HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA"

Átírás

1 HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA szeptember 5. Nemzeti Hírközlési Hatóság Antenna Hungária Zrt. Antenna Digitális Televízió Műsorterjesztő Kft. (b.a.) 1

2 Ez a Budapesten, szeptember 5-én kelt, valamint a március 25-én a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) által öt digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában kiírt pályázat feltételeinek megfelelő hatósági szerződés (továbbiakban: Hatósági Szerződés) a Magyar Köztársaság képviseletében eljáró NHH és a Pályázó az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u ) (továbbiakban: Pályázó ) és annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, az Antenna Digitális Televízió Műsorterjesztő Kft. (b.a.) (székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József utca , Cg: , továbbiakban: Engedélyes) (a továbbiakban mindhárom fél együttesen Felek ) között jött létre, alulírott helyen és napon, az alábbi kikötések és feltételek szerint. BEVEZETŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK TEKINTETTEL arra, hogy az NHH a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló évi LXXIV. törvény (Dtv.), az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.), a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) előírásai és követelményei alapján felhatalmazást kapott arra, hogy hatósági szerződést kössön. TEKINTETTEL arra, hogy az Engedélyes a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény alapján törvényesen működő és a Magyar Köztársaság joga szerint az illetékes cégbíróság által bejegyzett belföldi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely a Hatósági Szerződés megkötésekor a Pályázó 100%-os tulajdonában van. TEKINTETTEL arra, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az Európai Bizottságnak Az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról elnevezésű közleményét 1 a Digitális Átállás Stratégiáról (DÁS) szóló 1014/2007. (III. 13.) Kormányhatározattal magára nézve kötelezőnek fogadta el, ennek megfelelően az irányadó engedélyezési feltételekkel összhangban lehetővé kell tenni, hogy megvalósulhasson Magyarországon a digitális átállás. TEKINTETTEL arra, hogy az NHH a fentieknek megfelelően március 25 -én öt digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában pályázatot írt ki (a továbbiakban: Pályázat ) abból a célból, hogy a jelenleg működő analóg rendszerről való átállás a szolgáltatás nyújtásával megvalósulhasson. TEKINTETTEL arra, hogy a Pályázat keretében április 24-én érvényes ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat ) nyújtott be a) a Pályázó, és b) a Digital Broadcasting Kft., amely pályázók közül az NHH nyertesnek nyilvánította a Pályázót a jelen Hatósági Szerződés 3. mellékletét képező pályázati értékelés szerint, és melynek alapján a Pályázó és az Engedélyes jogosulttá váltak a Hatósági Szerződés megkötésére. TEKINTETTEL arra, hogy a Pályázó 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságot hozott létre, amely a jelen Hatósági Szerződés szerinti Engedélyes. TEKINTETTEL arra, hogy a jelen Hatósági Szerződést kötő Felek egyetértenek a következő célokban: 1 A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról. Brüsszel, COM(2005) 204 végleges 2

3 Dtv. és a kapcsolódó jogszabályok által támasztott követelmények és kötelezettségek teljesítése; az NHH által kiírt Pályázat pályázati kiírási dokumentációjában foglalt feltételek, követelmények és kötelezettségek teljesítése; a Pályázó által benyújtott Ajánlatban foglaltak megvalósítása; a digitális átállás elősegítése, a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása, a DÁS-sal és a Kormány által elfogadott hírközlés-politikával összhangban. EZENNEL a Felek, az előzőekben említettek és az itt leírt kölcsönös kötelezettségek és követelmények figyelembevételével, valamint az azokkal történő jogi azonosulás szándékával a következőkben állapodnak meg: FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK, HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A Hatósági Szerződésben a Hatósági Szerződés 2. számú mellékletét képező Pályázati Kiírási Dokumentációban rögzített fogalom-meghatározások és rövidítések alkalmazandók az alábbi eltérésekkel, illetve kiegészítésekkel: Ajánlat: a Pályázó által a Pályázatra benyújtott nyertes ajánlat; Bankgarancia: az Engedélyes által az Egyszeri Egyösszegű Pályázati Díj, a Pályázó üzleti terve alapján becsült éves Árbevétel Alapú Pályázati Díj, valamint a Pályázó kiépítési ütemterve alapján becsült frekvenciadíj 2 évnek megfelelő összegében az NHH részére átadott bankgarancia, illetve annak megújított változata; Engedélyes: A Hatósági Szerződést az NHH-val megkötő társaság, mely a nyertes Pályázó által létrehozott, a nyertes Pályázó 100 %-os tulajdonú magyarországi gazdasági társasága; Frekvenciahasználati jogosultság: az Üzemeltetési jogosultság keretébe tartozó Hálózathoz, illetve műsorszóró adóhoz rendelt rádiófrekvenciáknak a Dtv. szerinti frekvenciahasználati jogosultsága; GVH: a Gazdasági Versenyhivatal; Hálózat: A Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott kiépíthető átviteli rendszer és az ez által használt frekvenciák; Hatósági Szerződés: a jelen szerződés; Médiatartalommal kapcsolatos ügyeket felügyelő hatóság: az a hatóság, amelynek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a médiatartalommal kapcsolatos ügyek a hatáskörébe tartoznak; 3

4 Multiplex technikai szolgáltató: az olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amely a hozzá eljuttatott rádió- és televízióműsorokból, illetve más adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyamot állít elő, és ezt digitális műsorterjesztéssel továbbítja, vagy továbbíttatja; Műsorszóró adó: az Engedélyes által a földfelszínen telepített, a digitális televízió műsorok műsorszórása céljából rádiófrekvenciát használó adatátviteli berendezés; Pályázat: az NHH által március 25 -én öt digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában kiírt pályázat; Pályázati Kiírási Dokumentáció: A Hatósági Szerződés 1. számú mellékletét képező, a Pályázat céljából az NHH által kibocsátott, a Pályázaton történő részvétel és a pályázati eljárás részletes szabályait meghatározó pályázati kiírási dokumentáció; Pályázó: a Pályázat nyertese, az Antenna Hungária Zrt Budapest, Petzvál J. u székhelyű cég; Üzemeltetési jogosultság: az Engedélyest megillető jogosultság arra, hogy a Pályázó által Pályázaton elnyert öt digitális műsorszóró hálózatot üzemeltesse; Az itt kifejezetten meg nem határozott fogalmak az Eht.-ban és a Dtv.-ben meghatározott jelentéssel bírnak A Hatósági Szerződés általános célja A jelen Hatósági Szerződés általános célja, 1. CIKKELY A Hatósági Szerződés általános célja egyrészről, hogy feljogosítsa az Engedélyest arra, hogy az ETSI Szabványaival és Műszaki Előírásaival és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) által elfogadott szabványokkal 2 összhangban lévő, a Dtv. 8.. (2) bekezdésében foglalt digitális televízió műsorszóró szolgáltatást nyújtson a Magyar Köztársaság területén, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, a Pályázati Kiírási Dokumentációban, és a Műszaki Követelményeiben megfogalmazott előírásoknak és feltételeknek megfelelően, valamint az Eht.-ban, a Dtv. egyéb rendelkezéseiben, a Kormányrendeletben és a Ket.-ben foglalt szabályokkal összhangban; másrészről, hogy rögzítse a Pályázónak a Hatósági Szerződéshez 2. sz. mellékletként csatolt Ajánlatában a Pályázati Kiírási Dokumentáció szerint tett kötelezettségvállalásait, amelyek az Engedélyesre nézve maradéktalanul kötelezőek A Hatósági Szerződés elsőbbsége 2 Dtv pont szerinti európai szabvány 4

5 Amennyiben a Pályázati Kiírási Dokumentáció, vagy a Pályázati eljárás során létrejött bármely más jognyilatkozat vagy megállapodás és a Hatósági Szerződés rendelkezései között ellentmondás áll fenn, a Hatósági Szerződés rendelkezései az irányadók A Hatósági Szerződés kötőereje A felek megállapodnak, és az Engedélyes kifejezett nyilatkozatával elismeri, hogy a jelen Hatósági Szerződés az Eht. és a Dtv. rendelkezéseivel összhangban elektronikus hírközlésre vonatkozó szabálynak minősül Az Üzemeltetési jogosultság tartalma 2. CIKKELY A Hatósági Szerződés tárgya A Hatósági Szerződés alapján az Engedélyes jogosult a Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott öt digitális televízió műsorszóró hálózat együttes üzemeltetésére a Magyar Köztársaság teljes területén. Az üzemeltetési jogosultság magában foglalja az alábbiakat: a) a Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó kiépítése az Eht. szerinti engedélyezést követően; b) a Hálózathoz, illetve műsorszóró adóhoz rendelt rádiófrekvenciáknak a Dtv. szerinti frekvenciahasználati jogosultsága; c) a Hálózaton műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő digitális szolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása közvetlenül az előfizetők, illetve felhasználók részére ingyenesen vagy előfizetői díj fejében; és d) a Hálózaton más műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók (így különösen a multiplex technikai szolgáltatók) és a műsorszolgáltatók, valamint a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók részére műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő digitális szolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás (így különösen a multiplex technikai szolgáltatás) nyújtása. 3 Engedélyes az Üzemeltetési jogosultság tartalmát képező szolgáltatásokat az Eht. és a Dtv.- ben előírt feltételekkel jogosult nyújtani Az Üzemeltetési jogosultság időtartama Az Üzemeltetési jogosultságot az Engedélyes a Hatósági Szerződés aláírásának napján szerzi meg. 3 Dtv. 8. (2) bekezdés 5

6 Az Engedélyes köteles a Pályázó által ajánlott Teljes Pályázati Díjnak a Hatósági Szerződés pontjában meghatározott egyszeri díjas részét az NHH Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott bankszámlájára a Hatósági Szerződés aláírását követő 8 napon belül hiánytalanul átutalni. Amennyiben Engedélyes a Pályázati Díj egyszeri díjas részét, illetve a Teljes Pályázati Díj megfelelő részét a Hatósági Szerződés megkötését követő 8 napon belül nem utalja el, az NHH 4. Cikkely szerinti szankciókat érvényesítheti. Az Engedélyes a Hatósági Szerződés aláírásától számított 12 évre szerzi meg az Üzemeltetési jogosultságot A frekvenciahasználati jogosultság időtartama A frekvenciahasználati jogosultság időtartama az Üzemeltetési jogosultság időtartamához igazodik, azzal, hogy az Engedélyest a frekvenciahasználati jogosultságot a Teljes Pályázati Díj fizetési kötelezettség teljesítésének napján szerzi meg, és az Üzemeltetési jogosultság megszűnésével együtt, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik A műsorterjesztési jogosultság és a kiegészítő digitális szolgáltatások időtartama A 2.1 c) és a 2.1 d) pontban foglalt jogosultságok időtartamára a 2.3 pontban foglaltak irányadóak Az Üzemeltetési jogosultsággal együttjáró kötelezettségek Az Engedélyest az Üzemeltetési jogosultság mellett terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a Hatósági Szerződés 3. és 7. cikkelye szabályoz. Engedélyes a Hatósági Szerződés szerinti kötelezettségeit alvállalkozó igénybevételével is teljesítheti, mely esetben az alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mint sajátjáért. Az Engedélyes és a Pályázó a jelen Hatósági Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségért, ide értve az alvállalkozók által teljesített kötelezettségeket is, egyetemlegesen felel, még abban az esetben is, ha a jelen Hatósági Szerződés a Pályázót az egyes kötelezettségeknél külön nem nevesíti kötelezettként A Hatósági Szerződés jogerős és végrehajtható határozattá minősítése Az Engedélyes és a Pályázó a Ket (3) bekezdésében foglalt előírás alapján, saját szerződésszegése esetére aláveti magát a Ket. 77. (2) bekezdésének, mely alapján a Hatósági Szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minősül. Felek rögzítik, hogy amennyiben Engedélyes a Hatósági Szerződést megszegi, az NHH az addigi teljesítések figyelembevételével hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről. 6

7 3. CIKKELY Az Engedélyes által fizetendő díjak Az Üzemeltetési jogosultság keretében megszerzett jogokért és a Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott frekvenciák használatáért az Engedélyes kötelezettséget vállal Pályázati díj és a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt díjak megfizetésére: 3.1. Pályázati díj összege, megfizetésének módja Egyszeri egyösszegű pályázati díj A díj ,- HUF, azaz háromszázhatvanmillió forint Árbevétel alapú pályázati díj Az árbevétel alapú díj mértéke az árbevétel 3%-a. Árbevételnek minősül az Engedélyesnek a számviteli törvény rendelkezései szerinti azon árbevétele, amely az üzemeltetési jogosultság alapján nyújtott szolgáltatásokból származik. Ilyen bevételnek minősül különösen a hálózat üzemeltetéséből, a műsorterjesztésből, más egyéb értéknövelt szolgáltatásokból vagy hálózati és/vagy infrastrukturális elemek bérbeadásából, hirdetési és reklám szolgáltatások értékesítéséből származó bevétele. Ha az Engedélyes a fenti körbe tartozó valamely szolgáltatást vagy szolgáltatásokat vele irányítási viszonyban lévő más gazdasági társaságon vagy gazdasági társaságokon keresztül nyújtja, akkor a pályázati díj alapját az Engedélyes és vele irányítási viszonyban álló gazdasági társaságok vonatkozó bevételeinek konszolidálásával kell kiszámítani. Az Engedélyes köteles a saját és az üzemeltetési jog alá tartozó tevékenységet végző, irányítása alatt álló gazdasági társaságok éves auditált beszámolóját minden évben az NHH számára megküldeni a bevételi bontás részletes bemutatásával. Az NHH vagy az általa megbízott könyvvizsgáló jogosult az árbevételi adatokat ellenőrizni. Az ellenőrzéshez az Engedélyes köteles minden rendelkezésére álló adatot a hatóság számára rendelkezésre bocsátani. Az Engedélyes magatartása nem irányulhat az árbevétel szándékos csökkentésére, elrejtésére. A Pályázati kiírási dokumentáció ezen pontjának megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Pályázati díj megfizetésének módja A pont szerinti egyszeri díj, a Hatósági Szerződés aláírásától számított 8 napon belül esedékes, amelyet a Magyar Államkincstár által vezetett számú előirányzat felhasználási keretszámlára történő utalással kell megfizetni. A pont szerinti árbevétel alapú díj évente utólag fizetendő, az Üzemeltetési jogosultság időtartama alatt a társaság auditált beszámolójának közgyűlés általi elfogadását követő 8 napon belül (nem Rt esetében a vonatkozó előző üzleti év lezárásának napját követő 8 napon belül), de legkésőbb minden naptári év június 15.-én esedékes azzal, hogy az utolsó évi díj az 4 Pályázati kiírás, pont 7

8 Üzemeltetési jogosultság megszűnését követő június 15.-én esedékes. Az éves pályázati díjat a Magyar Államkincstár által vezetett számú előirányzat felhasználási keretszámlára történő utalással köteles megfizetni. A számlaszám esetleges változásáról az NHH legalább az esedékességet megelőző 15 napon belül köteles értesíteni az Engedélyest Frekvencia díj Az Engedélyes a Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott frekvenciák használatáért a hatályos jogszabályok által előírt díjakat, a jogszabályban rögzített módon köteles fizetni A Bankgaranciák megújítására vonatkozó kötelezettség A Felek megállapítják, hogy a Pályázó Ajánlatához csatolta a Pályázati Kiírási Dokumentáció szerinti Bankgaranciát. A pont szerinti díj biztosítékául szolgáló bankgarancia fedezeti összegének alapját a Pályázó által beadott üzleti tervben szereplő árbevétel, illetve a második évet követően az Engedélyes előző évi árbevétele alapján kell meghatározni. A 3.2. pont szerinti frekvenciadíj biztosítékául szolgáló bankgarancia fedezeti összegének alapját a Pályázó által beadott hálózat kiépítési ütemtervnek, a hálózatok teljes kiépítését követően az Engedélyes tényleges frekvenciadíj-fizetési kötelezettségének megfelelően kell meghatározni. Engedélyes köteles a fenti fedezeti összegek alapjának kétszeresét biztosító Bankgaranciát a Hatósági Szerződés hatálya alatt folyamatosan megújítani, vagy olyan Bankgaranciát szolgáltatni, amely a Hatósági Szerződés teljes időbeli hatálya alatt megújítás nélkül állandó fedezetet biztosít. 4. CIKKELY Az Engedélyes díjfizetéssel kapcsolatos mulasztásainak szankciói 4.1. Amennyiben az Engedélyes a Pályázati díj bármely részének megfizetésével késedelembe esik, az NHH választása szerint - az alábbi szankciók bármelyikét vagy azokat együttesen érvényesítheti az Engedélyessel szemben: a) a Bankgaranciákat az elmulasztott díjfizetés és annak a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatai mértékéig lehívhatja; b) érvényesíthet minden kárt Engedélyessel szemben, amit a bankgarancia nem fedez; c) a Hatósági Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Felek megállapítják, hogy Engedélyes részéről a Hatósági szerződésben szabályozott bármely díjfizetés elmulasztása, mint szerződésszegés a Ptk ában rögzített esemény beálltának minősül, amely megalapozza az NHH Bankgarancia lehívásához való jogát a Pályázati díj tekintetében Amennyiben a Hatósági Szerződés hatálya alatt bármikor a Bankgarancia NHH részéről történő részbeli lehívására sor kerül a 4.1. a) pont szerint, Engedélyes köteles a Bankgaranciát 8

9 olyan módon megújítani, hogy a lehívástól számított 30 (harminc) napon belül a Bankgarancia a Hatósági Szerződés 3.2. pontjában meghatározott feltételeknek megfeleljen mind összegszerűség, mind lejárat tekintetében Amennyiben a Pályázati Díj egyszeri díjas részének, illetve a Teljes Pályázati Díj megfelelő részének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét az Engedélyes nem teljesíti, vagy a Bankgarancia megújítására vonatkozó 4.3. pontban foglalt kötelezettséget Engedélyes nem teljesíti maradéktalanul a 30 napos határidő elteltével, az NHH jogosult a Hatósági Szerződést a pont alapján felmondani és a Bankgaranciából a tényleges tartozás és kamatainak megfelelő összeget lehívni A frekvenciák kijelölése 5. CIKKELY Hatósági engedélyezési eljárások Az NHH az Engedélyes által a Hatósági Szerződés keretében üzemeltetett Műsorszóró adók műsorszórásra felosztott frekvenciáit a benyújtott besugárzási tervek alapján jelöli ki az Eht. és a Dtv., valamint a vonatkozó külön jogszabályok szerint lefolytatott frekvenciakijelölési eljárás keretében. A Műsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza: a) a Frekvencia díjat, b) a Műsorszóró adó telepítésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit és előírásait, c) a hálózat, illetve a jogosultság megjelölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a hálózatba, vagy a Műsorszóró adóhoz illeszkedő műszaki és ellátási jellemzőket biztosító másik frekvenciára cserélhető, d) a Hatósági Szerződés számát és megkötésének időpontját, e) a digitális televízió-műsorszóró hálózat, Műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságához kapcsolódó meghatározott feltételrendszert, f) az esetlegesen külön jogszabályban meghatározott feltételeket Rádióengedély kiadása Az NHH a műsorszóró adók rádióengedélyét az előző pont szerinti jogerős frekvenciakijelölésben foglaltak teljesítése esetén adja ki. Az NHH műsorszóró adók rádióengedélyét az Üzemeltetési jogosultság lejártáig adja ki az Engedélyes részére Frekvenciacsere, rádióengedély visszavonása Ha az NHH által az 5.2 pont alapján kiadott rádióengedélyt nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben az NHH visszavonja az Engedélyesnek fel nem 5 Dtv. 15. és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 6 Dtv. 16. (1)-(3) 9

10 róható okból, az NHH a frekvenciahasználati jogosultság feltételeit teljesítő más frekvenciát jelöl ki, és erre rádióengedélyt ad ki, illetve szükség esetén megfelelően módosítja a rádióengedélyeket. A frekvenciacsere keretében kiadott új frekvencia akkor teljesíti a Frekvenciahasználati jogosultság feltételeit, ha a jogosultság megszerzésének időpontjához képest a jogosultsághoz tartozó vételkörzet az ellátott lakosság számát tekintve a természetes népességfogyást nem számítva 5 %-nál nagyobb mértékben nem csökken, a műsorok vételi módja nem lesz hátrányosabb. A rádióengedély visszavonásáról szóló határozat az új rádióengedély közlésével lép hatályba. A frekvenciacsere nem jelenti a Hatósági Szerződés módosítását. 6. CIKKELY Műszaki előírások 6.1. A Műszaki Követelmények betartására vonatkozó kötelezettség Az Engedélyes kötelezettséget vállal az engedély időtartama alatt a Hatósági Szerződéshez csatolt Pályázati Kiírási Dokumentációban foglalt Műszaki Követelmények maradéktalan megtartására és teljesítésére A Hatósági Szerződéssel való kapcsolat A jelen Hatósági Szerződéshez csatolt Pályázati Kiírási Dokumentációban foglalt Műszaki Követelmények a jelen Hatósági Szerződésnek szerves és elidegeníthetetlen részét képezik a Hatósági Szerződés hatályának teljes időtartama alatt Módosítások A jelen Hatósági Szerződéshez csatolt Pályázati Kiírási Dokumentációban foglalt Műszaki Követelményekben foglaltak módosítására csak a Felek egyező akaratával, írásban kerülhet sor. 7. CIKKELY Az Engedélyes Pályázati Díj fizetésén kívüli egyéb kötelezettségei Engedélyes a Hatósági Szerződés 3. Cikkelyében rögzített díjfizetési kötelezettségeken túlmenően az alábbi kötelezettségek teljesítésére köteles a Hatósági Szerződés teljes időtartama alatt Műsorterjesztéshez kapcsolódó kötelezettségek Általános kötelezettségek Engedélyes köteles az Eht., a Dtv. és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi bejelentési, adatszolgáltatási, díjfizetési és egyéb kötelezettségeknek eleget tenni, és ezek teljesítését az alvállalkozó felé is érvényesíteni. Ennek keretében köteles az alábbi kötelezettségeket teljesíteni: 10

11 a) A Műsorterjesztési szolgáltatás megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség Engedélyes a műsorterjesztési szolgáltatás megkezdését, az Eht. és a Dtv. vonatkozó szabályainak megfelelően köteles bejelenteni. Az NHH az Engedélyest, mint bejelentőt a bejelentésben közölt adatoknak megfelelően bejegyzi az elektronikus hírközlő hálózatokról és elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába, és a bejelentés időpontjától számított 8 (nyolc) napon belül a nyilvántartásba vétel tényét visszaigazolja, egyúttal az Engedélyes írásos kérelmére igazolást állít ki a végezhető tevékenységek megjelölésével. b) Adatszolgáltatási kötelezettség Engedélyes köteles külön-külön az általa a Hatósági Szerződéssel összefüggésben végzett egyes tevékenységeivel kapcsolatosan a Dtv. és az Eht. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adatszolgáltatást teljesíteni. c) Piacfelügyeleti díjfizetés Engedélyes az elektronikus hírközlésből származó előző évi nettó árbevétele után a hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékű piacfelügyeleti díj fizetésére köteles Műsortartalmi kötelezettségek Az Engedélyes köteles a Hatósági Szerződés hatályának teljes tartama alatt eleget tenni a Dtv aiban rögzített, a vélemények sokszínűségét szolgáló kötelezettségeknek, különösen: a) Alkotmányos kötelezettségek Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, valamint az évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, május 5-én kelt európai egyezményben, és kiegészítő Jegyzőkönyvében részes valamely állam joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató műsorának tartalmáért az Engedélyes, mint műsorterjesztő nem felelős, kivéve az Rttv.-ben meghatározott eseteket. A médiatartalommal kapcsolatos ügyeket felügyelő hatóság erre vonatkozó döntése alapján azonban Engedélyes köteles a műsor műsorterjesztését felfüggeszteni, illetve megszüntetni. Engedélyes, mint műsorterjesztő nem terjeszthet olyan műsort, amely az Rttv. 3. és 4/A. -aiban foglalt alapelveknek nem felel meg. A terjesztett műsorok tartalmáért az Rttv.-ben foglaltak szerint a műsorszolgáltató felel. b) A műsorterjesztés semlegességét szolgáló kötelezettségek Engedélyes, mint műsorterjesztő az általa továbbított műsorok között kizárólag gazdasági és műszaki jellemzők szerint tehet különbséget, és - a nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli megőrzésére, védelmére, és támogatására vonatkozóan a külön törvényben meghatározottak kivételével - nem tehet különbséget a műsorok között a tartalmuk alapján. 11

12 7.1.3 Továbbítási kötelezettségek Az Engedélyest, - a Dtv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén - mint médiapolitikai szempontból meghatározó jelentőségű műsorterjesztőt terhelik a Dtv.- ben meghatározott továbbítási kötelezettségek, amelyek magukban foglalják a Dtv. szerinti szerződéskötési kötelezettségeket és a közszolgálati műsorok továbbítására vonatkozó kötelezettséget is Szerződéskötési kötelezettségek a) Általános szabályok Az Engedélyest, vagy az engedélyes által megbízott műsorterjesztőt a DVB-T hálózatokon folytatott műsorterjesztési szolgáltatások tekintetében szerződéskötési kötelezettség terheli az alábbi b) d) pontokban meghatározott jogosult műsorszolgáltatókkal szemben a Dtv. 39. (2) bekezdés b)-c) pontja és a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (e pontban Kormányrendelet) értelmében. Az Engedélyes, vagy az Engedélyes által megbízott műsorterjesztő a Kormányrendelet 3. (1) bekezdés 11. pontja alapján kötelezett szolgáltatónak minősül, hiszen olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amelyre nézve jogszabály szerződéskötési kötelezettséget állapított meg (a továbbiakban: Kötelezett Szolgáltató). A Dtv. 39. (2) bekezdésében megállapított szerződéskötési kötelezettség tárgya hozzáférés nyújtása hálózati szerződés keretében nagykereskedelmi műsorterjesztési szolgáltatásokhoz, valamint amennyiben ez alkalmazható, a Kötelezett Szolgáltató a műsorszolgáltatóval kötött megállapodás alapján a műsorért a műsorterjesztési szolgáltatás előfizetőitől a műsorszolgáltató részére díjat szedhet (műsordíj). A hálózati szerződés megkötésére, tartalmára, teljesítésére, módosítására, és megszűnésére a Kormányrendeletet kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a Kötelezett Szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatás indulása előtt legalább 30 nappal köteles az NHH számára bejelenteni, hogy a jelen pont szerinti szerződéskötési kötelezettség alapján a megállapodás (a műsorterjesztésre vonatkozó hálózati szerződés) létrejött-e. Amennyiben a szerződés ezen időpontig nem jött létre a Kötelezett Szolgáltató köteles bemutatni ennek okait. A Kötelezett Szolgáltató amennyiben a Jogosult Szolgáltató e pont szerinti műsorának terjesztését megszüntetné, vagy szüneteltetné, legalább 30 nappal műsorterjesztés megszüntetése, vagy szünetelése előtt köteles írásban, részletes indokolással ellátva jelezni az NHH felé. A hálózati szerződéssel kapcsolatban a Jogosult Szolgáltató, illetve a Kötelezett szolgáltató az Eht a szerinti jogvitát kezdeményezhet. 12

13 b) Az állampolgárok tájékozódását szolgáló műsorszolgáltatók A Kötelezett Szolgáltatót az a) pontban megjelölt szerződéskötési kötelezettség terheli az állampolgárok tájékozódását szolgáló legalább két, hír- illetve közéleti tartalmú műsorokat szolgáltató, a Dtv. hatályba lépésekor legalább négy éve működő televíziós műsorszolgáltatókkal szemben. E Jogosult Szolgáltatók egy-egy műsorát a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező A Hálózaton köteles terjeszteni a Kötelezett Szolgáltató. c) Általános tematikájú országos kereskedelmi műsorszolgáltatók A Kötelezett Szolgáltatót az a) pontban megjelölt szerződéskötési kötelezettség terheli legfeljebb négy általános tematikájú országos műsorszolgáltatóval szemben (Jogosult Szolgáltatók). A jelen Hatósági Szerződés hatálybalépésekor a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók esetében e kötelezettség akkor áll fenn, ha a Pályázat eredményének közzétételét követő 60 (hatvan) napon belül kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, és a hálózati szerződés megkötésével vállalják, hogy műsorukat a Dtv. 43. (1) bekezdésében foglalt legnagyobb vagy második legnagyobb lakossági elérésű, nem mobil vételű digitális televízió műsorszóró hálózaton a műsorterjesztési szolgáltatás indulásával körzetenként elérhetővé teszik, valamint műsoruk analóg földfelszíni műsorszórásának leállítását körzetenként július 1-jéig megkezdik, és június 30-ig befejezik. A Kötelezett Szolgáltatót az a) pontban megjelölt szerződéskötési kötelezettség csak a Jogosult Szolgáltatók műsorának szabad vételű terjesztésére vonatkozó ajánlat esetén terheli. Amennyiben a jelen Hatósági Szerződés hatálybalépésekor a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók a Pályázat eredményének közzétételét követő hatvan napon belül nem adnak kötelezettségvállaló nyilatkozatot, illetve a hálózati szerződés megkötésével nem vállalják, hogy műsoruk analóg földfelszíni műsorszórásának leállítását körzetenként július 1-jéig megkezdik, és június 30-ig befejezik, az Engedélyes, illetve az Engedélyes által megbízott műsorterjesztő e műsorszolgáltatók műsorát nem terjesztheti a DVB-T hálózatokon. d) Országos rádió közműsorszolgáltatók A Kötelezett Szolgáltatót az a) pontban megjelölt szerződéskötési kötelezettség terheli a legalább három éve működő országos rádió közműsorszolgáltatókkal szemben. E Jogosult Szolgáltatók műsorát a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező A Hálózaton köteles terjeszteni a Kötelezett Szolgáltató. 13

14 7.2. Mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek Szerződéskötési kötelezettség Az Engedélyest, vagy az Engedélyes által megbízott műsorterjesztőt a DVB-H hálózaton folytatott műsorterjesztési szolgáltatások tekintetében szerződéskötési kötelezettség terheli az állampolgárok tájékozódását szolgáló, a Dtv. törvény hatályba lépésekor legalább négy éve működő televíziós műsorszolgáltatókkal szemben a Dtv. 39. (2) bekezdés b) pontja és Kormányrendelet értelmében. Ezen szerződéskötési kötelezettségre a fenti pontban foglalt szabályok megfelelően alkalmazandók Műsorterjesztési szolgáltatás nyújtása más műsorterjesztők részére Az Engedélyes, illetve az általa megbízott műsorterjesztő jogosult más műsorterjesztők részére mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatást (a továbbiakban: nagykereskedelmi mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatás) nyújtani. A nagykereskedelmi mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatás keretében az Engedélyes vagy az általa megbízott műsorterjesztő köteles az egyenlő elbánás elvének megfelelően kialakítani a szerződéses feltételeit. Az egyenlő elbánás elvét az Eht. szerint kell értelmezni. Ennek megfelelően különösen abban az esetben teljesül az egyenlő elbánás elve, ha az Engedélyes a tájékoztatás, a műsorszóró kapacitások lekötése, a kereskedelmi ajánlatok kidolgozása, az üzemeltetés valamint az esetleges hálózati beruházások, bővítések vonatkozásában nem tesz indokolatlan különbséget a szolgáltatás igénybevevői között. Az Engedélyes vagy az általa megbízott műsorterjesztő az egyenlő elbánás elvének úgy is eleget tehet, hogy a nagykereskedelmi mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatás kapacitásának túlnyomó részét olyan csomag számára tartja fenn, amely minden műsorterjesztő számára egyenlő feltételek mellett vehető igénybe, míg a fennmaradó rendelkezésre álló kapacitást a műsorterjesztők egyéni igényei szerint alakítja ki Kizárt műsorszolgáltatók Amennyiben a jelen Hatósági Szerződés hatálybalépésekor a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók a Pályázat eredményének közzétételét követő hatvan napon belül nem adnak kötelezettségvállaló nyilatkozatot, illetve a hálózati szerződés megkötésével nem vállalják, hogy műsoruk analóg földfelszíni műsorszórásának leállítását körzetenként július 1-jéig megkezdik és június 30-ig befejezik, az Engedélyes, illetve az Engedélyes által megbízott műsorterjesztő e műsorszolgáltatók műsorát nem terjesztheti a DVB-H hálózaton sem. 14

15 7.3. Kiegészítő digitális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kötelezettségek Tájékoztatási kötelezettség Amennyiben a Hatósági Szerződés alapján Engedélyes rendelkezésére álló adatátviteli kapacitást nem teljes mértékben köti le a műsorterjesztés, és Engedélyes a fennmaradó szabad kapacitást kiegészítő digitális szolgáltatás és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára használja, illetve más számára ilyen szolgáltatás nyújtása céljából átengedi, köteles az adatátviteli kapacitás ilyen felhasználásáról, annak módjáról és mértékéről az NHH-t a pont szerint készített beszámolókban tájékoztatni A szabad kapacitás felhasználásnak mértéke Felek rögzítik, hogy Engedélyes a Hatósági Szerződés keretében üzemeltetett digitális műsorszóró hálózaton, illetve adón kiegészítő digitális szolgáltatás és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljaira a fent meghatározott szabad kapacitás az átviteli hálózatban rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás legfeljebb 15%-áig használható fel Bejelentési kötelezettség nyilvántartásba vétel céljából Amennyiben az Engedélyes által nyújtott kiegészítő digitális szolgáltatás szerkesztett szöveges, vagy televíziós műsorszolgáltatásnak nem minősülő képi tartalmak közzétételét, vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételét is magában foglalja, és a műsorterjesztés során a műsor jelekkel együtt vagy kiegészítő műszaki megoldással, nem kizárólag egyedi lekérdezés alapján továbbított jelekkel működik, Engedélyes, mint szolgáltató nyilvántartásba vétel céljából a szolgáltatás megkezdése előtt köteles bejelenteni a szolgáltatást az NHH-nak. A bejelentésben meg kell jelölni a szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és annak a büntetlen előéletű személynek a nevét és lakcímét, aki a sajtó- és más törvény szerinti felelősséget viseli a tevékenységért A kiegészítő digitális szolgáltatás tartalmára vonatkozó kötelezettségek Az Engedélyes által nyújtott kiegészítő digitális szolgáltatás tartalmára vonatkozóan Engedélyes köteles az Rttv aiban és 4/A.-5/F. -aiban és 89. -ában foglalt előírásokat, valamint a külön jogszabályban foglaltakat megtartani A felhasználók, illetve előfizetők tájékoztatása, kedvezményes vevődekóder forgalmazási rendszer Az Engedélyes köteles a felhasználók és előfizetők tájékoztatását, valamint digitális vevődekóder kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó rendszer kialakítását és működtetését biztosítani az alábbi feltételek szerint Tájékoztató internetes oldal kialakítása Az Engedélyes köteles a felhasználók, előfizetők és forgalmazók tájékoztatása érdekében internetes oldalt kialakítani és azon minden olyan információt jól strukturált, könnyen 15

16 kezelhető formában elhelyezni, amely a digitális átállással, a digitális földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatás fogyasztói igénybevételével, használatával kapcsolatos. Az internetes oldalnak magyar nyelvűnek és közérthető stílusúnak kell lennie, részletes információkat kell tartalmaznia a szolgáltatás igénybevételének módjáról, az igénybevételhez szükséges valamennyi eszközről, különös tekintettel a vevődekóderekre, azok műszaki jellemzőire, a vevődekóder szolgáltatásaira, árára, beszerezhetőségére, és azok kiegészítő digitális szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságára. Az Engedélyes köteles az internetes oldal az Ajánlatban ismertetett tartalommal és szolgáltatásokkal való működtetését 183 nappal a simulcast sugárzás indulása előtt, vagy ha ez az időpont a hatósági szerződés megkötését megelőzi, a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül megkezdeni, és legalább az átállást követő 183 napig folyamatosan üzemeltetni Tájékoztató kampány Az Engedélyest együttműködési kötelezettség terheli minden olyan személlyel vagy szervezettel szemben, amely számára jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze a digitális átállás tárgyában tájékoztatási feladatot ír elő, valamint az Engedélyes működjön együtt az érintett piaci szereplőkkel is. a) Az Engedélyes köteles tájékoztató kampányt indítani a digitális átállás jelentéséről, folyamatáról és hatásáról, különös tekintettel az analóg műsorszórás ellátottsági területenkénti lekapcsolásának idejére és módjára. b) A kampánynak a simulcast sugárzás megkezdése előtt 60 nappal kell indulnia és a simulcast teljes ideje alatt kell tartania. Az Engedélyesnek a kampány során negyedéves rendszerességgel be kell nyújtania a kampányadatokat, amelyet egy, az ajánlatban megnevezett független monitoring cég készít, és az Engedélyes saját pénzügyi és tartalmi kimutatásait, amelyek alapján az NHH ellenőrzi az a) és b) pontban foglalt kötelezettségek teljesülését Tájékoztató füzet Az Engedélyes köteles tájékoztató füzetet készíteni és kiadni a digitális műsorszórás igénybevételéhez szükséges eszközökről, különös tekintettel a digitális vevődekóderekre és a vételhez szükséges antennára. a) A tájékoztató füzetnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: aa) magyar nyelven, közérthető formában tartalmazza a digitális földfelszíni műsorvételhez szükséges eszközök, különösen a digitális vevődekóder és a tetőantenna vásárlása során figyelembe veendő szempontokat; ab) tartalmaznia kell a kereskedelmi forgalomban kapható földfelszíni digitális műsorvételre alkalmas digitális vevődekóderek, illetve földfelszíni digitális 16

17 műsorvételre alkalmas digitális vevődekódert tartalmazó személyi videófelvevő készülék (PVR) objektív ismertetőjét, különös tekintettel azok szolgáltatásaira, műszaki paramétereire, árára, beszerezhetőségére, és azok kiegészítő digitális szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságára, valamint üzemeltetésére; ac) tartalmaznia kell a vételhez szükséges tetőantennák objektív ismertetőjét, különös tekintettel azok műszaki paramétereire, árára, beszerezhetőségére, valamint felszerelésük, üzembe helyezésük, csatlakoztatásuk módjára. b) Az Engedélyes köteles a tájékoztató füzetet ba) a simulcast megkezdését megelőző 60. naptól a simulcast végéig ingyenesen terjeszteni, bb) amennyiben új eszközök kerülnek forgalomba, tartalmát negyedévente frissíteni, bc) az átállás befejeződéséig legalább egy millió példányszámban kinyomtatni és terjeszteni. c) A tájékoztató füzet tervezetét Pályázó Ajánlatának K.2.3 pontja ( o) tartalmazza Információs Központ Az Engedélyes köteles legalább egy darab központi információforrást (Információs Központ) kialakítani. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a fogyasztók az Információs Központot személyesen, telefonon, faxon, interneten és postai úton elérjék az alábbi módon és feltételek szerint: a) Az Információs Központnak legalább egy a fogyasztók számára nyitva álló helyiséget (ügyfélszolgálati irodát) kell fenntartani, ahol a nyitva tartás ideje alatt a fogyasztói igényekhez igazodó számban kell ügyfélszolgálati munkatársaknak a fogyasztók rendelkezésére állnia (Információs Pont). b) Az Információs Pontnak tömegközlekedéssel és gépjárművel egyaránt jól megközelíthető, forgalmas helyen kell lennie. c) Az Információs Központ és az Információs Pont működtetését Az Engedélyes köteles a simulcast sugárzás megkezdése előtt 183 nappal, vagy ha ez az időpont a hatósági szerződés megkötését megelőzi, a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül megkezdeni és az Információs Központ és az Információs Pont teljes kiépítettségben való működését legalább az átállást követő 183 napig folyamatosan biztosítani. d) Az Engedélyes jogosult az Információs Pont telephelyét az adóhálózatok kiépítésének ütemezéséhez igazítva változtatni. e) Az Információs Központnak telefonon heti hét nap, napi 24 órában a fogyasztók által elérhetőnek kell lennie, úgy, hogy napi 12 órában telefonos ügyfélszolgálati munkatárs is elérhető legyen. Az ügyfélszolgálati munkatárs kapcsolásáig szükséges várakozási idő átlagosan az esetek 95%-ában nem haladhatja meg a 90 másodpercet. 17

18 f) Az Információs Központ telefonos és faxon keresztüli elérésére az Engedélyes köteles ingyenesen hívható zöldszámot biztosítani. g) Az Információs Központba telefonon, faxon, en vagy webes felületen keresztül érkezett kérdésekre az Engedélyes köteles a technológiai sajátosságokat figyelembe vevően ésszerű időben érdemi választ adni. h) Az Engedélyes köteles a pontban leírt internetes oldalt az információs központ részeként üzemeltetni A kedvezményes, illetve támogatott digitális vevődekóder Az Engedélyes köteles a felhasználó, illetve előfizető számára biztosítani, hogy az alábbi rendszerben egy összegben vagy kedvezményes módon digitális vevődekódert vásárolhasson közvetlenül az Engedélyestől, vagy megbízottjától. Az Engedélyes köteles digitális vevődekóder kedvezményes, és amennyiben előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatást is nyújtani kíván támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó rendszer kialakítására és működtetésére az alábbi feltételek szerint. Az Engedélyes köteles legalább egy, az általa nyújtani tervezett digitális földfelszíni televízió műsorterjesztés vételére, valamint az ajánlatban vállalt interaktív kiegészítő digitális szolgáltatások igénybe vételére alkalmas digitális vevődekóder, egyösszegű, kedvezményes és amennyiben előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatást is nyújtani kíván támogatott forgalomba hozatalára rendszert kialakítani az alábbi feltételek szerint: a) Az Engedélyes köteles a digitális vevődekódert részletfizetéses konstrukcióban kiskereskedelmi forgalomba hozni oly módon, hogy aa) a vevődekóder áfával növelt árának egyes részletei, beleértve a kezdő részletet is, nem haladhatják meg a mindenkori minimálbér 1 százalékát, ab) házhozszállítás esetén, a vevődekóder áfával növelt árának szállítási költséget is tartalmazó egyes részletei, beleértve a kezdő részletet is, nem haladhatják meg a minimálbér 1 százalékát; b) A vevődekóder nettó kiskereskedelmi vételára nem haladhatja meg a magyarországi vezető műszaki áruházláncokban kapható hasonló tulajdonságú berendezés 5 százalékkal növelt nettó értékét; c) Az Engedélyes köteles a digitális vevődekóder terjesztésére olyan értékesítési hálózatot kialakítani, amely minden megyében legalább egy, a fővárosban arányosan elosztva legalább négy a fogyasztók számára igénybe vehető egységgel rendelkezik; d) Az Engedélyes köteles a pontban meghatározott internetes oldalon és a pontban meghatározott Információs Központban a digitális vevődekóder megrendelhetőségét biztosítani; e) Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy a digitális vevődekóder az értékesítési hálózatban rendelkezésre álljon, illetve, hogy megrendeléstől számított legfeljebb 15 napon belül kiszállításra kerüljön; f) Szállítás esetén a szállítási költség nem haladhatja meg a csomagküldő rendszerek esetében szokásosnak tekintett árszintet; g) A forgalomba hozott digitális vevődekóder menürendszerének alapbeállítás szerint magyar nyelvűnek kell lennie; h) A forgalomba hozott digitális vevődekódernek olyan feltételes hozzáférési rendszerrel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy a szülők korlátozhassák a kiskorúak számára nem ajánlott tartalmakhoz való hozzáférést; 18

19 i) Az Engedélyes köteles az általa forgalomba hozott vevődekóderhez a használati utasításon túl mellékelni egy magyar nyelvű üzembe helyezési tájékoztatót. Az Engedélyes köteles a fenti követelményeknek megfelelő kedvezményes vevődekóder forgalmazási rendszer működtetését 90 nappal a simulcast sugárzás indulását megelőzően, vagy ha ez az időpont a hatósági szerződés megkötését megelőzi, a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül megkezdeni és legalább az átállást követő 183 napig folyamatosan fenntartani Közreműködés az analóg földfelszíni sugárzás lekapcsolásában A Dtv. 44. (1) bekezdése értelmében a közszolgálati műsorszolgáltató műsora analóg szórásának leállítására a műsorszóró hálózatban található adónként kerülhet sor, amennyiben ezen analóg adó vételkörzetében a lakosság digitális földfelszíni műsorszórási ellátottsága és a digitális műsorterjesztési szolgáltatás vételére alkalmas készülékkel rendelkező háztartások aránya ezt lehetővé teszi. A Pályázó, illetve az Engedélyes köteles felmérni a földfelszíni digitális műsorszórással ellátott területek nagyságát, állapítsák meg az ellátatlan területeket. Az egyes területeken a működő, közszolgálati ellátást biztosító analóg adó állomás csak akkor kapcsolható ki, ha a földfelszíni digitális vétel feltételei az adott területen biztosítottak. A nagy és kisteljesítményű adók vizsgálatát egyaránt el kell végezni és a kikapcsolás az Engedélyes javaslatára az NHHval egyeztetett időpontban, a vételi és a digitális átállás egyéb feltételeinek fennállása esetén (pl. digitális vevődekóderek megléte vagy kábel és műholdas vétel megléte) lehetséges. A Pályázó, illetve az Engedélyes köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy az adott ellátási területen a fogyasztókat legrövidebb időn belül ellássák digitális vevődekóderekkel és a digitális átállás befejezhető legyen. A Pályázó, illetve az Engedélyes köteles a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók analóg adóhálózatának kikapcsolásának feltételeit és ütemezését e műsorszolgáltatókkal egyeztetni. 7.6 Az analóg és digitális hálózatok párhuzamos sugárzásának időrendje a) Az országos közszolgálati műsorok analóg terjesztését biztosító földfelszíni analóg TV adókat az adott körzetben a földfelszíni digitális adók bekapcsolását követő legalább 183, legfeljebb 548 napon belül, de legkésőbb december 31-ig kell kikapcsolni. b) A műsorukat analóg műsorszórás útján megvalósító országos televíziós műsorszolgáltatók műsoruk analóg földfelszíni műsorszórása leállítását körzetenként legkésőbb július 1-ig kell megkezdeni és június 30-ig kell befejezni. Szerződéskötési kötelezettség terheli az Engedélyest, amennyiben a műsorukat analóg műsorszórás útján megvalósító általános tematikájú országos televíziós műsorszolgáltatók úgy nyilatkoznak, hogy élni kívánnak a Dtv. 39. (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogosultságukkal. Az Engedélyes köteles az NHH-t a Dtv-ben a nyilatkozat tételére meghatározott határidő elteltét követő 15 napon belül tájékoztatni, hogy e műsorszolgáltatók a fenti jogosultságukkal éltek-e, vagy sem. 19

20 c) Az a) pont szerinti lekapcsolás feltétele a Dtv a szerinti feltételek teljesülése. A vevőkészülék ellátottságot az NHH reprezentatív lakossági felmérésekkel, és ez alapján különböző rendszeres kimutatásokkal és összesítésekkel méri. Ezek során az NHH objektív és transzparens mérőszámokat alkalmaz. Amennyiben a vevőkészülék ellátottság nem megfelelő, az a) pont szerinti lekapcsolás legfeljebb december 31-ig elhalasztható Összeférhetetlenségi feltétel folyamatos teljesítése Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a Pályázati kiírási dokumentációban és az irányadó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi feltételeknek a Hatósági Szerződés hatályának teljes időtartama alatt folyamatosan megfelel. Ez a kötelezettség akkor is terheli az Engedélyest, ha jogosultságait értékesíti, illetve ha szolgáltatásait nagykereskedelmi szolgáltatásként nyújtja Lakossági légi- és katasztrófariasztással és tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségek Engedélyes köteles biztosítani, hogy a műsorszolgáltatók az őket az Rttv a és az egyéb jogszabályok alapján terhelő kötelezettségeknek rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése, továbbá az ország területének a Magyar Honvédség légvédelmi és repülő erőivel való oltalmazása esetén eleget tehessenek és a fennálló állapottal, helyzettel kapcsolatos közérdekű közleményeket a jogszabályban megjelölt szervek által meghatározott formában és időben az Engedélyes által üzemeltetett hálózaton ingyenesen közzétehessék Feltételes hozzáférési rendszerekre vonatkozó kötelezettségek Engedélyes köteles biztosítani, hogy az általa, vagy a vele szerződött műsorterjesztő által alkalmazott feltételes hozzáférési rendszer biztosítja az átvitel költséghatékony ellenőrzéséhez szükséges műszaki feltételeket, annak érdekében, hogy a műsorterjesztők, illetve átviteli hálózat üzemeltetők helyi vagy regionális szinten teljes körűen ellenőrizzék az ilyen feltételes hozzáférési rendszereket igénybevevő szolgáltatásokat és az előfizetők számát. Engedélyes köteles biztosítani, hogy az általa, vagy a vele szerződött műsorterjesztő által alkalmazott feltételes hozzáférési rendszer, amelyen keresztül az előfizetők illetve felhasználók a műsorszolgáltatásokat elérik, valamennyi műsorszolgáltató és kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó számára a versenyjogi szabályokkal összeegyeztethető tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő módon olyan műszaki szolgáltatásokat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy Engedélyes, vagy a vele szerződött műsorterjesztők által rendelkezésre bocsátott digitális vevődekóderek segítségével erre jogosított előfizetők, vagy felhasználók elérhessék a műsorszolgáltatók és kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók szolgáltatását. Így különösen sem Engedélyes, sem pedig a vele szerződött műsorterjesztő nem alkalmazhat olyan feltételes hozzáférési rendszert, amely valamely műsorszolgáltatói, kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtói, illetve előfizetői vagy felhasználói kört indokolatlanul kizár a szolgáltatás igénybevételéből. Engedélyes köteles biztosítani, hogy mind a saját, mind a vele szerződött műsorterjesztő feltételes hozzáférési szolgáltatásai tekintetében külön számviteli nyilvántartást vezessenek. 20

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk

4-> sir«titti s: ám : 1 f  : / ozk Orsi, 6 _ yü!és Hivatal a 4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk Étk4e 201 DEC Z 3. 2010. ÉVI... TÖRVÉNY A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓRÓL * Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben