Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Akcióterület kijelölése...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom...2 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...6. 2.1 Akcióterület kijelölése..."

Átírás

1 Felsőzsolca Város Akcióterületi terv 5. Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek

2 Tartalom Tartalom Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Akcióterület kijelölése...6 Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek Jogosultság igazolása Helyzetelemzés Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Funkcióelemzés A tulajdonviszonyok értékelése A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata Piaci igények, lehetőségek felmérése AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI Az akcióterület beavatkozásai Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége: Beavatkozás típusok...49

3 3.4. Regionális Operatív Program között gazdaságfejlesztési célú pályázat tartalma Számszerűsített eredmények Szinergia vizsgálat Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A tervezett fejlesztések várható hatásai Kockázatok elemzése Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések: PÉNZÜGYI TERV Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve A megvalósításhoz szükséges források meghatározása Pályázat pénzügyi terve (költségvetési tábla Excel mellékletben) MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása Üzemeltetés, működtetés (projektelemenként szükséges megvizsgálni)...68 Szervezeti terv

4 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Felsőzsolca Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek városrészének Akcióterületi terve a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) alapján készült el. Az Akcióterületi terv dokumentuma az akcióterület kijelölésével kezdődik. Az akcióterület helyzetelemzéséből egyértelműen következik, hogy a területen jelenlegi is ipari tevékenység végzésére alkalmas és jelenleg is ipari park funkciójú terület található, illetve a terület mellett új területek kerülnek kijelölésre mezőgazdasági termelés céljára Az akcuióterület nagy része belterületen van, minden tervezett beavatkozás az akcióterületen történik, és az akcióterületi fejlesztés elemei egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. Az ITS célrendszere teljes mértékben a helyzetelemzésben feltárt jelenségekre, trendekre és tendenciákra épül. Ezt támasztják alá a városi szinten (tematikusan) és a városrészi szinten összeállított SWOT-elemzések is, amelyekből egyértelműen levezethetőek a tematikus és a városrészi célok egyaránt. A stratégia célrendszere a helyzetértékelésben feltárt erősségekre építve a meglévő problémák (csökkenő lakosságszám, szociális problémák, lehetőségek kiaknázatlansága stb.) megoldását célozza. Felsőzsolca célja az Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek akcióterület esetében a terület további fejlesztése, funkcióbővítő infrastruktúra fejlesztésével, illetve ezekhez kapcsolódóan a település munkalehetőségeinek bővítése, a gazdasági potenciál erősítése, a közösségi erőforrások mozgósítása a célok eléréséhez szükséges tevékenységekben. Felsőzsolca az Akcióterületi terv elkészítésekor, a beavatkozások elvárt eredményeinek tervezése során az alábbi indikátorokat és célértékeket határozta meg: Mutató neve Típus (output/ eredmény) Mértékegység Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága output ha Teremtett új munkahelyek száma eredmény fő Teremtett munkahelyek száma - nők eredmény fő A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma eredmény Megtartott munkahelyek száma eredmény fő fő Minimálisan elvárt célérték

5 További szakmai indikátorok: Mutató neve Új városi funkciók betelepedése / a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen Létrehozott közösségi hasznos nettó alapterület nagysága A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma A fejlesztéssel érintett épületek, építmények száma A fejlesztéssel létrejövő új épület, épületrész Típus (output/ eredmény) output eredmény output eredmény output output db db m2 TJ fő db output m 2 nagysága Akadálymentesített épületek száma output db Azbesztmentesített épületek száma output db Minimálisan elvárt célérték Mértékegység Mutató neve Típus (output/ eredmény) Mértékegység Minimálisan elvárt célérték Megnövekedett zöldfelületek nagysága output m Megújított zöldfelületek nagysága - városrehabilitáció output m2 0 Támogatásból felújított tárgyi, építészeti, műemléki értékek száma output db A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya a projekt által érintett akcióterületen eredmény % 1. táblázat Az akcióterületi fejlesztés indikátorai (Ipari park és Mezőgazdasági területek) A városrehabilitáció ROP és ESZA forrásokból finanszírozni kívánt beavatkozások tervezett költségvetése összesen Ft. 5

6 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Az akcióterület lehatárolása az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján készült el, az ITS dokumentum 6. fejezete alapján, melyben az akcióterület fejlesztésre kijelölésre került. Az akcióterület megnevezése: Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek. A fejezet további részében bemutatásra kerül az akcióterület helyzetelemzése, melyből egyértelműen következik, hogy a lehatárolást a területen folyó tevékenységeknek megfelelően végeztük el.. Bemutatjuk, hogy az akcióterületet magában foglaló városrész célkitűzései összhangban vannak az akcióterületi fejlesztés céljaival, és azt, hogy a kijelölt akcióterület fejlesztési céljait hogyan támasztják alá a városrész célkitűzései. 2.1 Akcióterület kijelölése A városrészek lehatárolását a Gazdasági program vonatkozó megállapításai, a város szerkezete, és a város társadalmi-demográfiai elemzése segítette elő, melyet a KSH évi népszámlálási adatai alapján végeztünk el, illetve ahol ez nem volt elérhető a korábbi adatokból és az önkormányzat nyilvántartásaiból dolgoztunk. A városban öt különböző területű és népességű, valamint funkciójú városrész került meghatározásra. A városrészek lehatárolásánál a településrendezési tervben megfogalmazott globális tervezési elveknek megfelelően nem törekedtünk teljesen homogén városrészek elhatárolására sem funkcionális, sem településmorfológiai szempontból elkerülve ezáltal a túlzott elaprózottságot az Athéni Charta települési funkciók keverhetősége elveknek megfelelően a városrészek is többféle, de egymást funkcionálisan kiegészítő területekből állnak. Ez alól kivételt többnyire azok a lakótelepi városrészek jelentenek, amelyek egyben a fejlesztések egyik fő akcióterülete is lesz. A fenti keretfeltételek, a korábbi elemzések és az előzetes egyeztetések alapján Felsőzsolcán öt városrész került lehatárolásra. Az elmúlt évek fejlesztéseinek kezdeményezése, a fejlesztések tapasztalatai, és azok közvetlen céljainak megfogalmazása során a város vezetése minden esetben a település középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzéseit, illetve a fenntartható városfejlesztési célokat tekintette kiindulási alapként.

7 A középtávú fejlesztések tartalma, valamint az ezek által a jövőben érintett akcióterületek kijelölése harmonizál a múlt fejlesztéseivel; folyamatosságról, tudatos városépítési folyamatról tesz tanúbizonyságot. Minden elemnél kiemelt hangsúlyt kapott a fenntarthatóság, valamint az, hogy a fejlesztési elemek komplex szinergikus rendszerében az adott fejlesztési elemnek feladata legyen. A városrészi fejlesztési tervek elkészítésekor fontos szempont volt, hogy a kijelölt területek ugyan különböző városrészeknek tekinthetők, de mégis együtt alkotják, - illetve a fejlesztések során jelentkező új funkciókkal együtt - fogják alkotni a város teljes funkcionális kínálatát, az egyes fejlesztési elemek összesített, szinergikus hatásait is figyelembe kellett venni. Ennek oka az, hogy az egyes városrészi fejlesztések más városrészek lakosságának is eredményezhetnek előnyöket, így a település jövőképe és az ennek eléréséhez szükséges célok és tevékenységek tervezésekor átfogó, az egész település problémáira választ adó válaszok elsődleges prioritást élveztek, a városrészi fejlesztések melyek a városrész problémájára adnak választ ezekkel kontextusba hozva kerültek megtervezésre. A jelenlegi pályázati rendszer bírálataként annyit fontos megjegyezni, hogy a pályázati felhívások nem minden esetben támogatják a városok fenntartható fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek megvalósítását. Az egyes fejlesztési elemek helyes tervezésével és ütemezésével a városok önállóan fenntartható fejlesztéspolitikai célrendszert alakíthatnak ki, melyben a jövedelemtermelő (vagy vagyoni értéket növelő) projektek a társadalmi hasznok biztosítására, társadalmi jólét megteremtésére irányuló azaz közvetlen bevételt nem termelő - beavatkozások önrészét teremthetik elő. A jelenlegi fejlesztési rendszer azonban a pályázati felhívásokban előre definiáltan meghatározza a pályázható fejlesztési célokat, melyek a települések fejlesztéspolitikai beavatkozásainak ütemezésével nem feltétlenül vannak összhangban. A következő költségvetési ciklusban az integrált területi beruházások intézménye (ITB) ezt a problémát várhatóan orvosolni fogja, így a települések egyrészt saját ütemezésük alapján valósíthatják meg egymásra épülő céljaikat, másrészt érdekeltek is lesznek a hosszú távon fenntartható fejlesztéspolitikai rendszer alkalmazásában. Ennek oka, hogy a 2020 utáni időszakban a kohéziós politika várhatóan kevesebb forrást biztosít majd a fejlesztésekre, és azok megvalósítása egyre inkább a települések saját forrásbevonási képességétől fog függeni. Az azonosított akcióterületek az alábbiak (sorszám szerint jelezve az akcióterületi összefoglaló térképen): 1. Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi és szolgáltató alközpont) 2. Igazgatási központ 3. Sajó parti szabadidőközpont 7

8 4. Leromlott városrészek, szegregátumok 5. Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek Városi terület

9 1. Kép Felsőzsolca Város Akcióterületei Ipari terület Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek Az akcióterület lehatárolása Az Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek városrészen található Felsőzsolca iapri parkje, valamint több olyan területrész is, mely alkalmas mezőgazdasági művelésre. A terület lehatárolása: Jelenleg is ipari parki használatú terület (hrsz-ek): 016/93, 016/91, 016/89, 016/120, 016/119, 016/118, 016/86, 016/85, 016/115, 016/114, 016/81, 016/82, 016/83, 016/78, 016/79, 016/32, 016/96, 016/41, 016/40, 016/39, 016/38, 016/37, 016/36, 016/113, 016/112, 016/111, 016/69, 016/70, 016/71, 016/72, 016/73, 016/74, 016/48, 016/47, 016/46, 016/45, 016/44, 016/43, 016/50, 016/51, 016/52, 016/53, 016/54, 016/55, 016/56, 016/75, 016/76, 016/77, 016/58, 016/60, 016/61, 016/62, 016/63, 016/64, 016/65, 016/1, 016/116, 016/117, 016/110 Az ipari park jelenleg is használt útjai (hrsz-ek): 016/90, 016/92, 016/80, 016/55, 016/59, 016/98 Az ipari park új területei: Mezőgazdasági területek: 9

10 Felsőzsolca ipari mezőgazdasági gazdaságfejlesztési beavatkozásait az akcióterületen tervezi megvalósítani. A terület jellemzői: A területen lakáscélú ingatlan nincs. A Felsőzsolcai Logisztikai Ipari Parkot délen és keleten a 3. számú főközlekedési út, északon Arnót község közigazgatási határa, nyugaton a 3. számú főközlekedési út csomópontjából kiinduló Edelénnyel összekötő út határolja. A terület fekvését, elhelyezkedését, Miskolc város szomszédságát tekintve rendkívül versenyképes. Az M30-as autópálya átadása tovább növelte az Ipari Park logisztikai előnyét. Az autópálya mindössze néhány száz méter távolságra van az Ipari Parktól, amelyet már most is kétszer két sávos úton lehet megközelíteni ebből a fontos csomópontból. A Miskolcot elkerülő út megépítésével a terület még inkább felértékelődik. Az autópálya megléte mindenhol jelentős beruházásokat vonz, hiszen a befektetői döntések egyek fontos szempontja a közlekedés, a szállítás gyorsasága. A terület kiváló logisztikai fekvésű. Az Ipari Park jelenlegi területe 103 ha, amely tovább bővíthető.

11 2. Kép Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek 11

12 Felsőzsolca - városrész adatok Adat Település egésze Akcióterület 1. Állandó népesség száma (fő) Állandó népességen belül a 0-14 évesek száma (fő) 3. Állandó népességen belül a évesek száma (fő) 4. Állandó népességen belül a 60-X évesek száma (fő) 5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül (fő) 6. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma a 25 évesnél idősebb lakónépességen belül (fő) n. a. n. a. n. a. n. a. 7. Lakásállomány (db.) Alacsony komfort fokozatú lakások száma (db.) Kb Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők száma az aktív korúakon (15-59 évesek) belül n.a táblázat Felsőzsolca - városrész adatok Forrás: KSH-Statinfo, 2011., és Önkormányzati nyilvántartás 2011.

13 2.2 Jogosultság igazolása Az akcióterület jelentős része belterületen van. Minden tervezett beavatkozás az akcióterületen történik, és az akcióterületi fejlesztés elemei egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. Az akcióterület támogatásra jogosult, mivel. 13

14 2.3. Helyzetelemzés Az akcióterület (településrész) fizikai állapota fejlett ipari célra alkalmas területekből áll. Az ingatlanok jellemzője, hogy vagy már betelepült vállalkozások gazdasági célú épületei, vagy üres telkek, illetve mezőgazdasági célú fejlesztésekre alkalmas részekből áll. ÚTHÁLÓZAT: Az Ipari Park területe a 3. számú főközlekedési út és a 37-es számú főút csomópontjában kialakított körforgalom közvetlen szomszédságában fekszik. A jelenleg is nagyon forgalmas csomópont forgalma várhatóan tovább nő, a tervezett autóút és a Miskolcot elkerülő szakasz és a Miskolc-Kassa gyorsforgalmi út megépítésével. TÖMEGKÖZLEKEDÉS: A terület tömegközlekedése optimális. Felsőzsolcát helyi autóbuszjárat köti össze Miskolccal. A Volán távolsági járatok észak, északkelet és kelet felől érintik az Ipari Parkot, három megállóból érhető el a terület. IVÓVÍZELLÁTÁS: Az ivóvízellátás a területet átszelő NÁ 150 ivóvízvezetékről biztosított. A körforgalom melletti csomópontban a Keleti csúcsvízműtől Miskolc irányába haladó NÁ 600 vezeték található, amelyről nagyobb mennyiségű víz nyerhető. SZENNYVÍZELVEZETÉS: A területen keletkező szennyvizek gravitációs csatornahálózattal összegyűjthetők egy központi szennyvízátemelőbe. A szennyvízátemelő nyomott vezetéke a felsőzsolcai szennyvízcsatorna rendszerhez csatlakoztatható. ELEKTROMOS ENERGIA:A terület elektromos energiával való ellátottsága szinte korlátlannak mondható, hiszen közvetlen szomszédságban van az OVIT Országos Villamos-távvezeték Részvénytársaság Kelet-magyarországi Területi Főmérnökség alállomása, innen történik az energia elosztása. GÁZELLÁTÁS: 14

15 Az Ipari Parkon áthaladó gázvezetékre való rákötéssel a terület gázellátása megoldott. Jelentős mennyiségű szabad kapacitás áll rendelkezésre. Gazdasági helyzet A terület ipari, mezőgazdasági övezet, melyen nem található lakófunkcióval ellátott ingatlan. A fejlesztések következtében sem fog a területen lakófunkciót kapni egy ingatlan sem. A környezet állapota A terület ipari, mezőgazdasági övezet, rendezett. Az utak pormentesek, a közművekre való rácsatlakozás lehetősége adott. A közszféra jelenléte Az akcióterületen nincs közigazgatási funkciót ellátó intézmény. 15

16 2.4 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Felsőzsolcán az alábbi funkciójú területek kerültek megállapításra (terület-felhasználási egységek) (1)Beépítésre szánt területek c)gazdasági területek övezetei Gip Ipari gazdasági alövezet Gip-M Mezőgazdasági agroipari alövezet Gksz Kereskedelmi gazdasági alövezet... (2)Beépítésre nem szánt területek: a)közlekedési és közmű elhelyezési területek övezetei KÖu közút KÖk vasút d)mezőgazdasági rendeltetésű területek alövezetei M o Má-I Általános mezőgazdasági terület (szántó művelésű terület intenzív használattal) o Má-Ix Általános mezőgazdasági terület (szántó művelésű terület intenzív használattal majorlétesítési tilalommal) o Má-E Általános mezőgazdasági terület (gyep, legelő területek extenzív használattal) o Má-Ex Általános mezőgazdasági terület (gyep, legelő területek majorlétesítési tilalommal) o Mk Kertes mezőgazdasági terület o Mk x Kertes mezőgazdasági terület építmény elhelyezési tilalommal Gazdasági területek funkcionális övezetei A Gip jelű területeken belül min. 10 m széles sávban 3 szintes növénytelepítés szükséges. A gazdasági terület lehet: - Gksz -Kereskedelmi, szolgáltató terület, elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. - Gip-1 -Egyéb ipari terület, dominánsan ipari épület elhelyezésére szolgáló alövezet védőterületet igénylő építmények elhelyezésére - Gip-2 -Egyéb ipari terület, dominánsan ipari épület elhelyezésére szolgáló alövezet védőtávolságot igénylő építmények elhelyezésére - Gip-M -Mezőgazdasági, agroipari terület 16

17 A szabályozási terv módosítása a tervezett beavatkozással kapcsolatosan nem szükséges. 17

18 2.5 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása A korábbi évek fejlesztési tapasztalatainak megismerése, illetve a megkezdett városrehabilitációs folyamatok folytatása érdekében az alábbiakban röviden bemutatásra kerülnek az elmúlt 10 év városrehabilitációs célú fejlesztései az akcióterületen illetve, mivel a fejlesztés szempontjából releváns, néhány a település egészét érintő fejlesztés is. Útfelújítás A város önkormányzati tulajdonú útjai a 80-as években itatott makadám felületet kaptak, amelyeket az azt követő időkben szükség szerint kátyúztatott az önkormányzat. Az elmúlt 27 évben teljes útfelület felújítás folyamatosan történt a közműépítések befejezésével, hiszen az útfelületek minden úton megbontásra kerültek. Jelenleg Felsőzsolca minden közművel rendelkezik, és ezért indokolt a még felújításra nem került önkormányzati közutak rendbetétele, amit saját és részben pályázati pénzekből (TEUT 2005., 2006., 2007.) folyamatosan valósított és valósít meg a város ben a Dózsa György utca, Kazinczy Ferenc utca és Toldi Miklós utca burkolatának felújítása történt meg a TEUT pályázat keretében. A megítélt támogatás összege: e Ft 2006-ban a Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Eperjesi utca burkolatának felújítása valósult meg szintén TEUT pályázat keretében. A megítélt támogatás összege: e Ft 2007-ben pályázati forrásból a Nagyszilvás utca, Petőfi Sándor utca és Hunyadi János utca burkolatának felújítása valósult meg. A megítélt támogatás összege: e Ft Az útfelújítási program folyamatosan zajlott a városban, 2009-ben valósult meg a Gyűjtőút hálózat fejlesztése (7-es buszútvonal), ÉMOP 3.1.2/B , valamint újabb Közutak burkolása történt meg. A TEUT pályázati rendszer keretében négy belterületi közút kap új burkolatot. Az Árpád Fejedelem úton felújítandó útszakasz az MKV Zrt. által üzemeltetett 7-es számú buszjáratnak 18

19 biztosít optimális feltételeket, ezzel is az utasok biztonságos közlekedését elősegítve. A másik három út: Móricz Zsigmond utca, Széchenyi István utca, Arany János utca. A legfontosabb 2010 óta megvalósult fejlesztések Fejlesztés Fejlesztési forrás Utak és Ép ületek helyreállítása 2010 évi árvíz után, Vis Maior alap, 90% Biomassza kazánprogram , START köz-munka, 100% Az Ipari zóna területének infrastruktúrával történő ellátásának folyamata már 2000-ben elkezdődött, azóta jelentős infrastrukturális beruházások valósultak meg különböző ütemekben. Kiemelt jelentőségű a 2011-ben mintegy 250 millió forintos költséggel, 122 millió forintos támogatással megvalósított inkubátorház, mely bérelhető irodát, csarnokot biztosít a kezdő, vagy már beindult vállalkozásoknak. A jövő fejlesztési elképzelései földrajzi értelemben véve is szorosan illeszkednek az eddig megvalósult fejlesztésekhez szem előtt tartva a fenntartható városfejlesztési alapelveket. 19

20 2.6 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Demográfiai helyzet Felsőzsolca állandó népesség száma jelenleg 7038 fő. Az akcióterületen lakóingatlan nincs, ott lakosság nem él életvitel szerűen. A lakosság életkor szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: Összesen összes népesség férfi nő Lakónépesség száma Állandó népesség száma ebből a 0-2 évesek száma a 3-5 évesek száma a 6-14 évesek száma a évesek száma a évesek száma a évesek száma a évesek száma az évesek száma a 65 év felettiek száma A településen lakónépesség kor szerinti összetételét tekintve az aktív korúak (19-64 évesek) aránya a legmagasabb, 4574 fő (64,99 %). Az összlakosság 14,77 százaléka tanköteles korú (1040 fő), a 65 év felettiek aránya 13,81 százalék. A népesség koreloszlása az országos tendenciáknak megfelelő, a népességszám lassan csökken. A fiatalok száma az utóbbi öt évben minden korosztályban csökkent. Az 55 év feletti korosztály száma, aránya viszont növekedett. Ez előrevetítheti a Felsőzsolca (és a társadalom) lassú elöregedését. Az utóbbi öt év állandó népességszám változásait az alábbi táblázat mutatja: Életkor

21 Állandó Állandó lakónépesség lakónépesség (fő) (fő) 0-2 év év év év év év év év év felett Összesen A születések és halálozások száma 2006 és 2011 között: Település: év év év év év év Élveszületések száma (fő) Halálozások száma (fő) táblázat A születések és halálozások száma 2006 és 2011 között Forrés: KSH-Statinfo, ábra El- és odavándorlási tendencia Felsőzsolcán Forrás KSH,

22 A település lakossága tényszerűen csökken! A városból való elköltözésre és a városba való beköltözésre vonatkozó okok részletesebb elemzésének adatai hiányában feltételezhető, hogy a fiatalok egy része a munkalehetőségek, munkahelyek után elhagyják szülővárosukat, és nagyon kevés remény van arra, hogy visszaköltöznek. Ezzel is csökken a lakosság száma a településen. Gazdasági helyzet 2011 lezárt évben 546 db vállalkozás volt Felsőzsolcán, ebből 16 mezőgazdasági, 530 ipari kereskedelmi és szolgáltató. Az elmúlt 5 évben a vállalkozások száma stagnálást mutat (2008-ban 551 működő vállalkozás volt, melyből 19 volt mezőgazdasági.) Felsőzsolcán a vállalkozások gazdasági ágak szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul: 2. ábra Vállalkozások megoszlása ágazatok szerint Felsőzsolcán 2011 Forrás: Önkormányzat Felsőzsolca gazdasági életében jelentős változást eredményezett az ipari zóna. A terület infrastruktúrával történő ellátásának folyamata már 2000-ben elkezdődött, azóta jelentős infrastrukturális beruházások valósultak meg különböző ütemekben. Kiemelt jelentőségű a 2011-ben mintegy 250 millió forintos költséggel, 122 millió forintos támogatással megvalósított inkubátorház, mely bérelhető irodát, csarnokot biztosít a kezdő, vagy már beindult vállalkozásoknak. Az ipari parkban az alábbi táblázat foglalja össze a betelepült, illetve betelepülni szándékozó vállalatok adatait: VÁLLALKOZÁSOK Működő Betelepülő Szerződött Összesen 22

23 Területe (ha) 34,8 0,7 8,1 45,6 Száma (db) Létszáma (fő) táblázat Az Ipari Zóna vállalkozásai 2012 (Forrás: BOKIK) Az akcióterületen nincsenek jelen pénzügyi szolgáltatások, kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari egységek. Az akcióterületen nincs szálláshely. Társadalmi helyzet A társadalmi helyzetet jelentősen meghatározzák a gazdasági, illetve az infrastrukturális és foglalkoztatottsági körülmények. Ezek részint regionális, részint megyei, részint kistérségi és települési meghatározottságú körülmények, melyeket azonban különféle a társadalom összetételére és viszonyaira vonatkozó mutatókkal szükséges részletezni. A társadalmi viszonyok tekintetében kiemelendő, hogy Felsőzsolca területén két szegregátumot tartanak számon, ahol a lakosság alacsony státuszú népesség aránya meghaladja a 40%-ot. Munkanélküliek száma 619 fő, szociális segélyben 12 fő részesül, 739 gyermek után igényeltek rendszeres gyermekvédelmi támogatást, 220 gyermek szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről. Mutató megnevezése (2011) Felsőzsolca összesen Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%) 16,59% Lakónépességen belül évesek aránya (%) 63,19% Lakónépességen belül 60-X évesek aránya (%) 20,2% Lakásállomány (db) 2100 Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet A Felsőzsolcán működő vállalkozások foglalkoztatási képessége alacsony, így a munkaképes korú lakosság többsége Miskolcon talál munkalehetőséget, melyet a napi ingázásokkal kapcsolatos adatok is igazolnak. Megnevezés Helyben Eljárók Ebből: a Ezen belül 23

24 lakó és dolgozó száma térségközpontba eljárók mezőgazdaságban iparban, építőiparban szolgáltatásban aránya, % foglalkoztatottak aránya, % Felsőzsolca ,9 0,2 26,5 73,2 Miskolci agglomeráció Megye összesen: ,4 0,6 27,5 71, ,9 n.a. n.a. n.a. Forrás: KSH BAZ Megyei Igazgatósága ábra Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Felsőzsolcán Forrás: KSH Miskolc közelsége a Felsőzsolcán élők számára is több munkaalkalmat jelent, azonban a településen a nyilvántartott álláskeresők számának trendje 2010-ig folyamatosan emelkedett, az elmúlt két évben történt trendforduló, mely különösen a tartós (180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott) munkanélküliek számának alakulását vizsgálva szembeötlő. Munkanélküliek száma 619 fő, szociális segélyben 12 fő részesül, 739 gyermek után igényeltek rendszeres gyermekvédelmi támogatást, 220 gyermek szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről. 24

25 4. ábra A munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása Felsőzsolcán 2012 Forrás KSH A munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása az országos arányokhoz közeli. A relatíve kedvező foglalkoztatottság annak is köszönhető, hogy az utóbbi időben a településre települtek átlagos iskolai végzettsége magas volt. 25

26 18,00 Munkanélküliségi arány (%) Forrás: KSH T-STAR 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 Felsőzsolca Észak-Magy arország Magy arország 6,00 4,00 2,00 0, ábra Munkanélküliség alakulása Felsőzsolcán, a régióban és Magyarországon Jövedelmi helyzet Az Önkormányzat önállóan a szociális célú, a Miskolc Megyei Jogú Város Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében különféle Start mintaprogramokban vesz részt (egyidejűleg fő részvételével, éves összesítésben fő ideiglenes foglalkoztatását biztosítja). Távlatilag az Önkormányzat a külterületek hasznosításától további munkaerő alkalmazását várja. Szociális segélyben 12 fő részesül, közcélú foglakoztatásban 294 fő vesz részt. Szociális helyzet mutatói Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások (Szt.) ellátást igénybe vevők Összese férfi nő n 1. Időskorúak járadékában részesülő Aktív korúak ellátására jogosult ebből 2.1. Rendszeres szociális segélyre jogosult a) egészségkárosodott személy b) 55. életévét betöltötte c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel

27 2.2. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti c) 55 év feletti Közcélú foglalkoztatásban részt vevő a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti c) 55 év feletti Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma összesen ebből természetbeni támogatásban részesülők száma normatív LFT-ben részesülők ebből természetbeni támogatásban részesülők száma táblázat Szociális helyzet mutatói Forrás Felsőzsolca Önkormányzat 2012 A környezeti értékek Az akcióterületen az épített, illetve a természeti környezet nem tartalmaz értékes alkotóelemeket,európai és nemzeti építészeti örökség, illetve a világörökség részét képező épített érték nincs. Az akcióterületen jelentős kulturális vagy építészeti értékkel bíró helyi, vagy országos védettség alatt álló elemek nincsenek. A környezeti károk bemutatása és feltárása Az akcióterületet kármentesíteni nem kell, a terület környezeti kármenetesítési szempontból a lakóudvarokban felhalmozódott hulladékon kívül szennyezetlen. A területen megvalósítandó új funkció, a területhasználat nem igényli a környezeti kárelhárítást. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte Az akció területen közvetlenül nincs közigazgatási funkciót ellátó intézmény. A városban a közösségi szolgáltató rendszer intézményei: Az általános iskolai alapfokú oktatást augusztus 29-ig a Felsőzsolcai Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény (FKIKI látta el). Az intézményben az óvodai, az általános iskolai és a zeneiskolai feladatok kerültek integrálásra augusztus 30-tól a feladatot két egyház vette át. A Tiszáninneni Református Egyházkerült intézményhasználat 27

28 keretében alapított általános iskolát, illetve az alapfokú művészetoktatást vette át Felsőzsolca Város Önkormányzatától. Az Egri Főegyházmegye az általános iskolai feladatokat vette át Felsőzsolca Város Önkormányzatától augusztus 31-től Felsőzsolca Város Önkormányzata megalapította a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodát. Intézmény neve Tanulólétszám az intézményben Tanulólétszám az oszt.tervezés módja szerint Tanulólétszám az oszt.tervezés módja szerint Tanulólétszám az oszt.tervezés módja szerint Normál (ált.) tanterv Emelt szint, és vagy két tanítási nyelv Gyógypedagógiai tagozat Összes en HHH SNI Összese n HHH SNI Összese n HHH SNI Összese n HHH SNI FKIKI Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató és Családgondozó Központ (EPSZCSK) Felsőzsolca Rendezvények Háza és Sportcsarnok Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ). Felsőzsolcán az egészségügyi ellátást az Egészségház biztosítja. Felsőzsolca egészségügyi ellátását 3 felnőtt háziorvosi, 1 gyermekorvosi, 2 fogorvosi, 1 fizikoterápia, 3 védőnői körzet és a mikrotérség központi ügyelete látja el területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában (2012). Céljuk, hogy személyes és folyamatos ellátást nyújtsanak az egészségi állapot megőrzése, betegségek megelőzése és gyógyítása érdekében. Természetszerű, hogy a településen fenntartott egészségügyi szolgáltatások az ipari és mezőgazdasági akcióterületen dolgozó lakosság számára is alanyi jogon hozzáférhető. Az általános egészségügyi állapot és mutatók tekintetében elmondhatók, hogy azok kedvezőtlenek a város vonatkozásában is. 28

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA... 6. 2.1 Akcióterület kijelölése...

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA... 6. 2.1 Akcióterület kijelölése... Felsőzsolca Város Akcióterületi terv 1. Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi és szolgáltató alközpont) 2013. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET

Részletesebben

Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26

Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26 Felsőzsolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2013. I.kötet Helyzetfeltárás, helyzetelemzés 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26 1.1. Településhálózati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 6 2 Vezetői összefoglaló 7 3. A pályázattal érintett

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET. számú verzió Készítette: EX ANTE Tanácsadó Kft Aditus Tanácsadó zrt Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zrt Budapest, 28.

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2011. Március 31. Megbízó: Szentes Város Önkormányzata Polgármester: Szirbik Imre Az Akcióterületi Terv az elfogadott

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK KÉSZÜLT: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: PROJMEN PROJEKTMENEDZSELŐ, PÁLYÁZATÍRÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Hajdúhadház, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV. Kisköre 2010 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010

AKCIÓTERÜLETI TERV. Kisköre 2010 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010 AKCIÓTERÜLETI TERV Kisköre 2010 1 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010 Tartalomjegyzék Stratégiai fejezet... 4 Vezetői összefoglaló... 4 A város egészére vonatkozó helyzetértékelés a megadott mutatókkal... 5 A város

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. PAKS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Stratégia Városunk Háza Akcióterület Helyzetelemzés Célok, fejlesztések Kommunikáció Hatások Kockázatok Menedzsment Pénzügyi terv Üzemeltetés Ütemezés Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Albertirsa,

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben