BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX."

Átírás

1 BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. R U D A B Á N Y A 2010

2

3 BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. R U D A B Á N Y A 2010

4 BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. (V. évf. 1.) sz. E számunk munkatársai: Dr. Biró József bányamérnök, tervezı elemzı szakközgazdász (Pécs); Hadobás Sándor múzeumigazgató (B.-A.-Z. Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya); Mendly Lajos bányamérnök, technikatörténész (Pécs); Réthy Károly okl. geológus (Budapest); Dr. Zádor Tibor múzeumigazgató (Miskolc). Szerkesztı: HADOBÁS SÁNDOR A címlapon: Bánya-határkı az Andrássyak valamelyik Rozsnyó környéki vasércbányájából ma a Rozsnyói Bányászati Múzeum udvarán látható. (Hadobás Sándor felvétele, 2009.) A hátsó borítón: A szomolnoki Szent Erzsébet római katolikus templom (1801). (Hadobás Sándor felvétele, 2008.) ISSN Közreadja az ÉRC- ÉS ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI MÚZEUM ALAPÍTVÁNY a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum és az OMBKE Rudabányai Helyi Szervezete közremőködésével A szerkesztıség címe: 3733 Rudabánya, Petıfi u Felelıs kiadó: Boza István, az ÉÁBM Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Nyomda: Z-Press Kiadó és Nyomda Kft., Miskolc. Felelıs vezetı: Kása Béla

5 T a n u l m á n y o k A Zsolnayak és a bányászat MENDLY LAJOS Zsolnay Vilmosról 1 és családjáról az elmúlt évszázadban, de az utóbbi években is több monográfia, sok tanulmány, és még több cikk jelent meg, melyek foglalkoztak személyével, munkásságával és sikereivel. A mecseki kıszén-, lignit- és a gyárának alapanyagát termelı agyagbányászattal való kapcsolatait legfeljebb csak megemlítették, pedig az atyjától 1858-ban Pécs város Fıterén átvett bazár, az Ignác bátyjától 1864-ben átvett kerámia manufaktúra, a kertészet, a borkereskedelem és vasútépítés mellett kezdeményezıkészségétıl hajtva bányavállalkozásokba is kezdett. Kıszénbányászat 1868-ban Martinek Ferenc, az Elsı cs. és k. Dunagızhajózási Társaság (DGT) egyik bányamérnöke szerzıdést kötött a pécsi éneklı kanonoksággal az éppen szabad nagymányoki területre, és bányanyitási engedélyt szerzett. Martinek a szomszédos hidasi lignitmezırıl irányította át Zsolnay Vilmossal közös érdekeltségét Nagymányokra, ahol barnakıszén bányatelket bérelt az ún. Sauruhe alatt. Martinek megjelenése korszerőtlenné tette az addigi paraszti vállalkozásokat, amelyek néhány év alatt fel is mondták bérleteiket, így a falu egész területére megnyílt bányászati lehetıségük. A Martinek és Társai, Zsolnay-féle Társaság október 1- én kötötte meg hat évre a szénjogi szerzıdést az uradalommal, de számításból 1872-ben 16 évre meghosszabbították, mert ismertté 1 Pécs, 1828 Pécs,

6 vált, hogy megépítik az észak-mecseki kıszénmedence bányáit az országos forgalomba bekapcsoló Bátaszék Dombóvár vasútvonalat. Vállalkozásuk sorsa rövidesen kedvezıtlenné vált, mert a DGT által a Pécs vidéki bányamezıkrıl kiszorított tıkeerısebb vállalkozások lehetetlenné tették gazdaságos mőködésüket. 4 Zsolnay Vilmos. (Fénykép, 1890-es évek.) Riegel Antal prágai születéső kiváló bányamérnök, aki korábbi pécsvidéki, majd onnan kiszorulva váraljai feketekıszén- és hidasi lignitbányászatán megalakította a Nagymányoki Bányatársaság Riegel és Társai Részvénytársaságot, 1873-ban, a Duna Dráva

7 vasút (Bátaszék Dombóvár Zákány) üzembelépésének évében átvette a Martinek és Társai-féle bérletet is. 2 A pécsi kereskedıkbıl álló Zsolnay Társaság tulajdonosai Zsolnay Vilmos, Engel Adolf, Grőn Zsigmond és Fia 1871-ben 50 évre ( ) szóló bérleti szerzıdést kötött a pécsi püspöki uradalommal a nevére bejegyzett, a hosszúhetényi Bükösi-dülıben fekvı Victoria I., II. és III. védnevő bányatelkekre (Bányajárási hirdetmény). A Victoria Szénbányamővelı Rt. néven alakult bécsi tıkés társaság meg akarta vetni a lábát a mecseki kıszénmedencében, ezért 1874-ben: megvásárolta Pécs határában a szénmezı ÉNy-i peremén a Julianna I. és Julianna II. bányatelkeket; albérletbe vette Zsolnay és Társaitól a Victoria I. és Victoria II. bányatelken csak néhány évig mővelt bányát. 3 A Victoria Rt. ugyan közel egy millió forintot fektetett a hoszszúhetényi és a szénmezı északi sávján üzemeltetett mázai, vékényi, kárászi, váraljai, sıt szászvári bányáiba, végül 1895-ben azokat, illetve bérleteiket is megvásárolta a DGT. Lignitbányászat A hidasi Kivágott erdı nevő legelın feltárt 3 m vastag lignittelepre jegyezték be a Sarolta védnevő bányatelek adományozását a földtulajdonos Hidas község nevére, Riegel Antal haszonbérletére 1861-ben. A korainak bizonyuló bányászat a gyenge kereslet miatt csak idıszakosan mőködött, s kis mennyiségő lignitet hozott a felszínre. Schroll József DGT-igazgató, Martinek Ferenc és Zámon Béla bányamérnökök Hidasi Szén- és Ipar Társaság néven 1866-ban kezdtek a lignit kitermeléséhez. A társasághoz, a mostani mőipar színvonalán álló gyár létesítésére Pécs polgármesteréhez benyújtott kérelem évében, 1868-ban társult Zsolnay Vilmos is. A vállal- 2 BABICS András.: Az észak-mecseki kıszénbányászat története. Bp Akadémiai Kiadó, old. 3 Dr. BÍRÓ József: A hosszúhetényi szénbányászatról. = Pécsi Szemle, sz. 5

8 kozás késıbb Szászváron és Mázán is érdekeltséget szerzett, de Hidason ismételt szüneteltetés után 1874-ben befejezte mőködését. 6 Bányajárási hirdetmény (1872. május 11.) a Zsolnay Vilmos és társai által a hosszúhetényi területre beadott zártkutatmányi kérelemmel kapcsolatban. Zsolnay Vilmos pécsi vállalkozókkal Hidasdi Bányatársulat (HB) néven 1880-ban kezdte meg újra a hidasi lignit bányászatát. A szerény termelési eredmény miatt 1892-ben két munkás 150 q lignitet fejtett 10,50 frt értékben több alkalommal szüneteltették a bánya mővelését.

9 Hidas község, mint földtulajdonos, valamint a HB részérıl Zsolnay Vilmos jogutódja, fia, Miklós a porcelángyár tulajdonosa ban újabb egyezséget és haszonbérleti szerzıdést kötött a Saroltabányatelek szénjogaira. A szerzıdés értelmében: a község lemondott az február 17-ig hátralékos bányahaszonbér követelésérıl, a bányatársulat, vagy minden jogutódja mindaddig, amíg a bányatelket ténylegesen meg nem szüntetik a község pénztárába 100 koronát fizet be minimális éves bányabérként, melynek folyósítása az üzem szüneteltetése idejére is kötelezı volt. A bánya mőködése idején a község választhatott: vagy a kitermelt szén 5%- át, vagy az évi 100 koronát kapja bányabérként; Zsolnay Miklósnak le kellett mondania arról a 600 négyszögöl nagyságú hidasi területrıl, amelyre még apja kötött szerzıdést a községgel március 10-én, és vele párhuzamosan mindazokról a homok, agyag, föld és agyagsár kiaknázási és felhasználási jogokról, amelyek a község tulajdonában levı valamennyi területre vonatkoztak. A bányászkodást közvetlenül a falu mellett nyitott táróval indították újra, mellyel hét telepet tártak fel. Munkásaikat a túlnyomóan német lakosságú községbıl toborozták. A bányatársulat igen egyenetlenül mőködött, ezért évrıl-évre szüneteltetési engedélyt volt kénytelen kérni a Budapesti Bányakapitányságtól. Grósz Ábris, az Esztergom-Szászvári Kıszénbánya Rt. (ESzKb Rt.) nagymányoki igazgatója táján járt a hidasdi bányánál: a Sarolta-tárót már düledezıfélben találta, nyílását is alig tudta megközelíteni, a vágatok, léggurítók bedıltek, az odavezetı az utak a vízmosásokba csúsztak, a hidakat felszedték. A HB még a baja-bátaszéki vasúthoz csatlakozó Duna-híd évi megépítésével sem jött lendületbe, pedig az észak-mecseki és a hidasi bányavállalkozások kivétel nélkül sokat reméltek az alföldi piacra való jutástól. A szüneteltetés ideje alatt a HB meg akarta szerezni a Saroltabányatelek körül fekvı területeket, hogy a bánya értékét növelve adhasson túl rajta. A további bányászat szempontjából különösen nagyra értékelte a mővelés alatt álló lignittelepek dılési irányában fekvı D-i területet. A területen történt kutatások eredménytelensé- 7

10 ge miatt a Zsolnay Vilmos öccse, Imre által lefoglalt, és a Saroltabányatelekkel érintkezı zártkutatmányokat 1912-ben a HB feladta. Pávai Vajna Ferenc 1919/20 telén állami megbízásból az esetleges kıolaj-elıfordulások megállapítására a vidék tektonikai viszonyait tanulmányozta; januári jelentésében igen kedvezıen nyilatkozott a hidasi lignittelepekrıl. Az elsı világháború alatti szénínség, a tapasztalatok és a szakvélemények megerısítették az ESzKb Rt. vezetıit, hogy a hidasi terület szénjogait meg kell szerezniük, ezért 1920-ban önálló vállalatként megalakították a Hidasi Szénbánya Rt.-t (HSz Rt.), hogy a HB által birtokolt jogosítványokat és bányát megszerezze. (Zsolnay a részvények felét, társai, az Engel és Fiai cég, valamint Koszits Kamill egy-egy negyedét tartotta kézben; a fırészvényes azonban mindvégig elzárkózott a HSz Rt. ajánlatai elıl.) 4 Kovács József budapesti orvos 1920-ban a megfeszített élettempó miatt megrendült egészségő, emiatt a Bécs melletti rekawinkeli idegszanatóriumban fekvı Zsolnay Miklóst rávette, hogy HB-beli szénjogait adja el neki. Zsolnay társai az adásvételrıl nem tudtak, meg is támadták az egyezséget, de ez a helyzeten nem változtatott. 5 Az ESzKb Rt.-nek Hidassal kapcsolatos érdeklıdését nem elsısorban a lignit, hanem a liász feketekıszén lehetısége irányította. Nagymányoki bányájában a vájvégek már Hidas határában voltak, s az ott lignitre tervezett mélyfúrások egyúttal az arra tartó liász szénrétegek helyzetét is megvilágíthatták volna. 8 Agyagbányászat Az agyagbányászat a kıszénéhez alig hasonlítható, legfeljebb annak századi kezdeteihez. A vízmosások mentén talált kibúvásokból kiindulva, ásott gödrökbıl, illetve a felsı talajrétegek letakarítása után külfejtési módszerekkel kezdıdött a mecseki kı- 4 MENDLY Lajos: Hidasi lignit bányászat. = Megszőnt mecseki szénbányák létesítményeinek katasztere. Pécs, Kútforrás Kft p. 5 Salgótarjáni Szénbányák Rt.Központi Gazdasági Levéltár, F. 4/7. Dat

11 szénbányászat. Hasonló módszerekkel bányászták az erózió következtében felszínre került agyagot is a tégla- és cserépedényégetéshez. Kitaibel Pál, az általános érdeklıdéső jeles botanikus és évi baranyai útja Szlavóniába menet és onnan jövet alkalmával Pécsett feljegyezte a török fürdı vízvezetékének feketésszürkés anyagáról: Ezt az agyagot most is használják fazekas munkákhoz. Továbbá: Bükkösdön cserépedény készítésére alkalmas agyag van. Az edényeket fehér mázzal látják el. Ez azután annyira tőzálló, hogy forralni is lehet benne. 6 Egy másik leírásban: ugyanitt fazekasok számára a legfinomabb agyag is találtatik, mellynek mérıje drágábban kel mint a buzáé. Elviszik ezt egész Szegedig és messzebbre is. Szép fehér edénynek való anyag még Bükösdön és másutt is találtatik. Aligha porczellánhoz is nem találnának Pécsett és környékén alkalmas anyagot. 7 Hölbling Miksa pécsi fıorvos már 1846-ban megállapította, hogy a pécsi föld agyagot tud adni egy fayance gyár mőködtetéséhez. A város környékén olyan jó minıségő agyagot termeltek, hogy szlavóniai fazekasok is szállítottak innen alapanyagot. Tehát a földtani feltételek adottak voltak a térségben a kerámiagyártáshoz. A kereskedı Zsolnay Miklós, a dinasztia megalapítója ben megvette Piacsek Antal Budai utza 80. és 82. sz. alatti 1200 négyszögöles telkét melynek meredek falából jellegzetes kapával bányászták az agyagot, és az ott levı téglaégetıt mestervizsgás keramikus elsı fiának, Ignácnak adta kıedénygyár létesítésére. 8 Gazdasági problémák miatt azonban 1856-ban átadta a vállalkozást az ıt csendestársként segítı öccsének, Vilmosnak (apjuk 6 HORVÁT Adolf: Képek a Mecsek növényéletébıl. Függelék. Pécs, A Ciszterci Rend kiadása, 79. és 89. p. 7 HAAS Mihály: Baranya. Emlékirat, mellyel a Pécsett aug. elején összegyült magyar orvosok és természetvizsgálóknak kedveskedik Nagykéri Scitovszky János pécsi püspök. Pécs, p. 8 MADAS József: A pécsi Budai Külváros telkei, házai és utcái. Adatgyőjtemény. I.-II. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, old. (Kézirat.) 9

12 minden fiának 10 ezer forint induló tıkét biztosított), aki megkedvelte a szakmát, és itt vetette meg saját gyárának alapjait. A Zsolnay-üzem is azt az anyagot használta, mint az ısi pécsi fazekasipar, a környék agyagkülfejtései a kerámia-manufaktúrák után a modern gyár alapanyagául is szolgáltak. Zsolnay Vilmos már 1866-ban, a kerámiagyár engedélyezési kérelmének benyújtása elıtt megkezdte agyagkutató munkáját: jegyzıkönyvei mutatják, hogy kb. 70 pécsi és Pécs környéki, összesen pedig 300 hazai anyagot vizsgált meg. 9 Megvásárolta a város Budai utca 84. sz. alatti agyaggödrét, a szomszédos telkeket, kerteket és házakat, így alakult ki a mai gyártelep. A Balokányi uttza déli oldalán, a gyár közvetlen szomszédságában egykor létesült agyaggödör tette lehtıvé a vasúti leágazás, a rakodóvágány létesítését. A két Balokány-tó vizes, lápos területe környékén is bányásztak mőre érdemes agyagot. Ezek elıször nyersanyagforrásul szolgáltak, majd megszerzésük után a gyárépítésnél tetemes tereprendezési munkákat tettek szükségessé. Az 1700-as évek derekán kezdett beépülni a város keleti oldalán húzódó Tettye-völgy két oldalán a most Barátur nevet viselı utca, amely akkor csak egy árok volt, s É-i oldalán, a szılık tövében ún. földalatti házak (domus subterraneae-k, vagyis a könynyen fejthetı kızetbe vájt lakások) voltak. Az utolsót 1850-ben adták el 9 négyszögöles telekkel. A tettyei patak mésztufa-barlangjának egy részén a beszakadt fıte felett ma is látható az agyagrétegben a korábbi emberi lakások és tevékenység nyoma. Zsolnay Vilmos a Tettye-forrásból eredı vízfolyás két oldalán több ingatlant, illetve agyagásási jogot vásárolt jó minıségő nyersanyag után kutatva, miközben értékes fehér agyagra is bukkant. Megvásárolta ig a Bosnyák-, 1885-ben a Barátur utca 4-4 ingatlanát, 1885-ben a Kisboldogasszony utca 9. sz. telket lakóházzal, a Mindszentek templománál az egész utcasort stb május 30-án a Mindszentek temploma felett fekvı sírkertnek üres telkei eladattak, az elsı házhelyet egész a 16-ikig Zsolnay 9 RÚZSÁS Lajos: A pécsi Zsolnay-gyár története. Bp Mővelt Nép, 56. old. 10

13 Vilmos vette meg 2234f 50kr-ért Az összes házhelyek 1 hold 667. n.ölet tesznek ki. A Tettye-völgyieken kívül megszerezte a pécsi Bánom-völgyben a Gilicze agyaggödröt, és bérelte a város Leticsdőlıbeli agyagbányáját is. 10 Veje, Mattyasokszky Jakab, aki 1870-ben Selmecbányán szerzett bányamérnöki oklevelet (az irodalom geológusként tartja számon, 1885-ig végigkutatta az országot megfelelı nyersanyag után. Munkájának eredményeként apósa megvásárolta az Ungvár melletti dubrinicsi agyag-elıfordulást, kibérelte a Kárpátok, továbbá Bihar, Borsod és Tolna (Nagymányok) megyék több agyagbányáját, de dolgozott a horvátországi Zagoria agyagából is. A hazai nyersanyagok révén a gyár termékeinek minısége mellett a gazdasági versenyképességét is biztosította, hiszen a nyersanyag jelentette a termelési költségek %-át. 11 A Zsolnayak és az OMBKE Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) június 27-i selmecbányai alakuló közgyőlésén a 136 jelenlévı közül a Pécs vidéki feketekıszén-bányászatot tízen, bányatulajdonosok és bányamérnökök képviselték. Pécsett tartották szeptember 9-10-én az egyesület ötödik (egyben második tisztújító) közgyőlését. Pécs szab. kir. város polgársága ezúttal is arra törekedett, hogy öregbítse Pécs hírnevét mindazok elıtt, akik elıtt még ismeretlen volt a Dunántúl gyöngye. Fellobogózták házaikat, szívesen látták vendégeiket A vendéglátók közül soknak a neve ismert (Angster Józseftıl Hettyei Sámuel megyés püspökön és Majorossy Imre polgármesteren keresztül Zsolnay Vilmosig összesen 71 fı, illetve intézmény), csupán néhány vendég ment inkább szállodába. 9-én délelıtt a székesegyház megtekintése után tartották meg a tisztújító közgyőlést 97 fı részvételével. Délután fél 2-tıl 4 óráig, a jeles pécsi személyekkel, köztük Zsolnay Vilmossal és a családtagokkal kiegészülve 214 fı költötte el a díszebédet a Vigadóban. 10 MADAS J., i. m old. 11 RÚZSÁS L., i. m. 57. old. 11

14 Lakoma után ismét elıálltak a kocsik, megindult a menet és 1. a Zsolnay-féle porczellan- és fayencegyár, 2. a Scholcz-féle sörgyár, 3. a honvéd-hadapród iskola, a Littke L.-féle pezsgıbor-gyár megtekintésére került sor. A Zsolnay-gyárban A telepet körülzáró kerítésen belül lépve, egy villa tőnik szemünk elé, melynek parkja a telepen gyártott mővészi szobrokkal van díszítve; a terasséot képezı parkból lefelé haladva, az épületek sajátságos külseje a gyárépítkezés jellegét mutatja s gyanitani engedi, hogy itt az úri lakot megilletı kényelmes berendezés szoros kapcsolatot képez a hasznos üzemi elhelyezkedéssel, amennyiben az iparnak szánt épületek a tulajdonos lakosztályainak folytatásába esnek mintha az egész telep egy nagy család lakóhelyét képezné. hogy csekély idınket a lehetı legjobban használhassuk ki, a telep tulajdonosa, a 73 éves, érdemekben megıszült, szellemes és tudós Zsolnay Vilmos, számos bel- és külföldi érdemrend tulajdonosa, Pécs város díszpolgára, 800 munkásnak kenyéradója, továbbá ennek fia Miklós, a kereskedelmi osztály kiváló fınöke, nemkülönben veje Mattyasovszki Jakab jeles geológus és Sikorsky Tádé, a szobrászati és keramit osztály hivatott vezetıje, kinek neje itt a díszítı festményekben remekel, szívesek voltak az érkezıket csoportonkint kalauzolni és szakszerő magyarázatukkal az egész üzemrıl és munkálatról gyors áttekintést nyújtani. (A Zsolnay család mővészi hajlamát ecsetelendı, nem mulaszthatom el megemlíteni, miszerint Zsolnay Vilmos egyik leánya ezidı szerint Münchenben idızik azon czélból, hogy ott mőveik részére római és görög emlékeket rajzoljon le s győjtsön össze.) Az OMBKE Pécsre kirándult, tanulni vágyó tagjai 10-én két csoportra válva meglátogatták a DGT szabolcsi és pécsbányai telepeit. Mikor a tanulás után az ebédre került volna a sor, elıbb még Zelesny Károly fényképész masinája elé kellett állni, mely mint reméljük lehetıleg élethően örökítette meg az ezeréves gesztenyefa alá telepedett, illetve csoportosított, a városi urakkal is megszaporodott társaságot. Itt részt vett Zsolnay Vilmos is. Amint a társaság elhelyezkedett, az elnök bejelentette az OMBKE Pécsi Osztályának megalakulását Az OMBKE Közlései. II. évf. Ünnepi (14.) szám, október 1-én. 12

15 A Pécsi Osztály tagsága ezután egyre szélesebb körővé vált. A bányatulajdonosokon és bányamérnökökön kívül felvételre kerültek rendes, vagy rendkívüli tagként többek között Baranya vármegye fıispánja, a Pécs járási fıszolgabíró, Pécs Város rendırkapitánya, a DGT fıkönyvelıje, a széneladási hivatal fınöke. Az évi december hó 7-én tartott rendes osztályülésen Maléter Rudolf elnök bejelentette hogy osztályunkba beléptek: Straka Ferenc bányaigazgató úr és Nick Mihály bányamérnök úr rendes tagokként, Ruh Ernı irodafınök úr és Zsolnay Miklós nagygyáros úr rendkívüli tagként. 13 A Pécsvidéki Osztály elnökei 1911-ig: Glanzer Gyula ; Maleter Rudolf ; Mattyasovszky Jakab voltak. Az OMBKE elnökével együtt tizenhárman indultak szeptember 16-án az egyesület addigi legnagyobb kirándulására, hogy megtekintsék Boszniát és Hercegovinát, e két, valamikor szorosabb értelemben hozzánk tartozott, természeti kincsekkel megáldott és természeti szépségekben, különlegességekben oly gazdag tartományt ama harmadikkal, Dalmácziával együtt, mely fájdalom ma csak jogilag, de tényleg nem hozzánk tartozik Budapestrıl reggel induló vonatjuk Dombóvárig annyit késett, hogy a pécsi vonat nem várta meg a csatlakozást, így dél helyett csak 4 óra után érkeztek Pécsre, ezért csak kevés idejük maradt a 35 hektáron 56 szecessziós stílusú pavilonnal és csarnokkal 5 hónapig nyitva tartó Pécsi Országos Kiállítás megtekintésére, mert éjfélre Brodba kellett érkezniük. Az állomáson az Osztály elnöke, Mattyasovszky Jakab és Zsolnay Miklós, a kiállítás elnöke, Sztraka Ferencz, a dunagızhajózási társaság igazgatója, Myskovszky Emil bányafelügyelı és Tripammer Károly fogadta ıket. A nevezett urak szíves kalauzolásával indultak, és mindnyájukat meglepték a kiállítás impozáns méretei, ízléses épületei és elrendezése. A sorban elsı természetesen a kiállítás fénypontja, a Zsolnay pavilon volt. A világhírő cég elsırendő és utánozhatatlan tökéletességő gyártmányai nemcsak egy országos kiállítás keretében, de a nemzetközi világtárlatokon is megszokott elsırendő látványosság. 13 OMBKE Pécsvidéki Osztály jegyzıkönyve, XI

16 Az erdészeti pavilon futólagos megtekintése után a bányászaté következett. A baranyamegyei szénbányászat s ebben a dunagızhajózási társaság pécsvidéki bányászata dominálta az ízléses kiállítást, melyben egy szállító akna teljes felszereléssel, a bányatermékek, bányaberendezési tárgyak, ezek modelljei, mérıszerek, telep és telepítési rajzok, termelési diagrammok meglepı szép képét tüntették fel e bányászat magasfoku fejlettségének, sajnos, hogy itt csak futó emlékeket és benyomásokat szerezhettünk magunknak. 14 Az I. világháború, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a szerb megszállás után az OMBKE Pécsi Osztálya újjászervezıdött, amit az egyesület szeptember 3-án a pécsi Nemzeti Casinó nagytermében tartott közgyőlése tett ünnepélyessé 173 tag részvételével. A 2 órakor a Pannóniában (katonazenével) elköltött ebéd után természetesen sor került a székesegyház és a Zsolnaygyár megtekintésére. 4-én szerepelt a programban a szabolcsi és a pécsbányatelepi bányaüzemek megtekintése. Ezután vetették fel, hogy a pécsvidéki erkölcsös és hazafias bányászgyerekek között emlékjutalmat kellene kiosztani. Az összegyőlt adomány, korona szétosztását az üzemvezetık, a tanítók és a bányászok öregeinek érdemsorozása szerint eszközölték. A Zsolnay-család ekkor már nem volt szénbánya-tulajdonos, de az országos esemény programjának természetes része volt a Zsolnayak gyárának megtekintése. 14 A Szent István-akna vendégkönyve és a Zsolnayak Ahogy Pécsett nem lehetett országos rendezvény a Zsolnaygyár megtekintése nélkül, úgy a DGT Szent István-aknájának meglátogatása sem maradhatott el az akna évi elkészülte után. Az üzem vendégkönyvét bányajárás után Horthy Miklós kormányzó nyitotta meg IV. 26-án, amikor a szerb megszállás után elsı alkalommal látogatott Pécsre vezérkarával. A bányaház akkor épült, a vendégek Ferenc József aknán fürödtek meg a bányalátogatás után. 14 GÁLOCSY Árpád: A boszniai és herczegovinai kirándulás. = Bányászati és Kohászati Lapok, 41. évf I. köt. 4. sz old.

17 Természetesen a pécsi bányaigazgató, Jičínský Jaroslav baráti köréhez tartozó népes Zsolnay-család tagjai 15 vendégeikkel többször is megtekintették az üzemet, leszálltak a bányába, elsı alkalommal már augusztus 30-án; ekkor még fotó nem készült a látogatókról. Az aláírók a Mattyasovszky-Zsolnay (M.-Zs.) ágról: Gilliné M-Zs. Teréz, férje Francisco Benvenuto (Benevenuto) Gilli és Francisco fiuk; M.-Zs. László és Lászlóné; M.-Zs. Margit és egy olvashatatlan keresztnevő M.-Zs. (ebbıl a generációból csak Tibor vagy Zsolt lehet). A Sikorski-Zsolnay (S.-Zs.) ágról: Sikorski Tádé; S.-Zs. Júlia és férje, Szilassy Károly; S.-Zs. Miklós. Velük együtt még Kirner Raffaella, princesse és princ Georges Matchabelli. Az akna április 23-án történt felavatása és gróf Zichy Gyula pécsi megyéspüspök általi megszentelése után a látogatókról fénykép is készült a vendégkönyv részére, ezért a bányából való kiszállás után a hatás kedvéért gyakran szénporral befeketítették az arcukat. A Zsolnay-családdal kapcsolatos további, említésre méltó bányajárások: augusztus 24-én dr. Herbert Schreŭer és Mattyasovszky-Zsolnay Tibor fiai, Miklós és Péter; szeptember 2-án Sikorski-Zsolnay Miklós a nejével és vendégük, a svájci Vera G. Roberts, aki babáját várva odaírta még, hogy Baby Roberts, és az aláírás mellé skiccelt egy pólyás csecsemıt is. A kapcsolat lezáródása Mattyasovszky-Zsolnay Miklós ( ) 2003-ban Kanadából visszaköltözött Pécsre, így a szerzınek alkalma nyílt a 20. század elsı felének pécsi társasági köreirıl információkat szerezni tıle. Kiderült, hogy a bányát a Mattyasovszky- és Sikorski családdal együtt meglátogató Matchabelli hercegnı nem Georges fele- 15 Zsolnay Vilmos gyermekei közül Teréz Mattyasovszky Jakabhoz ment feleségül, a Münchenben tanult Júlia pedig a lengyel származású kopasinai Sikorski Tádéval kötött házasságot, a legfiatalabbnak, Miklósnak nem volt gyermeke. Súlyos betegsége és a vállalat várható gazdasági átalakulása miatt a Zsolnay név kihalásának elkerülése érdekében Miklós adoptálta férjezett leánytestvérei gyermekeit. Így alakult ki a család Mattyasovszky-Zsolnay és a Sikorski-Zsolnay ága. 15

18 sége, hanem édesanyja volt. Az 1917-es októberi forradalom elıl Pécsre menekült orosz hercegi család két tagja néhány évi pécsi tartózkodás után elköltözött ugyan Franciaországba, de az ottani sokkal drágább megélhetés miatt késıbb visszaköltöztek Pécsre ben nem menekültek nyugatra, György a Városházán a szovjet városparancsnokság tolmácsa lett. A két fiúval 1928-ban együtt bányát járó dr. Herbert Schreŭer abban az évben diplomázó francia jogász volt, aki a nyár folyamán a fiúk francia nyelvtudását igyekezett tökéletesíteni. Vera G. Roberts a Mattyasovszky-Zsolnay-család Gilli rokonságának Pécsre látogató tagja volt. Több pécsi személy sikeres azonosítása mellett sok egyéb témára is sor került, mert a beszélgetéseket legtöbbször ı vagy kedves felesége irányította. Így derült ki, hogy a soproni erdımérnökhallgatók Ausztriából Kanadába történı költözésében (1956. december vége január 8., Sopron Division, Vancouver) komoly összekötı szerepe volt M.-Zs. Miklósnak, montreáli ünnepélyes fogadásuk alkalmával pedig ı mondott köszöntıt a kanadai magyarok és a magyar cserkészek nevében. Felesége, Gosztonyi Erzsébet a helybeli asszonyokat összefogva pulykasülttel fogadta ıket, majd gondoskodtak számukra szükség szerint téli lábbelirıl, a nyelvtanulásra fordított csonka félév alatti munkába álláshoz nyakkendırıl stb. 16 Visszatérve Mattyasovszky-Zsolnay Miklós bányászattal való kapcsolatához, részt vett Jičínský Jaroslav DGT-bányaigazgató, a pécsi kıszénbányászat években történt korszerősítésének tervezıje és irányítója Mária utcai emléktáblájának évi Szent Borbála-napi felavatásán, egyedüliként azok közül, akik még személyesen ismerték ıt és családját. 16 Részletesen ismerteti Roller J. Kálmán: The Sopron chronicle. Rákóczi Foundation Inc. Toronto, Canada, p. (Zs. Miklósról) és mi is voltunk egyszer az Akadémián. Thorn Press, Toronto, Ontario, old. (M.-Zs.-néról). (A látogatást követı napon a szerzıtıl megkapták a könyvek érintett fejezeteinek másolatát.) 16

19 Riegel Antal, a pécsi vasérckutató DR. BIRÓ JÓZSF Riegel Antal bányamérnökrıl megjelent dolgozatunkban az akkori legjobb tudásunk szerint követtük nyomon Pécsre érkezését, itteni tevékenységét és további munkáit Szabolcs és Somogy falvak területén (ma Pécs városhoz tartoznak), valamint Hosszúhetényben és az észak-mecseki térségben 1. Nagyon aktív tevékenységet fejtett ki, részben saját vállalkozásban, részben megbízások alapján (például a Lloyd- és a Victoria-társaságtól). A terület legnagyobb földbirtokosával, a pécsi káptalannal több szerzıdést is kötött, amelyeket a káptalan nyilvántartásában találtunk meg (1-2. ábra). Most már bizonyosan tudjuk, hogy mielıtt Riegel Pécsre jött, Mahr-Ostrauban, vagyis Morva-Ostravában (ma Ostrava, Csehország) dolgozott egy brikettgyárban: igazgatói posztot töltött be 2. (3. ábra). Ismert volt továbbá, hogy jó családi kapcsolatokkal rendelkezett Bécsben (az unokaöccse, Riegel Vilmos itt élt) 3, ennek, és természetesen szakértelmének köszönhette a bécsi cégek megbízásait, illetve a Victoria Rt.-nél betöltött folyamatos, magas állását. Eddig viszont nem derült ki kapcsolata a legmagasabb magyar és monarchiai kormánykörökkel. 1 BIRÓ József: Riegel Antal bányamérnök és bányavállalkozó ( ). = Pécsi Szemle, sz old. 2 BIRÓ József: Riegel Anta bányamérnökrıl. = Pécsi Szemle, sz old. 3 BABICS András: Az észak-mecseki kıszénbányászat története. Bp Akadémiai Kiadó, 34. old. 17

20 Szinger Bálint bányamérnök, aki utóda lett Nagymányokon a bánya vezetésében 4, a Riegel Antalról közölt nekrológjában 5 azt írja, hogy Riegel Antalban a selmeczi akadémia egyik legöregebb hallgatója hunyt el, hamar követte volt iskolatársát, Szlávy koronaırt Szlávy József politikusról, bányamérnökrıl viszont ismert, hogy képesítését Selmecbányán szerezte 1844-ben, így valóban iskolatársa lehetett Riegelnek. Szlávy egész életét ahogy ma mondanánk a közigazgatásban töltötte. Budai kamarai titkár, minisztériumi államtitkár, többszörös miniszter, köztük földmívelés-, iparés kereskedelemügyi, pénzügy- és közoktatásügyi miniszter, valamint miniszterelnök ( ) 6 is volt. Ezeknek az információknak az ismeretében világosabbá válhat, hogyan tudta egy vidéken élı bányász hivatalos ügyeit zökkenımentesen intézni. Folyamatosan kutatási területeket kötött le, bá- 4 BABICS A., i. m. 40. old. 5 SZINGER Bálint: Riegel Antal. = Bányászati és Kohászati Lapok, old. 6 KENYERES Ágnes (fıszerk.): Magyar életrajzi lexikon köt. Bp Akadémiai Kiadó, old. Szlávy József életútja: bányamérnöki oklevél Selmecbányán; budai kamarai titkár; március október 21.: belügyminisztériumi államtitkár; október 29.: megkapja a Szent István-rend középkeresztjét; május december 5.: földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, február 2. február 10.: vallás- és közoktatásügyi miniszter; december március 21.: miniszterelnök; december március 21.: pénzügyminiszter; január 27.: valóságos belsı titkos tanácsos; május 18.: a magyar delegáció elnöke; április április 12.: képviselıházi elnök; április június 4.: közös pénzügyminiszter; október november 20.: megbízva a közös külügyminiszter alkotmányos képviseletével; június 4.: megkapja a Szent István-rend nagykeresztjét; november 30.: koronaır és fırendiházi tag; szeptember 18.: fırendiházi második alelnök;1888. január 12.: fırendiházi elsı alelnök; szeptember november 22.: fırendiházi elnök; június 7.: a MTA igazgató tagja; augusztus 8. elhunyt. 18

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban Bányamérõ konferencia Salgótarjánban A XLIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja és házigazdaként a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. szervezte 2005. május 18-20-án

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése Egyesületi ügyek Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése A választmányi ülést Budapesten, az OMBKE Mikoviny tanácstermében tartották dr. Tolnay Lajos elnök vezetésével. Az ülés az elõre meghirdetett

Részletesebben

Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig

Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig Pörös Béla 1. Bevezetés Az ipari forradalom egyik következménye a nagy létszámú munkaerőt

Részletesebben

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com METSO MINERALS (Austria) GmbH 1230 Wien, Josef Benc Gasse 3. Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799 Fax: +36-1-471-9200 e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december IV. évfolyam 4. szám 2007. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította: Heimler Károly 1 Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztı bizottság: FEKETE FERENC, FÖLDI LİRINC,

Részletesebben

25 éves a Chipogó! A tartalomból: Itt lettem emberbıl jelfogó! Évnyitó Szentendrén. Aradi zarándoklat. Klebelsberg Kunó - emlékülés.

25 éves a Chipogó! A tartalomból: Itt lettem emberbıl jelfogó! Évnyitó Szentendrén. Aradi zarándoklat. Klebelsberg Kunó - emlékülés. A A Puskás Tivadar Távközlési Technikum diáklapja Itt lettem emberbıl jelfogó! Happy Birthday to Chipogó! A tartalomból: 25 éves a Chipogó! Évnyitó Szentendrén Aradi zarándoklat Klebelsberg Kunó - emlékülés

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

IV. Gyenesdiás sporttörténete

IV. Gyenesdiás sporttörténete Góth Imre által szerkesztett Gyenesdiás sporttörténete IV. köteteként nagyszerű folytatása, szerves része településünk Monográfiájának. A szerző a kezdeti évektől napjainkig, történelmi hűséggel, széles

Részletesebben

A CSILI TÖRTÉNETE. Szerkesztette: Várhalmi András. Csili Mővelıdési Központ 2008.

A CSILI TÖRTÉNETE. Szerkesztette: Várhalmi András. Csili Mővelıdési Központ 2008. A CSILI TÖRTÉNETE Szerkesztette: Várhalmi András Csili Mővelıdési Központ 2008. A könyv megjelenését támogatták: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alap Lektorálta: Bálinth Lehel Komoróczy

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Az ajtók fölött mulatozó faragott puttók talán még emlékeznek a hosszú hajú idôs vendégre, aki rántott békacombot vacsorált, majd leült a zongorához. A háziak tudták, hogy mi a mûvész legkedvesebb eledele.

Részletesebben

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 5. 6. szám Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Igencsak meglepődtek a budapesti Wesselényi Miklós Műszaki Szakközép- és Szakiskola

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 4. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 4. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 0. január. évfolyam. szám Közgyűlés Átmeneti gazdálkodás, helyi adók, távhődíj, költségvetés, támogatások és beszámolók összefogaló a 0. december

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez

Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez Cséby Géza Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez A keszthelyi mővelıdési központ története egyben a város mővelıdéstörténetének szerves része. Attól

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Nyári vasárnapokon úgy tódultak az újpestiek a Népszigetre, mint a budaiak a Normafához. Jöttek családostól, hiszen a fûszerpaprikás, fafüstös halászlé illata és a szabadság érzete egyszerre töltötte be

Részletesebben

A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM

A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM A Sárközy család Somogy megyei ágának megalapítójáról, ifjabb Sárközy Jánosról ezt írja Sárközy Imre a családtörténeti monográfiájában: annyi bizonyos,

Részletesebben

1963. XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

1963. XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1963. XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1963. XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1963. XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Kölkedi István: Soproni bérmozgalmak az 1905 1907-es orosz forradalom idején (Második rész) 289Kölkedi István: Soproni

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén XXII. évfolyam 6. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. június A SÁRGA LÁB KÖTELEZ KITÜNTETÉSEK, SZÍNES PROGRAMOK A VÁROS NAPJÁN Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén Tolna

Részletesebben

MAROSVIDÉK 2012. ÁPRILIS

MAROSVIDÉK 2012. ÁPRILIS Tartalom Elődeink 3 Dehelán Aurélia Dr. Batka István, a lokálpatrióta orvos 6 Medgyesi Pál Dr. Batka István munkássága mérnökszemmel 13 Forgó Géza Makóra úgy gondolunk, mint a paradicsomra Színház 15 Urbancsok

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben