Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv"

Átírás

1 KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA

2 A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm zmények Egyéb b közmk zművelődési kulturális lis tevékenys kenységet végzv gző szervezetek A jelenlegi programkínálat elemzése Kiemelt rendezvények, nyek, fesztiválok A helyi kulturális lis élet finanszíroz rozása A lakosság g kulturális lis fogyasztása sa és s igénye A helyi kulturális lis szereplők k bemutatkozási lehetőségeinek feltárása Testvérv rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Összegzés

3 A városi v kulturális lis élet fejlesztésének stratégi giája Jövőkép Célrendszer A célok c elérésének eszközei zei Közművelődés Közgyűjtemény Kulturális lis jellegű civil szervezetek Tervezett programkínálat és s a város v kulturális lis ráfordr fordításai Fő célcsoportok jellemzése A programkínálat és s a turizmus együttm ttműködésének fejlesztése se Nagyrendezvények, nyek, fesztiválok Versenytársak rsak elemzése Ösztönző és s támogatt mogatási rendszer Testvérv rvárosi rosi kapcsolatrendszer bővítéseb A tervezett kulturális lis fejlesztés és s a stratégiai célok c A helyi szereplők k bevonása a stratégia előkész szítésébe

4 Programstratégia gia A fejlesztés s környezetk rnyezetének nek bemutatása A tervezett programok és s az EKF Kapcsolódások sok a Határtalan városv ros pályázathoz Előzm zmények Tervezett kulturális lis események, a programkínálat és s a lakosság g kulturális lis igényeinek kapcsolatrendszere Hosszabb távút elképzel pzelések, finanszíroz rozás A városfejlesztv rosfejlesztési si és s a kulturális lis stratégia összhangja A tervezett fejlesztés és s a városrehabilitáció összhangja

5 Helyzetelemzés A városv Baranya megye második m legnagyobb városa. v A városiasodv rosiasodást st a múlt m század zad közepk zepén n az iparosítás s teremtette meg augusztusában nagyközs zség szeptember 2-án 2 n városi v rangot kapott. Az 1960-as évektől l a Liász sz- program keretében indult el a panel program. A kultúra fejlődésében jelentős s szerepet töltt ltött tt be a Mecseki Szénb nbányák. Az 1960-as években: ifjúsági klubok, színj njátszó körök, k, gazda tanfolyamok. A kulturális lis tradíci ciókat az 1927-ben alapított BányB nyász Otthon és s a Bányászkaszinó (később Május M 1. MűvelM velődési Ház) H alapozta meg. Jelentős s hagyományokkal rendelkeznek az amatőr r művészeti m csoportok: a Komlói i BányB nyász Fúvószenekar, F a Munkásk skórus, a Pedagógus gus Kórus. K Hagyománny nnyá váltak a város v nagyrendezvényei: nyei: Kodály Zoltán Nemzetközi zi Gyermekkórus rus Fesztivál, Komlói i Napok, Borbála Napok. Az 1990-es években a Mecseki Szénb nbányák k felszámol molásával a Dél-D Dunánt ntúl l egyik legnagyobb ipari vállalata v szűnt meg.

6 A pozíci cióvesztés s ellenére a komlói i bányb nyászdinasztiákban ma is él l a bányb nyász nosztalgia. Kialakult a város v saját életritmusa, önazonosság g tudata, mely erősíti az itt élők k jövőbe j vetett hitét. t. Ez a megmaradás és s a fejlődés s motorja. Komlóinak lenni a hátrányos helyzet ellenére ma is megtisztelő státusz, tusz, erős s a közössk sséghez tartozás.

7 Komló város közmk zművelődési alapellátását t a Komlói Szính Komló nházat város és s Hangversenytermet kulturális lis intézm zményh is magában nyhálózata, foglaló Komlói i KözössK sségek Háza H biztosítja. tja. infrastruktúrája, tevékenys kenysége Közművelődés Közösségek HázaH Komló város közmk zművelődési alapellátását t a Komlói i Szính nházat és s Hangversenytermet is magában foglaló Komlói i KözössK sségek Háza H biztosítja. tja.

8 1977-ben eredetileg úttörőháznak épült. Teljes alapterülete lete 1024 m2. Az épületben évente 40-nél l is több t rendszeres művelm velődési forma, 7 civil szervezet tevékenykedik, és s kávéház k z működik. m Az épület részleges r felújításra szorul.

9 Szính nház- és s Hangversenyterem A KözössK sségek Háza H intézm zményegysége. ge. A két k intézm zmény a 48-as téren, t egymás szomszéds dságában találhat lható.

10 A Komlói i Szính nház és s Hangversenyterem 1982-ben épült. Az 1526 m2 alapterület letű,, háromszintes, h modern stílus lusú épület alapvetően en a szính nházi, zenei rendezvények nyek befogadó helysége. Az intézm zmény az elhasználódás és s a technikai infrastruktúra elavultsága miatt fejlesztésre sre szorul. Önálló szính nházi társulattal t nem rendelkezik,, hivatalosan befogadó szính nház. Az intézm zmény Súgólyuk Szính nháza, mint műkedvelm kedvelő társulat minden évben több t önálló előad adással sal mutatkozik be.

11 A kistérs rségi településekkel kapcsolata rendkívül l intenzív. A KözössK sségek Háza H működteti m a Közkincs K kistérs rségi programokat: Egymásra épülő pályázati programokban kialakította azokat a szakmai tanácsad csadó és s szolgáltat ltató feladatokat, melyeket feladatellátási megállapod llapodás s alapján n végeznek: v kistérs rségi szolgáltat ltató központ működtetm dtetése, kistérs rségi referens alkalmazása Közkincs Kerekasztal kulturális lis térkt rkép p elkész szítése, se, kistérs rségi kulturális lis együttm ttműködés, projektek tervezése, kistérs rségi kulturális lis stratégia elméleti leti megalapozása. A kistérs rségi településekkel a kapcsolatuk rendkívül l intenzív.

12 Közgyűjtemények József Attila Városi V KönyvtK nyvtár és s Muzeális Gyűjtem jtemény A könyvtk nyvtár r alapterülete lete 1400 m2, dokumentumainak száma db. A muzeális gyűjtem jtemény alapterülete lete 850 m2, A közmk zművelődés s terület letén n jelentős s tevékenys kenységet fejtenek ki kiáll llítások, ismeretterjesztő rendezvények nyek szervezésével. vel. A könyvtk nyvtárban működik m emagyarország Pont. A Helytört rténeti és s Természettudom szettudományi Gyűjtem jtemény gyűjt jtőköre elsősorban sorban a helytört rténeti anyagok. Legjelentősebb anyagai a bányb nyászat törtt rténetéhez és s a Mecsek természetf szetföldrajzához kapcsolódnak.

13 Művészeti közoktatk zoktatási intézm zmények A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában működik az országos és s nemzetközi zi hírnh rnévre szert tett együttes, a Kodály Gyermekkórus rus

14 Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási si Intézm zmény A nagy múltm ltú Bányász Fúvószenekar F fenntartója. Országos hírűh művész tanárok nevelő iskolája. A Pöndöly néptáncosainak és népzenészeinek oktató intézm zménye.

15 Egyéb b közmk zművelődési kulturális lis tevékenys kenységet végző szervezetek Civil szervezetek Mintegy 60 színes nesíti a város v kulturális lis életét. t. A legaktívabbak: Komlói i Nyugdíjas Egyesület Komlóé óért Egyesület Komlói i Honismereti és s VárosszV rosszépítő Egyesület Független Ifjúsági Kulturális lis Szervezet Nagycsaládosok Komlói i Egyesülete Mecsekfaluért Alapítv tvány Pöndöly Néptánc és s Hagyomány nyőrző Egyesület Fekete Gyémántok Cigány Hagyomány nyőrző Egyesület let. Kisebbségi önkormányzatok: nyzatok: cigány, német, n ukrán, horvát, görögg

16 Média Az önkormányzat nyzat eredményes együttm ttműködést alakított ki a helyi médim diával. Komló és s TérsT rsége Televízi zió Baranya Televízi zió Komlói Újság Új j Dunánt ntúli Napló Hegyhát t Média M Régió Rádió Rádió 1

17 Programkínálat erőss sségei és s gyengeségei gei Kulturális lis programkínálat latának legfőbb erőss ssége a sokszínűség és sokrétűség.. A lokálpatriotizmus lpatriotizmus,, a hagyományokhoz való ragaszkodás,, a kohézi ziós s erő következtében a felnőtt és s gyermek korosztály intenzíven igényli a kulturális lis szolgáltat ltatásokat, és s azokban aktívan kívánnak részt r venni. Összehasonlítva az ország hasonló nagyságrend grendű városait, Komlón n szinte egyedüláll lló pezsgő és s folyamatos kulturális lisközművelődési élet zajlik. Hiányoss nyosságként nt kell megemlíteni azt, hogy a gyermek és felnőtt korosztállyal törtt rténő kulturális lis szolgáltat ltatások köréből l kiesik az ún. ifjúsági korosztály (14-22 év) v).

18 Kiemelt rendezvények, nyek, fesztiválok Komló város hagyományos nagyrendezvényei, nyei, fesztiváljai sajátosan fejlődtek. Az események alapvetően en 4 stratégiai adottság g alapján n szerveződnek: o a város v zenei életének, oktatásának magas színvonala, o a sajáts tságos bányászhagyományok ápolása, megőrz rzése, o a balkáni i országok (Románia, Szerbia, Horvátorsz tország, Szlovénia) közelsk zelsége o a városban v magas a gyermek és s ifjúsági korosztályok aránya nya. Ezen tényezt nyezők k miatt a város v nagyrendezvényei nyei és s fesztiváljai egyediek, sajátosak, a városra v jellemzőek. ek. Finanszíroz rozását t részben r Komló Város Önkormányzata nyzata költségvetésében biztosítja tja A szervezőmunk munkát t a Közösségek HázaH za,, az érintett alapítv tványok és egyesületek végzik. Sajáts tságos tény az, hogy a rendezvények nyek lebonyolításában ban nagyszámú önkéntes ntes vesz részt. r A fesztiválok célközönsége e a város v és s a kistérs rség g polgárai. Céljuk a lokálpatriotizmus lpatriotizmus megőrz rzése, a közélet k fejlesztése, se, a városszeretet v erősítése. se. Mivel a fesztivál l jellegű nagyrendezvények nyek a kialakult hagyományokra épülnek és s a lakosság g széles körét k érintik, komoly érdeklődés övezi azokat.

19 Fontosabb kulturális lis nagyrendezvények, nyek, fesztiválok A Magyar Kultúra Hete Európa Nap Örökség g Fesztivál Kodály Zoltán n Nemzetközi zi Gyermekkórus rus Fesztivál Komlói i Napok (az 1990-es évektől l ezen a néven, n azelőtt BányB nyásznap) Borbála la-napok

20 A helyi kulturális lis élet finanszíroz rozási rendje Komló Város Önkormányzata nyzata minden évben évi költsk ltségvetési rendeletben határozza meg a helyi kulturális lis élet finanszíroz rozását és s mértm rtékét, t, melynek alapján n a Közösségek HázaH évi i bevétele, összköltségvetése e Ft o o o ebből: önkormányzati nyzati támogatt mogatás intézm zményi bevétel átvett pénzeszkp nzeszköz évi i költsk ltségvetési előir irányzat o o önkormányzati nyzati támogatt mogatás intézm zményi bevétel József Attila Városi V KönyvtK nyvtár és s Muzeális Gyűjtem jtemény évi i költsk ltségvetése o o önkormányzati nyzati támogatt mogatás intézm zményi bevétel évi i költsk ltségvetése o o önkormányzati nyzati támogatt mogatás saját t bevétel e Ft e Ft 493 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

21 Testvérv rvárosi rosi kapcsolatok Neckartenzlingen (Németország, Baden-Württemberg rttemberg) ) településsel 1989-től l kezdődött el a kapcsolat, 1992-ben kötöttk tték k meg a testvérv rvárosi rosi megállapod llapodást. Eragny-sur sur-oise (Franciaország) településsel 1989-től l létezik l partneri kapcsolat, a testvérv rvárosi rosi szerződést st 1993-ban kötöttk tték. Belényes (Románia, Bihar) településsel 1989-ben vette fel a város v a kapcsolatot, a testvérv rvárosi rosi megállapod llapodás s megkötésére pedig ben került sor. Torrice (Olaszország) településsel 1990-ben kezdődött a kapcsolatfelvétel, tel, 2001-ben került sor a testvérv rvárosi rosi megállapod llapodás aláí áírására. ra. Valpovo (Horvátorsz tország) kisvárossal 1999 óta van kapcsolat, 2004-ben kötöttek ttek együttm ttműködési megállapod llapodást.

22 Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Infrastruktúra Szervezeti rendszer Finanszírozási viszonyok Erősségek kiemelkedő közművelődés színvonalas könyvtár örökség megfelelő védelme képzett humán erő folyamatos képzés elismert szaktekintélyek társadalmilag fontos, törvényileg kötelező intézmények kiépültek hagyományos kistérségi, regionális és nemzetközi rendezvények erős civil szféra aktív társadalmi hálózat kistérségi együttműködés önkormányzati önerő pályázatokhoz önálló kezdeményezésekből befolyt pénzeszközök jogszabályi hátteret biztosító városi közművelődési rendelet Gyengeségek hiányos információrendszer tájékoztató periodikák esetlegessége marketing ismeretek és nyelvtudás hiányosságai kedvezőtlen technikai feltételek együttműködés hiányai munkamegosztás hiánya párhuzamosságok szakmai innováció esetlegessége szakmai sovinizmus pályázatok megjelenésének kiszámíthatatlansága, alacsony fejlesztési támogatás, szponzorálás esetlegessége Lehetőségek középtávú felújítások információs és kiszolgáló egységek bővítése nyelvtanulás motivációk erősítése marketing és PR együttműködés a turizmussal regionális, kistérségi és média kapcsolatok javítása a kulturális turizmus lehetőségek jobb kihasználása pályázati lehetőségek bővülése (uniós források) támogatók, szponzorok körének bővülése Veszélyek épületek állagának romlása közönyösség, érdektelenség, túlterheltség innováció fogadtatásának kiszámíthatatlansága rutinszerű szervezés belterjesség szakmai feladatokra kiírt pályázatok csökkenése utólagos finanszírozási rendszer

23 Összegzés Az elmúlt lt évtizedben mennyiségében és s minőségében továbbfejl bbfejlődött Komló város kulturális lis intézm zményrendszere, szabályozott lyozottá vált a kulturális lis igazgatás. Kiépültek és s szakmailag megerősödtek az intézm zmények. A kulturális lis tevékenys kenységet is folytató civil szervezetek bővítik a kínálatot. k Komló nagyrendezvényei, nyei, fesztiváljai erősítik az összetartozást st és s bővítik b a város v idegenforgalmi vonzását. a város v kapcsolatai (kistérs rségi, megyei, nemzetközi) zi) bővítik a város v kulturális lis kínálatk latát. t. a lokálpatriotizmus lpatriotizmus és s az identitástudat fejlesztése se érdekében a város v ros több t települést störténeti kiadványt és monográfi fiát t jelentetett meg. a város v közmk zművelődési intézm zményei a koruk és s a rendszeres használat miatt részleges r felújításra szorulnak

24 A városi v kulturális lis élet fejlesztésének stratégi giája JÖVŐKÉP Komló egy pezsgő város, ahol kultúrák k találkoznak, lkoznak, és s a sokszínűség áthatja a város v és s környk rnyéke életét, t, hozzájárul a társadalom t rugalmasságához, ezáltal növelve n a versenyképess pességét. A programok erősítik az itt élő közösségeket, vonzzák k a látogatl togatókat, és s segítik az itt élők k boldogulást.

25 Célrendszer Komló Város és s a Komlói i Kistérs rség g stratégiai dokumentumai kiemelt hangsúlyt helyeznek az életminőség és s a közérzet k javítására ra, a kultúra és s turizmus szoros kapcsolatára, a térségi marketing tudatos fejlesztésére, a helyi azonosságtudat és s a lokálpatriotizmus lpatriotizmus érzésének elmély lyítésére, a kistérs rségi, megyei kapcsolatok kiteljesítésére, és s a közösségi élet alkalmainak megteremtésére re,, az esélyegyenl lyegyenlőség g biztosítása sa érdekében.

26 A stratégia általános célja c az életminőség g javítása. Ezt a kultúra három pilléren keresztül l szolgálhatja: lhatja: a gazdaságfejleszt gfejlesztés, s, a helyzetbe hozás, a megtartás eszköze. ze. A pillérek az alábbi célokat foglalják k magukba: a város v kulturális lis értékei hozzájárulnak az idegenforgalom növeln veléséhez. a kulturális lis javak közvetk zvetítése a lakosság műveltségi színvonal nvonalának nak emelését,, a tudásalap salapú társadalom kialakítását,, a társadalom t innováci ciós készségének, képessk pességeinek javítását t szolgálja lja, a kulturális lis lehetőségek önkifejezési lehetőséget et biztosítanak tanak a fiataloknak, a közmk zművelődési intézm zmények tevékenys kenysége előseg segíti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és s térst rségek kulturális lis felzárk rkózását, a kisebbséghez tartozók k lehetőségeinek bővítését, b és örökségük megőrz rzését, a kultúrak raközvetítés erősíti a nemzeti identitást és s a helyi közössk sséghez tartozást st,, a lokálpatriotizmus lpatriotizmus érzésének nek elmély lyülését. a kultúra hozzájárul a kistérs rségi és s regionális kapcsolatok fejlesztéséhez.

27 A célrendszer c és s az eszközök összefüggése Életminőség javulása Általános cél Gazdaságfejlesztés Helyzetbe hozás Megtartás Pillérek Kulturális turizmus Oktatás, fejlesztés Fiatalok Hátrányos helyzetűek Etnikumok Lokálpatriotizmus Térségi kapcsolatok Hagyományok Programok, rendezvények Intézményrendszer Fizikai infrastruktúra Marketing Eszközök Tudásbázis Kapcsolatok

28 Konkrét t stratégiai célokc Közművelődés A KözössK sségek Háza, H Szính nház és s Hangversenyterem a város v és s a kistérs rség lakói i számára élő, nyitott, értékközpontú kulturális lis informáci ciós s bázis. b zis. Élő otthonos berendezésében és hangulatában, személyes a látogatl togatók k felé fordulásban, vonzó a látogatl togatók k felé. Nyitott az innovativitásra sra, az új j törekvt rekvésekre, Értékközpontú a minőség g melletti elkötelezetts telezettség, az igényes programválaszt lasztás, s, folyamatos generálás s határozza meg tevékenys kenységét. Nagyrendezvények nyek hagyomány és s megújul julás A komlói i kistérs rség g közmk zművelődési szakmai tanácsad csadói i feladatainak kialakítása Komlói i Kistérs rségi Kulturális lis Szolgáltat ltató Központ, Együttműködés s a Komlói i Kistérs rség g TöbbcT bbcélú Önkormányzati nyzati TársulT rsulással. ssal.

29 Közművelődési szolgáltat ltatás kistérs rségi közmk zművelődési dokumentáci ciós s bázis b működtetm dtetése, kistérs rségi közmk zművelődési statisztikai adatok gyűjt jtése, elemzése, tovább bbítása, rendszeres informáci ciós s kiadvány készk szítése se és s terjesztése, se, műsorszolgáltatás, körmk rműsorok biztosítása, sa, közművelődési szakmai képzk pzés, továbbk bbképzés s rendszerének nek működtetm dtetése, szellemi műhelyek m működtetm dtetése, szakmai táborok, t nemzetközi, zi, hazai tapasztalatcserék, konferenciák, k, tanácskoz cskozások, sok, kiáll llítások szervezése, se, hangzó és s videó anyagok rögzr gzítése, másolm solása, sa, helyi rendezvényekhez nyekhez reklám- és s propagandaanyag készk szítése, se, kölcsönzés s (szemléltet ltető,, audiovizuális eszközök, k, kiáll llítási anyagok, stb.) kiadványok megjelentetése és s forgalmazása, sokszorosítási si szolgáltat ltatás, civil szervezetek részr szére pályp lyázatíró,, szervezetfejlesztő módszerek kínálata, k könyvelési, infrastrukturális szolgáltat ltatásbiztosítása, sa, évente rendszeres nyilvános nos szolgáltat ltatási jegyzék k készk szítése. se.

30 Közgyűjtemény A József J Attila Városi V KönyvK nyvár és s Muzeális Gyűjtem jtemény a jövőben j is meghatároz rozó feladatokat lát l t el a város v kulturális lis életében. Tevékenys kenysége eklektikus, mivel az alapvető,, nyilvános nos könyvtk nyvtári ellátáson túl l az alapító okirata szerint kötelezk telező feladata a természettudom szettudományi és muzeális gyűjtem jtemény kezelése és s programjainak koordinálása sa. Stratégiai és s jövőbeni j beni tervként fontos megerősíteni azt, amit Komló Város Önkormányzatának nak KépviselK pviselőtestülete áprilisában meghatározott gazdasági gi programjában: Szükség g lenne egy lehetőség g szerint ténylegesen t bányavb nyavágat jellegű bányász múzeum kialakítása, kisakna toronnyal, lehetőség g szerint már m r meglévő (pl. légoltalmi pincehelység) átalakításával. A múzeumba m be lehetne mutatni a bányászati tevékenys kenység g folyamatait, eszközeit, zeit, panoptikum jelleggel a kor mindennapjainak résztvevr sztvevőit, a kapcsolódó dokumentumokat és s adatokat. A leendő múzeum gyűjtem jteményének nek egy része r jelenleg az emiatt meglehetősen túlzsúfolt könyvtk nyvtárban van; ezek a tárgyak t értelemszerűen en a megfelelő helyükre kerüln lnének, nek, ezáltal ltal tehermentesítve tve a könyvtk nyvtári helyiségeket.

31 A kulturális lis programkínálat és s a turizmus együttm ttműködésének fejlesztése se Ehhez a kultúrának olyan városi v és s kistérs rségi rendezvényekkel nyekkel és s fesztiválokkal kell hozzájárulnia, melyek felkeltik az érdeklődők figyelmét. A balkáni államok közelsk zelsége lehetőséget ad a kulturális lis együttm ttműködésre, ezáltal a külfk lföldi ldi turizmus fejlesztésére.

32 A kulturális lis programkínálat és s a turizmus együttm ttműködésének fejlesztése se A sikondai üdülő terület meghatároz rozó szerepet tölt t be a turizmus és s a kultúra kapcsolatában azzal, hogy a gyógyturizmus gyturizmus mellett megjelennek a kulturális lis események is. Közös s turisztikai és s kulturális lis programcsomagok kialakítására.

33 Kulturális lis marketing, PR Imázsv zsváltás Szüks kséges javítani a városv és s a kistérs rség g megyei és s országos imázs zsát,, a kialakult közkk zképet.

34 Kulturális lis marketing szintjei reagáló marketing a lakosság g igényeinek felmérése és s kielégítése előrejelz rejelző marketing motiváci ció felismerése se és s befolyásol solása sa igényteremt nyteremtő marketing olyan valódi újdonságok,melyek csak a városra v jellemzők, és s egyediek.

35 Nagyrendezvények, nyek, fesztiválok: rendezvényfejleszt nyfejlesztés TópArt Tófesztivál Fesztivál Mindenmás Fesztiv Baranyai VölgysV lgység - Hegyhát t Művészeti M Hetek kiemelt programelemei Falusi Ízek Fesztiválja: Magyaregregy, Gombafesztivál: Kárász, K Pünkösdi Fesztivál: Szászv szvár, Talicskaolimpia és Rocktalicska: Hosszúhet hetény, Hangversenyek az Árpád-kori templomban: Mánfa, II. Széki Szalma Fesztivál l (VI. Jakab Havi Folklór r Fesztivál): Magyarszék, Keleti-Mecsek Nyár: Hagyomány nyőrző és s néptn ptánc tábor: t Kárász, K Szent István n Nap és s FúvóstalF stalálkozó: : Máza, M Szüreti rendezvények: nyek: Hetényi szüret, Széki szüret (5 településen), Diófesztiv fesztivál: Máza. M

36 Versenytársak rsak elemzése A kultúra és s a turisztika terület letén n egyik területi szinten sincsenek komoly versenytársak. rsak. Komlón n az országosan egyre jellemzőbb tendencia sem tapasztalható,, hogy az üzleti szféra képviselk pviselői, i, profitorientált módon m jelen vannak a rendezvényszervez nyszervezési si piacon. Az ok itt is az, hogy az átlagosnál szegényebb kisvárosr rosról l van szó,, ahol nem találhat lható igazi tömegvonzt megvonzó turisztikai attrakció,, ezek a tevékenys kenységek nem kecsegtetnek jelentős gazdasági gi haszonnal. A kultúrak raközvetítés és s a turisztika vonatkozásában vonzerőként nt jelentkezik a kórus- mozgalom,, a dél-dunántúli és balkáni folklór,, a hagyományos térségi fesztiválok és s települési programok,, az ifjúságot és s a gyermekkorosztályt érintő rendezvények nyek. A város v számára a főf cél, hogy a kistérs rség g kulturális lis- turisztikai központja k legyen, elismerést st váltson v ki a megyében, a régir gióban, de országos szinten is. A város v és s a térst rség g lakói érzékelhetően en igénylik Komló kulturális lis programkínálat latának fenntartását és s bővítését, b t, széles körben k vesznek részt r a nagyrendezvényeken, nyeken, fesztiválokon. Komló nem tekinti Pécs P Megyei Jogú Várost rost versenytársnak, rsnak, hanem partnerként nt kíván k n együttm ttműködni a kultúra és s turisztika területeken.

37 A helyi szereplők k bevonása a stratégia előkész szítésébe május m 16-án n szakmai egyeztetést tartottunk a Közösségek Háza H stratégiai partnereinek részvr szvételével. A városi v önkormányzat nyzat illetékes szakbizottságai május 23-án n tárgyaltt rgyalták k meg a stratégi giát. A KépviselK pviselő-testület május m 23-i ülésén n fogadta el Komló Város Kulturális lis Stratégi giáját.

38 A fejlesztés s környezetk rnyezetének nek bemutatása A városfejlesztv rosfejlesztési si és s a kulturális lis stratégia összhangja A városfejlesztv rosfejlesztési si és s kulturális lis stratégia összhangban van az élhetőbb város v megteremtése, a turizmusfejlesztés terén. Mindkét t stratégia fontosnak tartja a gyermekkorosztály lyra és s az ifjúságra való odafigyelést, társadalmi t rsadalmi beilleszkedésük k segítését, t, a tehetséggondoz ggondozást. A két k t dokumentum egyaránt figyelmet szentel a hagyományok nyok, ezen belül l a bányb nyászhagyományok ápolására és megőrz rzésére. re. A városfejlesztv rosfejlesztési si stratégia alapján n kiemelt feladat a nemzetközi zi kapcsolatok erősítése se és s bővítése, b melyhez a kultúrának is hozzá kell járulnia. j A kulturális lis stratégia és s az abban foglalt feladatok végrehajtása segíti, hogy Komló város valóban a kistérs rség g közéleti k és kulturális lis központja k legyen. A fejlesztés és s a városrehabilitációs célok összhangja A tervezett fejlesztés összhangban van a városrehabilitációs feladatokkal, mivel a tervben szerepel a KözössK sségek Háza H előtti park teljes felújítása, oly módon hogy az alkalmas legyen szabadtéri programok megrendezésére. re. Tovább bbá a KözössK sségek Háza H za és s a Szính nház és s Hangversenyterem épületeinek külső felújítása a 48-as teret is vonzóbb bbá teszi.

39 Egy kultúra nem csak akkor pusztul el, ha Athén és s Róma R finom terein megjelennek a barbárok, rok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok rok megjelennek egy kultúra közterein, és s igény nélkn lkül l nagy keresletet, kínálatot k és árucserét t bonyolítanak le. Te válogass. v Ne finnyásan és orrfintorogva válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül. l. Nem lehetsz elég g igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég g következetesen: k ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot. Márai Sándor

40 Köszönöm m a figyelmet! Horváth Éva Közösségek Háza, H Szính nház- és s Hangversenyterem 7300 Komló,, 48-as tér t r

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2013 A kulturális koncepció összeállításában részt vettek:

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 TARTALOM Szerkesztői előszó helyett: Orbán György Šwierkiewicz Róbert kiállítását nyitja

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014

Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014 Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014 Készítette: Tóthné Márton Gabriella Hegedűsné Majnár Márta 2009. május 1/49 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 4 A térségi szintű kulturális együttműködés

Részletesebben

Regionalizmus az Európai Unióban

Regionalizmus az Európai Unióban Regionalizmus az Európai Unióban Mi is az a regionalizmus? Centrumok Periféri riák Pólusok (a legfőbb centrumok) II. VH után: USA, Japán, EU(rópa pa) Globalizáci ció 2 Globalizáci ció kontra regionalizmus?

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Összhangban a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében

Összhangban a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében Kiadja: a TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0010 azonosító számú projekt keretében a United Way Kisalföld Alapítvány 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Összeállította: Kelemen Tímea projektmenedzser Felelős kiadó: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben