. ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW. Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW. Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú"

Átírás

1 . ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW Zolnay János 1. Bevezetés Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú IRJODONR]WDWiVLV]LV]WpPiWP N GWHWW EEFLYLOV]HUYH]HWEHYRQiVival. A rendszer deklarált célja az volt, hogy segítse a munkanélküliek munkapiaci reintegrációját illetve közhasznú munka révén ismételt jogosultságot teremtsen a jövedelempótló ra. Az 1998EDQ KLYDWDOEDOpSHWWYiURVYH]HWpVDV]RFLiOLVMHOOHJ IRJlalkoztatást megkísérelte részben összekötni az önkényes lakásfoglalók helyzetének rendezésével is, jórészt szembeszállva D] QNpQ\HVHNHOOHQLGUDV]WLNXVIHOOpSpVMRJLIHOWpWHOHLWPHJWHUHPW NRUPiQ\]DWL politikával. Két szempontból is fontosnak tartottuk a pécsi eset leírását. A város önkormányzata egy németországi modell meghonosítása révén illetve civil szervezetek WiPRJDWiViYDOSpOGDPXWDWyDQVRNDWWHV]DPXQNDSLDFUyONLV]RUXOWDNI NpQWURPiN foglalkoztatása érdekében. A másik ok politikai: a munkanélküli ellátás rendszerének DNWXiOLVPHJYiOWR]WDWiVD$NRUPiQ\PHJV] QWHWWHDNRUiEELKiURPHOHP PXQNDQpON OL ellátás második elemét, a munkanélküli jövedelempótló t, közcélú foglalkoztatással kívánva helyettesíteni a pénzbeli ellátást. Ugyanakkor minimálisan 30 napos közcélú munka elfogadásához kötötte rendszeres szociális segély folyósítását. Azt kívántuk megvizsgálni, hogy az ország egyik legjobb adottságú nagyvárosában milyen HVpO\HLYDQQDNDNRUPiQ\iOWDOHONpS]HOWÄWUDQ]tFLy P N G NpSHVVpJpQHN 2. A projekt társadalmi környezete Pécs az ország egyik legfontosabb és minden bizonnyal legszebb vidéki nagyvárosa. /DNRVViJDD]HOP~OWpYEHQH]HUU OH]HUUHFV NNHQW5pJHEEHQHJ\HWHPL városként és bányavárosként tartották számon, de az utóeelmhoohp] MHPiUDP~OWp$ UHQGV]HUYiOWiVWN YHW pyhnehqdphfvhnlv]pqeiq\inpvxuiqeiq\ineh]iuwdnpvplqwhj\ H]HUEiQ\iV]YHV]tWHWWHHOiOOiViWpVHJ]LV]WHQFLiMiW$IHOV RNWDWiVLH[SDQ]LyYLV]RQW VRNDWKR]RWWDYiURVQDNDV]RUJDOPLLG V]DNEDQ3écsen 12 ezer diák tanul az HJ\HWHPHNHQ A bányák bezárása foglalkoztatási krízist teremtett a kilencvenes évtized elején, de DQDJ\DUiQ\~W NHbefektetés, különösen pedig két multinacionális cég megtelepedése a YiURVEDQD]RUV]iJRViWODJQiONHGYH] EEPXQNDOHKHW VpJHNKH]MXWWDWWDDKHO\EHOLHNHW$ hivatalos munkanélküli ráta 5% körül mozog. A város szociálisan problematikus övezetei a keleti részen vannak. Dél felé IRUGXOYDD*\iUYiURVEDYH]HW 0RKiFV~WPHQWpQMyUpV]WROiKFLJiQ\FVDOiGRNpOQHN Északi irányba a Komlói út vezet a Meszes lakótelepre és a Mecsek vülgyeiben megbúvó egykori bányász telepekre. Az ötvenes években épült Meszes lakótelep lassan slummosodik, egyre több beás cigány család él a lakásokban. Az egykori bányaüzemek melletti bányász kolóniák közül az István akna és a Rücker akna melletti telepet, valamint

2 a Pécsbányatelep és a Györgytelep nyomorúságos lakásait jórészt beás cigány családok lakják. 3. A projekt politikai környezete $UHQGV]HUYiOWR]iVWN YHW HOV SROLWLNDLFLNOXVEDQ3écset liberális SZDSZFidesz koalíció NRUPiQ\R]WD$PiVRGLNFLNOXVWDILGHV]HVSROJiUPHVWHUpVDV]RFLDOLVWDW EEVpJ N ]J\ OpVKDUPRQLNXVFRKDELWDFLRQja jellemezte. Az 1998 októberében megtartott önkormányzati választáson a Fidesz, amely ekkor már négy hónapja kormányozta az országot, elveszítette Pécset. A választópolgárok Toller László szocialista politikust OWHWWpNDSROJiUPHVWHULV]pNEHD. ]J\ OpVEHQSHGLJNpQ\HOPHVW EEVpJHWNDSRWWD szocialista, 2 szabaddemokrata és a szocialistákkal szövetséges civil csoportosulás NRDOtFLyMD$NRDOtFLyEDQUpV]WYHY PLQGKiURPIUDNFLyDOSROJiUPHVWHUWiOOtWKDWRWWtJ\D YiURVWWpQ\OHJHVHQNRUPiQ\]yHU NYLOiJRVpVV]iPRQNpUKHW IHOHO VVpJJHOYLVHOWHWQHN$ NRDOtFLyWWiPRJDWMDDPXQNiVSiUWLNpSYLVHO pvdnlvebbségi listáról bejutott Labodáné /DNDWRV6]LOYLDDYiURVHJ\HWOHQURPDNpSYLVHO MH$)LGHV]NpSYLVHO MHYDODPLQWD NHUHV]WpQ\GHPRNUDWDV]pOV MREEROGDOL0,e3HVNpSYLVHO YDODPLQWDQpPHWNLVHEEVpJL OLVWiUyOEHNHU OWNpSYLVHO HOOHQ]pNEHQYDQ A város lakáspolitikája fontos kampánytémája volt az 1998as választásoknak. Pécs EHOSROLWLNiMDDEEDQD]pUWHOHPEHQLViWWHNLQWKHW EEDW EELQDJ\YiURVpQiOKRJ\DSiUWRN korábbi álláspontjukhoz következetes célokat fogalmaztak meg a választókat leginkább pughno NpUGpVHNEHQ$)LGHV]NH]GHWW ODN ] VVpJLODNiViOORPiQ\PLQpOWHOMHVHEE eladása és az önkormányzat aktív lakáspolitikájának felszámolása érdekében politizált. Pécs közel 25 ezer egykori bérlaskásának eladását 1991 szeptemberében kezdték el, méghozzá a forgalmi érték 12%áért, ami példátlanul alacsony vételárkedvezmény volt. Két év alatt 20 ezer lakást adtak el. Az önkormányzat tulajdonában maradt 4300 lakás a alacsony komfortfokozatú, 1000 lakás pedig komfort nélküli nyomorlakás. A privatizációs hullám után a lakásgazdálkodás egyre inkább összecsúszott a város slum telepeinek problémájával, mivel a megmaradt állomány tekintélyes része a lerobbant területeken található. A választási kampányban a szocialisták azt ígérték, hogy a város bérlakás állományát Oegalábbis szám szerint PHJWDUWMiNLOOHWYHE YtWLN(]HJ\~WWDON ]YHWOHQ elkötelezettséget jelentett arra, hogy az önkormányzat segítséget nyújt a lakossági lakbér és közüzemi hátralékok szanálásához és egyúttal közvetett, de nem konkretizált elkötelezettséget is jelentett a slum övezetek fejlesztésére. A fideszesek a privatizáció IRO\WDWiViWtJpUWpNpVD]WKRJ\DSULYDWL]iFLyVEHYpWHOHNE OIHOKDOPR]yGRWWPLOOLiUG IRULQW VV]HJ ODNiVDODSRWQHP fogják a bérlakásioorpiq\e YtWpVpUHKDV]QiOQL Lakáspolitika és városfejlesztési elképzelések 1998 után $V]RFLDOLVWDYiURVYH]HWpVDPHJPDUDGWV] NNHUHWHNN ] WWIRO\WDWWDDEpUODNiV gazdálkodást. A bérbevételi ajánlatokat az önkormányzat lakásbizottságának javaslatára a. ]J\ OpVEtUiOMDHO$JDU]onház kis lakásaira 35 évesnél fiatalabb házaspárok SiO\i]KDWQDNDQ\XJGtMDVKi]UDEHQ\~MWRWWSiO\i]DWRNHOEtUiOiVDVRUiQHO Q\WpOYH]QHN azok, akik leadják önkormányzati lakásukat. Az önkormányzat ezen kívül pályázatokat ír ki lerobbant lakások bérbeadásáudd]]dodihowpwhoohokrj\dohhqg EpUO YiOODOMDDQQDN felújítását. A megmaradt bérlakások lakbérének megállapítására egyedi, mintegy száz

3 V]HPSRQWRWILJ\HOHPEHYHY ODNEpUWDULIDrendszert dolgoztak ki. Igyekeztek szanálni a közüzemi díjhátralékokat ésqhpirugxowho KRJ\EiUNLODNiVEpUOHWLV]HU] GpVpW felmondták volna lakbértartozás miatt. $] QNRUPiQ\]DWV]iPV]HU HQQ YHOQL VV]HWpWHOpEHQSHGLJMDYtWDQLNtYiQMDD város bérlakásállományát. Tervek szerint a ciklus végére, 400 új lakást kívánnak építhqld YiURVEDQHEE OEpUODNiVW(GGLJODNiVpStWpVpWNH]GWpNPHJHEEHQD]pYEHQSHGLJ további 80 bérlakás építése van napirenden kihasználva a kormány bérlakásépítést WiPRJDWySiO\i]DWiW3pOGiWODQNHGYH]PpQ\pVHJ\~WWDODODNiViOORPiQ\E YtWpVpQHN eszköze, hogy az önkormányzat kifizeti a bérlakás értékének 50%iWDQQDNDEpUO QHNDNL OHDGMDODNiViW0LYHOH]]HODOHKHW VpJJHOI NpQWRO\DQQDJ\KiWUDOpNRWIHOKDOPR]y családok élnek, akik saját megtakarításaik és a kedvezmény révén el is költöznekd YiURVEyOD] QNRUPiQ\]DWHJ\~WWDOPHJV]DEDGXOWiPRJDWiVXNN OWVpJHLW OLV Az önkormányzat programja tartalmazza a slum övezetek felújítását is, ez azonban HJ\HO UHFVDND]WMHOHQWLKRJ\DYiURVUHQGH]QLNtYiQWDD] QNpQ\HVODNiVIRJODOyNMRJL helyzetéw(]vhpfvhnpo\grorjplyhodmhohqohjklydwdoedqopy MREEROGDOLNRUPiQ\ éppenséggel az önkényesekkel szembeni drasztikus fellépés jogi kereteit teremtette meg. A pécsi önkormányzat ellenzékének heves támadásai közepette is eltörölte a korábbi FLNOXVEDQEHYH]HWHWWD]DODSODNEpU WV] U VpUHU~JyÄE QWHW ODNEpUWDULIiWOHiOOtWRWWDD kilakoltatásokat és elrendelte az önkényes családok körülményeinek felmérését. Ezen a ponton a lakáspolitika összetalálkozik a város szociális foglalkoztatáspolitikájáydo$ felmérést ugyanis azok a civil szervezetek végezték, amelyekkel a város közhasznú IRJODONR]WDWiVDWiPRJDWiVLV]HU] GpVWN W WWpVDFLYLOV]HUYH]HWHNQHNQDJ\V]HUHS NYROWD NpV EELG QWpVKR]DWDOEDQLV$FVDOiGVHJtW N ]SRQWpVDSROJiUPHVWHULKLYDWDO munkatársain kívül részt vettek a felmérésben az Etnikai Fórum és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkatársai illetve közhasznú munkásai is. A város 218 önkényes lakásfoglaló családot tart nyilván. Jogi helyzetük rendezése D]WMHOHQWLKRJ\EL]RQ\RVfeltételek esetén az önkormányzat kétéves, illetve ODNiVKDV]QiODWLV]HU] GpVWN WYHO NDPLHJ\EHQMRJDODSRWWHUHPWDKKR]LVKRJ\ EpUEHYpWHOLLJpQ\WQ\~MWVDQDNEH$IHOWpWHOHNN ] WWV]HUHSHOHJ\NHPpQ\LG KDWiUD OHKHW VpJFVDND]MDQXiUHO Wt beköltözött családokra vonatkozik. A családoknak vállalniuk kell, hogy részletekben törlesztik lakbér és közüzemi díjhátralékukat és erejükhöz valamint a lakás állagához mérten felújítják önkényesen elfoglalt hajlékukat. Ezen a ponton ismét összekapcsolódik az önkényesek egyfajta lakáspiaci reintegrációja a szociális foglalkoztatással, mivel az önkényesek lakásfelújítása betudható közcélú PXQNDYpJ]pVQHNLV$IHOPpUpVyWDHOWHOWLG V]DNEDQ QNpQ\HVFVDOiGGDON W WWDYiURV részletes, személyre szabotwodnivkdv]qiodwlv]hu] GpVWpVDN ]HOM Y EHQ~MDEE KDVRQOyV]HU] GpVPHJN WpVHYDOyV]tQ A Mohácsi úti önkényesek által elfoglalt sorház kapcsán az önkormányzat speciális akciót kezdett, mivel az egészségügyi szakhatóság közvetlen járványveszélytmho]hww$ KHO\LFVDOiGVHJtW V]ROJiODWPXQNDWiUVDLPHOOHWWURPDFLYLOV]HUYH]HWLVLJ\HNH]WHN PHJROGDQLD]RWWpO NSUREOpPiLWLJD]HV]N ]HLNWiUKi]DNRUOiWR]RWWYROW$ járványveszélyt ugyanis a csatornázás és az árnyékszékek hiánya okozza, a családsejtw központ illetve a cigány kisebbségi önkormányzat fiókszervezete a Cigány Kulturális és. ]P YHO GpVL(J\HV OHWPXQNDWiUVDLD]RQEDQFVDNWDQiFVRNDWpVÄPHQWiOLVVHJtWVpJHW nyújthattak. 3.2 Az önkormányzat szociális és foglalkoztatáspolitikája

4 A város önkormányzatának foglalkoztatás és munkanélküli ellátási politikája csak a V]RFLiOLVHOOiWiVHJpV]pQHNLVPHUHWpEHQpUWKHW PHJ%i]LVpYNpQWWHNLQWV NiWD]EHQ folyósított pénzbeli ellátások adatait és költségeit. $SpQ]EHOLpVWHUPpV]HWEHOLHOOiWiVRNEDQUpV]HV OWHNV]iPDpVD]HOOiWiVN OWVpJHLEHQ (OOiWiV Munkanélküli jövedelempótló Tartós munkanélküliek UHQGV]HUHV szociális segélye 5HQGV]HUHV gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Lakásfenntartási (OOiWRWWDN V]iPD 7HOMHVtWHWW EUXWWy NLDGiVRNH]HU )W $]ioodpl N OWVpJYHWpV iowdod QRUPDWtYiQ IHO O YLVV]DWpUtWHWW N OWVpJKiQ\DG 1HWWyN OWVpJHN ) WpVLWiPRJDWiV Egyéb lakásfenntartási Átmeneti segély,g VNRU~DN járadéka Ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Temetési segély és köztemetés gvv]hvhq $SpQ]EHOLpVWHUPpV]HWEHOLHOOiWiVRNN OWVpJHLD] VV]HVV]RFLiOLVQRUPDWtYiOODPL WiPRJDWiVDUiQ\iEDQEHQ $V]RFLiOLVpVJ\HUPHNMyOpWL IHODGDWRNHOOiWiViUDNDSRWW VV]HVQRUPDWtYiOODPL WiPRJDWiV $SpQ]EHQLpVWHUPpV]HWEHQL HOOiWiVRNWHOMHVtWHWWQHWWy N OWVpJHL $SpQ]EHQLpV WHUPpV]HWEHQLHOOiWiVRN QHWWyN OWVpJHLDV]RFLiOLV QRUPDWtYDDUiQ\iEDQ Az önkormányzat a szociális normatívának csupán 47,3 %át használja fel célirányosan, az összeg nagyobbik hányadát másra költi. A szociális normatíva más célú felhasználása RUV]iJRVDQMHOOHP] pvduiq\iedqq YHNY WHQGHQFLDDSpFVLos célirányú IHOKDV]QiOiVPpJLVPHJG EEHQW HQDODFVRQ\DUiQy. A város költségvetésének részletes

5 elemzésére ebben a dolgozatban nincs mód, de annyi bizonyos, hogy a szociális ágazat megtakarítását a közoktatás finanszírozására költik. $]HOOiWiVRNQHWWyN OWVpJHLLOOHWYHDQHWWyN OWVpJHNDUiQ\DD] VV]HVQHWWyV]RFLiOLV NLDGiVKR]NpSHVWEHQ (OOiWiV 1HWWyN OWVpJHN $QHWWyN OWVpJHN DUiQ\DD] VV]HV QHWWyV]RFLiOLV NLDGiVKR]NpSHVW Munkanélküli jövedelempótló Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye 5HQGV]Hres gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Lakásfenntartási ) WpVLWiPRJDWiV Egyéb lakásfenntartási Átmeneti segély,g VNRU~DNMiUDGpND Ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Temetési segély és köztemetés gvv]hvhq Az önkormányzati segélykassza háromnegyed részét négy ellátásra költik. A város szociális büdzséjének legnagyobb részét, mintegy 27%át a gyermekvédelmi kiadások viszik el, a második legnagyobb kiadási tétel a munkanélküliek ellátása, amelyre a segélyndvv]dát fordítják. A harmadik leginkább költséges ellátás a lakásfenntartási és I WpVLWiPRJDWiVDPHO\DNLDGiVLROGDOát emészti fel. Az adat azonban némileg IpOUHYH]HW PLYHODG QW UpV]EHQWHUPpV]HWEHQQ\~MWRWW tehát a közüzemi szolgáltatóknak átutalt egy részét valójában adósság konszolidáció keretében XWDOMiNiWDN ] ]HPLYiOODODWRNQDN)HOW Q HQVRNDWDV]RFLiOLVN OWVpJYHWpVát fordítják ápolási díjra. $]HOOiWRWWDNV]iPDLOOHWYHD]HJ\HOOiWRWWUDMXWyEUXWWypVQHWWyN OWVpJEHQ (OOiWiV (OOiWRWWDN (J\HOOiWRWWUDMXWy (J\HOOiWRWWUDMXWy Munkanélküli jövedelempótló Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye 5HQGV]HUHV gyermekvédelmi RendkívüOL gyermekvédelmi Lakásfenntartási V]iPD EUXWWyN OWVpJ)W QHWWyN OWVpJ)W ) WpVLWiPRJDWiV Egyéb lakásfenntartási

