EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE"

Átírás

1 EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE 1. Igénylési adatok Ügylet-azonosító Szerzıdésazonosító Kampánykód AZ IGÉNYELT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK ÉS FELTÉTELEK Bankszámla hitelkeret összege forintban: Az igényelt Bankszámlahitelhez kapcsolódó akció, kedvezmény típusa: / Az igényelt Bankszámlahitel konstrukció nem minısül akciósnak Az igényelt Bankszámlahitelhez kapcsolódó akció feltételei: Kapcsolódó Raiffeisen bankszámlájának száma: Elınév: Családi név: Utónév: Születési név: Anyja neve: Születési hely: Állampolgárság: Személyazonosító okmány típusa: Adóazonosító jele: Állandó lakcím: Állandó lakcím telefonszáma: Állandó lakóhelyének Ön: Értesítési cím: Értesítési cím telefonszáma: Mobiltelefonszám: Családi állapota: Munkahelyi telefonszáma: SZÁMLATULAJDONOS SZEMÉLYES ADATOK tulajdonos/résztulajdonos/bérlı/családtag Születési idı: Személyazonosító okmány száma: Bejelentés ideje: Mobilszerzıdés típusa: Legmagasabb iskolai végzettsége: Munkaviszony Munkáltató neve: Munkáltató székhelye: Munkáltató telefonszáma: SZÁMLATULAJDONOS MUNKAVISZONYÁRA/VÁLLALKOZÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Munkáltató fı tevékenységi köre: Munkaviszony kezdete: Munkavállaló beosztása: Munkaviszony típusa: Munkáltatónál at Ön munkaviszonyával kapcsolatban elérhetı illetékes(ek) neve: Illetékes(ek) telefonszáma/melléke: határozatlan/határozott, szerzıdés lejárata: év,hó,nap Ezennel nyilatkozom, hogy nem állok felmondás alatt. /Ezennel nyilatkozom, hogy felmondás alatt állok. Fent nevezett munkavállaló ezennel felhatalmazom és kérem a Munkáltatómat, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-nek a Munkáltatómhoz intézett írásbeli megkeresésére az ott megjelölt lejárt, esedékes tartozásomnak megfelelı összeget a hatályos jogszabályi korlátok figyelembevételével kölcsöntartozás törlesztése jogcímén a Raiffeisen Bank Zrt. megkeresésében megjelölt bankszámlára a havi nettó munkabérembıl levonja és átutalja minden hónapban a Raiffeisen Bank Zrt. általi kérelem visszavonásáig. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomat a Raiffeisen Bank Zrt. valamennyi velem szemben szerzıdésbıl eredıen fennálló követelése érvényesítése során felhasználhatja. Vállalkozás Vállalkozás mőködésének kezdete: 1

2 Jövedelem forrása: SZÁMLATULAJDONOS JÖVEDELMI ADATOK Munkaviszony Utolsó 3 havi jövedelme: év.hó.:összeg év.hó.:összeg év.hó.:összeg Munkabért terhelı levonás megnevezése: Munkabért terhelı levonás összeg: Jövedelem forrása: Vállalkozó NAV által igazolható éves nettó jövedelem: Jövedelem forrása: Nyugdíj Havi nyugdíj összege: Jövedelem forrása: Egyéb Havi nettó jövedelem összege: Foglalkoztatási státusz/saját jövedelem forrása: Foglalkoztatási státusz/saját jövedelem forrása: Gyerektartás Családi pótlék Munkanélküli segély Egyéb rendszeres családtámogatás Havi jövedelem összege: Ezennel kijelentem, hogy az igénylılapon feltüntetett jövedelmi adat a hitelvizsgálat keretében benyújtásra kerülı jövedelemigazolással alátámasztható, vagy a bankszámlámra jövedelem címén érkezı összeggel megegyezı, amely után az elıírt közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek. Keresık száma a saját háztartásban: Eltartottak száma a saját háztartásban: Raiffeisen számla számlanyitás dátuma: Bank neve: Bankszámla-hitelkeret összege: Kiváltandó hitel: Bank neve: Hitelkártya-keret összege: A kölcsönt folyósító Bank/pénzügyi vállalkozás neve: A kölcsönben szerepel-e további adós/adóstárs A fennálló kölcsön típusa: A kölcsönhöz tartozó megtakarítás összege: Kölcsön lejárata: SZÁMLATULAJDONOS BANKKAPCSOLATAIRA VONATKOZÓ ADATOK igen/nem igen/nem Aktuálisan fennálló tartozás összege: Fennálló tartozás devizaneme Konstrukció megnevezése: Havi törlesztı részlet: BANK ADATAI RAIFFEISEN Bank Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Cégjegyzékszám: Nyilvántartó bíróság: Tevékenységi engedély száma: Felügyeleti hatóság neve, székhelye: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága 989/1997/F. Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Igénylést benyújtó fiók kódja: Lebonyolító értékesítı azonosító: ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ AZONOSÍTÓ ADATOK [branchcodenumber] [transactsalescode] 2

3 1. Szerzıdı felek Szerzıdı felek egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély száma: 22/1992, dátuma: április 3.) mint Bank, másrészrıl a jelen szerzıdés részét képezı igénylılapon Számlatulajdonosként megnevezett, cselekvıképes természetes személy. 2. A szerzıdés hatálybalépése 2.1 Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a Bank a szerzıdés megkötését követıen a Számlatulajdonos szerzıdésben rögzített adatainak ellenırzése és a bankszámlahitel nyújtás kockázatának felmérése végett utólagos hitelvizsgálatot végez. A hitelvizsgálat keretében a Bank jogosult arra, hogy az igénylılapon közölt adatok igazolásául, azokat alátámasztó dokumentumokat kérjen be a Számlatulajdonostól. A Felek megállapodnak abban, a Számlatulajdonos pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerzıdés hatálybalépésének feltétele, hogy a Bank az utólagos hitelvizsgálat alapján a bankszámlahitel ügyletet - a Bank által kialakított bírálati szempontok alapján - megfelelınek minısítse, és Számlatulajdonos a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott jövedelem jóváírási kötelezettségének eleget tegyen. A szerzıdés hatálybalépésérıl és a bankszámla hitelkeret (továbbiakban: Hitelkeret) biztosításáról a Bank írásbeli értesítést (továbbiakban: Értesítılevél) küld a Számlatulajdonos részére. 2.2 Az Értesítılevél tartalmazza a Bank által jóváhagyott Hitelkeret összegét, a szerzıdés hatálybalépésekor érvényes Lakossági Kondíciós Lista szerint irányadó kamat és kezelési költség mértékét, az aktuális hiteldíjra érvényes teljes hiteldíj mutatót (THM), a hitel teljes díját, valamint a havi jóváírási kötelezettség összegét. Az Értesítılevél jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. 2.3 A felek közötti határozatlan idejő szerzıdéses jogviszonyt a jelen szerzıdés hatálybalépése esetén a jelen igénylılap és szerzıdés, az Értesítılevél, valamint a Bank Lakossági Kondíciós Listájának rendelkezései együttesen alkotják. A Bank tájékoztatja Számlatulajdonost arról, hogy a mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzat 2. Különös rendelkezések IV. Bankszámlahitel fejezetében foglaltak a Felek jelen szerzıdésen alapuló jogviszonyában nem irányadóak. 2.4 A szerzıdés - a jelen pont következı bekezdésében meghatározott kivétellel - az Értesítılevél postára adását követı 5. napon lép hatályba. Amennyiben a Bank a bankszámlahitel ügyletet a jelen szerzıdésben és a részét képezı igénylılapon meghatározott feltételekkel hagyja jóvá, úgy jogosult a jóváhagyásról szóban (telefonon keresztül) tájékoztatni a Számlatulajdonost, és részére felajánlani a Hitelkeret tájékoztatást követı elsı banki munkanapon történı rendelkezésre bocsátását. Amennyiben Számlatulajdonos a Bank ajánlatát elfogadja, a jelen szerzıdés a Szerzıdı felek közös megegyezésével a jóváhagyásról való szóbeli értesítés napját követı elsı banki munkanapon lép hatályba. A Bank a Hitelkeretet a hatálybalépéssel egyidejőleg bocsátja a Számlatulajdonos rendelkezésére. 2.5 Amennyiben az utólagos hitelvizsgálat eredményét a Bank nem minısíti megfelelınek, úgy a jelen szerzıdés nem lép hatályba, hanem automatikusan megszőnik, és errıl a Bank írásbeli értesítést küld a Számlatulajdonos részére. A Bank a hitelvizsgálat alapján hozott döntését nem indokolja, és a hitelvizsgálat szempontjait, illetve a Bank döntését Számlatulajdonos nem kifogásolhatja meg. 3 A szerzıdés tárgya 3.1 A bankszámlahitel nyújtásának feltétele, hogy Számlatulajdonos a Banknál forint bankszámlával (továbbiakban: Bankszámla) rendelkezzen. A Bankszámlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat, költségeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. 3

4 3.2 A Bank a szerzıdés hatálybalépése esetén a szerzıdésben megállapított feltételekkel Hitelkeretet biztosít a Számlatulajdonos részére. A Bank a Hitelkeret terhére Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül kölcsönt nyújt Számlatulajdonos részére akkor és olyan összeg erejéig, amikor és amilyen mértékben ez a Bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízások (ideértve a készpénzfelvételt is) teljesítéséhez szükséges, és a Hitelkeretbıl rendelkezésre álló összeg erre fedezetet nyújt. A Bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízások, amennyiben a Bankszámla követel egyenlege a teljesítésre nem nyújt megfelelı fedezetet, a Számlatulajdonos kölcsön lehívása iránti kérelmének minısülnek. A kölcsön igénybevétele úgy történik, hogy a Bank a Hitelkeret terhére automatikusan teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre a Bankszámla követel egyenlege nem nyújt fedezetet. 3.3 Számlatulajdonos a szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal a Hitelkeretbıl igénybe vett kölcsön és mindenkori járulékai Bank részére történı visszafizetésére. 4 Hiteldíj A Bank a bankszámlahitelt a jelen szerzıdés aláírásakor érvényes Lakossági Kondíciós Lista alapján az alábbi feltételekkel nyújtja: Éves kamatláb: mindenkori MNB alapkamat +fix % kamatfelár, a jelen szerzıdés megkötésekor..% A Bank a fizetendı kamatot napi kamatszámítással, a Bank Általános Üzleti Feltételeiben közzétett képlet alapján számítja ki. A felszámított ügyleti kamat referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozású, a kamatfelár a szerzıdés idıtartamára rögzített, a Bank által egyoldalúan nem módosítható. Éves kezelési költség: % Bank az éves kezelési költség összegével a szerzıdés hatálybalépésével egyidejőleg, illetve annak idıpontjától számítva évente terheli meg a Bankszámlát. A hitel teljes díja: Ft Teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke évi: % A THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket jogszabály állapítja meg. A THM számításánál figyelembe nem vett egyéb költségeket, díjakat, illetve azok várható összegét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen pontban említett díjakról és költségekrıl a szerzıdés aláírását megelızıen a szükséges tájékoztatást megkapta, erre tekintettel kerül sor a jelen szerzıdés aláírására. A jelen szerzıdés alapján jóváhagyott végleges Hitelkeret összegére és az aktuális hiteldíjra érvényes teljes hiteldíj mutató a jelen szerzıdés 2. pontjában foglaltak szerint az Értesítılevélben kerül rögzítésre. Számlatulajdonos elismeri, hogy a feltüntetett kondíciók a jelen szerzıdés megkötése és a szerzıdés hatálybalépése között eltelt idıtartam alatt változhatnak. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Számlatulajdonos nem él a szerzıdés 8. pontjában szabályozott felmondási joggal, azzal az Értesítılevélben foglalt feltételeket kifejezetten elfogadja. 5. A Bankszámlahitel visszafizetése 5.1. A lakossági forint bankszámlán jóváírt összegek amennyiben meghaladják a tárgynapon teljesítendı fizetési megbízások összegét Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül csökkentik a Hitelkeretbıl igénybe vett kölcsön összegét, és a Bank ezt követıen csak a Hitelkeret terhére ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeg után számít fel kamatot. Amennyiben a szerzıdés bármelyik fél felmondása folytán megszőnik, úgy a Hitelkeretbıl a megszőnés napjáig igénybe vett kölcsön és járulékai egy összegben esedékessé válik. 4

5 5.2. A kamatot Számlatulajdonos havonta utólag az adott hónap utolsó napján, illetıleg a Hitelkeret megszőnésekor fizeti meg oly módon, hogy a Bank annak összegével a lakossági forint bankszámlát Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül, automatikusan megterheli Számlatulajdonos köteles a bankszámlahitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek pénzügyi fedezetét a lakossági forint bankszámlán biztosítani. Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a bankszámlahitel nyújtásával kapcsolatosan mindenkor fennálló esedékes követelése összegével Számlatulajdonos elızetes értesítése nélkül a lakossági forint bankszámláját megterhelje. Ha az esedékesség idıpontja munkaszüneti nap, a kamat megfizetése, valamint a Hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön visszafizetése az azt követı elsı banki munkanapon esedékes Számlatulajdonos a szerzıdés fennállása alatt havonta köteles a Bank által küldött Értesítılevélben meghatározott összeget a Bankkal szemben fennálló, egyéb esedékes fizetési kötelezettségeit meghaladóan a lakossági forint bankszámláján elhelyezni, illetve a lakossági forint bankszámlájára utaltatni (havi jóváírási kötelezettség). A havi jóváírási kötelezettséget a Bank a Számlatulajdonos igazolt havi nettó jövedelmének figyelembevételével állapítja meg. E kötelezettség nem teljesítése esetén a Bank Számlatulajdonos elızetes írásbeli értesítését követıen jogosulttá válik a Hitelkeret azonnali hatályú zárolására, mely zárolás alatt Számlatulajdonos a Hitelkeret összegével nem rendelkezhet. Amennyiben Számlatulajdonos havi jóváírási kötelezettségének a Bank felszólítása ellenére továbbra sem tesz eleget, Bank jogosulttá válik a Hitelkeret azonnali hatályú megvonására (felmondására) Amennyiben Számlatulajdonos lakossági forint bankszámláján a bankszámlahitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségei esedékessé válásakor nem áll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet, úgy a Bank jogosult az esedékes követelése összegével Számlatulajdonos Banknál vezetett bármely lakossági bankszámláját, értékpapírszámláját vagy ügyfélszámláját megterhelni beszámítás címén. A Bank a beszámítási jogát Számlatulajdonos lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti (azaz a betétet feltörheti) függetlenül a lekötési idı lejártától. Az ebbıl eredı esetleges kamatveszteségének megtérítését Számlatulajdonos a Banktól nem követelheti Ha Számlatulajdonos a bankszámlahitel-szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, és a Bank beszámítási jogának érvényesítése sem vezet eredményre, a Bank a követelést a bankszámlához kapcsolódó követelés-nyilvántartó számlán, mint Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozást tartja nyilván. Számlatulajdonos a nyilvántartott tartozás után a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékő késedelmi kamatot köteles fizetni. Ezen túlmenıen Számlatulajdonos köteles a Banknak megtéríteni minden, a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült kiadását és költségét, valamint köteles a Bank részére megfizetni a felszólító levelek Lakossági Kondíciós Listában közzétett összegő díját. A Bank a behajtással kapcsolatban felmerült költségeivel jogosult Számlatulajdonos lakossági forint bankszámláját automatikusan megterhelni. 6. Hitelkeret felülvizsgálata 6.1 Hitelkeret Bank általi megemelése Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a Hitelkeretet, a jelen szerzıdés hatálybalépését követı tizedik hónapban Számlatulajdonos bankszámlahitel igénylésekor igazolt havi nettó jövedelme háromszorosának megfelelı összegre, de legfeljebb a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott maximum hitelkeret összegre emeli, az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén. Számlatulajdonos nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív lista" nyilvántartásában Számlatulajdonos a Hitelkeret emelést megelızı idıszakban a Hitelkeretet fizetési megbízásai teljesítéséhez havi rendszerességgel igénybe vette, azonban azt nem használta ki teljesesen 5

6 Számlatulajdonosnak nem volt a bankszámlahitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettségébıl eredı 30 napot meghaladó késedelme a Hitelkeret emelést megelızı idıszakban. A Hitelkeret emelést megelızıen a Bank Számlatulajdonos hitelképességét ismételten értékeli. Amennyiben a hitelképesség vizsgálat során megállapításra kerül, hogy Számlatulajdonos körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amelyre tekintettel a további hitelnyújtás a Banktól nem elvárható, a keretemelésre nem kerül sor. A keretemelésrıl a Bank Számlatulajdonost írásban értesíti. Számlatulajdonos az értesítés postára adásától számított 15 napon belül jogosult írásban vagy a Raiffeisen Direkten keresztül (Direkt PIN kóddal, vagy 3 személyes adattal történı beazonosítást követıen) elutasítani a keretemelést. Amennyiben a megadott határidı alatt Számlatulajdonos nem nyilatkozik a keretemelés elutasításáról, a módosított Hitelkeretet a Bank a Számlatulajdonos által elfogadottnak tekinti és a jelen szerzıdés a Felek között a módosításról szóló értesítésben közölt idıponttól a módosított Hitelkerettel marad hatályban. 6.2 Hitelkeret Bank általi csökkentése, megvonása A Bank a Hitelkeret összegét a jelen szerzıdés hatálybalépését követıen jogosult felülvizsgálni, és ennek eredményeképpen a Hitelkeret csökkentésérıl vagy annak megvonásáról dönteni. A Hitelkeret csökkentésérıl vagy annak megvonásáról, azaz a szerzıdés felmondásáról a Bank Számlatulajdonost írásban értesíti. Amennyiben Számlatulajdonos a Hitelkeret csökkentése esetén a csökkentett Hitelkeretet nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, abban az esetben jogosult a szerzıdést felmondani. Ha Számlatulajdonos a Bank által csökkentett Hitelkeretet nem fogadja el, akkor a Bank is jogosulttá válik a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Ha a felülvizsgálat alkalmával a Bank a Hitelkeret összegét nem módosítja, akkor errıl külön értesítést nem küld Számlatulajdonos részére Számlatulajdonos által kezdeményezett Hitelkeret módosítás Számlatulajdonos a szerzıdés hatálya alatt bármikor kezdeményezheti írásban vagy a Direkt PIN kódján történt azonosítást követıen a Raiffeisen Direkten keresztül a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában közzétett összeghatárokon belül a Hitelkeret összegének csökkentését. A Hitelkeret összegének emelése a fentiek szerint a szerzıdés hatályba lépését követı hat hónap elteltével kezdeményezhetı. A Bank a Számlatulajdonos kérelme alapján hitelbírálatot végez, és annak eredményeként dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. A Bank a bírálat eredményérıl, és a Hitelkeret módosításának engedélyezése esetén a Hitelkeret és esetlegesen a havi jóváírási kötelezettség módosított összegérıl, valamint a módosítás hatályba lépésének idıpontjáról Számlatulajdonost írásban értesíti. A módosított hitelkeretet a Bank az írásbeli értesítéssel egyidejőleg állítja be. A Hitelkeret módosítási kérelem elfogadása esetén Számlatulajdonos a Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékő szerzıdésmódosítási díjat köteles fizetni a Bank részére. Bank jogosult a szerzıdésmódosítási díj összegével Számlatulajdonos lakossági forint bankszámláját automatikusan megterhelni. 7. A szerzıdés módosítása A Bankot megilletı, a szerzıdésben kikötött kamat, díj és költség, illetve egyéb szerzıdési feltétel egyoldalú módosítására, illetve ahhoz kapcsolódóan a Számlatulajdonost megilletı jogokra a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei 1. rész XIX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a szerzıdéses feltételeket felülvizsgálni, és azokat a fentiek szerint egyoldalúan módosítani, és errıl az Adóst az Általános Üzleti Feltételekben meghatározottak szerint tájékoztatni. A Bank a jelen szerzıdésben meghatározott kamatot kizárólag az MNB alapkamat, mint referencia-kamat változására tekintettel jogosult módosítani olyan mértékben és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol. 6

7 8. A szerzıdés felmondása 8.1 Számlatulajdonos a hatálybalépéstıl számított tizennégy napon belül jogosult a szerzıdést díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Számlatulajdonos a felmondásra nyitva álló határidıben a Bank Hitelcentrum Fıosztálya részére címzett felmondási nyilatkozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely bankfiókjában. Számlatulajdonos a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb harminc napon belül köteles a felhasznált Hitelkeret összegét és a szerzıdés hatályba lépésének idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig a jelen szerzıdés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. A Számlatulajdonos felmondási jogának a gyakorlása nem érinti a bankszámla és a bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdéseket. Felmondás esetén a Bank a felszámított éves kezelési költséget a Számlatulajdonosnak visszatéríti. 8.2 Számlatulajdonos bármikor jogosult a szerzıdés megszüntetését kezdeményezni írásban vagy a Direkt PIN kódján történt azonosítást követıen a Raiffeisen Direkten keresztül. Számlatulajdonos köteles a szerzıdés megszüntetésének kezdeményezésével egyidejőleg a Hitelkeretbıl igénybe vett összeget és annak kamatát a Bank részére visszafizetni. A Hitelkeret megszüntetésérıl a Bank a megszőnés idıpontját is tartalmazó írásbeli értesítést küld Számlatulajdonos részére. Amennyiben Számlatulajdonos a szerzıdés megszüntetését a Raiffeisen Direkten keresztül kezdeményezte, úgy a Hitelkeret akkor szőnik meg a banki értesítésben megállapított idıpontban, ha ezen idıpontig a Hitelkeret megszüntetésére vonatkozóan Számlatulajdonostól írásbeli észrevétel nem érkezik be a Bankhoz. A szerzıdés megszüntetése esetén Számlatulajdonos a Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékő megszüntetési díjat köteles fizetni a Bank részére. Bank jogosult a megszüntetési díj összegével Számlatulajdonos lakossági forint bankszámláját automatikusan megterhelni. 8.3 A Bank a Hitelkeretet jogosult azonnali hatállyal megszüntetni (felmondani) ha Számlatulajdonos súlyos szerzıdésszegést követ el Számlatulajdonos a szerzıdés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását a Bank felszólítására sem pótolja Számlatulajdonos körülményeiben, így mindenekelıtt a vagyoni helyzetében lényeges kedvezıtlen változás állt be, és Számlatulajdonos felszólítás ellenére nem ad megfelelı biztosítékot Számlatulajdonos a Bankot megtévesztette, és ez a szerzıdés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta Számlatulajdonos a fizetıképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza, és a szerzıdésszegést a Bank felszólítására sem orvosolja; ha Számlatulajdonos a Bankkal, illetve a mindenkori Raiffeisen Csoport tagjával kötött bármely szerzıdését jelentıs mértékben megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a jelen szerzıdés szempontjából is szerzıdésszegésnek minısül; ha Számlatulajdonos Banknál vezetett forint bankszámlája bármely ok miatt megszüntetésre kerül a jelen szerzıdésben kifejezetten azonnali hatályú felmondási okként meghatározott esetekben; az Általános Üzleti Feltételekben, illetve a Lakossági Üzletszabályzatban meghatározott esetekben. A Bank jogosult a szerzıdést Számlatulajdonos megfelelı biztosíték adására történı felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy Számlatulajdonos megfelelı biztosíték nyújtására nem képes. A Hitelkeret azonnali hatályú megszüntetésérıl a Bank Számlatulajdonost írásban értesíti. A Hitelkeretnek a Bank általi azonnali hatályú megszüntetése/felmondása azzal a következménnyel jár, hogy Számlatulajdonosnak a bankszámlahitel visszafizetésével kapcsolatos fizetési kötelezettségei a felmondás postára adását követı ötödik napon lejárttá és egy összegben esedékessé válnak. A felmondás hatályát nem érintik a Bank által Számlatulajdonosnak megküldött, Számlatulajdonos fizetési hátralékát jelzı kimutatások. 9. Egyéb rendelkezések 7

8 9.1 Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben nem teljesíti a szerzıdésben meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a Bank követelése érvényesítése érdekében munkáltatóját megkeresse, és információt kérjen Számlatulajdonos munkavállalói minıségének fennállásáról, valamint tudomására hozza a késedelmes teljesítés tényét a tartozás összegszerő megjelölése nélkül, egyidejőleg egyeztessen a bérletiltás lehetıségérıl. 9.2 Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a Számlatulajdonost a részére havonta megküldött számlakivonat útján tájékoztatja - a fogyasztóknak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII törvény 19. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen - a bankszámlahitel igénybevételére, egyenlegére, a törlesztésére, a kamatára és egyéb költségére vonatkozó adatokról. 9.3 Amennyiben a szerzıdés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek törekednek arra, hogy a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely a lehetı legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitőzésének és tartalmának. 9.4 A szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Bank Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, Lakossági Kondíciós Listája, a pénzforgalomról és bankhitelrıl szóló hatályos jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadók. 9.5 A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, valamint a Lakossági Kondíciós Lista. A Számlatulajdonos a szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok és a Lakossági Kondíciós Lista hatályos szövegét és feltételeit a szerzıdés aláírását megelızıen megismerte, azt áttanulmányozta, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezınek fogadja el. A Bank a jelen szerzıdés megkötése elıtt Számlatulajdonost tájékoztatta arról, hogy a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint, az ott meghatározott díjak, költségek megfizetésére köteles. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Lakossági Kondíciós Listában szereplı feltételeket kifejezetten elfogadja. 9.6 Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a szerzıdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett Pénzügyi Békéltetı Testület eljárásának, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem veti alá magát. 10 Adatkezelés 10.1 Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerzıdés részét képezı hiteligénylésen rögzített adatait, valamint a hiteligénylés mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplı adatot önkéntesen bocsátotta a Bank rendelkezésére és hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen adatait a hitelvizsgálat, hitelnyújtás és nyilvántartás céljából nyilvántartsa és kezelje. A Számlatulajdonos büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a hiteligénylésen feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek, az adatok igazolása céljából a Bank részére bemutatott, illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek, továbbá a Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott adatok és dokumentumok hitelességét a Bank ellenırizze Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a Bank a tulajdonosa, a Raiffeisen- RBHU Holding GMBH, illetve az osztrák Raiffeisen Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások és leányvállalatok részére kockázatelemzés céljára, az igényléssel, illetve az igénylés alapján megkötött szerzıdéssel kapcsolatos adatokat is tartalmazó - személyes adatnak nem minısülı - összevont adatokat szolgáltathat. 8

9 10.3 Számlatulajdonos a szerzıdés aláírásával hozzájárul, hogy az általa a Bank rendelkezésére bocsátott személyes, illetve különleges adatait, a benyújtott, bemutatott okmányokat, továbbá arcképét, illetve aláírását, valamint a Bank részére biztosítéki célból felajánlott vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat és okmányokat a Bank a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a BM Közúti Közlekedési Nyilvántartás, a Magyar Országos Közjegyzıi Kamara, illetıleg egyéb közhitelő irattárak nyilvántartásában, adatbázisában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31. cg.szám: ) (továbbiakban: GIRO Zrt.) útján és közremőködésével ellenırizze az igényelt banki ügylet során és érdekében, a vonatkozó szerzıdéses jogviszony létesítésekor, annak fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a szerzıdésbıl eredıen a Bankkal szemben az Igénylınek Számlatulajdonosnak tartozása áll fenn Számlatulajdonos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdésben említett, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Hpt.) szerint banktitoknak minısülı és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) szerinti személyes adatatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenırzés céljából átadja és azokat a GIRO Zrt. feldolgozza A jelen jognyilatkozat mind a Bank, mind a GIRO Zrt. részére szóló, a Hpt (1) bek. a" pontja, valamint az Info tv. 5.. (1) bek. a és (2) bek. a pontja szerinti hozzájárulásnak minısül A jelen nyilatkozat aláírásával a Számlatulajdonos a fenti személyes, illetve banktitoknak minısülı adatainak a GIRO Zrt. részére történı átadásához, illetve ezen adatoknak a GIRO Zrt. általi feldolgozásához, valamint a Bank általi ellenırzéséhez kifejezetten hozzájárul Számlatulajdonos kijelenti továbbá, hogy a fenti személyes, illetve banktitoknak minısülı adatainak a GIRO Zrt. részére történı átadásával és az adatok feldolgozásával kapcsolatosan a Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta. 11 Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos külön nyilatkozatok Számlatulajdonos a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a KHR-re vonatkozó PSZÁF tájékoztatót átvette, az abban foglaltakat átolvasta, megértette, és azt tudomásul veszi. A tájékoztató ismeretében Számlatulajdonos az alábbi nyilatkozatokat teszi Nyilatkozat a szerzıdéses jogviszony megszőnését követı adatkezelésrıl A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a Törvény 5. (2) bekezdése alapján átadott - a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja szerinti - referenciaadatokat a szerzıdés megszőnését követıen haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, kivéve ha a szerzıdést kötı természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást, hogy az adatait a szerzıdéses jogviszony megszőnését követıen még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván. Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési idı, hely; anyja születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerzıdés típusa és azonosítója (száma);a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja; ügyféli minıség (adós, adóstárs); a szerzıdés összege, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme. A nyilatkozatot a szerzıdés érvényessége alatt a Banknál lehet tenni, a szerzıdés lejáratát követıen a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor - a szerzıdéses jogviszony fennállása alatt a Banknál, azt követıen a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül - visszavonható. Számlatulajdonos a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Törvény 9. (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást megkapta, és ennek alapján ahhoz, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatosan a KHR részére a szerzıdéskötést követıen a Törvény 5. (2) bekezdése alapján átadott - a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)- d) és k) pontja szerinti - 9

10 referenciaadatokat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a szerzıdéses jogviszony megszőnését követıen legfeljebb 5 évig kezelje: hozzájárul nem járul hozzá Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret felülvizsgálata során a a hitelkeret 6. pont szerinti megemeléséhez, valamint a hitelkeret további rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében - a jelen szerzıdés fennállta alatt bármikor - jogosult a Számlatulajdonosra vonatkozóan a KHR hiteladós-, illetve a kiemelt kockázatúként kezelhetı kártya-, vagy csekkbirtokosokat tartalmazó nyilvántartásából információt kérni és amennyiben a Számlatulajdonos szerepel a KHR negatív lista" nyilvántartásában, abban az esetben a Bank jogosult a jelen szerzıdés tekintetében azonnali hatályú felmondással élni. Számlatulajdonos jelen Bankszámlahitel-igénylés és szerzıdés aláírásával kijelenti és igazolja, hogy a Bankszámlahitelre vonatkozó szerzıdéses feltételekrıl elızetesen a szükséges és elégséges mértékben tájékozódott, a Bank írásos és szóbeli tájékoztatását - ide értve a KHR-rel kapcsolatos elıírásokat is - megkapta, az írásos tájékoztató anyagot átvette, jelen igénylést a feltételek ismeretében nyújtja be a Banknak. A Bank által a Számlatulajdonosnak átadott, a jelen szerzıdésre vonatkozó adatokat tartalmazó, a Számlatulajdonos aláírásával ellátott formanyomtatvány a jelen szerzıdés 1. számú mellékletét képezi. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a fentieket, valamint a jelen szerzıdésben aláhúzással jelölt, és a Bank által a Számlatulajdonossal külön is ismertetett rendelkezéseket átolvasta, megértette, azt magára nézve kötelezınek elfogadja, és a jelen szerzıdést jóváhagyólag aláírja. Kelt:, Számlatulajdonos, aláírása Raiffeisen Bank Zrt. 10

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNALT ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE

EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNALT ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNALT ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE 1. Igénylési adatok Ügylet-azonosító Szerződésazonosító Kampánykód AZ IGÉNYELT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. LAKÁSVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZİDÉS

Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. LAKÁSVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZİDÉS Raiffeisen Lakáskölcsön Szerzıdésszám: Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. LAKÁSVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl név: lakcíme:

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Éven belüli fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés

Éven belüli fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés Szerzıdés száma: Éven belüli fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés amely létrejött egyrészrıl Kondorosi Takarékszövetkezet (székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 14. cégjegyzékszáma: 04 02 000439, statisztikai

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.09.05. Hatályos: 2016. szeptember 06. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 4/3. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

Adós személyes adatai

Adós személyes adatai Raiffeisen Lakáshitel Otthonteremtési kamattámogatással késedelmes, vagy felmondott jelzáloghitellel terhelt ingatlan megvásárlásához az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben