Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: július 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások ) Üzletszabályzat alkalmazása ) Üzletszabályzat nyilvánossága, Ügyfél által történő elfogadása, módosítása ) Teljesítés helye, ideje... 4 II. Pénzügyi kapcsolatok általános szabályai ) Együttműködési és tájékoztatási kötelezettségek és szabályok ) Képviselet ) Kézbesítés ) Írásbeliség ) Kamatok, díjak, jutalékok, költségek ) A Hitelintézet felelőssége ) Jogviták rendezése, alkalmazandó jog III. Banktitok és bankinformáció ) Banktitok ) Üzleti titok és banktitok közös szabályai IV. Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása ) Számlaszerződés ) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása ) szolgáltatás ) Készpénzfelvétel készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával V. Betétgyűjtés ) Betételhelyezés ) Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított betétek ) A Betétesek tájékoztatása ) Kártalanítás VI. Pénzkölcsön nyújtása ) Pénzkölcsön nyújtása ) Az ügyfelek védelme ) Biztosítékok ) Szerződés megszűnése, megszüntetése ) A Hitelintézet információszolgáltatási kötelezettsége és információkérési joga a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben (a továbbiakban: KHR Általános szabályok A KHR-be történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés szabályai Ügyfélvédelem Kifogás és peres eljárás szabályai A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartható adatok VII. Pénzügyi szolgáltatások közvetítése Bankkártya szolgáltatás Függő ügynöki befektetési szolgáltatás VIII. Széfszolgáltatás IX. Pénzváltási tevékenység ) Valutaforgalmazás X. Kezesség és bankgarancia vállalása XI. Faktoring ügylet XII. Kiszervezés

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások a) Az üzletszabályzat (Általános Üzleti Feltételek) a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Gádoros, Nagy u. 63.; cégjegyzékszáma: (továbbiakban: Hitelintézet) és ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. Az egyes hitelintézeti ügylet-típusokra vonatkozó rendelkezéseket az üzletági szabályzat tartalmazza. b) Az Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek, a Hitelintézet Hirdetménye, valamint a Szerződés alatt - eltérő rendelkezés hiányában - azok Szerződés aláírásakor hatályos szövege, illetve azok a Hitelintézet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő. c) Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a Felek eltérő tartalmú szerződéses kikötése hiányában a Hitelintézet és az Ügyfél közötti valamennyi szerződéses jogviszonyra. d) A Felek közötti jogviszony tartalmát elsősorban a Felek által megkötött Szerződés határozza meg. A Felek jogviszonyára - a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a jelen Üzletszabályzatban és mellékleteiben foglalt Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit is alkalmazni kell. Amennyiben a Szerződés és az Üzletszabályzat, illetve annak mellékletei egymásnak ellentmondó előírásokat tartalmaznak, a Szerződésben foglalt szabályok az irányadók. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek eltérése esetén Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályok az irányadók. e) Amennyiben valamely kérdésről sem a Szerződés, sem a jelen Üzletszabályzat és annak mellékletei nem rendelkeznek, azokra a Hitelintézeti törvény, a pénzforgalomra, valamint a Felek által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári törvénykönyv) rendelkezései az irányadóak. f) A Hitelintézet által nyújtott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtása során a mindenkor aktuális verzió szerinti nemzetközi szerződéseket, szabályokat, szokványokat alkalmazza. g) Az Üzletszabályzat és a Szerződés rendelkezéseit a szerződéses jogviszony megszűnése után is, a még el nem számolt kölcsönös követelések rendezéséig alkalmazni kell. 3

4 2.) Üzletszabályzat alkalmazása Az üzletszabályzat alkalmazásában: a.) Felek: megjelölés jelenti az Ügyfelet és a Hitelintézetet együttesen. b.) Ügyfél: az a természetes, valamint jogi személy, akinek/amelynek a Hitelintézet az Üzletszabályzatban meghatározott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások valamelyikét nyújtja, illetve annak nyújtása érdekében kérelemmel fordul a Hitelintézethez. Ügyfélnek minősül továbbá az a személy (szervezet) is, aki/amely az Üzletszabályzatban megjelölt jogügylet teljesítésének biztosítékaként a Hitelintézetnek fedezetet nyújt. c.) Pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában, melyek a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) engedélyével végezhetőek. A Hitelintézet tevékenységi körét - a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint - az Alapszabály tartalmazza. 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, Ügyfél által történő elfogadása, módosítása a) Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Hitelintézet az Üzletszabályzatot, illetve annak módosítását a Hitelintézet székhelyén, illetve valamennyi, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben és a Hitelintézettel megbízási szerződéses jogviszonyban álló közvetítők ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, könnyen hozzáférhető helyen teszi közzé. Az Üzletszabályzat megtalálható továbbá a Hitelintézet honlapján: Az Ügyfél kérésére a Hitelintézet díjtalanul az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az Üzletszabályzat egy példányát. b) Az Ügyfél a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. c) Az Üzletszabályzatot a Hitelintézet a Szerződés Hitelintézet általi egyoldalú módosítására vonatkozó feltételek fennállása esetén jogosult egyoldalúan módosítani. A Hitelintézet az Üzletszabályzat módosításáról az Ügyfeleket az egyoldalú szerződésmódosításra irányadó szabályok szerint értesíti. 4.) Teljesítés helye, ideje a.) A Hitelintézet és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Hitelintézetnek az a szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a szolgáltatást teljesíti. b.) A Hitelintézet javára történő bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget a Hitelintézet számláján jóváírják, illetve a pénztárba befizetik, kivétel ha kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 4

5 II. Pénzügyi kapcsolatok általános szabályai 1.) Együttműködési és tájékoztatási kötelezettségek és szabályok a) A Hitelintézet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolva és kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítve kötelesek eljárni. b) A Hitelintézet az együttműködés elősegítése érdekében az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben nyitvatartási időben ügyfélszolgálatot tart. c) A Felek kötelesek a közöttük fennálló jogviszony szempontjából jelentős adatokról, tényekről, körülményekről és ezek változásairól egymást haladéktalanul értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. d) Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Hitelintézetet, amennyiben személyét, jogi státuszát érintő változás, jogi személy Ügyfél esetén szervezeti változás (így különös tekintettel az átalakulásra, kiválásra, szétválásra, összeolvadásra) történt, továbbá ha neve (cégneve), címe, telefon- és faxszáma, címe, illetve képviselője megváltozott. A Hitelintézet az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az Ügyfél a változást írásban be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Hitelintézet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak. e) Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Hitelintézetet, ha önmaga ellen csőd- vagy felszámolási eljárást, végelszámolást, adósságrendezési eljárást kezdeményezett, továbbá - a tudomásszerzéssel egyidejűleg - ha ellene harmadik személy csőd- vagy felszámolási, vagy adósságrendezési eljárást kezdeményezett. Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést, vagy más olyan hatósági eljárást végez az Ügyfélnél, amely az Ügyfél és a Hitelintézet között fennálló jogviszonyra hatással lehet, az ellenőrzésről, illetve az egyéb hatósági eljárásról az Ügyfél köteles a Hitelintézetet értesíteni, és a felügyeleti szerv, illetve hatóság által hozott határozat másolatát, a kézhezvételt követően a Hitelintézetnek haladéktalanul megküldeni. f) Az Ügyfél a Hitelintézet kérésére köteles megadni minden, a személyével és a Felek közötti jogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást és lehetővé tenni a Hitelintézet munkavállalója, illetve megbízottja számára, hogy a helyszínen az Ügyfél üzleti könyveibe és nyilvántartásaiba betekinthessen. E kötelezettség teljesítésekor az Ügyfél az egyedi szerződésben és mellékleteiben meghatározott körben köteles lehetővé tenni a Hitelintézet számára, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratokat is megismerhesse. Az Ügyfél köteles továbbá a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek gyűjtését valamely jogszabály vagy hatósági rendelkezés a hitelintézetek számára előír. 5

6 g) Amennyiben a Hitelintézet az Ügyféllel szemben a Hitelintézeti törvény szerinti kockázatvállalással járó ügyletet köt, az Ügyfél köteles rendszeresen a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredmény-kimutatását, a mérleg kiegészítő mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, az elkészítést, illetve jóváhagyást követő tizenöt napon belül. A konszolidált beszámolót készítő Ügyfél köteles a konszolidált beszámolóját is benyújtani. Az egyes szerződések további rendszeres információszolgáltatási igényről is rendelkezhetnek. h) Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ügyfél felel a Hitelintézettel szemben a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges károkért. i) Folyamatos szerződések (ideértve a betétösszegek ismétlődő lekötésére szóló szerződést is) esetén a Hitelintézet köteles évente egy alkalommal, valamint a Szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni az Ügyfél részére. j) Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megelőző 5 évben végrehajtott egyedi ügyleteiről kimutatást kérhet. Ezen kimutatást a Hitelintézet 90 napon belül küldi meg az Ügyfélnek írásban. 2.) Képviselet a.) A Hitelintézet jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát megfelelően igazolja. A Hitelintézet a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Hitelintézet megfelelő szervéhez be nem érkezik. b.) A Hitelintézet az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített űrlapon bejelentett aláírásminta alapján. Ha a rendelkezés nem a Hitelintézetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Hitelintézet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. A Hitelintézet nem felel az elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. c.) A Hitelintézet képviseletére és aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Hitelintézet üzlethelyiségében az ügyfél által látható helyen kifüggeszti. d.) A Hitelintézet a pénzügyletek speciális jellege, valamint ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni. 6

7 3.) Kézbesítés a) A Felek az egymáshoz intézett értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) - amennyiben a Szerződés, az Általános Szerződései Feltételek vagy a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - közvetlen kézbesítés útján (személyesen), postai úton, vagy telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére, illetve az általa megadott faxszámra. b) A Hitelintézet az Ügyfél részére szóló küldeményeket nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Hitelintézet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. c) A Hitelintézet okmányt, bankjegyet, értékpapírt, valamint egyéb értéket a tőle elvárható gondossággal és az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a saját választása szerinti módon továbbít az Ügyfélnek, az Ügyfél költségére és kockázatára. d) A kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Hitelintézetet, ha valamely, a Hitelintézettől várt értesítés - különösen, ha az fizetési megbízások teljesítésére vagy pénzösszegek átvételére vonatkozik - nem érkezett meg időben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. e) A szokásos postai idő elteltével a Hitelintézet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. f) Az Ügyfél által hibásan vagy hiányosan megadott adat miatt téves kézbesítésből eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. g) A Hitelintézet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél fizetési számláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést megkötötték, vagy amelyet a Hitelintézet megadott az Ügyfél részére. h) Írásos küldemények érkezésére a Hitelintézet nyilvántartása az irányadó. Az Ügyfél kérésére a Hitelintézet igazolást ad a küldemény átvételéről. i) A számláról küldött kimutatást - az üzletszabályzat vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. j) A Hitelintézet az Ügyfelet közleményben, az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségben történő kifüggesztése útján is értesítheti abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Ügyfelek széles körét érintik. A Hitelintézet Üzletszabályzatának és körülményeinek változásairól kifüggesztés útján, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása esetén, elektronikus úton értesíti Ügyfeleit. k) A Hitelintézet az ügyfeleknek szóló tájékoztatást a felek eltérő megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni. 7

8 4.) Írásbeliség a.) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefonon, távirati úton érkezett megbízás teljesítését a Hitelintézet az Ügyfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. b.) Telefonon, vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelőssége mellett azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. c.) Az Ügyfelet terheli a kárfelelősség, ha a Hitelintézet az Ügyfél külön kérésére az írásos megerősítés előtt teljesít rendelkezést. d.) A telefaxon érkező megbízás, közlemény, stb. teljes értékű írásos közlésnek tekintendő. 5.) Kamatok, díjak, jutalékok, költségek a.) A Hitelintézet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj, költségtérítés mértékét és megváltoztatásának feltételeit az Ügyféllel kötött szerződés tartalmazza. Az olyan térítést és számítási módját, amelyről a szerződés nem rendelkezik, a Hitelintézet üzlethelyiségében megtekinthető "Hirdetmény"-ben teszi közzé. b.) Az egyes szerződésekben megállapított kamat, jutalék, díj megváltoztatásának feltételeit a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat is tartalmazhatja. A feltételek változásának időpontjában a térítések szerződés módosítás nélkül is megfelelően változnak. c.) Tartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a szerződésben, illetve jogszabályban, valamint a mindenkor hatályos Hirdetményben rögzített hitelekhez tartozó díjak, jutalékok és egyéb feltételek pontban meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. d.) Az ellenérték megfizetése ellenkező kikötés hiányában felmerüléskor esedékes oly módon, hogy a Hitelintézet megterheli az Ügyfél számláját. e.) Az alkalmazott informatikai rendszerben - betét elhelyezés és pénzkölcsön nyújtás alkalmával a kamatok és az időtartamhoz kötött díjak, továbbá jutalékok az alábbi módon kerülnek kiszámításra: Betét elhelyezés (típus függvényében): Tőke összege x kamatláb x naptári napok száma 360 x 100 vagy Tőke összege x kamatláb x naptári napok száma 365 x 100 8

9 Pénzkölcsön nyújtás: Tőke összege x kamatláb x naptári napok száma 360 x 100 A pénzforgalmi számla vezetéséhez kapcsolódó kamat a következő képlet alapján kerül meghatározásra: Pénzforgalmi számla napi záró egyenlege x kamat mértéke (%) 365 x 100 A pénzforgalmi számla vezetéséért a tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék számítási módja: 6.) A Hitelintézet felelőssége Tartozik forgalom x jutalék ( ) a.) A Hitelintézet a hitelintézeti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények lehető legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Hitelintézet köteles megtéríteni az Ügyfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b.) A Hitelintézet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következik be. c.) A Hitelintézet azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. d.) A Hitelintézet felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. A Hitelintézet nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért. Nem vállal felelősséget kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során tőle elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. e.) A Hitelintézet pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének ellátásához használt informatikai rendszer biztonságának védelmével kapcsolatban adatgazda az elnök-ügyvezető. 9

10 7.) Jogviták rendezése, alkalmazandó jog a) A Hitelintézet és az Ügyfél a közöttük létrejött Szerződésből származó értelmezési és egyéb vitás kérdéseket békés úton törekszenek rendezni. b) Amennyiben a Felek közöttük felmerült vitás kérdést nem tudják békés úton rendezni, a Szerződésből eredő jogvita eldöntésére - a Felek erre vonatkozó, kifejezett eltérő megállapodása hiányában - a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel. c) Az Ügyfél és a Hitelintézet közötti jogviszonyokra - ellentétes kikötés hiányában - a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. III. Banktitok és bankinformáció 1.) Banktitok a.) A Hitelintézet az Ügyféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződésére vonatkozik. b.) A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak, különösen az Ügyfélnek a Hitelintézetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Hitelintézetnél elhelyezett betéteire vonatkozó adatok. A banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: a.) A Hitelintézet ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Hitelintézettel történő szerződéskötés keretében nyújtja. b.) A Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad. c.) A Hitelintézet érdeke az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: a.) A feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, betét és intézményvédelmi alappal, a TakarékBankkal, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetével, valamint az Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal, 10

11 b.) Hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel és jegyzővel valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, c.) Csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, d.) Folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozóhatósággal, ügyészséggel, e.) Büntető-, valamint polgári ügyben, a csőd-, illetve felszámolási eljárás, továbbá a kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, f.) Külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ-gyűjtésre felhatalmazott szervvel, g.) Törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, h.) Adó-, vám és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási igazgatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel. i.) Bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban ideértve a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásban a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó fővárosi és megyei kormányhivatallal. j.) A feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel, az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel, fővárosi és megyei kormányhivatallal, kincstárral, lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszterrel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, a kormányzati ellenőrzési szervvel, a rendőri szervvel szemben e szerveknek a Hitelintézethez intézett írásbeli megkeresése esetén. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha: a) az adóhatóság és a Felügyelet, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Hitelintézettől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot. b) Hitelintézet az adózás rendjéről szóló hatályos törvény alapján, szolgáltat adatot, c) a Hitelintézet a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján szolgáltat adatot. d) A Hitelintézet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 11

12 törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget. e) A Hitelintézet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti. f) A magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából harmadik ország bűnüldöző szerve esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Hitelintézettől, g) A pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából harmadik ország pénzügyi információs egysége esetén, amennyiben a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Hitelintézettől. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a fent megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. Nem kell az adatokat az írásbeli megkeresésében megjelölni, ha a Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélkül helyszíni szemlét vagy helyszíni kutatást tart. Az adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt. Az adóhatóság a FATCA törvényből fakadó kötelezettségek teljesítése céljából jogosult banktitokhoz jutni. A Hitelintézet a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy ügylet - kábítószerrel való visszaéléssel, kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel, kábítószer készítésének elősegítésével, vagy új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, - terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, - robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, - lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, - pénzmosással, - bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, - bennfentes kereskedelemmel, vagy - piacbefolyásolással van összefüggésben. A Hitelintézet a megkeresések teljesítése során köteles a minősített adat védelméről szóló törvényben és egyéb, a minősített adat kezelésére vonatkozó jogszabályokban előírt követelmények betartásával eljárni. 12

13 Titoktartási kötelezettség alóli mentesség Nem jelenti a banktitok sérelmét: a.) Olyan összesített adatok szolgáltatása, melyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg. b.) A pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, továbbá téves utalás esetén a teljesített átutalási megbízás megbízója, illetve a megbízó számlavezetője javára történő adatátadás, a megbízás szerint kedvezményezett, nem pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, címére vonatkozóan. c.) A Hitelintézet részéről a központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerből a külön törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadatszolgáltatás. d.) A Hitelintézet által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a Hitelintézet részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás. e.) A Hitelintézet igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a Hitelintézetben befolyásoló részesedéssel rendelkező tagnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervező társaság, illetve az ilyen tag vagy esetleges jövőbeni tag által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő, valamint a Hpt. 17. és 17/A. szerinti állományátruházáshoz kapcsolódóan az átadó és az átvevő hitelintézet közötti adatátadás. f.) Bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás mintájának bemutatása. g.) Az MNB által a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával a Hitelintézetről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a Központi Statisztikai Hivatal, a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából az államháztartásért felelős miniszter részére. h.) A Hitelintézet által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás abban az esetben, ha a Hitelintézet ügyfele ahhoz írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételi minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. i.) A Hitelintézet által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére. j.) Az összevont alapú felügyeleti megfelelés vonatkozásában történő adatátadás. k.) A Hitelintézet által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás. 13

14 l.) A pénzátutalásokat kísérő megbízói adatoknak név, cím (a születési helye és ideje, az ügyfélazonosító száma, vagy a nemzeti azonosító száma is helyettesítheti), számlaszám a kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára történő továbbítása. m.) Az MNB részére, írásbeli megkeresés alapján meghatározott alapvető feladatai teljesítése érdekében végrehajtott műveletei biztosítékául szolgáló hitelkövetelésekre vonatkozó adatátadás. n.) A Hitelintézet által a Hitelintézettel szerződéses kapcsolatban levő közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás. o.) A Hitelintézet ügyfele által nyilvánosságra hozott állítással összefüggésben a Hitelintézet részéről a közte és ügyfele közötti jogviszonyra vonatkozó, a nyilvánosság előtti válaszadáshoz szükséges mértékben történő adatközlés. p.)a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése céljából a Hitelintézet által a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére történő adattovábbítás. q.)ha a Hitelintézet a Ptk. 6:418. -ában meghatározott kötelezettségét teljesíti. r.)a szanálási feladatkörében eljáró MNB által független és ideiglenes értékelőnek, - valamint az értékelésben közreműködőnek az értékelés elkészítése érdekében, a vagyonértékesítés alkalmazása során a lehetséges ajánlattevőknek, továbbá a vagyonértékesítés alkalmazása során az átvevőnek való adat- és információátadás. s.) az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönről, az örökhagyó hozzátartozója részére - annak írásbeli kérelmére - történő adatszolgáltatás a hagyatéki eljárás jogerős lezárásának napjáig. 2.) Üzleti titok és banktitok közös szabályai a.) A banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Hitelintézet Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik a Hitelintézettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. b.) A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitkok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat a következő pontban meghatározott körön kívül a Hitelintézet, illetve az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel. c.) Aki üzleti titok, vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga, vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek, vagy az intézmény Ügyfeleinek hátrányt okozzon. 14

15 d.) A Hitelintézet köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. e.) A Hitelintézet a létre nem jött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos banktitkot képező ügyféladatokat, személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Az igényérvényesítés szempontjából - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a Ptk.- ban meghatározott általános elévülési idő az irányadó. f.) A Hitelintézet jogosult akár közvetlenül, akár érdek-képviseleti vagy egyéb szervezet közreműködésével - az általa kezelt, üzleti titoknak minősülő, személyes adatokat nem tartalmazó adatok felhasználásával - olyan összesített adatokat tartalmazó adatbázis létrehozására és működtetésére, amelynek célja az egyes pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tekintetében - az igények, illetve a vállalt kockázatok pontosabb felmérésének biztosításával - a fogyasztók hatékonyabb kiszolgálásának javítása, az ilyen szolgáltatások fejlődésének előmozdítása, versenyképesség javítása, feltéve, ha az adatbázis létrehozása és működtetése - e célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg, - nem teszi lehetővé a Hitelintézet szolgáltatásai közötti verseny megakadályozását vagy korlátozását, vagy, hogy ilyen hatást fejtsen ki és - nem eredményezhet egyes hitelintézet-specifikus adatok más hitelintézetek általi felhasználását. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása A Hitelintézet részére a Felügyelet 751/1997/F. számú határozatában engedélyezte a pénzforgalmi szolgáltatások végzését, továbbá az E-I-191/2008. számú határozat értelmében jogosult a Hitelintézet a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (számlavezetés) pénzügyi szolgáltatások devizában, valutában történő végzésére. E tevékenységét a Hitelintézet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben, továbbá a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi. 1.) Számlaszerződés a.) A Hitelintézet az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására fizetési számlát nyit. A Hitelintézet más típusú (elkülönített-, betét-) számla nyitását és vezetését is vállalja. b.) A Hitelintézetnél megnyitott valamennyi számla az Ügyfél, mint számlatulajdonos nevét viseli és számlaszámmal van ellátva. c.) A számlatulajdonos a Hitelintézet által rendszeresített módon- írásban jelenti be, hogy a pénzforgalmi számla felett ki jogosult, illetőleg kik jogosultak rendelkezni. A Hitelintézet nem ellenőrzi azt, hogy a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezet vezetője által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. 15

16 d.) A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, valamint aláírását hitelt érdemlő módon aláírási címpéldánnyal igazolja. Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Hitelintézet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. e.) Jogi személy gazdasági társaság számlatulajdonos pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a számlatulajdonos által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg. f.) A pénzforgalmi számla felett rendelkezők bejelentésére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket részletesen a pénzforgalmi számlák vezetéséhez készített Ügyviteli Szabályzat tartalmazza. g.) Természetes személy a fizetési számla felett a fizetési számla keretszerződésben meghatározott módon rendelkezhet, melyre vonatkozóan - a lakossági fizetési számla és a kapcsolódó termékek, szolgáltatások Ügyviteli Szabályzata az irányadó. h.) A Hitelintézet a fizetési számlákon történő jóváírásokról és terhelésekről a fizetési számla egyenlegét tartalmazó fizetési számla-kivonattal értesíti az Ügyfelet. Az informatikai adatbázisból havi zárást követően a lakossági fizetési számla és a vállalkozói pénzforgalmi számla havi zárlati kivonatok központi nyomtatásához szükséges adatfeldolgozását, a kivonatok nyomtatását, levélpostai küldemények előállítását, borítékolását, illetve az ún. visszatartott küldemények csomagolását és a küldemények postára történő feladását szerződés alapján - a Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. (TAKINFO Kft.) végzi közreműködő bevonásával. i.) Fizetési számla-kivonatot kell készíteni minden olyan munkanapon, amelyen a pénzforgalmi számlán terhelés vagy jóváírás történt és azt a fizető fél/kedvezményezett részére haladéktalanul, de legalább havonta egyszer továbbítani kell. j.) A lakossági fizetési számlán történt terhelésről, illetve jóváírásról a Hitelintézet a számlatulajdonost legalább havonta egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen értesíti fizetési számla-kivonattal. k.) Amennyiben az Ügyfél a számlakivonat elküldésétől számított 15 napon belül a fizetési számla-kivonatra írásban észrevételt nem tesz, a Hitelintézet úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az Ügyfél elfogadta. l.) A keretszerződés határozatlan időre szól, melynek azonnali felmondását a Számlatulajdonos írásban kezdeményezheti. A Hitelintézet két hónap felmondási idő mellett kezdeményezheti a keretszerződés felmondását. Kivételt képez, ha a Számlatulajdonos a keretszerződésben rögzített kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. Ebben az esetben a felmondási időt a Hitelintézet a Számlatulajdonos részére megküldött felmondó levélben rögzíti. m.) A Keretszerződés módosítását a Hitelintézet papíron vagy más tartós adathordozón, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezheti. 16

17 n.) A Keretszerződés módosításának m.) pont szerinti kezdeményezése esetén, a módosítást az Ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt az Ügyfél a Hitelintézetet nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult a Keretszerződés azonnali, díj-, költség-, és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen felmondani. o.) Amennyiben a Keretszerződés határozatlan idejű, vagy egy évet meghaladó időtartamra szól, azt az Ügyfél az első év elteltével díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult felmondani. Amennyiben az Ügyfél egy évet meg nem haladó futamidejű Keretszerződést, vagy egy évet meghaladó futamidejű Keretszerződést az első év letelte előtt szüntet meg rendes felmondás útján, a Hitelintézet a felmondással kapcsolatban ténylegesen és közvetlenül felmerülő költségei Ügyfél általi megtérítésére jogosult. A Hitelintézetet ezen költségek vonatkozásában az Ügyfél felé elszámolási kötelezettség terheli. Ezen túlmenően, a Keretszerződés felmondása esetén a Hitelintézet kizárólag a Keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. p.) A Hitelintézetnek a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott a pénzforgalmi számlák megnyitásával, illetve vezetésével kapcsolatos adatszolgáltatást kell teljesítenie. 2.) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása a.) A Hitelintézet pénztárszolgálatot az üzleti helyiségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart. b.) A pénztári kifizetéseknél ,- forint, vagy azt meghaladó készpénzfelvételi igényét az ügyfélnek előző munkanapon írásban, telefaxon, vagy telefonon be kell jelenteni a kifizetést teljesítő kirendeltségnél. Előzetes bejelentés nélkül a limiten felüli összeg kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, - ha ez nem okoz fennakadást a napi fizetési kötelezettségek teljesítésében. Az összeg nagyságáról az ügyféltérben kifüggesztett tájékoztató útján informálja az ügyfeleket. c.) Nem postai úton érkezett fizetési megbízásokat a Hitelintézet csak a meghirdetett időben fogad el. A meghirdetett órák után érkező küldeményeket a fizetési megbízás teljesítése tekintetében következő munkanapon érkezettként kell kezelni. d.) A Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) keretein belül az ügyfelek számára lehetővé teszi a kiemelt jelentőséggel bíró, főként nagy összegű tranzakciók rövid idő alatt való eljuttatását a címzetthez, hogy még ugyanazon a napon megkapják. Az eljárás részletes szabályait a VIBER Eljárás Rendje tartalmazza. e) Az Ügyfél forint fizetési számlája javára deviza átutalási megbízásokat fogadhat, illetve terhére deviza átutalási megbízást nyújthat be. A devizaforgalommal kapcsolatos általános eljárást, valamint a kimenő és a bejövő deviza átutalások feldolgozásának rendjét ügyviteli utasítás szabályozza. f) Az Ügyfél nem honos Takarékszövetkezetnél/Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél fizetési számlája javára készpénzt fizethet be, illetve fizetési számlája terhére készpénzt vehet fel, a külön eljárási rendben foglaltak szerint. 17

18 g) Határidőre teljesítendő fizetési megbízásokat az Ügyfél tartozik a Hitelintézetnek olyan időpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Hitelintézet nem felel. h) A beérkezett fizetési megbízásokat a Hitelintézet kizárólag a jelen üzletszabályzat II/4. pontjában meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Hitelintézet a fizetési megbízás befogadását követően a megbízó utasításának megfelelően a szerződésben meghatározott ennek hiányában rendeletben megállapított - határidőn belül köteles teljesíteni. A Hitelintézet megtagadja a fizetési megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Hitelintézet ezt észleli. i) A fizetési megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. j) Ha az Ügyfél a fizetési megbízásnak az általános gyakorlattól eltérő, vagy meghatározott időpontban való teljesítését igényli, a fizetési megbízáson, illetőleg azzal egyidejűleg más módon a Hitelintézetet értesítenie kell. k) A Hitelintézet nem felel, ha a fizető fél a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen adja meg. Az Ügyfél fizetési számlája terhére szóló fizetési megbízások esetén a Hitelintézet a tőle elvárható gondossággal köteles ellenőrizni, hogy a fizetési megbízáson feltüntetett aláírás megegyezik-e a rendelkezésre jogosult Hitelintézetnél bejelentett aláírásával. l) A Hitelintézet visszaküldi a fizetési megbízást, ha a fizetési megbízás vizsgálata során a tévedés felismerhető, vagy a fizetési megbízást hiányosan állították ki és a kiegészítés, vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. m) Az Ügyfél (fizető fél) terhére érkező fizetési megbízáson terhelendő fizetési számlaként a fizető fél Ügyfél megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát kell feltüntetni. A közlemény rovatban szereplő további adatokat, közléseket a Hitelintézet nem vizsgálja, jogait és kötelezettségeit nem érinti. n) A Hitelintézet minden esetben köteles teljesíteni az Ügyfél fizetési megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. o) Ha a fizetési megbízás bármely ok miatt akadályba ütközik, a Hitelintézet köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni. p) A jogszabályban, továbbá keretszerződésben meghatározott fizetési megbízások teljesítését a Hitelintézet fedezet hiánya miatt részben, vagy egészben függőben tartja. A haladéktalanul teljesítendő fizetési megbízás esetén csak a rendelkezésre álló fedezet összegéig teljesít. q) A fizetési megbízások függőben tartásáért, illetőleg soron kívüli teljesítéséért, vagy a fedezet megelőlegezéséért a Hitelintézet a Hirdetményben vagy az egyedi szerződésekben foglaltak szerinti díjat, illetőleg kamatot számíthatja fel. r) A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az Ügyfél jogosult meghatározni a fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét. Ügyfél, vagy jogszabály rendelkezésének hiányában a Hitelintézet a fizetési számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a Hitelintézet nyilvántartása az irányadó. 18

19 s) A Hitelintézet jogosult az Ügyfél fizetési számlájáról a számlavezetéssel és a számlaforgalommal kapcsolatos esedékes díjakat, jutalékokat és költségeket, valamint kamatokat az esedékesség napján az üzleti nap végén az Ügyfél rendelkezése nélkül beszedni. Az Ügyfél és a Hitelintézet között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján keletkező banki követeléseket a Hitelintézet beszámítási jogával élve a vonatkozó szerződésben rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követően, de még az Ügyfél által kezdeményezett megbízások előtt teljesíti. t) Az Ügyfél fizetésre szóló megbízását a terhelés megkezdéséig visszavonhatja, vagy módosíthatja. Ha ez nem írásban történik, a Hitelintézet írásbeli megerősítésig a teljesítést függőben tartja. u) A Hitelintézet joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési időn belül az Ügyfél külön rendelkezése nélkül minden egyéb, az Ügyfél számláját érintő fizetési megbízást az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerződési viszonyból származó zárolást megelőzően - helyesbíteni. A helyesbítésről a Hitelintézet az ok megjelölésével utólag tájékoztatja az Ügyfelet. v) Az ügyfél a Hitelintézet szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, reklamációját a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint rögzítheti. 3.) szolgáltatás A szolgáltatás keretén belül az alábbiak vehetők igénybe: a) Internet bank szolgáltatás Az Ügyfél interneten keresztül rendelkezhet a számlája felett információkat tudhat meg számláiról, a takarékszövetkezeti szolgáltatásokról és tranzakciókat is kezdeményezhet (átutalás, átvezetés, betétlekötés és felmondás, tartós megbízás megadása, módosítása, törlése). b) SMS szolgáltatás - az Ügyfél által megjelölt összeghatár feletti tranzakciókról értesítést kaphat, - bankkártya tranzakciókról értesülhet, - SMS-ben lekérdezheti a számla egyenlegét, - átutalást kezdeményezhet SMS-ben előre megadott célszámlákra, meghatározott limitösszeg alatt. c) Hívjon (IVR) szolgáltatás Az egyenleg lekérdezés lehetőségét biztosítja az ügyfél számára, valamint súgót biztosít. d) A szolgáltatás részletes leírását az ügyvezetői utasítás tartalmazza. e) A Rendszer hardver, szoftver és kommunikációs eszközeinek üzemeltetését a TAKINFO Kft. végzi. 19

20 4.) Készpénzfelvétel készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával Jelen pontban fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Ügyfél. a) A fogyasztó jogosult a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a Hitelintézettől díjtól és költségtől mentesen igénybe venni. b) Ha az a) pont szerinti készpénzfelvétel összege együttesen a százötvenezer forintot meghaladja, a Hitelintézet a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot meghaladó összege után díjat vagy költséget számíthat fel. c) A Hitelintézet az a) pont szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételt azon fogyasztó számára biztosítja, aki: - a 16. életévét betöltötte, - Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és - a Hitelintézet pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében írásbeli, vagy internetbankján keresztül nyilatkozatot tesz. Egy fizetési számlához csak egy nyilatkozat tehető. d) Ha a fogyasztó több pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, egyidejűleg csak egy a választása szerinti pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételt. e) A nyilatkozat megtételének tényét, valamint a nyilatkozatadatokat az egyes fizetési számlákhoz tett nyilatkozatok központi nyilvántartása rögzíti, melynek célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő tett-e nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, továbbá annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja fel a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra. f) A Hitelintézet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzéteszi, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén elektronikusan is elérhetővé teszi a Központi Nyilvántartás céljának, működésének és szabályainak, az abban kezelt adatok tartalmának ismertetését, tájékoztatást a nyilatkozattevőt megillető jogokról és arról, hogy a Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat csak a meghatározott célra lehet felhasználni. V. Betétgyűjtés A Hitelintézet részére a Felügyelet 751/1997/F. számú határozatában engedélyezte a betétgyűjtést és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadását. Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése: pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül visszafizetni. 20

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2012. október 10. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényből Banktitok 50. (1) Banktitok

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2014. január 1. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből 71. Banktitok 160. (1) Banktitok

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. augusztus 19.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. augusztus 19. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli.

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. Az üzleti titokra és az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. 1. Üzleti titok a gazdasági

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: február 1.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: február 1. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása... 3 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása...

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek I. Általános rész 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági fenntartásos számlát

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Érvényes: tól. Közzétéve:

Érvényes: tól. Közzétéve: A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. Dunakanyar Takarékszövetkezet 2023. Dunabogdány, Hajó u. 3. web: www.dunakanyar-tksz.hu e-mail: dkanyar@hu.inter.net Adatkezelési tájékoztató Dunakanyar Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja a

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. június 2. Közzétéve: 2016. június 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL Hatályos: 2015.07.03. napjától I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba lépés dátuma: 2013.01.01. Kibocsátó: ART-CASH Kft. 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. TARTALOMJEGYZÉK A. Alkalmazási kör A. I. A Társaság engedélye A.

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y A jogelőd Rétköz Takarékszövetkezet (4600 Kisvárda, Szent L. u. 68., Cg.: 15-02- 050264, Adószám: 10113189-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő, de nem

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Érvényes: től. Közzétéve:

Érvényes: től. Közzétéve: A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást tesz közzé,

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. július 07. Közzétéve: 2015. június 23. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. augusztus 1. Közzétéve: 2015. július 31. www.egertksz.hu Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2. oldal, összesen:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. április 26-án a 35/2012. számú határozatával Hatálybalépés időpontja: 2012. április 27. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. szeptember 30-tól visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben