A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK ( ) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1"

Átírás

1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK ( ) Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain tartott elméleti előadások vezérfonala. Különösen tornatanitók használatára. Bp., Légrády testv. III, 80 p. Oláh Gyula: Magyarország közegészségügyi statisztikája. I. köt. 1. füz. (Az egészségügyi személyzet és a gyógyszertárak statisztikája Magyarországon.) Hivatalos adatok alapján. Bp., Zilahy S. biz. 480 p. Schermann Adolf: Test- és egészségtan képezdék, polgári iskolák, tanitók és szülők számára. Bp., Kilián Fr. biz. IV. 191 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1879) Torday Ferenc: Az ember-boncztan, élettan és életrendtan rövid kivonatban tornatanitók számára. Bp., Franklin-társ. biz. IV, 116 p. Tóth József: Népszerű egészségtan összefüggésben és embertannal. Vezérkönyvül néptanitók számára. Az»egri főegyházmegye róm. kath. tanitó-egylet«választmánya által jutalomra méltatott pályamű. Székesfehérvár, Klökner. 112 p. Wittmann Lázár: A gyermekápolás rövid kézikönyve tekintettel a hazai viszonyokra. Bp., Franklin-társ. IV, 160 p Barth László: Budapest főváros szegény-ügye. Kiadja a fővárosi szeretetházi egyesület. Bp., Eggenberger biz. 206 p. Fodor József: Az egészséges házról és lakásról. Bp., Természettudományi Társulat. 121 p. (Népszerűtermészettudományi előadások gyűjteménye 5.) Lőrinczi Ferenc: A népszerűegészségtan rövid kézikönyve. Bp., Lampel Róbert. 44 p Cseh Károly: Egészségügyi levelek egy anyához. Bp., Aigner L. biz. XII, 564 p. Szathmáry P. Károly: Utasitás a városi kisdednevelő-óvó intézetek (gyermek- vagy Frőbel-féle kertek) és a falusi óvódák (menhelyek) felállitása és szervezése ügyében. Bp., Athenaeum. 81 p. 1 Forrás: Kapronczay Károly: A magyarországi közegészségügy története Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom. Bp., Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp , (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 58/1.) Megjelents az OTKA T sz. kutatási programja keretében.

2 1879 Fodor József (szerk.): A közegészségügy. Bp., Orsz. Magy. Kir. Statisztikai Hivatal. 85 p. (Hivatalos jelentés a Párizsban 1878-ban tartott egyetemes kiállitásról. Vol. III.) Gerlóczy Gyula Dulácska Géza (szerk.): Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmívelődési leírása köt. Bp., Egyetemi ny. 528 p. 1 t.; 478 p., 1 t.; 164 p. Orvosi kérdésekkel a 2. kötet foglalkozik. Molnár Lajos: Athletikai gyakorlatok. A szövegbe nyomott 143 ábrával. Gr. Esterházy Miksa (Viador) czikkeivel bővítve. Bp., Tettey és tsa. VIII, 307, IV p Péczely Ignác: Útmutatás a szemekbeli kórisme tanulmányozásához. Bp., Aigner. 71, 3 p. (Fölfedezések a természet- s orvosi tudomány terén. Az idült betegségek. 1. füz.) A kötet szerzője az írisz-diagnosztika korai magyarországi híve volt. Gondozásában jelent meg 1887-ben az Iris c. folyóirat. Az e témakörben írt munkáját 1893-ban Stockholmban is kiadták Fodor József: Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg = Mathematikai és természettudományi közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. Vol. XVI. (1881) No. 3. pp ; Vol. XVII. (1881) No. 3. pp Kresz Géza: A tuberculosis és annak pusztitása ellen való védekezés, tekintettel hazánk és a főváros közegészségi viszonyaira. Bp., Aigner L. biz. 56 p. Tersánczky József: A nép orvosa. Egészségügyi intézkedések az egészség előmozditására és megőrzésére, esetleg a háborgatott egészség helyreállitására, az egészség, az orvosrendészet és a kórgyógytan szerint. N.-Kanizsa, Fischel F. XVIII, 470 p. Ziffer Károly: Népszerűorvosi tanácsadó vagy házi lexikon az egészséges és beteg emberről. 460 képpel és 16 ábrás táblával köt. Bp., Mehner. 763 p., 16 t.; 797 p Chyzer Kornél: Magyarország gyógyvizeiről, azok értékéről és értékesítéséről. Előadás, melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók XXII-ik nagygyülésén, Debreczenben évben, az állandó választmány megbizásából tartott. Sátoraljaújhely, Zemplén ny. 32 p. Egészségügyi kalauz, vagyis Magyarország összes orvosai és gyógyszerészeinek statisztikája, czimés névkönyve vármegyék és szab. kir. városok betürendje szerint, magán, vagy hivatali minőség, akadémiai fokozat és lakhely kitüntetésével, valamint az összes hazai kórházak és mindenneműegyéb gyógyintézetek hivatalos kimutatása czim- és fennállási év szerint. Összeáll. és kiad.: Szántó József. Bp., Pfeifer F. biz. 144 p. Lőrinczi Ferenc: Vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén. Orvosok, gyógyszerészek, szülésznők, megyei városi, községi tisztviselők, közegészségügyi bizottsági tagok használatára. Bp., Szerző. 232, VI p. + Lőrinczi Ferenc: Függelék a»vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén«czimü mühez, orvosok, gyógyszerészek, szülésznők,

3 megyei, városi, községi tisztviselők, közegészségügyi bizottsági tagok használatára. Az 1876: XIV. t.-cz. és a vele kapcsolatos kormányrendeletek alapján. Bp., Szerző. 281, V p.; átdolgozott kiadása 1890-ben jelent meg A közegészségügyi közigazgatás kézi könyve címmel. Lőrinczinek, mint a Belügyminisztérium egészségügyi titkárának főszerkesztésében jelent meg a Vezérkönyv -ön túlmenően 1879 és 1898 között a Közegészségügyi Kalauz elnevezésűperiodika is. Magyarország közegészségügye évben. Az 1877-es év második felétől készültek ezek a jelentések, amelyek részben önálló kötetben, részben a magyar kormány működéséről szóló nyomtatott éves jelentések részeként láttak napvilágot. Az elsőkötet 1882-ben került ki a sajtó alól: Tisza Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszter jelentése a törvényhozás mindkét házához az ország közegészségi viszonyaira vonatkozólag az 1877-ik év második felére és az 1878-ik évre. Bp., Pesti Könyvnyomda rt. 469 p. Miklós Ödön: Városok csatornázása a hygienia, mezőgazdaság és technika szempontjából. Bp., Kilián Fr. biz. 26 p. Moritz Friedrich Röll: Az állati járványok, tekintettel az osztrák és német törvényhozásra. Állatorvosok és orvosok számára. Ford. és az állatjárványi magyar törvények- és rendeletekkel bővitette Rózsahegyi Aladár. Bp., Orvoskönyvkiadó-társulat. XI, 488 p. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 40.) Mutschenbacher Béla: Pár szó a fővárosi közegészségügy kérdéséhez. Bp., Aigner L. biz. 24p Farkas Benő: Védekezés a fertőzőjárványos betegségek ellen közegészségügyi szempontból. Komárom, Ziegler K. nyom. 122 p. Kresz Géza: Miként lehetne Budapest fővárosát jó egészséges és megbizható teljes gyermektejjel ellátni. Bp., Szerző. 36 p A közigazgatás és a gazdasági élet. II. rész. Iparügyek. Kereskedelem. Mértékek és sulyok. A közigazgatás és társadalom. Cselédügy. Szegényügy. Gyám és gondnoksági ügyek. Igazságszolgáltatás. Bp., Ráth Mór. 364 p. (Grünwald Béla: A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve. 2. bőv., jav. kiad. III. köt.) A közigazgatás és a személyi élet. A közigazgatás rendszere. Népegészségügy. Közegészségügy. Rendészet. Népiskolai oktatás. Sajtó. Szinházak. Müemlékek. Bp., Ráth Mór. VII, 488 p. (Grünwald Béla: A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve. 2. bőv., jav. kiad. I. köt.) Ecseri Lajos: A munkásbiztosítás kérdése. Bp., Akadémia. 145 p. (Értekezések a nemzetgazdaságtan köréből. Vol. I. No. 6.) Ecseri Lajos: A munkássegélyezés ügye Magyarországon tekintettel a munkásbiztosítás kérdésére. Bp., Akadémia. 172 p. 3 t. Fodor József: A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. Székfoglaló beszéd a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., Akadémia. 23 p. (Értekezések a természettudományok köréből. Vol. XIV. No. 2. Kolligátum 2.)

4 Frim Jakab: A hülyeség és a hülyeintézetek, különös tekintettel Magyarország hülyéire. Segélyszózat a magyar nemzethez a nyomorultak legelhagyottabjai érdekében. Bp., Aigner L. biz. 96 p. Reprint: Bp., Madách Irodalmi Társaság. 137, 2 p., 1 t. Stöhr Ágoston: Lelkipásztorkodási egészségtan, különös tekintettel a közegészségügytanra. A 2. eredeti kiad. után ford. a veszprémi növendékpapság»pázmány-köre« rész. Bp., Pázmánykör. 402, 257 p Bernáth Béla Hegedűs Sándor: A nemzeti tornaegylet alakulása, fejlődése s a tornatanító-képzés történetének rövid ismertetése. Bp., Nemz. tornaegylet. 19 p. Chyzer Kornél: Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei. Az budapesti általános kiállítás egészségügyi országos szakbizottságának megbizásából. S.-A.-Ujhely, Szerző. 132 p. Kresz Géza: A mentés és elsősegély szervezése a fővárosban. Bp., Szerző. 25 p. Kresz Géza: Elsősegély rögtöni baleseteknél az orvos megérkezéséig. Utasitás a vörös kereszt egyletek, rendőrség, hatósági és községi közegek, vasuti, tüzoltó- és gyári személyzet, valamint mindazok számára, kik baleseteknél az elsősegélyt nyujtják. Bp., Grill K. biz. 61p.,1 t. Lendvay Pál: Közegészségügyünk miseriái, különös tekintettel a falvakra. Csepreg, Szerző. 28 p. Müller Kálmán (összeáll.): Az évi országos orvosi és közegészségügyi congressus tárgyalásai. Bp., Athenaeum. 468 p. Nendtvich Károly: Magyarország ásványvizei. Bp., Akadémia. 16 p. (Értekezések a természettudományok köréből. Vol. XV. No. 11.) Szilvássy János: Közegészségügyi szolgálat a községeknél és törvényhatóságoknál gyakorlati utmutatásokkal ellátva, törvényhatósági, községi és körorvosok számára. Bp., Grimm G. 159 p Chyzer Kornél: Közegészségi bajaink összefüggése természettudományi ismereteink hiányosságával. Sátoraljaújhely, Szerzőkiad. 23 p. Feleki Hugó: A divat befolyása az egészségre. Székesfehérvár, Singer és Wolfner bizom. Bpesten. 30 p. Fodor József: Egészségtan a középiskolák felsőosztályai számára, valamint magánhasználatra. Bp., Lampel Róbert. 192 p. (2. kiad.: Bp., Lampel. 206 p.) Az egészségtan 1882-ben vált a középiskolákban önálló tantárggyá, 1887-től pedig bevezetik az iskolaorvos-egészségtantanári intézményt, de az iskolaorvosok képzésére már 1885-től tanfolyamokat szerveztek az egyetem közegészségtani intézetében. Kresz Géza: Állitsunk fertőtlenitőintézeteket a kolera s egyéb ragályos kórok terjedésének meggátlására. Bp., Légrády Testvérek. 16 p. Schuschny Henrik: A csecsemőápolása. Orvosi tanácsok. Bp., Singer és Wolfner. 16 p.

5 1887 A vízvezeték és a csatornázás kérdése Aradon. Arad, Bettelheim Testvérek. 66 p., 5 t. Gallik Géza: Útmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi cikkek orvosrendőri vizsgálatára. Orvosok, gyógyszerészek, rendőrhatósági közegek s kereskedők számára. 2. teljesen átdolg. s bőv. kiad. Kassa, Koczányi és Vitéz biz. X, 354, IX p., 1 t. (1. kiad.: Sátoraljaújhely, Kállay. 184 p., 1 t.) Közegészségügyi törvényünk a gyakorlatban. Saját tapasztalati után megírta dr. Paracelcus Redivivus. Szeged, Várnai L. könyvny. 84 p. Kresz Géza: A VI. nemzetközi közegészségügyi és demografiai kongresszus kritikai méltatása. Bp., Pallas r.-t. könyvny. 40 p évi VII. törvénycikk az állategészségügy rendezéséről. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Azary Ákos. Bp., Ráth Mór. II, 53 p. Budapest főváros törvényhatósága által alkotott szabályrendeletek, szabályzatok és utasitások gyüjteménye. II. rész. VIII XVI. csop. Bp., Ifj. Nagel Ottó bizom. 481 p. Benne: 11. Csatornázási és vizvezetéki; 14. Közegészségügy; 15. Köztisztaság. Fanzler Lajos: Egészségtan. A legujabb tanterv szerint a polg. és felsőbb leányiskolák számára, valamint a magánhasználatra. Bp., Pfeifer Ferd. 76 p. Moravcsik ErnőEmil: A gyakorlati elmekórtan vázlata, különös tekintettel az elmebetegekre vonatkozó hazai törvényeinkre s miniszteri rendeletekre. Bp., Franklin-Társulat. XII, 200 p. (2. bőv. kiad.: Bp., Franklin-Társulat. 542 p. Szontagh Ábrahám: A nemzeti tornaegylet keletkezésének története. Bp., Nemzeti Tornaegylet. 41 p. Wein János: Emlékirat a fővárosi végleges vízműtárgyában, mint felelet a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályának jelentésére. Bp., Pesti könyvny. r.-társ. 49 p Almási Balogh Tihamér: Magán-egészségtan. (Diätetika.) Vezérfonal leányiskolák, polgári leányiskolák és tanitónő-képzők számára. Bp., Grill Károly bizom. 157 p. (2. kiad.: Bp., 1890.; 3. kiad.: Bp., 1900) Berger Ignác: A csecsemőtápláltatásáról és azon káros hatásokról, melyek a nőre háromolhatnak, ha az nem szoptat, habár egészsége azt megengedhetné. Népszerűdolgozat gondos anyák számára. Bp., Lampel Róbert. 29 p. Csapodi István Gerlóczy Zsigmond: Egészségtan polgári és felsőbb leányiskolák számára. Bp., Lampel R. 115 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1893.; 3. kiad.: Bp., 1895., 4. kiad.: Bp., 1897.; 5. kiad.: Bp., 1898) Dubravszky Róbert: A magyar közigazgatás szervezete és az állategészség-rendőri igazgatás. Bp., M. kir. földmivelési miniszterium. VIII, 263 p.

6 Előadások. Az iskolai egészségügy köréből. Tartották: Rigler Gusztáv, Schuschny Henrik, Steiner Samu és Waldmann Fülöp. Bp., Pesti Llyod-társulat könyvny. 91 p. Oláh Gusztáv: Az elmebeteg-ápolás, különös tekintettel Magyarország elmebetegség-ügyére. Közalkalmazásban levőorvosok számára. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. 125 p. Oláh Gyula: Magyarország közegészségügyi viszonyairól. Bp., Pallas. 277 p. Vizkurám. 30 esztendőnél tovább próbálva és irva, a betegségek és az egészség föntartására. Kneipp Sebestyén után Huszár Károly. Bp., Szüts és Társa biz. VIII, 413 p. Több kiadásban is megjelent Almási Balogh Tihamér: Egészségtan. Vezérfonal elemi iskolák számára. Bp., Franklin- Társulat. 64 p. (2. kiad.: Bp., 1899) Bock, K. E.: Az egészséges és a beteg ember. A magyar közönség számára átdolgozta Faragó Gyula. Bp., Légrády Testvérek. 207 p. Csapodi István Gerlóczy Zsigmond: Egészségtan népiskolák számára. Bp., Lampel R. 52 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1891.; 3. jav. kiad.: Bp., 1895) Ehrenreich Lajos: A malaria betegségek kórtani, oktani, gyógytani szempontból, különös tekintettel Magyarországra. Bp., Grimm Gusztáv. 132 p. Feuer Náthán: Trachoma-utmutató. A trachoma elleni hatósági eljárás, az erre vonatkozó körrendeletek és a trachoma kór- és gyógytana kapcsán. Hatóságok és orvosok számára. Bp., Ifj. Nagel Ottó bizom. 84 p. (2. bőv. kiad.: Bp., 1894.; 3. kiad.: Bp., 1898) Kun Tamás: Magyarország közegészségügyi közigazgatásáról. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 44 p. (Klny. a Közegészségügyi Szemléből) Lőrinczi Ferenc: A közegészségügyi közigazgatás kézi könyve. Orvosok, gyógyszerészek, szülésznők, törvényhatósági és községi tisztviselők használatára. Bp., Szerzőkiad. 319 p. (2. kiad.: Bp., 1891.; 3. kiad.: Bp., 1892) 1891 Az orvosi mentés kézikönyve. Kiadta: A Mentők Lapja szerkesztősége. Bp., Pfeifer Ferdinánd. XX, 273 p. Dumtsa Sándor: Az emberi ürülékek egészségügyi és gazdasági szempontból, különös tekintettel a turfára, mint alkalmas lekötőszerre, valamint a magyarországi városok észszerűtisztitására szolgáló eszközök és módok. Miskolc, Förster Rezsőkönyvny. 76 p. Fekete Gyula: Az iszákosság, annak befolyása a társadalom életrendjére és az ellen való védelem irányelvei. A Magyar Tudományos Akadémia által Sztrokay-dijjal jutalmazott pályamű. Bp., Eggenberger bizom. 244 p. Feleki Hugó: A prostitutio és pusztitásai ellen való védekezés. Bp., Neumayer Ede könyvny. 24 p. Gerlóczy Gyula: A közegészségügy szerepe a nemzetgazdaságban. Bp., Lampel Róbert. 27 p. Kneipp Sebestyén: Gyermekápolás egészséges és beteg napokban. Javaslatok. Magyarul irta és kiadta Huszár Károly. Sz.-Fehérvár, Klökner Péter. 227 p. Oláh Gyula: A községnek feladatai a közegészségügyi szolgálat terén. A községi előljáróságok, a

7 községi és körorvosok, valamint az egészségügyi hatóságok használatára. Bp., Grill Károly. 310 p. (2. bőv. kiad.: Bp., 1896) Tóth Lajos: Mentő-eljárások mérgezések eseteiben. Bpp., Országgyülési Értesítőkő- és könyvny. 38 p. (Klny. a Mentők Lapjából) 1892 Bodnár Sándor: Védekezés a cholera ellen. Bp., Dobrowsky és Franke. 35 p. Kovách Aladár: Az elsősegélynyujtás kézikönyve. 2. kiad. 29 ábrával. Bp., Dobrowsky és Franke. 119 p. Kresz Géza: A kolera és az ellene való védekezés. Bp., Dobrowsky és Franke. 52 p. Oláh Gyula: A fertőtlenités kolera idejében. Orvosok, hatóságok, községi elöljáróságok és a kolera ellen okszerűen védekezni akaró közönség használatára. Bp., Athenaeum. 79 p. (2. kiad.: Bp., 1893) Oláh Gyula: A kolera és a kolera elleni védekezés. A nagy közönség és a nép használatára. Bp., Athenaeum. 55 p Csatáry (Grósz) Lajos: Az országos közegészségi tanács 25 évi története Bp., Országgyülési Értesitőkönyvny. 78 p. Benne a Balassa, Jendrassik, Korányi és Markusovszky által 1868-ban megfogalmazott Emlékirat a közegészségi és orvosi ügy rendezése tárgyában. Cséri János: Budapest fő- és székváros prostitutio-ügye. = Klinikai Füzetek 3 (1893) pp Novák Endre: A közegészségügy mint közgazdasági tényezőaz államéletben. 2. kiad. Ungvár, Dobrowsky és Franke (Bp.). VIII, 206 p. Ráth Zoltán: Népünk korviszonyai és halálozási statisztikánk. Bp., Pesti Könyvnyomda. 162, III p. Szendeffy Aladár: Hogyan védekezzünk a difteritisz ellen? Oktatás a nép számára. Bp., Dobrowsky és Franke. 26 p Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. I. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. XXVIII, 919 p. (I. köt. 2. bőv. kiad.: Bp., Uo. XXXI, 995 p.; 3. bőv. kiad.: Bp., Uo. 768 p.); Pótfüzet az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye elsőkiadásához Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. 216 p.; Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. II. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. 816 p.; II. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Grill. 601 p.; IV. köt Összeáll.: Chyzer Kornél, Kampis János. Bp., Eggenberger Franke. 773 p. Folytatását lásd: 1928-nál Atzél Elemér összeállításában! Bodnár Sándor: Egészségtan, mesékkel és elbeszélésekkel, népiskolai használatra. Bp., Grill K. 124 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1898)

8 Budapest közegészségügyi és közművelődési viszonyai. A VIII. nemzetközi és demografiai congresszus alkalmából írta Thirring Gusztáv. Függelékül: Budapesti kalauz. Magyar és francia nyelven. 14 képpel, 1 térképpel. Bp., Pesti könyvny. r.-társ. 239 p. Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének állandó központi választmánya által a Poór Imre-féle 100 aranynyal jutalmazott pályamű. Lőcse Bp., p. Kresz Géza: A Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület Bp., Pesti Könyvny. 47, [1] p. Preysz Kornél: Fürdőügyünk haladása 1893-ban. Belügyminiszteri intézkedések. Ásványvizforrások. Gyógyfürdők. Foralmuk 1893-ban. Következtetések. Fürdőstatisztika. Ásványviz-elemzések. A balneologiai egyesület. Utazási ösztöndíj. Fürdőirodalmi könyvtár. Fürdőink vendégforgalmának fejlődése 1876 óta. Bp., Eggenberger. 66 p. Rigler Gusztáv:. Az egészségtani vizsgálatok mószerei. Orvosok, orvosnövendékek és gyógyszerészek számára, ugyszintén kézikönyvül a tiszti- és iskolaorvosi vizsgálatra készülőknek. Bp., Eggenberger. XVI, 372 p., 3 t. Schützenberger Endre: Az egészség- és gyógyításügy helyes szervezése községek számára, különös tekintettel a jelen viszonyokra, s az egészségügyi szolgálat államosítására. Négy statisztikai táblázattal. Bp., Dobrowsky és Franke. 63 p. Széll Lajos: Életmentés és egészségtan. Elemi és polgári iskolai tankönyv. Pályamű. Bp., Egyetemi ny. 82 p. (Bőv., Csapody István által átdolg. kiad.: Bp., 1899., több kiadása is megjelent; Kovách Aladár átdolg. kiad: Bp., 1908) 1895 Csukay Sándor: Eljárási utasitás a fertőzőkórok elfojtása és terjedésének meggátlása céljából elrendelt óvó- és gyógyintézkedések végrehajtása tárgyában. Arad, Aradi könyvny. 51 p., 1 t. Gerlóczy Zsigmond (szerk.): Jelenés az szeptember hó 1-től 9-ig Budapesten tartott VIII-ik Nemzetközi Közegészségi és Demografiai Congressusról és annak tudományos munkálatairól köt. Bp., Pesti Könyvnyomda. 325, 773, 512, 638, 543, 504, 768 p. Jellachich István: A fertőzőbetegségek és az ellenök való védekezés. Pécs, Taizs József könyvny. 56, 1 p. Kneipp Sebestyén összegyüjtött előadásai. A betegségekről és azok gyógyitásáról. Számos illusztrációval. A magyar kiadáshoz előszót irt őcs. és kir. Fensége József főherceg. Bp., GerőJ. Imre. 256 p. Konrád Jenő: Az elmekórtan gyakorlatilag fontos tételei, tekintettel a közigazgatásra. Gyakorló és tiszti orvosok számára. Bp., Dobrowsky és Franke. 155 p. Preysz Kornél: A mesterséges ásványvizek, a szikviz s a természetes ásványvizek védelme. Bp., Eggenbeger. 15 p. Thim József: Egészségügyünk jelen viszonyai és a reform. Bp., Dobrowsky és Franke. 66 p.

9 1896 A lelenc-ügy rendezése. Irta és a millenniumi közegészségügyi és orvosügyi kongresszusnak ik évi szeptember hó 15-én tartott ülésén felolvasta Teleki Géza gróf. Bp., Országgyűlési Értesítőkönyvny. r.-t. 21 p. Chyzer Kornél balneologiai munkái. Szerk.: Preysz Kornél. Bp., Eggenberger. VIII, 80 p. Csapodi István: Az országos közegészségügyi egyesület elsőtiz esztendeje. Bp., Franklintárs. könyvny. 20 p. Gärtner Ágoston: A közegészségtan alapvonalai. Orvosnövendék, orvosok, épitészek, mérnökök és közigazgatási hivatalnokok számára. A második bővitett és javitott kiadás után forditotta és jegyzetekkel ellátta dr. Rigler Gusztáv. Bp., Eggenberger. XX, 435 p. Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány-Egyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával. 122 képpel és két szines táblával. Bp., Eggenberger. XXXVI, 1003 p. Mihályfi József: Budapest csatornázása. Bp., Pesti Lloyd ny. pp (Klny. a Természettudományi Közlönyből) Molnár Antal: A közegészségügy és gyógyszerészek reformja. Győr, Győregyházmegye könyvnyomdája. 55 p. Szaplonczay Manó: A közegészségügyi közigazgatásról. Kaposvár, Özv. Jancsovits Gy.-né kvny. 70 p., 1 t. Szvacsina Géza: A siketnémák kolozsvári országos intézetének története a létesítés eszméjének keletkezésétől mostanig terjedőkilenc évéről. Kolozsvár, Ajtai K. Albert könyvny. 107 p. Wallfisch Ferenc: Az egészség megóvása. Népszerűegészségügyi értekezés. Bp., Franklin- Társulat. 79 p Babarczi-Schwartzer Ottó: Közigazgatási elmekórtan. Bp., Franklin. XIV, 608 p. Frank Ödön (szerk.): A millenniumi közegészségi és orvosügyi kongresszus tárgyalásai. Bp., Franklin. 539 p. Hollósy István: Törvényjavaslat tervezet a közegészségügyi rendészet államositásáról. Bp., Ifj. Nagel Ottó. 26 p. M. P. Braidwood: Anyák tanácsadója és utmutatója gyermekeik ápolásánál. Az angol eredeti második kiadása nyomán. Átnézte és előszóval ellátta: Erőss Gyula. Bp., Athenaeum. 145 p. Niedermann Gyula Chyzer Kornél. Védekezés a tüdővész ellen. Bp., Eggenberger. 15 p. Niedermann Gyula Chyzer Kornél: Elmebeteg-ügy, iszákosok menedékhelyei és védekezés a tüdővész ellen. Jelentés, melyet külföldi tanulmányútjukról Perczel Dezső m. kir. belügyminiszter ur őnagyméltóságának benyujtottak. Kiadja a m. kir. belügyminiszterium. Bp., Dobrowsky és Franke. III, 141 p. Nuszer Lajos: A tisztaság az egészség szolgálatában. Fölolvasta a munkácsi társaskör estélyén dec. 5. Munkács, [Ny. n.] 16 p. Oláh Gyula: Az egészségügyi szolgálat a vasútaknál. Bp., Hornyánszky. 255, [1] p.

10 Oláh Gyula: Egészségügyi szolgálat a hajókon. Bp., Hornyánszky. 227, [1] p. Preysz Kornél: A fürdőhelyek kellékei a hygienia szempontjából. Bp., Eggenberger. 7 p. Preysz Kornél: A tuberculosis a közegészségügy szempontjából s annak gyógyítása, tekintettel a hazai fürdőinkre. Bp., Eggenberger. 43 p. Schächter Miksa: Az igazságügyi orvosi tanácsról. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 20 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 132.) Szakolczai Árpád: Magyarország sociális törvényhozása. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 17 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 125.) Thim József: Az egészségügy közigazgatás kézikönyve, különös tekintettel a gyakorlati eljárásra. Hatóságok, községek, hatósági, községi, kör-, pálya-, kórházi, egyleti, magánorvosok, gyógyszerészk, tagintézetek stb. számára. Három határidőnaplóval köt. Bp., Franklin-Társulat. XVI, 558 p., 669 p., 3 t Edelmann Menyhért: Adat Magyarország közegészségügyének jelenkori történetéhez. Egy kuruzsló üzelmei. Nagyvárad, Sonnenfeld A. könyvny. 71 p. Edelmann Menyhért: Az alkoholizmus orvosi, közegészségügyi és nemzetgazdasági szempontból. Nagyvárad, Láng József könyvny. 16 p. F. Farkas Kálmán: A síkterületen fekvőés vízfolyásoktól távol esőhazai városok csatornázása. Bp., Magyar mérnök- és építész-egylet. 72 p. Feuer Náthán: A trachoma (egyiptomi szembaj) az iskolában. Bp., 1898.»Ifjuság és egészség«kiadása. Szent László könyvny. 16 p. Fodor József: A tiszti-orvosi kiképzés és minősités reformja, tekintettel az egészségtudomány és közegészségügy igényeire. Bp., Eggenberger. 66 p. Friedrich Vilmos: A betegsegélyzőpénztárakról. Bp., Pallas r.-t. könyvny. 9 p. Oláh Gusztáv: Az elmebetegek jogvédelméről. Dr. Salgó Jakab felszólalásával. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 18 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 144.) Oláh Gyula: Az utcai burkolat és a közegészségügy. Bp., Europa irod. és nyomdai r.-társ. 16p. Védekezés a tüdővész ellen. Népszerűelőadás. Irta és a magyar orvosok és természetvizsgálók évi augusztus havában Trencsénben tartott nagygyülésében, nemkülönben a pozsonyi orvos-természettudományi társulatnak ugyancsak év november és december havában rendezett népszerűtudományos estélyein előadta Pávai Vajna Gábor. Pozsony, Stampfel Károly. 57 p. Verner László Rosenthal Jenő: Beteg- és rokkantsegélyt a mezei munkásoknak. Emlékirat. Békéscsaba, Corvina-ny. 37 p Az Egri Önkéntes Tűzoltó- és MentőEgyesület 25 éves története Összeáll.: ifj. Simonyi Károly, Langer Aurél. Eger, Egri Nyomda Rt. 119, [1] p., 5 t. Békésy Géza: Egészségtan középiskolák számára és magánhasználatra. Bp., Dobrowsky és Franke. 209 p.

11 Csillag Gyula: A gyermekek alkoholizmusa elleni védekezés törvényhozási és társadalmi szempontból. Bp., Pesti Lloyd-társ. 8 p. (Klny az Orvosi Hetilapból) Falta Marcel: Hogyan óvakodjunk a trahomától, vagyis az egyptomi szemfájástól, és miféle baj az? Szeged, Engel Lajos. 18 p. Fáy Aladár. Közegészségügyi szolgálat a községekben. Bp., Országos közp. községi nyomda Rt. XVII, 128 p. (Közigazgatási Könyvtár. I. évf. 3. sz.) Fazekas Dániel: A közegészségügy és az orvostudomány. Bp., Dobrowsky és Franke. 40 p. Gyermekvédőintézetek Magyarországon. A Budapesten 1899-ben tartott GyermekvédőKongressus alkalmából. Bp., Pesti kvny. 98 p. Hajnal Albert: A tüdővész terjedése és korlátozása. Kiadja az országos közegészségügyi egyesület békésvármegyei osztálya. Gyula, Dobay János könyvny. 11 p. Hegedüs János: A nyilvános betegápolás ügye. A nyilvános betegápolás fedezéséről szóló évi XXI. tc. Az ennek végrehajtása és életbeléptetése tárgyában kibocsájtatott 1898 dec. 21-én sz. a. kelt b. ü. m. rendelet s az ennek mellékletét képező, a kórházak, gyógyintézetek és üdülőházakról szóló szabályrendelet, nemkülönben az ezen ügygyel összefüggőtörvény, rendeletek, kisérve a törvény mint javaslat indokolásával. N.-Becskerek, Pleitz Fer. Pál. VI, 176 p. Juba Adolf: A tüdővész és az iskola. = Klinikai Füzetek 9 (1899) pp Molnár Lajos: Az erkölcsök, a közegészség és a prostitutio. Bp., Schenk. 89 p. Oláh Gyula: Az ember és az egészség. Bp., Athenaeum. 416 p. Thim József: Népszerűközegészségtan. A művelt közönség számára. Pozsony, Stampfel Károly. 136 p. (Egyetemes ismeretek tára VII.) 1900 Betegségek és egészségügyi tekintetben hiányos lakások. Előadta a londoni Harvey-társulat körében W. H. Corfield. Ford.: Frank Ödön. Bp., Az országos közegészségügyi egyesület kiadása. Dobrowsky és Franke bizom. 24 p. Hirschler Ágoston Terray Pál: A diaetetika tankönyve. Bp., Magyar Orvosi Könyvkiadó- Társulat. XVI, 630, 2 p., 1 t. Szmollény Nándor: Magyarország közjótékonysága. Szeged, Endrényi Imre kvny. 30 p. Varasdy Lajos: millió magyar állampolgár és a közegészségügyi magy. kir. miniszterium. Szekszárd, Molnár Mór könyvny. 31 p. Vázsonyi Jenő: Védelmet a balesetek ellen. Magyar munka-egészségügyi múzeum alapítása. Bp., A»Polytechnikai Szemle«kiadása. (Lampel R. bizom.) 35 p Az alkoholizmus ellen való védekezés. A szegedi»árpád«szabadkőműves páholynak az alkoholizmusnak meggátlását célzó mozgalom kezdeményezése tárgyában tett előterjesztésére vonatkozó jelentés és eszmecsere. Bp., A Páholy sajátja. 79 p. (A Demokratia könyvtára 52.) Blum Ödön: A házi és községi ápolásról. Bp., Pallas r.-t. ny. pp (Klny. a Magyar elmeorvosok október Bpesten tartott elsőorsz. értekezletének Munkálataiból)

12 Breuer Ármin: A közegészségügy fejlődése a XIX. században. Temesvár, p. (Klny.: Természettudományi Füzetek) Győry Tibor: Morbus hungaricus. Orvostörténelmi tanulmány. Bp., Kilián Fr. utóda bizom. 199 p. Közegészségügyi szolgálat. Gyakorlati útmutató közalkalmazásban lévőorvosok részére. Kézirat gyanánt. Kiadja a Közegészségügyi Kalauz. Bp., Hornyánszky Viktor kvny. VII, 272 p. Rényi József: A felelősségi rendszer mint jövendőközegészségügyi közigazgatásunk alapja. Bp., Hornyánszky. 58 p. Schuschny Henrik: Egészségtan. A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák IV. osztálya számára. Bp., Lampel Róbert. 72 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1903., 3. jav. kiad.: Bp., 1905., 4. jav. kiad.: Bp., 1909., 5. átdolg. kiad.: Bp., 1909) Szabó Zsigmond: Hogyan védekezzünk az egyiptomi szembetegség ellen? Oktatás a nép számára. Veszprém, Köves Béla kvny. 14 p. Szalay Mihály: A szegényügy. Adatok és tervek Budapest székes fővárosa szegényügyének végleges rendezéséhez. Bp., Európa ny. Stinge és Wolfner. XII, 99 p. Turcsányi Imre: Lelencek és lelencházak. Bp., Werbőczy ny. 19 p A kolozsvári önkéntes mentőegyesület története. Az egyesület 10 éves fennállásának emlékére írta Konrád Dániel. Bp., Gombos Frenc kvny. 140 p. Állategészségügyi rendeletek. Összegyüjtötte és kiadja Koós Mihály és Fokányi László. Bp., Franklin-Társ. XX, 436 p. Folytatása: Fokányi László: Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi határozatok köt. Bp., Ifj. Nagel Ottó. 301 p.; 716 p.; XXIII, 496 p. Átdolg. kiad.: Bp., Az elmebetegügyi törvény alapelvei. [1. füzet]. Bp., Hornyánszky. 67, 2 p. + Az elmebetegügyi törvény előkészítőmunkálatainak 2. füzete. Bp., Hornyánszky. 16 p.; Az elmebetegügyi törvény előkészítőmunkálatainak 4. füzete. Bp., Hornyánszky. 90 p. (Elmebetegügyi törvény. Előadói tervezet. Az Országos Közegészségügyi Tanács reformbizottságának megbízásából kidolgozta Babarczi-Schwartzer Ottó.) Békésy Gyula: A nyilvános betegápolás szabályai. A nyilvános betegápolási ügy fejlődésének történeti vázlatával, valamint magyarázó jegyzetekkel ellátva. Bp., Orsz. Közp. Községi nyda r.-t. 124 p. (Közigzgatási Könyvtár IV. évf. No ) Csatáry Lajos: Vegyes művek. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. VIII, 255 p., 1 t. Egészségügyi Almanach. I. évfolyam. Összeáll.: Chyzer Kálmán. A magyarországi orvosok, gyógyszerészek és állatorvosok hiteles adatok alapján összeállított névjegyzékével. Bp., Elek Bernát. 229 p. Emlék-könyv a Siketnémák Váczi Országos Királyi Intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára. Szerk.: Borbély Sándor. Bp., Fritz Á. 400 p. Genersich Gusztáv: Miképen óvjuk meg gyermekeinket a fertőzőbetegségektől? Kolozsvár, Az Országos Közegészségügyi Egyesület kolozsvári oszt. kiadása. 53 p. Grósz Gyula: Nehány szó a gyermekek alcoholismusáról. Bp., Pallas r.-t. ny. 10 p. (Klny a Magyar Orvosok Lapjából)

13 Hegedüs János: Belügyi igazgatás. Az érvényben levő törvények és rendeletek alapján közigazgatási tisztviselők, községi jegyzők, községi közigazgatási tanfolyamhallgatók számára. I. rész. Közegészségügyi igazgatás. Nagybecskerek, Grtsits J. kvny. XXVI, 2, 216 p. Magyar Bábakönyv, amely a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a belügyi m. kir. miniszterrel egyetértőleg kibocsátott évi 60,000 számú rendeletével Magyarországon az okleveles bábák tanítását és mesterségét kötelezőleg szabályozza. Hivatalos kiadás. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. 292 p. Szabályrendelet a kórházakról, gyógyintézetekről, üdülőházakról és a gyógyíthatatlan beteg menedékhelyéről. A m. kir. belügyminiszter 35000/1902. B. m. sz. rendelete és az ezzel kiadott szabályrendelet. Hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyminiszterium. Bp., Toldi L. biz. 127 p. Torday Ferenc: Az egészség közgazdasági jelentőségéről. Röpirat a közegészségügyi államosítása érdekében. Bp., Légrády Testvérek. 91 p Burger Péter: Védekezzünk az iszákosság ellen. Debrecen, Hegedüs és Sándor. 62 p. Falta Marcel: A trachoma leküzdéséhez Magyarországon. Szeged, Engel Lajos. VI, 74 p. Pirovits Aladár: Hazai városaink egészségügye a városcsatornázás és vízellátás tárgyában. Különös tekintettel sajátos hazai viszonyainkra és a tudomány mai álláspontjára. Bp., Műszaki ny. VII, 136 p. Szana Sándor: Az állami gyermekvédelem fejlesztéséről. Temesvár, Uhrmann Henrik ny.20p. Tóth Imre: Hygiene a bányászat és kohászatnál. Selmecbánya, Joerges A. özv. 23 p. Másik változata 1907-ben jelent meg A magyar szent korona országai Vörös-Kereszt egyletének története. Szerk.: Csekonics Endre, Babarczi-Shwartzer Ottó. Bp., Hornyánszky. VII, 200, [2] p., 4 t. Balogh Gyula: A közegészségügyi fejlesztése, különös tekintettel a gyermekvédelemre A fejérmegyei jegyzői egyesület által jutalmazott pályamunka. Kiadja a fejérvármegyei jegyzői egyesület. Székesfehérvár, Ny. Számmer Imre. 15 p. Budapest egészségügye érdekében alkotott rendeletek és határozatok. Gyűjt., jegyz. és sajtó alá rend.: Feleki Sándor. Bp., Székesfőváros háziny. 543 p. Juba Adolf: Testtan, neveléstan és egészségtani vonatkozásokkal, tanító- és tanítónőképzők számára. A szöveg közé nyomott 47 ábrával. Bp., Franklin-Társulat. 166 p. (2. jav. és röv. kiad.: Bp., 1909.; 3. jav., átdolg. kiad.: Bp., 1912) Kende Mór: Kérdések a közegészségügy és a szociális politika határterületéből. Elfajulás, gyermekvédelem. In: Klinikai füzetek 14 (1904) pp Révész Arnold: Városok csatornázása. Pápa, Főiskolai kvny. 32 p. S. A. Knopf: Küzdelem a tuberkulozis ellen. A tuberkulozis mint népbetegség lekűzdésére alakult congressus (Berlin, március ) pályadíjával kitüntetett pályamunka. Ford.: Roth- Schutz Vilmos, előszó: Korányi Frigyes. Függelék: Tauszk Ferenc: A tüdővész elleni védekezés Magyarországon. Bp., Mai H. és fia. 60 p.

14 Virosztek A. Győző: Útmutatás az életmentés és elsősegítségnyujtásra balesetben orvos érkezéséig. Bp., Légrády Testvérek. 183 p. (2. kiad.: Bp., 1905) Vöröskereszt-egylet története. A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyletének története. A központi választmány megbízásából szerkesztették gróf Csekonics Endre és Babarczi- Schwartner Ottó. Bp., Hornyánszky Viktor kvny. VII, 200 p A közegészségügy reformjáról. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók szegedi vándorgyűlésén előadta Fábry Sándor. Bp., Franklin-Társulat ny. 16 p. Burger Péter: Debrecen város vízvezetéke és csatornázása kérdéseinek ismertetése és méltatása. Debrecen, Városi könvny. 42 p. Csatáry Lajos: A vasúti egészségügy kézikönyve. Bp., Pleifer Ferdinánd. 246 p. Kájlinger Mihály: Tanulmányok. I. A tifusz 1904-ben. + II. Városok egészségének fejlődése. Bpest, 1905.»Pátria«r.-t. kvny. 29 p. (Klny. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből) Máday Izidor: Adatok az alkoholizmus kérdésének ismertetéséhez. Bp., Kilán Fr. utóda biz. IV, 187 p. Markusovszky Lajos válogatott munkái. Összegyűjt. és sajtó alá rend.: Marikovszky György. Bp., Orvosi Könyvkiadó Társulat. 320 p. (Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 92.) A kötet közli az Országos Közegészségi Tanácsban és az Országos Közegészségi Egyesületben elmondott beszédeit. Pándy Kálmán: Gondoskodás az elmebetegekről más államokban és nálunk. Gyula, Pfeifer Ferd. bizom. VIII, 449 p. Wiesinger Frigyes: A községek teendője a közegészségügy terén. Bp., Dolenecz József. 81 p. (Gyakorlati közigazgatási könyvtár és döntvénytár V.) A munkás-betegsegélyezési törvény módosítása köt. Bp., Athenaeum r.-t. ny. 756, 554p. I. köt.: Hazai anyag rész: 1. Joganyag. 2. Kivánságok és javaslatok. 3. Statisztika; II. köt.: Külföldi anyag. Az évi október 23-án és 24-én Budapesten tartott harmadik orsz. elmeorvosi értekezlet munkálatai. Szerk.: Epstein László. Bp., Schmidl Sándor kvny. 4, 245 p Fábry Sándor: A közegészségügy reformjáról. Kiadja a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Központi Választmánya. Bp., Franklin-Társulat ny. 16 p. Grósz Menyhért: A tuberculosis elleni küzdelem módja. Nagyvárad, Sonnenfeld Adolf kvny. 111, 1 p. Kovách Aladár: A vízbe esettek kimentése és felélesztése. 8 ábrával. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 31 p. Liebermann Leó: A közegészségügy és az iskolaorvosi intézmény jövője. Bp., Franklin- Társulat ny. 13 p. (Klny az Egészségből) Podhraczky Rezső: Közegészségügyi és philantrophiai ügyek közigazg. joga. Nagyvárad, Láng József ny. 64 p.

15 Reisz Mór: Az évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről és a reá vonatkozó törvények, miniszteri, birósági és egyéb hatósági rendeletek, határozatok, itéletek és döntvények rendszeres gyüjteménye. 2. kiad. Zólyom, Nagel Ottó biz. 238 p. (3. kiad.: Zólyom, 1910) Ruffy Pál: Az állami gyermekvédelemről. Bp., Franklin-Társulat ny. 52 p. (A Magyarországi nőegyesületek szövetsége II.) Szentkirályi Sándor: Az elmebetegek körüli eljárás. Községi jegyzők részére írta. 2. kiad. Nagykároly, Manyák és Tóth. 174 p. Szentkirályi Sándor: Az ideg- és elmebetegség felismerése, valamint az ideg- és elmebetegek körüli eljárás. Községi jegyzők, községi elöljárók, csendőrség, ügyvédek, lelkészek és tanítók, részére. 2. kiad. Szatmár, Lővy Miksa biz. 190 p. Wein Dezső: Nemzeti kulturánk és a testi nevelés. Bp., Franklin-Társulat ny. 8 p Babarci Schwartzer Ottó: A gyermek lelki világából. Bp., Franklin-Társulat. 109 p. (Egészség könyvtára II.) Boroviczény Nándor: A szocziális tevékenység kézikönyve. Bp., Szent István-Társulat biz. VII, 400 p. Elischer Gyula: Az anyaság higiénája. Bp., Franklin-Társulat. 104 p. (Egészség könyvtára I.) Gál Lajos: Beteg igazságügy. Bp., Deutsch Zs. és Társa. 41 p. Hugonnay Vilma: A nőmint háziorvos. Az egészség ápolásának kézikönyve, különös tekintettel a női és gyermekbetegségekre, valamint a szülészetre és gyermekápolásra. Dr. Fischer- Dückelmann Anna nyomán 463 képpel, 32 színes táblával és műmelléklettel, a gyermek testének szétszedhetőbonctani képével köt. Bp., Minerva r.-t. VIII, 447 p.; 314 p. (2. kiad.: Bp., 1929) Maszák Elemér, dr. A tuberkulózis. Bp., Franklin-Társulat. (Egészség könyvtára IV.) Pach Henrik: Magyar munkásegészségügy. Előszó: Koiss Géza és J. Péterffy Zoltán. Bp., BenkőGyula biz. 238 p. Pávai Vajna Gábor: Pozsony szab. kir. város közegészségügyének fejlődése Pozsony, Angermayer K. ny. 142 p. Szegedy-Maszák Elemér: Ipari egészségügyünk jelen állása. Bp., Athenaeum ny. r. t. 92 p. (Klny. a M. k. iparfelügyelők tevékenysége c. műből) Torday Ferenc: Állami gyermekvédelmünk. Bp., Kilin F. utóda biz. V, 50 p. Tóth Imre: Az alkalmazott hygiene a bányászat és kohászatnál. Selmecbánya, Joerges A. özv. 21 p. Turán Bódog: Orvosi szervezkedési törekvések nálunk és a külföldön. Bp., Országos Közp. Községi ny. r. t. 93 p. Vámossy Zoltán: A mérgezésekről. A nagyközönség számára. Bp., Franklin-Társulat. 160 p., 2 t. (Egészség könyvtára III.) Weltner Jakab beszéde az július hó 27-én tartott népgyűlésen. Betegsegélyezés, balesetbiztosítás az XIX. t.-c. és az alapszabályok nyomán. Bp., Világosság. 31 p.

16 1908 Bókay János: A gyermekről. Bp., Franklin-Társulat. 103 p. (Egészség könyvtára V.) Forbát Tivadar: Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez. Bp., Orsz. Szegényügyi Egyesület. 183, II p. Grawitz Ede: A mindennapi élet egészségtana. Bp., Légrády testvérek. 148 p. (Egészségápolás könyvtára V.) Kovách Aladár: A jégből mentés teknikája. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 10 p. Okolicsányi-Kuthy Dezső: A gümőkór. A nagy népbetegség természetének jelentőségének és az ellene való védekezés módjainak részletes népszerűismertetése. (Gümőkór Tuberkolózis, tüdővész. A tüdőgümőkórja.) A művelt magyar közönség vezérfonala a tuberkolóziskérdésben. 392 a szöveg közé nyomtatott képpel. Bp., Társadalmi Múzeum. VIII, 366 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai. 3.) Pándy Kálmán: A szeszes italokról és nemi betegségekről. A magyar korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének megbízásából. Bp., Franklin-Társulat kvny. 112 p. Schäffer Oszkár: Fiatal anyák és nők egészségtana. Bp., Légrády testvérek. 124 p. (Egészségápolás könyvtára XIII.) Trumpp József: Egészségápolás a gyermekkorban. Bp., Légrády testvérek. 124 p. (Egészségápolás könyvtára VI.) Tüdős Kálmán: A tisztátalan és hamisított tej ártalmairól s azok megelőzéséről. Debrecen, Városi kvny. 20 p Babarczi-Schwartzer Ottó (szerk.): A közegészségügyi törvény 1. részének I XII. fejez. Bp., Grill. XXXV, 667 p.; A közegészségügyi törvény 1. részének XIII XVI. fejezete és 2. része. Az orvos közreműködése az igazságszolgáltatásban. Közjótékonysági ügy. (Gyermekvédelem.) Bp., Grill. LX, 548 p.; A kolera elleni védekezés. Pótfüzet a Közegészségügyi Törvénytár Közegészségügyi kötetéhez. Bp., Grill. 77 p. Barsi Jenő: A magyar orvosok eloszlása és az ország egészsége. Bp., Községi könyvny. 78 p. Budapest orvosi útmutatója. Dr. Thirring Gusztáv»Budapest közegészségügyi és közművelődési viszonyai «címűmunkája felhasználásával a XVI. Nemzetközi Orvosi Congressus tagjai számára szerkesztette dr. György Tibor. Bp., Franklin-Társulat ny. VIII, 283 p. Megjelent német, francia és angol nyelven is, s a kongresszus tagjai ingyen kapták. Hammer Dezső: Budapest Székesfőváros Központi FertőtlenítőIntézetéről. Bp., Szfővárosi házi-nyomda. 13 p. Kovách Aladár: A budapesti önkéntes mentő-egyesület. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 71 p., 2 t. Pach Henrik: A Társadalmi Múzeum és a közegészségügy fejlesztése. Bp., Pesti Lloyd- Társulat ny. 11 p. (Klny. az Orvosi Hetilapból) Rubner Miksa: A tápanyagok és a táplálkozás tana. Bp., Légrády testvérek. 142 p. (Egészségápolás könyvtára XVI.)

17 1910 Deutsch Ernő: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiéne köréből rész. Bp., Társadalmi Múzeum. 113, 69 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 10., 15.) Edelmann Menyhért: Küzdelem a csecsemő-halálozás ellen. Javaslatok. Nagyvárad, Láng József kvny. 24 p. Halász Ferenc: Közoktatás. Művészet. I. köt. Kisdedóvás, népoktatás. (Elemi népiskolák. Felső népiskolák és polgári iskolák. Tanítóképzés. Gyógypedagogiai intézetek. Népiskolai egészségügy. Népiskolai ifjúsági könyvtárak. Magyar iskolai helyesírás. Ifjúsági egyesületek. Naszódvidéki iskolák.) Bp., Grill. XXX, 1069 p. Máday Andor. A törvényes munkásvédelem nemzetközi szabályozása. Bp., Társadalmi Múzeum. 48 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 7.) Máthé Gábor: A csecsemővédelem. Kassa, Vitéz A. 32 p. Orth János: Az egészségápolás feladata, célja és rendeltetése. Bp., Légrády testvérek. 100 p. (Egészségápolás könyvtára XVIII.) Pirovits Aladár: Budapest csatornázása. Bp., Műszaki irodalom és ny. r.-t. 56 p. Rigler Gusztáv: Közegészségtan és fertőzőbetegségek. Orvosok, gyógyszerészek, épitészek és közigazgatási tisztviselők számára köt. Kolozsvár, Saját kiad. 860, 354 p. Schottelius Miksa: Bakteriumok, fertőzőbetegségek és az ellenük folytatott küzdelem. Orvosoknak, állatorvosoknak, orvosnövendékeknek és a művelt közönségnek. Bp., Légrády testvérek. 287 p. (Egészségápolás könyvtára XXIII.) Stein Fülöp: Az alkoholkérdés mai állásáról. Bp., Társadalmi Múzeum. 73 p. (Társadalmi Múzeum kiadványa 6.) 1911 A községek egészségügyi szolgálatának új rendje. Az 1876:XVII. t.-c. II. rész I. fejezetének (közegészségügyi szolgálat a községeknél) módosításáról szóló 1908:XXVIII. T.-c. magyarázata. Összeáll. és a magyarázatokat írta: Kampis János. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt. XV, 231 p. Bucsányi Gyula: Természetes élet- és gyógymód. Bp., Légrády. 237 [5] p. (4. kiad.: Bp., Novák. 318 p.) Falta Marcel: Védekezés a trachoma ellen. Kivonat a szegedi Iparos-munkásoknak tartott előadásaiból. Kiadja az iparos-munkások képzésére alakult bizottság. Bp., Goldschmied Lipót. 19, 1 p. Feleki Béla: A pártfogó ügy. (Patronázs.) Az elhagyott és az erkölcsi veszélyben forgó gyermekek és fiatalkorúak társadalmi és hatósági védelme. Bp., Singer Wolfner. 60 p. (Az Országos IsmeretterjesztőTársulat kiadványai 1.) Gerlóczy Zsigmond. A fertőző betegségek és az iskola különös tekintettel az iskolaorvos működésére. Bp., Franklin. 35 p. (Klny. Egészségből) Gerlóczy Zsigmond: Visszapillantás az Orsz. Közegészségügyi Egyesület multjára. Beszéd az évi közgyűlésen. Bp., Franklin. 36 p. (Klny. az Egészségből) Holitscher Arnold: Az állam jelenlegi feladatai az alkoholellenes küzdelemben. Bp., Társadalmi Múzeum. 20 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 14.)

18 Húsvizsgálók törvénykönyve. A húsvizsgálatra vonatkozó és ezzel kapcsolatos törvények, rendeletek és elvi határozatok. Összeáll.: Fokányi László. Bp., Franklin. VIII, 165[2]p. Juba Adolf: Az iskolaorvosi intézmény Magyarországon. Negyedévszázados fennállása alkalmából. Bp., Brózsa Ottó Könyvnyomdája. 98 p. (Klny. a Klinikai füzetekből) 1912 Deutsch Ernő: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiene köréből füz. Bp., Posner. 111, 69 p. Kőszeghy József. A városok tisztogatásáról és a városi hulladékok kezeléséről, különös tekintettel Nagyvárad város szükségleteire. Nagyvárad, Sonnenfeld A. 136 [2] p., 8 t. Spitzer István: Szegényügyi kérdések. Bp., Orsz. Közp. Közs. ny. 29 p. Szántó Menyhért: Tájékoztató a veszprémi aug án rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 46 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 18.) 1913 Erős János: Közegészségügy, kultúra és alkoholizmus. Szerencs, Simon J. 16 p. Forbáth Imre. Marosvásárhely csatornázása. Bp., Szerző. 24 p., 1 t. Kovács Bertalan: A csecsemőápolásáról és táplálásáról. Nagyvárad, SebőJ. 21 p. Okolicsányi-Kuthy Dezső: A tüdővész elleni védekezés vezérfonala. A népoktatás céljaira. Bp., Lampel. 68 p. (Néptanítók könyvtára 48.) Szántó Menyhért: Tájékoztató a Kolozsvárott máj. 1-től jún. 1-ig rendezett nép- és egészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 94 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 20.) Szántó Menyhért: Győrött aug. 12-szept. 10-ig rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 97, [1] p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 21.) 1914 Androvich Sándor: A közegészségügy tartós sikerűállamosításának vezérelve. Bp., Orsz. közp. közs. ny. 14 p. (Klny. a Közegészs. kalauz tud. közleményeiből) Darvasy Károly: Budapest csatornázása. 23 ábrával. Bp., Pátria. Kilián biz. 137 p. (Klny. az ÉpítőIparból) Fenyvessy Béla: A városi szennyvizek tisztításáról. Bp., Franklin. pp (Klny. az Orvosképzésből) Korányi Sándor: A tuberkulózis elleni küzdelem módszerei. Magyaróvár, Tuberkulózis elleni védekezőmosonvárm. egyes. 11 p. Magyar orvosi és közegészségügyi címtár Kiadja az Orsz. Orvosszövetség. Bp., Pesti Lloyd. 260 p.

19 Szántó Menyhért: Tájékoztató a Magyaróvárott febr ig rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 35, [1] p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 24.) Védekezzünk a kolera ellen. Csáktornya, Fischel F. 8 p A magyar rokkant-oktatás. A M[agyar]Kir[ályi] Rokkantügyi Hivatal rokkant-iskoláinak ismertetése. Bp., Társadalmi Múzeum. 43 p. (A Társadalmi Múzeum Kiadványai) Fock Ede: Budapest általános csatornázása. Bp., [Ny. n.] 15 p. (Klny. a Független Budapestből) Szana Sándor: A magyar gyermekhalandóság értékelése s a védelem alapelvei. Bp., Pesti Lloyd. 18 p. Szántó Menyhért: Küzdelem a népbetegségek ellen. Bp., Társadalmi Múzeum. 14 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 29.) Weiss Emil: A háború és a venereás betegségek elleni védekezés közegészségügyi és katonavédelmi szempontból. Bp., Brózsa O. kny. 44 p. (Klny. a Klinikai Füzetekből) 1916 Apponyi Albert Sándor János: Az anya- és csecsemővédelem a képviselőházban. Beszéd és válasz. Bp., Pfeifer biz. 38 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 6.) Edelmann Richard: Húshygiéne. Bp., M. Országos Állatorvos Egyes. 448 p., 4 t. (Állatorvosi kézi könyvtár 20.) Friedrich Vilmos: A tuberkulózis és az ellene való védekezés. Bp., Népszava. 32 p. Juba Adolf: A csecsemő- és gyermekgondozás tanának terjesztése a népoktatási intézetekben. Bp., Pfeifer biz. 11 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 3.) Szana Sándor: Irányeszmék a magyar népesedési politikához. Bp., Pesti Lloyd. 35 p. Szokola Leo: Csecsemő- és gyermekvédelem a polgári törvénykönyv javaslatában. Bp., Pfeifer biz. 20 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 7.) Szundy Károly: Az elsőesztendő. Ismertetés és tanulmány a Magyar Vöröskereszt-Egylet háború alatti működéséről. Bp., Szerző. 233, [3] p., 2 t Az anya- és csecsemővédők vezérfonala. Bp., Pfeifer biz. VII, 194 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 10.) Az anyasági biztosítás. A Stefánia kérvénye a képviselőházhoz. Bp., Pfeifer biz. 22 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 12.) Berend Miklós: A tanitás szerepe a csecsemővédelemben és egy javaslat a dajkakérdés megoldásáról. Bp., Pfeifer biz. 27 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 15.) Darvasy Károly: Óbuda új csatornázása és szivattyútelepe. Bp., Pátria. 52 p., 2 t. (Klny. az ÉpítőIparból)

20 Goldzieher Miksa: Magyarország közegészségügyének reformja. Bp., Pápai E. Benkőbiz. 60 p. (Klny. az Egészségből) Korányi Sándor: A tuberkulózis elleni védekezés rendszere. Bp., Budapesti Hirlap ny. 22 p. (A tuberkulózis elleni küzdelem országos bizottsága kiadványai 12.) Marberger Sándor: Hogyan védekezzünk a tuberkulózis vagy gümőkór ellen? A tüdőbaj otthoni szanatóriumszerűgyógykezelésének módja 2. kiad. Bp., Athenaeum. 232 p. Nékám Lajos. A nemi betegségek szociális kihatása és leküzdése. Bp., Franklin. pp (Klny. az Orvosképzésből) Petri Pál: A magyar hadigondozás történetének vázlata. Bp., Országos Hadigondozó Hivatal. 49, [1] p. Szana Sándor: Anyaságbiztosítás vagy népbiztosítás. Bp., Franklin. 12 p A csecsemőtáplálása. Bp., Pfeifer biz. 27 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 21.) Csatáry (Grósz) Lajos Tóth Lajos: Az Országos Közegészségi Tanács ötvenéves működése Bp., Franklin. 125 [1] p., 1 t. Fejérváry [Imréné] Szilassy Laura: Egyéni népgondozás. Bp., Társadalmi Múzeum. 19 p. (Társadalmi Múzeum kiadványai 37.) Hoffmann Géza: Egészséges magyar családnak soha magva ne szakadjon. Bp., Társadalmi Múzeum. 10 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 40.) Juba Adolf: Az egészségtan alapvonalai. A m. kir. belügyminiszter évi sz. rendeletével a hivatásos anyag- és csecsemővédőnők számára megállapított tankönyv. Bp., Pfeifer biz. XI, 84 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 20.) Madzsar József: A szoptatódajkakérdés. Bp., Pfeifer biz. 29 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 18.) Tauffer Vilmos: Az anya- és csecsemővédelem szervezete. Bp., Pfeifer biz. 21 p. (Stefánia- Szövetség kiadványai 17.) Türk Szilárd: Aktuális problémák a közegészségügyi és szociális kérdések rendezéséről. Igló, Szepesi Lapok. 91 p. Zerwer Antónia: A csecsemőápolás abc-je. Bókay János előszavával. Bp., Pfeifer biz. 63 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 19.) 1919 Bucsányi Gyula: A gyermekek természetes élet- és gyógymódja. Bp., Légrády. 228, [4] p. (2. kiad.: Bp., 1938) 1920 Győry Tibor: A proletárdiktatúra a közegészségügy terén. Hivatalos adatok alapján. Bp., Pesti kny. Kilián biz. 63 p. Rétháti Kövér Helén: Könyv a csecsemőről és az anyáról. A csecsemő- és anyavédelem

Ackermanné Kelı Kamilla. Iskolaegészségügy

Ackermanné Kelı Kamilla. Iskolaegészségügy Ackermanné Kelı Kamilla Iskolaegészségügy Iskola-egészségügyi törekvések a XIX XX. század fordulóján: az egészségtan beépülése a hazai tantárgyi rendszerbe Az egészség fogalma a történelem folyamán sokat

Részletesebben

folyóirat füzet szám év hónap nap fejezet cím cím szerző oldalszám "tartalom kör" digitalizálva célcsoport EGÉSZSÉG I. és II. 1887. Május 1.

folyóirat füzet szám év hónap nap fejezet cím cím szerző oldalszám tartalom kör digitalizálva célcsoport EGÉSZSÉG I. és II. 1887. Május 1. folyóirat füzet szám év hónap nap fejezet cím cím szerző oldalszám "tartalom kör" digitalizálva célcsoport EGÉSZSÉG I. és II. 1887. Május 1. TARTALOM Olvasóinkhoz 1 EGÉSZSÉG I. és II. 1887. Május 1. TARTALOM

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai

Részletesebben

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből Szállási Árpád Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből I. rész A sebészet hazánkban a Magyar Sebésztársaság megalakulásáig A borbélysebészek A magyarországi borbély-sebészek első önkéntes

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT**

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** Dr. Gödölle István* A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** 1. MEGALAKULÁS 1905-BEN Az őszi szélben, október elején indult meg a mozgalom, amely alig

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 4. 17. 25. 32. 41. 47. 55. 61. 82. 28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október

Részletesebben

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Magyar Tudományos Akadémia OM Felsoktatási Tankönyvályázat

Részletesebben

A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben.

A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben. 364 MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 1912-re: Báró Ambrózy Istvánné Taszár. Dr. Ányos István Budapest. Balogh Péter Szentendre. Csengeri János Tótpelsőcz. Cser Gyula Pancsova. Csőregi János Torda. Eltscher

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év.

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. BIBLIOGRAFIA Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. Összeállította: Dr. Ferenczi iklós. Évi beszámolónk bevezetésében néhány év óta már szinte megszokottá vált a panaszkodás, hogy az erdélyi

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

Ernyey József (1869 1945)

Ernyey József (1869 1945) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 11. Ernyey József (1869 1945) gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben