A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A 2015/2016. TANÉVBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A 2015/2016. TANÉVBEN"

Átírás

1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A 2015/2016. TANÉVBEN 1. A tankönyvellátás célja, feladata A tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az iskolában alkalmazott tankönyveket. A tankönyvellátás zavartalan megszervezése és lebonyolítása az iskola feladata és felelőssége, melynek során a tankönyvek beszerzése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n (KELLO) keresztül, a tanulókhoz történő eljuttatása az iskolai tankönyvfelelősök által történik. 2. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendjének alapjául szolgáló jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. (köznevelési tv.). A évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról A évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról. A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 46/2012. (XII.5.) EMMI rendelet a 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet). A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet (Nemzeti alaptanterv). A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (kerettantervek). Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet. A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, az iskola és tagiskolái könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata, az iskolai Házirend.

2 3. Az iskolai tankönyvellátás változásairól A 2013/2014-es tanévtől a tanulók tankönyvvel történő ellátásában, valamint a könyvtárfejlesztési feladatellátásban új jogszabályok megjelenése következtében jelentős változások következtek be. A változások lényegi elemei: 1. Az iskolák az ingyenes tankönyvre, normatív kedvezmény igénybevételére jogosult tanulók létszámának felmérését követően a tankönyvtámogatás összegét az éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a fenntartó által a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére használhatják fel, oly módon, hogy a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése mint állami közérdekű feladat a KELLO - n keresztül történik. Az igazgató minden év június 17-ig a véleményezésre jogosultak véleménye alapján meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, s erről tájékoztatja a szülőket. 2. A tankönyvfelelős és kiadók közötti kapcsolatrendszert felváltja az állami tankönyvterjesztés. 3. Az iskolák a KELLO-val állnak szerződésben a feladat ellátására, mely minden fázisában a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) jóváhagyásával és ellenőrzésével történik. 4. A tankönyvfelelősök és az iskolatitkárok az ezzel összefüggő feladataikat a KELLO által működtetett elektronikus információs rendszeren keresztül végzik. 5. A tankönyvekért fizető tanulók esetében a tankönyvcsomag árának megfelelő díjbekérő és csekk a tanuló lakcímére érkezik, annak kiegyenlítése a tankönyvosztást megelőzően meg kell történjen. 6. A tanulói tankönyvcsomagok kiszállításának időpontja a KELLO által közölt nap. 7. A rászorultsági jogosultságbeli változások, tanulói mozgások miatti pótrendelés és módosítás nem haladhatja meg az eredeti rendelés 10 %-át. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges rendelésben megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani. 8. Az igényjogosultak számára az ingyenes tankönyvellátást (tankönyv, munkafüzet, gyakorlólap, atlasz, feladatgyűjtemény) minden korlátozás nélkül kell biztosítani, a szülőktől semmilyen pénzbeli kiegészítő hozzájárulás nem követelhető. 9. A Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett évfolyamokon (iskolánk típusát tekintve első, második és ötödik, hatodik évfolyam) csak olyan tankönyv rendelhető, amelynek tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt.

3 10. Az általános iskola első évfolyamain a 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben megkezdődött a tanulók ingyenes tankönyvvel történő ellátásának bevezetése, mely a 2015/2016-os tanévben az első, második és harmadik évfolyamot érinti. 11. A matematika műveltségterület kivételével, bármely tantárgy, műveltségterület vonatkozásában az iskola a rendelés során köteles tartós tankönyvet választani, ha van ilyen a hivatalos tankönyvjegyzéken. Az állam által biztosított ingyenes, tartós tankönyveket az iskola könyvtári állományába kell venni. 4. Az támogatási igények felmérése, eredményei Az iskola igazgatója minden év június 10-éig felméri, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak új tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra (köznevelési törvény bekezdés), kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre (tankönyvtörvény 8. (4) bekezdés), továbbá, ha az iskolának van lehetősége további kedvezmény nyújtására, mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni (SZMSZ). Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. Az iskola - a helyben szokásos módon (honlapon, hirdetőtáblán, bejárati ajtón) hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, igényjogosultság igazolásának formáját, igénylés elbírálásának elveit. Az iskola a felmérés alapján megállapítja, hány tanuló esetében kell biztosítani 1. a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, 2. a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt, 3. valamint hány tanuló és milyen típusú tankönyvtámogatást igényel az 1. és 2. pontokon túl.

4 2015/2016. tanév normatív tankönyvigényeinek összesítése Pollack M. Ált. Iskola Ádám J. Tagisk. Árpád F. Tagisk. Dózsa Tagisk. Gy. Kazinczy F. Tagisk. Gárdonyi G. Tagisk. ÖSSZESEN Köznev. törv. szerint ingyenes Tartós beteg SNI v. több gyerek Rendsz. GYVK NEM jogosult Nincs adat ÖSSZESEN A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola összes normatív kedvezményezettje (2-8. évfolyamon) 2089 fő. A 2015/2016-os tanévben ingyenes tankönyvre jogosult első évfolyamos tanulók becsült létszáma 220 fő. 5. Igénybejelentés, a jogosultság igazolása Az igényeket a tankönyvrendelet 5. számú mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban beálló változásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell. A benyújtott igénylések ellenőrzése során az iskola vagy a hatóság bekérheti az igazolásokat. Az igénybejelentésnél a határidő jogvesztő. Ha az igénylő az igénylőlapot és a szükséges igazolásokat határidőre nem juttatja el az iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénybejelentésének határidejét követő idő után áll be, az iskola a meglévő tankönyvállományból kölcsönzéssel teljesítheti az igényt.

5 A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges három- vagy több gyermekes családban élő esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 6. A tankönyvek kiválasztása A tankönyvek kiválasztására a törvény által előírtak figyelembevételével a helyi tanterv alapján kerül sor. A szakmai munkaközösségek véleményének beszerzését követően a munkaköre szerint ezzel megbízott igazgatóhelyettes csoportonként előkészíti a szükséges tankönyvek listáját. A listán az Oktatási Hivatal által évente kiadott tankönyvjegyzékben található tankönyvek szerepelnek. (Tankönyvnek minősül az a könyv, amelyet a jogszabályban meghatározottak szerint annak nyilvánítottak. Ide tartoznak az oktatásban nélkülözhetetlen elektronikus dokumentumok, fogalomtárak, szótárak, ajánlott és kötelező olvasmányok.) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az igazgató megismerteti a szülői munkaközösséggel az osztályok számára összeállított tankönyvlistát. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet különösen a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A tanítási év közben a tankönyvek listája nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Az elkészített lista alapján a tanulók és a szülők nyilatkoznak arról, hogy mely tankönyvek beszerzését kívánják az iskolai tankönyv-terjesztésben megoldani.

6 7. A tankönyvek rendelése A tanulóknak kiosztott lista kitöltésével a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet megkívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. A beérkezett igények összesítése után az igazgatóhelyettes a könyvtárossal és a kijelölt tankönyvfelelősökkel egyezteti a megrendelendő könyvek példányszámát. Ennek alapján a tankönyvellátási feladatok végrehajtásával megbízott tankönyvfelelősök elkészítik a tankönyvrendelést. A tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az iskolai könyvtárban is rendelkezésre álljanak a szükséges könyvek. Ezáltal biztosítható, hogy a tanulószobai foglalkozásokon, iskolai könyvtárakban, könyvtárszobákban megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órára történő felkészüléshez. A tankönyvrendelés elkészítésekor figyelembe kell venni a belépő új osztályok becsült létszámát is. 8. A tankönyvek kölcsönzésének, az elvesztésével, vagy megrongálásával okozott kár megtérítésének rendje Iskolánk az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett újonnan vásárolt, illetve visszahozott (használt) tankönyvek kölcsönzésével biztosítja a jogosultak számára. Ezek az iskola tulajdonát képezik, ezért épségüket a használóknak meg kell óvniuk. A tankönyveket az adott tanév utolsó tanítási hetén le kell adni a könyvtárban. Ha egy tanuló tanév közben másik iskolába megy, köteles az ingyenesen kapott tankönyveket visszahozni. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. A tankönyvet az iskola a tankönyvforgalmazó által szállított összegért értékesítheti. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. A tankönyv elvesztésekor, megrongálásakor használt tankönyv esetén az értékcsökkenéssel csökkentett összeget, új tankönyv esetén a beszerzési árat kell a tanulónak/szülőnek kártérítésként megfizetnie. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést, továbbá a nem szándékos károkozásból adódó kárt. A tanuló évfolyamonként legfeljebb két alkalommal jogosult a tankönyv-jegyzéken szereplő áron megvásárolni ugyanazt a könyvet. Második alkalommal a tanuló akkor élhet ezzel a jogával ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült vagy elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek bekövetkezését, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált, az új iskolában alkalmazott tankönyveket a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni.

7 9. A 2015/2016-os tanév tankönyvellátási feladatainak ütemezése február 20. A munkaközösségek csoportonként elkészítik a szükséges tankönyvek listáját április utolsó munkanapja A tankönyvrendelés határideje május 31. Az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzékének közzététele június 10. Szülők tájékoztatása a normatív és egyéb kedvezmények iránti igények benyújtásának határidejéről, az igények felméréséhez igénylőlapok eljuttatása a szülőkhöz. A normatív kedvezményen túli további kedvezmények hirdetményben történő közzététele június 10. Az igények összesítése, annak megállapítása, hány tanulónak kell és lehet ingyenes tankönyvet biztosítani június 15. Az iskola igazgatója tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket és a diákönkormányzatot, és a fenntartót a felmérés eredményéről június 17-ig- Az iskola igazgatója meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét június 30. A tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje. Pedagógus-kézikönyvek összesítése. Következő évi tankönyvfelelős és annak feladatainak megnevezése augusztus Tankönyvszállítmány fogadása, biztonságos elhelyezése augusztus vége Normatív kedvezményre jogosultak körének ellenőrzése, módosítása augusztus 28-tól szeptember 6-ig Tankönyvosztás szeptember 5. Pótrendelés határideje december 20. A könyvtárfejlesztési rendelések határideje. 10. A 2015/2016-os tanévben a tankönyvfelelősi feladatok ellátásával megbízottak

8 Ádám Jenő Tagiskola: Haraszti Istvánné Árpád Fejedelem Tagiskola: Blitzer Csilla-Heimné Gulyás Marianna Dózsa György Tagiskola: Fónagyné Pál Zsuzsa Gárdonyi Géza Tagiskola: Kriston Tamás Kazinczy Ferenc Tagiskola: Tóth Csilla Pollack Mihály Általános Iskola: Ölveczki László, Szeleczky Erika A tankönyvellátás rendjéért felelős intézményvezető-helyettes: Gégény Marianna. 11. Az iskolai könyvtárakból kölcsönzéssel ingyenesen biztosítható tankönyvek listája tagintézményenként Pollack Mihály Általános Iskola Tankönyv (1.osztály) Darab AP Az én ábécém 1 AP Első olvasókönyvem 1 AP A mi világunk 1 AP Első daloskönyvem 1 AP Olvasás füzet 1 AP Az én matematikám 1 AP Az én matematikám feladatgy. 1 AP A mi világunk mf. 7 AP Gyöngybetűk 1 Tankönyv (2.osztály) AP Hétszínvarázs 1 AP Varázs olvasókönyv 1 AP Varázs mf. 1 AP Aranyablak 1 AP A mi világunk 1 NT Kiszámoló 2 AP Nyelvtan és helyesírás 2. 2 AP Szövegértés 2. 2 AP Az én matematikám 2. 2 AP Az én matematikám mf Tankönyv (3.osztály)

9 AP Harmadik matematika I. 2 AP Harmadik matematika II. 2 AP Fogalmazás 3. 2 AP Nyelvtan és helyesírás 2 AP A mi világunk 3. 1 AP Hétszínvirág 3. 2 AP Harmadik daloskönyvem (használt) 60 Tankönyv (4.osztály) AP Negyedik matematika I. 2 AP Negyedik matematika II. 2 AP Szövegértés 4. 2 NT Kis(s)zámoló 2 AP Anyanyelvi gyak. 3 AP Nyelvtan és helyesírás 2 AP Hétszínvilág 3 AP A mi világunk 3 AP Negyedik daloskönyvem (használt) 50 Tankönyv (5.osztály) MK /VJ-K Matematika 5. 4 MK-VD-0003 Történelem 5. 2 NT-11516/T Irodalom 5. 5 AP Nyelvtan 5. 7 AP Nyelvtan mf. 4 AP Természetismeret 5. 4 AP Ötödik daloskönyvem (használt) 30 Tankönyv (6.osztály) PD-071 Informatika (használt) 58 AP Hatodik daloskönyvem 60 AP Technika MK /UJ Matematika 6. 85

10 Tankönyv (7.osztály) MS-2667 T Fizika NT-00703/M/3 Magyar nyelvi mf. 4 NT-00779/1 Kontinensek földrajza 7. 6 NT-00769/1 Irodalom ikerkönyvek 4 NT-00774/1 Biológia tankönyv 3 AP Technika PD 072 Informatika 60 AP Hetedik daloskönyvem (használt) 60 NT-00777/1 Kémia (használt) 61 MK Matematika (használt) 60 NT-00779/M/1 Kontinensek földrajza mf. 3 Tankönyv (8.osztály) NT-00879/1 Európa közepén 3 MS-2668 T Fizika (használt) 73 NT-00877/1 Kémia (használt) 55 MK Matematika (használt) 70 MK-VD 0038 Történelem 2 NT /803/5 A magyar nyelv könyve NT-00803/M/3 Magyar nyelvi mf. 2 NT-00879/M Európa közepén mf. 1 AP Irodalom 2 AP Technika 55 AP Nyolcadik daloskönyvem 55 PD 073 Informatika 55 Tankönyv (Nyelvkönyvek)

11 EK-SmartJunior 2.SB 3 EK-SmartJunior 3.SB 2 EK-SmartJunior 4. SB 2 EK-SmartJunior 4. WB 3 Get to The Top 1 SB 4 Get to The Top 1 WB 4 Get to The Top 3 SB 1 Get to The Top 3 WB 3 Egy híján húsz (Padlás kiadó), német 4 Tankönyv MS-4115 Történelem atlasz 5-8.oszt. 13

12 Árpád Fejedelem Tagiskola KIADÓI KÓD TANKÖNYV Darab 1. osztály RO-004 Elsős olvasókönyv 1 MS-171 3U Számoló füzet 1.o. 1 DI Araszoló 1.o. 1 AP-109 Napi gyakorló 1.o. 1 AP-125 Betűzgető 1.o. 1 HA-0010 Kiívül belül az én világom, erkölcstan 1. 2 DI Szövegértési gyakorló 1.o. 1 AP-105 Útmutató és tanmenet javaslat az első rajzkönyvemhez 1 AP Első daloskönyvem 2 AP A mi világunk környezetismeret tk. 1.o. 1 AP Első olvasókönyvem 1 AP Gyöngybetűk írás Mf. 1.o 1 AP Az én ábécém 1.o. 1 AP-129 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.o osztály AP Anyanyelvi gyakorlófüzet 2. o. 1 AP Nyelvtan é helyesírás munkáltató tankönyv 2. o. 1 AP Az én matematikám feladatgyűjtemény 2.o 1 AP A mi világunk Környezetismereti Mf. 2.o. 3 AP Az én matematikám 1 AP Nyelvtan és helyesírás 1 AP A mi világunk Környezetismereti Tk. 2.o. 3 AP Hétszínvarász munkafüzet 2.o. 1 AP A mi világunk környezetismeret tk. 1 AP-222 Írás Mf. 2.o. 1 AP Okoskodó 1 AP Hétszínvarász Mf. 2.o. 3 AP Az én matematikám feladatgyűjtemény 1 AP Hétszínvarázs olvasókönyv 2.o. 3 AP Az én világom erkölcstan 1 MS-141 2T Környezetünk titkai munkatankönyv 2.o. 1 AP Az én matematikám feladatgyűjtemény 2.o. 3 AP Szöveges matematikafeladatok 1 AP PC Peti informatikája 1 AP Technika ének-zene rajz 1 AP Az én matematikám 2.o. 3 AP Nyelvtan és helyesírás 2.o. 3 AP Nyelvtan és helyesírás munkáltató tk. 2.o. 1 AP-261 Második daloskönyvem 24 AP_ Írás munkafüzet 1

13 DI /II Kis töprengő feladatfüzet 2.o. 3 AP Varázs munkafüzet 1 AP Varázs olvasókönyv 1 AP Hétsdzínvasrázs munkafüzet 1 AP Hétszínvarázs olvasókönyv 1 AP Második technikakönyvem 1 AP Aranyablak gyakorló olvasókönyv 1 AP Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1 AP A mi világunk Környezetismereti Mf. 1 AP Nyelvtan és helyesírás 1 AP Második daloskönyvem 5 AP Második daloskönyvem 1 3. osztály AP Hétszínvirág olvasókönyv 3.o. 4 AP Hétszínvirág Mf.3.o. 3 PD072 Számítástechnika 3.o. 2 AP A mi világunk Környezetismereti Tk. 3.o 3 AP Nyelvtan és helyesírás 3.o. 3 AP Harmadik matematikakönyvem 3 AP Harmadik matematikakönyvem 3 AP Harmadik matematikakönyvem 16 AP A mi világunk környezetismereti Mf. 3.o. 1 MS-173 3T Számoló füzet 3.o. 1 MS-141 3T Környezetünk titkai munkatankönyv 3.o. 1 AP Nyelvtan és helyesírás munkáltató Tk. 3.o. 1 AP Harmadik daloskönyvem osztály NT Irodalmi olvasókönyv 4.o. 1 AP Fogalmazás munkafüzet 4. o. 1 AP Hétszínvilág olvasókönyv 4.o. 7 AP Hétszínvilág mf. 4.o. 5 AP-402 Képzelet világa 2 AI009 Hónapról hónapra 1 AI010 Hónapról hónapra első félév 1 AI011 Hónapról hónapra második félév 1 AP A mi világunk környezetismereti Tk. 4.o. 5 NT Játékos matematikai feladatok 4.o. 1 AP Nyelvtan és helyesírás 4.o. 5 AP Negyedik matematika könyvem 5 AP Negyedik matematikakönyvem 5 AP Negyedik daloskönyvem 13 NT-00461/M Fogalmazási kalauz 4.o. 1 AP-471 Negyedik technika könyvem 11 AP Matematika felmérő füzet 4.o 2 AP-461 Negyedik daloskönyvem 2

14 AP A mi világunk környezetismereti Tk. 4.o osztály AP Ötödik daloskönyvem 8 AP Hatodik daloskönyvem 87 AP-545 Természetismeret Mf.5.o. 3 AP-544 Természetismereti tk. 5.o. 1 CR-0040 Képes történelmi atlasz 26 CR-0060 Képes történelmi atlasz 4 CR-004 Képes történelmi atlasz 3 MK-VD-0003-K Történelem tk. 5.o. 2 MS-4105 Földrajzi atlasz 49 MK /UJ-K Matematika 5.o Gondolkodni jó! 4 AP Matematika Tk. I.kötet 5.o. 1 AP Matematika Tk. II.kötet 5.o. 1 CR-0041 Képes történelmi atlasz 52 NT11516/T Irodalom 5.o. 2 MX-315 Kompetecia alapú Mf. Magyar nyelv és irodalomból 1 AP Énekes könyv 5.o. 4 AP Természetismeret 5.o. 3 MS-2305 Matematika 5.o. 1 MS-2655 Történelem 5.o. 2 CA0501BM Matematika 5.o. 1 MS-02655U Történelem 5.o. 1 AP Nyelvtan 5.o 2 MT Jobb leszek természetismeretből 5.o /4 A magyar nyelv könyve 5-6.o. 1 NT /5 A magyar nyelv könyve 5-6.o /M/2 Magyar nyelvi Mf. 5.o. 1 PD-070 Informatika 5.o. 1 AP Erkölcstan 5.o. 41 AP Technika és életvitel 5.o 23 AP571 Technika és életvitel, háztartástan 1 6. osztály AP-645 Természetismeret mf. 6.o 3 AP-644 Természetismeret tk.6.o 1 NT-00641/1 Természetismeret 6.o. 7 NT-00641/2 Természetismeret 6.o. 4 MK-BD-0001 Történelem 6.o. 1 AP-655 Matematika TK. I. kötet 6.o 1 AP-656 Matematika Tk. II. kötet 6.o. 1 AP-621 Nyelvtan helyesírás munkatankönyv 6.o. 1 CR0021 Földrajzi atlasz 12 MK Matematika 6.o. 1 MK Matematika 6.o. 1 KO-0001/1 Történelem 6.o. 3

15 AP-661/10 Hatodik daloskönyvem 1 PK0001 Történelem 6.o. 6 MS-2424 Egészségtan 6.o. 1 MT Jobb leszek természetismeretből 6.o. 2 NT-00669/1 Irodalmi ikerkönyvek 6.o 2 MK /UJ Matematika Gondolkodni jó 6.o. 5 NT-603/M/3 Magyar nyelvi munkafüzet 6.o. 2 MK-VD-0001 Történelem 6.o. 17 MK-VD-0001/M Történelem Mf.6.o. 1 MX-257 Kompetecia alapú Mf. Magyar nyelv és irodalomból 1 AP Technika és életvitel 6.o. 1 NT-00669/SZ Irodalmi ikerkönyvek 6.o 15 AP Irodalom Mf. 1 AP-671 Technika és életvitel 6.o. 2 MX-295 Készüljünk a kompetecia mérésre! Szövegértés és matematika 1 NT-00613/M/1 Irodalom és képességfejlesztés 1 AP Irodalom 1 AP671/6 Technika és életvitel 6.o. 1 MS-2424 Egészségtan 6.o. 22 AP Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6.o. 1 AP Helyesírási gyakorlófüzet 6.o. 1 AP My english workbook 6.o. 1 AP My english book 1 AP A képzelet világa - Vizuális kultúra 1 AP Wir lernen Deutsch, Arbeitsheft 1 AP Wir lernen Deutsch 1 AP Erkölcstan 1 AP Énekes könyv 1 AP Természetismeret 1 AP Nyelvtan és helyesírás 1 AP Technika és életvitel 1 AP Irodalom 1 AP Nyelvtan Mf. 1 PD-071 Hatodikos informatika 1 AP Nyelvtan 1 AP Matematika 1 AP Információtól a műveltségig Mf. 1 AP Természetismeret Mf. 1 AP Matematika feladatgyűjtemény 1 AP Irodalom Mf. 1 7.osztály AP-755 Matematika tki.kötet 7.o. 1

16 AP-756 Matematika TK.II.kötet 7.o. 1 AP-734 Történelem Mf. 7.o. 1 AP-761/9 Hetedik daloskönyvem 1 AP Hetedik daloskönyvem 23 AP-784 Fizika Mf. 7.o. 1 NT /5 A magyar nyelv könyve 7-8.o 3 AP-742 Biológia Mf. 7.o. 1 AP-741 Biológia 7.o. 1 PD-078 Informatika 7.o. 1 NT-00713/3 Irodalom olvasókönyv 7.o 2 NT-00703/M/3 Magyar nyelvi Mf.7.o. 1 MK /UJ Matematika gondolkodni jó 7.o. 2 MK Matematika 7.o. 4 MK Kémia Mf.7.o. 1 AP-771 Technika és életvitel 7.o. 1 MX-316 Kompetencia alapú Mf Magyar nyelv és irodalomból 1 NT Biológia 1 AP Irodalom Mf. 1 AP-793 Kémia 7.o. 1 AP-794 Kémia Mf. 7.o 1 NT Kémia 7.o 2 AP-783 Fizika 7.o. 1 AP My english workbook 7.o. 1 NT Fizika 7.o. 6 NT-00774/1 Biológia 7.o. 17 MK-VD-0037 Történelem 7.o. 2 MS-2657 Történelem 7.o. 1 NT /4 A magyar nyelv könyve 7-8.o. 1 KO-0037 Történelem 7.o. 13 AP Földrajz 7.o 1 AP-751 Földrajz 7.o. 1 MK-VD-0037/M Történelem Mf. 7.o osztály AP-861/10 Nyolcadik daloskönyvem 2 AP-834 Történelem munkafüzet 8.o. 1 AP-884 Fizika 8.o. 1 AP-885 Fizika Mf. 8.o. 1 AP-842 Biológia Mf. 8.o. 1 AP-841 Biológia 8.o. 1 NT-00885/F Biológia feladatgyűjtemény 1 MK /UJ Matematika gondolkodni jó 8.o. 5 AP Nyolcadik daloskönyvem 2 NT-00803/M/3 Magyar nyelvi Mf. 8.o. 2 MK Számítástechnika 8.o. 2 MK Számítástechnika feladat gyűjtemény 4.rész 8.o. 1

17 AP-871 Technika és életvitel 8.o. 1 AP Földrajz 8.o. 1 NT Biológia 8.o. 1 NT-00874/1 Biológia 8.o 17 CA0802B Matematika 8.o. 2 NT-877/M Kémia Mf. 8.o. 1 NT Kémia 8.o. 3 MS-2668T Fizika 8.o. 1 PD-073 Informatika 8.o. 1 NT Fizika 8.o. 5 MK-VD-0038 Történelem 8.o. 6 AP-846 Egészségtan 8.o 1 AP-833 Történelem 8.o. 1 MK Kémia 8.o. Mf. 1 AP-894 Kémia 8.o. 1 AP-895 Kémia mf.8.o 1 MK-VD-0038/M Történelem Mf.8.o 1

18 DÓZSA GYÖRGY Tagiskola Tankönyv (1.osztály) Darab AP Az éb ábécém TTK 35 Ádám Jenő Tagiskola Tankönyv Darab AP Hetedik daloskönyvem 8db AP Irodalom 7.o. 13db NT-00731/2 Magyar nyelv és kommunikáció tk. 7.o. 24db MK-VD0037 Történelem 7.o. 10 db MS-2610T Biológia 7.o. 8 db NT-00777/1 Kémia 7.o. 13 db MS-2609T Földrajz 7.o. 8 db MS-2667T Fizika 7.o. 21 db MK Matematika 7.o. 9 db MS-2614T Biológia 8.o. 24 db MS-2613T Földrajz 8.o. 22 db MK-VD0038 Történelem 8.o. 10 MK Matematika 8.o. 13 db AP Irodalom 8.o. 17 db AP Nyolcadik daloskönyvem 22 db MS-2668T Fizika 8.o. 22 NT-00877/1 Kémia 8.o. 11 db MK-VD0038 Történelem 8.o. 10 db AP Első olvasókönyvem TTK 35 AP A mi világunk TTK 36 AP Első daloskönyvem TTK 34 Tankönyv (5.osztály) AP Nyelvtan 39 AP Természetismeret 38 AP Énekeskönyv 38 MS-2305U Sokszínű matematika 36 MK-VD-0003-k Történelem 36 NT-11516/T Irodalom 36 Tankönyv (6.osztály) AP Természetismeret 28 MS-2306 Sokszínű matematika 25 MS-2146 Informatika 24 MK-VD-0001 Történelem 25 NT-00613/4 Irodalom 25

19 Tankönyv (7.osztály) AP Biológia 29 MS-2307 Sokszínű matematika 26 MS-2667 Fizika-Mechanika. Hőtan 46 MS-2147 Informatika 28 Tankönyv (8.osztály) AP Biológia 23 AP Irodalom 28 MS-2308 Skszínű matematika 20 MS-2148 Informatika 23 MS-2613 Földrajz: Közép-Európa és Mo. 28 MS-2668 Fizika: Elektromosság. Fénytan 28 MK-VD-0038 Történelem 19 NT-00831/2 Magyar nyelv és kommunikáció 24 NT-00877/1 Kémia 42 Tankönyv (5-8.osztály) CR-0041 Képes történelmi atlasz 84 CR-0021 Földrajzi atlasz 131 MS-2204 Matematika összefoglaló feladatgy é. 82 Tankönyv (Nyelvkönyvek 5-8. oszt.) Ek-To The Top2SB új To The Top 2 Tk. Új 9 Ek-To The Top2SB (régi) To The Top 2 Tk. 42 KAZINCZY FERENC Tagiskola Tankönyv (1. osztály) Darab AP Az én ábécém 61 AP Első olvasókönyvem 61

20 AP A mi világunk 61 AP Első daloskönyvem 61 Tankönyv (5.osztály) AP Természetismeret 39 NT-11516/T Irodalom 39 MK-VD-0003-K Történelem 37 AP Nyelvtan 37 AP Énekeskönyv 37 Tankönyv (6.osztály) MK Matematika - Bővített v. 28 MS-2656T Történelem 32 MS-2456T Muzsikáló - Ének-zene 18 NT-00669/1 Irodalmi ikerkönyvek 29 Tankönyv (7.osztály) MK Matematika - Bővített v. 34 MS-2667T Fizika: Mechanika. Hőtan 33 MS-2657 Történelem 35 NT-00779/1 Kontinensek földrajza 34 NT-00777/1 Kémia 39 Tankönyv (8.osztály) MK Matematika - Bővített v. 46 MS-2658 Történelem 47 MS-2668 Fizika: Elektromosság. Fénytan 47 NT-00877/1 Kémia 48 NT-00879/1 Földrajz: Európa közepén 42 Tankönyv (5-8.osztály) MS-2204 Matematika: Összefoglaló feladatgyűjtemény éveseknek 76 Történelem atlasz 128 Földrajzi atlasz 98 Gárdonyi Géza Tagiskola Tankönyv Darab AP A mi világunk AP A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 2

21 AP Az én ábécém AP Az én matematikám 1. 2 AP Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. 2 AP Első olvasókönyvem AP Gyöngybetűk munkafüzet 1. 2 AP Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. 2 Tankönyv AP Hétszínvarázs olvasókönyv (tartós) 16 AP Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 2. 1 AP Hétszínvarázs munkafüzet 2. 1 AP Anyanyelvi gyakorló 2. 1 AP Nyelvtan és helyesírás 2. 1 AP Környezetismeret a 2. évfolyam számára 12 AP Környezetismeret munkafüzet a 2. évfolyam számára 1 MS-1721 Sokszínű matematika mtk. 2.o. I.félév 1 MS-1722 Sokszínű matematika mtk. 2.o. II.félév 1 MS-1723 Sokszínű matematika-számolófüzet 2.o. 1 OX Happy House 2 New Edition Class Book 12 Tankönyv AP Hétszínvirág olvasókönyv (tartós) 14 AP Hétszínvirág munkafüzet 1 AP Anyanyelvi gyakorló 3. 1 AP Nyelvtan és helyesírás AP Fogalmazás munkafüzet 3. 1 AP A mi világunk munkafüzet 3. 1 AP Napi(s) gyakorló harmadikosoknak 1 OX New Chatterbox Starter Pupil's Book 1 MS-1731 Sokszínű matematika mtk. 3. o. I. félév 1 MS-1732 Sokszínű matematika mtk. 3.o. II. félév 1 MS-1733 Sokszínű matematika-számolófüzet 3.o. 1 Tankönyv AP Hétszínvilág munkafüzet 1 AP Nyelvtan és helyesírás 4. 1 AP Fogalmazás munkafüzet 4. 1 AP PC Peti Informatikája 4. 1 AP A mi világunk 4. 2 AP A mi világunk munkafüzet 4. 2 MS-1741 Sokszínű matematika mtk. 4.o. I.félév 2 MS-1742 Sokszínű matematika mtk. 4.o. II.félév 2

22 MS-1743 Sokszínű matematika-számolófüzet 4.o. 2 MS-4105 Képes FÖLDRAJZI ATLASZ osztályosok számára 16 NT-11516/T Irodalom 5. Olvasókönyv az ötödik évfolyam számára 16 CR-0042 Képes történelmi atlasz 1 AP Nyelvtan AP Nyelvtan munkafüzet 5. 1 OX új Project 1 Third edition Munkafüzet + Tanulói CD-ROM 1 AP Természetismeret MK-VD-0003-K Történelem 5. tankönyv 18 AP Információtól a műveltségig MS-2306T Sokszínű MATEMATIKA 6. tankönyv 15 MS-2605T Természetismeret 6.- Tk 18 MS-2805 Természetismeret 6.- Magyaro. tájai és életköz. mf. 6.o. 1 OX Project 2. SB THIRD EDITION 16 OX Project 2. WB THIRD Edition + multirom 1 NT Történelem NT-00613/M/1 Irodalom 6. munkafüzet (hagyom. és nem szakr.) 1 NT-00631/M/1 Magyar nyelv és kommunikáció 6. munkafüzet 1 NT-00631/2 Magyar nyelv és kommunikáció Tk 6. o. 14 Tankönyv OX Project 3 Student's Book Third Edition 3 OX Project 3. WB THIRD Edition + multirom 1 NT-00713/M/1 Irodalom 7. munkafüzet és felvételi előkészítő 2 NT-00731/2 Magyar nyelv és kommunikáció 7. tk 14 NT-00731/M/1 Magyar nyelv és kommunikáció 7. munkafüzet 1 NT-00777/1 Kémia NT-00777/M/1 Kémia 7. munkafüzet 2 NT Történelem MS-2610T Biológia MS-2609T Földrajz Tankönyv MS-2308 Sokszínű matematika tk. 8.o. 14 MS-2668T Fizika 8. Elektromosságtan. Fénytan tankönyv 15 MS-2614T Biológia MS-2613T Földrajz OX Project 4. WB THIRD Edition + multirom 2 NT-00813/M/1 Irodalom 8. munkafüzet és felvételi előkészítő 1 NT-00831/2 Magyar nyelv és kommunikáció 8. tk 14

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Tankönyvekkel kapcsolatos jogszabályi változásokkal kiegészítve 2006.03.30. 23..: A változások a hatálybalépés után indult ügyekben érvényesek,

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv. (Takács Etel) a 2014-2015-ös tanévre Szeghalom 2014 Jogszabályi háttér Péter András Gimnázium és Szigeti Endre

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3525 Miskolc, Pallos u. 1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Miskolc, 2007. január Németh Bertalanné igazgató TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója az iskolai tankönyvellátás 2013. évi változásairól Tisztelt Intézményfenntartók, Tisztelt Intézményvezetők, Tisztelt

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök Tartalomjegyzék 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Részletesebben

1. osztály. Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. AP-010127. 500 Ft. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.

1. osztály. Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. AP-010127. 500 Ft. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. 1. osztály AP-010127 Az én ábécém munkáltató 1. 500 Ft AP-010124 Betűzgető 1. AP-010201 Gyöngybetűk 1. FI-505010101 Kísérleti - Környezetismeret 1. 800 Ft 600 Ft 200 Ft FI-505010102 Kísérleti - Környezetismeret

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk!

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk! Kedves Igazgató, Tanító, Tan Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatsunk! Az Apáczai Kiadó imm 23 éve PEDAGÓGUSBARÁT kiadóként áll Kollégáink szolgálatában. Az elmúlt évtizedben iskolatámogatási szerződésekkel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben