseiről szóló jegyzőkönyvet és a határozatok nyilvántartását - ellátja az Alapítvány működésével kapcsolatos technikai és adminisztrációs teendőket; - kiadja az Alapítványi befizetésekről szóló igazolásokat. IX. Az Alapítvány nyilvánossága 1. Az Alapítvány működése nyilvános. 2. A Kuratórium döntéseit közzé kell tenni az Alapítvány székhelyén és honlapján. Az érintetteknek, illetve azoknak, akikre a Kuratórium határozata vonatkozik, a döntésről szóló tájékoztatást írásban levélpostai küldemény, , vagy kézbesítés útján meg kell küldeni. A Kuratórium a döntéseit az Internet útján, valamint az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is közzéteszi. 3. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes időpontegyeztetés után bárki betekinthet, az Alapítvány székhelyén. 4. Az Alapítvány a Kuratórium határozatait, valamint a működés módját, a szolgáltatás igénybevételének a módját, illetve a beszámolói közléseket az Alapítvány székhelyén, hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, és az Alapítvány honlapján hozza nyilvánosságra. X. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány célját és tevékenységét tekintve országos és nemzetközi jellegű, ezért nem zárja ki, hogy más országok hasonló jellegű szervezeteivel kapcsolatot vagy együttműködést építsen ki. 5. Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. 3. Az Alapítvány megszűnése esetén vagyona az Alapító tulajdonába kerül, de legfeljebb a hozzájárulása mértékéig. Ha az Alapítvány vagyona megszűnéskor meghaladná a jelen Alapító Okirat III. 6. pontjában meghatározott összeget, úgy a fennmaradó vagyon tekintetében a évi LXXV. tv. szerint a Bíróság dönt, úgy hogy a vagyont hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

10 4. Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a évi V. törvény és a évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. Budapest, november 20. Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapítvány képviselője Sághy András Vilmos. Liptákné Oláh Éva Alapító 06/30/ Tanúk: Név: Lakcím: Név: Lakcím:

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Lakhatásért Közalapítvány. Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Lakhatásért Közalapítvány. Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Lakhatásért Közalapítvány Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a Lakhatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak 2015.

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 2 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

FÜREDI JÁTÉKSZÍN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁNAK. a korábbi és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

FÜREDI JÁTÉKSZÍN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁNAK. a korábbi és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) felhatalmazása és rendelkezése

Részletesebben

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA

A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzanak létre az alábbiak

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (A 2014.05.23. és 2014.09.03. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) Amely abból a célból készült, hogy megfeleljen

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l v a Mi, Bacsó Ágnes, Péli Kati, Pomázi Zsóka, Rochlitz Andrea Szedresi Károly, mint Alapítók elhatározzuk,

Részletesebben

A MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT

A MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT amely szerint Dr. Hatvani Zsolt Ákos, mint alapító az alapításkor hatályos Ptk. és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben