Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041"

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület október 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet a talajterhelési díjról szóló 27/2012.(XI.22.) számú rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 11. (1) bekezdése alapján: A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díj mértékét szintén fenti törvény határozza meg. A törvény általi egységdíj és a területérzékenységi mutató szorzata településünkön: Ft/m3. A helyi lakosok teherviselő képességét figyelembe véve, emellett a környezet terhelésének védelmét is elősegítve a Képviselő-testület a törvény felhatalmazása alapján az elmúlt években többféle mentességet, kedvezményt határozott meg. Ezek egyike - mely tárgyát képezi jelen előterjesztésnek az alábbiak szerint került meghatározásra novemberében: 3/B. a): 100 %-os kedvezményben részesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy, aki a közszolgáltató igazolása alapján az újonnan üzembe helyezett közcsatornára az üzembe helyezést követő 270. napig ráköt. A Képviselő-testület e rendelkezésével a törvényben rögzített határnapot kiterjesztette egy későbbi határnapra. A Képviselő-testület fenti rendelkezését megvizsgálva az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket évben Tárnok közigazgatási területén két szakaszban történt meg a csatornahálózat üzembe helyezése. Az első átadás február 10-én, a második május 28-án valósult meg. Az első szakasz átadásának időpontját figyelembe véve megállapítható, hogy amely érintett személyeknek 270. napig, azaz november 7-ig nem volt és nincs lehetőségük rákötni a csatornára, annak a törvény értelmében február 10-ét követő 90. naptól díjfizetési kötelezettségük áll be. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a kötelezettség beállta előtt jelen rendeleti módosítással, időbeli folytonossággal a kedvezményt hosszabbítsa meg, mivel a lakossági visszajelzések azt támasztják alá, hogy mind a mai napig nem tudtak rákötni a csatornára, ezáltal a kedvezményt sem tudják igénybe venni. A kedvezményes idő április 30-ig történő meghosszabbításának igénye elfogadható és indokolt, mert a tél folyamán technikailag sem lesz lehetőség a rákötésekre. 1

2 Fentieket figyelembe véve, valamint a téli időszak rákötési korlátait tekintve az önkormányzat olyan kedvezményi határidőt biztosít, mely feltétel mellett a jövő év tavaszára minden tárnoki lakosnak lehetősége lesz a csatornahálózatra rákötnie. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges a Mötv. alapján. Tárnok, október 22. Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2

3 Képviselő-testületének /2014. (.) számú rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 26. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló 27/2012.(XI.22.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R 3/B. a) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3

4 Kedvezmény 3/B. a) 100 %-os kedvezményben részesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy, aki a közszolgáltató igazolása alapján a évben üzembe helyezett közcsatornára április 30-ig ráköt. 2. Jelen rendelet november 1-jén lép hatályba. dr. Simon Mária Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a október 30-i ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: október 31. Hatálybalépés: november 1. Kihirdetés megtörténtét igazolja: 4

5 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! október 12-én eredményesen befejeződött a helyi önkormányzati képviselők és ek általános választása. Mötv. 43. (3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alt, aleket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. Az al, a bizottsági tagok megválasztására a jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2013(VI.21.) Ör. számú rendelet módosítása nélkül is lehetőség volt. A Polgármesteri Hivatal az SZMSZ jelenleg hatályos szabályait átnézte és javasolja, hogy annak átfogó módosítására a későbbiekben kerüljön sor. Az elkövetkező évben a képviselő-testület több rendeletének felülvizsgálatát és módosítását is indokolt elvégezni, az SZMSZ átfogó felülvizsgálatát is indokolt azokkal egyidejűleg elkészíteni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (3) bekezdésére tekintettel a 14/2013.(VI.21.) Ör. számú rendelettel elfogadott szervezeti és működési szabályzatát felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja szükségesnek. Felkéri a t, hogy a szervezeti és működési szabályzat teljes körű felülvizsgálatát végeztesse el, és május 31-ig tegyen javaslatot a szükséges módosításokra. Határidő: május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda Határozati javaslatról értesítés kap Polgármester Jegyzői Iroda Tárnok, október 27. Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária 5

6 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület október 30-i rendkívüli ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011-ben nyújtott be pályázatot a tárnoki bölcsőde építésére januárjában hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete a beruházáshoz szükséges fedezetet. Az önkormányzat április 3-án írta alá a KMOP számú támogatási szerződést Tárnok bölcsőde építése tárgyában. A projekt szerződésben jóváhagyott összköltsége bruttó Ft. A támogatás mértéke 89, %-os, ami bruttó Ft év elején került sor a nyertes közbeszerzési pályázó kiválasztásra. A pályázati anyag elkészítése és a tényleges beruházás között közel 3 év telt el. A bekerülési költség az eredeti tervekhez képest közel 25 millió forinttal emelkedett meg. A támogató szervezettel és a pályázat író céggel egyeztetve idén tavasszal a támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük a megemelkedett költség 89 %-ának pályázati forrásból történő biztosítására. (A pályázatban elszámolható többlet e Ft, amely összegről 2014 áprilisában a MAG Zrt-hez benyújtottunk egy költségnövekmény kérelmet. A szükséges önerő fedezete a saját költségvetésünkben rendelkezésre áll.) Bár akkor ígéretet kaptunk, hogy a pályázati előírások alapján a támogatási szerződés módosításra kerül, még nem kaptuk meg a jóváhagyó döntést. A bölcsőde építése a befejezéséhez közeledik, és a beruházás befejezésének feltétele a fedezet biztosítása. Javasoljuk, hogy az önkormányzat a saját forrásai terhére biztosítsa a szükséges többletköltségeket. Amennyiben a költségnövekmény iránti igényünket a Támogató Szervezet jóváhagyja, abban az esetben a szükséges összeg csak megelőlegezésre kerül. Az állami önerő pályázaton eddig Ft önerő támogatás kaptunk, így az az összeg is csökkenti az önkormányzat saját forrásainak terhére kifizetendő összegeket. Reméljük, hogy az állami önerő támogatást továbbiakban is megkapjuk, és a beruházás befejezésekor az önkormányzat kedvező saját forrás biztosítással fejezi be a beruházást. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű szótöbbség szükséges. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1) úgy dönt, hogy KMOP számú Tárnok bölcsőde építése projekt befejezéséhez további ,-eFt előirányzatot biztosít az önkormányzat évi költségvetésének működési céltartaléka terhére. 2) felkéri a t, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon Felelős: Polgármester Határidő: évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 6

7 Határozatról értesítést kap: Polgármester Gazdasági és Pénzügyi Iroda irattár Tárnok, október 22. Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária 7

8 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárno k Nagy E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület október 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat szociális tűzifa pályázatra Tisztelt Képviselő-testület! A településen minden évben a tél közeledtével újra felmerülő probléma, hogy néhányan nem képesek gondoskodni otthonaik fűtéséről. Az önkormányzat évi költségvetésében 500 eft áll rendelkezésre azzal a céllal, hogy az arra rászorulóknak segítséget nyújtson a tél közeledtével felmerülő fűtési gondjaik megoldásához tűzifa biztosításával. A Belügyminisztérium által kiírt szociális tűzifa pályázaton önkormányzatunk nem vehetett részt, mert a lakosságszám meghaladja a feltételként előírt 5 ezer főt, ezért ezen feladatot önerőből tudjuk megoldani. Javaslom tehát, hogy a rendelkezésre álló összeget az előterjesztés mellékleteként előterjesztett, a lakosság számára kiírt szociális tűzifa pályázaton biztosítjuk az arra rászorultaknak. Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el. Határozati javaslatok elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. HATÁROZATI JAVASLAT Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat melléklete szerinti tartalommal, az abban megállapított feltételek szerint - szociális tűzifa pályázatot hirdet rászorulók részére a évi költségevetésben rendelkezésre álló ,-Ft keretösszeg terhére. Határidő: november 5. (pályázat kiírására) Felelős: Határozat végrehajtását végzi: Igazgatási Iroda A határozatról értesülnek: Polgármester Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője Igazgatási Iroda vezetője Tárnok, október 27. Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária 8

9 1. számú melléklet a számú határozathoz. Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális tűzifa pályázatot hirdet 1. A szociális tűzifa támogatás természetbeni támogatásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd feltéve, ha a kérelmező: 1.1 az adott ingatlanra normatív lakásfenntartási támogatásban részesül a pályázat benyújtásakor és 1.2. az ingatlanában fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkezik. 2. A kérelem elbírálásánál előnyt élvez, az a kérelmező, aki vagy akinek családjában: 2.1. aktív korúak ellátására jogosult 2.2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosult 2.3. közgyógyellátásban jogosult 2.4. ha a vagy valamelyik családtagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül 2.5. egyedül élő időskorúak 3. Háztartásonként legfeljebb 10 mázsa fa adható. 4. A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult az ellátásra. 5. A pályázat elbírálásáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere dönt november 30-ig. 6. A pályázat november 20-ig nyújtható be a Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterének címezve (2461 Tárnok Dózsa György út ), a pályázati kiírás melléklete szerinti formanyomtatványon. 7. A kérelemben szereplő adatokat hitelt érdemlően igazolni kell. 9

10 pályázati kiírás melléklete SZOCIÁLIS TŰZIFA PÁLYÁZAT Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely: Tartózkodási hely:. Tényleges tartózkodási hely, ahova a tűzifát kérem:.. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül: Telefonszám (nem kötelező megadni):... Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti lakcímen tűzifával fűtök. A kérelmezővel egy háztartásban élők: Név Születési hely, év, hónap, nap Rokoni kapcsolat Fogy.tám./magasabb csp.../. számú határozat alapján Normatív lakásfenntartás támogatásban részesülők. Jelenleg az alábbi pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesülők /részesül a velem egy háztartásban élő: * Aktív korúak ellátása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Közgyógyellátás Tudomásul veszem, hogy egy háztartásból egy személy nyújthat be pályázatot. A benyújtási/ beérkezési határidő: november 20. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatom elbírálása során a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája személyes adataimat kezelje, ill. pozitív elbírálás esetén a tűzifa kiszállítása érdekében továbbítsa, valamint a fűtésem módját a helyszínen ellenőrizze. Alulírott vállalom, hogy amennyiben a pályázatom pozitív elbírálást nyer, a tűzifa átvétele céljából a megadott időpontban a tényleges tartózkodási helyemként megjelölt lakcímemen tartózkodom. Tárnok, november pályázó aláírása 10

11 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: a képviselő-testület II. féléves munkatervének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület június 19. ülésén elfogadta évi II. féléves munkatervét. A munkatervi javaslat szerint a novemberi ülésre 20-án kerülne sor, de a képviselők egyéb elfoglaltsága miatt javaslom a képviselő-testületi ülés időpontját 27-re módosítani. Az előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő testület elé: A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. értelmében egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi II. féléves munkatervét az alábbiak szerint módosítja: novemberi ülés időpontja: november 27. (csütörtök) 9 óra Határozatról értesítést kap: SZMSZ szerinti érintettek Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária 11

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok

MEGHÍVÓ. 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.október 29-én

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET Általános rendelkezések. A rendelet célja Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról (a 2015.06.08-i módosítást követően, egységes

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! A 2015. február 25. napjára összehívott ülés anyagaként kiküldött előterjesztés és mellékleteit

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata képviselő testületének 8/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nógrád Község Önkormányzata képviselő testületének 8/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Nógrád Község Önkormányzata képviselő testületének 8/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 20-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 20-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben