Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez"

Átírás

1 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 97 Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez Pál Róbert, Henn Tamás és Nyulasi Judit Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti és Agrobotanikai Tanszék H-7624 Pécs, Ifjúság u.6. Pál, R., Henn, T. & Nyulasi J.: Data to the Weed Flora of Southern Transdanubia Abstract: In this study floristic records of endangered and other interesting weed species are published from the Southern Transdanubian region. Our data were collected between from arable fields, vineyards and ruderal habitats. The enumeration enlists the occurrences of earlier described/recently confirmed data, and also our new findings. 172 plants were listed, from which 11 are protected and 29 are included in the Hungarian Red List. The following species were previously not published from the Mecsek and the Tolna-, Baranya- Hills (Villány-Mts. not included): Bifora radians, Bunias orientalis, Camelina rumelica, Commelina communis, Eleusine indica, Euphorbia falcata subsp. acuminata, Lepidium densiflorum, Matricaria discoidea, Potentilla indica, Silene conica, Thladiantha dubia, Thlaspi alliaceum. It is important to emphasize that Rubia tinctorum, an ancient colouring plant was also rediscovered in the region after 150 years. Keywords: arable fields, vineyards, ruderal habitats, endangered weed species Kulcsszavak: szántóföldek, szőlőültetvények, ruderális területek, veszélyeztetett gyomnövények Bevezetés Munkánkban a Mecsek és a Tolna-Baranyai dombvidék középtáj területén 2000 és 2009 közötti időszakban rögzített florisztikai adatok kerülnek közlésre, amelyek kiegészülnek néhány szomszédos kistájra kiterjedő megfigyelés eredményeivel. Elsősorban a szántóterületekről és a szőlőültetvényekből visszaszorulófélben lévő gyomfajok előfordulási adatainak ismertetésére törekszünk, azonban az enumeráció részét képezi néhány értékes ruderális elem is. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nem csupán a kimondottan ritka fajok felsorolása volt a célunk, hanem az adathiányos, a lokális szempontból fontos, valamint a terepi azonosítás esetében problematikus taxonoké is. Ezenkívül olyan növények is helyet kaptak dolgozatunkban, mint például az Arabidopsis thaliana, amely egyáltalán nem tekinthető veszélyeztetettnek. Azonban a napjainkban hangsúlyos, molekuláris genetikai vizsgálatok egyik legfontosabb kísérleti objektuma révén, fontos lehet a faj termőhelyének részletesebb ismerete. Sajnos napjainkra már számos gyomnövény kiveszett a területről, mint ahogy a hajdan szántókon élő Conringia orientalis (HORVÁT 1975) és a Chrysanthemum segetum, ez utóbbi már az 1800-as években ritkulni látszott (NEILREICH 1866). Hasonló sorsra jutott a szőlőültetvényekben korábban gyakori Centaurea solstitialis (KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT 1939) és a Tulipa sylvestris MAYER (1859) is.

2 98 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 A térség botanikai kutatásának története a gyomnövényzet szempontjából A Sopianicum flórájának tudományos igényű feltárása már a 18. század végén megkezdődött (KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT 1939, HORVÁT 1935a). A területre látogató és itt élő kutatók a természetes élőhelyek florisztikai ritkaságai mellett számos, a gyomvegetációt is érintő feljegyzést tettek. HORVÁT (1935a) részletes áttekintést nyújt a baranyai növényvilág kutatásának történetéről, kiemelkedő alakjairól, ezért itt csak néhány, a gyomflóra kutatásának szempontjából is jelentős botanikust sorolunk fel: KITAIBEL (GOMBOCZ és HORVÁT 1939), NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NEILREICH (1866), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), CSAPODY V. (1932), HORVÁT (1942a, b, 1943, 1958, 1972, 1975), CSAPODY I. (1953), VÖRÖSS (1962, 1963a, 1971), KEVEY (1991), KEVEY és HORVÁT (2000), KIRÁLY (1998, 2006), PÁL (2002a, 2003), PURGER (2002, 2008), TÓTH (1998, 2000, 2002, 2007), CSIKY és mts. (2005), CSIKY (2006), Z. HORVÁTH (2007). Pécsett és környékén mindig is jelentős volt a bányászati tevékenység, és a mélyművelésű szénbányák mellett számos külszíni fejtést is létesítettek. E területek felhagyásával, illetve a meddőkőzet felszínen történő felhalmozásával jöttek létre a meddőhányók és a zagytározók, amelyek növényzetét VÖRÖSS (1963b, 1964), LEHMANN (1970, 1972, 1979), valamint BORHIDI és MORSCHHAUSER (1997) kutatták. Az Ujvárosi-féle országos gyomfelvételezések 8 idetartozó településre terjedtek ki (UJVÁROSI 1970). REISINGER (1974) e vizsgálatokhoz csatlakozva mérte fel a baranya megyei őszi búza területek gyomviszonyait. REISINGER és mts. (2003) az utóbbi időszakban Siklós környékén a monokultúrás kukoricatermesztés gyomflórára kifejtett hatását vizsgálta. A vizsgált élőhelyek rövid jellemzése Szőlőültetvények A hazai szőlőtermesztésben alapvetően két típusú ültetvénystruktúra létezik: a hagyományos keskeny és a széles sorközű, korszerű ültetvények, melyek művelése jelentősen eltérő (BÉNYEI 1999). A hagyományos, keskeny sorközű szőlők jellemzői a következők: a talajművelést sekélyen, kézi erővel és lófogattal végzik, a műveletek szigorú sorrendben követik egymást (fedés, nyitás, tavaszi mélykapálás, gyomirtó kapálás, érés alá kapálás; 3-5 kapálás évente), a művelés során általában bakhátak alakulnak ki. A széles sorközű, korszerű ültetvények jellemzői (BÉNYEI 1999): határozottan kettéválik a sorközök és a sorok művelése, a sorközművelés jól gépesíthető, a soralja-művelés esetében a kézi művelés is szükséges lehet, de inkább a herbicidek használata terjedt el, a széles sorközben lehetővé válik a takarónövények alkalmazása és a mélyművelés. Szőlőterületeink jellegzetes, sok évszázada kialakult gyomnövényzetét a hagyományos, keskeny sorközű szőlők őrzik leginkább. A széles sorközű, korszerű ültetvényekben herbicidek használata nélkül is megváltozik a gyomflóra összetétele (NÉMETH 1977, ELIÁŠ 1983).

3 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 99 Szántóföldek A szántóföldi növénytermesztést hazánkban alapvetően két nagy művelési csoportba sorolhatjuk: gabonakultúrák és kapáskultúrák. Művelési intenzitásukat tekintve a szőlőültetvényekhez hasonló trendeket figyelhetünk meg, így megkülönböztetünk úgynevezett extenzív és intenzív gazdálkodású területeket. Az extenzív művelési eljárások jellemzői a következőkben foglalhatók össze (HOFMEISTER 1992, PINKE és PÁL 2005): kisebb táblaméret, a vetésforgóban magas gabonaarány, saját vetőmag felhasználása, kisebb vetéssűrűség alkalmazása, kíméletes talajművelés, műtrágyák és növényvédőszerek mellőzése, kései tarlóhántás, mechanikai gyomirtás csak kivételesen. Az intenzíven művelt szántók ezzel szemben a következő tulajdonságokkal jellemezhetőek: nagyobb táblaméret, vetésforgó szigorú betartása, intenzív talajművelés, tisztított vetőmag alkalmazása, műtrágyák és herbicidek nagyarányú alkalmazása, korai tarlóhántás, nagyfokú gépesítettség. Kutatások igazolták, hogy az extenzív szántók gyomfajokban lényegesen gazdagabbak és számos védett, ill. vöröslistás fajnak nyújtanak menedéket a Dunántúlon (PINKE és PÁL 2008, PINKE és mtsai. 2008). Ruderális élőhelyek Az előbbiekben tárgyalt szőlőültetvények és a szántóföldek esetében az agrotechnika alkalmazása rendszeres és intenzív. A ruderális élőhelyek nem állnak közvetlenül a növénytermesztés szolgálatában, kialakításukban és fenntartásukban azonban szintén nagy szerepe van az antropogén zavarásnak, de az korántsem olyan intenzív és rendszeres, mint az agrár biocönózisok esetében. Ruderális élőhelynek tekintjük például a vasúti töltéseket, útszéleket és szemétdombokat (DANCZA 2003). Anyag és módszer A veszélyeztetett gyomfajok kiválasztásában PINKE (1995), PÁL (2006) és KIRÁLY (2007) munkái nyújtottak segítséget, a további közölt taxon esetében pedig leginkább a terepi tapasztalatokra hagyatkoztunk. Hangsúlyoznunk kell, hogy a fajok jellemzése esetében a ritka vagy éppen a gyakori elterjedés kizárólag a vizsgált élettérre (szántóföldekre, szőlőültetvényekre, ezek mezsgyéire, valamint a ruderális élőhelyekre) vonatkozik! A florisztikai adatokat 2000 és 2009 között gyűjtöttük. Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy fő célunk nem a florisztikai adatok begyűjtése volt, hanem cönológiai felvételek készítése a térség gyomvegetációjára vonatkozóan. A Mecsek és a Tolna-Baranyaidombvidék középtáj minden településén jártunk, azonban felvételeket általában csak ott

4 100 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 készítettünk, ahol extenzív szántókat vagy hagyományosan művelt szőlőket találtunk. Így a florisztikai adatok is főként innen származtathatók és nem egy szisztematikus bejárás eredményei. A növényfajok elterjedését a kistáj, a településnév, valamint a dűlőnév megadásával jellemezzük. A dűlőneveket a kereskedelemben beszerezhető turista térképek és az 1: méretarányú katonai topográfiai térképek alapján adtuk meg. Amennyiben a felfedezés lokalitását nem tudtuk megfelelő dűlőhöz kötni, a lakóterülethez viszonyított égtájat alkalmaztuk. Bizonyos települések esetében előfordul, hogy a kistáj szerinti besorolása nem egyezik meg az irodalomban közölteknek (MAROSI és SOMOGYI 1990). Ennek oka az, hogy az adott település és annak közigazgatási területe több kistáj határán terül el, ilyenkor előfordulhatott, hogy a településhez tartozó felmért dűlő már a szomszédos kistájba sorolható. A Villányihegység kistájat szándékosan nem szerepeltettük munkánkban, mivel az itt gyűjtött adatokat egy későbbi publikációban tervezzük megjelentetni! A dolgozatban használt kistájak rövidítései a következők: BD: Dél-Baranyai-dombság; BH: Baranyai-hegyhát; DS: Dráva-sík; DZS: Dél-Zselic; ÉZS: Észak-Zselic; FS: Fekete-víz síkja; GD: Geresdi-dombság; KBS: Kelet-Belső-Somogy; KS: Kelet-Külső-Somogy; MH: Mecsek-hegység; MSZ: Mohácsisziget; MT: Mohácsi teraszos sík; NYH: Nyárád-Harkányi-sík; SZD: Szekszárdi-dombság; TH: Tolnai-hegyhát; V: Völgység. Az enumeráció részét képezi a faj szűkebb élőhelyének megadása, valamint a térségből közölt korábbi irodalmi adatok felsorolása. Ez utóbbi esetében a teljességre törekedtünk, azonban előfordulhat, hogy nem sikerült minden forrást beszereznünk, vagy néhány korábbi adat elkerülte figyelmünket. Az értékesebb és érdekesebb fajokról fényképet, ritkábban herbáriumi lapot készítettünk. A növényfajok azonosításához SIMON (2000) határozókulcsát használtuk, a taxonómiai nevezéktan azonban KIRÁLY (2009) munkáját követi. A közlés sorrendje ábécérendben történik. Eredmények Acinos arvensis (Lam.) Dandy BD: Máriakéménd (Öreg-hegy); MH: Hosszúhetény (Dömös-alja), Máza (Kecske-hegy); TH: Kisszékely (Hegyhát), Kistormás (Varsádi-dűlő), Udvari (-kelet), Zomba (Szentgálpuszta). Extenzív szántókon viszonylag ritka növény. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b). Adonis aestivalis L. BD: Apátvarasd (Mészkemence), Áta (Avas), Erdősmecske (Fritzmalom-völgy), Geresdlak (Kisgeresd, Püspöklak), Hidas (Magyar-hegy), Kozármisleny (- nyugat), Lovászhetény (Kerti-szántók, Kőris-föld, Vörös-kereszt), Maráza (-észak), Mecseknádasd (-dél), Nagybudmér (Szelistye, Vezovác), Pécsbagota (-észak), Szilágy (- kelet), Véménd (Trefortpuszta), Zengővárkony (-dél, Mogyorósi-dűlő, Salamon); BH: Abaliget (Bába-kút, Korzák), Barátúr (Szállás-dűlők), Kisbattyán (-kelet), Komló (Jánosipuszta, Mecsekjánosi), Kovácsszénája (Ádám-halála), Magyarhertelend (Felső-rét), Magyarszék (Benága, Halom-dűlő), Orfű-Tekeres (Égett-szállás), Tékes (Döböcsin), Vázsnok (Öreg-hegy); GD: Feked (Hosszú-dűlő); MH: Cserdi (Horgas-dűlő), Hosszúhetény (Cseri, Dömös-alja, Ormándi-dűlő, Som-kerék, Szorító-dűlő), Máza (Szabadföld), Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike), Pécs-Vasas (-dél, Parcsin), Pécsvárad (Kutyás,

5 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 101 Ruzsama), Váralja (Váraljai-hegy), NYH: Nagynyárád (Régenszvízen); SZD: Lajvérpuszta (Malom-rét), Szálka (Kenderes), TH: Kalaznó (-nyugat), Kéty (Nagy-völgy, Temető-dűlő), Udvari (Forrás-völgy); V: Ág (Cser-mező), Aparhant (Somos), Bonyhád (Róka-dűlő), Szalatnak (-kelet). A növény extenzív szántók szegélyében még viszonylag gyakori, azonban a vegyszeres gyomirtás és a korszerű vetőmagtisztítási eljárások veszélyeztetik populációit (PINKE és PÁL 2005). További előfordulási adatait lásd NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b, 1975), BOROS in HORVÁT (1942b), Z. HORVÁTH in KEVEY és HORVÁT (2000), Z. HORVÁTH (2007), PÁL és PINKE (2007) munkáiban. Adonis flammea Jacq. BD: Egerág (Bagi-gyakra), Erdősmecske (Fritz-malom-völgy), Himesháza (Közép-hegy), Nagybudmér (Szelistye), Romonya (Deszka-kút), Szebény (Szikrás-legelő), Zengővárkony (-dél); ÉZS: Szatina (Nagy-földek); MH: Hosszúhetény (Basa-gödör, Cserdi dűlő, Dömös-alja), Pécs-Vasas (Parcsin), Pécsvárad (Kutyás); PS: Keszü (-észak); V: Aparhant (Somos). Az előző fajnál jóval ritkább, szintén extenzív szántók gyomnövénye. Bázikus élőhelyekhez kötődik. A modern vetőmagtisztítási módszerek és a vegyszeres gyomirtás veszélybe sodorták (PINKE és PÁL 2005). Országos viszonylatban veszélyeztetettséghez közeli fajnak tekinthető (KIRÁLY 2007). További adatait a térségből SIMONKAI (1876), CSAPODY V. (1935), HORVÁT (1936, 1942b), ZSÁK in HORVÁT (1942b), MILLNER in KEVEY és HORVÁT (2000) és PÁL (2002a) közölte. Agrostemma githago L. DZS: Mozsgó (Méhes); MH: Hosszúhetény (Dömös-alja, Hegyalja út, Ormándi-dűlő, Telki-dűlő); TH: Gyönk (-észak), Hőgyész (Csicsó), Kalaznó (- nyugat), Kisszékely (Hegyhát), Kölesd (Haro-hegy), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Tolnanémedi (Úrbéri-földek), Udvari (Forrás-völgy); SZD: Lajvérpuszta (Malom-rét). Extenzív szántók gyomnövénye. A modern vetőmagtisztítási eljárások hatására ritkult meg (PINKE és PÁL 2005). Hazánkban hivatalosan védett faj, azonban IUCN besorolása alapján csak veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). Országos elterjedésére vonatkozó adatait PINKE és mtsai. (2006) közölték. A térségbeni adatait lásd NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b), DANCZA (1991), DÉNES (1997), PÁL (2002a, 2003), TÓTH (2002), PÁL és PINKE (2007) munkáiban. Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. BD: Bosta (-dél), Hidas (Kert-dűlő, Magyar-hegy), Kátoly (Szőlőhegy), Kisherend (Cserszél), Liptód (Lencseföldek), Lovászhetény (Kerti-szántók), Magyarsarlós (Szőlőhegy), Martonfa (-kelet), Mecseknádasd (Berekalji-erdő) [TÓTH ined.], Pécs-Hird (Szél-föld), Romonya (Deszka-kút) Szilágy (-észak), Véménd (Trefortpuszta), Zengővárkony (Hosszú-földek); BH: Barátúr (Szállás-dűlők), Magyarszék (Benága); GD: Feked (Hosszú-dűlő), Mórágy (faluban); MH: Hosszúhetény (Cseri, Dömös-alja, Hegyalja út, Telki-dűlő), Kővágószőlős (Kajdács-dűlő), Kővágótőttős (-kelet), Máza (Szabad-föld), Pécs (Mecsekalja), Pécsvárad (Kutyás, Rác-tető), Váralja (Préda) [TÓTH ined.]; MT: Lánycsók (Parlag); SZD: Gráboc (Szociális otthon körüli földek), Kismórágy (Rozsdásserpenyő), Szálka (-észak); TH: Diósberény (Hosszú-földek), Felsőnána (-dél), Hőgyész (Szálkáspuszta), Kalaznó (-nyugat), Kéty (Temető-dűlő), Kisszékely (Hegyhát), Kistormás (Varsádi-dűlő), Kölesd (-dél), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Zomba (Páskum). Tarlók tipikus gyomnövénye. Napjainkban egyre ritkább. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b).

6 102 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 Alcea biennis Winterl GD: Zsibrik (Csalános-völgy). Szántóföldek és szőlőültetvények mezsgyéiből került elő. További előfordulási adatait lásd NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b, 1958, 1977), BOROS in HORVÁT (1942b), Z. HORVÁTH (2007) munkáiban. Allium oleraceum L. BD: Garé (Petike); BH: Magyarszék (Malom-hegy); GD: Fazekasboda (Disznó-hát). Hagyományos művelésű szőlőültetvényekből és egy extenzív szántóról került elő. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), HORVÁT (1942b), Z. HORVÁTH in KEVEY és HORVÁT (2000). Allium sphaerocephalon L. MH: Pécs (Szentmiklós). A Szőlészeti és Borászati Intézet Szentmiklóshegyi Kísérleti Telepének rézsűiről került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), HOLLÓS (1911), SIMONKAI in HORVÁT (1942b), SOÓ in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958), DÉNES (1996). Allium vineale L. BD: Pécs-Hird (Vörös-hegy); BH: Komló (Cseresznyák); TH: Belecska (-kelet). Hagyományos művelésű szőlőültetvényekből került elő. Ritka faj a hazai szőlőkben. Németországban társulást neveztek el róla (ROCHOW 1951). További adatok: HORVÁT (1939), Millner in KEVEY és HORVÁT (2000). Alopecurus aequalis Sobol. NYH: Máriagyűd (Alsó-Köves-föld). Belvizes szántóról jegyeztük fel. Korábbi adatait SIMONKAI (1876) Villány, HORVÁT (1942b, 1976) pedig Drávamenti-síkság térségéből közölte, újabb adatait lásd CSIKY és OLÁH (2006), valamint PÁL és PINKE (2007) munkájában. Althaea officinalis L. V: Tófű (-dél). Kukorica tábla szegélyéből mutattuk ki. További adatai: NENDTVICH K. (1836), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b). Althaea hirsuta L. MH: Hosszúhetény (Cseri). Elsőéves parlagról került elő. IUCN besorolását tekintve sebezhető (KIRÁLY 2007). További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), SIMONKAI (1876). Alyssum alyssoides L. BD: Szellő (Kopár-rét); BH: Barátúr (Szállás-dűlők); ÉZS: Midszentgodisa (Felsőmindszent), Szatina (Nagy-földek); MH: Hosszúhetény (Cseri), Kismányok (Keskeny úti szőlőhegy), Pécsvárad (Külsőtanyák, Kutyás, Öreg-szőlők, Ruzsama, Szászvölgy), Váralja (Váraljai-hegy); PS: Keszü (-észak); SZD: Decs (Görögszőlő), Kismórágy (Papucs-hegy). Bázikus talajú extenzív szántók és szőlőültetvények ritkább növénye. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b, 1949, 1958). Amaranthus albus L. BD: Kisdér (Rekettyés); NYH: Bóly (Svincsina), Márok (Márokszentmárton); SZD: Szálka (-észak); TH: Kölesd (-dél); V: Kisdorog (Torda-hegy). Kapáskultúrákból és szőlőültetvényekből került elő. További adatai: KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1936, 1942b), KITAIBEL in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958), CSAPODY I. in HORVÁT (1958).

7 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 103 Amaranthus blitoides S. Watson PS: Pécs (Főpályaudvar); TH: Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás). Kapáskultúrákból, szőlőültetvényekből és ruderális területekről került elő. További adatai: BOROS (1938), PRISZTER in HORVÁT (1956, 1958), VÖRÖSS (1962, 1963a), HORVÁT (1975). Amaranthus blitum L. BD: Aranyosgadány (faluban), Somberek (faluban); BH: Magyarszék (Malom-hegy), Varga (Gatya-tető); ÉZS: Kisbeszterce (Tamás földje), Szentbalázs (Telek-hegy), Tormás (Kerék-fok), Töröcske (Gáj); DZS: Almamellék (Rózsahegy), Mozsgó (Jedinkaszőlő), Nagyváty (Girótfa), Nyugodterzsébet (Szőlőhegy), Patapoklosi (Felső-mező), Somogyapáti (Keszenvár, Lapos-hegy); MH: Hosszúhetény (Som-kerék); MSZ: Dunaszekcső (Gál-hegy); SZD: Decs (Görög-szőlő), Kismórágy (faluban), Várdomb (faluban); TH: Kölesd (-dél). Kapáskultúrák ritkább gyomnövénye. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), KNAPP in HORVÁT (1942b). Amaranthus crispus (Lesp. et Thévenau) N. Terracc. BD: Aranyosgadány (faluban), Somberek (faluban); MH: Kismányok (Keskeny úti szőlőhegy); V: Gerényes (-észak). Ruderális (baromfiudvarok, járdanövényzet) és szegetális területek ritkább gyomnövénye. További adatai: HORVÁT (1939), BOROS in HORVÁT (1942b), PRISZTER in HORVÁT (1956, 1958), VÖRÖSS (1962, 1963a). Amaranthus deflexus L. BD: Aranyosgadány (faluban); ÉZS: Simonfa (Banya-hegy); MH: Hosszúhetény (Ormándi-dűlő), Pécs (Csoronika, Egyetemváros); SZD: Várdomb (Szőlőhegy); V: Nagymányok (Malom-dűlő). További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH K. in NEILREICH (1866), BOROS in HORVÁT (1942b), NENDTVICH K. in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958, 1975), PRISZTER in HORVÁT (1958), VÖRÖSS (1962). Amaranthus graecizans L. BD: Kökény (Szőlőhegy), Szilvás (Szőlőhegy); MH: Mánfa (Határ-tető); MSZ: Dunaszekcső (Gál-hegy); SZD: Várdomb (Szőlőhegy); TH: Gyönk (Szabad-földek); V: Kárász (Öreg-hegy), Szászvár (Kantár-hegy). Leggyakrabban szőlőültetvényekben jegyeztük fel, de találkoztunk vele települések járdáin és falak mellett is. További adatai: MAYER (1859), KNAPP in HORVÁT (1942b), SOÓ in HORVÁT (1942b), Zsák in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958, 1975). Anchusa barrelieri (All.) Vitman SZD: Decs (Görög-szőlő). Szőlőültetvények mezsgyéjéből került elő. Hivatalosan védett faj, IUCN besorolását tekintve veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). Korábbi adatait lásd NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1935b, 1943, 1958), TÓTH (2000, 2002, 2007), CSIKY (2006) munkáiban. Androsace maxima L. MH: Hosszúhetény (Csóka-kő, Telki-dűlő), Pécs (Aranyhegy, Középmakár, Makár), Pécs-Vasas (Parcsin). A faj hagyományosan művelt szőlőültetvényekben bukkant fel leggyakrabban, azonban fiatal parlagokon és rézsűkön is előfordult. A szőlőültetvények felhagyását követően 3-4. évben a fajrövidesen eltűnik. Hivatalosan védett növény, IUCN besorolását tekintve veszélyeztetett (KIRÁLY 2007). Korábbi adatait

8 104 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HORVÁT (1935b, 1942b), BOROS in HORVÁT (1942b), PÁL (2002a, 2002b, 2003) közli a térségből. Anthemis arvensis L. BD: Ófalu (Kalkofen); ÉZS: Kaposszerdahely (Szőlőhegy), Simonfa (Banya-hegy), Zselicszentpál (Alsó-hegy). Általában savanyú talajú, extenzív szántókon jelenik meg (PINKE és PÁL 2005). További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1977), PÁL és PINKE (2007). Anthemis austriaca Jacq. BD: Apátvarasd (Mészkemence), Aranyosgadány (-nyugat), Áta (Avas), Babarc (-nyugat), Baksa (Rádfai-dűlő), Bár (Malom-dűlő), Berkesd (Öreg-hegy), Birján (Gát-dűlő), Bogád (Szőlőhegy), Borjád (-észak), Egerág (Bagi-gyakra), Ellend (Új szőlő), Erdősmecske (Fritz-malom-völgy, Moger), Erzsébet (Alsó-rét), Garé (Buzsák, Petike, Tói-mező), Gerde (Füzes), Geresdlak (Püspöklak), Görcsöny (-észak, Vigonvári-szőlőhegy), Görcsöny-Keresztespuszta (-kelet), Görcsönydoboka (-nyugat), Gyód (Ráci-dűlő), Hásságy (-észak), Hidas (Magyar-hegy), Himesháza (Kenderföldek, Közép-hegy), Ivánbattyán (temető körül), Kátoly (Szőlőhegy), Keszü (-kelet, Százholdas), Kékesd (Kékesdi-erdő), Kisbudmér (Hegyi-dűlő), Kisherend (Cserszél), Kiskassa (-észak, Új-dűlő), Kisnyárád (Hosszú-tagok), Kozármisleny (-nyugat), Kökény (Temető-dűlő), Kövesd (Lajvéri-szőlők, Malom-rét), Liptód (Lencseföldek), Lothárd (temető mellett), Lovászhetény (Kerti-szántók), Magyarsarlós (a bekötőút mentén), Martonfa (-kelet), Mecseknádasd (az Árpád-kori templom közelében, Magas-puszta), Mohács (Szőlőhegy), Nagykozár (Ritics), Nagypall (Alsó-szilvás), Olasz (Hidor-hegy), Ófalu (Kalkofen, Wacholder-berg), Palkonya (temető melett), Palotabozsok (Hambár), Pellérd (Kő-megye), Pereked (Alsó-szőlő, Felső-szőlő), Peterd (-kelet), Pécs (Málom), Pécs-Hird (Harangláb, Szél-föld, Szikla-berki-dűlő), Pécs-Málom (Kökénypuszta, Völgy-dűlő), Pécs-Újhegy (Bogádi út), Pécsdevecser (-dél), Pécsudvard (Gyíkos-tó, Rasztina, a temető mellett), Pócsa (-dél), Pusztakisfalu (Nagy-rét), Regenye (Hegyalja, Regenyei-hegy), Romonya (Bekefa, Deszka-kút, Egyenes), Somberek (Svájcer), Szebény (Mogyorós, Szikrás-legelő), Szellő (Kopár-rét), Szemely (a bekötőút mentén), Szentlőrinc (Pécsi úti dűlő, Tölgyfa-kút), Székelyszabar (-kelet, Kisnyárádi-gödör), Szilágy (-kelet), Szilvás (Pajtáskert), Szőke (Szőlőhegy), Szőkéd (-észak), Téseny (Hideg-mező, Pénzes-megyer), Újpetre (Vokányi-földek), Velény (Árpa-hegy), Véménd (Szőlőskert, Trefortpuszta), Zengővárkony (-dél, Hosszú-földek, Mész-föld, Mogyorósi-dűlő); BH: Abaliget (Korzák), Barátúr (Cseresznyésdűlő), Bodolyabér (Kisbodolya), Kisbattyán (-kelet), Komló (Mecsekfalu), Kovácsszénája (Ádám-halála, Sas-rét), Liget (Zakinya), Magyaregregy (Hodács, Lapos-völgy), Magyarszék (Benága, Csonka-rét, Halom-dűlő, Rövid-földek), Orfű-Tekeres (Égett-szállás); DZS: Almamellék (-észak), Antalfalu (Temetői-dűlő), Bükkösd (-észak, Megyefa), Bükkösd- Becsali (Téglaházi-dűlő), Csertő (Titvány), Csonkamindszent (Kám-völgy), Dinnyeberki (Szociális otthon környékén, Vörös-hát), Helesfa (Pajta-fő), Hetvehely (-nyugat, Rókalyuk), Ibafa (Liki-föld), Kacsóta (-észak), Magyarlukafa (Szerenkei-hegy), Nagyváty (Girótfa), Nyugodterzsébet (Szőlőhegy), Somogyapáti (Adorjánpuszta), Somogyviszló (Szabó-szőlőki-dűlő), Szentlászló (Szérüskerti-tábla); ÉZS: Bakóca (Nagy-mező), Boldogasszonyfa (Cserkovina, Hegyesdi-mező), Bőszénfa (Törjék-puszta), Gálosfa (Hosszú-hegy), Gödre (Rosenberg, Thomasberg), Gyümölcsény (Lazina alja), Hajmás (Öreg-hegy), Husztót (Cikedűlő), Kaposgyarmat (-észak), Kaposkeresztúr (-észak), Kaposszerdahely (Szőlőhegy),

9 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 105 Mindszentgodisa (Felsőmindszent), Oroszló (Bükk-mál), Simonfa (Banya-hegy), Töröcske (Kovács-hegy), Zselickislak (Deres-hegy), Zselicszentpál (Alsó-hegy); GD: Fazekasboda (Disznó-hát), Feked (Hosszú-dűlő), Mórágy (faluban, Pince-hegy); MH: Bakonya (-észak, Mokárdi-dűlő), Cserdi (Szőlőhegy, Horgas-dűlő), Hosszúhetény (Cseri-dűlő, Dömös-alja, Hegyalja utca, Mál-tető, Ormándi-dűlő, Potor-hegy, Som-kerék, Szorító-dűlő, Telki-dűlő), Kővágószőlős (Szerkőalja), Kővágótőttős (-dél, -kelet, -nyugat, Tótvár), Máza (-dél), Pécsvárad (Belsőtanyák, Kutyás, Külsőtanyák, Öreg-szőlők, Ruzsama, Szászvölgy), Pécs- Vasas (Parcsin), Váralja (Váraljai-hegy), Zengővárkony (Gesztenyés, Górica); MSZ: Dunaszekcső (Beváros); MT: Lánycsók (Parlag); NYH: Bóly (-nyugat); PS: Keszü (-észak), Pécs (Fogadó, Göjényi-rétek), Pécs-Nagyárpád; SZD: Alsónána (Pincesor), Gráboc (Szociális otthon körüli földek), Kakasd-Széptölgyes (Országúti-dűlő), Lajvérpuszta (Malom-rét), Szálka (-észak, Kenderes); TH: Alsóbikád (Fejszés), Belecska (-kelet, Rozália), Dúzs (vasútállomás közelében), Gyönk (-észak), Hőgyész (Csicsó), Kalaznó (- nyugat), Kéty (Nagy-völgy, Temető-dűlő), Kisszékely (-észak, Hegyhát), Kistormás (Varsádi-dűlő), Kölesd (Haro-hegy), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Nagyszékely (Cseperke-hát), Tolnanémedi (-délkelet, kisszékelyi elágazó), Udvari (Forrásvölgy), Varsád (Szérüs-dűlő); V: Bonyhád-Majos (Hidasi-Nagy-szántók), Izmény (-nyugat), Kárász (faluban), Kisvejke (-észak), Köblény (-nyugat), Mekényes (-kelet), Nagymányok (Kenderes), Szászvár (Víz-völgy), Tófű (-dél), Vékény (Öreg-hegy). Extenzív szántók szegélyében gyakran tömeges. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1940, 1942b, 1943), BOROS in HORVÁT (1942b), PÁL és PINKE (2007). Anthemis ruthenica L. TH: Belecska (-kelet, -nyugat), Dúzs (vasútállomás közelében). Homoki extenzív szántókról került elő. További adatai: SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), PÁL és PINKE (2007). Anthemis tinctoria L. KS: Pincehely (Szőlőhegy); MH: Cserkút (faluban), Hosszúhetény (Dömös-alja dűlő), Pécs (Szentmiklós), Pécs-Vasas (Parcsin); TH: Zomba (Szentgálpuszta). Hagyományos művelésű szőlőültetvényekben és azok rézsűiből került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), JÁVORKA in HORVÁT (1939), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b, 1977), PURGER (2008). Anthriscus caucalis M. Bieb. TH: Belecska (-kelet), Dúzs (vasútállomás közelében). Extenzív szántókról került elő. Az ország más területein gyakoribb (PINKE és PÁL 2001, PINKE et al. 2003). További adatai: MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), MAYER in HORVÁT (1936), HORVÁT (1977). Aphanes arvensis L. BD: Baksa (Rádfai-dűlő), Mecseknádasd (-dél), Ócsárd (Vár-dűlő); BH: Magyaregregy (Hodács); DZS: Somogyhásságy (Göröndő); ÉZS: Bakóca (Nagymező), Kishajmás (Kecske), Szentbalázs (Telek-hegy); FS: Nagycsány (Mokrád, Sötét-nyírdűlő, temető környékén), Sellye (-dél); MH: Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike); V: Ág (Cser-mező), Egyházaskozár (-dél). Extenzív szántók ritka gyomnövénye, a talaj savanyú kémhatását jelzi (PINKE és PÁL 2005). A faj további előfordulási adatait NENDTVICH T.

10 106 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 (1846), MAYER (1859), NENDTVICH T. in NEILREICH (1866), SIMONKAI (1876), MAYER in HORVÁT (1935b), HORVÁT (1958, 1975) UJVÁROSI in HORVÁT (1958, 1975), PÁL (2002a), PÁL és PINKE (2007) közölte a térségből. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. BD: Görcsöny (Vigonvári-szőlőhegy), Kátoly (Szőlőhegy), Mohács (Szőlőhegy), Pereked (Alsó-szőlő, Felső-szőlő), Székelyszabar (-kelet, Kisnyárádi-gödör), Újpetre (Grécpuszta), Zengővárkony (Mogyorósi-dűlő, Salamon); BH: Komló (Dávidföld, Mecsekfalu, Mecsekjánosi, Jánosipuszta), Kovácsszénája (Ádám-halála), Liget (Zakinya), Orfű-Tekeres (Égett-szállás, -észak); DZS: Antalfalu (Temetői-dűlő), Magyarlukafa (Szerenkei-hegy), Nagyváty (Girótfa); ÉZS: Bőszénfa (Rózsa-hegy), Csikóstőtős (Szabad-földi-dűlő, Szérüskert), Kishajmás (Kecske), Töröcske (Gáj), Zselickislak (Deres-hegy); GD: Feked (Hosszú-dűlő); MH: Bakonya (-észak), Cserkút (Kerekesdűlő, -nyugat), Kővágószőlős (Felső-Sajgó-dűlő, Szerkő alja), Kővágótőttős (-nyugat, Tótvár), Mánfa (Határ-tető), Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike), Pécs (Szentmiklós), Pécs-Vasas (-dél), Zengővárkony (Gesztenyés); PS: Keszü (-észak), Pécs (Göjényi-rétek); TH: Belecska (-kelet), Tolnanémedi (kisszékelyi elágazó); V: Ág (Cser-mező), Aparhant (Szőlőhegy), Egyházaskozár (Murják-földek), Köblény (-nyugat), Mucsfa (Annamajori-földek), Szalatnak (-észak), Vékény (Öreg-hegy). Szántókról, szőlőkből és ruderális területekről egyaránt előkerült. További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), NENDTVICH K. in NEILREICH (1866), SIMONKAI (1876), HORVÁT (1942b), NENDTVICH V. in HORVÁT (1942b), PURGER (2008). Arabis recta Vill. MH: Pécsvárad (Ruzsama). Extenzív szántó szegélyéből került elő. További adatai: SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), HORVÁT (1975), MILLNER in KEVEY és HORVÁT (2000). Artemisia absinthium L. MH: Hosszúhetény (Potor-hegy). Extenzív szántó szegélyéből került elő. További adatai: MAYER (1859), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b). Asperugo procumbens L. BD: Himesháza (Kenderföldek); MH: Pécs (Megyer), Pécsvárad (Belsőtanyák, Malom közelében, Kutyás, Öreg-szőlők). Extenzív szántók ritka gyomnövénye. A térség néhány szántószegélyében tömeges volt. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b), MILLNER in KEVEY (1998). Atriplex sagittata Borkh. SZD: Kakasd (Petőfi utca déli vége), Kismórágy (Papucs-hegy). Kapáskultúrákból és ruderális élőhelyekről került elő. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), SADLER in HORVÁT (1975). Avena fatua L. BD: Romonya (Deszka-kút); MH: Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike); PS: Pécs (Tüskésrét), Pécs-Nagyárpád. Szántóföldek szórványos elterjedésű gyomnövénye. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SZITA in HORVÁT (1958), Ujvárosi in HORVÁT (1958). Bifora radians M. Bieb. MH: Hosszúhetény (Som-kerék), Orfű (a Pécsi-tó mellett),

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítések Külsõ-Somogy edényes flórájának ismeretéhez

Kiegészítések Külsõ-Somogy edényes flórájának ismeretéhez Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 31 40 (2006) Kaposvár, 2007 Kiegészítések Külsõ-Somogy edényes flórájának ismeretéhez University of West-Hungary, Faculty of Forestry, Department of

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben: Intézmény neve, címe: Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I.

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (1): 89 104.; 2014 Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához

Részletesebben

Védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltatók listája Ellátás szerinti megye Szolgáltató Irányító-szám. Szolgáltató telephelye (település)

Védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltatók listája Ellátás szerinti megye Szolgáltató Irányító-szám. Szolgáltató telephelye (település) Baranya ABALIGET 7678 Abaliget Kossuth L. 93 Perneckerné Laboda Edit Csilla Szent Mária Magdolna Gy.Ált.Isk. ABALIGET Baranya ABALIGET 7678 Abaliget Kossuth L. 93 Perneckerné Laboda Edit Csilla Mecsekaljai

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe 2009. április TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS... 4 II. JOGTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban xx KITAIBELIA XV. évf. 1 2. szám pp.: xx zz. Debrecen 2010 A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban MOLNÁR Csaba 1 CSIKY János 2 (1) H-3932 Vilyvitány, Somogyi u.

Részletesebben

Otthoni szakápolás végző szolgáltatók listája Intézet székhelye (település)

Otthoni szakápolás végző szolgáltatók listája Intézet székhelye (település) Baranya ADORJÁS AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT Kft 7960 Sellye Dózsa György u. 1. 73-580044 X X X 7 Baranya BAKSA AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT Kft 7960 Sellye Dózsa György u. 1. 73-580044 X X

Részletesebben

TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉI TERVE ELFOGADÁI FÁZI

Részletesebben

Adatok Veszprém megye flórájához I.

Adatok Veszprém megye flórájához I. 69 KITAIBELIA XIV. évf. 1. szám pp.: 69 85. Debrecen 2009 Adatok Veszprém megye flórájához I. MÉSZÁROS András SIMON Pál Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, H-8229 Csopak, Kossuth L. u. 16. Bevezetés

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési a (1) (2) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Budapest 1014 görög 0 érvénytelen

Részletesebben

Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy)

Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy) http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2015, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 20 (1): 74 80.; 2015 DOI: 10.17542/kit.20.74 Néhány florisztikai

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és terüli nemziségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvési támogatása Megye /Terüli nemziségi önkormányzat megnevezése Település (1) (2) (3) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI

Részletesebben

Csatlakozz hozzánk, legyél Te is tudatos vásárló!

Csatlakozz hozzánk, legyél Te is tudatos vásárló! Tudatos Vásárlók Egyesülete TudatosVásárló.hu internetes magazin Naponta friss hírek, cikkek, ajánlók és tippek a környezetbarát és etikus életmód témaköreiben. www.tudatosvasarlo.hu Magyarország Zöld

Részletesebben

A Budai-hegység florisztikai növényföldrajzának fő vonásai

A Budai-hegység florisztikai növényföldrajzának fő vonásai 35 KITAIBELIA XIV. évf. 1. szám pp.: 35 68. Debrecen 2009 A Budai-hegység florisztikai növényföldrajzának fő vonásai SOMLYAY Lajos MTM Növénytár, H 1476 Budapest, Pf. 222, somlyay@bot.nhmus.hu Bevezetés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 30., hétfő Tartalomjegyzék 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA

PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA PERISZKÓP 2008. DÉL-DUNÁNTÚLI CÍMTÁR FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ EMBEREK VALAMINT SEGÍTİIK SZÁMÁRA Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. Írta és összeállította: Horváth Anikó Katalin

Részletesebben

A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből

A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 11-26 Pécs, 2015 A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből Dénes Andrea

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/3 213/24 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 24. szám 213. március 26. Dél-dunántúli statisztikai tükör 213/3 Tartalom 1 A Dél-Dunántúl borvidékeinek turizmusa 1 A borvidékek

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, 2012. július 23.

Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, 2012. július 23. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XXII-3/712/ (2012) A 2011. évi CXII. törvény 27.. (5) bek. rendelkezései

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2014.02.11-től hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjai A tarifában használatos fogalmak meghatározása: új szerződés: jelen díjtarifa szempontjából

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása DDRFÜ A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása * Xellum Kft. Xellum Kft anyagának rövidített verzióját a Xellum Kft elızetes jóváhagyásával a DDRFÜ készítette. Az eredeti dokumentum

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Bánáti bazsarózsa (Peonia

Bánáti bazsarózsa (Peonia KvVM Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Bánáti bazsarózsa (Peonia banatica ) 2005 T E R M É S Z E T V É D E L E M 1 Összeállították: Dr. Kevey Balázs (Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék)

Részletesebben

A Maros-völgy edényes növényei I.

A Maros-völgy edényes növényei I. Crisicum I. pp. 35-74. A Maros-völgy edényes növényei I. Penksza Károly - Kapocsi Judit Abstract Vascular Plants of Maros-valley I.: This publication contains the former vascular flora-lists of the Maros-valley

Részletesebben

A nyelvtudomány műhelyéből

A nyelvtudomány műhelyéből A nyelvtudomány műhelyéből A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A földrajzi nevek iránti érdeklődés nemcsak a nagyközönség körében,

Részletesebben