AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011."

Átírás

1 AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

2 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 17. céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésének, közösségfejlesztésnek 25. módszerei és szervezeti formái 5. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 29. pedagógiai tevékenységek 6. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 35. tevékenységek 9. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Mérések Környezeti nevelési program Egészségnevelési program Napközi otthon nevelési programja A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 120. munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 16. HELYI TANTERV

3 3 Mottó: Az iskola az a ruhatár, ahová gyermekeiket elhelyezzük, hogy fegyelmezett, erkölcsös, munkára motivált felnőttként kapjuk majd egyszer vissza, azt hiszi, hogy neki az a dolga, hogy a kis fejekbe minél több információt töltsön. Mivel ezt a mechanikus folyamatot a gyermek kezdeményezőképessége, természetes aktivitása igencsak akadályozza, ezért a legtöbb iskola amolyan fegyelmező intézménnyé is alakult, ahol a kívánt célt, ha kell, erőszakkal is elérik. Pedig az iskolának afféle gyermek- törzsnek kéne lennie, kisebb-nagyobb bandákkal, ahol jó lenni, ahol mindenkit szeretnek, segítenek, ahol a gyermek, ha szükséges, érzelmi támaszt és vigaszt kap. Mellesleg persze tanulhatna is valamit, de ha egy tizenéves igazán meg akar valamit tanulni, azt rendszerint sokkal gyorsabban teszi, mint azt az iskola képzeli. Tanul akkor, ha motiválva van. Csányi Vilmos

4 4 1. Bevezető 1.1. Bevezető gondolatok A pedagógiai program felülvizsgálatát a jogszabályi változások, a bevezetett új oktatási módszerek és a tantestület eddigi tapasztalatai indokolták. Lényegében nem változtak a célkitűzéseink és a feladataink. Továbbra is az a célunk, hogy olyan iskolát alakítsunk ki, amelyben az ide érkező gyerekek érezhetik, hogy várják őket, amelyben tanulóink megalapozhatják ismeretszerző készségeiket és képességeiket. Olyan iskolát tartunk kívánatosnak, amelyben minden tanulónk megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő tudásterületet, amelyben világról való tudásuk elmélyül és fokozatosan bővül, amelyben képessé válnak szűkebb és tágabb környezetük összefüggéseit felismerni, meglátni és elemezni annak problémáit, konfliktusait. Azt is elengedhetetlen követelménynek tartjuk, hogy megtanulják és alkalmazni is tudják a felelősségteljes gondolkodás alapvető elveit, hogy a tetteikért minden tekintetben felelősséget vállaló felnőtté váljanak. Nem veszítjük szem elől az életkori sajátosságokat sem, hiszen az általános ismeretek megszerzése mellett hasonló súlyú feladatnak tekintjük az egyéni képességek és készségek fejlesztését is. Vitathatatlan elvnek tekintjük, hogy minden gyerekben van kibontakoztatható érték, ezért is igyekszünk a rejtett képességek módszeres feltárására. Bízunk abban, hogy a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással sikerül tanulóinkat a számukra megfelelő pályaválasztáshoz segíteni.

5 5 184/2011. (V.25.) Kt. határozat 2. sz. melléklete Algyői Általános Iskola Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Az intézmény neve: Rövid neve: OM azonosító: Az intézmény székhelye: Telephelye(i): Az intézmény alapító szerve: Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: Az alapítás dátuma: Közvetlen jogelőd: Az intézmény irányító szerve: Címe: Fenntartója: Címe: Jogállása: Az intézmény típusa: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan gazdálkodó szerve: Létrehozásáról rendelkező határozat: Tevékenységének jellege szerinti besorolása: Közszolgáltató szerv fajtája: Működési kör: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Tevékenységei: Alaptevékenysége: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Algyő, Sport u. 5. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzati költségvetési szerv május Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Önálló jogi személyiségű költségvetési szerv Általános Iskola Önállóan működő költségvetési szerv. Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala 67/1998.(V.21.) Kt. Közszolgáltató költségvetési szerv Közintézmény Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. Alapfokú nevelés, oktatás 1. Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, az alapfokú iskolai végzettség megszerzése, a képviselőtestület által jóváhagyott az Algyő Általános Iskola Pedagógiai Programja (1. sz. melléklet) alapján. 2. Az itt folyó nevelés, oktatás megalapozza, hogy a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középfokú

6 6 Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: oktatásban folytassa tanulmányait. 3. Az intézmény alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el: törvényben, Pedagógiai Programjában, valamint a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a tanulók tehetségéhez, képességéhez, pályairányultságához igazodó pedagógiai feltételrendszer fejlesztéséért, a tankötelezettség teljesítéséért, a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a tanulói közösségek kialakításáért és fejlődéséért. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi, valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kisegítő és kiegészítő tevékenységeket látja el: - beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, rehabilitációs célú foglalkoztatása. - A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása, fejlesztése, különleges egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs gondozás keretében történő ellátása az alábbi típusokra vonatkozóan: o Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd A két ponton belül különösen az alábbi fogyatékossági típusok esetében: o o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő: érzékszervi (enyhe fokban hallássérült nagyothalló, enyhe fokban látássérült, a szaglás, az íz érzés elvesztése, vagy gyengülése, a tapintás modalitásainak károsodása következtében) fogyatékos tanulásban akadályozott, enyhe fokú értelmi fogyatékos beszédfogyatékos pervazív fejlődési zavarú autista enyhe autisztikus spektrumzavar pszichés fejlődési zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő: A pszichés fejlődés zavarai: A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia A beszéd és a nyelv jellegzetes fejlődési zavarai Az iskolai teljesítmények jellegzetes zavarai A motoros funkció

7 7 specifikus/meghatározott fejlődési zavarai Kevert specifikus fejlődési zavarok A pszichológiai fejlődés egyéb, vagy nem meghatározott zavarai Az aktivitásszabályozás és a figyelem zavarai: Hiperkinetkius zavarok (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar) Magatartási zavarok A magatartás és az érzelmek kevert zavarai Gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok Tic A viselkedés és az érzelmi élet egyéb zavarai - A többi gyermekkel együtt foglalkoztatott a szociális-gazdasági státuszból, a lakóhelyéből, a családi hétteréből, a kisebbséghez való tartozásából, a bevándorló családjából fakadóan a rászoruló gyerekek esélyegyenlőségét szolgáló képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése a nappali rendszerű oktatásban a 11/1994. (VI.8.) MKM Rendelet 39/D és 39/E szerint. - Ingatlankezelés - Étkeztetés - Napközi 4. Az iskola a tanulói részére napközis ellátást és intézményi étkeztetést biztosít Alapfokú oktatás Szakágazati besorolása: Szakfeladatai január 1-től: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Általános Iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8 8 Vállalkozási tevékenysége: Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Az intézmény vezetője: Az intézményvezető kinevezési rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. - A közoktatási és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelő intézményvezető Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23., ill. 138/1992 (X.8.) Korm. rend. előírásai szerint. Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. - Tagozat(ok) megnevezése: Évfolyamok száma: Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A vagyon feletti rendelkezési jog: fő A törzsvagyon részét képező épülete (Algyő, Hrsz.: 1771/92) összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Jelen alapító okirat az Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2011. (V.25.) Kt. határozat 1. sz. mellékletében foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Záradék: Jelen alapító okirat módosítás július 1. napjával lép hatályba.

9 Az iskola rövid bemutatása Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola az egyetlen alapfokú oktatási intézmény a településen. A parkosított környezetben álló iskola belső tereit is esztétikusan, a korosztály ízlésvilágának megfelelően alakítottuk ki. A tanítás-tanulás feltételei korszerűek: szemléltető eszközök, sportszerek, audiovizuális, technikai eszközök, számítógépek, internet és könyvtár áll rendelkezésünkre. A 2010/2011. tanévben iskolánk 303 tanulójával 30 szakképzett pedagógus foglalkozik. Közöttük van egy fejlesztő pedagógus és egy könyvtáros is. Az oktató-nevelő munkát 2011-ben 1 iskolatitkár 1 gazdasági ügyintéző, 2 konyhalány és 3 portás segíti. Iskolánk mind a nyolc évfolyamán az általános műveltséget megalapozó képzés folyik. Tanulóink számára biztosítottak az integrált nevelés-oktatás feltételei. Az esélyegyenlőségre nagy hangsúlyt fektetünk. Oktató-nevelő munkánk illeszkedik a település esélyegyenlőségi tervéhez. Fontosnak tartjuk a nyilvánosságot, azt hogy iskolánk életéről minden érdeklődő megfelelően tájékozódhasson. Ennek érdekében létrehoztuk és folyamatosan frissítjük honlapunkat (www.algyoiskola.hu), cikkeket küldünk az Algyői Hírmondóba, és tervezzük az e-napló bevezetését is. Pedagógiai tevékenységünkben kiemelt szerepet kapott a környezeti, és egészséges életmódra való nevelés sokoldalúan kihasználjuk például a Tisza és a hullámtéri élővilág közelségét. A hatékony környezeti nevelést, a természetvédelmi problémák lehetséges megoldását, a helyes szemlélet kialakítását komplex iskolai programunkkal, mindennapi gyakorlattal érjük el már a kisiskolás kortól kezdve. Valljuk, hogy az iskola, mint környezet is hatást gyakorol a gyermekek személyiségének formálódására, ezért ügyelünk az iskola tárgyi világának esztétikus kialakítására is. Az első hat évfolyamon vadasparki órákon vesznek részt a tanulóink, ahol a tananyagot zoopedagógus segítségével sajátítják el.

10 10 Az ötödikesek számára minden évben szervezünk erdei iskolát, de voltak akik már negyedikes koruktól több éven keresztül igénybe vették ezt az oktatási formát. Évek óta minden nyáron természetismereti és egészségvédelmi táborokba mehetnek tanulóink. Egy hónapig tartó rendezvénysorozatunknak a Víz Világnapjától a Föld Napjáig címet adtuk, melynek keretében a gyerekek előzetes feladatokat kapnak. Azt szeretnénk, ha a tanulók önálló gyűjtőmunkát végeznének, szakirodalmat keresnének. Több feladatba bevonjuk a családtagokat, akik így részeseivé válhatnak iskolánk ismeretterjesztő munkájának. Folyamatosan tevékenykedő csoportjaink a környezetvédelmen belül különösen az energiatakarékossággal, a hulladék újrahasznosítással, a csapadékvíz gyűjtésével és felhasználásával foglalkoznak. A természetvédelem érdekében pedig a természet megismerését és védelmét tűzték ki célul. A technika órákon a diákok biokertészkednek, gyógynövényeket termesztenek, megismerik és alkalmazzák a komposztálást. Oktatunk gazdálkodási, vállalkozási ismereteket. A JAM program során a tanulók felveszik a kapcsolatot Algyő ipari létesítményeivel és helyi vállalkozókkal. A gyakorlatban is megvizsgálhatják, hogy ezek az üzemek mekkora gondot fordítanak a környezet védelmére. A diákoknak a képzés végén saját üzleti tervet kell elkészíteniük. A vizsgafeladat értékelésénél is természetesen fontos szempont, hogy a tanuló mekkora hangsúlyt helyezett a környezetvédelem szabályaira. Iskolánk tagja a Magyarországi Ökoiskola Hálózatnak őszétől oktatóközpontként is működünk, miután felvettek bennünket a Környezetvédő Oktatóközpontok Országos Szövetségének tagjai közé. A Szegedi Egyetem JGYTFK Biológia Tanszékével együtt több nemzetközi programban is részt vesz iskolánk. Ezek közül az OECD ENSI tanárképzés-kutatásában azzal foglalkozunk, hogyan lehet alkalmazni az akciókutatást a tanárképzős hallgatók képzésében és tanítási gyakorlatában. A több évig tartó munka eredményeiről 22 ország oktatói tartottak konferenciát Szegeden, illetve az Algyői Általános Iskolában. A plenáris ülésen túl tanáraink és diákjaink bemutató foglalkozásokat is tartottak. Környezeti nevelésünk eredményeként az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium iskolánknak 2005-ben az ÖKOISKOLA címet adományozta, amit azóta 2010-ben harmadszor is elnyertünk. A kritériumrendszer teljesítése folyamatos feladatokat ad az iskola és a fenntartó számára. A Dél-alföldi Régió ökoiskolái (általános- és

11 11 középiskolák) számára koordinációs feladatokat vállaltunk fel. Ennek keretében találkozót, továbbképzéseket szervezünk, ahova neves előadókat is hívunk. (ELTE, KÖRLÁNC, OFI). Részt vettünk már Országos Természetvédő Civil Szervezetek Találkozójának szervezésében és lebonyolításában, a Föld Barátai Világtalálkozó bugaci helyszínén is lehetőségünk nyílt a környezeti nevelésünk terjesztésére. Az Országos Erdei Iskola Program keretében készített Ahol összerakható a világ című oktató videoanyag egy fejezete a mi bugaci programunkról szól. A Duna Tv ökoiskolákat bemutató sorozatában is többször szerepeltünk. Felvételt készített nálunk a Szegedi TV, Part TV és a Telin Tv is. Az Energiakaland című oktatóprogram tantárgyi beépíthetőségéről bemutató órát tartottunk, amit a Magyar Televízió 1-es csatornájának Fogadóóra című műsora is leadott. Kiemelkedő programjainkról rendszeresen közvetít a Rádio 7 és a Rádio 88 is szeptemberében a HEFOP / /1.0 pályázat keretében bevezettük a kompetenciaalapú oktatást matematika, szövegértés és szociális, környezeti és életvitel kompetenciaterületeken. Az A modulok mellett B és C modulokat is kipróbáltunk. Felmenő rendszerben, valamint újabb belépő csoportokban már a tanulók többsége élvezheti a kompetenciaalapú oktatás előnyeit. A Dél-alföldi TIOK felkérésére bemutató órákat, konzultációkat tartottunk. Az általunk szervezett szakmai napok keretében a tanórákon, interaktív tábla bemutatón, készség- és képességfejlesztő játék tanuláson kívül továbbképzéseken, szülői értekezleten vettek részt a vendégeink.. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium továbbképzést szervezett a romániai magyar oktatásért felelős személyeknek, amelynek keretében egy napot iskolánkban töltöttek. Őszinte elismerésük különösen értékes számunkra, mert meglátták szakmai munkánk eredményeit, az oktatásra, nevelésre fordított energiánkat valamint a tanulók és szülők számára nyújtott értékeket. Iskolánk két pedagógusa mentori tevékenységet látott el a Dél-alföldi Régió hefopos iskoláiban. A programcsomagok fejlesztésében több pedagógus vett részt, közülük egy fő három évig. Több rendezvényen, továbbképzésen (Budapest, Jászberény, Kazincbarcika, Csongrád, Kecskemét, Szarvas, Csemő, Szeged, Mórahalom, stb.) volt lehetőségünk az iskola kompetencia alapú oktatásának és környezeti nevelésének bemutatására. A kompetencia alapú oktatás folytatását segítette a TÁMOP / sikeres pályázatunk. Újabb kompetencia területek fejlesztését vezettük be: idegen nyelv angol, német -, életpálya építés. A szövegértés, szövegalkotás és a matematika programcsomagok alkalmazását pedig újabb belépő osztályokkal bővítettük. A program során célunk volt a hatékony tanuló-megismerési technikák bevezetése, széles körű és személyre szabott készség-

12 12 és képességfejlesztés, a játékos ismeretszerzés, élménynyújtás, a harmonikus személyiség fejlesztése, egészséges életmódra és hagyománytiszteletre nevelés. A pályázat lehetőséget biztosított erdei iskola, múzeum- és zoopedagógiai foglalkozások, valamint a Pedagógiai Programban szereplőkön kívül egy-egy újabb témahét és projekthónap bevezetésének támogatására. A tantestület tagjai részt vettek az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzésben, parlagfű-képzésben, a pályázatba bevont pedagógusok pedig óra továbbképzésen vettek részt, munkánkat szaktanácsadók segítették. A kötelező képzések során a tantestületünk 62 tanúsítványt szerzett. A tanév végére három intézményi innováció is elkészült: 1. Energia témakör beépíthetősége a tanórákba és a tanórán kívüli foglalkozásokba 2. Erdei iskola program megvalósulása egy hegyi életközösségben az 5. évfolyamon 3. Módszertani kosár Az Educatio honlapjára jó gyakorlatokat töltöttünk fel, és referenciaintézményként is regisztráltattuk magunkat, előminősített referencia intézményként várjuk a minősítés további lépéseit. A Homokháti Iskolaszövetség egyik alapítójaként szakmai továbbképzések, versenyek lebonyolításában veszünk részt. Iskolafejlesztési tevékenységünk részeként már több konferenciát tartottunk a Dél alföldi Régió iskoláinak. Ezeken elméleti és gyakorlati segítséget nyújtottunk a környezeti neveléshez, az erdei iskolaszervezéshez és az ökoiskola hálózathoz való csatlakozás lehetőségeihez. Tanácskozást szerveztünk a vállalkozási ismeretek oktatásáról, valamint a részképességzavaros gyerekek tanításáról is. A Dél-alföldi Régió általános és középiskolái számára karácsonyi vásárt szerveztünk és további találkozókat tervezünk. Koordináljuk a Dél-alföldi Régió ökoiskoláit, továbbképzéseket, pedagógus- és diáktalálkozókat szervezünk. A KEOP 6.1.0/B sikeres pályázatunk keretében a régió ökoiskoláinak szerveztünk továbbképzéseket, bemutató órákat, terepi programokat, vetélkedőket, vándorkiállítást, oktató anyagokat állítottunk össze. Felmértük a helyi lakosság energiafelhasználási szokásait, lakossági fórumokra hívtuk őket, ahol praktikus tanácsokat kaphattak. Falunapok keretében energia témakörben a diákok, pedagógusok és meghívott előadók különböző, ötletes tájékoztatókat, foglalkozásokat tartottak.

13 13 A környezeti nevelésben partnerünk az SzTE JGyTF Biológia Tanszék, a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, a KÖRLÁNC Országos Egyesület, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Kiskunsági Nemzeti Park és természetesen a helyi intézmények, civil szervezetek. Zöld munkánkat nemzetközi kapcsolataink is segítik: bajor testvériskolánkkal közösen szervezünk erdei iskolát Ausztriába, tábort Algyőre. Comenius I. iskolaprojekt pályázatán egy angliai, osztrák, litván és két finn iskolával dolgoztunk ki három évre szólóm programot. A Tempus Közalapítvány Egész életen át tartó tanulási programja keretében újabb Comenius Iskolai együttműködésekre kaptunk támogatást, egy spanyol, olasz, lengyel, holland és angol iskolával közösen. A pályázatokat minden esetben olyan programokkal nyertünk, ami a fenntarthatóság pedagógiáját szolgálja. Egy újvidéki és egy temesvári iskolával, valamint az újvidéki egyetem ifjú kutatóival, és a CSEMETÉVEL közösen kidolgoztunk egy természettudományos tehetséggondozó programot. Ennek keretében 2004-ben a Fruska Gorán, 2005-ben Bugacon voltak tanulóink, 2006-ban pedig Erdélyben volt a találkozó. (A tanulók egymással angolul beszéltek.) Külön érdemünknek tekintjük, hogy a technikai dolgozók is aktív partnereink a munkában ügyelnek az energiatakarékosságra, a hulladékok felhasználására, a kerti munkában a komposztálásra. Többen részt vesznek a tantestületi tanulmányi útjainkon, melyeket évente szervezünk valamelyik nemzeti park területére. Programjainkba a szülök és nagyszülők is bekapcsolódnak, sőt az Önkéntesség Napján saját ötleteikkel színesítik az iskola hagyományait. Pedagógiai programunkban az esélyegyenlőség kérdését a felzárkóztatással és a tehetséggondozással igyekszünk megoldani. A tanulási, magatartási problémákkal küszködő gyerekek felismerése, a problémakezelés az utóbbi időben sajnos egyre aktuálisabb teendővé vált. Ezt a szakmai munkát egy fejlesztő pedagógus végzi. A tehetséggondozást szakkörökkel, felvételi előkészítők szervezésével segítjük. A diákok sikeres pályaválasztása érdekében már a felső tagozatban felkínáljuk a reáli választási lehetőségeket. Az angol, német idegen nyelvet negyedik osztálytól csoportbontásban tanítjuk. Szakkör keretében, igény szerint, azonban már az alsóbb évfolyamos diákok is tanulhatják. A nyelvtanítást nemzetközi kapcsolataink kihasználásával is próbáljuk hatékonyabbá tenni: folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a bajor Heberstfeldeni testvériskolánkkal, és a Comenius partnereinkkel.

14 14 A as tanévtől bevezettük az emelt szintű testnevelés oktatást. Az órákon kívül tömegsport és többek között atlétika, futball és kézilabda sportkör biztosítja a gyerekek mindennapi testedzését. Az önkormányzat támogatásával és a szülők segítségével évek óta megoldottuk az úszásoktatást is. Nagy örömünkre 2007-ben már az algyői Borbála Fürdőben oktathatjuk a diákokat, magasabb óraszámban. A helyi fürdő egyéb lehetőségeket is kínál: gyógyúszás, sportúszás, versenyek szervezése. A gyógytestnevelést is szakképzett gyógytornász tartja. A sportversenyeken évek óta szép eredményekkel veszünk részt, sőt országos atlétikai versenyekre is eljutottunk. Komoly hangsúlyt helyezünk a hagyományőrzésre is. A diákok megismerik a régi mesterségeket megtanulnak szőni, halászhálót készíteni, kosarat fonni, fát faragni. Felkutatják a település múltját, népművészeti értékeit, a régi építészeti stílusokat őrző házakat. A számítástechnika és informatika alapjait tantárgyként, illetve a technika óra részeként oktatjuk, de külön szakkörön is fejleszthetik tudásukat a gyerekek. A munkát jól felkészült szaktanár irányítja. Több kistérségi versenyen értünk el első helyezést. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk feladata sokrétű: ő tartja a kapcsolatot a családokkal, a nevelőkkel, a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal; de ő szervezi a diákhatékonysági, önismereti, személyiségfejlesztő és drogprevenciós tréningeket valamint az igen népszerű Tini Klubot. A szülő-pedagógus klub létrehozása és koordinálása is az ő nevéhez fűződik. A napközi otthon élete is kiemelt területe az iskolafejlesztési tevékenységünknek. Az alsós napközis nevelők minden hónapra projekteket dolgoztak ki azzal a céllal, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a napköziben, és a tanulás mellett legyen idő a személyiség- és közösségformálásra valamint a készségfejlesztésre, környezeti nevelésre. (A gyerekek körében kedveltek az évszakköszöntők, a napközis karácsony, a játékbörze, a kisállat kiállítás, az olvasási verseny, a család téma feldolgozása, az egészségnap és a természetjárások.) A projektekre alapuló napközis program mintaként szolgál több iskolának. Egy évig tartó tapasztalatcsere - program mellett az országos napközi konferencián is bemutatkozhattunk, sőt a programunk az ökoiskola honlapra mintaként felkerült. Felső tagozatban igény szerint tanulószobát szervezünk. Az iskolában egyre aktívabban működik a diákönkormányzat. Eddigi legnagyobb eredményük egy értékelő rendszer, az ún. zöldkártya gyűjtés kitalálása és a szabályzat megalkotása. Kedvelt az általuk meghirdetett, a tanulótársak kreativitását próbára tevő ajtódíszítő verseny is. A zöld ügyeletesek a tanulókon kívül a felnőttek takarékosságára is

15 15 figyelnek. Az egyéni értékelés kiegészült a közösségek értékelésével az ún. ökofa levélgyűjtésével. Mindegyik értékelés jutalma egy-egy tanulmányi út. A gyerekek és a nevelők örömére egy főállású könyvtáros segíti a szakmai munkát. Így mindenki könnyebben el tud igazodni az egyre bővülő könyvállományban, video-és DVD filmekben és CD-tárban. A pedagógiai programunk mottója alapján azt szeretnénk, ha iskolánk afféle gyermek-törzs lenne, kisebb nagyobb bandákkal, ahol jó lenni, ahol mindenkit szeretnek, segítenek, ahol ha szükség van rá, a gyermek érzelmi támaszt is kaphat.

16 16 2. Az iskolai munka feltételei Tárgyi feltételek Iskolánk június 1-től új, 16 tantermes iskolaépületbe költözik. A korszerűen felszerelt tantermek mellett természettudományi, számítástechnikai, technika-háztartástan, rajz, művészeti szaktantermek is helyet kaptak hozzájuk tartozó szertárakkal. Az idegen nyelv oktatásához a csoportbontás megvalósítására csoportszobák állnak rendelkezésünkre. A testnevelés oktatását a XXI. század igényeinek megfelelő tornacsarnok biztosítja, amely versenyek szervezésére is alkalmas. Az iskolák környezete parkosított, a belső terek is esztétikusak, a díszítések és a festés megfelel a korosztály ízlésvilágának. A tanítás-tanulás feltételei jók, hiszen az infrastruktúra megfelelő: szemléltető eszközök, sportszerek, audiovizuális, technikai eszközök, számítógépek, Internet csatlakozási lehetőség, és az egyre bővülő állománnyal rendelkező könyvtár áll rendelkezésünkre. A HEFOP pályázatok keretében intézményünk technikai színvonala sokat fejlődött: többek között sikerült interaktív táblát, projektort, számítógépet, továbbá szakmai eszközöket, taneszközöket beszerezni. Az informatikai eszközöket egyre több tanórán nemcsak a nevelők hanem a gyerekek is sikerrel alkalmazzák Személyi feltételek A tantestület jelenlegi engedélyezett és betöltött álláshelyeinek száma 30 fő, amiből egy fő könyvtáros tanár, egy fő fejlesztő pedagógus, 6 fő napközis nevelő. A Közoktatási törvényt figyelembe véve egy igazgatóhelyettes segíti az igazgató munkáját. A tanárok, tanítók szakos ellátottsága jónak mondható. Minden feladatot megfelelő végzettségű nevelő lát el, közülük 28 főiskolai és két fő egyetemi végzettségű, négy fő szakvizsgázott, két fő közoktatási szakértő. Pedagógusaink munkaközösségekben jól felkészült vezetőkkel végzik szakmai tevékenységüket: humán, természettudományi, zöld, osztályfőnöki, alsós és napközis. Kollégáink nemcsak a törvényi előírásnak megfelelően, hanem az igényes munka érdekében folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken. Az oktató-nevelő munkában a szakmai érdekek képviselete a legfontosabb feladatunk. Az iskola mindennapi munkáját egy fő iskolatitkár, 1 fő gazdasági ügyintéző, két konyhalány és 3 portás segíti.

17 17 NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Pedagógiai alapelvek, iskolánk nevelőtestületének pedagógiai koncepciója Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában tanító pedagógusok a mindennapi nevelő és oktató munkájuk során az alábbi pedagógiai alapelvek szerint végzik munkájukat: Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, amelyben a tanulók jól és biztonságban érezhetik magukat. Ennek érdekében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, - minden gyermek számíthat a pedagógusok segítségére. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztését, korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek, kulcskompetenciáinak kialakítását, bővítését. Törekszünk az esélyegyenlőtlenség mérséklésére. Maximálisan figyelembe vesszük az oktatás során tanulóink egyéni képességeit, és haladásukat állandóan figyelemmel kísérjük személyiségközpontú segítségnyújtást biztosítva számukra. Nevelésünk eredményeként el kell fogadni a másság létezését, amely a különböző képességű, valamint a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti toleráns és segítőkész magatartásban fejeződik ki Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai Elsődleges célunk, hogy tanulóink nyolcadik év végére szerezzék meg az általános iskola alapkövetelményeit, és továbbtanulásuk sikeres legyen. Oktatásunk és nevelésünk célja, hogy a tanulók képességeit, kulcskompetenciáit korszerű tananyaggal, oktatási módszerekkel fejlesszük. Ehhez az alábbiakat tűztük ki: - A bevezető, kezdő, alapozó szakaszban a gyerekek alapismereteinek, képességeinek, tanulási készségeinek, szocializációs készségeinek kialakítása. Az alapozó illetve fejlesztő

18 18 szakaszban ez kiegészül az alapvető társadalmi és tudományos ismeretek megtanításával, és a munkatevékenységhez szükséges elemi készségek és képességek kialakításával. - A kompetencia alapú oktatás elterjesztése, bevezetése. - Önálló ismeretszerzéshez, problémamegoldó gondolkodáshoz, értékeléshez, önértékeléshez szükséges képességek fejlesztése. - Olyan körülmények megteremtése, amelyekben az iskola demokratikus értékrend szerint, eredményesen képes működni. - Tanulóink sokoldalú, nyitott személyiségű állampolgárrá nevelése a harmonikus életvezetés igényének kialakításával. - A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. - Hatékony környezeti neveléssel olyan tudatformálás, ami a gyerekeket képessé teszi a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre. - A demokrácia alapszabályainak megismertetése, gyakoroltatása, a toleranciakészség kialakítása. - Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. - A kulturált magatartás és viselkedés normáinak, és a kommunikáció elfogadott formáinak közvetítése. - Anyanyelv helyes és kulturált használatának igénye. - A felzárkóztatás és a tehetséggondozás, amivel az esélyegyenlőség megteremtését segítjük. - A sajátos nevelési igényű, a tanulásban akadályozott tanulók készség- és képességfejlesztése. - A tehetséges tanulók nyelvvizsgára való felkészítése. - A sikeres pályaválasztásra való felkészítés reális választási lehetőségek felkínálásával, de mindenekelőtt a választani tudás képességének kialakításával. - A diákok érdeklődésének felkeltése az önálló vállalkozások iránt, a modern kor igényeinek megfelelően. - Egészséges életmód megismertetése és elsajátíttatása. - Önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának, felelősségvállalás igényének kialakítása. - Számítógépes ismeretek felhasználói szintű tudásának megszerzése. - A nemzeti értékek, hagyományok megismerése, megóvása, megbecsülése. - A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.

19 19 Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencvenöt százaléka a nyolcadik évfolyam végén: - Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Elsődleges célunk, hogy tanulóink többsége, több, mint ötven százaléka, a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten teljesítsen.) - Rendelkezik olyan bővíthető, biztos tudással, készségekkel, képességekkel amelyek képessé teszik arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. - Ismeri a kulturált viselkedés- és magatartásformákat. - Határozott elképzelése van saját közelebbi és távolabbi jövőjéről Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy a kitűzött célok teljesítését segítse. Ezt szolgálják a tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek és a pedagógusok által alkalmazott különböző nevelési módszerek. Kiemelt feladatunknak tartjuk tanulóink kulcskompetenciáinak fejlesztését. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvű kommunikáció, IKT (információs és kommunikációs technológia), számolás, matematikai, természettudományos és technikai kompetenciák, vállalkozói készségek, személyközi és állampolgári kompetenciák, tanulási kompetencia, általános kultúra. A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés megvalósítására törekszik. Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. (sulinova)

20 20 Feladatok A tanulók felkészítése az általános iskola követelményeinek teljesítésére, a középiskolai követelményekre. Sikeres pályaválasztás. Korszerű, a tanulók képességeit fejlesztő ismeretek átadása. Kommunikációs készség, kulturált viselkedés elsajátíttatása. Egyéni tanulás hatékony módszereinek megismertetése. Kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség formálása, fejlesztése, biztonságos tanulási feltételek megteremtése. Környezeti nevelés. Eszközök, eljárások Kompetencia alapú oktatás. Felzárkóztató korrepetálások, tehetséggondozás, előkészítők szervezése. Tanácsadás,pályaválasztási tréning, iskolabemutatók szervezése. Korszerű ellenőrzés, mérés, értékelés. Kompetencia alapú oktatás. Csoportbontás. Kompetencia alapú oktatás. Beszélgetések, kooperatív tanulási technikák, szóbeli felelet, mentálhigiénés tréningek, osztályfőnöki, tanítási órák, nem szakrendszerű oktatás. Osztályfőnöki, tanítási órák, nem szakrendszerű oktatás. A tanulókkal és a szülőkkel meg kell ismertetni az iskola működését szabályozó dokumentumokat. Tanórák, tanórán kívüli tevékenységek, erdei iskola, táborok. Szociális, életviteli és környezeti kompetencia programcsomagjainak alkalmazása. 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Célunk, hogy iskolánkból kikerülve tanulóink az elsajátított gondolkodási műveletek segítségével kreatívan, majd önállóan képesek legyenek önmaguk tudásának erősítésére, fejlesztésére. Alapismeretük nyitott és alkalmazható legyen a hétköznapi életükben, továbbtanulásukban egyaránt. Pedagógiai módszereinkben az esélyegyenlőség biztosítása érdekében hangsúlyos

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben