MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE"

Átírás

1 MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: szeptember augusztus 31.

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a évben A nevelési munkát meghatározó külső szabályozók A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény céljai és feladatai A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Kiemelt fő feladatok Az intézményben kötelezően használt iratok Szakmai munkaközösség feladatai A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Az intézmény partneri kapcsolatai Helyzetelemzés A nevelési év rendje A nevelési év időtartama A nevelés nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásuk Nyári zárva tartás tervezett időpontja Az intézmény nyitva tartása Munkaidő beosztás Az óvodapedagógusok fogadóórái Az óvodán belüli megbízatások A nevelőmunka dokumentálása Értekezletek

3 7.1. Munkatársi értekezlet Tanügyi feladatok tervezése Értekezletek, hospitálások Ünnepek Szülői értekezletek Nyílt napok Kirándulások Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Tervező és elemző munka vizsgálata Az óvodai élet feltételeinek a vizsgálata A pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítása a csoportban Ünnepek, ünnepélyek Szülői kapcsolattartás dokumentálása Gyermekvédelmi feladatok ellátása Dajkák ellenőrzésének a szempontjai Ellenőrzés módszerei: Belső ellenőrzési terv Az óvoda dolgozóinak a munkaidő beosztása Melléklet Gyermekvédelmi munkaterv 2014/2015-ös tanév LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

4 1. Az intézmény működési rendje a évben 1.1. A nevelési munkát meghatározó külső szabályozók Törvények: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve az e törvényt módosító évi CXXIV. törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról, valamint az ide vonatkozó módosítások évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról. Rendeletek: - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. - 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról. - 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről. - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók Az óvodai nevelés országos alapprogramja. Helyi pedagógiai program. Éves Munkaterv. SZMSZ. Gyakornoki szabályzat. 4

5 2. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Intézmény neve: Hajnalcsillag Baptista Óvoda Székhelye: 2364., Damjanich u. 31. Alapítója és fenntartója: i Baptista Gyülekezet - Alapító-fenntartó szerv székhelye: 2364., Kiss E. u. 14. Intézmény elérhetőségei: - Óvodavezető: Varga Katalin - Fenntartó kapcsolattartója: Fodor János: / E - mail címe: - web: Intézmény OM azonosítója: Intézmény adószáma: Alapító okiratának kelte: február 15. Az intézmény alapfeladata: - az óvodai nevelés, - a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény alaptevékenysége: iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés, Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása. Az óvoda ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (13.) pont ab) alpontja, valamint a pontja alapján a következők szerint: 5

6 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek közül az intézmény ellátja a következő gyermekeket: beszédfogyatékossággal küzdők, pszichés fejlődési zavarral küzdők, ezen belül: - tanulási zavarral küzdők (dislexia, disgráfia, discalculia), - figyelemzavarral küzdők, - magatartásszabályozási zavarral küzdők, értelmi fogyatékosok, akik a szakértői bizottság véleménye alapján integrálhatóak. Az intézmény óvodai csoportjaiba, csoportonként 4 fő, különböző fogyatékossági kategóriába tartozó gyermeket fogad. Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont ac) alpontja, valamint a 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek nevelését, oktatását: Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő Tervezett csoportok száma: 3 6

7 3. Az intézmény céljai és feladatai 3.1. A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság. A gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése. A gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése (életkori, egyéni sajátosságokra épülő nevelés, oktatás). A játék kiemelt szerepe. A zenei nevelés hangsúlyozása. Keresztyén szellemű nevelésünk célja, hogy a gyermekek élmény gazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével, koruknak megfelelően, iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Célunk olyan szeretetteljes, meleg, befogadó, támogató légkör biztosítása, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekek testi szükségletein túl, lelki szükségletei is hiánytalanul kielégülnek. Az egészséges harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi és érzelmi érettség kialakítása. Valljuk, hogy minden gyermek értékes kincs, Isten páratlan, egyedi és megismételhetetlen ajándéka, akit óvni, védeni kell, hogy nyitott érdeklődését kielégítve, felkészüljön az életre Kiemelt fő feladatok Új típusú munkaidő dokumentálásának a kidolgozása (32+4 óra). A nevelő oktató munkát közvetlenül segítők feladatai (pedagógiai asszisztens). A gyermekek fejlődésének a nyomon követése. Fejlődési napló elkészítése. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 63. (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 7

8 (4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Dokumentumok (csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, fejlődési naplók) ellenőrzése. Csoportnapló egységes vezetésének a kialakítása. Az intézmény kollektívájának összeszokása (egymás megismerése, elfogadása). Szokásrendszer kialakítása a csoportokban. Csoportlátogatások az óvodavezető, illetve a helyettes részéről. A gondozási nevelési tevékenység ellenőrzése. Integrált nevelés (beszédhibák, részképesség hiányok felmérése, ezek fejlesztése logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus által). Ünnepek, illetve egyéb rendezvények megszervezése Az intézményben kötelezően használt iratok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a alapján: Felvételi előjegyzési napló. Felvételi és mulasztási napló. Az óvodai Csoportnapló. Az óvodai Törzskönyv. A tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (Óvodai szakvélemény). 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 93.. (4) bekezdése alapján: A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően. 8

9 3.4. Szakmai munkaközösség feladatai Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve A csoportnapló, fejlődési napló egységes szerkezetének a kialakítása. A DIFER fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásának a segítése. Mérési eredmények értékelése. Az Iskola nyitogató program - ban való részvétel (beosztás, feladatok) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Szakértői vélemények beszerzése. Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése. Differenciált feladatok meghatározása, ellátása. Kapcsolattartás a szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus). Szeptember 3. hetétől a szakemberek munkájának elindítása (időpontok, csoportbeosztás). A szakemberek célja, hogy szakmai tudásuk alapján szakszerűen végezzék a gyermekek szűrését, fejlesztését (erről haladási napló vezetése). 4. Az intézmény partneri kapcsolatai Az óvodai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az óvoda vezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: Az intézmény fenntartójával: - i Baptista Gyülekezet (2364., Kiss E. u. 14.) A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: - Város Önkormányzata (2364., Bajcsy Zs. u. 1.) Az intézmény egyházi felügyeleti szervével: - Magyarországi Baptista Egyház (1068. Budapest, Benczúr u. 31.) A baptista óvodákkal 9

10 Szociális és gyermekjóléti intézménnyel - Kertváros Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat (2360. Gyál, Rákóczi utca ) - Nevelési Tanácsadó és Családsegítő Központ (2700. Cegléd, Pesti út 7.) - Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 46.) A helyi óvodával és bölcsődével: - Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (2364., Dózsa György tér 1.), - Napsugár Tagóvoda (2364., Baross u. 14.) és - Manóvár Bölcsőde (2364., Baross u. 14.) A helyi oktatási intézmények vezetőivel és nevelőtestületeivel: - Halászy Károly Általános Iskola (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 52.) Az alábbi közművelődési intézményekkel: - Egressy Gábor Szabadidő Központ (2364., Bajcsy - Zsilinszky u. 46.) - Falu Tamás Városi Könyvtár (2364., Falu Tamás utca 44.) Egészségügyi intézménnyel: - Központi Orvosi Rendelő (2364., Szabadság tér 4.) Az óvodás gyermekek egészségi állapotának megóvásáért az óvoda vezetősége rendszeres kapcsolatot tart fenn, melynek segítségével megszervezi az óvodás gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei: Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért eredménye nagymértékben függ attól, hogy az együttműködést sikerül-e kiépíteni, és fenntartani a szülőkkel. - Családlátogatás alkalmával a gyermek otthoni környezetének a megismerése illetve a család gyermekkel kapcsolatos információinak megismerése. - Szülős beszoktatás alkalmával a szülők ismerkednek az óvodai élettel, megkönnyítik az óvodai dolgozók elfogadását a gyermeknek. - Szülői értekezleteken együtt beszélgethetnek 1-1 témáról, segítséget nyújthatnak, ötletet adhatnak egymásnak. - Napi tájékoztatás révén a lényeges információk átadására kerülhet sor. A szülők figyeljenek arra, hogy a pedagógust minél rövidebb ideig vonják el a gyermekcsoporttól, mert az előidézheti a balesetek kialakulását. 10

11 - Fogadóórákon a szülők előre megbeszélt időpontban a gyermekről kaphatnak tájékoztatást az óvodapedagógusoktól, illetve más szakembertől. - Nyílt napokon lehetőségük van betekinteni az óvoda mindennapi életébe. - Faliújságon (minden szülőt érintő tények, ). - Közös programok megszervezése (kirándulás, gyermeknap, ). - Közös családi istentiszteleten való részvétel. - Szülői munkaközösség működésének a segítése. Rendezvényeinken, ünnepeinken a szülők segítőtársként vesznek részt. Hosszabb séták, kirándulások alkalmával a szülők segítségére is támaszkodik az óvoda. 5. Helyzetelemzés Csoport neve Beírt létszám a 2014/2015. évre Óvodapedagógusok Korcsoport Dajkák Lámpás 22 fő Varga Katalin Víghné Solymosi Judit Kiscsoport Tímár Blanka Bárka 22 fő Juhász Sára Papp Esztella Kis -, Középső csoport Csókáné Deák Rebeka Kalász 21 fő Harmati Gabriella Mészár Rebeka Középső - Nagycsoport Józsáné Csóka Adél Összesen 65 fő 6 fő 3 fő Személyi feltételek intézményünkben Három óvodai csoporttal: 6 óvodapedagógus foglalkozik. Valamennyien rendelkeznek óvodapedagógus szakképesítéssel. 3 szakképzett dajka működik közre a gyerekek gondozásában, épület takarításában, étkeztetésben. 1 fő pedagógiai asszisztens. Összesen: 10 fő 11

12 6. A nevelési év rendje 6.1. A nevelési év időtartama Óvodában Iskolában szeptember 01 től augusztus 31 - ig szeptember 01 től június - Őszi szünet - Téli szünet - Tavaszi szünet 6.2. A nevelés nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásuk Felhasználás tárgya Időpontja Felelőse Nevelési értekezletek november, február, április Óvodavezető Házi bemutatók január, március Óvodavezető A nevelés nélküli munkanapokon (szülői igény esetén) gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről Nyári zárva tartás tervezett időpontja Az óvoda augusztus 01 től augusztus 20 áig zár be. Ez változhat a szülők igényeinek a felmérése által (januárban). Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Ennek az időpontjáról legkésőbb február 15 éig, hirdetmény formájában (faliújság, szülői értekezlet) tájékoztatjuk a szülőket. 12

13 6.4. Az intézmény nyitva tartása Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve A nevelési év szeptember 1 - től augusztus 31 - ig tart, mely két részből áll: - Szervezett nevelési időszak: szeptember 01 től május 31 - ig. - Nyári időszak: június 01 től augusztus 31 ig. Intézményünk öt napos munkarendben, folyamatosan működik. Hétfőtől - péntekig 6 00 órától óráig tart nyitva, lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel. Reggel az óvodába való érkezéstől 7 30 óráig, valamint este óráig a kijelölt csoportban, ügyeleti rendszerrel, összevontan biztosítunk foglalkozást azon gyermekek részére, akiknek szülei a munkahelyi elfoglaltságuk miatt ezt igénylik. Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve a nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűsség és takarékosság jegyében felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyerekek létszáma csoportonként indokolja, élünk a csoportok összevonásának a lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. óvodapedagógus hiányzása, ) csoportösszevonást a törvényes létszámkeretek betartásával és a nevelőtestület véleményének a figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente 5 munkanap erejéig nevelés nélküli munkanapokat szervezhet. Ezeken a napokon az arra igényt tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. Az ilyen napokat a nevelőtestület szakmai továbbképzése, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel. Az időpontjáról a szülők legkésőbb 7 nappal előbb értesítést kapnak. Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor Munkaidő beosztás Alkalmazottak heti munkaideje: 40 óra. Heti munkarend: Hétfőtől péntekig. Munkaidő beosztás: Délelőtt délután. 13

14 Alkalmazottak Heti munkaideje Órakedvezménye Óvodavezető 10 óra 22 óra Óvodavezető - helyettes 24 óra 8 óra Közalkalmazotti tanács elnöke 27 óra 5 óra Közalkalmazotti tanácstag 29 óra 3 óra Pedagógiai asszisztens 40 óra nincs Dajka 40 óra nincs A pedagógusok munkaidejének beosztását a évi CXC. törvény a határozza meg: (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. (32 óra) (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 14

15 6.6. Az óvodapedagógusok fogadóórái Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve Tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Kezdeményezheti az óvodapedagógus és a szülő is. Időpont Lámpás csoport Bárka csoport Kalász csoport Óvodavezető Óvodavezető - helyettes Gyermekvédelmi felelős Minden hónap 1. hétfője Minden hónap 2. hétfője. Minden hónap 3. hétfője. Minden hónap 1. keddje. Minden hónap 2. keddje. Minden hónap 3. keddje Az óvodán belüli megbízatások Intézményvezető: Varga Katalin Intézményvezető-helyettes: Harmati Gabriella Közalkalmazotti Tanács tagja: Víghné Solymosi Judit Munkaközösség vezető: Mészár Rebeka Pedagógiai asszisztens: Csóka Vasass Kinga Éva Könyvtár felelős: Csókáné Deák Rebeka Gyermekvédelmi felelős: Harmati Gabriella Faliújság felelős, Web. információ: Juhász Sára, Papp Esztella Szertárfelelős (torna): Tímár Blanka Egészség-, és balesetvédelmi felelős (Elsősegély doboz tartalma, feltöltése): Józsáné Csóka Adél 15

16 6.8. A nevelőmunka dokumentálása Hajnalcsillag Baptista Óvoda Munkaterve Dokumentum Elhelyezése Vezetése Felelős Felvételi és mulasztási napló Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint. Óvodapedagógusok. Csoportnapló Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Fejlesztési terv Csoportszoba, majd irattár. Útmutató szerint Óvodapedagógusok. Étkezési jelenléti ív Felvételi és mulasztási napló. A hónap végén az óvodavezető - helyettesnek leadni. Irattár. Óvodapedagógusok. Jegyzőkönyvek Csoportnapló, majd irattár. Irattár. Óvodapedagógusok. Szakvélemények Csoportnapló, majd irattár Irattár. Óvodapedagógusok. Meghatalmazások Csoportnapló, majd irattár Házirendben foglaltak szerint. Óvodapedagógusok. Hiányzások igazolása Mulasztási napló. A hónap végén az óvodavezető - helyettesnek leadni. Házirendben foglaltak szerint Óvodapedagógusok. 7. Értekezletek 7.1. Munkatársi értekezlet 16

17 Munkaköri leírások megbeszélése. Munkarend megbeszélése. Új gyermekek fogadása. Gyermekvédelmi aktuális feladatok. Időpont augusztus szeptember, illetve folyamatosan. Havi 1 alkalommal, illetve igény szerint. Felelős Óvodavezető, Óvodavezető - helyettes. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Gyermekvédelmi felelős. Tűz -, és Balesetvédelmi oktatás október. Óvodavezető. Nyári munkálatok ütemezése, takarítás május, június. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Nyári udvari élet szokásrendszerének megbeszélése, kialakítása május. Munkaközösség vezető Tanügyi feladatok tervezése Feladatok Határidő Felelős Adminisztráció KIR oktatási azonosítószám igénylése az új gyermekeknek. Folyamatos. Óvodavezető. Adatszolgáltatás. Óvodaváltás. Folyamatos. Óvodavezető. Távozás érkezés hivatalos dokumentuma. Tanköteles korú gyermekek hiányzása. Folyamatos. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Jelenléti ív, Orvosi, Óvodapedagógusi, Óvodavezetői igazolások. 17

18 Beiskolázás február, március. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Szakvélemények kiállítása. Jelenléti ív, Étkezési Gyermekek adatainak kezelése. Folyamatos. Óvodavezető, Óvodapedagógusok. adatok kezelése. Gyermekekről hivatalos ügyben történő tájékoztatás. Igény szerint, Óvodavezető, Statisztikai összesítések. illetve Óvodavezető Adatszolgáltatás, iktatás június. helyettes Értekezletek, hospitálások Alkalmazotti értekezlet. Fontos feladatok az új nevelési évben. A nevelési év kezdési tapasztalatainak a megbeszélése. Aktuális feladatok, rendezvények. Hospitálás a Lámpás csoportban. Az óvodapedagógusok és a dajka együttműködése. Dajkák, pedagógiai asszisztens kooperációja, tapasztalatok összegzése. Aktuális feladatok, rendezvények. Éves munkaterv értékelése. Beszámolók megbeszélése, elfogadása. Időpont augusztus utolsó hete november február április június. Felelős Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. Óvodavezető, Óvodavezető helyettes. 18

19 7.4. Ünnepek Nemzeti ünnepek Időpontok Felelős Nemzeti ünnep március 14. Nemzeti Összetartozás Napja június 04. Kalász csoport óvodapedagógusai. Bárka csoport óvodapedagógusai. Egyéb ünnepek Időpontok Felelős Születés-, és névnapok Folyamatos. Óvodapedagógusok. Mikulás december 05. Bárka csoport óvodapedagógusai. Anyák napja május 01. Óvodapedagógusok. Évzáró, Búcsúzás május Óvodapedagógusok. Gyermeknap május 23. Lámpás csoport óvodapedagógusai. Keresztyén ünnepek Időpontok Felelős Hálaadónap Advent Karácsony október december december. Virágvasárnap március 29. Húsvét április Pünkösd május

20 Természeti ünnepek Időpontok Felelős Takarítás világnapja szeptember 19. Óvodapedagógusok. Állatok világnapja október 04. Óvodapedagógusok. Víz világnapja március 22. Óvodapedagógusok. Föld napja április 22. Óvodapedagógusok. Madarak és fák napja május 16. Óvodapedagógusok Szülői értekezletek Összevont, majd csoportos. Időpontok szeptember 2. hete. Felelős Óvodavezető, Óvodapedagógusok. Csoportos. Aktualitások, iskolaérettség január, február. Óvodapedagógusok Nyílt napok Időpontok Felelős Minden csoportban november. Óvodapedagógusok. Kalász csoportban. Leendő 1. osztályos tanítóknak március vagy április. Kalász csoport óvodapedagógusai. 20

21 7.7. Kirándulások Időpontok Felelős Minden csoport május. Óvodapedagógusok. 8. Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Célja az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése. A pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok gyakorlatban történő megvalósulásának segítése, ellenőrzése, szakmai munka javítása Tervező és elemző munka vizsgálata A mulasztási napló vezetése tartalmilag, és a szabályoknak megfelelő - e, naprakész e. Az óvodapedagógusok tervezőmunkája, felkészültsége. Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló, Fejlesztési tervek vezetése a pedagógiai programban rögzített elvárásoknak megfelel-e. Tevékenységekben rejlő műveltségtartalmak, nevelési feladatok megfogalmazása Az óvodai élet feltételeinek a vizsgálata Milyen a játékeszközök állapota, fejlesztése, megóvása a csoportban és az udvaron. Mosdó-öltöző használata megfelel-e a higiénés elvárásoknak hogyan használják a gyerekek. Az óvoda eszköztárának használata a nevelőmunkában A pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítása a csoportban A befogadás formái, az egészséges életmód szokásainak alakítása. Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés hatékonyságának növelése a játékmunka - tanulás folyamatában. Egészségfejlesztő testmozgás szervezése a napi gyakorlatban. 21

22 Tehetséges gyerekek azonosítása - egyéni érdeklődés felderítése. Szokásrendszer kialakítása, munkamegosztás szintjének minősége Ünnepek, ünnepélyek A szülőföld szeretetének elmélyítésében, népi hagyományok ápolásában megvalósult - e az élménygazdagság. A szervezett programok hogyan segítették a környezettudatos életvitel megalapozását Szülői kapcsolattartás dokumentálása Hogyan tükröződik a szakmaiság a szülői értekezletekről készült feljegyzésekben. Fogadóórák, családlátogatások dokumentumai (gyakoriság, tényfeltárás, megoldási módok). Milyen intézkedések történtek a gyerekek érdekében Gyermekvédelmi feladatok ellátása Megfelelő-e a dokumentáció vezetése. Családvédelmi, gyermekvédelmi intézményekkel való kapcsolattartás. A Hátrányos helyzetű és a Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődési mutatói Dajkák ellenőrzésének a szempontjai Az óvoda Pedagógiai Programjának, Házirendjének, SZMSZ - ének megismerése. A dajkák szerepének erősítése a nevelő munkában, nevelési tervek megismerése. Saját csoporton kívüli egyéb tevékenységek (párhuzamos csoportban történő feladatvégzés, helyettesítés esetén az ellátás) minősége. Az udvari életbe való bekapcsolódás. Differenciált gondozási feladatok megvalósulása, gyermekekkel való kapcsolat. Leltári tárgyak karbantartása, törési füzet vezetése. 22

23 Csoportszoba, egyéb helyiségek tisztasága megfelel-e a higiénés követelményeknek. Együttműködés kollégákkal. Szabályoknak megfelelően történik-e tisztítószerek adagolása, takarító eszközök tárolása, tisztántartása. Vagyonvédelem. HACCP rendszer szabályainak betartása, működtetése. Munkavédelmi szabályok betartása Ellenőrzés módszerei: Megfigyelés (folyamatos, esetenkénti, rendkívüli). Beszélgetés, interjú. Beszélgetés. Csoportlátogatás előre meghatározott szempontok alapján. Szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás. Önértékelés. Óvodai dokumentáció elemzése Belső ellenőrzési terv Az ellenőrzés területei Pedagógiai, Tanügy - igazgatási Csoportnaplók ellenőrzése Felvételi és mulasztási napló Vez.. Vh. Vez. Vh. Vez. Vez. Vh. Vh. Vh. Statisztika Vez. Vh. Vez. Ünnepek F. Vez. Vh. Vez. 23

24 Séták, kirándulások figyelemmel kísérése F. Vez. Szülői értekezletek Vh. Vh. Az ellenőrzés területei Munkáltatói feladatok Dolgozók segítése Vez. Vh. A. Munkaidő betartása Vh. Vh.. Vh.. Vh. Vh. Munkaköri leírások betartása (minden alkalmazott) Vh. Gazdálkodási Takarékoskodás Vez. Vez. Vez. Eszköznyilvántartás Vh. Vh. Vh. Leltár Vh. Helyettesítés, túlóra Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Szabadságolás Vh. Vh. Térítési díjak Vez. Vez. Vez. Vez. Bélyegzőkezelés Vez Vez. Vez. 24

25 Az ellenőrzés területei Egyéb Munkavédelmi előírások betartása, baleset megelőzés. Munkavédelmi oktatás. Az intézmény tisztasága. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vez. Szakember Vez. Vh. Vez. Vh. Vez. Vh. Az udvar tisztasága. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vh. Vez. Dekoráció aktualizálása. Vez. Vh. Vh. Vh.. Vez. Elsősegély szekrény. Vez. Vez. Vez. Jelmagyarázat: Vez. Vh. A. F. Óvodavezető Óvodavezető helyettes Alkalomszerűen Folyamatosan 25

26 9. Az óvoda dolgozóinak a munkaidő beosztása Óvodapedagógusok Délelőttös munkarend Délutános munkarend Hétfőtől Csütörtökig Péntek - tól - ig - tól - ig Dajkák Délelőttös munkarend Hétfőtől Péntekig - tól - ig Délutános munkarend Hétfőtől péntekig Pedagógiai asszisztens - tól - ig

27 Melléklet Gyermekvédelmi munkaterv 2014/2015-ös tanév Feladatom, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjem a gyermekek testi-lelki fejlődését, és biztosítsam mindenki számára az egészséges fejlődéshez való hozzáférés lehetőségét. A gyermekvédelem a társadalom érdekében, az állam megbízásából végzi a gyermekmegóvó munkáját. A gyermekvédelem legfőbb feladata, hogy a családokban teremtse meg a gyermeknevelés feltételeit. A gazdasági, társadalmi működések zavaraiból következő hátrányokat, veszélyeket úgy lehet elhárítani, ha a gyermekvédelem folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek testi-lelki fejlődését. A gyermekvédelem a társadalom olyan művelődésügyi, preventív, korrigáló pedagógia komplex tevékenysége, amely gazdasági, jogi, szociális, egészségügyi és igazgatási alapfeltételek biztosításával segíti a felnövekvő nemzedék művelt személyiséggé válását. A 2014/2015-ös tanév nevelési céljai: A nevelés, a gyermekvédelem szempontjából meghatározó kultúrtapasztalások tudatos szervezése, építőmunka, a személyiség tudatos fejlesztése. A gyermeknevelés elsődleges szocializációs közössége a család, az első szocializációs tér, ahol a gyermek a társas hatásokkal találkozik. Itt alapozódik meg az egyén társas viselkedése, itt épül ki az alapszemélyiség. A család ősi intézmény, amely valamennyi kultúrában jelen van más-más formában. A gyermek személyiségének egészséges fejlődésének elsődleges feltétele az óvoda és a család őszinte bizalmon alapuló, és a feltétel nélkül elfogadó együttműködése. A bizalom, a személyes kötődés fontos érzelmi, értékelésbeli jellemzője. Ha van, védettnek, biztonságban érezzük magunkat, aktivitásra indít, őszinteségre ösztönöz. A gyermekek számára nélkülözhetetlen az olyan légkör, amelyben örömüket lelik, és bánatukat feltárhatják. Retardáció megelőzése: a gyermek személyiségfejlődésében az adott életkornak megfelelő pszicho szociális feltételek biztosítása. Regresszió elkerülése. 27

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1.) Alapító Okirat 1.

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés 2005. évi XC. törvény értelmében különös közzétételi lista: 1. Szervezeti és személyi adatok: Matisz Lászlóné - óvodavezető 1083 Budapest, Szigony u. 18. Tel: 3334-532; Fax: 323-1296 e-mail cím:szivarvanyovi@freemail.hu

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Éves munkaterv 2014/2015

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Éves munkaterv 2014/2015 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ)

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Az általános iskola 8. osztályaiból az első félévet követően az osztályfőnökök segítségével a tanulók kitöltik a jelentkezési lapokat, melyeket eljuttatnak iskolánkba.

Részletesebben

MUNKATERV. SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: /2017. nevelési év. Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető

MUNKATERV. SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: /2017. nevelési év. Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető MUNKATERV SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: 202889 2016/2017. nevelési év Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető 1. Jogszabályi háttér a 2016/2017. nevelési évre 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben