BARAT! KÖR TORNABARAKONYÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARAT! KÖR TORNABARAKONYÉRT"

Átírás

1 A BARAT! KÖR TORNABARAKONYÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRA TA egységes szerkezetbe foglalva az Alapító okirat módosításával, (a mádositások szövege dölt betűvel jelezve), mely módosítások az Alapító okirat 2.2.,3.2.,3.4,3.5.,6.2.,6.4.,6.5., ,9.3.. pontjait érinti. A Miskolci Törvényszék 15.Pk /2088/12. sz. végzésében foglaltak szerinti mádositás szürke mezőben került kiemelésre. Alulírott igazolom, hogy az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. /

2 2110 Alulírottak, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V tv. valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján, határozatlan időre, nyitott alapitvány létrehozását határozták el önként, szabad akaratukból, tartós közérdekű cél megvalósítására a következő feltételek szerint: Alapítók: Molnár anyja neve: János yemecz Mária születési hely, idő: Gödöllő, Lakcím: 3765 Tomabarakony, Dózsa Gy. út 47. Molnár Éva Ágnes születési név: Batta Éva Ágnes anyja neve: Zvara Irén születési hely, idő: Szolnok, Lakcím: 3765 Tomabarakony, Dózsa Gy. út Az alapítvány neve és székhelye 1.1. Az alapítvány neve: BARÁTI KÖR TORNABARAKONYÉRT ALAPÍTV ÁNY Az alapítvány rövid neve: BARAKONY ALAPÍTV ÁNY 2. Az alapítvány célja és tevékenysége 2.1. Az alapítvány céljának tekinti az elnéptelenedő Tomabarakony település életlehetőségeinek és megtartó erejének erősítését. Az alapítvány közhasznú szervezet. Az alapítvány működése nyilvános Közhasznúsági rendelkezések, az alapítvánv tevékenységeinek megnevezése: Az Alapítvány közfeladatai és a közfeladatok ellátását szolgáló közhasznú tevékenységei jqgszabályhely Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának! művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek.avítása, a művészeti évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b)

3 3/10 értékek létrehozásának, megőrzésének segítése Kulturális szolgáltatás, nyilvános évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi könyvtári ellátás biztosítása, önkormányzatairól13. (1) 7. filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása A kiemelt kulturális örökség védelme, a évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi helyi közművelődési tevékenység önkormányzatai ról 23. (5) 17. támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, kulturális örökség védelme, az évi LXIV. tv. a kulturális örökség épített környezet alakítása és védelme védelméről 57/A (2) és 61/B (3) A természetvédelmi kultúra fejlesztése, évi LIll. tv. a természet védelméről 64. a természet védelmével kapcsolatos (1) ismeretek oktatása Helyi környezet- és természetvédelem évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól13. (1) Nemzetiségi közösséghez kötődő évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek kulturális javak megőrzése jogairól 115. a)-i) A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. (1)-(2) Az egészséges életmód és a évi I. tv. a sportról49. c)-e) szabadidősport gyakorlása, feltételeinek megteremtése Sport és szabadidősport támogatása, évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi ifjúsági ügyek önkormányzatairól23. (5) 17. Szociális, gyermekjóléti és évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi gyermekvédelmi önkormányzatairól 23. (5) 11. szolgáltatások/ellátások Támogatja a lakosság önszerveződő évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi közösségeit, erősíti a település önkormányzatairól6. a)-b) önfenntartó képességét Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról2. a), b), c), d)

4 4/10 jogai Közparkok és egyéb közterületek évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi kialakítása és fenntartása, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás önkormányzatairól13. (1) 2., 12., 18. A tudatos fogyasztói magatartás évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, (1) a)-k) közvélemény tájékoztatása 2.3. Az alapítvány tevékenységének részletezése: Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány, kitűzött céljának érdekében az alábbi részletezett tevékenységeket szervezi és végzi: Közhasznú tevékenységek: A falu és a térség még fellelhető hagyományainak összegyűjtése, szellemi és tárgyi értékeinek megőrzése, ápolása, továbbadása, helytörténeti kutatások folytatása. Mindezekbe beleértve a népi építészeti örökség védelmét, a néphagyomány ápolását, úgy, mint népzene, néptánc művelése, népi tárgykultúra gyűjtése, másolása (pld. textíliák). Népzenei szolgáltatás a térség hagyományőrző rendezvényeihez, táncházak tartása A falut és környezetét ismertető kiadványok szerkesztése és kiadása A faluból elszármazott emberek felkutatása és bevonása a falu életébe Kihasználva az Országos Kék Túraútvonal adta lehetőségeket, a falu és a térség turisztikai vonzerejének növelése A helybéli lakosság és az üdülőtulajdonosok bevonásával elősegíteni a "Falusi Turizmus"fej lődését A falu jellegének, népi építészetének megfelelő turisztikai szálláshelyek kialakításának, működtetésének elősegítése - Táborszervezés, túravezetés, idegenvezetés, sportesemények szervezése, erdei iskola szervezése, működtetése Környezetvédelem, környezeti nevelés, ismeretterjesztés, a település és a térség védett növényeinek és állatainak bemutatása. különös hangsúllyal a természeti- és környezeti értékek védelme és megóvása, olyan programok megvalósítása, amelyek célja az ember és a természet kiegyensúlyozott kapcsolatának megteremtése. Különböző - széles rétegeket érintő és érdeklődésére számító - kulturális rendezvények szervezése (kiállítások, koncertek, fesztiválok, stb.), amelyekkel növelhető a település és a térség ismertsége, elősegíthető természeti szépségeinek közkinccsé tétele Alkotótáborok szervezése elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok számára, beleértve ebbe a határainkon túl élő magyar, valamint a szomszédos országok (nem magyar ajkú) fiataljait is. A falu épületeinek állagmegóvása és felújítása érdekében karbantartó, javító szolgáltatás szervezése

5 A turizmust szolgáló közterületek, közösségi terek kialakítása és fenntartása a településen Biotermékek, helyi termékek népszerűsítése a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 5110 Együttműködés a helyi és a szomszédos települések önkormányzataival és más hasonló helyzetű települések civil szervezeteivel Az ingatlantulajdonosok érdekképviselete a helyi önkormányzatban és a társadalmi szervezetekben A gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak érvényesítésévei kapcsolatos tevékenységek A falu egyházi életének támogatása A határokon átnyúló testvér települési kapcsolatok építése, a nemzeti hagyományok közös ápolása, felelevenítése Gazdasági tevékenységek Falusi vendéglátás, szálláshely szolgáltatás üzemeltetése Helyben előállított, helyi jellegű termékek forgalmazása Kézműves termékek előállítása és forgalmazása (pld, textíliák) Alkalmi jellegű kiskereskedelmi tevékenység folytatása Ingatlanok karbantartásához szükséges eszközök, gépi berendezések kölcsönzése 3. Az Alapítvány székhelye és telephelye 3.1. Az alapítvány székhelye: 3765 Tornabarakony, Dózsa utca Az alapítvány telephelye: 3765 Tornabarakony, Dózsa utca Az alapítvány levezetési címe és az iratok őrzésének a helye: 2143 Kistarcsa, Uzsoki u. 5/a Az alapítvány nyilvántartási száma: 05/03/ Bejegyző határozat száma: 15.Pk /2008/4. 4. Az alapítvány vagyona 4.1. Az alapítvány induló vagyona ,- Ft, azaz Egyszázezer forint készpénz, amelyet az alapítók az alapításkor az alapítvány rendelkezésére bocsátottak - befizettek az alapítvány számlájára - az alábbiak szerint:. Molnár János ,- Ft, azaz Ötvenezer forint Molnár Éva Ágnes ,- Ft, azaz Ötvenezer forint 4.2. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes személy, jogi személy, vagy egyéb szervezet pénzbeli, dologi, vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel valamint ingyenes szolgáltatással hozzájárulhat. A csatlakozók alapító jogokat nem gyakorolhatnak, a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. Az általuk felajánlott hozzájárulás elfogadása az Alapítvány részéről kötelezettséget önmagában nem keletkeztet Az alapítvány fenntartja magának azt a jogot, hogy a csatlakozást kuratóriumi határozattal visszautasítsa abban az esetben, ha a csatlakozó csatlakozást olyan feltételhez kívánja kötni, mely a

6 6110 közhasznú alapítvány célkitűzésével nincs összhangban, annak megvalósítását akadályozná. A kuratórium az ilyen tárgyú határozatát indokolni nem köteles Az alapítvány fogad "célzott adományokat", amelyek kizárólag alapvető célkitűzéseivel összefüggő feladatok támogatására használhatók fel az adományozó val történt előzetes megegyezés szerint. S. Az alapítvány vagyonának felhasználása 5.1. Az induló vagyon, a befolyt pénzösszegek és egyéb vagyoni hozzájárulások, mint az alapítvány pénzeszközei a kuratórium rendelkezései szerint használhatók fel Az alapítvány - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében - folytathat vállalkozási tevékenységet, de csak és kizárólag úgy, hogy azzal azokat nem veszélyezteti és a vállalkozásából származó bevételeit kizárólag alapfeladatainak ellátására és közhasznú céljaira fordítja Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. Az alapítvány anyagi illetve tárgyi támogatást nyújthat: - a sportolási lehetőségének elősegítéséhez (sportfelszerelések beszerzése, sportköri kiadások fedezésére ), - kulturális és egyéb szabadidős programok szervezéséhez, lebonyolításához - előadók óradíj ának és egyéb költségeinek kifizetéséhez, - helytörténeti kutatómunka támogatásához, eredményeinek széles körű hasznosításához, - pályáztatás útján a település épületeinek és környezetének karbantartásához. Az alapítvány anyagilag fedezi a jog- és szakszerű, hatékony működtetéséhez szükséges szakkönyvek, szakmai anyagok beszerzését, a kuratóriumi tagok képzési költségét. 6. A Kuratórium 6.1. Az alapítók az alapítvány vagyonának kezelésére, ügyeinek intézésére és képviseletére három tagból álló kuratóriumot hoznak létre. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól Az elnököt a kuratórium tagjai közül az alapítók nevezik ki. Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan vagy két tagja együttesen jogosult. A bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke önállóan jogosult. ' 6.3. A kuratórium elnöke és tagjai az alapítványnál végzett munkájukat társadalmi munkában látják el, ezért díjazásban nem részesülnek, de igazolt költségeik elszámolását kérhetik Az alapítók feljogosítják és kötelezik a kuratóriumot arra, hogy az alapítvány vagyonát a jó gazda gondosságával, a korszerű gazdálkodás és vállalkozás szellemében, lehetőség szerint gyarapítva az alapítvány célja érdekében kezelje. A kuratórium tagjai és tisztségei: A kuratórium elnöke: Dr. Komáromi Nándor Ferenc anyja neve: Hermecz Julianna lakcím: 2143 Kistarcsa, Uzsoki u. 5/a. A kuratórium tagjai: Gyarmati Éva

7 anyja neve: Dobos Erzsébet lakcím: 3765 Tornabarakony, Kossuth L.u. 7. Dobos Péter Imre anyja neve: Leveleki Mária lakcím: 4400 Nyíregyháza, A kuratóriumi tagság megszűnik: Közép u. 39. jsz/ a tag lemondásával a tag visszahívásával - kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával - a tag halálával A kuratóriumi tag kijelölésére és visszahívására A kuratórium elnökét az alapítók jelölik ki A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek Az alapító okiratban és az alapítvány egyéb belső szabályzataiban alapítvány vagyonát. vonatkozó jogkör az Alapítókat illeti meg. foglaltaknak megfelelően kezeli az a) Gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapítvány céljainak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról b) Megtárgyalja és elfogadja az elnök által előterjesztett éves költségvetést c) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása d) Dönt gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról e) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapító Okirat és az alapítvány egyéb szabályzatai a hatáskörébe utalnak Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V törvény és az egyesülési jogró 1, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat Az Alapítvány éves beszámolójának elfogadására - a közhasznúsági melléklet elfogadásával egyidejűleg - a tárgyévet követő év május 31-ig kerül sor A kuratórium működési rendje Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a kuratórium. A kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze és vezeti le. Az elnök akadályoztatása esetén a kuratórium ülését az általa kijelölt kuratóriumi tag vezeti le. Bármelyik kuratóriumi tag kérheti a kuratórium összehívását acél és az ok megjelölésével. Az ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja A kuratóriumot - az érintett felek írásos (postai úton megküldött ajánlott küldemény) értesítésévei és a napirendi pontok megjelölésével - összehívhatják az alapítók, vagy a kuratórium bármelyik tagja. A meghívót, amelynek tartalmaznia kell az ülés napirendi pontjait, a kuratóriumi ülés tervezett időpont ja előtt legalább 7 (hét) nappal korábban meg kell küldeni az érintett felek

8 8110 részére. Szabályszerű meghívás hiányában a kuratórium érvényes határozatot csak akkor hozhat, ha az ülésen minden tagja személyes en jelen van. A kuratórium ülései általában nyilvánosak, de személyiségi jogokra tekintettel, egyes napirendi pontok esetében zárt ülés rendelhető el A kuratórium határozatképes, ha ülésein legalább két tag jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 8 (nyolc) napon belüli időpontra változatlan napirenddel össze kell hívni A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel kurátomak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. hozza. Minden A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpont ja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellene szavazók személye név szerinti megjelöléssei. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva A kuratórium tagjai a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is határozhatnak. A határozati javaslatot a kuratórium elnöke öt napos határidő kitűzésével írásban köteles közölni a tagokkal, akik a szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő öt napon belül a kuratórium elnöke írásban tájékoztatja. Ha valamelyik kuratóriumi tag a szavazatok leadására vonatkozó határidő lejárta előtt kéri, a határozati javaslat megtárgyalására a kuratóriumot össze kell hívni. Az írásbeli határozathozataira is alkalmazni kell a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó szabályokat A kuratórium döntéseit azokkal, akiket a döntés közvetlenül érint személyre szólóan írásban közölni kell, illetőleg az Alapítvány közleményeinek közzétételéül szolgáló honlapon meg kell jelentetni A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a kuratórium elnöke vagy levezető elnöke, továbbá a döntésben résztvevő egyik kurátor írja alá Az alapítvány működésével kapcsolato san keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén a kuratórium elnökével történő előzetes egyeztetés után bárki betekinthet, továbbá az alapítvány működésével összefüggésben írásban felvilágosítást, tájékoztatást kérhet Az Alapítvány működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot az Alapítvány internetes honlapján és történő megjelentetése útján (közzétételi kötelezettség), másrészt a fentiek szerint szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésévei biztosítja A kuratárium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a hozzátartozója [Ptk. 8: 1. (J)2.} élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 7. Az alapítvány képviselete, a kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi 7.1. Az alapítványt a kuratórium, mint testület, a testületet pedig a kuratórium határozatlan időtartamra kinevezett elnök képviseli. szabályok alapítói által 7.2. Az elnök feladata az alapítvány működésének operatív irányítása. Az elnök gyakorolja az alapítvány alkalmazottai val szemben a munkáltatói jogokat. Az elnök előkészíti és összehívja a kuratórium üléseit, gondoskodik a kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, hogy az alapítvány adminisztrációja a jogszabályok és a belső előírásoknak megfelelő legyen.

9 Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez füzödő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástói jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástói jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és várnhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 8. Az alapítvány szolgáltatásainak igénybevétele és ezek közzététele 8.1. Az alapítvány a kitűzött céljainak eléréséhez különböző támogatásokat, illetve szolgáltatásokat nyújthat. A támogatások felsorolását az 5.3. pont tartalmazza Támogatások 1. Anyagi támogatások: Anyagi támogatást kizárólag a település lakossága (beleértve ebbe az üdülő tulajdonosokat is), vagy a település önkormányzata kaphat és csak olyan célok, programok megvalósítására, melyek összhangban állnak az alapítvány céljaival. Az anyagi támogatások éves keretét és mértékét a kuratórium határozza el. Az anyagi támogatást az érdeklődőknek meg kell pályázni. A pályázatok tárgykörét, formáját, az elbírálás módját és a támogatás kifizetését a kuratórium a támogatási pályázat kiírás ával együtt hozza nyilvánosságra az alapítvány honlapján. 2. Tárgyi támogatások: Tárgyi támogatásban kizárólag a települési önkormányzat vagy olyan civil szervezetek részesülhetnek, akik a település terül etén működnek, vagy a település területére szerveznek programokat. Tárgyi támogatást csak olyan célok, programok megvalósítására lehet adni, melyek összhangban állnak az alapítvány céljaival (sporttevékenység, településfejlesztés, faluszépítés, kulturális tevékenység). Tárgyi támogatásként az alapítvány tulajdonát képező, kifejezetten ilyen célokra vásárolt (beszerzett) eszközök és berendezések (sporteszközök, sportszerek, kéziszerszámok stb.) ideiglenes (a támogatott program befejezéséig tartó átadását kell érteni. A tárgyi támogatásként átadható eszközök és berendezések listáját az alapítványi dokumentumokkal együtt hozzuk nyilvánosságra. A fent megjelölt szervezetek a kuratórium bármely tagjánál bejelenthetik támogatási igényüket Szolgáltatások Az alapítvány szolgáltatásait kizárólag gazdasági (vállalkozási) tevékenység keretében végzi. A szolgáltatásokat a 2. pont tartalmazza. Az alapítvány szolgáltatási tevékenységeit bárki igénybe

10 10/ 10 veheti. Az igénybe vehető szolgáltatások körét és térítési díjakat az alapítványi dokumentumokkal együtt hozzuk nyilvánosságra. 9. Az alapítvány megszűnése, záró rendelkezések 9.1. Az alapítvány a jogszabályban meghatározott feltételek illetve okok bekövetkezése esetén a bíróság nyilvántartásból történő törlésévei szűnik meg Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonból az alapítót az általa rendelkezésre bocsátott vagyon illeti meg. Az ezen felül megmaradt vagyont más hasonló célú alapítvány vagy egyesület támogatására kell fordítani A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a évi V tv a Polgári Törvénykönyvről, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerint kell eljárni. Kelt: Gödöllő, szeptember 25. g~~.. 1.~.. {N--L- / Molnár Éva Ágnes alapító Ellenjegyzem Gödöllőn, szeptember 25. c- ey i:c( Dr. Pápai Eva ügyvéd napján