A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK ( ) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1"

Átírás

1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK ( ) Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain tartott elméleti előadások vezérfonala. Különösen tornatanitók használatára. Bp., Légrády testv. III, 80 p. Oláh Gyula: Magyarország közegészségügyi statisztikája. I. köt. 1. füz. (Az egészségügyi személyzet és a gyógyszertárak statisztikája Magyarországon.) Hivatalos adatok alapján. Bp., Zilahy S. biz. 480 p. Schermann Adolf: Test- és egészségtan képezdék, polgári iskolák, tanitók és szülők számára. Bp., Kilián Fr. biz. IV. 191 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1879) Torday Ferenc: Az ember-boncztan, élettan és életrendtan rövid kivonatban tornatanitók számára. Bp., Franklin-társ. biz. IV, 116 p. Tóth József: Népszerű egészségtan összefüggésben és embertannal. Vezérkönyvül néptanitók számára. Az»egri főegyházmegye róm. kath. tanitó-egylet«választmánya által jutalomra méltatott pályamű. Székesfehérvár, Klökner. 112 p. Wittmann Lázár: A gyermekápolás rövid kézikönyve tekintettel a hazai viszonyokra. Bp., Franklin-társ. IV, 160 p Barth László: Budapest főváros szegény-ügye. Kiadja a fővárosi szeretetházi egyesület. Bp., Eggenberger biz. 206 p. Fodor József: Az egészséges házról és lakásról. Bp., Természettudományi Társulat. 121 p. (Népszerűtermészettudományi előadások gyűjteménye 5.) Lőrinczi Ferenc: A népszerűegészségtan rövid kézikönyve. Bp., Lampel Róbert. 44 p Cseh Károly: Egészségügyi levelek egy anyához. Bp., Aigner L. biz. XII, 564 p. Szathmáry P. Károly: Utasitás a városi kisdednevelő-óvó intézetek (gyermek- vagy Frőbel-féle kertek) és a falusi óvódák (menhelyek) felállitása és szervezése ügyében. Bp., Athenaeum. 81 p. 1 Forrás: Kapronczay Károly: A magyarországi közegészségügy története Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom. Bp., Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp , (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 58/1.) Megjelents az OTKA T sz. kutatási programja keretében.

2 1879 Fodor József (szerk.): A közegészségügy. Bp., Orsz. Magy. Kir. Statisztikai Hivatal. 85 p. (Hivatalos jelentés a Párizsban 1878-ban tartott egyetemes kiállitásról. Vol. III.) Gerlóczy Gyula Dulácska Géza (szerk.): Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmívelődési leírása köt. Bp., Egyetemi ny. 528 p. 1 t.; 478 p., 1 t.; 164 p. Orvosi kérdésekkel a 2. kötet foglalkozik. Molnár Lajos: Athletikai gyakorlatok. A szövegbe nyomott 143 ábrával. Gr. Esterházy Miksa (Viador) czikkeivel bővítve. Bp., Tettey és tsa. VIII, 307, IV p Péczely Ignác: Útmutatás a szemekbeli kórisme tanulmányozásához. Bp., Aigner. 71, 3 p. (Fölfedezések a természet- s orvosi tudomány terén. Az idült betegségek. 1. füz.) A kötet szerzője az írisz-diagnosztika korai magyarországi híve volt. Gondozásában jelent meg 1887-ben az Iris c. folyóirat. Az e témakörben írt munkáját 1893-ban Stockholmban is kiadták Fodor József: Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg = Mathematikai és természettudományi közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. Vol. XVI. (1881) No. 3. pp ; Vol. XVII. (1881) No. 3. pp Kresz Géza: A tuberculosis és annak pusztitása ellen való védekezés, tekintettel hazánk és a főváros közegészségi viszonyaira. Bp., Aigner L. biz. 56 p. Tersánczky József: A nép orvosa. Egészségügyi intézkedések az egészség előmozditására és megőrzésére, esetleg a háborgatott egészség helyreállitására, az egészség, az orvosrendészet és a kórgyógytan szerint. N.-Kanizsa, Fischel F. XVIII, 470 p. Ziffer Károly: Népszerűorvosi tanácsadó vagy házi lexikon az egészséges és beteg emberről. 460 képpel és 16 ábrás táblával köt. Bp., Mehner. 763 p., 16 t.; 797 p Chyzer Kornél: Magyarország gyógyvizeiről, azok értékéről és értékesítéséről. Előadás, melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók XXII-ik nagygyülésén, Debreczenben évben, az állandó választmány megbizásából tartott. Sátoraljaújhely, Zemplén ny. 32 p. Egészségügyi kalauz, vagyis Magyarország összes orvosai és gyógyszerészeinek statisztikája, czimés névkönyve vármegyék és szab. kir. városok betürendje szerint, magán, vagy hivatali minőség, akadémiai fokozat és lakhely kitüntetésével, valamint az összes hazai kórházak és mindenneműegyéb gyógyintézetek hivatalos kimutatása czim- és fennállási év szerint. Összeáll. és kiad.: Szántó József. Bp., Pfeifer F. biz. 144 p. Lőrinczi Ferenc: Vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén. Orvosok, gyógyszerészek, szülésznők, megyei városi, községi tisztviselők, közegészségügyi bizottsági tagok használatára. Bp., Szerző. 232, VI p. + Lőrinczi Ferenc: Függelék a»vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén«czimü mühez, orvosok, gyógyszerészek, szülésznők,

3 megyei, városi, községi tisztviselők, közegészségügyi bizottsági tagok használatára. Az 1876: XIV. t.-cz. és a vele kapcsolatos kormányrendeletek alapján. Bp., Szerző. 281, V p.; átdolgozott kiadása 1890-ben jelent meg A közegészségügyi közigazgatás kézi könyve címmel. Lőrinczinek, mint a Belügyminisztérium egészségügyi titkárának főszerkesztésében jelent meg a Vezérkönyv -ön túlmenően 1879 és 1898 között a Közegészségügyi Kalauz elnevezésűperiodika is. Magyarország közegészségügye évben. Az 1877-es év második felétől készültek ezek a jelentések, amelyek részben önálló kötetben, részben a magyar kormány működéséről szóló nyomtatott éves jelentések részeként láttak napvilágot. Az elsőkötet 1882-ben került ki a sajtó alól: Tisza Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszter jelentése a törvényhozás mindkét házához az ország közegészségi viszonyaira vonatkozólag az 1877-ik év második felére és az 1878-ik évre. Bp., Pesti Könyvnyomda rt. 469 p. Miklós Ödön: Városok csatornázása a hygienia, mezőgazdaság és technika szempontjából. Bp., Kilián Fr. biz. 26 p. Moritz Friedrich Röll: Az állati járványok, tekintettel az osztrák és német törvényhozásra. Állatorvosok és orvosok számára. Ford. és az állatjárványi magyar törvények- és rendeletekkel bővitette Rózsahegyi Aladár. Bp., Orvoskönyvkiadó-társulat. XI, 488 p. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 40.) Mutschenbacher Béla: Pár szó a fővárosi közegészségügy kérdéséhez. Bp., Aigner L. biz. 24p Farkas Benő: Védekezés a fertőzőjárványos betegségek ellen közegészségügyi szempontból. Komárom, Ziegler K. nyom. 122 p. Kresz Géza: Miként lehetne Budapest fővárosát jó egészséges és megbizható teljes gyermektejjel ellátni. Bp., Szerző. 36 p A közigazgatás és a gazdasági élet. II. rész. Iparügyek. Kereskedelem. Mértékek és sulyok. A közigazgatás és társadalom. Cselédügy. Szegényügy. Gyám és gondnoksági ügyek. Igazságszolgáltatás. Bp., Ráth Mór. 364 p. (Grünwald Béla: A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve. 2. bőv., jav. kiad. III. köt.) A közigazgatás és a személyi élet. A közigazgatás rendszere. Népegészségügy. Közegészségügy. Rendészet. Népiskolai oktatás. Sajtó. Szinházak. Müemlékek. Bp., Ráth Mór. VII, 488 p. (Grünwald Béla: A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve. 2. bőv., jav. kiad. I. köt.) Ecseri Lajos: A munkásbiztosítás kérdése. Bp., Akadémia. 145 p. (Értekezések a nemzetgazdaságtan köréből. Vol. I. No. 6.) Ecseri Lajos: A munkássegélyezés ügye Magyarországon tekintettel a munkásbiztosítás kérdésére. Bp., Akadémia. 172 p. 3 t. Fodor József: A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. Székfoglaló beszéd a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., Akadémia. 23 p. (Értekezések a természettudományok köréből. Vol. XIV. No. 2. Kolligátum 2.)

4 Frim Jakab: A hülyeség és a hülyeintézetek, különös tekintettel Magyarország hülyéire. Segélyszózat a magyar nemzethez a nyomorultak legelhagyottabjai érdekében. Bp., Aigner L. biz. 96 p. Reprint: Bp., Madách Irodalmi Társaság. 137, 2 p., 1 t. Stöhr Ágoston: Lelkipásztorkodási egészségtan, különös tekintettel a közegészségügytanra. A 2. eredeti kiad. után ford. a veszprémi növendékpapság»pázmány-köre« rész. Bp., Pázmánykör. 402, 257 p Bernáth Béla Hegedűs Sándor: A nemzeti tornaegylet alakulása, fejlődése s a tornatanító-képzés történetének rövid ismertetése. Bp., Nemz. tornaegylet. 19 p. Chyzer Kornél: Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei. Az budapesti általános kiállítás egészségügyi országos szakbizottságának megbizásából. S.-A.-Ujhely, Szerző. 132 p. Kresz Géza: A mentés és elsősegély szervezése a fővárosban. Bp., Szerző. 25 p. Kresz Géza: Elsősegély rögtöni baleseteknél az orvos megérkezéséig. Utasitás a vörös kereszt egyletek, rendőrség, hatósági és községi közegek, vasuti, tüzoltó- és gyári személyzet, valamint mindazok számára, kik baleseteknél az elsősegélyt nyujtják. Bp., Grill K. biz. 61p.,1 t. Lendvay Pál: Közegészségügyünk miseriái, különös tekintettel a falvakra. Csepreg, Szerző. 28 p. Müller Kálmán (összeáll.): Az évi országos orvosi és közegészségügyi congressus tárgyalásai. Bp., Athenaeum. 468 p. Nendtvich Károly: Magyarország ásványvizei. Bp., Akadémia. 16 p. (Értekezések a természettudományok köréből. Vol. XV. No. 11.) Szilvássy János: Közegészségügyi szolgálat a községeknél és törvényhatóságoknál gyakorlati utmutatásokkal ellátva, törvényhatósági, községi és körorvosok számára. Bp., Grimm G. 159 p Chyzer Kornél: Közegészségi bajaink összefüggése természettudományi ismereteink hiányosságával. Sátoraljaújhely, Szerzőkiad. 23 p. Feleki Hugó: A divat befolyása az egészségre. Székesfehérvár, Singer és Wolfner bizom. Bpesten. 30 p. Fodor József: Egészségtan a középiskolák felsőosztályai számára, valamint magánhasználatra. Bp., Lampel Róbert. 192 p. (2. kiad.: Bp., Lampel. 206 p.) Az egészségtan 1882-ben vált a középiskolákban önálló tantárggyá, 1887-től pedig bevezetik az iskolaorvos-egészségtantanári intézményt, de az iskolaorvosok képzésére már 1885-től tanfolyamokat szerveztek az egyetem közegészségtani intézetében. Kresz Géza: Állitsunk fertőtlenitőintézeteket a kolera s egyéb ragályos kórok terjedésének meggátlására. Bp., Légrády Testvérek. 16 p. Schuschny Henrik: A csecsemőápolása. Orvosi tanácsok. Bp., Singer és Wolfner. 16 p.

5 1887 A vízvezeték és a csatornázás kérdése Aradon. Arad, Bettelheim Testvérek. 66 p., 5 t. Gallik Géza: Útmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi cikkek orvosrendőri vizsgálatára. Orvosok, gyógyszerészek, rendőrhatósági közegek s kereskedők számára. 2. teljesen átdolg. s bőv. kiad. Kassa, Koczányi és Vitéz biz. X, 354, IX p., 1 t. (1. kiad.: Sátoraljaújhely, Kállay. 184 p., 1 t.) Közegészségügyi törvényünk a gyakorlatban. Saját tapasztalati után megírta dr. Paracelcus Redivivus. Szeged, Várnai L. könyvny. 84 p. Kresz Géza: A VI. nemzetközi közegészségügyi és demografiai kongresszus kritikai méltatása. Bp., Pallas r.-t. könyvny. 40 p évi VII. törvénycikk az állategészségügy rendezéséről. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Azary Ákos. Bp., Ráth Mór. II, 53 p. Budapest főváros törvényhatósága által alkotott szabályrendeletek, szabályzatok és utasitások gyüjteménye. II. rész. VIII XVI. csop. Bp., Ifj. Nagel Ottó bizom. 481 p. Benne: 11. Csatornázási és vizvezetéki; 14. Közegészségügy; 15. Köztisztaság. Fanzler Lajos: Egészségtan. A legujabb tanterv szerint a polg. és felsőbb leányiskolák számára, valamint a magánhasználatra. Bp., Pfeifer Ferd. 76 p. Moravcsik ErnőEmil: A gyakorlati elmekórtan vázlata, különös tekintettel az elmebetegekre vonatkozó hazai törvényeinkre s miniszteri rendeletekre. Bp., Franklin-Társulat. XII, 200 p. (2. bőv. kiad.: Bp., Franklin-Társulat. 542 p. Szontagh Ábrahám: A nemzeti tornaegylet keletkezésének története. Bp., Nemzeti Tornaegylet. 41 p. Wein János: Emlékirat a fővárosi végleges vízműtárgyában, mint felelet a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályának jelentésére. Bp., Pesti könyvny. r.-társ. 49 p Almási Balogh Tihamér: Magán-egészségtan. (Diätetika.) Vezérfonal leányiskolák, polgári leányiskolák és tanitónő-képzők számára. Bp., Grill Károly bizom. 157 p. (2. kiad.: Bp., 1890.; 3. kiad.: Bp., 1900) Berger Ignác: A csecsemőtápláltatásáról és azon káros hatásokról, melyek a nőre háromolhatnak, ha az nem szoptat, habár egészsége azt megengedhetné. Népszerűdolgozat gondos anyák számára. Bp., Lampel Róbert. 29 p. Csapodi István Gerlóczy Zsigmond: Egészségtan polgári és felsőbb leányiskolák számára. Bp., Lampel R. 115 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1893.; 3. kiad.: Bp., 1895., 4. kiad.: Bp., 1897.; 5. kiad.: Bp., 1898) Dubravszky Róbert: A magyar közigazgatás szervezete és az állategészség-rendőri igazgatás. Bp., M. kir. földmivelési miniszterium. VIII, 263 p.

6 Előadások. Az iskolai egészségügy köréből. Tartották: Rigler Gusztáv, Schuschny Henrik, Steiner Samu és Waldmann Fülöp. Bp., Pesti Llyod-társulat könyvny. 91 p. Oláh Gusztáv: Az elmebeteg-ápolás, különös tekintettel Magyarország elmebetegség-ügyére. Közalkalmazásban levőorvosok számára. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. 125 p. Oláh Gyula: Magyarország közegészségügyi viszonyairól. Bp., Pallas. 277 p. Vizkurám. 30 esztendőnél tovább próbálva és irva, a betegségek és az egészség föntartására. Kneipp Sebestyén után Huszár Károly. Bp., Szüts és Társa biz. VIII, 413 p. Több kiadásban is megjelent Almási Balogh Tihamér: Egészségtan. Vezérfonal elemi iskolák számára. Bp., Franklin- Társulat. 64 p. (2. kiad.: Bp., 1899) Bock, K. E.: Az egészséges és a beteg ember. A magyar közönség számára átdolgozta Faragó Gyula. Bp., Légrády Testvérek. 207 p. Csapodi István Gerlóczy Zsigmond: Egészségtan népiskolák számára. Bp., Lampel R. 52 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1891.; 3. jav. kiad.: Bp., 1895) Ehrenreich Lajos: A malaria betegségek kórtani, oktani, gyógytani szempontból, különös tekintettel Magyarországra. Bp., Grimm Gusztáv. 132 p. Feuer Náthán: Trachoma-utmutató. A trachoma elleni hatósági eljárás, az erre vonatkozó körrendeletek és a trachoma kór- és gyógytana kapcsán. Hatóságok és orvosok számára. Bp., Ifj. Nagel Ottó bizom. 84 p. (2. bőv. kiad.: Bp., 1894.; 3. kiad.: Bp., 1898) Kun Tamás: Magyarország közegészségügyi közigazgatásáról. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 44 p. (Klny. a Közegészségügyi Szemléből) Lőrinczi Ferenc: A közegészségügyi közigazgatás kézi könyve. Orvosok, gyógyszerészek, szülésznők, törvényhatósági és községi tisztviselők használatára. Bp., Szerzőkiad. 319 p. (2. kiad.: Bp., 1891.; 3. kiad.: Bp., 1892) 1891 Az orvosi mentés kézikönyve. Kiadta: A Mentők Lapja szerkesztősége. Bp., Pfeifer Ferdinánd. XX, 273 p. Dumtsa Sándor: Az emberi ürülékek egészségügyi és gazdasági szempontból, különös tekintettel a turfára, mint alkalmas lekötőszerre, valamint a magyarországi városok észszerűtisztitására szolgáló eszközök és módok. Miskolc, Förster Rezsőkönyvny. 76 p. Fekete Gyula: Az iszákosság, annak befolyása a társadalom életrendjére és az ellen való védelem irányelvei. A Magyar Tudományos Akadémia által Sztrokay-dijjal jutalmazott pályamű. Bp., Eggenberger bizom. 244 p. Feleki Hugó: A prostitutio és pusztitásai ellen való védekezés. Bp., Neumayer Ede könyvny. 24 p. Gerlóczy Gyula: A közegészségügy szerepe a nemzetgazdaságban. Bp., Lampel Róbert. 27 p. Kneipp Sebestyén: Gyermekápolás egészséges és beteg napokban. Javaslatok. Magyarul irta és kiadta Huszár Károly. Sz.-Fehérvár, Klökner Péter. 227 p. Oláh Gyula: A községnek feladatai a közegészségügyi szolgálat terén. A községi előljáróságok, a

7 községi és körorvosok, valamint az egészségügyi hatóságok használatára. Bp., Grill Károly. 310 p. (2. bőv. kiad.: Bp., 1896) Tóth Lajos: Mentő-eljárások mérgezések eseteiben. Bpp., Országgyülési Értesítőkő- és könyvny. 38 p. (Klny. a Mentők Lapjából) 1892 Bodnár Sándor: Védekezés a cholera ellen. Bp., Dobrowsky és Franke. 35 p. Kovách Aladár: Az elsősegélynyujtás kézikönyve. 2. kiad. 29 ábrával. Bp., Dobrowsky és Franke. 119 p. Kresz Géza: A kolera és az ellene való védekezés. Bp., Dobrowsky és Franke. 52 p. Oláh Gyula: A fertőtlenités kolera idejében. Orvosok, hatóságok, községi elöljáróságok és a kolera ellen okszerűen védekezni akaró közönség használatára. Bp., Athenaeum. 79 p. (2. kiad.: Bp., 1893) Oláh Gyula: A kolera és a kolera elleni védekezés. A nagy közönség és a nép használatára. Bp., Athenaeum. 55 p Csatáry (Grósz) Lajos: Az országos közegészségi tanács 25 évi története Bp., Országgyülési Értesitőkönyvny. 78 p. Benne a Balassa, Jendrassik, Korányi és Markusovszky által 1868-ban megfogalmazott Emlékirat a közegészségi és orvosi ügy rendezése tárgyában. Cséri János: Budapest fő- és székváros prostitutio-ügye. = Klinikai Füzetek 3 (1893) pp Novák Endre: A közegészségügy mint közgazdasági tényezőaz államéletben. 2. kiad. Ungvár, Dobrowsky és Franke (Bp.). VIII, 206 p. Ráth Zoltán: Népünk korviszonyai és halálozási statisztikánk. Bp., Pesti Könyvnyomda. 162, III p. Szendeffy Aladár: Hogyan védekezzünk a difteritisz ellen? Oktatás a nép számára. Bp., Dobrowsky és Franke. 26 p Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. I. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. XXVIII, 919 p. (I. köt. 2. bőv. kiad.: Bp., Uo. XXXI, 995 p.; 3. bőv. kiad.: Bp., Uo. 768 p.); Pótfüzet az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye elsőkiadásához Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. 216 p.; Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. II. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. 816 p.; II. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Grill. 601 p.; IV. köt Összeáll.: Chyzer Kornél, Kampis János. Bp., Eggenberger Franke. 773 p. Folytatását lásd: 1928-nál Atzél Elemér összeállításában! Bodnár Sándor: Egészségtan, mesékkel és elbeszélésekkel, népiskolai használatra. Bp., Grill K. 124 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1898)

8 Budapest közegészségügyi és közművelődési viszonyai. A VIII. nemzetközi és demografiai congresszus alkalmából írta Thirring Gusztáv. Függelékül: Budapesti kalauz. Magyar és francia nyelven. 14 képpel, 1 térképpel. Bp., Pesti könyvny. r.-társ. 239 p. Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének állandó központi választmánya által a Poór Imre-féle 100 aranynyal jutalmazott pályamű. Lőcse Bp., p. Kresz Géza: A Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület Bp., Pesti Könyvny. 47, [1] p. Preysz Kornél: Fürdőügyünk haladása 1893-ban. Belügyminiszteri intézkedések. Ásványvizforrások. Gyógyfürdők. Foralmuk 1893-ban. Következtetések. Fürdőstatisztika. Ásványviz-elemzések. A balneologiai egyesület. Utazási ösztöndíj. Fürdőirodalmi könyvtár. Fürdőink vendégforgalmának fejlődése 1876 óta. Bp., Eggenberger. 66 p. Rigler Gusztáv:. Az egészségtani vizsgálatok mószerei. Orvosok, orvosnövendékek és gyógyszerészek számára, ugyszintén kézikönyvül a tiszti- és iskolaorvosi vizsgálatra készülőknek. Bp., Eggenberger. XVI, 372 p., 3 t. Schützenberger Endre: Az egészség- és gyógyításügy helyes szervezése községek számára, különös tekintettel a jelen viszonyokra, s az egészségügyi szolgálat államosítására. Négy statisztikai táblázattal. Bp., Dobrowsky és Franke. 63 p. Széll Lajos: Életmentés és egészségtan. Elemi és polgári iskolai tankönyv. Pályamű. Bp., Egyetemi ny. 82 p. (Bőv., Csapody István által átdolg. kiad.: Bp., 1899., több kiadása is megjelent; Kovách Aladár átdolg. kiad: Bp., 1908) 1895 Csukay Sándor: Eljárási utasitás a fertőzőkórok elfojtása és terjedésének meggátlása céljából elrendelt óvó- és gyógyintézkedések végrehajtása tárgyában. Arad, Aradi könyvny. 51 p., 1 t. Gerlóczy Zsigmond (szerk.): Jelenés az szeptember hó 1-től 9-ig Budapesten tartott VIII-ik Nemzetközi Közegészségi és Demografiai Congressusról és annak tudományos munkálatairól köt. Bp., Pesti Könyvnyomda. 325, 773, 512, 638, 543, 504, 768 p. Jellachich István: A fertőzőbetegségek és az ellenök való védekezés. Pécs, Taizs József könyvny. 56, 1 p. Kneipp Sebestyén összegyüjtött előadásai. A betegségekről és azok gyógyitásáról. Számos illusztrációval. A magyar kiadáshoz előszót irt őcs. és kir. Fensége József főherceg. Bp., GerőJ. Imre. 256 p. Konrád Jenő: Az elmekórtan gyakorlatilag fontos tételei, tekintettel a közigazgatásra. Gyakorló és tiszti orvosok számára. Bp., Dobrowsky és Franke. 155 p. Preysz Kornél: A mesterséges ásványvizek, a szikviz s a természetes ásványvizek védelme. Bp., Eggenbeger. 15 p. Thim József: Egészségügyünk jelen viszonyai és a reform. Bp., Dobrowsky és Franke. 66 p.

9 1896 A lelenc-ügy rendezése. Irta és a millenniumi közegészségügyi és orvosügyi kongresszusnak ik évi szeptember hó 15-én tartott ülésén felolvasta Teleki Géza gróf. Bp., Országgyűlési Értesítőkönyvny. r.-t. 21 p. Chyzer Kornél balneologiai munkái. Szerk.: Preysz Kornél. Bp., Eggenberger. VIII, 80 p. Csapodi István: Az országos közegészségügyi egyesület elsőtiz esztendeje. Bp., Franklintárs. könyvny. 20 p. Gärtner Ágoston: A közegészségtan alapvonalai. Orvosnövendék, orvosok, épitészek, mérnökök és közigazgatási hivatalnokok számára. A második bővitett és javitott kiadás után forditotta és jegyzetekkel ellátta dr. Rigler Gusztáv. Bp., Eggenberger. XX, 435 p. Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány-Egyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával. 122 képpel és két szines táblával. Bp., Eggenberger. XXXVI, 1003 p. Mihályfi József: Budapest csatornázása. Bp., Pesti Lloyd ny. pp (Klny. a Természettudományi Közlönyből) Molnár Antal: A közegészségügy és gyógyszerészek reformja. Győr, Győregyházmegye könyvnyomdája. 55 p. Szaplonczay Manó: A közegészségügyi közigazgatásról. Kaposvár, Özv. Jancsovits Gy.-né kvny. 70 p., 1 t. Szvacsina Géza: A siketnémák kolozsvári országos intézetének története a létesítés eszméjének keletkezésétől mostanig terjedőkilenc évéről. Kolozsvár, Ajtai K. Albert könyvny. 107 p. Wallfisch Ferenc: Az egészség megóvása. Népszerűegészségügyi értekezés. Bp., Franklin- Társulat. 79 p Babarczi-Schwartzer Ottó: Közigazgatási elmekórtan. Bp., Franklin. XIV, 608 p. Frank Ödön (szerk.): A millenniumi közegészségi és orvosügyi kongresszus tárgyalásai. Bp., Franklin. 539 p. Hollósy István: Törvényjavaslat tervezet a közegészségügyi rendészet államositásáról. Bp., Ifj. Nagel Ottó. 26 p. M. P. Braidwood: Anyák tanácsadója és utmutatója gyermekeik ápolásánál. Az angol eredeti második kiadása nyomán. Átnézte és előszóval ellátta: Erőss Gyula. Bp., Athenaeum. 145 p. Niedermann Gyula Chyzer Kornél. Védekezés a tüdővész ellen. Bp., Eggenberger. 15 p. Niedermann Gyula Chyzer Kornél: Elmebeteg-ügy, iszákosok menedékhelyei és védekezés a tüdővész ellen. Jelentés, melyet külföldi tanulmányútjukról Perczel Dezső m. kir. belügyminiszter ur őnagyméltóságának benyujtottak. Kiadja a m. kir. belügyminiszterium. Bp., Dobrowsky és Franke. III, 141 p. Nuszer Lajos: A tisztaság az egészség szolgálatában. Fölolvasta a munkácsi társaskör estélyén dec. 5. Munkács, [Ny. n.] 16 p. Oláh Gyula: Az egészségügyi szolgálat a vasútaknál. Bp., Hornyánszky. 255, [1] p.

10 Oláh Gyula: Egészségügyi szolgálat a hajókon. Bp., Hornyánszky. 227, [1] p. Preysz Kornél: A fürdőhelyek kellékei a hygienia szempontjából. Bp., Eggenberger. 7 p. Preysz Kornél: A tuberculosis a közegészségügy szempontjából s annak gyógyítása, tekintettel a hazai fürdőinkre. Bp., Eggenberger. 43 p. Schächter Miksa: Az igazságügyi orvosi tanácsról. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 20 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 132.) Szakolczai Árpád: Magyarország sociális törvényhozása. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 17 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 125.) Thim József: Az egészségügy közigazgatás kézikönyve, különös tekintettel a gyakorlati eljárásra. Hatóságok, községek, hatósági, községi, kör-, pálya-, kórházi, egyleti, magánorvosok, gyógyszerészk, tagintézetek stb. számára. Három határidőnaplóval köt. Bp., Franklin-Társulat. XVI, 558 p., 669 p., 3 t Edelmann Menyhért: Adat Magyarország közegészségügyének jelenkori történetéhez. Egy kuruzsló üzelmei. Nagyvárad, Sonnenfeld A. könyvny. 71 p. Edelmann Menyhért: Az alkoholizmus orvosi, közegészségügyi és nemzetgazdasági szempontból. Nagyvárad, Láng József könyvny. 16 p. F. Farkas Kálmán: A síkterületen fekvőés vízfolyásoktól távol esőhazai városok csatornázása. Bp., Magyar mérnök- és építész-egylet. 72 p. Feuer Náthán: A trachoma (egyiptomi szembaj) az iskolában. Bp., 1898.»Ifjuság és egészség«kiadása. Szent László könyvny. 16 p. Fodor József: A tiszti-orvosi kiképzés és minősités reformja, tekintettel az egészségtudomány és közegészségügy igényeire. Bp., Eggenberger. 66 p. Friedrich Vilmos: A betegsegélyzőpénztárakról. Bp., Pallas r.-t. könyvny. 9 p. Oláh Gusztáv: Az elmebetegek jogvédelméről. Dr. Salgó Jakab felszólalásával. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 18 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 144.) Oláh Gyula: Az utcai burkolat és a közegészségügy. Bp., Europa irod. és nyomdai r.-társ. 16p. Védekezés a tüdővész ellen. Népszerűelőadás. Irta és a magyar orvosok és természetvizsgálók évi augusztus havában Trencsénben tartott nagygyülésében, nemkülönben a pozsonyi orvos-természettudományi társulatnak ugyancsak év november és december havában rendezett népszerűtudományos estélyein előadta Pávai Vajna Gábor. Pozsony, Stampfel Károly. 57 p. Verner László Rosenthal Jenő: Beteg- és rokkantsegélyt a mezei munkásoknak. Emlékirat. Békéscsaba, Corvina-ny. 37 p Az Egri Önkéntes Tűzoltó- és MentőEgyesület 25 éves története Összeáll.: ifj. Simonyi Károly, Langer Aurél. Eger, Egri Nyomda Rt. 119, [1] p., 5 t. Békésy Géza: Egészségtan középiskolák számára és magánhasználatra. Bp., Dobrowsky és Franke. 209 p.

11 Csillag Gyula: A gyermekek alkoholizmusa elleni védekezés törvényhozási és társadalmi szempontból. Bp., Pesti Lloyd-társ. 8 p. (Klny az Orvosi Hetilapból) Falta Marcel: Hogyan óvakodjunk a trahomától, vagyis az egyptomi szemfájástól, és miféle baj az? Szeged, Engel Lajos. 18 p. Fáy Aladár. Közegészségügyi szolgálat a községekben. Bp., Országos közp. községi nyomda Rt. XVII, 128 p. (Közigazgatási Könyvtár. I. évf. 3. sz.) Fazekas Dániel: A közegészségügy és az orvostudomány. Bp., Dobrowsky és Franke. 40 p. Gyermekvédőintézetek Magyarországon. A Budapesten 1899-ben tartott GyermekvédőKongressus alkalmából. Bp., Pesti kvny. 98 p. Hajnal Albert: A tüdővész terjedése és korlátozása. Kiadja az országos közegészségügyi egyesület békésvármegyei osztálya. Gyula, Dobay János könyvny. 11 p. Hegedüs János: A nyilvános betegápolás ügye. A nyilvános betegápolás fedezéséről szóló évi XXI. tc. Az ennek végrehajtása és életbeléptetése tárgyában kibocsájtatott 1898 dec. 21-én sz. a. kelt b. ü. m. rendelet s az ennek mellékletét képező, a kórházak, gyógyintézetek és üdülőházakról szóló szabályrendelet, nemkülönben az ezen ügygyel összefüggőtörvény, rendeletek, kisérve a törvény mint javaslat indokolásával. N.-Becskerek, Pleitz Fer. Pál. VI, 176 p. Juba Adolf: A tüdővész és az iskola. = Klinikai Füzetek 9 (1899) pp Molnár Lajos: Az erkölcsök, a közegészség és a prostitutio. Bp., Schenk. 89 p. Oláh Gyula: Az ember és az egészség. Bp., Athenaeum. 416 p. Thim József: Népszerűközegészségtan. A művelt közönség számára. Pozsony, Stampfel Károly. 136 p. (Egyetemes ismeretek tára VII.) 1900 Betegségek és egészségügyi tekintetben hiányos lakások. Előadta a londoni Harvey-társulat körében W. H. Corfield. Ford.: Frank Ödön. Bp., Az országos közegészségügyi egyesület kiadása. Dobrowsky és Franke bizom. 24 p. Hirschler Ágoston Terray Pál: A diaetetika tankönyve. Bp., Magyar Orvosi Könyvkiadó- Társulat. XVI, 630, 2 p., 1 t. Szmollény Nándor: Magyarország közjótékonysága. Szeged, Endrényi Imre kvny. 30 p. Varasdy Lajos: millió magyar állampolgár és a közegészségügyi magy. kir. miniszterium. Szekszárd, Molnár Mór könyvny. 31 p. Vázsonyi Jenő: Védelmet a balesetek ellen. Magyar munka-egészségügyi múzeum alapítása. Bp., A»Polytechnikai Szemle«kiadása. (Lampel R. bizom.) 35 p Az alkoholizmus ellen való védekezés. A szegedi»árpád«szabadkőműves páholynak az alkoholizmusnak meggátlását célzó mozgalom kezdeményezése tárgyában tett előterjesztésére vonatkozó jelentés és eszmecsere. Bp., A Páholy sajátja. 79 p. (A Demokratia könyvtára 52.) Blum Ödön: A házi és községi ápolásról. Bp., Pallas r.-t. ny. pp (Klny. a Magyar elmeorvosok október Bpesten tartott elsőorsz. értekezletének Munkálataiból)

12 Breuer Ármin: A közegészségügy fejlődése a XIX. században. Temesvár, p. (Klny.: Természettudományi Füzetek) Győry Tibor: Morbus hungaricus. Orvostörténelmi tanulmány. Bp., Kilián Fr. utóda bizom. 199 p. Közegészségügyi szolgálat. Gyakorlati útmutató közalkalmazásban lévőorvosok részére. Kézirat gyanánt. Kiadja a Közegészségügyi Kalauz. Bp., Hornyánszky Viktor kvny. VII, 272 p. Rényi József: A felelősségi rendszer mint jövendőközegészségügyi közigazgatásunk alapja. Bp., Hornyánszky. 58 p. Schuschny Henrik: Egészségtan. A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák IV. osztálya számára. Bp., Lampel Róbert. 72 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1903., 3. jav. kiad.: Bp., 1905., 4. jav. kiad.: Bp., 1909., 5. átdolg. kiad.: Bp., 1909) Szabó Zsigmond: Hogyan védekezzünk az egyiptomi szembetegség ellen? Oktatás a nép számára. Veszprém, Köves Béla kvny. 14 p. Szalay Mihály: A szegényügy. Adatok és tervek Budapest székes fővárosa szegényügyének végleges rendezéséhez. Bp., Európa ny. Stinge és Wolfner. XII, 99 p. Turcsányi Imre: Lelencek és lelencházak. Bp., Werbőczy ny. 19 p A kolozsvári önkéntes mentőegyesület története. Az egyesület 10 éves fennállásának emlékére írta Konrád Dániel. Bp., Gombos Frenc kvny. 140 p. Állategészségügyi rendeletek. Összegyüjtötte és kiadja Koós Mihály és Fokányi László. Bp., Franklin-Társ. XX, 436 p. Folytatása: Fokányi László: Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi határozatok köt. Bp., Ifj. Nagel Ottó. 301 p.; 716 p.; XXIII, 496 p. Átdolg. kiad.: Bp., Az elmebetegügyi törvény alapelvei. [1. füzet]. Bp., Hornyánszky. 67, 2 p. + Az elmebetegügyi törvény előkészítőmunkálatainak 2. füzete. Bp., Hornyánszky. 16 p.; Az elmebetegügyi törvény előkészítőmunkálatainak 4. füzete. Bp., Hornyánszky. 90 p. (Elmebetegügyi törvény. Előadói tervezet. Az Országos Közegészségügyi Tanács reformbizottságának megbízásából kidolgozta Babarczi-Schwartzer Ottó.) Békésy Gyula: A nyilvános betegápolás szabályai. A nyilvános betegápolási ügy fejlődésének történeti vázlatával, valamint magyarázó jegyzetekkel ellátva. Bp., Orsz. Közp. Községi nyda r.-t. 124 p. (Közigzgatási Könyvtár IV. évf. No ) Csatáry Lajos: Vegyes művek. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. VIII, 255 p., 1 t. Egészségügyi Almanach. I. évfolyam. Összeáll.: Chyzer Kálmán. A magyarországi orvosok, gyógyszerészek és állatorvosok hiteles adatok alapján összeállított névjegyzékével. Bp., Elek Bernát. 229 p. Emlék-könyv a Siketnémák Váczi Országos Királyi Intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára. Szerk.: Borbély Sándor. Bp., Fritz Á. 400 p. Genersich Gusztáv: Miképen óvjuk meg gyermekeinket a fertőzőbetegségektől? Kolozsvár, Az Országos Közegészségügyi Egyesület kolozsvári oszt. kiadása. 53 p. Grósz Gyula: Nehány szó a gyermekek alcoholismusáról. Bp., Pallas r.-t. ny. 10 p. (Klny a Magyar Orvosok Lapjából)

13 Hegedüs János: Belügyi igazgatás. Az érvényben levő törvények és rendeletek alapján közigazgatási tisztviselők, községi jegyzők, községi közigazgatási tanfolyamhallgatók számára. I. rész. Közegészségügyi igazgatás. Nagybecskerek, Grtsits J. kvny. XXVI, 2, 216 p. Magyar Bábakönyv, amely a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a belügyi m. kir. miniszterrel egyetértőleg kibocsátott évi 60,000 számú rendeletével Magyarországon az okleveles bábák tanítását és mesterségét kötelezőleg szabályozza. Hivatalos kiadás. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. 292 p. Szabályrendelet a kórházakról, gyógyintézetekről, üdülőházakról és a gyógyíthatatlan beteg menedékhelyéről. A m. kir. belügyminiszter 35000/1902. B. m. sz. rendelete és az ezzel kiadott szabályrendelet. Hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyminiszterium. Bp., Toldi L. biz. 127 p. Torday Ferenc: Az egészség közgazdasági jelentőségéről. Röpirat a közegészségügyi államosítása érdekében. Bp., Légrády Testvérek. 91 p Burger Péter: Védekezzünk az iszákosság ellen. Debrecen, Hegedüs és Sándor. 62 p. Falta Marcel: A trachoma leküzdéséhez Magyarországon. Szeged, Engel Lajos. VI, 74 p. Pirovits Aladár: Hazai városaink egészségügye a városcsatornázás és vízellátás tárgyában. Különös tekintettel sajátos hazai viszonyainkra és a tudomány mai álláspontjára. Bp., Műszaki ny. VII, 136 p. Szana Sándor: Az állami gyermekvédelem fejlesztéséről. Temesvár, Uhrmann Henrik ny.20p. Tóth Imre: Hygiene a bányászat és kohászatnál. Selmecbánya, Joerges A. özv. 23 p. Másik változata 1907-ben jelent meg A magyar szent korona országai Vörös-Kereszt egyletének története. Szerk.: Csekonics Endre, Babarczi-Shwartzer Ottó. Bp., Hornyánszky. VII, 200, [2] p., 4 t. Balogh Gyula: A közegészségügyi fejlesztése, különös tekintettel a gyermekvédelemre A fejérmegyei jegyzői egyesület által jutalmazott pályamunka. Kiadja a fejérvármegyei jegyzői egyesület. Székesfehérvár, Ny. Számmer Imre. 15 p. Budapest egészségügye érdekében alkotott rendeletek és határozatok. Gyűjt., jegyz. és sajtó alá rend.: Feleki Sándor. Bp., Székesfőváros háziny. 543 p. Juba Adolf: Testtan, neveléstan és egészségtani vonatkozásokkal, tanító- és tanítónőképzők számára. A szöveg közé nyomott 47 ábrával. Bp., Franklin-Társulat. 166 p. (2. jav. és röv. kiad.: Bp., 1909.; 3. jav., átdolg. kiad.: Bp., 1912) Kende Mór: Kérdések a közegészségügy és a szociális politika határterületéből. Elfajulás, gyermekvédelem. In: Klinikai füzetek 14 (1904) pp Révész Arnold: Városok csatornázása. Pápa, Főiskolai kvny. 32 p. S. A. Knopf: Küzdelem a tuberkulozis ellen. A tuberkulozis mint népbetegség lekűzdésére alakult congressus (Berlin, március ) pályadíjával kitüntetett pályamunka. Ford.: Roth- Schutz Vilmos, előszó: Korányi Frigyes. Függelék: Tauszk Ferenc: A tüdővész elleni védekezés Magyarországon. Bp., Mai H. és fia. 60 p.

14 Virosztek A. Győző: Útmutatás az életmentés és elsősegítségnyujtásra balesetben orvos érkezéséig. Bp., Légrády Testvérek. 183 p. (2. kiad.: Bp., 1905) Vöröskereszt-egylet története. A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyletének története. A központi választmány megbízásából szerkesztették gróf Csekonics Endre és Babarczi- Schwartner Ottó. Bp., Hornyánszky Viktor kvny. VII, 200 p A közegészségügy reformjáról. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók szegedi vándorgyűlésén előadta Fábry Sándor. Bp., Franklin-Társulat ny. 16 p. Burger Péter: Debrecen város vízvezetéke és csatornázása kérdéseinek ismertetése és méltatása. Debrecen, Városi könvny. 42 p. Csatáry Lajos: A vasúti egészségügy kézikönyve. Bp., Pleifer Ferdinánd. 246 p. Kájlinger Mihály: Tanulmányok. I. A tifusz 1904-ben. + II. Városok egészségének fejlődése. Bpest, 1905.»Pátria«r.-t. kvny. 29 p. (Klny. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből) Máday Izidor: Adatok az alkoholizmus kérdésének ismertetéséhez. Bp., Kilán Fr. utóda biz. IV, 187 p. Markusovszky Lajos válogatott munkái. Összegyűjt. és sajtó alá rend.: Marikovszky György. Bp., Orvosi Könyvkiadó Társulat. 320 p. (Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 92.) A kötet közli az Országos Közegészségi Tanácsban és az Országos Közegészségi Egyesületben elmondott beszédeit. Pándy Kálmán: Gondoskodás az elmebetegekről más államokban és nálunk. Gyula, Pfeifer Ferd. bizom. VIII, 449 p. Wiesinger Frigyes: A községek teendője a közegészségügy terén. Bp., Dolenecz József. 81 p. (Gyakorlati közigazgatási könyvtár és döntvénytár V.) A munkás-betegsegélyezési törvény módosítása köt. Bp., Athenaeum r.-t. ny. 756, 554p. I. köt.: Hazai anyag rész: 1. Joganyag. 2. Kivánságok és javaslatok. 3. Statisztika; II. köt.: Külföldi anyag. Az évi október 23-án és 24-én Budapesten tartott harmadik orsz. elmeorvosi értekezlet munkálatai. Szerk.: Epstein László. Bp., Schmidl Sándor kvny. 4, 245 p Fábry Sándor: A közegészségügy reformjáról. Kiadja a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Központi Választmánya. Bp., Franklin-Társulat ny. 16 p. Grósz Menyhért: A tuberculosis elleni küzdelem módja. Nagyvárad, Sonnenfeld Adolf kvny. 111, 1 p. Kovách Aladár: A vízbe esettek kimentése és felélesztése. 8 ábrával. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 31 p. Liebermann Leó: A közegészségügy és az iskolaorvosi intézmény jövője. Bp., Franklin- Társulat ny. 13 p. (Klny az Egészségből) Podhraczky Rezső: Közegészségügyi és philantrophiai ügyek közigazg. joga. Nagyvárad, Láng József ny. 64 p.

15 Reisz Mór: Az évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről és a reá vonatkozó törvények, miniszteri, birósági és egyéb hatósági rendeletek, határozatok, itéletek és döntvények rendszeres gyüjteménye. 2. kiad. Zólyom, Nagel Ottó biz. 238 p. (3. kiad.: Zólyom, 1910) Ruffy Pál: Az állami gyermekvédelemről. Bp., Franklin-Társulat ny. 52 p. (A Magyarországi nőegyesületek szövetsége II.) Szentkirályi Sándor: Az elmebetegek körüli eljárás. Községi jegyzők részére írta. 2. kiad. Nagykároly, Manyák és Tóth. 174 p. Szentkirályi Sándor: Az ideg- és elmebetegség felismerése, valamint az ideg- és elmebetegek körüli eljárás. Községi jegyzők, községi elöljárók, csendőrség, ügyvédek, lelkészek és tanítók, részére. 2. kiad. Szatmár, Lővy Miksa biz. 190 p. Wein Dezső: Nemzeti kulturánk és a testi nevelés. Bp., Franklin-Társulat ny. 8 p Babarci Schwartzer Ottó: A gyermek lelki világából. Bp., Franklin-Társulat. 109 p. (Egészség könyvtára II.) Boroviczény Nándor: A szocziális tevékenység kézikönyve. Bp., Szent István-Társulat biz. VII, 400 p. Elischer Gyula: Az anyaság higiénája. Bp., Franklin-Társulat. 104 p. (Egészség könyvtára I.) Gál Lajos: Beteg igazságügy. Bp., Deutsch Zs. és Társa. 41 p. Hugonnay Vilma: A nőmint háziorvos. Az egészség ápolásának kézikönyve, különös tekintettel a női és gyermekbetegségekre, valamint a szülészetre és gyermekápolásra. Dr. Fischer- Dückelmann Anna nyomán 463 képpel, 32 színes táblával és műmelléklettel, a gyermek testének szétszedhetőbonctani képével köt. Bp., Minerva r.-t. VIII, 447 p.; 314 p. (2. kiad.: Bp., 1929) Maszák Elemér, dr. A tuberkulózis. Bp., Franklin-Társulat. (Egészség könyvtára IV.) Pach Henrik: Magyar munkásegészségügy. Előszó: Koiss Géza és J. Péterffy Zoltán. Bp., BenkőGyula biz. 238 p. Pávai Vajna Gábor: Pozsony szab. kir. város közegészségügyének fejlődése Pozsony, Angermayer K. ny. 142 p. Szegedy-Maszák Elemér: Ipari egészségügyünk jelen állása. Bp., Athenaeum ny. r. t. 92 p. (Klny. a M. k. iparfelügyelők tevékenysége c. műből) Torday Ferenc: Állami gyermekvédelmünk. Bp., Kilin F. utóda biz. V, 50 p. Tóth Imre: Az alkalmazott hygiene a bányászat és kohászatnál. Selmecbánya, Joerges A. özv. 21 p. Turán Bódog: Orvosi szervezkedési törekvések nálunk és a külföldön. Bp., Országos Közp. Községi ny. r. t. 93 p. Vámossy Zoltán: A mérgezésekről. A nagyközönség számára. Bp., Franklin-Társulat. 160 p., 2 t. (Egészség könyvtára III.) Weltner Jakab beszéde az július hó 27-én tartott népgyűlésen. Betegsegélyezés, balesetbiztosítás az XIX. t.-c. és az alapszabályok nyomán. Bp., Világosság. 31 p.

16 1908 Bókay János: A gyermekről. Bp., Franklin-Társulat. 103 p. (Egészség könyvtára V.) Forbát Tivadar: Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez. Bp., Orsz. Szegényügyi Egyesület. 183, II p. Grawitz Ede: A mindennapi élet egészségtana. Bp., Légrády testvérek. 148 p. (Egészségápolás könyvtára V.) Kovách Aladár: A jégből mentés teknikája. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 10 p. Okolicsányi-Kuthy Dezső: A gümőkór. A nagy népbetegség természetének jelentőségének és az ellene való védekezés módjainak részletes népszerűismertetése. (Gümőkór Tuberkolózis, tüdővész. A tüdőgümőkórja.) A művelt magyar közönség vezérfonala a tuberkolóziskérdésben. 392 a szöveg közé nyomtatott képpel. Bp., Társadalmi Múzeum. VIII, 366 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai. 3.) Pándy Kálmán: A szeszes italokról és nemi betegségekről. A magyar korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének megbízásából. Bp., Franklin-Társulat kvny. 112 p. Schäffer Oszkár: Fiatal anyák és nők egészségtana. Bp., Légrády testvérek. 124 p. (Egészségápolás könyvtára XIII.) Trumpp József: Egészségápolás a gyermekkorban. Bp., Légrády testvérek. 124 p. (Egészségápolás könyvtára VI.) Tüdős Kálmán: A tisztátalan és hamisított tej ártalmairól s azok megelőzéséről. Debrecen, Városi kvny. 20 p Babarczi-Schwartzer Ottó (szerk.): A közegészségügyi törvény 1. részének I XII. fejez. Bp., Grill. XXXV, 667 p.; A közegészségügyi törvény 1. részének XIII XVI. fejezete és 2. része. Az orvos közreműködése az igazságszolgáltatásban. Közjótékonysági ügy. (Gyermekvédelem.) Bp., Grill. LX, 548 p.; A kolera elleni védekezés. Pótfüzet a Közegészségügyi Törvénytár Közegészségügyi kötetéhez. Bp., Grill. 77 p. Barsi Jenő: A magyar orvosok eloszlása és az ország egészsége. Bp., Községi könyvny. 78 p. Budapest orvosi útmutatója. Dr. Thirring Gusztáv»Budapest közegészségügyi és közművelődési viszonyai «címűmunkája felhasználásával a XVI. Nemzetközi Orvosi Congressus tagjai számára szerkesztette dr. György Tibor. Bp., Franklin-Társulat ny. VIII, 283 p. Megjelent német, francia és angol nyelven is, s a kongresszus tagjai ingyen kapták. Hammer Dezső: Budapest Székesfőváros Központi FertőtlenítőIntézetéről. Bp., Szfővárosi házi-nyomda. 13 p. Kovách Aladár: A budapesti önkéntes mentő-egyesület. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 71 p., 2 t. Pach Henrik: A Társadalmi Múzeum és a közegészségügy fejlesztése. Bp., Pesti Lloyd- Társulat ny. 11 p. (Klny. az Orvosi Hetilapból) Rubner Miksa: A tápanyagok és a táplálkozás tana. Bp., Légrády testvérek. 142 p. (Egészségápolás könyvtára XVI.)

17 1910 Deutsch Ernő: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiéne köréből rész. Bp., Társadalmi Múzeum. 113, 69 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 10., 15.) Edelmann Menyhért: Küzdelem a csecsemő-halálozás ellen. Javaslatok. Nagyvárad, Láng József kvny. 24 p. Halász Ferenc: Közoktatás. Művészet. I. köt. Kisdedóvás, népoktatás. (Elemi népiskolák. Felső népiskolák és polgári iskolák. Tanítóképzés. Gyógypedagogiai intézetek. Népiskolai egészségügy. Népiskolai ifjúsági könyvtárak. Magyar iskolai helyesírás. Ifjúsági egyesületek. Naszódvidéki iskolák.) Bp., Grill. XXX, 1069 p. Máday Andor. A törvényes munkásvédelem nemzetközi szabályozása. Bp., Társadalmi Múzeum. 48 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 7.) Máthé Gábor: A csecsemővédelem. Kassa, Vitéz A. 32 p. Orth János: Az egészségápolás feladata, célja és rendeltetése. Bp., Légrády testvérek. 100 p. (Egészségápolás könyvtára XVIII.) Pirovits Aladár: Budapest csatornázása. Bp., Műszaki irodalom és ny. r.-t. 56 p. Rigler Gusztáv: Közegészségtan és fertőzőbetegségek. Orvosok, gyógyszerészek, épitészek és közigazgatási tisztviselők számára köt. Kolozsvár, Saját kiad. 860, 354 p. Schottelius Miksa: Bakteriumok, fertőzőbetegségek és az ellenük folytatott küzdelem. Orvosoknak, állatorvosoknak, orvosnövendékeknek és a művelt közönségnek. Bp., Légrády testvérek. 287 p. (Egészségápolás könyvtára XXIII.) Stein Fülöp: Az alkoholkérdés mai állásáról. Bp., Társadalmi Múzeum. 73 p. (Társadalmi Múzeum kiadványa 6.) 1911 A községek egészségügyi szolgálatának új rendje. Az 1876:XVII. t.-c. II. rész I. fejezetének (közegészségügyi szolgálat a községeknél) módosításáról szóló 1908:XXVIII. T.-c. magyarázata. Összeáll. és a magyarázatokat írta: Kampis János. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt. XV, 231 p. Bucsányi Gyula: Természetes élet- és gyógymód. Bp., Légrády. 237 [5] p. (4. kiad.: Bp., Novák. 318 p.) Falta Marcel: Védekezés a trachoma ellen. Kivonat a szegedi Iparos-munkásoknak tartott előadásaiból. Kiadja az iparos-munkások képzésére alakult bizottság. Bp., Goldschmied Lipót. 19, 1 p. Feleki Béla: A pártfogó ügy. (Patronázs.) Az elhagyott és az erkölcsi veszélyben forgó gyermekek és fiatalkorúak társadalmi és hatósági védelme. Bp., Singer Wolfner. 60 p. (Az Országos IsmeretterjesztőTársulat kiadványai 1.) Gerlóczy Zsigmond. A fertőző betegségek és az iskola különös tekintettel az iskolaorvos működésére. Bp., Franklin. 35 p. (Klny. Egészségből) Gerlóczy Zsigmond: Visszapillantás az Orsz. Közegészségügyi Egyesület multjára. Beszéd az évi közgyűlésen. Bp., Franklin. 36 p. (Klny. az Egészségből) Holitscher Arnold: Az állam jelenlegi feladatai az alkoholellenes küzdelemben. Bp., Társadalmi Múzeum. 20 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 14.)

18 Húsvizsgálók törvénykönyve. A húsvizsgálatra vonatkozó és ezzel kapcsolatos törvények, rendeletek és elvi határozatok. Összeáll.: Fokányi László. Bp., Franklin. VIII, 165[2]p. Juba Adolf: Az iskolaorvosi intézmény Magyarországon. Negyedévszázados fennállása alkalmából. Bp., Brózsa Ottó Könyvnyomdája. 98 p. (Klny. a Klinikai füzetekből) 1912 Deutsch Ernő: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiene köréből füz. Bp., Posner. 111, 69 p. Kőszeghy József. A városok tisztogatásáról és a városi hulladékok kezeléséről, különös tekintettel Nagyvárad város szükségleteire. Nagyvárad, Sonnenfeld A. 136 [2] p., 8 t. Spitzer István: Szegényügyi kérdések. Bp., Orsz. Közp. Közs. ny. 29 p. Szántó Menyhért: Tájékoztató a veszprémi aug án rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 46 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 18.) 1913 Erős János: Közegészségügy, kultúra és alkoholizmus. Szerencs, Simon J. 16 p. Forbáth Imre. Marosvásárhely csatornázása. Bp., Szerző. 24 p., 1 t. Kovács Bertalan: A csecsemőápolásáról és táplálásáról. Nagyvárad, SebőJ. 21 p. Okolicsányi-Kuthy Dezső: A tüdővész elleni védekezés vezérfonala. A népoktatás céljaira. Bp., Lampel. 68 p. (Néptanítók könyvtára 48.) Szántó Menyhért: Tájékoztató a Kolozsvárott máj. 1-től jún. 1-ig rendezett nép- és egészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 94 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 20.) Szántó Menyhért: Győrött aug. 12-szept. 10-ig rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 97, [1] p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 21.) 1914 Androvich Sándor: A közegészségügy tartós sikerűállamosításának vezérelve. Bp., Orsz. közp. közs. ny. 14 p. (Klny. a Közegészs. kalauz tud. közleményeiből) Darvasy Károly: Budapest csatornázása. 23 ábrával. Bp., Pátria. Kilián biz. 137 p. (Klny. az ÉpítőIparból) Fenyvessy Béla: A városi szennyvizek tisztításáról. Bp., Franklin. pp (Klny. az Orvosképzésből) Korányi Sándor: A tuberkulózis elleni küzdelem módszerei. Magyaróvár, Tuberkulózis elleni védekezőmosonvárm. egyes. 11 p. Magyar orvosi és közegészségügyi címtár Kiadja az Orsz. Orvosszövetség. Bp., Pesti Lloyd. 260 p.

19 Szántó Menyhért: Tájékoztató a Magyaróvárott febr ig rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 35, [1] p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 24.) Védekezzünk a kolera ellen. Csáktornya, Fischel F. 8 p A magyar rokkant-oktatás. A M[agyar]Kir[ályi] Rokkantügyi Hivatal rokkant-iskoláinak ismertetése. Bp., Társadalmi Múzeum. 43 p. (A Társadalmi Múzeum Kiadványai) Fock Ede: Budapest általános csatornázása. Bp., [Ny. n.] 15 p. (Klny. a Független Budapestből) Szana Sándor: A magyar gyermekhalandóság értékelése s a védelem alapelvei. Bp., Pesti Lloyd. 18 p. Szántó Menyhért: Küzdelem a népbetegségek ellen. Bp., Társadalmi Múzeum. 14 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 29.) Weiss Emil: A háború és a venereás betegségek elleni védekezés közegészségügyi és katonavédelmi szempontból. Bp., Brózsa O. kny. 44 p. (Klny. a Klinikai Füzetekből) 1916 Apponyi Albert Sándor János: Az anya- és csecsemővédelem a képviselőházban. Beszéd és válasz. Bp., Pfeifer biz. 38 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 6.) Edelmann Richard: Húshygiéne. Bp., M. Országos Állatorvos Egyes. 448 p., 4 t. (Állatorvosi kézi könyvtár 20.) Friedrich Vilmos: A tuberkulózis és az ellene való védekezés. Bp., Népszava. 32 p. Juba Adolf: A csecsemő- és gyermekgondozás tanának terjesztése a népoktatási intézetekben. Bp., Pfeifer biz. 11 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 3.) Szana Sándor: Irányeszmék a magyar népesedési politikához. Bp., Pesti Lloyd. 35 p. Szokola Leo: Csecsemő- és gyermekvédelem a polgári törvénykönyv javaslatában. Bp., Pfeifer biz. 20 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 7.) Szundy Károly: Az elsőesztendő. Ismertetés és tanulmány a Magyar Vöröskereszt-Egylet háború alatti működéséről. Bp., Szerző. 233, [3] p., 2 t Az anya- és csecsemővédők vezérfonala. Bp., Pfeifer biz. VII, 194 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 10.) Az anyasági biztosítás. A Stefánia kérvénye a képviselőházhoz. Bp., Pfeifer biz. 22 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 12.) Berend Miklós: A tanitás szerepe a csecsemővédelemben és egy javaslat a dajkakérdés megoldásáról. Bp., Pfeifer biz. 27 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 15.) Darvasy Károly: Óbuda új csatornázása és szivattyútelepe. Bp., Pátria. 52 p., 2 t. (Klny. az ÉpítőIparból)

20 Goldzieher Miksa: Magyarország közegészségügyének reformja. Bp., Pápai E. Benkőbiz. 60 p. (Klny. az Egészségből) Korányi Sándor: A tuberkulózis elleni védekezés rendszere. Bp., Budapesti Hirlap ny. 22 p. (A tuberkulózis elleni küzdelem országos bizottsága kiadványai 12.) Marberger Sándor: Hogyan védekezzünk a tuberkulózis vagy gümőkór ellen? A tüdőbaj otthoni szanatóriumszerűgyógykezelésének módja 2. kiad. Bp., Athenaeum. 232 p. Nékám Lajos. A nemi betegségek szociális kihatása és leküzdése. Bp., Franklin. pp (Klny. az Orvosképzésből) Petri Pál: A magyar hadigondozás történetének vázlata. Bp., Országos Hadigondozó Hivatal. 49, [1] p. Szana Sándor: Anyaságbiztosítás vagy népbiztosítás. Bp., Franklin. 12 p A csecsemőtáplálása. Bp., Pfeifer biz. 27 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 21.) Csatáry (Grósz) Lajos Tóth Lajos: Az Országos Közegészségi Tanács ötvenéves működése Bp., Franklin. 125 [1] p., 1 t. Fejérváry [Imréné] Szilassy Laura: Egyéni népgondozás. Bp., Társadalmi Múzeum. 19 p. (Társadalmi Múzeum kiadványai 37.) Hoffmann Géza: Egészséges magyar családnak soha magva ne szakadjon. Bp., Társadalmi Múzeum. 10 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 40.) Juba Adolf: Az egészségtan alapvonalai. A m. kir. belügyminiszter évi sz. rendeletével a hivatásos anyag- és csecsemővédőnők számára megállapított tankönyv. Bp., Pfeifer biz. XI, 84 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 20.) Madzsar József: A szoptatódajkakérdés. Bp., Pfeifer biz. 29 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 18.) Tauffer Vilmos: Az anya- és csecsemővédelem szervezete. Bp., Pfeifer biz. 21 p. (Stefánia- Szövetség kiadványai 17.) Türk Szilárd: Aktuális problémák a közegészségügyi és szociális kérdések rendezéséről. Igló, Szepesi Lapok. 91 p. Zerwer Antónia: A csecsemőápolás abc-je. Bókay János előszavával. Bp., Pfeifer biz. 63 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 19.) 1919 Bucsányi Gyula: A gyermekek természetes élet- és gyógymódja. Bp., Légrády. 228, [4] p. (2. kiad.: Bp., 1938) 1920 Győry Tibor: A proletárdiktatúra a közegészségügy terén. Hivatalos adatok alapján. Bp., Pesti kny. Kilián biz. 63 p. Rétháti Kövér Helén: Könyv a csecsemőről és az anyáról. A csecsemő- és anyavédelem

Magyarország közegészségügye témakörében megjelent fıbb kiadványok (1876 1944)

Magyarország közegészségügye témakörében megjelent fıbb kiadványok (1876 1944) Magyarország közegészségügye témakörében megjelent fıbb kiadványok (1876 1944) Összeállította: Gazda István és Sipos Ágnes 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1 Országos Orvosi és Közegészségügyi Congressus (1885) A megnyitót Markusovszky Lajos tartotta. Az elsőszakosztályban Láng Lajos a magyarországi gyermekhalandóság adatait

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK A szervezetek, intézmények, egyesületek alapításuk időrendjében 1 1868. Országos Közegészségi Tanács új szervezeti keretét az 1936. évi IX. tc. 15. -a alakította ki,

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20.

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20. Magyarországi főtörvényszék ítéleteinek gyűjteménye a mostani időig : a különböző tárgyak szerint rendezve, a jog közelebbi átalakulásaihoz alkalmazva, s a bennök kifejtett jogelveket megismertetve : bírák,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához)

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Az 1938. évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Parlamenti irományok és naplók 1. Törvényjavaslat a társadalmi

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

Pataki Jenő irodalmi munkássága

Pataki Jenő irodalmi munkássága Pataki Jenő irodalmi munkássága Összeállította: Perjámosi Sándor Pataki Jenő munkássága elsősorban az orvostörténelemre koncentrálódott, de különböző lapokban, más jellegű, olykor aktuális kérdéseket felvető

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954)

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) a/ Általános iratok 1945-1950 (-1951) 13,27 ifm b/ Óvodaügyi iratok (1942-)1945-1949 2,98 ifm c/ Vegyes nyilvántartások

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő Testület szeptember 27-i ülésére. Tisztelt Képviselő Testület!

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő Testület szeptember 27-i ülésére. Tisztelt Képviselő Testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő Testület 2012. szeptember 27-i ülésére

Részletesebben

2014. június 17. Törvények, Adattárak, címtárak; Levéltári forrás; Lexikonok; Útikönyvek

2014. június 17. Törvények, Adattárak, címtárak; Levéltári forrás; Lexikonok; Útikönyvek 2014. június 17. Törvények, Adattárak, címtárak; Levéltári forrás; Lexikonok; Útikönyvek Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák Megyeri Úti Általános Iskola 1044 Bp., Megyeri út 20. 230 30 71 védőnő: Fedorszki Andrea rendelési idő: hétfő,

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint ÉRKEZETT INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉNY MEGYÉJE SZAKKÉPESÍTÉS KÉPZÉS

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sorszám Leltári szám Település Téma 1 2015.1.1. Sátoraljaújhe Látkép 2 2015.1.2. Sátoraljaújhe Látkép 3 2015.1.3. Sátoraljaújhe Látkép 4 2015.1.4. Sátoraljaújhe Látkép 5 2015.1.5. Sátoraljaújhe Látkép

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Alapkutatások a magyar közegészségügy történetéből Vezetőkutató: dr. Kapronczay Károly Kutatási időszak: 2005.01.01. 2008.12.31. A kutatás célja az volt, hogy a közegészségügy történetére

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/ A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon Pukánszky Béla Szegedi Tudományegyetem Kétféle pedagógus szakma A felvilágosodás retorikája az alsóbb és felsőbb rétegek iskoláztatásáról. Kétféle pedagógus-szakma,

Részletesebben

A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152

A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152 Antall József Kapronczay Károly A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152 A magyar szabadságharc leverése után az ország egész területén bevezetett katonai közigazgatás felszámolta

Részletesebben