A Promontor-udvarba költözött az okmányiroda Akadálymentesített, korszerû ügyfélszolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Promontor-udvarba költözött az okmányiroda Akadálymentesített, korszerû ügyfélszolgálat"

Átírás

1 BUDAFOK-TÉTÉNY XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ÁPRILIS 21. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E A Promontor-udvarba költözött az okmányiroda Akadálymentesített, korszerû ügyfélszolgálat Az okmányiroda egy új helyszínen, a Promontor Udvar Üzletház I. emeletén kialakított új, teljes mértékben akadálymentesített, korszerû és minden tekintetben a legjobb körülmények között mûködjön ezentúl. Istenes versek szavalóverseny A budafoki evangélikus templomban idén is, immár kilencedik alkalommal tartották meg a Magyar Istenes Versek Szavalóversenyt, amelyen most elõször töltötte be a zsûri elnöki tisztségét Kubik Anna Kossuth-díjas színmûvész. Folytatás a 3. oldalon. Az iroda január 1-jén kezdte meg a mûködését a polgármesteri hivatal akkori Ügyfélszolgálati Irodájából átalakított két munkaállomással, két ügyintézõvel. Ekkor még csupán a személyazonosító igazolványok és a lakcímigazolványok ügyintézését végezték, majd 2000 novemberétõl a harmadik ügytípussal, az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásával, kezelésével bõvült az okmányügyi tevékenység. Már ebben az évben tudtunk arról a kormányzati szándékról, hogy újabb, hatalmas feladattal, a közlekedésigazgatási ügyek intézésével folytatódik az okmányirodai tevékenységek végzése, ezért az iroda nagyszabású átépítése elkezdõdött január 1-jétõl egy akkor korszerûen kialakított irodában folytatódott immár 11 fõ okmány- és nyilvántartási ügyintézõi létszámmal a munka. Az okmányok kiadásával kapcsolatos feladatok zöme országos illetékességû, így a mi okmányirodánkat is számos nem kerületi polgár kereste és keresi fel manapság is az ügyei intézésével, az éves statisztikai kimutatás szerint ezer ügyfelet fogad az iroda áprilisától az útlevél-ügyintézéssel, majd 2004 júliusától a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa ügyeivel bõvültek az okmányirodai feladatok, amely ugyancsak az ügyfelek számának megnövekedését jelentette. Folytatás a 3. oldalon. Húsvéti köszöntõ Ahúsvét mindannyiunk kedves ünnepe. Van, aki a tavasz csodáit várja, a gyermekek többnyire nyuszitojást keresgélnek, de nagyon sokan az õsi keresztény szokás szerint ünneplik a feltámadást. Sürgõs feladat a felhalmozódott problémák kezelése, ennek egyik kiindulópontja az épp húsvétra idõzített új alkotmány. Nagyon örülök annak, hogy az új alaptörvény bevezetõjében hangsúlyosan szerepelnek nemzeti jelképeink, például a Szent Korona. Kevesen tudják, hogy épp az egykori budafoki kikötõbe érkezett 1853-ban a nem sokkal korábban megtalált Szent Korona, amelyet a szabadságharc bukása után ástak el Orsovánál. Hadihajó hozta, harangzúgás köszöntötte. Budafok akkor az egész ország figyelmének középpontjába került, mint ahogy 2009-ben Nagytétény az Országzászló felavatásakor. Szép ajándék a kerületnek, hogy új helyre költözik és végre teljesen akadály-mentesített lesz az új és már teljesen korszerû ügyfélszolgálati iroda. Szeretném, ha minél többen részt vennének a tavaszi bornapon, amely az Emmauszi Pincejárás régi szokását eleveníti fel. Emmauszban az elkeseredett tanítványok elõször nem ismerték fel a feltámadt és hozzájuk csatlakozó Krisztust. Kívánom, hogy a csalódott emberek mielõbb ismerjék fel az újrakezdés mindig létezõ lehetõségeit. Húsvét ünnepe elõtt az önkormányzat vezetése nevében minden kedves kerületi lakosnak békés és vidám ünnepet kívánok. SZABOLCS ATTILA POLGÁRMESTER

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Az új alkotmány közakaratot fejez ki Interjú Németh Zoltánnal, országgyûlési képviselõnkkel Aparlament lapzártakor, április 18-án szavazta meg az új alkotmányt, amely felváltja az eredetileg a szovjet alaptörvényre épülõ elõdjét. Az elõkészítõ munkát az MSZP bojkottálta, s az új alkotmány egyes rendelkezéseit néhány, az MSZP-hez aligha köthetõ alkotmányjogász is bírálta. A parlamenti vitáról Németh Zoltánt, kerületünk országgyûlési képviselõjét kérdeztük. Az alaptörvény minden felmérés szerint közakaratot tükröz. Az alkotmányozási kérdõívet csaknem egymillióan küldték vissza, véleményt nyilvánítottak róla, s javaslataikat figyelembe vettük. Ezért került ki a tervezetbõl a kiskorú gyermekek után járó további szavazati jog is, és ezért került bele a tényleges életfogytiglan lehetõsége. Az MSZP bírálatai jócskán vesztettek erejükbõl, miután kiderült, hogy annak idején a Gyurcsánykormány is kidolgozta saját alkotmánytervezetét. Ezzel szemben most kétségbe vonják az alkotmányozás szükségességét. Ez kiáltó ellentmondás. A rendszerváltás idején módosított alkotmány a maga korában lényeges változást hozott, de alapjában megõrizte az 1949-es alkotmány kereteit, mint ahogy a nevében is ez az évszám szerepel. Ezen csak a magyar hagyományokhoz és az új követelményekhez igazodó alaptörvénnyel lehetett túllépni. Az MSZP bojkottja azonban figyelemre méltó, még akkor is, ha a szocialisták ma már semmiképp sem töltenek be meghatározó szerepet. Igaznak tûnik az állításuk, hogy egypárti alkotmány született. Nem egy pártnak, hanem a Fidesznek és a KDNP-nek van kétharmados parlamenti többsége, s rengeteg korábbi szocialista választópolgár is szövetségünkre szavazott. Ez nagyon komoly felhatalmazás, így tehetünk eleget nem halogatható feladatainknak. Az egyik legfontosabb kérdéskör épp az alkotmányozás volt. Az persze sajnálatos, hogy invitálásunk ellenére két parlamenti ellenzéki párt is távol maradt a vitától, viszont más ellenzéki, illetve független képviselõk aktívan részt vettek. A legnagyobb örömünkre az szolgál, hogy részese volt a párbeszédnek - az említett kérdõívek kitöltésével - a választópolgárok sokasága, alakítva a tervezetet. Számos ellenzéki politikus vitatja az alkotmány bevezetõ részét, arra hivatkozva, hogy sok állampolgár nem istenhívõ, s ezért szerintük nem volt szerencsés a Himnusz bevezetõ sorának beépítése a szövegbe. Az új alaptörvény talán legfontosabb része az ország, a nemzet egységét kifejezõ preambulum, a nemzeti hitvallás, amelyet minden hazánkfia, nemzetünk összes tagja magáénak érezhet. A Himnusz valóban nemzeti imánk, amelynek egyetlen sorát sem lehet megosztónak értelmezni, még akkor sem, ha néhányan megpróbálják. Ön szerint melyek a legfontosabb cikkelyek? Az egyik legfontosabb cikkely nagyon is gyakorlati jellegû, ez az ország felelõtlen eladósításának megtiltása és az adósságállomány csökkentésének elõírása. Szintén fontos a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés lehetõségének rögzítése az alaptörvényben, valamint az önvédelem jogának kinyilvánítása. A család a társadalom alapegysége, ezt számos rendelkezésünk alátámasztja, s ezt tükrözi az alaptörvény is. Gátat vetettünk annak a törekvésnek, amely a házasság intézményét csorbította volna, s amely a párkapcsolatokat lényegében a házasság szintjére akarta emelni. Szintén lényeges az, hogy a nemzetiségeket államalkotó tényezõnek tekinti az alaptörvény. Korábban nagy vitát váltott ki a határon túli magyarokra vonatkozó, a nemzeti egységet kifejezõ rész, amely rögzíti: Magyarország felelõsséget visel a határon túli magyarok sorsáért, támogatja õket jogaik érvényesítésében, így fejezve ki az anyaország kötelezettségeit irányukban. Az alkotmányozási vita melyik részében vett részt, volt-e módosító indítványa? Magam is elõterjesztõje vagyok a benyújtott alaptörvény-tervezetnek, így a házszabály szerint ehhez nem adhatok be módosító indítványt. Végig figyelemmel kísértem a jogalkotó munkát. Személy szerint a nemzeti jelképekrõl, a magyar zászló szimbólumrendszerérõl, az összetartozásról, a hagyományok ápolásának fontosságáról szóltam a részletes vitában. Továbbá arról, hogy a hagyományainkban kell gyökereznie a jövõnek készülõ alaptörvénynek. Nemzeti jelképeinket nagyon fontosnak tartjuk, a kerületben is ezért építettük újjá a nagytétényi országzászlót. Fontos szerepe van az örökség ápolásának és továbbadásának Németh Zoltán, Budafok - Tétény országgyûlési képviselõje az alaptörvény részletes vitájában kiemelte: Az alkotmánynak igazából az emberi élet legfontosabb kérdéseivel kell foglalkoznia, gondolva a Kárpátmedencei sajátosságainkra, identitásunkra. Az alaptörvény tervezete ezen a téren szakít a leghatározottabban elõdjével, ebben nyújtja a legnagyobb újdonságot, nagy elõrelépés ugyanakkor a múlttal való szerves kapcsolat kifejezése is. A képviselõ emlékeztetett Széchenyi István szavaira: "Csak a múlt megbecsülésébõl épülhet a jövõ." Hozzátette: Ezt itt és most, a húsvéti alkotmány, az alaptörvény vitájakor sem feledhetjük, mert a hagyomány az, amely hidat képez múlt és jövõ között. Ma Magyarországnak talán semmire sincs nagyobb szüksége, mint az önbecsülésre és összefogásra, összetartozásra, amelybõl a jövõbe vetett hit fakadhat. Az önbecsüléshez, az összetartozás kinyilvánításához, a nemzeti büszkeség érzéséhez pedig a történelem, az alkotmányos hagyományok megismerésén és értékeinek tiszteletén keresztül vezet az út. Fontosnak tartotta a nemzeti trikolórunk színeihez kapcsolódó három fogalom beillesztését az alaptörvénybe. Ezek az erõ, a hûség és a remény, amelyek összefüggenek, és egységet alkotva értelmezhetõk. Így erõsíthetnek meg minket, mindannyiunkat összetartozásunkban, fiatalokat és idõseket határon innen és túl egyaránt. Németh Zoltán hozzáfûzte: Mondom mindezt egy olyan választókerület, Budapest XXII. kerületének képviselõjeként, ahol - és hadd legyünk erre büszkék - újraállítottuk az országzászlót október 23- án; Budafok-Tétényben, ahol a reformkor nagy alakja, a '48-as miniszter, Klauzál Gábor életének egy jelentõs idõszakát töltötte, ahol a helyi '48-49-es hõsök emlékezete kitörölhetetlenül él ma is a kerületi közösségben. Nemzeti színeink jelentése, szimbólumrendszere a történelmi hagyományokból kiindulva és éppen az 1848-as forradalom alapjaira épülve jelölnek irányt jelenben és jövõben egyaránt. Történelmünk nehéz idõszakaira, nagy sorsfordulóira utalva kiemelte, hogy mindig az összefogás, az összetartozás volt segítségünkre, hiszen fontos, hogy az egyes ember tudja, nincs egyedül, a küzdelmében van, aki segítse. Épp ez jelenti a közösség erejét: reményt adni a kilátástalannak tûnõ helyzetekben is. Mint mondta: fontos szerepe van az örökség ápolásának és továbbadásának, emellett világossá teszi az alaptörvény azt is, hogy sokszínû, gazdag, változatos kultúrkincset óvunk és hagyományozunk utódainkra.

3 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 3 Emmausz-járás Caravaggio, Dürer, Rembrandt, Tintoretto, Tiziano, Velázquez, Veronese is megfestette annak az emmauszi vacsorának a történetét, amelyet néphagyományként évrõl évre felelevenítenek Budafok-Tétényben. Törjél a kenyerembõl, igyál a boromból! hangzik mindenfelõl a jókedvû és önzetlen felajánlás. A hagyományosan húsvéthétfõi Emmausz-járás sokak szerint a barátok, rokonok, szomszédok együttlétének, a közösségnek az ünnepe. Mások úgy vélik, hogy a vendégszeretet, vidámság, boldogság, szomszédolás, evés és ivás, valamint egyben a megújulás, a tavasz ünnepe. Budafok-Tétényben a Borvárosi Jeles Napok rendezvénysorozat keretében idén április 30-án, Új helyen az okmányiroda Folytatás a címoldalról szombaton elevenítik fel az Emmausz-járás hagyományát, amelynek keretében különféle érdekes szórakoztató rendezvények lesznek: a Záborszky Pincészetnél a vidám vásári forgatagban fél hattól Fábián Éva bukovinai székely mesemondó nevetteti meg a vendégeket, majd a Besh o drom zenekar koncertje nyújt tartalmas szórakozást. Nyolc órakor ünnepélyes fáklyás felvonulással az egybegyûltek átmennek a Debreczeni- Ferenczi Pincészetbe, amelynek borudvarában a hangulatról a Die Spatzen zenekar gondoskodik. Annak érdekében, hogy jó színvonalú, polgárbarát közszolgáltatást nyújtsunk továbbra is, szükséges volt az ügyintézõk létszámát is növelni ben be kellett látni, hogy megérett az iroda egy újabb átalakításra, bõvítésre annak érdekében, hogy még kulturáltabb, az adatvédelemnek is leginkább megfelelõ helyszínen mûködjön az okmányiroda, ezért a képviselõ-testület jóváhagyásával a meglévõ okmányiroda bõvítésére kiírt pályázati összegbõl megvalósult az újabb átalakítás, de még mindig azon a helyszínen, ahol a kezdetekben is, vagyis a hivatal földszinti, valaha ügyfélszolgálatként mûködõ irodája helyén. Mára azonban be kellett látni, hogy ez a megoldás sem volt a legmegfelelõbb. A tervezés során elsõdlegesen a jelenlegi okmányiroda mûködésének tapasztalatain alapuló ügyféli igények kielégítésére helyeztük a hangsúlyt, másodsorban a költségtakarékosság szem elõtt tartásával a jelenleg használt eszközök, bútorzatok felhasználására. Az ügyfelek fogadására a jelenleginél több funkciót ellátni képes információs pultot terveztünk, külön call-center résszel és kibõvített funkciójú ügyfélhívó rendszerrel. Az ügyfélfogadó tér, illetve a háttérirodák elrendezésénél az adatvédelem szem elõtt tartásával törekedtünk mind az ügyfelek, mind a munkatársak megfelelõ elhelyezésére úgy, hogy a folyamatos vezetõi kontroll is biztosítva legyen az ügyfélfogadás felett. Jelenleg az iroda 20 fõ ügyintézõi létszámmal látja el az okmányügyi feladatait, valamint végzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézést. Klasszikus ügyfélszolgálati tevékenységet is ellát a továbbiakban is, valamint az ügyfelek az új helyszínen is igénybe vehetik a házipénztári szolgáltatásokat, és bankkártyával is lehetõségük van az illetékek, díjak megfizetésére. Az okmányiroda változatlan ügyfélfogadási rendben, heti 30 és fél órában áll a lakosság rendelkezésére. Sváb hagyományok Budafok- Tétényben Az 1700-as években a Budafok- Téténybe betelepülõ borászattal foglalkozó németajkú svábok nem csak fejlett borkultúrát, hanem izgalmas hagyományokat is magukkal hoztak. Egyik leghangulatosabb ilyen szokás a 300 évre visszanyúló Emmausz-járás, vagyis a húsvéthétfõi barangolás, szomszédolás, poharazós pincelátogatás. Hajnalban egy pásztor felment a kálváriadombra, belefújt a kürtjébe, és a település lakói csendben, szó nélkül elindultak istentiszteletre. Ezt követõen kezdõdött az igazi dínom-dánom hiszen a hagyomány szerint a helyi kápolnában a reggeli megemlékezés után a borvidéken élõ lakosság a présházba sietett és az egész délutánt boldog szórakozással, evéssel, ivással töltötte. Akinek nem volt pincéje az a szomszédhoz tért be látogatóba. Budafok-Tétényben egészen az 1920-as évekig megtartották ezt az ünnepet, amely aztán az iparosodás és Budafok városi rangra emelkedése következtében a múlt ködébe veszett. Ezt a hagyományt elevenítették fel három évvel ezelõtt, így a kerületben a húsvéti Emmauszjárás idején újra nagy vendégeskedés és vidámság van. Az emmauszi vacsora története Lukács próféta szerint Jézus két tanítványa - akiket emmauszi tanítványok néven emlegetnek - Jézus keresztre feszítése után haza tartottak Emmauszba. Szomorúan beszélgettek mesterük kereszthaláláról, amikor egy vándor csatlakozott hozzájuk. Emmauszba érve már esteledett, ezért marasztalták a vándort, és amikor az idegen a vacsoránál megtörte a kenyeret, felismerték, hogy a feltámadt Jézus szólt hozzájuk. Istenes versek szavalóverseny Folytatás a címoldalról Solymár Gábor lelkész annak idején azzal a szándékkal indította el a karácsony és húsvét elõtt tartandó versenyeket, hogy minél több diák ismerkedjen meg a korábban tiltott vallásos versekkel, s hogy közülük minél többen kerüljenek közel a keresztény hithez. A zsûri-elnöke korábban a tavaly elhunyt Bánffy György színmûvész volt. A most április 15-én megtartott versenyt az 5-6. osztályosak korcsoportjában Tóth Keve, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója nyerte, polgármesteri különdíjat kapott Gyûrûs Boldizsár, a Gádor utcai iskola diákja. A 7-8. osztályosok között Winkler Márk, a felsõ-tagozatosak között pedig Somogyi Bettina lett a legjobb, mindketten a Kempelen Farkas Gimnáziumban tanulnak. A szavalatokat Kubik Anna zsûrielnök értékelte. Rózsavölgy prémiuma Á prilis 14-én Zugmann Péter alpolgármester, Rózsavölgy képviselõje nyitotta meg a teljes felújításon átesett, kibõvített Hasadék utcai élelmiszerboltot. A magyar tulajdonú üzletlánc prémium kategóriás üzlete fajta termékével minõségi ellátást hozott Rózsavölgybe, és általa 8 új munkahely is létrejött a kerületben.

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Díszpolgár-találkozó ALics-pincében április 15-én idén is megtartották a már hagyományos találkozót, amelyen a korábbi díszpolgárok Németh Zoltán országgyûlési képviselõvel, az önkormányzat vezetõivel és más jeles személyiségekkel együtt köszöntötték a legújabb díszpolgárt, Hegedûs Endre zongoramûvészt. Felvégi Józsefné tavalyi díszpolgár méltatta a Liszt-díjas mûvész pályafutását, majd a hagyományos közös fényképezésre gyûltek össze a díszpolgárok. Jandó Jenõ zongoramûvész csak késõbb csatlakozott az ünneplõkhöz, Mercz Árpád pedig nem tudott eljönni, ezért nem szerepelhet a fotón. Garbóci László helytörténész, díszpolgár rövid beszédet mondott, kitérve arra, hogy sokan nem kaphatták meg a díszpolgári címet, noha megérdemelték volna. Itt említette Záborszky Nándor nevét. Budafok hírneves polgármestere annak idején nem volt hajlandó elbocsátani Káldor Adolfot, a kerület tiszti orvosát, és két másik orvost, akiket zsidó származásuk miatt üldöztek a nyilasok. Káldor Adolfot elhurcolták, ben koncentrációs táborban halt meg. Záborszky díszpolgári címének odaítélését fõként azért akadályozták meg, mert kiállt a zsidó orvosok mellett. Az ünnepséget szokás szerint a Klauzál Gábor Társaság szervezte, rövid beszédet mondott dr. Dobos Károly elnök, valamint Prim György. A házigazda, Lics László javasolta, hogy létesüljön egy liget, ahol minden díszpolgárnak lenne emlékfája, és erre a célra kétszázezer forintot ajánlott fel. Az indítványt nagy tetszéssel fogadták. Hegedûs Endre szólókoncertje a Mûpában Óriási sikert aratott Hegedûs Endre a Mûvészetek Palotájában április 11-én megtartott jubileumi hangversenyével. Kerületünk díszpolgára Liszt legnehezebb zongoradarabjait adta elõ, köztük a h-moll szonátát és a Tannhauser-nyitány zongoraátiratát. Az 1500 férõhelyes koncertterem szinte teljesen megtelt. A Liszt-díjas mûvész meghatott szavakkal köszöntötte közönségét. A nézõtéren sok neves politikust láthattunk, köztük Mádl Ferenc volt köztársasági elnököt, Németh Zsolt külügyi államtitkárt. Az elsõ sorok egyikében foglalt helyet Karsay Ferenc, kerületünk alpolgármestere. A közönség szûnni nem akaró tapssal ünnepelte a mûvészt, aki két ráadásdarabot is elõadott: a Szerelmi álmokat és a Rákóczi-indulót. Csaknem kétórás elõadására a lírai elmélyültség, a technikai fölény és dinamikus játék egyaránt jellemzõ volt, nagyon sokszor úgy szólt a Steinway-zongora, mint egy egész zenekar. Kötetlen beszélgetés Liszt Ferencrõl és a koncertek titkairól A mûvész mindenekelõtt arról mesélt, hogy Liszt milyen erõsen kötõdött Magyarországhoz. Nagy zeneszerzõnk mutatott rá díszpolgárunk igaz hazafi volt. Bizonyíték erre az is, hogy mindig magyar útlevele volt. A németek, az osztrákok és újabban a szlovákok is magukénak vallják, de õ maga mindig magyarnak mondta magát. Amikor értesült az 1838-as pesti árvízrõl, impresszárióját megõrjítve megszakította olaszországi hangversenykörútját, s Bécsben adott koncerteket az árvízkárosultak javára, 25 ezer forintot ajánlott fel. Ez óriási összeg volt. Kíváncsiak voltunk az elõadó-mûvészet titkaira is. Hegedûs Endre pontos számokkal mutatta ki, hogy mennyi energiát emészt fel egy ilyen koncert. A zongorát is hatalmas belsõ erõk feszítik, a húrok összetartásához páncéltõkére van szükség. Egyetlen billentyû megszólaltatásához nyolcdekányi súly kell, s akkor csak éppen hallatszik, még nincs szó fortékról. A koncertek óriási energiát igényelnek, hiszen például egy zongoraverseny sok ezer hangból áll. Hegedûs Endre mint elmondta a hangversenyek utáni éjszaka több liter vizet iszik, hogy pótolja a fizikai erõkifejtés miatti folyadékveszteséget. A Tannhauser-átirat Liszt egyik ritkán játszott mûve: kevesen vállalkoznak elõadására, éppen azért, mert nemcsak technikailag nehéz, fizikailag is komoly erõnlétre van szükség hozzá szinte tonnában mérhetõ a súly, amit mozgatni kell. Wagner mesélte Hegedûs Endre, amikor elõször hallotta Liszt átiratát, állítólag térdre borult elõtte, s ezt mondta: nem tudtam, hogy ilyen nagy mûvet alkottam! Bocsánatos hiúság Wagnertõl, aki egyébként Liszt lányát, Cosimát vette el. Hegedûs Endre beavatott minket egy furcsa titokba is: a Mûpában nem szabad a huszadik sorba jegyet venni, az egy süket sor. Minden koncertteremben van egyetlen ilyen rossz akusztikájú hely, még itt is. Nemzeti hangversenytermünk egyébként nemzetközileg is elismert akusztikájú épület. A Mûpa persze nem vetekedhet a Zeneakadémia bensõséges jellegével és történelmi légkörével. Ezen a koncerten azonban a Mûpa óriási belsõ terét teljesen betöltötte Hegedûs Endre dinamikus elõadása, aki már bevezetõ, szívhez szóló mondataival is rögtön közel került hallgatóságához.

5 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 A hónap mûvésze: Deli Eszter Kinga Deli Eszter Kinga sok szállal kötõdik a kerülethez, mivel édesanyja és édesapja családja is több mint hetven éve költözött ide, aktív szerepet vállalva a helyi közéletben. Az ifjú festõnõ korán jelentkezõ képzõmûvészeti tehetségét elõbb a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában bontkoztatta ki, majd a Képzõmûvészeti Egyetem festõ szakán szerzett diplomát. Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesületnek és természetesen a budafoki ARTÉR Mûvészeti Egyesületnek. A mûvészben élénken megmaradtak a nagyszülõknél eltöltött idõk emlékei, melyek inspirációul is szolgálnak: a budafoki ház, a kert több képén is szerepel, két teljes festménysorozatot szentelt ennek a témának. Legtöbb munkájában hangsúlyt kapnak a korábbi életesemények, hiszen azok nyomait képezi le munkáiban. Ötletei megvalósításához gyakran használ festményés fotósorozatokat, mozgóképet. Többnyire sorozatokban gondolkodik, amelyrõl a következõt vallja: Érdekelnek azok a pontok, ahol az egyes mûvek önmagukban is megállnak, miközben az összetartozás jegyeit egyértelmûen magukon viselik. Ha pszichológiai, szociológiai párhuzamot vonok, akkor az egyén, az egyedi személyiség kapcsolatát modellezem egy csoportba való integrációja, tartozása viszonylatában. Földy Lilla, a Közép-európai Egyetem mûvészeti központjának vezetõje pedig a mûvésznõ egyik kiállításmegnyitója kapcsán nagyon szépen ír Eszter munkáinak idõhöz és emlékekhez fûzõdõ kapcsolatáról: Felmerül a kérdés: találkozhat-e, összeérhet-e az emlékezés, figyelem és várakozás jelene az örökkévalósággal? Deli Eszter Kinga festményei azt érzékeltetik, hogy igen. Õszinteség és alázat kell hozzá. Teljes önátadás. Az emlékek, vágyak bátor kifejezése és elengedése. Az idõ és örökkévalóság kérdését a mûvésznek alkalma nyílt az örök városban, Rómában is tanulmányozni egy több hónapos képzõmûvészeti ösztöndíj keretében. E témában készült munkáit ki is állította a Római Magyar Akadémián ben kerületünknek volt mûvészeti ösztöndíjasa, mely támogatás szintén hozzájárult a festõnõ alkotótevékenységének bõvüléséhez. Mûveivel számos kiállításon szerepelt már itthon és külföldön, legutóbb a múlt hónapban a Küszöb címû kiállítássorozaton mutatkozott meg Votin Dórával a Ráday Képesházban. A válogatott kiállítás listája és a kronologizált életmû a található. HAÁSZ ORSOLYA Tavaszi egyveleg Kiállítások kikeletre Itt a tavasz, és mintha a mûvészek is felébredtek volna téli álmukból, sorra nyílnak a kiállítások itt is, ott is. Tükörbe olvasva az ARTÉR Mûvészeti Egyesület alkotóinak kiállítása meglepetéssel Április 9-én a Rózsavölgy Egyesület egyesületi klubnapján, nyílt az a kiállítás, amely a Tükörbe olvasva címet kapta Egyed Tibor azonos címû munkájáról. A tárlaton a mûvészeti egyesület fiatal alkotóinak válogatott munkái láthatók. A megnyitón felmerült a költészet és képzõmûvészet összefüggése is az április 11-i Költészet Napja kapcsán. A tárlat címadó mûvének alkotója a következõképp vélekedik: A vers, a költészet elvileg nem szorulna magyarázatra, ha meg igen, akkor esetleg arra, amit mindenki saját maga tesz meg saját maga számára szíve vagy tudása szerint. Ez egy személyes találkozás. A vers sejtelmes rejtelmességére, perszonális és ugyanakkor egyetemes mivoltára sóvárog az ember. Ez a sóvárgás, amely a szellemi táplálékunk megszerzésére és fogyasztására késztet, mindenkiben ott van, és mindenki úgy ízleli, ahogy tudja, és persze azt, amit szeret Programon kívüli meglepetés-elõadásban volt része mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a megnyitót, hiszen Erdélyi György színmûvész aki maga is vendégként érkezett ihletet kapva a Költészet Napjának említésétõl, rögtönzött elõadást tartott Márai Sándor egyik írásából, így tisztelegve a jeles nap elõtt, és így örvendeztetve meg a jelenlévõ közönséget. A kiállítás megtekinthetõ hétköznap (szerda kivételével) óráig, hétvégén programok alkalmával. Budafok a festõ szemével Halpert Mária kiállítása a Budafoki Könyvtárban A mûvésznõt szintén nem kell bemutatni a budafokiaknak, hiszen a helyi Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület alapító tagjai közé tartozik. Az elsõ tíz éve az egyesületben szobrászattal telt, melyben a mester természetesen Janzer Frigyes szobrászmûvész volt. Késõbb ennek is több mint harminc éve, mivel a szobrászkodást nehéznek ítélte, elkezdett festeni. De a szobrászatot sem tette teljesen félre, most is dolgozik egy Liszt Ferenc-emlékérmen. Munkáit láthattuk már jó néhány kiállításon, és örülünk, mikor visszaköszönnek a kerület ismerõs épületei, utcái. A mostani tárlat kakukktojása Marie Curie portréja, mellyel a mûvésznõ szeretné megmutatni portréfestõ oldalát is. Ha pedig szigorúan nézzük a dolgokat, budafoki kötõdése is van a képnek, hiszen sok évtizede mûködik itt az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet. A kiállítást Kolláthné Hollósy Rita, a Budatétényi Polgári Kör elnöke nyitotta meg és méltatta Halpert Mária munkáját nem csak festõként, hanem a Mészáros László Egyesület példamutató, aktív tagjaként is. Igazi lokálpatrióta kiállítás ez csupa olyan festménnyel, amelyen számunkra jól ismert helyek, a Duna-part, a Szent Lipót-templom, ismerõs házak és utcák láthatók, azok a helyek, ahol élünk, és amelyeket szeretünk. A kiállítás április 30-ig látható a Budafoki Könyvtár galériájában, nyitvatartási idõben. SCHOLTZ VIKTÓRIA

6 6 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Tízéves a kutató diákok konferenciája ARózsakerti Általános Iskolában április én tizedik alkalommal rendezték meg a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáját (KGYTK), amelyen két nap alatt huszonöt iskola 63 diákja mutatta be munkáit. A jelenlegi, egy évvel ezelõtt indult projektben 260 diák és 107 pedagógus vett részt. A fiatalok a megyei és a regionális fordulók után jutottak el az országos döntõbe. Az utolsó két napban hallgatták meg azt az ötven elõadást, amelyet öt szekcióban bírált el a neves egyetemi oktatókból, középiskolai tanárokból álló szakmai zsûri. Nagyné Bitter Ilona, az iskola igazgatója, az országos döntõ házigazdája köszöntötte a kutató diákokat és felkészítõiket. Karsay Ferenc megnyitója Az alpolgármester megnyitó beszédében kiemelte: Ez már a tizedik alkalom, amely jubileum egyszerre örömteli és szomorú is számunkra. Örömteli, mert hagyományt teremtettünk. Egy nagyszabású tehetségsegítõ projektzáró rendezvényéhez értünk; ugyanakkor szomorú, mert ez az elsõ alkalom, hogy nem prof. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a gyerekek a tudományos diákköri munkájuk során olyan képességek birtokosai lesznek, melyek felnõtt életük alakításához is nagy segítséget nyújthatnak. Karsay Ferenc megjegyezte: Gondolok itt az önmûvelés igényére, a kreatív és értõ gondolkodás képességére, az ismeretek megfelelõ szelektálásnak megtanulására és a hatékony kommunikációra; de fontos, hogy kapcsolatba kerülhettek kutatási módszerekkel, tudományos problémákkal, és egyszer talán közületek kerül ki egy újabb magyar Nobeldíjas. Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária a Pannon Egyetem MFKK intézetigazgatója, egyetemi docens emlékeztetett arra, hogy több mint tíz évvel ezelõtt a férje, mint a közoktatás javításán dolgozó pedagógiai szakember azt a kérdést tette fel, hogy melyik az az életkor, amely lehetõvé teszi, hogy a gyerekek a tudománnyal, a kutatással foglalkozzanak. Akkor Zalabérben indult egy kísérlet, amely elsõsorban a pedagógusok felkészítésével kezdõdött. A KGYTK-sikere Kiss Albert iskolaigazgató, középiskolai tanár, projektvezetõ ismertetése szerint 2010 áprilisában indult a most záruló munka az ország öt régiójában. Ezek a Tiszántúl, a Duna Tisza köze, a Dél-Dunántúl, Nyugat- és Közép-Dunántúl, valamint Budapest és környéke. Létrehozták a KGYTK tehetségsegítõ tanácsot, sõt az öt régión belül a KGYTK pártoló körök is megalakultak, csakúgy, mint a projekt tudományos diákkörei. Az utóbbi olyan pedagógusok számára jött létre, akik tanulmányozni akarják, hogyan lehet eljutni arra a szintre, ahol a tanítványaik már oldalas pályamunkát készíthetnek. A jubileumi KGYTK elsõ helyezettjei Ember és Társadalom I. Csutorás Dániel 8. o. Eger: Korompai János dédunokája vagyok én! Felkészítõ tanár: dr. Kristonné Tóth Ilona Vincze Viktória 4. o. Hortobágy: A Kilenclyukú kõhíd Felkészítõ tanár: Dorcsák Mária Séllei Anett 5. o. Orosháza: Justh Zsigmond kultusza Békés megyében Felkészítõ tanár: Víghné Pintér Lilla Ember és Társadalom II. Szoboszlai Roland 8. o. Dorog: Komárom-Esztergom megye meghatározó nemzetiségeinek identitástudata a XXI. század elején. Felkészítõ tanár: Kovács Lajos Ember és Társadalom III. Horváth Dániel Simon Csaba 8. o. Mesztegnyõ: A II. világháború civil áldozatai és anyagi veszteségei Mesztegnyõn. Felkészítõ tanár: Árvai Ilona Zsohár Balázs 5. o. Zalabér: A makedón falanx és a római légió a Kynoskaphalai csata tükrében Felkészítõ tanár: Végh Judit Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Petõ Dóra 8. o. Zalabér: Diáktársaim szexuális kulturáltsága kitüntetetten a pornófilm nézésére Felkészítõ tanár: Kiss Albert Kaló Eszter 5. o. Keszthely: Lovaglás mint gyógyterápia. Felkészítõ tanár: Kissné Varga Erika Anyanyelv és Irodalom Magony Gellért 4. o. Székesfehérvár: Ahová a sárkány lépett. A sárkányos földrajzi nevek keletkezésérõl. Felkészítõ tanár: Matyi József, Nagy Lajosné Barna Benjámin 4. o. Balmazújváros: Találkozásom Sven Nodqvisttal. Felkészítõ tanár: Baji-Gál Ferencné Földünk és Környezetünk Zeller Mátyás 8. o. Dorog: Városom épített öröksége az ipartelepítés és munkahelyteremtés útvesztõjében. Felkészítõ tanár: Kovács Lajos Szilágyi Borbála 4. o. Hortobágy: Kutak a Hortobágyon. Felkészítõ tanár: Dorcsák Mária Bedõ József Marcell 7. o. Szûcs Márton Bekõ Bálint 8. o. Borsfa: A Haraszti erdõ védett növényei Felkészítõ tanár: Holczerné Megyes Gabriella Ember a Természetben Bak Gábor 5. o. Osztopán: Az osztopáni Tarasica-patak szennyezettségének vizsgálata Felkészítõ tanár: Kovács Gáborné NAGY ÁAKOS

7 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 7 Zene a Bartókban Karáth Dániel (15 éves) és Nagy Sándor (13 éves), Matild Média Iskola, újságíró tagozat elmét mesélte Boronkai Zsuzsanna. Fedezd fel a klasszikust! A Bartók Béla Általános Iskola klasszikus zenei koncerttel ünnepelte az iskola névadójának százharmincadik születésnapját. Az ünnepség megnyitóján Gombás Márk tartott elõadást Bartók Béla életérõl, majd a Mozart Kiskórus lépett fel. A megnyitó ünnepség részeként került sor Süveges Tamás tanár úr kisplasztikáiból és grafikáiból álló kiállításának megnyitójára. Harmadszorra került megrendezésre a kerületi kiskórusok találkozója, melyen idén hat kórus vett részt. A produkciók elõtt a Vanmocsello Duó, Mócsai Tamás és Vándor Béla az iskola egykori diákjai saját szerzeményeiket adták elõ. A zene fontosságáról a rendezvény szervezõjével, Boronkai Zsuzsannával, illetve Süveges Tamás pedagógussal beszélgettünk. Õsi vágy Iskolánk egyik legrégebbi hagyománya a Bartók-napi ünnepség mondta a fõszervezõ. Általában ezen a napon klasszikus zenei elõadásokat rendezünk a gyerekeknek. Ezért hívtuk meg ünnepségünkre a Mozart Ifjúsági Zenekart. A kórus tagjai közül többen is iskolánk öregdiákjai közé tartoznak. A zene átöleli mindennapjainkat. Zenét hallunk a rádióban, a televízióban és az interneten. Nem lehet boldog ember az, akinek nem öröm a zene. Az embereknek szükségük van a muzsikára. Õsi vágyunk, hogy ritmusra lépjünk, hiszen a szívünk is ritmusra dobban. Azt már többször is kimutatták, hogy Mozart zenéje elõsegíti a tanulási folyamatot és megnyugtatja az Évezredek során zenei ízlésünk is rendkívül sokat változott. Egészen mást szeretnek ma az emberek, mint ötven vagy száz éve. Éppen ezért a fiatalok túlnyomó része képtelen élvezettel végighallgatni egy klasszikus zenei mûvet. Szerintem elengedhetetlen, hogy minél korábban tanítsuk meg a gyerekeknek a zene szeretetét. Fontos, hogy sok klasszikus zenét hallgassanak, mert csak úgy találhatják meg ezeknek a mûveknek a szépségét, hogyha õk maguk fedezik föl azt mesélte Süveges Tamás. Az ünnepség ezzel még nem ért véget, ugyanis az iskola másnap további meglepetéseket tartogatott diákjai számára. Többek között logikai és ügyességi játékokon vehettek részt a tanulók, ezenkívül a Duna-parton a lovardát is meglátogatta néhány osztály. Baross Gábor Általános Iskola A Baross Gábor Általános Iskola tantestülete egy nyitott, gyermekcentrikus iskola kialakítását és fenntartását tûzte ki célul, amelyben a tanulók érdeklõdésének felkeltése, képességeik kibontakoztatása, a helyes tanulási szokások kialakítása áll elõtérben. Iskolánk pedagógiai programjában a matematika tantárgy színvonalas oktatása a kiemelt feladatunk, melyet felsõ tagozaton az emelt szintû matematika tantervvel valósítunk meg. Mit biztosítunk a barossi diákok számára? A többi iskolához képest heti 1, illetve 2 órával több idõt biztosítunk a matematika tantárgy oktatására elsõ-második osztályban, valamint a felsõ tagozaton a magyar nyelv és irodalomórák számát is növeltük. Elsõs tanulóink szótagolva tanulnak olvasni, ami elõsegíti az olvasási technika helyes elsajátítását, a szövegértés biztonságát és a jó helyesírást osztályig igény szerint napközit biztosítunk. A Barossi Iskoláért Alapítvány támogatásával létrehoztuk az Arany Kocka Díj -at, amelynek elnyeréséért 2 8. osztályig többfordulós matematika feladatmegoldó versenyt szervezünk, és ösztönözzük tanulóinkat az országos levelezõ versenyeken való részvételre, melyet szintén iskolánk alapítványa támogat. Ezenkívül felkészítjük tanulóinkat minden kerületi, megyei és országos versenyre is. A 8. osztályosok számára felvételi elõkészítõt tartunk matematika, magyar tantárgyakból, felkészítjük õket a középiskolai felvételire. Az informatika oktatására korszerû gépekkel felszerelt informatikaterem áll rendelkezésünkre. Az igényeknek megfelelõen angol és német nyelv oktatására van lehetõség, az oktatás hatékonyságát a nyelvi laborban tartott órák növelik. Ezeknél a tantárgyaknál létszámtól függõen csoportbontásra van lehetõség. A kutató- és gyûjtõmunka, valamint a szabadidõ hasznos eltöltésének kiváló színtere az iskolai könyvtár. A logopédiai foglalkozások segítséget nyújtanak tanulóinknak a beszédkészség, beszédértés javításában, az olvasási, szövegértési nehézségek leküzdésében, fejlesztõpedagógus segíti a tanulási nehézségekkel küzdõ gyerekek felkészülését. A gyógytestnevelés foglalkozásokat helyben tartjuk. Délutáni sportolási lehetõséget (tömegsport, Góliát foci, Békák Kosársuli) kínálunk tanulóinknak. A testnevelés órák keretén belül a 2. évfolyamon görkorcsolya-oktatásra van lehetõség, a 3 4. osztályosok úszásoktatáson vesznek részt. Változatos szabadidõs programokat (színház, mozi, múzeum, játszóház, klubnapközi, bolhapiac stb.), szakköröket (angol, néptánc, nyelvész, kézmûves, történelem, fizika) szervezünk az érdeklõdõk számára. Kiemelt területként kezeljük a hagyományok õrzését és ápolását. Jelentõsebb, általunk teremtett, hagyománnyá vált rendezvényeink: az 1. osztályosok Mazsolaavatása, Baross Gábor-napok, DÖK-Mikulás, Terítési és étkezési verseny, Karácsonyi Koncert, Farsang bálkirály- és bálkirálynõ-választással, Bemutatkozunk. Alsó tagozatos tanulóink erdei iskolában, a nagyobb gyerekek kirándulásokon, táborokban vehetnek részt. Lehetõség van hitoktatáson való részvételre is. A zenét tanuló gyerekek szolfézsés hangszeres óráit a mûvészeti iskola tanárai iskolánkban tartják. Ahol bõvebben tájékozódhatnak rólunk: www. barossiskola.hu, e- mail címünk: Sok szeretettel várunk minden látogatót! A Baross Gábor Általános Iskola tanulói és dolgozói

8 8 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Komolyzenei koncertekkel tarkított kiállítás a bourglinsteri várban április 21. A kerületen kívül, de kerületi mûvészeket, érdekeltségeket is érintõ kiállítás volt látható Luxemburgban a közelmúltban. Máder Indira neve nem ismeretlen a kerületieknek, hiszen a kárpitmûvésznõ munkáit a Hónap Mûvésze sorozat keretében megcsodálhattuk a Városházán is. R. Törley Mária szobrászmûvész neve pedig a híres budafoki pezsgõgyáros felmenõi miatt cseng ismerõsen nem csak a kerületieknek, de az egész országnak. A két mûvésznõ, kiegészülve Birgit Köblitz Lipcsében született, de Nagymaroson élõ üvegmûvésszel, ART trió néven nem elõször szerepel közös kiállításon. A magyar európai uniós elnökség alkalmából rendezett luxemburgi magyar kulturális hetek keretében nyílt tárlaton csodálhatták meg a három mûvésznõ válogatott munkáit, melynek fõvédnöke Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter és Hernyes Zoltán, Magyarország luxemburgi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt. A kint élõ magyarok nagy örömére a rendezvény szerves részét képezte a zene is. Magyar zenészek három koncertet is adtak a kiállítás ideje alatt. A tárlatról a Magyar Nemzet képzõmûvészeti kritikusa, P. Szabó Ernõ mûvészettörténész a következõképp számolt be Kapuk között, a fény felé címû írásában: Különösen alkalmas ez a tér olyan alkotások bemutatására, amelyek maguk is egyszerre akarják megragadni a múló idõt, s a jelenbõl évszázadokkal visszalépve megidézni a történelem fontos pillanatait, személyeit, a zene, a mûvészet kiválóságait, megfejteni a szakralitás titkait. A kastélyba vezetõ út irányát meghatározó kapu hirtelen az idõ mélységei felé vezetõ út kapujává változik, s nemcsak átvitt, de a szó szoros értelmében is. Mindhárom kiállító munkásságában fontos szerepet játszik ugyanis a kapu motívuma, legyen szó R. Törley Mária üvegbõl, bronzból, gránitból, egy 1956-os emlékmûpályázatra készített Kristálykapujáról, Birgit Köblitz organikus formák közé zárt, a fal mögötti utat inkább csak sejtetõ kapuformájáról vagy Máder Indira munkáiról, amelyek Jób könyvébõl idézve teszik fel a kérdést a nézõnek a mennyek kapuját keresve A mûvekben megfogalmazódó kérdésekre a mûvek válaszolnak, ahogyan az a három kiállító korábbi közös tárlatain is történt. Köblitz és R. Törley a kilencvenes években egy templomban dolgozott egy ideig, a szobrász és a kárpitmûvész tavaly a tihanyi apátságban állított ki közösen, de hárman együtt is bemutatkoztak már. A különös, szabálytalan alakú termekbõl álló bourglinsteri téregyüttes most arra is módot ad, hogy a mûveikben felfedezhetõ párhuzamokat és ellenpontokat új szempontokat alkalmazva mutassák meg. Az elsõ terem kisebb méretû plasztikái, kárpitjai, az ablaksor elõtti üvegmunkák mintegy vezetik a látogatót a második, elsõsorban szakrális mûveknek a többi között a Szent Erzsébet, Kis Madonna, Oszlopos Dante, Szent István, Korpusz címû szobroknak helyet adó terem felé, amelynek oldalfala mellett Birgit Köblitz üvegplasztikái kaptak helyet. A terem közepén R. Törley Mária Kristálykapuja áll, a terem végében pedig a szobrász két lebegõ angyala között Máder Indira nagyméretû kárpitja, A mindent mozgatónak glóriája függ a falon. A harmadik terem mûvei a homo ludens elõtt tisztelegnek, de itt kap helyet több, zenei témájú, ihletésû alkotás is Egy szót se! Írta: Gömörei Nikolett, 14 éves, Matild Média Iskola, újságíró tagozat A Hugonnai Vilma Általános Iskolában több éve hagyomány a Hugonnai-nap, és annak lezárója, a gála. A gyerekek ilyenkor feladatokat oldanak meg, pontokat gyûjtenek, estefelé pedig produkciókat adnak elõ a Szelmann-házban. Idén a tanári kar úgy döntött, megjutalmazzák a két legjobb tanárt Az év pedagógusa díjjal. A legjobbak Két hete kezdtünk el készülõdni erre a gálára mondta Bejan Györgyi 3. osztályos tanuló. Szerintem nagyon jó hangulatú, rendezett mûsorokat láthattunk, valamint mindkét tanárnõ megérdemelte az év pedagógusa címet. A két díjat Radó Árpádné Hajni néni és Sándor Zsoltné Márta néni nyerte el. Nemcsak ajándékot, hanem egy verset is kaphattak a diákoktól. Hajni néni kedves, példamutató, szeretni való kezdi mesélni Sábián Balázs hetedikes tanuló, a gála mûsorvezetõje. Márta nénivel sokat lehet beszélgetni, nyitott, és ha baj van, rá maximálisan lehet számítani. Hajni néni alsós tanítónõ, Márta néni pedig a technika és életvitel tantárgyat tanítja. Mindketten sok évet hagytak maguk mögött, szakmai szempontból messze a legjobbak közé tartoznak. Mindenki egyért Bevallom, mikor megkapták a díjakat, nagy kõ esett le a szívemrõl emlékszik vissza Tamaskáné Fekete Erika igazgatónõ. Nem volt könnyû titokban tartani se a tanárok, se a diákok elõtt. Néhány tanulóval meg kellett osztanunk a gyõztesek nevét, így megírhatták a szövegüket. A tanárok idézeteket kerestek, a szülõk mindenben segédkeztek, én a díjakért voltam felelõs. Év végén pedig a diákok nyerhetik majd el a Hugonnaivagy a Dr. Katona Ibolya-díjat, mely a legjobb tanulóknak jár. Márta néni viszont még egy ideig nem tervezi a visszavonulást. Ha tudom, vagy legalább sejtettem volna, hogy én kapom meg ezt az elismerést, akkor a szebb cipõmet vettem volna fel mondja nevetve Márta néni. Valóban, anynyira nem számítottam erre, azt se tudom, hogyan szerveztek gyûléseket a hátam mögött. Én már harminckét éve itt dolgozom, és a diákokkal akik be voltak avatva mindennap találkoztam, de egy árva szót sem mondtak. Csak annyit tudok: boldogabb vagyok, mint valaha.

9 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 9 Hímes tojás Karáth Dániel (16 éves), Matild Média Iskola, újságíró tagozat Nagyapáink még a szent misén értették meg a húsvét lényegét. Akkoriban az emberek húsvétvasárnap közösen emlékeztek meg Jézus feltámadásáról. Manapság viszont egyre több gyerek hall elõbb a húsvéti nyusziról, mint Jézus Krisztusról. Errõl beszélgettem a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulóival. Kiskoromban nekem is meséltek a szüleim a húsvéti nyúlról. Akkoriban még volt egy házi nyulunk, és az a nyuszi éppen húsvéthétfõn szökött meg a ketrecébõl. Szüleim sehol sem találták, és nem is merték elmondani nekem mesélte Nebehaj Vivien. Szerintem a húsvétinyúl-teória azért született, mert a szülõk ezen az ünnepen is meg szeretnék ajándékozni gyermekeiket, akárcsak karácsonykor tette hozzá Kauczner Kinga. Az utóbbi évtizedben egyre több fiatal pénzért locsol, nem pedig hímes tojásért. Néha úgy érzem, hogy a locsolók nem a lányok kedvéért, hanem a pénz miatt mennek locsolni fûzte tovább a szót Tatár Zsófia. Ennek ellenére néhány locsoló rendkívül ötletesen felkészül a locsolásra. Szerintem a legjobb locsolók azok, akik kreatívak, és valami egyedivel rukkolnak elõ. Ilyen lehet a saját vers, vagy ha épp õk adnak ajándékot a lánynak mondta Horváth Emese. Tavasz, nyuszi, húsvét! Írta: Menyhért Dorka (13 éves), Matild Média Iskola, újságíró tagozat Az idõ egyre jobb, hamarosan itt a szünet és a húsvét. A Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolából Horváth Levente, Szalay Attila és Héber Éva tanárnõ jött el az interjúra. A fiúk a hatodik osztályba járnak, Héber Éva pedig az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse. Húsvétkor természetesen Jézus feltámadását ünnepeljük mesélte Attila. De nekem a csoki, valamint a nyuszi jut eszembe elõször a húsvétról. A húsvét nemcsak az evésrõl szól. Sõt, az ünnep elõtt pont, hogy nem lehet akármit enni. Vajon az emberek még ma is böjtölnek? Mostanában jött divatba, hogy az emberek nem a húsról mondanak le. Hanem egy olyan dolgot tagadnak meg maguktól, ami nagyon kedves nekik számolt be Héber Éva tanárnõ az új szokásról. Horváth Levente elutazik családjával Kisvárdára, ahol a rokonaik élnek. Ott egész más a húsvét, hiszen idegenek is járnak egymáshoz locsolkodni mondta Levi. De a sonkát, a fõtt tojást és a tormát ugyanúgy meg lehet találni húsvét hétfõn az asztalon. A legvidámabb húsvéti szokásunk a locsolkodás. Én általában parfümmel szoktam locsolkodni, de ismerek olyat, aki még betartja a hagyományokat kezdte mosolyogva Levi. Tanúja voltam, mikor a nõvéremhez jöttek locsolók, akik csellel kicsalogatták a házból, majd szépen leöntötték két vödör vízzel. Vödör víz Írta: Karácsony Fruzsinka (18 éves), Matild Média Iskola, újságíró tagozat A Baross Gábor Általános Iskola két tanulójával, Mezei Norbival és Budai Tiborral, valamint Kisbenedek Katalin tanárnõvel beszélgettem a húsvétról, a húsvéti szokásokról. A két fiú elsõ kérdésemre, ami arról szólt, hogy mit ünneplünk húsvétkor, szinkronban rávágta, hogy Jézus feltámadását. Aztán a hagyományokról kérdeztem õket, abból is nagyon sokat fel tudtak sorolni. Ilyen például a tojásfestés, a locsolás, a finom húsvéti ételek, a nyuszi, valamint a bárány. Tibi elárulta, hogy õ néha személyre szabott locsolóverset szokott írni, így teszi még különlegesebbé a locsolást, de sok hagyományos, ismert locsolóverset is tud. Mindkét fiú nagyon szeret locsolkodni. A tavaszi szünet elõtt a suliban is meglocsolják a lányokat, de húsvéthétfõn a szomszédokhoz, a családtagokhoz, barátnõkhöz is elmennek. Norbi közel ötven lányhoz jut el, Tibi körülbelül húszhoz. Locsolkodás után persze kapnak szépen kifestett hímes tojásokat vagy csokitojást. Kisbenedek Katalin tanárnõ azt is elmesélte, hogy õt még vödör vízzel is locsolták. Azt sokkal jobban szerettem, hiszen a víz után átöltöztünk, megszáradtunk, de a többféle kölni után azért más a helyzet mondta mosolyogva a tanárnõ. Éneklem a tavaszt, a fényt József Attilára emlékeztünk, a magyar líra elõtt tisztelegtünk, kedvenc verseinket olvastuk és meghallgattuk a mások számára kedves verssorokat a költõ születésnapján, április 11-én. Az ország számos településén, de a határon túl élõ magyarlakta vidékeken is költõ-olvasó találkozókat, irodalmi esteket, könyvbemutatókat tartottak a magyar Költészet Napján. Kerületünkben a SZEGLET (Szabad Elven Gondolkodó Literátorok Egyesült Társasága) irodalmi kör idézte fel az egyik legellentmondásosabb költõnk alakját. Versein, levélrészletein keresztül mutatta be 32 évnyi életét, irodalmi munkásságát. A Domanits András László által rendhagyó módon megírt összekötõ szöveg számtalan érdekességre hívta fel a figyelmünket, így arra is, hogy 28 budapesti házon állna emléktábla, ha minden olyan házat megjelölnénk, ahol József Attila tizenöt év alatt lakott. Életrajzában élettársáról, Szántó Juditról és legnagyobb szerelmérõl, Vágó Mártáról többet olvashatunk, mint a költõ utolsó, beteljesületlen szerelmérõl, Kozmutza Flóra gyógypedagógusról, aki Illyés Gyula felesége lett. Mai napig tisztázatlan, hogy a költõ öngyilkos lett, vagy véletlenül gázolta halálra a balatonszárszói állomásról induló tehervonat december 3-án, de az tény, hogy két haláleset is megrázta abban az évben: barátja, Juhász Gyula öngyilkos lett, és szeretett sógora, Makai Ödön is meghalt. Az irodalmi kör tagjai közel negyven verset olvastak fel, illetve szavaltak el a kis létszámú közönségnek a budafoki Szabó Ervin Könyvtár galériájában, Halpert Mária festõmûvész képei között, köztük József Attila ismert (Mama, Anyám, Kései sirató, Kertész leszek, Rejtelmek ) és kevésbé ismert (levélrészlet Vágó Mártához, A betûk sivatagában ) mûveit. Saját verseikbõl is bemutattak néhányat a hallgatóságnak. Varga Magdolna Születésem címû versét Kálmán Zsolt kísérte gitáron, míg a SZEGLET legfiatalabb irodalmárja, Faragó Dániel felolvasásai során kiváló elõadói képességérõl is tanúbizonyságot tett. Az ünnepi mûsor harmadik, befejezõ részében a kör tagjai kedvenc költõik mûveibõl nyújtottak át egy csokorra valót a verseket kedvelõ közönségnek. TAMÁS ANGÉLA

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21.

11 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Összhangban önmagunkkal Németh Szilvia Ngawang Dolkar sorselemzõ nem használ üveggömböt, se mágikus praktikákat, nem rendez szeánszot, és nem jósolja meg senkinek, hogy megnyeri a Lottó ötöst, vagy, hogy Szabó Kázmér lesz a férje. Sors- és életútelemzéssel, spirituális tanácsadással, valamint gyógyítással segít az embereknek problémáik megoldásában. Célja, hogy a hozzá fordulók a lehetõ legpontosabb képet kapják életútjukról, személyiségükrõl és egészségükrõl. Minden mozgásban van, minden állandóan változik. A problémáink kilencven százaléka abból adódik, hogy nem akarjuk a változásokat követni, nem akarunk változni, ezért életünk folyamán többször elõfordul, hogy megrekedünk, valami elakad, és úgy érezzük, nem megy tovább. Ez sorsfelhívás! A test, a lélek és a szellem harmóniája a legfontosabb, ezért új útra kell térnünk, ki kell lépnünk addigi helyzetünkbõl, az egy helyben topogó állapotunkból. A változtatás szándékáról mi döntünk, a sorselemzés, az ezoterikus tanácsadás csupán abban segíthet, hogy utat mutat, miképpen tehetjük ezt meg, milyen utat választhatunk és hogyan. Hiszek az együttérzés és az egyetemes szeretet gyógyító erejében. Nagy hatással volt rám dr. Danima Damdindorj, aki orvosi munkájában a hagyományos tibeti mongol gyógyászatot is használja, és sokat köszönhetek A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola tibeti származású tanárának, Choegyal Tenzinnek, aki segített, hogy megértsem a buddhista filozófia lényegét beszélt röviden hitvallásáról Németh Szilvia, aki kártyavetéssel, autogén tréninggel, relaxhipnózissal, beszélgetõs terápiával és oldásokkal segít embertársainak a harmónia megteremtésében. T.A. Nappali Hangulat Lélekvédõ Klub Mit és hogyan is tettünk az elmúlt idõben? Van-e bátorságunk szembenézni önmagunkkal? Kellene Két dolgot biztos, hogy tettünk: az egyik amit jobban szerettünk az, ami nem feltétlenül a muszájból született. Ez volt a kedvünkre való! Kártyázni, enni-inni, ünnepelni, pajkoskodni, susárolni, bölcs tanácsokat osztogatni, pingpongozni, kirándulni, színházba-moziba járni, kiállításokat megtekinteni, vendégségbe menni, vendégeket fogadni, bográcsozni és még annyi-annyi mindent, mely örömet szerzett számunkra. Na, és a másik dolog az, ami a kell háztájáról érkezett Kellett szembesülni önmagunkkal, még úgy is, hogy ha azt a tükröt tartották elénk, mely nem csak a kellemest mutatta. De hát ettõl kerek az élet: elénk kerül az, amit választunk és amiben gyönyörködünk és az is, ami próbára tesz, s talán változtatni is tud rajtunk. És ez a lényeg: a változás/változtatás lehetõsége fel van ajánlva lehet élni vele! Minden érintett érdeklõdõt várunk, ha úgy gondolja, hogy klubéletünkbe kíván bekapcsolódni. (Megjelent klubunk idõszaki kiadványában) Rendõrségi hírek Tévét loptak A Balin utcában betörtek egy lakásba, ahonnan egy Orion típusú televíziót a hozzá tartozó mûholdas dekóderrel együtt tulajdonítottak el. Lopási kár: Ft, rongálási kár kb Ft. Rézkábelt vittek el A Növény utcai építkezési területrõl kb. 120 méter rézkábelt tulajdonítottak el. A lopási kár meghaladta a Ft-ot. Szerszámokkal távoztak A Dózsa György utcában található telephelyrõl, a tárolókból kézi szerszámokat, gépeket, illetve rézcsöveket tulajdonítottak el. A szerszámok, illetve a gépek lakattal ellátott szekrényekbe voltak elzárva, amirõl a lakatot levágták. A rongálási kár Ft, a lopási kár Ft. Közeleg a húsvét Kezdõdik az ünnepi készülõdés, megkezdõdik a bevásárlás idõszaka. Ez a bûncselekmények elkövetõit tettre készteti. A bevásárló helyeken nagyobb a tömeg, a vásárlók a szokásosnál nagyobb összegeket tartanak maguknál. A figyelem a vásárlásra koncentrálódik, így könnyebb észrevétlenül eltulajdonítani különbözõ értéktárgyakat. Néhány pillanat is alkalmat adhat arra, hogy az õrizetlenül hagyott táskákat a tolvajok magukkal vigyék. Az elkövetés elsõsorban a pénztárca, illetve az abban lévõ értékek, igazolványok, bankkártyák felé irányul. A XXII. kerületi rendõrkapitányság kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintõek, az élelmiszerek válogatásakor, vásárlásakor se tévesszék szem elõl értékeiket!

13 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 13 Kivívni, amit csak lehet Nagy sikert ért el a tõrvívó Szalai Szonja, aki a klagenfurti vívó kadett Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett egyéniben. A még csak 16 éves honvédos versenyzõnek a családjától sem áll távol a sport: mindkét szülõje testnevelõ tanár, akik most leginkább balatoni gyereküdültetéssel foglalkoznak magánvállalkozásban. A négytagú család hét éve él a Húr utcai társasházban. Szonja féltestvére, Kemenes Szabolcs (26) is sportoló, a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának kapusa. Húga eddig mindig kerületi iskolába járt: általános iskolásként a Kossuth Lajos utcába, most már gimnazistaként a Kempelen Farkas Gimnáziumba. A vívással úgy került kapcsolatba, hogy édesanyja olvasott egy újsághirdetést, és elvitte õt az elsõ vívóedzésre a pesti Dózsa György úti Honvéd sporttelepre. Már ott jó élményben volt része, és akkor még párbajtõrözõként megragadt a piros fehéreknél, de most már az angyalföldi Rozsnyai útra jár a tõrözõkkel együtt edzeni, ott van ugyanis a klub új és modernebb vívóterme. Edzõje, Bernát Zoltán ugyan egy kicsit idõsebb, mint a vívóterem, de ennek ellenére is jól megértik Sikeres szereplés a karate magyar bajnokságon A Sozsin Wado Karate Egyesület versenyzõje, Bisztrony Balázs magyar bajnoki címet szerzett a 84 kilogrammos felnõttek közötti küzdelemben március én Budaörsön rendezték a WKF karate magyar bajnokságot. A kétnapos versenyen körülbelül 40 klub több mint 500 versenyzõje mérte össze tudását. Bisztrony Csaba vezetõedzõ elégedett a szerepléssel, mivel Bisztrony Balázs az U21-es korosztályban a +78 kg-ban 3. helyezést ért el, viszont a 84 kg-os felnõttek között nem talált legyõzõre, a döntõ mérkõzések között az egyik legszínvonalasabb, akciódús mérkõzésen 6-1-re gyõzte le ellenfelét. Egyesületünk szeretettel várja azok jelentkezését, akik érdeklõdnek a karate iránt. Rendszeres sportolási, edzõtáborozási, versenyzési lehetõséget biztosítunk tagjaink számára. Edzések: szerda péntek ig. Helye: Bp. XXII., Gádor u. 105., általános iskola. Ingyenes próbaedzés! Jelentkezés folyamatos! Érdeklõdni: Bisztrony Csaba 5. dan szakedzõ, telefonon a 06 (70) ös telefonszámon lehet. Személyesen edzésidõben. egymást. Szonja úgy érzi, a korábban szövetségi kapitányként is dolgozó szakember megérti õt, tudja, mi a jó neki a páston; megvan az összhang közöttük, és õ is nagyon tiszteli mesterét. Már az eddigi sikereinek is nagyon örül, tudja, mekkora szerepe van ebben Bernáthnak. Némi önismeretrõl árulkodik, hogy saját képességeirõl szólva elmondja, hogy a többiekhez képest inkább vékony, mint erõs, de az ausztriai kontinensbajnokságra jól felkészülve érkezett; állóképessége ezúttal is rendben volt. Már a táblára kerülés elõtti körmérkõzések során érezte, hogy jó formában van: valamennyi csörtéjét megnyerte, és úgy gondolta, éremre is esélyes lehet. A kieséses szakaszban is jól teljesített, és az aranyéremmel még saját elvárásait is túlszárnyalta. Fizikai állapotát a heti öt két- két és fél órás edzés alakítja; a rendszeres hétvégi versenyek pedig a szabadidejét is. A szinte minden idejét kitöltõ tanulás és a sport mellett nincs különösebb passziója, jelenleg udvarló sem rabolja az idejét. A testnevelés órák alól nem kér felmentést; kifejezetten kedveli a tantárgyat, de iskolai versenyeken már nem indul el. Sportpályafutásával kapcsolatban is elõretekint: jövõre elsõéves juniorként a horvátországi porecsi Európa-bajnokságon és a moszkvai vb-n szeretne jól szerepelni. Az idei Eb utáni világbajnokságon is vívott Jordániában. Tisztában volt azzal, hogy egy hónapon belül kétszer nehéz lesz kimagaslóan szerepelnie. A kadett egyéni 7. helyezésrõl szólva azt mondja, az elején izgult, pedig akkor még jól ment neki a vívás: a nyolcas döntõben viszont lehet, hogy elfáradt: nem sikerült azt az olasz lányt megvernie, akit Klagenfurtban legyõzött. NA Budafókás sikerek a Budapest Bajnokságon Budafok úszóversenyzõi rangos versenyen mérették meg magukat az elmúlt hétvégén. Az indulók között volt Cseh László, Gyurta Dániel, Jakabos Zsuzsanna, vagyis a hazai úszósport elitje. A háromnapos Budapest Bajnokság egyik ha nem a legnagyobb meglepetésembere a Budafóka XXII. SE alig 15 esztendõs úszója, Mészáros Dóra. A serdülõválogatottban már sikerrel bemutatkozó Mészáros Márk húga, aki ebben a hónapban töltötte be 15. életévét, óriási meglepetésre 50 m háton diadalmaskodott, nagyon jól hangzó neveket maga mögé utasítva. Ugyanezen a versenyen Székelyi Dániel három számban is nagy egyéni csúcsot úszott, amivel a korosztályos ranglista élére került. Ezzel az eredménnyel a serdülõválogatott keretben is helyet kell, hogy kapjon! A Budafóka fiatalabb úszói sem tétlenkedtek az elmúlt hetekben. A 9 éves Szõke Viktória 50 méter mellúszásban megnyerte a diákolimpia országos döntõjét!

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool stb. Hétvégén is! : Széchenyi-kártya ügyintézés! Dél-Budán egyedül az Ipartestület székházában igényelhet és hosszabbíthatja meg Széchenyi-kártyáját. Bõvebb információ: LEGYEN ÖNNEK IS PÁRJA! Társkeresõ Iroda Fényképes és színvonalas adatbázissal! Ez nem internet, ez valóság! Tel.: 06 (30) Randevúzzon még MA! Új épület kivitelezése, régi épület felújítása. Teljes körû szakipari munkák garanciával. Kisebb munkát is vállalunk. Szili Tibor , GÁZ, FÛTÉS, VÍZ szerelése Megbízható munka. Korrekt árak. Tel.: MATEMATIKA-, ANGOLTANÍTÁST vállal egyetemet végzett tanár JAKAB LAJOS 1224 Bp., Mátyás kir. u (egész nap), (este). Aprók TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍ- NEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Grundig, Nordmende, Samsung, Vestel, Schneider). Tel.: KÖLTÖZTETÉS, zongora, páncél, konténeres sittszállítás. TÉTÉNY TEHER , DAJKA-, gyermekfelügyelõ-, gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Képzõ, tel.: Nysz XXII. kerület, Vencel-kert mellett 1-tõl 3 szobásig lakások eladók. Kínálatunkból: 42 nm-es, 1 szobás (1+félszobássá alakítható), DNY-i fekvésû, panorámás, új építésû lakás eladó Ft-tól. Érd.: VENCEL-KERT mellett 96 nm-es, 3 szobás, D-i fekvésû tetõtéri lakás, közvetlenül a beruházótól eladó Ft-tól. Érd.: REDÕNYÖSMUNKÁK, párkányok, szalagfüggöny, napellenzõ, harmonikaajtó, szúnyogháló, reluxa gyártása, javítása, szerelése precízen, garanciával. Németh Miklós, VIZES FALAK, pincék utólagos szigetelése garanciával. Mûszeres falnedvességmérés. Épületek hõtérképezése. Falszárító vakolatok forgalmazása , , SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, parkettázás. Kisebb munkát is vállalok Fogtechnikus Javítás 3000 Ft, fogsor Ft Bp. XXII., Hómezõ u. 45. Tel.: , Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termõföld, murva, zöldhulladék AUTÓSISKOLA Szabó Szilveszter közlekedésmérnöknél. Jogosítványosoknak gyakorlóórák. tel.: HÚSVÉTI TEKEVERSENY április én a NAGYTÉTÉNYI TEKEPÁ- LYÁN. Fõdíj: füstölt sonka. Érdeklõdni: vagy a helyszínen: 1225 Bp., Angelli út 64. (régi Kohász-pálya) BUDAFOKON EXKLUZÍV ÉPÍTÉSI TE- LEK ELADÓ. Közmûves, többlakásos társasház építésére alkalmas. Tel.: TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVI- SELET, TÁRSASHÁZKÖNYVELÉS. Megbízható, lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron. Kérje ingyenes tájékoztatónkat, árajánlatunkat. Tel.: MATEMATIKA középiskolásoknak. Év égi hajrá. Házhoz megyek. Óradíj: 3000 Ft/90 perc. Tel.: KERTÉPÍTÉST, kertgondozást, gyepesítést, gyepszõnyegfektetést, gyepszellõztetést, sövénnyírást, gépi kaszálást vállal kertészmérnök házaspár TETÕFEDÉS, kúpozás malterozással, bádogozás, csatornacsere. Viharkár. Új munkák szakszerû kivitelezése. Lóránt Árpád bádogosmester. Tel.: , Jurácska Istvánné, sz. Katits Éva kelenföldi lakos elhunyt. ÖRÖKÖSÉT KERE- SEM. Tel.: ICE-THERM KFT. Graytherm EPS alaprendszer EPS 80 polisztirol 1nm, polisztirol ragasztó 5 kg, üvegszövetháló 145g 1,1 nm, 0,032 W/mk 5 cm 1100 Ft 8 cm 1590 Ft 6 cm 1230 Ft 10 cm 1820 Ft 7 cm 1360 Ft 12 cm 2100 Ft Knauf Economy 044 tekercses kõzetgyapot 5 cm 245 Ft/nm 10 cm 490 Ft/nm 1222 Bp., Pannónia utca 31. Tel.: , , az Önkéntesség éve Az Önkéntesség éve alkalmából közzétett önkormányzati felhívásra számos jelentkezés érkezett, melyet ezúton is köszönnek a szervezõk. A személyes találkozóra május 5-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel kerül sor. Helyszín: a Városháza Záborszky Nándor terme (Díszterem) Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. A megbeszélésre szeretettel meghívjuk mindazokat, akik elõzetesen bejelentkeztek, de örömmel várjuk további érdeklõdõk csatlakozását is az eseményhez. További információ: a es telefonszámon vagy a címen kérhetõ. FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS Budafok középpontjában. Dr. Polgár Adrienn, bejelentkezés: A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Felelõs kiadó: Paál Anita Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor, Papp Tibor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Telefon: Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató

15 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Programajánló Rózsavölgyi Közösségi Ház 1221 Budapest, Ady Endre út 25. Tel.: , Heti rendszeres programok Hétfõ 18 óra: nõi torna, 19 óra: baranta. Kedd 19 óra: jóga. Szerda 20 óra: Zumbaedzés. Csütörtök óra: Gyermektáncház, óra: Pingpong. Könyvtár: hétfõn és csütörtökön ig. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves látogatónknak és tagunknak! Májusi elõzetes: 3-án, kedden 15 óra: Nyugdíjasklub. Május 14., szombat: Itt a 14. Patak Parti! Hamarosan kézhez kapják Völgy hírmondónkat a részletes programmal! Szeretettel várjuk a Völgy minden lakóját! 21-én, szombaton 8 16-ig MAGYAROK VÁSÁRA. Pest közeli õstermelõk termékei, budafoki, rózsavölgyi kézmûvesek portékái óráig: Egészségnap. Tisztelt Rózsavölgyiek! Kedves Vendégeink! Amennyiben szívesen látogatják a Közösségi Ház rendezvényeit és közösségi programjait, kérjük, adójuk 1%-ával ben is támogassák a szervezõ Rózsavölgy Egyesület munkáját! Adószámunk: Köszönjük! Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budapest XXII. ker., XVI. u , vasárnap 10 óra: a Kõbányász parkban májusfaállítás, koszorúzás, megemlékezés a kõfejõk emlékmûvénél. A kõfejtõkrõl megemlékezik Haász Orsolya. Délután kötetlen játékos programok gyerekeknek a parkban. 3., kedd : Zenés nõi kondicionáló torna. 4., szerda 18 óra: Polgári Kör összejövetele. Vezeti: Pelikán Imre elnök. 5., csütörtök 17 óra: Fotóklub. Vezeti: Kutas Endre alelnök. 18 óra: Ki mit gyûjt klub. 6., péntek óra: Zenés nõi kondicionáló torna. 10., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó : Zenés nõi kondicionáló torna. 11., szerda 18 óra: Barossi Rovó Társaság összejövetele. 13., péntek óra: Zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó. 17., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub. Vezeti: Tóth Béla titkár. Egészségügyi torna : Zenés nõi kondicionáló torna. 18., szerda 17 óra: Öreg cserkészek találkozója. Vezeti: Czettele Gyõzõ. 20., péntek óra: Zenés nõi kondicionáló torna. 24., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna : Zenés nõi kondicionáló torna. 25., szerda 18 óra: Barossi Rovó Társaság összejövetele. 27., péntek 19 óra: Iparostalálkozó. Vezeti: Ipolyvölgyi János és Körösztös Péter. 31., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna : Zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó. A Baross Gábor Közösségi Könyvtár nyitvatartási ideje hétfõn óráig, valamint pénteken óráig. Zenés családi torna minden hétfõn ig, valamint csütörtökön óráig. Beindult a szülõk és gyermekek játékos délutánja minden szombaton óráig a közösségi házban. Egyéb tornatermi foglalkozások: felnõttek asztalitenisz-edzései minden szerdán óráig, valamint minden szombaton óráig. Fiatalok asztalitenisz-edzései minden vasárnap óráig. Szociális Otthon Nappali Lélekvédõ Klub egészségügyi tornája minden héten szerdán délelõtt 8 11 óráig, valamint pénteken óráig. Harcos Erõ csapat edzései mindennap szerda kivételével 19 órától ig. Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-ház (Nagytétényi út 306.) Tel.: , Állandó programok: Kézmûves-foglalkozás: minden hónap utolsó hétfõjén órától. Helytörténeti Kör megbeszélése: minden hónap 2. hétfõjén 18 órától. Bélyeggyûjtõ klub: péntek Saolin kungfu: hétfõ, szerda Jazzbalett: kedd: , szerda , csütörtök ig, péntek ig. Versenytánc: csütörtök , péntek Nyugdíjasklub: minden hónap 1. hétfõjén zenés rendezvény és 3. hétfõjén klubfoglalkozás. Tétény Rex Asztaltársaság: minden csütörtök Cserkészek összejövetele: minden hónap 1. hétfõje (Nagytétényi út 312.). Kártyások klubja: minden hétfõn 16 órától 19 óráig. Vállalkozók, Iparosok, Kereskedõk Klubja: minden hónap utolsó hétfõjén, Szelmannház pincéje. Családi vasárnap: minden hónap 2. vasárnapján 14 órától. Ingyenes tanácsadás Baksayné Foszler Ibolya okleveles építõmérnök, építésztervezõ, igazságügyi szakértõ (szakterület: építéstechnológia, beruházás, beruházás-lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés, ingatlan-értékbecslés, építési lehetõségek, építésengedélyezés) minden páros héten hétfõn óra között, a es telefonszámon történõ egyeztetés alapján. A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székháza 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Hastáncoktatás: hétfõ, szerda Budafoki Kempo: hétfõ, csütörtök , péntek Capoeira: kedd, csütörtök , szerda Fejlesztõtorna: kedd, szerda, péntek Beiratkozás: folyamatosan. Hatha jóga: hétfõn Intimtorna: tanfolyamvezetõ: Bartal Lászlóné. Nõi alakformáló torna: kedd óra, csütörtök óra között. Versenytánc: tánciskola kezdõknek: vasárnap óra. Tánciskola haladóknak: vasárnap Tanfolyam díja: diák 6000 Ft/8 alkalom. Felnõtt: 8000 Ft/8 alkalom. Versenytánc hobbi szerda, péntek Standard és latin-amerikai szerda, péntek , vasárnap Egyéni foglalkozásoknál érdeklõdni: 06 (30) Kismamajóga: csütörtök ig. Jelentkezés folyamatos. TÁ-TI-KA Babazene: hangszeres foglalkozások: 0 4 éves korig minden csütörtökön 9.15-tõl és 10 órától, folyamatos csatlakozási lehetõség. Jelentkezés, információ: 06 (20) , Fa kalinka: kézmûves-foglalkozás hétfõ Élménytanulás angolul 1 éves kortól kisiskolás korig. Foglalkozások: hétfõn ig, csütörtökön óráig. Jelentkezés, információ: 06 (20) , Ipartestület székház (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) programjai: Állandó programok: Társastáncoktatás gyerekeknek: éves korig minden pénteken óráig. Mûvészi torna és balettképzés: 3 éves kortól. Hétfõnként órától. Jóga: minden kedden óráig. Integráljóga tanfolyam, folyamatos jelentkezés, vezeti: Extatika. Callanetics: hétfõnként 19 órától. Angol nyelv óvodásoknak: kedden órától, pénteken órától. Karate: kedden és csütörtökön 18 órától. Ringató: minden csütörtökön 9.30 órától és órától. További információért kérjük, hívja a 06 (30) es telefonszámot vagy látogassa meg honlapunkat: Rózsakert Közösségi Ház (1223 Bp., Dézsmaház u. 33.) Rendszeres programok: Fiatal felnõttek klubja havonta egy alkalommal. Érdeklõdni lehet Balogh Miklósnál ( ). Nõi közösség kéthetente szerdánként 9.30-tól (legközelebb április 27-én). Téma: Mit üzen a Biblia egy mai nõ számára? Bibliai tárgyú elõadások minden vasárnap 10 órakor. Tanuljunk együtt a Bibliából! minden pénteken tól. Mindenkinek, aki szeretne gyakorlati módon lelki dolgokról tanulni. Kihelyezett program: Baba-Mama Kör. Szeretettel várunk minden babát, anyukát és leendõ anyukát minden hónap elsõ szerdáján 9.30-tól (május 4., június 8. ). Téma: Beszélgetünk a gyereknevelésrõl, családról, vagy ami éppen foglalkoztat minket. Helyszín: változó. Jelentkezés: Fodor Júlia Réka: Ünnepi programok: Nagypénteki megemlékezés április 22-én tól. Húsvéti megemlékezés április 24-én. Elõadó: Michael Loftis (USA). Téma: A harmadik napon feltámadt.

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 21. Gondolatok a kertben Hogyan alakítsunk ki izgalmas, mégis jól fenntartható évelõágyat? Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük, amik több mint két éven keresztül minden évben hajtanak. Ezek a növények föld alatti részek (hagymák, gumók, gyöktörzs, tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek, talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal, habitusukkal díszítenek. Néhány hét az, amíg látványos virágokat hozhatnak, ezek természetesebb hatásúak, mint az egynyáriak virágai. Az évelõk leginkább a burjánzó természet és az évszakok váltakozásai jelzésére alkalmazhatók legjobban. Nagyon jól használhatóak arra, hogy a magas cserjéket elválasszuk a gyeptõl, és kellemes térfalat hozzunk létre magas épített elemek körül, falak elõtt, házak sarkánál. Az évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható, laza vonalvezetésû évelõszigetet, épületek geometriai formáját feloldó, cserje- és facsoportokat lezáró évelõágyakat és évelõ szalagágyakat, amik vonalas kerti elemek (kerítés, sövény) tövéhez ültetve annak formáját bekapcsolják a kert szerkezetébe. Az évelõszigetek kialakításánál a magas, hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe, és a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb, változatos levélszínû, lombmintázatú növényeket. A lezáró évelõcsoportok célja az, hogy az épületeket vagy a cserjefoltot, fákat a kert szerves részévé tegyék, egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a határok felé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra. A vonalas szalagágy tervezésénél a legfontosabb, hogy legalább 2 m széles legyen, hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos, természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. Évelõágyba általában cm nagyságú évelõket használunk. Fontos szempont az, hogy a kijelölt hely milyen ökológiai adottságokkal bír: a napfénykedvelõ növények árnyékban felnyurgulnak, rosszul fejlõdnek, az árnyékkedvelõk megégnek a napon. Ugyanilyen fontos tényezõk a terület talajadottságai és vízellátottsága. A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja, ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot, és virágzási csúcsokat alakítunk ki, amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május június), nyár közepén (július augusztus) és szeptember környékén. Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket: a hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét, ezek különleges, magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum), mályvarózsa (Alcea), tündérfürt (Aruncus), szarkaláb (Delphinium), mákkóró (Macleaya), magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. Alkalmazzuk õket szoliterként, kis egyedszámban. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas ( cm), sokáig virágzó fajták: kerti margaréták, bugás lángvirág (Phlox), sárga cickafark (Achillea filipendulina), egyes õszirózsafajták (Aster sp.). Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban, fajtánként is változtatva, többszörös ismétléssel ültetni, ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû, rövidebb virágzási idejû fajtákat: haranglábhibridek (Aquilegia), íriszek, keleti mák (Papaver orientale), varjúhájak (Sedum), levendula, rozmaring (Rosmarinus). Végül helykitöltõket, térlazítókat alkalmazhatunk, amelyek alacsony, talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium), tatárvirág (Iberis), arany pimpó (Potentilla aurea), zöldhúr (Sagina), kakukkfû (Thymus), hegyi ternye (Alyssum montanum). A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra, hogy az egészséges, bokros növényt válaszszunk. Évelõket õsszel és tavaszszal ültethetünk. A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre, olyan sûrûn, hogy kényelmesen kifejlõdhessenek, de ne legyenek nagy hézagok köztük. Az évelõágy a 2-3. évben éri el a végleges kinézetét, ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talaj-elõkészítés során is. A talajt legalább 30 cm mélyen ássuk fel, és távolítsuk el a tarackokat és az évelõ gyomok gyöktörzsét. Fontos a tápanyagutánpótlás: telepítés elõtt forgassunk be a talajba kg/m 2 mennyiségben érett marhatrágyát vagy komposztot. A talaj állapotától függõen rendszeresen pótoljuk a tápanyagot tápoldatozással vagy hosszan lebomló mûtrágyával. Folyamatosan öntözzünk, a növények igényeinek megfelelõen. A hosszú távon leggazdaságosabb megoldás az automata öntözõrendszer, ami csepegtetõ csõvel vagy izzadócsõvel látja el a növényeket megfelelõ mennyiségû vízzel. Kapálással lehet a gyomokat eltávolítani, emellett évente kora tavasszal talajszintig le kell vágni a visszaszáradt részeket. Elnyílás után vágjuk le az elszáradt virágokat, így egyes fajok még másodvirágzásra is képesek. Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz.) 2003: Növények a kertépítészetben, Mezõgazda Kiadó Nagy dísznövénylexikon, Pannon-Literatúra Kft., FRIEDMANN MÁRTON OKLEVELES TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ MÉRNÖK FITOLAND DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZET Köszöntsük együtt az édesanyákat! A Fitoland Dísznövénykertészet egy ajándékutalvánnyal kedveskedik annak, aki anyák napján (május 1-jén) nálunk vásárolja meg a virágot! 3000 Ft felett 500 Ft ajándékutalvány 5000 Ft felett 1000 Ft ajándékutalvány Kérje az ajándékutalványt a pénztárnál! A kupont június 1. és augusztus 20. között vásárolhatja le áruházainkban. Az akció részleteirõl a honlapon, illetve áruházainkban érdeklõdhet. Várjuk vissza nyáron! FitoLand Dél-Buda Bp., XXII. ker. Rókales u. 2-4 (a Szoborpark mellett) Nyitva: mindennap között Telefon: ,

17 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Meghívók Javaslatokat várunk a évre szóló Kerületi Környezetvédelmi Programra A Klauzál Gábor Társaság tagjai szeretettel meghívják önt és családját a április án (pénteken és szombaton) immáron hatodik alkalommal megrendezésre kerülõ Klauzál-napok Tétényben rendezvényeire április 29-én, pénteken: : A Klauzál-napok megnyitása és megemlékezés Korizmics Lászlóról dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke tól: A díszsírhely megtekintése, koszorúzása : Iskolások vetélkedõje: Klauzál Gábor és Korizmics László élete és munkássága címmel április 30-án, szombaton: Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél 11.00: Megemlékezés a mûemlék Szent Mihály-kápolnánál Budatétényben (1223 Budapest, Kápolna u. 31.). Az aradi vértanúk özvegyei Hernády Zsolt történész vetítettképes elõadása : Séta a Klauzál Gábor utcán a Klauzál-villához (1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 6/A) : Tiszteletadás és koszorúzás a Klauzál-emléktábla és a Deák széke emlékhelynél a Klauzál-villa elõtt és bortörténeti elõadás a Klauzálvilla pincéjében (1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 6/A). Klauzál Gábor és Korizmics László címmel történelmi elõadások a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében (1225 Budapest, Kastélypark utca 9 11.) 15.00: Megnyitó: dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke : Korizmics László élete dr. Demeter Zsófia történész elõadása : Korizmics László és Klauzál Gábor Kistétényben JÓTÉKONYSÁGI NAP JAPÁNÉRT I. Adománygyûjtés a katasztrófa károsultjainak támogatására. Idõpont: április 22., péntek Helyszín: Artstation Kulturális Mûvészeti Alkotó Kft., 1113 Budapest, Karolina u. 16. Tel.: 06 (70) , 06 (1) , MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága nyílt pályázatot hirdet a kerületben élõ fiatal elõadómûvészek, valamint zene-, képzõ- és iparmûvészek számára. Az ösztöndíj idõtartama: 12 hónap Az ösztöndíj összege: kategóriánként havi bruttó ,-Ft, mely összeg adóköteles. A pályázat benyújtásának határideje: május óra A pályázat részletes kiírása megtalálható a internetes oldalon, vagy beszerezhetõ a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kapható a telefonszámon. A jelenleg aktuális Környezetvédelmi Program 2005-ben készült és évre vonatkozik (http://www.bp22.hu/onkormanyzat/koncepciok). A környezet védelmérõl szóló évi LIII. törvény 48/B. -a és a 48/E. -a értelmében a közötti idõszakra vonatkozó Kerületi Környezetvédelmi Programot 2011-ben el kell készíteni, célszerûen összhangban a III. Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Stratégiával, a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiával, illeszkedve a kerületi koncepciókhoz, programokhoz, valamint tágabb területi, regionális koncepciókhoz, programokhoz. A program kiindulási alapja - a 2006-tól induló Kerületi Környezetvédelmi Program elõrehaladása (http://www.bp22.hu/dokumentum/bp22_konc_2947.doc), - a kerület környezeti állapota, lakossági vélemények, javaslatok. A javaslatokat április 29-ig lehet leadni, személyesen a polgármesteri hivatal (Budapest XXII., Városház tér 11.) portáján, a borítékra írják rá: Környezetvédelmi Program ; vagy elektronikus úton a környezetvédelmi referensnek ( Könyvtári zárva tartás A kerületi FSZEK könyvtárak értesítik kedves olvasóikat, hogy állományellenõrzés miatt ZÁRVA tartanak. FSZEK Budafoki Könyvtár (1221 Bp., Kossuth Lajos utca 30.) május 2 7-ig ZÁRVA, a FSZEK Nagytétényi Úti Könyvtár (1225 Bp., Nagytétényi út 264.) május 9 14-ig ZÁRVA.

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Hirdetmény április 21. A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat mint tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Cím Eladási ár (bruttó Ft) Foglaló (bruttó Ft) Bp. XXII., József A. u. 1/B Ft Ft /1. hrsz., 1091 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Panoráma u Ft Ft /13. hrsz., 1155 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 55. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /14. hrsz., 1640 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /15. hrsz., 1649 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 61. és 63. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Barót köz Ft Ft /3. hrsz., felépítményes ingatlan (telek: 778 m 2, épület: 358 m 2 ) Bp. XXII., Klauzál u Ft Ft /5/A/2. hrsz., pince (415 m 2 ) Bp. XXII., Alsósas u Ft Ft /0/A/1. hrsz., lakás, tároló m 2 Bp. XXII., Nagytétényi út Ft Ft (als. 1. és fszt. 2.) /0/A/1., 3. hrsz., lakások 69 és 33 m 2 Bp. XXII., Olajhegy u Ft Ft /0/A/1. hrsz., lakás 32 m 2 Bp. XXII., Nagytétényi út Ft Ft /0/A/9. hrsz., helyiség 19 m 2 A József A. utcai, a Temesvári és Panoráma utcai ingatlanok elõtt az utcában víz, villany, gáz, csatorna van, a Barót közben víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni. A Barót közben lévõ 3 szintes lakóház (pince, földszint, tetõtér) kb. 60%-os készültségû, az ingatlan elõtt az utcában víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni. A Klauzál utcai pince megközelítése a társasház utcafronti udvarrészén keresztül biztosított. A kétágú, átjárókkal összekötött, természetes szellõzésû pincében víz és villany van. A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpont-egyeztetést követõen van lehetõség (tel.: , Belkó Judit). Az ingatlanok közmûbekötésének költségei, a közmûfejlesztési hozzájárulások, valamint a telkeken esetlegesen lévõ alépítmények, építmények bontása a vevõt terhelik. További információ az övezeti elõírásokkal, a beépítéssel/átépítéssel kapcsolatban az Építéshatósági Irodától, a szabályozási tervvel kapcsolatban a Fõépítészi és Városrendezési Irodától, közmûvesítéssel kapcsolatban a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodától a polgármesteri hivatalban (Bp. XXII., Városház tér 11.) kérhetõ. A fenti önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok értékesítési feltételei: A megjelölt közmûvek a telkek és a Barót közben lévõ felépítményes ingatlan esetében az ingatlan elõtti közmûvet jelentik, bekötés nélkül. A Klauzál utcai ingatlannál a megjelölt közmûvek az ingatlanban bent vannak. Az egyéb közmûbekötések költségei (közmûvek felé fizetendõ + önkormányzat felé fizetendõ közmûfejlesztési hozzájárulás) a vevõt terhelik. Önerõs közmûépítés esetén minden költség a vevõt terheli. A vételiszándék-nyilatkozatot írásban kell benyújtani, megjelölve, hogy a vevõ melyik ingatlant kívánja megvásárolni. A kérelemben az elérhetõséget és a vevõ vagy vevõk adatait fel kell tüntetni (név, születési hely és idõ, anyja neve, személyi szám, adóazonosító, állandó lakcím, telefonszám). Amennyiben a vevõ értesítési címe idõközben megváltozik, úgy köteles arról az eladót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a szerzõdés aláírásáig további vételi szándék beérkezik, úgy a jelentkezõk között licitet tartunk, és a legtöbbet ajánlóval kötjük meg az adásvételi szerzõdést. Az adásvételi szerzõdés aláírásáig a bruttó vételár 10%-át kerekítve kell foglalóként csekken befizetni vagy átutalni a KÖSZ 22 Kft. számlájára. A szerzõdéskötés a KÖSZ 22 Kft.-ben (Bp. XXII., Kereszt u. 2.) történik. Az ingatlanoknál a teljes vételár kifizetése egy összegben a szerzõdés hatályossá válását követõen, az errõl szóló értesítés átvételét követõ 8 napon belül esedékes (6-8 hét). A szerzõdés hatályossá válik, amennyiben a Fõvárosi Önkormányzat nyilatkozik, hogy nem él elõvásárlási jogával, mely jogot az évi XXXIII. tv. biztosítja számára. A nyilatkozat beszerzése az eladó kötelezettsége. ÉRDEKLÕDNI LEHET: KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft., 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: , fax: , FÉLFOGADÁSI IDÕ: hétfõ , szerda , péntek

19 2011. április 21. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Bérbeadási hirdetmény A Budafok-Tétény Budapest, XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos megbízásából licitálásos bérbevételre kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlant Cím Bp. XXII., Kossuth L. u hrsz. E04 22 m 2 nem lakás célú helyiség Kiinduló bérleti díj Ft A Bp. XXII. ker., Kossuth L. u sz hrsz. alatti, a Promontor Üzletház emeleti, E04-es jelû, 22 m 2 alapterületû, egészségügyi szolgáltatás céljára fenntartott, bérbevételre kínált helyiség önálló elektromos mérõvel, vízórával, hõmennyiségmérõvel rendelkezik. A licit keretében a megfizetni vállalt bérleti díj mértékére lehet ajánlatot tenni. Bérleti szerzõdés a legmagasabb bérleti díjat megajánló pályázóval köthetõ. A helyiség 5 éves idõtartamra vehetõ bérbe, kizárólag egészségügyi szolgáltató tevékenységek céljára. Bérbevevõnek vállalnia kell a szerzõdéskötéskor a liciten elért legmagasabb bérleti díj és a Ft/hó üzemeltetési díjelõleg 3 havi összegét, mint óvadékot megfizetni. Bérbevevõnek a bérleti díjon felül meg kell fizetnie az üzemeltetési költséget és a közmûdíjakat a mérõórák szerinti fogyasztás alapján. A helyiséget a bérlõ a bérbeadó hozzájárulásával, saját költségen alakíthatja át. Licit idõpontja: május 3., kedd 9.00 óra. Lebonyolítást végzi: KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft. va. Helye: KÖSZ 22 Kft. va 1222 Budapest, Kereszt u. 2. A licit és a részvétel feltételeirõl készült tájékoztató átvehetõ félfogadási idõben a KÖSZ 22 Kft. va (1222 Bp., Kereszt u. 2., tel.: Takács Ádám). Az ingatlan megtekintésére az alábbi idõpontban biztosítunk lehetõséget: Kossuth L. u E04-es üzlethelyiség, április és óra között. Félfogadási idõ: hétfõ: , szerda: , péntek: Telefon (Ingatlanhasznosítási Igazgatóság): , fax: Bérbeadási hirdetmény ABudafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonú és kezelésû ingatlanokat. Cím Helyrajzi szám Funkció Alapterület Gyula vezér u gombapince 2093 m 2 Gyula vezér u gombapince 2493 m 2 Kastélypark u /0/A/5. pince 70 m 2 Kistétény u /1. borospince 170 m 2 Kossuth L. u gombapince 350 m 2 Nagytétényi út mûhely, raktár 409 m 2 Nagytétényi út raktár 456 m 2 Nagytétényi út /1. üzlethelyiség 30 m 2 Nagytétényi út /1/A/21. üzlethelyiség 59 m 2 Nagytétényi út /0/F/2. gombapince 994 m 2 + iroda + raktár+öltözõ Nagytétényi út ; iroda 87 m 2 Péter Pál u /1. pince 301 m 2 Péter Pál u pince 480 m 2 Promontor u. 97. (Gádor u. 15.) gombapince 320 m 2 Tompa u épület + terület126 m 2 ; 510 m 2 Nagytétényi út /A/2-3 élelmiszerüzlet 157 m 2 Nagytétényi /B/19 üzlethelyiség 23 m 2 Nagytétényi út ; iroda 87 m 2 Nagytétényi út üzlethelyiség 163 m 2 Nagytétényi út üzlethelyiség 60 m m 2 raktár Az ingatlanok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ. (Szabó Ferencné, Takács Ádám, tel.: , ) Félfogadási idõ: hétfõ , szerda , péntek óra. ABudafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Cím Helyrajzi szám Funkció Alapterület Bp. XXII., Leányka u /1/A/1 2. ikergarázs 40 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/189. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/52. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/142. garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/187. garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/230. garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Rózsakert u /9/A/3. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u /14/A/1. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u. 29/C /16/0/A/50. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/30. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /7/A/25. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /7/A/23. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /8/A/26. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/51. garázs 13 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/53. garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /5/A/1. garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/94-95 iker garázs 40 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/96 garázs 20 m 2 Bp. XXII., Leányka u /0/A/139 iker garázs 20 m 2 (iker egyik fele) Bp. XXII., Leányka u /0/A/235 garázs 20 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u /10/A/3 garázs 18 m 2 Bp. XXII., Rózsakert u. 29/C /16/A/47 garázs 18 m 2 Bp. XXII., Tûzliliom u /4/A/3 garázs 18 m 2 Bp. XXII., Vihar u. 7/A /0/A/63 garázs 19 m 2 Bp. XXII., Vihar u. 7/C /0/A/69 garázs 19 m 2 Bp. XXII., Vihar u. 7/C /0/A/71 garázs 20 m 2 Bp. XXII., Vihar u. 7/D /0/A/74 garázs 18 m 2 Az ingatlanok gépkocsitárolásra és raktározási célra egyaránt bérbe vehetõek. Az Árpád és Sóhaj utcai garázsokban villany, míg a Rózsakert és Tûzliliom utcai garázsokban villany és távfûtés van. A garázsok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ (Szabó Ferencné, Takács Ádám, tel.: , ). Félfogadási idõ: hétfõ , szerda , péntek

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Varázslat a Kossuth- Iskolában április 21. M árcius 25-én rendezte meg a Klauzál Gábor Mûvelõdési Házban alapítványi mûsorát a Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola. A nagyszabású rendezvény fõ motívuma a varázslat volt. Azért esett erre a választás, mert napjaink ifjúsági irodalmának és filmes világának közkedvelt témája a mágia, a misztikum, s ezáltal rendkívül népszerû a diákok körében is. A varázslatos díszletek közt egy varázslóiskola tanoncai kalauzolták végig a nézõközönséget, s mutatták meg a növendékek mindennapjait. Minden osztály bámulatos produkcióval készült: a kicsik kedves, bájos táncait a nagyok olykor borzongató profizmusa követte. A varázslókalapból különlegesebbnél különlegesebb elõadások kerültek elõ. A közönség ízelítõt kapott például a cirkusz világából, felcsendültek a Padlás címû musical kedvelt dallamai is, nem maradhatott el az idõutazás sem, sõt démonok is megszállták a színháztermet Az est fénypontjaként több mint 400 gyermek állt a színpadon, s együtt énekelt Varga Miklóssal, a mûsor meghívott vendégmûvészével.

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

Áldott karácsonyt kívánunk olvasóinknak! BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2010. DECEMBER 16. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Áldott karácsonyt kívánunk

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

Városházi Híradó. Sorsok és énekek Sebestyén Márta művészeti fesztiválunk vendége volt

Városházi Híradó. Sorsok és énekek Sebestyén Márta művészeti fesztiválunk vendége volt szeretet hídja Kitelepítettek, hősök Balázs Fecó partija z utolsó kapitány Negyedszer tartottak Szeretethíd elnevezéssel református önkéntes napot gyermekek részvételével. (továbbiak a 4. oldalon) második

Részletesebben

Városházi Híradó. Fotó: Papp Tibor

Városházi Híradó. Fotó: Papp Tibor Októberben ismét Futafok Kossuth-díjasok a Villában A hónap művésze Ötvenéves a Spari Az Európai Bizottság Euro Sport Egészség projektjében 77 rendezvény között a Futafok a 9. helyen végzett. Továbbiak

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Az idei Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál is ünnepi megnyitóval és felvonulással kezdődött és tűzijátékkal zárult

Az idei Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál is ünnepi megnyitóval és felvonulással kezdődött és tűzijátékkal zárult Meglepetés a karnagynak Kiszámíthatóság a Gádorban Puskás csapattársa Választási tájékoztató Hollerung Gábort hatvanadik születésnapja alkalmából a színpadon lepték meg a zenészek és a városvezetők. (9.

Részletesebben

Városházi Híradó. Miklósa Erika virtuóz áriát énekel. Gryllus Dániel Tétényben. Dokumentumfilm Kolóról. Böjte Csaba Budafokon. Fórum a csatornázásról

Városházi Híradó. Miklósa Erika virtuóz áriát énekel. Gryllus Dániel Tétényben. Dokumentumfilm Kolóról. Böjte Csaba Budafokon. Fórum a csatornázásról Gryllus Dániel Tétényben Böjte Csaba Budafokon Dokumentumfilm Kolóról Fórum a csatornázásról Karácsonyi zenével és gondolatokkal szórakoztatta a közönséget a Kaláka együttes Kossuth-díjas zenésze a Klauzál

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Városházi Híradó. Fotó: Somoskövy Béla

Városházi Híradó. Fotó: Somoskövy Béla Elhunyt a Rózsaember Interjú a pápai nagykövettel Díj az Ősök Fájának A kick-box világbajnoka Márk Gergely Magyar Örökség díjas rózsanemesítőre, a budatétényi Rozárium megálmodójára emlékezünk. (8. oldal)

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 23. szám december 6.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 23. szám december 6. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 23. szám december 6. 2 A testületi ülésről jelentjük 4 Tovább menetel a gyalog 9 Jótékonyság

Részletesebben

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Naptármelléklet XXI. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. december Fotó:Pámerné Bükky Klára EGER TIBOR A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig vidáman mosolygó, cserfes,

Részletesebben

Ünnepélyes telephely átadás

Ünnepélyes telephely átadás A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 11. szám Alapítva 1927-ben 2013. november Méltó emlékezés Gárdonyira Névadóját ünnepelte az általános iskola Magyarország Kormánya a 2013-as esztendőt, Gárdonyi

Részletesebben

Családbarát munkahely

Családbarát munkahely ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 23. szám 2011. december 3. www.budapest16.hu Családbarát munkahely 2. 4. 5. A testületi ülésrõl jelentjük

Részletesebben

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége XXIV. évfolyam 6. szám A fennkölt ünnepélyesség és a kellemes ellazulás is jelen volt a Tolna Város Napja alkalmából rendezett programokon. Május 31-én a lovardában lezajlott ünnepi testületi ülésen adták

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

Elindult az Új Csepeli Konzultáció!

Elindult az Új Csepeli Konzultáció! 2013. október 31. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 20. szám ÚJ KONZULTÁCIÓ Elindult az Új Csepeli Konzultáció! MONDJON VÉLEMÉNYT ÖN IS! 2013. OKTÓBER 30. NOVEMBER 17. Új sportlétesítmény

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Boldog nõnapot kívánunk!

Boldog nõnapot kívánunk! BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. MÁRCIUS 6. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Boldog nõnapot kívánunk! Elõtérben

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei:

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: ANK H Í R L E V É L 2013/ 3. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Nagy siker volt a 10. Apáczai Szakmai Napok programsorozata. Bölcsőde Megható Nyugdíjas találkozót tartottunk.

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Méltóságteljes megemlékezés 56-ról

Méltóságteljes megemlékezés 56-ról BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 21. SZ. 2008. OKTÓBER 31. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Méltóságteljes megemlékezés 56-ról

Részletesebben

Argentínából érkezett haza a Sárköz kincse

Argentínából érkezett haza a Sárköz kincse XXI. évfolyam, 4. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. január 30. SZEKSZÁRDVÁROSKÖZÉLETIHETILAPJA A LEGTÖBB SZEKSZÁRDI KISBOLT 2009 ŐSZÉN A KULTÚRA LOVAGJÁVÁ AVATTÁK MÓDOS ERNŐ ZÁRT

Részletesebben