BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX."

Átírás

1 BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. R U D A B Á N Y A 2010

2

3 BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. R U D A B Á N Y A 2010

4 BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. (V. évf. 1.) sz. E számunk munkatársai: Dr. Biró József bányamérnök, tervezı elemzı szakközgazdász (Pécs); Hadobás Sándor múzeumigazgató (B.-A.-Z. Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya); Mendly Lajos bányamérnök, technikatörténész (Pécs); Réthy Károly okl. geológus (Budapest); Dr. Zádor Tibor múzeumigazgató (Miskolc). Szerkesztı: HADOBÁS SÁNDOR A címlapon: Bánya-határkı az Andrássyak valamelyik Rozsnyó környéki vasércbányájából ma a Rozsnyói Bányászati Múzeum udvarán látható. (Hadobás Sándor felvétele, 2009.) A hátsó borítón: A szomolnoki Szent Erzsébet római katolikus templom (1801). (Hadobás Sándor felvétele, 2008.) ISSN Közreadja az ÉRC- ÉS ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI MÚZEUM ALAPÍTVÁNY a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum és az OMBKE Rudabányai Helyi Szervezete közremőködésével A szerkesztıség címe: 3733 Rudabánya, Petıfi u Felelıs kiadó: Boza István, az ÉÁBM Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Nyomda: Z-Press Kiadó és Nyomda Kft., Miskolc. Felelıs vezetı: Kása Béla

5 T a n u l m á n y o k A Zsolnayak és a bányászat MENDLY LAJOS Zsolnay Vilmosról 1 és családjáról az elmúlt évszázadban, de az utóbbi években is több monográfia, sok tanulmány, és még több cikk jelent meg, melyek foglalkoztak személyével, munkásságával és sikereivel. A mecseki kıszén-, lignit- és a gyárának alapanyagát termelı agyagbányászattal való kapcsolatait legfeljebb csak megemlítették, pedig az atyjától 1858-ban Pécs város Fıterén átvett bazár, az Ignác bátyjától 1864-ben átvett kerámia manufaktúra, a kertészet, a borkereskedelem és vasútépítés mellett kezdeményezıkészségétıl hajtva bányavállalkozásokba is kezdett. Kıszénbányászat 1868-ban Martinek Ferenc, az Elsı cs. és k. Dunagızhajózási Társaság (DGT) egyik bányamérnöke szerzıdést kötött a pécsi éneklı kanonoksággal az éppen szabad nagymányoki területre, és bányanyitási engedélyt szerzett. Martinek a szomszédos hidasi lignitmezırıl irányította át Zsolnay Vilmossal közös érdekeltségét Nagymányokra, ahol barnakıszén bányatelket bérelt az ún. Sauruhe alatt. Martinek megjelenése korszerőtlenné tette az addigi paraszti vállalkozásokat, amelyek néhány év alatt fel is mondták bérleteiket, így a falu egész területére megnyílt bányászati lehetıségük. A Martinek és Társai, Zsolnay-féle Társaság október 1- én kötötte meg hat évre a szénjogi szerzıdést az uradalommal, de számításból 1872-ben 16 évre meghosszabbították, mert ismertté 1 Pécs, 1828 Pécs,

6 vált, hogy megépítik az észak-mecseki kıszénmedence bányáit az országos forgalomba bekapcsoló Bátaszék Dombóvár vasútvonalat. Vállalkozásuk sorsa rövidesen kedvezıtlenné vált, mert a DGT által a Pécs vidéki bányamezıkrıl kiszorított tıkeerısebb vállalkozások lehetetlenné tették gazdaságos mőködésüket. 4 Zsolnay Vilmos. (Fénykép, 1890-es évek.) Riegel Antal prágai születéső kiváló bányamérnök, aki korábbi pécsvidéki, majd onnan kiszorulva váraljai feketekıszén- és hidasi lignitbányászatán megalakította a Nagymányoki Bányatársaság Riegel és Társai Részvénytársaságot, 1873-ban, a Duna Dráva

7 vasút (Bátaszék Dombóvár Zákány) üzembelépésének évében átvette a Martinek és Társai-féle bérletet is. 2 A pécsi kereskedıkbıl álló Zsolnay Társaság tulajdonosai Zsolnay Vilmos, Engel Adolf, Grőn Zsigmond és Fia 1871-ben 50 évre ( ) szóló bérleti szerzıdést kötött a pécsi püspöki uradalommal a nevére bejegyzett, a hosszúhetényi Bükösi-dülıben fekvı Victoria I., II. és III. védnevő bányatelkekre (Bányajárási hirdetmény). A Victoria Szénbányamővelı Rt. néven alakult bécsi tıkés társaság meg akarta vetni a lábát a mecseki kıszénmedencében, ezért 1874-ben: megvásárolta Pécs határában a szénmezı ÉNy-i peremén a Julianna I. és Julianna II. bányatelkeket; albérletbe vette Zsolnay és Társaitól a Victoria I. és Victoria II. bányatelken csak néhány évig mővelt bányát. 3 A Victoria Rt. ugyan közel egy millió forintot fektetett a hoszszúhetényi és a szénmezı északi sávján üzemeltetett mázai, vékényi, kárászi, váraljai, sıt szászvári bányáiba, végül 1895-ben azokat, illetve bérleteiket is megvásárolta a DGT. Lignitbányászat A hidasi Kivágott erdı nevő legelın feltárt 3 m vastag lignittelepre jegyezték be a Sarolta védnevő bányatelek adományozását a földtulajdonos Hidas község nevére, Riegel Antal haszonbérletére 1861-ben. A korainak bizonyuló bányászat a gyenge kereslet miatt csak idıszakosan mőködött, s kis mennyiségő lignitet hozott a felszínre. Schroll József DGT-igazgató, Martinek Ferenc és Zámon Béla bányamérnökök Hidasi Szén- és Ipar Társaság néven 1866-ban kezdtek a lignit kitermeléséhez. A társasághoz, a mostani mőipar színvonalán álló gyár létesítésére Pécs polgármesteréhez benyújtott kérelem évében, 1868-ban társult Zsolnay Vilmos is. A vállal- 2 BABICS András.: Az észak-mecseki kıszénbányászat története. Bp Akadémiai Kiadó, old. 3 Dr. BÍRÓ József: A hosszúhetényi szénbányászatról. = Pécsi Szemle, sz. 5

8 kozás késıbb Szászváron és Mázán is érdekeltséget szerzett, de Hidason ismételt szüneteltetés után 1874-ben befejezte mőködését. 6 Bányajárási hirdetmény (1872. május 11.) a Zsolnay Vilmos és társai által a hosszúhetényi területre beadott zártkutatmányi kérelemmel kapcsolatban. Zsolnay Vilmos pécsi vállalkozókkal Hidasdi Bányatársulat (HB) néven 1880-ban kezdte meg újra a hidasi lignit bányászatát. A szerény termelési eredmény miatt 1892-ben két munkás 150 q lignitet fejtett 10,50 frt értékben több alkalommal szüneteltették a bánya mővelését.

9 Hidas község, mint földtulajdonos, valamint a HB részérıl Zsolnay Vilmos jogutódja, fia, Miklós a porcelángyár tulajdonosa ban újabb egyezséget és haszonbérleti szerzıdést kötött a Saroltabányatelek szénjogaira. A szerzıdés értelmében: a község lemondott az február 17-ig hátralékos bányahaszonbér követelésérıl, a bányatársulat, vagy minden jogutódja mindaddig, amíg a bányatelket ténylegesen meg nem szüntetik a község pénztárába 100 koronát fizet be minimális éves bányabérként, melynek folyósítása az üzem szüneteltetése idejére is kötelezı volt. A bánya mőködése idején a község választhatott: vagy a kitermelt szén 5%- át, vagy az évi 100 koronát kapja bányabérként; Zsolnay Miklósnak le kellett mondania arról a 600 négyszögöl nagyságú hidasi területrıl, amelyre még apja kötött szerzıdést a községgel március 10-én, és vele párhuzamosan mindazokról a homok, agyag, föld és agyagsár kiaknázási és felhasználási jogokról, amelyek a község tulajdonában levı valamennyi területre vonatkoztak. A bányászkodást közvetlenül a falu mellett nyitott táróval indították újra, mellyel hét telepet tártak fel. Munkásaikat a túlnyomóan német lakosságú községbıl toborozták. A bányatársulat igen egyenetlenül mőködött, ezért évrıl-évre szüneteltetési engedélyt volt kénytelen kérni a Budapesti Bányakapitányságtól. Grósz Ábris, az Esztergom-Szászvári Kıszénbánya Rt. (ESzKb Rt.) nagymányoki igazgatója táján járt a hidasdi bányánál: a Sarolta-tárót már düledezıfélben találta, nyílását is alig tudta megközelíteni, a vágatok, léggurítók bedıltek, az odavezetı az utak a vízmosásokba csúsztak, a hidakat felszedték. A HB még a baja-bátaszéki vasúthoz csatlakozó Duna-híd évi megépítésével sem jött lendületbe, pedig az észak-mecseki és a hidasi bányavállalkozások kivétel nélkül sokat reméltek az alföldi piacra való jutástól. A szüneteltetés ideje alatt a HB meg akarta szerezni a Saroltabányatelek körül fekvı területeket, hogy a bánya értékét növelve adhasson túl rajta. A további bányászat szempontjából különösen nagyra értékelte a mővelés alatt álló lignittelepek dılési irányában fekvı D-i területet. A területen történt kutatások eredménytelensé- 7

10 ge miatt a Zsolnay Vilmos öccse, Imre által lefoglalt, és a Saroltabányatelekkel érintkezı zártkutatmányokat 1912-ben a HB feladta. Pávai Vajna Ferenc 1919/20 telén állami megbízásból az esetleges kıolaj-elıfordulások megállapítására a vidék tektonikai viszonyait tanulmányozta; januári jelentésében igen kedvezıen nyilatkozott a hidasi lignittelepekrıl. Az elsı világháború alatti szénínség, a tapasztalatok és a szakvélemények megerısítették az ESzKb Rt. vezetıit, hogy a hidasi terület szénjogait meg kell szerezniük, ezért 1920-ban önálló vállalatként megalakították a Hidasi Szénbánya Rt.-t (HSz Rt.), hogy a HB által birtokolt jogosítványokat és bányát megszerezze. (Zsolnay a részvények felét, társai, az Engel és Fiai cég, valamint Koszits Kamill egy-egy negyedét tartotta kézben; a fırészvényes azonban mindvégig elzárkózott a HSz Rt. ajánlatai elıl.) 4 Kovács József budapesti orvos 1920-ban a megfeszített élettempó miatt megrendült egészségő, emiatt a Bécs melletti rekawinkeli idegszanatóriumban fekvı Zsolnay Miklóst rávette, hogy HB-beli szénjogait adja el neki. Zsolnay társai az adásvételrıl nem tudtak, meg is támadták az egyezséget, de ez a helyzeten nem változtatott. 5 Az ESzKb Rt.-nek Hidassal kapcsolatos érdeklıdését nem elsısorban a lignit, hanem a liász feketekıszén lehetısége irányította. Nagymányoki bányájában a vájvégek már Hidas határában voltak, s az ott lignitre tervezett mélyfúrások egyúttal az arra tartó liász szénrétegek helyzetét is megvilágíthatták volna. 8 Agyagbányászat Az agyagbányászat a kıszénéhez alig hasonlítható, legfeljebb annak századi kezdeteihez. A vízmosások mentén talált kibúvásokból kiindulva, ásott gödrökbıl, illetve a felsı talajrétegek letakarítása után külfejtési módszerekkel kezdıdött a mecseki kı- 4 MENDLY Lajos: Hidasi lignit bányászat. = Megszőnt mecseki szénbányák létesítményeinek katasztere. Pécs, Kútforrás Kft p. 5 Salgótarjáni Szénbányák Rt.Központi Gazdasági Levéltár, F. 4/7. Dat

11 szénbányászat. Hasonló módszerekkel bányászták az erózió következtében felszínre került agyagot is a tégla- és cserépedényégetéshez. Kitaibel Pál, az általános érdeklıdéső jeles botanikus és évi baranyai útja Szlavóniába menet és onnan jövet alkalmával Pécsett feljegyezte a török fürdı vízvezetékének feketésszürkés anyagáról: Ezt az agyagot most is használják fazekas munkákhoz. Továbbá: Bükkösdön cserépedény készítésére alkalmas agyag van. Az edényeket fehér mázzal látják el. Ez azután annyira tőzálló, hogy forralni is lehet benne. 6 Egy másik leírásban: ugyanitt fazekasok számára a legfinomabb agyag is találtatik, mellynek mérıje drágábban kel mint a buzáé. Elviszik ezt egész Szegedig és messzebbre is. Szép fehér edénynek való anyag még Bükösdön és másutt is találtatik. Aligha porczellánhoz is nem találnának Pécsett és környékén alkalmas anyagot. 7 Hölbling Miksa pécsi fıorvos már 1846-ban megállapította, hogy a pécsi föld agyagot tud adni egy fayance gyár mőködtetéséhez. A város környékén olyan jó minıségő agyagot termeltek, hogy szlavóniai fazekasok is szállítottak innen alapanyagot. Tehát a földtani feltételek adottak voltak a térségben a kerámiagyártáshoz. A kereskedı Zsolnay Miklós, a dinasztia megalapítója ben megvette Piacsek Antal Budai utza 80. és 82. sz. alatti 1200 négyszögöles telkét melynek meredek falából jellegzetes kapával bányászták az agyagot, és az ott levı téglaégetıt mestervizsgás keramikus elsı fiának, Ignácnak adta kıedénygyár létesítésére. 8 Gazdasági problémák miatt azonban 1856-ban átadta a vállalkozást az ıt csendestársként segítı öccsének, Vilmosnak (apjuk 6 HORVÁT Adolf: Képek a Mecsek növényéletébıl. Függelék. Pécs, A Ciszterci Rend kiadása, 79. és 89. p. 7 HAAS Mihály: Baranya. Emlékirat, mellyel a Pécsett aug. elején összegyült magyar orvosok és természetvizsgálóknak kedveskedik Nagykéri Scitovszky János pécsi püspök. Pécs, p. 8 MADAS József: A pécsi Budai Külváros telkei, házai és utcái. Adatgyőjtemény. I.-II. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, old. (Kézirat.) 9

12 minden fiának 10 ezer forint induló tıkét biztosított), aki megkedvelte a szakmát, és itt vetette meg saját gyárának alapjait. A Zsolnay-üzem is azt az anyagot használta, mint az ısi pécsi fazekasipar, a környék agyagkülfejtései a kerámia-manufaktúrák után a modern gyár alapanyagául is szolgáltak. Zsolnay Vilmos már 1866-ban, a kerámiagyár engedélyezési kérelmének benyújtása elıtt megkezdte agyagkutató munkáját: jegyzıkönyvei mutatják, hogy kb. 70 pécsi és Pécs környéki, összesen pedig 300 hazai anyagot vizsgált meg. 9 Megvásárolta a város Budai utca 84. sz. alatti agyaggödrét, a szomszédos telkeket, kerteket és házakat, így alakult ki a mai gyártelep. A Balokányi uttza déli oldalán, a gyár közvetlen szomszédságában egykor létesült agyaggödör tette lehtıvé a vasúti leágazás, a rakodóvágány létesítését. A két Balokány-tó vizes, lápos területe környékén is bányásztak mőre érdemes agyagot. Ezek elıször nyersanyagforrásul szolgáltak, majd megszerzésük után a gyárépítésnél tetemes tereprendezési munkákat tettek szükségessé. Az 1700-as évek derekán kezdett beépülni a város keleti oldalán húzódó Tettye-völgy két oldalán a most Barátur nevet viselı utca, amely akkor csak egy árok volt, s É-i oldalán, a szılık tövében ún. földalatti házak (domus subterraneae-k, vagyis a könynyen fejthetı kızetbe vájt lakások) voltak. Az utolsót 1850-ben adták el 9 négyszögöles telekkel. A tettyei patak mésztufa-barlangjának egy részén a beszakadt fıte felett ma is látható az agyagrétegben a korábbi emberi lakások és tevékenység nyoma. Zsolnay Vilmos a Tettye-forrásból eredı vízfolyás két oldalán több ingatlant, illetve agyagásási jogot vásárolt jó minıségő nyersanyag után kutatva, miközben értékes fehér agyagra is bukkant. Megvásárolta ig a Bosnyák-, 1885-ben a Barátur utca 4-4 ingatlanát, 1885-ben a Kisboldogasszony utca 9. sz. telket lakóházzal, a Mindszentek templománál az egész utcasort stb május 30-án a Mindszentek temploma felett fekvı sírkertnek üres telkei eladattak, az elsı házhelyet egész a 16-ikig Zsolnay 9 RÚZSÁS Lajos: A pécsi Zsolnay-gyár története. Bp Mővelt Nép, 56. old. 10

13 Vilmos vette meg 2234f 50kr-ért Az összes házhelyek 1 hold 667. n.ölet tesznek ki. A Tettye-völgyieken kívül megszerezte a pécsi Bánom-völgyben a Gilicze agyaggödröt, és bérelte a város Leticsdőlıbeli agyagbányáját is. 10 Veje, Mattyasokszky Jakab, aki 1870-ben Selmecbányán szerzett bányamérnöki oklevelet (az irodalom geológusként tartja számon, 1885-ig végigkutatta az országot megfelelı nyersanyag után. Munkájának eredményeként apósa megvásárolta az Ungvár melletti dubrinicsi agyag-elıfordulást, kibérelte a Kárpátok, továbbá Bihar, Borsod és Tolna (Nagymányok) megyék több agyagbányáját, de dolgozott a horvátországi Zagoria agyagából is. A hazai nyersanyagok révén a gyár termékeinek minısége mellett a gazdasági versenyképességét is biztosította, hiszen a nyersanyag jelentette a termelési költségek %-át. 11 A Zsolnayak és az OMBKE Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) június 27-i selmecbányai alakuló közgyőlésén a 136 jelenlévı közül a Pécs vidéki feketekıszén-bányászatot tízen, bányatulajdonosok és bányamérnökök képviselték. Pécsett tartották szeptember 9-10-én az egyesület ötödik (egyben második tisztújító) közgyőlését. Pécs szab. kir. város polgársága ezúttal is arra törekedett, hogy öregbítse Pécs hírnevét mindazok elıtt, akik elıtt még ismeretlen volt a Dunántúl gyöngye. Fellobogózták házaikat, szívesen látták vendégeiket A vendéglátók közül soknak a neve ismert (Angster Józseftıl Hettyei Sámuel megyés püspökön és Majorossy Imre polgármesteren keresztül Zsolnay Vilmosig összesen 71 fı, illetve intézmény), csupán néhány vendég ment inkább szállodába. 9-én délelıtt a székesegyház megtekintése után tartották meg a tisztújító közgyőlést 97 fı részvételével. Délután fél 2-tıl 4 óráig, a jeles pécsi személyekkel, köztük Zsolnay Vilmossal és a családtagokkal kiegészülve 214 fı költötte el a díszebédet a Vigadóban. 10 MADAS J., i. m old. 11 RÚZSÁS L., i. m. 57. old. 11

14 Lakoma után ismét elıálltak a kocsik, megindult a menet és 1. a Zsolnay-féle porczellan- és fayencegyár, 2. a Scholcz-féle sörgyár, 3. a honvéd-hadapród iskola, a Littke L.-féle pezsgıbor-gyár megtekintésére került sor. A Zsolnay-gyárban A telepet körülzáró kerítésen belül lépve, egy villa tőnik szemünk elé, melynek parkja a telepen gyártott mővészi szobrokkal van díszítve; a terasséot képezı parkból lefelé haladva, az épületek sajátságos külseje a gyárépítkezés jellegét mutatja s gyanitani engedi, hogy itt az úri lakot megilletı kényelmes berendezés szoros kapcsolatot képez a hasznos üzemi elhelyezkedéssel, amennyiben az iparnak szánt épületek a tulajdonos lakosztályainak folytatásába esnek mintha az egész telep egy nagy család lakóhelyét képezné. hogy csekély idınket a lehetı legjobban használhassuk ki, a telep tulajdonosa, a 73 éves, érdemekben megıszült, szellemes és tudós Zsolnay Vilmos, számos bel- és külföldi érdemrend tulajdonosa, Pécs város díszpolgára, 800 munkásnak kenyéradója, továbbá ennek fia Miklós, a kereskedelmi osztály kiváló fınöke, nemkülönben veje Mattyasovszki Jakab jeles geológus és Sikorsky Tádé, a szobrászati és keramit osztály hivatott vezetıje, kinek neje itt a díszítı festményekben remekel, szívesek voltak az érkezıket csoportonkint kalauzolni és szakszerő magyarázatukkal az egész üzemrıl és munkálatról gyors áttekintést nyújtani. (A Zsolnay család mővészi hajlamát ecsetelendı, nem mulaszthatom el megemlíteni, miszerint Zsolnay Vilmos egyik leánya ezidı szerint Münchenben idızik azon czélból, hogy ott mőveik részére római és görög emlékeket rajzoljon le s győjtsön össze.) Az OMBKE Pécsre kirándult, tanulni vágyó tagjai 10-én két csoportra válva meglátogatták a DGT szabolcsi és pécsbányai telepeit. Mikor a tanulás után az ebédre került volna a sor, elıbb még Zelesny Károly fényképész masinája elé kellett állni, mely mint reméljük lehetıleg élethően örökítette meg az ezeréves gesztenyefa alá telepedett, illetve csoportosított, a városi urakkal is megszaporodott társaságot. Itt részt vett Zsolnay Vilmos is. Amint a társaság elhelyezkedett, az elnök bejelentette az OMBKE Pécsi Osztályának megalakulását Az OMBKE Közlései. II. évf. Ünnepi (14.) szám, október 1-én. 12

15 A Pécsi Osztály tagsága ezután egyre szélesebb körővé vált. A bányatulajdonosokon és bányamérnökökön kívül felvételre kerültek rendes, vagy rendkívüli tagként többek között Baranya vármegye fıispánja, a Pécs járási fıszolgabíró, Pécs Város rendırkapitánya, a DGT fıkönyvelıje, a széneladási hivatal fınöke. Az évi december hó 7-én tartott rendes osztályülésen Maléter Rudolf elnök bejelentette hogy osztályunkba beléptek: Straka Ferenc bányaigazgató úr és Nick Mihály bányamérnök úr rendes tagokként, Ruh Ernı irodafınök úr és Zsolnay Miklós nagygyáros úr rendkívüli tagként. 13 A Pécsvidéki Osztály elnökei 1911-ig: Glanzer Gyula ; Maleter Rudolf ; Mattyasovszky Jakab voltak. Az OMBKE elnökével együtt tizenhárman indultak szeptember 16-án az egyesület addigi legnagyobb kirándulására, hogy megtekintsék Boszniát és Hercegovinát, e két, valamikor szorosabb értelemben hozzánk tartozott, természeti kincsekkel megáldott és természeti szépségekben, különlegességekben oly gazdag tartományt ama harmadikkal, Dalmácziával együtt, mely fájdalom ma csak jogilag, de tényleg nem hozzánk tartozik Budapestrıl reggel induló vonatjuk Dombóvárig annyit késett, hogy a pécsi vonat nem várta meg a csatlakozást, így dél helyett csak 4 óra után érkeztek Pécsre, ezért csak kevés idejük maradt a 35 hektáron 56 szecessziós stílusú pavilonnal és csarnokkal 5 hónapig nyitva tartó Pécsi Országos Kiállítás megtekintésére, mert éjfélre Brodba kellett érkezniük. Az állomáson az Osztály elnöke, Mattyasovszky Jakab és Zsolnay Miklós, a kiállítás elnöke, Sztraka Ferencz, a dunagızhajózási társaság igazgatója, Myskovszky Emil bányafelügyelı és Tripammer Károly fogadta ıket. A nevezett urak szíves kalauzolásával indultak, és mindnyájukat meglepték a kiállítás impozáns méretei, ízléses épületei és elrendezése. A sorban elsı természetesen a kiállítás fénypontja, a Zsolnay pavilon volt. A világhírő cég elsırendő és utánozhatatlan tökéletességő gyártmányai nemcsak egy országos kiállítás keretében, de a nemzetközi világtárlatokon is megszokott elsırendő látványosság. 13 OMBKE Pécsvidéki Osztály jegyzıkönyve, XI

16 Az erdészeti pavilon futólagos megtekintése után a bányászaté következett. A baranyamegyei szénbányászat s ebben a dunagızhajózási társaság pécsvidéki bányászata dominálta az ízléses kiállítást, melyben egy szállító akna teljes felszereléssel, a bányatermékek, bányaberendezési tárgyak, ezek modelljei, mérıszerek, telep és telepítési rajzok, termelési diagrammok meglepı szép képét tüntették fel e bányászat magasfoku fejlettségének, sajnos, hogy itt csak futó emlékeket és benyomásokat szerezhettünk magunknak. 14 Az I. világháború, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a szerb megszállás után az OMBKE Pécsi Osztálya újjászervezıdött, amit az egyesület szeptember 3-án a pécsi Nemzeti Casinó nagytermében tartott közgyőlése tett ünnepélyessé 173 tag részvételével. A 2 órakor a Pannóniában (katonazenével) elköltött ebéd után természetesen sor került a székesegyház és a Zsolnaygyár megtekintésére. 4-én szerepelt a programban a szabolcsi és a pécsbányatelepi bányaüzemek megtekintése. Ezután vetették fel, hogy a pécsvidéki erkölcsös és hazafias bányászgyerekek között emlékjutalmat kellene kiosztani. Az összegyőlt adomány, korona szétosztását az üzemvezetık, a tanítók és a bányászok öregeinek érdemsorozása szerint eszközölték. A Zsolnay-család ekkor már nem volt szénbánya-tulajdonos, de az országos esemény programjának természetes része volt a Zsolnayak gyárának megtekintése. 14 A Szent István-akna vendégkönyve és a Zsolnayak Ahogy Pécsett nem lehetett országos rendezvény a Zsolnaygyár megtekintése nélkül, úgy a DGT Szent István-aknájának meglátogatása sem maradhatott el az akna évi elkészülte után. Az üzem vendégkönyvét bányajárás után Horthy Miklós kormányzó nyitotta meg IV. 26-án, amikor a szerb megszállás után elsı alkalommal látogatott Pécsre vezérkarával. A bányaház akkor épült, a vendégek Ferenc József aknán fürödtek meg a bányalátogatás után. 14 GÁLOCSY Árpád: A boszniai és herczegovinai kirándulás. = Bányászati és Kohászati Lapok, 41. évf I. köt. 4. sz old.

17 Természetesen a pécsi bányaigazgató, Jičínský Jaroslav baráti köréhez tartozó népes Zsolnay-család tagjai 15 vendégeikkel többször is megtekintették az üzemet, leszálltak a bányába, elsı alkalommal már augusztus 30-án; ekkor még fotó nem készült a látogatókról. Az aláírók a Mattyasovszky-Zsolnay (M.-Zs.) ágról: Gilliné M-Zs. Teréz, férje Francisco Benvenuto (Benevenuto) Gilli és Francisco fiuk; M.-Zs. László és Lászlóné; M.-Zs. Margit és egy olvashatatlan keresztnevő M.-Zs. (ebbıl a generációból csak Tibor vagy Zsolt lehet). A Sikorski-Zsolnay (S.-Zs.) ágról: Sikorski Tádé; S.-Zs. Júlia és férje, Szilassy Károly; S.-Zs. Miklós. Velük együtt még Kirner Raffaella, princesse és princ Georges Matchabelli. Az akna április 23-án történt felavatása és gróf Zichy Gyula pécsi megyéspüspök általi megszentelése után a látogatókról fénykép is készült a vendégkönyv részére, ezért a bányából való kiszállás után a hatás kedvéért gyakran szénporral befeketítették az arcukat. A Zsolnay-családdal kapcsolatos további, említésre méltó bányajárások: augusztus 24-én dr. Herbert Schreŭer és Mattyasovszky-Zsolnay Tibor fiai, Miklós és Péter; szeptember 2-án Sikorski-Zsolnay Miklós a nejével és vendégük, a svájci Vera G. Roberts, aki babáját várva odaírta még, hogy Baby Roberts, és az aláírás mellé skiccelt egy pólyás csecsemıt is. A kapcsolat lezáródása Mattyasovszky-Zsolnay Miklós ( ) 2003-ban Kanadából visszaköltözött Pécsre, így a szerzınek alkalma nyílt a 20. század elsı felének pécsi társasági köreirıl információkat szerezni tıle. Kiderült, hogy a bányát a Mattyasovszky- és Sikorski családdal együtt meglátogató Matchabelli hercegnı nem Georges fele- 15 Zsolnay Vilmos gyermekei közül Teréz Mattyasovszky Jakabhoz ment feleségül, a Münchenben tanult Júlia pedig a lengyel származású kopasinai Sikorski Tádéval kötött házasságot, a legfiatalabbnak, Miklósnak nem volt gyermeke. Súlyos betegsége és a vállalat várható gazdasági átalakulása miatt a Zsolnay név kihalásának elkerülése érdekében Miklós adoptálta férjezett leánytestvérei gyermekeit. Így alakult ki a család Mattyasovszky-Zsolnay és a Sikorski-Zsolnay ága. 15

18 sége, hanem édesanyja volt. Az 1917-es októberi forradalom elıl Pécsre menekült orosz hercegi család két tagja néhány évi pécsi tartózkodás után elköltözött ugyan Franciaországba, de az ottani sokkal drágább megélhetés miatt késıbb visszaköltöztek Pécsre ben nem menekültek nyugatra, György a Városházán a szovjet városparancsnokság tolmácsa lett. A két fiúval 1928-ban együtt bányát járó dr. Herbert Schreŭer abban az évben diplomázó francia jogász volt, aki a nyár folyamán a fiúk francia nyelvtudását igyekezett tökéletesíteni. Vera G. Roberts a Mattyasovszky-Zsolnay-család Gilli rokonságának Pécsre látogató tagja volt. Több pécsi személy sikeres azonosítása mellett sok egyéb témára is sor került, mert a beszélgetéseket legtöbbször ı vagy kedves felesége irányította. Így derült ki, hogy a soproni erdımérnökhallgatók Ausztriából Kanadába történı költözésében (1956. december vége január 8., Sopron Division, Vancouver) komoly összekötı szerepe volt M.-Zs. Miklósnak, montreáli ünnepélyes fogadásuk alkalmával pedig ı mondott köszöntıt a kanadai magyarok és a magyar cserkészek nevében. Felesége, Gosztonyi Erzsébet a helybeli asszonyokat összefogva pulykasülttel fogadta ıket, majd gondoskodtak számukra szükség szerint téli lábbelirıl, a nyelvtanulásra fordított csonka félév alatti munkába álláshoz nyakkendırıl stb. 16 Visszatérve Mattyasovszky-Zsolnay Miklós bányászattal való kapcsolatához, részt vett Jičínský Jaroslav DGT-bányaigazgató, a pécsi kıszénbányászat években történt korszerősítésének tervezıje és irányítója Mária utcai emléktáblájának évi Szent Borbála-napi felavatásán, egyedüliként azok közül, akik még személyesen ismerték ıt és családját. 16 Részletesen ismerteti Roller J. Kálmán: The Sopron chronicle. Rákóczi Foundation Inc. Toronto, Canada, p. (Zs. Miklósról) és mi is voltunk egyszer az Akadémián. Thorn Press, Toronto, Ontario, old. (M.-Zs.-néról). (A látogatást követı napon a szerzıtıl megkapták a könyvek érintett fejezeteinek másolatát.) 16

19 Riegel Antal, a pécsi vasérckutató DR. BIRÓ JÓZSF Riegel Antal bányamérnökrıl megjelent dolgozatunkban az akkori legjobb tudásunk szerint követtük nyomon Pécsre érkezését, itteni tevékenységét és további munkáit Szabolcs és Somogy falvak területén (ma Pécs városhoz tartoznak), valamint Hosszúhetényben és az észak-mecseki térségben 1. Nagyon aktív tevékenységet fejtett ki, részben saját vállalkozásban, részben megbízások alapján (például a Lloyd- és a Victoria-társaságtól). A terület legnagyobb földbirtokosával, a pécsi káptalannal több szerzıdést is kötött, amelyeket a káptalan nyilvántartásában találtunk meg (1-2. ábra). Most már bizonyosan tudjuk, hogy mielıtt Riegel Pécsre jött, Mahr-Ostrauban, vagyis Morva-Ostravában (ma Ostrava, Csehország) dolgozott egy brikettgyárban: igazgatói posztot töltött be 2. (3. ábra). Ismert volt továbbá, hogy jó családi kapcsolatokkal rendelkezett Bécsben (az unokaöccse, Riegel Vilmos itt élt) 3, ennek, és természetesen szakértelmének köszönhette a bécsi cégek megbízásait, illetve a Victoria Rt.-nél betöltött folyamatos, magas állását. Eddig viszont nem derült ki kapcsolata a legmagasabb magyar és monarchiai kormánykörökkel. 1 BIRÓ József: Riegel Antal bányamérnök és bányavállalkozó ( ). = Pécsi Szemle, sz old. 2 BIRÓ József: Riegel Anta bányamérnökrıl. = Pécsi Szemle, sz old. 3 BABICS András: Az észak-mecseki kıszénbányászat története. Bp Akadémiai Kiadó, 34. old. 17

20 Szinger Bálint bányamérnök, aki utóda lett Nagymányokon a bánya vezetésében 4, a Riegel Antalról közölt nekrológjában 5 azt írja, hogy Riegel Antalban a selmeczi akadémia egyik legöregebb hallgatója hunyt el, hamar követte volt iskolatársát, Szlávy koronaırt Szlávy József politikusról, bányamérnökrıl viszont ismert, hogy képesítését Selmecbányán szerezte 1844-ben, így valóban iskolatársa lehetett Riegelnek. Szlávy egész életét ahogy ma mondanánk a közigazgatásban töltötte. Budai kamarai titkár, minisztériumi államtitkár, többszörös miniszter, köztük földmívelés-, iparés kereskedelemügyi, pénzügy- és közoktatásügyi miniszter, valamint miniszterelnök ( ) 6 is volt. Ezeknek az információknak az ismeretében világosabbá válhat, hogyan tudta egy vidéken élı bányász hivatalos ügyeit zökkenımentesen intézni. Folyamatosan kutatási területeket kötött le, bá- 4 BABICS A., i. m. 40. old. 5 SZINGER Bálint: Riegel Antal. = Bányászati és Kohászati Lapok, old. 6 KENYERES Ágnes (fıszerk.): Magyar életrajzi lexikon köt. Bp Akadémiai Kiadó, old. Szlávy József életútja: bányamérnöki oklevél Selmecbányán; budai kamarai titkár; március október 21.: belügyminisztériumi államtitkár; október 29.: megkapja a Szent István-rend középkeresztjét; május december 5.: földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, február 2. február 10.: vallás- és közoktatásügyi miniszter; december március 21.: miniszterelnök; december március 21.: pénzügyminiszter; január 27.: valóságos belsı titkos tanácsos; május 18.: a magyar delegáció elnöke; április április 12.: képviselıházi elnök; április június 4.: közös pénzügyminiszter; október november 20.: megbízva a közös külügyminiszter alkotmányos képviseletével; június 4.: megkapja a Szent István-rend nagykeresztjét; november 30.: koronaır és fırendiházi tag; szeptember 18.: fırendiházi második alelnök;1888. január 12.: fırendiházi elsı alelnök; szeptember november 22.: fırendiházi elnök; június 7.: a MTA igazgató tagja; augusztus 8. elhunyt. 18

BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX.

BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. R U D A B Á N Y A 2010 BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. R U D A B Á N Y A 2010 BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK IX. (V. évf. 1.) sz. E számunk munkatársai: Dr. Biró

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE ! 1 A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE Dr. Bánki Imre Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1996-ban megjelent A MAGYAR BÁNYÁSZAT ÉVEZREDES TÖRTÉNETE.

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Nőtincs és a pecsétes téglák

Nőtincs és a pecsétes téglák Nőtincs és a pecsétes téglák Eczl József és Menyhárt Miklós A településről röviden A község Nógrád megye délnyugati részén, a Naszály hegy lábánál, a Lókos és a Hangya patak völgyében ad otthont az itt

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök 2014. december 2-án országos kerékpáros konferenciát tartottak Budapesten, melynek mottója sajnos a Bringázni élmény! volt. Dr.

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE (hsjsqaz- BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 27-i Képviselő-testületi Készítette: Nagy József Sport referens ülésre Tárgy: Javaslat az Atlétikai Reménységekért

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Petanque Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A Romániában 1977. január 5-én tartott népszámlálás elızetes eredményeit a központi népszámlálási bizottság a Revista de statistică 1977. júniusi számában közölte.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny Mountain Bike Cross Country verseny 2013. szeptember 15. Piliscsaba JEGYZŐKÖNYV A verseny rendezője: Budapesti Kerékpáros Szövetség, Magyar Egyetemi Főiskolás

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 1 2 / Special Olympics Általános ismertető A Speciális Olimpia Nyári Európai Játéka Antwerpen városában, Belgiumban került megrendezésre 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában Hajdu Anita A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában A dolgozat témájául a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium dualizmuskori történetét választottam.

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7 Akác Andrea 1 Bányai Dóra 2 Dr. Centeri Csaba 3 TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSİ-TARNA-VIDÉKEN BEVEZETÉS A Tarna vidéken már az elızı évszázad elején felismerték a felelıtlen erdıirtások okozta

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015 MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015 A bajnokság helye és ideje: a) Elődöntők: május 9-10. Keleti csoport: Nyugati csoport: Nyíregyháza Szombathely b) Döntő: szeptember 12-13. Székesfehérvár szeptember

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 6/2006 /II.23/ számú rendeletével fogadta el a város

Részletesebben