ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye átszervezése Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: Süttı Erika gyermekvédelmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a április 28-i ülésén a 90/2011. (IV. 28.) számú közgyőlési határozatával a K-EMÖ Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye esetében az alábbi átszervezési lehetıségek vizsgálatát rendelte el: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság átköltöztetése a Tatabánya, Réti u. 83. sz. alatti telephelyrıl a Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatti ingatlanba, a leendı székhelyre. Tata, Új út 21. sz. alatt mőködı nevelési tanácsadó tagintézmény megszüntetése, leendı székhelyre költöztetése. Gyermekvédelmi szakszolgálati intézményegység megszüntetése, a feladat átadása egyházi fenntartónak. I. TERVEZETT LÉPÉSEK A tervezett lépések alapján az intézmény szervezeti struktúrája az alábbiak szerint alakul: július 31-ig: tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Réti u. 83. (telephely) intézményegységek: nevelési tanácsadó Tata, Új út 21. (tagintézmény) nevelési tanácsadó Komárom, Klapka Gy. u. 12. (telephely) gyermekvédelmi szakszolgálat Tatabánya, Puskin u. 7/b. (székhely) augusztus 1-jétıl a kiszervezésig: tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) Intézményegységek: nevelési tanácsadó Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) nevelési tanácsadó Komárom, Klapka Gy. u. 12. (telephely) gyermekvédelmi szakszolgálat Tatabánya, Puskin u. 7/b. (telephely) Gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok átadását követıen: tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) Intézményegységek: nevelési tanácsadó Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) nevelési tanácsadó Komárom, Klapka Gy. u. 12. (telephely) gyermekvédelmi intézményegység /örökbefogadás/ Tatabánya, Fı tér 4. (székhely) 2

3 A tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság számára a Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatti épület a jelenlegi telephelyhez képest a feladatokhoz jobban igazodó környezetet teremt az intézményben dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevı gyermekek és szüleik részére. A helyiségek száma lehetıséget ad arra, hogy a jelenlegivel ellentétben - vezetıi iroda, barátságos, játékszerekkel felszerelt váróhelyiség, irattár kerüljön kialakításra. A bizottság az új feladatellátási helyen a buszvégállomás és a vonatállomás közelsége miatt tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetı. Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatti irodák: A nevelési tanácsadó komáromi telephelye változatlan formában telephelyként látja el a Komárom-Bábolnai kistérséget. Tata város és környéke ellátásában hasonlóan a komáromi kistérséghez a gyermekek számára lehetıleg a nevelési-oktatási intézményekben tervezzük biztosítani a foglalkozásokat. A tevékenységek dokumentálása és a nevelési tanácsadó intézményegység irányítása a székhelyrıl történik. II. GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA A gyermekvédelmi szakszolgálat jogszabályban nevesített feladatai az egyházmegyei átadások folyamán egyre lecsökkentek szeptember 1-jétıl a nevelıszülıi hálózat, ezzel együtt a hivatásos nevelıszülık, valamint a nevelıszülıi tanácsadók foglalkoztatását is a Váci Egyházmegye vette át. A Názáret Szociális Szolgáltató május 1-jétıl hivatásos gyámot alkalmaz a saját hálózatában lévı gyermekek gyámságának ellátására. A hivatali idın túli ügyeletet szintén az egyházi fenntartó munkatársai látják el. A gyermekvédelmi szakszolgálati intézményegységben jelenleg 14 fı dolgozik: 1 fı intézményegység-vezetı, 4 fı gyámi gondozói tanácsadó, 3 fı gyermekvédelmi ügyintézı; a gyermekvédelmi szakértıi bizottság 3

4 szervezeti keretei között 1 fı gyermekvédelmi szakértıi bizottság vezetı, 1 fı pszichológus, 1 fı gyógypedagógus, 1 fı szociális munkás. Az alacsony esetszám miatt a szociális munkás ellátja a hivatásos gyámi teendıket a szociális intézményekben elhelyezett gyermekek esetében, valamint utógondozói és családgondozói feladatokat is ellát. A szakszolgálat vezetıje ellátja az örökbefogadási tanácsadói munkakört, valamint a gyermekvédelmi szakértıi bizottság pszichológusa végzi az örökbefogadni szándékozók tanácsadását. A gyermekvédelmi szakértıi bizottság feladatainak ellátásához megbízási szerzıdéssel egy fı pszichiáter és egy fı orvos foglalkoztatása történik. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a május 4-i helyszíni szemlérıl készült vizsgálati jelentésében megállapította, hogy az NM rendelet 1. számú mellékletének II. Szakellátások 3. pontjában megállapított létszámminimum követelmények alapján a gyermekvédelmi szakszolgálat feltételeiben 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı, valamint 1 fı gyámi gondozói tanácsadó létszámhiány áll fenn. A határozatlan mőködési engedély kiadásának további feltétele, hogy az örökbefogadási tanácsadás feladatának ellátására a szakszolgálat 1 fı pszichológust foglalkoztasson. A szakszolgálat szeptember 30-ig, ideiglenes idıre szóló mőködési engedéllyel rendelkezik. A gyermekvédelmi szakszolgálati feladat ellátására a évre tervezett bevételek és kiadások áttekintésekor megállapítható, hogy a feladatok ellátásához a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011-ben elıreláthatólag ,- Ft önkormányzati kiegészítést biztosít. bevétel területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás normatíva szociális továbbképzés normatíva gondozási díjakból származó bevétel összesen kiadás bérek és járulékok dologi kiadások közüzemi kiadások összesen A gyermekvédelmi feladatot ellátó nem állami fenntartó a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás normatívát nem igényelheti és a költségvetési törvény alapján a feladat ellátásához egyházi kiegészítı támogatásban sem részesülhet. Javaslom mindezek alapján, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatásával, nem állami fenntartó bevonásával, költséghatékonyabban tegyen eleget az önkormányzat a feladat-ellátási kötelezettségének. Tekintettel arra, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás mint szolgáltatás értéke a nemzeti értékhatárt (8 millió Ft) meghaladja, a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXXIX. törvény VI. fejezete szerinti általános egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatásával választjuk ki a leendı mőködtetıt. A nyertes ajánlattevıvel ellátási szerzıdést kötünk a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye jelenlegi feladatainak ellátására az örökbefogadáshoz kapcsolódó tevékenységek kivételével. Az ellátási szerzıdés hatályba lépésének napját megelızı napon a K-EMÖ Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény gyermekvédelmi 4

5 szakszolgálati intézményegységét megszüntetjük, az erre vonatkozó alapító okirat módosítást a késıbbiekben tárgyalja a közgyőlés. III. ÁTSZERVEZÉSI DÖNTÉS MEGHOZATALÁHOZ SZÜKSÉGES ELJÁRÁS A tervezett intézkedés intézményátszervezésnek minısül, mivel a fenntartói döntés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Köot.) 37. (5) bekezdésének b) pontjában foglaltak módosulását hozza magával. Változik az alaptevékenység, a tagintézmény, a székhely, a telephelyek címe. A Köot (11) bekezdése szerint ezekben az esetekben a fenntartó legkésıbb a tervezett intézkedés végrehajtásának éve július utolsó munkanapjáig hozhat döntést. A Köot. 88. (6) bekezdése értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által kijelölt független közoktatási szakértıt kértük fel, aki szakértıi véleményében megállapította, hogy a szolgáltatás tervezett változtatásait követıen a feladatok megfelelı színvonalon, aránytalan teher nélkül elláthatóak. A Köot (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve kikértük az intézmény alkalmazotti közösségének véleményét, valamint lehetıséget adtunk a szakszervezet részére, hogy nyilatkozatban ismertesse álláspontját. A Gyvt (1) bekezdésének i) pontja alapján kikértük a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának véleményét, a vélemény kialakításához a hivatal rendelkezésére bocsátottuk az ellátási szerzıdés tervezetét. A közoktatási intézmény fenntartói jogának részben vagy egészben történı átengedéséhez a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 61/A. -a szerint létrehozott Egyeztetı Bizottság véleményét kell beszerezni. Az Egyeztetı Bizottság kimondta, hogy a döntés a megyei fejlesztési tervvel összhangban van. Mivel az Ötv a szerint a települési önkormányzatok képviselı-testületeinek át nem ruházható hatásköre a döntés a megyei önkormányzati intézmény átszervezésérıl, amennyiben az a települést is érinti, kikértük az érintett testületek véleményét. Vizsgálni kell a döntést megelızıen, hogy a tervezett lépések összhangban vannak-e a megyei fejlesztési tervvel. A dokumentumban foglaltak alapján megállapítható, hogy az átszervezés nem ellentétes a megyei fejlesztési tervvel. Az intézmény alapító okirata több ponton módosítást igényel az átszervezési döntés alapján, valamint át kell vezetni a évi XC. törvény által elıírt változásokat is: törölni kell a típus szerinti besorolást, valamint a kiegészítı, kisegítı feladatok beolvadnak az alapfeladatok közé. Javaslom a Tisztelt Közgyőlésnek az intézményátszervezés elfogadását. Tatabánya, május 16. Simon Géza 5

6 a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés I. HATÁROZATI JAVASLAT 1. megszünteti július 31-én a Tata, Új út 21. sz. alatti nevelési tanácsadó telephelyet, valamint a Tatabánya, Réti u. 83. sz. alatti telephelyet. 2. megszünteti július 31-én a Puskin u. 7/b. sz. alatti székhelyet és helyette az intézmény székhelyét augusztus 1-jétıl a Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatt hozza létre. 3. felkéri az intézmény vezetıjét, hogy szeptember 10-ig nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra a módosított intézményi dokumentumokat. 4. dönt arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye jelenleg ellátott területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatait az örökbefogadáshoz kapcsolódó tevékenységek kivételével nem állami mőködtetı bevonásával kívánja költséghatékonyabban ellátni. Elrendeli közbeszerzési eljárás lefolytatását. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményessége esetén az elıterjesztés 2. mellékletében foglalt tartalommal ellátási szerzıdést kössön a nyertes ajánlattevıvel. Az ellátási szerzıdés hatályba lépését megelızı napon megszünteti a Tatabánya, Puskin u. 7/b. telephelyet, a gyermekvédelmi intézményegységet a Tatabánya, Fı tér 4. sz. alatti székhelyen helyezi el. Határidı: 1-2. pontok esetében: július pont esetében: szeptember pont esetében: december 31. Felelıs: Popovics György Hivatali végrehajtásért felelıs: Süttı Erika gyermekvédelmi referens HATÁROZATI JAVASLAT II. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye módosító okiratát. /2011. (VI. 30.) számú közgyőlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye 205/2009. (IX. 24.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 6

7 1. 3. pontja Székhelye a következıképpen módosul: Székhelye: 2800 Tatabánya, Fı tér pontja Telephelyei a következıképpen módosul: A 2800 Tatabánya, Réti u. 85. szövegrész helyébe a 2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b. szövegrész kerül pontja Tagintézménye törlésre kerül, ezáltal a további pontok számozása eggyel csökken pontja Tevékenységei a következıképpen módosul: A Szakfeladatai december 31-éig bekezdés törlésre kerül. A Kiegészítı, kisegítı és szövegrész törlésre kerül. Valamennyi szakfeladatszám 7. számjegye törlésre kerül pontja a következıképpen módosul: A Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi szövegrészek törlésre kerülnek. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész helyébe a Gazdálkodás szerinti besorolása szövegrész kerül pontja Feladatellátást szolgáló vagyona, vagyona feletti rendelkezés joga ingatlanok bekezdése a következıképpen módosul: Kiegészül a következıvel: 2800 Tatabánya, Fı tér 4. - tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - vagyonkezelı: Intézmény A 2890 Tata, Új út tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - vagyonkezelı: Intézmény 2800 Tatabánya, Réti u tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - vagyonkezelı: Intézmény szövegrészek törlésre kerülnek. 7. A Záradékból a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos szövegrész törlésre kerül. A módosítás július 1-jétıl hatályos. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Hivatali végrehajtásért felelıs: İsz Tibor önkormányzati referens 7

8 ELLÁTÁSI SZERZİDÉS gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok ellátására /2011. (VI. 30.) sz. KH melléklete mely létrejött egyrészrıl Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800 Tatabánya, Fı tér 4. (továbbiakban: Megyei Önkormányzat), képviseletében: Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke, másrészrıl a... képviseletében:.(továbbiakban: szerzıdı felek) között a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 81. (1) bekezdésében, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. -ában foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás egyes feladatainak átvállalásáról, a következı feltételek szerint: I. Az ellátási szerzıdés célja 1.A Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Ötv. 70. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Gyvt. 95. (1) bekezdése alapján területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás biztosítására kötelezett. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátási formák közül a Gyvt ában foglalt területi gyermekvédelmi szakszolgálatot (gyermekvédelmi szakértıi bizottság mőködtetése, gondozási hely kijelölése, gyámi gondozói tanácsadás, hivatásos gyámi feladatok, család-és utógondozás, szaktanácsadás) a Megyei Önkormányzat jelenleg a K-EMÖ Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye keretében a Tatabánya, Puskin u. 7/b. sz. alatti ingatlanban mőködteti. 2.A Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy a Tatabánya, Puskin u. 7/b. sz. alatti ingatlan 1/1 arányban perigény- és tehermentes tulajdonában áll. Az ingatlan területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges helyiségeit az ellátási szerzıdés hatályba lépésekor a feladatellátás idıtartamára a. térítésmentes használatába adja. A feladatellátáshoz szükséges ingóságokat vagyonleltár mellett térítésmentes használatába adja. 3. A. nyilatkozik, hogy a Megyei Önkormányzat a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 1. pontban megjelölt feladatainak biztosítására szóló megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban körülírt feladatokat jogerıs mőködési engedély birtokában ellátja. II. Az ellátást biztosító vagyontárgyak 1. A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy a.. térítésmentes használatába adott ingatlan állagmegóvása, karbantartása és üzemeltetése a., míg az ingatlan felújítása a Megyei Önkormányzatot terheli. 2.A.. a térítésmentes használatába adott ingóságokat a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében az azok pótlására beszerzett vagyontárgyakkal együtt a 8

9 szerzıdés megszőnésekor, természetben köteles a Megyei Önkormányzatnak visszaszolgáltatni. III. Az ellátás formája és köre 1. Az átadásra kerülı gyermekvédelmi szolgáltatás típusa: területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (Gyvt ) 2. Az átadásra kerülı szolgáltatótevékenység formája: területi gyermekvédelmi szakszolgálat 3. A szolgáltatótevékenység ellátási területe: Komárom-Esztergom megye IV. A szolgáltatást végzı jogállása 1. A. kijelenti, hogy a szolgáltatótevékenység ellátásához szükséges mőködési engedélyt megszerzi, a személyi, tárgyi feltételeket biztosítja, a szolgáltató tevékenységre vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ide értve a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint a vonatkozó adatkezelés és adatvédelem szabályokat ismeri, azokat betartja és az intézményével betartatja. V. A szolgáltatás díjazása 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgálati normatív hozzájárulás igénylésére a Megyei Önkormányzat jogosult. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a normatív hozzájárulás összegét tárgyhó 15. napjáig a.. számlájára utalja. Ezen felül a Megyei Önkormányzatot díjfizetési kötelezettség ezen feladatok ellátása tekintetében nem terheli. 2. A jogosult a szociális továbbképzés, szociális szakvizsga normatíva igénylésére és felhasználására. VI. Az ellátási szerzıdés idıtartama, szerzıdésszegés 1. Az ellátási szerzıdés..én lép hatályba. Az ellátási szerzıdést a felek 5 évre kötik. Amennyiben a megyei önkormányzat feladat-ellátási kötelezettsége megszőnik, az ellátási szerzıdés azonnali hatállyal, a jogszabályváltozás napján megszőnik a szerzıdést 3 hónapos határidıvel, indoklás nélkül bármikor felmondhatja. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést közös megegyezéssel módosíthatják. A szerzıdésmódosítást 2 hónapos határidıvel, a módosítandó szöveg és a módosítás indokának pontos megjelölésével írásban lehet kezdeményezni. 3. A szerzıdı felek a szerzıdésszegés esetére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) általános kártérítési szabályainak alkalmazásában állapodnak meg. 9

10 VII. Panaszok 1. A szolgáltatást igénybevevınek a mőködtetéssel, illetve az ellátással kapcsolatban tett panaszát a.. köteles kivizsgálni és 15 napon belül a panasztevıt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményeirıl. 2. A panasz kivizsgálásának eredményétıl függıen a a panasz alapját képezı körülmények elhárítása érdekében köteles 5 napon belül intézkedni és a megtett intézkedésekrıl a Megyei Önkormányzatot köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni. VIII. Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség 1. A minden tárgyévet követı év április 15. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni a feladatellátásról és azt megküldeni a Megyei Önkormányzatnak. 2. A. vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az elıírásoknak megfelelıen teljesíti, a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. IX. Egyebek 1. A szerzıdı felek rögzítik, hogy elızetes egyeztetést követıen a tapasztalatok összegzése és az aktuális információk cseréje érdekében rendszeresen, de évente legalább két alkalommal megbeszélést tartanak. 2. A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása érdekében a szerzıdı feleket a Megyei Önkormányzat részérıl a közgyőlés tagjai sorából választott alelnök, a.. részérıl..képviseli. 3. A jelen szerzıdésbıl eredı vitákat a Szerzıdı felek kötelesek megkísérelni tárgyalásos úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a szerzıdı felek alávetik magukat a Tatabánya MJV Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései irányadók. 5. A jelen szerzıdést a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés./2011. (.) számú határozatával fogadta el. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezıt jóváhagyólag aláírták. Tatabánya,

11 Támogató képviseletében:... Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke Támogatásban Részesülı képviseletében:. Fenti szerzıdést ellenjegyzem.. dr. Péntek Péter a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fıjegyzıje Fenti szerzıdést ellenjegyzem 11

12 Függelék SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézményének átszervezéséről Készítette: Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin Közoktatási szakértő Ig. sz.: SZ Megbízó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya, május

13 BEVEZETÉS Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 18-ai határozati javaslatában az alábbiakról rendelkezett: 1. Elrendelte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye gyermekvédelmi szakszolgálati intézményegységének egyházi jogi személy fenntartásába adásának vizsgálatát. 2. Vizsgálni kívánja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye Tata, Új út 21. sz. alatti telephelyén működő nevelési tanácsadó Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti leendő székhelyre költöztetésének lehetőségét. 3. Elrendelte a Tatabánya, Réti út 83. sz. alatti telephelyén működő Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti leendő székhelyre költöztetésének vizsgálatát. Az átszervezési folyamatban A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.) értelmében szükséges független közoktatási szakértő véleményét kikérni. 88. (6) A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrıl, szolgáltatásról továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fıvárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértı véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértınek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történı további ellátását. A szakértı véleményét a fıvárosi, megyei önkormányzat részére - a szakvélemény megkérésével egyidejőleg - meg kell küldeni. A független közoktatási szakértı személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot. Szakértői véleményemben a Ktv. fent idézett 88. (6) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi két kérdésben kell állást foglalnom: a) Az átszervezés nem jelent-e aránytalan terhet a tanulóknak, ill. szüleiknek? 121. (1) 3. aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentıs költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges idıtartam jelentısen megnövekszik; a nevelési-oktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni) 13

14 b) Az átszervezés kapcsán létrejövő új feltételek biztosítják-e a megfelelő színvonalon történő további gondoskodást? 121. (1) 22. megfelelı színvonalon való további gondoskodás: ha az új feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. számú mellékletében meghatározott elıírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévı pedagógiai szolgáltatások (pl. a nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a nyelvi környezetben; nem szőnik meg tagozatos oktatás, sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók sajátos nevelése és oktatása, tanulási nehézséggel küzdık nevelése, oktatása) igénybevétele; A vizsgálatot dokumentumelemzésekkel, helyszíni intézménylátogatásokkal és a vezetőnővel folytatott irányított beszélgetésekkel végeztem. Szempontjaim az intézmények szakmai működésére és az átszervezés utáni körülmények feltárására vonatkoztak. Az intézményvezető körültekintően tájékoztatott, együttműködése nagymértékben hozzájárult a vizsgálat eredményes lebonyolításához. A helyszíni látogatások időpontja: május HELYZETELEMZÉS Intézménylátogatásaim során megtekintettem a Tatabánya, Puskin u. 7/b. szám alatt működő gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az intézménynek az évi XXXI., A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény által nevesített feladatai közül már többet (nevelőszülői hálózat működtetése, hivatásos gyámok, nevelőszülői tanácsadók foglalkoztatása, hivatali időn túl működő ügyeleti szolgálat ellátása) jelenleg is a Názáret Szociális Szolgáltató látja el. SZAKÉRTŐI MEGÁLLAPÍTÁS A gyermekvédelmi szakszolgálati intézményegység egyházi jogi személy fenntartásába adását sem az aránytalan terhelés, sem a megfelelő színvonalon való további gondoskodás szempontjából nem látom aggályosnak, mivel az átszervezéssel az ellátás helyszínében és tárgyi feltételrendszerében nem történik változás. Ezáltal az eddig nyújtott gyermekvédelmi szolgáltatások magas színvonala továbbra is biztosítható. 2. HELYZETELEMZÉS A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye Tata, Új út 21. sz. alatti telephelyén működő nevelési tanácsadó jelenleg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Diákotthona épületének a tornaterem felé vezető folyosóról nyíló helyiségeiben funkcionál. A helyiségek terápiás eszközökkel jól ellátottak. 14

15 A nevelési tanácsadó működési területe Tata, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna. SZAKÉRTŐI MEGÁLLAPÍTÁS A nevelési tanácsadó működésének feltételei a jelenlegi helyén nem tekinthető optimálisnak. A tanácsadásra, terápiás foglalkozásra érkező, várakozó szülők és gyermekek azon a folyosón ülnek, ahol a testnevelés órára igyekvő iskolás tanulók keresztül haladnak az öltözőkbe, ill. a tornaterembe. Az iskola tanulói mindeközben természetszerűleg zajonganak, tolonganak, pedagógusaik fegyelmezik, adott esetben hangosan utasítják őket. Mindez a nevelési tanácsadó termeiben folyó munka nyugalmára zavarólag hat. Az intézményegység, Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti leendő új helyén jobban biztosítottabbak az elkülönülés feltételei. Az összességében 272 m2 nagyságú épületrészben, melyet szintén megtekintettem, 16 db 17m2-es szobaegység található. Ezekben jól kialakíthatók a 4/2010. OKM rendeletben a pedagógiai szakszolgálat intézményei számára kötelezően előírt helyiségek, melyek a rendelkezésre álló tárgyi- és eszközkészlettel megfelelően berendezhetők, s ezáltal a megfelelő színvonalon folytatott munka biztosítható. A Tata városából Tatabányára való költözés miatt alapos vizsgálat tárgyává tettem, hogy az utazás nem jelent-e aránytalan terhet a tanulóknak, ill. szüleiknek. Az intézményegység működési területéhez tartozó településeket külön-külön megvizsgáltam a tömegközlekedés lehetőségeinek szempontjából. Észrevételeim a következők: Tatabánya buszjáratokkal a fenti települések mindegyikéről megközelíthető. 3 település (Dunaszentmiklós, Naszály és Szomód) kivételével közvetlen járatok működnek. Az említett településekről csak átszállással lehet a megyeszékhelyre eljutni nagyjából egy órás utazási idővel. Ez több időt igényelne a nevelési tanácsadó szolgáltatásait igénybe vevő családok részéről. Az intézményvezető asszonnyal folytatott beszélgetéseim alkalmával az utazás terheinek növekedését is átbeszéltük. Az igazgatónő terveiben az iskolákba rendszeresen kijáró iskolapszichológusi és gyógypedagógiai szolgáltatás szerepel, kiemelten azon települések intézményeibe, ahonnan a tömegközlekedés nehezített. Így a szülőknek nem kellene beutazniuk gyermekeikkel a szakszolgálat tatabányai székhelyére, hanem a nevelési tanácsadó szolgáltatásaiból lakóhelyükön részesülhetnének a gyermekek. 15

16 Szakértői szempontból javasolt a szolgáltatás fentiekben vázolt megvalósításának jogi és szervezési feltételeinek kidolgozása a családok terhelésének csökkentése céljából. 3. HELYZETELEMZÉS A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Réti út 83. sz. alatti telephelyén működik. Az intézmény épület állapota nem kielégítő, több helyütt felújítást igényelne. A napi esetforgalom átlagosan 8 fő, melyet 4 vizsgáló helyiségben látnak el a szakemberek. Az intézményegység terápiás eszközellátása és tárgyi feltételei megfelelőek. A szakértői bizottság működési területe: Komárom-Esztergom Megye SZAKÉRTŐI MEGÁLLAPÍTÁS Az intézményegység jelenlegi helye a megye különböző településeiről tömegközlekedéssel (autóbusszal vagy vonattal) Tatabányára érkező családok számára csak helyi buszjáratok igénybevételével vagy hosszabb gyaloglással érhető el. Vizsgálandó új helye, Tatabánya, Fő tér 4. sz., mind a buszpályaudvarról, mind a vasútállomásról könnyen megközelíthető. Ezáltal a családok kényelmesebb körülmények között költségcsökkenés mellett tudják igénybe venni a szolgáltatást. A 2. Szakértői megállapításban leírt, az épületrész nagyságára vonatkozó paraméterek elégségesek arra, hogy a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság a nevelési tanácsadóval egy helyen működjön, ami gyakoribb konzultációra, esetmegbeszélésekre is lehetőséget biztosít, lehetővé téve ezáltal a szakmai színvonal emelését. ÖSSZEGZÉS A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézményének átszervezéséről a csatolt dokumentumok tanulmányozása, az érintett helyszínek megtekintése, valamint az intézmény vezetőjével folytatott kötetlen interjú alapján összefoglaló szakértői véleményem a következő: 1. A Tatabánya, Puskin u. 7/b. szám alatt működő gyermekvédelmi szakszolgálat egyházi jogi személy fenntartásába való átadása biztosítja az adott gyermekvédelmi szolgáltatások megfelelő színvonalon történő további ellátását, az adott szolgáltatások igénybevétele nem jelent aránytalan terhet sem a gyermekeknek, sem családjaiknak. 16

17 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye Tata, Új út 21. sz. alatti telephelyén működő nevelési tanácsadó Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti leendő székhelyre költöztetése az ellátás színvonalát növeli, a szolgáltatás igénybevétele - a szakértői javaslatban megfogalmazottak figyelembevétele esetén - nem jelent aránytalan terhet a családoknak. 3. A Tatabánya, Réti út 83. sz. alatti telephelyén működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti leendő székhelyre költöztetése az ellátás színvonalát növeli, a családok terheit pedig csökkenti. Tatabánya, május 16. Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin közoktatási szakértő 17

18 18

19 19

20 20

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 20-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 20-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. december 20-ai ülésére Tárgy: Ellátási szerzıdés kötése az Esıemberekért Egyesülettel Elıterjesztı: Dr.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8557-2/2010. Tájékoztató - a képviselı-testületnek - az óvoda, iskolabıvítéssel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-10/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2012. Elıkészítı: Szabó Lajos / Egyed Irma ELİTERJESZTÉS a Képviselı testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11 MELLÉKLET : 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben