. ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW. Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW. Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú"

Átírás

1 . ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW Zolnay János 1. Bevezetés Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú IRJODONR]WDWiVLV]LV]WpPiWP N GWHWW EEFLYLOV]HUYH]HWEHYRQiVival. A rendszer deklarált célja az volt, hogy segítse a munkanélküliek munkapiaci reintegrációját illetve közhasznú munka révén ismételt jogosultságot teremtsen a jövedelempótló ra. Az 1998EDQ KLYDWDOEDOpSHWWYiURVYH]HWpVDV]RFLiOLVMHOOHJ IRJlalkoztatást megkísérelte részben összekötni az önkényes lakásfoglalók helyzetének rendezésével is, jórészt szembeszállva D] QNpQ\HVHNHOOHQLGUDV]WLNXVIHOOpSpVMRJLIHOWpWHOHLWPHJWHUHPW NRUPiQ\]DWL politikával. Két szempontból is fontosnak tartottuk a pécsi eset leírását. A város önkormányzata egy németországi modell meghonosítása révén illetve civil szervezetek WiPRJDWiViYDOSpOGDPXWDWyDQVRNDWWHV]DPXQNDSLDFUyONLV]RUXOWDNI NpQWURPiN foglalkoztatása érdekében. A másik ok politikai: a munkanélküli ellátás rendszerének DNWXiOLVPHJYiOWR]WDWiVD$NRUPiQ\PHJV] QWHWWHDNRUiEELKiURPHOHP PXQNDQpON OL ellátás második elemét, a munkanélküli jövedelempótló t, közcélú foglalkoztatással kívánva helyettesíteni a pénzbeli ellátást. Ugyanakkor minimálisan 30 napos közcélú munka elfogadásához kötötte rendszeres szociális segély folyósítását. Azt kívántuk megvizsgálni, hogy az ország egyik legjobb adottságú nagyvárosában milyen HVpO\HLYDQQDNDNRUPiQ\iOWDOHONpS]HOWÄWUDQ]tFLy P N G NpSHVVpJpQHN 2. A projekt társadalmi környezete Pécs az ország egyik legfontosabb és minden bizonnyal legszebb vidéki nagyvárosa. /DNRVViJDD]HOP~OWpYEHQH]HUU OH]HUUHFV NNHQW5pJHEEHQHJ\HWHPL városként és bányavárosként tartották számon, de az utóeelmhoohp] MHPiUDP~OWp$ UHQGV]HUYiOWiVWN YHW pyhnehqdphfvhnlv]pqeiq\inpvxuiqeiq\ineh]iuwdnpvplqwhj\ H]HUEiQ\iV]YHV]tWHWWHHOiOOiViWpVHJ]LV]WHQFLiMiW$IHOV RNWDWiVLH[SDQ]LyYLV]RQW VRNDWKR]RWWDYiURVQDNDV]RUJDOPLLG V]DNEDQ3écsen 12 ezer diák tanul az HJ\HWHPHNHQ A bányák bezárása foglalkoztatási krízist teremtett a kilencvenes évtized elején, de DQDJ\DUiQ\~W NHbefektetés, különösen pedig két multinacionális cég megtelepedése a YiURVEDQD]RUV]iJRViWODJQiONHGYH] EEPXQNDOHKHW VpJHNKH]MXWWDWWDDKHO\EHOLHNHW$ hivatalos munkanélküli ráta 5% körül mozog. A város szociálisan problematikus övezetei a keleti részen vannak. Dél felé IRUGXOYDD*\iUYiURVEDYH]HW 0RKiFV~WPHQWpQMyUpV]WROiKFLJiQ\FVDOiGRNpOQHN Északi irányba a Komlói út vezet a Meszes lakótelepre és a Mecsek vülgyeiben megbúvó egykori bányász telepekre. Az ötvenes években épült Meszes lakótelep lassan slummosodik, egyre több beás cigány család él a lakásokban. Az egykori bányaüzemek melletti bányász kolóniák közül az István akna és a Rücker akna melletti telepet, valamint

2 a Pécsbányatelep és a Györgytelep nyomorúságos lakásait jórészt beás cigány családok lakják. 3. A projekt politikai környezete $UHQGV]HUYiOWR]iVWN YHW HOV SROLWLNDLFLNOXVEDQ3écset liberális SZDSZFidesz koalíció NRUPiQ\R]WD$PiVRGLNFLNOXVWDILGHV]HVSROJiUPHVWHUpVDV]RFLDOLVWDW EEVpJ N ]J\ OpVKDUPRQLNXVFRKDELWDFLRQja jellemezte. Az 1998 októberében megtartott önkormányzati választáson a Fidesz, amely ekkor már négy hónapja kormányozta az országot, elveszítette Pécset. A választópolgárok Toller László szocialista politikust OWHWWpNDSROJiUPHVWHULV]pNEHD. ]J\ OpVEHQSHGLJNpQ\HOPHVW EEVpJHWNDSRWWD szocialista, 2 szabaddemokrata és a szocialistákkal szövetséges civil csoportosulás NRDOtFLyMD$NRDOtFLyEDQUpV]WYHY PLQGKiURPIUDNFLyDOSROJiUPHVWHUWiOOtWKDWRWWtJ\D YiURVWWpQ\OHJHVHQNRUPiQ\]yHU NYLOiJRVpVV]iPRQNpUKHW IHOHO VVpJJHOYLVHOWHWQHN$ NRDOtFLyWWiPRJDWMDDPXQNiVSiUWLNpSYLVHO pvdnlvebbségi listáról bejutott Labodáné /DNDWRV6]LOYLDDYiURVHJ\HWOHQURPDNpSYLVHO MH$)LGHV]NpSYLVHO MHYDODPLQWD NHUHV]WpQ\GHPRNUDWDV]pOV MREEROGDOL0,e3HVNpSYLVHO YDODPLQWDQpPHWNLVHEEVpJL OLVWiUyOEHNHU OWNpSYLVHO HOOHQ]pNEHQYDQ A város lakáspolitikája fontos kampánytémája volt az 1998as választásoknak. Pécs EHOSROLWLNiMDDEEDQD]pUWHOHPEHQLViWWHNLQWKHW EEDW EELQDJ\YiURVpQiOKRJ\DSiUWRN korábbi álláspontjukhoz következetes célokat fogalmaztak meg a választókat leginkább pughno NpUGpVHNEHQ$)LGHV]NH]GHWW ODN ] VVpJLODNiViOORPiQ\PLQpOWHOMHVHEE eladása és az önkormányzat aktív lakáspolitikájának felszámolása érdekében politizált. Pécs közel 25 ezer egykori bérlaskásának eladását 1991 szeptemberében kezdték el, méghozzá a forgalmi érték 12%áért, ami példátlanul alacsony vételárkedvezmény volt. Két év alatt 20 ezer lakást adtak el. Az önkormányzat tulajdonában maradt 4300 lakás a alacsony komfortfokozatú, 1000 lakás pedig komfort nélküli nyomorlakás. A privatizációs hullám után a lakásgazdálkodás egyre inkább összecsúszott a város slum telepeinek problémájával, mivel a megmaradt állomány tekintélyes része a lerobbant területeken található. A választási kampányban a szocialisták azt ígérték, hogy a város bérlakás állományát Oegalábbis szám szerint PHJWDUWMiNLOOHWYHE YtWLN(]HJ\~WWDON ]YHWOHQ elkötelezettséget jelentett arra, hogy az önkormányzat segítséget nyújt a lakossági lakbér és közüzemi hátralékok szanálásához és egyúttal közvetett, de nem konkretizált elkötelezettséget is jelentett a slum övezetek fejlesztésére. A fideszesek a privatizáció IRO\WDWiViWtJpUWpNpVD]WKRJ\DSULYDWL]iFLyVEHYpWHOHNE OIHOKDOPR]yGRWWPLOOLiUG IRULQW VV]HJ ODNiVDODSRWQHP fogják a bérlakásioorpiq\e YtWpVpUHKDV]QiOQL Lakáspolitika és városfejlesztési elképzelések 1998 után $V]RFLDOLVWDYiURVYH]HWpVDPHJPDUDGWV] NNHUHWHNN ] WWIRO\WDWWDDEpUODNiV gazdálkodást. A bérbevételi ajánlatokat az önkormányzat lakásbizottságának javaslatára a. ]J\ OpVEtUiOMDHO$JDU]onház kis lakásaira 35 évesnél fiatalabb házaspárok SiO\i]KDWQDNDQ\XJGtMDVKi]UDEHQ\~MWRWWSiO\i]DWRNHOEtUiOiVDVRUiQHO Q\WpOYH]QHN azok, akik leadják önkormányzati lakásukat. Az önkormányzat ezen kívül pályázatokat ír ki lerobbant lakások bérbeadásáudd]]dodihowpwhoohokrj\dohhqg EpUO YiOODOMDDQQDN felújítását. A megmaradt bérlakások lakbérének megállapítására egyedi, mintegy száz

3 V]HPSRQWRWILJ\HOHPEHYHY ODNEpUWDULIDrendszert dolgoztak ki. Igyekeztek szanálni a közüzemi díjhátralékokat ésqhpirugxowho KRJ\EiUNLODNiVEpUOHWLV]HU] GpVpW felmondták volna lakbértartozás miatt. $] QNRUPiQ\]DWV]iPV]HU HQQ YHOQL VV]HWpWHOpEHQSHGLJMDYtWDQLNtYiQMDD város bérlakásállományát. Tervek szerint a ciklus végére, 400 új lakást kívánnak építhqld YiURVEDQHEE OEpUODNiVW(GGLJODNiVpStWpVpWNH]GWpNPHJHEEHQD]pYEHQSHGLJ további 80 bérlakás építése van napirenden kihasználva a kormány bérlakásépítést WiPRJDWySiO\i]DWiW3pOGiWODQNHGYH]PpQ\pVHJ\~WWDODODNiViOORPiQ\E YtWpVpQHN eszköze, hogy az önkormányzat kifizeti a bérlakás értékének 50%iWDQQDNDEpUO QHNDNL OHDGMDODNiViW0LYHOH]]HODOHKHW VpJJHOI NpQWRO\DQQDJ\KiWUDOpNRWIHOKDOPR]y családok élnek, akik saját megtakarításaik és a kedvezmény révén el is költöznekd YiURVEyOD] QNRUPiQ\]DWHJ\~WWDOPHJV]DEDGXOWiPRJDWiVXNN OWVpJHLW OLV Az önkormányzat programja tartalmazza a slum övezetek felújítását is, ez azonban HJ\HO UHFVDND]WMHOHQWLKRJ\DYiURVUHQGH]QLNtYiQWDD] QNpQ\HVODNiVIRJODOyNMRJL helyzetéw(]vhpfvhnpo\grorjplyhodmhohqohjklydwdoedqopy MREEROGDOLNRUPiQ\ éppenséggel az önkényesekkel szembeni drasztikus fellépés jogi kereteit teremtette meg. A pécsi önkormányzat ellenzékének heves támadásai közepette is eltörölte a korábbi FLNOXVEDQEHYH]HWHWWD]DODSODNEpU WV] U VpUHU~JyÄE QWHW ODNEpUWDULIiWOHiOOtWRWWDD kilakoltatásokat és elrendelte az önkényes családok körülményeinek felmérését. Ezen a ponton a lakáspolitika összetalálkozik a város szociális foglalkoztatáspolitikájáydo$ felmérést ugyanis azok a civil szervezetek végezték, amelyekkel a város közhasznú IRJODONR]WDWiVDWiPRJDWiVLV]HU] GpVWN W WWpVDFLYLOV]HUYH]HWHNQHNQDJ\V]HUHS NYROWD NpV EELG QWpVKR]DWDOEDQLV$FVDOiGVHJtW N ]SRQWpVDSROJiUPHVWHULKLYDWDO munkatársain kívül részt vettek a felmérésben az Etnikai Fórum és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkatársai illetve közhasznú munkásai is. A város 218 önkényes lakásfoglaló családot tart nyilván. Jogi helyzetük rendezése D]WMHOHQWLKRJ\EL]RQ\RVfeltételek esetén az önkormányzat kétéves, illetve ODNiVKDV]QiODWLV]HU] GpVWN WYHO NDPLHJ\EHQMRJDODSRWWHUHPWDKKR]LVKRJ\ EpUEHYpWHOLLJpQ\WQ\~MWVDQDNEH$IHOWpWHOHNN ] WWV]HUHSHOHJ\NHPpQ\LG KDWiUD OHKHW VpJFVDND]MDQXiUHO Wt beköltözött családokra vonatkozik. A családoknak vállalniuk kell, hogy részletekben törlesztik lakbér és közüzemi díjhátralékukat és erejükhöz valamint a lakás állagához mérten felújítják önkényesen elfoglalt hajlékukat. Ezen a ponton ismét összekapcsolódik az önkényesek egyfajta lakáspiaci reintegrációja a szociális foglalkoztatással, mivel az önkényesek lakásfelújítása betudható közcélú PXQNDYpJ]pVQHNLV$IHOPpUpVyWDHOWHOWLG V]DNEDQ QNpQ\HVFVDOiGGDON W WWDYiURV részletes, személyre szabotwodnivkdv]qiodwlv]hu] GpVWpVDN ]HOM Y EHQ~MDEE KDVRQOyV]HU] GpVPHJN WpVHYDOyV]tQ A Mohácsi úti önkényesek által elfoglalt sorház kapcsán az önkormányzat speciális akciót kezdett, mivel az egészségügyi szakhatóság közvetlen járványveszélytmho]hww$ KHO\LFVDOiGVHJtW V]ROJiODWPXQNDWiUVDLPHOOHWWURPDFLYLOV]HUYH]HWLVLJ\HNH]WHN PHJROGDQLD]RWWpO NSUREOpPiLWLJD]HV]N ]HLNWiUKi]DNRUOiWR]RWWYROW$ járványveszélyt ugyanis a csatornázás és az árnyékszékek hiánya okozza, a családsejtw központ illetve a cigány kisebbségi önkormányzat fiókszervezete a Cigány Kulturális és. ]P YHO GpVL(J\HV OHWPXQNDWiUVDLD]RQEDQFVDNWDQiFVRNDWpVÄPHQWiOLVVHJtWVpJHW nyújthattak. 3.2 Az önkormányzat szociális és foglalkoztatáspolitikája

4 A város önkormányzatának foglalkoztatás és munkanélküli ellátási politikája csak a V]RFLiOLVHOOiWiVHJpV]pQHNLVPHUHWpEHQpUWKHW PHJ%i]LVpYNpQWWHNLQWV NiWD]EHQ folyósított pénzbeli ellátások adatait és költségeit. $SpQ]EHOLpVWHUPpV]HWEHOLHOOiWiVRNEDQUpV]HV OWHNV]iPDpVD]HOOiWiVN OWVpJHLEHQ (OOiWiV Munkanélküli jövedelempótló Tartós munkanélküliek UHQGV]HUHV szociális segélye 5HQGV]HUHV gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Lakásfenntartási (OOiWRWWDN V]iPD 7HOMHVtWHWW EUXWWy NLDGiVRNH]HU )W $]ioodpl N OWVpJYHWpV iowdod QRUPDWtYiQ IHO O YLVV]DWpUtWHWW N OWVpJKiQ\DG 1HWWyN OWVpJHN ) WpVLWiPRJDWiV Egyéb lakásfenntartási Átmeneti segély,g VNRU~DN járadéka Ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Temetési segély és köztemetés gvv]hvhq $SpQ]EHOLpVWHUPpV]HWEHOLHOOiWiVRNN OWVpJHLD] VV]HVV]RFLiOLVQRUPDWtYiOODPL WiPRJDWiVDUiQ\iEDQEHQ $V]RFLiOLVpVJ\HUPHNMyOpWL IHODGDWRNHOOiWiViUDNDSRWW VV]HVQRUPDWtYiOODPL WiPRJDWiV $SpQ]EHQLpVWHUPpV]HWEHQL HOOiWiVRNWHOMHVtWHWWQHWWy N OWVpJHL $SpQ]EHQLpV WHUPpV]HWEHQLHOOiWiVRN QHWWyN OWVpJHLDV]RFLiOLV QRUPDWtYDDUiQ\iEDQ Az önkormányzat a szociális normatívának csupán 47,3 %át használja fel célirányosan, az összeg nagyobbik hányadát másra költi. A szociális normatíva más célú felhasználása RUV]iJRVDQMHOOHP] pvduiq\iedqq YHNY WHQGHQFLDDSpFVLos célirányú IHOKDV]QiOiVPpJLVPHJG EEHQW HQDODFVRQ\DUiQy. A város költségvetésének részletes

5 elemzésére ebben a dolgozatban nincs mód, de annyi bizonyos, hogy a szociális ágazat megtakarítását a közoktatás finanszírozására költik. $]HOOiWiVRNQHWWyN OWVpJHLLOOHWYHDQHWWyN OWVpJHNDUiQ\DD] VV]HVQHWWyV]RFLiOLV NLDGiVKR]NpSHVWEHQ (OOiWiV 1HWWyN OWVpJHN $QHWWyN OWVpJHN DUiQ\DD] VV]HV QHWWyV]RFLiOLV NLDGiVKR]NpSHVW Munkanélküli jövedelempótló Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye 5HQGV]Hres gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Lakásfenntartási ) WpVLWiPRJDWiV Egyéb lakásfenntartási Átmeneti segély,g VNRU~DNMiUDGpND Ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Temetési segély és köztemetés gvv]hvhq Az önkormányzati segélykassza háromnegyed részét négy ellátásra költik. A város szociális büdzséjének legnagyobb részét, mintegy 27%át a gyermekvédelmi kiadások viszik el, a második legnagyobb kiadási tétel a munkanélküliek ellátása, amelyre a segélyndvv]dát fordítják. A harmadik leginkább költséges ellátás a lakásfenntartási és I WpVLWiPRJDWiVDPHO\DNLDGiVLROGDOát emészti fel. Az adat azonban némileg IpOUHYH]HW PLYHODG QW UpV]EHQWHUPpV]HWEHQQ\~MWRWW tehát a közüzemi szolgáltatóknak átutalt egy részét valójában adósság konszolidáció keretében XWDOMiNiWDN ] ]HPLYiOODODWRNQDN)HOW Q HQVRNDWDV]RFLiOLVN OWVpJYHWpVát fordítják ápolási díjra. $]HOOiWRWWDNV]iPDLOOHWYHD]HJ\HOOiWRWWUDMXWyEUXWWypVQHWWyN OWVpJEHQ (OOiWiV (OOiWRWWDN (J\HOOiWRWWUDMXWy (J\HOOiWRWWUDMXWy Munkanélküli jövedelempótló Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye 5HQGV]HUHV gyermekvédelmi RendkívüOL gyermekvédelmi Lakásfenntartási V]iPD EUXWWyN OWVpJ)W QHWWyN OWVpJ)W ) WpVLWiPRJDWiV Egyéb lakásfenntartási

6 Átmeneti segély,g VNRU~DNMiUDGpND Ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Temetési segély és köztemetés A pécsi önkormányzat 1999ben közel másfél ezer tartós munkanélkülit részesített pénzbeli ellátásban. A város munkanélküliséggel kapcsolatos politikája ekkor természetesen igazodott a 2000 április 30áig hatályos jogszabályokhoz. $PXQNDQpON OLHOOiWiVUHQGV]HUHiSULOLViLJ (OOiWiV )HOWpWHOH $]HOOiWiVLG WDUWDPD )RUUiV Munkanélküli járadék Korábban 365 OHGROJR]RWWPXQNDQDS LOOHWYHHJ\ WWP N GpV a munkaügyi központtal Munkanélküli jövedelempótló Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye Korábban 186 OHGROJR]RWWPXQNDQDS illetve együtwp N GpV a munkaügyi központtal és az önkormányzattal (J\ WWP N GpVD] önkormányzattal 12 hónap Elkülönült költségvetési alap 24 hónap 25% szociális normatíva YLVV]DLJpQ\HOKHW költséghányad Korlátlan Szociális normatíva A korábbi háromhohpe OiOOyWiPRJDWiVLUHQGV]HUEHQD] QNRUPiQ\]DWRN] PHDEEDQ volt érdekelt, hogy a tartós munkanélkülieket minél hosszabb ideig bent tartsa, illetve LVPpWHOWMRJRVXOWViJRWWHUHPWYHÄYLVV]DKHO\H]]H D]HOV NpWHOOiWiVYDODPHO\LNpEH$] önkormányzatoniowdov]huyh]hwwn ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVLSURJUDPRNLVI NpQWD MRJRVXOWViJKR]V] NVpJHVLG WDUWDPLVPpWHOWPHJV]HU]pVpWV]ROJiOWiNNHYHVHQULQJDWWiN PDJXNDWDEEDD]LOO~]LyEDKRJ\DQpKiQ\KyQDSRVV]DNpUWHOPHWQHPLJpQ\O PXQNDYpJ]pVHO VHJtWKHWLDWDUWyVPXQNDQpON OLHNUHLQWHJUiOyGiViWD]HOV GOHJHV PXQNDSLDFKR]3pFVEL]RQ\RVpUWHOHPEHQNLYpWHOYROWPLYHODYiURVQpKiQ\pYYHOH]HO WW olyan szociális foglalkoztatási projektrendszert épített ki, amelynek célja túlmutatott a IHQWLHNHQ 4. Szociális foglalkoztatási projektek Pécsen A PécsBaranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht A magyar és a német kormány megállapodása alapján, egy Németországban bevált modellt igyekezetek meghonosítani, amikor nyolc alapító 1996ban létrehozta a Munka Pécs%DUanyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht.WDPHO\QHPHJ\V]HU HQPXQNDQpON OLHND közhasznú foglalkoztatására vállalkozott, hanem arra is, hogy minél több embert YLVV]DMXWWDVVRQD]HOV GOHJHVPXQNDSLDFUD$.KWWXODMGRQRVDDSpFVLpVDNRPOyL önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzat, a pécsi önkormányzat két vállalata, a

7 3pFVL(U P 5WpVD3pFVL) UG.IW.XOFVIRQWRVViJ~V]HUHSHYROWD0HFVHNL Bányavagyon hasznosító Rtnek. Tulajdonosa még a Khtnak a Pécs%DUDQ\DL Kereskedelmi és Iparkamara. A települési önkormányzatok tulajdonosai és vállalataik UpYpQPHJUHQGHO LLVD.KWnak, amely egyúttal humánszolgáltatásokat is nyújt a munkanélküliek számára. Az elmúlt négy évben a Kht. 28 foglalkoztatási projektet ERQ\ROtWRWWOHPLQWHJ\HPEHUQHNDGYDKRVV]DEEU YLGHEELG UHPXQNiW%DUDQ\D megyében. Közül NPXQNDQpON OLWVLNHU OWYLVV]DMXWWDWQLD]HOV GOHJHVPXQNDSLDFUD $]HOV pyhnehqd0hfvhnl%iq\dydj\rqkdv]qrvtwy5wyrowdohjqdj\ree PHJUHQGHO LOOHWYHDYt]NiUelhárításra kiírt közmunka pályázatok révén tudták a legtöbb HPEHUW egy egy munkáradniui WLV foglalkoztatni. A pécsi programok jóval korlátozottabb létszámot engedtek csak munkához jutni. A városban a fontosabb munkák a N YHWNH] NYROWDN $3pFV%DUDQ\ipUW7UDQ]LW)RJODONR]WDWiVL.KWiOWDO3pFVHQLQGtWRWWIRJODONR]WDWiVL SURMHNWHN 3URJUDP 5pV]WYHY N gvv]hjh]hu 6]SRQ]RU Ablakok szigetelése WiYI WpVHV panellakásokban V]iPD )W 10 szakképzett Pécsi önkormányzat, Munkaügyi Központ Városüzemeltetési 10 szakképzett Soros Alapítvány, feladatok ellátása,qjdtlanok bontása Munkaügyi központ %RQWRWWDQ\DJRN 15 szakképzetlen Munkaügyi központ újrahasznosítása Köztisztasági munkák szakképzetlen Városi parkok gondozása Köztisztasági munkák szakkép]hwohq rendkívül hátrányos KHO\]HW Pécsi önkormányzat, Soros Alapítvány, Munkaügyi központ Munkaügyi központ Pécsi önkormányzat, Munkaügyi központ $SpFVL QNRUPiQ\]DWW EERNEyOLVHOpJHGHWOHQD.KWP N GpVpYHO$YiURVNH]GL megelégelni, hogy a tulajdonosok közül a Kht. fenntartási költségeihez messze a legnagyobb mértékben járul hozzá, ugyanakkor a város aránylag keveset profitált a Kht. WHYpNHQ\VpJpE O$YROWEiQ\DWHOHSHNKDV]QRVtWiVDODVVDQEHIHMH] GLNtJ\DM Y EHQ EHV] N OQHNDPXQNDOHKHW VpJHN$.KWHJ\UHLQkább szakképzetlen munkásokat tud csak foglalkoztatni, ezzel párhuzamosan pedig a foglalkoztatottak között növekszik a romák aránya. Jelenleg a Kht. munkásainak 70%a roma. A város azt tervezi, hogy a N ]HOM Y EHQNLYiViUROMDDW EELHNWXODMGRQUpV]pWLJD], ezáltal elveszíti megrendeléseinek zömét. Etnikai Fórum Pécsi Szervezete Az Etnikai Fórum foglalkoztatási programjait három forrásból igyekszik finanszírozni. A közhasznú munkások bérköltségének 70%át a munkaügyi központ állja, a fennmaradó

8 át részben az önkormányzat részben pedig az Autonómia Alapítvány fedezi. Elnöke, Várnai Márton autodidakta menedzserré képezte magát az elmúlt években és jó kapcsolatokat épített ki valamennyi tényleges és potenciális szponzor szervezettel. Az Etnikai Fórum 199ben az Autonómia Alapítvány 300 ezer FtRV ával közhasznú munka programot szervezett a Györgytelepen, Pécs hírhedt romák által lakott nyomortelepén. A program a lakossági hulladékj\ MWpV PHJV]HUYH]pVpE OiOOWDPLMHOHQW VHQYLVV]DV]RUtWRWWDD]RWWpO NHWUHQGV]HUHVHQIHQ\HJHW SDWNiQ\LQYi]LyW$N YHWNH] pyehqd]$xwrqypld$odstwyiq\~mdeeh]hu)wwdo támogatta a telep rendezését. Ennél jóval nagyobb összeget, 2,000 ezer FtWNDSRWWD] Autonómia Alapítványtól az Etnikai Fórum, hogy beindítsa foglalkoztatási és képzési programját. Az Etnikai Fórum közhasznú munkásokat foglalkoztat, akik a Közüzemi Rt. megrendelése alapján köztisztasági, közterület fenntartási, park gondozási munkákat YpJH]QHNHO UHPHJKDWiUR]RWWWHUYV]HULQW(PHOOHWWD](Wnikai Fórum munkásai eseti NpUpVUHEiUKROÄEHYHWKHW HN DNiUD. ] ]HPL5WDNiUD] QNRUPiQ\]DWNpUpVpUH$] Etnikai Fórum 1998ban kezdett tréningeket szervezni tartós roma munkanélküliek V]iPiUDKRJ\IHONpV]tWVH NHWDUHQGV]HUHVPXQNDYpJ]pVUHLOOHWYHDPXQNDSLDFL megmérettetésre. Az Etnikai Fórumnak illetve Várnai Mártonnak nagy szerepe volt az önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos önkormányzati politika kialakulásában. Több önkényes munkanélküli dolgozik az Etnikai Fórum révén közhasznú munkásként, az önkényesek Várnait egyfajta kijáró embernek tekintik, akivel érdemes jóban lenni, mert sok mindent el tud intézni. Várnai kapcsolatrendszere minden iránybang QW HQV]HPpO\HVQH[XVRNUD épül, de a projekt outputmd PpJLVD]KRJ\DNWtYM YHGHOHPV]HU]pVLOHKHW VpJHWpVOHJiOLV lakhatási státuszt kínál klienseinek a teljes marginalizálódás helyett. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, (CKÖ) illetve a Cigány Kulturális és. ]P YHO GpVL(J\HV OHW&..( A pécsi roma közélet másik pólusán a kisebbségi önkormányzat illetve annak ILyNV]HUYH]HWHD&LJiQ\.XOWXUiOLVpV. ]P YHO GpVL(J\HV OHWKHO\H]NHGLNHO.RV]WLFV István, a kisebbségi önkormányzat és az egyesület elnöke úgyszólván mindenben ellentéte 9iUQDL0iUWRQQDNHO WWpYHNLJDYiURVLWDQiFVPXQNDWiUVDYROWN ]EHQD3pFVL Egyetemen jogi diplomát szerzett. Kosztics Pécsen lojális partnere az önkormányzatnak I JJHWOHQ ODWWyOKRJ\pSSHQPLO\HQ VV]HWpWHO koalíció kormányozza a várost. Országos szinten viszont kemény ellenzéke az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzatban domináns szerepet játszó Lungo Dromnak illetve az OCKÖQHN$EDUDQ\DLPHJ\HL helyi cigány kisebbségi önkormányzat többségével összefrjydben megkísérelte bojkottal megakadályozni az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakítását. Az egyesület 1989ben eredetileg kulturális programmal alakult és csak évekkel NpV EENDSFVROyGRWWEHDV]RFLiOLVIRJODONR]WDWiVLKiOy]DWED$UHndszerváltozás éveiben létrehozott Rácz Aladár Közösségi Ház belvárosi épületét 1998ban, 50 millió Ftért ~MtWRWWiNIHOHJ\KROODQGPDJiQDODStWYiQ\DQ\DJLWiPRJDWiViYDO,WWP N GLNDFLJiQ\ kisebbségi önkormányzat és az egyesület. Az egyesület bizonyos éuwhohpehqpdlv idegenül mozog a foglalkoztatási terepen, az elegáns háromszintes ház igazából kihasználatlan. Helyben lojális, országosan konfrontatív magatartásával Kosztics rosszul taktikázott, elszigetelte magát a potenciális szponzoroktól és csak a váurvdq\djl segítségére számíthat. Az egyesület 1999ben 13 millió Ftt kapott a munkaügyi központtól és 5,5 milliót DYiURVWyON ]KDV]Q~PXQNiVIRJODONR]WDWiViUDpVDKi]P N GWHWpVpUH$N ]KDV]Q~

9 PXQNiVRNDWQpKiQ\KyQDSRVWDQIRO\DPRQV]RFLiOLVVHJtW NNpNpSH]LNPDMGH]WN YHW HQD célhoz kissé túlméretezett házban hetente kétszer ügyfélfogadást tartanak. Ezzel a IRJODONR]WDWiVLpVNpS]pVLSURILOODO.RV]WLFVDFVDOiGVHJtW N ]SRQWRWLVPDJiUDKDUDJtWRWWD akik kéretlen és kissé túltámogatott riválisként tekintenek programjára. A feszültségek HOOHQpUHDN O QIpOHV]HUYH]HWHNLQWp]PpQ\HNN ] WWIHQQPDUDGWD]HJ\ WWP N GpVD] egyesület közhasznú munkásai is részt vettek az önkényes lakásfoglalók felmérésében illetve a Mohácsi úti sorház lakóinak kollektív gondozásában. Igaz, a mentális segítség DPLEHQDKi]EDQpO FVDOiGRNDWLJ\HNH]WHNUpV]HVtWHQL a ház csatornázatlan és még UJ GU ViUQ\pNV]pNVLQFVH]pUWDMiUYiQ\YHV]pO\ szarkasztikus megjegyzéseket váltott NLDFVDOiGVHJtW V NUpV]pU O Khetanipe Egyesület $.KHWDQLSH(J\Hsület sokféle tevékenysége kiegészítéséül kezdett el utcai szociális PXQNiVRNDWNpSH]QLN ]KDV]Q~SURJUDPNHUHWpEHQHOV VRUEDQD]pUWKRJ\NDSFVRODWRW találjanak a drogos fiatalokhoz. A bérköltségek 70%át a munkaügyi központ, 30%át a városi önkormáynazt IHGH]L$]HJ\HV OHWYH]HW MH/DERGiQp/DNDWRV6]LOYLDD. ]J\ OpV HJ\HWOHQURPDV]iUPD]iV~NpSYLVHO MHDNLWDJMDDYiURVWNRUPiQ\]yNRDOtFLyQDN 8QLWHG:D\Támasz Alapítvány (UWYTA) Kft. Meg kell még említeni a UWYTA KftWDPHO\NpWE~WRUNpV]tW LOletve bútorfelújító P KHO\WP N GWHW$]HJ\LNP KHO\EHQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJ HNGROJR]QDND] önkormányzati mellett jórészt egy speciális alap ával; azok a harminc I QpOW EEHPEHUWIRJODONR]WDWyYiOODODWRNDPHO\HNQHPIRJODONR]WDtnak megváltozott PXQNDNpSHVVpJ PXQNiVRNDWVSHFLiOLVW EEOHWDGyWIL]HWQHNDPHO\E ODPXQND J\L központ alapot képez azoknak az üzemeknek a ára, amelyek készek ilyen foglalkoztatási programokat indítani. A másik üzemben 15 hajléktalan ember dolgr]ln I NpQWDGRPiQ\EDNDSRWWYDJ\NLVHOHMWH]HWWE~WRURNDWLJ\HNH]QHNIHO~MtWDQL$.IWDUUD törekszik, hogy tevékenysége legalábbis önfenntartó legyen. 5. Megváltozott munkaügyi szabályok és a közcélú foglalkoztatás $KLYDWDOEDQOpY MREEROGDOLNRUPiQy 2000 május 1i hatállyal megszüntette a jövedelempótló t, kilenc hónapra csökkentette a munkanélküli járadék IRO\yVtWiViQDNLG WDUWDPiWpVPLQLPiOLVDQHJ\KyQDSRVN ]FpO~PXQNDYpJ]pV elfogadásához kötötte a rendszeres szociális segély folyósítását. Ugyanakkor a 200 napra FV NNHQWHWWHDPXQNDQpON OLMiUDGpNUDMRJRVtWyPXQNDYLV]RQ\LG WDUWDPiWDUHQGV]HUHV szociális segély finanszírozását pedig a korábbi jövedelempótló mintájára alakította át: a költségek 75%át a központi költségvetés a normatíván felül visszatéríti az önkormányzatnak. $NRUPiQ\OiWV]yODJFVXSiQHJ\V]HU VtWHWWHDUHQGV]HUWYDOyMiEDQD]RQEDQMHOHQW V összeget es i adatokkal számolva országosan 29,5 milliárd forintot YRQ ki a tartós munkanélküliek ellátásából. A felszabaduló összeg bizonyos hányada fedezi PDMGDUHQGV]HUHVV]RFLiOLVVHJpO\YLVV]DWpUtWHQG N OWVpJKiQ\DGiWQDJ\REELNUpV]pW azonban a kormány közhasznú, közcélú és egyéb foglalkoztatási programokat kíván finanszírozni. Ez pedig azt jelenti, hrj\m YHGHOHPV]HU HOOiWiVWNtYiQLG V]DNL

10 foglalkoztatási programokkal helyettesíteni, illetve normatív típusú finanszírozást szándékozik projektfinanszírozással kiváltani. $PXQNDQpON OLHOOiWiVUHQGV]HUHPiMXVyWD (OOiWiV )HOWpWHO $]HOOiWiVLG WDUWDPD )RUUiV Munkanélküli járadék Korábban 200 OHGROJR]RWWPXQNDQDS LOOHWYHHJ\ WWP N GpV a munkaügyi központtal Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye (J\ WWP N GpVD] önkormányzattal és PLQLPXPQDSRV közcélú munkavégzés elfogadása 9 hónap Elkülönült költségvetési alap Évenként felülvizsgálva 25 % szociális normatíva YLVV]DLJpQ\HOKHW költséghányad $MRJV]DEiO\RNPyGRVtWiViWN YHW HQ3pFV QNRUPiQ\]DWDLVD]]DODGLOHPPiYDO szembesült, hogy vajon az elmúlt években kiépült közhasznú foglalkoztatási hálózat képes OHV]e kiváltani a tartós munkanélküliek pénzbeli ellátását. 7iPRJDWiVLV]HU] GpVHNDODSMiQN ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVUDNLIL]HWHWWWiPRJDWiVEHQ pvehq 7iPRJDWRWWV]HUYH]HW Cigány Kultúrális és. ]P YHO GpVL Egyesület Etnikai Fórum Pécsi 6]HUYH]HWH Munka Pécs Baranyáért Tranzit )RJODONR]WDWási Kht. gqnrupiq\]dwl WiPRJDWiV VV]HJH EHQH]HU)W gqnrupiq\]dwl WiPRJDWiV VV]HJH EHQH]HU)W Khetanipe Egyesület Dél Dunántúli Regionális Forrásközpont Pécs Megyervárosi Sportcentrum és 6]DEDGLG N ]SRQW Közalapítvány 8QLWHG:D\Támasz Alapítány Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht. )RJODONR]WDWRWWDN OpWV]iPDEHQ gvv]hvhq Az önkormányzat 1999ben 1091 tartós munkanélkülinek fizetett jövedelempótló t, 344 embernek pedig ugyancsak tartós munkanélküliség jogcímén rendszerest szociális segélyt. A város 2000ben hét szervezettel kötött i V]HU] GpVWN ]KDV]Q~LOOHWYHN ]FpO~IRJODONR]WDWiVUDDV]HUYH]HWHN VV]HVHQWDUWyV munkanélkülit foglalkoztattak. Ez az arány magáért beszél, a közhasznú és közcélú IRJODONR]WDWiVWYpJ] V]HUYH]HWHNDMHOHQOHJLOpWV]iPRWDODSXOYpYHPpJDUHQGV]HUHV szociális segélyezetteket sem lennének képesek munkához juttatni, nemhogy a

11 M YHGHOHPSyWOyWiPRJDWiVEDQUpV]HV O WDUWyVPXQNDQpON OLHNHW$YiURVD]WWHUYH]LKRJ\ DM Y EHQIHOYiViUROMDD0XQND3pFV%DUDQ\ipUW7UDQ]LW)RJODONR]WDWiVL.KWegészét és így egyedül a Kht. lesz hivatva közcélú munkát szervezni, a többi szervezet továbbra is közhasznú munkát szervez majd. Korántsem biztos azonban, hogy a profiltisztítás egyben megoldás a foglalkoztatási csapdakho\]hwuh (OYEHQHONpS]HOKHW DNözcélú foglalkoztatottak létszámának növekedése, hiszen a jogszabály módosítása ennek forrását részben megteremtette. Egy városban azonban a V]DNNpS]HWOHQPXQNDHU LUiQWNHUHVOHWNRUOiWR]RWWOiWWXNKRJ\D.KWiOWDOPXQNiKR] juttatottak létszáma is folyamatosan csökkent. Az új jogszabályok hatálybalépését N YHW HQD] QNRUPiQ\]DWI VN ]FpO~NRQWLQJHQVUHN W WWV]HU] GpVWD.KWYDO (OHGGLJFVXSiQWDUWyVPXQNDQpON OLMHOHQWNH]HWWPXQNiUDGHN ] O NI WDN WHOH] orvosi vizsgálat alkalmatlannak PLQ VtWHWWQHKp]IL]LNDLPXQNiUD Kijáratot jelenthet a csapdából az is, hogy a korábbinál rövidebb, 200 napos munkaviszony is ismételt jogosultságot teremthet a munkanélküli járadékra, igaz a járadékot csak kilenc hónapig folyósítják, a járadékosok teháthqq\lyhokdpdudeehvqhn YLVV]DD] QNRUPiQ\]DWLHOOiWyUHQGV]HUEH$OHJYDOyV]tQ EEIHMOHPpQ\D]KRJ\ többszörösére duzzad a rendszeres szociális segélyezettek száma az ellátás átveszi a megszüntetett jövedelempótló szerepét az önkormányzatonqdnh]qhpmhohqw többletterhet, hiszen a költségvetés a kifizetett segély összegének 75%át visszatéríti. Az is HONpS]HOKHW KRJ\DYiURVQHPWXGMDIRO\WDWQLD]WDJ\DNRUODWRWKRJ\DV]RFLiOLVHOOiWiVRN finanszírozására kapott állami normatíva 53%át más ágazatokra költi. Annyi bizonyos, hogy a deklarált politikai szándék hamis, a kormányzat is jól tudja, hogy közcélú IRJODONR]WDWiVVDOQHPOHKHWNLYiOWDQLDWDUWyVPXQNDQpON OLHNM YHGHOHPV]HU HOOiWiViW %L]RQ\RVD]LVKRJ\MHOHQW VIRUUiVNLYRQiVW UWpQLNDPXQNDQpON OLHOOiWyUHQGV]HUE O részben az önkormányzatok költségvetése terhére, hiszen a kormány is tudatában van DQQDNKRJ\D] QNRUPiQ\]DWRNQDNMHOHQW VWDUWDOpNDLNLOOHWYHÄPHJWDNDUtWiVDLN YDQQDND szociális büdzsében. A forráskivonás pontos PpUWpNHLOOHWYHDGHILFLWHORV]OiVDHJ\HO UH QHPLVPHUW 6. Az érintettek percepciója $SpFVL. ]J\ OpVYLWiLD] QNpQ\HVODNiVIRJODOyNNDONDSFVRODWRVKHO\HVPDJDWDUWiVUyO illetve a munkanélküli ellátásról a nagypolitikai vitákat visszhangozzák. A munkanélküli ellátással kapcsolatos vita helyi szinten annyiban más, mint a parlamentben, hogy a NRUPiQ\]DWLV]LQW IRUUiVNLYRQiViUiWD] QNRUPiQ\]DWRNNpQ\WHOHQHNPHJIL]HWQL$] önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos politikai vita érvei hamisak, a közvéleméq\qhn V]yOQDN$NRUPiQ\]yHU NN ] WWQLQFVHQHNpUGHPLQp]HWN O QEVpJHN A foglalkoztatási projekt természetesen megosztja a helyi roma közéletet. A helyi &LJiQ\.LVHEEVpJLgQNRUPiQ\]DWLOOHWYHD&LJiQ\.XOWXUiOLVpV. ]P YHO GpVL(J\HV OHW úgy véli, hogyulyiolvdd](wqlndl)yuxpdolehuiolvrnkr]i ] G PHJKLWWSROLWLNDL kapcsolatainak köszönheti az Autonómia Alapítvány át. Az Etnikai Fórum, a.khwdqlshpvdfvdoigvhjtw PXQNDWiUVDLYLV]RQWpUWpNWHOHQDOLELWHYpNHQ\VpJQHNpU]LND kulturális egyev OHWNpS]pVLpVIRJODONR]WDWiVLSURJUDPMiWpVW~OViJRVDQIpQ\ ] QHND] egyesület illetve a kisebbségi önkormányzat székházát. A szervezetek között azonban IHQQPDUDGWD]HJ\ WWP N GpVPLQLPXPD Az önkényes lakásfoglalók és a környezet között általában nincvhqhnnrqiolnwxvrn vagy ha mégis, az inkább a nyomorúságos lakás és infrastrukturális viszonyokból fakad, PLQWDODNyNpOHWYLWHOpE O$] QNpQ\HVHNQDJ\RQV]HJpQ\HNGHQHPWDUWR]QDND

12 OHJLQNiEEHOHVHWWHNN ]phuhvodnivwihow UQLpVDEEDEHN OW ]QLHU W és elszántságot igényel. Beköltözés után az önkényes családok igyekeznek alkalmazkodni környezetükhöz. 7. Értékelés 3pFV QNRUPiQ\]DWDNRKHUHQVpVW EEpNHYpVEpP N G NpSHVUHQGV]HUWKR]RWWOpWUH amikor életre hívta a PécsBaranyáért Tranzit Foglalkoztatási Khtt és segítette kiépülni a N ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVWYpJ] FLYLOV]HUYH]HWHNKiOy]DWiW8J\DQFVDNKDV]QRVOpSpVYROW az aktív foglalkoztatási eszközrendszert összekapcsolni a nyomorlakásokat elfoglaló családok helyzetének rendezésével. A civil szervezetek is jó érzékkel építették fel foglalkoztatási és fund raising stratégiájukat. A rendszer összességében fenntartható, de csak változatlan állami finanszírozás mellett; az egyes projektek nem válhatnak önfenntartóvá. A PécsBaranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht bizonyos tevékenységeit LV FVDNLG OHJHVHQYROWNpSHV QILQDQV]tUR]yYiWHQQLDEiQ\DMDYDNKDV]QRVtWiViEyOV]iUPD]y jövedelem. A civil szervezetek is csak az államháztartásból származó révén életképesek, a helyi társadalom anyagi forrásainak mozgósítása illúzió. A progrdp HJ\pUWHOP HQNHGYH] KDWiVWJ\DNRUROWDKHO\LURPDN ] VVpJHNUHDNNRULVKDDODSYHW foglalkoztatási és lakhatási gondjaikon természetesen nem képes segíteni. A projekt PHJLVPpWHOKHW VpJHG QW HQSROLWLNDLNpUGpVDPLWHU VtWKHWD]KDVLNHU OEHEL]RQyítani az LQWHJUDWtYIRJODONR]WDWiVLpVODNiVSROLWLNDJ\DNRUODWLHO Q\HLW Adatbázis gqnrupiq\]dwlwiprjdwivpvupv]wyhy NV]iPDEHQpVEHQ 7iPRJDWRWWV]HUYH]HW Cigány Kultúrális és. ]P YHO GpVL Egyesület Etnikai Fórum Pécsi 6]HUYH]HWH Munka Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. gqnrupiq\]dwl WiPRJDWiV VV]HJH EHQH]HU)W gqnrupiq\]dwl WiPRJDWiV VV]HJH EHQH]HU)W Khetanipe Egyesület Dél Dunántúli Regionális Forrásközpont Pécs Megyervárosi Sportcentrum és 6]DEDGLG N ]SRQW Közalapítvány 8QLWHG:D\Támasz Alapítány Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht. gvv]hvhq )RJODONR]WDWRWWDN OpWV]iPDEHQ

A roma ügy és finanszírozása

A roma ügy és finanszírozása Zolnay János A roma ügy és finanszírozása Mûhelytanulmány 3. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány A roma ügy és finanszírozása

Részletesebben

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén NÁRAI MÁRTA Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén A szociális gondoskodásra szorulók ellátására évtizedeken keresztül kizárólagos jogot formált az állam, néhány

Részletesebben

Kényszerek és választások

Kényszerek és választások TANULMÁNYOK ZOLNAY JÁNOS Kényszerek és választások Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban Nem könnyû megítélni, hogy a decentralizált hazai oktatásirányítási

Részletesebben

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. A koncepció felülvizsgálva: 2007. július

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Éves jelentés a lakhatási szegénységről

Éves jelentés a lakhatási szegénységről Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 Gyorsjelentés A Gyorsjelentés a Habitat for Humanity Magyarország által készített Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 című tanulmány alapján készült,

Részletesebben

Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon

Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon Városkutatás Kft. Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon A tanulmány az Open Society Foundations támogatásával készült, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft.

Részletesebben

UKRAJNA SZLOVÁKIA AUSZTRIA ROMÁNIA SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG. Sátoraljaújhely. Sárvár. Békés. Komló JUGOSZLÁVIA

UKRAJNA SZLOVÁKIA AUSZTRIA ROMÁNIA SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG. Sátoraljaújhely. Sárvár. Békés. Komló JUGOSZLÁVIA AUSZTRIA SZLOVÁKIA Sátoraljaújhely UKRAJNA SZLOVÉNIA Sárvár HORVÁTORSZÁG Komló JUGOSZLÁVIA Békés ROMÁNIA BEVEZETÔ Magyarországon az elmúlt években számos reprezentatív empirikus felmérés vizsgálta a nonprofit

Részletesebben

ÉRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA. Bevezetés

ÉRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA. Bevezetés Bevezetés Érd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III, törvény 92. -ban foglalt kötelezettségének eleget téve megalkotta a város Szociális Szolgáltatásszervezési

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához Debrecen, 2005. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 7 Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentes Város Önkormányzata 2013. július 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egeralja Község Önkormányzata. 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egeralja Község Önkormányzata. 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter Helyi Esélyegyenlőségi Program Egeralja Község Önkormányzata 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4

Részletesebben

Melléklet. Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja

Melléklet. Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja Melléklet Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja 2005 Tartalomjegyzék 1. A Fővárosi Önkormányzat lakáspolitikájának alapelvei... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1 Budapest lakáspolitikájának

Részletesebben

Baranya megye cigány/roma népességének jelene és jövője

Baranya megye cigány/roma népességének jelene és jövője Forray R. Katalin - Cserti Csapó Tibor - PTE BTK Romológia Tanszék Baranya megye cigány/roma népességének jelene és jövője Bevezetés A társadalmi és gazdasági szerkezet-átalakulásnak Magyarországon az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végző munkacsoport tagjai:

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64 Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64 I. Bevezetés A tanulmányban a Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı programja kapcsán próbáljuk megközelíteni

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pomáz Város Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pomáz Város Önkormányzata [CÍMER] Helyi Esélyegyenlőségi Program Pomáz Város Önkormányzata [CÍMER] 2013. április 22. 1 Tartalom Bevezetés... 3 Pomáz bemutatása... 5 Címerünk... 6 Gazdasági helyzetkép... 6 Társadalmi és demográfiai környezet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS...1 II. ELVI ALAPOK...1 II.1. Jövkép...1 II.2. Alapelvek...2 II.3. Értékek...2 II.4. A szolgáltatástervezési koncepció célja...2 II.5. A szolgáltatástervezési

Részletesebben

Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai

Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai A modern fogyasztói társadalomban az élet természetes eleme az eladósodás. Az előrehozott fogyasztás biztosítására kölcsönt veszünk fel. Hitelből

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben