MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE"

Átírás

1 MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: szeptember augusztus 31.

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a évben A nevelési munkát meghatározó külső szabályozók A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény céljai és feladatai A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Kiemelt fő feladatok Az intézményben kötelezően használt iratok Szakmai munkaközösség feladatai A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Az intézmény partneri kapcsolatai Helyzetelemzés A nevelési év rendje A nevelési év időtartama A nevelés nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásuk Nyári zárva tartás tervezett időpontja Az intézmény nyitva tartása Munkaidő beosztás Az óvodapedagógusok fogadóórái Az óvodán belüli megbízatások A nevelőmunka dokumentálása Értekezletek

3 7.1. Munkatársi értekezlet Tanügyi feladatok tervezése Értekezletek, hospitálások Ünnepek Szülői értekezletek Nyílt napok Kirándulások Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Tervező és elemző munka vizsgálata Az óvodai élet feltételeinek a vizsgálata A pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítása a csoportban Ünnepek, ünnepélyek Szülői kapcsolattartás dokumentálása Gyermekvédelmi feladatok ellátása Dajkák ellenőrzésének a szempontjai Ellenőrzés módszerei: Belső ellenőrzési terv Az óvoda dolgozóinak a munkaidő beosztása Melléklet Gyermekvédelmi munkaterv 2014/2015-ös tanév LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

4 1. Az intézmény működési rendje a évben 1.1. A nevelési munkát meghatározó külső szabályozók Törvények: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve az e törvényt módosító évi CXXIV. törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról, valamint az ide vonatkozó módosítások évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról. Rendeletek: - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. - 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról. - 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről. - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók Az óvodai nevelés országos alapprogramja. Helyi pedagógiai program. Éves Munkaterv. SZMSZ. Gyakornoki szabályzat. 4

5 2. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Intézmény neve: Hajnalcsillag Baptista Óvoda Székhelye: 2364., Damjanich u. 31. Alapítója és fenntartója: i Baptista Gyülekezet - Alapító-fenntartó szerv székhelye: 2364., Kiss E. u. 14. Intézmény elérhetőségei: - Óvodavezető: Varga Katalin - Fenntartó kapcsolattartója: Fodor János: / E - mail címe: - web: Intézmény OM azonosítója: Intézmény adószáma: Alapító okiratának kelte: február 15. Az intézmény alapfeladata: - az óvodai nevelés, - a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény alaptevékenysége: iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés, Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása. Az óvoda ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (13.) pont ab) alpontja, valamint a pontja alapján a következők szerint: 5

6 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek közül az intézmény ellátja a következő gyermekeket: beszédfogyatékossággal küzdők, pszichés fejlődési zavarral küzdők, ezen belül: - tanulási zavarral küzdők (dislexia, disgráfia, discalculia), - figyelemzavarral küzdők, - magatartásszabályozási zavarral küzdők, értelmi fogyatékosok, akik a szakértői bizottság véleménye alapján integrálhatóak. Az intézmény óvodai csoportjaiba, csoportonként 4 fő, különböző fogyatékossági kategóriába tartozó gyermeket fogad. Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont ac) alpontja, valamint a 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek nevelését, oktatását: Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő Tervezett csoportok száma: 3 6

7 3. Az intézmény céljai és feladatai 3.1. A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság. A gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése. A gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése (életkori, egyéni sajátosságokra épülő nevelés, oktatás). A játék kiemelt szerepe. A zenei nevelés hangsúlyozása. Keresztyén szellemű nevelésünk célja, hogy a gyermekek élmény gazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével, koruknak megfelelően, iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Célunk olyan szeretetteljes, meleg, befogadó, támogató légkör biztosítása, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekek testi szükségletein túl, lelki szükségletei is hiánytalanul kielégülnek. Az egészséges harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi és érzelmi érettség kialakítása. Valljuk, hogy minden gyermek értékes kincs, Isten páratlan, egyedi és megismételhetetlen ajándéka, akit óvni, védeni kell, hogy nyitott érdeklődését kielégítve, felkészüljön az életre Kiemelt fő feladatok Új típusú munkaidő dokumentálásának a kidolgozása (32+4 óra). A nevelő oktató munkát közvetlenül segítők feladatai (pedagógiai asszisztens). A gyermekek fejlődésének a nyomon követése. Fejlődési napló elkészítése. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 63. (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 7

8 (4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Dokumentumok (csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, fejlődési naplók) ellenőrzése. Csoportnapló egységes vezetésének a kialakítása. Az intézmény kollektívájának összeszokása (egymás megismerése, elfogadása). Szokásrendszer kialakítása a csoportokban. Csoportlátogatások az óvodavezető, illetve a helyettes részéről. A gondozási nevelési tevékenység ellenőrzése. Integrált nevelés (beszédhibák, részképesség hiányok felmérése, ezek fejlesztése logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus által). Ünnepek, illetve egyéb rendezvények megszervezése Az intézményben kötelezően használt iratok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a alapján: Felvételi előjegyzési napló. Felvételi és mulasztási napló. Az óvodai Csoportnapló. Az óvodai Törzskönyv. A tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (Óvodai szakvélemény). 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 93.. (4) bekezdése alapján: A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően. 8

9 3.4. Szakmai munkaközösség feladatai Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve A csoportnapló, fejlődési napló egységes szerkezetének a kialakítása. A DIFER fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásának a segítése. Mérési eredmények értékelése. Az Iskola nyitogató program - ban való részvétel (beosztás, feladatok) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Szakértői vélemények beszerzése. Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése. Differenciált feladatok meghatározása, ellátása. Kapcsolattartás a szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus). Szeptember 3. hetétől a szakemberek munkájának elindítása (időpontok, csoportbeosztás). A szakemberek célja, hogy szakmai tudásuk alapján szakszerűen végezzék a gyermekek szűrését, fejlesztését (erről haladási napló vezetése). 4. Az intézmény partneri kapcsolatai Az óvodai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az óvoda vezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: Az intézmény fenntartójával: - i Baptista Gyülekezet (2364., Kiss E. u. 14.) A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: - Város Önkormányzata (2364., Bajcsy Zs. u. 1.) Az intézmény egyházi felügyeleti szervével: - Magyarországi Baptista Egyház (1068. Budapest, Benczúr u. 31.) A baptista óvodákkal 9

10 Szociális és gyermekjóléti intézménnyel - Kertváros Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat (2360. Gyál, Rákóczi utca ) - Nevelési Tanácsadó és Családsegítő Központ (2700. Cegléd, Pesti út 7.) - Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 46.) A helyi óvodával és bölcsődével: - Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (2364., Dózsa György tér 1.), - Napsugár Tagóvoda (2364., Baross u. 14.) és - Manóvár Bölcsőde (2364., Baross u. 14.) A helyi oktatási intézmények vezetőivel és nevelőtestületeivel: - Halászy Károly Általános Iskola (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 52.) Az alábbi közművelődési intézményekkel: - Egressy Gábor Szabadidő Központ (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 46.) - Falu Tamás Városi Könyvtár (2364., Falu Tamás utca 44.) Egészségügyi intézménnyel: - Központi Orvosi Rendelő (2364., Szabadság tér 4.) Az óvodás gyermekek egészségi állapotának megóvásáért az óvoda vezetősége rendszeres kapcsolatot tart fenn, melynek segítségével megszervezi az óvodás gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei: Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért eredménye nagymértékben függ attól, hogy az együttműködést sikerül-e kiépíteni, és fenntartani a szülőkkel. - Családlátogatás alkalmával a gyermek otthoni környezetének a megismerése illetve a család gyermekkel kapcsolatos információinak megismerése. - Szülős beszoktatás alkalmával a szülők ismerkednek az óvodai élettel, megkönnyítik az óvodai dolgozók elfogadását a gyermeknek. - Szülői értekezleteken együtt beszélgethetnek 1-1 témáról, segítséget nyújthatnak, ötletet adhatnak egymásnak. - Napi tájékoztatás révén a lényeges információk átadására kerülhet sor. A szülők figyeljenek arra, hogy a pedagógust minél rövidebb ideig vonják el a gyermekcsoporttól, mert az előidézheti a balesetek kialakulását. 10

11 - Fogadóórákon a szülők előre megbeszélt időpontban a gyermekről kaphatnak tájékoztatást az óvodapedagógusoktól, illetve más szakembertől. - Nyílt napokon lehetőségük van betekinteni az óvoda mindennapi életébe. - Faliújságon (minden szülőt érintő tények, ). - Közös programok megszervezése (kirándulás, gyermeknap, ). - Közös családi istentiszteleten való részvétel. - Szülői munkaközösség működésének a segítése. Rendezvényeinken, ünnepeinken a szülők segítőtársként vesznek részt. Hosszabb séták, kirándulások alkalmával a szülők segítségére is támaszkodik az óvoda. 5. Helyzetelemzés Csoport neve Beírt létszám a 2014/2015. évre Óvodapedagógusok Korcsoport Dajkák Lámpás 22 fő Varga Katalin Víghné Solymosi Judit Kiscsoport Tímár Blanka Bárka 22 fő Juhász Sára Papp Esztella Kis -, Középső csoport Csókáné Deák Rebeka Kalász 21 fő Harmati Gabriella Mészár Rebeka Középső - Nagycsoport Józsáné Csóka Adél Összesen 65 fő 6 fő 3 fő Személyi feltételek intézményünkben Három óvodai csoporttal: 6 óvodapedagógus foglalkozik. Valamennyien rendelkeznek óvodapedagógus szakképesítéssel. 3 szakképzett dajka működik közre a gyerekek gondozásában, épület takarításában, étkeztetésben. 1 fő pedagógiai asszisztens. Összesen: 10 fő 11

12 6. A nevelési év rendje 6.1. A nevelési év időtartama Óvodában Iskolában szeptember 01 től augusztus 31 - ig szeptember 01 től június - Őszi szünet - Téli szünet - Tavaszi szünet 6.2. A nevelés nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásuk Felhasználás tárgya Időpontja Felelőse Nevelési értekezletek november, február, április Óvodavezető Házi bemutatók január, március Óvodavezető A nevelés nélküli munkanapokon (szülői igény esetén) gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről Nyári zárva tartás tervezett időpontja Az óvoda augusztus 01 től augusztus 20 áig zár be. Ez változhat a szülők igényeinek a felmérése által (januárban). Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Ennek az időpontjáról legkésőbb február 15 éig, hirdetmény formájában (faliújság, szülői értekezlet) tájékoztatjuk a szülőket. 12

13 6.4. Az intézmény nyitva tartása Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve A nevelési év szeptember 1 - től augusztus 31 - ig tart, mely két részből áll: - Szervezett nevelési időszak: szeptember 01 től május 31 - ig. - Nyári időszak: június 01 től augusztus 31 ig. Intézményünk öt napos munkarendben, folyamatosan működik. Hétfőtől - péntekig 6 00 órától óráig tart nyitva, lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel. Reggel az óvodába való érkezéstől 7 30 óráig, valamint este óráig a kijelölt csoportban, ügyeleti rendszerrel, összevontan biztosítunk foglalkozást azon gyermekek részére, akiknek szülei a munkahelyi elfoglaltságuk miatt ezt igénylik. Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve a nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűsség és takarékosság jegyében felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyerekek létszáma csoportonként indokolja, élünk a csoportok összevonásának a lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. óvodapedagógus hiányzása, ) csoportösszevonást a törvényes létszámkeretek betartásával és a nevelőtestület véleményének a figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente 5 munkanap erejéig nevelés nélküli munkanapokat szervezhet. Ezeken a napokon az arra igényt tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. Az ilyen napokat a nevelőtestület szakmai továbbképzése, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel. Az időpontjáról a szülők legkésőbb 7 nappal előbb értesítést kapnak. Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor Munkaidő beosztás Alkalmazottak heti munkaideje: 40 óra. Heti munkarend: Hétfőtől péntekig. Munkaidő beosztás: Délelőtt délután. 13

14 Alkalmazottak Heti munkaideje Órakedvezménye Óvodavezető 10 óra 22 óra Óvodavezető - helyettes 24 óra 8 óra Közalkalmazotti tanács elnöke 27 óra 5 óra Közalkalmazotti tanácstag 29 óra 3 óra Pedagógiai asszisztens 40 óra nincs Dajka 40 óra nincs A pedagógusok munkaidejének beosztását a évi CXC. törvény a határozza meg: (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. (32 óra) (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 14

15 6.6. Az óvodapedagógusok fogadóórái Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve Tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Kezdeményezheti az óvodapedagógus és a szülő is. Időpont Lámpás csoport Bárka csoport Kalász csoport Óvodavezető Óvodavezető - helyettes Gyermekvédelmi felelős Minden hónap 1. hétfője Minden hónap 2. hétfője. Minden hónap 3. hétfője. Minden hónap 1. keddje. Minden hónap 2. keddje. Minden hónap 3. keddje Az óvodán belüli megbízatások Intézményvezető: Varga Katalin Intézményvezető-helyettes: Harmati Gabriella Közalkalmazotti Tanács tagja: Víghné Solymosi Judit Munkaközösség vezető: Mészár Rebeka Pedagógiai asszisztens: Csóka Vasass Kinga Éva Könyvtár felelős: Csókáné Deák Rebeka Gyermekvédelmi felelős: Harmati Gabriella Faliújság felelős, Web. információ: Juhász Sára, Papp Esztella Szertárfelelős (torna): Tímár Blanka Egészség-, és balesetvédelmi felelős (Elsősegély doboz tartalma, feltöltése): Józsáné Csóka Adél 15

16 6.8. A nevelőmunka dokumentálása Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve Dokumentum Elhelyezése Vezetése Felelős Felvételi és mulasztási napló Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint. Óvodapedagógusok. Csoportnapló Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Fejlesztési terv Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Étkezési jelenléti ív Felvételi és mulasztási napló. A hónap végén az óvodavezető - helyettesnek leadni. Irattár. Óvodapedagógusok. Jegyzőkönyvek Csoportnapló, majd irattár. Irattár. Óvodapedagógusok. Szakvélemények Csoportnapló, majd irattár Irattár. Óvodapedagógusok. Meghatalmazások Csoportnapló, majd irattár Házirendben foglaltak szerint. Óvodapedagógusok. Hiányzások igazolása Mulasztási napló. A hónap végén az óvodavezető - helyettesnek leadni. Házirendben foglaltak szerint Óvodapedagógusok. 7. Értekezletek 7.1. Munkatársi értekezlet 16

17 Munkaköri leírások megbeszélése. Munkarend megbeszélése. Új gyermekek fogadása. Gyermekvédelmi aktuális feladatok. Időpont augusztus szeptember, illetve folyamatosan. Havi 1 alkalommal, illetve igény szerint. Felelős Óvodavezető, Óvodavezető - helyettes. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Gyermekvédelmi felelős. Tűz -, és Balesetvédelmi oktatás október. Óvodavezető. Nyári munkálatok ütemezése, takarítás május, június. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Nyári udvari élet szokásrendszerének megbeszélése, kialakítása május. Munkaközösség vezető Tanügyi feladatok tervezése Feladatok Határidő Felelős Adminisztráció KIR oktatási azonosítószám igénylése az új gyermekeknek. Folyamatos. Óvodavezető. Adatszolgáltatás. Óvodaváltás. Folyamatos. Óvodavezető. Távozás érkezés hivatalos dokumentuma. Tanköteles korú gyermekek hiányzása. Folyamatos. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Jelenléti ív, Orvosi, Óvodapedagógusi, Óvodavezetői igazolások. 17

18 Beiskolázás február, március. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Szakvélemények kiállítása. Jelenléti ív, Étkezési Gyermekek adatainak kezelése. Folyamatos. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. adatok kezelése. Gyermekekről hivatalos ügyben történő tájékoztatás. Igény szerint, Óvodavezető, Statisztikai összesítések. illetve Óvodavezető Adatszolgáltatás, iktatás június. helyettes Értekezletek, hospitálások Alkalmazotti értekezlet. Fontos feladatok az új nevelési évben. A nevelési év kezdési tapasztalatainak a megbeszélése. Aktuális feladatok, rendezvények. Hospitálás a Lámpás csoportban. Az óvodapedagógusok és a dajka együttműködése. Dajkák, pedagógiai asszisztens kooperációja, tapasztalatok összegzése. Aktuális feladatok, rendezvények. Éves munkaterv értékelése. Beszámolók megbeszélése, elfogadása. Időpont augusztus utolsó hete november február április június. Felelős Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. 18

19 7.4. Ünnepek Nemzeti ünnepek Időpontok Felelős Nemzeti ünnep március 14. Nemzeti Összetartozás Napja június 04. Kalász csoport óvodapedagógusai. Bárka csoport óvodapedagógusai. Egyéb ünnepek Időpontok Felelős Születés-, és névnapok Folyamatos. Óvodapedagógusok. Mikulás december 05. Bárka csoport óvodapedagógusai. Anyák napja május 01. Óvodapedagógusok. Évzáró, Búcsúzás május Óvodapedagógusok. Gyermeknap május 23. Lámpás csoport óvodapedagógusai. Keresztyén ünnepek Időpontok Felelős Hálaadónap Advent Karácsony október december december. Virágvasárnap március 29. Húsvét április Pünkösd május

20 Természeti ünnepek Időpontok Felelős Takarítás világnapja szeptember 19. Óvodapedagógusok. Állatok világnapja október 04. Óvodapedagógusok. Víz világnapja március 22. Óvodapedagógusok. Föld napja április 22. Óvodapedagógusok. Madarak és fák napja május 16. Óvodapedagógusok Szülői értekezletek Összevont, majd csoportos. Időpontok szeptember 2. hete. Felelős Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Csoportos. Aktualitások, iskolaérettség január, február. Óvodapedagógusok Nyílt napok Időpontok Felelős Minden csoportban november. Óvodapedagógusok. Kalász csoportban. Leendő 1. osztályos tanítóknak március vagy április. Kalász csoport óvodapedagógusai. 20

21 7.7. Kirándulások Időpontok Felelős Minden csoport május. Óvodapedagógusok. 8. Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Célja az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése. A pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok gyakorlatban történő megvalósulásának segítése, ellenőrzése, szakmai munka javítása Tervező és elemző munka vizsgálata A mulasztási napló vezetése tartalmilag, és a szabályoknak megfelelő - e, naprakész e. Az óvodapedagógusok tervezőmunkája, felkészültsége. Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló, Fejlesztési tervek vezetése a pedagógiai programban rögzített elvárásoknak megfelel-e. Tevékenységekben rejlő műveltségtartalmak, nevelési feladatok megfogalmazása Az óvodai élet feltételeinek a vizsgálata Milyen a játékeszközök állapota, fejlesztése, megóvása a csoportban és az udvaron. Mosdó-öltöző használata megfelel-e a higiénés elvárásoknak hogyan használják a gyerekek. Az óvoda eszköztárának használata a nevelőmunkában A pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítása a csoportban A befogadás formái, az egészséges életmód szokásainak alakítása. Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés hatékonyságának növelése a játékmunka - tanulás folyamatában. Egészségfejlesztő testmozgás szervezése a napi gyakorlatban. 21

22 Tehetséges gyerekek azonosítása - egyéni érdeklődés felderítése. Szokásrendszer kialakítása, munkamegosztás szintjének minősége Ünnepek, ünnepélyek A szülőföld szeretetének elmélyítésében, népi hagyományok ápolásában megvalósult - e az élménygazdagság. A szervezett programok hogyan segítették a környezettudatos életvitel megalapozását Szülői kapcsolattartás dokumentálása Hogyan tükröződik a szakmaiság a szülői értekezletekről készült feljegyzésekben. Fogadóórák, családlátogatások dokumentumai (gyakoriság, tényfeltárás, megoldási módok). Milyen intézkedések történtek a gyerekek érdekében Gyermekvédelmi feladatok ellátása Megfelelő-e a dokumentáció vezetése. Családvédelmi, gyermekvédelmi intézményekkel való kapcsolattartás. A Hátrányos helyzetű és a Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődési mutatói Dajkák ellenőrzésének a szempontjai Az óvoda Pedagógiai Programjának, Házirendjének, SZMSZ - ének megismerése. A dajkák szerepének erősítése a nevelő munkában, nevelési tervek megismerése. Saját csoporton kívüli egyéb tevékenységek (párhuzamos csoportban történő feladatvégzés, helyettesítés esetén az ellátás) minősége. Az udvari életbe való bekapcsolódás. Differenciált gondozási feladatok megvalósulása, gyermekekkel való kapcsolat. Leltári tárgyak karbantartása, törési füzet vezetése. 22

23 Csoportszoba, egyéb helyiségek tisztasága megfelel-e a higiénés követelményeknek. Együttműködés kollégákkal. Szabályoknak megfelelően történik-e tisztítószerek adagolása, takarító eszközök tárolása, tisztántartása. Vagyonvédelem. HACCP rendszer szabályainak betartása, működtetése. Munkavédelmi szabályok betartása Ellenőrzés módszerei: Megfigyelés (folyamatos, esetenkénti, rendkívüli). Beszélgetés, interjú. Beszélgetés. Csoportlátogatás előre meghatározott szempontok alapján. Szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás. Önértékelés. Óvodai dokumentáció elemzése Belső ellenőrzési terv Az ellenőrzés területei Pedagógiai, Tanügy - igazgatási Csoportnaplók ellenőrzése Felvételi és mulasztási napló Vez.. Vh. Vez. Vh. Vez. Vez. Vh. Vh. Vh. Statisztika Vez. Vh. Vez. Ünnepek F. Vez. Vh. Vez. 23

24 Séták, kirándulások figyelemmel kísérése F. Vez. Szülői értekezletek Vh. Vh. Az ellenőrzés területei Munkáltatói feladatok Dolgozók segítése Vez. Vh. A. Munkaidő betartása Vh. Vh.. Vh.. Vh. Vh. Munkaköri leírások betartása (minden alkalmazott) Vh. Gazdálkodási Takarékoskodás Vez. Vez. Vez. Eszköznyilvántartás Vh. Vh. Vh. Leltár Vh. Helyettesítés, túlóra Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Szabadságolás Vh. Vh. Térítési díjak Vez. Vez. Vez. Vez. Bélyegzőkezelés Vez Vez. Vez. 24

25 Az ellenőrzés területei Egyéb Munkavédelmi előírások betartása, baleset megelőzés. Munkavédelmi oktatás. Az intézmény tisztasága. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vez. Szakember Vez. Vh. Vez. Vh. Vez. Vh. Az udvar tisztasága. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vez. Dekoráció aktualizálása. Vez. Vh. Vh. Vh.. Vez. Elsősegély szekrény. Vez. Vez. Vez. Jelmagyarázat: Vez. Vh. A. F. Óvodavezető Óvodavezető helyettes Alkalomszerűen Folyamatosan 25

26 9. Az óvoda dolgozóinak a munkaidő beosztása Óvodapedagógusok Délelőttös munkarend Délutános munkarend Hétfőtől Csütörtökig Péntek - tól - ig - tól - ig Dajkák Délelőttös munkarend Hétfőtől Péntekig - tól - ig Délutános munkarend Hétfőtől péntekig Pedagógiai asszisztens - tól - ig

27 Melléklet Gyermekvédelmi munkaterv 2014/2015-ös tanév Feladatom, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjem a gyermekek testi-lelki fejlődését, és biztosítsam mindenki számára az egészséges fejlődéshez való hozzáférés lehetőségét. A gyermekvédelem a társadalom érdekében, az állam megbízásából végzi a gyermekmegóvó munkáját. A gyermekvédelem legfőbb feladata, hogy a családokban teremtse meg a gyermeknevelés feltételeit. A gazdasági, társadalmi működések zavaraiból következő hátrányokat, veszélyeket úgy lehet elhárítani, ha a gyermekvédelem folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek testi-lelki fejlődését. A gyermekvédelem a társadalom olyan művelődésügyi, preventív, korrigáló pedagógia komplex tevékenysége, amely gazdasági, jogi, szociális, egészségügyi és igazgatási alapfeltételek biztosításával segíti a felnövekvő nemzedék művelt személyiséggé válását. A 2014/2015-ös tanév nevelési céljai: A nevelés, a gyermekvédelem szempontjából meghatározó kultúrtapasztalások tudatos szervezése, építőmunka, a személyiség tudatos fejlesztése. A gyermeknevelés elsődleges szocializációs közössége a család, az első szocializációs tér, ahol a gyermek a társas hatásokkal találkozik. Itt alapozódik meg az egyén társas viselkedése, itt épül ki az alapszemélyiség. A család ősi intézmény, amely valamennyi kultúrában jelen van más-más formában. A gyermek személyiségének egészséges fejlődésének elsődleges feltétele az óvoda és a család őszinte bizalmon alapuló, és a feltétel nélkül elfogadó együttműködése. A bizalom, a személyes kötődés fontos érzelmi, értékelésbeli jellemzője. Ha van, védettnek, biztonságban érezzük magunkat, aktivitásra indít, őszinteségre ösztönöz. A gyermekek számára nélkülözhetetlen az olyan légkör, amelyben örömüket lelik, és bánatukat feltárhatják. Retardáció megelőzése: a gyermek személyiségfejlődésében az adott életkornak megfelelő pszicho szociális feltételek biztosítása. Regresszió elkerülése. 27

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014.

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014. HÁZIRENDJE 2014. 1 Kedves Szülők! Sok szeretettel köszöntünk Benneteket a Hajnalcsillag Óvodában! Köszönjük szépen a bizalmatokat, amellyel megtiszteltetek minket, hogy az elkövetkező években közös felelősséggel

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése,

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben