térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült"

Átírás

1 20 éves a XXI. évf sz júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös ki rán duássa tötötte. / 5. az ember védemében A szüőfauért ehet sokat ten ni, de eeget soha vaja Baázs Guszti bácsi. /8 9. taáékony magyarok Magyarok a nagyviágban avagy a magyar fetaáók egy viágnapja. /13. rétesfesztivá Óriási sikere vot a ré tes fesz - tivának, gazdag prog ram és sok finom rétes várt ránk. / 14. tóth gábor, bag pogármestere a engye köztársasági érdemrend ovagkeresztje kitüntetésben részesüt baró: bronisław komorowski a engye köz tár sa ság enöke, Horváth János a magyar országgyűés vot kor e nöke és tóth gábor bag pogármestere, inter par a men tá ris Unió magyar tagozata engye-magyar baráti csoportjának vot enöke LovAgi kitüntetés BAg polgármesterének Bronisław Komorowski engye köztársasági enök június 16-i budapesti áto ga tá sa kor magas áami kitüntetéseket adott át a engye-magyar kapcsoatok erősítésében kimagasó érdemeket szerzett magyar áampogároknak. (foytatás a 2. odaon) ú 31 térfigyeő kamera 24 órás szogáatban Megépüt a környéken egye - düáó bagi térfigyeő köz - pont! A pogármesteri hi va - ta odaában évő egykori kocs maheyiséget fe újí tot - tuk, és itt aakítottuk ki az összes ka me ránk vég pont - ját. A 10 régi térfigyeő ka - me ránk me é hat újat nyer - tünk idén nyáron a Be ügy - mi nisztériumtó. Ezek me é beinteg rá tuk még az összes nagyobb ön kor mány zati é - te sítmény sa ját kamera - rend szerét is, így je en pianatban 30+1 mobi ka - me ra képét e het követni a köz pon tbó. (foytatás a 3. odaon) ú

2 2 BAgi HírLAp KiTünTETÉs JúLiUs ú A Lengye Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztje Kitün tetésben részesüt: w Wittner Mária asszony az 1956-os magyar forra da om és sza bad ság harc hőse, akit a kommunista rezsim ha á ra ítét. A Lengye Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje Ki tün tetésben részesüt: w Anta Józsefné Füepp Kára asszony, aki az An ta-csaád Lengyeország iránti eköteezettségének őrzője és tápáója. w Csúcs Lászóné a nemrég megaakut Magyar or szág - gyűés engye nemzetiségi szószóója, az országos Lengye Önkormányzat enöke. w Horváth János úr a Magyar or - szág gyűés vot korenöke. A Lengye Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Kitün tetésben részesüt: w Buda Géza úr a rendszervátás eőtti magyar de mok ra tikus eenzék egyik egismertebb aakja. w Héjjné Anta Edith asszony Anta József minisz ter enök testvére, aki a engyeek iránti rokonszenvének min - dig hangot adva önzetenü bo csátja rendekezésre az akkori idők bő fennmaradt archív dokumentumokat, osztja meg szeméyes emékeit. w Tóth Gábor úr vot országgyűési képviseő, az inter - par amentáris Unió magyar tagozata engye-magyar ba rá - ti csoportjának vot enöke, több paramenti cikuson át a csoport aktív tagja. tóth gábor a hagyományos en gyemagyar barátságot megjeenítő heyi és országos prog - ramok ötet adója, szívén visei a magyarországi engye menekütekrő megemékező események éven kén ti megszer vezését. A kitüntetés a engye-magyar kap cso - atok társadami dimenziójának erősítéséért végzett sokévi tevékenységének eismerése. Baró: Héjjné Anta Edit, Anta Józsefné, Wittner Mária, Buda Géza, Csúcs Lászóné, Bronisław Komorowski, Horváth János és Tóth Gábor Fotó: Máthé Zotán tóth gábor, a 251. engye ovag A Lengye Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Kitünte tés - ben részesüt Tóth Gábor, köz - sé günk pogár mestere Váratanu érte, hogy a Len - gye Köztársaság iyen magas áami kitüntetésben részesítette? Tóth Gábor: Őszintén szóva igen, hiszen nem emiatt igye - kez tem erősíteni a engye-magyar ba rátságot, nem ezért tevé keny kedtem ezen a terüeten. 20 évve ezeőtt, amikor nagy árvíz vot Lengyeországban, és itt Bagon fogadtunk árvíz ká rosut engye gyerekeket, akkor sem vot semmi egyéb szán dékunk, minthogy a engye-magyar barátságot erő sít sük. De természetesen nagyon jó esett az eismerés. Mikor kerüt kapcsoatba a engye-magyar barátság gondoatáva? Tóth Gábor: Már Bem apóná az átaános iskoában, mert gyerekként sokáig azt hittem ő egy magyar ember. Az - tán később annak eenére, hogy a magyar történeemta - ní tás ezt nem igazán hangsúyozta tudatosut bennem, hogy ő engye. Azt gondoom, mint minden magyar em be r - ben, bennem is genetikaiag bennem van, hogy szeretem a engyeeket. nem tudom miért, de szeretem. Miért tartja fontosnak a magyar-engye barátság ápoását? Tóth Gábor: A magyarság megmaradása szempontjábó kucskérdés a két nemzet jó kapcsoata, régen is, és ma ta - án még inkább. Ha beegondounk abba, hogy mi sajnos trianon következtében egy kis közép-európai országgá ettünk, de Lengyeországga karötve, akik közép-európa meg határozó és náunkná nagyobb nemzete, már tudunk vaakik enni. Ha közép-európa többi száv gyökerű nem - ze téve is sikerü összefognunk, akkor tudunk Európában erőt képviseni, közös érdekeinket érvényesíteni. Bag hogyan tud profitáni mindebbő? Tóth Gábor: sajnáom, hogy az emút tizenhat esz ten - dő ben nem sikerüt csak egyeten egy zarándok cso por tot szer veznem engyeországi úti céa. Mi, bagiak votunk az e sők, akik megátogattuk annak 374 magyar katonának, iet ve 37 tisztnek a sírját, akik éetüket adták a engye sza - bad ság védeméért az i. viágháborúban. reményeim sze - rint jövőre a százéves évforduón ismét e fogunk menni oda egy nagyobb bagi csoportta. Jó enne, ha a német or - szá gi, ietve erdéyi kapcsoatok meett a engye kap cso a - tok is erősödnének. Szívbő gratuáunk a kitüntetéshez, óriási megtisztetetés ez Önnek, Önön keresztü pedig a bagiaknak is. Könczö Rita

3 2014. JúLiUs KÖzüGy BAgi HírLAp 3 az önkormányzat Hírei Bag nagyközség Önkormányzatának képviseő-testüete június 12-én rendkívüi üést tartott. Közbeszerzési ejárás eredményhirdetése Bag nagyközség Önkormányzata közbeszerzési ejárás során hirdet - te meg az igice napközi otthonos Óvoda, a torna csar nok és a Dó - zsa györgy Műveődési Ház energetikai fejesz té sének kiviteezését. Mint ismeretes az önkormányzat erre a céra páyázati úton 162,9 miió forintot nyert. Az üésen jeen évő Máthé Márk közbeszerző tájékoztatta a jeenévő képviseőket, hogy a közbeszerzési bizottság megnézte a be érkezett páyázatokat. Az ajánattétei fehívást három vá a kozásnak küdték meg, kettő tett ajánatot a megadott ha tár - időre az aábbiak szerint: 1.) tarna-invest kft-né nem vot egyértemű az árazási technika, ezért egy pont evonásra kerüt, de a cég határidőre pótota a hiányt. 2.) pest-bau kft-né mind a három intézményné árazási hiba vot, és hiányosságok is votak, ameyeket nem pótotak. A közbeszerzési bizottság a Tarna-invest Kft ajánatát fo gadta e, mey Ft-ta aacsonyabb, mint a páyázat tervezett össze - ge. A közbeszerzési ejárás eredményes ett. Varga András hozzászóásában kifejezte abbéi reményét, hogy bagi váakozók is kapnak megbízást a kiviteezés so rán, vaamint rákérdezett arra, hogy miért ezt a két váa ko zót hívták meg, ietve jeezte ezze kapcsoatos fenntartásait. Tóth Gábor pogármester úr megköszönte a hozzá szó á so kat és fekérte a képviseőket, hogy hozzák meg dönté sü ket Bag nagy - köz ség Önkormányzatának tuajdonában évő igice napközi ott - ho nos Óvoda, tornacsarnok és Dózsa györgy Mű veődési Ház épü - e tenergetikai fejesztése meg újuó ener gia forrás hasznosítássa kombináva tárgyú építés-szereési váakozási szerződés megnevezésű közbeszerzési e járás eredményének megáapítása ügyében, annak tu da tá ban, hogy a közbeszerzési bizottság a tarna-invest kft. aján - a tát fogadta e. A képviseő-testüet a kbt. rendekezése aapján névszerinti sza - va zássa (Anta Istvánné igen, Tábik Andrásné igen, Tóth Gábor igen, Varga András igen) a közbeszerzési ejárás győz te se ként a tar - na-invest kft.-t hirdette ki, vaamint fehatamazta a pogármestert az írásbei összegezés kiküdésére (ered mény kihirdetésre) és a szer - ző dés megkötésére. Bag község útháózatának javítása tóth gábor pogármester úr tájékoztatásu emondta, hogy Hé víz - györk teepüésen dogozik a Mutipooex genera kft., mey aszfatozást, kátyúzást végez. te epüésünkön is jó enne kátyúzást és egyes utcákban aszfatozást csinátatni, mive a buszmegáók kör nyé - ke, az Arany János utca, rét utca, óvoda környéke (és még ehetne so roni) igen baesetveszéyesek. A pogármesteri hivata a eg sür ge - tőbb munkákró készített egy istát, és árajánatot is kért a munkáatok evégzésére. Az önkormányzat úgy átja, e munkák evégzésére tízmiió forintra enne szükség. A napirendi pont megvitatása után a képviseő-testüet négy igen szavazatta az aábbi határozatot hozta: A képviseő-testüet éet- és vagyonbiztonság szempont jábó a Csintoványi utca, sport utca kereszteződése, Hathegy utca, rét utca rózsa Ferenc utca kereszteződés, üzetház eőtti terüet és a négy fő úton évő buszmegáók, az Arany János utca feső szakasza és a szentászói utca feső részének útjavítási munkáatainak evégzését támogatta. Megbízza a pogármestert, hogy a Mutipooex genera kft-ve a szerződést oyan módon kösse meg, hogy tízmiió forint keretben végezze e a teepüés útjainak aszfatozását, kátyúzását és buszmegáóinak kijavítását. Közbiztonsági szoba működtetése tóth gábor pogármester úr javasota a testüetnek, hogy a szomszéd teepüéseknek tegyenek ajánatot, hogy az önkor mány zat áta étrehozott közbiztonsági megfigyeő heyiség működtetéséhez csata - kozzanak. A képviseő-testüet négy igen szavazatta támogatta az ajánattétet. (foytatás az eső odaró) Terveinkben sze re pe a rend - szer to vábbi bővítése, és a szomszédos községekke vaó együtt működés (azon tee püések kameráit is a mi központunkban kö vet nénk nyo mon), így csökken a műkö dési köt - ség, és nő a környező te e püések biztonsága is. A ka me rák ké peit akár 24 órás mű szakban is nyo mon ehet kö vet ni, ez áta az együttműködő po gá rőrség és rend őrség jár őr - autói mindinkább megeőző szerepben tudnak működni az eddigi, csupán megtörtént eseményre vaó reagáás heyett. Benedek Mikós műszaki eőadó Tűzotó-szerkocsi átadása Hort községnek tóth gábor pogármester úr az üésen arró tájékoztatta a kép vi se ő - ket, hogy a törökszentmikósi önkormányzattó örö kös hasznáatra kapott tűzotó-szerkocsira Hort község Önkormányzatának szüksé - ge enne. sajnos a faunkban étrehozandó önkéntes tűzotó egyesüet iránt nem vot érdekődés, így a szerkocsit az önkormányzat a gö - dö ői katasztrófavédeemnek ajánotta fe, de nem tartottak rá igényt. A pogármester úr fekérte a képviseő-testüet tagjait, hogy já rujanak hozzá, hogy Hort község Önkor mány zatának át ad ják a tűzotó-szerkocsit.a képviseő-testüet négy igen szavazatta hozz - á járut a szerkocsi átadásához. K.R.

4 4 BAgi HírLAp Az ÓVODA HÍREi JúLiUs a bagi igice napköziotthonos óvoda Hírei iskoába megyünk honap, ma van búcsú napja Június 6-án, pénteken regge szorgos kezű anyukák, óvó nénik, dajka nénik virágba ötöztették az óvoda heységeit, csoportszobáit, a foyosót. azonban készítettek búcsúajándékokat könyvjezőt, órát, totartót, órarendet éneketek, versetek nekik. Déután már a szüeik jeenétében búcsúztak a nagyok az óvodátó, aho bizony könnybe ábadt sok szüő szeme. Hi- szen szinte most vot még kiscsoportos csemetéjük. Eőtte azonban tanévzáró ünnepéy keretében ízeítőt adtak ők is és az óvoda minden csoportja arró, mit tanutak a tanév fo ya - mán. Arró, hogyan tudnak verseni, énekeni, mernek-e egye - dü is bátran szerepeni, egymáshoz akamazkodva egyszerre mozogni, kivárni míg sorra kerünek, míg ők következnek. Az ünnepségge ezártuk ezt a tanévet, ősztő már a mos ta - ni kicsik középsősök, a középsősök nagyok, a nagyok isko - ások esznek. Addig azonban itt a nyár, a sok játék, pan cso ás, nyaraás ideje. Geizerné Péi Meinda Ejött ez a nap, amikor nagycsoportosaink eköszöntek az óvodátó, ősztő már iskoában mennek. Mindannyian várták ezt a napot, hiszen minden óvodás vágyakozva nézi iskoás testvéreit, ismerőseit, ahogy színes iskoatáskáikka indunak reggeente az iskolába, aho csupa érdekes, új ismeret, émény várja őket, aho megtanunak írni, ovasni, számoni. itt az óvodában csoportró csoportra jártak nagycsoportosaink baagó tarisznyáikka, csiogó szemekke, énekeve. A kicsik is ekerekedő szemekke nézték a nagyokat, és még nem igazán értették, mi az a búcsú. Az óvó nénik segítségéve Fotó: a szerző a bagi arany Já nos á ta á nos is ko a és aapfokú művészeti iskoa Hírei ebaagtunk ( ) igazgató: szásziné győri éva, Fodor Miháy?. igazgatóheyettes: nagy Jánosné, Maschekné torda Amáia. iskoatitkár: Dócza imréné. Tanáraink: Dobosné sziágyi gabriea, gódorné sziágyi Magdona, Horváthné Bankó Edit, Horváthné Maczkó katain, kuthi Józsefné, Lakó Márta, nagyné Bakti Zsófia, pótháné greier tünde, romfa ágnes Zsuzsanna, sima istván, süpekné Békési ágnes, szaai Zotán Fotó: kr 8.a osztáy. Osztáyfőnök: Kocsis idikó 1-4. o., Gyaog Éva 5-8. osztáy Báint Zsot, Baranyi szabocs, Bende Dávid, Benedek kata tímea, Cserni Báint, Dancsó József Márk, oáh Zserad, petrovics krisztián, sima Lia, székey Bernadett Mária, szucska geért áron, tóth Edina, tóth vivien, Unger vater 8.b osztáy. Osztáyfőnökök: Boda Regina 1-4. o., szekeresné Fercsik Anna 5-8. osztáy Ajtai pá Ervin, Angya Levente, Bagi gergő, Baranyi ádám, Daos Daniea, Haraszti Botond, károyi Eszter Dóra, Lakatos Márk, ocsovszki Dánie Aex, patán gergő, rostás Laura, sándor orsoya Zsófia, spitzer richárd Erik, szabó Jácint, Ujvári József viktor

5 A tropikáriumban... A 4. a osztáy a vakáció eső napját közös kiránduássa tötötte. Júius 16-án, Tóth Gábor pogármester úr és az önkormányzat ajándékaként a Tropikáriumba mentünk. nagy izgaomma és várakozássa gyüekeztünk az iskoa eőtt, Beke Andrea jegyzőasszony, az önkormányzat ajándékaként egy kis üdítőve kedveskedett nekünk és jó utat kívánt. A kiométerek nehezen akartak fogyni, a gyerekek jóízű beszégetésekke és énekésse múatták az időt, így hamarosan meg is ér - kez tünk úti céunkhoz, közép-európa egnagyobb tengeri akvá riu - má hoz. nagy érdekődésse kezdtük meg tengeri sétánkat. Az eső teremben a hazai haakat vettük szemügyre, a gyerekek sokat feismertek közüük, s bodogan mondták a nevüket. továbbhaadva az esőerdők méyén taátuk magunkat, fejünk fe ett szabadon röpködő egzotikus madarak jeezték, észrevették jöttünket. A seyemmajmok vidám ugráása, s az eegánsan e nyúj - tózó zöd, sárga, piros és más színű kígyók tartották ébren fi gye - münket. A hamisítatan hanguatot a negyedóránként eeredő tró - pusi eső teremtette meg. Miközben éveztük a pianatot, hosszasan csodátuk a mozduatanságba dermedt aigárorokat. A gaérián kaméeonok, óriás teknősök, pókok, skorpiók fo gad - tak. Legnépszerűbbek mégis a vátozatos színű tengeri maacok vo - tak, a gyerekek nagy örömére ugyanis meg ehetett simogatni őket. Akkor még nem sejtettük, hogy ettő küönegesebb éményben is esz ré szünk. Eérkeztünk ugyanis a 11 méter hosszú át vá ny aa gút - hoz, aho fe jünk feett szinte karnyújtásnyira homoki, tigris, eo - párd, és barna cápák úszkátak békés nyugaomma. Hosszasan csodátuk őket. s ezt az éményt még mindig ehetett fokozni, mert ezután következett egy kör aakú medence meyben ráják úszkátak, és meg ehetett őket si mo gatni. Ez igazán nagy évezetet jeentett a gyerekeknek, mert abba sem akarták hagyni az áatsimogatást. A egcsodáatosabb átványt azon ban, az ázsia és Afrika gyönyörű, érinteten tavaiban éő haak, eredetihez hű környezetben vaó bemutatása nyújtotta. A haak és vízi nö vények szín- és forma gaz - dagsága a teremtett viág nagy sze rű sé gét mutatta meg. Fantasztikus éményben vot részünk, a több száz áatfajt be - mu tató tropikáriumi séta éppúgy a feedheteten émények közé fog tartozni, mint a teevíziós vetékedő. Köszönjük! Katonáné Kovács Erika

6 6 BAgi HírLAp Az iskola HÍREi JúLiUs a bagi arany Já nos á ta á nos is ko a és aapfokú művészeti iskoa Hírei A 2013/14-es tanév szeméyi vátozásokka indut új rajztanárt kaptunk Lakó Márta szeméyében, Gyetván Orso - ya gyógypedagógus 11 év után ement, Budapesten kapott á - ást, heyette október közepétő Pitti Barbara gyógypedagógus vitte a fesős sni csoportot ápriis 30-áig. Katona Dénes Krisz ti - na januárig dogozott. Heyette Novodonszkiné Fercsik Margit vet te át a napközis csoportot és a fejesztő órák egy részét. Ja nu - ár tó iskoapszichoógusunk is vot Egri Zsuzsanna sze mé yé ben, aki szakértői véeményben eőírt pszichoógusi eátás teje sí té se - ként egyéni beszégetéseket és osztáyfogakozásokat is tartott azokka a gyerekekke, akiknek a szüei ehhez hozzájárutak januárjátó a beszédfogyatékos gyerekek ogopédiai eátása is megodódott. Ja nuártó 4 közfogakoztatott munkatársat is kaptunk adminisztrációs ügyintézői munkakörben. gyermekkísérőnk is ho vot, ho nem, attó függően, hogy az iető közmunka prog - ram ban éppen ho tartott. Ebbő a szempontbó kicsit rontott a hey ze ten a közfogakoztatottak téi aapkompetencia képzése, ami be iskoánk pedagógusai is besegítettek. (Nagy Jánosné, Monár Eszter, Tóthné Irsán Ágnes, Lévai Andrásné, Szásziné Győri Éva és Kustra Hajnaka Hévízgyörkrő). A képzés más egyéb szempontokbó hasznos vot, p. azért, mert szeméyes és más jeegű kapcsoatba kerühettünk tanítványaink szüeive. Az oktatást érintő vátozások Az indítható eső osztáyok számát, a kiosztandó (652 óra), majd a minimáisan 1 főre eső óraszámot (24) is a tankerüet, mint fenntartó határozta meg. A gyerekeknek évfoyamtó függetenü szeptembertő 16 óráig az iskoában keett tartózkodniuk. A szüő kérésére a déutánró az igazgató adhatott fementést. Az évfoyamon 5 testneveés óra vot egy héten. Esőben népi gyermekjátékokat (Maschekné Torda Amáia) fe - ső ben pedig úszásórákat tartott (Pótháné Geier Tünde, Szaai Zotán). Az évfoyamokon ehetőség szerint igyekeztünk nemek szerint bontani a testneveésórákat. komoy probéma a testne - veés tantárgy értékeése, mert feszereés vagy kedv hiányában igyekszik fementést kapni néhány tanuó az úszás aó. idén bevezetésre kerüt femenő rendszerben az egyházak áta szervezett hit- és erköcstan és a pedagógusok áta oktatott erköcstan oktatás. idén esőben és ötödikben (ásd a tábát) esőben ötödikben katoikus: 23 fő 15 fő református: 1 fő 1 fő evangéikus: 1 fő 1 fő Hit gyüekezete: 4 fő 1 fő erköcstan esőben Baázsné Győri Mária): 14 fő. ötödikben Horváthné Bankó Edit: 22 fő. idén az egyik eső osztáyban sikerüt ein - dí tanunk az iskoaott honos szervezeti for - mát. Déeőtt és déután is votak tan óráik, és a szabadidők is vátogatják egymást. (15 tanuót érint) A kö - vet ke ző tanévben a szüők igényeinek megfeeően két osztáy fog induni: az egyik iskoaotthonos, a másik déeőttös. A nem iskoaotthonos osztáyoknak déután napközi, tanuószoba, (70 fő) vagy szakköri jeegű fogakozások (245 bejegyzett tanuóva) vannak. tanuóink közü sokan igénybe ve szik a déutáni fogakozásokat. 5-6 gyerek vette igénybe át a - gosan a feügyeetet. Az iskoai könyvtár mindennap a tanárok és a tanuók ren - de kezésére át. A szogátatást idén kibővítettük az eektroni - kus könyvtár hasznáatáva is. Bár ápriisban vot a beiratkozás, még júniusban is hoztak beiratkozni esős gyermeket iskoánkba. Beiskoáztuk a vég ző sö - ket: 16 fő gimnáziumban, 8 szakközépiskoában és 7 fő szakis - koában fog továbbtanuni. 1 fő nem tanu tovább. A törvény értemében a 15. éetévüket betötő tanuónak ehetősége van a HíD2 programban vaó részvétere. 6 tanuó jeentkezett a programra. Tárgyi fetéteek A tetőtér szép áapotban, amináva át a rendekezésünkre. Az idei tanévtő kezdődően átaakut a tankönyveátás, ezért az eőző években megszokott tankönyvvásárt nem tartottunk. A tankönyvcsomagokat az iskoában az eső tanítási napon ve - het ték át. érdekes vot az induás, mert kezdetben azt mond - ták, hogy ha egy könyv nem stimme, az egész csomagot vissza ke küdeni. szerencsére nem így ett. sajnos azonban azoknak a gyerekeknek, akik menet közben kötöztek, vagy au - gusz tusban gondoták meg magukat, és mégis hozzánk jöttek, nem tudtunk új könyveket adni, pedig vot, aki már a nyár

7 2014. JúLiUs Az iskola HÍREi BAgi HírLAp 7 Fotó: szt végén kifizette a könyvek árát. Az ingyen könyv az iskoa tuajdonát képezi, tehát ha egy gyerek ekötözik, a könyveit nem hozhatja/viheti magáva, azt az iskoában ke hagynia. sajnos oyan tanítványunk is vot, aki befizette a könyveket, mégsem kapta meg év végéig sem. Giczi Rudof az iskoai könyvtár 56 db könyvét kötötte újra, hogy még továbbra is hasznáhatóak egyenek. köszönjük! Statisztikai adatok 2 fegyemi tárgyaás vot a házirend megsértése miatt szakvéeményt 44 esetben keett írnunk: védeembe véte, gyermekeheyezés, tárgyaások, bűncseekmény gyanúja vagy szakvéemény kérése miatt. Csaádátogatás 118, igazgatói átogatás 8 esetben vot. 69 igazgatói megbeszéés vot szüőve. téma a továbbta - nuás (HíD2) a magántanuóság, a tanuó magatartása, iga - zo atan hiányzások, a fejtetű, csaádi probémák miatti se - gí t ségkérés vot. sajnos vot oyan hozzátartozó is, aki a gyermek iskoai séremeit szerette vona veem megbeszéni. Ezek a séremek átaában féreértésekbő adódtak, a szüő, re mé em, minden esetben megnyugodva távozott. 52 osztáykiránduásunk vot, ebbő egy osztáy és az sni csoportok a bagi erdőben tettek kiránduást. A többiek Aszó - don, gagahévízen, gödöőn, Budapesten, gyöngyösön, ve res egyházon, Egerben, sirokon, szivásváradon votak. Adtunk 513 dicséretet és 162 intőt. Megbukott 14 tanuó. sni tanuók száma 34, BtM: 34. védeembe vett veszéyeztetett gyerekek száma 24. Magántanuó 6 fő. két akossági bejeentés érkezett: egyszer kődobáás miatt, egyszer pedig a kereszthez erakott virágok és a váza tönk re - tétee miatt kérték a segítségünket. Büszkeségeink tantestüetünk ehetőséget kapott két pedagógus feterjesztésére tankerüeti dicséretre: így Maschekné Torda Amáia és Sima István tankerüeti dicséretben részesüt. gratuáunk! év közben kiosztottunk 513 dicséretet. idén is vannak Arany János-díjas tanuóink, akik kimagasó tanumányi vagy versenyeredményeik miatt kaptak jutamat iskoánkban 34 kitűnő tanuó van. kitünő tanuók: 1.a 1. Gyaus Noémi 2. Horváth Ágoston 3. Iés Liza 4. Kajári Dorottya 5. Kis Virág 1. b 1. Páos Zotán 2.a 1. Begidsán Lia 2. Gergey Baázs 3. Kajári Máté 4. Labát Veronika 5. Paya Féix 6. Péter Petra 7. Szabados Tamás 3.a 1. Györgyfi Gergey 2. Zsodos Zsófia 3.b 1. Katona Janka 2. Péter Sára 3. Tóth Veronika 4.a 1. Angya Virág Sára 2. Gyaus Tünde 3. Ujvári Gábor Rómeó 4. b 1. Juhász Barbara 5.a 1. Kádár Roand 5.b 1. Boda Eszter 2. Faragó Panna 3. Haász Lii 4. Szabados Réka 6.a 1. Patán Csenge 8.a 1. Benda Dávid 8.b 1. Bagi Gergő 2. Daos Daniea 3. Haraszti Botond 4. Patán Gergő 5. Sándor Orsoya Zsófia ovasókörünk meseiusztrációiva a Móra kiadó küöndíjasa ett. in gye nes moziátogatást kaptak. versenyfeadatok megodásáva a 8.b 3 napos ingyenes osztáykiránduást nyert, sirokon votak. Az őszi Zöd Híd prog ram ban meg hir - detett papír gyű jtés ben a tan - ke rü et ben az esők ettünk. A tankerüeti tízpróbát meg nyer tük turáva hotversenyben. ismét megkaptuk az Öko iskoai címet. Megpáyáztuk és továbbra is kapjuk a szitakötő foyóiratot. Még az utosó héten is kaptuk az ajándékokat és az ok e ve eket a versenyeredményeinkért. kívánok mindenkinek nagyon jó pi he nést, jó időt és hasznos efogatságokat a szünet/szabadság idejére! Szásziné Győri Éva Megköszöntük Baginé Oáh Idikónak, a szüői munkaközösség enökének többéves ekiismeretes munkáját.

8 8 BAgi HírLAp interjú JúLiUs A LEgFŐBB érték, AZ EMBEr INTERJú BALÁZS GUSZTÁV IGAZSÁGüGyI SZAKéRTőVEL Baázs Gusztáv ma is ott é, aho 82 évve ezeőtt szüetett. Há - za föé édesapja emet tetőt, mestersége vaóságos címerét. A fiú sorsát a szüői erővonaak határozták meg ő nem szegüt ee - nük. ács Baázs Pista bácsi ( ) azt az embertípust kép - vi sete, aki úgy keresett megéhetést, hogy azza másoknak örö - met okozott. Katona Margit ( ) a rékasi ka to nák eszármazottja, akik a mút század forduóján a jobb meg é hetés ígéretéve a Bánátba kötöztek, de hazahívta őket a hon vágy. Az édesanya szüetési anyakönyvét még temes ré ka son tötötték ki. Emékszik-e még arra, hogy miyen körümények közé szüetett? édesapámék sokan votak testvérek, mint ahogy az ő szüeiknek is sok testvérük vot. A XiX. század eejére eosztódott a föd, más megéhetés után keett nézni, mint megannyi ba ginak. Eőször a vasúthoz kerüt, a mozdonyok kony há ján dogozott, azaz fűtő vot. Ezt azonban nem tartotta egész sé ges munkának. Amint ehetett, mást keresett. Bátyja, Anta bá csi és reisinger pá segítségéve ácssegéd ett, majd a 30-as vé gén képesített ácsmester, aki jogosut vot önáó ipart ve zet ni. A csaádba három fiú szüetett. Az eső, Pista, 1922-ben. Ő vitte a egnehezebb gerendát, apja mesterségét foytatta, hosszú ideig dogozott a keeti páyaudvaron, s szabad ide jé ben ő is tetőket ácsot szüője meett. Jóska 1926-ban szü etett. Ő már kereskedemi iskoába járt a háború eőtt, majd eventeként németországba kerüt. Hazatérése után ácssegédi kitérőt kö ve - tően tovább tanut és érettségizett. Dogozott tanácstit kár ként Hévízgyörkön, majd Bagon. Evégezte a jogi egyetemet, s a gödöő Járási Hivata titkárságvezetője ett. szüeim nekem adták a egtöbb ehetőséget, az ötödik osz - táy evégzése után a gödöői premontrei szent norbert gim - ná ziumba kerütem, a kor eitiskoájába. édesapám mindig is kö ze át az egyházhoz, méyen hívő ember vot, több év ti ze - dig egyházgondnok. sajnos a háború gyorsan közbeszót a középfokú tanu má - nyok ba ben az iskoa eőször a Hamvay-kúriában kez dett újra működni, majd ekezdődött a tanítás a Fácánosi épü etben. én több diáktársamma gödöőn aktam egy csa ád ná, hiszen sze méyvonatok nemigen jártak még. te her vo na tokon, moz - dony- vagy fékező-kocsi épcsőkön utaztunk. Majd jött az áa - mo sítás, eőször Ady gimnázium ett a pre mont reibő, utána pe dig bezárták és megnyitott az egyetem. nyocadik osztáyba már Aszódra keett jeentkeznem. s ahogy a premontrei évek - bő be ém szívódott a rend jemon da ta, virtute vinces! Erénnye győzni fogsz, úgy szeretette meg veem a matematikát és a fizikát Zaán Frigyes petőfi is ko á já ban. kedvet engem, mert más diáktársaimná több gyakorati ismeretem vot. Hogy fordut az érdekődése a rádiótechnika feé? (A beszégetés végére érve úgyis kiderü az ovasónak, hogy ezt a cikket a fia jegyzi, ezért eáruom, kisiskoásként én már de tek - toros küső áramforrás néküi rádión hagattam az Esti mesét.) A veem köze egykorú pajtásom, Tóth Sándorra együtt építettünk kristáydetektoros és csöves rádiót. én már ben a fejemen egy fejhagatóva mentem a gimnáziumba úgy, hogy a kerékpáromon egy dinamó működtette a rá diót. A középiskoa után a Műegyetemre jeentkeztem viamos - mérnöknek, erre fe szegedre vettek fe közekedésmérnök szak ra. Az eső féévben az öthami aktanyában tanutunk, amey ávó-s kaszárnya vot, ezért ott kihíztuk magunkat. A kö vetkező féévben a gyaogsági aktanyába kerütünk, aho pedig visszafogytunk. Másodiktó négy éven át már szonokon működött a közekedési Műszaki Egyetem. itt ismertem meg a feeségemet, akive azóta is bodog házasságban éünk. Az ismerkedéshez azonban nem a műszaki tanumányok vezettek nem bizony, hanem a muzsika. Egy bában ismer ked - tünk meg, aho játszottam. Ez tehát a második hobbi. igen, az örök hobbi. Még a háború eőtt vot egy oyan kis harmonikám, ameyik másik hangot adott, ha kihúztam és mást, ha összezártam. Józsi bátyámnak vot egy bendzsója is, ami a front aatt eveszett, azután megett, de játszóapja e tö rött. szóva már egészen fiataon szerettem zenéni. Az egyetemen pedig zenekar aa pí tá si áz vot. Ez már csak azért sem vot véeten, mert oyan ha gató is vot közöttünk, aki a zene mű vé - szeti egyetemre je entkezett, s közekedésmérnök ha ga tó nak vették e. Ő hege dűn játszott virtuóz módon. Az egyetemi ze - nekarban játszottam gitáron. Azt is Caravannak hívták, és ezze a névve aapítottam meg bagi együttesemet is, 1954 pünkösdjén. Duke Eington ságere azóta is a szignáunk. Az én hangsze - reésemme kórusban szótak a fúvósok, azóta sem játszanak így a fauban. több mint száz ember épett fe a zenekarban hatvan év aatt, nagy részük tőem tanut, pedig én is magamtó ta nu - tam küönböző hangszereken. rengeteg feépésünk vot. Egy -

9 2014. JúLiUs interjú BAgi HírLAp 9 védelmében DoLgoZtAM ősszel A TÁRSULATUNK KERETéBEN MűKöDő BAGI NéP Fő IS KO LA, ELőADÁSAINAK TIZENKILENCEDIK évadát KEZDI. SZERKESZTEM AZ EGRES CíMű EGyE SüLETI TÁJéKOZTATóT, A HBTBAG.HU HONLAPUNKAT. HA GyO MÁ NyOS RENDEZVéNyEINK: A GALGAPARTI MESéK, A PIROS PüNKöSDI Ró ZSA és A CSALÁDI ünnep. örömmel EMLíTEM, HOGy DR. FüLöP IST VÁN, A GöDöLLőI VÁROSSZéPíTő EGyESüLET ELNöKéNEK MEG TISZ TE Lő AJÁNLÁSÁVAL 2012-BEN PODMANICZKy-DíJJAL TüNTETETT KI A VÁ ROS- és FALUVéDőK SZöVETSéGE (HUNGARIA NOSTRA). Fotó a szerző szer, odafeé, a gyarmati vonaton feejtettem a trombitámat, és amikor hazafeé jöttünk, ugyanott megtaátuk sajnos jó egy évtizede minden hangszeremet és az erősítőmet is eopták. Az ötvenes években vásárot fekete gitárom máig megvan. A harmadik szenvedéy a fotózás. igen. sajnáom, hogy te nem tanutá meg zenéni, sem rádiót szereni, de örüök, hogy a fotózás nagyon megy. Köszönöm szépen, ez nagy ajándék számomra. Egyszer mozgófimme is nyertünk díjat a nagykőrösi vöröskeresztes és munkavédemi fesztiváon. De nem róam szó ez a beszégetés. Mi történt az egyetem evégzése után? A Máv-hoz, Miskocra kerütem gyakornoknak. Abban az időben ez két évig tartott. Esősorban a távközési és a biz to - sí tóberendezések működése érdeket, de szinte minden te rü e - ten próbára tettek. Másfé év után átjeentkezhettem a bu da - pes ti igazgatósághoz. vezettem mozdonyt, votam páya fenn - tar tó és forgamista kőbányán. küönfée vizsgákat keett ten - ni. Eőbb a tbke-né dogoztam, majd a távközési és Bizto sí - tó berendezési építési Főnökségné a nyugati páyaudvar me - ett, később a tatai úton, rákosrendező szomszédságában. vo - tam műszaki eőadó, vonaeenőr, munkavédemi vezető. A eg főbb érték, az ember védemében dogoztam. A egszívesebben a biztosítóberendezések érintésvédeméve fogakoztam. Ez vot az eső dipomatémám is ben táv - köz ési és biztosítóberendezési szakmérnöki, 1976-ban mun ka - vé demi szakmérnöki dipomát, 1987-ben francia nyevbő aap - fokú vasúti nyevvizsga bizonyítványt szereztem. votam szak - tanácsadó, egyre-másra adtam be újításokat. Dogoztam gyé - kényestő Záhonyig a vasút számos vonaán, még Cseh szo - vákiában is. végü a tbéef munkavédemi vezetőjeként men - tem 1992-ben nyugdíjba. nem szakadtam e a szak máim tó, igaz ságügyi szakértőként is ténykedem. Ez idő tájt fordut a figyeme a heyi közéet feé. Csaádi indíttatásbó sem azonosutam a rendszervátozás eőtti viágga, s főeg nem szerettem, hogy ha oyanok vezetik akár a munkaheyemet, akár a faumat, akiknek vaójában nincs meg a hozzá szükséges tudásuk ben Jóska bátyámma meg aapítottuk a Heytörténeti Baráti társuatot, aminek 2000-ig, haááig ő vot az aapító enöke, majd én vettem át tő e a stafétabotot. Büszke vagyok rá, hogy segíthettem 1994-ben a Bag 600 éves emékmű építésében. négy cikusban votam ön kormányzati képviseő. Eredményemnek tartom, hogy szakmai érvekke éptem fe a fauba tervezett huadékégető és váogató mű étesítése een. Őssze, a társuatunk keretében működő Bagi nép fő is ko a eőadásainak 19. évadát kezdi. szerkesztem az Egres című egye süeti tájékoztatót, a hbtbag.hu honapunkat. Ha gyo má nyos rendezvényeink: a gagaparti mesék, a piros pünkösdi ró zsa és a csaádi ünnep. Örömme emítem, hogy dr. Füöp Ist ván, a gödöői városszépítő Egyesüet enökének meg tisz te ő ajánásáva 2012-ben podmaniczky-díjja tüntetett ki a vá ros- és Fauvédők szövetsége (Hungaria nostra). évrő évre két orgonahangversenyt rendezünk a tempomban, amit átaában kiáítás és baráti beszégetés követ az Apos - took száásán, majd a zenekar játszik a műveődési köz pont - ban. Erőm és tehetségem szerint igyekszem tehát követni a HBt je mondatát: A szüőfauért ehet sokat tenni, de eeget soha. (ifj.) Baázs Gusztáv

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben