TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a településtisztaságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a településtisztaságról"

Átírás

1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a településtisztaságról Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a település rendjének, tisztaságának megteremtése és megőrzése érdekében a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja: - a településen élő, tartózkodó és tevékenységet végzőknek a települési környezettel harmonikus kapcsolat kialakítása; - a település általános tisztaságának biztosítása és védelme; - az emberi egészség védelme, az életminőség környezeti feltételeinek javítása; továbbá - a lakosság kezdeményezése és részvétele a település-tisztaságra irányuló tevékenységben. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Tamási város közigazgatási területére (területi hatály) és minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, vállalkozásra, egyesületre, szervezetre (személyi hatály), akik, illetve amelyek e rendelet területi hatálya alá tartozó területen állandó vagy ideiglenes jelleggel laknak, tartózkodnak és bármilyen cselekvést, tevékenységet folytatnak, ezek hiányában kötelező rendeleti előírást betartani elmulasztanak. II. FEJEZET A település tisztaságára vonatkozó rendelkezések Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása 3. (1) Az egyes ingatlanok (épületek, építmények, területek) tisztán tartásáról ide értve a növényzet ápolását és egyéb karbantartási tevékenységet is az ingatlan tulajdonosa, bérlője, kezelője, használója, haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni. (2) A közös tulajdonú ingatlanok esetében az (1) bekezdés szerinti feladat a tulajdonostársak együttes kötelessége. (3) A nem közterületi ingatlanokon összegyűjtött zöldhulladék (fű, gaz, kerti növény, faág, nyesedék) megfelelő módon történő elszállítása, -szállíttatása a tulajdonos kötelessége. (4) A (3) bekezdés szerinti hulladékot közterületen csak elszállítás céljából szabad, leghamarabb a szállítást megelőző napon elhelyezni. 4. (1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló belterületi föld és földrészlet, amelyet az ingatlan-nyilvántartás is ekként tart nyilván, továbbá a nem állami vagy önkormányzati tulajdonú építmények közhasználatra átadott része, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő, a sportolásra kijelölt területek és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. (2) A közterület ide értve a rajta lévő nyílt árkokat és ezek műtárgyait, valamint a növényzetet 2 méter magasságig is szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, a fű és a faágak levágásáról kivéve a (3) bekezdésben, az 5. és a 6. -ban foglaltakat az önkormányzat részben saját hatáskörben, részben az Építő és Városüzemeltető Kft. (ÉVÜ Kft.) útján gondoskodik. (3) A lakótelepek tömbházait körülvevő közparkok kivételével az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, a járdaszakasz előtti árok és ennek műtárgyai folyamatos tisztántartásáról, kaszálásáről és a fű nyírásáról, 1 a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz felszórásáról, portalanításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó hulladék stb. eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. (4) A tulajdonos (3) bekezdésben írt feladatát az ingatlan határvonalától legfeljebb tíz méteres távolságban köteles teljesíteni. (5) Amennyiben a tulajdonos a 3. -ban, illetve e (3) és (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat az önkormányzat a tulajdonos költségére elvégeztetheti. 5. A közforgalmú közlekedés céljára szolgáló járművek közterületen lévő végállomásait, pá- 1 Beiktatta a 20/2011. (X. 04.) sz. ör. 1

2 lyaudvarait, a járművek üzembentartói kötelesek közvetlenül vagy a 8. szerint tisztán tartani és síkosság-mentesítéséről gondoskodni, a felgyülemlett szemetet a saját tulajdonú, illetőleg a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hull.ör.) szabályai szerint szemétgyűjtő edényben elhelyezni vagy elszállítani. 6. (1) Az ingatlan előtti járdaszakaszt szükség szerint, de legalább a reggeli órákban kell a 4. (3) bekezdésében foglaltak szerint megtisztítani. (2) A hó eltakarítását, a síkosság megszüntetését szükség szerint kell elvégezni. A szükséges szóróanyag biztosításáról a kötelezett gondoskodik. 7. A város üdülőövezetében az ingatlanok előtti járdaszakaszon a hó eltakarítása és a síkosság megszüntetése szükség szerint kötelező. 8. Azok az ingatlantulajdonosok, akik az e rendeletben foglalt tulajdonosi feladatok végrehajtását saját maguk bérbeadás, távol lakás vagy egyéb ok miatt folyamatosan nem tudják ellátni, megbízott által vagy szerződésben rögzített egyéb módon kötelesek azokat elvégeztetni. 9. (1)A települési szilárd hulladékot gyűjtő edények, tartályok, szemetes zsákok (a továbbiakban: hulladékgyűjtő) külön jogszabály szerinti 2 elhelyezése illetve, közvetlen környékük megfelelő tisztántartása a tulajdonos feladata. 3 (2) A hulladékgyűjtőt az ingatlantulajdonosok a társasházak kivételével közterületre csak a szállítás előtti napon 16,00 órát követően helyezhetik ki, s azt a szállítási nap 18,00 óráját követően kötelesek az ingatlanukon belül tárolni. III. FEJEZET A közterület rendje 10. (1) Szemetet, hulladékot, különösen cigaretta-véget, édességet, egyéb élelmiszert vagy árut tartalmazó csomagolást, annak darabját közterületen csak hulladékgyűjtőben szabad elhelyezni. E rendelet alkalmazásában: szemét: az adott személy számára értéktelenné, haszontalanná vált apróbb szilárd anyag, vagy ezek kisebb-nagyobb tömege; hulladék: az adott személy részéről a továbbiakban használni, hasznosítani nem kívánt, rendszerint értéktelen anyag, szemét. (2) A hulladékgyűjtőből az abban elhelyezett bármilyen anyagot kiszórni tilos. (3) A közterületen elszórt vagy elszóródott szemetet, hulladékot az a személy/szervezet köteles eltakarítani, aki/amely a szennyeződés bekövetkezéséért felelősséggel tartozik. (4) A belterületi utcákban bármilyen jármű vezetője vagy állat(ok) hajtója, vezetője ( sétáltatója ) köteles a jármű által felhordott, arról lehullott szennyező anyagot, illetve a hajtott, vezetett állat(ok) ürülékét, egyéb szennyezését az úttestről, vagy egyéb területről haladéktalanul eltakarítani. Ezt a rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha az állat ideiglenesen szabadon mozog. 4 A (3) bekezdés rendelkezéseit az e bekezdésben foglaltakra értelemszerűen kell alkalmazni. (5) a) A szükséges és ésszerű határidőben történő eltakarításra vonatkozó eredménytelen felszólítás esetén a munka elvégzéséről az önkormányzat, illetve megbízottja gondoskodik amennyiben ismert a felelős költségére; b) azonnali eltakarítást igénylő esetben az a) pont szerinti felhívás mellőzhető, de amennyiben ismert a felelőst erről tájékoztatni kell, az erre való válaszát pedig bizonyítható módon rögzíteni. 11. (1) A közterületen elhelyezett műtárgyakat (padok, reklámhordozók stb.), az oda ültetett fákat és növényeket rongálni, beszennyezni, azokat elhelyezési vagy telepítési helyükről elvinni tilos. (2) Épületeken, építményeken az erre kijelölt helyek kivételével, élő növényeken hirdetmények, plakátok elhelyezése, felragasztása tilos. (3) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagokat a közcsatornába, annak víznyelő aknájába szórni, önteni vagy bevezetni tilos. (4) Szennyvizet közterületre kivezetni, kiönteni tilos. (5) Közterületen anyag vagy egyéb áruszállítás esetén a le- illetve felrakodásnál vagy más esetben szemét keletkezik, annak eltakarításáról a szállítással megbízott dolgozók és az, akinek részére a szállítás, illetve egyéb munkavégzés történt amennyiben a takarításról nem állapodtak meg, egyetemlegesen kötelesek gondoskodni. (6) A közterületen árusítók kötelesek az árusítóhely területét folyamatosan tisztán tartani. 2 Ld. a Hull. ör. 3 Ld. a Hull.ör. 11. és 15. (6) bekezdését 4 Ld. az állatok tartásáról szóló 20/1997. (XI. 22.) ör. 4. (1) bekezdését is 2

3 (1) Közterületen szőnyeget porolni, egyéb tisztítási, mosási tevékenységet folytatni annak csak olyan részén, olyan módon és időpontban szabad, hogy a közelben lakókat, tartózkodókat az semmilyen formában (zaj, por stb.) ne zavarja, környezetszennyezést pedig ne okozzon. (2) Zöld közterületen járművet mosni tilos. (3) Egyedi vagy társas tulajdonú ingatlanon az (1) bekezdés szerinti tevékenység a szomszéd(ok), illetve tulajdonostárs(ak) indokolatlan zavarása nélkül végezhető. 14. (1) A kirakatok, reklámtáblák, hirdető berendezések stb. folyamatos tisztántartása a mindenkori tulajdonos, illetőleg a kihelyezésre engedéllyel rendelkező feladata. (2) A szabadtéri reklámhordozók elhelyezésére külön jogszabály vonatkozik (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) a településtisztaságról, a környezet- és természetvédelemről szóló 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet címe a környezet- és természetvédelemről -re módosul, valamint a rendelet preambulumában a település rendjének, tisztaságának megőrzése szövegrész hatályát veszti; b) a fenti önkormányzati rendelet 1. hatodik francia bekezdése, a a; továbbá a 29. (1) bekezdésében a 3. (3) bekezdés, az 5. (3)-(5) bekezdések, a 7. (1)-(4) bekezdések és a 8. megjelölés hatályát veszti. (2) 10 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 15. (1) Építési, bontási, tatarozási munkák esetén az építőanyagot, a törmeléket vagy a szükséges eszközöket a közterületen a vonatkozó engedély birtokában 7 úgy kell elhelyezni, hogy az a személy- és járműforgalmat ne, vagy minél kisebb mértékben, és a lehető legrövidebb ideig akadályozza. A közterületen lévő anyagok, eszközök elszállításáról a munkát megrendelő köteles közvetlen vagy közvetett úton gondoskodni, a munka befejezését követő három napon belül, kivéve, ha a vonatkozó engedély a tárolásra hosszabb időt határoz meg. (2) A közterületen keletkezett, ott felgyülemlett fű, gaz vagy lombhulladék, illetve oda esett hó szükség szerinti elszállításáról amennyiben ez forgalmi, közlekedési vagy egyéb okból indokolt az önkormányzat gondoskodik. 16. (1) 8 IV. FEJEZET Tiltó rendelkezések V. FEJEZET Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) 9. Ribányi József polgármester Dr. Schutzbach Ferenc c. főjegyző 5 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (V. 28.) ör. 6 A közterület használatáról szóló 10/2004. (V. 9.) sz. ör. 7 Ld.:10/2004. (V. 9.) sz. ör. 8 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (V. 28.) ör. 9 Hatályon kívül helyzete az 5/2012. (II. 1.) sz. ör. 10 Beiktatta a 16/2009. (VII. 1.) ör. 3

4 Melléklet a 12. -hoz 11 I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja a város területén a lakosság egészségének védelme, a természeti és épített környezet megóvása érdekében a települési szilárd és folyékony hulladékra való közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi sajátosságokra is figyelemmel megfelelően rendezze. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról (A módosításokkal egységes szerkezetben) Tamási Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Hgt. végrehajtására kiadott 242/2000. (XII. 23.) és 213/2001. (XI. 14.) számú kormányrendeletekre is, a települési hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét, díját, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb helyi szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg: 11 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (V. 28.) ör. 2. (1) A rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területére, azon belül valamennyi, a közszolgáltatás által érintett 12 ingatlantulajdonosra, bérlőre, használóra, tulajdonosi közösségre, azaz lakásszövetkezetekre, társasházakra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetőleg szervezet. (2) A rendelet hatálya kiterjed a lakossági és intézményi fogyasztásból, használatból, szolgáltatásból, valamint az ingatlanok tisztántartásából származó települési szilárd és folyékony hulladékokra (a továbbiakban együtt: hulladék). (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) arra a gazdálkodó szervezetre, amely külön jogszabály 13 alapján köteles a nála keletkezett hulladékot gyűjteni, arra feljogosított hulladékkezelőnek átadni, kivéve, ha annak hasznosítására vagy kezelésre maga is jogosult, továbbá b) a veszélyes hulladékok 14 gyűjtésére, kezelésére, szállítására és ártalmatlanítására. (4) A közterületek használatát és tisztántartását külön önkormányzati rendelet 15 szabályozza. 3. (1) Az önkormányzat a jogszabályban előírt hulladékgazdálkodási feladatainak a településen működtetett hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) útján tesz eleget. (2) A közszolgáltatás - a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy az e rendeletben meghatározott egyéb módon, az ingatlanon összegyűjtött és így a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; - az ingatlanon összegyűjtött és a lomtalanítás körébe vont hulladék a közszolgáltató által 12 ld. a 3. (3) bekezdését 13 ld. a 3. (4) bekezdését 14 Hgt. 3. b) pont és 2. sz. melléklet, ill. a 98/2001. (VI. 15.) Korm rend /1999. (VII. 1.) sz. önk. rend. 4

5 meghatározott időben és helyen történő begyűjtésére és elszállítására; - hulladékkezelő telep, hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; valamint - a fentebb meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék ártalmatlanítására terjed ki. (3) A város rendszeres hulladékszállításba bevont és e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott utcajegyzék, valamint a 24. (1) bekezdés szerinti területein az ingatlantulajdonos e rendelet szabályai szerint jogosult és köteles igénybe venni a közszolgáltatást. (4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 4. (1) A közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: a) a közszolgáltatás első igénybevételével, b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási kézségét bizonyítja, c) a szerződés írásba foglalásával. (2) Az írásba foglalt közszolgáltatási szerződés szükséges tartalmi elemei: a) a felek megnevezése és azonosító adatai (természetes személy anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, gazdálkodó szervezet székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma és bankszámlaszáma; társasházak és lakásszövetkezetek esetén a közös képviselő neve és címe), b) a szerződés tárgya, a közszolgáltatás helye, c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, d) a szerződött tárolóedény darabszáma, térfogata, e) az ürítés gyakorisága, illetve nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módja, f) gazdálkodó szervezet esetén a hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi, g) az ellenérték megállapításának, számlázásának és a számla kiegyenlítésének módja, h) a szerződés időbeli hatálya, i) a szerződött tárolóedény azonosítására vonatkozó előírások, j) egyéb, a szerződő felek által fontosnak tartott elemek. (3) A közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles jelezni a közszolgáltatónak. (4) Az aláírt közszolgáltatási szerződés egy példánya az ingatlantulajdonost illeti meg. (5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokban történt változást a közszolgáltatást igénybe vevő 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. Fogalom-meghatározások 5. (1) E rendelet alkalmazásában ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára használt épület, a többlakásos épület lakásonként, illetve a szövetkezeti, társasházi épületben lévő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik. E rendelet alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és annak kezeléséről nem gondoskodnak e rendelet 3. (3) bekezdése szerint. települési szilárd hulladék: háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék; közterületi hulladék: a közforgalmú és zöldterületeken keletkező hulladék; háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: a gazdasági vállalkozásokban keletkező külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető; települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna-hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével. települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítása. A települési folyékony hulladék tárolására alkalmas létesítmény az, amely megfelel a 253/1997. (XII. 20.) Korm rendelet 47. -ában és a 31/1998.(XII.27.) számú önkormányzati rendelet 28. -ában foglalt előírásoknak. hulladékudvar: az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely; 5

6 gyűjtősziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben és a közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel; gyűjtőpont: a közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok települési szilárd hulladékának meghatározott vagy meghatározatlan időtartamig történő átvételére kijelölt hely, ahonnan közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni tárolóedényből történő elszállításával teljesíti a közszolgáltató a közszolgáltatási kötelezettségét. átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló zárt, bekerített építmény, ahol a hulladékot speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják; hulladéklerakó telep: műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége; nagydarabos hulladék (lom): a háztartásokban keletkező azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzetben nem helyezhető el. biológialig lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható. veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával, a Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával. kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmény utógondozását is; begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, illetve kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén; szükség szerinti döntés: az ingatlantulajdonos részéről annak az időpontnak a meghatározását jelenti, amelyet követően a közszolgáltató teljesítéséig a települési folyékony hulladék tárolása a környezetre veszélyt vagy károsodást nem jelent; szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is; közterület kezelője: Építő és Városüzemeltető Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 11.). (2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Hgt. rendelkezései az irányadók. II. FEJEZET A közszolgáltatás ellátásának rendje 6. (1) Tamási város közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére kizárólagosan jogosult az önkormányzat által megbízott hulladékkezelő a BIOKOM Pécsi Környezet-gazdálkodási Kft Pécs, Siklósi u. 52., (e rendeletben: közszolgáltató). (2) Az önkormányzat és a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatási szerződésben állapodott meg. (3) 16 Hulladékot amennyiben azt a gyűjtő jármű közvetlenül el nem szállítja az önkormányzat által erre a célra kijelölt, és a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban (hulladéklerakó, - átrakó telep), a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni. (4) Szükség esetén az önkormányzat a közszolgáltató javaslata alapján, annak útján gondoskodik a hulladékudvar és a gyűjtőpontok helyének kijelöléséről, továbbá biztosítja a közterület használatát a gyűjtőedények meghatározott időtartamra való kihelyezéséhez és azoknak a közszolgáltató által történő megközelítéséhez. (5) Amennyiben a gyűjtőedény tárolása a közszolgáltatásba vont ingatlanon nem, vagy csak jelentős többletmunka ráfordításával tárolható, a közterületen is tárolható. 7. (1) 17 a) A közszolgáltatás igénybevétele az 1. számú melléklet II. pontjában meghatározottak szerint heti egy, illetve kettő alkalommal kötelező, b) a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége miatt a rendelet szerinti legnagyobb méretű gyűjtőedény nem elegendő a hulladék elszállítása az (1) bekezdésben meghatározottnál gyakoribb időpontban is történhet. (2) 18 A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos legkevesebb 70 liter űrtartalmú gyűjtőedény használata kötelező. 19 A választható szabványos tárolóedények felsorolását e rendelet 15. (1) bekezdése tartalmazza. 16 A (3) (5) bek. módosította és beiktatta a 24/2007.(XII.24.) ör Módosította a 24/2004.(XII.24.) ör Mód: 2/2013. (II. 1.) ör. 19 Mód: 8/2008.(III.31.) ör. 6

7 (3) 20 a) A közszolgáltató közreműködik abban, hogy a 15. (1) bekezdés szerinti gyűjtőedényeket az ingatlan tulajdonosok be tudják szerezni; b) a hulladék elszállítása végett a megfelelő területen elhelyezett gyűjtőedények mérete (űrtartalma) ide nem számítva a közszolgáltató jelzésével ellátott zsákot nem haladhatja meg az ingatlan tulajdonosa [többlakásos épületben az ingatlanok (lakások) tulajdonosai, illetve a közös képviselő] által a közszolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott mértéket. Az így kihelyezett többlet hulladék elszállítására, a nagyobb gyűjtőedény kiürítésére a közszolgáltató nem köteles. 8. (1) 21 Üdülőövezetben az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatást évente április 1. és október 31. napja között (szezonális időszak) az e rendeletben szabályozottak szerint jogosultak és kötelesek igénybe venni. Az üdülőövezetbe tartozó területek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az üdülőövezetben lévő ingatlanok tulajdonosait a közszolgáltatás részeként megilleti a rendelet. 16. (1) bekezdésében szabályozott lomtalanítás igénybevétele. (3) A közszolgáltatás szezonális időszakon túli igénybevételére a közszolgáltatóval egyedi megállapodást kell kötni. (4) 22 A szezonális időszakon túl amennyiben a (3) bekezdés szerinti megállapodás nem került megkötésre tilos a hulladékot az üdülőingatlanon felhalmozni, vagy azt a hulladékudvaron kívül egyéb területen elhelyezni [6. (3) bek.]. (5) 23 III. FEJEZET Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 9. (1) Az ingatlantulajdonos jogosult és köteles a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező hulladék e rendelet szerinti gyűjtésére, szállítási napokon a közszolgáltató részére elszállítás céljából való átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. (2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy a birtokába kerülő hulladékot a környezet szennyezését megelőző, a károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a rendszeresített tárolóedényt igénybe venni. (3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, az állat- és növényvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, tovább az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 20 Módosította a 24/2004.(XII.24.) ör 21 Módosította: 23/2003. (XI. 9.) önk.rend. 1. (1) bek. 22 Módosította a 24/2007.(XII.24.) ör Hatályon kívül helyezte a 27/2005.(XII 4.) önk.r. 2. (4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot a tárolóedényben tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a szállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. (5) 24 a) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet, amelynek ára tartalmazza a hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét; b) 25 olyan háztartási- vagy háztartási hulladékhoz hasolnó jellegű és összetételű hulladékot (5. ), amely eredeti terjedelménél fogva az a) pont szerint nem helyezhető el, megfelelő darabolással vagy kötegeléssel kell, ugyancsak a közszolgáltatótól beszerzett zsákban a tárolóedény mellé helyezni. (6) 26 a) Települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározottakon kívül egyéb helyen és módon lerakni, elhelyezni kivéve a 6. (3) bekezdésében foglaltakat nem szabad; b) amennyiben a használatban lévő gyűjtőedény nem elégséges az ingatlanon keletkezett hulladék következő ürítésig való tárolására, vagy az nagyobb, mint adott időben indokolt lenne, más méretű gyűjtőedény használatba vételére a negyedévek első napjától történő szerződés módosítás után van lehetőség. Az ezzel kapcsolatos költségek a bérelt gyűjtőedény cseréje kivételével az ingatlan tulajdonosát terhelik. (7) Ha a tárolóedény olyan nedves stb. hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, illetve a hulladékot úgy összepréselték, hogy azt az előírt módón nem lehet üríteni, akkor az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni. 10. (1) Tilos a tárolóedényben olyan anyagot elhelyezni (pl. forró salak vagy hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, zsiradék, gyúlékony, robbanásveszélyes vagy nagyobb terjedelmű, súlyú anyag) amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, testi épségét, megrongálhatja a gyűjtő berendezést, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetét, illetve egyéb okból a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető vagy nem minősül települési hulladéknak. (2) Amennyiben tárolóedényben az (1) bekezdés szerinti tiltott dolog kerül elhelyezésre, vagy a hulladék nem a rendszeresített tárolóedényben kerül elhelyezésre, továbbá ha más az ingatlantulajdonosnak felróható okból a hulladék az alkalmazott módszerrel nem üríthető, úgy a közszolgáltató jogosult annak elszállítását megtagadni. Ebben az esetben a megtagadás okának 24 Kiegészítette a b) ponttal: 23/2003. (XI. 9.) önk.rend Módosította a 28/2003. (XII.28.) önk.rend. 26 Módosította a 24/2007.(XII.24.) ör. 4. 7

8 megjelölésével az érdekelt ingatlantulajdonost értesíteni kell, aki köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni. (3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását a 14. (4) bekezdésében írt esetben is. 11. A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente egy (1) alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, amelyről a 770 literes vagy ennél nagyobb tárolóedények esetében a kötelezett szerződés alapján a közszolgáltató útján is gondoskodhat. 12. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. (2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre a forgalom akadályozása stb. okokból nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények átadásáról illetve átvételéről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás alapján a közszolgáltató gondoskodik. 13. (1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket lehetőleg az ingatlanán úgy köteles elhelyezni, hogy a benne lévő hulladékhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, a forgalmat vagy a közterület rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák, a városképet ne rontsák. (2) Amennyiben az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben előírtaknak a közterület-felügyelet felhívása ellenére nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, úgy arra a polgármester önkormányzati hatósági eljárás keretében hozott határozatban szükség esetén szabálysértési eljárás egyidejű kezdeményezése mellett kötelezi. A kötelezés ellen a képviselő-testület pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottságához lehet fellebbezni. (3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, parkoló autókkal stb. oly módon elzárni, hogy az a tárolóedények ürítését és elszállítását akadályozza (1) 28 Szüneteltethető a szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább egy hónapig senki nem tartózkodik, illetőleg a végzett tevékenység megszűnése miatt hulladék nem keletkezik. (2) Az együttesen használt és a szállítási díjat is így fizetők esetében szünetelés csak akkor igényelhető, ha minden ingatlan esetében fennáll az (1) bekezdés szerinti feltétel és a szünetelést közösen kérik. (3) a) A szünetelésre vonatkozó igényt a közszolgáltató felé írásban, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal be kell jelenteni, megjelölve a szünetelés várható időtartamát is; b) a szünetelés kerek naptári hónapokra vonatkozhat, legrövidebb tartama egy hónap. A szünetelés körülményeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak haladéktalanul be kell jelenteni. c) a közszolgáltató a bejelentések valóságtartalmát ellenőrizheti. (4) Amennyiben a szünetelés feltétele megszűnik, és azt az érintett nem jelentette be, a közszolgáltató jogosult erre az időszakra a szolgáltatás díját követelni. (5) A szünetelés időtartama alatt kihelyezett hulladékot a közszolgáltató külön térítés ellenében a megrendelő költségére amely a hulladékot elhelyező terhére áthárítható elszállítja. IV. FEJEZET A közszolgáltató jogai és kötelességei 15. (1) 29 a) A közszolgáltató lehetőséget teremt arra, hogy a feléje irányuló keresletnek megfelelő méretű és darabszámú gyűjtőedény vétel, illetve a felek megállapodása szerinti bérlet formájában az ingatlantulajdonos rendelkezésére álljon; b) a szabványos gyűjtőedény: - ötven (50) - hetven (70), - nyolcvan (80), - kilencven (90), - egyszáztíz (110), - egyszázhúsz (120), - kettőszáznegyven (240), - hétszázhetven (740), és - ezeregyszáz (1100) literes lehet. (2) A bérbe adott tárolóedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti cseréjét külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a javítást vagy cserét a tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. (3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen és az elvárható gondossággal végezni. (4) A tárolóedényben okozott károkat a szolgáltató köteles térítésmentesen kijavítani, amennyiben a károkozás a neki felróható okból következik be. A javítás időtartamára a közszolgáltató köteles helyettesítő tárolóedényt biztosítani. (5) Amennyiben a tárolóedény nem közszolgáltatónak felróhatóan vált használhatatlanná, úgy annak javítása, pótlása illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. (6) Az ürítés alkalmával kiszóródott hulladék eltávolításáról, a szennyeződött közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 27 Módosította: 23/2003. (XI. 9.) önk.rend. 3. -a 28 Módosította a 28/2003. (XII. 28.) önk.rend. 29 Módosította a 24/2004.(XII.24.) ör. 5. 8

9 16. (1) A nagydarabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább két alkalommal (tavasszal és ősszel) térítésmentesen gondoskodik. (2) A háztartási veszélyes hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlantulajdonossal, vagy ilyen jellegű akció esetén az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik. (3) A lomtalanítás illetve a háztartási veszélyes hulladékgyűjtési akció idejéről, területi beosztásáról a közszolgáltató 2-3 héttel korábban értesíti a jegyzőt és a helyben szokásos módon tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat. (4) A közszolgáltató az e rendelet szerinti ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. V. FEJEZET 30 A közszolgáltatás díja VI. FEJEZET Építési törmelék és a közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 22. (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál stb. keletkezett törmeléket és hulladékot az elszállításig elkülönítetten kell gyűjteni, és 72 órán belül el kell szállítani. (2) A tiszta építési törmelék és föld a hulladéklerakóban lerakási díj nélkül elhelyezhető. (3) A közterületen keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint gondoskodik. (4) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az illetékes hatóság vagy az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. VII. FEJEZET A települési folyékony hulladékra vonatkozó eltérő rendelkezések 23. E rendelet I VI. fejezetében foglaltakat a települési folyékony hulladék kezelésére és elszállítására vonatkozóan az ebben a fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 24. (1) Tamási város közigazgatási területén a folyékony települési hulladékkezelési közszolgáltatást valamennyi olyan ingatlantulajdonos [2. (1) bekezdés] köteles igénybe venni, amely ingatlanhoz kapcsolódóan a települési folyékony hulladék elvezetésére szolgáló zárt rendszerű 30 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II. 1.) ör. szennyvízcsatorna hálózat még nem került kiépítésre [ahol a települési folyékony hulladék tárolására szennyvízszikkasztó, illetőleg zárt szennyvíztároló (a továbbiakban: folyékony hulladéktároló) szolgál]. (2) A közszolgáltatás igénybevételéről az ingatlantulajdonos szükség szerint dönt [5. (1) bekezdés], és ezt a közszolgáltatónak bejelenti. (3) A közszolgáltató az igénybejelentést követő három napon belül köteles teljesíteni, az elvégzett szolgáltatásról pedig közvetlenül vagy küldemény útján számlát adni. 25. (1) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő az önkormányzat által megbízott vállalkozó: Göndöcs Lajos, Tamási, József Attila ltp. 18/B. (a továbbiakban: közszolgáltató). (2) Az (1) bekezdésben megjelölttel a közszolgáltatás végzésére jogosultnak kell tekinteni azt a személyt vagy gazdálkodó szervezetet, aki/amely vele az önkormányzat tudomásulvétele után a közszolgáltatás végzésére érvényes megállapodást kötött. 26. Települési folyékony hulladékot csak a Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft. által működtetett szennyvíztisztító telepen (tamási 1331 hrsz), a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni. 27. (1) Arról, hogy a folyékony hulladéktároló és közvetlen környezete a veszélyforrásoktól mentes legyen, valamint azt a közszolgáltató a teljesítés céljából a rendes körülmények között meg tudja közelíteni, az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. (2) A közszolgáltató úgy köteles teljesíteni, hogy tevékenysége során és miatt károsodás ne következzen be, illetőleg a hulladék ne szóródhasson szét. VIII. FEJEZET VIII. FEJEZET Záró rendelkezések 29. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Egyidejűleg a többször módosított 22/1995. (XII. 9.), valamint az ezt módosító 1/1997. (II. 3.), 28/1998. (XII. 6.), 4/1999. (IV. 5.), 10/1999. (VI. 7.), 13/1999. (VII. 4.), 9/1999. (XII. 5.), 22/1999. (XII. 20.), 7/2000. (IV. 3.), 1/2001. (I. 28.) és a 19/2002. (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 31 A -t az előtte lévő alcímmel a 19/2013. (VI. 27.) Ör. 1. (2) bek-e hatályon kívül helyezte. Hatályos:

10 (3) 32 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hajdics József polgármester Dr. Schutzbach Ferenc c. főjegyző 1. számú melléklet a 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelethez: 33 I. A városi rendszeres települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt utcák jegyzéke: Ady E. u. Alma sor Aradi u. Arany János u. Árpád u. Bajcsy Zs. u. Bartók Béla u. Báthori u. Batthyány u. Béke u. Belátó u. Bem u. Bercsényi u. Béri Balogh Ádám u. Bethlen G. u. Bezerédj u. Bocskai köz Czuczor u. Csokonai u. Csortos Gy. u. Damjanich u. Deák F. u. Dobó I. u. Dózsa Gy. u. Eötvös u. Építők u. Erdősor Erdőrész u Erkel F. u. Fenyves u. Fő u. Gábor Áron u. Garai u. Gárdonyi u. Hámán Kató u. Hársfa u. Honvéd u. Hunyadi tér Hunyadi u Illyés Gy. u. 32 Beiktatta a 16/2009. (VII. 1.) ör. 33 Módosította: 23/2003. (XI. 9. ör., a módosítások január 1. napjától hatályosak 34 Beiktatta a 13/2008.(V.5.) ör. 35 Beiktatta a 2/2007.(II.5.) ör. II. 42 Jókai u. József A. lakótelep Károlyi Mihály u. Kinizsi u. Kisfaludy u. Klapka u. Kodály Z. u. Koppány part Kossuth tér Kölcsey u. Könyves Kálmán u. Landler J. u. Liszt F. u. Mátyás király u. Mező u. Miklósvár u. Mikszáth K. u. Móra F. u. Móricz Zs. ltp. Nyírfa sor 36 Páva u. Perczel M. u. Petőfi u. Piactér Rácvölgy , , 39. Rákóczi u. Sport u. Szabadság u. Szarkahegy 12 32, 36 38, 39/C Széchenyi u. Szemere B. u. Szent István u. Szentmárton u. Toldi u. Tompa M. u. Tóvölgy u. Tuskós Vadaskerti u. Vágóhíd u. Várhegy u hsz., kivéve: 40 1., 1/A., 5., 5/A., 5/C., 6/A., 13/A., 18/A. Vas Gereben u. Vasút u. Veres Péter u. 41 Vörösmarty u. Wesselényi u. Zrínyi u. Települési szilárd hulladék ürítési, elszállítási ütemezése 36 Beiktatta a 2/2007.(II.5.) ör. 37 Módosította 28/2003. (XII. 28.) ör. 38 Módosította a 13/2008.(V.5.) ör. 39 A 28/2003. (XII. 28.) önk.rend. szerinti kiegészítés 40 Módosította a 30/2008.(XII.20.) ör. 41 Módosította a 2/2007.(II.5.) ör. 42 Módosította a 24/2007.(XII.24.) ör

11 Utcanév Ady E. u. 1 Alma sor 1 Aradi u. 1 Arany J. u. 1 Árpád u. 1 Bajcsy Zs. E. u hatályon kívül Bartók B. u. 1 Báthori u. 1 Batthyány u. 1 Béke u. 1 Belátó u. 1 Bem J. u. 1 Bercsényi u. 1 Béri B. Á. u. 1 Béri B. Á. u. (óvoda) 2 Bethlen G. u. 1 Bezerédj u. 1 Bezerédj u.1.(gimnázium) 2 Bocskai köz 1 Boróka u. Csokonai M. u. 1 Csortos Gy. u. 1 Czuczor G. u. 1 Dám u. Damjanich u. 1 Deák F. u. 1 Deák F. u Dobó I. u. 1 Dózsa Gy. u Dózsa Gy. u. 92-től 2 Dózsa Gy. u. 121-től 2 Dózsa Gy. u. többi része 1 Eötvös J. u. 1 Építők útja 1 Erdőrész u. 1 Erdősor u. 1 Erkel F. u. 1 Ürítés gyakorisága /hét 1 (szezon.idő) 1 (szezon.idő) Fenyves u. 1 Fornád pta. 1 Fő u. 1. (iskola) 2 Fő u. 1 Gábor Á. u. 1 Garay u. 1 Gárdonyi G. u Gárdonyi u. többi része 1 Gím u. 1 (szezon.idő) Hámán K. u. 1 Hársfa u. 1 Honvéd u. 1 Hóvirág u. 1 (szezon.idő) Hunyadi tér 1 Hunyadi u. 1 Illyés Gy. u. 1 Jókai M. u. 1 József A. ltp hatályon kívül Károlyi M. u. 1 Kecsege pta. 1 Kinizsi P. u. 1 Kisfaludy u. 1 Kishenye 1 Klapka M. u. 1 Kodály Z. u. 1 Kossuth L. tér 1(kiv. intézm.) Kölcsey F. u. 1 Könyves K. u. 1 Landler J. u. 1 Liszt F. u. 1 Mátyás Kir. u. 1 Mező u. 1 Miklósvár 1 Mikszáth K. u. 1 Móra F. u. 1 Móricz Zs. ltp. 2 Nyírfa sor 2 43 Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(V.5.) ör. 44 Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(V.5.) ör. 11

12 Páva u. 1 Perczel M. u. 1 Petőfi S. u. 1 Rácvölgy 1 Rákóczi F. u. 1 Sport u. 1 Szabadság u , 65., , Szabadság u. többi része 2 Szarkahegy u. 1 Széchenyi u. 1 Szemere B. u. 1 Szent István u. 1 Szent Márton u. 1 Termál u. Toldi M. u. 1 Tompa M. u. 1 Tóvölgy u. 1 Tölgyfa u. Tuskós(Borkombinát felé) 1 Üdülő u. Vadaskert u. 1 Vágóhíd u. 1 Várhegy u. 1 Vass Gereben u. 1 1 (szezon.idő) 1 (szezon.idő) 1 (szezon.idő) Vasút u. 2 (lakóház: 1) Veres P. u. 1 Völgy u. Vörösmarty M.u. 1 Wesselényi M. u. 1 Zrínyi M. u Zrínyi M. u , (nyáron) III. A 8. (1) bekezdés szerinti az üdülőövezetbe tartozó utcák jegyzéke: - Boróka u. - Dám u. - Gím u. - Hóvirág u. 45 Beiktatta a 8/2008.(III.31.) és a 13/2008.(V.5.) ör. 46 Kiegészítette a 13/2008.(V.5.) sz. ör. 47 Mód: 13/2008.(V.5.) sz. ör. - Termál u. - Tölgyfa u. - Üdülő u. - Völgy u. 2. számú melléklet a 7 /2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelethez: Tamási városban a települési folyékony hulladék kivételezés és elszállítás nettó díja köbméterenként: - lakossági szolgáltatás esetén: Ft; - közületi szolgáltatás setén: Ft. 2. A Tamási helységnévtáblától 5 km-nél távolabb lévő külterületeken végzett közszolgáltatás nettó díja köbméterenként: - lakossági szolgáltatás esetén: Ft; - közületi szolgáltatás esetén: Ft. 3. Az 1 2. pontban írt összegeket a mindenkori általános forgalmi adó terheli. 4. a) A közszolgáltató évben a lakosság részére végzett szolgáltatás bruttó díját a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben kivéve a b) pontban felsorolt utcákban és téren lévő ingatlanokat csökkentett összegben számlázza. b) utca: Árpád u és ingatlanoknál Bajcsy-Zs. Endre, Báthory István, Batthyány Lajos, Belátó, Bethlen Gábor, Czuczor Gergely u ingatlanoknál Dobó István, Dózsa György páros oldalon 70., páratlan oldalon a 83. házszámtól végig, Eötvös József u ingatlanoknál Építők útja, Erdősor, Fenyves, Gárdonyi Géza, Hámán Kató, Hársfa, Jókai Mór, Klapka György, Kossuth Lajos tér, Mátyás király, Miklósvár, Mikszáth Kálmán, Rákóczi Ferenc u. 1-65, 2-50, és ingatlanoknál Szent Márton, Toldi Miklós, Vadaskerti, Várhegy, 48 Beillesztette a /2013. (IV: 1.) ör. 12

13 Vas Gereben, Zrínyi Miklós u. 13

14 A csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok alapdíja: 199 Ft + Áfa / ingatlan havonta. 6. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (I. 1.) számú önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 17/2010. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. E rendelet a város közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében a Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjára terjed ki. 2. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz hatósági díja köbméterenként: a) a lakossági fogyasztó számára 254 Ft + áfa, b) a közületi fogyasztó számára 427 Ft + áfa. 3. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz alapdíja: 161 Ft + ÁFA/ ingatlan havonta. 4. (1) A csatornaszolgáltatás díja lakossági fogyasztó számára köbméterenként 230 Ft + Áfa. (2) A csatornaszolgáltatás díja közületi fogyasztó számára köbméterenként 504 Ft + Áfa. (3) Az (1) és (2) bekezdésékben foglalt díjak magukba foglalják a környezetterhelési díj összegét is, mely 24 Ft/m³ Ágnes Ribányi József polgármester dr. Vanya-Szabó aljegyző TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 49 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a komplex környezetvédelmi szabályozás követelményeit szem előtt tartva az épített és természeti környezet fokozott óvása érdekében a következő rendeletet alkotja: 50 I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja: - a településen élő, tartózkodó és tevékenységet végzőknek a települési környezettel való harmonikus kapcsolat-kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme; - a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, károsodásának megelőzése, a károsodott környezet javítása, helyreállítása; 49 A címet módosította a 27/2008.(XII.1.) ör. 50 Megállapította a 8/2005.(IV.10.), módosította a 27/20008.(XII.1.) ör.

15 - az emberi egészség védelme, az életminőnőség környezeti feltételeinek javítása; - a lakosság kezdeményezése és részvétele a környezet védelmére irányuló tevékenységben; - a természet védelméhez fűződő érdekek érvényesítése; - 51 A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Tamási város közigazgatási területére (területi hatály) és minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, vállalkozóra és vállalkozásra, egyesületre, szervezetre (személyi hatály), akik, illetve amelyek e rendelet területi hatálya alá tartozó területen állandó vagy ideiglenes jelleggel laknak, illetve tartózkodnak és bármilyen cselekvést, tevékenységet folytatnak. B II. FEJEZET A település tisztaságára, a környezet- és természetvédelmére vonatkozó rendelkezések A A közterületek tisztántartása A környezeti elemek védelme 10. (1) Minden környezeti elemet (föld, víz, levegő, élővilág, épített környezet) önmagában és az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével is védeni kell. (2) A környezeti elemek védelme: azok minőségének, mennyiségének és készleteinek, valamint arányaik és folyamataik védelmét jelenti. A föld védelme 11. (1) A föld védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat, az ésszerűség határain belül megtett vagy tervezett műveleteket a föld felszínére, a felszín alatti rétegekre, a kőzetekre és az ásványokra is alkalmazni kell. (2) A föld felszínén és a földben csak olyan tevékenység folytatható, amely annak minőségét nem szennyezi, az adott területen szükséges optimális mennyiségét nem veszélyezteti. A vízvédelem 12. (1) A vízvédelem célja a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségének és minőségének megőrzése. A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre, továbbá azok medreire és partjaira terjed ki. A vizeket azok megóvása érdekében minden olyan behatástól védeni kell, mely káros az ember egészségére és a népgazdaság szempontjából a vizek szabályozott levezetésére, a vizek mennyiségére és minőségére, valamint felhasználására. (2) A mennyiségi védelem alapelve, hogy mind az ivóvíz minőségű, mind pedig az egyéb vizek iránti igények kielégítésénél a vízhasználat engedélyezése során a tényleges vízfelhasználásban az ésszerű takarékosságnak kell érvényesülni. (3) A minőségi vízvédelem alapelve a vizek fertőzésének és káros szennyezésének tilalma. A vizek fertőzésén a vizeknek az egészségre ártalmas anyagokkal való szennyeződését kell érteni, a vizek káros szennyezésén pedig azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, illetőleg természetes minőségének káros megváltoztatását. (4) A vizekbe szennyező hatású de azok fertőzést vagy káros szennyeződést elő nem idéző anyagokat csak a vízügyi hatóságnak, az egészségügyi szervek szakvéleménye alapján megállapított előírásai alapján lehet bevezetni. Olyan termelő vagy szolgáltató egységet, amely működése során a vizek fertőzését és káros szennyeződését idézheti elő, csak szennyvíztisztító berendezéssel, illetve ahhoz kapcsolva szabad építeni és üzemben tartani. Kút létesítése, ivóvíz ellátás 13. (1) Nem közüzemi vízellátó mű részét alkotó vagy nem nagyüzemi öntözés vízellátását biztosító kút csak akkor létesíthető és az abból nyert víz csak akkor hasznosítható, ha a kút - kizárólag a létesítő háztartása, üzeme stb. vízellátási szükségleteinek kielégítésére szolgál és 51 Hatályon kívül helyezte a 27/2008.(XII.1.) ör. 52 Hatályon kívül helyezte a 27/2008.(XII.1.) ör. 15

16 = mélysége az első vízadó réteget követő záró réteget nem lépi át, továbbá = parti szűrésű vízkészletet nem érint. (2) Kút létesítését és használatba vételét az építésügyi hatóság engedélyezi (3) Az ivóvizet szolgáltató kút, valamint a használt forrás környezetét a víz szennyeződésének megakadályozása céljából különleges gonddal kell tisztán tartani és meg kell védeni az esetleges szennyeződéstől. Ivóvizet szolgáltató kút környékén olyan létesítményt, amely a kút vízét vagy talajon keresztül a talajvizet szennyezheti, csak a közegészségügyi és építésügyi jogszabályokban meghatározott távolságban szabad létesíteni. (4) Az ivásra alkalmatlan közhasználatú kutat vagy forrást a közegészségügyi-járványügyi felügyelő javaslata alapján a tulajdonosnak a "NEM IVÓVÍZ" feliratú táblával kell megjelölni. A levegő tisztaságának védelme 14. (1) A város belterületén légszennyező anyagok ártalmas mennyiségben történő kibocsátásával járó tevékenység végzése tilos. (2) 53 (3) 54 (4) A város belterületén a közúti forgalomban részt nem vevő benzin-, gáz- vagy gázolaj üzemű gépjármű motorját kivéve a helyhez kötött munkavégzés eseteit tíz percnél hosszabb ideig járatni nem szabad. (5) A levegőtisztaság-védelmi helyi feladatokat a polgármesteri hivatal műszaki osztálya látja el. (6) 55 Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék) ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül, illetve e rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni. (7) 56 Lakótelepeken, társasházak területén a zöld hulladék égetése tilos. (8) 57 Családi és kertes házaknál zöld hulladékot égetni csak március 1. és április 30. valamint szeptember 1. és november 30. között keddi és pénteki napokon lehet 9 és 18 óra között. A füstképződés csökkentése érdekében a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. (9) 58 A zöld hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a 53 Hatályon kívül: 8/2005.(IV.10.) sz. ör. 54 Ld. 2. pont 55 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör. 56 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör. 57 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör. 58 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör. 16 személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. (10) 59 A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell oltani, úgy, hogy parázs ne maradjon. (11) 60 Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű valamint veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait, stb.). (12) 61 Mezőgazdasági termelésből származó egyéb zöld hulladékot belterületen égetni tilos. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező egyéb zöld hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, az égetés csak október 1. és május 31. között lehet, ha az illetékes minisztérium tűzgyújtási tilalmat nem rendelt el. Június 1. és szeptember 30. között külterületen is tilos égetni. Az épített környezet védelme 15. (1) Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. (2) A település épített környezetét az arra vonatkozó törvényben, az önkormányzat a jóváhagyott településrendezési tervében és építési szabályzatában foglalt előírások szerint a környezet- és természetvédelmi követelményekkel összhangban minden, vele bármilyen kapcsolatba kerülő személynek és szervezetnek védeni kell. Parkok, zöldterületek védelme 16. E rendelet hatálya alá tartoznak tekintet nélkül azok fenntartóira: - a város területének kertészetileg rendezett része, azok felszerelése, - kertészeti rendezés alá nem vont városi zöldterületek, ha azokon a fásítás, parkosítás vagy ezekkel kapcsolatos előkészítő munka megkezdődött, - utcai fák és zöldsávok, - közterületen lévő szökőkutak, szobrok, - közterületen lévő virágtartók, padok, hulladékgyűjtők, védőkorlátok stb. 17. (1) A városi zöldterületeket a lakosság díjmentesen és általában időbeni korlátozás nélkül használhatja. (2) A városi zöldterületeket kiállítások, tömeggyűlések, előadások, vásárok tartására és más hasonló célra a jegyző előzetes engedélyével lehet igénybe venni. 59 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör. 60 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör. 61 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör.

17 (3) Az engedélyt csak indokolt esetben és azzal a feltétellel lehet megadni, hogy a kiállítás stb. rendezője a zöldterület megóvását biztosítja, az esetleges károk megtérítéséért felelősséget vállal. Az engedélyes a használat után gondoskodik a helyreállításról, a keletkezett szemét, hulladék stb. elszállításáról. (4) A zöldterületek játszótereit csak 14. éven aluliak használhatják, hat éven aluli gyermekek pedig csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhatnak ott. 18. (1) Belterjesen kezelt zöldterületen (olyan fásított, parkosított terület, ahol dísznövényzet, virágágyás, szökőkút stb. van) tartózkodni, ott közlekedni tilos. Külterjesen kezelt zöldterületen ez a növényzet rongálása nélkül megengedett. (2) Különösen tilos zöldterületeken: - a növényzet, szobrok és más felszerelési tárgyak rongálása, - virágok és egyéb növények leszedése, eltulajdonítása, fák, bokrok ágainak letörése, - madarak pusztítása, madárfészkek és tojások szedése, - fák törzsének hirdetés céljára történő igénybevétele, - szemetelés és a tűzrakás. (3) Az (1) bekezdésben megjelölt helyen tüzet rakni csak az arra kijelölt helyen (szalonnasütők stb.) és az idevonatkozó biztonsági előírások betartásával szabad. (4) Parkokban és zöldterületen, azok sétányain járművel közlekedni és ott parkírozni, járművet javítani és tisztítani tilos. (5) Parkokba és zöldterületekre állatot bevinni vagy beengedni tilos, oda kutyát bevezetni csak pórázon és szájkosárral ellátva szabad. A játszótérre kutyával bemenni tilos. 19. (1) A városi zöldterületeken olyan munkálatokat végezni, amelynek során a növényzet károsodik csak a közösség érdekében előzetes engedélyezés esetén szabad. olyan munkálatokat végezni, ami a növényzetben kárt okozhat. (2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt az engedélyes köteles a zöldterületek kezelésével, gondozásával megbízottnak a munka megkezdése előtt legalább nyolc nappal korábban bemutatni. (3) Halasztást nem tűrő esetben (pl. csőtörés stb.) a munkát írásbeli engedély nélkül is el lehet végezni, de 24 órán belül azt a polgármesteri hivatal műszaki osztályán be kell jelenteni. Zöldterületek fenntartása, megóvása 20. (1) A városi parkok és zöldterületek fenntartásáról, megóvásáról, az ott lévő növényzet, szobrok, szökőkutak és egyéb felszerelési tárgyak megóvásáról, felújításáról az önkormányzat gondoskodik. (2) A nem önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területeken létesített parkok és zöldterületek fenntartásáról és megóvásáról a tulajdonos gondoskodik. (3) A parkok, zöldterületek megóvásában segítséget nyújtanak a közterület-felügyelők, akik feladatuk ellátása során hivatalos személynek minősülnek. (4) A közterület-felügyelő jogosult a rendelkezések megszegőit figyelmeztetni, tevékenységük abbahagyására felszólítani, megbírságolni vagy velük szemben szabálysértési feljelentést tenni. 21. A lakótelepi zöldterületeken végzett társadalmi munka a meglévő növényzet, az ott elhelyezett eszközök fenntartására, javítására, pótlására irányulhat és amennyiben kötelező engedélyezett tervdokumentáció alapján történhet. Abban az esetben, ha a munkavégzés négy órát meghaladó forgalmi vagy egyéb korlátozással jár, azt a városüzemeltetési vezetőnek legalább három nappal előbb be kell jelenteni. C A hulladékok és egyéb veszélyforrások 22. (1) A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud vagy nem kíván felhasználni. (2) A települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezésére, gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására a helyi közszolgáltatási rendelet előírásait kell alkalmazni. Veszélyes hulladék 23. (1) Veszélyes hulladék [102/1966.(VII.12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet] az az anyag, amely a termelési vagy más tevékenység során visszamarad és ez az anyag vagy ennek bomlásterméke nem megfelelő tárolás vagy kezelés esetén az emberi életre, egészségre, illetve az élővilágra károsító hatást fejthet ki, függetlenül attól, hogy ez magánszemély vagy egyéb szervezet tevékenysége folytán keletkezett. 17

18 (2) Az, akinek tevékenysége során vagy következtében veszélyes hulladék keletkezik, köteles az ide vonatkozó jogszabályokban előírt tárolási, kezelési, gyűjtési és ártalmatlanítási feladatokat ellátni vagy elvégeztetni, a nyilvántartásokat vezetni, bejelentési és egyéb kötelezettségének eleget tenni. Házi szennyvizek elhelyezése 24. (1) Házi szennyvíz: a lakosság ivó- és háztartási, valamint az intézmények és az üzemek szociális célú vízhasználatából keletkező, más eredetű szennyvizekkel nem keveredett szennyvíz. (2) a) Szennyvizet a szabadba kivezetni tilos. b) Házi szennyvíz egy, vagy egymással közvetlenül szomszédos több belterületi ingatlanon a telekhatáron belül a szennyvíz mennyiségére és a talajadottságokra figyelemmel csak akkor helyezhető el, ha a keletkezett szennyvíz - a talajt (talajvizet) vagy más befogadót károsan nem szennyezi és elszennyeződéssel nem veszélyezteti, valamint - egyéb vízgazdálkodási vagy egészségügyi érdekeket nem sért és - az elhelyezést szolgáló létesítmény az építésügyügyi előírásoknak megfelel. c) A szennyvíz telken belüli zárt szennyvíztárolóban való elhelyezésére az építésügyi hatóság adhat engedélyt. (3) a) Közcsatorna (vízi közmű) mentén fekvő ingatlanoknak a csatornaműbe való bekötését a tulajdonos, illetőleg az ingatlannal egyéb címen rendelkezni jogosult személy kérheti az üzemeltetőtől. Ha a kérelmező nem tulajdonosa az ingatlannak, kérelme teljesítésének feltétele a tulajdonos hozzájárulása is. b) A kivitelezésre jogosult a lakossági szennyvíz elvezetésére szolgáló bekötést nem tagadhatja meg, ha a tervezett létesítmények a hatósági (műszaki, közegészségügyi) előírásoknak megfelelnek. c) A házi csatorna, az ingatlan szennyvizeinek összegyűjtésére és a bekötőcsatornába vezetésére szolgáló csatornahálózat, annak tartozékai, valamint az ellenőrző akna megépítéséről és fenntartásáról a tulajdonos a saját költségére tartozik gondoskodni. d) A tulajdonos a házi csatorna és az ellenőrző akna építésének befejezését köteles a csatornamű vállalatnak bejelenteni, s azokat a szemle és a nyomáspróba elvégzése érdekében takaratlanul, hozzáférhető módon hagyni. (4) Az építésügyi hatóság kötelezheti az ingatlan tulajdonosát, hogy a) a csatornahálózat mentén fekvő ingatlanát a közcsatornába kösse be, ha azt - az ingatlanon keletkező szennyvizek közegészségügyi vagy vízgazdálkodási szempontból káros elhelyezésének megszüntetése, 18 - a lakások, valamint a vízszállító és vízfogyasztó berendezések rendeltetésszerű használata szükségessé teszi; b) a nem megfelelő házi csatornáját javítsa vagy cserélje ki; c) a közcsatorna káros szennyezésének megszüntetése érdekében a szennyvizek előzetes tisztításához szükséges berendezést (szennyvíz-- előtisztító) létesítsen, azt megfelelően kezelje és üzemeltesse. (5) Az építésügyi hatóság a tulajdonost a berendezések megfelelő átalakítására kötelezheti, ha a házi- vagy a bekötőcsatorna az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére a használat megnövekedése, az ingatlanok egyesítése, megosztása, a vízvezetési szolgalom megszűnése folytán vagy egyék okból már nem alkalmas. (6) Az építésügyi hatóság a berendezés elbontására kötelezheti azt a tulajdonost, aki szabálytalanul a) kötötte be ingatlanát a csatornahálózatba, b) létesített ingatlanán a közcsatorna hálózattal összefüggő szennyvízelvezető, illetőleg elhelyező berendezést. A zaj és rezgés korlátozása 25. (1) A város területén a megengedettnél nagyobb zajt, vagy rezgést okozó tevékenység folytatására engedély nem adható ki, a telepítés nem engedélyezhető. A meglévő ipari és egyéb létesítmények csak a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások betartásával üzemeltethetők. (2) A zaj- és rezgésvédelem tekintetében a 30/1994.(X.6.) KTM rendelet által közzétett szabványok előírásait kell betartani. (3) Tilos minden olyan tevékenység amely mások pihenését, üdülését vagy nyugalmát bármely módon zavarja. Este 22 órától reggel 7 óráig a szabadban vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon megzavarni tilos. (4) Vendéglátóipari helyek, szabadtéri előadások, nyiltszini rendezvények hangosítását, üzemeltetését csak a környezet zavarása nélkül lehet megoldani. A maximális zajszint az engedélyezett üzemidőben szomszédos ingatlanon, lakásban mérve a 35 db/a mértéket nem lépheti túl.(msz ) (5) Belterületen motoros kerti gépek stb. üzemeltetése 22 órától reggel 6 óráig tilos. (6) 62 Mozgó (járműre szerelt) hangos hirdetés és a mozgó árusítás során hangerősítő berendezéssel történő termék kínálat, reklámozás (a továbbiakban: mozgó hangerősítő berendezés üzemeltetése) munkanapokon 8 és 17 óra között, pihenő és munkaszüneti napokon 9 és 13 óra között folytatható. (7) 63 A üzemeltetetőnek a közterület-használatra vonatkozó engedély iránti kérelemben nyilatkoznia 62 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör. 63 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör.

19 kell, hogy a mozgó hangerősítő berendezés üzemeltetése a környezeti zaj-, és rezgésterhelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeket nem lépi túl. (8 64 ) Tilos mozgó hangerősítő berendezés álló helyzetben történő üzemeltetése Sugárzások 26. (1) A településen sugárzó anyagot és készítményt előállítani, feldolgozni, forgalomba hozni, szállítani, felhasználni, begyűjteni, tárolni, továbbá sugárzó anyagot tartalmazó hulladékot feldolgozni, szállítani, illetve véglegesen elhelyezni, valamint az ionizáló sugárforrást tartalmazó, illetve ionizáló sugárzást kibocsátó műszereket és berendezéseket gyártani, felhasználni és üzemeltetni csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában szabad. (2) Fokozott sugárterhelés vagy sugárártalom, továbbá sugárzó anyaggal történt szennyezettség gyanúját az egészségügyi hatóságnak jelenteni kell. III. FEJEZET Vegyes rendelkezések A települési környezetvédelem gazdasági alapjai 27. (1) Az önkormányzat a település környezetvédelmi feladatai megoldása elősegítése érdekében Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: ÖKA) hoz létre. (2) Az ÖKA bevételei: a) az éves költségvetési rendeletben e célra elkülönített összeg; b) a területileg illetékes hatóságok által a város közigazgatási területén végzett tevékenység vagy mulasztás miatt kiszabott bírságnak, megállapított díjnak jogszabályban megállapított hányada; c) a jogszabályokkal megállapított és a jegyző vagy a közterület-felügyelő által kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege; d) a támogatásokból (alapítvány, gazdálkodó vagy civil szervezetek, magánszemélyek stb.), illetőleg egyéb forrásokból befolyt összegek. (3) Az ÖKA bevételeinek felhasználását az éves A településtisztasági, környezet- és természetvédelmi szabályok betartását a közterületfelügyelők jogosultak ellenőrizni, a rendelkezések megszegőit figyelmeztetni, tevékenységük abbahagyására vagy mulasztásuk pótlására felszólítani Hatálybalépés 30. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tamási Városi Tanácsnak a 10/1992.(IV.16.), a 3/1994.(III.1.), a 7/1994. (V.5.), a 4/1995.(III.15.) és 7/2000.(IV.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/1990. (IV.1.) TVT rendelete; a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 22/1995.(XII.9.) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése és az állatok tartásáról szóló 20/1997.(XI.22.) önkormányzati rendelet 16. -ának második fordulata. (3) 67 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hajdics József polgármester Dr. Schutzbach Ferenc jegyző TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról költségvetési rendelet szabályozza, végrehajtását és az elszámolást a zárszámadási rendelet tartalmazza. 64 Beiktatta a 32/2009. (XII. 28.) sz. ör Módosította a 19/2012. (V. 31.) ör. 66 A -t az előtte lévő alcímmel együtt a 19/2013. (VI. 27.) Ör. 1. (5) bek-e hatályon kívül helyezte. Hatályos: Beiktatta a 16/2009. (VII. 1.) ör.

20 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény l6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, valamint a településtisztaságról, valamint a környezet- és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ttör.) rendelkezéseire a közterületek használatának a szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet célja azoknak a szabályoknak a meg állapítása, amelyek városképi, városrendezési, közlekedésbiztonsági, köztisztasági, közegészségügyi és környezetvédelmi, valamint az önkormányzat tulajdonosi szempontjainak figyelembevételével határozzák meg a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát. (2) E rendelet hatálya kiterjed a) a Tamási város közigazgatási területén közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészletekre, valamint az építmények közhasználatra átadott részére; b) minden természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a város területén közterületet rendeltetéstől eltérő célra kíván igénybe venni. (3) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat vagy megbízottja által tartott vásárokra és piacokra. 2. E rendelet alkalmazásában a) közterület: az önkormányzat minden olyan közhasználatra szolgáló területe ide értve a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára megnyitott és kijelölt részét, továbbá azt a magánterületet amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása és a közművek elhelyezése; b) rendezvény: a külön jogszabályban 68 meghatározott szabályok szerint tervezett vagy megtartott összejövetel, felvonulás és tüntetés, c) mozgóbolt: önjáró vagy járművel vontatott, működési engedéllyel rendelekező árusítóhely; d) mozgóárusítás: kereskedő vagy megbízottja által gyalogszerrel vagy mozgóboltnak nem minősülő eszköz segítségével szállítás közben történő vagy megkísérelt árusítás; 68 A gyülekezési jogról szóló évi III. törvény. 20 e) vásár és piac: olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; f) 69 jármű tárolása: ha a jármű külön engedély nélkül közúton vagy egyéb közterületen négy (4) óránál hosszabb ideig várakozik; g) plakát (falragasz): olyan sajtótermék, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható; a plakátra egyebekben a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni; h) 70 reklámhordozó: minden olyan eszköz, (ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a reklámberendezést és a reklámfelületet is), amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-, szagérzékeléssel, tapintással, illetve ezek kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és képzettársításra ösztönöznek. Szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít. i) reklámberendezés: minden olyan eszköz, építmény, fixen rögzített vagy mozgó képi, hangeffektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására alkalmas berendezés, (függetlenül annak tartalmától, elhelyezkedésétől [hogy magán- vagy közterületen található]), amelyet a közterületről érzékelni lehet. j) reklámfelület: az a része a reklámhordozónak, illetve olyan eredetileg más funkcióra létrehozott objektumon (pl.: lámpaoszlop, házfal, buszváró) kialakított hely, vagy ahhoz rögzített tárgy, ami állandó vagy cserélhető hirdetmények elhelyezésére, megjelenítésére szolgál. k) közterületi reklámhasznosító szervezet (a továbbiakban: Reklámhasznosító): az önkormányzattal kötött megállapodás alapján az ESMA Spanyol-Magyar Reklám Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 20.). Első rész A közterület használata 3. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelően, forgalmának akadályozása vagy veszélyeztetése, állagának sérelme vagy beszennyezése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával a rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja, azon közlekedhet, pihenhet stb.. A közterület rendeltetésszerű használata nem járhat mások zavarásával és mások hasonló célú jogát nem csorbíthatja. (2) A közterület rendeltetésétől eltérő használa- 69 Mód: 4/2008.(III.3.) ör. 70 Beiktatta a 4/2008.(III.3.) ör.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések - 1 - MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 14.) SZ. RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E egységes szerkezetben a 13/1999.(V.31), a 4/2000. (II.04.), a 5/2001. (II.01.), a 20/2001.(XII.22), a 6/2002.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (A 28/2001(XII.29.) Ök. számú, a 2/2002. (II.18.) Ök. számú,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs

Részletesebben

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati RENDELETE A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben