A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A 2015/2016. TANÉVBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A 2015/2016. TANÉVBEN"

Átírás

1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A 2015/2016. TANÉVBEN 1. A tankönyvellátás célja, feladata A tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az iskolában alkalmazott tankönyveket. A tankönyvellátás zavartalan megszervezése és lebonyolítása az iskola feladata és felelőssége, melynek során a tankönyvek beszerzése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n (KELLO) keresztül, a tanulókhoz történő eljuttatása az iskolai tankönyvfelelősök által történik. 2. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendjének alapjául szolgáló jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. (köznevelési tv.). A évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról A évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról. A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 46/2012. (XII.5.) EMMI rendelet a 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet). A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet (Nemzeti alaptanterv). A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (kerettantervek). Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet. A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, az iskola és tagiskolái könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata, az iskolai Házirend.

2 3. Az iskolai tankönyvellátás változásairól A 2013/2014-es tanévtől a tanulók tankönyvvel történő ellátásában, valamint a könyvtárfejlesztési feladatellátásban új jogszabályok megjelenése következtében jelentős változások következtek be. A változások lényegi elemei: 1. Az iskolák az ingyenes tankönyvre, normatív kedvezmény igénybevételére jogosult tanulók létszámának felmérését követően a tankönyvtámogatás összegét az éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a fenntartó által a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére használhatják fel, oly módon, hogy a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése mint állami közérdekű feladat a KELLO - n keresztül történik. Az igazgató minden év június 17-ig a véleményezésre jogosultak véleménye alapján meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, s erről tájékoztatja a szülőket. 2. A tankönyvfelelős és kiadók közötti kapcsolatrendszert felváltja az állami tankönyvterjesztés. 3. Az iskolák a KELLO-val állnak szerződésben a feladat ellátására, mely minden fázisában a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) jóváhagyásával és ellenőrzésével történik. 4. A tankönyvfelelősök és az iskolatitkárok az ezzel összefüggő feladataikat a KELLO által működtetett elektronikus információs rendszeren keresztül végzik. 5. A tankönyvekért fizető tanulók esetében a tankönyvcsomag árának megfelelő díjbekérő és csekk a tanuló lakcímére érkezik, annak kiegyenlítése a tankönyvosztást megelőzően meg kell történjen. 6. A tanulói tankönyvcsomagok kiszállításának időpontja a KELLO által közölt nap. 7. A rászorultsági jogosultságbeli változások, tanulói mozgások miatti pótrendelés és módosítás nem haladhatja meg az eredeti rendelés 10 %-át. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges rendelésben megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani. 8. Az igényjogosultak számára az ingyenes tankönyvellátást (tankönyv, munkafüzet, gyakorlólap, atlasz, feladatgyűjtemény) minden korlátozás nélkül kell biztosítani, a szülőktől semmilyen pénzbeli kiegészítő hozzájárulás nem követelhető. 9. A Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett évfolyamokon (iskolánk típusát tekintve első, második és ötödik, hatodik évfolyam) csak olyan tankönyv rendelhető, amelynek tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt.

3 10. Az általános iskola első évfolyamain a 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben megkezdődött a tanulók ingyenes tankönyvvel történő ellátásának bevezetése, mely a 2015/2016-os tanévben az első, második és harmadik évfolyamot érinti. 11. A matematika műveltségterület kivételével, bármely tantárgy, műveltségterület vonatkozásában az iskola a rendelés során köteles tartós tankönyvet választani, ha van ilyen a hivatalos tankönyvjegyzéken. Az állam által biztosított ingyenes, tartós tankönyveket az iskola könyvtári állományába kell venni. 4. Az támogatási igények felmérése, eredményei Az iskola igazgatója minden év június 10-éig felméri, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak új tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra (köznevelési törvény bekezdés), kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre (tankönyvtörvény 8. (4) bekezdés), továbbá, ha az iskolának van lehetősége további kedvezmény nyújtására, mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni (SZMSZ). Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. Az iskola - a helyben szokásos módon (honlapon, hirdetőtáblán, bejárati ajtón) hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, igényjogosultság igazolásának formáját, igénylés elbírálásának elveit. Az iskola a felmérés alapján megállapítja, hány tanuló esetében kell biztosítani 1. a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, 2. a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt, 3. valamint hány tanuló és milyen típusú tankönyvtámogatást igényel az 1. és 2. pontokon túl.

4 2015/2016. tanév normatív tankönyvigényeinek összesítése Pollack M. Ált. Iskola Ádám J. Tagisk. Árpád F. Tagisk. Dózsa Tagisk. Gy. Kazinczy F. Tagisk. Gárdonyi G. Tagisk. ÖSSZESEN Köznev. törv. szerint ingyenes Tartós beteg SNI v. több gyerek Rendsz. GYVK NEM jogosult Nincs adat ÖSSZESEN A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola összes normatív kedvezményezettje (2-8. évfolyamon) 2089 fő. A 2015/2016-os tanévben ingyenes tankönyvre jogosult első évfolyamos tanulók becsült létszáma 220 fő. 5. Igénybejelentés, a jogosultság igazolása Az igényeket a tankönyvrendelet 5. számú mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban beálló változásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell. A benyújtott igénylések ellenőrzése során az iskola vagy a hatóság bekérheti az igazolásokat. Az igénybejelentésnél a határidő jogvesztő. Ha az igénylő az igénylőlapot és a szükséges igazolásokat határidőre nem juttatja el az iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénybejelentésének határidejét követő idő után áll be, az iskola a meglévő tankönyvállományból kölcsönzéssel teljesítheti az igényt.

5 A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges három- vagy több gyermekes családban élő esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 6. A tankönyvek kiválasztása A tankönyvek kiválasztására a törvény által előírtak figyelembevételével a helyi tanterv alapján kerül sor. A szakmai munkaközösségek véleményének beszerzését követően a munkaköre szerint ezzel megbízott igazgatóhelyettes csoportonként előkészíti a szükséges tankönyvek listáját. A listán az Oktatási Hivatal által évente kiadott tankönyvjegyzékben található tankönyvek szerepelnek. (Tankönyvnek minősül az a könyv, amelyet a jogszabályban meghatározottak szerint annak nyilvánítottak. Ide tartoznak az oktatásban nélkülözhetetlen elektronikus dokumentumok, fogalomtárak, szótárak, ajánlott és kötelező olvasmányok.) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az igazgató megismerteti a szülői munkaközösséggel az osztályok számára összeállított tankönyvlistát. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet különösen a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A tanítási év közben a tankönyvek listája nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Az elkészített lista alapján a tanulók és a szülők nyilatkoznak arról, hogy mely tankönyvek beszerzését kívánják az iskolai tankönyv-terjesztésben megoldani.

6 7. A tankönyvek rendelése A tanulóknak kiosztott lista kitöltésével a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet megkívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. A beérkezett igények összesítése után az igazgatóhelyettes a könyvtárossal és a kijelölt tankönyvfelelősökkel egyezteti a megrendelendő könyvek példányszámát. Ennek alapján a tankönyvellátási feladatok végrehajtásával megbízott tankönyvfelelősök elkészítik a tankönyvrendelést. A tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az iskolai könyvtárban is rendelkezésre álljanak a szükséges könyvek. Ezáltal biztosítható, hogy a tanulószobai foglalkozásokon, iskolai könyvtárakban, könyvtárszobákban megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órára történő felkészüléshez. A tankönyvrendelés elkészítésekor figyelembe kell venni a belépő új osztályok becsült létszámát is. 8. A tankönyvek kölcsönzésének, az elvesztésével, vagy megrongálásával okozott kár megtérítésének rendje Iskolánk az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett újonnan vásárolt, illetve visszahozott (használt) tankönyvek kölcsönzésével biztosítja a jogosultak számára. Ezek az iskola tulajdonát képezik, ezért épségüket a használóknak meg kell óvniuk. A tankönyveket az adott tanév utolsó tanítási hetén le kell adni a könyvtárban. Ha egy tanuló tanév közben másik iskolába megy, köteles az ingyenesen kapott tankönyveket visszahozni. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. A tankönyvet az iskola a tankönyvforgalmazó által szállított összegért értékesítheti. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. A tankönyv elvesztésekor, megrongálásakor használt tankönyv esetén az értékcsökkenéssel csökkentett összeget, új tankönyv esetén a beszerzési árat kell a tanulónak/szülőnek kártérítésként megfizetnie. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést, továbbá a nem szándékos károkozásból adódó kárt. A tanuló évfolyamonként legfeljebb két alkalommal jogosult a tankönyv-jegyzéken szereplő áron megvásárolni ugyanazt a könyvet. Második alkalommal a tanuló akkor élhet ezzel a jogával ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült vagy elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek bekövetkezését, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált, az új iskolában alkalmazott tankönyveket a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni.

7 9. A 2015/2016-os tanév tankönyvellátási feladatainak ütemezése február 20. A munkaközösségek csoportonként elkészítik a szükséges tankönyvek listáját április utolsó munkanapja A tankönyvrendelés határideje május 31. Az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzékének közzététele június 10. Szülők tájékoztatása a normatív és egyéb kedvezmények iránti igények benyújtásának határidejéről, az igények felméréséhez igénylőlapok eljuttatása a szülőkhöz. A normatív kedvezményen túli további kedvezmények hirdetményben történő közzététele június 10. Az igények összesítése, annak megállapítása, hány tanulónak kell és lehet ingyenes tankönyvet biztosítani június 15. Az iskola igazgatója tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket és a diákönkormányzatot, és a fenntartót a felmérés eredményéről június 17-ig- Az iskola igazgatója meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét június 30. A tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje. Pedagógus-kézikönyvek összesítése. Következő évi tankönyvfelelős és annak feladatainak megnevezése augusztus Tankönyvszállítmány fogadása, biztonságos elhelyezése augusztus vége Normatív kedvezményre jogosultak körének ellenőrzése, módosítása augusztus 28-tól szeptember 6-ig Tankönyvosztás szeptember 5. Pótrendelés határideje december 20. A könyvtárfejlesztési rendelések határideje. 10. A 2015/2016-os tanévben a tankönyvfelelősi feladatok ellátásával megbízottak

8 Ádám Jenő Tagiskola: Haraszti Istvánné Árpád Fejedelem Tagiskola: Blitzer Csilla-Heimné Gulyás Marianna Dózsa György Tagiskola: Fónagyné Pál Zsuzsa Gárdonyi Géza Tagiskola: Kriston Tamás Kazinczy Ferenc Tagiskola: Tóth Csilla Pollack Mihály Általános Iskola: Ölveczki László, Szeleczky Erika A tankönyvellátás rendjéért felelős intézményvezető-helyettes: Gégény Marianna. 11. Az iskolai könyvtárakból kölcsönzéssel ingyenesen biztosítható tankönyvek listája tagintézményenként Pollack Mihály Általános Iskola Tankönyv (1.osztály) Darab AP Az én ábécém 1 AP Első olvasókönyvem 1 AP A mi világunk 1 AP Első daloskönyvem 1 AP Olvasás füzet 1 AP Az én matematikám 1 AP Az én matematikám feladatgy. 1 AP A mi világunk mf. 7 AP Gyöngybetűk 1 Tankönyv (2.osztály) AP Hétszínvarázs 1 AP Varázs olvasókönyv 1 AP Varázs mf. 1 AP Aranyablak 1 AP A mi világunk 1 NT Kiszámoló 2 AP Nyelvtan és helyesírás 2. 2 AP Szövegértés 2. 2 AP Az én matematikám 2. 2 AP Az én matematikám mf Tankönyv (3.osztály)

9 AP Harmadik matematika I. 2 AP Harmadik matematika II. 2 AP Fogalmazás 3. 2 AP Nyelvtan és helyesírás 2 AP A mi világunk 3. 1 AP Hétszínvirág 3. 2 AP Harmadik daloskönyvem (használt) 60 Tankönyv (4.osztály) AP Negyedik matematika I. 2 AP Negyedik matematika II. 2 AP Szövegértés 4. 2 NT Kis(s)zámoló 2 AP Anyanyelvi gyak. 3 AP Nyelvtan és helyesírás 2 AP Hétszínvilág 3 AP A mi világunk 3 AP Negyedik daloskönyvem (használt) 50 Tankönyv (5.osztály) MK /VJ-K Matematika 5. 4 MK-VD-0003 Történelem 5. 2 NT-11516/T Irodalom 5. 5 AP Nyelvtan 5. 7 AP Nyelvtan mf. 4 AP Természetismeret 5. 4 AP Ötödik daloskönyvem (használt) 30 Tankönyv (6.osztály) PD-071 Informatika (használt) 58 AP Hatodik daloskönyvem 60 AP Technika MK /UJ Matematika 6. 85

10 Tankönyv (7.osztály) MS-2667 T Fizika NT-00703/M/3 Magyar nyelvi mf. 4 NT-00779/1 Kontinensek földrajza 7. 6 NT-00769/1 Irodalom ikerkönyvek 4 NT-00774/1 Biológia tankönyv 3 AP Technika PD 072 Informatika 60 AP Hetedik daloskönyvem (használt) 60 NT-00777/1 Kémia (használt) 61 MK Matematika (használt) 60 NT-00779/M/1 Kontinensek földrajza mf. 3 Tankönyv (8.osztály) NT-00879/1 Európa közepén 3 MS-2668 T Fizika (használt) 73 NT-00877/1 Kémia (használt) 55 MK Matematika (használt) 70 MK-VD 0038 Történelem 2 NT /803/5 A magyar nyelv könyve NT-00803/M/3 Magyar nyelvi mf. 2 NT-00879/M Európa közepén mf. 1 AP Irodalom 2 AP Technika 55 AP Nyolcadik daloskönyvem 55 PD 073 Informatika 55 Tankönyv (Nyelvkönyvek)

11 EK-SmartJunior 2.SB 3 EK-SmartJunior 3.SB 2 EK-SmartJunior 4. SB 2 EK-SmartJunior 4. WB 3 Get to The Top 1 SB 4 Get to The Top 1 WB 4 Get to The Top 3 SB 1 Get to The Top 3 WB 3 Egy híján húsz (Padlás kiadó), német 4 Tankönyv MS-4115 Történelem atlasz 5-8.oszt. 13

12 Árpád Fejedelem Tagiskola KIADÓI KÓD TANKÖNYV Darab 1. osztály RO-004 Elsős olvasókönyv 1 MS-171 3U Számoló füzet 1.o. 1 DI Araszoló 1.o. 1 AP-109 Napi gyakorló 1.o. 1 AP-125 Betűzgető 1.o. 1 HA-0010 Kiívül belül az én világom, erkölcstan 1. 2 DI Szövegértési gyakorló 1.o. 1 AP-105 Útmutató és tanmenet javaslat az első rajzkönyvemhez 1 AP Első daloskönyvem 2 AP A mi világunk környezetismeret tk. 1.o. 1 AP Első olvasókönyvem 1 AP Gyöngybetűk írás Mf. 1.o 1 AP Az én ábécém 1.o. 1 AP-129 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.o osztály AP Anyanyelvi gyakorlófüzet 2. o. 1 AP Nyelvtan é helyesírás munkáltató tankönyv 2. o. 1 AP Az én matematikám feladatgyűjtemény 2.o 1 AP A mi világunk Környezetismereti Mf. 2.o. 3 AP Az én matematikám 1 AP Nyelvtan és helyesírás 1 AP A mi világunk Környezetismereti Tk. 2.o. 3 AP Hétszínvarász munkafüzet 2.o. 1 AP A mi világunk környezetismeret tk. 1 AP-222 Írás Mf. 2.o. 1 AP Okoskodó 1 AP Hétszínvarász Mf. 2.o. 3 AP Az én matematikám feladatgyűjtemény 1 AP Hétszínvarázs olvasókönyv 2.o. 3 AP Az én világom erkölcstan 1 MS-141 2T Környezetünk titkai munkatankönyv 2.o. 1 AP Az én matematikám feladatgyűjtemény 2.o. 3 AP Szöveges matematikafeladatok 1 AP PC Peti informatikája 1 AP Technika ének-zene rajz 1 AP Az én matematikám 2.o. 3 AP Nyelvtan és helyesírás 2.o. 3 AP Nyelvtan és helyesírás munkáltató tk. 2.o. 1 AP-261 Második daloskönyvem 24 AP_ Írás munkafüzet 1

13 DI /II Kis töprengő feladatfüzet 2.o. 3 AP Varázs munkafüzet 1 AP Varázs olvasókönyv 1 AP Hétsdzínvasrázs munkafüzet 1 AP Hétszínvarázs olvasókönyv 1 AP Második technikakönyvem 1 AP Aranyablak gyakorló olvasókönyv 1 AP Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1 AP A mi világunk Környezetismereti Mf. 1 AP Nyelvtan és helyesírás 1 AP Második daloskönyvem 5 AP Második daloskönyvem 1 3. osztály AP Hétszínvirág olvasókönyv 3.o. 4 AP Hétszínvirág Mf.3.o. 3 PD072 Számítástechnika 3.o. 2 AP A mi világunk Környezetismereti Tk. 3.o 3 AP Nyelvtan és helyesírás 3.o. 3 AP Harmadik matematikakönyvem 3 AP Harmadik matematikakönyvem 3 AP Harmadik matematikakönyvem 16 AP A mi világunk környezetismereti Mf. 3.o. 1 MS-173 3T Számoló füzet 3.o. 1 MS-141 3T Környezetünk titkai munkatankönyv 3.o. 1 AP Nyelvtan és helyesírás munkáltató Tk. 3.o. 1 AP Harmadik daloskönyvem osztály NT Irodalmi olvasókönyv 4.o. 1 AP Fogalmazás munkafüzet 4. o. 1 AP Hétszínvilág olvasókönyv 4.o. 7 AP Hétszínvilág mf. 4.o. 5 AP-402 Képzelet világa 2 AI009 Hónapról hónapra 1 AI010 Hónapról hónapra első félév 1 AI011 Hónapról hónapra második félév 1 AP A mi világunk környezetismereti Tk. 4.o. 5 NT Játékos matematikai feladatok 4.o. 1 AP Nyelvtan és helyesírás 4.o. 5 AP Negyedik matematika könyvem 5 AP Negyedik matematikakönyvem 5 AP Negyedik daloskönyvem 13 NT-00461/M Fogalmazási kalauz 4.o. 1 AP-471 Negyedik technika könyvem 11 AP Matematika felmérő füzet 4.o 2 AP-461 Negyedik daloskönyvem 2

14 AP A mi világunk környezetismereti Tk. 4.o osztály AP Ötödik daloskönyvem 8 AP Hatodik daloskönyvem 87 AP-545 Természetismeret Mf.5.o. 3 AP-544 Természetismereti tk. 5.o. 1 CR-0040 Képes történelmi atlasz 26 CR-0060 Képes történelmi atlasz 4 CR-004 Képes történelmi atlasz 3 MK-VD-0003-K Történelem tk. 5.o. 2 MS-4105 Földrajzi atlasz 49 MK /UJ-K Matematika 5.o Gondolkodni jó! 4 AP Matematika Tk. I.kötet 5.o. 1 AP Matematika Tk. II.kötet 5.o. 1 CR-0041 Képes történelmi atlasz 52 NT11516/T Irodalom 5.o. 2 MX-315 Kompetecia alapú Mf. Magyar nyelv és irodalomból 1 AP Énekes könyv 5.o. 4 AP Természetismeret 5.o. 3 MS-2305 Matematika 5.o. 1 MS-2655 Történelem 5.o. 2 CA0501BM Matematika 5.o. 1 MS-02655U Történelem 5.o. 1 AP Nyelvtan 5.o 2 MT Jobb leszek természetismeretből 5.o /4 A magyar nyelv könyve 5-6.o. 1 NT /5 A magyar nyelv könyve 5-6.o /M/2 Magyar nyelvi Mf. 5.o. 1 PD-070 Informatika 5.o. 1 AP Erkölcstan 5.o. 41 AP Technika és életvitel 5.o 23 AP571 Technika és életvitel, háztartástan 1 6. osztály AP-645 Természetismeret mf. 6.o 3 AP-644 Természetismeret tk.6.o 1 NT-00641/1 Természetismeret 6.o. 7 NT-00641/2 Természetismeret 6.o. 4 MK-BD-0001 Történelem 6.o. 1 AP-655 Matematika TK. I. kötet 6.o 1 AP-656 Matematika Tk. II. kötet 6.o. 1 AP-621 Nyelvtan helyesírás munkatankönyv 6.o. 1 CR0021 Földrajzi atlasz 12 MK Matematika 6.o. 1 MK Matematika 6.o. 1 KO-0001/1 Történelem 6.o. 3

15 AP-661/10 Hatodik daloskönyvem 1 PK0001 Történelem 6.o. 6 MS-2424 Egészségtan 6.o. 1 MT Jobb leszek természetismeretből 6.o. 2 NT-00669/1 Irodalmi ikerkönyvek 6.o 2 MK /UJ Matematika Gondolkodni jó 6.o. 5 NT-603/M/3 Magyar nyelvi munkafüzet 6.o. 2 MK-VD-0001 Történelem 6.o. 17 MK-VD-0001/M Történelem Mf.6.o. 1 MX-257 Kompetecia alapú Mf. Magyar nyelv és irodalomból 1 AP Technika és életvitel 6.o. 1 NT-00669/SZ Irodalmi ikerkönyvek 6.o 15 AP Irodalom Mf. 1 AP-671 Technika és életvitel 6.o. 2 MX-295 Készüljünk a kompetecia mérésre! Szövegértés és matematika 1 NT-00613/M/1 Irodalom és képességfejlesztés 1 AP Irodalom 1 AP671/6 Technika és életvitel 6.o. 1 MS-2424 Egészségtan 6.o. 22 AP Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6.o. 1 AP Helyesírási gyakorlófüzet 6.o. 1 AP My english workbook 6.o. 1 AP My english book 1 AP A képzelet világa - Vizuális kultúra 1 AP Wir lernen Deutsch, Arbeitsheft 1 AP Wir lernen Deutsch 1 AP Erkölcstan 1 AP Énekes könyv 1 AP Természetismeret 1 AP Nyelvtan és helyesírás 1 AP Technika és életvitel 1 AP Irodalom 1 AP Nyelvtan Mf. 1 PD-071 Hatodikos informatika 1 AP Nyelvtan 1 AP Matematika 1 AP Információtól a műveltségig Mf. 1 AP Természetismeret Mf. 1 AP Matematika feladatgyűjtemény 1 AP Irodalom Mf. 1 7.osztály AP-755 Matematika tki.kötet 7.o. 1

16 AP-756 Matematika TK.II.kötet 7.o. 1 AP-734 Történelem Mf. 7.o. 1 AP-761/9 Hetedik daloskönyvem 1 AP Hetedik daloskönyvem 23 AP-784 Fizika Mf. 7.o. 1 NT /5 A magyar nyelv könyve 7-8.o 3 AP-742 Biológia Mf. 7.o. 1 AP-741 Biológia 7.o. 1 PD-078 Informatika 7.o. 1 NT-00713/3 Irodalom olvasókönyv 7.o 2 NT-00703/M/3 Magyar nyelvi Mf.7.o. 1 MK /UJ Matematika gondolkodni jó 7.o. 2 MK Matematika 7.o. 4 MK Kémia Mf.7.o. 1 AP-771 Technika és életvitel 7.o. 1 MX-316 Kompetencia alapú Mf Magyar nyelv és irodalomból 1 NT Biológia 1 AP Irodalom Mf. 1 AP-793 Kémia 7.o. 1 AP-794 Kémia Mf. 7.o 1 NT Kémia 7.o 2 AP-783 Fizika 7.o. 1 AP My english workbook 7.o. 1 NT Fizika 7.o. 6 NT-00774/1 Biológia 7.o. 17 MK-VD-0037 Történelem 7.o. 2 MS-2657 Történelem 7.o. 1 NT /4 A magyar nyelv könyve 7-8.o. 1 KO-0037 Történelem 7.o. 13 AP Földrajz 7.o 1 AP-751 Földrajz 7.o. 1 MK-VD-0037/M Történelem Mf. 7.o osztály AP-861/10 Nyolcadik daloskönyvem 2 AP-834 Történelem munkafüzet 8.o. 1 AP-884 Fizika 8.o. 1 AP-885 Fizika Mf. 8.o. 1 AP-842 Biológia Mf. 8.o. 1 AP-841 Biológia 8.o. 1 NT-00885/F Biológia feladatgyűjtemény 1 MK /UJ Matematika gondolkodni jó 8.o. 5 AP Nyolcadik daloskönyvem 2 NT-00803/M/3 Magyar nyelvi Mf. 8.o. 2 MK Számítástechnika 8.o. 2 MK Számítástechnika feladat gyűjtemény 4.rész 8.o. 1

17 AP-871 Technika és életvitel 8.o. 1 AP Földrajz 8.o. 1 NT Biológia 8.o. 1 NT-00874/1 Biológia 8.o 17 CA0802B Matematika 8.o. 2 NT-877/M Kémia Mf. 8.o. 1 NT Kémia 8.o. 3 MS-2668T Fizika 8.o. 1 PD-073 Informatika 8.o. 1 NT Fizika 8.o. 5 MK-VD-0038 Történelem 8.o. 6 AP-846 Egészségtan 8.o 1 AP-833 Történelem 8.o. 1 MK Kémia 8.o. Mf. 1 AP-894 Kémia 8.o. 1 AP-895 Kémia mf.8.o 1 MK-VD-0038/M Történelem Mf.8.o 1

18 DÓZSA GYÖRGY Tagiskola Tankönyv (1.osztály) Darab AP Az éb ábécém TTK 35 Ádám Jenő Tagiskola Tankönyv Darab AP Hetedik daloskönyvem 8db AP Irodalom 7.o. 13db NT-00731/2 Magyar nyelv és kommunikáció tk. 7.o. 24db MK-VD0037 Történelem 7.o. 10 db MS-2610T Biológia 7.o. 8 db NT-00777/1 Kémia 7.o. 13 db MS-2609T Földrajz 7.o. 8 db MS-2667T Fizika 7.o. 21 db MK Matematika 7.o. 9 db MS-2614T Biológia 8.o. 24 db MS-2613T Földrajz 8.o. 22 db MK-VD0038 Történelem 8.o. 10 MK Matematika 8.o. 13 db AP Irodalom 8.o. 17 db AP Nyolcadik daloskönyvem 22 db MS-2668T Fizika 8.o. 22 NT-00877/1 Kémia 8.o. 11 db MK-VD0038 Történelem 8.o. 10 db AP Első olvasókönyvem TTK 35 AP A mi világunk TTK 36 AP Első daloskönyvem TTK 34 Tankönyv (5.osztály) AP Nyelvtan 39 AP Természetismeret 38 AP Énekeskönyv 38 MS-2305U Sokszínű matematika 36 MK-VD-0003-k Történelem 36 NT-11516/T Irodalom 36 Tankönyv (6.osztály) AP Természetismeret 28 MS-2306 Sokszínű matematika 25 MS-2146 Informatika 24 MK-VD-0001 Történelem 25 NT-00613/4 Irodalom 25

19 Tankönyv (7.osztály) AP Biológia 29 MS-2307 Sokszínű matematika 26 MS-2667 Fizika-Mechanika. Hőtan 46 MS-2147 Informatika 28 Tankönyv (8.osztály) AP Biológia 23 AP Irodalom 28 MS-2308 Skszínű matematika 20 MS-2148 Informatika 23 MS-2613 Földrajz: Közép-Európa és Mo. 28 MS-2668 Fizika: Elektromosság. Fénytan 28 MK-VD-0038 Történelem 19 NT-00831/2 Magyar nyelv és kommunikáció 24 NT-00877/1 Kémia 42 Tankönyv (5-8.osztály) CR-0041 Képes történelmi atlasz 84 CR-0021 Földrajzi atlasz 131 MS-2204 Matematika összefoglaló feladatgy é. 82 Tankönyv (Nyelvkönyvek 5-8. oszt.) Ek-To The Top2SB új To The Top 2 Tk. Új 9 Ek-To The Top2SB (régi) To The Top 2 Tk. 42 KAZINCZY FERENC Tagiskola Tankönyv (1. osztály) Darab AP Az én ábécém 61 AP Első olvasókönyvem 61

20 AP A mi világunk 61 AP Első daloskönyvem 61 Tankönyv (5.osztály) AP Természetismeret 39 NT-11516/T Irodalom 39 MK-VD-0003-K Történelem 37 AP Nyelvtan 37 AP Énekeskönyv 37 Tankönyv (6.osztály) MK Matematika - Bővített v. 28 MS-2656T Történelem 32 MS-2456T Muzsikáló - Ének-zene 18 NT-00669/1 Irodalmi ikerkönyvek 29 Tankönyv (7.osztály) MK Matematika - Bővített v. 34 MS-2667T Fizika: Mechanika. Hőtan 33 MS-2657 Történelem 35 NT-00779/1 Kontinensek földrajza 34 NT-00777/1 Kémia 39 Tankönyv (8.osztály) MK Matematika - Bővített v. 46 MS-2658 Történelem 47 MS-2668 Fizika: Elektromosság. Fénytan 47 NT-00877/1 Kémia 48 NT-00879/1 Földrajz: Európa közepén 42 Tankönyv (5-8.osztály) MS-2204 Matematika: Összefoglaló feladatgyűjtemény éveseknek 76 Történelem atlasz 128 Földrajzi atlasz 98 Gárdonyi Géza Tagiskola Tankönyv Darab AP A mi világunk AP A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 2

21 AP Az én ábécém AP Az én matematikám 1. 2 AP Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. 2 AP Első olvasókönyvem AP Gyöngybetűk munkafüzet 1. 2 AP Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. 2 Tankönyv AP Hétszínvarázs olvasókönyv (tartós) 16 AP Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 2. 1 AP Hétszínvarázs munkafüzet 2. 1 AP Anyanyelvi gyakorló 2. 1 AP Nyelvtan és helyesírás 2. 1 AP Környezetismeret a 2. évfolyam számára 12 AP Környezetismeret munkafüzet a 2. évfolyam számára 1 MS-1721 Sokszínű matematika mtk. 2.o. I.félév 1 MS-1722 Sokszínű matematika mtk. 2.o. II.félév 1 MS-1723 Sokszínű matematika-számolófüzet 2.o. 1 OX Happy House 2 New Edition Class Book 12 Tankönyv AP Hétszínvirág olvasókönyv (tartós) 14 AP Hétszínvirág munkafüzet 1 AP Anyanyelvi gyakorló 3. 1 AP Nyelvtan és helyesírás AP Fogalmazás munkafüzet 3. 1 AP A mi világunk munkafüzet 3. 1 AP Napi(s) gyakorló harmadikosoknak 1 OX New Chatterbox Starter Pupil's Book 1 MS-1731 Sokszínű matematika mtk. 3. o. I. félév 1 MS-1732 Sokszínű matematika mtk. 3.o. II. félév 1 MS-1733 Sokszínű matematika-számolófüzet 3.o. 1 Tankönyv AP Hétszínvilág munkafüzet 1 AP Nyelvtan és helyesírás 4. 1 AP Fogalmazás munkafüzet 4. 1 AP PC Peti Informatikája 4. 1 AP A mi világunk 4. 2 AP A mi világunk munkafüzet 4. 2 MS-1741 Sokszínű matematika mtk. 4.o. I.félév 2 MS-1742 Sokszínű matematika mtk. 4.o. II.félév 2

22 MS-1743 Sokszínű matematika-számolófüzet 4.o. 2 MS-4105 Képes FÖLDRAJZI ATLASZ osztályosok számára 16 NT-11516/T Irodalom 5. Olvasókönyv az ötödik évfolyam számára 16 CR-0042 Képes történelmi atlasz 1 AP Nyelvtan AP Nyelvtan munkafüzet 5. 1 OX új Project 1 Third edition Munkafüzet + Tanulói CD-ROM 1 AP Természetismeret MK-VD-0003-K Történelem 5. tankönyv 18 AP Információtól a műveltségig MS-2306T Sokszínű MATEMATIKA 6. tankönyv 15 MS-2605T Természetismeret 6.- Tk 18 MS-2805 Természetismeret 6.- Magyaro. tájai és életköz. mf. 6.o. 1 OX Project 2. SB THIRD EDITION 16 OX Project 2. WB THIRD Edition + multirom 1 NT Történelem NT-00613/M/1 Irodalom 6. munkafüzet (hagyom. és nem szakr.) 1 NT-00631/M/1 Magyar nyelv és kommunikáció 6. munkafüzet 1 NT-00631/2 Magyar nyelv és kommunikáció Tk 6. o. 14 Tankönyv OX Project 3 Student's Book Third Edition 3 OX Project 3. WB THIRD Edition + multirom 1 NT-00713/M/1 Irodalom 7. munkafüzet és felvételi előkészítő 2 NT-00731/2 Magyar nyelv és kommunikáció 7. tk 14 NT-00731/M/1 Magyar nyelv és kommunikáció 7. munkafüzet 1 NT-00777/1 Kémia NT-00777/M/1 Kémia 7. munkafüzet 2 NT Történelem MS-2610T Biológia MS-2609T Földrajz Tankönyv MS-2308 Sokszínű matematika tk. 8.o. 14 MS-2668T Fizika 8. Elektromosságtan. Fénytan tankönyv 15 MS-2614T Biológia MS-2613T Földrajz OX Project 4. WB THIRD Edition + multirom 2 NT-00813/M/1 Irodalom 8. munkafüzet és felvételi előkészítő 1 NT-00831/2 Magyar nyelv és kommunikáció 8. tk 14

Diadal Úti Általános Iskola

Diadal Úti Általános Iskola Diadal Úti Általános Iskola OM azonosító sz.: 035103 KIK iskolakód: 202006: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49. Tel: 2576-514 Fax: 253-5445E-mail: diadal43@gmail.com HTTP://DIADAL.HU Tankönyvrendelési

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje 2015/2016

Tankönyvellátás rendje 2015/2016 Tankönyvellátás rendje 205/206. A tankönyvellátás célja, feladata A tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az iskolában alkalmazott tankönyveket. A tankönyvellátás

Részletesebben

1. osztály. Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. AP-010127. 500 Ft. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.

1. osztály. Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. AP-010127. 500 Ft. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. 1. osztály AP-010127 Az én ábécém munkáltató 1. 500 Ft AP-010124 Betűzgető 1. AP-010201 Gyöngybetűk 1. FI-505010101 Kísérleti - Környezetismeret 1. 800 Ft 600 Ft 200 Ft FI-505010102 Kísérleti - Környezetismeret

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

Elkészült a következő tanévre érvényes tankönyvlista, mely a várható csomagárakat is tartalmazza.

Elkészült a következő tanévre érvényes tankönyvlista, mely a várható csomagárakat is tartalmazza. Elkészült a következő tanévre érvényes tankönyvlista, mely a várható csomagárakat is tartalmazza. 1.a magyar-angol két tanítási nyelvű program MS--1711 1. o. 1. félév MS--1712 1. o. 2. félév MS-1713 Sokszínű

Részletesebben

2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) könyvtári készlet Megrendelés tanuló. Tanulói össz. igény. Csomag

2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) könyvtári készlet Megrendelés tanuló. Tanulói össz. igény. Csomag Tanulói össz. Meg Tanulói össz. Meg Ingyenes/fő 2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) Tartós tk. Tervezett ingyenes tk. össz. magyar Az én ábécém 1A-B AP-010100 38 38 0 2 930 Ft

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete

A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete A 2013/2014-es tanév tankönyvellátásának menete a tankönyvrendelet (16/2013. EMMI rendelet) alapján Törvényi szabályozás a tankönyvellátás rendjének meghatározására - A 2012. évi CXXV törvény a tankönyvpiac

Részletesebben

1 osztály. Kód cím ár. Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 2.

1 osztály. Kód cím ár. Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 2. 1 osztály AP-010121 Az én ábécém 1. 1 190 Ft AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1 190 Ft AP-010201 Gyöngybetűk munkafüzet 1. 600 Ft AP-010219 Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet

Részletesebben

2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.)

2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.) Csomagkód Csomag tartalma 2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.) Tantárgy Tankönyv,munkafüzet,feladatlap,stb Kódszám Egységár: 1,2 3,4 5,6 7,8 magyar Az én ábécém AP-010100 1 1 015 Ft

Részletesebben

Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól. 1. évfolyam

Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól. 1. évfolyam Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól 1. évfolyam AP 010100 Az én ábécém 975,- AP 010118 Első olvasókönyvem 975,- AP 010017 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 750,- AP 010209 Dőlt

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 9022 Győr, Gárdonyi u. 2-4. TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL. 2015/2016.

Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 9022 Győr, Gárdonyi u. 2-4. TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL. 2015/2016. Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 9022 Győr, Gárdonyi u. 2-4. TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL 2015/2016. tanév Tisztelt Szülők! A 2015/2016-os tanévben már az 1-3.

Részletesebben

1. évfolyam Érvényes Ár FI-501020101 Ábécés olvasókönyv 1/1. tartós 400 FI-501020102 Ábécés olvasókönyv 1/2. tartós

1. évfolyam Érvényes Ár FI-501020101 Ábécés olvasókönyv 1/1. tartós 400 FI-501020102 Ábécés olvasókönyv 1/2. tartós 1. évfolyam Érvényes Ár FI-501020101 Ábécés olvasókönyv 1/1. tartós 2017 400 FI-501020102 Ábécés olvasókönyv 1/2. tartós 2017 400 FI-505010101 Környezetismeret 1. tartós 2017 200 NT-11167 Ének-zene 1.

Részletesebben

1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167

1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167 1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167 150 Írás munkafüzet 2., AP-020204 171 Íráselemek gyakorlása, LG-0015 200

Részletesebben

Tankönyvlista. Felső tagozat. 2013/2014. tanév

Tankönyvlista. Felső tagozat. 2013/2014. tanév Tankönyvlista Felső tagozat 2013/2014. tanév 5. a; 5. b; 5. c - emelt angol... 2 5. a; 5. b; 5.c - sima angol... 3 5. d... 4 6.b - emelt angol... 5 6.b - sima angol... 6 6. c; 6. d - emelt angol... 7 6.

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 2012. augusztus 27. Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 1. oldal, összesen: 20 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 970 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 780 Ft AP-012205 A képzelet világa

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév

Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév 1. oldal, összesen: 26 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 930 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 750 Ft AP-010118 Első olvasókönyvem 1. oszt. 975 Ft

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

Tankönyvlista 2014/2015. 1. a, b, c Minden tanulónak ingyenes. Kiadói szám Cím Ár NT-11160 Ábécés olvasókönyv könyvtárból

Tankönyvlista 2014/2015. 1. a, b, c Minden tanulónak ingyenes. Kiadói szám Cím Ár NT-11160 Ábécés olvasókönyv könyvtárból Tankönyvlista 2014/2015 1. a, b, c Minden tanulónak ingyenes Kiadói szám Cím Ár NT-11160 Ábécés olvasókönyv könyvtárból MK-4170-8-K Matematika 1. Első kötet 1 290 Ft MK-4171-6-K Matematika 1. Második kötet

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 2010. május 27. 8:44:10 Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 1. oldal, összesen: 26 évf jele nyelv 1 a AP-012001 Első daloskönyvem 1. osztály 525 Ft DI-070030 A mesék csodái ABC és olvasókönyv 1 674 Ft DI-070032

Részletesebben

Tankönyvrendelés szabályai

Tankönyvrendelés szabályai Tankönyvrendelés szabályai 1. Az iskolában a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár intézi. (rendelés, kiosztás, elszámolás) 2. Az iskola a tankönyvrendeléskor a normatív kedvezményből

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

2012-2013 tanévre megrendelt tankönyvek listája. 1.a. Kód Könyv címe ár. 1.b. Kód Könyv címe ár

2012-2013 tanévre megrendelt tankönyvek listája. 1.a. Kód Könyv címe ár. 1.b. Kód Könyv címe ár 1. évfolyam 2012-2013 tanévre megrendelt tankönyvek listája 1.a AP-010100 Az én ábécém 1 015 AP-010118 Első olvasókönyvem 1 015 AP-010200 Gyöngybetűk 700 AP-010213 Szépen helyesen 700 AP-010214 Olvasás

Részletesebben

Osztály: 1. a,b,c,d. Osztály: 2. a,b,c. Tanév: 2014 15 Fizetési státusz: térítésmentes

Osztály: 1. a,b,c,d. Osztály: 2. a,b,c. Tanév: 2014 15 Fizetési státusz: térítésmentes Osztály: 1. a,b,c,d Fizetési státusz: térítésmentes Ssz Kiadói kód Megnevezés könyvtár Ár 1. FI-503010101 Kísérleti matematika 1/1 250 2. FI-503010102 Kísérleti matematika 1/2 250 3. FI-503010103 Kísérleti

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Kedves Szülők! 1. évfolyam

Kedves Szülők! 1. évfolyam Határidő: április 30. Oktatási azonosítója... 1. évfolyam KÓD Név Ár Kérem AP-010121 Az én ábécém 1. 950 Ft AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 950 Ft AP-010124 Betűzgető 1. 800 Ft AP-010127 Az én ábécém munkáltató

Részletesebben

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 1. évfolyam NT 11189/2 Játékház feladatlapok II. FI 503010101 Matematika 1/1 FI 503010102 Matematika 1/2 FI 503010103 Matematika munkafüzet 1/1 FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 NT 11190/M/I Játékház

Részletesebben

Muzsnyai Nikolett tankönyvfelelős

Muzsnyai Nikolett tankönyvfelelős Muzsnyai Nikolett tankönyvfelelős Kódszám Tankönyv címe Teljes ár (Ft) FI-501020101 Ábécés olvasókönyv 1/1. 400 Ft FI-501020102 Ábécés olvasókönyv 1/2. 400 Ft FI-503010101 Matematika 1/1. 250 Ft FI-503010102

Részletesebben

TANKÖNYVLISTA (2015/2016. tanév) 1.a osztály (angol) (ingyenes évfolyam)

TANKÖNYVLISTA (2015/2016. tanév) 1.a osztály (angol) (ingyenes évfolyam) 1.a osztály (angol) 1. AP-010121 Az én ábécém 1. 950 Ft könyvtári 2. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 950 Ft könyvtári 3. AP-010127 Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. 400 Ft 4. AP-010219 Nagybetűs írásfüzetem

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM 2. ÉVFOLYAM. Könyvtár (K:könyvtári példány) kiadó ingyen küldi. Tantárgy Kiadói kód Megnevezés Támogatás. rendelte a könyveket

1. ÉVFOLYAM 2. ÉVFOLYAM. Könyvtár (K:könyvtári példány) kiadó ingyen küldi. Tantárgy Kiadói kód Megnevezés Támogatás. rendelte a könyveket 1. ÉVFOLYAM kiadó ingyen küldi 1. KÖRNY ISM MS-1411U Környezetünk titkai mtk térítésmentes 1210 2. MATEMATIKA MS-1711U Sokszínű matematika 1. I. félév térítésmentes 1070 3. MATEMATIKA MS-1712U Sokszínű

Részletesebben

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk!

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk! Kedves Igazgató, Tanító, Tan Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatsunk! Az Apáczai Kiadó imm 23 éve PEDAGÓGUSBARÁT kiadóként áll Kollégáink szolgálatában. Az elmúlt évtizedben iskolatámogatási szerződésekkel,

Részletesebben

Tarczy Lajos Általános Iskola a 2014/15-ös tanév tankönyvei

Tarczy Lajos Általános Iskola a 2014/15-ös tanév tankönyvei Tarczy Lajos Általános Iskola a 2014/15-ös tanév tankönyvei 1. a és c osztály informatika tagozat - térítésmentes Tartós tankönyvek használtan a könyvtárból: AP-010121 Az én ábécém csak az a osztálynak

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola tankönyvcsomagjai a 2015/16-os tanévre. 1.a osztály

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola tankönyvcsomagjai a 2015/16-os tanévre. 1.a osztály 1.a osztály NT-11188 Meixner Ildikó: Játékház képes olv könyv könyvtár NT-11188/I feladatlapok I. 1190 NT-11188/II feladatlapok II. 400 NT-11190/M/I Betűtanítás I. 400 NT-11190/M/II Betűtanítás II. 400

Részletesebben

angol Kód Tankönyv Ár DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880

angol Kód Tankönyv Ár DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880 Tankönyv-csomagok 2009/2010 Osztály: 01A DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880 DI-070033/I DI-070033/II Varázsceruza I. Első írásfüzet (kisbetűs) 1. Osztály Varázsceruza II. Második

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje 1 Jogi szabályozás: - 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

1. évfolyam angol. EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book. EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM)

1. évfolyam angol. EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book. EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM) 1. évfolyam angol EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM) FI 501020101 Kísérleti Ábécés olvasókönyv 1/1. FI 501020102 Kísérleti Ábécés

Részletesebben

Muzsnyai Nikolett Tankönyvfelelős június

Muzsnyai Nikolett Tankönyvfelelős június Muzsnyai Nikolett Tankönyvfelelős 2016. június TK - kód TK - megnevezés TK - ár FI-503010101/1 Matematika 1. osztályosoknak I. kötet 300 Ft 1.a német és 1.b FI-503010102/1 Matematika 1. osztályosoknak

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Tankönyvlista1. osztály (2014-2015) Szerző(k)

Tankönyvlista1. osztály (2014-2015) Szerző(k) Tankönyvlista1. osztály (2014-2015) Tantárgy Kiadói kód Szerző(k) Anyanyelv AP-010121 Esztergályosné Földesi Katalin Az én ábécém 1. Anyanyelv AP-010122 Esztergályos Jenő Első olvasókönyvem Anyanyelv AP-010127

Részletesebben

1.a tankönyv 2011 Stankovitsné Ajtai Katalin

1.a tankönyv 2011 Stankovitsné Ajtai Katalin 1.a tankönyv 2011 Stankovitsné Ajtai Katalin ap 010809 Az én matematikám 1. o. 1 075 Ft ap 010810 Az én matematikám fgy. 1. o. 670 Ft ap 010803 Okoskodó 1. o. 710 Ft ap 012001 Első daloskönyvem 550 Ft

Részletesebben

Termék kód Termék neve Mennyiség

Termék kód Termék neve Mennyiség Termék kód Termék neve Mennyiség Csoport: 01A Csomag neve: alap DI-077801/1 Csodálatos zenevilág 1.o. ének-zene tk. 1 MS-0011CS Sokszínű matek elsősöknek csomag 1 MS-1411 Környezetünk titkai-környezetismeret

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

TANKÖNYVOSZTÁS 2012. augusztus 27 31-ig az alábbi kiírás szerint

TANKÖNYVOSZTÁS 2012. augusztus 27 31-ig az alábbi kiírás szerint TANKÖNYVOSZTÁS 2012. augusztus 27 31-ig az alábbi kiírás szerint Felsővárosi Általános Iskola 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2. 026-OS TEREM Időpont Oszt. 11 00 2.a tankönyvcs. Tankönyv ára (Ft)

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

2.a osztályos tankönyvcsomag 2013/2014-es tanév

2.a osztályos tankönyvcsomag 2013/2014-es tanév 2.a osztályos tankönyvcsomag Cikk- szám AP 020116 Hétszínvarázs olvasókönyv 1120 AP 020118 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 810 AP 020119 Hétszínvarázs munkafüzet 780 AP 020304 Anyanyelvi gyakorló 940

Részletesebben

OFI Tankönyvi jóváhagyáshoz beküldendő tankönyvek digitális példányainak nyomdai paraméterei 2014.11.26. melléklet elhelyezése, egyéb nyomdai

OFI Tankönyvi jóváhagyáshoz beküldendő tankönyvek digitális példányainak nyomdai paraméterei 2014.11.26. melléklet elhelyezése, egyéb nyomdai belív neve belív szín típusa borító típusa borító borító szín borító (gramm) kötészet mód NT-11244 Erkölcstan 2. B/5 80 100 4+4 nem megerősített NT-11264 Művészetek, mesterségek 2. A/4 124 100 4+4 nem

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást!

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A 2015/2016. TANÉV TANKÖNYVEI A BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A tartós jelzés elsősorban

Részletesebben

Tankönyvlisták a 2013/2014-es tanévre

Tankönyvlisták a 2013/2014-es tanévre Tankönyvlisták a 2013/2014-es tanévre 1. a kiadói kód cím ár Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - 1. AP-010219 Olvasásfüzet 1. 2. AP-010201 Gyöngybetűk munkafüzet 1. 790 3. NT-00169/NAT Vázolólapok

Részletesebben

Tankönyvárak felsı tagozatos tanulóknak a 2012/2013-as tanévre

Tankönyvárak felsı tagozatos tanulóknak a 2012/2013-as tanévre Tankönyvárak felsı tagozatos tanulóknak a 2012/2013-as tanévre Tisztelt Szülık! Tájékoztatásul közlöm, hogy gyermeküknek a 2012/2013-as tanévben az 5. 6. 7. 8. évfolyamon milyen tankönyvekre, munkafüzetekre,

Részletesebben

TANKÖNYVLISTA (2015/2016. tanév) 5.a osztály (angol)

TANKÖNYVLISTA (2015/2016. tanév) 5.a osztály (angol) 5.a osztály (angol) 1. NT-11516/T Irodalom 5. Olvasókönyv 1 000 Ft könyvtári 2. NT-11531/M Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet 5. évfolyam 3. NT-11531/T Magyar nyelv és kommunikáció. 870 Ft könyvtári

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről Tisztelt Szülők /Gondviselők! A következő táblázatok tételesen tartalmazzák az egyes évfolyamok megrendelt tankönyveket. A sárgával kiemelt sorokban

Részletesebben

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A tankönyvellátás helyi rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: a Nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kedvezményes tankönyvcsomag ajánlata a 2014/2015-ös tanévre

A Mozaik Kiadó kedvezményes tankönyvcsomag ajánlata a 2014/2015-ös tanévre A Mozaik Kiadó kedvezményes tankönyvcsomag ajánlata a 2014/2015-ös tanévre Tisztelt Pedagógusok! Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a központi tankönyvrendelés során továbbra sincs lehetőség a szülők és

Részletesebben

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár 1. évfolyam 2. évfolyam Svetits Katolikus Általános Iskola, Debrecen MK00146979 Matematika tk. I. félév AP 020113 Hétszínvarázs ok. 1 425 Ft MK00146997 Matematika tk. II. félév AP 020119 Hétszínvarázs

Részletesebben

1. évfolyam. 2. évfolyam

1. évfolyam. 2. évfolyam 1. évfolyam magyar nyelv és irodalom NT-11189/II Játékház. Feladatlapok II. a Képes olvasókönyvhöz az általános iskola 1. osztálya számára Meixner Ildikó NT-11189/I Játékház. Feladatlapok I. a Képes olvasókönyvhöz

Részletesebben

2014/2015. tanév 1. ÉVFOLYAM

2014/2015. tanév 1. ÉVFOLYAM 1. ÉVFOLYAM Besorolás NT-11189/II Játékház. Feladatlapok II. a Képes olvasókönyvhöz az Meixner Ildikó gyűjtemény általános iskola 1. osztálya NT-11190/M/I Játékház. Betűtanítás I. az általános iskola 1.

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kedvezményes tankönyvcsomag ajánlata 2015/2016

A Mozaik Kiadó kedvezményes tankönyvcsomag ajánlata 2015/2016 A Mozaik Kiadó kedvezményes tankönyvcsomag ajánlata 2015/2016 Tisztelt Pedagógusok! Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a központi tankönyvrendelés keretében továbbra sincs lehetőség arra, hogy a szülők

Részletesebben

1. a, b osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1. c osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1.

1. a, b osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1. c osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1. a, b osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1. c osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. AP-010910 A mi világunk 1. NT-80471 Sakkpalota 1 Képességfejlesztő

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája

A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája 1.évfolyam Anyanyelv MS-1611U Ábécés olvasókönyv - Anyanyelv MS-1612U Írásfüzet 1.o. 1. félév - Anyanyelv MS-1613U Írásfüzet 1.o. 2. félév - Anyanyelv MS-1614U Olvasás

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3525 Miskolc, Pallos u. 1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Miskolc, 2007. január Németh Bertalanné igazgató TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

AP-010121 Az én ábécém 1. Esztergályosné Földesi Katalin. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. Esztergályos Jenő

AP-010121 Az én ábécém 1. Esztergályosné Földesi Katalin. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. Esztergályos Jenő Alaprendelés 1. AP-010121 Az én ábécém 1. Esztergályosné Földesi Katalin adó sztő AP-010122 Első olvasókönyvem 1. Esztergályos Jenő AP-010127 Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Esztergályosné Földesi

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv. (Takács Etel) a 2014-2015-ös tanévre Szeghalom 2014 Jogszabályi háttér Péter András Gimnázium és Szigeti Endre

Részletesebben

Aranyi Imre. igazgató

Aranyi Imre. igazgató DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. január 6. Hatálybalépés ideje: 2014. január 6. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TANKÖNYVRENDELÉS 2014/2015-ös tanévre 7/A

TANKÖNYVRENDELÉS 2014/2015-ös tanévre 7/A 7/A A megvásárlók részére az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak szám Osztálya: 7/A A rendelést jól gondolják meg, mert a megrendelt tankönyveket ki kell fizetni, a meg nem rendelt pedig MS-2307 Sokszínű

Részletesebben

KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2013/2014. TANÉVBEN

KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2013/2014. TANÉVBEN KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18. E-mail:edorony@tujvaros.hu Telefon 49/542-190 Ügyintéző:Dorony Attiláné Fax: 49/542-190/17 Iktatószám: /2012. Tárgy:

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA 2010. 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2014 Törvényi szabályozás 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény módosításáról 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁVA UTCA 1. e kód cím ár 9780521129961 Playway to English 1- Pupils book, Second edition 2010 MK-4170-8 Matematika 1. tk és gyakorló 1. 1084 MK-4171-6 Matematika 1. tk és gyakorló 2.

Részletesebben

A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata

A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata Kandó Kálmán Szakképző Iskola A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1 A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült

Részletesebben

Tankönyvrendelés 2012/2013. 1. a osztály

Tankönyvrendelés 2012/2013. 1. a osztály 1. a osztály Osztályfőnök: Pánker Erzsébet Létszám: ~23 AP-012205 Horváth Imrehné: A képzelet világa 1. 700 MS-0011 Elsős matematika csomag Sokszínű matematika 2790 MS-1411 Környezetünk titkai 1. 1120

Részletesebben

KÓD CÍM JELLEG ÁR TÖMEG. AP010121 Az én ábécém 1. tk. Tartós 1 190 Ft 443. AP010122 Első olvasókönyvem 1. tk. Tartós 1 190 Ft 410

KÓD CÍM JELLEG ÁR TÖMEG. AP010121 Az én ábécém 1. tk. Tartós 1 190 Ft 443. AP010122 Első olvasókönyvem 1. tk. Tartós 1 190 Ft 410 1. OSZTÁLY AP010121 Az én ábécém 1. tk. Tartós 1 190 Ft 443 AP010122 Első olvasókönyvem 1. tk. Tartós 1 190 Ft 410 AP010127 Az én ábécém mf 1. Melléklet: Felmérések 500 Ft 161 AP010219 Nagybetűs írásfüzetem

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013

SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013 SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: - 2011. évi

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

Információk közvetlen kiadói rendeléshez

Információk közvetlen kiadói rendeléshez Információk közvetlen kiadói rendeléshez Amennyiben egy intézmény, alapítvány vagy szülői közösség úgy dönt, hogy a Mozaik Kiadó kiadványaiból akár nagyobb mennyiségben is kedvezményesen szeretne rendelni,

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

2015/2016-os tanév tankönyvei 5. a, b, c osztály. FI-501020502 Kísérleti - Irodalom 5.o. mf. 250. FI-501010502 Kísérleti - Magyar nyelv 5. mf.

2015/2016-os tanév tankönyvei 5. a, b, c osztály. FI-501020502 Kísérleti - Irodalom 5.o. mf. 250. FI-501010502 Kísérleti - Magyar nyelv 5. mf. 2015/2016-os tanév tankönyvei 5. a, b, c osztály FI-504020501 Kísérleti Erkölcstan 5.o. 300 FI-501020501 Kísérleti - Irodalom 5.o. 400 FI-501020502 Kísérleti - Irodalom 5.o. mf. 250 FI-501010501 Kísérleti

Részletesebben

Tankönyvrendelés a 2013/2014-es tanévre. A tanuló neve (nyomtatott betűkkel):...

Tankönyvrendelés a 2013/2014-es tanévre. A tanuló neve (nyomtatott betűkkel):... Osztály: 8.H (az iskola tölti ki, a tanuló által leadott igazolások alapján) igen et kódja címe ára (Ft) ox-4384339 New English File Pre-Intermediate Student's Book 2388 ox-4387699 New English File Pre-Intermediate

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013. évi változásairól Tisztelt Intézményfenntartók, Tisztelt Intézményvezetők, Tisztelt

Részletesebben

tantárgy kiadó tankönyv-kód szerző/cím ára (Ft) 1355 Fizika 7. kémia Mozaik MS-2608T Kémia 7. (tankönyv) 1095 kémia Mozaik MS-2808 Kémia 7.

tantárgy kiadó tankönyv-kód szerző/cím ára (Ft) 1355 Fizika 7. kémia Mozaik MS-2608T Kémia 7. (tankönyv) 1095 kémia Mozaik MS-2808 Kémia 7. 7.c matematika Mozaik MS-2307 Sokszínű matematika 1380 tankönyv 7. matematika Mozaik MS-2308 Sokszínű matematika 1390 tankönyv 8. fizika Nemzeti NT-00715/1 Dr. Zátonyi Sándor: 1355 Fizika 7. kémia Mozaik

Részletesebben

TANKÖNYV. A tankönyvosztás a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában A LEHETSÉGES VÁLTOZÁSOK MIATT NÉZZÉK TÖBBSZÖR IS HONLAPUNKAT!

TANKÖNYV. A tankönyvosztás a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában A LEHETSÉGES VÁLTOZÁSOK MIATT NÉZZÉK TÖBBSZÖR IS HONLAPUNKAT! TANKÖNYV A tankönyvosztás a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában A LEHETSÉGES VÁLTOZÁSOK MIATT NÉZZÉK TÖBBSZÖR IS HONLAPUNKAT! A tankönyvosztás módja Idézet a minisztérium utasításából: Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Ssz. Kom. AP Szerző Cím Engedélyszám Érvényes 1. k 010100 Esztergályosné Földesi Katalin Az én ábécém KHF/4175-21/2009. 2014.08.31 2.

Ssz. Kom. AP Szerző Cím Engedélyszám Érvényes 1. k 010100 Esztergályosné Földesi Katalin Az én ábécém KHF/4175-21/2009. 2014.08.31 2. Ssz. Kom. AP Szerző Cím Engedélyszám Érvényes 1. k 010100 Esztergályosné Földesi Katalin Az én ábécém KHF/4175-21/2009. 2014.08.31 2. 010105 Dombováriné Buzás Erika Esztergályosné Földesi Katalin Betűzgető

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Tankönyvekkel kapcsolatos jogszabályi változásokkal kiegészítve 2006.03.30. 23..: A változások a hatálybalépés után indult ügyekben érvényesek,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 2015-2016-os tanévre szóló tankönyvjegyzéke

A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 2015-2016-os tanévre szóló tankönyvjegyzéke A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 2015-2016-os tanévre szóló tankönyvjegyzéke 9. a, b, c (gépész) 1. CR-0082 Középiskolai történelmi atlasz 2 600 Ft 2. KN-0010/2 Színes irodalom 9. 1 700 Ft 3.

Részletesebben

Tankönyvlista Barilla Tímea

Tankönyvlista Barilla Tímea Könyvtárellátó Nonprofit Kft. TANKÖNYVRENDELÉS Tankönyvlista Barilla Tímea Adatok Oktatási azonosító 72518355878 Évfolyam / Osztály Anyja neve Gondviselő neve Díjbekérő postázási címe Fizetési mód 11.

Részletesebben

9.E informatika osztály Gyermekének a 2010-2011-es tanévben iskolánkban előreláthatólag a következő tankönyvekre lesz szüksége:

9.E informatika osztály Gyermekének a 2010-2011-es tanévben iskolánkban előreláthatólag a következő tankönyvekre lesz szüksége: TANKÖNYVLISTA 2010-2011 TANÉV A 2001. évi XXXVII. Törvény 8. (4) bekezdésében, ha támogatott tankönyvre jogosult a tanuló akkor, az igénylést és az erre vonatkozó igazolást is hozzák el! Iskolánkban a

Részletesebben

Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2013/2014-es tanév tankönyvei. Tanítók: Papné Molnár Andrea, Gachályiné Deli lldikó

Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2013/2014-es tanév tankönyvei. Tanítók: Papné Molnár Andrea, Gachályiné Deli lldikó 1. a osztály Tanítók: Papné Molnár Andrea, Gachályiné Deli lldikó MS-1611U Ábécés olvasókönyv (tartós tk.) 1380 MS-1614U Olvasás munkafüzet 980 MS-1612U Írásfüzet I. félév 590 MS-1613U Írásfüzet II. félév

Részletesebben

TANKÖNYVRENDELÉS 2010/2011

TANKÖNYVRENDELÉS 2010/2011 1a MS-1100 Mozaik Ábécéskönyv 1. o. 1190 MS-1101 Mozaik Mesék az ABC-házból 1. o. 1190 MS-1500 Mozaik Beszéd, olvasás, írás mf. 1. o. 720 MS-1502 Mozaik Beszéd, olvasás mf. 1. o. 720 MS-1503 Mozaik Írás

Részletesebben

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota 1. a osztály Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota FI-501020101 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/1. tk. 400 tartós FI-501020102 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/2. tk. 400 tartós FI-501020103 Kísérleti

Részletesebben

10. számú melléklet. Általános Iskola. rendje. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn

10. számú melléklet. Általános Iskola. rendje. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn 10. számú melléklet Intézmény neve: Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Iskolai tankönyvellátás rendje Intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A 2012/13-ES TANÉVI TANKÖNYVJEGYZÉK

A 2012/13-ES TANÉVI TANKÖNYVJEGYZÉK A 2012/13-ES TANÉVI TANKÖNYVJEGYZÉK KÓD KÖNYVCÍM SZERZŐ ÁR AP-050806 Matematika tankönyv 5. évfolyam I. kötet AP-050807 Matematika tankönyv 5. évfolyam II. kötet FELSŐ TAGOZAT 5. OSZTÁLY Csahóczi Erzsébet

Részletesebben

Tankönyvrendelés a 2015/2016-os tanévben

Tankönyvrendelés a 2015/2016-os tanévben Tankönyvrendelés a 2015/2016-os tanévben 1. a kéttannyelvű 1. FI-501020101 Ábécés olvasókönyv 1/I. - tartós 2. FI-501020102 Ábécés olvasókönyv 1/II. - tartós 3. FI-501020103 Olvasás mf. 1/I. - 4. FI-501020104

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

Tankönyvrendelés a 2014/2015-ös tanévre. A tanuló neve (nyomtatott betűkkel):...

Tankönyvrendelés a 2014/2015-ös tanévre. A tanuló neve (nyomtatott betűkkel):... Osztály: 8.H (az iskola tölti ki, a tanuló által leadott igazolások alapján) igen ox-4384339 New English File Pre-Intermediate Student's Book 2388 ox-4501088 New English File Pre-Intermediate Workbook

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁNAK MENETE TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA:

A 2015/2016-OS TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁNAK MENETE TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA: A 2015/2016-OS TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁNAK MENETE A TANKÖN YVR ENDELE T ( 1 7 /2014. EMM I RENDELE T) ALA P JÁN TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA: A 2011. évi CXC törvény 46.

Részletesebben

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12.

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12. Az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A házirend módosítása Jogszabály-ismertető 2014. március 12. A Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) 2014. évi 37. számában jelent meg a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé

Részletesebben