MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE"

Átírás

1 MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: szeptember augusztus 31.

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a évben A nevelési munkát meghatározó külső szabályozók A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény céljai és feladatai A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Kiemelt fő feladatok Az intézményben kötelezően használt iratok Szakmai munkaközösség feladatai A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Az intézmény partneri kapcsolatai Helyzetelemzés A nevelési év rendje A nevelési év időtartama A nevelés nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásuk Nyári zárva tartás tervezett időpontja Az intézmény nyitva tartása Munkaidő beosztás Az óvodapedagógusok fogadóórái Az óvodán belüli megbízatások A nevelőmunka dokumentálása Értekezletek

3 7.1. Munkatársi értekezlet Tanügyi feladatok tervezése Értekezletek, hospitálások Ünnepek Szülői értekezletek Nyílt napok Kirándulások Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Tervező és elemző munka vizsgálata Az óvodai élet feltételeinek a vizsgálata A pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítása a csoportban Ünnepek, ünnepélyek Szülői kapcsolattartás dokumentálása Gyermekvédelmi feladatok ellátása Dajkák ellenőrzésének a szempontjai Ellenőrzés módszerei: Belső ellenőrzési terv Az óvoda dolgozóinak a munkaidő beosztása Melléklet Gyermekvédelmi munkaterv 2014/2015-ös tanév LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

4 1. Az intézmény működési rendje a évben 1.1. A nevelési munkát meghatározó külső szabályozók Törvények: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve az e törvényt módosító évi CXXIV. törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról, valamint az ide vonatkozó módosítások évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról. Rendeletek: - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. - 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról. - 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről. - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók Az óvodai nevelés országos alapprogramja. Helyi pedagógiai program. Éves Munkaterv. SZMSZ. Gyakornoki szabályzat. 4

5 2. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Intézmény neve: Hajnalcsillag Baptista Óvoda Székhelye: 2364., Damjanich u. 31. Alapítója és fenntartója: i Baptista Gyülekezet - Alapító-fenntartó szerv székhelye: 2364., Kiss E. u. 14. Intézmény elérhetőségei: - Óvodavezető: Varga Katalin - Fenntartó kapcsolattartója: Fodor János: / E - mail címe: - web: Intézmény OM azonosítója: Intézmény adószáma: Alapító okiratának kelte: február 15. Az intézmény alapfeladata: - az óvodai nevelés, - a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény alaptevékenysége: iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés, Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása. Az óvoda ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (13.) pont ab) alpontja, valamint a pontja alapján a következők szerint: 5

6 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek közül az intézmény ellátja a következő gyermekeket: beszédfogyatékossággal küzdők, pszichés fejlődési zavarral küzdők, ezen belül: - tanulási zavarral küzdők (dislexia, disgráfia, discalculia), - figyelemzavarral küzdők, - magatartásszabályozási zavarral küzdők, értelmi fogyatékosok, akik a szakértői bizottság véleménye alapján integrálhatóak. Az intézmény óvodai csoportjaiba, csoportonként 4 fő, különböző fogyatékossági kategóriába tartozó gyermeket fogad. Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont ac) alpontja, valamint a 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek nevelését, oktatását: Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő Tervezett csoportok száma: 3 6

7 3. Az intézmény céljai és feladatai 3.1. A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság. A gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése. A gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése (életkori, egyéni sajátosságokra épülő nevelés, oktatás). A játék kiemelt szerepe. A zenei nevelés hangsúlyozása. Keresztyén szellemű nevelésünk célja, hogy a gyermekek élmény gazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével, koruknak megfelelően, iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Célunk olyan szeretetteljes, meleg, befogadó, támogató légkör biztosítása, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekek testi szükségletein túl, lelki szükségletei is hiánytalanul kielégülnek. Az egészséges harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi és érzelmi érettség kialakítása. Valljuk, hogy minden gyermek értékes kincs, Isten páratlan, egyedi és megismételhetetlen ajándéka, akit óvni, védeni kell, hogy nyitott érdeklődését kielégítve, felkészüljön az életre Kiemelt fő feladatok Új típusú munkaidő dokumentálásának a kidolgozása (32+4 óra). A nevelő oktató munkát közvetlenül segítők feladatai (pedagógiai asszisztens). A gyermekek fejlődésének a nyomon követése. Fejlődési napló elkészítése. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 63. (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 7

8 (4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Dokumentumok (csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, fejlődési naplók) ellenőrzése. Csoportnapló egységes vezetésének a kialakítása. Az intézmény kollektívájának összeszokása (egymás megismerése, elfogadása). Szokásrendszer kialakítása a csoportokban. Csoportlátogatások az óvodavezető, illetve a helyettes részéről. A gondozási nevelési tevékenység ellenőrzése. Integrált nevelés (beszédhibák, részképesség hiányok felmérése, ezek fejlesztése logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus által). Ünnepek, illetve egyéb rendezvények megszervezése Az intézményben kötelezően használt iratok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a alapján: Felvételi előjegyzési napló. Felvételi és mulasztási napló. Az óvodai Csoportnapló. Az óvodai Törzskönyv. A tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (Óvodai szakvélemény). 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 93.. (4) bekezdése alapján: A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően. 8

9 3.4. Szakmai munkaközösség feladatai Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve A csoportnapló, fejlődési napló egységes szerkezetének a kialakítása. A DIFER fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásának a segítése. Mérési eredmények értékelése. Az Iskola nyitogató program - ban való részvétel (beosztás, feladatok) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Szakértői vélemények beszerzése. Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése. Differenciált feladatok meghatározása, ellátása. Kapcsolattartás a szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus). Szeptember 3. hetétől a szakemberek munkájának elindítása (időpontok, csoportbeosztás). A szakemberek célja, hogy szakmai tudásuk alapján szakszerűen végezzék a gyermekek szűrését, fejlesztését (erről haladási napló vezetése). 4. Az intézmény partneri kapcsolatai Az óvodai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az óvoda vezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: Az intézmény fenntartójával: - i Baptista Gyülekezet (2364., Kiss E. u. 14.) A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: - Város Önkormányzata (2364., Bajcsy Zs. u. 1.) Az intézmény egyházi felügyeleti szervével: - Magyarországi Baptista Egyház (1068. Budapest, Benczúr u. 31.) A baptista óvodákkal 9

10 Szociális és gyermekjóléti intézménnyel - Kertváros Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat (2360. Gyál, Rákóczi utca ) - Nevelési Tanácsadó és Családsegítő Központ (2700. Cegléd, Pesti út 7.) - Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 46.) A helyi óvodával és bölcsődével: - Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (2364., Dózsa György tér 1.), - Napsugár Tagóvoda (2364., Baross u. 14.) és - Manóvár Bölcsőde (2364., Baross u. 14.) A helyi oktatási intézmények vezetőivel és nevelőtestületeivel: - Halászy Károly Általános Iskola (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 52.) Az alábbi közművelődési intézményekkel: - Egressy Gábor Szabadidő Központ (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 46.) - Falu Tamás Városi Könyvtár (2364., Falu Tamás utca 44.) Egészségügyi intézménnyel: - Központi Orvosi Rendelő (2364., Szabadság tér 4.) Az óvodás gyermekek egészségi állapotának megóvásáért az óvoda vezetősége rendszeres kapcsolatot tart fenn, melynek segítségével megszervezi az óvodás gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei: Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért eredménye nagymértékben függ attól, hogy az együttműködést sikerül-e kiépíteni, és fenntartani a szülőkkel. - Családlátogatás alkalmával a gyermek otthoni környezetének a megismerése illetve a család gyermekkel kapcsolatos információinak megismerése. - Szülős beszoktatás alkalmával a szülők ismerkednek az óvodai élettel, megkönnyítik az óvodai dolgozók elfogadását a gyermeknek. - Szülői értekezleteken együtt beszélgethetnek 1-1 témáról, segítséget nyújthatnak, ötletet adhatnak egymásnak. - Napi tájékoztatás révén a lényeges információk átadására kerülhet sor. A szülők figyeljenek arra, hogy a pedagógust minél rövidebb ideig vonják el a gyermekcsoporttól, mert az előidézheti a balesetek kialakulását. 10

11 - Fogadóórákon a szülők előre megbeszélt időpontban a gyermekről kaphatnak tájékoztatást az óvodapedagógusoktól, illetve más szakembertől. - Nyílt napokon lehetőségük van betekinteni az óvoda mindennapi életébe. - Faliújságon (minden szülőt érintő tények, ). - Közös programok megszervezése (kirándulás, gyermeknap, ). - Közös családi istentiszteleten való részvétel. - Szülői munkaközösség működésének a segítése. Rendezvényeinken, ünnepeinken a szülők segítőtársként vesznek részt. Hosszabb séták, kirándulások alkalmával a szülők segítségére is támaszkodik az óvoda. 5. Helyzetelemzés Csoport neve Beírt létszám a 2014/2015. évre Óvodapedagógusok Korcsoport Dajkák Lámpás 22 fő Varga Katalin Víghné Solymosi Judit Kiscsoport Tímár Blanka Bárka 22 fő Juhász Sára Papp Esztella Kis -, Középső csoport Csókáné Deák Rebeka Kalász 21 fő Harmati Gabriella Mészár Rebeka Középső - Nagycsoport Józsáné Csóka Adél Összesen 65 fő 6 fő 3 fő Személyi feltételek intézményünkben Három óvodai csoporttal: 6 óvodapedagógus foglalkozik. Valamennyien rendelkeznek óvodapedagógus szakképesítéssel. 3 szakképzett dajka működik közre a gyerekek gondozásában, épület takarításában, étkeztetésben. 1 fő pedagógiai asszisztens. Összesen: 10 fő 11

12 6. A nevelési év rendje 6.1. A nevelési év időtartama Óvodában Iskolában szeptember 01 től augusztus 31 - ig szeptember 01 től június - Őszi szünet - Téli szünet - Tavaszi szünet 6.2. A nevelés nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásuk Felhasználás tárgya Időpontja Felelőse Nevelési értekezletek november, február, április Óvodavezető Házi bemutatók január, március Óvodavezető A nevelés nélküli munkanapokon (szülői igény esetén) gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről Nyári zárva tartás tervezett időpontja Az óvoda augusztus 01 től augusztus 20 áig zár be. Ez változhat a szülők igényeinek a felmérése által (januárban). Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Ennek az időpontjáról legkésőbb február 15 éig, hirdetmény formájában (faliújság, szülői értekezlet) tájékoztatjuk a szülőket. 12

13 6.4. Az intézmény nyitva tartása Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve A nevelési év szeptember 1 - től augusztus 31 - ig tart, mely két részből áll: - Szervezett nevelési időszak: szeptember 01 től május 31 - ig. - Nyári időszak: június 01 től augusztus 31 ig. Intézményünk öt napos munkarendben, folyamatosan működik. Hétfőtől - péntekig 6 00 órától óráig tart nyitva, lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel. Reggel az óvodába való érkezéstől 7 30 óráig, valamint este óráig a kijelölt csoportban, ügyeleti rendszerrel, összevontan biztosítunk foglalkozást azon gyermekek részére, akiknek szülei a munkahelyi elfoglaltságuk miatt ezt igénylik. Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve a nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűsség és takarékosság jegyében felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyerekek létszáma csoportonként indokolja, élünk a csoportok összevonásának a lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. óvodapedagógus hiányzása, ) csoportösszevonást a törvényes létszámkeretek betartásával és a nevelőtestület véleményének a figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente 5 munkanap erejéig nevelés nélküli munkanapokat szervezhet. Ezeken a napokon az arra igényt tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. Az ilyen napokat a nevelőtestület szakmai továbbképzése, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel. Az időpontjáról a szülők legkésőbb 7 nappal előbb értesítést kapnak. Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor Munkaidő beosztás Alkalmazottak heti munkaideje: 40 óra. Heti munkarend: Hétfőtől péntekig. Munkaidő beosztás: Délelőtt délután. 13

14 Alkalmazottak Heti munkaideje Órakedvezménye Óvodavezető 10 óra 22 óra Óvodavezető - helyettes 24 óra 8 óra Közalkalmazotti tanács elnöke 27 óra 5 óra Közalkalmazotti tanácstag 29 óra 3 óra Pedagógiai asszisztens 40 óra nincs Dajka 40 óra nincs A pedagógusok munkaidejének beosztását a évi CXC. törvény a határozza meg: (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. (32 óra) (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 14

15 6.6. Az óvodapedagógusok fogadóórái Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve Tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Kezdeményezheti az óvodapedagógus és a szülő is. Időpont Lámpás csoport Bárka csoport Kalász csoport Óvodavezető Óvodavezető - helyettes Gyermekvédelmi felelős Minden hónap 1. hétfője Minden hónap 2. hétfője. Minden hónap 3. hétfője. Minden hónap 1. keddje. Minden hónap 2. keddje. Minden hónap 3. keddje Az óvodán belüli megbízatások Intézményvezető: Varga Katalin Intézményvezető-helyettes: Harmati Gabriella Közalkalmazotti Tanács tagja: Víghné Solymosi Judit Munkaközösség vezető: Mészár Rebeka Pedagógiai asszisztens: Csóka Vasass Kinga Éva Könyvtár felelős: Csókáné Deák Rebeka Gyermekvédelmi felelős: Harmati Gabriella Faliújság felelős, Web. információ: Juhász Sára, Papp Esztella Szertárfelelős (torna): Tímár Blanka Egészség-, és balesetvédelmi felelős (Elsősegély doboz tartalma, feltöltése): Józsáné Csóka Adél 15

16 6.8. A nevelőmunka dokumentálása Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve Dokumentum Elhelyezése Vezetése Felelős Felvételi és mulasztási napló Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint. Óvodapedagógusok. Csoportnapló Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Fejlesztési terv Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Étkezési jelenléti ív Felvételi és mulasztási napló. A hónap végén az óvodavezető - helyettesnek leadni. Irattár. Óvodapedagógusok. Jegyzőkönyvek Csoportnapló, majd irattár. Irattár. Óvodapedagógusok. Szakvélemények Csoportnapló, majd irattár Irattár. Óvodapedagógusok. Meghatalmazások Csoportnapló, majd irattár Házirendben foglaltak szerint. Óvodapedagógusok. Hiányzások igazolása Mulasztási napló. A hónap végén az óvodavezető - helyettesnek leadni. Házirendben foglaltak szerint Óvodapedagógusok. 7. Értekezletek 7.1. Munkatársi értekezlet 16

17 Munkaköri leírások megbeszélése. Munkarend megbeszélése. Új gyermekek fogadása. Gyermekvédelmi aktuális feladatok. Időpont augusztus szeptember, illetve folyamatosan. Havi 1 alkalommal, illetve igény szerint. Felelős Óvodavezető, Óvodavezető - helyettes. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Gyermekvédelmi felelős. Tűz -, és Balesetvédelmi oktatás október. Óvodavezető. Nyári munkálatok ütemezése, takarítás május, június. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Nyári udvari élet szokásrendszerének megbeszélése, kialakítása május. Munkaközösség vezető Tanügyi feladatok tervezése Feladatok Határidő Felelős Adminisztráció KIR oktatási azonosítószám igénylése az új gyermekeknek. Folyamatos. Óvodavezető. Adatszolgáltatás. Óvodaváltás. Folyamatos. Óvodavezető. Távozás érkezés hivatalos dokumentuma. Tanköteles korú gyermekek hiányzása. Folyamatos. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Jelenléti ív, Orvosi, Óvodapedagógusi, Óvodavezetői igazolások. 17

18 Beiskolázás február, március. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Szakvélemények kiállítása. Jelenléti ív, Étkezési Gyermekek adatainak kezelése. Folyamatos. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. adatok kezelése. Gyermekekről hivatalos ügyben történő tájékoztatás. Igény szerint, Óvodavezető, Statisztikai összesítések. illetve Óvodavezető Adatszolgáltatás, iktatás június. helyettes Értekezletek, hospitálások Alkalmazotti értekezlet. Fontos feladatok az új nevelési évben. A nevelési év kezdési tapasztalatainak a megbeszélése. Aktuális feladatok, rendezvények. Hospitálás a Lámpás csoportban. Az óvodapedagógusok és a dajka együttműködése. Dajkák, pedagógiai asszisztens kooperációja, tapasztalatok összegzése. Aktuális feladatok, rendezvények. Éves munkaterv értékelése. Beszámolók megbeszélése, elfogadása. Időpont augusztus utolsó hete november február április június. Felelős Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. 18

19 7.4. Ünnepek Nemzeti ünnepek Időpontok Felelős Nemzeti ünnep március 14. Nemzeti Összetartozás Napja június 04. Kalász csoport óvodapedagógusai. Bárka csoport óvodapedagógusai. Egyéb ünnepek Időpontok Felelős Születés-, és névnapok Folyamatos. Óvodapedagógusok. Mikulás december 05. Bárka csoport óvodapedagógusai. Anyák napja május 01. Óvodapedagógusok. Évzáró, Búcsúzás május Óvodapedagógusok. Gyermeknap május 23. Lámpás csoport óvodapedagógusai. Keresztyén ünnepek Időpontok Felelős Hálaadónap Advent Karácsony október december december. Virágvasárnap március 29. Húsvét április Pünkösd május

20 Természeti ünnepek Időpontok Felelős Takarítás világnapja szeptember 19. Óvodapedagógusok. Állatok világnapja október 04. Óvodapedagógusok. Víz világnapja március 22. Óvodapedagógusok. Föld napja április 22. Óvodapedagógusok. Madarak és fák napja május 16. Óvodapedagógusok Szülői értekezletek Összevont, majd csoportos. Időpontok szeptember 2. hete. Felelős Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Csoportos. Aktualitások, iskolaérettség január, február. Óvodapedagógusok Nyílt napok Időpontok Felelős Minden csoportban november. Óvodapedagógusok. Kalász csoportban. Leendő 1. osztályos tanítóknak március vagy április. Kalász csoport óvodapedagógusai. 20

21 7.7. Kirándulások Időpontok Felelős Minden csoport május. Óvodapedagógusok. 8. Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Célja az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése. A pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok gyakorlatban történő megvalósulásának segítése, ellenőrzése, szakmai munka javítása Tervező és elemző munka vizsgálata A mulasztási napló vezetése tartalmilag, és a szabályoknak megfelelő - e, naprakész e. Az óvodapedagógusok tervezőmunkája, felkészültsége. Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló, Fejlesztési tervek vezetése a pedagógiai programban rögzített elvárásoknak megfelel-e. Tevékenységekben rejlő műveltségtartalmak, nevelési feladatok megfogalmazása Az óvodai élet feltételeinek a vizsgálata Milyen a játékeszközök állapota, fejlesztése, megóvása a csoportban és az udvaron. Mosdó-öltöző használata megfelel-e a higiénés elvárásoknak hogyan használják a gyerekek. Az óvoda eszköztárának használata a nevelőmunkában A pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítása a csoportban A befogadás formái, az egészséges életmód szokásainak alakítása. Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés hatékonyságának növelése a játékmunka - tanulás folyamatában. Egészségfejlesztő testmozgás szervezése a napi gyakorlatban. 21

22 Tehetséges gyerekek azonosítása - egyéni érdeklődés felderítése. Szokásrendszer kialakítása, munkamegosztás szintjének minősége Ünnepek, ünnepélyek A szülőföld szeretetének elmélyítésében, népi hagyományok ápolásában megvalósult - e az élménygazdagság. A szervezett programok hogyan segítették a környezettudatos életvitel megalapozását Szülői kapcsolattartás dokumentálása Hogyan tükröződik a szakmaiság a szülői értekezletekről készült feljegyzésekben. Fogadóórák, családlátogatások dokumentumai (gyakoriság, tényfeltárás, megoldási módok). Milyen intézkedések történtek a gyerekek érdekében Gyermekvédelmi feladatok ellátása Megfelelő-e a dokumentáció vezetése. Családvédelmi, gyermekvédelmi intézményekkel való kapcsolattartás. A Hátrányos helyzetű és a Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődési mutatói Dajkák ellenőrzésének a szempontjai Az óvoda Pedagógiai Programjának, Házirendjének, SZMSZ - ének megismerése. A dajkák szerepének erősítése a nevelő munkában, nevelési tervek megismerése. Saját csoporton kívüli egyéb tevékenységek (párhuzamos csoportban történő feladatvégzés, helyettesítés esetén az ellátás) minősége. Az udvari életbe való bekapcsolódás. Differenciált gondozási feladatok megvalósulása, gyermekekkel való kapcsolat. Leltári tárgyak karbantartása, törési füzet vezetése. 22

23 Csoportszoba, egyéb helyiségek tisztasága megfelel-e a higiénés követelményeknek. Együttműködés kollégákkal. Szabályoknak megfelelően történik-e tisztítószerek adagolása, takarító eszközök tárolása, tisztántartása. Vagyonvédelem. HACCP rendszer szabályainak betartása, működtetése. Munkavédelmi szabályok betartása Ellenőrzés módszerei: Megfigyelés (folyamatos, esetenkénti, rendkívüli). Beszélgetés, interjú. Beszélgetés. Csoportlátogatás előre meghatározott szempontok alapján. Szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás. Önértékelés. Óvodai dokumentáció elemzése Belső ellenőrzési terv Az ellenőrzés területei Pedagógiai, Tanügy - igazgatási Csoportnaplók ellenőrzése Felvételi és mulasztási napló Vez.. Vh. Vez. Vh. Vez. Vez. Vh. Vh. Vh. Statisztika Vez. Vh. Vez. Ünnepek F. Vez. Vh. Vez. 23

24 Séták, kirándulások figyelemmel kísérése F. Vez. Szülői értekezletek Vh. Vh. Az ellenőrzés területei Munkáltatói feladatok Dolgozók segítése Vez. Vh. A. Munkaidő betartása Vh. Vh.. Vh.. Vh. Vh. Munkaköri leírások betartása (minden alkalmazott) Vh. Gazdálkodási Takarékoskodás Vez. Vez. Vez. Eszköznyilvántartás Vh. Vh. Vh. Leltár Vh. Helyettesítés, túlóra Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Szabadságolás Vh. Vh. Térítési díjak Vez. Vez. Vez. Vez. Bélyegzőkezelés Vez Vez. Vez. 24

25 Az ellenőrzés területei Egyéb Munkavédelmi előírások betartása, baleset megelőzés. Munkavédelmi oktatás. Az intézmény tisztasága. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vez. Szakember Vez. Vh. Vez. Vh. Vez. Vh. Az udvar tisztasága. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vez. Dekoráció aktualizálása. Vez. Vh. Vh. Vh.. Vez. Elsősegély szekrény. Vez. Vez. Vez. Jelmagyarázat: Vez. Vh. A. F. Óvodavezető Óvodavezető helyettes Alkalomszerűen Folyamatosan 25

26 9. Az óvoda dolgozóinak a munkaidő beosztása Óvodapedagógusok Délelőttös munkarend Délutános munkarend Hétfőtől Csütörtökig Péntek - tól - ig - tól - ig Dajkák Délelőttös munkarend Hétfőtől Péntekig - tól - ig Délutános munkarend Hétfőtől péntekig Pedagógiai asszisztens - tól - ig

27 Melléklet Gyermekvédelmi munkaterv 2014/2015-ös tanév Feladatom, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjem a gyermekek testi-lelki fejlődését, és biztosítsam mindenki számára az egészséges fejlődéshez való hozzáférés lehetőségét. A gyermekvédelem a társadalom érdekében, az állam megbízásából végzi a gyermekmegóvó munkáját. A gyermekvédelem legfőbb feladata, hogy a családokban teremtse meg a gyermeknevelés feltételeit. A gazdasági, társadalmi működések zavaraiból következő hátrányokat, veszélyeket úgy lehet elhárítani, ha a gyermekvédelem folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek testi-lelki fejlődését. A gyermekvédelem a társadalom olyan művelődésügyi, preventív, korrigáló pedagógia komplex tevékenysége, amely gazdasági, jogi, szociális, egészségügyi és igazgatási alapfeltételek biztosításával segíti a felnövekvő nemzedék művelt személyiséggé válását. A 2014/2015-ös tanév nevelési céljai: A nevelés, a gyermekvédelem szempontjából meghatározó kultúrtapasztalások tudatos szervezése, építőmunka, a személyiség tudatos fejlesztése. A gyermeknevelés elsődleges szocializációs közössége a család, az első szocializációs tér, ahol a gyermek a társas hatásokkal találkozik. Itt alapozódik meg az egyén társas viselkedése, itt épül ki az alapszemélyiség. A család ősi intézmény, amely valamennyi kultúrában jelen van más-más formában. A gyermek személyiségének egészséges fejlődésének elsődleges feltétele az óvoda és a család őszinte bizalmon alapuló, és a feltétel nélkül elfogadó együttműködése. A bizalom, a személyes kötődés fontos érzelmi, értékelésbeli jellemzője. Ha van, védettnek, biztonságban érezzük magunkat, aktivitásra indít, őszinteségre ösztönöz. A gyermekek számára nélkülözhetetlen az olyan légkör, amelyben örömüket lelik, és bánatukat feltárhatják. Retardáció megelőzése: a gyermek személyiségfejlődésében az adott életkornak megfelelő pszicho szociális feltételek biztosítása. Regresszió elkerülése. 27

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Éves munkaterv 2014/2015

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Éves munkaterv 2014/2015 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

MUNKATERV. SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: 202889. 2015/2016. nevelési év. Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető

MUNKATERV. SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: 202889. 2015/2016. nevelési év. Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető MUNKATERV SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: 202889 2015/2016. nevelési év Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető 1. Jogszabályi háttér a 2015/2016. nevelési évre JOGSZABÁLY 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben