Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság - Ügyrendi és Sport Bizottság - Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága - Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: --- Muhariné Mayer Piroska s.k. aljegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl Üi.sz.: I/125/4/213. Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés Magyarország 213. évi központi költségvetésérıl 212. évi CCIV. tv-t elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény). Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. (2) bekezdése szerint a jegyzı által elıkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı 45. napig a Képviselıtestületnek. A központi költségvetésrıl szóló törvény 213. január 1-én lépett hatályba. A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdése szerint a Gazdasági elıterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselı-testületéhez való benyújtása elıtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén mőködı, érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedık és Vendéglátósok Egyesülete részére. A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. törvény. 6. (1) bekezdés b) pontja kötelezıvé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintı települési jelentıségő kérdésekben az érintett, helyi-területi szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumban egyeztessen. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. (3) bekezdése szerint: (3) Az önkormányzat döntése elıtt az érintett, megfelelı szintő szakszervezetekkel véleményezteti: a) a közalkalmazotti illetmény-elımeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint b) a közalkalmazottak nagyobb illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintı intézkedés tervezetét. Ennek figyelembe vételével megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum Tagjainak (Óvoda Pedagógus Szakszervezete, Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke; az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke). Az Érdekegyeztetı Fórum ülése 213. február 12-én 9. órakor lesz. Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérı, megkeresı levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az elıterjesztéshez, azok a Pénzügyi Csoportnál megtekinthetık, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk. 2

3 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdése értelmében A jegyzı a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetıivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti. Fenti jogszabályhely alapján a 213. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése intézményvezetıi értekezleten történik, melynek idıpontja 213. február óra. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között a közoktatási feladatok ellátására Intézményfenntartó társulást hozott létre 27. szeptember 1-tıl. A hatályos megállapodás B/3. pontja alapján: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a társult település képviselı-testülete elızetes egyetértésével- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben: - a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása (az egyéb - költségvetést érintı - döntést jogosult önállóan meghozni.) Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján a települési önkormányzatok Képviselıtestületei a megosztás alapján számított költséghányadot a saját költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás megállapításában a Képviselı-testületeket egyetértési jog illeti meg. Az intézmény mőködéséhez szükséges költségek fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszámuk, illetve az ellátottak száma szerint biztosítják a feladatok tekintetében. Elızetes egyeztetés céljából a rendelet tervezet megküldésre került Felsılajos Község Önkormányzatának Polgármestere részére. Felsılajos Község Önkormányzata 213. február 14-én 9 órakor tartandó ülésén tárgyalja a napirendet. A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az elıterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk. A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 213. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 169/212. (XI. 29.) határozatával jóváhagyta a költségvetési elıirányzatok kialakításának alapvetı szempontjait. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek figyelembevételével folyt a tervezı munka, a bevételi lehetıségek és a kiadási oldalon megjelenı szükségletek összevetésével. Az önkormányzat elsıdleges feladata 213. évben is a kötelezıen ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetıségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása. Így kötelezı feladatként gondoskodni kell: - az egészséges ivóvíz ellátásáról, - óvodai nevelésrıl, - általános iskola mőködtetésérıl, - egészségügyi és szociális alapellátásról, - közvilágításról, - helyi közutak és köztemetı fenntartásáról, - helyi nemzetiség jogainak érvényesülésérıl, - köztisztaság, településtisztaság biztosításáról, - könyvtári ellátásról, - közmővelıdési feladatok ellátásáról, - településrendezésrıl, 3

4 - helyi tőzvédelemrıl. Önként vállalt feladatként gondoskodik: - közterület fenntartásáról, - piac, vásár mőködtetésérıl, - lakásgazdálkodásról, - csapadékvíz elvezetésrıl, - sport, és társadalmi szervek támogatásáról, - egészségügyi szakrendelésekrıl, - közbiztonság helyi feladatairól. A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különbözı források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani. Bevételek alakulása Mőködési bevételek A 213. évi mőködési bevételek aránya a 212. évi 8%-a. A két év összehasonlítását torzítja a feladatfinanszírozási rendszer bevezetése, a járási hivatalokba történı feladatátcsoportosítás által bekövetkezett változásokból eredı bevételcsökkenés. A bevételek mőködési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegének 68,7 %- a. Mőködési bevételek Az önkormányzat mőködési bevétele 7 %-kal csökkent a 212. évhez képest. Az intézményi bevételek jelentıs mértékben az élelmezési és egyéb térítési díjakból származnak, melyek csökkenı tendenciát mutatnak, mert jelentısen nı az ingyenes gyermekétkeztetésben részesülık száma. A térítési díj bevételek az élelmiszer kiadások tervezésénél figyelembe vett létszám adatok arányában lettek tervezve. Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Sajátos mőködési bevételek Összességében 31 %-os csökkenést mutat, mert az átengedett központi adók 6 %-a befizetési kötelezettséggel jár 213. évben a központi költségvetésbe: 75. eft, valamint a személyi jövedelemadó helyben maradó része - 8 % - megszőnt: eft csökkenést jelent. Mőködési támogatások Az eddigi normatív alapú finanszírozást részben felváltotta a feladatalapú finanszírozás. A normatív hozzájárulások mértéke 13 %-kal csökkent a 212. évhez képest eft támogatási bevétel kiesést jelent. Egyéb mőködési bevételek Jelentıs jogszabályi változás érezteti hatását, a többcélú kistérségi társulások megszőntetése, a támogatási rendszer átalakítása eredményeképpen 45 % a csökkenés mértéke az elızı évhez képest. 4

5 Felhalmozási bevételek A 213. évi felhalmozási bevételek aránya a 212. évhez képest 17,4 % csökkenést mutat. A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegének 31,3 %-a. Számottevı felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése, vagy önkormányzati vagyon értékesítése hozna. Kiadások alakulása Mőködési kiadások A mőködési kiadások tervezett összege az elızı évi 8%-a. A két év összehasonlítását nehezíti a járási hivatalokba történı feladatátcsoportosítás által bekövetkezett változásokból eredı kiadáscsökkenés. A kiadások mőködési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegének 65,7 %-a. Személyi juttatások A 212. év személyi juttatásaihoz képest számottevı csökkenést - 4 % - a Fekete István Általános Iskola és Kollégium és a Járási Hivatalba elmenı dolgozói létszám megszőnése eredményezi. A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselık és közalkalmazottak illetményalapja 213. évben, az elızı évi szinten marad, így bérfejlesztést a költségvetés nem tartalmaz. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó A változás egyenlı arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. Dologi kiadások A dologi kiadások - a 212. évhez képest - 1 %-kal növekedtek, melynek oka a gyermekétkeztetés önkormányzati feladattá tétele, nincsen támogatott fedezete. Egyéb mőködési kiadások Az elızı évhez képest 25 %-kal növekedett az egyéb mőködési kiadás. A növekedés oka a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások támogatási sor tervezett összegének emelkedése, a foglalkoztatást helyettesítı támogatás jogcímen tervezett ellátottak számának növekedése miatt. Az átmeneti segélyek vonatkozásában az elızı évi kifizetések összegével történt a tervezés. Felhalmozási kiadások A tervezett felhalmozási kiadások 19 %-os csökkenést mutatnak, melyet három nagy összegő pályázat zárása után kisebb összegő pályázatok megjelenése okoz. Az uniós pályázatok 213. évben történı megvalósulása: eft, amely nem mérvadó, hiszen a teljesülés ideje eltérhet a tervezés évétıl. A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza. Tartalékok A rendelet-tervezet 2 és 12. melléklete szerint tervezve. A költségvetés 3. eft általános tartalékot, és 1. eft céltartalékot tartalmaz. A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képezı végrehajtási szabályok betartásával. 5

6 Finanszírozási bevételek A 212. évi költségvetési maradvány elıreláthatóan 11. eft, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési maradvány megoszlása mőködési célra: eft, felhalmozási célra: eft. A 213. évi költségvetés bevételi fıösszege: eft, a kiadási fıösszege: eft. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a mőködési és felhalmozási célra bontva 11. eft, mely 212. évben keletkezett. A többéves kihatással járó feladatok szöveges indoklása A 178/21. (XII.6.) ÖH alapján Lajosmizse Város Önkormányzata kezességet vállalt a Lajosmizse Viziközmő-társulat által Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése címő és KEOP-1.2./2F/ azonosító számú pályázatához. Közvetett támogatások szöveges indoklása A 3/212. (VIII.21.) hatályos rendeletünk szerint az iparőzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintő adóalapja nem haladja meg az 1.2. forintot. A mentességi határ alá 134 adózó tartozik, mely összegszerően közel forint adófizetési mentességet jelent. A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 4/21. (III.11.) rendelete 12. szerint A közszolgáltatási díj összegébıl kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a 7. életévét betöltötte és Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén egyedül, vagy kizárólag 7. évét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Településfejlesztési Csoportjánál kell benyújtani. A díjfizetési kedvezmény összege: - 35 l-es vagy 6 l-es győjtıedény esetén 3 Ft/díjfizetési idıszak, - 8 l-es, vagy 11 l-es vagy 12 l-es győjtıedény esetén 2 Ft/díjfizetési idıszak. A Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza a fentiek számszerősített hatását, az elıterjesztés 3 melléklete pedig a kimutatást a közvetett támogatásokról. Hitelállomány szöveges indoklása Az elıterjesztés 4. melléklete tartalmazza Lajosmizse Város Önkormányzat hitelállományát. 6

7 Összevont Mérleg szöveges indoklása Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok, és kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni. A mérleg fıösszegéhez képest a következı táblázat mutatja a feladatok szerinti bontást: Kötelezı Önként vállalt Államigazgatási f e l a d a t (%) Bevétel 56,5 35,4 8,1 Kiadás 53,1 34,7 12,2 Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési bevételi fıösszege: eft, ebbıl a mőködési költségvetési bevételek: eft, a felhalmozási költségvetési bevételek: eft. A költségvetési kiadások fıösszege: eft, ebbıl a mőködési költségvetési kiadások: eft, a felhalmozási költségvetési kiadások: eft, a tartalékok: 13. eft. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: eft. A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló a mőködési és felhalmozási célú maradvány: 11. eft, mely 212. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési hiány külsı finanszírozására felhalmozási célú hitel: eft lett tervezve. Az év közben jelentkezı esetleges többletbevétel, illetve mőködési kiadás csökkenést ezen összeg csökkentésére szükséges fordítani. Összefoglalás Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási elıirányzata eft (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésbıl származó bevételek csökkentek, a felhalmozási kiadások pedig mérsékelten csökkentek. A 213. évi költségvetés bevételi oldalán új feladatfinanszírozási rendszer lépett életbe 213. január 1. nappal, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülı új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedı fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem elıtt tartása és a rendelkezésre álló elıirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása. Az elıirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetıségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez. Az önkormányzat a tárgyévben benyújtásra kerülı pályázatok megvalósítását felhalmozási célú hitel felvételével tervezi megvalósítani. Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, és a kiadások is a tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztosítja egy takarékos mőködés feltételét és mintegy fél milliárd forint összegő beruházási, felhalmozási lehetıséget is megteremt. A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia. 7

8 Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetıségeket. A költségvetés végrehajtása során elsıbbséget élvez az önkormányzat mőködıképességének biztosítása, az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselı-testületi döntésekbıl származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erı biztosítására a rendelet tervezet hitelfelvételével számol, mely nem veszélyezteti az önkormányzat mőködıképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerősítések) a mőködési költségek csökkentését fogja eredményezni. 2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékő mőködési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintı finanszírozások zökkenımentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítıi számára. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 24. (2) bekezdése alapján A jegyzı által elıkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig nyújtja be a képviselı-testületnek.. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 132. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselı-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidıig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megilletı bevételek beszedésére és az elızı év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási elıirányzatok keretei között a kiadások idıarányos teljesítésére. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Önkormányzatunknál a fenti feltételek jelenleg korlátozottan biztosítottak, a Járási Hivatalba távozott két pénzügyes kollega hiánya érezteti hatását. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelrıl szóló 2. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2.(XII.24.) kormányrendelet elıírásai szerint a Hivatal végzi. A fentiek alapján az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. Az elıterjesztés 2 mellékletét képezi tájékoztatásul az elıirányzat felhasználási ütemterv. Lajosmizse, 213. február 8. Basky András s.k. polgármester 8

9 Rendelet-tervezet Elıterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Kereskedık Iparosok és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. 6. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztetı Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetıi, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/211. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az 1. melléklet 2.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság, az 1. melléklet 3.1.l pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, az 1. melléklet 4.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás IV. fejezet B/3.2. pontja alapján, valamint Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján Felsılajos Község Önkormányzata elızetes egyetértésével a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre (továbbiakban: intézmények). 9

10 2. (1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 213. évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg e Ft-ban 13 e Ft-ban 3 e Ft-ban 1 e Ft-ban e Ft-ban d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá. 11 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 213. évi összevont bevételi és összevont kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 213. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az Önkormányzat 213. évi bevételeinek részletezését a 4., 5., 6., 7. mellékletek szerint hagyja jóvá. 1

11 (5) A Képviselı-testület az Önkormányzat 213. évi kiadásainak részletezését a 8., 9., 1., 11., 12. mellékletek szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a Hivatal 213. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület a Hivatal 213. évi kiadásainak szakfeladatokra történı megbontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az IGSZ 213. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület az EGYSZI 213. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. (1) A Képviselı-testület a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 213. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Képviselı-testület a Mővelıdési Ház és Könyvtár 213. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 213. évi központi költségvetésérıl szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıt-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével mőködnek és gazdálkodnak. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek mőködése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek: a) gazdaságosság az erıforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhetı legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minıség mellett. b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és elıállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a 11

12 felhasznált erıforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhetı legnagyobb legyen. c) eredményesség - a kitőzött célok az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehetı legkisebb mértékő legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezıbb a tervezettnél. d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése. e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni. (4) A költségvetési szervek a Képviselı-testület által jóváhagyott költségvetés fıösszegét és a kiemelt elıirányzatokat kötelesek betartani. A fıösszegek, kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselı-testület elızetes engedélyével van lehetıség. (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi elıirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselı-testület elızetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelı összegen, a rendelet módosítását követıen használhatja fel; a bevételek a tervezettıl történı elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (6) A költségvetési szervek évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendı összeg az intézmények támogatási elıirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követı normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelı vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendı összeget az intézmény maradványából, ha ilyen nincs az intézmény tárgyévi támogatási elıirányzatából visszavonásra kerül. (7) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek (IGSZ és Hivatal) elismert tartozásállománya (3 napot meghaladó) eléri az 5 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követı 1-ig az önkormányzat részére. (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplı és jóváhagyott beruházási elıirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsıbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselı-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. elızı évrıl áthúzódó beruházások). (1) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselık kegyeleti és szociális jellegő támogatását a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény elıírása szerint. (11) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelı felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. 12

13 (12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról, valamint az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek részére nyújtandó támogatásról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselı-testület dönt. A Non-profit szervezetek közül a további civil és egyéb szervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javaslatára a Képviselı-testület dönt. (13) A költségvetés általános tartaléka elıre nem látható, a kötelezı feladatok ellátásával kapcsolatos, az évközben esetlegesen képzıdı általános tartalék felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettıl eltérni csak a képviselı-testület döntése alapján lehet. (14) Az évközben esetlegesen jelentkezı költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselıtestület dönt. (15) Az önkormányzat a 213. évi feladatellátása során felmerülı, mőködéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával. 2. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései 213. január 1. napjától alkalmazandók. /: Basky András :/ /: Muhariné Mayer Piroska:/ polgármester aljegyzı A kihirdetés ideje: 213. /: Muhariné Mayer Piroska :/ aljegyzı 13

14 1. melléklet a.../213. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlege Költségvetési bevételek A. B. C. D. kötelezı feladatellátás e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt feladat feladat Mindösszesen Költségvetési kiadások E. F. G. H. kötelezı feladatellátás e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt feladat feladat Mindösszesen 1. Mőködési költségvetés Mőködési költségvetés Mőködési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei hozzájárulási adó 1.3. Mőködési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési bevételek Egyéb mőködési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási támogatások 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Tartalékok Finanszírozási bevételek Általános tartalék Belsı finanszírozás bevételei Céltartalék Költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési kiadások összesen ( ) Mőködési célra Finanszírozási kiadások Felhalmozási célra Mőködési célú finanszírozási kiadások Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 4.2. Külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 2. melléklet a.../213. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont bevétele A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 8. Költségvetési szervek finanszírozása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 22,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 16

17 3. melléklet a.../213. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi bevételei A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d at 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 18

19 4. melléklet a /213.( ) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2 4. Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Helyi adók részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Helyi adók összesen Átengedett központi adók részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Gépjármőadó 5 2. Átengedett központi adók 5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság 3. Építésügyi bírság 4. Talajterhelési díj 3 5. Egyéb sajátos bevételek 6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel

20 5. melléklet a.../213. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege április 3-áig nyújtott éves támogatás összesen Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás hóra járó idıskorúak járadéka 9 %-a hóra járó ápolási díj 75 %-a Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg Óvodáztatási támogatás 1 %-a 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított elıirányzatok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatás összesen (5.+6.)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére 7. Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl Az

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 8. Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. május 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének]

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 26. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 26. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/5/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 26. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év gazdálkodásának első félévi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 05-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 01-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 01-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 01-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

[Tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét. bc) pénzforgalom nélküli kiadások

[Tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét. bc) pénzforgalom nélküli kiadások Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben