térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült"

Átírás

1 20 éves a XXI. évf sz júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös ki rán duássa tötötte. / 5. az ember védemében A szüőfauért ehet sokat ten ni, de eeget soha vaja Baázs Guszti bácsi. /8 9. taáékony magyarok Magyarok a nagyviágban avagy a magyar fetaáók egy viágnapja. /13. rétesfesztivá Óriási sikere vot a ré tes fesz - tivának, gazdag prog ram és sok finom rétes várt ránk. / 14. tóth gábor, bag pogármestere a engye köztársasági érdemrend ovagkeresztje kitüntetésben részesüt baró: bronisław komorowski a engye köz tár sa ság enöke, Horváth János a magyar országgyűés vot kor e nöke és tóth gábor bag pogármestere, inter par a men tá ris Unió magyar tagozata engye-magyar baráti csoportjának vot enöke LovAgi kitüntetés BAg polgármesterének Bronisław Komorowski engye köztársasági enök június 16-i budapesti áto ga tá sa kor magas áami kitüntetéseket adott át a engye-magyar kapcsoatok erősítésében kimagasó érdemeket szerzett magyar áampogároknak. (foytatás a 2. odaon) ú 31 térfigyeő kamera 24 órás szogáatban Megépüt a környéken egye - düáó bagi térfigyeő köz - pont! A pogármesteri hi va - ta odaában évő egykori kocs maheyiséget fe újí tot - tuk, és itt aakítottuk ki az összes ka me ránk vég pont - ját. A 10 régi térfigyeő ka - me ránk me é hat újat nyer - tünk idén nyáron a Be ügy - mi nisztériumtó. Ezek me é beinteg rá tuk még az összes nagyobb ön kor mány zati é - te sítmény sa ját kamera - rend szerét is, így je en pianatban 30+1 mobi ka - me ra képét e het követni a köz pon tbó. (foytatás a 3. odaon) ú

2 2 BAgi HírLAp KiTünTETÉs JúLiUs ú A Lengye Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztje Kitün tetésben részesüt: w Wittner Mária asszony az 1956-os magyar forra da om és sza bad ság harc hőse, akit a kommunista rezsim ha á ra ítét. A Lengye Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje Ki tün tetésben részesüt: w Anta Józsefné Füepp Kára asszony, aki az An ta-csaád Lengyeország iránti eköteezettségének őrzője és tápáója. w Csúcs Lászóné a nemrég megaakut Magyar or szág - gyűés engye nemzetiségi szószóója, az országos Lengye Önkormányzat enöke. w Horváth János úr a Magyar or - szág gyűés vot korenöke. A Lengye Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Kitün tetésben részesüt: w Buda Géza úr a rendszervátás eőtti magyar de mok ra tikus eenzék egyik egismertebb aakja. w Héjjné Anta Edith asszony Anta József minisz ter enök testvére, aki a engyeek iránti rokonszenvének min - dig hangot adva önzetenü bo csátja rendekezésre az akkori idők bő fennmaradt archív dokumentumokat, osztja meg szeméyes emékeit. w Tóth Gábor úr vot országgyűési képviseő, az inter - par amentáris Unió magyar tagozata engye-magyar ba rá - ti csoportjának vot enöke, több paramenti cikuson át a csoport aktív tagja. tóth gábor a hagyományos en gyemagyar barátságot megjeenítő heyi és országos prog - ramok ötet adója, szívén visei a magyarországi engye menekütekrő megemékező események éven kén ti megszer vezését. A kitüntetés a engye-magyar kap cso - atok társadami dimenziójának erősítéséért végzett sokévi tevékenységének eismerése. Baró: Héjjné Anta Edit, Anta Józsefné, Wittner Mária, Buda Géza, Csúcs Lászóné, Bronisław Komorowski, Horváth János és Tóth Gábor Fotó: Máthé Zotán tóth gábor, a 251. engye ovag A Lengye Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Kitünte tés - ben részesüt Tóth Gábor, köz - sé günk pogár mestere Váratanu érte, hogy a Len - gye Köztársaság iyen magas áami kitüntetésben részesítette? Tóth Gábor: Őszintén szóva igen, hiszen nem emiatt igye - kez tem erősíteni a engye-magyar ba rátságot, nem ezért tevé keny kedtem ezen a terüeten. 20 évve ezeőtt, amikor nagy árvíz vot Lengyeországban, és itt Bagon fogadtunk árvíz ká rosut engye gyerekeket, akkor sem vot semmi egyéb szán dékunk, minthogy a engye-magyar barátságot erő sít sük. De természetesen nagyon jó esett az eismerés. Mikor kerüt kapcsoatba a engye-magyar barátság gondoatáva? Tóth Gábor: Már Bem apóná az átaános iskoában, mert gyerekként sokáig azt hittem ő egy magyar ember. Az - tán később annak eenére, hogy a magyar történeemta - ní tás ezt nem igazán hangsúyozta tudatosut bennem, hogy ő engye. Azt gondoom, mint minden magyar em be r - ben, bennem is genetikaiag bennem van, hogy szeretem a engyeeket. nem tudom miért, de szeretem. Miért tartja fontosnak a magyar-engye barátság ápoását? Tóth Gábor: A magyarság megmaradása szempontjábó kucskérdés a két nemzet jó kapcsoata, régen is, és ma ta - án még inkább. Ha beegondounk abba, hogy mi sajnos trianon következtében egy kis közép-európai országgá ettünk, de Lengyeországga karötve, akik közép-európa meg határozó és náunkná nagyobb nemzete, már tudunk vaakik enni. Ha közép-európa többi száv gyökerű nem - ze téve is sikerü összefognunk, akkor tudunk Európában erőt képviseni, közös érdekeinket érvényesíteni. Bag hogyan tud profitáni mindebbő? Tóth Gábor: sajnáom, hogy az emút tizenhat esz ten - dő ben nem sikerüt csak egyeten egy zarándok cso por tot szer veznem engyeországi úti céa. Mi, bagiak votunk az e sők, akik megátogattuk annak 374 magyar katonának, iet ve 37 tisztnek a sírját, akik éetüket adták a engye sza - bad ság védeméért az i. viágháborúban. reményeim sze - rint jövőre a százéves évforduón ismét e fogunk menni oda egy nagyobb bagi csoportta. Jó enne, ha a német or - szá gi, ietve erdéyi kapcsoatok meett a engye kap cso a - tok is erősödnének. Szívbő gratuáunk a kitüntetéshez, óriási megtisztetetés ez Önnek, Önön keresztü pedig a bagiaknak is. Könczö Rita

3 2014. JúLiUs KÖzüGy BAgi HírLAp 3 az önkormányzat Hírei Bag nagyközség Önkormányzatának képviseő-testüete június 12-én rendkívüi üést tartott. Közbeszerzési ejárás eredményhirdetése Bag nagyközség Önkormányzata közbeszerzési ejárás során hirdet - te meg az igice napközi otthonos Óvoda, a torna csar nok és a Dó - zsa györgy Műveődési Ház energetikai fejesz té sének kiviteezését. Mint ismeretes az önkormányzat erre a céra páyázati úton 162,9 miió forintot nyert. Az üésen jeen évő Máthé Márk közbeszerző tájékoztatta a jeenévő képviseőket, hogy a közbeszerzési bizottság megnézte a be érkezett páyázatokat. Az ajánattétei fehívást három vá a kozásnak küdték meg, kettő tett ajánatot a megadott ha tár - időre az aábbiak szerint: 1.) tarna-invest kft-né nem vot egyértemű az árazási technika, ezért egy pont evonásra kerüt, de a cég határidőre pótota a hiányt. 2.) pest-bau kft-né mind a három intézményné árazási hiba vot, és hiányosságok is votak, ameyeket nem pótotak. A közbeszerzési bizottság a Tarna-invest Kft ajánatát fo gadta e, mey Ft-ta aacsonyabb, mint a páyázat tervezett össze - ge. A közbeszerzési ejárás eredményes ett. Varga András hozzászóásában kifejezte abbéi reményét, hogy bagi váakozók is kapnak megbízást a kiviteezés so rán, vaamint rákérdezett arra, hogy miért ezt a két váa ko zót hívták meg, ietve jeezte ezze kapcsoatos fenntartásait. Tóth Gábor pogármester úr megköszönte a hozzá szó á so kat és fekérte a képviseőket, hogy hozzák meg dönté sü ket Bag nagy - köz ség Önkormányzatának tuajdonában évő igice napközi ott - ho nos Óvoda, tornacsarnok és Dózsa györgy Mű veődési Ház épü - e tenergetikai fejesztése meg újuó ener gia forrás hasznosítássa kombináva tárgyú építés-szereési váakozási szerződés megnevezésű közbeszerzési e járás eredményének megáapítása ügyében, annak tu da tá ban, hogy a közbeszerzési bizottság a tarna-invest kft. aján - a tát fogadta e. A képviseő-testüet a kbt. rendekezése aapján névszerinti sza - va zássa (Anta Istvánné igen, Tábik Andrásné igen, Tóth Gábor igen, Varga András igen) a közbeszerzési ejárás győz te se ként a tar - na-invest kft.-t hirdette ki, vaamint fehatamazta a pogármestert az írásbei összegezés kiküdésére (ered mény kihirdetésre) és a szer - ző dés megkötésére. Bag község útháózatának javítása tóth gábor pogármester úr tájékoztatásu emondta, hogy Hé víz - györk teepüésen dogozik a Mutipooex genera kft., mey aszfatozást, kátyúzást végez. te epüésünkön is jó enne kátyúzást és egyes utcákban aszfatozást csinátatni, mive a buszmegáók kör nyé - ke, az Arany János utca, rét utca, óvoda környéke (és még ehetne so roni) igen baesetveszéyesek. A pogármesteri hivata a eg sür ge - tőbb munkákró készített egy istát, és árajánatot is kért a munkáatok evégzésére. Az önkormányzat úgy átja, e munkák evégzésére tízmiió forintra enne szükség. A napirendi pont megvitatása után a képviseő-testüet négy igen szavazatta az aábbi határozatot hozta: A képviseő-testüet éet- és vagyonbiztonság szempont jábó a Csintoványi utca, sport utca kereszteződése, Hathegy utca, rét utca rózsa Ferenc utca kereszteződés, üzetház eőtti terüet és a négy fő úton évő buszmegáók, az Arany János utca feső szakasza és a szentászói utca feső részének útjavítási munkáatainak evégzését támogatta. Megbízza a pogármestert, hogy a Mutipooex genera kft-ve a szerződést oyan módon kösse meg, hogy tízmiió forint keretben végezze e a teepüés útjainak aszfatozását, kátyúzását és buszmegáóinak kijavítását. Közbiztonsági szoba működtetése tóth gábor pogármester úr javasota a testüetnek, hogy a szomszéd teepüéseknek tegyenek ajánatot, hogy az önkor mány zat áta étrehozott közbiztonsági megfigyeő heyiség működtetéséhez csata - kozzanak. A képviseő-testüet négy igen szavazatta támogatta az ajánattétet. (foytatás az eső odaró) Terveinkben sze re pe a rend - szer to vábbi bővítése, és a szomszédos községekke vaó együtt működés (azon tee püések kameráit is a mi központunkban kö vet nénk nyo mon), így csökken a műkö dési köt - ség, és nő a környező te e püések biztonsága is. A ka me rák ké peit akár 24 órás mű szakban is nyo mon ehet kö vet ni, ez áta az együttműködő po gá rőrség és rend őrség jár őr - autói mindinkább megeőző szerepben tudnak működni az eddigi, csupán megtörtént eseményre vaó reagáás heyett. Benedek Mikós műszaki eőadó Tűzotó-szerkocsi átadása Hort községnek tóth gábor pogármester úr az üésen arró tájékoztatta a kép vi se ő - ket, hogy a törökszentmikósi önkormányzattó örö kös hasznáatra kapott tűzotó-szerkocsira Hort község Önkormányzatának szüksé - ge enne. sajnos a faunkban étrehozandó önkéntes tűzotó egyesüet iránt nem vot érdekődés, így a szerkocsit az önkormányzat a gö - dö ői katasztrófavédeemnek ajánotta fe, de nem tartottak rá igényt. A pogármester úr fekérte a képviseő-testüet tagjait, hogy já rujanak hozzá, hogy Hort község Önkor mány zatának át ad ják a tűzotó-szerkocsit.a képviseő-testüet négy igen szavazatta hozz - á járut a szerkocsi átadásához. K.R.

4 4 BAgi HírLAp Az ÓVODA HÍREi JúLiUs a bagi igice napköziotthonos óvoda Hírei iskoába megyünk honap, ma van búcsú napja Június 6-án, pénteken regge szorgos kezű anyukák, óvó nénik, dajka nénik virágba ötöztették az óvoda heységeit, csoportszobáit, a foyosót. azonban készítettek búcsúajándékokat könyvjezőt, órát, totartót, órarendet éneketek, versetek nekik. Déután már a szüeik jeenétében búcsúztak a nagyok az óvodátó, aho bizony könnybe ábadt sok szüő szeme. Hi- szen szinte most vot még kiscsoportos csemetéjük. Eőtte azonban tanévzáró ünnepéy keretében ízeítőt adtak ők is és az óvoda minden csoportja arró, mit tanutak a tanév fo ya - mán. Arró, hogyan tudnak verseni, énekeni, mernek-e egye - dü is bátran szerepeni, egymáshoz akamazkodva egyszerre mozogni, kivárni míg sorra kerünek, míg ők következnek. Az ünnepségge ezártuk ezt a tanévet, ősztő már a mos ta - ni kicsik középsősök, a középsősök nagyok, a nagyok isko - ások esznek. Addig azonban itt a nyár, a sok játék, pan cso ás, nyaraás ideje. Geizerné Péi Meinda Ejött ez a nap, amikor nagycsoportosaink eköszöntek az óvodátó, ősztő már iskoában mennek. Mindannyian várták ezt a napot, hiszen minden óvodás vágyakozva nézi iskoás testvéreit, ismerőseit, ahogy színes iskoatáskáikka indunak reggeente az iskolába, aho csupa érdekes, új ismeret, émény várja őket, aho megtanunak írni, ovasni, számoni. itt az óvodában csoportró csoportra jártak nagycsoportosaink baagó tarisznyáikka, csiogó szemekke, énekeve. A kicsik is ekerekedő szemekke nézték a nagyokat, és még nem igazán értették, mi az a búcsú. Az óvó nénik segítségéve Fotó: a szerző a bagi arany Já nos á ta á nos is ko a és aapfokú művészeti iskoa Hírei ebaagtunk ( ) igazgató: szásziné győri éva, Fodor Miháy?. igazgatóheyettes: nagy Jánosné, Maschekné torda Amáia. iskoatitkár: Dócza imréné. Tanáraink: Dobosné sziágyi gabriea, gódorné sziágyi Magdona, Horváthné Bankó Edit, Horváthné Maczkó katain, kuthi Józsefné, Lakó Márta, nagyné Bakti Zsófia, pótháné greier tünde, romfa ágnes Zsuzsanna, sima istván, süpekné Békési ágnes, szaai Zotán Fotó: kr 8.a osztáy. Osztáyfőnök: Kocsis idikó 1-4. o., Gyaog Éva 5-8. osztáy Báint Zsot, Baranyi szabocs, Bende Dávid, Benedek kata tímea, Cserni Báint, Dancsó József Márk, oáh Zserad, petrovics krisztián, sima Lia, székey Bernadett Mária, szucska geért áron, tóth Edina, tóth vivien, Unger vater 8.b osztáy. Osztáyfőnökök: Boda Regina 1-4. o., szekeresné Fercsik Anna 5-8. osztáy Ajtai pá Ervin, Angya Levente, Bagi gergő, Baranyi ádám, Daos Daniea, Haraszti Botond, károyi Eszter Dóra, Lakatos Márk, ocsovszki Dánie Aex, patán gergő, rostás Laura, sándor orsoya Zsófia, spitzer richárd Erik, szabó Jácint, Ujvári József viktor

5 A tropikáriumban... A 4. a osztáy a vakáció eső napját közös kiránduássa tötötte. Júius 16-án, Tóth Gábor pogármester úr és az önkormányzat ajándékaként a Tropikáriumba mentünk. nagy izgaomma és várakozássa gyüekeztünk az iskoa eőtt, Beke Andrea jegyzőasszony, az önkormányzat ajándékaként egy kis üdítőve kedveskedett nekünk és jó utat kívánt. A kiométerek nehezen akartak fogyni, a gyerekek jóízű beszégetésekke és énekésse múatták az időt, így hamarosan meg is ér - kez tünk úti céunkhoz, közép-európa egnagyobb tengeri akvá riu - má hoz. nagy érdekődésse kezdtük meg tengeri sétánkat. Az eső teremben a hazai haakat vettük szemügyre, a gyerekek sokat feismertek közüük, s bodogan mondták a nevüket. továbbhaadva az esőerdők méyén taátuk magunkat, fejünk fe ett szabadon röpködő egzotikus madarak jeezték, észrevették jöttünket. A seyemmajmok vidám ugráása, s az eegánsan e nyúj - tózó zöd, sárga, piros és más színű kígyók tartották ébren fi gye - münket. A hamisítatan hanguatot a negyedóránként eeredő tró - pusi eső teremtette meg. Miközben éveztük a pianatot, hosszasan csodátuk a mozduatanságba dermedt aigárorokat. A gaérián kaméeonok, óriás teknősök, pókok, skorpiók fo gad - tak. Legnépszerűbbek mégis a vátozatos színű tengeri maacok vo - tak, a gyerekek nagy örömére ugyanis meg ehetett simogatni őket. Akkor még nem sejtettük, hogy ettő küönegesebb éményben is esz ré szünk. Eérkeztünk ugyanis a 11 méter hosszú át vá ny aa gút - hoz, aho fe jünk feett szinte karnyújtásnyira homoki, tigris, eo - párd, és barna cápák úszkátak békés nyugaomma. Hosszasan csodátuk őket. s ezt az éményt még mindig ehetett fokozni, mert ezután következett egy kör aakú medence meyben ráják úszkátak, és meg ehetett őket si mo gatni. Ez igazán nagy évezetet jeentett a gyerekeknek, mert abba sem akarták hagyni az áatsimogatást. A egcsodáatosabb átványt azon ban, az ázsia és Afrika gyönyörű, érinteten tavaiban éő haak, eredetihez hű környezetben vaó bemutatása nyújtotta. A haak és vízi nö vények szín- és forma gaz - dagsága a teremtett viág nagy sze rű sé gét mutatta meg. Fantasztikus éményben vot részünk, a több száz áatfajt be - mu tató tropikáriumi séta éppúgy a feedheteten émények közé fog tartozni, mint a teevíziós vetékedő. Köszönjük! Katonáné Kovács Erika

6 6 BAgi HírLAp Az iskola HÍREi JúLiUs a bagi arany Já nos á ta á nos is ko a és aapfokú művészeti iskoa Hírei A 2013/14-es tanév szeméyi vátozásokka indut új rajztanárt kaptunk Lakó Márta szeméyében, Gyetván Orso - ya gyógypedagógus 11 év után ement, Budapesten kapott á - ást, heyette október közepétő Pitti Barbara gyógypedagógus vitte a fesős sni csoportot ápriis 30-áig. Katona Dénes Krisz ti - na januárig dogozott. Heyette Novodonszkiné Fercsik Margit vet te át a napközis csoportot és a fejesztő órák egy részét. Ja nu - ár tó iskoapszichoógusunk is vot Egri Zsuzsanna sze mé yé ben, aki szakértői véeményben eőírt pszichoógusi eátás teje sí té se - ként egyéni beszégetéseket és osztáyfogakozásokat is tartott azokka a gyerekekke, akiknek a szüei ehhez hozzájárutak januárjátó a beszédfogyatékos gyerekek ogopédiai eátása is megodódott. Ja nuártó 4 közfogakoztatott munkatársat is kaptunk adminisztrációs ügyintézői munkakörben. gyermekkísérőnk is ho vot, ho nem, attó függően, hogy az iető közmunka prog - ram ban éppen ho tartott. Ebbő a szempontbó kicsit rontott a hey ze ten a közfogakoztatottak téi aapkompetencia képzése, ami be iskoánk pedagógusai is besegítettek. (Nagy Jánosné, Monár Eszter, Tóthné Irsán Ágnes, Lévai Andrásné, Szásziné Győri Éva és Kustra Hajnaka Hévízgyörkrő). A képzés más egyéb szempontokbó hasznos vot, p. azért, mert szeméyes és más jeegű kapcsoatba kerühettünk tanítványaink szüeive. Az oktatást érintő vátozások Az indítható eső osztáyok számát, a kiosztandó (652 óra), majd a minimáisan 1 főre eső óraszámot (24) is a tankerüet, mint fenntartó határozta meg. A gyerekeknek évfoyamtó függetenü szeptembertő 16 óráig az iskoában keett tartózkodniuk. A szüő kérésére a déutánró az igazgató adhatott fementést. Az évfoyamon 5 testneveés óra vot egy héten. Esőben népi gyermekjátékokat (Maschekné Torda Amáia) fe - ső ben pedig úszásórákat tartott (Pótháné Geier Tünde, Szaai Zotán). Az évfoyamokon ehetőség szerint igyekeztünk nemek szerint bontani a testneveésórákat. komoy probéma a testne - veés tantárgy értékeése, mert feszereés vagy kedv hiányában igyekszik fementést kapni néhány tanuó az úszás aó. idén bevezetésre kerüt femenő rendszerben az egyházak áta szervezett hit- és erköcstan és a pedagógusok áta oktatott erköcstan oktatás. idén esőben és ötödikben (ásd a tábát) esőben ötödikben katoikus: 23 fő 15 fő református: 1 fő 1 fő evangéikus: 1 fő 1 fő Hit gyüekezete: 4 fő 1 fő erköcstan esőben Baázsné Győri Mária): 14 fő. ötödikben Horváthné Bankó Edit: 22 fő. idén az egyik eső osztáyban sikerüt ein - dí tanunk az iskoaott honos szervezeti for - mát. Déeőtt és déután is votak tan óráik, és a szabadidők is vátogatják egymást. (15 tanuót érint) A kö - vet ke ző tanévben a szüők igényeinek megfeeően két osztáy fog induni: az egyik iskoaotthonos, a másik déeőttös. A nem iskoaotthonos osztáyoknak déután napközi, tanuószoba, (70 fő) vagy szakköri jeegű fogakozások (245 bejegyzett tanuóva) vannak. tanuóink közü sokan igénybe ve szik a déutáni fogakozásokat. 5-6 gyerek vette igénybe át a - gosan a feügyeetet. Az iskoai könyvtár mindennap a tanárok és a tanuók ren - de kezésére át. A szogátatást idén kibővítettük az eektroni - kus könyvtár hasznáatáva is. Bár ápriisban vot a beiratkozás, még júniusban is hoztak beiratkozni esős gyermeket iskoánkba. Beiskoáztuk a vég ző sö - ket: 16 fő gimnáziumban, 8 szakközépiskoában és 7 fő szakis - koában fog továbbtanuni. 1 fő nem tanu tovább. A törvény értemében a 15. éetévüket betötő tanuónak ehetősége van a HíD2 programban vaó részvétere. 6 tanuó jeentkezett a programra. Tárgyi fetéteek A tetőtér szép áapotban, amináva át a rendekezésünkre. Az idei tanévtő kezdődően átaakut a tankönyveátás, ezért az eőző években megszokott tankönyvvásárt nem tartottunk. A tankönyvcsomagokat az iskoában az eső tanítási napon ve - het ték át. érdekes vot az induás, mert kezdetben azt mond - ták, hogy ha egy könyv nem stimme, az egész csomagot vissza ke küdeni. szerencsére nem így ett. sajnos azonban azoknak a gyerekeknek, akik menet közben kötöztek, vagy au - gusz tusban gondoták meg magukat, és mégis hozzánk jöttek, nem tudtunk új könyveket adni, pedig vot, aki már a nyár

7 2014. JúLiUs Az iskola HÍREi BAgi HírLAp 7 Fotó: szt végén kifizette a könyvek árát. Az ingyen könyv az iskoa tuajdonát képezi, tehát ha egy gyerek ekötözik, a könyveit nem hozhatja/viheti magáva, azt az iskoában ke hagynia. sajnos oyan tanítványunk is vot, aki befizette a könyveket, mégsem kapta meg év végéig sem. Giczi Rudof az iskoai könyvtár 56 db könyvét kötötte újra, hogy még továbbra is hasznáhatóak egyenek. köszönjük! Statisztikai adatok 2 fegyemi tárgyaás vot a házirend megsértése miatt szakvéeményt 44 esetben keett írnunk: védeembe véte, gyermekeheyezés, tárgyaások, bűncseekmény gyanúja vagy szakvéemény kérése miatt. Csaádátogatás 118, igazgatói átogatás 8 esetben vot. 69 igazgatói megbeszéés vot szüőve. téma a továbbta - nuás (HíD2) a magántanuóság, a tanuó magatartása, iga - zo atan hiányzások, a fejtetű, csaádi probémák miatti se - gí t ségkérés vot. sajnos vot oyan hozzátartozó is, aki a gyermek iskoai séremeit szerette vona veem megbeszéni. Ezek a séremek átaában féreértésekbő adódtak, a szüő, re mé em, minden esetben megnyugodva távozott. 52 osztáykiránduásunk vot, ebbő egy osztáy és az sni csoportok a bagi erdőben tettek kiránduást. A többiek Aszó - don, gagahévízen, gödöőn, Budapesten, gyöngyösön, ve res egyházon, Egerben, sirokon, szivásváradon votak. Adtunk 513 dicséretet és 162 intőt. Megbukott 14 tanuó. sni tanuók száma 34, BtM: 34. védeembe vett veszéyeztetett gyerekek száma 24. Magántanuó 6 fő. két akossági bejeentés érkezett: egyszer kődobáás miatt, egyszer pedig a kereszthez erakott virágok és a váza tönk re - tétee miatt kérték a segítségünket. Büszkeségeink tantestüetünk ehetőséget kapott két pedagógus feterjesztésére tankerüeti dicséretre: így Maschekné Torda Amáia és Sima István tankerüeti dicséretben részesüt. gratuáunk! év közben kiosztottunk 513 dicséretet. idén is vannak Arany János-díjas tanuóink, akik kimagasó tanumányi vagy versenyeredményeik miatt kaptak jutamat iskoánkban 34 kitűnő tanuó van. kitünő tanuók: 1.a 1. Gyaus Noémi 2. Horváth Ágoston 3. Iés Liza 4. Kajári Dorottya 5. Kis Virág 1. b 1. Páos Zotán 2.a 1. Begidsán Lia 2. Gergey Baázs 3. Kajári Máté 4. Labát Veronika 5. Paya Féix 6. Péter Petra 7. Szabados Tamás 3.a 1. Györgyfi Gergey 2. Zsodos Zsófia 3.b 1. Katona Janka 2. Péter Sára 3. Tóth Veronika 4.a 1. Angya Virág Sára 2. Gyaus Tünde 3. Ujvári Gábor Rómeó 4. b 1. Juhász Barbara 5.a 1. Kádár Roand 5.b 1. Boda Eszter 2. Faragó Panna 3. Haász Lii 4. Szabados Réka 6.a 1. Patán Csenge 8.a 1. Benda Dávid 8.b 1. Bagi Gergő 2. Daos Daniea 3. Haraszti Botond 4. Patán Gergő 5. Sándor Orsoya Zsófia ovasókörünk meseiusztrációiva a Móra kiadó küöndíjasa ett. in gye nes moziátogatást kaptak. versenyfeadatok megodásáva a 8.b 3 napos ingyenes osztáykiránduást nyert, sirokon votak. Az őszi Zöd Híd prog ram ban meg hir - detett papír gyű jtés ben a tan - ke rü et ben az esők ettünk. A tankerüeti tízpróbát meg nyer tük turáva hotversenyben. ismét megkaptuk az Öko iskoai címet. Megpáyáztuk és továbbra is kapjuk a szitakötő foyóiratot. Még az utosó héten is kaptuk az ajándékokat és az ok e ve eket a versenyeredményeinkért. kívánok mindenkinek nagyon jó pi he nést, jó időt és hasznos efogatságokat a szünet/szabadság idejére! Szásziné Győri Éva Megköszöntük Baginé Oáh Idikónak, a szüői munkaközösség enökének többéves ekiismeretes munkáját.

8 8 BAgi HírLAp interjú JúLiUs A LEgFŐBB érték, AZ EMBEr INTERJú BALÁZS GUSZTÁV IGAZSÁGüGyI SZAKéRTőVEL Baázs Gusztáv ma is ott é, aho 82 évve ezeőtt szüetett. Há - za föé édesapja emet tetőt, mestersége vaóságos címerét. A fiú sorsát a szüői erővonaak határozták meg ő nem szegüt ee - nük. ács Baázs Pista bácsi ( ) azt az embertípust kép - vi sete, aki úgy keresett megéhetést, hogy azza másoknak örö - met okozott. Katona Margit ( ) a rékasi ka to nák eszármazottja, akik a mút század forduóján a jobb meg é hetés ígéretéve a Bánátba kötöztek, de hazahívta őket a hon vágy. Az édesanya szüetési anyakönyvét még temes ré ka son tötötték ki. Emékszik-e még arra, hogy miyen körümények közé szüetett? édesapámék sokan votak testvérek, mint ahogy az ő szüeiknek is sok testvérük vot. A XiX. század eejére eosztódott a föd, más megéhetés után keett nézni, mint megannyi ba ginak. Eőször a vasúthoz kerüt, a mozdonyok kony há ján dogozott, azaz fűtő vot. Ezt azonban nem tartotta egész sé ges munkának. Amint ehetett, mást keresett. Bátyja, Anta bá csi és reisinger pá segítségéve ácssegéd ett, majd a 30-as vé gén képesített ácsmester, aki jogosut vot önáó ipart ve zet ni. A csaádba három fiú szüetett. Az eső, Pista, 1922-ben. Ő vitte a egnehezebb gerendát, apja mesterségét foytatta, hosszú ideig dogozott a keeti páyaudvaron, s szabad ide jé ben ő is tetőket ácsot szüője meett. Jóska 1926-ban szü etett. Ő már kereskedemi iskoába járt a háború eőtt, majd eventeként németországba kerüt. Hazatérése után ácssegédi kitérőt kö ve - tően tovább tanut és érettségizett. Dogozott tanácstit kár ként Hévízgyörkön, majd Bagon. Evégezte a jogi egyetemet, s a gödöő Járási Hivata titkárságvezetője ett. szüeim nekem adták a egtöbb ehetőséget, az ötödik osz - táy evégzése után a gödöői premontrei szent norbert gim - ná ziumba kerütem, a kor eitiskoájába. édesapám mindig is kö ze át az egyházhoz, méyen hívő ember vot, több év ti ze - dig egyházgondnok. sajnos a háború gyorsan közbeszót a középfokú tanu má - nyok ba ben az iskoa eőször a Hamvay-kúriában kez dett újra működni, majd ekezdődött a tanítás a Fácánosi épü etben. én több diáktársamma gödöőn aktam egy csa ád ná, hiszen sze méyvonatok nemigen jártak még. te her vo na tokon, moz - dony- vagy fékező-kocsi épcsőkön utaztunk. Majd jött az áa - mo sítás, eőször Ady gimnázium ett a pre mont reibő, utána pe dig bezárták és megnyitott az egyetem. nyocadik osztáyba már Aszódra keett jeentkeznem. s ahogy a premontrei évek - bő be ém szívódott a rend jemon da ta, virtute vinces! Erénnye győzni fogsz, úgy szeretette meg veem a matematikát és a fizikát Zaán Frigyes petőfi is ko á já ban. kedvet engem, mert más diáktársaimná több gyakorati ismeretem vot. Hogy fordut az érdekődése a rádiótechnika feé? (A beszégetés végére érve úgyis kiderü az ovasónak, hogy ezt a cikket a fia jegyzi, ezért eáruom, kisiskoásként én már de tek - toros küső áramforrás néküi rádión hagattam az Esti mesét.) A veem köze egykorú pajtásom, Tóth Sándorra együtt építettünk kristáydetektoros és csöves rádiót. én már ben a fejemen egy fejhagatóva mentem a gimnáziumba úgy, hogy a kerékpáromon egy dinamó működtette a rá diót. A középiskoa után a Műegyetemre jeentkeztem viamos - mérnöknek, erre fe szegedre vettek fe közekedésmérnök szak ra. Az eső féévben az öthami aktanyában tanutunk, amey ávó-s kaszárnya vot, ezért ott kihíztuk magunkat. A kö vetkező féévben a gyaogsági aktanyába kerütünk, aho pedig visszafogytunk. Másodiktó négy éven át már szonokon működött a közekedési Műszaki Egyetem. itt ismertem meg a feeségemet, akive azóta is bodog házasságban éünk. Az ismerkedéshez azonban nem a műszaki tanumányok vezettek nem bizony, hanem a muzsika. Egy bában ismer ked - tünk meg, aho játszottam. Ez tehát a második hobbi. igen, az örök hobbi. Még a háború eőtt vot egy oyan kis harmonikám, ameyik másik hangot adott, ha kihúztam és mást, ha összezártam. Józsi bátyámnak vot egy bendzsója is, ami a front aatt eveszett, azután megett, de játszóapja e tö rött. szóva már egészen fiataon szerettem zenéni. Az egyetemen pedig zenekar aa pí tá si áz vot. Ez már csak azért sem vot véeten, mert oyan ha gató is vot közöttünk, aki a zene mű vé - szeti egyetemre je entkezett, s közekedésmérnök ha ga tó nak vették e. Ő hege dűn játszott virtuóz módon. Az egyetemi ze - nekarban játszottam gitáron. Azt is Caravannak hívták, és ezze a névve aapítottam meg bagi együttesemet is, 1954 pünkösdjén. Duke Eington ságere azóta is a szignáunk. Az én hangsze - reésemme kórusban szótak a fúvósok, azóta sem játszanak így a fauban. több mint száz ember épett fe a zenekarban hatvan év aatt, nagy részük tőem tanut, pedig én is magamtó ta nu - tam küönböző hangszereken. rengeteg feépésünk vot. Egy -

9 2014. JúLiUs interjú BAgi HírLAp 9 védelmében DoLgoZtAM ősszel A TÁRSULATUNK KERETéBEN MűKöDő BAGI NéP Fő IS KO LA, ELőADÁSAINAK TIZENKILENCEDIK évadát KEZDI. SZERKESZTEM AZ EGRES CíMű EGyE SüLETI TÁJéKOZTATóT, A HBTBAG.HU HONLAPUNKAT. HA GyO MÁ NyOS RENDEZVéNyEINK: A GALGAPARTI MESéK, A PIROS PüNKöSDI Ró ZSA és A CSALÁDI ünnep. örömmel EMLíTEM, HOGy DR. FüLöP IST VÁN, A GöDöLLőI VÁROSSZéPíTő EGyESüLET ELNöKéNEK MEG TISZ TE Lő AJÁNLÁSÁVAL 2012-BEN PODMANICZKy-DíJJAL TüNTETETT KI A VÁ ROS- és FALUVéDőK SZöVETSéGE (HUNGARIA NOSTRA). Fotó a szerző szer, odafeé, a gyarmati vonaton feejtettem a trombitámat, és amikor hazafeé jöttünk, ugyanott megtaátuk sajnos jó egy évtizede minden hangszeremet és az erősítőmet is eopták. Az ötvenes években vásárot fekete gitárom máig megvan. A harmadik szenvedéy a fotózás. igen. sajnáom, hogy te nem tanutá meg zenéni, sem rádiót szereni, de örüök, hogy a fotózás nagyon megy. Köszönöm szépen, ez nagy ajándék számomra. Egyszer mozgófimme is nyertünk díjat a nagykőrösi vöröskeresztes és munkavédemi fesztiváon. De nem róam szó ez a beszégetés. Mi történt az egyetem evégzése után? A Máv-hoz, Miskocra kerütem gyakornoknak. Abban az időben ez két évig tartott. Esősorban a távközési és a biz to - sí tóberendezések működése érdeket, de szinte minden te rü e - ten próbára tettek. Másfé év után átjeentkezhettem a bu da - pes ti igazgatósághoz. vezettem mozdonyt, votam páya fenn - tar tó és forgamista kőbányán. küönfée vizsgákat keett ten - ni. Eőbb a tbke-né dogoztam, majd a távközési és Bizto sí - tó berendezési építési Főnökségné a nyugati páyaudvar me - ett, később a tatai úton, rákosrendező szomszédságában. vo - tam műszaki eőadó, vonaeenőr, munkavédemi vezető. A eg főbb érték, az ember védemében dogoztam. A egszívesebben a biztosítóberendezések érintésvédeméve fogakoztam. Ez vot az eső dipomatémám is ben táv - köz ési és biztosítóberendezési szakmérnöki, 1976-ban mun ka - vé demi szakmérnöki dipomát, 1987-ben francia nyevbő aap - fokú vasúti nyevvizsga bizonyítványt szereztem. votam szak - tanácsadó, egyre-másra adtam be újításokat. Dogoztam gyé - kényestő Záhonyig a vasút számos vonaán, még Cseh szo - vákiában is. végü a tbéef munkavédemi vezetőjeként men - tem 1992-ben nyugdíjba. nem szakadtam e a szak máim tó, igaz ságügyi szakértőként is ténykedem. Ez idő tájt fordut a figyeme a heyi közéet feé. Csaádi indíttatásbó sem azonosutam a rendszervátozás eőtti viágga, s főeg nem szerettem, hogy ha oyanok vezetik akár a munkaheyemet, akár a faumat, akiknek vaójában nincs meg a hozzá szükséges tudásuk ben Jóska bátyámma meg aapítottuk a Heytörténeti Baráti társuatot, aminek 2000-ig, haááig ő vot az aapító enöke, majd én vettem át tő e a stafétabotot. Büszke vagyok rá, hogy segíthettem 1994-ben a Bag 600 éves emékmű építésében. négy cikusban votam ön kormányzati képviseő. Eredményemnek tartom, hogy szakmai érvekke éptem fe a fauba tervezett huadékégető és váogató mű étesítése een. Őssze, a társuatunk keretében működő Bagi nép fő is ko a eőadásainak 19. évadát kezdi. szerkesztem az Egres című egye süeti tájékoztatót, a hbtbag.hu honapunkat. Ha gyo má nyos rendezvényeink: a gagaparti mesék, a piros pünkösdi ró zsa és a csaádi ünnep. Örömme emítem, hogy dr. Füöp Ist ván, a gödöői városszépítő Egyesüet enökének meg tisz te ő ajánásáva 2012-ben podmaniczky-díjja tüntetett ki a vá ros- és Fauvédők szövetsége (Hungaria nostra). évrő évre két orgonahangversenyt rendezünk a tempomban, amit átaában kiáítás és baráti beszégetés követ az Apos - took száásán, majd a zenekar játszik a műveődési köz pont - ban. Erőm és tehetségem szerint igyekszem tehát követni a HBt je mondatát: A szüőfauért ehet sokat tenni, de eeget soha. (ifj.) Baázs Gusztáv

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Tévében a 4.a osztály. Júliusi kezdés. körforgalom. XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

Tévében a 4.a osztály. Júliusi kezdés. körforgalom. XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból tűzriadó az óvodában Az óvónők és dajkák gyorsan ki ürítették a csoportokat,

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Azért vagyunk A világban, hogy

Azért vagyunk A világban, hogy 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. október l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból közbiztonsági központ A kamerák a rend őr ség és a polgárőrség bűn

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A szeretet meleg szalmája

A szeretet meleg szalmája XX. évf. 12. szám 1394 2013 l 2013. december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi

Részletesebben

Lech Walessa 70 éves

Lech Walessa 70 éves XX. évf. 11. szám 1394 2013 l 2013. november l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Új 56-os emlékmû Az 1956-os forradalom és szabadság - harc emlékére, a Piros Bagért

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben