HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA"

Átírás

1 HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA szeptember 5. Nemzeti Hírközlési Hatóság Antenna Hungária Zrt. Antenna Digitális Televízió Műsorterjesztő Kft. (b.a.) 1

2 Ez a Budapesten, szeptember 5-én kelt, valamint a március 25-én a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) által öt digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában kiírt pályázat feltételeinek megfelelő hatósági szerződés (továbbiakban: Hatósági Szerződés) a Magyar Köztársaság képviseletében eljáró NHH és a Pályázó az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u ) (továbbiakban: Pályázó ) és annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, az Antenna Digitális Televízió Műsorterjesztő Kft. (b.a.) (székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József utca , Cg: , továbbiakban: Engedélyes) (a továbbiakban mindhárom fél együttesen Felek ) között jött létre, alulírott helyen és napon, az alábbi kikötések és feltételek szerint. BEVEZETŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK TEKINTETTEL arra, hogy az NHH a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló évi LXXIV. törvény (Dtv.), az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.), a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) előírásai és követelményei alapján felhatalmazást kapott arra, hogy hatósági szerződést kössön. TEKINTETTEL arra, hogy az Engedélyes a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény alapján törvényesen működő és a Magyar Köztársaság joga szerint az illetékes cégbíróság által bejegyzett belföldi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely a Hatósági Szerződés megkötésekor a Pályázó 100%-os tulajdonában van. TEKINTETTEL arra, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az Európai Bizottságnak Az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról elnevezésű közleményét 1 a Digitális Átállás Stratégiáról (DÁS) szóló 1014/2007. (III. 13.) Kormányhatározattal magára nézve kötelezőnek fogadta el, ennek megfelelően az irányadó engedélyezési feltételekkel összhangban lehetővé kell tenni, hogy megvalósulhasson Magyarországon a digitális átállás. TEKINTETTEL arra, hogy az NHH a fentieknek megfelelően március 25 -én öt digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában pályázatot írt ki (a továbbiakban: Pályázat ) abból a célból, hogy a jelenleg működő analóg rendszerről való átállás a szolgáltatás nyújtásával megvalósulhasson. TEKINTETTEL arra, hogy a Pályázat keretében április 24-én érvényes ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat ) nyújtott be a) a Pályázó, és b) a Digital Broadcasting Kft., amely pályázók közül az NHH nyertesnek nyilvánította a Pályázót a jelen Hatósági Szerződés 3. mellékletét képező pályázati értékelés szerint, és melynek alapján a Pályázó és az Engedélyes jogosulttá váltak a Hatósági Szerződés megkötésére. TEKINTETTEL arra, hogy a Pályázó 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságot hozott létre, amely a jelen Hatósági Szerződés szerinti Engedélyes. TEKINTETTEL arra, hogy a jelen Hatósági Szerződést kötő Felek egyetértenek a következő célokban: 1 A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról. Brüsszel, COM(2005) 204 végleges 2

3 Dtv. és a kapcsolódó jogszabályok által támasztott követelmények és kötelezettségek teljesítése; az NHH által kiírt Pályázat pályázati kiírási dokumentációjában foglalt feltételek, követelmények és kötelezettségek teljesítése; a Pályázó által benyújtott Ajánlatban foglaltak megvalósítása; a digitális átállás elősegítése, a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása, a DÁS-sal és a Kormány által elfogadott hírközlés-politikával összhangban. EZENNEL a Felek, az előzőekben említettek és az itt leírt kölcsönös kötelezettségek és követelmények figyelembevételével, valamint az azokkal történő jogi azonosulás szándékával a következőkben állapodnak meg: FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK, HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A Hatósági Szerződésben a Hatósági Szerződés 2. számú mellékletét képező Pályázati Kiírási Dokumentációban rögzített fogalom-meghatározások és rövidítések alkalmazandók az alábbi eltérésekkel, illetve kiegészítésekkel: Ajánlat: a Pályázó által a Pályázatra benyújtott nyertes ajánlat; Bankgarancia: az Engedélyes által az Egyszeri Egyösszegű Pályázati Díj, a Pályázó üzleti terve alapján becsült éves Árbevétel Alapú Pályázati Díj, valamint a Pályázó kiépítési ütemterve alapján becsült frekvenciadíj 2 évnek megfelelő összegében az NHH részére átadott bankgarancia, illetve annak megújított változata; Engedélyes: A Hatósági Szerződést az NHH-val megkötő társaság, mely a nyertes Pályázó által létrehozott, a nyertes Pályázó 100 %-os tulajdonú magyarországi gazdasági társasága; Frekvenciahasználati jogosultság: az Üzemeltetési jogosultság keretébe tartozó Hálózathoz, illetve műsorszóró adóhoz rendelt rádiófrekvenciáknak a Dtv. szerinti frekvenciahasználati jogosultsága; GVH: a Gazdasági Versenyhivatal; Hálózat: A Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott kiépíthető átviteli rendszer és az ez által használt frekvenciák; Hatósági Szerződés: a jelen szerződés; Médiatartalommal kapcsolatos ügyeket felügyelő hatóság: az a hatóság, amelynek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a médiatartalommal kapcsolatos ügyek a hatáskörébe tartoznak; 3

4 Multiplex technikai szolgáltató: az olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amely a hozzá eljuttatott rádió- és televízióműsorokból, illetve más adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyamot állít elő, és ezt digitális műsorterjesztéssel továbbítja, vagy továbbíttatja; Műsorszóró adó: az Engedélyes által a földfelszínen telepített, a digitális televízió műsorok műsorszórása céljából rádiófrekvenciát használó adatátviteli berendezés; Pályázat: az NHH által március 25 -én öt digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában kiírt pályázat; Pályázati Kiírási Dokumentáció: A Hatósági Szerződés 1. számú mellékletét képező, a Pályázat céljából az NHH által kibocsátott, a Pályázaton történő részvétel és a pályázati eljárás részletes szabályait meghatározó pályázati kiírási dokumentáció; Pályázó: a Pályázat nyertese, az Antenna Hungária Zrt Budapest, Petzvál J. u székhelyű cég; Üzemeltetési jogosultság: az Engedélyest megillető jogosultság arra, hogy a Pályázó által Pályázaton elnyert öt digitális műsorszóró hálózatot üzemeltesse; Az itt kifejezetten meg nem határozott fogalmak az Eht.-ban és a Dtv.-ben meghatározott jelentéssel bírnak A Hatósági Szerződés általános célja A jelen Hatósági Szerződés általános célja, 1. CIKKELY A Hatósági Szerződés általános célja egyrészről, hogy feljogosítsa az Engedélyest arra, hogy az ETSI Szabványaival és Műszaki Előírásaival és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) által elfogadott szabványokkal 2 összhangban lévő, a Dtv. 8.. (2) bekezdésében foglalt digitális televízió műsorszóró szolgáltatást nyújtson a Magyar Köztársaság területén, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, a Pályázati Kiírási Dokumentációban, és a Műszaki Követelményeiben megfogalmazott előírásoknak és feltételeknek megfelelően, valamint az Eht.-ban, a Dtv. egyéb rendelkezéseiben, a Kormányrendeletben és a Ket.-ben foglalt szabályokkal összhangban; másrészről, hogy rögzítse a Pályázónak a Hatósági Szerződéshez 2. sz. mellékletként csatolt Ajánlatában a Pályázati Kiírási Dokumentáció szerint tett kötelezettségvállalásait, amelyek az Engedélyesre nézve maradéktalanul kötelezőek A Hatósági Szerződés elsőbbsége 2 Dtv pont szerinti európai szabvány 4

5 Amennyiben a Pályázati Kiírási Dokumentáció, vagy a Pályázati eljárás során létrejött bármely más jognyilatkozat vagy megállapodás és a Hatósági Szerződés rendelkezései között ellentmondás áll fenn, a Hatósági Szerződés rendelkezései az irányadók A Hatósági Szerződés kötőereje A felek megállapodnak, és az Engedélyes kifejezett nyilatkozatával elismeri, hogy a jelen Hatósági Szerződés az Eht. és a Dtv. rendelkezéseivel összhangban elektronikus hírközlésre vonatkozó szabálynak minősül Az Üzemeltetési jogosultság tartalma 2. CIKKELY A Hatósági Szerződés tárgya A Hatósági Szerződés alapján az Engedélyes jogosult a Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott öt digitális televízió műsorszóró hálózat együttes üzemeltetésére a Magyar Köztársaság teljes területén. Az üzemeltetési jogosultság magában foglalja az alábbiakat: a) a Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó kiépítése az Eht. szerinti engedélyezést követően; b) a Hálózathoz, illetve műsorszóró adóhoz rendelt rádiófrekvenciáknak a Dtv. szerinti frekvenciahasználati jogosultsága; c) a Hálózaton műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő digitális szolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása közvetlenül az előfizetők, illetve felhasználók részére ingyenesen vagy előfizetői díj fejében; és d) a Hálózaton más műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók (így különösen a multiplex technikai szolgáltatók) és a műsorszolgáltatók, valamint a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók részére műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő digitális szolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás (így különösen a multiplex technikai szolgáltatás) nyújtása. 3 Engedélyes az Üzemeltetési jogosultság tartalmát képező szolgáltatásokat az Eht. és a Dtv.- ben előírt feltételekkel jogosult nyújtani Az Üzemeltetési jogosultság időtartama Az Üzemeltetési jogosultságot az Engedélyes a Hatósági Szerződés aláírásának napján szerzi meg. 3 Dtv. 8. (2) bekezdés 5

6 Az Engedélyes köteles a Pályázó által ajánlott Teljes Pályázati Díjnak a Hatósági Szerződés pontjában meghatározott egyszeri díjas részét az NHH Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott bankszámlájára a Hatósági Szerződés aláírását követő 8 napon belül hiánytalanul átutalni. Amennyiben Engedélyes a Pályázati Díj egyszeri díjas részét, illetve a Teljes Pályázati Díj megfelelő részét a Hatósági Szerződés megkötését követő 8 napon belül nem utalja el, az NHH 4. Cikkely szerinti szankciókat érvényesítheti. Az Engedélyes a Hatósági Szerződés aláírásától számított 12 évre szerzi meg az Üzemeltetési jogosultságot A frekvenciahasználati jogosultság időtartama A frekvenciahasználati jogosultság időtartama az Üzemeltetési jogosultság időtartamához igazodik, azzal, hogy az Engedélyest a frekvenciahasználati jogosultságot a Teljes Pályázati Díj fizetési kötelezettség teljesítésének napján szerzi meg, és az Üzemeltetési jogosultság megszűnésével együtt, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik A műsorterjesztési jogosultság és a kiegészítő digitális szolgáltatások időtartama A 2.1 c) és a 2.1 d) pontban foglalt jogosultságok időtartamára a 2.3 pontban foglaltak irányadóak Az Üzemeltetési jogosultsággal együttjáró kötelezettségek Az Engedélyest az Üzemeltetési jogosultság mellett terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a Hatósági Szerződés 3. és 7. cikkelye szabályoz. Engedélyes a Hatósági Szerződés szerinti kötelezettségeit alvállalkozó igénybevételével is teljesítheti, mely esetben az alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mint sajátjáért. Az Engedélyes és a Pályázó a jelen Hatósági Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségért, ide értve az alvállalkozók által teljesített kötelezettségeket is, egyetemlegesen felel, még abban az esetben is, ha a jelen Hatósági Szerződés a Pályázót az egyes kötelezettségeknél külön nem nevesíti kötelezettként A Hatósági Szerződés jogerős és végrehajtható határozattá minősítése Az Engedélyes és a Pályázó a Ket (3) bekezdésében foglalt előírás alapján, saját szerződésszegése esetére aláveti magát a Ket. 77. (2) bekezdésének, mely alapján a Hatósági Szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minősül. Felek rögzítik, hogy amennyiben Engedélyes a Hatósági Szerződést megszegi, az NHH az addigi teljesítések figyelembevételével hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről. 6

7 3. CIKKELY Az Engedélyes által fizetendő díjak Az Üzemeltetési jogosultság keretében megszerzett jogokért és a Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott frekvenciák használatáért az Engedélyes kötelezettséget vállal Pályázati díj és a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt díjak megfizetésére: 3.1. Pályázati díj összege, megfizetésének módja Egyszeri egyösszegű pályázati díj A díj ,- HUF, azaz háromszázhatvanmillió forint Árbevétel alapú pályázati díj Az árbevétel alapú díj mértéke az árbevétel 3%-a. Árbevételnek minősül az Engedélyesnek a számviteli törvény rendelkezései szerinti azon árbevétele, amely az üzemeltetési jogosultság alapján nyújtott szolgáltatásokból származik. Ilyen bevételnek minősül különösen a hálózat üzemeltetéséből, a műsorterjesztésből, más egyéb értéknövelt szolgáltatásokból vagy hálózati és/vagy infrastrukturális elemek bérbeadásából, hirdetési és reklám szolgáltatások értékesítéséből származó bevétele. Ha az Engedélyes a fenti körbe tartozó valamely szolgáltatást vagy szolgáltatásokat vele irányítási viszonyban lévő más gazdasági társaságon vagy gazdasági társaságokon keresztül nyújtja, akkor a pályázati díj alapját az Engedélyes és vele irányítási viszonyban álló gazdasági társaságok vonatkozó bevételeinek konszolidálásával kell kiszámítani. Az Engedélyes köteles a saját és az üzemeltetési jog alá tartozó tevékenységet végző, irányítása alatt álló gazdasági társaságok éves auditált beszámolóját minden évben az NHH számára megküldeni a bevételi bontás részletes bemutatásával. Az NHH vagy az általa megbízott könyvvizsgáló jogosult az árbevételi adatokat ellenőrizni. Az ellenőrzéshez az Engedélyes köteles minden rendelkezésére álló adatot a hatóság számára rendelkezésre bocsátani. Az Engedélyes magatartása nem irányulhat az árbevétel szándékos csökkentésére, elrejtésére. A Pályázati kiírási dokumentáció ezen pontjának megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Pályázati díj megfizetésének módja A pont szerinti egyszeri díj, a Hatósági Szerződés aláírásától számított 8 napon belül esedékes, amelyet a Magyar Államkincstár által vezetett számú előirányzat felhasználási keretszámlára történő utalással kell megfizetni. A pont szerinti árbevétel alapú díj évente utólag fizetendő, az Üzemeltetési jogosultság időtartama alatt a társaság auditált beszámolójának közgyűlés általi elfogadását követő 8 napon belül (nem Rt esetében a vonatkozó előző üzleti év lezárásának napját követő 8 napon belül), de legkésőbb minden naptári év június 15.-én esedékes azzal, hogy az utolsó évi díj az 4 Pályázati kiírás, pont 7

8 Üzemeltetési jogosultság megszűnését követő június 15.-én esedékes. Az éves pályázati díjat a Magyar Államkincstár által vezetett számú előirányzat felhasználási keretszámlára történő utalással köteles megfizetni. A számlaszám esetleges változásáról az NHH legalább az esedékességet megelőző 15 napon belül köteles értesíteni az Engedélyest Frekvencia díj Az Engedélyes a Pályázati Kiírási Dokumentációban meghatározott frekvenciák használatáért a hatályos jogszabályok által előírt díjakat, a jogszabályban rögzített módon köteles fizetni A Bankgaranciák megújítására vonatkozó kötelezettség A Felek megállapítják, hogy a Pályázó Ajánlatához csatolta a Pályázati Kiírási Dokumentáció szerinti Bankgaranciát. A pont szerinti díj biztosítékául szolgáló bankgarancia fedezeti összegének alapját a Pályázó által beadott üzleti tervben szereplő árbevétel, illetve a második évet követően az Engedélyes előző évi árbevétele alapján kell meghatározni. A 3.2. pont szerinti frekvenciadíj biztosítékául szolgáló bankgarancia fedezeti összegének alapját a Pályázó által beadott hálózat kiépítési ütemtervnek, a hálózatok teljes kiépítését követően az Engedélyes tényleges frekvenciadíj-fizetési kötelezettségének megfelelően kell meghatározni. Engedélyes köteles a fenti fedezeti összegek alapjának kétszeresét biztosító Bankgaranciát a Hatósági Szerződés hatálya alatt folyamatosan megújítani, vagy olyan Bankgaranciát szolgáltatni, amely a Hatósági Szerződés teljes időbeli hatálya alatt megújítás nélkül állandó fedezetet biztosít. 4. CIKKELY Az Engedélyes díjfizetéssel kapcsolatos mulasztásainak szankciói 4.1. Amennyiben az Engedélyes a Pályázati díj bármely részének megfizetésével késedelembe esik, az NHH választása szerint - az alábbi szankciók bármelyikét vagy azokat együttesen érvényesítheti az Engedélyessel szemben: a) a Bankgaranciákat az elmulasztott díjfizetés és annak a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatai mértékéig lehívhatja; b) érvényesíthet minden kárt Engedélyessel szemben, amit a bankgarancia nem fedez; c) a Hatósági Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Felek megállapítják, hogy Engedélyes részéről a Hatósági szerződésben szabályozott bármely díjfizetés elmulasztása, mint szerződésszegés a Ptk ában rögzített esemény beálltának minősül, amely megalapozza az NHH Bankgarancia lehívásához való jogát a Pályázati díj tekintetében Amennyiben a Hatósági Szerződés hatálya alatt bármikor a Bankgarancia NHH részéről történő részbeli lehívására sor kerül a 4.1. a) pont szerint, Engedélyes köteles a Bankgaranciát 8

9 olyan módon megújítani, hogy a lehívástól számított 30 (harminc) napon belül a Bankgarancia a Hatósági Szerződés 3.2. pontjában meghatározott feltételeknek megfeleljen mind összegszerűség, mind lejárat tekintetében Amennyiben a Pályázati Díj egyszeri díjas részének, illetve a Teljes Pályázati Díj megfelelő részének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét az Engedélyes nem teljesíti, vagy a Bankgarancia megújítására vonatkozó 4.3. pontban foglalt kötelezettséget Engedélyes nem teljesíti maradéktalanul a 30 napos határidő elteltével, az NHH jogosult a Hatósági Szerződést a pont alapján felmondani és a Bankgaranciából a tényleges tartozás és kamatainak megfelelő összeget lehívni A frekvenciák kijelölése 5. CIKKELY Hatósági engedélyezési eljárások Az NHH az Engedélyes által a Hatósági Szerződés keretében üzemeltetett Műsorszóró adók műsorszórásra felosztott frekvenciáit a benyújtott besugárzási tervek alapján jelöli ki az Eht. és a Dtv., valamint a vonatkozó külön jogszabályok szerint lefolytatott frekvenciakijelölési eljárás keretében. A Műsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza: a) a Frekvencia díjat, b) a Műsorszóró adó telepítésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit és előírásait, c) a hálózat, illetve a jogosultság megjelölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a hálózatba, vagy a Műsorszóró adóhoz illeszkedő műszaki és ellátási jellemzőket biztosító másik frekvenciára cserélhető, d) a Hatósági Szerződés számát és megkötésének időpontját, e) a digitális televízió-műsorszóró hálózat, Műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságához kapcsolódó meghatározott feltételrendszert, f) az esetlegesen külön jogszabályban meghatározott feltételeket Rádióengedély kiadása Az NHH a műsorszóró adók rádióengedélyét az előző pont szerinti jogerős frekvenciakijelölésben foglaltak teljesítése esetén adja ki. Az NHH műsorszóró adók rádióengedélyét az Üzemeltetési jogosultság lejártáig adja ki az Engedélyes részére Frekvenciacsere, rádióengedély visszavonása Ha az NHH által az 5.2 pont alapján kiadott rádióengedélyt nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben az NHH visszavonja az Engedélyesnek fel nem 5 Dtv. 15. és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 6 Dtv. 16. (1)-(3) 9

10 róható okból, az NHH a frekvenciahasználati jogosultság feltételeit teljesítő más frekvenciát jelöl ki, és erre rádióengedélyt ad ki, illetve szükség esetén megfelelően módosítja a rádióengedélyeket. A frekvenciacsere keretében kiadott új frekvencia akkor teljesíti a Frekvenciahasználati jogosultság feltételeit, ha a jogosultság megszerzésének időpontjához képest a jogosultsághoz tartozó vételkörzet az ellátott lakosság számát tekintve a természetes népességfogyást nem számítva 5 %-nál nagyobb mértékben nem csökken, a műsorok vételi módja nem lesz hátrányosabb. A rádióengedély visszavonásáról szóló határozat az új rádióengedély közlésével lép hatályba. A frekvenciacsere nem jelenti a Hatósági Szerződés módosítását. 6. CIKKELY Műszaki előírások 6.1. A Műszaki Követelmények betartására vonatkozó kötelezettség Az Engedélyes kötelezettséget vállal az engedély időtartama alatt a Hatósági Szerződéshez csatolt Pályázati Kiírási Dokumentációban foglalt Műszaki Követelmények maradéktalan megtartására és teljesítésére A Hatósági Szerződéssel való kapcsolat A jelen Hatósági Szerződéshez csatolt Pályázati Kiírási Dokumentációban foglalt Műszaki Követelmények a jelen Hatósági Szerződésnek szerves és elidegeníthetetlen részét képezik a Hatósági Szerződés hatályának teljes időtartama alatt Módosítások A jelen Hatósági Szerződéshez csatolt Pályázati Kiírási Dokumentációban foglalt Műszaki Követelményekben foglaltak módosítására csak a Felek egyező akaratával, írásban kerülhet sor. 7. CIKKELY Az Engedélyes Pályázati Díj fizetésén kívüli egyéb kötelezettségei Engedélyes a Hatósági Szerződés 3. Cikkelyében rögzített díjfizetési kötelezettségeken túlmenően az alábbi kötelezettségek teljesítésére köteles a Hatósági Szerződés teljes időtartama alatt Műsorterjesztéshez kapcsolódó kötelezettségek Általános kötelezettségek Engedélyes köteles az Eht., a Dtv. és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi bejelentési, adatszolgáltatási, díjfizetési és egyéb kötelezettségeknek eleget tenni, és ezek teljesítését az alvállalkozó felé is érvényesíteni. Ennek keretében köteles az alábbi kötelezettségeket teljesíteni: 10

11 a) A Műsorterjesztési szolgáltatás megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség Engedélyes a műsorterjesztési szolgáltatás megkezdését, az Eht. és a Dtv. vonatkozó szabályainak megfelelően köteles bejelenteni. Az NHH az Engedélyest, mint bejelentőt a bejelentésben közölt adatoknak megfelelően bejegyzi az elektronikus hírközlő hálózatokról és elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába, és a bejelentés időpontjától számított 8 (nyolc) napon belül a nyilvántartásba vétel tényét visszaigazolja, egyúttal az Engedélyes írásos kérelmére igazolást állít ki a végezhető tevékenységek megjelölésével. b) Adatszolgáltatási kötelezettség Engedélyes köteles külön-külön az általa a Hatósági Szerződéssel összefüggésben végzett egyes tevékenységeivel kapcsolatosan a Dtv. és az Eht. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adatszolgáltatást teljesíteni. c) Piacfelügyeleti díjfizetés Engedélyes az elektronikus hírközlésből származó előző évi nettó árbevétele után a hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékű piacfelügyeleti díj fizetésére köteles Műsortartalmi kötelezettségek Az Engedélyes köteles a Hatósági Szerződés hatályának teljes tartama alatt eleget tenni a Dtv aiban rögzített, a vélemények sokszínűségét szolgáló kötelezettségeknek, különösen: a) Alkotmányos kötelezettségek Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, valamint az évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, május 5-én kelt európai egyezményben, és kiegészítő Jegyzőkönyvében részes valamely állam joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató műsorának tartalmáért az Engedélyes, mint műsorterjesztő nem felelős, kivéve az Rttv.-ben meghatározott eseteket. A médiatartalommal kapcsolatos ügyeket felügyelő hatóság erre vonatkozó döntése alapján azonban Engedélyes köteles a műsor műsorterjesztését felfüggeszteni, illetve megszüntetni. Engedélyes, mint műsorterjesztő nem terjeszthet olyan műsort, amely az Rttv. 3. és 4/A. -aiban foglalt alapelveknek nem felel meg. A terjesztett műsorok tartalmáért az Rttv.-ben foglaltak szerint a műsorszolgáltató felel. b) A műsorterjesztés semlegességét szolgáló kötelezettségek Engedélyes, mint műsorterjesztő az általa továbbított műsorok között kizárólag gazdasági és műszaki jellemzők szerint tehet különbséget, és - a nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli megőrzésére, védelmére, és támogatására vonatkozóan a külön törvényben meghatározottak kivételével - nem tehet különbséget a műsorok között a tartalmuk alapján. 11

12 7.1.3 Továbbítási kötelezettségek Az Engedélyest, - a Dtv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén - mint médiapolitikai szempontból meghatározó jelentőségű műsorterjesztőt terhelik a Dtv.- ben meghatározott továbbítási kötelezettségek, amelyek magukban foglalják a Dtv. szerinti szerződéskötési kötelezettségeket és a közszolgálati műsorok továbbítására vonatkozó kötelezettséget is Szerződéskötési kötelezettségek a) Általános szabályok Az Engedélyest, vagy az engedélyes által megbízott műsorterjesztőt a DVB-T hálózatokon folytatott műsorterjesztési szolgáltatások tekintetében szerződéskötési kötelezettség terheli az alábbi b) d) pontokban meghatározott jogosult műsorszolgáltatókkal szemben a Dtv. 39. (2) bekezdés b)-c) pontja és a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (e pontban Kormányrendelet) értelmében. Az Engedélyes, vagy az Engedélyes által megbízott műsorterjesztő a Kormányrendelet 3. (1) bekezdés 11. pontja alapján kötelezett szolgáltatónak minősül, hiszen olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amelyre nézve jogszabály szerződéskötési kötelezettséget állapított meg (a továbbiakban: Kötelezett Szolgáltató). A Dtv. 39. (2) bekezdésében megállapított szerződéskötési kötelezettség tárgya hozzáférés nyújtása hálózati szerződés keretében nagykereskedelmi műsorterjesztési szolgáltatásokhoz, valamint amennyiben ez alkalmazható, a Kötelezett Szolgáltató a műsorszolgáltatóval kötött megállapodás alapján a műsorért a műsorterjesztési szolgáltatás előfizetőitől a műsorszolgáltató részére díjat szedhet (műsordíj). A hálózati szerződés megkötésére, tartalmára, teljesítésére, módosítására, és megszűnésére a Kormányrendeletet kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a Kötelezett Szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatás indulása előtt legalább 30 nappal köteles az NHH számára bejelenteni, hogy a jelen pont szerinti szerződéskötési kötelezettség alapján a megállapodás (a műsorterjesztésre vonatkozó hálózati szerződés) létrejött-e. Amennyiben a szerződés ezen időpontig nem jött létre a Kötelezett Szolgáltató köteles bemutatni ennek okait. A Kötelezett Szolgáltató amennyiben a Jogosult Szolgáltató e pont szerinti műsorának terjesztését megszüntetné, vagy szüneteltetné, legalább 30 nappal műsorterjesztés megszüntetése, vagy szünetelése előtt köteles írásban, részletes indokolással ellátva jelezni az NHH felé. A hálózati szerződéssel kapcsolatban a Jogosult Szolgáltató, illetve a Kötelezett szolgáltató az Eht a szerinti jogvitát kezdeményezhet. 12

13 b) Az állampolgárok tájékozódását szolgáló műsorszolgáltatók A Kötelezett Szolgáltatót az a) pontban megjelölt szerződéskötési kötelezettség terheli az állampolgárok tájékozódását szolgáló legalább két, hír- illetve közéleti tartalmú műsorokat szolgáltató, a Dtv. hatályba lépésekor legalább négy éve működő televíziós műsorszolgáltatókkal szemben. E Jogosult Szolgáltatók egy-egy műsorát a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező A Hálózaton köteles terjeszteni a Kötelezett Szolgáltató. c) Általános tematikájú országos kereskedelmi műsorszolgáltatók A Kötelezett Szolgáltatót az a) pontban megjelölt szerződéskötési kötelezettség terheli legfeljebb négy általános tematikájú országos műsorszolgáltatóval szemben (Jogosult Szolgáltatók). A jelen Hatósági Szerződés hatálybalépésekor a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók esetében e kötelezettség akkor áll fenn, ha a Pályázat eredményének közzétételét követő 60 (hatvan) napon belül kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, és a hálózati szerződés megkötésével vállalják, hogy műsorukat a Dtv. 43. (1) bekezdésében foglalt legnagyobb vagy második legnagyobb lakossági elérésű, nem mobil vételű digitális televízió műsorszóró hálózaton a műsorterjesztési szolgáltatás indulásával körzetenként elérhetővé teszik, valamint műsoruk analóg földfelszíni műsorszórásának leállítását körzetenként július 1-jéig megkezdik, és június 30-ig befejezik. A Kötelezett Szolgáltatót az a) pontban megjelölt szerződéskötési kötelezettség csak a Jogosult Szolgáltatók műsorának szabad vételű terjesztésére vonatkozó ajánlat esetén terheli. Amennyiben a jelen Hatósági Szerződés hatálybalépésekor a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók a Pályázat eredményének közzétételét követő hatvan napon belül nem adnak kötelezettségvállaló nyilatkozatot, illetve a hálózati szerződés megkötésével nem vállalják, hogy műsoruk analóg földfelszíni műsorszórásának leállítását körzetenként július 1-jéig megkezdik, és június 30-ig befejezik, az Engedélyes, illetve az Engedélyes által megbízott műsorterjesztő e műsorszolgáltatók műsorát nem terjesztheti a DVB-T hálózatokon. d) Országos rádió közműsorszolgáltatók A Kötelezett Szolgáltatót az a) pontban megjelölt szerződéskötési kötelezettség terheli a legalább három éve működő országos rádió közműsorszolgáltatókkal szemben. E Jogosult Szolgáltatók műsorát a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező A Hálózaton köteles terjeszteni a Kötelezett Szolgáltató. 13

14 7.2. Mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek Szerződéskötési kötelezettség Az Engedélyest, vagy az Engedélyes által megbízott műsorterjesztőt a DVB-H hálózaton folytatott műsorterjesztési szolgáltatások tekintetében szerződéskötési kötelezettség terheli az állampolgárok tájékozódását szolgáló, a Dtv. törvény hatályba lépésekor legalább négy éve működő televíziós műsorszolgáltatókkal szemben a Dtv. 39. (2) bekezdés b) pontja és Kormányrendelet értelmében. Ezen szerződéskötési kötelezettségre a fenti pontban foglalt szabályok megfelelően alkalmazandók Műsorterjesztési szolgáltatás nyújtása más műsorterjesztők részére Az Engedélyes, illetve az általa megbízott műsorterjesztő jogosult más műsorterjesztők részére mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatást (a továbbiakban: nagykereskedelmi mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatás) nyújtani. A nagykereskedelmi mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatás keretében az Engedélyes vagy az általa megbízott műsorterjesztő köteles az egyenlő elbánás elvének megfelelően kialakítani a szerződéses feltételeit. Az egyenlő elbánás elvét az Eht. szerint kell értelmezni. Ennek megfelelően különösen abban az esetben teljesül az egyenlő elbánás elve, ha az Engedélyes a tájékoztatás, a műsorszóró kapacitások lekötése, a kereskedelmi ajánlatok kidolgozása, az üzemeltetés valamint az esetleges hálózati beruházások, bővítések vonatkozásában nem tesz indokolatlan különbséget a szolgáltatás igénybevevői között. Az Engedélyes vagy az általa megbízott műsorterjesztő az egyenlő elbánás elvének úgy is eleget tehet, hogy a nagykereskedelmi mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatás kapacitásának túlnyomó részét olyan csomag számára tartja fenn, amely minden műsorterjesztő számára egyenlő feltételek mellett vehető igénybe, míg a fennmaradó rendelkezésre álló kapacitást a műsorterjesztők egyéni igényei szerint alakítja ki Kizárt műsorszolgáltatók Amennyiben a jelen Hatósági Szerződés hatálybalépésekor a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók a Pályázat eredményének közzétételét követő hatvan napon belül nem adnak kötelezettségvállaló nyilatkozatot, illetve a hálózati szerződés megkötésével nem vállalják, hogy műsoruk analóg földfelszíni műsorszórásának leállítását körzetenként július 1-jéig megkezdik és június 30-ig befejezik, az Engedélyes, illetve az Engedélyes által megbízott műsorterjesztő e műsorszolgáltatók műsorát nem terjesztheti a DVB-H hálózaton sem. 14

15 7.3. Kiegészítő digitális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kötelezettségek Tájékoztatási kötelezettség Amennyiben a Hatósági Szerződés alapján Engedélyes rendelkezésére álló adatátviteli kapacitást nem teljes mértékben köti le a műsorterjesztés, és Engedélyes a fennmaradó szabad kapacitást kiegészítő digitális szolgáltatás és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára használja, illetve más számára ilyen szolgáltatás nyújtása céljából átengedi, köteles az adatátviteli kapacitás ilyen felhasználásáról, annak módjáról és mértékéről az NHH-t a pont szerint készített beszámolókban tájékoztatni A szabad kapacitás felhasználásnak mértéke Felek rögzítik, hogy Engedélyes a Hatósági Szerződés keretében üzemeltetett digitális műsorszóró hálózaton, illetve adón kiegészítő digitális szolgáltatás és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljaira a fent meghatározott szabad kapacitás az átviteli hálózatban rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás legfeljebb 15%-áig használható fel Bejelentési kötelezettség nyilvántartásba vétel céljából Amennyiben az Engedélyes által nyújtott kiegészítő digitális szolgáltatás szerkesztett szöveges, vagy televíziós műsorszolgáltatásnak nem minősülő képi tartalmak közzétételét, vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételét is magában foglalja, és a műsorterjesztés során a műsor jelekkel együtt vagy kiegészítő műszaki megoldással, nem kizárólag egyedi lekérdezés alapján továbbított jelekkel működik, Engedélyes, mint szolgáltató nyilvántartásba vétel céljából a szolgáltatás megkezdése előtt köteles bejelenteni a szolgáltatást az NHH-nak. A bejelentésben meg kell jelölni a szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és annak a büntetlen előéletű személynek a nevét és lakcímét, aki a sajtó- és más törvény szerinti felelősséget viseli a tevékenységért A kiegészítő digitális szolgáltatás tartalmára vonatkozó kötelezettségek Az Engedélyes által nyújtott kiegészítő digitális szolgáltatás tartalmára vonatkozóan Engedélyes köteles az Rttv aiban és 4/A.-5/F. -aiban és 89. -ában foglalt előírásokat, valamint a külön jogszabályban foglaltakat megtartani A felhasználók, illetve előfizetők tájékoztatása, kedvezményes vevődekóder forgalmazási rendszer Az Engedélyes köteles a felhasználók és előfizetők tájékoztatását, valamint digitális vevődekóder kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó rendszer kialakítását és működtetését biztosítani az alábbi feltételek szerint Tájékoztató internetes oldal kialakítása Az Engedélyes köteles a felhasználók, előfizetők és forgalmazók tájékoztatása érdekében internetes oldalt kialakítani és azon minden olyan információt jól strukturált, könnyen 15

16 kezelhető formában elhelyezni, amely a digitális átállással, a digitális földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatás fogyasztói igénybevételével, használatával kapcsolatos. Az internetes oldalnak magyar nyelvűnek és közérthető stílusúnak kell lennie, részletes információkat kell tartalmaznia a szolgáltatás igénybevételének módjáról, az igénybevételhez szükséges valamennyi eszközről, különös tekintettel a vevődekóderekre, azok műszaki jellemzőire, a vevődekóder szolgáltatásaira, árára, beszerezhetőségére, és azok kiegészítő digitális szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságára. Az Engedélyes köteles az internetes oldal az Ajánlatban ismertetett tartalommal és szolgáltatásokkal való működtetését 183 nappal a simulcast sugárzás indulása előtt, vagy ha ez az időpont a hatósági szerződés megkötését megelőzi, a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül megkezdeni, és legalább az átállást követő 183 napig folyamatosan üzemeltetni Tájékoztató kampány Az Engedélyest együttműködési kötelezettség terheli minden olyan személlyel vagy szervezettel szemben, amely számára jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze a digitális átállás tárgyában tájékoztatási feladatot ír elő, valamint az Engedélyes működjön együtt az érintett piaci szereplőkkel is. a) Az Engedélyes köteles tájékoztató kampányt indítani a digitális átállás jelentéséről, folyamatáról és hatásáról, különös tekintettel az analóg műsorszórás ellátottsági területenkénti lekapcsolásának idejére és módjára. b) A kampánynak a simulcast sugárzás megkezdése előtt 60 nappal kell indulnia és a simulcast teljes ideje alatt kell tartania. Az Engedélyesnek a kampány során negyedéves rendszerességgel be kell nyújtania a kampányadatokat, amelyet egy, az ajánlatban megnevezett független monitoring cég készít, és az Engedélyes saját pénzügyi és tartalmi kimutatásait, amelyek alapján az NHH ellenőrzi az a) és b) pontban foglalt kötelezettségek teljesülését Tájékoztató füzet Az Engedélyes köteles tájékoztató füzetet készíteni és kiadni a digitális műsorszórás igénybevételéhez szükséges eszközökről, különös tekintettel a digitális vevődekóderekre és a vételhez szükséges antennára. a) A tájékoztató füzetnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: aa) magyar nyelven, közérthető formában tartalmazza a digitális földfelszíni műsorvételhez szükséges eszközök, különösen a digitális vevődekóder és a tetőantenna vásárlása során figyelembe veendő szempontokat; ab) tartalmaznia kell a kereskedelmi forgalomban kapható földfelszíni digitális műsorvételre alkalmas digitális vevődekóderek, illetve földfelszíni digitális 16

17 műsorvételre alkalmas digitális vevődekódert tartalmazó személyi videófelvevő készülék (PVR) objektív ismertetőjét, különös tekintettel azok szolgáltatásaira, műszaki paramétereire, árára, beszerezhetőségére, és azok kiegészítő digitális szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságára, valamint üzemeltetésére; ac) tartalmaznia kell a vételhez szükséges tetőantennák objektív ismertetőjét, különös tekintettel azok műszaki paramétereire, árára, beszerezhetőségére, valamint felszerelésük, üzembe helyezésük, csatlakoztatásuk módjára. b) Az Engedélyes köteles a tájékoztató füzetet ba) a simulcast megkezdését megelőző 60. naptól a simulcast végéig ingyenesen terjeszteni, bb) amennyiben új eszközök kerülnek forgalomba, tartalmát negyedévente frissíteni, bc) az átállás befejeződéséig legalább egy millió példányszámban kinyomtatni és terjeszteni. c) A tájékoztató füzet tervezetét Pályázó Ajánlatának K.2.3 pontja ( o) tartalmazza Információs Központ Az Engedélyes köteles legalább egy darab központi információforrást (Információs Központ) kialakítani. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a fogyasztók az Információs Központot személyesen, telefonon, faxon, interneten és postai úton elérjék az alábbi módon és feltételek szerint: a) Az Információs Központnak legalább egy a fogyasztók számára nyitva álló helyiséget (ügyfélszolgálati irodát) kell fenntartani, ahol a nyitva tartás ideje alatt a fogyasztói igényekhez igazodó számban kell ügyfélszolgálati munkatársaknak a fogyasztók rendelkezésére állnia (Információs Pont). b) Az Információs Pontnak tömegközlekedéssel és gépjárművel egyaránt jól megközelíthető, forgalmas helyen kell lennie. c) Az Információs Központ és az Információs Pont működtetését Az Engedélyes köteles a simulcast sugárzás megkezdése előtt 183 nappal, vagy ha ez az időpont a hatósági szerződés megkötését megelőzi, a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül megkezdeni és az Információs Központ és az Információs Pont teljes kiépítettségben való működését legalább az átállást követő 183 napig folyamatosan biztosítani. d) Az Engedélyes jogosult az Információs Pont telephelyét az adóhálózatok kiépítésének ütemezéséhez igazítva változtatni. e) Az Információs Központnak telefonon heti hét nap, napi 24 órában a fogyasztók által elérhetőnek kell lennie, úgy, hogy napi 12 órában telefonos ügyfélszolgálati munkatárs is elérhető legyen. Az ügyfélszolgálati munkatárs kapcsolásáig szükséges várakozási idő átlagosan az esetek 95%-ában nem haladhatja meg a 90 másodpercet. 17

18 f) Az Információs Központ telefonos és faxon keresztüli elérésére az Engedélyes köteles ingyenesen hívható zöldszámot biztosítani. g) Az Információs Központba telefonon, faxon, en vagy webes felületen keresztül érkezett kérdésekre az Engedélyes köteles a technológiai sajátosságokat figyelembe vevően ésszerű időben érdemi választ adni. h) Az Engedélyes köteles a pontban leírt internetes oldalt az információs központ részeként üzemeltetni A kedvezményes, illetve támogatott digitális vevődekóder Az Engedélyes köteles a felhasználó, illetve előfizető számára biztosítani, hogy az alábbi rendszerben egy összegben vagy kedvezményes módon digitális vevődekódert vásárolhasson közvetlenül az Engedélyestől, vagy megbízottjától. Az Engedélyes köteles digitális vevődekóder kedvezményes, és amennyiben előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatást is nyújtani kíván támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó rendszer kialakítására és működtetésére az alábbi feltételek szerint. Az Engedélyes köteles legalább egy, az általa nyújtani tervezett digitális földfelszíni televízió műsorterjesztés vételére, valamint az ajánlatban vállalt interaktív kiegészítő digitális szolgáltatások igénybe vételére alkalmas digitális vevődekóder, egyösszegű, kedvezményes és amennyiben előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatást is nyújtani kíván támogatott forgalomba hozatalára rendszert kialakítani az alábbi feltételek szerint: a) Az Engedélyes köteles a digitális vevődekódert részletfizetéses konstrukcióban kiskereskedelmi forgalomba hozni oly módon, hogy aa) a vevődekóder áfával növelt árának egyes részletei, beleértve a kezdő részletet is, nem haladhatják meg a mindenkori minimálbér 1 százalékát, ab) házhozszállítás esetén, a vevődekóder áfával növelt árának szállítási költséget is tartalmazó egyes részletei, beleértve a kezdő részletet is, nem haladhatják meg a minimálbér 1 százalékát; b) A vevődekóder nettó kiskereskedelmi vételára nem haladhatja meg a magyarországi vezető műszaki áruházláncokban kapható hasonló tulajdonságú berendezés 5 százalékkal növelt nettó értékét; c) Az Engedélyes köteles a digitális vevődekóder terjesztésére olyan értékesítési hálózatot kialakítani, amely minden megyében legalább egy, a fővárosban arányosan elosztva legalább négy a fogyasztók számára igénybe vehető egységgel rendelkezik; d) Az Engedélyes köteles a pontban meghatározott internetes oldalon és a pontban meghatározott Információs Központban a digitális vevődekóder megrendelhetőségét biztosítani; e) Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy a digitális vevődekóder az értékesítési hálózatban rendelkezésre álljon, illetve, hogy megrendeléstől számított legfeljebb 15 napon belül kiszállításra kerüljön; f) Szállítás esetén a szállítási költség nem haladhatja meg a csomagküldő rendszerek esetében szokásosnak tekintett árszintet; g) A forgalomba hozott digitális vevődekóder menürendszerének alapbeállítás szerint magyar nyelvűnek kell lennie; h) A forgalomba hozott digitális vevődekódernek olyan feltételes hozzáférési rendszerrel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy a szülők korlátozhassák a kiskorúak számára nem ajánlott tartalmakhoz való hozzáférést; 18

19 i) Az Engedélyes köteles az általa forgalomba hozott vevődekóderhez a használati utasításon túl mellékelni egy magyar nyelvű üzembe helyezési tájékoztatót. Az Engedélyes köteles a fenti követelményeknek megfelelő kedvezményes vevődekóder forgalmazási rendszer működtetését 90 nappal a simulcast sugárzás indulását megelőzően, vagy ha ez az időpont a hatósági szerződés megkötését megelőzi, a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül megkezdeni és legalább az átállást követő 183 napig folyamatosan fenntartani Közreműködés az analóg földfelszíni sugárzás lekapcsolásában A Dtv. 44. (1) bekezdése értelmében a közszolgálati műsorszolgáltató műsora analóg szórásának leállítására a műsorszóró hálózatban található adónként kerülhet sor, amennyiben ezen analóg adó vételkörzetében a lakosság digitális földfelszíni műsorszórási ellátottsága és a digitális műsorterjesztési szolgáltatás vételére alkalmas készülékkel rendelkező háztartások aránya ezt lehetővé teszi. A Pályázó, illetve az Engedélyes köteles felmérni a földfelszíni digitális műsorszórással ellátott területek nagyságát, állapítsák meg az ellátatlan területeket. Az egyes területeken a működő, közszolgálati ellátást biztosító analóg adó állomás csak akkor kapcsolható ki, ha a földfelszíni digitális vétel feltételei az adott területen biztosítottak. A nagy és kisteljesítményű adók vizsgálatát egyaránt el kell végezni és a kikapcsolás az Engedélyes javaslatára az NHHval egyeztetett időpontban, a vételi és a digitális átállás egyéb feltételeinek fennállása esetén (pl. digitális vevődekóderek megléte vagy kábel és műholdas vétel megléte) lehetséges. A Pályázó, illetve az Engedélyes köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy az adott ellátási területen a fogyasztókat legrövidebb időn belül ellássák digitális vevődekóderekkel és a digitális átállás befejezhető legyen. A Pályázó, illetve az Engedélyes köteles a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók analóg adóhálózatának kikapcsolásának feltételeit és ütemezését e műsorszolgáltatókkal egyeztetni. 7.6 Az analóg és digitális hálózatok párhuzamos sugárzásának időrendje a) Az országos közszolgálati műsorok analóg terjesztését biztosító földfelszíni analóg TV adókat az adott körzetben a földfelszíni digitális adók bekapcsolását követő legalább 183, legfeljebb 548 napon belül, de legkésőbb december 31-ig kell kikapcsolni. b) A műsorukat analóg műsorszórás útján megvalósító országos televíziós műsorszolgáltatók műsoruk analóg földfelszíni műsorszórása leállítását körzetenként legkésőbb július 1-ig kell megkezdeni és június 30-ig kell befejezni. Szerződéskötési kötelezettség terheli az Engedélyest, amennyiben a műsorukat analóg műsorszórás útján megvalósító általános tematikájú országos televíziós műsorszolgáltatók úgy nyilatkoznak, hogy élni kívánnak a Dtv. 39. (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogosultságukkal. Az Engedélyes köteles az NHH-t a Dtv-ben a nyilatkozat tételére meghatározott határidő elteltét követő 15 napon belül tájékoztatni, hogy e műsorszolgáltatók a fenti jogosultságukkal éltek-e, vagy sem. 19

20 c) Az a) pont szerinti lekapcsolás feltétele a Dtv a szerinti feltételek teljesülése. A vevőkészülék ellátottságot az NHH reprezentatív lakossági felmérésekkel, és ez alapján különböző rendszeres kimutatásokkal és összesítésekkel méri. Ezek során az NHH objektív és transzparens mérőszámokat alkalmaz. Amennyiben a vevőkészülék ellátottság nem megfelelő, az a) pont szerinti lekapcsolás legfeljebb december 31-ig elhalasztható Összeférhetetlenségi feltétel folyamatos teljesítése Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a Pályázati kiírási dokumentációban és az irányadó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi feltételeknek a Hatósági Szerződés hatályának teljes időtartama alatt folyamatosan megfelel. Ez a kötelezettség akkor is terheli az Engedélyest, ha jogosultságait értékesíti, illetve ha szolgáltatásait nagykereskedelmi szolgáltatásként nyújtja Lakossági légi- és katasztrófariasztással és tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségek Engedélyes köteles biztosítani, hogy a műsorszolgáltatók az őket az Rttv a és az egyéb jogszabályok alapján terhelő kötelezettségeknek rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése, továbbá az ország területének a Magyar Honvédség légvédelmi és repülő erőivel való oltalmazása esetén eleget tehessenek és a fennálló állapottal, helyzettel kapcsolatos közérdekű közleményeket a jogszabályban megjelölt szervek által meghatározott formában és időben az Engedélyes által üzemeltetett hálózaton ingyenesen közzétehessék Feltételes hozzáférési rendszerekre vonatkozó kötelezettségek Engedélyes köteles biztosítani, hogy az általa, vagy a vele szerződött műsorterjesztő által alkalmazott feltételes hozzáférési rendszer biztosítja az átvitel költséghatékony ellenőrzéséhez szükséges műszaki feltételeket, annak érdekében, hogy a műsorterjesztők, illetve átviteli hálózat üzemeltetők helyi vagy regionális szinten teljes körűen ellenőrizzék az ilyen feltételes hozzáférési rendszereket igénybevevő szolgáltatásokat és az előfizetők számát. Engedélyes köteles biztosítani, hogy az általa, vagy a vele szerződött műsorterjesztő által alkalmazott feltételes hozzáférési rendszer, amelyen keresztül az előfizetők illetve felhasználók a műsorszolgáltatásokat elérik, valamennyi műsorszolgáltató és kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó számára a versenyjogi szabályokkal összeegyeztethető tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő módon olyan műszaki szolgáltatásokat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy Engedélyes, vagy a vele szerződött műsorterjesztők által rendelkezésre bocsátott digitális vevődekóderek segítségével erre jogosított előfizetők, vagy felhasználók elérhessék a műsorszolgáltatók és kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók szolgáltatását. Így különösen sem Engedélyes, sem pedig a vele szerződött műsorterjesztő nem alkalmazhat olyan feltételes hozzáférési rendszert, amely valamely műsorszolgáltatói, kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtói, illetve előfizetői vagy felhasználói kört indokolatlanul kizár a szolgáltatás igénybevételéből. Engedélyes köteles biztosítani, hogy mind a saját, mind a vele szerződött műsorterjesztő feltételes hozzáférési szolgáltatásai tekintetében külön számviteli nyilvántartást vezessenek. 20

2007. évi LXXIV. törvény. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2007. évi LXXIV. törvény. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A jogszabály 2011. augusztus 19-én hatályos állapota következő változás: 2011. augusztus 3. 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól Az Országgyűlés a Digitális Átállás

Részletesebben

Budapest, 2007. március

Budapest, 2007. március MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a műsorterjesztés és a digitális átállás

Részletesebben

2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól Az Országgyűlés a Digitális Átállás Stratégia végrehajtása, az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának

Részletesebben

2007. évi LXXIV. törvény. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2007. évi LXXIV. törvény. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól Az Országgyűlés a Digitális Átállás Stratégia végrehajtása, az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának

Részletesebben

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Fogalmak CU: Capacity Unit Kapacitás egység. Dtv.: 2007. évi 74. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás

Részletesebben

T/19081. számú törvényjavaslat. a digitális műsorterjesztés szabályairól

T/19081. számú törvényjavaslat. a digitális műsorterjesztés szabályairól MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19081. számú törvényjavaslat a digitális műsorterjesztés szabályairól Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest, 2006. január 2006. ÉVI TÖRVÉNY A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A digitális átállás helyzete Magyarországon (monitoring) Az AH vizsgálat eredményei Helyi és körzeti pályáztatás előzetes meghallgatásának elindítása

A digitális átállás helyzete Magyarországon (monitoring) Az AH vizsgálat eredményei Helyi és körzeti pályáztatás előzetes meghallgatásának elindítása Pataki Dániel, NHH Tanács elnök Dr. Rozgonyi Krisztina, NHH Tanács alelnök Kozma Zsolt, igazgató sajtótájékoztató Budapest, 2009.10.22 A digitális átállás helyzete Magyarországon (monitoring) Az AH vizsgálat

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének /2011. ( ) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról A médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

T/4787. számú törvényjavaslat. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról

T/4787. számú törvényjavaslat. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4787. számú törvényjavaslat a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós műsorszórók pályáztatása. Előzetes meghallgatás november 10.

Helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós műsorszórók pályáztatása. Előzetes meghallgatás november 10. Helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós Előzetes meghallgatás 2009. november 10. 2 Az átállás menete Az előzetes meghallgatást követően: az előzetes meghallgatáson elhangzott vélemények

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény 1 2016. évi... törvény az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról 1. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Fordítókulcs. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez

Fordítókulcs. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez Fordítókulcs az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez Bal oldalt: a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet folyamatos számozással Jobb

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (......) NMHH rendelete a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u. 32. 06 (1) 347-7300 www.lapker.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. július 15. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában

Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. szeptember 27. Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában 2011.

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság alapító okiratát a következők

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság alapító okiratát a következők

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé.

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé. K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

2.1. A felhasználó a felvétel első sugárzását követő ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

2.1. A felhasználó a felvétel első sugárzását követő ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles fizetni. A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ- EJI) jogdíjközleménye az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás Hatályos: 2015. november 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség:...

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben