ÁGOST. ÍIITVALL%ANG.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁGOST. ÍIITVALL%ANG."

Átírás

1 m * A DUIVÁNTÜLI ÁGOST. ÍIITVALL%ANG. r. EGYHÁZKERÜLET ií űr t'eőaís ««ísss^tuk essteiutöre. aa)e SZERKESZT! S KiADJA I % X

2

3 A DÜNANTÜLI ÁGOST. HITVALL EVANG. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA ftz ÉSSS'dik esstendére. 1 AX ECíYHÁXKERÜIiE'r BIECÍBIZÁSABÓIL Á,. j SZERKESZTI S K1Á0JA Ú. ' ' IV. GERESDI LELKÉSZ S EGYHÁZKER. SZÁMVEVŐ. PAPÁN, A' REFORM. FŐISKOLA' BETŰIVEL, tss3

4 ""^ jaí:ir.ri:iy,^^^ Jegyeh s röviditeseh magyarázatja. hgy. leánygyülekezet, 5 templommal vagy imaházzal s oskolával, O imaház nélkül oskolával, 3 imaház és oskola nélkül. Lk. lelkész, fgy. felügyelő, tan. laniló. hs%. lélekszám, tn. tanulók. te. távolság Caz anyahelységtöl). A. alsó, F. felső,.v. nagy, K. kis, Tis. nemes, P. puszta. m. magyar, n. német, t. tót, v. vend. M. p. utolsó postaállomás. f. falu, mv. mezőváros, p. puszta. -i. &i ^;.n: é c-. ifyw'it^''^-^-- -^'^11III- i;íii4fr1iítii-t'ii ' *

5 ^ w A dunántúli ágost. hltvall. evang. Egyházkerület rövid történeti rajza. Az evangélmi tiszta tudomány, valamint a haza figyéb részeiben, ugy ezen dunántúli kerületben is mingyárt a reforraatió kezdetével terjedni kezdett. Annyi hiteles adatokból bizonyos, hogy 1522ben már ezen kerület nagyobb részében esmeretesek voltak Luther irományai, mellyek közül némellyek Sopronban 1524ben nyilván helyen megégettettek, hogy ez által az ő tudományának tovább terjedése meggátoltassék. Az is bizonyos, hogy az ágostai vallástétel nyilvánításakor, 1530ban már ezen kerületben voltak rendezett evang. gyülekezeteink, mint ez a többek közt a Locsmándi gyülekezetről tudva van. A reformatió legbuzgóbb pártolói: Perényi Péter, Nádasdy Tamás, Török Bálint s t. ezen kerületben laktak. Sopron városának évkönyvei szerint, innen I539ben már több polgárfiak mentek ki Vittenbergába, mint a reformatió székhelyére az evangélmi tanok hallgatása végett. Hlyének voltak: Fáber Gy. Schreiner Ján. Wirth Mih. Róth Jak. Rosenkrancz Kár. stb. Rendezett gyülekezet azonban csak i565ben alakult itt, az összes városi tanács és közönség buzgó s öszhangzó munkálkodása által, a mikor is Gerengel Simon hivatott meg általuk első lelkipásztorukká, ki mind egyházi szónoklatai, mind iromáriyai által buzgón terjesztette az evang. tudományt, melly annyira elterjedt nem sokára, hogy három lelkipásztorra lett a gyülekezetnek szüksége, kik közül egy magyar nyelven hirdette az isteni igét. Ugyan ezen gyülekezet mingyárt kezdetben állított i

6 p' II fel három német és egy raaayar elemi iskolát s egy lalin gymnasiumot is. A Soproniak példáját követte az egész Fertő melhkc, mert az itteni helységek majd mindegyikében voltak viiáazó gyülekezeteink, mingyár a reiormatió első évtizedeiben. A Rába és Répcze mentében gr. Nádasdy Xamás pártfogása alatt terjedt a reformatió. Ezen nevezetes férfin, ki az ország legfőbb hivatalait viselte s ÜZ ország nádora volt, már 1537ben levelezésben volt Melanchtonnal, ki ötét az evangélmi hit terjesztése körüli fáradozásaiért dicsérte, mellyett minden, birtokában lévő helységekben bevetetett. Ezek pedig különösen Sopron és Vas megyékben igen számosak voltak. E mellett a nép felvilágosítása felöl is hathatós eszközök által gondoskodott. Legyen elég a többek közt csak annyit említenünk, hogy Ujszigetben (vadaskert a Rába mellett, közel Sárvárhoz) oskolát állitolt tel, s mellé könyvnyomdát. Ezen oskola igazgatója volt Erdős János CJoh. Sylvester), egyszersmind a gróf udvari papja, ki az újszövetség könyveit magyarra fordítva, kinyomatta Ujszigetben, 1541ben. Ez a legelső magyar újtestamentum. Ugyan ö irta a legelső magyar nyelvtant is, Ujszigetben 1539ben. Sárvárolt is állitott fel u- gyan ezen Kádasdy könyvnyomdát, valamint Csepreaben is, hol egyszersmind egy virágzó oskola is létezett pártfogása alatt. ii;.. ; -.1 ^ 4.' Á kemenesi vidéken, Vas megyének a Rábától keletre esö részében, az Ostfl-Asszonyfai Ostfy család, melly az ország első családai közé tartozott, már 1522ben az evangélmi tudományt vallotta, s abban mind e mai napig állhatatosan meg is maradt, mind a mellett, hogy hitéért nem csak Ostfi-Asszonyfai várától, hanem birtokainak nagyobb részétől is megfosztatott. Példáját több előkelő családok, például az Alsó-Káldi Káldy, Koltai Vidos család»lb. s a népesség nagyobb része követték, kik mind a mai napig megtartották nagyobb részint evangélmi hilöket. Vas megye délnyugoli részében s Zala megyében Ü

7 ;i ip«ipiiiitiiii«^b I - -ymifmfmmiifwmm Lindvai Bánfl család pártfogása alatl terjedi t\% evangélmi Itidomány* Bánfl Miklós udvari papja Kulcsár György, a je* lesebb magyarhoni reformátorok egyike volt. Vas megye felső részeiben a Némelujvári gróf Baifyáoyi család, különösen Battyányi Boldizsár, najíy pártolója volt a reformátiónak. Ezen fö úri család birtokaiban mai napig is nagy számmal találtatnak evangélikusok. De Nádasdy Tamást kivéve, senki sem volt olly buzgó pártolója az evangélmi tudománynak ezen kerületben, mint Török Bálint, ki még a mohácsi vész előtt megismerkedett azzal, s ezen kerületben, Somogy és Veszprém megyékben, a Balaton mellékén^ főkép pedig Pápán, mellynek a mohácsi vész után földes urává lett, terjesztette, s Bálint nevű udvari papja által terjesztette azt. Debreczoot is ö reformálta.,,,., ^ Mind Nádösdynak, nnnd Török Bálintnak nagy segítségökre volt az evangélmi hit terjesztésében a magyar Luther, Dévai Biró Mátyás^ ki sok viszontagságai után Pápára Török Bálinthoz 5 onnan pedig Melanchlon ajánló levelével Újszigetbe jött, Nádasdy Tamáshoz, s ennek jószágain, Sárvárott, Csepregben s a Rába mentében terjesztette a reformatiót. A Balaton mellékén is megfordult, hol Mátyás pap neve alatt mai napig is ötét ismeri a nép a Balaton melléke reformátorának. A Vértes aljára s Fejér megyébe, hihető, a közellévo Budáról áradt el az evangeliom világossága, hol Grinaeus Simon s Winsheim Vitus, a királyi főoskola tanárai s Henkel Jáno-, Mária királyné gyóntató papja már 1520 körül terjesztették azt Rév-Komáromba a várost megszálló török ellen I. Fer«dinand király által a várba helyezett német örsereg vitte az evangélmi tudományt, mellynek lelki oktatására Kielmann várparancsnok által Plockner Márton hivatott ki Wittenbergából i550ben lelkipásztorul. Ezt követték Zchrotl István, Plieninger Ján. és Hosius Ján., mint a várbeli őrsereg papjai.

8 Györbeo már 1567beri több templomaik s három ki készeik voltak az evangélikusoknak..^ Köszegeo 1554ben az ottani magyar evang. gyülekezet a katholikusoktól elhagyott sz. Jakab templomát elfog ialta, de abból 1560ban a népesebb német evang. gyülekezet által kiszorítatott, s 60 évi egyháznélkülözés után i620" ban épített magának külön templomot. A dunai alsó megyékben, Tolnában, Somogyban és Baranyában, szinte igen korán megbarátkozott a keresztény népség a reformatióval Zieger Imre (Eszéki Imre, Imre pap) a Vittenbergaí egyetem egyik növendéke, elég merész volt ezen, a török uralma alatt lévő megyékben is nyilván hirdetni s terjeszteni az evangélmi tudományt. Nevezetesen i549ben Vittenbergába Flaccius Mátyásnak irt levelében e- löadja, mikép Tolna népes városában s a Duna és Dráva mentében fekvő Baranya és Somogy megyei helységekben általa terjesztetvén az evang. hitvallás tanai 5 azokat Isten kegyelméből számosan fogadták el, s köztük több r. Katholikus papok s tanítok is; s esedezett egyszersmind^ hogy küldenének neki segédeket Vittenbergából, sok lévén itt az aratásra való gabona, de kevés a munkás. Sztárai Mihály 5 tolnai, és Szegedi István laskói papok, kik egyszer-- smind Superintendensi hivatalt is viseltek e vidéken, s Thuri Pál5 tolnai tanító, Zieger utódja5 szinte az elsők közt állanak a magyarhoni reformátorok sorában. Szentiványi és Kazy Ferencz tudós Jésuiták bizonysága szerint, a'jésuilák közoskoláinak felállítása eltitt, tehát 1560 körül már annyira el volt az országban terjedve a reformatio, hogy a mágnások közül csupán három volt még katholikus valláson, a nemesség közül pedig alig volt csak egy is; s a faluk és városok is az egész országban, az egy Nagyszombatot kivéve, mind Luther és Calvin tanait követték. Ha ez áll Magyar- és Erdélyországra nézve általában, áll különösen a dunántúli kerületre nézve, hol - különösen ennek felsőbb megyéiben, Sopron és vasban, alig volt

9 -'^-*-'-' helysége mellybeii az evangolikusoknak gyülekezeteik ne lettek volna. Ekkor azooban ama boldogtalan vitázás! düh ragadta meg a protestáns tangókat, mellynek következtében az olly szépen felvirágzott evangélmi egyház, valamint a külföldön, úgy magyar honunkban is felekezetekre szakadozott. Né~ mellyek köziílök szorosan ragaszkodtak Luther nézeteihez az úrvacsorájáról, mások inkább helyeselték Melanchíonnak módosított nézeteitj legtöbben pedig Calvin és Béza tanaihoz hajoltak. Bár azonban 1567-ben a debreczeni zsinaton Melius Péter vezérlete alatt a helvét vallástétel elfogadtatott, a dunántúli kerületben a' külső összeköttetés nem szűnt meg a Luther és Calvin követői közt egész 1591-íg. Ekkor ugyan is Nádasdy Ferencz, használni akarván Horváth Stancsics Györgynek és Sculteti Severinnek, ki a' bánfaiaktól választatott meg lelkésznek, s Luther buzgó követője volt, nála Gsepregen lett megjelenésöket, hogy a protestáns tanítók köztti vitát kiegyenlítse, Isö Júniusra Csépregbe egy Colloquiumot rendelt5 mellyre a Superintendenst^ Böjtbe Istvánt j ki németujvári lelkész volt5 s más közellevő lelkészeket is, kik közt Reczes János csepregi, és Muraközi György, sárvári említtetik, meghívott. Ez alkalommal, midőn Sculteti a formula concordiae hatalmas védője a maga nézeteit erősen vitatná, Böjtbe pedig szinte nem tágí-= tana Calvin tannaitóí, ez utóbbi a gyűlést odahagyta,'s ez zel a boldogtalan szakadás, talán örökidőkre, megtörtént. Nádasdy kinyilatkoztatta ^ hogy uradalmaiban egy protestáns lelkészt sem fogna megszívelni, ki a concordiae far mulat alá nem irná, s így a Sopron és Vas megyei gyülekezetek többnyire megmaradtak Luther tanai mellett, mig a többi megyékben, főkép a magyar gyülekezetek, többnyire a helvét vallástételt fogadták el. Ez ideig superintendensi hivatalt viseltek ezen dunán túli kerületben: Huszár Gál, óvári lelkész 1568-ig, Szegedy x^iátyás 1576 körül, Bornemisza Péter, szeredi lelkész, ugyan mm idő tájban, Sibolti Demeter, szentiványi klkész i5 l t

10 TI körűi és Böjihe Ist?áo, kiről feíjyebb emlékeztünk, i591lg. Meg kell itt azonban jegyezni, hogy nem voltak mindenkor minden dunántúli gyülekezetek egy Superintendens felügyelése alatt; mert, a mint feljebb érmtv^voíl, a Somogy^ Tolna Baranya megyei gyülekezeteknek külön Superintendenseik voltak, de a felsőbb megyék közül is Mosoriy, Győr, Komárom és Esztergám, többnyire a dunamelléki egyházkerülethez számíttattak, a mint ez a semptei zsinat pontjaiból megtetszik. Innen megmagyarázható, hogy Bornemisza Péter, mint szeredi lelkész, dunántúh Superintendensnek is mondatik, míg ugyan azon időben Szegedi Mátyás szinte dunántúli usuperiri-- tendens volt. Megjegyzendő még továbbá, hogy a nevezett Superiutendensek közül Huszárt, Bornemiszát, SiboUit és Böjthét a reformátusok is a maguk Superintendeosei közé számítják; azonban ugyan ezt tehetnék Szegedivel is^ mert miután még ezideig külön felekezeteik nem voltak a Luther és Calvin követőinek, természetes, hogy külön Superintendenseik sam lehettek.. / \. ^ A szakadás a Luther és Calvin követői közt megtörténvén, ezek nem szűntek meg egymást szóval, Írásban ^ s tettleg is boszontani s háborgatni, s ez által nem kévésé idegenítették el maguktól a főbb urakat, kik különben is nem csekély hajlandóságot árultak el a r. katholikus hitre leendő visszatérésre, miután a főbb hivatalok majd nem kizárólag ezekre ruháztattak. Ezen körülményt ügyesen fel tudták használni a jesuiták, kik már ekkor erős lábra kaptak az országban, különösen ama nagy férfiú köztük, Pázmán Péter^ utóbb esztergami Érsek, s az ország prímása, ki maga több mint ötven fő uri családot visszatérített a kath. egyház kebelébe. Ezek, hogy megmutassák egyházuk eránti őszinte hüségöket, alattvalóikat majd szép móddal, majd erősebb eszközök által is visszatérítették a kath. hitre, templomaikat, mellyeket részint maguk vagy eleik építtettek nekik, s egv

11 '-ippp liiifpppii'i.i.jj.1111 iiyy3 jp iiip»i%^ házi Jövedelmeiket elszedték töiük s katholikus lelkészeknek adták. Ez annál könnyebben megtörténhetett, minthogy ez idö tájban az ország folytonos zavarban volt. A bécsi s linczi békekötések 1606-ban s 1645-ben tellyes vallásbeli szabadságot biztosítottak ugyan az evangélikusoknak; de azért ezek nem szűntek meg háborgattatni, saz 1647-diki országgyűlésen 300 templomaik elvételéről panaszolkodtak, mellyek közül csak 90 Ítéltetett nekik vissza, s ezek közt a dunántúli kerületben 21, mellyek közül jelenleg csak egy van birtokukban: s ez a dabronyi. 1649ben megujittattak az evangélikusok panaszai; ben hosszú sorát nyújtották be sérelmeiknek, mellyek rajtok elköveti ettek, ezen dunántúli keriiletben főkép Ester-^ házy Pál és Nádasdy Ferencz áltai, mellyek azonban orvosolatlanok maradtak. De leggyászosabb volt az evangélmi hit követőire nézve az köztti időszak, meilynek borzasztó s emberi fogalmat túlhaladó eseményei vajha örök feledékenység fátyola által födöziethetnének el! Szelepcsényi György észtergami Érsek s az ország helytartója halhatatlan érdemeket akart azok állal a római egyházra nézve magának szerezni; de borzasztó emléket emelt nevének. Legyen szabad egy pillanatot vetnünk gyülekezeteink viszontagságaira ezen korszakban. - Soproriból, meilynek, mint feljebb említve volt, a 16- dik század utófelében már három lelkészre volt szüksége, azek elűzetvén, kenteiének voltak a hívek a szomszéd németkeresztúri és nyéki, akkorban virágzó anyagyülekezetekhez csatlakozni. A bécsi békekötés által azonban a vallásbeli szabadság visszaállítatván, csak hamar felvirágzott ismét a soproni gyülekezet, úgy annyira, hogy öt lelkészt, nevezetesen három városi német, egy magyar s egy kórházi lelkészt tarthatott, s öt templomaiban nyerhetett lelki épületet; és két latin, s a föntemlített elemi iskoláit újra életbe léptethette. Azonban 5 az 1674-dik év szornorú eseményei által minden templomaitól, oskoláitól s egyházi épületeitől megfosztatván, VII

12 vm két lelkészei: Barth és Szubics Kis-Martonba számüzeuek. Megengedíetett azonban a híveknek Eggenberg berezeg magány házában, ugyan annak udvari lelkésze Láng Mátyás vallásos oktatásaiban részt vehetni; nemsokára száműzött lelkészeik is engedelmet nyertek a visszatérésre, s bizonyos Schubbardféle ház jelöltetetett ki számukra, hol hivatalukat szabadon folytathatták. Megjegyzendő, hogy ezen időben minden magyarhoni városi gyülekezetek közt az egy soproni volt oíly szerencsés, nyiiványos vallásgyakorlatban részesülhetni. A Győriek minden lelkészeiktől s egyházi épületeiktől megfosztatván, 1608 körül az evang. örsereg lelkészétől nyertek lelki épülést. Azonban ez is elűzetvén^ Pata-házára szorultak, minek következtében a győri püspök a pata-házi templomot is lerontatta, s a győri evang. lakosságnak megtiltotta az ottani lelkészek szolgálatával élhetni. Rustról, mellynek még a Bocskayféle forradalom előtt volt evang. lelkésze, 1621-ben az óvári vár parancsnoka Harrach ezt onnan kitiltotta, s templomjokat a katholikusoknak adta által; megengedte azonban, hogy gyermekeik oktatása végett egy evangélikus tanítót tarthassanak, s evang. lelkészek szolgálatával is élhessenek; de i633~ban a győri püspöknek zálogosítatván el Rust városa, ez a nevezett szabadságtól is megfosztotta annak evangélikus lakosit. Rév-Komáromban a várbeli őrsereg evang. lelkészének oktatásaiban a városbeli lak^ság is nagy számmal részesült, melly később önálló gyülekezetet alkotván, templomot is épített magának, mellyet azonban a vár parancsnoka Reifenberg 1621-ben lerontatott. Helyette fából építettek az evangélikus hívek imaházat, melly miután összeomlott, 1649-ben építették azon kisszerű templomot, mellytől 1672-ben megfosztattak a jesuiták által, s melly szent János templom' neve alatt mai napig is a katholikusok birtokában van. *3 A városbeli evang. lelkészek voltak ezen korszakban: Friesz^ *) Az 1848 diki tűzvész következtében jelenleg rüiiioklian.

13 j iiii.iiiu.inii«ii.vii ip Hatner, Reichenbach, Bartholoméi és Vieglebí mind némethoni származásnak. A Kőszegi német és magyar gyülekezetnek azon két templomaikon kivül, mellyek a belvárosban, a katholikusok birtokában mai napig is fenállanak, még egy kápolnájok is volt a külvárosban, s a csekély számú katholikusok Barkóczy Ferencz azon várában, melly jelenleg az Esterházy berezeg birtokában van, tartották isteni szolgálatjokat. Az itteni német gyülekezet azon ritka szerencsében részesült, ül évig szakadatlanul gyakorolhatni nyilvános isteni tiszteletét, mig az 167i-dik évben templomaitól, oskoláitól s minden egyéb egyházi épületeitől s alapítványaitól megfosztatott. Hasonló sors éne két évvel későbben a magyar gyülekezetet is. f A Sopron, Mosón és Vasmegyei nagy számú gyülekezetek közül 1681-ben már egy sem létezett. Azon állítás azonban, miszerint ez időben az evangélikusoknak az egész országban egy lelkészök s templomuk sem lett volna, kivéve a soproniakat s némelly kevés, a török birtokában lévő helyeket: túlzottnak látszik. Annyi bizonyos, hogy egyház-kerületünkben a Balaton mellékén a kővágó-örsi, akali, mencshelyi és dörgicsei gyülekezetek, a két utóbbinak néha közös lelkésze lévén, úgy nemkülönben a nagy-vázsonyi is areformatió idejétől fogva szakadatlan gyakorlatában voltak vallásunknak. Ugyan ezt állíthatjuk az ajkai, alásonyi, homok-bödögei, gergelyi, kertai, bakony-szent-lászlói, bakony-szombathelyi, lovász-patonai, csikvándi, fel-péczi^ kis-péczi, téthi, iharosberényi és surdi gyülekezetekről is, Vesprém^ Győr és Somogy megyékben, legalább az elfoglalt temolomok jegyzékében ezekéi nem találtatnak. Koronkinti csekély félbeszakasztással, szinte a legrégibb időktől kezdve folytatták a vallásbeli gyakorlatot még a következő gyülekezeteink: Zalában a kapolcsi, Veszprémben a dabronyi, mellynek temploma egyike az 1647-ben országgyűlési végzés által visszaadatni rendelt 90 templomoknak; továbbá a bakany-tamási és tési, Győrben a Malomsoki^ Komáromban a Bokodi és Száki. De vol- IX

14 X lak az tiölsoroltakon kivűl ezen korszakban még más gyülekezeleiok is, főkép Veszprém és Zala megyékben, mellyek azonban most már nem léteznek. A Duna és Balaton közti evang. gyülekezetek sorsáról hiteles adatok hijánya miatt bizonyosat nem tudhatni. Anynyi valószínűnek látszik, hogy a Zieger utódja Thúri Pálj kiről már feljebb emlkeztünk, ki 1563-ban Vittenbergában és Lipcsében az úgynevezett crípto-calvinistikus vitatkozásokban részt vett s még a külföldön maga is a református vallásra tért, visszaérkezése után az evangélikusokból sokat áttérített a helvft hitvallásra. Sztáray és kiilönösen Szegedy, kikről szinte emlékeztünk feljebb, hasonlókép nagy baráti s terjesztői voltak a calvinismusnak. De ha maradtak fs ezen vidéken még evangélikusok; azok a török zaklatásai elöl biztosabb vidékekre menekültek, a honmaradtak pedig áldozati lettek a törökök, rákócziánusok s főkép a mindent elpusztító ráczok elleni háborúknak, s azokat követte nyomorúságoknak. A 18-dik század elején puszta volt és kietlen az egész vidék Győrtől kezdve lefelé a duna mentében egész Péter-váradig; Tolnában különösen, az egy Nagy-Szokolyon kivűl' minden falvak 's városok el voltak pusztítva, s csak imitt amott mutatkoztak egyes lakosok, s csak a' történetek évkönyvei és a számtalan elpusztult templomok romjai tesznek bizonyságot, hogy e táj valaha igen népes volt, s hogy ezt keresztények lakták. A csepregi szerehcséílen kimenetelű colloquium ufán úgy látszik minden rend és összeköttetés felbomlott meghasonlott gyűlekezcieirik közt. Böjthéí, ki egy Wüflnger által közlött kézirat szerint még 1596 ban életben volt, legalább a Nádasdyféle gyülekezetek többé nem esmérték el Superintendensnek, mig mások ragaszkodtak hozzája körül választatott végre Muraközi György, sárvári lelkész Superintendensé, ki azután minden kormánya alatt lévő lelkészeket kötelezte a meg nem változtaítatotl ágostai hitvallásnak s a concordiae formulának aláírására. - Ezt Klas^e-- kovics István, Szent-Miklósi lelkész követte f620-ig,

15 ''^^mm^m' XI kit a törtí'rietirók egyhangúlag agy i^eu tiszteletre méltó öreg» mk valladak. Ugyan ezen időben a dunamelléki megyéket Brunszvik Tóbiás, Semptei leikész s a nádor Thfírzó Szaniszló udvari papja igazgatta, mint Superintendens. ~ Pálházi Göncz Miklós, mint Győri, vagy irikább Pafaházi lelkész 16í9~'1622-íg viselt ezen donántúli kerületben Superintendensi hivatalt. Zvonarics Mihály, sárvári lelkész, az ágostai vallástételnek ezen megdönlhetlen bajnoka a reformátusok ellen5 i625-ig igazgatta a dunántúli gyülekezeteket. Kis Bertalan, előbb Czenki, utóbb szinte Sárvári lelkéwsz, sok zavarok s kellemetlenségek közt viselte e2en hivatalt 1646ig, a mikor Sárvárról kivettetvén, Szent-Györgyön a Répcze mellett végezte sokat hányattatott munkás életét. Még ugyanazon évben aug. 13-áu a Büki zsinaton Musai Gergely, Nemeskéri lelkész választatott meg Superintendensnek, ki ezen hivatalát az akkori körülményekhez képest elég híven s dicséretesen viselte 1664-ig. Utána Fistrovics György, Kőszegi lelkész választatott, ki már két évvel előbb, a Geresdi zsinaton Musay mellé adatott volt mint Esperes, hogy a sokféle gond s fáradságtól elhalmozottnak segítségére legyen. de már 1669-ben szemeinek elgyengülése miatt kéntelen volt lemondani. Utódja mind a Kőszegi lelkészségben, mind az kévésé irigylendő Superintendensi hivatalban Fekete István lett. Ez 1673-ban a Szelepcsényi által vezetett posonyi törvényszék elé idézteívén, midőn ott meg nem jelent, elitéltetvén, külföldre menekült. További életeseményeit elöso^ rolni nemtartozik ezen sorok feladatához. 1 Az 1681diki Soproni országgyűlésen I Leopold királyunk által némi orvoslása ajánltatott az evangélikusok sérelmeinek, nevezetesen rendeltetett az is, hogy az olly megyékben, hol minden templomaiktól megfosztattak, kettőt bírhassanak, névszerint mm dunántúli kerületet illetőleg

16 - w?ff P'^' XII Sopron megyébení Vadosfán és Nemes-Kéreft; Vasban: Dömölkön és Nemes-Csóban 5 Zalában, Veszprémben Győrben és Komáromban különben is gyakorlatában lévén vallásunknak. Ezeken kivűl megengedtetett a Soproni gyülekezetnek, hogy vallása gyakorlatában, azon módon, mint ez ideig, megmaradhasson, ugy nem különben a határszéleken, Egerszegen, Szentgróton, Tihanyban, Veszprémben, Pápán, Vázsonyban, Győrben és Rév-Komáromban engedtetett meg az evangélikusoknak templomot bírhatni. Mosony megye hallgatással mellőztetett, ugy szinte Kőszeg, Rustj Légrád s több városok. Az l687diki pozsonyi országgyűlésen ezen ajánlatok megújittattak; de a végrehajtás Kolonics Leopold esztergami érsekre bízatván, nem felelt meg a protestánsok várakozásának. Közbejött a Rákóczy féle forradalom, melly az egész országot újra felzavarta. A zavarban némelly gyülekezeteink elvesztett templomaikat visszafoglalták, de később ismét elvesztették azokat, valamint sok másokat is, mellyeknek ez ideig szakadatlan birtokában voltak. A Soproni gyülekezet élvezte leghamarább az diki 26 törvényczikk által nyert szabadságát; de az 1731 és 1742dik év eseményei az alig behártyásodott sebeket újra felszaggatták. Azonban a buzgó soproni evangélikusok nem hagyták magukat annyi sok viszontagságok által is kifárasztani, sőt minéí nagyobbak voltak bajaik, annál na» gyobb buzgóságot tanúsítottak szekt vallásunk iránt, s gyüiekezetöket ^ több hagyományozok kegyes alapiíványai által is gyámolíttatva ^ folyvást olly czélszeríien rendezgették, hogy magokat egy jobb jövendő kedvezéseire minden tekintetben méltókká tették. A győri gyülekezet is újra feléledt az említett törvény következtében, s 1685-töl kezdve rendesen kezeltettek a«nyakönyvei egész 1749diki Mart. 15-ig ^ a midőn templomától erőszakosan megfosztatván, nyilvános isteni tiszteieta megszűnt,.,..,....,,:,i :. ^ ;.... ^.:,. j-,^ -.. -^ijiliiiiiw

17 'HM^WWPIJ II I xm Nemes-Csó szinte sietett a törvény kedvezését élvezni, s az egész Vas megyei felső vidék, magyarok, németek és vendek ide sereglettek lelki épülést venni. A kőszegieknek is megengedtetett itt templomot építhetni s lelkészeket tarthatni. S így egész ig két német, és egy magyar-vend lelkész szolgálata mellett tartatott itt az isteni tisztelet, két templomban. A vadosfai gyülekezetnek szinte már ilooból vannak anyakönyvei; temploma azonban csak 1734ben épült. 175iben bizonyos vallásbéli villongás következtében az itteni lelkész és Superintendens, Fábri Gergely, a német-keresztúri fogságba vitetett, hol közel másfél évekig szenvedett méltatlan rablánczok közt, s kiszabadulván, Kertán élt száműzetésben még kevés ideig, Vadosfán pedig az isteni tisztelet egészen betiltatott, később azonban csak Ist ván király napjára lett ezen tilalom szorítva, melly napon 79 évekig nem volt szabad a templomot kinyitni, míg végre a mostani lelkész ur ismételt folyamodása következtében 1830ban ezen tilalom is megszüntetett. Nemes-Kérett i732ben kezdődött az ottani gyülekezet, Dömölkön pedig 1730ban-, de temploma csak 1744ben szenteltetett fel. Szenígrólon is volt 1732ig anyagyülekezetünk, de ekkor több másokkal együtt megszüntetett. A többi helyeken, mellyek az 168idiki törvényben kijelelvék, nevezetesen Pápán, Veszprémben, s Komáromban egész 1783ig, Egerszegen s Tihanyban pedig épen nem alakultak evangélikus gyülekezetek. így az 1732dik esztendő után Sopron megyében csak két gyülekezetünk volt: Vadosfán és Nemes Kérett, Vas megyében szinte csak keltő: Dömölkön és INemes-Csóban,- Mosonyban egy sem. r-mim Míg azonban a felsőbb megyékben egyházunk végpusztulásnak indult, a kerület alsóbb megyéiben újra éledezni kezdett az. A háborúk, s az azokat követő döghalál s egyéb inség csapásai alatt elpusztult vidékek újra népesülni kezdettek. Felszóllitások bocsátattak a magas kormány által mindenfelé a lakosokhoz, hogy az ország pusz-

18 mm XIV ía vidékeit n/pesítenck meg. Jöttek is, de I^^glnkább németek és tótok, kik H }3akony és Vértes erdeiben, leginkább pedig a Balaton és Duna közt, Somogy, Tolna, s Baranya megyékben telepedtek meg, s ezek közt nagy számmal voltak evanírelíkusok is. cr 'i így éledtek fel újra a 18 dik század elején a már már elpusztuló Bokodi és Száki gyülekezeteink Komárom megyében, de előbb tiszta magyar lakosaik helyét naííyobb részint tótok foglalták el. így alakúit ugyanott 1700-ban Oroszlány, Fejér megye éjszaki részében Tordas 17i3ban; a Bakonyban Csernye, 1726ban Suur, i725ben Öskü, még 1696ban nagyobb részint tótok által. Ez időben alapúit a Palotai MUiiekezfit is, i700ban, a N. Szöllősi, 1725ben, és H Vanyolai i730ban, mind Veszprém megyében. Így keletkezett a most létező egész Tolnai- Baranyai Somogyi esperesséíí. MAr Buda várának 1686ban történt visszafoghilása ulán kezdettek a felsőbb megyékből magyar és tót ajkú lakosok e puszta és erdős vidékre szállongani. A legelső evangélikusok, kik vallási háborgattatásuk miatt ft vidékre leszakadtak, magyarok voltak a pápai uradalomból, nem annyira földmivelők, mint inkább vadászok, az t'vangélmi hithez erősen ragaszkodók. Kzek 1715ben Gyönkön, akkor a kir. kamara Jószágán telepedtek meg, s az urodalom felúgyelője engedelmével lelkészt is hoztak magoknak, ki azonban a hatóságok által onnan 1717-ben ismét elutasittatott. De különösen 1718ban Belgrád is bevétetvén, a magyar kormány által kibocsátott, s a vallás szabad gyakorlatát is biztosító felhívásra ezerenként kezdettek a lakosok az ország felsőbb megyéiből e vidékre költözni, magyarok, lótok, leginkább pedig németek, némethonbói, főkép annak Rajnamelléki tartományaiból, s köztük sok protestánsok is, kik Mercy Clandius Florimund gróf főhadivezérnek terjedelmes hőgyészi urodalmába befogadiattak. Példáját e nemes lelkű, s a protestánsokat is hathatósan pártoló grófnak más földes urak is követték; s igy támadtak fel hamvaikból az

19 y \ynwmn -^v. eipuszlult helystvi^ek s mezővárosok, s csak hamar templomok s imaházak is emelkedtek a helységekben az Isten nevének dicsőítésére. Az 1718dik évnek még más tekintetben is naízy befolyása volt a protestantismus jövőjére e vidéken. A gyönkiek ugyan is ez évben elutasított lelkészük ügyében a kir. kamarához folyamodván, ettől Magyari Kossá Péter uj földes urokhoz utasíttattak, ki Gyönköt öröködési jogánál fogva visszaváltotta. Minthogy Magyari Péter református lelkésznek véleményük szerint nem volt elegendő világi tekintélye s hatalma, őket egyházi óhajtásaik kivitelében hathatósan pártolni, Bárány György Nagy-Vázsonyi lelkészhez küldöttek tanácsot kérni. Bárány György megtudván az e vidéken már szép számmal megtelepedett evang. hívek elhagyatott s nyomasztó állását, vallása eránti szeretetből indilva, elszánta magát, odahagyni biztos állomását, snagy számú evang. hívekkel leköltözött Gyönkre. De már ben Gyönköt más gyarmatosoknak engedvén át, a termékenyebb szentlőrinczi határt szállotta meg, s alapítója lett a szentlőrinczi népes evang. gyülekezetnek. Ezen buzgó, munkás és bátor lelkész volt az, ki az e vidéken elszórva lakó evang. híveket összegyűjtötte rendes gyülekezetekbe, ezeket egyházilag rendezte, lelkészekkel és oskolatanítókkal ellátta, az isteni tisztelet s oskolai tanííás rendét megállapította, s azon gyülekezetekbe, mellyek tanítóiktól megfosztattak, vándor lelkészeket küldött az Isten igéjének hirdetése, a szent sakramentomok kiszolgáltatása-s a hívek vigasztalása végett. Buzgó tevékenységének eredményéi tekintve, őt mondhatni ezen egész esperesség alapítójának. A jövevények költözése e vidékre, kivált németországból egész 1760ig tartott, a melly gyülekezhetek utóbb keletkeztek, azok már a létezők gyarmatainak mondhatók. Némelly már létezett gyülekezetek, például a Zombai, Tótkeszi, Mucsi stb. népességük, vallásbeli üldöztetésük miatt Békés megyébe költözvén, ismét elenyésztek. Több helyekről a beköltözés alk^umával hozott lelkészek és tanítók

20 ^"''Á\w''-^%» a hatóságok által eliifasíkattak; de e mellett voltak olly gyülekezetek is, mellyek, töbl^yire r. kalh. földes uraik hathatós pártfogása mellett félbeszakasztás nélkül gyakorolhatták vallásukat. Hlyének voltak névszerint a gyönki, gyorkönyi, varsádi, k. mányoki, sz. lörinczi^ k. tormási, n. szokolyi és tabi ev. gyülekezetek. Kedvezőbb s biztosabb lett az ev. gyülekezetek és lelkészek sorsa az 1731-dik évtöi kezdve, III. Károly király ö fge által ez évi Jun. 15-dikén olly rendelet bocsáttatván ki, mellynél fogva a földes urak s megyei hatóságok a protestáns templomok elfoglalásától, s a lelkészek elmozdításától letiltattak. S ennek következtében gyülekezeteink e vidéken is szilárdabban megalapúlhattak, s már az ban kibocsátott türelmi rendelet előtt Tolna ^ Baranya és Somogy megyéknek azon részében, melly jelenleg ezen esperességhez tartozik, 17 anya, és 31 leány gyülekezeteink voltak, s köztük nyelvre nézve 1i magyar, 29 német, s 3 tót, 4 magyar-német, s egy magyar-tót. Fekete István szomorú esetével 1673-ban a Superin- (endensi hivatal megszűnt ezen dunántúli kerületben, s gyülekezeteink úgy igazgatták magokat, a mint az akkori körülmények közt lehetett. Az 1681 és 1687-diki törvények kihirdetése után nem sokára újra alakult a gjöri Esperesség, Bors Mihály fő, és Lövei Bálás alesperesek alatt. 17il-ben Károlyi István kis péczi lelkész lett Esperessé, és viselte az esperesi hivatalt 1737-ig, ezután lett Sipkovics Tóth János, téti lelkész 1742-ig ben alakúit a kemenesi Esperesség, melly a Fertőtől egész a Balatonig, sőt még azontúl, Somogy megye délnyugoti részére is kiterjedt, s első esperese Asbóth János, szentmártoni lelkész volt, alesperes pedig Lenárt Benedek mihályfai lelkész. Ezeket követék 1706-ban Ács Mihály, devecseri lelkész, 1708-ban Lénárt Benedek mint főesperes, Király Máté, szentgróti lelkész pedig mint alesperes, 1713-ban Hegyfalusi György, devecseri lelkész, 1725-ben Gsertei Mihály, ns-kéri lelkész, 1729-ig, melly idölöl fogva 1744-ig az al-

EGYHÁZKERÜLET AZ 1857. ESZTENDŐBE. ------------ ------------------------------- NYOMATOTT ROMWALTER KAROLNÁL.

EGYHÁZKERÜLET AZ 1857. ESZTENDŐBE. ------------ ------------------------------- NYOMATOTT ROMWALTER KAROLNÁL. ÁGOST. HITVALL. EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET AZ 1857. ESZTENDŐBE. ------------ ------------------------------- NYOMATOTT ROMWALTER KAROLNÁL. , - x - - - - -. Egyházkerületi hivatalnokok. Helyettes Superintendens:

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0 HALADÁS KUPA 2013. ÖSSZESÍTÉS BB JUNIOR FIÚ 2 LEGJOBB EREDMÉNY ÖSSZESEN Beke Gábor Négy Kos HIE 450 0 328 778 778 BB FELNŐTT FÉRFI 2 LEGJOBB EREDMÉNYÖSSZESEN Gadavics András Bük 520 534 490 1544 1054 Takács

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lelx~szi'fizet~srenoez~s fl MF\GYF\RORSzAGI AG. H. E\)F\NG. KER. EGYHAZ EGYETEMES NYUGDíJINTÉZETÉNEK ÚJJRSZERVEZÉSE ALKRLMRSÓL EGYETEMES lelx~szi'fizet~srenoez~s, TERVEZETE. ~ KIDOLGOZTA ES AZ EGYETEMES LELKÉSZI TESTÜLETNEK AJÁNLJA:

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2012-2017 Készült a települési esélyegyenlőségi tervhez kiadott adattáblák és útmutatók felhasználásával a települési önkormányzat adatszolgáltatása

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

RÉCSEI BALÁZS. Somogy megye településeinek, jegyzőségeinek és körjegyzőségeinek közigazgatási adattára 1872 1950

RÉCSEI BALÁZS. Somogy megye településeinek, jegyzőségeinek és körjegyzőségeinek közigazgatási adattára 1872 1950 RÉCSEI BALÁZS Somogy megye településeinek, jegyzőségeinek és körjegyzőségeinek közigazgatási adattára 1872 1950 Az összeállítás az 1872. évi első községi törvénytől az 1950. évi első tanácstörvényig követi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Az adattal kapcsolatos kifogások ellenére biztos, hogy Károly Róbert 1321. február 26.-i adománylevelében már valóban a mai Buziást adományozza

Az adattal kapcsolatos kifogások ellenére biztos, hogy Károly Róbert 1321. február 26.-i adománylevelében már valóban a mai Buziást adományozza BUZIÁSFÜRDŐ 1905-ig Buziás, város a Bánságban, Temes megyében. Temesvártól 33 km-re délkeletre fekszik. Buziásfürdő/ Băile Buziaş, németül Busiasch (Temes megye) Hozzátartozó falvak: Bakóvár és Nagyszilas

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN NOVAK VERONIKA ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN A kiváltságlevelek az oklevelek jelentős csoportját alkotják. Általában a kiváltságlevél alatt olyan oklevelet értünk,

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg.

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg. REFORMÁCIÓS UTAKON Életrajza továbbra is hiányos. Wittenbergből 1550- ben tér haza. 1551. január 9-én iskolamesterré választják Besztercén. Február 7-én megjutalmazza a Tanács mert diákjaival szindarabot

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

II EGYES F Ő T Á B L A

II EGYES F Ő T Á B L A Ny-Magyarország területi ÚJONC Győr 5.5.3. II EGYES F Ő T Á B L A. 483 6 Balogh Bence Fastron Aszt. Club Tolna 6 Balogh Bence. 66 3 Marton Bálint Szombathelyi Haladás VSE 3 / 6 Balogh Bence 3. 675 9 Straubinger

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2007.04.28 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (52 nevezés) Jurandori Mini Fiú (5 nevezés) I. Dinnyés Roland TATAMI CENTRUM Hetényi dojo II. Göbölyös Márk III. Göbölyös Ákos IV. Dobos István Jurandori Mini

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/106 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/29/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben