Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai"

Átírás

1 NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelő-oktató munkánk alapelveit kialakító értékek A pedagógiai program elkészítése során összegyűjtöttük azokat a legfontosabb emberi és erkölcsi értékeket, amelyek mentén megfogalmaztuk nevelő-oktató munkánk alapelveit. Ezek az értékek: - a türelem, a tolerancia, egymás tisztelete, megbecsülése, a másság elfogadása - a nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör - a jól hasznosítható tudás - a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges magatartási normák elsajátítása - a környezet, a természet megismerése, megóvásának fontossága - a hagyományok megismerése, a magyarságtudat megerősítése - az esztétikai, művészeti értékek megismerése, tisztelete - a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése - a pontosság, igényesség és kitartás a munkában A fentiekben megfogalmazott értékek közvetítését alapfeladatunknak tekintjük. Alapelveink a nevelő-oktató munkánkban A következőkben fogalmaztuk meg legfontosabb pedagógiai alapelveinket: - A gyermekek személyiségének, képességeinek fejlesztése a legfontosabb. Minden gyermek kapjon lehetőséget arra, hogy megtalálja, miben tehetséges. - Tanulóink nyugodt, szeretetteljes légkörben nőjenek fel. - Ismerjék meg és sajátítsák el a közösségbe való beilleszkedéshez szükséges alapvető emberi normákat. - Iskolánkat megalapozott, a középiskolában jól hasznosítható tudással hagyják el. - Tapasztalják meg a művészetek, a kreatív tevékenységek személyiségformáló hatását. - Alakítsuk ki bennük a tudás, a munka megbecsülésének igényét. - Kapjanak iránymutatást ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket.

2 - Tudatosuljon bennük környezetünk megóvásának, a természeti értékek védelmének fontossága. Nevelő-oktató munkánk céljai és feladatai Céljaink: Nevelő-oktató munkánk céljait és feladatait pedagógiai alapelveink alapján a következőképpen határoztuk meg: Célunk, hogy iskolánk tanulói megszeressék az iskolát, mert itt nyugodt légkört, törődést, segítő kezeket találnak. A szeretet kötődést is jelent, amelyet iskolai hagyományaink, névadónk munkásságának megismertetésével szeretnénk erősíteni. Segítenünk kell diákjainkat képességeik kibontakoztatásában. Minden tanulónk számára biztos, jól hasznosítható tudást kívánunk közvetíteni. Önálló ismeretszerzésüket a könyvtár adta lehetőségeket felhasználva fejlesztjük. Szándékunk, hogy önállóan dönteni tudó, tetteiért felelősséget vállalni képes diákokat neveljünk, akik ismerik és betartják az alapvető emberi normákat. Törekvésünk, hogy a gyermekek a pedagógusi és gyermekvédelmi tevékenységnek köszönhetően megkapják a szükséges, egyénre szabott gondoskodást. Kiemelt célunk, hogy diákjainkat képessé tegyük a változásokhoz való alkalmazkodásra, a mindennapi élet kihívásainak való megfelelésre. Mindezt tanulóinknak a kiemelt kompetenciaterületeken történő fejlesztésével kívánjuk elérni. Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetenciák Természettudományos kompetenciák Digitális kompetencia Hatékony és önálló tanulás kompetenciája Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák Esztétikai és művészeti kompetenciák A kompetenciaterületek fejlesztésének műveltségterületenkénti lebontását a helyi tanterv tantárgyi része tartalmazza részletesen.

3 Feladataink: Az alapfokú oktatás-nevelés valamennyi szakaszában alapfeladataink a következők: Szilárd, biztos, használható alapismeretek elsajátíttatása, az alapkészségek, képességek fejlesztése, alapfokú általános műveltség megszerzésének biztosítása. A képességek folyamatos fejlesztése tanórai és tanórán kívüli (szakkörök; korrepetálások; egyéni foglalkozások; versenyek) tevékenységek formájában valósul meg. A nyugalmat, a törődést, a segítő kezeket különösen az alsó, de felső tagozaton is a pedagógusok személye jelenti a gyermekek számára. A tanító nénik, napközis nevelők, osztályfőnökök, szaktanárok napi rendszeres kapcsolatban állnak tanulóinkkal. Nyitottak vagyunk a diákok problémái iránt. Ha szükséges, akkor a szülővel, iskolapszichológussal, gyermekvédelmi felelőssel vagy külső szakemberrel vesszük fel a kapcsolatot a probléma megoldásának érdekében. Tenni kell azért, hogy a gyermekek lelki-testi fejlődését gátló tényezőket el tudjuk hárítani. A tanulók pedagógusok iránti bizalmának folyamatos fejlesztése ezért kiemelt feladat, amely napi beszélgetések, rendszeres érdeklődés, osztályfőnöki órákon való közös megbeszélések, tanórán kívül kirándulásokon, szabadidős tevékenységek ideje alatt a gyermekekkel való odafigyelő, nyílt kommunikáció útján valósulhat csak meg. Ezzel erősítjük iskolánkhoz való kötődésüket, segítjük közösségbe való beilleszkedésüket is. A magatartási, erkölcsi normák elsajátíttatása a tanórai-és tanórán kívüli tevékenységek során valósul meg (sportfoglalkozások, napközi, szakkörök, kirándulások). Iskolánk magatartási, erkölcsi normái fogalmazódnak meg a DÖK közreműködésével készült házirendben. Az egészséges életmódra, környezetvédelemre történő nevelés az osztályfőnöki, biológia-, kémia-, földrajzórákon folyamatosan történik. A tanulmányi kirándulások, sportfoglalkozások, külső előadók osztályfőnöki órákra történő meghívása sokat segítenek e nevelési terület feladatainak sikeres megvalósításában. Fontos feladat a testmozgás, a rendszeres testedzés fontossága iránti igény erősítése, valamint lehetőségek nyújtása a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Nevelő-oktató munkánk kiemelt feladatai a kulcskompetenciákra épülnek a következő területeken: Énkép, önismeret A tanulás tanítása Testi és lelki egészség Környezettudatosságra nevelés

4 Hon- és népismeret Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Nevelési feladataink megvalósításának színterei: a tanítási órák, a különféle szabadidős tevékenységek, a napközis foglalkozások. Célok és feladatok az alapfokú nevelés-oktatás bevezető (1-2. évfolyam) és kezdő (3-4. évfolyam) szakaszában Célunk, hogy - az óvodából eltérő neveltségi szinttel érkező kisdiákok számára a türelemmel és szeretettel történő beszoktatás által váljon zökkenőmentessé az átmenet - segítsük az új közösségbe való beilleszkedésüket - kialakítsuk bennük az iskolához való kötődést az új, pozitív élmények által - tapasztalják meg a mindennapos segítséget, érezzék a gondoskodást - fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket, a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket - egyéni képességeiket változatos pedagógiai módszerekkel fejlesszük - teret biztosítsunk óriási mozgásigényüknek és természetes érdeklődésüknek - elsajátíttassuk a tanulási technikákat, az önálló ismeretszerzést - csökkentsük alsó tagozatból a felső tagozatba lépéskor az átmenet nehézségeit Feladatunk, hogy: - a kiemelt kompetenciaterületek fejlesztésére nagy hangsúlyt helyezzünk - fokozott figyelemmel vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulási tevékenységek felé - alkalmazzuk az aktív tudás megszerzésére irányuló pedagógiai módszereket (kooperatív technikák) - pedagógiai munkánkat igazítsuk a gyermekek életkorához, egyéni képességeihez (differenciálás) - megalapozzuk tanulási szokásaikat - példákat adjunk, mutassunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz;

5 - a tanár diák viszonyban erősítsük a segítő-tanácsadó státuszt - közreműködjünk a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában - csökkentsük azokat a hátrányokat, amelyek a gyermekek eltérő szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak - támogassuk az egyéni képességek kibontakozását - erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat Célok és feladatok az alapfokú nevelés-oktatás alapozó (5-6. évfolyam) és fejlesztő (7-8. évfolyam) szakaszában Céljaink: - folytassuk és erősítsük az első-második szakasz (alsó évfolyamok) nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését - folyamatosan történjen a tanulási technikák, az önálló ismeretszerzés továbbfejlesztése - kapjanak minél több életkoruknak megfelelő feladatot, mellyel bekapcsolódhatnak az iskolai célok megvalósításába, erősítve ezzel közösséghez való tartozásukat, és megalapozva a társadalomba való beilleszkedésüket - életkoruknak megfelelő szinten ismerjék a külső társadalmi környezet károsító hatásait, és kapjanak módszert a problémás szituációk sikeres kezeléséhez - ismerjenek meg életvezetési modelleket - kapjanak segítséget a serdüléssel járó különféle problémák kezeléséhez - biztosítunk lehetőséget jogaik és kötelességeik gyakorlására - tanulóinkat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre Feladataink: - a személyre szóló fejlesztés a felső tagozatba lépve se kerüljön háttérbe, hanem a differenciálás lehetőségével élve a tanulókat képességeikhez mérten fejlesszük - vegyük figyelembe, hogy az alapozó szakaszban a tanulók gondolkodása főleg az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz kötődik, míg a fejlesztő szakaszban már előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás - alakítsuk ki bennük az önálló ismeretszerzésre való képességet - fejlesszük önismeretüket, együttműködési készségüket, a közösségi életben történő helytállásukat - tudatosítsuk a diákokban a közösségek demokratikus működésének szabályait

6 - erősítsük nemzettudatukat, törekedjünk a nemzeti hagyományok minél szélesebb körű megismertetésére, valamint fejlesszük a különböző kultúrák megismerés iránti igényüket A napközis nevelés alapfeladatai: - a hatékony, önálló munkára nevelés - a szabadidő hasznos eltöltésére történő nevelés - a társas kapcsolatok irányítása - az egészséges életmódra nevelés Tanulási módszerek és technikák fejlesztése a napköziben 1. évfolyam: - a tanszerek, a tanuláshoz szükséges eszközök célszerű elhelyezése, használata - a tanulási idő közös megszervezése - egyéni tanulási sorrend megállapítása - a verstanulás technikája - önellenőrzés 2. évfolyam (az 1. évolyamnál felsoroltakon kívül): - egyéni időtervezés a második félévtől - az olvasmánytartalom megjegyzésének, reprodukálásának technikája 3. évfolyam (az 1-2. évfolyamnál felsoroltakon kívül): - a szóbeli tanulás technikája - a célszerű egyéni tanulási sorrend megállapítása - az idegen nyelv tanulásának technikája az idegen nyelvet tanuló osztályokban 4. évfolyam (az 1-3. évfolyamnál felsoroltakon kívül): - az eltérő jellegű tantárgyak tanulási technikája - az idegen nyelv tanulási technikája Felső tagozat (az 1-4. évfolyamnál felsoroltakon kívül): - az egyes tantárgyak tanulási technikája - a vázlat- és jegyzetkészítés technikája - az ismétlés helyes módja

7 A nevelő-oktató munkánk eszközei és eljárásai Az oktató-nevelő munka eszközei mindazok a pedagógiai módszerek, amelyek alkalmazásával a nevelési folyamat megvalósul. Pedagógusaink ezen módszerek széles skáláját alkalmazzák (meggyőzést, felvilágosítást szolgáló, ösztönző, pozitív magatartásra vagy a negatív viselkedés ellen ható módszerek). Az alapfokú oktatás alapozó szakaszában (5-6. évfolyam) a nem szakrendszerű oktatás bevezetésével nagyobb teret kap az alapvető készségek, képességek fejlesztése. A nem szakrendszerű oktatás keretében az 5. és 6. évfolyamon a nem szakrendszerű és szakrendszerű oktatás arányát iskolánk %-os arányban határozta meg. Célunk azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, amelyek megléte biztosítja a változó világban a gyors és hatékony alkalmazkodást. Nem új ismeretek elsajátíttatása a cél, hanem a képességek fejlesztése. Az alapképességek (kommunikációs, olvasási, szövegértési, logikus gondolkodási, szociális készség) fejlesztése bármely tantárgy keretében megvalósulhat. A nem szakrendszerű oktatás keretében segíteni tudjuk a lemaradó tanulókat, megfelelő módon tudjuk fejleszteni az eltérő fejlettségi szinten állókat. A nem szakrendszerű oktatás megvalósításához felhasználjuk a matematika ill. magyar nívócsoportos órák, az idegennyelv-, történelem-, rajz-, technikaórák egy részét; valamint az osztályfőnöki órák keretében konkrétan meghatározott tevékenységi formákban foglalkozunk a tanulás tanításával. A részlétes programokat a helyi tanterv tartalmazza. A könyvtári állomány tervszerű fejlesztése, a tartós tankönyvek, segédanyagok biztosítása együttesen hozzájárulnak a kötelező és nem kötelező foglalkozások eredményességéhez. Az iskolai alapítványunk pénzeszközei, a diákönkormányzat és a sportcélú támogatások, a pályázatokon nyert pénzösszegek felhasználása is hozzásegítik a kötelező, választható és a szabadidős tevékenységek mind változatosabb formai és tartalmi lehetőségeinek biztosításához.

8 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Azokat a tevékenységeket tartjuk pozitívnak, amelyek a társadalom és az egyén számára is hasznosak és eredményesek. Feladatunk tehát, hogy a pozitív tevékenységek lehetőségét biztosítsuk és segítsük: értelmi nevelés: A tanórákon és a tanórákon kívüli foglalkozásokon egyaránt folyik. Segíteni az önálló tanulás képességének és igényének kialakítását. Cél, hogy a tanulók eredményesen tudjanak érdeklődésüknek és feladataiknak megfelelő információkhoz jutni és alkalmazni. Mindezt segítik a kötelező tananyag elsajátításán kívül a tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok, könyvtár, szorgalmi feladatok, kulturális programok. E tevékenységek gyakorlása során a tanulásban lemaradók is sikerélményhez juthatnak. esztétikai nevelés: Fontos, hogy környezetét, melyben él és dolgozik, tanul, rendezettnek, esztétikusnak érezze. Fontos a pedagógus személyes példamutatása is, és a tanulók felkészítése saját lehetőségeinek kihasználására. -az iskola, osztályok tisztasága, dekorálása -iskolai kiállítások érzelmi nevelés: Oyan irányban kívánjuk fejleszetni tanulóinkat, hogy értő módon reagáljanak az őket körülvevő környezet jelenségeire. Tanulják meg érzelemiket kifejezni, de a szükséges helyzetben kontrollálni is. Célunk a diákok önismeretének, énképének fejlesztése. egészséges életmódhozra nevelés: Az edzettség, az állóképesség fejlesztése meghatározó. Kialakítása elengedhetetlen és az általános iskolai korosztálynál nem túl költséges formái kivitelezhetőek. További cél, hogy életvezetési ismeretei, modellek alapján el tudja utasítani a káros, egészségtelen dolgokat. Gyakorlási terepe:-osztályfőnöki órák -testnevelési órák -sportköri foglalkozások -kirándulások -versenyek -papírgyűjtés

9 karitativitás, segítségnyújtás: Világszerte felértékelődött a segítségnyújtás szerepe Az iskola feladata kialakítani azokat a képességeket, melyek alkalmassá teszik a gyerekeket a problémás helyzetek kezelésére. Erre jó lehetőség az iskolában: -vöröskeresztes elsősegélynyújtó szakkör, vagy verseny -polgárivédelmi verseny és az arra való felkészítés -fizikai és egészségügyi problémákkal küzdő iskolatársak elfogadása és segítése. értékóvás: A tárgyi és kulturális javak óvása elengedhetetlen és mindennapos feladat. Célunk, hogy kialakítsuk és megalapozzuk a tanulókban a természeti és tárgyi értékekek óvásának igényét. fegyelmezettség: Nem az iskolai szabályok merev betartását értjük ezen, hanem az iskolai-közösségi szabályok értő betartását, a lehetőségek ésszerű felmérését, mások igényeinek tiszteletben tartását. Mindennapos cselekedeteinkkel gyakorolhatjuk és sajátíthatjuk el az értelmezés után a fegyelmezettséget, a rendet. Az iskolai szabályok kialakításában a diákönkormányzatnak aktív szerepe volt. A szülőkkel történő intézményes kapcsolattartás rendjét az SzMSz szabályozza. E rendszer keretei közt történik a tájékoztatás, együttműködés a személyiségfejlesztéssel kapcsolatban. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskola leképezi a társadalmat, annak változásait. Kiemelt szerepe van az iskola és a szülők közötti kapcsolattartásnak, hiszen a közösségi nevelés szempontjából elsőrendű fontosságú a család. Meghatározó az óvoda és az iskolán kívüli közösségek (sportegyesületek, egyéb közösségek) szerepe is. A nevelőtestület egyik feladata, hogy felkészítse a diákokat a társadalomba való beilleszkedésre, az ehhez szükséges magatartási normák elsajátíttatásával. A gyerekek a nap nagy részét az iskolában töltik, így itt számos színtere van a közösségfejlesztésnek. Az integrált oktatás-nevelés valamennyi formája az esélyegyenlőség megvalósulását segíti, elősegíti mind az SNI tanulók, mind a befogadó közösség szociális készségeinek fejlődését.

10 A közösségfejlesztés fontos eleme a helyes önismeret és emberismeret, a fogyatékosság tényének kezelése, elfogadása és elfogadtatása. Közösségformáló erő lehet a különféle tanulásszervezési módszerek alkalmazása: támogató közösség, tanulócsoportok kialakítása, projektmódszer, kooperatív tanulási technikák, rugalmas tanulásszervezés, alternatív módszerek. A gyermekvédelmi felelő munkájának egyik kiemelt feladata, hogy a hamozottan hátrányos helyzetű tanulók minél több olyan programban vehessenek részt, amely elősegíti személyiségük fejlődését, a közösségbe való beilleszkedésüket. Az iskolában folyó közösségfejlesztés színterei: - a tanórák (kiemelten az osztályfőnöki órák) - a napközi - a szakkörök - a diáksport-egyesület foglalkozásai - a tanulmányi kirándulások, erdei iskolák - iskolai ünnepélyek - versenyek, vetélkedők - az iskolai könyvtár - színház-és mozilátogatások - múzeumlátogatások - a diákönkormányzat rendezvényei A diákönkormányzat (DÖK) működése: A közoktatási törvény rendelkezése alapján a tanulók iskolánkban is létrehozták érdekképviseleti szervüket, a diákönkormányzatot. A gyerekek javaslataikat, véleményüket diákönkormányzaton keresztül hozzák nyilvánosságra. Az iskola egyes alapdokumentumai a diákönkormányzattal való egyeztetési vagy véleményezési folyamaton keresztül lépnek életbe, illetve ezeken keresztül változtathatók meg. Az osztálytitkárokon keresztül a diáktanács véleményt formál a házirenddel kapcsolatban, megrendezi a diákkonferenciát, diákgyűlést. Dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, részt vesz szabadidős, kulturális és sportprogramok szerevezésben. A közösségfejlesztés során kiemelt kompetenciaterületek:

11 Anyanyelvi kommunikáció: Ennek a kompetenciaterületnek a keretében a saját és a közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése a cél. A gyerekek gyakorolhatják a közösségi, nyilvános megszólalás formáit, az érvek és ellenérvek gyűjtését, ütköztetését. A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, a mások véleményének megismerésére való igényt. Szociális és állampolgári kompetencia: Ennek a kompetenciaterületnek a fejlesztése során a diákok a közösségi beilleszkedés feltételeit ismerik meg, továbbá azt, hogy az egyén milyen módon vehet részt hatékonyan a közösség, a társadalom életében. Megismerkedik jogaival, kötelességeivel. Az iskola kiemelt feladatai a közösségfejlesztés során: neveljen önfegyelemre, felelősségvállalásra, becsületességre, mások személyének és tulajdonának tiszteletben tartására alakítsa ki a diákokban az önértékelés, a helyes értékítélet képességét alakítsa ki és erősítse a tolerancia, a másság elfogadásának képességét a tanulókat nevelje környezettudatos szemléletben közvetítsen hagyományokat (hon-és népismeret), erősítse a magyarságtudatot biztosítson lehetőséget és teret a közösségi cselekvéseknek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Diagnosztizálás: Az iskolába érkező tanulók magatartási problémáinak kiszűrője az osztálytanító, aki kérheti a probléma feltárásának és megoldásának lehetőségeihez külső szakemberek segítségét. 1. Az iskolapszichológus felmérései, segítése, támogatása. 2. További probléma esetén a Nevelési Tanácsadó szakembereinek bevonása.

12 3. További vizsgálatok szükségessége esetén a diagnózis megállapításához igénybe lehet venni a Fővárosi Önkormányzat Budai Gyermekkórházának neurózis osztályát, valamint a különböző Szakértői Bizottságokat is. 4. Valamennyi osztályban igénybe lehet venni az iskolapszichológus segítségét a pontosabb diagnózishoz. 5. Szociometriai vizsgálatokkal a peremhelyzetben lévő tanulók kiszűrése. Tevékenységek: Szülőkkel konzultáció, meggyőzés, hogy vegyék igénybe külső szakemberek (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ) segítségét. Amennyiben a feltárt okok mögött olyan irányú probléma rejlik, akkor gyermekvédelmi segítségnyújtás a törvényi háttérnek megfelelően. A szakemberek javaslata alapján a megfelelő tennivalók beépítése a mindennapi gyakorlatba nagy türelemmel és segítő szándékkal: - az órán speciális feladatok adása - a tanórán kívüli programok közül megfelelő ajánlása - sikerélményhez juttatás - az értékelés, a dicséret eszközeinek egyéni alkalmazása - a szülőkkel rendszeres, folyamatos kapcsolatot tartás - bevonás kortárscsoportú tevékenységbe konkrét feladatokkal Osztályszinten a szociometriai vizsgálattal a peremhelyzetben lévő tanulók beilleszkedésének segítése. A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenység Tehetség: ha a tanuló adottságai alapján az átlagos teljesítménynél többre, jobbra képes. Ezt észre kell venni, és egyénre szabott fejlesztéssel segíteni kell eme képességeinek kibontakoztatásában. A fejlesztés színterei:

13 kötelező szakrendszerű tanórák nem szakrendszerű tanórák nem kötelező tanórai foglalkozások tanórán kívüli tevékenységek Fejlesztési tevékenységek: a szakrendszerű tanórákon történő differenciálással a nem szakrendszerű órákon a kulcskompetenciák (ezen belül a kreativitás, információs és együttműködési készségek) fejlesztésének segítségével, különböző projektmunkák, páros- és csoportmunka alkalmazásával gyűjtőmunkával, szorgalmi feladatokkal, a tanórákra történő külön felkészüléssel az emelt szintű oktatás (matematikából az 5.évfolyamtól) felkínálása a mérési eredmények alapján, ahol több, speciális ismeret elsajátítására nyílik lehetőség, erre biztosíték a tanár és a kerettantervre épülő helyi tanterv az eredményes nyelvoktatás előkészítése érdekében az 1-3. évfolyamon válaszható jelleggel lehetővé tesszük az idegen nyelv játékos tanulását az idegen nyelv oktatását differenciált képességfejlesztéssel, szakkörökkel tesszük hatékonyabbá, ezért e foglalkozások a tervezéskor előnyben részesülnek testnevelés: - HDSE foglakozásai - sportversenyek (iskolai, kerületi, országos) Ezeken a foglalkozásokon különös figyelmet fordítunk a különböző kulcskompetenciák fejlesztésére (pl. :együttműködési készség, konfliktuskezelés- és megoldás, fizikai- és mentális egészségre nevelés) rajz és művészetek: különböző versenyekre, pályázatokra (iskolai és külső) benevezés és segítségnyújtás az alkotások létrehozásában ének-zene: szereplési lehetőségek biztosítása az iskolai és iskolán kívüli ünnepélyeken és versenyeken, rendezvényeken művészeti szakkörök működtetése (kreativitás fejlesztése, önálló munkára nevelés) Különös gondot kell fordítanunk a hátrányos, illetve veszélyeztetett tanulókra, hogy legyen alkalmuk tehetségüket itt az iskolában gondozni, fejleszteni. Lehetőséget teremtünk arra, hogy ne csak tanulmányi munkájuk javuljon, hanem a diákönkormányzat tevékenységébe bekapcsolódva a közösségi munkában is részt vegyenek.

14 A különböző szintű tantárgyi versenyek a tehetségfejlesztés egy-egy állomásai. A benevezés és az eredményes felkészülés segítése a tanulók és az iskola érdekében kiemelt feladat. Együttműködés más intézményekkel - pályaorientáció: 8. évfolyamos a középiskolák előkészítő tanfolyamaira irányítjuk - szorgalmazzuk a kapcsolattartást a Fekete István nevét viselő társintézményekkel (meghívások, vendégszereplések, irodalmi versenyek) - a Pataky István Művelődési Ház tanfolyamainak, színházi előadásainak, kiállításainak és könyvtárának látogatása - a Kőbányai Szabadidő Központ (KÖSZI) által rendezett versenyeken, foglalkozásokon való részvétel A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Iskolánkban különösen fontos szerepe van a gyermekvédelemnek, a gyermekvédelmi tevékenységnek. A legszorosabb együttműködést kell megvalósítani igazgatógyermekvédelmi felelős, az osztályfőnök, a napközis nevelő, az iskolapszichológus és a különböző segítő szervezetek között. Kapcsolattartási formák: napi kapcsolat gyermekvédelmi felelős fogadóórája (hetente) esetmegbeszélések szükség szerint a gyermekvédelmi felelős vezetésével Tevékenységek: Helyzetfeltárás - családi környezet (a szülők beleegyezésével) - a család életminősége, szociokulturális körülményei - a szülők kapcsolata az iskolával - a tanulók gyermekvédelmi helyzetének felmérése, a problémák megállapítása. Általános gyermekvédelmi feladatok az elsődleges megelőzés céljával - személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

15 - a gyermeki-tanulói jogok érvényesülése - a családi életre nevelés (osztályfőnöki órák, védőnő segítsége) - etikai nevelés - a szülők megnyerése, bevonása, családpedagógiai szemléletformálása: o tájékoztatás (szülői fórumokon, klubdélutánon) o ismeretterjesztés o pedagógiai-nevelési tanácsadás o iskolai közösségi élmények Az általános gyermekvédelmi feladatok eszközei, módszerei Az általános prevenciós programok beépítése tanórai vagy/és tanórán kívüli szervezeti formákba: o mentálhigiénés programok részeként kábítószer-ellenes program, ismeretterjesztés o bűnmegelőzéssel kapcsolatos célzott programok o önismereti, kommunikációs-konfliktuskezelési gyakorlatok o pályaválasztási tanácsadás Ezen módszerek alkalmazásánál igénybe vehető külső szervezetek, szakemberek: o a rendőrség (bűnmegelőzés, kábítószer-ellenes program), a kerület drog-programja, o az iskolapszichológus foglalkozásai, életvezetési ismeretek o iskolapszichológus, külső intézet. Speciális gyermekvédelmi feladatok - a gyermekvédelmi problémák tudatos kiszűrése, feltárása - az eltérő helyzetű és szükségletű gyermekek célzott, speciális kezelése, foglalkoztatása, fejlesztése - a szüleikkel speciális pedagógiai bánásmód alkalmazása, megnyerésük külső segítő intézmények, illetve szakemberek szolgáltatásainak, támogatásának igénybevételére - együttműködés külső segítő intézményekkel Speciális gyermekvédelmi feladatok eszközei, módszerei Minél több információ gyűjtése a gyerekekről, a környezetéről, a gyermek és családja közötti érzelmi kötődés-kapcsolat minőségéről (családlátogatás, kérdőívek, tesztek, megfigyelések különböző pedagógiai szituációkban).

16 Okfeltárás: Hátrányos helyzet - anyagi ok - művelődési hátrányból eredő ok - egészségügyi ok Még nem veszélyezteti a gyermek személyiségfejlődését, de a hátrányok enyhítése a prevenció érdekében rendkívül fontos. Veszélyeztetettség - anyagi ok - halmozott hátrányok - deviáns, erkölcstelen családi környezet - a gyermek bántalmazása Már veszélyezteti, akadályozza a gyermek egészséges testi-lelki- -szellemi-erkölcsi fejlődését. A módszerek sikeres alkalmazásának feltétele az előítélet-mentes, őszintén megértő nevelői attitűd: - a gyermek és a szülő közötti érzelmi kapcsolat erősítése (az iskolapszichológus bevonásával) - a család igyekezetének, kedvező változásainak elismerése - a tanulási nehézséggel, teljesítményzavarral küzdő tanuló felzárkóztatását segítő programba való bekapcsolódás, - külső segítő intézményekkel, szakemberekkel való kapcsolattartás: o Nevelési Tanácsadó o Gyermekjóléti Szolgálat o Gyermekvédelmi Munkaközösség (kerületi) o Vadaskert Alapítvány Nevelési Tanácsadó A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A tanulási kudarc hátterében többféle ok állhat. Az oki háttér feltérképezésében nagy segítséget jelent számunkra a következő intézményekkel való kapcsolattartás:

17 Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 1115 Budapest, Halmi út 26. Fővárosi 3. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, 1144 Budapest, Füredi park 6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ, 1108 Budapest, Sibrik Miklós u Fővárosi Önkormányzat Budai Gyermekkórház-Rendelőintézet, 1023 Budapest, Ali u.14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Utcai Napköziotthonos Óvoda, 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. A tanulási esélyegyenlőség megvalósításnak elvei Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő nevelésben-oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a családdal, a gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain; a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása; a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményének, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e tevékenység támogatása az iskolán kívül; adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása; egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

18 Az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében lehetőséget biztosítunk sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált nevelésére-oktatására. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni: a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van; szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és teljesítése; az iskola segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítse a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatokról a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve ad eligazítást. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának céljai: Az SNI tanulók többi tanulóval történő megfelelő együtt haladásának biztosítása, egyéni fejlesztési terv alapján. Az SNI tanulókban kialakult pszichés hátrányok, másodlagos tünetek kompenzálása, személyiség- és közösségfejlesztés Célunk fejleszteni az integráció valamennyi résztvevőjében (SNI tanulók, pedagógusok, befogadó osztály, szülők stb.) az elfogadást, az együttműködési- és alkalmazkodókészséget. Tevékenységek: (Komplex fejlesztési terv) 1. Amennyiben a tanulási kudarc hátterében organikus eredetű beszédfogyatékosság, és/vagy súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar áll (BNO: F80.1-F81.9), a

19 tanulók sajátos nevelési igényűek, a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményei alapján logopédiai osztályokba kerülnek, és itt biztosítjuk számukra a javasolt terápiás fejlesztést. Az intenzív terápiát alsó és felső tagozaton gyógypedagógus-logopédusok végzik. Emellett az alsó tagozaton minden logopédiai osztályban tanító kolléga rendelkezik (posztgraduális képzés) fejlesztő pedagógusi képesítéssel is. Így az ezekbe az osztályokba járó tanulók speciális módszerekkel bíró tanítók segítségével sajátítják el a tantervi követelményeket évfolyamon a nem szakrendszerű órák keretében lehetőségünk nyílik az egyes kompetenciaterületek további fejlesztésére. A logopédiai osztályok maximális létszáma 15 fő. A logopédiai negyedik osztályokban az idegen nyelv tanulásánál a szóbeliségen van a hangsúly, az írásbeliség az ötödik osztályban követelmény ezen osztályokban. A logopédiai osztályok speciális programját, a fejlesztés ütemezését a melléklet tartalmazza. 2. A sajátos nevelési igényű, de a szakértői vélemény alapján integráltan oktatható tanulók habilitációját, rehabilitációját a szakvélemény javaslata alapján a fogyatékosságnak megfelelő végzettségű gyógypedagógus köteles ellátni, vagy a nevelési tanácsadó, vagy más kerületi oktatási-nevelési intézmény által megszervezve. 3. Azon gyermekeknél, akiknél a tanulási kudarc enyhébb fokú részképességgyengeségből és/ vagy szociális hátrányos helyzetből adódik, tehát a Közoktatási törvény értelmében nem sajátos nevelési igényűek, a terápiát, felzárkóztatást a nevelési tanácsadó szervezi meg, fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológus, logopédus bevonásával. 4. A tanulók fejlesztése valamennyi esetben egyéni fejlesztési terv alapján történik. A fejlesztés részben a rehabilitációs órakeret terhére valósul meg, részben pedig differenciált óraszervezéssel, a tanuló igényeihez alkalmazkodva, egyéni bánásmóddal. A foglalkozások, tanórák során nagyon fontos pedagógiai alapelv a türelem és a motiválás. 5. A szociális hátrányból adódó tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink számára segítség lehet még a fentieken kívül:

20 - napközi igénybevétele (a szociális kedvezmények biztosítása) - a művelődési lehetőségekhez való hozzájutás biztosítása (iskolai könyvtár, nevezési díjak átvállalása, különböző kulturális iskolai rendezvények) - a kiemelkedő képességek felismerése és kibontakozásának segítése. - a pályaorientációban való segítő közreműködés. 6. A tanulási kudarcokat megélő tanulók számára kiemelten fontos a különböző tanulási technikák megismertetése, és a szülők bevonása a tanulás segítésébe. A nem szakrendszerű oktatás keretében külön hangsúlyt fektetünk az egész életen áttartó tanulásra, a tanulás tanítására. A tanulási technikák elsajátíttatására szakemberek segítségét is igénybe vesszük. (pl.: az iskola pszichológus ilyen irányú tevékenysége). 7. A többi felső tagozatos osztálynál az anyanyelv és matematika tárgyakat, valamint az idegen nyelvet a szabadon szervezhető órák terhére csoportbontásban tanítjuk, mely a nem szakrendszerű órák hatékonyságát növeli. 8. Különböző tantárgyak fejlesztő feladatait alkalmazzuk az órai differenciáláshoz. A tanulási kudarcnak kitett tanulókkal való foglalkozásaink során nagyon fontos pedagógiai alapelv a türelem és a motiválás. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Iskolánk tanulóinak jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű. Ennek a területnek legalaposabb ismerője iskolánk gyermekvédelmi felelőse. A segítő tevékenység is elsősorban a gyermekvédelmi felelős koordinálásával történik. Az anyagi feltételek biztosításában iskolánk alapítványa is kiemelkedő szerepet vállal. Tevékenységek:

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat Szolgálni a jót, lobogásra és világosságra gyújtani azokat, akik keresik és várják a szépet, hogy világosságra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek Kivonat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. szeptember 01. napjától hatályos Pedagógiai Programjából, mely tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben