EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE"

Átírás

1 EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE 1. Igénylési adatok Ügylet-azonosító Szerzıdésazonosító Kampánykód AZ IGÉNYELT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK ÉS FELTÉTELEK Bankszámla hitelkeret összege forintban: Az igényelt Bankszámlahitelhez kapcsolódó akció, kedvezmény típusa: / Az igényelt Bankszámlahitel konstrukció nem minısül akciósnak Az igényelt Bankszámlahitelhez kapcsolódó akció feltételei: Kapcsolódó Raiffeisen bankszámlájának száma: Elınév: Családi név: Utónév: Születési név: Anyja neve: Születési hely: Állampolgárság: Személyazonosító okmány típusa: Adóazonosító jele: Állandó lakcím: Állandó lakcím telefonszáma: Állandó lakóhelyének Ön: Értesítési cím: Értesítési cím telefonszáma: Mobiltelefonszám: Családi állapota: Munkahelyi telefonszáma: SZÁMLATULAJDONOS SZEMÉLYES ADATOK tulajdonos/résztulajdonos/bérlı/családtag Születési idı: Személyazonosító okmány száma: Bejelentés ideje: Mobilszerzıdés típusa: Legmagasabb iskolai végzettsége: Munkaviszony Munkáltató neve: Munkáltató székhelye: Munkáltató telefonszáma: SZÁMLATULAJDONOS MUNKAVISZONYÁRA/VÁLLALKOZÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Munkáltató fı tevékenységi köre: Munkaviszony kezdete: Munkavállaló beosztása: Munkaviszony típusa: Munkáltatónál at Ön munkaviszonyával kapcsolatban elérhetı illetékes(ek) neve: Illetékes(ek) telefonszáma/melléke: határozatlan/határozott, szerzıdés lejárata: év,hó,nap Ezennel nyilatkozom, hogy nem állok felmondás alatt. /Ezennel nyilatkozom, hogy felmondás alatt állok. Fent nevezett munkavállaló ezennel felhatalmazom és kérem a Munkáltatómat, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-nek a Munkáltatómhoz intézett írásbeli megkeresésére az ott megjelölt lejárt, esedékes tartozásomnak megfelelı összeget a hatályos jogszabályi korlátok figyelembevételével kölcsöntartozás törlesztése jogcímén a Raiffeisen Bank Zrt. megkeresésében megjelölt bankszámlára a havi nettó munkabérembıl levonja és átutalja minden hónapban a Raiffeisen Bank Zrt. általi kérelem visszavonásáig. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomat a Raiffeisen Bank Zrt. valamennyi velem szemben szerzıdésbıl eredıen fennálló követelése érvényesítése során felhasználhatja. Vállalkozás Vállalkozás mőködésének kezdete: 1

2 Jövedelem forrása: SZÁMLATULAJDONOS JÖVEDELMI ADATOK Munkaviszony Utolsó 3 havi jövedelme: év.hó.:összeg év.hó.:összeg év.hó.:összeg Munkabért terhelı levonás megnevezése: Munkabért terhelı levonás összeg: Jövedelem forrása: Vállalkozó NAV által igazolható éves nettó jövedelem: Jövedelem forrása: Nyugdíj Havi nyugdíj összege: Jövedelem forrása: Egyéb Havi nettó jövedelem összege: Foglalkoztatási státusz/saját jövedelem forrása: Foglalkoztatási státusz/saját jövedelem forrása: Gyerektartás Családi pótlék Munkanélküli segély Egyéb rendszeres családtámogatás Havi jövedelem összege: Ezennel kijelentem, hogy az igénylılapon feltüntetett jövedelmi adat a hitelvizsgálat keretében benyújtásra kerülı jövedelemigazolással alátámasztható, vagy a bankszámlámra jövedelem címén érkezı összeggel megegyezı, amely után az elıírt közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek. Keresık száma a saját háztartásban: Eltartottak száma a saját háztartásban: Raiffeisen számla számlanyitás dátuma: Bank neve: Bankszámla-hitelkeret összege: Kiváltandó hitel: Bank neve: Hitelkártya-keret összege: A kölcsönt folyósító Bank/pénzügyi vállalkozás neve: A kölcsönben szerepel-e további adós/adóstárs A fennálló kölcsön típusa: A kölcsönhöz tartozó megtakarítás összege: Kölcsön lejárata: SZÁMLATULAJDONOS BANKKAPCSOLATAIRA VONATKOZÓ ADATOK igen/nem igen/nem Aktuálisan fennálló tartozás összege: Fennálló tartozás devizaneme Konstrukció megnevezése: Havi törlesztı részlet: BANK ADATAI RAIFFEISEN Bank Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Cégjegyzékszám: Nyilvántartó bíróság: Tevékenységi engedély száma: Felügyeleti hatóság neve, székhelye: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága 989/1997/F. Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Igénylést benyújtó fiók kódja: Lebonyolító értékesítı azonosító: ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ AZONOSÍTÓ ADATOK [branchcodenumber] [transactsalescode] 2

3 1. Szerzıdı felek Szerzıdı felek egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély száma: 22/1992, dátuma: április 3.) mint Bank, másrészrıl a jelen szerzıdés részét képezı igénylılapon Számlatulajdonosként megnevezett, cselekvıképes természetes személy. 2. A szerzıdés hatálybalépése 2.1 Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a Bank a szerzıdés megkötését követıen a Számlatulajdonos szerzıdésben rögzített adatainak ellenırzése és a bankszámlahitel nyújtás kockázatának felmérése végett utólagos hitelvizsgálatot végez. A hitelvizsgálat keretében a Bank jogosult arra, hogy az igénylılapon közölt adatok igazolásául, azokat alátámasztó dokumentumokat kérjen be a Számlatulajdonostól. A Felek megállapodnak abban, a Számlatulajdonos pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerzıdés hatálybalépésének feltétele, hogy a Bank az utólagos hitelvizsgálat alapján a bankszámlahitel ügyletet - a Bank által kialakított bírálati szempontok alapján - megfelelınek minısítse, és Számlatulajdonos a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott jövedelem jóváírási kötelezettségének eleget tegyen. A szerzıdés hatálybalépésérıl és a bankszámla hitelkeret (továbbiakban: Hitelkeret) biztosításáról a Bank írásbeli értesítést (továbbiakban: Értesítılevél) küld a Számlatulajdonos részére. 2.2 Az Értesítılevél tartalmazza a Bank által jóváhagyott Hitelkeret összegét, a szerzıdés hatálybalépésekor érvényes Lakossági Kondíciós Lista szerint irányadó kamat és kezelési költség mértékét, az aktuális hiteldíjra érvényes teljes hiteldíj mutatót (THM), a hitel teljes díját, valamint a havi jóváírási kötelezettség összegét. Az Értesítılevél jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. 2.3 A felek közötti határozatlan idejő szerzıdéses jogviszonyt a jelen szerzıdés hatálybalépése esetén a jelen igénylılap és szerzıdés, az Értesítılevél, valamint a Bank Lakossági Kondíciós Listájának rendelkezései együttesen alkotják. A Bank tájékoztatja Számlatulajdonost arról, hogy a mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzat 2. Különös rendelkezések IV. Bankszámlahitel fejezetében foglaltak a Felek jelen szerzıdésen alapuló jogviszonyában nem irányadóak. 2.4 A szerzıdés - a jelen pont következı bekezdésében meghatározott kivétellel - az Értesítılevél postára adását követı 5. napon lép hatályba. Amennyiben a Bank a bankszámlahitel ügyletet a jelen szerzıdésben és a részét képezı igénylılapon meghatározott feltételekkel hagyja jóvá, úgy jogosult a jóváhagyásról szóban (telefonon keresztül) tájékoztatni a Számlatulajdonost, és részére felajánlani a Hitelkeret tájékoztatást követı elsı banki munkanapon történı rendelkezésre bocsátását. Amennyiben Számlatulajdonos a Bank ajánlatát elfogadja, a jelen szerzıdés a Szerzıdı felek közös megegyezésével a jóváhagyásról való szóbeli értesítés napját követı elsı banki munkanapon lép hatályba. A Bank a Hitelkeretet a hatálybalépéssel egyidejőleg bocsátja a Számlatulajdonos rendelkezésére. 2.5 Amennyiben az utólagos hitelvizsgálat eredményét a Bank nem minısíti megfelelınek, úgy a jelen szerzıdés nem lép hatályba, hanem automatikusan megszőnik, és errıl a Bank írásbeli értesítést küld a Számlatulajdonos részére. A Bank a hitelvizsgálat alapján hozott döntését nem indokolja, és a hitelvizsgálat szempontjait, illetve a Bank döntését Számlatulajdonos nem kifogásolhatja meg. 3 A szerzıdés tárgya 3.1 A bankszámlahitel nyújtásának feltétele, hogy Számlatulajdonos a Banknál forint bankszámlával (továbbiakban: Bankszámla) rendelkezzen. A Bankszámlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat, költségeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. 3

4 3.2 A Bank a szerzıdés hatálybalépése esetén a szerzıdésben megállapított feltételekkel Hitelkeretet biztosít a Számlatulajdonos részére. A Bank a Hitelkeret terhére Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül kölcsönt nyújt Számlatulajdonos részére akkor és olyan összeg erejéig, amikor és amilyen mértékben ez a Bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízások (ideértve a készpénzfelvételt is) teljesítéséhez szükséges, és a Hitelkeretbıl rendelkezésre álló összeg erre fedezetet nyújt. A Bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízások, amennyiben a Bankszámla követel egyenlege a teljesítésre nem nyújt megfelelı fedezetet, a Számlatulajdonos kölcsön lehívása iránti kérelmének minısülnek. A kölcsön igénybevétele úgy történik, hogy a Bank a Hitelkeret terhére automatikusan teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre a Bankszámla követel egyenlege nem nyújt fedezetet. 3.3 Számlatulajdonos a szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal a Hitelkeretbıl igénybe vett kölcsön és mindenkori járulékai Bank részére történı visszafizetésére. 4 Hiteldíj A Bank a bankszámlahitelt a jelen szerzıdés aláírásakor érvényes Lakossági Kondíciós Lista alapján az alábbi feltételekkel nyújtja: Éves kamatláb: mindenkori MNB alapkamat +fix % kamatfelár, a jelen szerzıdés megkötésekor..% A Bank a fizetendı kamatot napi kamatszámítással, a Bank Általános Üzleti Feltételeiben közzétett képlet alapján számítja ki. A felszámított ügyleti kamat referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozású, a kamatfelár a szerzıdés idıtartamára rögzített, a Bank által egyoldalúan nem módosítható. Éves kezelési költség: % Bank az éves kezelési költség összegével a szerzıdés hatálybalépésével egyidejőleg, illetve annak idıpontjától számítva évente terheli meg a Bankszámlát. A hitel teljes díja: Ft Teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke évi: % A THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket jogszabály állapítja meg. A THM számításánál figyelembe nem vett egyéb költségeket, díjakat, illetve azok várható összegét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról és költségekrıl a szerzıdés aláírását megelızıen a szükséges tájékoztatást megkapta, erre tekintettel kerül sor a jelen szerzıdés aláírására. A jelen szerzıdés alapján jóváhagyott végleges Hitelkeret összegére és az aktuális hiteldíjra érvényes teljes hiteldíj mutató a jelen szerzıdés 2. pontjában foglaltak szerint az Értesítılevélben kerül rögzítésre. Számlatulajdonos elismeri, hogy a feltüntetett kondíciók a jelen szerzıdés megkötése és a szerzıdés hatálybalépése között eltelt idıtartam alatt változhatnak. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Számlatulajdonos nem él a szerzıdés 8. pontjában szabályozott felmondási joggal, azzal az Értesítılevélben foglalt feltételeket kifejezetten elfogadja. 5. A Bankszámlahitel visszafizetése 5.1. A lakossági forint bankszámlán jóváírt összegek amennyiben meghaladják a tárgynapon teljesítendı fizetési megbízások összegét Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül csökkentik a Hitelkeretbıl igénybe vett kölcsön összegét, és a Bank ezt követıen csak a Hitelkeret terhére ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeg után számít fel kamatot. Amennyiben a szerzıdés bármelyik fél felmondása folytán megszőnik, úgy a Hitelkeretbıl a megszőnés napjáig igénybe vett kölcsön és járulékai egy összegben esedékessé válik. 4

5 5.2. A kamatot Számlatulajdonos havonta utólag az adott hónap utolsó napján, illetıleg a Hitelkeret megszőnésekor fizeti meg oly módon, hogy a Bank annak összegével a lakossági forint bankszámlát Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül, automatikusan megterheli Számlatulajdonos köteles a bankszámlahitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek pénzügyi fedezetét a lakossági forint bankszámlán biztosítani. Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a bankszámlahitel nyújtásával kapcsolatosan mindenkor fennálló esedékes követelése összegével Számlatulajdonos elızetes értesítése nélkül a lakossági forint bankszámláját megterhelje. Ha az esedékesség idıpontja munkaszüneti nap, a kamat megfizetése, valamint a Hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön visszafizetése az azt követı elsı banki munkanapon esedékes Számlatulajdonos a szerzıdés fennállása alatt havonta köteles a Bank által küldött Értesítılevélben meghatározott összeget a Bankkal szemben fennálló, egyéb esedékes fizetési kötelezettségeit meghaladóan a lakossági forint bankszámláján elhelyezni, illetve a lakossági forint bankszámlájára utaltatni (havi jóváírási kötelezettség). A havi jóváírási kötelezettséget a Bank a Számlatulajdonos igazolt havi nettó jövedelmének figyelembevételével állapítja meg. E kötelezettség nem teljesítése esetén a Bank Számlatulajdonos elızetes írásbeli értesítését követıen jogosulttá válik a Hitelkeret azonnali hatályú zárolására, mely zárolás alatt Számlatulajdonos a Hitelkeret összegével nem rendelkezhet. Amennyiben Számlatulajdonos havi jóváírási kötelezettségének a Bank felszólítása ellenére továbbra sem tesz eleget, Bank jogosulttá válik a Hitelkeret azonnali hatályú megvonására (felmondására) Amennyiben Számlatulajdonos lakossági forint bankszámláján a bankszámlahitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségei esedékessé válásakor nem áll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet, úgy a Bank jogosult az esedékes követelése összegével Számlatulajdonos Banknál vezetett bármely lakossági bankszámláját, értékpapírszámláját vagy ügyfélszámláját megterhelni beszámítás címén. A Bank a beszámítási jogát Számlatulajdonos lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti (azaz a betétet feltörheti) függetlenül a lekötési idı lejártától. Az ebbıl eredı esetleges kamatveszteségének megtérítését Számlatulajdonos a Banktól nem követelheti Ha Számlatulajdonos a bankszámlahitel-szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, és a Bank beszámítási jogának érvényesítése sem vezet eredményre, a Bank a követelést a bankszámlához kapcsolódó követelés-nyilvántartó számlán, mint Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozást tartja nyilván. Számlatulajdonos a nyilvántartott tartozás után a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékő késedelmi kamatot köteles fizetni. Ezen túlmenıen Számlatulajdonos köteles a Banknak megtéríteni minden, a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült kiadását és költségét, valamint köteles a Bank részére megfizetni a felszólító levelek Lakossági Kondíciós Listában közzétett összegő díját. A Bank a behajtással kapcsolatban felmerült költségeivel jogosult Számlatulajdonos lakossági forint bankszámláját automatikusan megterhelni. 6. Hitelkeret felülvizsgálata 6.1 Hitelkeret Bank általi megemelése Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a Hitelkeretet, a jelen szerzıdés hatálybalépését követı tizedik hónapban Számlatulajdonos bankszámlahitel igénylésekor igazolt havi nettó jövedelme háromszorosának megfelelı összegre, de legfeljebb a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott maximum hitelkeret összegre emeli, az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén. Számlatulajdonos nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív lista" nyilvántartásában Számlatulajdonos a Hitelkeret emelést megelızı idıszakban a Hitelkeretet fizetési megbízásai teljesítéséhez havi rendszerességgel igénybe vette, azonban azt nem használta ki teljesesen 5

6 Számlatulajdonosnak nem volt a bankszámlahitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettségébıl eredı 30 napot meghaladó késedelme a Hitelkeret emelést megelızı idıszakban. A Hitelkeret emelést megelızıen a Bank Számlatulajdonos hitelképességét ismételten értékeli. Amennyiben a hitelképesség vizsgálat során megállapításra kerül, hogy Számlatulajdonos körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amelyre tekintettel a további hitelnyújtás a Banktól nem elvárható, a keretemelésre nem kerül sor. A keretemelésrıl a Bank Számlatulajdonost írásban értesíti. Számlatulajdonos az értesítés postára adásától számított 15 napon belül jogosult írásban vagy a Raiffeisen Direkten keresztül (Direkt PIN kóddal, vagy 3 személyes adattal történı beazonosítást követıen) elutasítani a keretemelést. Amennyiben a megadott határidı alatt Számlatulajdonos nem nyilatkozik a keretemelés elutasításáról, a módosított Hitelkeretet a Bank a Számlatulajdonos által elfogadottnak tekinti és a jelen szerzıdés a Felek között a módosításról szóló értesítésben közölt idıponttól a módosított Hitelkerettel marad hatályban. 6.2 Hitelkeret Bank általi csökkentése, megvonása A Bank a Hitelkeret összegét a jelen szerzıdés hatálybalépését követıen jogosult felülvizsgálni, és ennek eredményeképpen a Hitelkeret csökkentésérıl vagy annak megvonásáról dönteni. A Hitelkeret csökkentésérıl vagy annak megvonásáról, azaz a szerzıdés felmondásáról a Bank Számlatulajdonost írásban értesíti. Amennyiben Számlatulajdonos a Hitelkeret csökkentése esetén a csökkentett Hitelkeretet nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, abban az esetben jogosult a szerzıdést felmondani. Ha Számlatulajdonos a Bank által csökkentett Hitelkeretet nem fogadja el, akkor a Bank is jogosulttá válik a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Ha a felülvizsgálat alkalmával a Bank a Hitelkeret összegét nem módosítja, akkor errıl külön értesítést nem küld Számlatulajdonos részére Számlatulajdonos által kezdeményezett Hitelkeret módosítás Számlatulajdonos a szerzıdés hatálya alatt bármikor kezdeményezheti írásban vagy a Direkt PIN kódján történt azonosítást követıen a Raiffeisen Direkten keresztül a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában közzétett összeghatárokon belül a Hitelkeret összegének csökkentését. A Hitelkeret összegének emelése a fentiek szerint a szerzıdés hatályba lépését követı hat hónap elteltével kezdeményezhetı. A Bank a Számlatulajdonos kérelme alapján hitelbírálatot végez, és annak eredményeként dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. A Bank a bírálat eredményérıl, és a Hitelkeret módosításának engedélyezése esetén a Hitelkeret és esetlegesen a havi jóváírási kötelezettség módosított összegérıl, valamint a módosítás hatályba lépésének idıpontjáról Számlatulajdonost írásban értesíti. A módosított hitelkeretet a Bank az írásbeli értesítéssel egyidejőleg állítja be. A Hitelkeret módosítási kérelem elfogadása esetén Számlatulajdonos a Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékő szerzıdésmódosítási díjat köteles fizetni a Bank részére. Bank jogosult a szerzıdésmódosítási díj összegével Számlatulajdonos lakossági forint bankszámláját automatikusan megterhelni. 7. A szerzıdés módosítása A Bankot megilletı, a szerzıdésben kikötött kamat, díj és költség, illetve egyéb szerzıdési feltétel egyoldalú módosítására, illetve ahhoz kapcsolódóan a Számlatulajdonost megilletı jogokra a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei 1. rész XIX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a szerzıdéses feltételeket felülvizsgálni, és azokat a fentiek szerint egyoldalúan módosítani, és errıl az Adóst az Általános Üzleti Feltételekben meghatározottak szerint tájékoztatni. A Bank a jelen szerzıdésben meghatározott kamatot kizárólag az MNB alapkamat, mint referencia-kamat változására tekintettel jogosult módosítani olyan mértékben és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol. 6

7 8. A szerzıdés felmondása 8.1 Számlatulajdonos a hatálybalépéstıl számított tizennégy napon belül jogosult a szerzıdést díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Számlatulajdonos a felmondásra nyitva álló határidıben a Bank Hitelcentrum Fıosztálya részére címzett felmondási nyilatkozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely bankfiókjában. Számlatulajdonos a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb harminc napon belül köteles a felhasznált Hitelkeret összegét és a szerzıdés hatályba lépésének idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig a jelen szerzıdés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. A Számlatulajdonos felmondási jogának a gyakorlása nem érinti a bankszámla és a bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdéseket. Felmondás esetén a Bank a felszámított éves kezelési költséget a Számlatulajdonosnak visszatéríti. 8.2 Számlatulajdonos bármikor jogosult a szerzıdés megszüntetését kezdeményezni írásban vagy a Direkt PIN kódján történt azonosítást követıen a Raiffeisen Direkten keresztül. Számlatulajdonos köteles a szerzıdés megszüntetésének kezdeményezésével egyidejőleg a Hitelkeretbıl igénybe vett összeget és annak kamatát a Bank részére visszafizetni. A Hitelkeret megszüntetésérıl a Bank a megszőnés idıpontját is tartalmazó írásbeli értesítést küld Számlatulajdonos részére. Amennyiben Számlatulajdonos a szerzıdés megszüntetését a Raiffeisen Direkten keresztül kezdeményezte, úgy a Hitelkeret akkor szőnik meg a banki értesítésben megállapított idıpontban, ha ezen idıpontig a Hitelkeret megszüntetésére vonatkozóan Számlatulajdonostól írásbeli észrevétel nem érkezik be a Bankhoz. A szerzıdés megszüntetése esetén Számlatulajdonos a Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékő megszüntetési díjat köteles fizetni a Bank részére. Bank jogosult a megszüntetési díj összegével Számlatulajdonos lakossági forint bankszámláját automatikusan megterhelni. 8.3 A Bank a Hitelkeretet jogosult azonnali hatállyal megszüntetni (felmondani) ha Számlatulajdonos súlyos szerzıdésszegést követ el Számlatulajdonos a szerzıdés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását a Bank felszólítására sem pótolja Számlatulajdonos körülményeiben, így mindenekelıtt a vagyoni helyzetében lényeges kedvezıtlen változás állt be, és Számlatulajdonos felszólítás ellenére nem ad megfelelı biztosítékot Számlatulajdonos a Bankot megtévesztette, és ez a szerzıdés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta Számlatulajdonos a fizetıképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza, és a szerzıdésszegést a Bank felszólítására sem orvosolja; ha Számlatulajdonos a Bankkal, illetve a mindenkori Raiffeisen Csoport tagjával kötött bármely szerzıdését jelentıs mértékben megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a jelen szerzıdés szempontjából is szerzıdésszegésnek minısül; ha Számlatulajdonos Banknál vezetett forint bankszámlája bármely ok miatt megszüntetésre kerül a jelen szerzıdésben kifejezetten azonnali hatályú felmondási okként meghatározott esetekben; az Általános Üzleti Feltételekben, illetve a Lakossági Üzletszabályzatban meghatározott esetekben. A Bank jogosult a szerzıdést Számlatulajdonos megfelelı biztosíték adására történı felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy Számlatulajdonos megfelelı biztosíték nyújtására nem képes. A Hitelkeret azonnali hatályú megszüntetésérıl a Bank Számlatulajdonost írásban értesíti. A Hitelkeretnek a Bank általi azonnali hatályú megszüntetése/felmondása azzal a következménnyel jár, hogy Számlatulajdonosnak a bankszámlahitel visszafizetésével kapcsolatos fizetési kötelezettségei a felmondás postára adását követı ötödik napon lejárttá és egy összegben esedékessé válnak. A felmondás hatályát nem érintik a Bank által Számlatulajdonosnak megküldött, Számlatulajdonos fizetési hátralékát jelzı kimutatások. 9. Egyéb rendelkezések 7

8 9.1 Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben nem teljesíti a szerzıdésben meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a Bank követelése érvényesítése érdekében munkáltatóját megkeresse, és információt kérjen Számlatulajdonos munkavállalói minıségének fennállásáról, valamint tudomására hozza a késedelmes teljesítés tényét a tartozás összegszerő megjelölése nélkül, egyidejőleg egyeztessen a bérletiltás lehetıségérıl. 9.2 Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a Számlatulajdonost a részére havonta megküldött számlakivonat útján tájékoztatja - a fogyasztóknak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII törvény 19. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen - a bankszámlahitel igénybevételére, egyenlegére, a törlesztésére, a kamatára és egyéb költségére vonatkozó adatokról. 9.3 Amennyiben a szerzıdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek törekednek arra, hogy a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely a lehetı legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitőzésének és tartalmának. 9.4 A szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Bank Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, Lakossági Kondíciós Listája, a pénzforgalomról és bankhitelrıl szóló hatályos jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadók. 9.5 A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, valamint a Lakossági Kondíciós Lista. A Számlatulajdonos a szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok és a Lakossági Kondíciós Lista hatályos szövegét és feltételeit a szerzıdés aláírását megelızıen megismerte, azt áttanulmányozta, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezınek fogadja el. A Bank a jelen szerzıdés megkötése elıtt Számlatulajdonost tájékoztatta arról, hogy a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint, az ott meghatározott díjak, költségek megfizetésére köteles. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Lakossági Kondíciós Listában szereplı feltételeket kifejezetten elfogadja. 9.6 Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a szerzıdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett Pénzügyi Békéltetı Testület eljárásának, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem veti alá magát. 10 Adatkezelés 10.1 Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerzıdés részét képezı hiteligénylésen rögzített adatait, valamint a hiteligénylés mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplı adatot önkéntesen bocsátotta a Bank rendelkezésére és hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen adatait a hitelvizsgálat, hitelnyújtás és nyilvántartás céljából nyilvántartsa és kezelje. A Számlatulajdonos büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a hiteligénylésen feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek, az adatok igazolása céljából a Bank részére bemutatott, illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek, továbbá a Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott adatok és dokumentumok hitelességét a Bank ellenırizze Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a Bank a tulajdonosa, a Raiffeisen- RBHU Holding GMBH, illetve az osztrák Raiffeisen Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások és leányvállalatok részére kockázatelemzés céljára, az igényléssel, illetve az igénylés alapján megkötött szerzıdéssel kapcsolatos adatokat is tartalmazó - személyes adatnak nem minısülı - összevont adatokat szolgáltathat. 8

9 10.3 Számlatulajdonos a szerzıdés aláírásával hozzájárul, hogy az általa a Bank rendelkezésére bocsátott személyes, illetve különleges adatait, a benyújtott, bemutatott okmányokat, továbbá arcképét, illetve aláírását, valamint a Bank részére biztosítéki célból felajánlott vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat és okmányokat a Bank a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a BM Közúti Közlekedési Nyilvántartás, a Magyar Országos Közjegyzıi Kamara, illetıleg egyéb közhitelő irattárak nyilvántartásában, adatbázisában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31. cg.szám: ) (továbbiakban: GIRO Zrt.) útján és közremőködésével ellenırizze az igényelt banki ügylet során és érdekében, a vonatkozó szerzıdéses jogviszony létesítésekor, annak fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a szerzıdésbıl eredıen a Bankkal szemben az Igénylınek Számlatulajdonosnak tartozása áll fenn Számlatulajdonos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdésben említett, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Hpt.) szerint banktitoknak minısülı és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) szerinti személyes adatatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenırzés céljából átadja és azokat a GIRO Zrt. feldolgozza A jelen jognyilatkozat mind a Bank, mind a GIRO Zrt. részére szóló, a Hpt (1) bek. a" pontja, valamint az Info tv. 5.. (1) bek. a és (2) bek. a pontja szerinti hozzájárulásnak minısül A jelen nyilatkozat aláírásával a Számlatulajdonos a fenti személyes, illetve banktitoknak minısülı adatainak a GIRO Zrt. részére történı átadásához, illetve ezen adatoknak a GIRO Zrt. általi feldolgozásához, valamint a Bank általi ellenırzéséhez kifejezetten hozzájárul Számlatulajdonos kijelenti továbbá, hogy a fenti személyes, illetve banktitoknak minısülı adatainak a GIRO Zrt. részére történı átadásával és az adatok feldolgozásával kapcsolatosan a Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta. 11 Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos külön nyilatkozatok Számlatulajdonos a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a KHR-re vonatkozó PSZÁF tájékoztatót átvette, az abban foglaltakat átolvasta, megértette, és azt tudomásul veszi. A tájékoztató ismeretében Számlatulajdonos az alábbi nyilatkozatokat teszi Nyilatkozat a szerzıdéses jogviszony megszőnését követı adatkezelésrıl A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a Törvény 5. (2) bekezdése alapján átadott - a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja szerinti - referenciaadatokat a szerzıdés megszőnését követıen haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, kivéve ha a szerzıdést kötı természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást, hogy az adatait a szerzıdéses jogviszony megszőnését követıen még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván. Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési idı, hely; anyja születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerzıdés típusa és azonosítója (száma);a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja; ügyféli minıség (adós, adóstárs); a szerzıdés összege, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme. A nyilatkozatot a szerzıdés érvényessége alatt a Banknál lehet tenni, a szerzıdés lejáratát követıen a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor - a szerzıdéses jogviszony fennállása alatt a Banknál, azt követıen a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül - visszavonható. Számlatulajdonos a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Törvény 9. (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást megkapta, és ennek alapján ahhoz, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatosan a KHR részére a szerzıdéskötést követıen a Törvény 5. (2) bekezdése alapján átadott - a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)- d) és k) pontja szerinti - 9

10 referenciaadatokat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a szerzıdéses jogviszony megszőnését követıen legfeljebb 5 évig kezelje: hozzájárul nem járul hozzá Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret felülvizsgálata során a a hitelkeret 6. pont szerinti megemeléséhez, valamint a hitelkeret további rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében - a jelen szerzıdés fennállta alatt bármikor - jogosult a Számlatulajdonosra vonatkozóan a KHR hiteladós-, illetve a kiemelt kockázatúként kezelhetı kártya-, vagy csekkbirtokosokat tartalmazó nyilvántartásából információt kérni és amennyiben a Számlatulajdonos szerepel a KHR negatív lista" nyilvántartásában, abban az esetben a Bank jogosult a jelen szerzıdés tekintetében azonnali hatályú felmondással élni. Számlatulajdonos jelen Bankszámlahitel-igénylés és szerzıdés aláírásával kijelenti és igazolja, hogy a Bankszámlahitelre vonatkozó szerzıdéses feltételekrıl elızetesen a szükséges és elégséges mértékben tájékozódott, a Bank írásos és szóbeli tájékoztatását - ide értve a KHR-rel kapcsolatos elıírásokat is - megkapta, az írásos tájékoztató anyagot átvette, jelen igénylést a feltételek ismeretében nyújtja be a Banknak. A Bank által a Számlatulajdonosnak átadott, a jelen szerzıdésre vonatkozó adatokat tartalmazó, a Számlatulajdonos aláírásával ellátott formanyomtatvány a jelen szerzıdés 1. számú mellékletét képezi. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a fentieket, valamint a jelen szerzıdésben aláhúzással jelölt, és a Bank által a Számlatulajdonossal külön is ismertetett rendelkezéseket átolvasta, megértette, azt magára nézve kötelezınek elfogadja, és a jelen szerzıdést jóváhagyólag aláírja. Kelt:, Számlatulajdonos, aláírása Raiffeisen Bank Zrt. 10

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) 1. Szerződő felek 1.1. Hitelező: Cégneve: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6422. Tompa, Szabadság tér 16. Levelezési címe: 6422. Tompa Szabadság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

3 folyószámla hitelkeret csökkentése

3 folyószámla hitelkeret csökkentése 209k. Iktatószám vonalkódjának helye 1. oldal Becsült kitöltési idő 15 perc kérelem és folyószámla- szerződés neve - Bank tölti ki Kapcsolódó jelzáloghitel ügyletazonosítója - Bank tölti ki 1 2 folyószámla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek : RAIFFEISEN BANK Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez Kölcsönszerződés szám: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Amely létrejött egyrészről a mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3.

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3. SOPRON BANK Zrt. Sopron BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. július 3. napjától TARTALOM I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 II. A LEKÖTÖTT BETÉT...

Részletesebben