6 Átmeneti segély,g VNRU~DNMiUDGpND Ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Temetési segély és köztemetés A pécsi önkormányzat 1999ben közel másfél ezer tartós munkanélkülit részesített pénzbeli ellátásban. A város munkanélküliséggel kapcsolatos politikája ekkor természetesen igazodott a 2000 április 30áig hatályos jogszabályokhoz. $PXQNDQpON OLHOOiWiVUHQGV]HUHiSULOLViLJ (OOiWiV )HOWpWHOH $]HOOiWiVLG WDUWDPD )RUUiV Munkanélküli járadék Korábban 365 OHGROJR]RWWPXQNDQDS LOOHWYHHJ\ WWP N GpV a munkaügyi központtal Munkanélküli jövedelempótló Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye Korábban 186 OHGROJR]RWWPXQNDQDS illetve együtwp N GpV a munkaügyi központtal és az önkormányzattal (J\ WWP N GpVD] önkormányzattal 12 hónap Elkülönült költségvetési alap 24 hónap 25% szociális normatíva YLVV]DLJpQ\HOKHW költséghányad Korlátlan Szociális normatíva A korábbi háromhohpe OiOOyWiPRJDWiVLUHQGV]HUEHQD] QNRUPiQ\]DWRN] PHDEEDQ volt érdekelt, hogy a tartós munkanélkülieket minél hosszabb ideig bent tartsa, illetve LVPpWHOWMRJRVXOWViJRWWHUHPWYHÄYLVV]DKHO\H]]H D]HOV NpWHOOiWiVYDODPHO\LNpEH$] önkormányzatoniowdov]huyh]hwwn ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVLSURJUDPRNLVI NpQWD MRJRVXOWViJKR]V] NVpJHVLG WDUWDPLVPpWHOWPHJV]HU]pVpWV]ROJiOWiNNHYHVHQULQJDWWiN PDJXNDWDEEDD]LOO~]LyEDKRJ\DQpKiQ\KyQDSRVV]DNpUWHOPHWQHPLJpQ\O PXQNDYpJ]pVHO VHJtWKHWLDWDUWyVPXQNDQpON OLHNUHLQWHJUiOyGiViWD]HOV GOHJHV PXQNDSLDFKR]3pFVEL]RQ\RVpUWHOHPEHQNLYpWHOYROWPLYHODYiURVQpKiQ\pYYHOH]HO WW olyan szociális foglalkoztatási projektrendszert épített ki, amelynek célja túlmutatott a IHQWLHNHQ 4. Szociális foglalkoztatási projektek Pécsen A PécsBaranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht A magyar és a német kormány megállapodása alapján, egy Németországban bevált modellt igyekezetek meghonosítani, amikor nyolc alapító 1996ban létrehozta a Munka Pécs%DUanyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht.WDPHO\QHPHJ\V]HU HQPXQNDQpON OLHND közhasznú foglalkoztatására vállalkozott, hanem arra is, hogy minél több embert YLVV]DMXWWDVVRQD]HOV GOHJHVPXQNDSLDFUD$.KWWXODMGRQRVDDSpFVLpVDNRPOyL önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzat, a pécsi önkormányzat két vállalata, a

7 3pFVL(U P 5WpVD3pFVL) UG.IW.XOFVIRQWRVViJ~V]HUHSHYROWD0HFVHNL Bányavagyon hasznosító Rtnek. Tulajdonosa még a Khtnak a Pécs%DUDQ\DL Kereskedelmi és Iparkamara. A települési önkormányzatok tulajdonosai és vállalataik UpYpQPHJUHQGHO LLVD.KWnak, amely egyúttal humánszolgáltatásokat is nyújt a munkanélküliek számára. Az elmúlt négy évben a Kht. 28 foglalkoztatási projektet ERQ\ROtWRWWOHPLQWHJ\HPEHUQHNDGYDKRVV]DEEU YLGHEELG UHPXQNiW%DUDQ\D megyében. Közül NPXQNDQpON OLWVLNHU OWYLVV]DMXWWDWQLD]HOV GOHJHVPXQNDSLDFUD $]HOV pyhnehqd0hfvhnl%iq\dydj\rqkdv]qrvtwy5wyrowdohjqdj\ree PHJUHQGHO LOOHWYHDYt]NiUelhárításra kiírt közmunka pályázatok révén tudták a legtöbb HPEHUW egy egy munkáradniui WLV foglalkoztatni. A pécsi programok jóval korlátozottabb létszámot engedtek csak munkához jutni. A városban a fontosabb munkák a N YHWNH] NYROWDN $3pFV%DUDQ\ipUW7UDQ]LW)RJODONR]WDWiVL.KWiOWDO3pFVHQLQGtWRWWIRJODONR]WDWiVL SURMHNWHN 3URJUDP 5pV]WYHY N gvv]hjh]hu 6]SRQ]RU Ablakok szigetelése WiYI WpVHV panellakásokban V]iPD )W 10 szakképzett Pécsi önkormányzat, Munkaügyi Központ Városüzemeltetési 10 szakképzett Soros Alapítvány, feladatok ellátása,qjdtlanok bontása Munkaügyi központ %RQWRWWDQ\DJRN 15 szakképzetlen Munkaügyi központ újrahasznosítása Köztisztasági munkák szakképzetlen Városi parkok gondozása Köztisztasági munkák szakkép]hwohq rendkívül hátrányos KHO\]HW Pécsi önkormányzat, Soros Alapítvány, Munkaügyi központ Munkaügyi központ Pécsi önkormányzat, Munkaügyi központ $SpFVL QNRUPiQ\]DWW EERNEyOLVHOpJHGHWOHQD.KWP N GpVpYHO$YiURVNH]GL megelégelni, hogy a tulajdonosok közül a Kht. fenntartási költségeihez messze a legnagyobb mértékben járul hozzá, ugyanakkor a város aránylag keveset profitált a Kht. WHYpNHQ\VpJpE O$YROWEiQ\DWHOHSHNKDV]QRVtWiVDODVVDQEHIHMH] GLNtJ\DM Y EHQ EHV] N OQHNDPXQNDOHKHW VpJHN$.KWHJ\UHLQkább szakképzetlen munkásokat tud csak foglalkoztatni, ezzel párhuzamosan pedig a foglalkoztatottak között növekszik a romák aránya. Jelenleg a Kht. munkásainak 70%a roma. A város azt tervezi, hogy a N ]HOM Y EHQNLYiViUROMDDW EELHNWXODMGRQUpV]pWLJD], ezáltal elveszíti megrendeléseinek zömét. Etnikai Fórum Pécsi Szervezete Az Etnikai Fórum foglalkoztatási programjait három forrásból igyekszik finanszírozni. A közhasznú munkások bérköltségének 70%át a munkaügyi központ állja, a fennmaradó

8 át részben az önkormányzat részben pedig az Autonómia Alapítvány fedezi. Elnöke, Várnai Márton autodidakta menedzserré képezte magát az elmúlt években és jó kapcsolatokat épített ki valamennyi tényleges és potenciális szponzor szervezettel. Az Etnikai Fórum 199ben az Autonómia Alapítvány 300 ezer FtRV ával közhasznú munka programot szervezett a Györgytelepen, Pécs hírhedt romák által lakott nyomortelepén. A program a lakossági hulladékj\ MWpV PHJV]HUYH]pVpE OiOOWDPLMHOHQW VHQYLVV]DV]RUtWRWWDD]RWWpO NHWUHQGV]HUHVHQIHQ\HJHW SDWNiQ\LQYi]LyW$N YHWNH] pyehqd]$xwrqypld$odstwyiq\~mdeeh]hu)wwdo támogatta a telep rendezését. Ennél jóval nagyobb összeget, 2,000 ezer FtWNDSRWWD] Autonómia Alapítványtól az Etnikai Fórum, hogy beindítsa foglalkoztatási és képzési programját. Az Etnikai Fórum közhasznú munkásokat foglalkoztat, akik a Közüzemi Rt. megrendelése alapján köztisztasági, közterület fenntartási, park gondozási munkákat YpJH]QHNHO UHPHJKDWiUR]RWWWHUYV]HULQW(PHOOHWWD](Wnikai Fórum munkásai eseti NpUpVUHEiUKROÄEHYHWKHW HN DNiUD. ] ]HPL5WDNiUD] QNRUPiQ\]DWNpUpVpUH$] Etnikai Fórum 1998ban kezdett tréningeket szervezni tartós roma munkanélküliek V]iPiUDKRJ\IHONpV]tWVH NHWDUHQGV]HUHVPXQNDYpJ]pVUHLOOHWYHDPXQNDSLDFL megmérettetésre. Az Etnikai Fórumnak illetve Várnai Mártonnak nagy szerepe volt az önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos önkormányzati politika kialakulásában. Több önkényes munkanélküli dolgozik az Etnikai Fórum révén közhasznú munkásként, az önkényesek Várnait egyfajta kijáró embernek tekintik, akivel érdemes jóban lenni, mert sok mindent el tud intézni. Várnai kapcsolatrendszere minden iránybang QW HQV]HPpO\HVQH[XVRNUD épül, de a projekt outputmd PpJLVD]KRJ\DNWtYM YHGHOHPV]HU]pVLOHKHW VpJHWpVOHJiOLV lakhatási státuszt kínál klienseinek a teljes marginalizálódás helyett. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, (CKÖ) illetve a Cigány Kulturális és. ]P YHO GpVL(J\HV OHW&..( A pécsi roma közélet másik pólusán a kisebbségi önkormányzat illetve annak ILyNV]HUYH]HWHD&LJiQ\.XOWXUiOLVpV. ]P YHO GpVL(J\HV OHWKHO\H]NHGLNHO.RV]WLFV István, a kisebbségi önkormányzat és az egyesület elnöke úgyszólván mindenben ellentéte 9iUQDL0iUWRQQDNHO WWpYHNLJDYiURVLWDQiFVPXQNDWiUVDYROWN ]EHQD3pFVL Egyetemen jogi diplomát szerzett. Kosztics Pécsen lojális partnere az önkormányzatnak I JJHWOHQ ODWWyOKRJ\pSSHQPLO\HQ VV]HWpWHO koalíció kormányozza a várost. Országos szinten viszont kemény ellenzéke az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzatban domináns szerepet játszó Lungo Dromnak illetve az OCKÖQHN$EDUDQ\DLPHJ\HL helyi cigány kisebbségi önkormányzat többségével összefrjydben megkísérelte bojkottal megakadályozni az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakítását. Az egyesület 1989ben eredetileg kulturális programmal alakult és csak évekkel NpV EENDSFVROyGRWWEHDV]RFLiOLVIRJODONR]WDWiVLKiOy]DWED$UHndszerváltozás éveiben létrehozott Rácz Aladár Közösségi Ház belvárosi épületét 1998ban, 50 millió Ftért ~MtWRWWiNIHOHJ\KROODQGPDJiQDODStWYiQ\DQ\DJLWiPRJDWiViYDO,WWP N GLNDFLJiQ\ kisebbségi önkormányzat és az egyesület. Az egyesület bizonyos éuwhohpehqpdlv idegenül mozog a foglalkoztatási terepen, az elegáns háromszintes ház igazából kihasználatlan. Helyben lojális, országosan konfrontatív magatartásával Kosztics rosszul taktikázott, elszigetelte magát a potenciális szponzoroktól és csak a váurvdq\djl segítségére számíthat. Az egyesület 1999ben 13 millió Ftt kapott a munkaügyi központtól és 5,5 milliót DYiURVWyON ]KDV]Q~PXQNiVIRJODONR]WDWiViUDpVDKi]P N GWHWpVpUH$N ]KDV]Q~

9 PXQNiVRNDWQpKiQ\KyQDSRVWDQIRO\DPRQV]RFLiOLVVHJtW NNpNpSH]LNPDMGH]WN YHW HQD célhoz kissé túlméretezett házban hetente kétszer ügyfélfogadást tartanak. Ezzel a IRJODONR]WDWiVLpVNpS]pVLSURILOODO.RV]WLFVDFVDOiGVHJtW N ]SRQWRWLVPDJiUDKDUDJtWRWWD akik kéretlen és kissé túltámogatott riválisként tekintenek programjára. A feszültségek HOOHQpUHDN O QIpOHV]HUYH]HWHNLQWp]PpQ\HNN ] WWIHQQPDUDGWD]HJ\ WWP N GpVD] egyesület közhasznú munkásai is részt vettek az önkényes lakásfoglalók felmérésében illetve a Mohácsi úti sorház lakóinak kollektív gondozásában. Igaz, a mentális segítség DPLEHQDKi]EDQpO FVDOiGRNDWLJ\HNH]WHNUpV]HVtWHQL a ház csatornázatlan és még UJ GU ViUQ\pNV]pNVLQFVH]pUWDMiUYiQ\YHV]pO\ szarkasztikus megjegyzéseket váltott NLDFVDOiGVHJtW V NUpV]pU O Khetanipe Egyesület $.KHWDQLSH(J\Hsület sokféle tevékenysége kiegészítéséül kezdett el utcai szociális PXQNiVRNDWNpSH]QLN ]KDV]Q~SURJUDPNHUHWpEHQHOV VRUEDQD]pUWKRJ\NDSFVRODWRW találjanak a drogos fiatalokhoz. A bérköltségek 70%át a munkaügyi központ, 30%át a városi önkormáynazt IHGH]L$]HJ\HV OHWYH]HW MH/DERGiQp/DNDWRV6]LOYLDD. ]J\ OpV HJ\HWOHQURPDV]iUPD]iV~NpSYLVHO MHDNLWDJMDDYiURVWNRUPiQ\]yNRDOtFLyQDN 8QLWHG:D\Támasz Alapítvány (UWYTA) Kft. Meg kell még említeni a UWYTA KftWDPHO\NpWE~WRUNpV]tW LOletve bútorfelújító P KHO\WP N GWHW$]HJ\LNP KHO\EHQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJ HNGROJR]QDND] önkormányzati mellett jórészt egy speciális alap ával; azok a harminc I QpOW EEHPEHUWIRJODONR]WDWyYiOODODWRNDPHO\HNQHPIRJODONR]WDtnak megváltozott PXQNDNpSHVVpJ PXQNiVRNDWVSHFLiOLVW EEOHWDGyWIL]HWQHNDPHO\E ODPXQND J\L központ alapot képez azoknak az üzemeknek a ára, amelyek készek ilyen foglalkoztatási programokat indítani. A másik üzemben 15 hajléktalan ember dolgr]ln I NpQWDGRPiQ\EDNDSRWWYDJ\NLVHOHMWH]HWWE~WRURNDWLJ\HNH]QHNIHO~MtWDQL$.IWDUUD törekszik, hogy tevékenysége legalábbis önfenntartó legyen. 5. Megváltozott munkaügyi szabályok és a közcélú foglalkoztatás $KLYDWDOEDQOpY MREEROGDOLNRUPiQy 2000 május 1i hatállyal megszüntette a jövedelempótló t, kilenc hónapra csökkentette a munkanélküli járadék IRO\yVtWiViQDNLG WDUWDPiWpVPLQLPiOLVDQHJ\KyQDSRVN ]FpO~PXQNDYpJ]pV elfogadásához kötötte a rendszeres szociális segély folyósítását. Ugyanakkor a 200 napra FV NNHQWHWWHDPXQNDQpON OLMiUDGpNUDMRJRVtWyPXQNDYLV]RQ\LG WDUWDPiWDUHQGV]HUHV szociális segély finanszírozását pedig a korábbi jövedelempótló mintájára alakította át: a költségek 75%át a központi költségvetés a normatíván felül visszatéríti az önkormányzatnak. $NRUPiQ\OiWV]yODJFVXSiQHJ\V]HU VtWHWWHDUHQGV]HUWYDOyMiEDQD]RQEDQMHOHQW V összeget es i adatokkal számolva országosan 29,5 milliárd forintot YRQ ki a tartós munkanélküliek ellátásából. A felszabaduló összeg bizonyos hányada fedezi PDMGDUHQGV]HUHVV]RFLiOLVVHJpO\YLVV]DWpUtWHQG N OWVpJKiQ\DGiWQDJ\REELNUpV]pW azonban a kormány közhasznú, közcélú és egyéb foglalkoztatási programokat kíván finanszírozni. Ez pedig azt jelenti, hrj\m YHGHOHPV]HU HOOiWiVWNtYiQLG V]DNL

10 foglalkoztatási programokkal helyettesíteni, illetve normatív típusú finanszírozást szándékozik projektfinanszírozással kiváltani. $PXQNDQpON OLHOOiWiVUHQGV]HUHPiMXVyWD (OOiWiV )HOWpWHO $]HOOiWiVLG WDUWDPD )RUUiV Munkanélküli járadék Korábban 200 OHGROJR]RWWPXQNDQDS LOOHWYHHJ\ WWP N GpV a munkaügyi központtal Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye (J\ WWP N GpVD] önkormányzattal és PLQLPXPQDSRV közcélú munkavégzés elfogadása 9 hónap Elkülönült költségvetési alap Évenként felülvizsgálva 25 % szociális normatíva YLVV]DLJpQ\HOKHW költséghányad $MRJV]DEiO\RNPyGRVtWiViWN YHW HQ3pFV QNRUPiQ\]DWDLVD]]DODGLOHPPiYDO szembesült, hogy vajon az elmúlt években kiépült közhasznú foglalkoztatási hálózat képes OHV]e kiváltani a tartós munkanélküliek pénzbeli ellátását. 7iPRJDWiVLV]HU] GpVHNDODSMiQN ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVUDNLIL]HWHWWWiPRJDWiVEHQ pvehq 7iPRJDWRWWV]HUYH]HW Cigány Kultúrális és. ]P YHO GpVL Egyesület Etnikai Fórum Pécsi 6]HUYH]HWH Munka Pécs Baranyáért Tranzit )RJODONR]WDWási Kht. gqnrupiq\]dwl WiPRJDWiV VV]HJH EHQH]HU)W gqnrupiq\]dwl WiPRJDWiV VV]HJH EHQH]HU)W Khetanipe Egyesület Dél Dunántúli Regionális Forrásközpont Pécs Megyervárosi Sportcentrum és 6]DEDGLG N ]SRQW Közalapítvány 8QLWHG:D\Támasz Alapítány Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht. )RJODONR]WDWRWWDN OpWV]iPDEHQ gvv]hvhq Az önkormányzat 1999ben 1091 tartós munkanélkülinek fizetett jövedelempótló t, 344 embernek pedig ugyancsak tartós munkanélküliség jogcímén rendszerest szociális segélyt. A város 2000ben hét szervezettel kötött i V]HU] GpVWN ]KDV]Q~LOOHWYHN ]FpO~IRJODONR]WDWiVUDDV]HUYH]HWHN VV]HVHQWDUWyV munkanélkülit foglalkoztattak. Ez az arány magáért beszél, a közhasznú és közcélú IRJODONR]WDWiVWYpJ] V]HUYH]HWHNDMHOHQOHJLOpWV]iPRWDODSXOYpYHPpJDUHQGV]HUHV szociális segélyezetteket sem lennének képesek munkához juttatni, nemhogy a

11 M YHGHOHPSyWOyWiPRJDWiVEDQUpV]HV O WDUWyVPXQNDQpON OLHNHW$YiURVD]WWHUYH]LKRJ\ DM Y EHQIHOYiViUROMDD0XQND3pFV%DUDQ\ipUW7UDQ]LW)RJODONR]WDWiVL.KWegészét és így egyedül a Kht. lesz hivatva közcélú munkát szervezni, a többi szervezet továbbra is közhasznú munkát szervez majd. Korántsem biztos azonban, hogy a profiltisztítás egyben megoldás a foglalkoztatási csapdakho\]hwuh (OYEHQHONpS]HOKHW DNözcélú foglalkoztatottak létszámának növekedése, hiszen a jogszabály módosítása ennek forrását részben megteremtette. Egy városban azonban a V]DNNpS]HWOHQPXQNDHU LUiQWNHUHVOHWNRUOiWR]RWWOiWWXNKRJ\D.KWiOWDOPXQNiKR] juttatottak létszáma is folyamatosan csökkent. Az új jogszabályok hatálybalépését N YHW HQD] QNRUPiQ\]DWI VN ]FpO~NRQWLQJHQVUHN W WWV]HU] GpVWD.KWYDO (OHGGLJFVXSiQWDUWyVPXQNDQpON OLMHOHQWNH]HWWPXQNiUDGHN ] O NI WDN WHOH] orvosi vizsgálat alkalmatlannak PLQ VtWHWWQHKp]IL]LNDLPXQNiUD Kijáratot jelenthet a csapdából az is, hogy a korábbinál rövidebb, 200 napos munkaviszony is ismételt jogosultságot teremthet a munkanélküli járadékra, igaz a járadékot csak kilenc hónapig folyósítják, a járadékosok teháthqq\lyhokdpdudeehvqhn YLVV]DD] QNRUPiQ\]DWLHOOiWyUHQGV]HUEH$OHJYDOyV]tQ EEIHMOHPpQ\D]KRJ\ többszörösére duzzad a rendszeres szociális segélyezettek száma az ellátás átveszi a megszüntetett jövedelempótló szerepét az önkormányzatonqdnh]qhpmhohqw többletterhet, hiszen a költségvetés a kifizetett segély összegének 75%át visszatéríti. Az is HONpS]HOKHW KRJ\DYiURVQHPWXGMDIRO\WDWQLD]WDJ\DNRUODWRWKRJ\DV]RFLiOLVHOOiWiVRN finanszírozására kapott állami normatíva 53%át más ágazatokra költi. Annyi bizonyos, hogy a deklarált politikai szándék hamis, a kormányzat is jól tudja, hogy közcélú IRJODONR]WDWiVVDOQHPOHKHWNLYiOWDQLDWDUWyVPXQNDQpON OLHNM YHGHOHPV]HU HOOiWiViW %L]RQ\RVD]LVKRJ\MHOHQW VIRUUiVNLYRQiVW UWpQLNDPXQNDQpON OLHOOiWyUHQGV]HUE O részben az önkormányzatok költségvetése terhére, hiszen a kormány is tudatában van DQQDNKRJ\D] QNRUPiQ\]DWRNQDNMHOHQW VWDUWDOpNDLNLOOHWYHÄPHJWDNDUtWiVDLN YDQQDND szociális büdzsében. A forráskivonás pontos PpUWpNHLOOHWYHDGHILFLWHORV]OiVDHJ\HO UH QHPLVPHUW 6. Az érintettek percepciója $SpFVL. ]J\ OpVYLWiLD] QNpQ\HVODNiVIRJODOyNNDONDSFVRODWRVKHO\HVPDJDWDUWiVUyO illetve a munkanélküli ellátásról a nagypolitikai vitákat visszhangozzák. A munkanélküli ellátással kapcsolatos vita helyi szinten annyiban más, mint a parlamentben, hogy a NRUPiQ\]DWLV]LQW IRUUiVNLYRQiViUiWD] QNRUPiQ\]DWRNNpQ\WHOHQHNPHJIL]HWQL$] önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos politikai vita érvei hamisak, a közvéleméq\qhn V]yOQDN$NRUPiQ\]yHU NN ] WWQLQFVHQHNpUGHPLQp]HWN O QEVpJHN A foglalkoztatási projekt természetesen megosztja a helyi roma közéletet. A helyi &LJiQ\.LVHEEVpJLgQNRUPiQ\]DWLOOHWYHD&LJiQ\.XOWXUiOLVpV. ]P YHO GpVL(J\HV OHW úgy véli, hogyulyiolvdd](wqlndl)yuxpdolehuiolvrnkr]i ] G PHJKLWWSROLWLNDL kapcsolatainak köszönheti az Autonómia Alapítvány át. Az Etnikai Fórum, a.khwdqlshpvdfvdoigvhjtw PXQNDWiUVDLYLV]RQWpUWpNWHOHQDOLELWHYpNHQ\VpJQHNpU]LND kulturális egyev OHWNpS]pVLpVIRJODONR]WDWiVLSURJUDPMiWpVW~OViJRVDQIpQ\ ] QHND] egyesület illetve a kisebbségi önkormányzat székházát. A szervezetek között azonban IHQQPDUDGWD]HJ\ WWP N GpVPLQLPXPD Az önkényes lakásfoglalók és a környezet között általában nincvhqhnnrqiolnwxvrn vagy ha mégis, az inkább a nyomorúságos lakás és infrastrukturális viszonyokból fakad, PLQWDODNyNpOHWYLWHOpE O$] QNpQ\HVHNQDJ\RQV]HJpQ\HNGHQHPWDUWR]QDND

12 OHJLQNiEEHOHVHWWHNN ]phuhvodnivwihow UQLpVDEEDEHN OW ]QLHU W és elszántságot igényel. Beköltözés után az önkényes családok igyekeznek alkalmazkodni környezetükhöz. 7. Értékelés 3pFV QNRUPiQ\]DWDNRKHUHQVpVW EEpNHYpVEpP N G NpSHVUHQGV]HUWKR]RWWOpWUH amikor életre hívta a PécsBaranyáért Tranzit Foglalkoztatási Khtt és segítette kiépülni a N ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVWYpJ] FLYLOV]HUYH]HWHNKiOy]DWiW8J\DQFVDNKDV]QRVOpSpVYROW az aktív foglalkoztatási eszközrendszert összekapcsolni a nyomorlakásokat elfoglaló családok helyzetének rendezésével. A civil szervezetek is jó érzékkel építették fel foglalkoztatási és fund raising stratégiájukat. A rendszer összességében fenntartható, de csak változatlan állami finanszírozás mellett; az egyes projektek nem válhatnak önfenntartóvá. A PécsBaranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht bizonyos tevékenységeit LV FVDNLG OHJHVHQYROWNpSHV QILQDQV]tUR]yYiWHQQLDEiQ\DMDYDNKDV]QRVtWiViEyOV]iUPD]y jövedelem. A civil szervezetek is csak az államháztartásból származó révén életképesek, a helyi társadalom anyagi forrásainak mozgósítása illúzió. A progrdp HJ\pUWHOP HQNHGYH] KDWiVWJ\DNRUROWDKHO\LURPDN ] VVpJHNUHDNNRULVKDDODSYHW foglalkoztatási és lakhatási gondjaikon természetesen nem képes segíteni. A projekt PHJLVPpWHOKHW VpJHG QW HQSROLWLNDLNpUGpVDPLWHU VtWKHWD]KDVLNHU OEHEL]RQyítani az LQWHJUDWtYIRJODONR]WDWiVLpVODNiVSROLWLNDJ\DNRUODWLHO Q\HLW Adatbázis gqnrupiq\]dwlwiprjdwivpvupv]wyhy NV]iPDEHQpVEHQ 7iPRJDWRWWV]HUYH]HW Cigány Kultúrális és. ]P YHO GpVL Egyesület Etnikai Fórum Pécsi 6]HUYH]HWH Munka Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. gqnrupiq\]dwl WiPRJDWiV VV]HJH EHQH]HU)W gqnrupiq\]dwl WiPRJDWiV VV]HJH EHQH]HU)W Khetanipe Egyesület Dél Dunántúli Regionális Forrásközpont Pécs Megyervárosi Sportcentrum és 6]DEDGLG N ]SRQW Közalapítvány 8QLWHG:D\Támasz Alapítány Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht. gvv]hvhq )RJODONR]WDWRWWDN OpWV]iPDEHQ

13 Források,nterjú: %ynd\(qguhd. ]J\ OpVODNiVEL]RWWViJiQDNHOQ NH )UDWHQROy-iQRVD. ]J\ OpVJD]GDViJLEL]RWWViJDIRJODONR]WDWiVLDOEL]RWWViJiQDNHOQ NH /DERGiQp/DNDWRV6]LOYLDNpSYLVHO.KHWDQLSH(J\HV OHWHOQ NH Nagy László polgármesteri hivatal lakásosztályának munkatársa.doiq\rv7hup]dfvdoigvhjtw N ]SRQWPXQNDWiUVD Kosztics István a Cigány Kisebbségi Önkormányzat illetve a Cigány Kulturális és. ]P YHO GpVL(J\HV OHWHOQ NH $0XQND3pFV%DUDQ\ipUW7UDQ]LW)RJODONR]WDWiVL.KW J\YH]HW LJD]JDWyMD $8:<7$.IWUpV]OHJYH]HW MH Várnai Márton az Etnikai Fórum Pécsi Szervezetének elnöke 0LNRO\/LOLDQDSROJiUPHVWHULKLYDWDOV]RFLiOSROLWLNDLRV]WiO\YH]HW MH 10 közhasznú munkás 5 önkényes lakásfoglaló

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén

TARTALOMJEGYZÉK. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén Tartalomjegyzék Kézikönyv 2008. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén A Ket. hatálya... 9 Eljárási alapelvek... 10 Hatáskör és

Részletesebben

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007.

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 183278741-02 Bejegyző szerv: Baranya Megyei Bíróság Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 0200/Pk.60193/2005/4 Pécsi Hársfa Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap:

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom.

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom. Szociális és Egészségügyi Osztály 872-23-53 Némethné Révész Andrea pénzügyi osztályvezető asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Székesfehérvár szociális térképe

Székesfehérvár szociális térképe Székesfehérvár Szociális térképe Székesfehérvár szociális térképe 3. kötet A szociális atlasz térképei Készítette: Domokos Tamás, Kulcsár László, Ruff Tamás, Szűcs Ildikó A szociális térkép készítésére

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Sándorfalva Város évi kiadásai

Sándorfalva Város évi kiadásai Sándorfalva Város 2011. évi kiadásai../2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jog- Elı Személyi M.adói Dologi Egyéb f. Szoc. Tám.ért. Pénzeszk.

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

1/ / /4. 6./5. bizottság Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás

1/ / /4. 6./5. bizottság Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 3/D. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok 2010. évi kiadásai (eft-ban) Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 01 3140 110 000 157 981 34 301 31% 22% 3141

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) MÁK program Készült: 212.1.3 15 óra 32 perc Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 1.Lap Megye: 13 Körzet: 5 Törzsszám: 731278 NAGYKÖRÖS 21-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként 19/2013. Ök. rendelet 4/a. melléklete Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása 970 448

Részletesebben

3.számú melléklet évi költségvetéshez

3.számú melléklet évi költségvetéshez 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1)

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1) IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1) Az Ibrány Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2007. (II.23.) KT.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. szám: I.2-452/2005. Ügyintéző: Dr. Lajtár Líviusz (részanyagok alapján) Tárgy: tájékoztató a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési jellegő feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti 6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód. 6 269 781 1 626 688 391 220 3 403 986 847

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról Iktatószám: 375-15/2012.

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

A nyilvántartás vezetésének jogalapja 1 Jogszabály alapján Szociális és A kitöltő iroda: hatósági Nyilvántartott tételek száma: 311

A nyilvántartás vezetésének jogalapja 1 Jogszabály alapján Szociális és A kitöltő iroda: hatósági Nyilvántartott tételek száma: 311 Nyilvántartás megnevezése Lakásfenntartási támogatás A vezetésének jogalapja 1 Jogszabály alapján igazgatási iroda A fajtája 2 Ágazatiszociális A jellemzője eljárásjogi státusza szerint 3 hatósági Nyilvántartott

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a.../2011. (II..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban

a.../2011. (II..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi MÉRLEGTERV a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előifányzatokról 4. melléklet a.../2011. (II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F BEVÉTELI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK I. ÖNKORMÁNYZATI PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK Adatforrás: MÁK Területi Igazgatóság, Győr: Az egyes szociális pénzbeli ellátások igénylését célzó dokumentumok Az adatbázis tartalma: A MÁK

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 580 Lakossági tájékoztató 70 809 71 644 Média kiadás 9 262 9 262 Rendezvény

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben