Tartalomból: Ballagás. Munkában. Búcsú. Konfirmáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomból: Ballagás. Munkában. Búcsú. Konfirmáció"

Átírás

1 XV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2-6. oldal: Önkormányzati hírek *** oldal: Suli hírek *** oldal: Ovi hírek *** 17. oldal: Nyugdíjas klub hírei*** 18. oldal: Olvasói oldal *** oldal: Mesél a múlt *** 21. oldal: Református hírek *** Sport hírek *** 24. oldal: Hirdetések Konfirmáció Ballagás június 24-én ünnepi istentiszteleten 17 fiatal lett Isten egyházának felnőtt tagja. (Részletek a 21. oldalon.) Munkában Június 16-án az általános iskola 27 végzős diákja búcsúzott (Bővebben a 14. oldalon olvashatnak.) Búcsú Munkában a 2012-es Start munkaprogram keretein belül vásárolt gépek. (Önkormányzati hírek a 2-6. oldalon) 38 - gyermekek között eltöltött - év után idén nyugdíjba megy Irénke óvó néni. (Részletek a oldalon.)

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Önkormányzati hírek A január 19-én megtartott ülés napirendjei voltak: 1. A évi hulladékszállítási díjak megállapítása 2. SZAK alapító okiratának módosítása 3. A évi költségvetést megalapozó döntések 4. Segélykérelmek elbírálása, amely zárt ülésen történt Napirend előtt a Családi Segítségnyújtó Egyesület képviselőit hallgatta meg a képviselő-testület a beadványuk tárgyában. Kérelmükben a döntést elhalasztottuk, mivel ellentétes információk álltak rendelkezésünkre az új jogszabályváltozások miatt, olyan döntést pedig nem akartunk meghozni, ami a későbbiekben hátrányosan érintette volna az önkormányzatot. A évi hulladékszállítási díjak megállapítását második alkalommal tűzte napirendre a képviselőtestület. Első alkalommal 2011 decemberében tárgyaltunk róla, akkor több kérdés merült fel, amelyekre a szolgáltatótól választ vártunk. Ezért évi első ülésen szintén napirendre került a díjak megállapításáról szóló előterjesztés. Az ülésre meghívást kapott Fodor József úr, a Nyír-Flop Kft. képviselője, akinek feltettük kérdéseinket, de megnyugtató választ nem kaptunk. Fodor úr ígéretet tett, hogy újabb számításokat végeznek, és új ajánlatot tesznek a díjak megállapítására vonatkozóan. A Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását tárgyalta a képviselő-testület a második napirendben. Az alapító okirat módosítását jogszabályváltozás tette szükségessé, amelyek január 1-jétől léptek hatályba. A testület a módosítást elfogadta. A harmadik napirendben az önkormányzat évi gazdálkodását befolyásoló döntésekre került sor az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, építmények, földterület, gépek, járművek bérleti díjára vonatkozóan. A segélykérelmek és személyi ügy tárgyalása zárt ülésen történt. Napirend után döntés született a temető mögött lévő földterület megvásárlásáról és a szociális tűzifa igénylésének rendjéről február 6-án megtartott rendkívüli ülésnek két napirendje volt: a szociális tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása és a benyújtott kérelmek elbírálása. Az önkormányzat 2011 novemberében igényt nyújtott be a Belügyminisztériumba a lakosság részére nyújtandó támogatás céljából. Településünket támogatta a minisztérium, és 100 m3 mennyiségű fa vásárlásához nyújtott anyagi támogatást, amelyet csak az erdőgazdaságokból lehetett beszerezni. Az erdőből történő elszállításnak a költségét, az áfa összegét és még köbméterenként 2000 Ft költséget az önkormányzatnak kellett vállalnia. A tűzifajuttatásról rendeletet kellett alkotni, amelynek alapján történt az igények elbírálása. A képviselő-testület célja az volt, hogy minél szélesebb körben részesüljön a lakosság a támogatásból. Az elbírálás során 354 család kapott tűzifát a településen február 10-én megtartott ülés napirendjei voltak: 1. A rendőrség és a polgárőrség beszámolója a évben végzett munkájukról 2. Kék Község Önkormányzata Képviselőtestületének évi költségvetésének beterjesztése 3. A Képviselő-testület évi munkaterve 4. Segélykérelmek elbírálása, amely zárt ülésen történt. A rendőrség részéről Halász Csaba, a demecseri rendőrőrs őrsparancsnoka volt jelen az ülésen, aki az írásos beszámoló mellett válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Az Őrsparancsnok Úr beszámolója során kitért arra, hogy jó kapcsolatot tartanak fenn a helyi polgárőrséggel és a családsegítő szolgálattal. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta. A polgárőrség képviseletében Czubók Ferenc válaszolt a kérdésekre. A Képviselő-testület nevében Poór Sándor polgármester megköszönte valamennyi polgárőrnek a munkáját, akik szabadidejüket áldozzák arra, hogy a településünk közbiztonsága jobb legyen. A évi költségvetés beterjesztésével kapcsolatosan az előterjesztést megtárgyalta a képviselő-testület. Az előzetes számítások szerint a évi költségvetés-tervezet is forráshiányosnak bizonyult. A szolgáltatási díjak emelkedésével jelentősen nőttek az intézmények fenntartási kiadásai. Az államháztartási törvény értelmében a polgármesternek február 10-ig kellett első alkalommal a testület elé terjeszteni a költségvetési tervezetet, mely megtörtént. A részletes számítások elvégzésére 30 nap áll rendelkezésre, mely alapján elkészül majd a rendelettervezet. A Pénzügyi Bizottsággal egyetértésben a képviselő-testület a rendelettervezet elkészítéséhez javasolta a forráshiány további csökkentését. A harmadik napirendben a képviselő-testület munkatervét fogadtuk el. Napirend után döntés született egy új orvosi rendelő építéséről, amelyet pályázat útján szeretnénk megvalósítani. Poór Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy február 8-tól elindult a Start Munkaprogram négy projekttel, melynek során 67 fő munkanélküli foglalkoztatására adódik lehetőség. A program keretén belül gépek, vetőmagok és egyéb eszközök kerülnek beszerzésre.

3 2012. június - július KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Önkormányzati hírek február 22-én az idősek napközi otthonának építésére benyújtott pályázat hiánypótlása ügyében volt szükséges a képviselő-testületnek egy rendkívüli ülésen döntenie. Azóta elbírálták a pályázatokat, sajnálatos módon forráshiány miatt nem nyert támogatást a pályázatunk február 29-én du. 16,30 órai kezdettel megtartott ülés napirendjei: 1. Kék Község Képviselő-testületének évi költségvetési rendeletének módosítása 2. Kék Község Képviselő-testületének térítési díjakról szóló rendeletének elfogadása 3. Kék Község Képviselő-testületének évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 4. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulás költségvetési tervezetének elfogadás 5. Segélykérelmek megtárgyalása Az ülés előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontokat. A évi költségvetési rendelet módosítását az indokolta, hogy az önkormányzat elnyert december hónapban több olyan támogatást, amelynek összegével módosítani kellett a bevételi és a kiadási előirányzatokat. Jogszabály írja elő, hogy a zárszámadás elfogadása előtt a módosításról a képviselő-testületnek rendeletben kell döntenie. A második napirendben a rendelet készült a évben az étkeztetésben alkalmazandó nyersanyagnormáról és a fizetendő térítési díjakról, melyek az alábbiak szerint alakulnak: óvodás gyerek napi háromszori étkezése: 309 ft/nap, napközis gyerek napi háromszori étkezése: 376 ft/nap, menza ( iskolás gyerek napi egyszeri étkezés): 260 ft, felnőtt étkezés: 595 ft/nap. Harmadik napirendben került sor a évi költségvetési rendelettervezet részletes megtárgyalására. A képviselő-testület Ft bevételi, Ft kiadási előirányzattal és ft forráshiánnyal elfogadta a település költségvetését. A képviselő-testület célja továbbra is az önkormányzat működőképességének biztosítása. Az elmúlt években is forráshiányosak voltak a költségvetések, de év végére mindig sikerült úgy gazdálkodni, hogy nem került veszélybe az intézmények működőképessége. A fejlesztések tekintetében a tervek között szerepel az általános iskola régi szárnyán a tetőszerkezet felújítása, egy új orvosi rendelő építése, az idősek napközi otthonának építése, a Temető utcán szilárd burkolatú út kiépítése, a ravatalozó épületének befejezése. Ezeket a terveket pályázati forrás nélkül nem tudjuk megvalósítani. Negyedik napirendi pontban a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás költségvetését tárgyalta, majd fogadta el a képviselő-testület. Mivel társulásban látjuk el a gyermekjóléti szolgálatot, a családsegítést, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást, ezért a településre vonatkozóan meg kell tervezni a kiadásokat és a bevételeket is ugyanúgy, mintha önállóan végeznénk a feladatot. Napirend után döntött az önkormányzat a tulajdonában lévő bolthelyiség bérleti szerződésének felbontásáról, melyet a bérlő kérelmezett. Ezzel egyidejűleg a helyiség hasznosításra meghirdetésre került március 22-én ismét rendkívüli ülés összehívására került sor. Az ülés napirendjei: 1. A Petőfi u. 2. sz. alatti bolthelyiség bérletére kiírt pályázat elbírálása 2. A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának meghatározása 3. A Start Munkaprogrammal kapcsolatos eszközbeszerzésre közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntés A hasznosításra meghirdetett üzlethelyiség bérletére egyetlen pályázat érkezett a PONTKÉK KFT. részéről. Mivel más érdeklődő nem volt az eljárás során, a képviselő-testület a pályázó ajánlatát figyelembe véve 5 éves bérleti szerződést kötött a kftvel. A második napirendi pontban a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetésre vonatkozóan kerültek meghatározásra az intézményi térítési díjak. A házi segítségnyújtás esetében az intézményi térítési díj 602 Ft/óra, a szociális étkeztetés esetében 440 Ft/étkezés. Az intézményi térítési díj az állami normatíva és a szolgáltatás önköltségi árának a különbözete. Az intézményi térítési díjból a képviselőtestület további kedvezményeket biztosít, így a házi segítségnyújtás esetében az ellátottaknak nem kell térítési díjat fizetniük, a szociális étkezésben részesülők pedig jövedelmi helyzetükhöz mérten részesülnek kedvezményben. A harmadik napirendi pontban Poór Sándor polgármester ismertette a Start Munkaprogram keretében elnyert támogatás felhasználásának lehetőségét. Mivel az eszközök értéke meghaladta a nettó 8 millió forint közbeszerzési értékhatárt, az eszközöket csak közbeszerzési eljárás után lehet beszerezni. A vetőmagot, a műtrágyát, a növényvédő szereket meg tudjuk vásárolni, amikor szükséges, de a traktort, a pótkocsit, az ekét, az aprítót, valamint a kézi szerszámokat csak közbeszerzés útján szerezhetjük be. A közbeszerzés lebonyolításával szakembert bízott meg a képviselő-testület, aki jogosult az eljárás lefolytatására.

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Önkormányzati hírek április 26-án megtartott ülés napirendjei voltak: 1. Kék Község Képviselő-testületének évi költségvetési rendeletének módosítása 2. Kék Község Képviselő-testületének költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása 3. A évi hulladékszállítási díjak megállapítása 4. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 5. Ivóvízminőség-javító társulás pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló döntés 6. Segélykérelmek elbírálása A évi költségvetési rendelt módosításának egyetlen oka volt, az előző évi zárszámadás elkészült, és a évi pénzmaradvány, ezer forint része az önkormányzat évi gazdálkodásának. A költségvetési rendelet elfogadásakor még nem állt rendelkezésre minden adat, ezért nem a pontos összeggel terveztük. A rendeletmódosítást elfogadta a képviselő-testület. A évi zárszámadási rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság véleményezte, és elfogadásra javasolta. Az elmúlt évben is a szigorú, takarékos gazdálkodás jellemezte az önkormányzat működését. Több pályázatunk is nyert, mellyel a forráshiányt tudtuk csökkenteni. Ennek köszönhetően ezer forint pénzmaradvánnyal zártuk a évet. A zárszámadás rendelet elfogadása során megismerte a Képviselő-testület a belsőellenőrzési jelentés, és a könyvvizsgáló jelentését, mely az önkormányzat gazdasági helyzetét értékelte. Mindkét jelentést elfogadtuk. A évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet már harmadszor került napirendre. A szolgáltatást végző Nyír-Flop Kft. nem változtatott ajánlatán, így július 1-jétől a hulladékszállítási díjak az alábbiak szerint alakulnak: 1-2 személyes háztartások esetében a szolgáltatási díj 198,-Ft+Áfa/hét, 3 és több személyes háztartások esetében a szolgáltatási díj 221,-Ft+Áfa/hét. (Tájékoztatni szeretném az olvasókat arról, hogy a évi és a évi szolgáltatási díj különbözetét, a szolgáltatást végző cég az önkormányzatnak leszámlázta, összesen Ft összegben.) Az anyakönyvi eljárás díjairól szóló rendelet megalkotására jogszabályi felhatalmazás miatt került sor. A helyi lakosság részére továbbra is díjmentes marad a házasságkötő teremben tartandó családi eseményeken való közreműködés. Az ötödik napirendi pontban tárgyalt a Képviselő-testület a Demecser és Térsége ivóvízminőség-javító program keretében, az EU Önerőalaphoz benyújtandó pályázat beadásáról. A segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történ. Napirend után: szeptember 1-jei hatállyal a közoktatási intézmény átszervezéséről, az ÖNHIKI támogatás iránt benyújtandó pályázatban; a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási Megállapodásának módosítása ügyében; a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal kötendő megállapodás ügyében; a rászoruló gyerekek nyári étkeztetésére benyújtandó pályázatban; a KEOP, és a TÁMOP keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvétel ügyében; a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való részvétel ügyében (melynek keretében lehetőség nyílik az általános iskola régi szárnyán a tetőszerkezet felújítására); a vasútállomáson lévő kerékpártároló figyelőkamerával történő ellátása ügyében hozott határozatot május 3-i rendkívüli ülés napirendje, a Start közmunka program keretében, - gépek beszerzése során - a közbeszerzési eljárásban történő eredményhirdetés volt. A nagy értékű mezőgazdasági gépek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás lezajlott, öt cégnek küldtük el az ajánlattételi felhívást. A megadott határidőre hárman tettek ajánlatot. A borítékbontás után a kiküldött hiánypótlást már csak egy cég teljesítette, így a legjobb ajánlat a Ju-Ko Kft-é volt. Az eljárás során egy mezőgazdasági munkagép, egy egytengelyes pótkocsi, egy aprítógép és egy eke kerül beszerzésre Ft+áfa összegben május 10-én megtartott rendkívüli ülésen szintén a Start munkaprogramhoz kapcsolódó eszközök beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban beszerezhető kézi szerszámok és egyéb eszközök beszerzése tárgyában született döntés. Lezajlott a második, a mezőgazdasági eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás. Az eljárás tárgyalásos eljárás volt, négy cégnek küldtük el az ajánlattételi felhívást, melyek közül a megadott határidőre mind a négyen ajánlatot tettek. A hiánypótlást két cég nem, míg a harmadik csak részben teljesítette. A tárgyalásra már csak a Charon Kft. képviselője jött el, aki a tárgyalás során az árajánlatukat Ft-tal csökkentette. A tárgyalás eredményesen zárult, a véglegesített ajánlat Ft + áfa lett május 30-án tartott ülés napirendjei: 1. Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulás évi beszámolója a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről. 2. Beszámoló a évben végzett gyámhatósági munkáról

5 2012. június - július KÉKI KÖRKÉP 5. oldal Önkormányzati hírek 3. Esélyegyenlőségi program és a közoktatási intézkedési terv véleményezése, elfogadása 4. Segélykérelmek elbírálása A gyermekek védelméről szóló törvény értelmében minden év május 31. napjáig be kell számolni a képviselő-testületnek az elmúlt évben végzett gyámügyi munkáról. Külön beszámolót készített a gyermekjóléti szolgálat és a jegyzői gyámhatóság. Mindkét beszámolóból kitűnik, hogy a két szerv szoros együttműködésének köszönhetően hatékonyan tudják végezni a munkájukat. A jelzőrendszeren keresztül rövid időn belül értesülnek az esetlegesen jelentkező problémákról az iskolában és az óvodában egyaránt. A statisztikákból megállapítható, hogy a legtöbb esetben azért került sor eljárás lefolytatásra, mert sok a gyermekek igazolatlan hiányzása az oktatási intézményekből. Az elmúlt évben az is előfordult, hogy igazolatlan mulasztás miatt felfüggesztésre került a szülő részére folyósított családi pótlék. A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta. Kistérségi szinten készült el az esélyegyenlőségi program és a közoktatási intézkedési terv, melynek a településre vonatkozó részét a képviselő-testületnek el kell fogadnia. A két dokumentum a településünk társadalmi, gazdasági helyzetét mutatja be. A segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt május 31-én ismét rendkívüli ülésre került sor, mert eddig az időpontig dönthet úgy a képviselő-testület, hogy az általa fenntartott közoktatási intézményének működését átszervezi a következő tanévtől. A sajtóból már mindenki előtt ismert, hogy január 1-jétől az alapfokú oktatás állami feladat, a pedagógusok pedig állami alkalmazottak lesznek. Szakmai és gazdasági szempontok egyaránt indokolták, amikor szeptember 1-jétől összevontuk az óvodát és az iskolát, amely eddig egy intézményként működött. Az igazgató munkáját két helyettes segítette, egy az iskolában és egy az óvodában. Az új önkormányzati törvény értelmében az óvodai nevelés önkormányzati feladat marad, míg az általános iskolai oktatást átveszi az állam. Az átszervezéssel kapcsolatos véleményezési eljárás lefolytatása után, a szakértői vélemény és a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szakvéleménye alapján a képviselő-testület úgy határozott, hogy szeptember 1-jétől a Petőfi Sándor Általános, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és a Mesekert Óvoda különkülön folytatja oktató, nevelő munkáját, önálló költségvetési szervként június 12-én rendkívüli ülés összehívására került sor ismét a határidős döntések meghozatala miatt. Elfogadta a képviselő-testület Dr. Illés László rendőr alezredes kapitánnyá történő kinevezését, a Közép- Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, határozott az Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának módosításáról június 26-án tartott ülés napirendjei: 1. Az általános iskolában és az óvodában a 2012/13-as tanévben indítható osztályok és csoportok számának meghatározása, a maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezése 2. Az óvodavezetői álláspályázat feltételeinek meghatározása 3. Segélykérelmek elbírálása Az általános iskolában és az óvodában indítható osztályok, csoportok számának meghatározásáról és a maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről július 1-jéig döntenie kell a képviselő-testületnek a Közoktatási Törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével. Az óvodába 81 gyermeket írattak be a következő nevelési évre, az általános iskolában 10 osztályban 221 gyerek kezdi meg a tanévet. Második napirend: A képviselő-testület döntött az oktatási intézményeinek átszervezéséről, így az óvodában a vezetési feladatok ellátására vezetőt kell megbízni. Szabó Lászlóné Irénke óvó néni 40 év szolgálati idő után nyugdíjba vonult, már a felmentési idejét tölti. Ezúton szeretném megköszönni a hosszú éveken át végzett munkáját, kívánom, hogy családja körében sokáig élvezze a nyugdíjas éveket, amelyhez jó egészséget kívánunk számára. Jelenleg a vezetési feladatok ellátását Horváth Józsefné végzi, a megbízatása az új vezető óvónő kinevezéséig tart. A segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt júniusától új bútorokkal felszerelt, korszerű környezet várja a kéki fiókpatikába betérőket.

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Önkormányzati hírek VÁLTOZÁSOK A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály július 2-től módosult. Azok a lakosok, akik súlyos mozgáskorlátozottságukra tekintettel jogosultak voltak a parkolási igazolványra, és mentesültek a gépjárműadó megfizetése alól (részben vagy egészben,) a jövőben csak úgy vehetik igénybe a kedvezményeket, ha rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által kiadott szakvéleménnyel. A súlyos mozgáskorlátozottság tényét csak az NRSZH szakvéleménye állapíthatja meg, a régi 7 pontos igazolás már csak ebben az évben érvényes! Az új módosítás értelmében december 31-ig ft összegig mentesülnek a gépjárműadó fizetése alól azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek, akik a 7 pontos igazolás alapján kérelmezik. Ez a határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy ha eddig az időpontig az ügyfél nem kéri a felülvizsgálatát az NRSZH-tól, vagy a vizsgálat időpontja már évre esik, az adót meg kell fizetni. Az adómentesség csak az új igazolás kiállítását követő hó 1. napjától jár, attól függetlenül, hogy a mozgáskorlátozottság ténye évek, vagy akár évtizedek óta fennáll. Az új jogosultság megállapítása érdekében kérek minden érintett személyt, hogy az NRSZH szakvéleményének beszerzése céljából keresse fel valamelyik Okmányirodát, ahonnan továbbítják az ügyfelek kérelmét! Tisztelettel: Hagymásiné Hegyes Valéria jegyző Kék Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A paragrafus alapján pályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő Munkavégzés helye: Konyha Kék, Rákóczi u. 2. Munkakörbe tartozó feladatok: Konyhai kisegítő feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: - legalább középfokú iskolai végzettség, - magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - önéletrajz, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - Iskolai végzettséget igazoló irat. Munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban augusztus 27. napjától tölthető be. TANDÍJMENTES ESTI SZAKKÉPZÉS szeptemberi kezdéssel 8. általánost igénylő: - Szociális gondozó és ápoló Érettségit igénylő: Kisgyermekgondozó, -nevelő; Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető; Pénzügyi számviteli ügyintéző; Jövedéki ügyintéző; Termékdíj ügyintéző; Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Kedvezmények: Diákigazolvány, utazási kedvezmény, családi pótlék -Előzetes tanulmányok beszámítása, tanulmányi idő csökkentése. Egyéb szakképzési lehetőségek, bővebb információk, jelentkezés: MESTERKÉPZŐ Középiskola és Szakiskola, Nyíregyháza, Malom u. 30. OM / , 70/ Kék helyi szervező: 30/ Gólyamentés A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 17. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Kék Község Önkormányzata Kék, Kölcsey u. 9. kell benyújtani. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Poór Sándor polgármester nyújt. A pályázat elbírálásának határideje augusztus 21. A Sárga Iskolánál lévő gólyafészekből kiesett egy fióka, mely állatot egy természetvédelmi munkatárs a Nyíregyházi Állatparkba szállította. A szakember elmondása szerint a kisgólyát megfigyelik, és augusztusban a többiekkel útra kelhet.

7 2012. június - július KÉKI KÖRKÉP 7. oldal Suli hírek Év végi rendezvények iskolánkban 2012 az olimpia éve. Ennek tiszteletére a tanévben két lelkes pedagógus, Szabó Miklósné és Ruska Zoltán projektkészítésre vállalkozott. az alsó és felső tagozatos tanulók látványos bemutatóját. A koreográfia Mariann óvó nénit, a tanítókat és a testnevelő tanárokat dicséri. Munkájukhoz, fáradozásukhoz gratulálunk! A gyerekekkel és néhány kollégával közösen tablókat, plakátokat, powerpointot készítettek, melyen bemutatták az újkori olimpiák jelképeit, zenéit, helyszíneit és a teljesség igénye nélkül híres olimpikonjainkat. A több hónapos készülődés és munka bemutatójára május 29-én délelőtt a tornateremben került sor, melyet a diákok és a tanárok érdeklődve tekintettek meg. Felcsendültek az ismert indulók, híressé vált közvetítések képei peregtek le a kivetítőn, a végén pedig közösen énekeltük el a pekingi olimpia indulóját. A projekt záróeseményére június elsején, pénteken került sor. Délután benépesült a Petőfi és az Ady Endre utca. A lakosok és a járókelők érdeklődő tekintete mellett 100 méterenként a sárga buszról párok szálltak le: egy felnőtt és egy iskolás gyerek. Hamarosan kiderült, mire várnak. A Lónyai-hídnál fáklyát gyújtottunk, és futva vittük, majd adtuk tovább. Az iskolához érve már piros embertömeg hömpölygött a sorfalat álló diákok között, akik tapssal és hangos éljenzéssel lelkesítették az addigra már elfáradt futókat. Így érkezett meg az olimpiai láng az iskola udvarán felállított üsthöz, hogy ott meggyújtva jelképezze a mi kis olimpiánknak, a tornabemutatónak a kezdetét. Az események másnap reggel a családi nappal folytatódtak, melyre a szülők és gyerekek véleményét kikérve népszerű programokat szerveztünk. Szombaton már kora reggel benépesült a Kékház udvara: Viktor bácsi fűtötte a kemencéket, a szülők pedig nagy buzgalommal vitték az eszközöket és az alapanyagokat, hogy már reggel finom kaláccsal, pizzával várják osztályokat. A szülők, nagyszülők, testvérek és vendégek érdeklődve tekintették meg a nagycsoportos óvodások, 9 órakor Hegyes Szilvia igazgatónő megnyitotta a már hagyományos rendezvényt, ezzel elkezdődött a gyerekeknek az akadályverseny, az apukák, anyukák néhány nagymama és nagypapa segítségével pedig sütöttek-főztek; volt, aki otthon elkészítette a sütnivalót, mások sorban álltak a kemence előtt, ahol készült a fiatal anyukák által dagasztott kenyér és a finomabbnál finomabb tésztaféle. Mások üstben, bográcsban főzték az ebédet, hogy délben a nagy versenyben elfáradt tanulók csillapíthassák az éhségüket.

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Suli hírek Közben persze szólt a talp alá való, és a szülők karaokeval szórakoztatták magukat és a résztvevőket. Az akadályversenyen igyekeztünk a gyerekeknek izgalmas és érdekes feladatokat készíteni. Kipróbálhatták az egyensúlyozó, célbadobó, koncentráló képességüket éppúgy, mint az ügyességüket, kreativitásukat és bátorságukat. Az eredményhirdetéskor igazgatónő átadta a győzteseknek a jutalmat. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, a borult, szeles idő miatt a tornateremben folytatódott a versenyzés. A családi vetélkedő így nem túl ideális körülmények között zajlott, de a lelkesedést ez sem törte meg. 8 csapat 3 apuka, 3 anyuka és 4 gyerek indult az első helyért, és gyakran éles küzdelem alakult ki a résztvevők között. Nem kis meglepetésre az alsó és a felső tagozatban egyaránt a legkisebbek bizonyultak a legügyesebbeknek, akik az ajándékcsomag tartalmát büszkén fogyasztották. A nagy izgalomban és persze a hangzavarban néha nehéz volt a szabályokat betartani, ennek ellenére a lelkesedés maximális volt. Az első helyet ismét a 7.b osztály csapata szerezte meg, akik összefogásból, helytállásból és szurkolásból a tavalyihoz hasonlóan újra jelesre vizsgáztak. A délután apa-fia focival folytatódott a közönség biztatása és szurkolása mellett. A győztes csapat ismét ajándékcsomagot kapott. A 7.b osztály csapata az első helyezést 11-es rúgásokkal hódította el. Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva fejeződött be a 3. családi napi rendezvény. Egy év múlva ismét szeretettel várjuk a családokat. Poór Sándorné

9 2012. június - július KÉKI KÖRKÉP 9. oldal Próba családi nap A 7/b osztály szülői közössége már nem egyszer bizonyította, mennyire összetartóak, rátermettek és kreatívak. A tavaszi szülői értekezleten is hűek maradtak önmagukhoz, és gondoltak egy merészet: a közelgő családi napon valami újjal kellene kedveskedni a gyerekeknek. A babgulyáshoz legyen kemencében sült kenyér! Csakhogy fiatal anyukák lévén senki nem vállalta a megvalósítást. Ekkor jött a nagy ötlet: csináljunk próba családi napot, ahol a nagymamák bevonásával készülhetne a kenyér, és persze süssünk hozzá szalonnát. Az ötletet tett követte. Suli hírek együtt töltött pillanatok már csak emlékek lesznek. De addig még van egy év, amit ki kell használni! A sült szalonna a hagymával, paradicsommal, paprikával már csak ráadás volt a vakaró mellé. (Mondanom sem kell, mindenki a vakarót akarta megkóstolni.) Május közepén, egy szép napsütéses szombat délután zeneszótól, kellemes beszélgetéstől, nevetgéléstől volt hangos a Kékház udvara. Két nagymama, Hornyák Andris és Varga Joci nagymamája készítette a kovászt, közben az anyukák figyelmesen hallgatták az instrukciókat. Miből mennyi kell, mikor jó, milyen meleg legyen a víz, és persze közben felelevenedtek a régi emlékek, az otthoni kemence és a frissen sült kenyér, cipó illata, a régi öregek intelmei. A dagasztásból már a fiatalok is kivették részüket. Közben Viktor bácsi szabadidejét áldozva gondosan fűtötte a kemencét, hogy mire megkelnek a szakajtó kosárba rakott kenyerek, pontosan megfelelő legyen a hőmérséklet. A kendő alatt szépen gyarapodó tészta mellett kellemes beszélgetés és nótázás alakult ki, amibe bekapcsolódtak a közben megérkezett apukák is. A sütéskor már teljes volt a csapat. A családok apraja-nagyja izgatottan állt a kemenceajtónál, hogy láthassa a szép barnára sült kerek csodákat. Mert számunkra az volt. Csoda. Nemcsak azért, mert akkorára már mindenki alaposan megéhezett, hanem mert az együtt készítés minden öröme és izgalma benne volt. Kattogtak a fényképezőgépek, hogy megörökítsék a nagy eseményt, és majd évek múlva visszanézve segítsenek az emlékek felelevenítésében. Mert közben ráeszméltünk, hogy milyen gyorsan repül az idő, nem sokára elballag az osztály, és ezek az A dínom-dánom késő délutánig tartott, ahol mind a 34 ember jól érezte magát. Köszönet a szülőknek, akik összetartják az osztályközösséget, és ötleteikkel, munkájukkal segítik a csapatszellem erősítését. Köszönet a gyerekeknek, akik a lázadó kamaszkoruk ellenére a felnőttek gyűrűjében is jól tudják magukat érezni. Köszönet Viktor bácsinak, akire bármikor, bármiben számíthatunk. És nem utolsó sorban köszönet a nagymamáknak, akik erőt, fáradságot nem kímélve igyekeznek kivenni részüket az unokák istápolásából, és tapasztalatukat, tudásukat megosztják a fiatalabbakkal. Remélem, még sok ilyen alkalommal lehetünk együtt! Poór Sándorné a 7.b osztály osztályfőnöke Irány Budapest Budapestre kirándultunk június 3-án a nyírbogdányi nyolcadikos gyerekekkel a Fővárosi Vidámparkba. A korai vonattal indultunk, s a essel értünk haza. Közben nem unatkoztunk. Megnéztük a különleges hangulatú Terror Háza Múzeumot, majd a nap hátralévő részét a Vidámparkban töltöttük. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük Péter Jánosné tanár néninek a lehetőséget. Balogh Fanni és Jakab Flóra 8. osztályos tanulók

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Mi is kirándultunk! Június 16-án érkezett el a nagy nap, amikor a másodikosok is felkerekedtek, hogy elutazzanak a jól megérdemelt tanulmányi kirándulásra. Először Sóstón a Múzeumfalu régmúlt világával ismerkedtek. Örömmel fedezték fel azt az istállót, mely Kékről származik körül épült, és a Kölcsey u. 52. szám alatti portáról vitték el, építették újra. Az ebéd és a fagyizás után ellátogattak a csodálatos botanikus kertbe, ahol szebbnél szebb növényeket tekinthettek meg. A maradék erejüket az erdei tornapálya nagy játszóterén végleg elveszítették. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértek haza. Enyediné Székely Mária Suli hírek Akikre büszkék vagyunk Az idei tanév végén is a RISZ versenyek 1-3. helyezettjeit jutalmaztuk, és szüleikkel együtt vendégül láttuk június 21- én délután. Tanulóink iskolánk legjobbjaiként vettek részt a versenyeken, és a Rétköz 20 iskolájának a legjobbjaival mérhették össze tudásukat. Dicséretes a hozzáállásuk, kitartásuk, tenni akarásuk. Vállalták a többletmunkát, a plusz készüléseket. Jó eredményeket csakis kitartó munkával lehet elérni. Sok tanulónk megismerte a felkészülés nehézségét, megtapasztalta a versengés izgalmát, és azt, hogy a jó eredményhez a kitartó munka mellett nagy tudás is kell. Köszönet illeti a szülőket, akik ott állnak gyermekeik mögött, támogatják, segítik őket, hogy minél eredményesebbek legyenek. Segítő gondoskodásuk nélkül mindez nem sikerülhetne. A tehetség nagy kincs. A szokásosnál is nagyobb felelősséget jelent egy-egy kiemelkedő képességű gyermek nevelése. A szülőknek hitük mellett szeretetükre, a gyermek igényeinek megértésére és türelemre van szükségük, hogy ne csak csodagyereket, hanem gyerekcsodát is lássanak gyermekükben - írja Gyarmati Éva. Köszönet illeti a felkészítő nevelőket is, akik meglátták a gyerekekben a tehetséget. De nem elég meglátni a gyerekben, azt művelni kell. Ott kell állni mellettük, készíteni kell őket, gyakorolni kell velük. Bár tehetséggel foglalkozni igen megterhelő lehet, a tehetséges gyermek nem teher. Inkább kihívás. Fontos a versenyhelyezések mögötti szorgalommal párosuló tehetség és a tehetséggondozó pedagógusi munka összefogása. Gratulálok! Hegyes Szilvia intézményvezető név osztály verseny helyezés felkészítő nevelő Szabó Dóra 1.o. rajz 2. Hajnal Emőke Lovass Annamária 3.o. rajz 2. Hegyes Vivien 3.o. rajz 2. Blaner Bianka 3.o. helyesírás 3. Mezőné Maklári Erika Farkas Zoltán 5.o. helyesírás 1. Hegyes Szilvia Torma Szabolcs 5.o. matematika rajz Poór Sándorné Fohsz Gyöngyvér Blaner Mónika 6.o. helyesírás 1. Bozsó Gizella Bérczi Zoltán 7.a kémia 1. Balogh Csilla Molnár István 7.a Kazinczy 2. Bozsó Gizella Gemzsi Szabina 6.o. kislabdahajítás 3. Czubók Roland 6.o. távolugrás 3. Nyerges Bálint 6.o. Kislabdahajítás 60m-es síkfutás Sebestyén Attila

11 2012. június - július KÉKI KÖRKÉP 11. oldal Suli hírek Osztálykirándulás Május 26-án 3. osztályos kirándulás. Indulás kor. Tik-tak, szól az óra. Felpattantam és készülődtem. Felöltöztem, fésülködtem, reggeliztem, és végül fogat mostam. Ránéztem az órára. - Jaj, már hat óra negyvenöt! Bepakoltam a táskába. Elindultam az isibe. Felszálltunk a buszra, s elindultunk. Mentünk, mentünk, s végül megérkeztünk: Egerbe. Bementünk az egri várba. Ott egy néni vezetett minket. Utána megnéztünk egy történetet 3 D-ben az egri várról. Aztán megkerestük a várbörtön kiállítást. Ezután kimentünk a várból, s elmentünk Szépasszonyvölgyébe. Tanár néniék kerestek egy olyan helyet, ahol ebédelhetünk. Én húslevest és rántott szeletet kértem. Kaptunk Coca-Colát is. Utána fagyiztunk. Én sárgadinnye-vaníliát kértem. Mikor megettük, elmentünk Szilvásváradra. Ott vásároltunk, és elmentünk a vidámparkba. ezután indultunk haza. Közben a buszban énekeltünk. De még fél tizenegykor bementünk a McDonald s-ba, és ettünk sajtburgert, sültkruplit, és ittunk colát. Haza mentünk, és zsupsz, bele az ágyba. Nagyon jól éreztük magunkat! Guszti Petra 3. osztályos tanuló Kirándultunk! Május 26-án elvitt bennünket Péter Jánosné tanár néni a nyírbogdányi hetedikes gyerekekkel kirándulni Budapestre kor indultunk izgatottan a kéki vasútállomásról, de a bogdányi gyerekek hamar befogadtak bennünket, s összebarátkoztunk már a vonaton. az üléstermet is. Átsétáltunk a Lánchídon Budára, s fel a várba. A Magyar Nemzeti Galériában már várt ránk a tárlatvezető, aki sokat mesélt a XIX. század festészetéről. Ezt követően a Sándor-palota díszőreivel fotózkodhattunk, majd a Szentháromság téren megpihentünk, vásároltunk, a Mátyás-templom látványában gyönyörködtünk. A Várból lefelé félúton bementünk a Hadtörténeti Múzeumba, ahol kézbe is vehettük a fegyvereket. Sok érdekes ajándékkal távoztunk. A Széll Kálmán térről a Nyugati pályaudvarig Combinoval utaztunk, majd a fővárosban töltött napot a McDonald s-ban zártuk kor érkezett haza a vonatunk. Cseppet sem bántuk, hogy elfáradtunk! Bérczi Mónika 8. osztályos és Bérczi Zoltán 7. osztályos tanulók PULYABÁL A Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet április 28-án rendezte meg a gyermek és ifjúsági néptáncosok részére a Pulyabál megyei néptánc találkozót. Községünkben évtizedes hagyományai vannak a néptáncnak, amelyet iskolánkban továbbra is ápolunk. Ezt a tanszakot választják a gyerekek a legtöbben. Legkisebbjeink, akik a művészeti iskolában 1-2. évfolyamosok, vállalták, hogy a zsűri előtt is megmutassák, hogy mit tanultak ebben a tanévben. Pesten az első utunk a Szent István-bazilikába vezetett, majd a Battyányi-örökmécsest érintve a Kossuth térre mentünk, várva, hogy a Parlamentet megcsodálhassuk. Sok érdekes történetet hallhattunk országházunkról, s láthattuk a királyi ékszerek mellett Nagy volt az izgalom, hiszen eddig csak a jótékonysági esten léptek fel. A szülők is elkísértek bennünket, segítettek az öltöztetésben és drukkoltak gyermekeiknek. Miután a Művelődési Házban a zsűri előtt sikeresen szerepeltek tanulóink, átsétáltunk a Kossuth térre, ahol újra el kellett táncolniuk a tanult koreográfiát. A járókelők tapssal fejezték ki tetszésüket. Gucsa Sándor tanár úr kis tanítványai ezüst fokozatot kaptak. Gratulálunk!

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július TANÉVZÁRÓ Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. mondta Antoine de Saint-Exupéry. Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is épült. Mert a kövek különböző méretűek: az apró homokszemektől egészen a sziklákig. Nagy utat tettünk meg a tanév kezdete óta, még ha rövidnek is tűnik az eltelt idő, és elérkezett a bizonyítványosztás ideje, ami egész éves munkánkat mérlegre teszi. Ilyenkor mi, tanárok is elgondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk a gyerekekkel közösen, mit tettünk jól vagy rosszul ebben a tanévben. A es tanévben 9 osztályba 225 tanuló járt. 1 napközis és 1 tanulószobai csoportot működtettünk. A napi oktató-nevelő munkát 16 pedagógus és 9 óraadó látta el. Munkánkat 1 iskolatitkár 2 takarító és 2 karbantartó segítette.183 tanítási nap áll a hátunk mögött. 3 tanszakon 54-en vették igénybe a művészeti oktatást. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek. Színes programokban, változatos rendezvényekben és színvonalas versenyekben gazdag tanévet zárunk. Büszkeség és elégedettség tölt el, ha ezekre az eseményekre, programokra, a közösen elért eredményekre gondolok. Ezúton is köszönjük a befektetett munkát mindazoknak, akik iskolánk hírnevét erősítették, illetve részt vállaltak a programok lebonyolításában. A teljesség igénye nélkül szeretném feleleveníteni eseményeinket. Sikeres programjaink, rendezvényeink voltak: az adventi készülődés, a karácsonyi est, Mikulás, egészségnap, Petőfi-hét, jótékonysági est, családi nap, tornabemutató, iskolába Suli hírek hívogató és még sorolhatnám. Mindezek a gyerekek fejődését szolgálták. Sikeres munkánkat évről évre jól megalapozza az óvoda előkészítő tevékenysége, a gyermekek egészségét szolgálják a védőnői és iskolaorvosi szűrővizsgálatok, a helyben folyó gyógytestnevelési és logopédiai foglalkozások. Színesebbé tették mindennapjainkat a művészeti iskolások, a néptáncosok, furulyások, képzőművészetisek, akik állandó szereplői voltak rendezvényeinknek. Nyíregyházán, a Pulyabálon legkisebb néptáncosaink ragyogóan szerepeltek, ezüst fokozatot kaptak a zsűritől. Képzőművészetiseink a pályázatokon szerepeltek nagy sikerrel. A Krétakör Képzőművészeti Verseny 2. helyezettje lett Torma Szabolcs, ötlet-díjas Albert Tímea, és a zsűri különdíját kapta Rádi Mihály és Torma Szabolcs. Köszönetemet fejezem ki partnereinknek, akik segítsége nélkül nem valósíthattuk volna meg az év elején tervezett iskolai programjainkat: Köszönet illeti az Önkormányzatot oktatásbarát tevékenysége miatt. Egész évben biztosította a feltételeket az intézmény zökkenőmentes működéséhez. Az év folyamán folyamatosan támogatott bennünket, hogy tanulóink eljuthassanak a versenyekre, ingyen biztosította az osztálykirándulásokra a sárga buszt, biztosította rendezvényeink színhelyeit. Köszönjük támogatásukat! Az Önkormányzat megfontolt döntésekkel törekszik az iskolai környezet szebbé, komfortosabbá tételére, a biztonságosabb jövőkép kialakítására. (Folytatás a 10. oldalon) PEDAGÓGUSNAP Pedagógusnapon a 4. osztályos tanulók keringővel, versekkel, énekekkel köszöntötték a pedagógusokat

13 2012. június - július KÉKI KÖRKÉP 13. oldal A Petőfi-hét programjain nem tudtunk volna olyan bőségesen jutalmazni, ha a Kéki Gyermekekért Alapítvány nem biztosította volna a pénzügyi feltételeket. A gyerekek nevében is köszönjük! Köszönet illeti az alapítványt azért is, hogy Ft-tal támogatta a lánymosdó felújítását. Köszönetemet fejezem ki a Szülőknek, akik jöttek, segítettek, támogattak bennünket, és aktívan részt vettek a különböző programjainkban. A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném megköszönni Önöknek segítőkészségüket. Kérem, Suli hírek hogy ezután is legyenek partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében! Köszönöm Kollégáim áldozatos munkáját, kitartását, türelmét. Voltak vidám és szomorú pillanataink, voltak ragyogó sikereink és esetenként kudarcaink is. Sok tanulónak lett jó az idei bizonyítványa. Olyan is volt, aki arcpirulva, talán szégyenkezve vette át bizonyítványát, mert nem úgy teljesített, ahogy azt tőle elvárták, illetve elvárta magától. 10 tanuló eredménytelen volt, rájuk a nyári szünetben is tanulás vár, s augusztusban lehetőségük van a javításra. A többség jól dolgozott. A jeles és kitűnő tanulóink jutalomkönyvet vehettek át osztályfőnökeiktől, elismerve ezzel is egész éves kitartó munkájukat. Gratulálok! Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak: jó pihenést, izgalmas kirándulásokat, sok játékot, tartalmas felkészülést a következő tanévre. Hegyes Szilvia intézményvezető osztály kitűnő jeles 1.o. Beri Alex, Szabó Dóra, Mondom László, Nagy Bence, Szokolán Karolina, Novák Dorina, Minya József 2.o. Balogh Ferenc, Bilecz Máté, Hegyes István, Simon Norbert 3.o. Blaner Bianka, Lovass Annamária, Guszti Petra, Oláh Petronella, Torma Enikő 4.o. Balogh Emese, Szűcs Dóra, Jakab Tamás 5.o. Baglyos Anita, Gáspár Dorottya, Hagymási Nóra, Farkas Zoltán, Torma Szabolcs 6.o. Blaner Mónika, Nagy Annamária, Torma Ádám Hajnal Fanni, Pethő Eszter, Hajnal Sándor Tóth Patrik, Huszár László, Gazsi Dorina, Baglyos Csaba, Ilcsik Balázs, Petró Béla, Rihorenkó Regina Horváth Fanni, Hegyes Vivien, Oláh Nikoletta, Udvarhelyi Fanni Jakab Fruzsina, Kántor Fanni, Kántor Kristóf, Pongrácz Tamás Kirják Ilona, Hajnal Beatrix, Machnik Brigitta Molnár János 7.a Blaner Zsanett 7.b Pongrácz Zsófia 8.o. Szabó Judit, Jakab Flóra

14 14. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Suli hírek Az 1. osztályos tanulóink énekkel és versekkel búcsúztatták a tanévet Elbúcsúztak nyolcadikosaink Június 16-án az általános iskola 27 végzős diákja búcsúzott az alma matertől. Szépen feldíszített terem fogadta a ballagókat, tanáraikat és a vendégeket szombat délelőtt, hogy utoljára együtt végig járják a tantermeket, majd ünnepélyes ballagási műsorral köszönjenek el életük egyik jelentős állomásától. Szeptembertől már mindenki új iskolájában kezdi meg tanulmányait, ahol reményeim szerint megállják majd helyüket. A ballagók névsora: Osztályfőnök: Szabó Miklósné BALOGH FANNI BALOGH MÁTÉ BÉRCZI MÓNIKA CSIKÓS GABRIELLA ECSEDI BENCE DANKÓ RITA GAZSI ÁDÁM GYÜRE BIANKA HAJNAL ÁDÁM HRITZ ROZÁLIA IGNÁCZ PÉTER ILCSIK DÁVID JAKAB FLÓRA KÁTÉ KLAUDIA KÁNTOR VIKTÓRIA LÁSZLÓ BÁLINT LÁSZLÓ RÓBERT MINYA SÁNDOR NYIRKOS KLAUDIA OLÁH BERNADETT RÁCZ BENJAMIN RÓZSA BÉLA RÓZSA MÓNIKA SEBESTYÉN DÓRA SIMON LÁSZLÓ SOÓS NELLI SZABÓ JUDIT Többen gimnáziumban, illetve szakközépiskolában, néhányan pedig szakmunkásképző iskolában igyekeznek elsajátítani a követelményeket. Bízom benne, hogy az általános iskola kellő alapot teremtett ahhoz, hogy tanulmányaik folytatása zavartalan legyen. Új környezet, új barátok fogadják majd őket, de szeretettel várunk vissza mindenkit, hogy élményeiket megosszák velünk. A ballagó tarisznyában a következő útravalót kapták a hetedikesektől: "... nincsen szebb kora az emberiségnek mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot" (Kölcsey)

15 2012. június július KÉKI KÖRKÉP 15. oldal Ovisok a suliban Június első két napját a nagycsoportosok, mint leendő első osztályosok új otthonukban, az iskolában töltötték. Már nem volt ismeretlen számukra ez a hely, mert egész évben rengeteg program várta itt őket. Június 1-jén részt vettünk a tornabemutatón, amit lelkes, fáradtságot nem ismerő felkészülés előzött meg. Pinokkiót, a fából faragott bábut elevenítettük meg. Minden gyerek nagyon ügyesen tornázott táncolt, amit a közönség elismerő tapssal jutalmazott. Másnap családi napon vettünk részt. Megfogyatkozott kis csapatunk vidáman kiabálta az akadályoknál a csatakiáltásunkat: Mi vagyunk az ovisok, vidámak és okosok!. Büszkén emelték magasba a zászlónkat, a piros pöttyös labdát. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, minden feladatot meg akartak csinálni, minden akadályt ki akartak próbálni. Sajnos egyre melegebb lett, és egyre több gyerek húzódott a hűsítő árnyékba, de fogyatkozó kis csapatunk nem adta fel. Kiegészülve szülőkkel, óvónőkkel, dajka nénikkel fejeztük be az akadályokat. Az eredményhirdetésen különdíjat kaptak az első-ovisok, aminek nagyon örültek. Kívánom, hogy ugyanilyen gyermeki lelkesedéssel, vidáman vegyetek részt az iskolai rendezvényeken! László Róbertné nagycsoportos óvónő Évzáró, ballagás Az óvoda életében ismét eltelt egy év, és elérkezett az évzáró, melyet különböző időpontokban tartottak meg a csoportok. Május 16-án a kicsik kezdték az ünnepi rendezvényt. Kis óvodás, kis óvodás az én nevem hallhattuk gyermekeink szájából ezt az oly kedves dalocskát. Kicsik ők még, de ha kell nagyokká is tudnak válni! Erről tettek tanúbizonyságot. Sok dallal, aranyos versikékkel, mondókával kedveskedtek a jelenlévőknek. Azok a gyerekek is, akik év elején még visszahúzódva, megszeppenve lépték át az óvoda kapuját, kinyíltak, mint a rózsa az óvó nénijük biztatására, bólintására. Szereplésükkel elővarázsolták a Három pillangót, Papp Rita dalára pillanatok alatt kacsa- és Ovi hírek nyuszi-táncot jártak. Az egész éves munka mindenki számára meghozta gyümölcsét. Köszönet illeti Klárika és Eszter óvó néni, valamint Anci néni munkáját. Május 24-én a kis-középső csoportosok tartották évzárójukat. Egy év munkáját bemutatni nem lehet egy műsorban, de változó életkoruk és szereplésük azt bizonyította, sokat tanultak. A kicsik nagyobb társaikat meghazudtolva, tele torokból énekeltek, verseltek. A tücskök és pillangók felelgetős játékot mesés előadás követte, amit a cím is hűen tükrözött, Fésüs Éva Mese az ibolyáról meg valami másról. Juci néni és Ilike óvó néni keze nyomán életre keltek a csodálatos fejdíszek, ennek fényét a jó választott szereposztás emelte. Énekes játékukban közösen szerepeltek kicsik-középsősök. Műsoruk végén tavaszi vers és dalcsokorral köszöntötték anyukájukat és nyújtották át a szeretet virágait. Május 25-én pénteken a nagyok zárták a hetet, egyben az óvodai életet is. Hosszú és fáradalmas munka előzte meg azt a színvonalas műsort, amit ezek a gyerekek mutattak be, bizonyították, érettek az iskolára. Büszkeséget, örömet érezhetett valamennyi szülő, hisz gyermekeik olyan testreszabott szerepeket, verseket kaptak, hogy nehéz volt könnyek nélkül végignézni. Az aranytulipán című mesét felnőtteket meghazudtoló fegyelmezettséggel játszották végig. Dalos játékuk változatos, szépen kivitelezett. Az ünnepség elején és végén felcsendült Richard Claydermann zongora játéka, megkapták útravalóul Irány az iskola című könyvet. Az első dolgok mindig fontosak az ember életében, ilyen volt ez is. Mennyire igaz az a mondás, mi szerint Mindennek van kezdete, és vége. Mariann óvó néninek az első, Irénke óvó néninek az utolsó évzárója, hiszen nyugdíjba vonul. Az ünnepségen részt vett Edit óvó néni is, aki az elmúlt évben búcsúzott ettől a csoporttól. Dadus nénijük, Irénke odaadóan segítette valamennyiük munkáját. Rövid idő alatt ő két munkatársat és egy újabb csoportot engedett útjára. A szülői munkaközösség tagjai előző nap köszönték meg Irénke óvó néni vezetői és csoportban végzett munkáját. Az évzáró sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, milyen szoros a kapcsolat óvónő és gyerek között, és az a csapatmunka, amit ebben az évben végeztünk. Itt említem Ibolya néni tevékenységét, aki mindhárom csoport, valamennyi óvónő munkáját segítette. Gondolataimat egy idézettel zárom, amit úgy érzem, ebben a nevelési évben maradéktalanul teljesítettünk: Két dolgot kell adni a gyermekeknek: gyökereket és szárnyakat. Goethe Horváth Józsefné óvónő

16 16. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Kedves Irénke! A napokban azon tűnődtem, hogyan is foglalhatnám össze óvónői pályafutásodat. Sok-sok évvel ezelőtt biztosan úgy gondoltad, hogy ha van Tündérország, az az óvoda, és az óvó nénik benne a tündérek. El is érkezett a pillanat, mikor elkezdted beteljesíteni az álmaidat, boldogan és felkészültem álltál a gyerekek elé. Azt hiszem, mindannyian tudjuk és elismerjük, hogy a megszerzett tudáson, nyitottságon, kitartáson kívül az élethez bizony egy jó adag szerencse is kell. Az óvodában eltöltött 38 évből kevés kitérő volt az életedben, amit nem a szülőfaludban töltöttél. Ez jónak bizonyult, hiszem a kezdetektől fogva egy igényes pedagógusi közösség jött össze, aki évtizedek során tudott fejlődni, mind emberileg, mind szakmailag egyaránt. 38 évet töltöttél az óvoda falai között, 2006-tól láttad el a vezetői teendőket. Tudatos és tervszerű munkádnak köszönhetően nyugodt, kiegyensúlyozott élet volt jellemző. Mindannyian értékeltük nyitottságod. Szerénységed, alázatod az óvodaügy iránt példamutató. Nem a szavak, a tettek embere vagy, olykor egy pillantásból éreztük nemtetszésedet, az egészséges kritikák, ellenvélemények révén fejlődtünk. Egyszer csak elérkezett életünkben egy pillanat, elváltunk a régi óvodától. Megkezdődőt az új építése. Ott voltál a megszületésénél, aggódtál érte, és 2009-ben birtokunkba vettük ezt a csodapalotát. Jártad a csoportszobákat, hogy láthasd a boldog gyermekarcokat, csillogó szemeket, oly kedves gyerekzsivajt. Mindig azon gondolkodtál, hogyan lehessen szebb, jobb, több. Kedves Irénke! Most eljött annak az ideje, hogy ennek az óvodának elengedd a kezét, büszkén pillantasz vissza erre a remekműre. Úgy döntöttél, nyugdíjba vonulsz. Többször hallottuk tőled: Csak azt sajnálom, kevés időt töltöttem így veletek! Jó volt ezt hallani! Mi, lányok, akiktől elmész, örömmel járjuk tovább a megkezdett utat. Hálásak vagyunk szeretetedért, példamutatásodért, jó tanácsaidért! Köszönjük, hogy veled álmodhattuk ezt a csodát! Intézményegység-vezető pályád befejezésével nyugdíjas éveid tartalmas eltöltéséhez ezúton kívánunk jó egészséget, boldogságot, meghitt mindennapokat! Gondolataim egy idézettel zárom: A siker az a mód, ahogyan éled hétköznapjaid: Apróságokban látszik: amiket teszel, amiket mondasz. A siker nem a sok pénz, nem a fényes dicsőség. Több, mint birtokolni, amire mindenki tör. A siker megértő lélek, nyitott gondolkozás; Gyermekek, akiket szeretsz, akik tanulnak Tőled. A siker a jellemben rejlik, és mindenben, amit teszel. Egy búcsúzó munkatárs Ovi hírek Ballagás nagycsoportos óvodások Elballagtak a nagyok mondták a még óvodában maradt gyerekek. Valóban; május 25-én ballagás volt az óvodában. A szépen, hangulatnak megfelelő tornateremben feszült volt a hangulat. Megszólalt a zene, és bevonultak a ballagó nagycsoportosok az óvó néni vezetésével. A gyerekek megilletődve, fegyelmezetten foglalták el helyüket. Az óvó néni köszöntő beszéde után előadták kis műsorukat, mely jelezte, hogy búcsúznak az óvodától, és szívesen mennének már az iskolába. Műsoruk nagyon szép és megható volt. Sok szülő szeméből könnycsepp gördült. Nem csoda. Lezárult egy korszak. Szeptembertől új élet vár rájuk. Iskolások lesznek. De már várják őket a régen figyelő szemek, a tanító nénik, Ági és Marika néni. Az Iskolába csalogató foglalkozásain már jól összeismerkedtek, reméljük, ősszel jó ismerősként találkoznak, és tartalmas éveket töltenek majd együtt. Enyediné Székely Mária Búcsú Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben- kötelességén belül, vagy azon felül is talán-, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való írja Wass Albert. Hiszem, hogy Szabó Lászlóné Irénke óvó néninek az óvodapedagógusi hivatás választása volt ez a feladat. Irénke néni március 1-től felmentési idejét tölti, majd november 1-jén kezdi meg nyugdíjas éveit 38 gyermekek között eltöltött év után. Nyíregyházán kezdett el dolgozni augusztus 1-jén. Az UNIVERSIL után től a kéki óvodásokat nevelte, közben 1977-ben a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán óvónői diplomát szerzett között Múcsonyban volt óvónő, majd tól újra a kéki ovisok generációit nevelgette egészen mostanáig. Farkas Lászlóné mellett óvodavezető-helyettesi feladatokat látott el, így nem volt meglepő, hogy amikor Gyöngyike néni nyugdíjba vonult, ő vette át az óvoda vezetését től szeptember 1-től az iskola és az óvoda közös intézmény lett, és így Irénke néni intézményegység-vezető. Óvodánkban közel 30 éve várja az apróságokat, hogy szárnyai alá vegye őket. Generációknak határozta meg az első legfontosabb éveit. Az anyukák és az apukák tudták, hogy biztonságban, gondos kezek között hagyják szemük fényét. Ha az ember azt teheti, amit szeret, akkor nem érzi, hogy dolgozik.

17 2012. június - július KÉKI KÖRKÉP 17. oldal A kisgyermekkor egyik talán legmeghatározóbb időszaka az óvodáskor. A legtöbb kicsi életében ez az első igazán nagy változás, amikor a mama és a már jól ismert otthon védelméből idegen emberek, gyerekek közé kerül, idegen helyre. Ez a korszak a közös játékok, elfoglaltságok kezdete. Nem mindegy, hogy milyen óvodába kerül a kicsi, nem mindegy, hogy szeretni fogja-e vagy sem, hogy kötődik-e majd az óvó nénihez, csoporttársaihoz. Az egyik legfontosabb dolog az óvónő személye. Azt is mondhatnánk, hogy néha fontosabb az óvónő személye, mint maga az óvoda! Milyen legyen hát az óvónő? Ovi hírek Minden útnak valahol vége van. S emberi tulajdonság, hogy az út végén visszafordulunk, s eltűnődünk életünk értelmén. Addig nem, de akkor igen. Addig csak megyünk ösztönösen s néha vakon is, egy nyom, egy cél, egy gondolat után. Hogy miért, azon majd töprengünk a végén, ha kifut az út lábaink alól, s lábainkból kifogy az erő. ( Wass Albert) Hegyes Szilvia intézményvezető Jubileumi ünnepségen voltunk Fontos a személyes vonzerő. Ha az óvó néniből árad az őszinte gyermekszeretet, derűs, nyugodt és barátságos a viselkedése, stabil és kiegyensúlyozott, biztos, hogy kincsre leltünk. A jó óvónő további fontos tulajdonságai a találékonyság, alkalmazkodóképesség. Mindez Irénke óvó néniben megvan. Köszönet és hála illeti a csöppségekért végzett munkájáért, fáradozásáért. Most pedig elérkezett a jól megérdemelt pihenés ideje. A búcsú mindig kettős érzelem, elválás a régitől, és indulás egy új felé. Hiszem, hogy újabb kapuk nyílnak a számára, miközben e mostani is csak jelképesen csukódik be mögötte, hiszen egy óvó néni mindig óvó néni marad. Az elmúlt 40 év megpróbáltatásai, emlékei mostanra széppé fakultak, a jó megmaradt, a rossz elillant. A dolgos hétköznapokat felváltja a könnyedebb, de elfoglaltságtól nem mentes nyugdíjas időszak. A jövőben nem lesz rohanás az óvodába, s nem kell a munkaidő végeztével hazasietni. Több alkalom nyílik az unokákra, a ház körüli teendőkre, a hobbira, a pihenésre. Kívánjuk, hogy a nyugdíjas évek egészségben, békességben teljenek. Május 19-re meghívást kaptunk Szabolcs község Szeretet Nyugdíjas Klub elnökétől. A nyugdíjas klub 15 éve alakult. Nagyon nagy lelkesedéssel készültek. A helyi étteremben volt az ünneplés, a vendéglátás. Igen szép számmal jelentek meg a meghívottak. Jelen voltak a környékbeli falvak polgármesterei, a nyugdíjas egyesületek képviselői, a község meghívottjai, valamint megjelentek a körzet jelenlegi és volt országgyűlési képviselői is. Az eseményt Csegei László, a község polgármestere nyitotta. Kedves műsorszámokat láttunk, hallottunk. Meglepetésként közel egy órás műsort adott Leblanc Győző és Tóth Éva operetténekesek, óriási sikerrel. Polgármesterek és a társszervezetek képviselői egyenként köszöntöttük a helyieket. Szabó Pál, a Nyugdíjas Szövetség elnöke dicsérő oklevéllel jutalmazta meg a 15 éves klub vezetőjét és tagságát. A rendezvény közös vacsorával s közös énekléssel zárult. Farkas Lászlóné nyugdíjas klub elnöke

18 18. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Jókívánságok A posta a falu egyik nevezetes épülete a községháza, a templom, az iskola és óvoda mellett. Ahol megszüntetik az iskolát és a postát, lassan elsorvad maga a falu is. De a posta nem csak épületet jelent. Szinte nincs olyan család, aki havonta legalább egyszer ne találkozna a postással. Legyen az hivatalvezető vagy kézbesítő. Személyes ismerőseink ők, hiszen évtizedek óta végzik felelősségteljes, nehéz és ma már mondhatjuk azt is, hogy veszélyes munkájukat. Tóth Bertalanné Katika néni fiatal lányként kezdte Kéken a munkáját, és első munkahelyén eltöltött 40 év után, szinte hihetetlen, most nyugállományba vonul. Vajon hány távirat, képeslap, boríték, stb. fordult meg a kezében? Hányszor stemplizte ezeket a sárga csekkeket? Bár rengeteget fejlődött a technika a postán, de az emberi hozzáállást a gépek nem pótolhatják. A kemény munka mellett mindig volt ideje egy-egy kedves szóra, jó tanácsra. Ha csak mi visszagondolunk az életünkben 40 évet (már aki természetesen megélt ennyi évet) valószínű, hogy egy könyv is kevés lenne leírni az emlékeinket. Katika néni tudna erről mesélni, mind a munkája által, mind az élete alakulása által. Hiszen ő itt alapozta meg a jövőjét, itt alapított családot, és az évek által maradt kéki lakos. Ha valaki, akkor ő látta, tudja és érezte, hogy mit és mennyit változott ez alatt az idő alatt a kis falunk, amiért ő maga is sokat tett. Épp ezért ragadjuk meg az alkalmat, és mondunk köszönetet az áldozatos munkájáért. Kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket. Kertész Gáborné Ica néni 20 éven át rótta kézbesítőként a kéki utcákat. Esőben, napsütésben, szélben, fagyban vitte a várva várt leveleket, az újságot, családi pótlékot, nyugdíjakat és - ha nem is örültünk túlságosan - a befizetésre váró sárga csekkeket. De vitte az egyedül élő magányos embereknek sokszor a jó szót is. Vajon a 20 év alatt hány kilométert tett meg Ica néni az utcákat járva? Aki soha nem panaszkodott, munkáját felelősségteljesen, maximális megbízhatósággal végezte. Igaz, a 20 év alatt rengeteget változott a világ, hiába van internet, küldünk üzenetet, de egyvalamire mindig szükség lesz. A csomag, a csekk és még nagyon sok mindenhez a kétkezi munka, az ember kell. Olvasóink írták Gratulálok Ica néni a munkáját napról napra, hétről hétre és évről évre szorgalmasan végezte. Végül nehezen, de mégis eljött az idő, amikor azt mondhatjuk, hogy viszonylag még fiatalon élvezheti a nyugdíjas éveit. Ezúton szeretnénk megköszönni Ica néninek a munkáját. Kívánunk jó egészséget, hosszú, boldog és szeretetben eltelt nyugdíjas éveket. Sok szeretettel: Varga Imréné, Pongrácz Zoltánné Azzal, hogy az évek által megszokott postásaink nyugállományba vonultak, lezáródott egy korszak. A távozók helyét be kell tölteni. Köszöntjük a most munkába lépő új postásainkat. Akik fiatalok és dinamikusak: Hornyák Andrásné postamestert, Gyug Jánosné küldeményfelvevőt, kézbesítőinket: Oroszné Farkas Edinát, Nagy Valikát, - gyesen lévő Baloghné Torma Júliát, és ne felejtsük el, akire mindig lehet számítani, ha helyettesíteni kell a lányokat: Baksi Sándornét és Rácz Győzőnét. Munkátokhoz kívánunk sok sikert, jó egészséget, és legalább olyan hosszú dolgos éveket, mint elődeiteknek! Mindent bele lányok!!! Sok Szeretettel az ABC lányok Némi kritika Nem vagyok nagy futballrajongó, de egy-két alkalommal sikerül követnem a kéki csapat játékát, ha idehaza játszanak a fiúk. Nagy felháborodás van bennem, amikor figyelem, látom és hallom, hogy a kéki szurkolótábor nem hogy buzdítaná a fiúkat a jó játékhoz, hanem mindenféle trágár szavakkal, nyomdafestéket nem tűrő mondatokkal, bekiabálásokkal, anyázással szidják a saját fiainkat! Hogy várunk így jó eredményt? Jó eredményhez jó szurkolótábor jár!!!! Jó lenne, ha ezek után nem szidnánk, hanem buzdítanánk a fiúkat. Minél hangosabban, minél jobban a jó játékhoz! Talán akkor mi is jobban éreznénk magunkat. Egy focista anyukája Régi olvasója vagyok a Kelet-Magyarország napilapnak. Az elmúlt hetekben kétszer is olvastam az újságban egy kedves ismerősömről, özv. Makkai Tiborné Fésüs Ágiról. Sokan tudjuk, hogy Ági a Jósa András Kórház egészségügyi dolgozója. Büszkeséggel töltött el, amikor egyik alkalommal azt olvashattam az újságban, hogy kitüntetést kapott a munkájáért. Másik alkalommal egy olvasó írt köszönetet az áldozatos munkájáért. Ebben az őrült világban, amikor mindenki rohan, amikor minden csak az anyagi javakról szól, azt gondolom, hogy ha csak szóval is, de legalább megköszönik és elismerik az ember munkáját. Gratulálok Ági!! Tudom, hogy nem kis munkád és időd van ezekben az elismerő szavakban!!! Hiszen több éves tapasztalat és gyakorlat van mögötted. Kívánok még nagyon sok sikert és elismerést a munkádhoz! Pongrácz Zoltánné

19 2012. június - július KÉKI KÖRKÉP 19. oldal Mesél a múlt 2010 decemberében nagy munkába fogtam. Református templomunk felújítása adta az ötletet, hogy gyűjtsem össze történetét. Kezdetben magam sem gondoltam, hogy milyen nagy fába vágtam a fejszét. Megsárgult anyakönyveket és presbiteri jegyzőkönyveket böngésztem. Amikor azt hittem, már végeztem egy-egy kötettel, másnap belelapozva ismét találtam valamit, ami új irányba vitte a vizsgálódást. Úgy lekötöttek a múlt érdekességei, hogy megszűnt számomra az idő. Nem érdekeltek a napi hírek, a politika kimondhatatlanul távol került tőlem. Így kezdődött, és a templomtörténetből egyháztörténet lett, melyből falunk több mint két évszázadának históriája rajzolódik ki. A legrégebbi dokumentum 1787-tel kezdődik. Gyönyörűséges és élvezetes jegyzőkönyveket olvastam, melyek a számítógép korszakában különösen értékesek. Az eddig összegyűjtött és rendszerezett anyag mintegy százötven oldalas könyvecskét tenne ki. Emlékezzél, mi történék lenne a címe, ha egyszer nyomtatásban megjelenne. Az egyház- és templomtörténet mellett foglalkozom a lelkészek tevékenységével, a presbiterek munkájával, a református iskola és óvoda alapításával, az egyházfenntartás nehézségeivel, régi számadási könyvek adataival, és olyan érdekességekkel, melyekről már csak a megsárgult matrikulák mesélnek. A családnevek változása, a birtokviszonyok alakulása és a templomi székek elosztása körüli nézeteltérések, valamint a harangés orgonaépítéshez szükséges adományok felsorolása is nyomon követhető ezekben a régi iratokban. Az írások mellett az utóbbi években fényképek is őrzik a templom és egyházunk történetét. A fotókért köszönettel tartozom id. és ifj. Dományi Istvánné, Sándor Lászlóné, Verbai Balázsné, Varga Tiborné, Farkas Lászlóné, Kurucz Györgyné, id. Hajnal Józsefné, Hegedüs Lászlóné, Nyíri Sándorné, Farkas Zoltánné, Mezőné Maklári Erika egyháztagoknak. Úgy gondoltam, amíg sor kerül könyvem kiadására, ízelítőül részleteket közlök belőle a Körképen keresztül. Az első részben a templommal foglalkozom, majd következik: Prédikáltasd szent igédet Ne csüggedj el, kicsiny sereg! Zúgó harang, ének és orgonahang Szép dolgain te templomodnak gyönyörködik szívünk. Megsárgult matrikulák mesélnek Örök nyugodalmat Az urat minden nemzetek, dicsérjétek minden népek Javaival a te házadnak megelégíttetünk A templom Isten háza, a falu elsőrangú középülete. Közadakozásból a leggondosabb munkával épül, a közösség gyülekezőhelye. A mi templomunkat 1959-ben nyilvánították műemlék jellegű templommá március 17-én kelt a Nyíregyházi Járás Építési Osztályának, mint első fokú építésügyi hatóságnak a leirata, A református templom műemléki védettséget élvező épület általános használati feltételei tárgyában. Az új jogalkotás a műemlék jellegű építményeket a műemlék fogalmába helyezte. Műemléknek nevezzük hazánk minden olyan, történeti múltjának jellegzetes, pótolhatatlan darabját, amely az ország fejlődésének tárgyi bizonyítékául szolgáló, kiemelkedő jelentőségű alkotása. A műemlék hatását, zavartalan érvényesülését nemcsak egyedi értéke, hanem építészeti és tájképi környezete is nagymértékben meghatározza és befolyásolja. Ebből a szempontból a szépen felújított, több mint száz éves óvoda épülete esztétikus háttérül szolgál templomunknak a tetszetősen parkosított előkerttel együtt. A 2010-ig többé-kevésbé eredeti állapotában levő késő barokk teremtemplom 1828-ban zsindelytetővel, deszkamennyezettel készült. Hiteles jegyzőkönyv őrzi a székek elosztását, majd később az értük fizetendő díjakat, és a székfoglalások körül kialakult nézeteltéréseket, olykor előforduló büntetéseket. Az esztendőben kezdődött Matrikulában így van megírva: Jó Istenünk kegyelmes segedelmével ujjonnan épült templomunkban 1828-ban Novembernek 2 dik napján az székek is tökélletesen elkészülvén, Nemes Ekklésiánk Consistóriuma kinek kinek érdeme, jussa és charactere szerént való szék osztáshoz fogott, de minthogy minden jó és állandó dolognak tökéletesen való elvégezéséhez idő kivántatik, itt is az Nemes Consistórium mindennek tetszése szerént az székek osztását nem tehetvén meg, várakozott az Nagy Tekintetű és Tiszteletű Visitatióra. Amikor osztán meg is lett az óhajtott állandóul való szék osztás mindenek megelégedésével a Nagy Tiszteletű Visitatio előtt 1829 dik esztendő mártiusának 1-a napján ily renddel. Tekintetes Hetei Pap Sigmond úrnak a Székek választásában elsőség adatott mely szerint is a déli oldalon a katedrával átalellenben tettszet a férfi nemek széki közzül az első széket kiválasztani, melyért meg is fizetett

20 20. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Ezek után felsorolja a jegyzőkönyv, melyik sorba ki ül, pontosan megjelölve égtájak szerint a férfiak és nők helyét rangjuknak, életkori és társadalmi helyzetüknek megfelelően. Az utolsó sort fenntartották az úton járóknak vagy jövevényeknek. Bizony akadt probléma az osztás körül, mert a későbbiek során gyakorivá váltak a torzsalkodások és versengések a székek miatt. Több határozat született ilyen botrányos viselkedés miatt, sőt büntetést is szabtak ki. A békességet kedvelők természetesen átültek más székbe, ha már zsúfolt volt a kijelölt hely. Később 1859-ben, 1871-ben és 1936-ban foglalkoztak még behatóbban a székek elosztásával, illetve a díjak meghatározásával. Az építés körülményeiről a meglévő egyházi iratok között nem találtam feljegyzést, az építtető lelkész nevét sem lehet pontosan tudni. Ami az 1828-as évről fennmaradt, az a születési-keresztelési-esketésianyakönyv, és még néhány egyháztanácsi jegyzőkönyv. Ha a templom építésének éve 1828, akkor két prédikátor neve jöhet számításba: Mikolay János és Kötvélyesy Sámuel. A kis anyakönyvben ez van feljegyezve: 1818.ik esztendőben hozatott bé Mikolay János Prédikátor Úr ki is szent hivatalát folytatta tiz esztendeig. Innét Mogyorósra vitetett ban ik esztendő 13.ik Április hozatott bé Tiszt. Körtvélyesy Sámuel Úr. Hozatott Rádról. Meghalt és eltemettetett itt Kéken Mártius Így e két prédikátor neve kapcsolható a templom építéséhez. Mikolay készíthette elő, sőt Porsolt Ferenc kezdte meg a gyűjtést, és Körtvélyesy esetleg már a kész templomot vette át. Ez csak feltételezés, mert semmi írás nem áll rendelkezésre a székek elosztásán kívül. Felfoghatatlan! Annyi mindent feljegyeztek, létezhetetlen, hogy éppen a templom maradjon ki! És a rejtély megoldódott, a XIV. kötetben találtam rá magyarázatot: Az 1934-es országos református kiállításra más dokumentummal együtt bekérték az év presbiteri jegyzőkönyveit decemberében kapta az értesítést a lelkész, hogy az írásos anyagot részben múzeumi, részben tudományos vizsgálatra visszatartották. És ez az a kötet, ami hiányzik a jegyzőkönyvek kronológiai sorából. Ha volt a templom építéséről feljegyzés, bizonyára ebben található. Remélem, hogy e több mint kétszáz éves becses, bár általunk nem ismert emlék valahol a református egyház ereklyéit gyarapítja! Prédikáltasd szent igédet Egyházunk legrégebbi anyakönyve, mely az irattárban fellelhető, az esztendőben kezdődik, de hála Tiszteletes Porsolt Ferenc gondosságának, e kis alakú könyvecske őrzi korábbi prédikátoraink nevét is. E feljegyzés szerint: 1. Szentpéteri József 1758-tól. 2. Szabó István 1762-től. 3. Borsi Mihály uram 1767-től, aki itt halt meg, 4. kinek esztendejét egy özvegy prédikátor Matolcsi nevű töltötte ki osztán, ki Demetserbe vissza ment. 5. T. Nyérki (vagy Nyírszi) György 1776-tól, ki lakott itten 3 esztendeig, s itt temettetett el. 6.-nak ismét T. Szabó István következett 1779-ben, de két év múlva elment más eklézsiába. 7. Kozma István Kótajból, aki 1781-től hat esztendeig kitartott, majd Kisvárdára ment. 8. T. Barátosi Porsolt Ferencz, 1787-ben jött Sényőről, és 9 évet töltött el. 9. prédikátor Gégényből jött 1796-ban, T. Rádi Ferencz, 6 esztendeig lakott itt, majd elment 10. prédikátor 1802-ben Besenyőből T. Katona János úr, aki két év múlva Gégénybe távozott. 11. Tóth István, aki 1804-ben Encsencsről jött. A következőkben az olvasható, hogy hát Szentesi Batári István mikor lakott itten azt meg nem tudták mondani Ő lehetett tehát a ben, T.B. Porsolt Ferencz prédikátor másodszor is Kékre hozatott, és nyolc esztendőt lakott itt. Ő már a 13. a sorban. A következő, ig tartó feljegyzésekben néha elrejtve, megkopott, elhalványult tintával, megsárgult lapokon, időnként alig kivehetően, szinte betűről betűre haladva a következő prédikátorok neve olvasható, melyeket az eredeti helyesírással adok közre: Porsolt Ferentz, Lovas Lajos, Mikolay János, Körtvélyesy Sámuel, Székely József, Sinka Miklós 19. Nagy Kálmán lelkész között, 20. Tóth Miklós , 21. Nagyváthy Ferenc , majd Hódy Gusztáv helyettesít, 22. Szepsy József , 23. Nagyváthy József , 24. Hódy László , 25. Horsai Ede , Szendrei János helyettesít, 26. Petró Béla november elsejétől A Kéken szolgáló lelkészek közül az úgynevezett ótemetőben mely a mai Községháza környékén volt, nyugszik Borsi Miklós, Nyérki György, Körtvélyesy Sámuel és Sinka Miklós prédikátor. A régi temetőben még megtalálható Nagyváthy Ferenc és Szepsy József tiszteletes úr sírhantja. Horsai Ede nagytiszteletű úr földi nyughelye az új temetőben van. Úgy gondolom, prédikátoraink és lelkészeink nevének megörökítésére felújított templomunk előtere lenne a legalkalmasabb. Még megvan a régi temetőben az óvodaalapító Miskolczy József síremléke, melynek megóvását már több évvel ezelőtt is javasoltam, melyet most ismét a község és az egyház vezetőinek figyelmébe ajánlok. Ki lehetne alakítani a temetőben vagy a templomkertben egy kegyeleti emlékhelyet, ahol azokra gondolnánk, akik az egyházért vagy a községért az átlagosnál többet tettek. Készülő könyvemben több ilyen névvel találkozhatunk presbiterek, tanítók és egyháztagok köréből. A múlt tisztelete önmagunk megbecsülése. Bobik Jánosné

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.május 26-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné

Részletesebben

Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző. Gulyás László Polgármester

Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző. Gulyás László Polgármester Füzesabony Város Önkormányzata Készítette: Ellenőrizte: Látta: Bényeiné Gombos Rita Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben