AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011."

Átírás

1 AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

2 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 17. céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésének, közösségfejlesztésnek 25. módszerei és szervezeti formái 5. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 29. pedagógiai tevékenységek 6. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 35. tevékenységek 9. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Mérések Környezeti nevelési program Egészségnevelési program Napközi otthon nevelési programja A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 120. munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 16. HELYI TANTERV

3 3 Mottó: Az iskola az a ruhatár, ahová gyermekeiket elhelyezzük, hogy fegyelmezett, erkölcsös, munkára motivált felnőttként kapjuk majd egyszer vissza, azt hiszi, hogy neki az a dolga, hogy a kis fejekbe minél több információt töltsön. Mivel ezt a mechanikus folyamatot a gyermek kezdeményezőképessége, természetes aktivitása igencsak akadályozza, ezért a legtöbb iskola amolyan fegyelmező intézménnyé is alakult, ahol a kívánt célt, ha kell, erőszakkal is elérik. Pedig az iskolának afféle gyermek- törzsnek kéne lennie, kisebb-nagyobb bandákkal, ahol jó lenni, ahol mindenkit szeretnek, segítenek, ahol a gyermek, ha szükséges, érzelmi támaszt és vigaszt kap. Mellesleg persze tanulhatna is valamit, de ha egy tizenéves igazán meg akar valamit tanulni, azt rendszerint sokkal gyorsabban teszi, mint azt az iskola képzeli. Tanul akkor, ha motiválva van. Csányi Vilmos

4 4 1. Bevezető 1.1. Bevezető gondolatok A pedagógiai program felülvizsgálatát a jogszabályi változások, a bevezetett új oktatási módszerek és a tantestület eddigi tapasztalatai indokolták. Lényegében nem változtak a célkitűzéseink és a feladataink. Továbbra is az a célunk, hogy olyan iskolát alakítsunk ki, amelyben az ide érkező gyerekek érezhetik, hogy várják őket, amelyben tanulóink megalapozhatják ismeretszerző készségeiket és képességeiket. Olyan iskolát tartunk kívánatosnak, amelyben minden tanulónk megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő tudásterületet, amelyben világról való tudásuk elmélyül és fokozatosan bővül, amelyben képessé válnak szűkebb és tágabb környezetük összefüggéseit felismerni, meglátni és elemezni annak problémáit, konfliktusait. Azt is elengedhetetlen követelménynek tartjuk, hogy megtanulják és alkalmazni is tudják a felelősségteljes gondolkodás alapvető elveit, hogy a tetteikért minden tekintetben felelősséget vállaló felnőtté váljanak. Nem veszítjük szem elől az életkori sajátosságokat sem, hiszen az általános ismeretek megszerzése mellett hasonló súlyú feladatnak tekintjük az egyéni képességek és készségek fejlesztését is. Vitathatatlan elvnek tekintjük, hogy minden gyerekben van kibontakoztatható érték, ezért is igyekszünk a rejtett képességek módszeres feltárására. Bízunk abban, hogy a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással sikerül tanulóinkat a számukra megfelelő pályaválasztáshoz segíteni.

5 5 184/2011. (V.25.) Kt. határozat 2. sz. melléklete Algyői Általános Iskola Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Az intézmény neve: Rövid neve: OM azonosító: Az intézmény székhelye: Telephelye(i): Az intézmény alapító szerve: Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: Az alapítás dátuma: Közvetlen jogelőd: Az intézmény irányító szerve: Címe: Fenntartója: Címe: Jogállása: Az intézmény típusa: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan gazdálkodó szerve: Létrehozásáról rendelkező határozat: Tevékenységének jellege szerinti besorolása: Közszolgáltató szerv fajtája: Működési kör: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Tevékenységei: Alaptevékenysége: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Algyő, Sport u. 5. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzati költségvetési szerv május Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Önálló jogi személyiségű költségvetési szerv Általános Iskola Önállóan működő költségvetési szerv. Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala 67/1998.(V.21.) Kt. Közszolgáltató költségvetési szerv Közintézmény Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. Alapfokú nevelés, oktatás 1. Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, az alapfokú iskolai végzettség megszerzése, a képviselőtestület által jóváhagyott az Algyő Általános Iskola Pedagógiai Programja (1. sz. melléklet) alapján. 2. Az itt folyó nevelés, oktatás megalapozza, hogy a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középfokú

6 6 Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: oktatásban folytassa tanulmányait. 3. Az intézmény alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el: törvényben, Pedagógiai Programjában, valamint a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a tanulók tehetségéhez, képességéhez, pályairányultságához igazodó pedagógiai feltételrendszer fejlesztéséért, a tankötelezettség teljesítéséért, a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a tanulói közösségek kialakításáért és fejlődéséért. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi, valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kisegítő és kiegészítő tevékenységeket látja el: - beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, rehabilitációs célú foglalkoztatása. - A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása, fejlesztése, különleges egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs gondozás keretében történő ellátása az alábbi típusokra vonatkozóan: o Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd A két ponton belül különösen az alábbi fogyatékossági típusok esetében: o o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő: érzékszervi (enyhe fokban hallássérült nagyothalló, enyhe fokban látássérült, a szaglás, az íz érzés elvesztése, vagy gyengülése, a tapintás modalitásainak károsodása következtében) fogyatékos tanulásban akadályozott, enyhe fokú értelmi fogyatékos beszédfogyatékos pervazív fejlődési zavarú autista enyhe autisztikus spektrumzavar pszichés fejlődési zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő: A pszichés fejlődés zavarai: A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia A beszéd és a nyelv jellegzetes fejlődési zavarai Az iskolai teljesítmények jellegzetes zavarai A motoros funkció

7 7 specifikus/meghatározott fejlődési zavarai Kevert specifikus fejlődési zavarok A pszichológiai fejlődés egyéb, vagy nem meghatározott zavarai Az aktivitásszabályozás és a figyelem zavarai: Hiperkinetkius zavarok (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar) Magatartási zavarok A magatartás és az érzelmek kevert zavarai Gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok Tic A viselkedés és az érzelmi élet egyéb zavarai - A többi gyermekkel együtt foglalkoztatott a szociális-gazdasági státuszból, a lakóhelyéből, a családi hétteréből, a kisebbséghez való tartozásából, a bevándorló családjából fakadóan a rászoruló gyerekek esélyegyenlőségét szolgáló képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése a nappali rendszerű oktatásban a 11/1994. (VI.8.) MKM Rendelet 39/D és 39/E szerint. - Ingatlankezelés - Étkeztetés - Napközi 4. Az iskola a tanulói részére napközis ellátást és intézményi étkeztetést biztosít Alapfokú oktatás Szakágazati besorolása: Szakfeladatai január 1-től: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Általános Iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8 8 Vállalkozási tevékenysége: Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Az intézmény vezetője: Az intézményvezető kinevezési rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. - A közoktatási és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelő intézményvezető Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23., ill. 138/1992 (X.8.) Korm. rend. előírásai szerint. Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. - Tagozat(ok) megnevezése: Évfolyamok száma: Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A vagyon feletti rendelkezési jog: fő A törzsvagyon részét képező épülete (Algyő, Hrsz.: 1771/92) összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Jelen alapító okirat az Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2011. (V.25.) Kt. határozat 1. sz. mellékletében foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Záradék: Jelen alapító okirat módosítás július 1. napjával lép hatályba.

9 Az iskola rövid bemutatása Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola az egyetlen alapfokú oktatási intézmény a településen. A parkosított környezetben álló iskola belső tereit is esztétikusan, a korosztály ízlésvilágának megfelelően alakítottuk ki. A tanítás-tanulás feltételei korszerűek: szemléltető eszközök, sportszerek, audiovizuális, technikai eszközök, számítógépek, internet és könyvtár áll rendelkezésünkre. A 2010/2011. tanévben iskolánk 303 tanulójával 30 szakképzett pedagógus foglalkozik. Közöttük van egy fejlesztő pedagógus és egy könyvtáros is. Az oktató-nevelő munkát 2011-ben 1 iskolatitkár 1 gazdasági ügyintéző, 2 konyhalány és 3 portás segíti. Iskolánk mind a nyolc évfolyamán az általános műveltséget megalapozó képzés folyik. Tanulóink számára biztosítottak az integrált nevelés-oktatás feltételei. Az esélyegyenlőségre nagy hangsúlyt fektetünk. Oktató-nevelő munkánk illeszkedik a település esélyegyenlőségi tervéhez. Fontosnak tartjuk a nyilvánosságot, azt hogy iskolánk életéről minden érdeklődő megfelelően tájékozódhasson. Ennek érdekében létrehoztuk és folyamatosan frissítjük honlapunkat (www.algyoiskola.hu), cikkeket küldünk az Algyői Hírmondóba, és tervezzük az e-napló bevezetését is. Pedagógiai tevékenységünkben kiemelt szerepet kapott a környezeti, és egészséges életmódra való nevelés sokoldalúan kihasználjuk például a Tisza és a hullámtéri élővilág közelségét. A hatékony környezeti nevelést, a természetvédelmi problémák lehetséges megoldását, a helyes szemlélet kialakítását komplex iskolai programunkkal, mindennapi gyakorlattal érjük el már a kisiskolás kortól kezdve. Valljuk, hogy az iskola, mint környezet is hatást gyakorol a gyermekek személyiségének formálódására, ezért ügyelünk az iskola tárgyi világának esztétikus kialakítására is. Az első hat évfolyamon vadasparki órákon vesznek részt a tanulóink, ahol a tananyagot zoopedagógus segítségével sajátítják el.

10 10 Az ötödikesek számára minden évben szervezünk erdei iskolát, de voltak akik már negyedikes koruktól több éven keresztül igénybe vették ezt az oktatási formát. Évek óta minden nyáron természetismereti és egészségvédelmi táborokba mehetnek tanulóink. Egy hónapig tartó rendezvénysorozatunknak a Víz Világnapjától a Föld Napjáig címet adtuk, melynek keretében a gyerekek előzetes feladatokat kapnak. Azt szeretnénk, ha a tanulók önálló gyűjtőmunkát végeznének, szakirodalmat keresnének. Több feladatba bevonjuk a családtagokat, akik így részeseivé válhatnak iskolánk ismeretterjesztő munkájának. Folyamatosan tevékenykedő csoportjaink a környezetvédelmen belül különösen az energiatakarékossággal, a hulladék újrahasznosítással, a csapadékvíz gyűjtésével és felhasználásával foglalkoznak. A természetvédelem érdekében pedig a természet megismerését és védelmét tűzték ki célul. A technika órákon a diákok biokertészkednek, gyógynövényeket termesztenek, megismerik és alkalmazzák a komposztálást. Oktatunk gazdálkodási, vállalkozási ismereteket. A JAM program során a tanulók felveszik a kapcsolatot Algyő ipari létesítményeivel és helyi vállalkozókkal. A gyakorlatban is megvizsgálhatják, hogy ezek az üzemek mekkora gondot fordítanak a környezet védelmére. A diákoknak a képzés végén saját üzleti tervet kell elkészíteniük. A vizsgafeladat értékelésénél is természetesen fontos szempont, hogy a tanuló mekkora hangsúlyt helyezett a környezetvédelem szabályaira. Iskolánk tagja a Magyarországi Ökoiskola Hálózatnak őszétől oktatóközpontként is működünk, miután felvettek bennünket a Környezetvédő Oktatóközpontok Országos Szövetségének tagjai közé. A Szegedi Egyetem JGYTFK Biológia Tanszékével együtt több nemzetközi programban is részt vesz iskolánk. Ezek közül az OECD ENSI tanárképzés-kutatásában azzal foglalkozunk, hogyan lehet alkalmazni az akciókutatást a tanárképzős hallgatók képzésében és tanítási gyakorlatában. A több évig tartó munka eredményeiről 22 ország oktatói tartottak konferenciát Szegeden, illetve az Algyői Általános Iskolában. A plenáris ülésen túl tanáraink és diákjaink bemutató foglalkozásokat is tartottak. Környezeti nevelésünk eredményeként az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium iskolánknak 2005-ben az ÖKOISKOLA címet adományozta, amit azóta 2010-ben harmadszor is elnyertünk. A kritériumrendszer teljesítése folyamatos feladatokat ad az iskola és a fenntartó számára. A Dél-alföldi Régió ökoiskolái (általános- és

11 11 középiskolák) számára koordinációs feladatokat vállaltunk fel. Ennek keretében találkozót, továbbképzéseket szervezünk, ahova neves előadókat is hívunk. (ELTE, KÖRLÁNC, OFI). Részt vettünk már Országos Természetvédő Civil Szervezetek Találkozójának szervezésében és lebonyolításában, a Föld Barátai Világtalálkozó bugaci helyszínén is lehetőségünk nyílt a környezeti nevelésünk terjesztésére. Az Országos Erdei Iskola Program keretében készített Ahol összerakható a világ című oktató videoanyag egy fejezete a mi bugaci programunkról szól. A Duna Tv ökoiskolákat bemutató sorozatában is többször szerepeltünk. Felvételt készített nálunk a Szegedi TV, Part TV és a Telin Tv is. Az Energiakaland című oktatóprogram tantárgyi beépíthetőségéről bemutató órát tartottunk, amit a Magyar Televízió 1-es csatornájának Fogadóóra című műsora is leadott. Kiemelkedő programjainkról rendszeresen közvetít a Rádio 7 és a Rádio 88 is szeptemberében a HEFOP / /1.0 pályázat keretében bevezettük a kompetenciaalapú oktatást matematika, szövegértés és szociális, környezeti és életvitel kompetenciaterületeken. Az A modulok mellett B és C modulokat is kipróbáltunk. Felmenő rendszerben, valamint újabb belépő csoportokban már a tanulók többsége élvezheti a kompetenciaalapú oktatás előnyeit. A Dél-alföldi TIOK felkérésére bemutató órákat, konzultációkat tartottunk. Az általunk szervezett szakmai napok keretében a tanórákon, interaktív tábla bemutatón, készség- és képességfejlesztő játék tanuláson kívül továbbképzéseken, szülői értekezleten vettek részt a vendégeink.. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium továbbképzést szervezett a romániai magyar oktatásért felelős személyeknek, amelynek keretében egy napot iskolánkban töltöttek. Őszinte elismerésük különösen értékes számunkra, mert meglátták szakmai munkánk eredményeit, az oktatásra, nevelésre fordított energiánkat valamint a tanulók és szülők számára nyújtott értékeket. Iskolánk két pedagógusa mentori tevékenységet látott el a Dél-alföldi Régió hefopos iskoláiban. A programcsomagok fejlesztésében több pedagógus vett részt, közülük egy fő három évig. Több rendezvényen, továbbképzésen (Budapest, Jászberény, Kazincbarcika, Csongrád, Kecskemét, Szarvas, Csemő, Szeged, Mórahalom, stb.) volt lehetőségünk az iskola kompetencia alapú oktatásának és környezeti nevelésének bemutatására. A kompetencia alapú oktatás folytatását segítette a TÁMOP / sikeres pályázatunk. Újabb kompetencia területek fejlesztését vezettük be: idegen nyelv angol, német -, életpálya építés. A szövegértés, szövegalkotás és a matematika programcsomagok alkalmazását pedig újabb belépő osztályokkal bővítettük. A program során célunk volt a hatékony tanuló-megismerési technikák bevezetése, széles körű és személyre szabott készség-

12 12 és képességfejlesztés, a játékos ismeretszerzés, élménynyújtás, a harmonikus személyiség fejlesztése, egészséges életmódra és hagyománytiszteletre nevelés. A pályázat lehetőséget biztosított erdei iskola, múzeum- és zoopedagógiai foglalkozások, valamint a Pedagógiai Programban szereplőkön kívül egy-egy újabb témahét és projekthónap bevezetésének támogatására. A tantestület tagjai részt vettek az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzésben, parlagfű-képzésben, a pályázatba bevont pedagógusok pedig óra továbbképzésen vettek részt, munkánkat szaktanácsadók segítették. A kötelező képzések során a tantestületünk 62 tanúsítványt szerzett. A tanév végére három intézményi innováció is elkészült: 1. Energia témakör beépíthetősége a tanórákba és a tanórán kívüli foglalkozásokba 2. Erdei iskola program megvalósulása egy hegyi életközösségben az 5. évfolyamon 3. Módszertani kosár Az Educatio honlapjára jó gyakorlatokat töltöttünk fel, és referenciaintézményként is regisztráltattuk magunkat, előminősített referencia intézményként várjuk a minősítés további lépéseit. A Homokháti Iskolaszövetség egyik alapítójaként szakmai továbbképzések, versenyek lebonyolításában veszünk részt. Iskolafejlesztési tevékenységünk részeként már több konferenciát tartottunk a Dél alföldi Régió iskoláinak. Ezeken elméleti és gyakorlati segítséget nyújtottunk a környezeti neveléshez, az erdei iskolaszervezéshez és az ökoiskola hálózathoz való csatlakozás lehetőségeihez. Tanácskozást szerveztünk a vállalkozási ismeretek oktatásáról, valamint a részképességzavaros gyerekek tanításáról is. A Dél-alföldi Régió általános és középiskolái számára karácsonyi vásárt szerveztünk és további találkozókat tervezünk. Koordináljuk a Dél-alföldi Régió ökoiskoláit, továbbképzéseket, pedagógus- és diáktalálkozókat szervezünk. A KEOP 6.1.0/B sikeres pályázatunk keretében a régió ökoiskoláinak szerveztünk továbbképzéseket, bemutató órákat, terepi programokat, vetélkedőket, vándorkiállítást, oktató anyagokat állítottunk össze. Felmértük a helyi lakosság energiafelhasználási szokásait, lakossági fórumokra hívtuk őket, ahol praktikus tanácsokat kaphattak. Falunapok keretében energia témakörben a diákok, pedagógusok és meghívott előadók különböző, ötletes tájékoztatókat, foglalkozásokat tartottak.

13 13 A környezeti nevelésben partnerünk az SzTE JGyTF Biológia Tanszék, a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, a KÖRLÁNC Országos Egyesület, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Kiskunsági Nemzeti Park és természetesen a helyi intézmények, civil szervezetek. Zöld munkánkat nemzetközi kapcsolataink is segítik: bajor testvériskolánkkal közösen szervezünk erdei iskolát Ausztriába, tábort Algyőre. Comenius I. iskolaprojekt pályázatán egy angliai, osztrák, litván és két finn iskolával dolgoztunk ki három évre szólóm programot. A Tempus Közalapítvány Egész életen át tartó tanulási programja keretében újabb Comenius Iskolai együttműködésekre kaptunk támogatást, egy spanyol, olasz, lengyel, holland és angol iskolával közösen. A pályázatokat minden esetben olyan programokkal nyertünk, ami a fenntarthatóság pedagógiáját szolgálja. Egy újvidéki és egy temesvári iskolával, valamint az újvidéki egyetem ifjú kutatóival, és a CSEMETÉVEL közösen kidolgoztunk egy természettudományos tehetséggondozó programot. Ennek keretében 2004-ben a Fruska Gorán, 2005-ben Bugacon voltak tanulóink, 2006-ban pedig Erdélyben volt a találkozó. (A tanulók egymással angolul beszéltek.) Külön érdemünknek tekintjük, hogy a technikai dolgozók is aktív partnereink a munkában ügyelnek az energiatakarékosságra, a hulladékok felhasználására, a kerti munkában a komposztálásra. Többen részt vesznek a tantestületi tanulmányi útjainkon, melyeket évente szervezünk valamelyik nemzeti park területére. Programjainkba a szülök és nagyszülők is bekapcsolódnak, sőt az Önkéntesség Napján saját ötleteikkel színesítik az iskola hagyományait. Pedagógiai programunkban az esélyegyenlőség kérdését a felzárkóztatással és a tehetséggondozással igyekszünk megoldani. A tanulási, magatartási problémákkal küszködő gyerekek felismerése, a problémakezelés az utóbbi időben sajnos egyre aktuálisabb teendővé vált. Ezt a szakmai munkát egy fejlesztő pedagógus végzi. A tehetséggondozást szakkörökkel, felvételi előkészítők szervezésével segítjük. A diákok sikeres pályaválasztása érdekében már a felső tagozatban felkínáljuk a reáli választási lehetőségeket. Az angol, német idegen nyelvet negyedik osztálytól csoportbontásban tanítjuk. Szakkör keretében, igény szerint, azonban már az alsóbb évfolyamos diákok is tanulhatják. A nyelvtanítást nemzetközi kapcsolataink kihasználásával is próbáljuk hatékonyabbá tenni: folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a bajor Heberstfeldeni testvériskolánkkal, és a Comenius partnereinkkel.

14 14 A as tanévtől bevezettük az emelt szintű testnevelés oktatást. Az órákon kívül tömegsport és többek között atlétika, futball és kézilabda sportkör biztosítja a gyerekek mindennapi testedzését. Az önkormányzat támogatásával és a szülők segítségével évek óta megoldottuk az úszásoktatást is. Nagy örömünkre 2007-ben már az algyői Borbála Fürdőben oktathatjuk a diákokat, magasabb óraszámban. A helyi fürdő egyéb lehetőségeket is kínál: gyógyúszás, sportúszás, versenyek szervezése. A gyógytestnevelést is szakképzett gyógytornász tartja. A sportversenyeken évek óta szép eredményekkel veszünk részt, sőt országos atlétikai versenyekre is eljutottunk. Komoly hangsúlyt helyezünk a hagyományőrzésre is. A diákok megismerik a régi mesterségeket megtanulnak szőni, halászhálót készíteni, kosarat fonni, fát faragni. Felkutatják a település múltját, népművészeti értékeit, a régi építészeti stílusokat őrző házakat. A számítástechnika és informatika alapjait tantárgyként, illetve a technika óra részeként oktatjuk, de külön szakkörön is fejleszthetik tudásukat a gyerekek. A munkát jól felkészült szaktanár irányítja. Több kistérségi versenyen értünk el első helyezést. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk feladata sokrétű: ő tartja a kapcsolatot a családokkal, a nevelőkkel, a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal; de ő szervezi a diákhatékonysági, önismereti, személyiségfejlesztő és drogprevenciós tréningeket valamint az igen népszerű Tini Klubot. A szülő-pedagógus klub létrehozása és koordinálása is az ő nevéhez fűződik. A napközi otthon élete is kiemelt területe az iskolafejlesztési tevékenységünknek. Az alsós napközis nevelők minden hónapra projekteket dolgoztak ki azzal a céllal, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a napköziben, és a tanulás mellett legyen idő a személyiség- és közösségformálásra valamint a készségfejlesztésre, környezeti nevelésre. (A gyerekek körében kedveltek az évszakköszöntők, a napközis karácsony, a játékbörze, a kisállat kiállítás, az olvasási verseny, a család téma feldolgozása, az egészségnap és a természetjárások.) A projektekre alapuló napközis program mintaként szolgál több iskolának. Egy évig tartó tapasztalatcsere - program mellett az országos napközi konferencián is bemutatkozhattunk, sőt a programunk az ökoiskola honlapra mintaként felkerült. Felső tagozatban igény szerint tanulószobát szervezünk. Az iskolában egyre aktívabban működik a diákönkormányzat. Eddigi legnagyobb eredményük egy értékelő rendszer, az ún. zöldkártya gyűjtés kitalálása és a szabályzat megalkotása. Kedvelt az általuk meghirdetett, a tanulótársak kreativitását próbára tevő ajtódíszítő verseny is. A zöld ügyeletesek a tanulókon kívül a felnőttek takarékosságára is

15 15 figyelnek. Az egyéni értékelés kiegészült a közösségek értékelésével az ún. ökofa levélgyűjtésével. Mindegyik értékelés jutalma egy-egy tanulmányi út. A gyerekek és a nevelők örömére egy főállású könyvtáros segíti a szakmai munkát. Így mindenki könnyebben el tud igazodni az egyre bővülő könyvállományban, video-és DVD filmekben és CD-tárban. A pedagógiai programunk mottója alapján azt szeretnénk, ha iskolánk afféle gyermek-törzs lenne, kisebb nagyobb bandákkal, ahol jó lenni, ahol mindenkit szeretnek, segítenek, ahol ha szükség van rá, a gyermek érzelmi támaszt is kaphat.

16 16 2. Az iskolai munka feltételei Tárgyi feltételek Iskolánk június 1-től új, 16 tantermes iskolaépületbe költözik. A korszerűen felszerelt tantermek mellett természettudományi, számítástechnikai, technika-háztartástan, rajz, művészeti szaktantermek is helyet kaptak hozzájuk tartozó szertárakkal. Az idegen nyelv oktatásához a csoportbontás megvalósítására csoportszobák állnak rendelkezésünkre. A testnevelés oktatását a XXI. század igényeinek megfelelő tornacsarnok biztosítja, amely versenyek szervezésére is alkalmas. Az iskolák környezete parkosított, a belső terek is esztétikusak, a díszítések és a festés megfelel a korosztály ízlésvilágának. A tanítás-tanulás feltételei jók, hiszen az infrastruktúra megfelelő: szemléltető eszközök, sportszerek, audiovizuális, technikai eszközök, számítógépek, Internet csatlakozási lehetőség, és az egyre bővülő állománnyal rendelkező könyvtár áll rendelkezésünkre. A HEFOP pályázatok keretében intézményünk technikai színvonala sokat fejlődött: többek között sikerült interaktív táblát, projektort, számítógépet, továbbá szakmai eszközöket, taneszközöket beszerezni. Az informatikai eszközöket egyre több tanórán nemcsak a nevelők hanem a gyerekek is sikerrel alkalmazzák Személyi feltételek A tantestület jelenlegi engedélyezett és betöltött álláshelyeinek száma 30 fő, amiből egy fő könyvtáros tanár, egy fő fejlesztő pedagógus, 6 fő napközis nevelő. A Közoktatási törvényt figyelembe véve egy igazgatóhelyettes segíti az igazgató munkáját. A tanárok, tanítók szakos ellátottsága jónak mondható. Minden feladatot megfelelő végzettségű nevelő lát el, közülük 28 főiskolai és két fő egyetemi végzettségű, négy fő szakvizsgázott, két fő közoktatási szakértő. Pedagógusaink munkaközösségekben jól felkészült vezetőkkel végzik szakmai tevékenységüket: humán, természettudományi, zöld, osztályfőnöki, alsós és napközis. Kollégáink nemcsak a törvényi előírásnak megfelelően, hanem az igényes munka érdekében folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken. Az oktató-nevelő munkában a szakmai érdekek képviselete a legfontosabb feladatunk. Az iskola mindennapi munkáját egy fő iskolatitkár, 1 fő gazdasági ügyintéző, két konyhalány és 3 portás segíti.

17 17 NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Pedagógiai alapelvek, iskolánk nevelőtestületének pedagógiai koncepciója Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában tanító pedagógusok a mindennapi nevelő és oktató munkájuk során az alábbi pedagógiai alapelvek szerint végzik munkájukat: Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, amelyben a tanulók jól és biztonságban érezhetik magukat. Ennek érdekében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, - minden gyermek számíthat a pedagógusok segítségére. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztését, korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek, kulcskompetenciáinak kialakítását, bővítését. Törekszünk az esélyegyenlőtlenség mérséklésére. Maximálisan figyelembe vesszük az oktatás során tanulóink egyéni képességeit, és haladásukat állandóan figyelemmel kísérjük személyiségközpontú segítségnyújtást biztosítva számukra. Nevelésünk eredményeként el kell fogadni a másság létezését, amely a különböző képességű, valamint a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti toleráns és segítőkész magatartásban fejeződik ki Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai Elsődleges célunk, hogy tanulóink nyolcadik év végére szerezzék meg az általános iskola alapkövetelményeit, és továbbtanulásuk sikeres legyen. Oktatásunk és nevelésünk célja, hogy a tanulók képességeit, kulcskompetenciáit korszerű tananyaggal, oktatási módszerekkel fejlesszük. Ehhez az alábbiakat tűztük ki: - A bevezető, kezdő, alapozó szakaszban a gyerekek alapismereteinek, képességeinek, tanulási készségeinek, szocializációs készségeinek kialakítása. Az alapozó illetve fejlesztő

18 18 szakaszban ez kiegészül az alapvető társadalmi és tudományos ismeretek megtanításával, és a munkatevékenységhez szükséges elemi készségek és képességek kialakításával. - A kompetencia alapú oktatás elterjesztése, bevezetése. - Önálló ismeretszerzéshez, problémamegoldó gondolkodáshoz, értékeléshez, önértékeléshez szükséges képességek fejlesztése. - Olyan körülmények megteremtése, amelyekben az iskola demokratikus értékrend szerint, eredményesen képes működni. - Tanulóink sokoldalú, nyitott személyiségű állampolgárrá nevelése a harmonikus életvezetés igényének kialakításával. - A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. - Hatékony környezeti neveléssel olyan tudatformálás, ami a gyerekeket képessé teszi a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre. - A demokrácia alapszabályainak megismertetése, gyakoroltatása, a toleranciakészség kialakítása. - Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. - A kulturált magatartás és viselkedés normáinak, és a kommunikáció elfogadott formáinak közvetítése. - Anyanyelv helyes és kulturált használatának igénye. - A felzárkóztatás és a tehetséggondozás, amivel az esélyegyenlőség megteremtését segítjük. - A sajátos nevelési igényű, a tanulásban akadályozott tanulók készség- és képességfejlesztése. - A tehetséges tanulók nyelvvizsgára való felkészítése. - A sikeres pályaválasztásra való felkészítés reális választási lehetőségek felkínálásával, de mindenekelőtt a választani tudás képességének kialakításával. - A diákok érdeklődésének felkeltése az önálló vállalkozások iránt, a modern kor igényeinek megfelelően. - Egészséges életmód megismertetése és elsajátíttatása. - Önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának, felelősségvállalás igényének kialakítása. - Számítógépes ismeretek felhasználói szintű tudásának megszerzése. - A nemzeti értékek, hagyományok megismerése, megóvása, megbecsülése. - A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.

19 19 Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencvenöt százaléka a nyolcadik évfolyam végén: - Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Elsődleges célunk, hogy tanulóink többsége, több, mint ötven százaléka, a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten teljesítsen.) - Rendelkezik olyan bővíthető, biztos tudással, készségekkel, képességekkel amelyek képessé teszik arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. - Ismeri a kulturált viselkedés- és magatartásformákat. - Határozott elképzelése van saját közelebbi és távolabbi jövőjéről Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy a kitűzött célok teljesítését segítse. Ezt szolgálják a tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek és a pedagógusok által alkalmazott különböző nevelési módszerek. Kiemelt feladatunknak tartjuk tanulóink kulcskompetenciáinak fejlesztését. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvű kommunikáció, IKT (információs és kommunikációs technológia), számolás, matematikai, természettudományos és technikai kompetenciák, vállalkozói készségek, személyközi és állampolgári kompetenciák, tanulási kompetencia, általános kultúra. A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés megvalósítására törekszik. Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. (sulinova)

20 20 Feladatok A tanulók felkészítése az általános iskola követelményeinek teljesítésére, a középiskolai követelményekre. Sikeres pályaválasztás. Korszerű, a tanulók képességeit fejlesztő ismeretek átadása. Kommunikációs készség, kulturált viselkedés elsajátíttatása. Egyéni tanulás hatékony módszereinek megismertetése. Kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség formálása, fejlesztése, biztonságos tanulási feltételek megteremtése. Környezeti nevelés. Eszközök, eljárások Kompetencia alapú oktatás. Felzárkóztató korrepetálások, tehetséggondozás, előkészítők szervezése. Tanácsadás,pályaválasztási tréning, iskolabemutatók szervezése. Korszerű ellenőrzés, mérés, értékelés. Kompetencia alapú oktatás. Csoportbontás. Kompetencia alapú oktatás. Beszélgetések, kooperatív tanulási technikák, szóbeli felelet, mentálhigiénés tréningek, osztályfőnöki, tanítási órák, nem szakrendszerű oktatás. Osztályfőnöki, tanítási órák, nem szakrendszerű oktatás. A tanulókkal és a szülőkkel meg kell ismertetni az iskola működését szabályozó dokumentumokat. Tanórák, tanórán kívüli tevékenységek, erdei iskola, táborok. Szociális, életviteli és környezeti kompetencia programcsomagjainak alkalmazása. 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Célunk, hogy iskolánkból kikerülve tanulóink az elsajátított gondolkodási műveletek segítségével kreatívan, majd önállóan képesek legyenek önmaguk tudásának erősítésére, fejlesztésére. Alapismeretük nyitott és alkalmazható legyen a hétköznapi életükben, továbbtanulásukban egyaránt. Pedagógiai módszereinkben az esélyegyenlőség biztosítása érdekében hangsúlyos

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kimle, Károlyháza, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a 10. (1) bekezdés g)

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben