Sorsváltoztatás Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sorsváltoztatás Alapítvány"

Átírás

1 Sorsváltoztatás Alapítvány Alapító Okirata Alapítva: április 29.

2 ALAPÍTÓ OKIRAT I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése: Sorsváltoztatás Alapítvány 2. Az Alapítvány székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 14.B fsz Az Alapítvány alapítója: Popovics László Norbert lakóhelye: Nyíregyháza, Újszőlő utca 80. anyja neve: Dr. Tóth Erzsébet 4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. 6. Csatlakozás az Alapítványhoz: Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyonrendeléssel vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is, és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról a Kuratórium dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és célhoz kötött felajánlások esetén a megjelölt célt mérlegeli. 1. Az Alapítvány céljai: II. Az Alapítvány célja és tevékenysége a hajléktalan, fedél nélküli emberek helyzetének feltárása, jelenlegi állapotuk megváltoztatásában való segítségnyújtás; a társadalom figyelmének felkeltése a hátrányos helyzetű emberek sorsa iránt; 2

3 2. Az Alapítvány tevékenysége: bérlakás program kialakításának támogatása a foglalkoztatott hajléktalanok számára; a jelenleg közterületen élő emberek átmeneti szállókon történő elhelyezésére való törekvés támogatása; kulturális tevékenység: a hajléktalanok gondjaival, sorsával, talpra állításával foglalkozó lap szerkesztése és kiadása, amely lap lehetőséget ad a hajléktalan emberek írásainak, költeményeinek, észrevételeinek megjelentetésére is, egyúttal lehetővé teszi, hogy a lap terjesztésével a hajléktalanok szégyenérzet nélkül pénzhez jussanak; a perifériára szorult emberek közterületen lévő étkeztetésének támogatása; nappali melegedő üzemeltetésének támogatása; a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésének támogatása; a rászorulók támogatása: az Alapítvány felkutatja - első sorban a főváros területén élő - hajléktalanokat és részükre - az Alapítvány anyagi keretei között - rendszeres és átmeneti segélyt folyósít készpénzzel és tárgyi eszközökkel (pl.: szálláslehetőséggel, ruházattal, étkezéssel támogatja őket); szociális tevékenységek támogatása; tanfolyamok támogatása (pl.: számítógép- kezelői, villanyszerelő, szakács, szociális gondozó és ápoló tanfolyamok, nyelvek oktatása, stb.); albérleti támogatás biztosítása a rászorulóknak. 3. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenységet végez, időszaki lapot ad ki. III. Az Alapítvány vagyona 1. Az Alapítvány célja teljesítésére rendelt vagyona Ft, azaz Egyszázezer forint, amely összeget az Alapító bocsájtja az Alapítvány rendelkezésére oly módon, hogy azt pénzintézetnél elkülönített bankszámlán helyezik el, és annak tényét az Alapítvány nyilvántartásba vétele iránt eljáró Fővárosi Törvényszéknél igazolják. 3

4 2. Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósulása érdekében - azokat nem veszélyeztetve - vállalkozási tevékenységet is folytat, és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági- vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván. 3. Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel. 4. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be. 5. Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 6. Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítója, tagjai a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felelnek. IV. Az Alapítvány vagyonának felhasználása 1. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona, valamint annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli. 2. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok megvalósítására irányuló hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket összegyűjti, és a jelen Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások felhasználásáról. A támogatások odaítélése kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik. V. Az Alapítvány működése 1. Az Alapítvány döntéshozó és képviseleti szerve a 3 fős Kuratórium. A Kuratórium határozatlan időre jön létre. A Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és 4

5 visszahívásáról, az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról az Alapító dönt. A Kuratórium elnökét az Alapító bízza meg 5 év időtartamra. A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy. A Kuratórium 3 tagból áll. A Kuratórium tagjai: Bogdány János, a kuratórium elnöke lakóhelye: Bánát u. 24. anyja neve: Sád Ilona Krupa György, a kuratórium titkára lakóhelye: Budapest, Kacsa u. 14/B anyja neve: Szabó Zsuzsanna Mária Tölösi Péter, a kuratórium tagja lakóhelye: Budapest, Bánát u. 26. anyja neve: Horváth Ilona 2. A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével. A kuratóriumi tagság megszűnik: a) a kuratóriumi tagságról való lemondással; b) visszahívással, ha a kuratóriumi tag tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti; c) a tag halálával. 3. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: Hozzátartozó ) a határozat alapján a) kötelezettség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 4. Nem lehet az Alapítvány vezetőtő tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 5

6 a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt. 5. A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, ezen tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére azonban jogosultak. 6. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést a napirend megjelölésével a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt legalább nyolc nappal összehívni. A meghívónak amelyet tértivevényes ajánlott levélben kell megküldeni a kuratórium tagjainak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését. Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni harminc napon belül 2 kuratóriumi tag írásbeli kérésére. 7. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább 2 tag jelen van. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A kuratórium döntéseit a jelenlévők egyhangú döntéssel hozott határozataival hozza meg. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van azonban szükség az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves szinten az Alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi források támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez. A Kuratórium ülésein született döntésekről 8 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni. A Jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre való utalással. 6

7 A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a továbbiakban: Határozatok Könyve ), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás estén a szavazók személyét. A határozatokat minden esetben postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, és az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra kell hozni. A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. 8. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni: a) az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról; b) a közhasznúsági melléklet elfogadásáról; c) a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról; d) az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról; e) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről; f) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározásáról, módosításáról; g) a csatlakozási kérelmek elbírálásáról; h) a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról; i) mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat; j) a jelen Alapító Okirat III/4 pontjára tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról. 9. A Kuratórium elnökének feladatköre: a) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés egy másik kuratóriumi tag együttes aláírásával, b) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése. 10. A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa konkrét eseti ügyre adott meghatalmazással egy másik kuratóriumi tag helyettesítheti. 11. Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében. 12. A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 7

8 A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására. 13. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni. Az éves beszámolót annak elfogadástól számított harminc (30) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni. 14. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetve a Kuratórium elnöke köteles azokról bárkinek felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke részére megküldeni. A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 15. Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját - a beszámoló közlésével azonos módon - a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni. VI. Az Alapítvány képviselete 1. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke és az Alapítvány titikára együttesen képviselik. Az Alapítvány együttes képviselői: Bogdány János, a kuratórium elnöke lakóhelye: Bánát u. 24. anyja neve: Sád Ilona Krupa György, a kuratórium titkára lakóhelye: Budapest, Kacsa u. 14/B anyja neve: Szabó Zsuzsanna Mária 8

9 Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és a Kuratórium titkárának együttes aláírása szükséges. VII. A Felügyelő Bizottság 1. Az Alapító nyilatkozik arról, hogy az Alapítvány tervezett éves bevételére tekintettel felügyelő bizottság létrehozására nem kerül sor. VIII. Záró rendelkezések 1. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnés esetén az Alapítvány vagyonát a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. Az Alapítvány célja megvalósítása érdekében együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó állami és civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal. 2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezik. 3. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvénynek az alapítványról szóló rendelkezései (74/A- 74/F. ), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak. Az Alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, hat (6) példányban aláírta. Budapest április 29. Előttünk, mint tanúk előtt: Popovics László Norbert Alapító

10 N Y I L A T K O Z A T Alulírott Bogdány János, a kuratórium elnöke lakóhelye: Bánát u. 24. anyja neve: Sád Ilona ezennel úgy nyilatkozom, hogy a Sorsváltoztatás Alapítvány kuratóriumi tagsági tisztségére történő megválasztásomat elfogadom, a megbízatásnak a törvény előírásainak megfelelően eleget teszek. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a évi CLXXV törvényben, továbbá az alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályba foglalt kizáró ok nem áll fenn, és jelen nyilatkozatom útján elismerem, hogy az alábbi összeférhetetlenségi rendelkezéseket ismerem: Kijelentem, hogy az Alapítvány alapítójával közeli hozzátartozói-, munka- és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más érdekeltségi viszonyban nem állok, közöttünk egyéb függőségi viszony sem áll fenn. Kijelentem, hogy közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem állok (Btk (2) bek. d) pont) Budapest, április hó (Bogdány János) Előttünk, mint tanúk előtt:

