5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI"

Átírás

1 Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEVEZETÉS A fejezet az államigazgatási eljárás általános szabályait dolgozza fel. A tananyag a hatósági jogalkalmazás eljárási rendjére vonatkozó ismereteket a vonatkozó törvény szerkezetének megfeleloen taglalja. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézo munkája során elsosorban az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt és végrehajtási rendeletét alkalmazza, mivel az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény rendelkezik, hogy a földhivatal az ingatlan-nyilvántartási eljárást sui generis (sajátos) közigazgatási eljárás keretében folytassa le. A korábbi szabályozás szerint az ingatlan-nyilvántartást az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint kellett vezetni és csak mögöttes joganyagként jöhettek szóba az ingatlannyilvántartás speciális rendelkezései. A hatályos ingatlan-nyilvántartási törvény viszont abból indul ki, ami egyébként 1981-ig törtetlenül érvényesült, hogy az ingatlan-nyilvántartás vezetésével elsosorban az erre vonatkozó speciális szabályok az irányadók és csak mögöttes joganyagként jöhetnek szóba az államigazgatási eljárás általános szabályai. Az államigazgatási eljárás szabályainak ismerete és megfelelo alkalmazása tehát az ingatlannyilvántartási tevékenység folytatása során elkerülhetetlen. A fejezetbol Ön megismerheti: Τ a hatósági jogalkalmazás jellegzetességeit, Τ az államigazgatási eljárásban közremuködo személyeket és szerveket, Τ az államigazgatási ügy miben létét, Τ a közigazgatási szerv eljárási kötelezettségének tartalmát, Τ az államigazgatási eljárás szakaszait és az azokra vonatkozó részletes szabályokat, Τ mindazokat a fontosabb tudnivalókat, amelyek az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához is szükségesek. A fejezet elsajátítása után ön képes lesz: Τ megállapítani, kit tekinthetünk ügyfélnek és milyen jogok illetik meg az eljárás során, Τ meghatározni, hogy egy közigazgatási szerv milyen államigazgatási ügyben, milyen feltételek mellett járhat el, Τ a helyes eljárást lefolytatni hatásköri, illetoleg illetékességi vita esetén, Τ eljárni az elsofokú eljárásban, megtenni a szükséges intézkedéseket, Τ bizonyítási eljárást lefolytatni, tárgyalást vezetni és jegyzokönyvet felvenni, Τ az eljárás során szükséges eljárási határozatot, valamint érdemi határozatot szerkeszteni, Τ hatósági ellenorzést lefolytatni, NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 5-1

2 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek Τ elbírálni az elsofokú határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket, Τ a határozatok végrehajtása érdekében megtenni a szükséges intézkedéseket, Τ megítélni, melyek azok a legfontosabb eljárási szabályok, amelyeket az ingatlannyilvántartási eljárásban is alkalmazni kell. 5-2 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

3 Az államigazgatási eljárás általános szabályai TARTALOM 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ALANYAI AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS TÁRGYA A HATÁSKÖR ÉS AZ ILLETÉKESSÉG A közigazgatási szerv eljárási kötelezettsége A közigazgatási szerv hatásköre A közigazgatási szerv illetékessége A hatáskör és illetékesség vizsgálata Az eljáró közigazgatási szerv kijelölése AZ ELSOFOKÚ ELJÁRÁS Az eljárás megindítása Az ügyfél jogai az eljárásban A képviselet Kizárás az államigazgatási eljárásból A jegyzokönyv A tényállás tisztázása A tényállás tisztázása bizonyítás nélkül A bizonyítás Az ügyfél nyilatkozata A tanú A szakérto A szemle Az irat A tárgyalás Az eljárás felfüggesztése A szakhatóság közremuködése Az egyezség A határozat A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, IGAZOLVÁNY, NYILVÁNTARTÁS, ELLENORZÉS A hatósági bizonyítvány A hatósági igazolvány A hatósági nyilvántartás A hatósági ellenorzés JOGORVOSLATOK AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN A határozat kijavítása és kiegészítése A határozat módosítása és visszavonása A fellebbezés A felügyeleti intézkedés NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 5-3

4 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek Az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata Az ügyészi intézkedések A semmisség VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS A végrehajtás fogalma A végrehajtható határozatok A végrehajtás elrendelése és foganatosítása A végrehajtási kifogás ELLENORZO KÉRDÉSEK, FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK ÉS IRODALOM Felhasznált jogszabályok és irodalom Ellenorzo kérdések NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

5 Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5.1. A HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS A jogszabályok egy része közvetlenül ír elo valamilyen kötelezettséget, illetoleg közvetlenül biztosít valamilyen jogot az állampolgároknak vagy szervezeteiknek. A KRESZ eloírásai közvetlen módon írják elo a közúti közlekedésben résztvevok jogait és kötelességeit. Az ilyenfajta jogi normák általában úgy érvényesülnek, hogy a kötelezettek önként betartják a jogi eloírásokat, tehát a jogszabály az közigazgatási szervek külön intézkedése nélkül érvényesül. A közigazgatási szervek fellépésére csak akkor kerül sor, ha valaki megszegi az eloírásokat és ezért vele szemben kényszeríto intézkedést (szankciót) kell alkalmazni. A jogszabályok egy másik része feljogosítja, kötelezi a közigazgatási szerveket, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén az állampolgárok és szervezeteik részére a jogszabályban meghatározott jogokat biztosítsanak, illetoleg kötelezettségeket írjanak elo. A jogszabályok - bizonyos feltételek mellett - lehetové teszik, hogy a közigazgatási szervek engedélyt adjanak valamilyen tevékenység folytatására (pl. építkezésre), illetve közigazgatási kényszerintézkedést alkalmazzanak (például az engedély nélkül építkezokkel szemben építésrendészeti bírságot szabjanak ki). A közigazgatási szervek feladata annak megállapítása, hogy konkrét esetben megvannak-e azok a jogszabályi feltételek, melyek fennállása esetén kötelezhetik az állampolgárokat valamilyen magatartásra vagy részükre jogokat biztosíthatnak. A közigazgatási szerveknek ezt a - jogszabályok érvényesítése érdekében végzett, jogot vagy kötelezettséget megállapító, szankcionáló - tevékenységét nevezzük hatósági jogalkalmazásnak. A közigazgatási szervek, az ügyfelek és a közremuködo személyek cselekvéseit a hatósági jogalkalmazás során együttvéve államigazgatási eljárásnak nevezik. Az államigazgatási eljárásban résztvevok közül az eljáró közigazgatási szerv kiemelkedo pozícióban van: állami közhatalmat gyakorol, döntései kötelezo erejuek, kikényszeríthetok. Az ügyfeleknek és a közremuködoknek azonban elemi érdeke, hogy védve legyenek a közigazgatási hatóságok esetleges önkényeskedései ellen. Ezért van szükség a hatósági jogalkalmazó tevékenység - az államigazgatási eljárás - magas szintu jogi szabályozására. Az államigazgatási eljárásról szóló évi IV. törvény (rövidítése: Áe.) általános jelleggel szabályozza az közigazgatási szervek hatósági eljárását. Az egyes ügyfajták azonban olyan sajátosságokkal rendelkeznek, hogy azokat minden tekintetben közös szabályok alá vonni nem lehetséges. Az Áe. mellett ezért léteznek még az egyes igazgatási ügycsoportok speciális eljárási szabályait tartalmazó különös eljárási szabályok, pl. az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás sajátos államigazgatási eljárás, ennek során a módosított évi CXLI. törvényt kell alkalmazni. Fontos mejegyezni azonban azt is, hogy a fenti NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 5-5

6 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek törvényben nem szabályozott kérdésben az Áe. szabályai az irányadók. Az ingatlannyilvántartási ügyintézés során az államigazgtási eljárási törvény ismerete elengedhetetlen AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ALANYAI Az államigazgatási eljárás alanyai: a közigazgatási szerv, az ügyfél és a közremuködok (a tanú, a szakérto, a tolmács, a szemletárgy birtokosa). Az államigazgatási eljárás egyik alanya szükségképpen mindig a közigazgatási szerv. Ennek az az oka, hogy a jogszabályok államigazgatási, jogalkalmazói hatáskörrel csak az erre a célra létrehozott közigazgatási szerveket ruházzák fel. Törvény vagy kormányrendelet (minisztertanácsi rendelet) nem közigazgatási szervet is feljogosíthat államigazgatási ügyek intézésére, törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzatok és szerveik is ellátnak államigazgatási feladatokat. Az államigazgatási eljárás másik szükségképpeni alanya az ügyfél: az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo más szervezet, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Az ügyfél jogai megilletik azt a szervet is, amelynek feladatkörét az ügy érinti. Magánszemélynek a természetes személyek, az emberek minosülnek, ide értve a méhmagzatot is. Jogi személy jogilag meghatározott és megengedett cél szolgálatára rendelt olyan szervezet, amely jogszabály vagy államilag elismert szervezeti szabályzat vagy alapszabály alapján muködik, amelynek elkülönített vagyona van, és jogi cselekményeiért önálló vagyoni felelosséggel tartozik. A jogi személy, a magánszemély vagy a jogi személynek nem minosülo szervezet akkor lesz ügyfél, ha jogát vagy jogos érdekét az eljárás tárgyát képezo államigazgatási ügy érinti. Valakinek a jogát akkor érinti az ügy, ha az eljárás célja az, hogy rá nézve jogi kötelezettséget (pl. az engedély nélkül épített épület lebontásának kötelezettségét) vagy jogot (pl. lakóház építése) állapítanak meg. Az ügyféllé válás másik módja az, amikor az ügy valakinek a jogos érdekét érinti, pl. az építkezo ügyfél szomszédja, akinek érdeke, hogy az építkezéssel ne csökkenjen saját telkének értéke vagy ne zárja el a kilátását egy új épület. A törvény ügyféli jogokat biztosít azoknak a szerveknek is, melyeknek feladatkörét az eljárás tárgyát képezo ügy érinti. A területileg illetékes környezetvédelmi szervet megilleti a fellebbezés joga, egy olyan üzem építésének engedélyezése ügyében, amely a környezetet károsíthatja. A nem magyar ügyfelek ügyeiben akkor lehet az Áe. szabályai alapján eljárni, ha rájuk nézve nemzetközi szerzodés vagy jogszabály másként nem rendelkezik. Nem magyar ügyfélnek minosül a külföldi állampolgárságú vagy hontalan magánszemély, nemzetközi szervezet, 5-6 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

7 Az államigazgatási eljárás általános szabályai külföldi jogi személy, illetoleg külföldi székhelyu olyan szerv, amelynek nincs jogi személyisége. Az eljárás további lehetséges alanyai a közremuködok: a tanú, a szakérto, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és a képviselo. Részvételük az eljárásban esetleges AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS TÁRGYA Az államigazgatási eljárás tárgya: az államigazgatási ügy. Az államigazgatási ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási szerv az ügyfelet érinto jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot igazol, nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenorzést végez. Az államigazgatási eljárás általános szabályait valamennyi államigazgatási ügyben alkalmazzák, de sajátos érdekek amellett szólnak, hogy néhány ügyfajtában indokolt kivételt tenni. A szabálysértési ügyek intézése a bünteto jogalkalmazással mutat fel rokonságot. A szabálysértési eljárást külön törvény szabályozza. A honvédelmi, a külkereskedelmi igazgatási, a társadalombiztosítási, az adó-, jövedéki és vámigazgatási ügyekben és az eljárási törvényben felsorolt további törvényekben szabályozott ügyekben akkor kell az Áe. szabályait alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik A hatáskör és az illetékesség A hatáskör és az illetékesség fogalma az államigazgatási szervezetrendszerben érvényesülo munkamegosztásból kiindulva közelítheto meg. Az államigazgatás szervezetrendszerében két fo munkamegosztási elv érvényesül: az ágazati és a területi munkamegosztás elve. Az ágazati munkamegosztás a hatáskörökhöz, a területi munkamegosztás az illetékességhez vezet el. Az ágazati munkamegosztás a feladatokat (ügyeket) tárgyuk alapján osztja el a különbözo fajtájú közigazgatási szervek között. Az ágazati munkamegosztás eredményezi a különbözo igazgatási ágazatok (ipari, építésügyi, egészségügyi stb.) kialakulását. Egy-egy igazgatási ágazat azonban maga is a szervek egy bizonyos rendszerét jelenti, amelyen belül különbözo szinteken elhelyezkedo szervek muködnek. Az ágazatokon belül még szintenkénti munkamegosztást is alkalmazni kell ahhoz, hogy határozottan elkülönüljön a különbözo szinteken (központi, területi, helyi) elhelyezkedo szervek feladatköre. A feladatkör ellátásához a jogszabályok különféle jogosítványokkal, jogi eszközökkel ruházzák fel az közigazgatási szerveket. A közigazgatási hivatal jogosult ellenorizni a helyi önkormányzatok muködésének törvényességét, összehangolni a megye területén lévo közigazgatási szervek muködését, elso fokú hatóságként eljárni kisajátítási ügyekben. A jogi eszközöknek ezt a széles körét nevezzük jogkörnek vagy szélesebb értelemben vett ha- NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 5-7

8 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek táskörnek. A szélesebb értelemben vett hatáskör egyfelol tükrözi az ágazati és szintenkénti munkamegosztást, másfelol eszközöket jelent a szerv kezében feladatainak teljesítéséhez. A jogkör mindig a feladatkörhöz igazodik. Az államigazgatási jogkör azokat az államigazgatási jogosítványokat jelenti, amelyek lehetové teszik kikényszerítheto döntések hozatalát az állampolgárokkal és szervezeteikkel szemben. Ez a hatósági jogkör vagy szukebb értelemben vett hatáskör. Hatáskörön az eljárási törvény is a hatósági jogkört érti A közigazgatási szerv eljárási kötelezettsége A közigazgatási szerv hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén köteles eljárni. Ha e kötelességének nem tesz eleget (a közigazgatási szerv hallgat ), erre a felettes szerve - kérelemre vagy hivatalból utasítja. Ha a közigazgatási szerv a felettes szervének utasítására nyolc napon belül nem hoz érdemi határozatot, a felettes szerv az ügyfél kérelmére az ügyet magához vonja. A felettes szerv az ügyben elso fokon jár el, vagy az elsofokú eljárásra a mulasztóval azonos hatásköru közigazgatási szervet jelöl ki. A kijelölt közigazgatási szerv - ha jogszabály másként nem rendelkezik - harminc napon belül érdemi határozatot hozni köteles. Adatigazolással, nyilvántartás-vezetéssel, illetoleg hatósági ellenorzéssel kapcsolatos közigazgatási ügyekben a mulasztó közigazgatási szerv a felettes szervének az ügyfél kérelme alapján kiadott utasítására tizenöt napon belül köteles eleget tenni kötelezettségének. A felettes szerv a mulasztóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményez, illetve bírságot is kiszabhat. Ha nincs felettes szerv, illetoleg a felettes szerv intézkedési vagy eljárási kötelezettségének nem tesz eleget, a megyei (fovárosi) bíróság a fél kérelmére nemperes eljárásban kötelezi a közigazgatási szervet az eljárás lefolytatására. Az érdemi határozatot a kérelem eloterjesztésétol, a hivatalaból történt megindítástól számított harminc napon (elintézési határido) belül kell meghozni. A közigazgatási szerv vezetoje az elintézési határidot egy ízben legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, errol az ügyfelet értesíteni. kell A közigazgatási szerv hatásköre Az közigazgatási szervek hatáskörét mindig jogszabály állapítja meg. A közigazgatási szervek csak olyan ügyekben dönthetnek, amelyet jogszabály hatáskörükbe utal. A hatáskört rendszerint az adott ügyre vonatkozó jogszabály állapítja meg. Ha az ügyre vonatkozó jogszabályból nem lehet megállapítani, hogy mely szervek járnak el elso fokon, az ügy elbírálása a tárgy szerinti legalsóbb szintu szerv hatáskörébe tartozik. 5-8 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

9 Az államigazgatási eljárás általános szabályai Ha közigazgatási szervnek csak a jogszabályban megállapított ügyben és a részére megállapított fokon járhat el. A fokozatok megtartása kötelezo. A szabály megszegése: a hatáskörelvonás. A felsobb szerv kétféleképpen vonhatja el az alsóbb szerv hatáskörét: helyette dönt (pozitív hatáskörelvonás) vagy meghatározott döntésre utasítja (negatív hatáskörelvonás). Az alsóbb szerv úgy vonhatja el a felsobb szerv hatáskörét, ha helyette dönt (pl.: ha az elso fokú szerv elbírálja a saját határozata ellen benyújtott fellebbezést, és o hozza meg a másodfokú határozatot is). A hatáskörelvonással hozott határozat törvénysérto. Ellene jogorvoslatnak van helye A közigazgatási szerv illetékessége Az illetékesség is az államigazgatási szervezetrendszeren belüli munkamegosztással összefüggo fogalom. Az illetékesség arra ad választ, hogy a több (esetenként sok) azonos hatásköru szerv közül melyik az az egy szerv, amely konkrét ügyben jogosult, illetve köteles az eljárásra. Az illetékesség teszik konkréttá és gyakorolhatóvá a hatáskört. Az illetékességet jogszabály állapítja meg úgy, hogy megjelöl valamilyen illetékességi okot (pl. az ügyfél állandó lakhelyét), és azt összefüggésbe hozza valamelyik - az ügyben hatáskörrel rendelkezo - közigazgatási szerv muködési (illetékességi) területével (pl. "az eljárásra az a hatáskörrel rendelkezo szerv illetékes, amelynek területén az ügyfél állandó lakóhelye van"). Az illetékességre vonatkozó szabályt - hasonlóan a hatáskört megállapító szabályhoz - elsodlegesen az ügyre vonatkozó jogszabályban találhatjuk. Ha ez a jogszabály a kérdést nem rendezi, az illetékességet az Áe.-ben található általános illetékességi szabályok alapján kell megállapítani. Ezek az általános illetékességi okok a következok: Az ügyfél állandó vagy ideiglenes lakóhelye (székhelye, telephelye). Ha az ügyfél külföldön van, vagy tartózkodási helye ismeretlen, az illetékességet az ügyfél utolsó ismert hazai lakóhelye alapján kell megállapítani. Ennek hiányában az eljárásra a fovárosi fojegyzo illetékes. Ingatlanra (földre, házra, lakásra, más helyiségre stb.) vonatkozó ügyben az eljárásra az a közigazgatási szerv illetékes, amelynek területén az ingatlan van. Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységre vonatkozó ügyben az eljárásra az a közigazgatási szerv illetékes, amelynek területén a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják. A hatósági bizonyítvány kiadására - az elozoeken kívül - még az a közigazgatási szerv is illetékes, amelynek területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetoleg az állapot tartott vagy megszunt, amelynek területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt idoszakban volt, továbbá illetékes az a szerv is, amelynek nyilvántartása az adatot tartalmazza. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 5-9

10 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek A hatáskör és illetékesség vizsgálata A közigazgatási szerv a hatáskörét és az illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Ha a közigazgatási szerv az eljárás megindításakor vagy az eljárás késobbi folyamán bármikor hatáskörének vagy illetékességének hiányát állapítja meg, köteles az ügyet haladéktalanul áttenni - vagyis az ügyben keletkezett összes iratot megküldeni - a hatáskörrel bíró illetékes szervhez. Errol az ügyfelet egyidejuleg értesíteni kell. Az közigazgatási szerv hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén is köteles megtenni azt az intézkedést - ideiglenes intézkedés -, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. Az intézkedésrol az ügyfelet és az ügyben hatáskörrel rendelkezo illetékes szervet értesíteni kell. Az intézkedés elmulasztásáért a szerv vezetoje felelosséggel tartozik. A megkeresés más szerv felkérése az eljárásban való közremuködésre. A közigazgatási szerv eljárási cselekményt általában csak illetékességi területen végezhet. A megkeresett szerv a megkeresésnek tizenöt napon belül köteles eleget tenni. A megkeresett szerv a megkeresés teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha az nem tartozik hatáskörébe vagy ha arra nem illetékes. Ilyen esetben a megkeresést az arra hatáskörrel bíró illetékes szervhez kell áttenni és errol a megkereso szervet egyidejuleg értesíteni Az eljáró közigazgatási szerv kijelölése A közigazgatási szervek között hatásköri vagy illetékességi összeütközés lép fel, ha: ugyanabban az ügyben több szerv állapítja meg hatáskörét vagy illetékességét (pozitív hatásköri vagy illetékességi összeütközés) vagy több szerv állapítja meg hatáskörének vagy illetékességének hiányát, és emiatt az eljárás nem indulhat meg vagy nem folyhat (negatív összeütközés). A különbözo hatásköru szervek között csak a hatáskör lehet vitás, az azonos hatásköruek között pedig csak az illetékesség. A hatásköri, illetékességi vita esetén - ha az érintett szervek nyolc napon belül nem tudnak megegyezni - az eljáró közigazgatási szervet a következo szerv jelöli ki: illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös felettes közigazgatási szerv, ennek hiányában a közigazgatási hivatal vezetoje, muködési területén eljáró hatóságok közül, hatásköri összeütközés esetén az Alkotmánybíróság AZ ELSOFOKÚ ELJÁRÁS 5-10 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

11 Az államigazgatási eljárás általános szabályai Az eljárás megindítása Az államigazgatási eljárás megindulhat kérelemre vagy hivatalból. A jogszabályok általában azt jogosítják fel az eljárás megindítására, akinek ehhez érdeke fuzodik. Ha a köz- és a magánérdek találkozik, akkor a jogszabályok rendszerint lehetové teszik az eljárás megindítását az ügyfél és a hatóság számára is. Az ügyfélnek rendszerint azért áll érdekében az eljárás kezdeményezése, mert valamilyen jogot, elonyt, kedvezményt akar megszerezni vagy szabadulni akar valamilyen terhes kötelezettségétol. Hivatalból akkor lehet az eljárást megindítani, ha azt jogszabály kifejezetten eloírja, valamint ha az közérdekbol, az ügyfél jogának, jogos érdekének megvédése céljából vagy a jogszabályok megtartása végett indokolt. Az eljárás hivatalból történo megindítására a felettes szerv is adhat utasítást. Ha az ügyfél kérelmét visszavonja és az ügyben az eljárás hivatalból is megindítható lett volna, az eljárás hivatalból folytatható. Az ügyfél a kérelmet szóban vagy írásban terjesztheti elo. A szóbeli kérelemrol jegyzokönyvet kell készíteni. Jogszabály eloírhatja, hogy az ügyek egy bizonyos csoportjában a kérelmet formanyomtatvány kitöltésével vagy egyébként írásban lehet eloterjeszteni. A kérelemhez mellékletet (pl. tulajdoni lapot) kell csatolni, ha a törvény eloírja. Ha az ügyfél a mellékletet nem csatolja, hiánypótlásra kell felhívni. A közigazgatási szerv a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszunteti, ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, erre az ügyfelet figyelmeztetni kell. Az ügyféltol nem lehet olyan adat igazolását kérni, amelyet az eljáró szerv jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. A kérelmet általában az eljárásra hatáskörrel bíró illetékes közigazgatási szervnél lehet eloterjeszteni. A magánszemély az elso fokú eljárás megindítására irányuló kérelmét az eljárásra hatáskörrel bíró illetékes közigazgatási szerven kívül a lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes jegyzonél is eloterjesztheti. Az ilyen kérelmet haladéktalanul át kell tenni az eljárás lefolytatására jogosult szervhez. Az ügyfél kérelmét az elso fokú határozat jogerore emelkedése elott visszavonhatja, ekkor az eljárást határozattal meg kell szüntetni feltéve, hogy a hatóság az eljárást hivatalból nem folytatja Az ügyfél jogai az eljárásban Az ügyfelet az államigazgatási eljárásban törvényben biztosított jogok illetik meg. E jogok minimálisra csökkenthetik az ügyfél kiszolgáltatottságát a közhatalmat gyakorló hatósággal szemben. Ha az ügyfél kelloképpen él jogaival, ez törvényes magatartásra készteti a hatóságot. Az ügyféli jogok egyben az államigazgatási eljárás demokratizmusának kifejezoi is. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 5-11

12 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek Az eljárási kódex a törvény elotti teljes egyenloséget garantálja az ügyfelek részére, ez vonatkozik a külföldi ügyfelekre is. Az alkotmányos rendelkezésekkel összhangban, az államigazgatási eljárásban mindenki jogosult anyanyelvét használni. A magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit nem érhet hátrány. A tolmács költségeit az állam viseli. Az ügyfél szóban vagy írásban kérelmet terjeszthet elo a közigazgatási szerveknél. Az ügyfélnek joga van arra, hogy ügyében az eljáró szervtol jogi tájékoztatást kérjen. A jogszabályok ismeretének hiánya miatt hátrány nem érheti. Joga van ahhoz is, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Jelentos ügyféli érdek fuzodhet annak ismeretéhez, hogy az egyes eljárási cselekmények alkalmával milyen nyilatkozatok hangzanak el, illetve milyen megállapításokat tesz a hatóság. Ezért az ügyfél jelen lehet a tanú és a szakérto meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson. A szakérto személyére ügyfél is tehet javaslatot. Ha pedig az eljáró szerv által kirendelt szakértot nem találja megfelelonek, más szakérto kirendelését is kérheti (ellenszakérto), de a szakérto költségeit az ügyfél viseli. Az ügyfél és képviseloje megtekintheti az ügyben keletkezett iratokat és azokról másolatot készíthet, kivételt képez a tanácskozásról és a szavazásról készült jegyzokönyv, a határozattervezet, valamint az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó irat. Ha az ügyfél valamely eljárási határidot elmulaszt (idézésre nem jelenik meg), ehhez rendszerint valamilyen hátrányos jogkövetkezmény (bírság) fuzodik. Az ügyfél igazolási kérelmet terjeszthet elo az elmulasztott cselekmény egyideju megtételével. A kérelmet a mulasztástól számított nyolc napon belül lehet eloterjeszteni. A jogorvoslati szakaszban az ügyfelet megilleti a fellebbezés és a bíróság elotti kereset eloterjesztésének joga. A végrehajtás során kérheti a végrehajtás felfüggesztését és - amenynyiben a végrehajtás a jogát vagy jogos érdekét sérti - végrehajtási kifogást terjeszthet elo. Az ügyfelet megilleti a költségmentesség iránti kérelem eloterjesztésének joga, kedvezo elbírálása esetén mentesül az eljárási költségek megfizetése alól A képviselet A képviselet az államigazgatási eljárásban az ügyfél helyett vagy mellett eljárási cselekmények végzése az ügyfél érdekében. Az ügyfélen kívül csak a törvényes képviselo (pl. szülo, gyám, gondnok, szervezeti képviselo - pl. Kft. ügyvezeto igazgatója) helyett járhat el képviselo. Az államigazgatási eljárásban az ügyfél képviselete lehet kötelezo és kizárt. A törvényes képviselo képviseleti joga közvetlenül a jogszabály rendelkezésén, hatósági rendelkezésen vagy szervezeti szabályzaton alapszik NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

13 Az államigazgatási eljárás általános szabályai A törvényes képviselet nem korlátozódik egy-egy államigazgatási ügyre, hanem általános (az ügyfél minden ügyére kiterjedo) és tartós képviselet. A törvényes képviselo nemcsak államigazgatási ügyekben, hanem bármely más - pl. polgári peres ügyekben - is képviselheti az ügyfelet. A meghatalmazotti képviselet közvetlenül az ügyféltol vagy a törvényes képviselotol kapott megbízáson alapszik. A meghatalmazás olyan jognyilatkozat, mellyel a meghatalmazó feljogosítja a meghatalmazottat a képviseleti jogkör ellátására. A meghatalmazás nincs írásbeliséghez kötve. Ügygondnok kirendelésére akkor kerül sor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ügyében önállóan eljárni nem képes, feltéve, hogy nincs törvényes képviseloje vagy meghatalmazottja. Az ügygondnokot az eljáró szerv megkeresésére a gyámhatóság rendeli ki. A közigazgatási szerv az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálhatja, jogszabály ennek igazolását meghatározott formához kötheti. Képviseletnek akkor nincs helye, ha az adott ügyben vagy az adott cselekményre nézve a jogszabály az ügyfél személyes eljárását írja elo, pl. házasságkötés során Kizárás az államigazgatási eljárásból A kizárás intézménye arra szolgál, hogy olyan esetekben is biztosítható legyen a pártatlan döntés, amikor az eljáró személy vagy szerv ki van téve a részrehajló döntés csábításának. Az eljárásból történo kizárás védi a társadalmat a közigazgatási szervek elfogult döntéseitol. Az államigazgatási eljárásból történo kizárás lehet kötelezo és lehet mérlegelheto. Azok az esetek, amikor a kizárás kötelezo, abszolút kizárási okok: saját ügyében nem járhat el sem az ügyintézo, sem a szerv vezetoje, sem pedig a közigazgatási szerv. Az ügyintézo és a szerv vezetoje nem járhat el felsobb fokon, ha az ügy érdemi eldöntésében alsóbb fokon közremuködött, tanúvallomást tett vagy szakértoként járt el. A relatív kizárási okok esetén a kizárás mérlegelheto - kimerítoen nem sorolhatók fel, ilyen ok állhat fenn akkor, ha pl. az ügyintézo az ügyfélnek barátja, rokona, haragosa. A kizárási okot az ügyintézo a szerv vezetojének, a szerv vezetoje pedig - ha a kizárás vele szemben áll fenn - a felettes szervnek köteles bejelenteni. A kizárási okot az ügyfél is bejelentheti, de hivatalból is megállapítható A jegyzokönyv NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 5-13

14 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek A jegyzokönyv a szóbeli közlés, valamint az észlelés hiteles írásba foglalásának eszköze és formája. A jegyzokönyv készítése mindig az eljárási cselekményekkel együtt, azokkal párhuzamosan történik. Jegyzokönyvet kell készíteni a tárgyalásról, a határozat szóbeli közlésérol, bármely eljárási cselekményrol, ha az ügyfél kéri, ha az eljáró szerv az eljárás érdekében szükségesnek tartja. A jegyzokönyv három fo részbol áll: a bevezeto rész, az érdemi rész és a hitelesítés vagy lezárás. A bevezeto rész tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését, a jegyzokönyv készítésének idejét és helyét, az ügy tárgyát, a meghallgatott személy adatait, a meghallgatott személy figyelmeztetését jogaira és kötelességeire. Az érdemi rész foglalja magában mindazt, amiért a jegyzokönyv készül, tartalmazza: az ügyre vonatkozó összes lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat: így az ügyfél, a tanú, a szakérto nyilatkozatait, a szakhatóság nyilatkozatát, az eljáró hatóság megállapításait. A hitelesítés úgy történik, hogy az elkészült jegyzokönyvet a meghallgatott személy, az ügyintézo és a jegyzokönyvvezeto aláírja. A szabályosan készült jegyzokönyv közokirat. A törvény lehetové teszi hangfelvétel útján történo elkészítését is. A feljegyzés jegyzokönyvet helyettesíto irat. Feljegyzés rendszerint akkor készül, ha jegyzokönyv felvétele nem kötelezo, illetoleg nem lehetséges, de a kérdéses eljárási cselekmény rögzítése fontos az eljáró szerv számára. A feljegyzést általában csak az ügyintézo írja alá. A feljegyzés nem közokirat A tényállás tisztázása A tényállás azoknak a jogi jelentoségu tényeknek az összessége, amelyhez a jogszabály valamilyen rendelkezést fuz. A jogalkalmazás gyakorlatában kétféle tényállással találkozunk: a törvényi (jogszabályi) tényállással és a történeti (konkrét) tényállással. A ketto egybevetésével történik a tényállás tisztázása. Ha a történeti tényállás megfelel a törvényi tényállásnak, akkor az adott ügyben alkalmazni kell a jogszabály rendelkezését. A tényállás tisztázása az államigazgatási ügyben jogi jelentoségu tények fennállásának vagy fenn nem állásának megállapításából áll, errol a hatóságnak meg kell gyozodnie. A tényállás tisztázása, a döntés szempontjából jelentos tények megállapítását jelenti A tényállás tisztázása bizonyítás nélkül Az államigazgatási eljárásban nem minden jogi jelentoségu tényt kell bizonyítani. Nem kell bizonyítani a közigazgatási szerv által hivatalosan ismert, valamint a köztudomású té NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2006. november 30-án A határozat száma: 82/2006-2007.(XI. 30.) Szenátus Hatálybalépés: 2006. december 1. A szabályzat karbantartásáért

Részletesebben

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések Tartalom Joghatóság Hatáskör (hatósági jogkör) Hatáskör-elvonás és átruházás Illetékeség Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálat áttétel Ideiglenes intézkedés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nem üzleti célú szabadidős szálláshely Ügyleírás: Illetékesség Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem A nem üzleti célú közösségi,

Részletesebben

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 9706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) Ha a tör vény hatálybalépését köve tõen az alapítvány bármely adatában változást jelentettek be, de ez nem tartalmazza a tör vényes képviselõ természetes

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

I. Építésügyi igazgatás

I. Építésügyi igazgatás I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA FIGYELEM! A kérelemhez mellékelni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők - a tárgyévet megelőző - egész évi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások a bírósági végrehajtással összefüggésben Több hír és állítás látott napvilágot arról, hogy családok tízezrei válhatnak

Részletesebben

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye A hivatal

Részletesebben

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25.1. Az eljárás alá vont személy Szabs. tv. 52. (1) Eljárás alá vont személy az, akivel szemben szabálysértési eljárás folyik. (2) Az eljárás alá vont

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. K u r u c s a i M a r g i t e l n ö k K ö z b e s z e r z é s i D ö n t ő b i z o t t s á g Az új Kbt. Ötödik Része, a jogorvoslat 1 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Honosítási és Elismerési Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő

Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Milyen kérdésekre keressük a választ: Határidők, előírások Szakértők az eljárásokban Szakértők mögöttes felelőssége Az 1996. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül

Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül Tartalomjegyzék Ügyfelek értesítése hirdetményi úton, létesítménnyel kapcsolatos eljárás megindításáról... 4 Ket. 29. (7)... 4 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása... 6 Ket. 30.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt NYILATKOZAT

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt NYILATKOZAT Községi Polgármesteri Hivatal Jászdózsa 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 3. sz. melléklet a 148/1997.(IX. 10.) Kormány rendelethez K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34 Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 1 Bányaszolgalom... 3 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 5 Fakivágás (jogorvoslat)... 7 Fellebbezési eljárás ügymenete bontási engedélyezési ügyekben... 10 Fellebbezési

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) és a végrehajtására kiadott 39/2004 (II.12.) Korm.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT H AL L G A T Ó I J O G O R V O S L AT I K É R E L M E K B E N Y Ú J T Á S Á N AK É S E L B Í R Á L Á S Á N AK R E N D J É R Ő L Szeged, 2014. június 30. 2011.

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Kérelem természetbeni segély megállapítására

Kérelem természetbeni segély megállapítására TS S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

IRÁSBELI IGAZGASÁGSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜL. rendelkezik

IRÁSBELI IGAZGASÁGSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜL. rendelkezik IRÁSBELI IGAZGASÁGSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜL államigazgatás szervek központi szint centralizált hierarchikus- felülről lefelé, központi és területi szintre szerveződő kormány által irányított - jogszabályban

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben