Kiss Judit. A munkahelyi egészségterv. Lillafüred, április 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiss Judit. A munkahelyi egészségterv. Lillafüred, 2008. április 22."

Átírás

1 Kiss Judit A munkahelyi egészségterv Lillafüred, április 22.

2 Munkahelyünk a mindennapi statisztikák tükrében hazánkban az egészségkárosító tényezıknek kitett munkavállalók száma eghaladja az 1 milliót? a munkahelyi stressz csökkentésével a betegségbıl eredı hiányzás 25%-al vesebb lehetne? a világon 71 millió munkanapot töltenek otthon hátfájás miatt? dohányzó kollégái 160 munkaórából minimum 12 órát elfüstölnek? nemzetközi számítások szerint a munkával kapcsolatos egészségkárosodások dásai és veszteségei meghaladják a bruttó nemzeti össztermék értékének 4%-! Magyarországon ezek a károk elérhetik a Md Ft-ot is?

3 Az egészséget meghatározó tényezık (WHO, 1998.) Társadalmi lejtı Stressz Gyermekkor Társadalmi kirekesztettség Munkajellemzık Munkanélküliség Társadalmi támogatás Szenvedélybetegségek Táplálkozás Közlekedés

4 z egészségfejlesztés 5 kulcsterülete az Ottawai Karta (1986) alapján Egészséget támogató társadalompolitika: politikai döntések egészségre gyakorolt hatásai Egészséget támogató környezet: természetes és mesterséges környezet védelme Közösségi aktivitások erısítése: közösségfejlesztés, közösségi alapú döntéshozatal Egyéni képességek fejlesztése: egészség-információk, élethosszig tartó tanulás Az egészségügyi ellátás átszervezése: alapellátás prevenció-orientációja, szakmai képzés, kutatás Munkahelyi Egészség Fejlesztés (MEF)

5 A munkahelyi egészségfejlesztés definíciója A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom valamennyi olyan együttes tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség és jól-lét javítására irányul. A cél eléréséhez szükséges lépések és eszközök: a munkaszervezet javítása, a dolgozói részvétel biztosítása és a személyi kompetencia fejlesztése. (Az ENWHP Luxemburgi Deklarációja, 1997.) 23 ENWHP- tagország:

6 A munkahelyi egészségtervrıl komplex programtervezet, amely a munkavállalók életminıségének é munkafeltételeinek javítását, egészségük fejlesztését szolgálja - közösség erıforrások mozgósításával. folyamat-jellegő, megvalósításának lépései: 1. kiinduló helyzet felmérése (állapotleírás, egészségstratégia) 2. cselekvési terv kidolgozása ennek alapján programok megvalósítása 3. az egészségterv folyamatos külsı-bels belsı kommunikációja + folyamatos értékelés, monitorozás és visszacsatolás a program során! Megvalósításában minden érintett egyenrangú és aktív félként vesz rész mivel a munkahelyi közösség igényein alapul.

7 A munkahelyi egészségtervek megvalósításában résztvevı helyi szereplık Menedzsment Munkavállalók Érdekképviseleti szervek Helyi önkormányzat és szervei Civil szervezetek Helyi politikusok és lobbyszervek Helyi vállalkozók Helyi szolgáltatók Vevık, beszállítók Alapellátás Foglalkozásegészségügyi szolgálat ÁNTSZ helyi szervei Mővelıdési intézmények Kulturális és sportszerveztek Média

8 A munkahelyi egészségterv felépítése Állapotleírás HOL ÁLLUNK MOST? Egészségfejlesztési stratégia HOVÁ TARTUNK? Cselekvési terv HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG? NYOMON- KÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS (+visszacsatolás az eredmények alapján) A projekt és eredményeinek kommunikálása

9 A munkahelyi egészségterv készítésének lépései I. Állapotleírás (egészségkép) 1. A tények leírása a legfontosabb jellemzık mentén kijelölhetıek a prioritások, felállítható a problémák rangsora: Mi a fı probléma? 2. Szubjektív rangsorok" felállítása: Hogyan észlelik a munkavállalók a problémákat? 3. A szereplık leírása: Kire lehet számítani a közös cselekvés kapcsán, hogyan tudjuk felkelteni és fenntartani az érdeklıdésüket? 4. Tényleges szereplık : Kik azok a szereplık, akik ténylegesen részt tudnak venni a megvalósítási folyamatban?

10 Az állapotleírás fıbb tartalmi elemei A munkahelyen dolgozók demográfiai jellemzése dolgozók száma, kora, neme, életkori csoportok, iskolai végzettség, szakképzettség idıbeli trendek A munkakörülmények jellemzése munkavégzés feltételei (pl. üzemcsarnokok, irodák száma, felszereltsége, komfortossága, megközelíthetısége, munkaidı hossza, túlmunka jellemzık, ingázásból adódó problémák, stb.) A természetes és épített környezet állapotának jellemzése a munkahely természetes és épített környezeti állapotát jellemzı adatok (levegı- és vízminıség, környezeti zaj, ezek forrásainak jellemzése, munkahely elhelyezkedése ipari parkban, stb.) a munkahelyet biztosító épületek fizikai állapota (pl. építések, felújítások, stb.) a munkahely hozzájárulása a környezeti állapot minıségének befolyásolásához Az infrastrukturális helyzet jellemzése a munkahely megközelíthetıségét leíró adatok telefonellátottság a helyi kommunikációs lehetıségeket (rendszeresen megjelenı belsı munkahelyi nyomtatott kiadványok, vállalati lapok) leíró adatok

11 Munkahelyi fluktuációra vonatkozó adatok a munkavállalók és a menedzsment szintjén egyaránt (pl. felmondások okainak összegzése) A munkavállalók egészségi állapotának jellemzése akut és krónikus megbetegedések, foglalkozási eredető betegségek adatai, munkahelyi balesetek az egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó adatok, táppénzes napok száma munkahelyi kockázatok, munkabiztonsági jellemzık, rehabilitáció A mentálhigiénés helyzet jellemzése munkavállalással, a foglalkoztatás bizonytalanságával kapcsolatos problémák (pl. bérhelyzet, elımenetel, vezetés jellemzıi) kiszolgáltatottságból eredı problémák (pl. képzetlenség), családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetése A dolgozók életmódjának jellemzése az egészséges életmódot támogató szokásokra vonatkozó megállapítások (sportolási lehetıségek, szabadidıs s sportok elterjedtsége, táplálkozási szokások, egyéb szabadidıs tevékenységek) a káros szenvedélyek elterjedtségére (dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás)

12 Az egészségügyi ellátás intézményeinek jellemzése az ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásuk leírása (foglalkozás-egészségügyi szolgálat, rendelı jellemzése, rendelési idı megfelelısége, szakellátás hozzáférhetısége) Szociális, gazdasági feltételek és körülmények jellemzése munkahelyet kiszolgáló helyiségek korszerősége sége (pl. mosdók, öltözı, ebédlı, büfé) rekreációt lehetıvé tevı helyiségek (pl. tornaterem, sportpályák, zöldterület nagysága) szociális munkahelyi háló mőködése, egyéb szociális intézmények léte (pl. bölcsıde, óvoda) A segítı hálózat jellemzése a problémák megoldásában résztvevı professzionális segítık és civil segítık (a sport, a kultúra területérıl, stb.) egyéb személyek, alapítványok, vállalkozók, elérhetı külsı erıforrások Társadalmi egyenlıtlenségek jellemzése munkavégzés szempontjából hátrányos helyzetben lévık aránya munkanélküliség által veszélyeztetettek aránya A munkahely problémáival kapcsolatos munkavállalói vélemények elemzése a munkavállalók megoldandó problémáira vonatkozó felmérés eredményeinek elemzése

13 Fıbb adatforrások 1. meglévı adatforrások feldolgozás: kvantitatív módszerek (pl. adatok másodelemzése) hivatalos nyilvántartások (pl. kötelezı adatgyőjtés KSH, ÁNTSZ, önkormányzat felé) személyzeti ügyekért felelıs részleg (HR) iratanyagából nyert adatok 2. felhalmozódott iratanyag feldolgozás: kvalitatív módszerek (pl. tartalomelemzés) jegyzıkönyvek és emlékeztetetık az értekezletekrıl, vezetıi ülésekrıl, stb. foglalkozásegészségügyi-orvosi szolgálat nyilvántartása (kartotékrendszer) 3. közvetlen információgyőjtés (pl. kérdıívek: statisztikai feldolgozás, interjúk: tartalomelemzés) kérdıívek (on-line vagy papíralapú) interjúk (személyes megkérdezés) feldolgozás: kvalitatív + kvantitatív

14 A munkahelyi egészségterv felépítése Állapotleírás HOL ÁLLUNK MOST? Egészségfejlesztési stratégia HOVÁ TARTUNK? Cselekvési terv HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG? NYOMON- KÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS (+visszacsatolás az eredmények alapján) A projekt és eredményeinek kommunikálása

15 Példa 1.: it gondol, melyek azok a tényezık, amelyek Ön szerint az egészségére etve jóllétére veszélyt jelentenek a munkájával kapcsolatban? irodai klímaberendezések negatív hatásai: rossz levegı, hőtı-főtı légkondicionálók hiányos karbantartása - légúti megbetegedések megelızésének elkerülésére egészségtelen (szennyezett, zajos) környezet dohányos kollégák füstölgése (folyosóban és irodában) egész napos ülés egy légterő iroda munkavégzı helyiség egészségtelen kialakítása (nincs ablaka) ergonómiailag nem megfelelı irodabútor, neonfény és monitor számítógép elıtt eltöltött idı (számítógép állandó használata) folyamatos költöztetés, munkavégzésre alkalmatlan szobába kényszerítés. minıségen aluli ebédellátás, nem megfelelı ételek a munkahelyi étkezıben. ritka takarítás, elégtelen tisztaság Prioritás-rangsor: ? ?

16 Példa 2.: A BMI (testtömeg index) kategóriái nemek szerint 60% 50% 55,4% 49,3% Százalékos arány 40% 30% 20% 10% 2,2% 5,6% 31,5% 34,0% 10,9% 11,0% Férfiak Nık 0% sovány normál túlsúlyos elhízott BMI kategóriák

17 A munkahelyi egészségterv felépítése Állapotleírás HOL ÁLLUNK MOST? Egészségfejlesztési stratégia HOVÁ TARTUNK? Cselekvési terv HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG? NYOMON- KÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS (+visszacsatolás az eredmények alapján) A projekt és eredményeinek kommunikálása

18 A munkahelyi egészségterv készítésének lépései II. Cselekvési terv az egészségkép tényeire épül (MIÉRT?) definiálja a célcsoportot (KINEK?) a célcsoport igényei alapján pontosan megfogalmazza a feladatokat (MIT?) kijelöli a feladat-megvalósítás módszerét, eszközeit (HOGYAN?) kijelöli a felelısöket (KIVEL?) ütemezi a tevékenységeket idıben-térben (határidık, helyszín) (MIKOR? HOL?) feltárja a pénzügyi forrásokat (saját és külsı forrás), megvizsgálja a fenntarthatóság kérdését (MIBİL?) az elvégzett tevékenység monitorozására is részletesen kitér (MI VÁLTOZZON?)

19 Egészségünk pillérei: stabil alapokon állunk? g e é s z s é g Egészséges táplálkozás Testedzés Mértékletes alkoholfogyasztás Stresszkezelés Dohányfüstmentesség

20 Példa 1.: egészséges táplálkozási szokások??? Problémák Magas a túlsúlyos munkavállalók aránya Nem megfelelı táplálkozási szokások Közétkeztetés minısége nem egészségbarát Egyéni és csoportos tanácsadás, tréning Egyéni dietetikai tanácsadás elıadások Ajánlatok kidolgozása a büfé és az étkezde számára Javaslatok

21 Példa 1.:A problémára adott válaszok

22 Példa 2.: Dohányzás vagy egészség??? Problémák Magas a ohányzó munkavállalók aránya Társas támogatás hiánya a leszokásban Egyénileg vagy közösen? Motivációkeltés a leszokásra: agyd abba és nyersz kampány Leszokást segítı csoportos munkahelyi tréning Telefonos tanácsadás: Kék szám: Javaslatok

23 Példa 2.: Egy konkrét gyakorlati ajánlás a munkahelyen: Leszokást segítı munkahelyi tréning Értékek Motivációk Elhatározás Ingerkontroll technikák Megvonási tünetek kezelése Megküzdési stratégiák Függetlenség Napja Életmódváltó ötletek Módszerek a visszaesés megelızésére Megerısítı technikák

24 A munkahelyi egészségterv felépítése Állapotleírás HOL ÁLLUNK MOST? Egészségfejlesztési stratégia HOVÁ TARTUNK? Cselekvési terv HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG? NYOMON- KÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS (+visszacsatolás az eredmények alapján) A projekt és eredményeinek kommunikálása

25 A munkahelyi egészségterv készítésének lépései III.A A cselevési terv kommunikálása Célja: az egészségterv minél szélesebb körben való megismertetése belsı és külsı kommunikáció (intranet, weboldal, országos és helyi média, konferencia, faliújság, kiadvány, hírlevél, stb.) Az egészségképnek különbözı változatai lehetnek aszerint, hogy kik azok a célcsoportok, akiknek kommunikáljuk a tényeket: döntéshozók (országos, regionális, megyei) a projekt finanszírozói egészségfejlesztık, orvosok, pedagógusok munkavállalók

26 A munkahelyi egészségterv gyakorlati hasznai: Move Europe ( ) A program célja: Az európai és országos kampány vállalatokat mozgósít annak érdekében, hogy az Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken cél megvalósuljon. Tevékenységek: internet-alapú önmenedzselı program (2007. április) programindító konferencia, sajtótájékoztatók (2007. június 26.) országos kampány, weboldal (2007. június óta) jó gyakorlatok begyőjtése, értékelése (2008. június-december) programzáró díjátadó konferencia (2009. május, Róma)

27 Legjobb Gyakorlat az ENWHP minıségi kritériumai alapján A A munkahelyi vezetés bevonásával és támogatásával kialakított A munkavállalók bevonásával és aktív részvételével megvalósított A szervezeti filozófiához jól illeszkedıı A A szervezeti stratégiába megvalósítási szinten is beépült Szervezeti megközelítésre épített Rendelkezik a megvalósításhoz szükséges erıforrásokkal A A MEF elméletére és gyakorlatára egyaránt épít Folyamatosan monitorizált és értékelt Bizonyítékokra épülı, tudományosan megalapozott Átfogó megközelítésre alapozott

28 Pályázatok a munkahelyi egészségfejlesztés támogatására A pályázatok célja a munkaadók és a munkavállalók egészségtudatos magatartásának fejlesztése és a munkahelyi egészségfejlesztés modellértékő kezdeményezéseinek támogatása A pályázatok témája Munkahelyi egészségfejlesztési programok anyagi támogatása Egészségbarát Munkahely díj kiosztása Pályázati kiírók: Egészségügyi Minisztérium Amerikai Kereskedelmi Kamara..?

29 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELİ FIGYELMÜKET! Kiss Judit telefon: (1)

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez Tartalom FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG... 0 I. Bevezetı gondolatok... 1 III. Egészségterv színtér alapú megközelítés... 6 V. Az egészségterv, mint ciklikus

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben Az egészség és a pénz Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben A Dunaferr Regionális Egészségpénztár mőködésének eredményei az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására

Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlı világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája a

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A Kormány részére a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról Dr. Herczog László

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai

Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai Garaj Erika Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai Bár számos nemzetközi kutatás kimutatta, hogy a munkavállalók jó egészségi állapota egyértelműen

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben . 0 PROJEKTTERV (MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV) Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben PÁLYÁZAT Népegészségügyi, Mentális egészségfejlesztés szolgáltatásaihoz Írta és

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 1.1. Az egészségfejlesztési tervezés módszere... 9 1.1.1. Az

Részletesebben