11 N Y I L A T K O Z A T Alulírott Krupa György, a kuratórium titkára lakóhelye: Budapest, Kacsa u. 14/B anyja neve: Szabó Zsuzsanna Mária ezennel úgy nyilatkozom, hogy a Sorsváltoztatás Alapítvány kuratóriumi tagsági tisztségére történő megválasztásomat elfogadom, a megbízatásnak a törvény előírásainak megfelelően eleget teszek. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a évi CLXXV törvényben, továbbá az alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályba foglalt kizáró ok nem áll fenn, és jelen nyilatkozatom útján elismerem, hogy az alábbi összeférhetetlenségi rendelkezéseket ismerem: Kijelentem, hogy az Alapítvány alapítójával közeli hozzátartozói-, munka- és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más érdekeltségi viszonyban nem állok, közöttünk egyéb függőségi viszony sem áll fenn. Kijelentem, hogy közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem állok (Btk (2) bek. d) pont) Budapest, április hó (Krupa György) Előttünk, mint tanúk előtt:

12 N Y I L A T K O Z A T Alulírott Tölösi Péter, a kuratórium tagja lakóhelye: Budapest, Bánát u. 26. anyja neve: Horváth Ilona ezennel úgy nyilatkozom, hogy a Sorsváltoztatás Alapítvány kuratóriumi tagsági tisztségére történő megválasztásomat elfogadom, a megbízatásnak a törvény előírásainak megfelelően eleget teszek. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a évi CLXXV törvényben, továbbá az alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályba foglalt kizáró ok nem áll fenn, és jelen nyilatkozatom útján elismerem, hogy az alábbi összeférhetetlenségi rendelkezéseket ismerem: Kijelentem, hogy az Alapítvány alapítójával közeli hozzátartozói-, munka- és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más érdekeltségi viszonyban nem állok, közöttünk egyéb függőségi viszony sem áll fenn. Kijelentem, hogy közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem állok (Btk (2) bek. d) pont) Budapest, április hó (Tölösi Péter) Előttünk, mint tanúk előtt:

13 N Y I L A T K O Z A T Alulírott Krupa György, a kuratórium titkára lakóhelye: Budapest, Kacsa u. 14/B anyja neve: Szabó Zsuzsanna Mária mint tulajdonos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Sorsváltoztatás Alapítvány a Budapest, Kacsa u. 14/B. sz. alatti ingatlanban székhely használati jogosultsággal rendelkezik ingyenes használati jogviszony keretében. Budapest, április hó (Krupa György) Előttünk, mint tanúk előtt:

14 N Y I L A T K O Z A T Alulírott Popovics László Norbert lakóhelye: Nyíregyháza, Újszőlő utca 80. anyja neve: Dr. Tóth Erzsébet mint alapító büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Sorsváltoztatás Alapítvány részére a fizetési vagy pénzforgalmi számlán elhelyezett, a letétbe helyezett, illetve a bizalmi őrzésbe adott összeg felett a nyilvántartásba vételi eljárás befejezéséig nem rendelkezem és azt az Alapítvány nyilvántartásba vétele esetén az Alapítványnak kell átadni. Budapest, április hó (Popovics László) Előttünk, mint tanúk előtt:

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a MINTA Alapítvány Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak év. hónap. napján hozott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Lakhatásért Közalapítvány. Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Lakhatásért Közalapítvány. Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Lakhatásért Közalapítvány Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a Lakhatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak 2015.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 2 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G (1) bekezdése alapján határozatlan

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben Alulírott Dr. Kovács Máté 1024 Budapest, Fillér u. 11. A. III/12. szám alatti lakos, Dr. Kovács Ilona 1021 Budapest, Alsóvölgy u.

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

FÜREDI JÁTÉKSZÍN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁNAK. a korábbi és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

FÜREDI JÁTÉKSZÍN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁNAK. a korábbi és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) felhatalmazása és rendelkezése

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

WIGNER ISKOLA KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

WIGNER ISKOLA KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Melléklet WIGNER ISKOLA KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban, mint alapító) önkormányzati közfeladat folyamatos biztosítása céljából, határozatlan időre közalapítványt

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben