ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye átszervezése Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: Süttı Erika gyermekvédelmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a április 28-i ülésén a 90/2011. (IV. 28.) számú közgyőlési határozatával a K-EMÖ Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye esetében az alábbi átszervezési lehetıségek vizsgálatát rendelte el: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság átköltöztetése a Tatabánya, Réti u. 83. sz. alatti telephelyrıl a Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatti ingatlanba, a leendı székhelyre. Tata, Új út 21. sz. alatt mőködı nevelési tanácsadó tagintézmény megszüntetése, leendı székhelyre költöztetése. Gyermekvédelmi szakszolgálati intézményegység megszüntetése, a feladat átadása egyházi fenntartónak. I. TERVEZETT LÉPÉSEK A tervezett lépések alapján az intézmény szervezeti struktúrája az alábbiak szerint alakul: július 31-ig: tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Réti u. 83. (telephely) intézményegységek: nevelési tanácsadó Tata, Új út 21. (tagintézmény) nevelési tanácsadó Komárom, Klapka Gy. u. 12. (telephely) gyermekvédelmi szakszolgálat Tatabánya, Puskin u. 7/b. (székhely) augusztus 1-jétıl a kiszervezésig: tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) Intézményegységek: nevelési tanácsadó Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) nevelési tanácsadó Komárom, Klapka Gy. u. 12. (telephely) gyermekvédelmi szakszolgálat Tatabánya, Puskin u. 7/b. (telephely) Gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok átadását követıen: tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) Intézményegységek: nevelési tanácsadó Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) nevelési tanácsadó Komárom, Klapka Gy. u. 12. (telephely) gyermekvédelmi intézményegység /örökbefogadás/ Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) 2

3 A tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság számára a Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatti épület a jelenlegi telephelyhez képest a feladatokhoz jobban igazodó környezetet teremt az intézményben dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevı gyermekek és szüleik részére. A helyiségek száma lehetıséget ad arra, hogy a jelenlegivel ellentétben - vezetıi iroda, barátságos, játékszerekkel felszerelt váróhelyiség, irattár kerüljön kialakításra. A bizottság az új feladatellátási helyen a buszvégállomás és a vonatállomás közelsége miatt tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetı. Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatti irodák: A nevelési tanácsadó komáromi telephelye változatlan formában telephelyként látja el a Komárom-Bábolnai kistérséget. Tata város és környéke ellátásában hasonlóan a komáromi kistérséghez a gyermekek számára lehetıleg a nevelési-oktatási intézményekben tervezzük biztosítani a foglalkozásokat. A tevékenységek dokumentálása és a nevelési tanácsadó intézményegység irányítása a székhelyrıl történik. II. GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA A gyermekvédelmi szakszolgálat jogszabályban nevesített feladatai az egyházmegyei átadások folyamán egyre lecsökkentek szeptember 1-jétıl a nevelıszülıi hálózat, ezzel együtt a hivatásos nevelıszülık, valamint a nevelıszülıi tanácsadók foglalkoztatását is a Váci Egyházmegye vette át. A Názáret Szociális Szolgáltató május 1-jétıl hivatásos gyámot alkalmaz a saját hálózatában lévı gyermekek gyámságának ellátására. A hivatali idın túli ügyeletet szintén az egyházi fenntartó munkatársai látják el. A gyermekvédelmi szakszolgálati intézményegységben jelenleg 14 fı dolgozik: 1 fı intézményegység-vezetı, 4 fı gyámi gondozói tanácsadó, 3 fı gyermekvédelmi ügyintézı; a gyermekvédelmi szakértıi bizottság 3

4 szervezeti keretei között 1 fı gyermekvédelmi szakértıi bizottság vezetı, 1 fı pszichológus, 1 fı gyógypedagógus, 1 fı szociális munkás. Az alacsony esetszám miatt a szociális munkás ellátja a hivatásos gyámi teendıket a szociális intézményekben elhelyezett gyermekek esetében, valamint utógondozói és családgondozói feladatokat is ellát. A szakszolgálat vezetıje ellátja az örökbefogadási tanácsadói munkakört, valamint a gyermekvédelmi szakértıi bizottság pszichológusa végzi az örökbefogadni szándékozók tanácsadását. A gyermekvédelmi szakértıi bizottság feladatainak ellátásához megbízási szerzıdéssel egy fı pszichiáter és egy fı orvos foglalkoztatása történik. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a május 4-i helyszíni szemlérıl készült vizsgálati jelentésében megállapította, hogy az NM rendelet 1. számú mellékletének II. Szakellátások 3. pontjában megállapított létszámminimum követelmények alapján a gyermekvédelmi szakszolgálat feltételeiben 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı, valamint 1 fı gyámi gondozói tanácsadó létszámhiány áll fenn. A határozatlan mőködési engedély kiadásának további feltétele, hogy az örökbefogadási tanácsadás feladatának ellátására a szakszolgálat 1 fı pszichológust foglalkoztasson. A szakszolgálat szeptember 30-ig, ideiglenes idıre szóló mőködési engedéllyel rendelkezik. A gyermekvédelmi szakszolgálati feladat ellátására a évre tervezett bevételek és kiadások áttekintésekor megállapítható, hogy a feladatok ellátásához a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011-ben elıreláthatólag ,- Ft önkormányzati kiegészítést biztosít. bevétel területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás normatíva szociális továbbképzés normatíva gondozási díjakból származó bevétel összesen kiadás bérek és járulékok dologi kiadások közüzemi kiadások összesen A gyermekvédelmi feladatot ellátó nem állami fenntartó a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás normatívát nem igényelheti és a költségvetési törvény alapján a feladat ellátásához egyházi kiegészítı támogatásban sem részesülhet. Javaslom mindezek alapján, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatásával, nem állami fenntartó bevonásával, költséghatékonyabban tegyen eleget az önkormányzat a feladat-ellátási kötelezettségének. Tekintettel arra, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás mint szolgáltatás értéke a nemzeti értékhatárt (8 millió Ft) meghaladja, a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXXIX. törvény VI. fejezete szerinti általános egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatásával választjuk ki a leendı mőködtetıt. A nyertes ajánlattevıvel ellátási szerzıdést kötünk a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye jelenlegi feladatainak ellátására az örökbefogadáshoz kapcsolódó tevékenységek kivételével. Az ellátási szerzıdés hatályba lépésének napját megelızı napon a K-EMÖ Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény gyermekvédelmi 4

5 szakszolgálati intézményegységét megszüntetjük, az erre vonatkozó alapító okirat módosítást a késıbbiekben tárgyalja a közgyőlés. III. ÁTSZERVEZÉSI DÖNTÉS MEGHOZATALÁHOZ SZÜKSÉGES ELJÁRÁS A tervezett intézkedés intézményátszervezésnek minısül, mivel a fenntartói döntés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Köot.) 37. (5) bekezdésének b) pontjában foglaltak módosulását hozza magával. Változik az alaptevékenység, a tagintézmény, a székhely, a telephelyek címe. A Köot (11) bekezdése szerint ezekben az esetekben a fenntartó legkésıbb a tervezett intézkedés végrehajtásának éve július utolsó munkanapjáig hozhat döntést. A Köot. 88. (6) bekezdése értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által kijelölt független közoktatási szakértıt kértük fel, aki szakértıi véleményében megállapította, hogy a szolgáltatás tervezett változtatásait követıen a feladatok megfelelı színvonalon, aránytalan teher nélkül elláthatóak. A Köot (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve kikértük az intézmény alkalmazotti közösségének véleményét, valamint lehetıséget adtunk a szakszervezet részére, hogy nyilatkozatban ismertesse álláspontját. A Gyvt (1) bekezdésének i) pontja alapján kikértük a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának véleményét, a vélemény kialakításához a hivatal rendelkezésére bocsátottuk az ellátási szerzıdés tervezetét. A közoktatási intézmény fenntartói jogának részben vagy egészben történı átengedéséhez a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 61/A. -a szerint létrehozott Egyeztetı Bizottság véleményét kell beszerezni. Az Egyeztetı Bizottság kimondta, hogy a döntés a megyei fejlesztési tervvel összhangban van. Mivel az Ötv a szerint a települési önkormányzatok képviselı-testületeinek át nem ruházható hatásköre a döntés a megyei önkormányzati intézmény átszervezésérıl, amennyiben az a települést is érinti, kikértük az érintett testületek véleményét. Vizsgálni kell a döntést megelızıen, hogy a tervezett lépések összhangban vannak-e a megyei fejlesztési tervvel. A dokumentumban foglaltak alapján megállapítható, hogy az átszervezés nem ellentétes a megyei fejlesztési tervvel. Az intézmény alapító okirata több ponton módosítást igényel az átszervezési döntés alapján, valamint át kell vezetni a évi XC. törvény által elıírt változásokat is: törölni kell a típus szerinti besorolást, valamint a kiegészítı, kisegítı feladatok beolvadnak az alapfeladatok közé. Javaslom a Tisztelt Közgyőlésnek az intézményátszervezés elfogadását. Tatabánya, május 16. Simon Géza 5

6 a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés I. HATÁROZATI JAVASLAT 1. megszünteti július 31-én a Tata, Új út 21. sz. alatti nevelési tanácsadó telephelyet, valamint a Tatabánya, Réti u. 83. sz. alatti telephelyet. 2. megszünteti július 31-én a Puskin u. 7/b. sz. alatti székhelyet és helyette az intézmény székhelyét augusztus 1-jétıl a Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatt hozza létre. 3. felkéri az intézmény vezetıjét, hogy szeptember 10-ig nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra a módosított intézményi dokumentumokat. 4. dönt arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye jelenleg ellátott területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatait az örökbefogadáshoz kapcsolódó tevékenységek kivételével nem állami mőködtetı bevonásával kívánja költséghatékonyabban ellátni. Elrendeli közbeszerzési eljárás lefolytatását. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményessége esetén az elıterjesztés 2. mellékletében foglalt tartalommal ellátási szerzıdést kössön a nyertes ajánlattevıvel. Az ellátási szerzıdés hatályba lépését megelızı napon megszünteti a Tatabánya, Puskin u. 7/b. telephelyet, a gyermekvédelmi intézményegységet a Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatti székhelyen helyezi el. Határidı: 1-2. pontok esetében: július pont esetében: szeptember pont esetében: december 31. Felelıs: Popovics György Hivatali végrehajtásért felelıs: Süttı Erika gyermekvédelmi referens HATÁROZATI JAVASLAT II. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye módosító okiratát. /2011. (VI. 30.) számú közgyőlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye 205/2009. (IX. 24.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 6

7 1. 3. pontja Székhelye a következıképpen módosul: Székhelye: 2800 Tatabánya, Fı tér pontja Telephelyei a következıképpen módosul: A 2800 Tatabánya, Réti u. 85. szövegrész helyébe a 2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b. szövegrész kerül pontja Tagintézménye törlésre kerül, ezáltal a további pontok számozása eggyel csökken pontja Tevékenységei a következıképpen módosul: A Szakfeladatai december 31-éig bekezdés törlésre kerül. A Kiegészítı, kisegítı és szövegrész törlésre kerül. Valamennyi szakfeladatszám 7. számjegye törlésre kerül pontja a következıképpen módosul: A Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi szövegrészek törlésre kerülnek. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész helyébe a Gazdálkodás szerinti besorolása szövegrész kerül pontja Feladatellátást szolgáló vagyona, vagyona feletti rendelkezés joga ingatlanok bekezdése a következıképpen módosul: Kiegészül a következıvel: 2800 Tatabánya, Fı tér 4. - tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - vagyonkezelı: Intézmény A 2890 Tata, Új út tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - vagyonkezelı: Intézmény 2800 Tatabánya, Réti u tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - vagyonkezelı: Intézmény szövegrészek törlésre kerülnek. 7. A Záradékból a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos szövegrész törlésre kerül. A módosítás július 1-jétıl hatályos. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Hivatali végrehajtásért felelıs: İsz Tibor önkormányzati referens 7

8 ELLÁTÁSI SZERZİDÉS gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok ellátására /2011. (VI. 30.) sz. KH melléklete mely létrejött egyrészrıl Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800 Tatabánya, Fı tér 4. (továbbiakban: Megyei Önkormányzat), képviseletében: Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke, másrészrıl a... képviseletében:.(továbbiakban: szerzıdı felek) között a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 81. (1) bekezdésében, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. -ában foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás egyes feladatainak átvállalásáról, a következı feltételek szerint: I. Az ellátási szerzıdés célja 1.A Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Ötv. 70. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Gyvt. 95. (1) bekezdése alapján területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás biztosítására kötelezett. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátási formák közül a Gyvt ában foglalt területi gyermekvédelmi szakszolgálatot (gyermekvédelmi szakértıi bizottság mőködtetése, gondozási hely kijelölése, gyámi gondozói tanácsadás, hivatásos gyámi feladatok, család-és utógondozás, szaktanácsadás) a Megyei Önkormányzat jelenleg a K-EMÖ Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye keretében a Tatabánya, Puskin u. 7/b. sz. alatti ingatlanban mőködteti. 2.A Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy a Tatabánya, Puskin u. 7/b. sz. alatti ingatlan 1/1 arányban perigény- és tehermentes tulajdonában áll. Az ingatlan területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges helyiségeit az ellátási szerzıdés hatályba lépésekor a feladatellátás idıtartamára a. térítésmentes használatába adja. A feladatellátáshoz szükséges ingóságokat vagyonleltár mellett térítésmentes használatába adja. 3. A. nyilatkozik, hogy a Megyei Önkormányzat a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 1. pontban megjelölt feladatainak biztosítására szóló megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban körülírt feladatokat jogerıs mőködési engedély birtokában ellátja. II. Az ellátást biztosító vagyontárgyak 1. A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy a.. térítésmentes használatába adott ingatlan állagmegóvása, karbantartása és üzemeltetése a., míg az ingatlan felújítása a Megyei Önkormányzatot terheli. 2.A.. a térítésmentes használatába adott ingóságokat a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében az azok pótlására beszerzett vagyontárgyakkal együtt a 8

9 szerzıdés megszőnésekor, természetben köteles a Megyei Önkormányzatnak visszaszolgáltatni. III. Az ellátás formája és köre 1. Az átadásra kerülı gyermekvédelmi szolgáltatás típusa: területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (Gyvt ) 2. Az átadásra kerülı szolgáltatótevékenység formája: területi gyermekvédelmi szakszolgálat 3. A szolgáltatótevékenység ellátási területe: Komárom-Esztergom megye IV. A szolgáltatást végzı jogállása 1. A. kijelenti, hogy a szolgáltatótevékenység ellátásához szükséges mőködési engedélyt megszerzi, a személyi, tárgyi feltételeket biztosítja, a szolgáltató tevékenységre vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ide értve a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint a vonatkozó adatkezelés és adatvédelem szabályokat ismeri, azokat betartja és az intézményével betartatja. V. A szolgáltatás díjazása 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgálati normatív hozzájárulás igénylésére a Megyei Önkormányzat jogosult. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a normatív hozzájárulás összegét tárgyhó 15. napjáig a.. számlájára utalja. Ezen felül a Megyei Önkormányzatot díjfizetési kötelezettség ezen feladatok ellátása tekintetében nem terheli. 2. A jogosult a szociális továbbképzés, szociális szakvizsga normatíva igénylésére és felhasználására. VI. Az ellátási szerzıdés idıtartama, szerzıdésszegés 1. Az ellátási szerzıdés..én lép hatályba. Az ellátási szerzıdést a felek 5 évre kötik. Amennyiben a megyei önkormányzat feladat-ellátási kötelezettsége megszőnik, az ellátási szerzıdés azonnali hatállyal, a jogszabályváltozás napján megszőnik a szerzıdést 3 hónapos határidıvel, indoklás nélkül bármikor felmondhatja. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést közös megegyezéssel módosíthatják. A szerzıdésmódosítást 2 hónapos határidıvel, a módosítandó szöveg és a módosítás indokának pontos megjelölésével írásban lehet kezdeményezni. 3. A szerzıdı felek a szerzıdésszegés esetére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) általános kártérítési szabályainak alkalmazásában állapodnak meg. 9

10 VII. Panaszok 1. A szolgáltatást igénybevevınek a mőködtetéssel, illetve az ellátással kapcsolatban tett panaszát a.. köteles kivizsgálni és 15 napon belül a panasztevıt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményeirıl. 2. A panasz kivizsgálásának eredményétıl függıen a a panasz alapját képezı körülmények elhárítása érdekében köteles 5 napon belül intézkedni és a megtett intézkedésekrıl a Megyei Önkormányzatot köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni. VIII. Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség 1. A minden tárgyévet követı év április 15. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni a feladatellátásról és azt megküldeni a Megyei Önkormányzatnak. 2. A. vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az elıírásoknak megfelelıen teljesíti, a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. IX. Egyebek 1. A szerzıdı felek rögzítik, hogy elızetes egyeztetést követıen a tapasztalatok összegzése és az aktuális információk cseréje érdekében rendszeresen, de évente legalább két alkalommal megbeszélést tartanak. 2. A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása érdekében a szerzıdı feleket a Megyei Önkormányzat részérıl a közgyőlés tagjai sorából választott alelnök, a.. részérıl..képviseli. 3. A jelen szerzıdésbıl eredı vitákat a Szerzıdı felek kötelesek megkísérelni tárgyalásos úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a szerzıdı felek alávetik magukat a Tatabánya MJV Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései irányadók. 5. A jelen szerzıdést a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés./2011. (.) számú határozatával fogadta el. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezıt jóváhagyólag aláírták. Tatabánya,

11 Támogató képviseletében:... Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke Támogatásban Részesülı képviseletében:. Fenti szerzıdést ellenjegyzem.. dr. Péntek Péter a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fıjegyzıje Fenti szerzıdést ellenjegyzem 11

12 Függelék SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézményének átszervezéséről Készítette: Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin Közoktatási szakértő Ig. sz.: SZ Megbízó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya, május

13 BEVEZETÉS Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 18-ai határozati javaslatában az alábbiakról rendelkezett: 1. Elrendelte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye gyermekvédelmi szakszolgálati intézményegységének egyházi jogi személy fenntartásába adásának vizsgálatát. 2. Vizsgálni kívánja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye Tata, Új út 21. sz. alatti telephelyén működő nevelési tanácsadó Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti leendő székhelyre költöztetésének lehetőségét. 3. Elrendelte a Tatabánya, Réti út 83. sz. alatti telephelyén működő Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti leendő székhelyre költöztetésének vizsgálatát. Az átszervezési folyamatban A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.) értelmében szükséges független közoktatási szakértő véleményét kikérni. 88. (6) A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrıl, szolgáltatásról továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fıvárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértı véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértınek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történı további ellátását. A szakértı véleményét a fıvárosi, megyei önkormányzat részére - a szakvélemény megkérésével egyidejőleg - meg kell küldeni. A független közoktatási szakértı személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot. Szakértői véleményemben a Ktv. fent idézett 88. (6) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi két kérdésben kell állást foglalnom: a) Az átszervezés nem jelent-e aránytalan terhet a tanulóknak, ill. szüleiknek? 121. (1) 3. aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentıs költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges idıtartam jelentısen megnövekszik; a nevelési-oktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni) 13

14 b) Az átszervezés kapcsán létrejövő új feltételek biztosítják-e a megfelelő színvonalon történő további gondoskodást? 121. (1) 22. megfelelı színvonalon való további gondoskodás: ha az új feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. számú mellékletében meghatározott elıírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévı pedagógiai szolgáltatások (pl. a nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a nyelvi környezetben; nem szőnik meg tagozatos oktatás, sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók sajátos nevelése és oktatása, tanulási nehézséggel küzdık nevelése, oktatása) igénybevétele; A vizsgálatot dokumentumelemzésekkel, helyszíni intézménylátogatásokkal és a vezetőnővel folytatott irányított beszélgetésekkel végeztem. Szempontjaim az intézmények szakmai működésére és az átszervezés utáni körülmények feltárására vonatkoztak. Az intézményvezető körültekintően tájékoztatott, együttműködése nagymértékben hozzájárult a vizsgálat eredményes lebonyolításához. A helyszíni látogatások időpontja: május HELYZETELEMZÉS Intézménylátogatásaim során megtekintettem a Tatabánya, Puskin u. 7/b. szám alatt működő gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az intézménynek az évi XXXI., A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény által nevesített feladatai közül már többet (nevelőszülői hálózat működtetése, hivatásos gyámok, nevelőszülői tanácsadók foglalkoztatása, hivatali időn túl működő ügyeleti szolgálat ellátása) jelenleg is a Názáret Szociális Szolgáltató látja el. SZAKÉRTŐI MEGÁLLAPÍTÁS A gyermekvédelmi szakszolgálati intézményegység egyházi jogi személy fenntartásába adását sem az aránytalan terhelés, sem a megfelelő színvonalon való további gondoskodás szempontjából nem látom aggályosnak, mivel az átszervezéssel az ellátás helyszínében és tárgyi feltételrendszerében nem történik változás. Ezáltal az eddig nyújtott gyermekvédelmi szolgáltatások magas színvonala továbbra is biztosítható. 2. HELYZETELEMZÉS A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye Tata, Új út 21. sz. alatti telephelyén működő nevelési tanácsadó jelenleg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Diákotthona épületének a tornaterem felé vezető folyosóról nyíló helyiségeiben funkcionál. A helyiségek terápiás eszközökkel jól ellátottak. 14

15 A nevelési tanácsadó működési területe Tata, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna. SZAKÉRTŐI MEGÁLLAPÍTÁS A nevelési tanácsadó működésének feltételei a jelenlegi helyén nem tekinthető optimálisnak. A tanácsadásra, terápiás foglalkozásra érkező, várakozó szülők és gyermekek azon a folyosón ülnek, ahol a testnevelés órára igyekvő iskolás tanulók keresztül haladnak az öltözőkbe, ill. a tornaterembe. Az iskola tanulói mindeközben természetszerűleg zajonganak, tolonganak, pedagógusaik fegyelmezik, adott esetben hangosan utasítják őket. Mindez a nevelési tanácsadó termeiben folyó munka nyugalmára zavarólag hat. Az intézményegység, Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti leendő új helyén jobban biztosítottabbak az elkülönülés feltételei. Az összességében 272 m2 nagyságú épületrészben, melyet szintén megtekintettem, 16 db 17m2-es szobaegység található. Ezekben jól kialakíthatók a 4/2010. OKM rendeletben a pedagógiai szakszolgálat intézményei számára kötelezően előírt helyiségek, melyek a rendelkezésre álló tárgyi- és eszközkészlettel megfelelően berendezhetők, s ezáltal a megfelelő színvonalon folytatott munka biztosítható. A Tata városából Tatabányára való költözés miatt alapos vizsgálat tárgyává tettem, hogy az utazás nem jelent-e aránytalan terhet a tanulóknak, ill. szüleiknek. Az intézményegység működési területéhez tartozó településeket külön-külön megvizsgáltam a tömegközlekedés lehetőségeinek szempontjából. Észrevételeim a következők: Tatabánya buszjáratokkal a fenti települések mindegyikéről megközelíthető. 3 település (Dunaszentmiklós, Naszály és Szomód) kivételével közvetlen járatok működnek. Az említett településekről csak átszállással lehet a megyeszékhelyre eljutni nagyjából egy órás utazási idővel. Ez több időt igényelne a nevelési tanácsadó szolgáltatásait igénybe vevő családok részéről. Az intézményvezető asszonnyal folytatott beszélgetéseim alkalmával az utazás terheinek növekedését is átbeszéltük. Az igazgatónő terveiben az iskolákba rendszeresen kijáró iskolapszichológusi és gyógypedagógiai szolgáltatás szerepel, kiemelten azon települések intézményeibe, ahonnan a tömegközlekedés nehezített. Így a szülőknek nem kellene beutazniuk gyermekeikkel a szakszolgálat tatabányai székhelyére, hanem a nevelési tanácsadó szolgáltatásaiból lakóhelyükön részesülhetnének a gyermekek. 15

16 Szakértői szempontból javasolt a szolgáltatás fentiekben vázolt megvalósításának jogi és szervezési feltételeinek kidolgozása a családok terhelésének csökkentése céljából. 3. HELYZETELEMZÉS A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Réti út 83. sz. alatti telephelyén működik. Az intézmény épület állapota nem kielégítő, több helyütt felújítást igényelne. A napi esetforgalom átlagosan 8 fő, melyet 4 vizsgáló helyiségben látnak el a szakemberek. Az intézményegység terápiás eszközellátása és tárgyi feltételei megfelelőek. A szakértői bizottság működési területe: Komárom-Esztergom Megye SZAKÉRTŐI MEGÁLLAPÍTÁS Az intézményegység jelenlegi helye a megye különböző településeiről tömegközlekedéssel (autóbusszal vagy vonattal) Tatabányára érkező családok számára csak helyi buszjáratok igénybevételével vagy hosszabb gyaloglással érhető el. Vizsgálandó új helye, Tatabánya, Fő tér 4. sz., mind a buszpályaudvarról, mind a vasútállomásról könnyen megközelíthető. Ezáltal a családok kényelmesebb körülmények között költségcsökkenés mellett tudják igénybe venni a szolgáltatást. A 2. Szakértői megállapításban leírt, az épületrész nagyságára vonatkozó paraméterek elégségesek arra, hogy a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság a nevelési tanácsadóval egy helyen működjön, ami gyakoribb konzultációra, esetmegbeszélésekre is lehetőséget biztosít, lehetővé téve ezáltal a szakmai színvonal emelését. ÖSSZEGZÉS A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézményének átszervezéséről a csatolt dokumentumok tanulmányozása, az érintett helyszínek megtekintése, valamint az intézmény vezetőjével folytatott kötetlen interjú alapján összefoglaló szakértői véleményem a következő: 1. A Tatabánya, Puskin u. 7/b. szám alatt működő gyermekvédelmi szakszolgálat egyházi jogi személy fenntartásába való átadása biztosítja az adott gyermekvédelmi szolgáltatások megfelelő színvonalon történő további ellátását, az adott szolgáltatások igénybevétele nem jelent aránytalan terhet sem a gyermekeknek, sem családjaiknak. 16

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Pető István közoktatási szakértő Kecskemét, 2011. 2 Szakértői vélemény a székkutasi óvoda, általános iskola átszervezéséről Szakértő neve: Pető István Szakértői igazolvány

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Pro Publico Bono" elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013-2013-0019 azonosító számú projekt Piliscsaba Város Önkormányzata Megbízó Cím Alcím Piliscsaba Város

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadva: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő- testületének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 65/2015.(III.25.) sz. határozatával Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben