Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv"

Átírás

1 KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA

2 A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm zmények Egyéb b közmk zművelődési kulturális lis tevékenys kenységet végzv gző szervezetek A jelenlegi programkínálat elemzése Kiemelt rendezvények, nyek, fesztiválok A helyi kulturális lis élet finanszíroz rozása A lakosság g kulturális lis fogyasztása sa és s igénye A helyi kulturális lis szereplők k bemutatkozási lehetőségeinek feltárása Testvérv rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Összegzés

3 A városi v kulturális lis élet fejlesztésének stratégi giája Jövőkép Célrendszer A célok c elérésének eszközei zei Közművelődés Közgyűjtemény Kulturális lis jellegű civil szervezetek Tervezett programkínálat és s a város v kulturális lis ráfordr fordításai Fő célcsoportok jellemzése A programkínálat és s a turizmus együttm ttműködésének fejlesztése se Nagyrendezvények, nyek, fesztiválok Versenytársak rsak elemzése Ösztönző és s támogatt mogatási rendszer Testvérv rvárosi rosi kapcsolatrendszer bővítéseb A tervezett kulturális lis fejlesztés és s a stratégiai célok c A helyi szereplők k bevonása a stratégia előkész szítésébe

4 Programstratégia gia A fejlesztés s környezetk rnyezetének nek bemutatása A tervezett programok és s az EKF Kapcsolódások sok a Határtalan városv ros pályázathoz Előzm zmények Tervezett kulturális lis események, a programkínálat és s a lakosság g kulturális lis igényeinek kapcsolatrendszere Hosszabb távút elképzel pzelések, finanszíroz rozás A városfejlesztv rosfejlesztési si és s a kulturális lis stratégia összhangja A tervezett fejlesztés és s a városrehabilitáció összhangja

5 Helyzetelemzés A városv Baranya megye második m legnagyobb városa. v A városiasodv rosiasodást st a múlt m század zad közepk zepén n az iparosítás s teremtette meg augusztusában nagyközs zség szeptember 2-án 2 n városi v rangot kapott. Az 1960-as évektől l a Liász sz- program keretében indult el a panel program. A kultúra fejlődésében jelentős s szerepet töltt ltött tt be a Mecseki Szénb nbányák. Az 1960-as években: ifjúsági klubok, színj njátszó körök, k, gazda tanfolyamok. A kulturális lis tradíci ciókat az 1927-ben alapított BányB nyász Otthon és s a Bányászkaszinó (később Május M 1. MűvelM velődési Ház) H alapozta meg. Jelentős s hagyományokkal rendelkeznek az amatőr r művészeti m csoportok: a Komlói i BányB nyász Fúvószenekar, F a Munkásk skórus, a Pedagógus gus Kórus. K Hagyománny nnyá váltak a város v nagyrendezvényei: nyei: Kodály Zoltán Nemzetközi zi Gyermekkórus rus Fesztivál, Komlói i Napok, Borbála Napok. Az 1990-es években a Mecseki Szénb nbányák k felszámol molásával a Dél-D Dunánt ntúl l egyik legnagyobb ipari vállalata v szűnt meg.

6 A pozíci cióvesztés s ellenére a komlói i bányb nyászdinasztiákban ma is él l a bányb nyász nosztalgia. Kialakult a város v saját életritmusa, önazonosság g tudata, mely erősíti az itt élők k jövőbe j vetett hitét. t. Ez a megmaradás és s a fejlődés s motorja. Komlóinak lenni a hátrányos helyzet ellenére ma is megtisztelő státusz, tusz, erős s a közössk sséghez tartozás.

7 Komló város közmk zművelődési alapellátását t a Komlói Szính Komló nházat város és s Hangversenytermet kulturális lis intézm zményh is magában nyhálózata, foglaló Komlói i KözössK sségek Háza H biztosítja. tja. infrastruktúrája, tevékenys kenysége Közművelődés Közösségek HázaH Komló város közmk zművelődési alapellátását t a Komlói i Szính nházat és s Hangversenytermet is magában foglaló Komlói i KözössK sségek Háza H biztosítja. tja.

8 1977-ben eredetileg úttörőháznak épült. Teljes alapterülete lete 1024 m2. Az épületben évente 40-nél l is több t rendszeres művelm velődési forma, 7 civil szervezet tevékenykedik, és s kávéház k z működik. m Az épület részleges r felújításra szorul.

9 Szính nház- és s Hangversenyterem A KözössK sségek Háza H intézm zményegysége. ge. A két k intézm zmény a 48-as téren, t egymás szomszéds dságában találhat lható.

10 A Komlói i Szính nház és s Hangversenyterem 1982-ben épült. Az 1526 m2 alapterület letű,, háromszintes, h modern stílus lusú épület alapvetően en a szính nházi, zenei rendezvények nyek befogadó helysége. Az intézm zmény az elhasználódás és s a technikai infrastruktúra elavultsága miatt fejlesztésre sre szorul. Önálló szính nházi társulattal t nem rendelkezik,, hivatalosan befogadó szính nház. Az intézm zmény Súgólyuk Szính nháza, mint műkedvelm kedvelő társulat minden évben több t önálló előad adással sal mutatkozik be.

11 A kistérs rségi településekkel kapcsolata rendkívül l intenzív. A KözössK sségek Háza H működteti m a Közkincs K kistérs rségi programokat: Egymásra épülő pályázati programokban kialakította azokat a szakmai tanácsad csadó és s szolgáltat ltató feladatokat, melyeket feladatellátási megállapod llapodás s alapján n végeznek: v kistérs rségi szolgáltat ltató központ működtetm dtetése, kistérs rségi referens alkalmazása Közkincs Kerekasztal kulturális lis térkt rkép p elkész szítése, se, kistérs rségi kulturális lis együttm ttműködés, projektek tervezése, kistérs rségi kulturális lis stratégia elméleti leti megalapozása. A kistérs rségi településekkel a kapcsolatuk rendkívül l intenzív.

12 Közgyűjtemények József Attila Városi V KönyvtK nyvtár és s Muzeális Gyűjtem jtemény A könyvtk nyvtár r alapterülete lete 1400 m2, dokumentumainak száma db. A muzeális gyűjtem jtemény alapterülete lete 850 m2, A közmk zművelődés s terület letén n jelentős s tevékenys kenységet fejtenek ki kiáll llítások, ismeretterjesztő rendezvények nyek szervezésével. vel. A könyvtk nyvtárban működik m emagyarország Pont. A Helytört rténeti és s Természettudom szettudományi Gyűjtem jtemény gyűjt jtőköre elsősorban sorban a helytört rténeti anyagok. Legjelentősebb anyagai a bányb nyászat törtt rténetéhez és s a Mecsek természetf szetföldrajzához kapcsolódnak.

13 Művészeti közoktatk zoktatási intézm zmények A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában működik az országos és s nemzetközi zi hírnh rnévre szert tett együttes, a Kodály Gyermekkórus rus

14 Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási si Intézm zmény A nagy múltm ltú Bányász Fúvószenekar F fenntartója. Országos hírűh művész tanárok nevelő iskolája. A Pöndöly néptáncosainak és népzenészeinek oktató intézm zménye.

15 Egyéb b közmk zművelődési kulturális lis tevékenys kenységet végző szervezetek Civil szervezetek Mintegy 60 színes nesíti a város v kulturális lis életét. t. A legaktívabbak: Komlói i Nyugdíjas Egyesület Komlóé óért Egyesület Komlói i Honismereti és s VárosszV rosszépítő Egyesület Független Ifjúsági Kulturális lis Szervezet Nagycsaládosok Komlói i Egyesülete Mecsekfaluért Alapítv tvány Pöndöly Néptánc és s Hagyomány nyőrző Egyesület Fekete Gyémántok Cigány Hagyomány nyőrző Egyesület let. Kisebbségi önkormányzatok: nyzatok: cigány, német, n ukrán, horvát, görögg

16 Média Az önkormányzat nyzat eredményes együttm ttműködést alakított ki a helyi médim diával. Komló és s TérsT rsége Televízi zió Baranya Televízi zió Komlói Újság Új j Dunánt ntúli Napló Hegyhát t Média M Régió Rádió Rádió 1

17 Programkínálat erőss sségei és s gyengeségei gei Kulturális lis programkínálat latának legfőbb erőss ssége a sokszínűség és sokrétűség.. A lokálpatriotizmus lpatriotizmus,, a hagyományokhoz való ragaszkodás,, a kohézi ziós s erő következtében a felnőtt és s gyermek korosztály intenzíven igényli a kulturális lis szolgáltat ltatásokat, és s azokban aktívan kívánnak részt r venni. Összehasonlítva az ország hasonló nagyságrend grendű városait, Komlón n szinte egyedüláll lló pezsgő és s folyamatos kulturális lisközművelődési élet zajlik. Hiányoss nyosságként nt kell megemlíteni azt, hogy a gyermek és felnőtt korosztállyal törtt rténő kulturális lis szolgáltat ltatások köréből l kiesik az ún. ifjúsági korosztály (14-22 év) v).

18 Kiemelt rendezvények, nyek, fesztiválok Komló város hagyományos nagyrendezvényei, nyei, fesztiváljai sajátosan fejlődtek. Az események alapvetően en 4 stratégiai adottság g alapján n szerveződnek: o a város v zenei életének, oktatásának magas színvonala, o a sajáts tságos bányászhagyományok ápolása, megőrz rzése, o a balkáni i országok (Románia, Szerbia, Horvátorsz tország, Szlovénia) közelsk zelsége o a városban v magas a gyermek és s ifjúsági korosztályok aránya nya. Ezen tényezt nyezők k miatt a város v nagyrendezvényei nyei és s fesztiváljai egyediek, sajátosak, a városra v jellemzőek. ek. Finanszíroz rozását t részben r Komló Város Önkormányzata nyzata költségvetésében biztosítja tja A szervezőmunk munkát t a Közösségek HázaH za,, az érintett alapítv tványok és egyesületek végzik. Sajáts tságos tény az, hogy a rendezvények nyek lebonyolításában ban nagyszámú önkéntes ntes vesz részt. r A fesztiválok célközönsége e a város v és s a kistérs rség g polgárai. Céljuk a lokálpatriotizmus lpatriotizmus megőrz rzése, a közélet k fejlesztése, se, a városszeretet v erősítése. se. Mivel a fesztivál l jellegű nagyrendezvények nyek a kialakult hagyományokra épülnek és s a lakosság g széles körét k érintik, komoly érdeklődés övezi azokat.

19 Fontosabb kulturális lis nagyrendezvények, nyek, fesztiválok A Magyar Kultúra Hete Európa Nap Örökség g Fesztivál Kodály Zoltán n Nemzetközi zi Gyermekkórus rus Fesztivál Komlói i Napok (az 1990-es évektől l ezen a néven, n azelőtt BányB nyásznap) Borbála la-napok

20 A helyi kulturális lis élet finanszíroz rozási rendje Komló Város Önkormányzata nyzata minden évben évi költsk ltségvetési rendeletben határozza meg a helyi kulturális lis élet finanszíroz rozását és s mértm rtékét, t, melynek alapján n a Közösségek HázaH évi i bevétele, összköltségvetése e Ft o o o ebből: önkormányzati nyzati támogatt mogatás intézm zményi bevétel átvett pénzeszkp nzeszköz évi i költsk ltségvetési előir irányzat o o önkormányzati nyzati támogatt mogatás intézm zményi bevétel József Attila Városi V KönyvtK nyvtár és s Muzeális Gyűjtem jtemény évi i költsk ltségvetése o o önkormányzati nyzati támogatt mogatás intézm zményi bevétel évi i költsk ltségvetése o o önkormányzati nyzati támogatt mogatás saját t bevétel e Ft e Ft 493 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

21 Testvérv rvárosi rosi kapcsolatok Neckartenzlingen (Németország, Baden-Württemberg rttemberg) ) településsel 1989-től l kezdődött el a kapcsolat, 1992-ben kötöttk tték k meg a testvérv rvárosi rosi megállapod llapodást. Eragny-sur sur-oise (Franciaország) településsel 1989-től l létezik l partneri kapcsolat, a testvérv rvárosi rosi szerződést st 1993-ban kötöttk tték. Belényes (Románia, Bihar) településsel 1989-ben vette fel a város v a kapcsolatot, a testvérv rvárosi rosi megállapod llapodás s megkötésére pedig ben került sor. Torrice (Olaszország) településsel 1990-ben kezdődött a kapcsolatfelvétel, tel, 2001-ben került sor a testvérv rvárosi rosi megállapod llapodás aláí áírására. ra. Valpovo (Horvátorsz tország) kisvárossal 1999 óta van kapcsolat, 2004-ben kötöttek ttek együttm ttműködési megállapod llapodást.

22 Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Infrastruktúra Szervezeti rendszer Finanszírozási viszonyok Erősségek kiemelkedő közművelődés színvonalas könyvtár örökség megfelelő védelme képzett humán erő folyamatos képzés elismert szaktekintélyek társadalmilag fontos, törvényileg kötelező intézmények kiépültek hagyományos kistérségi, regionális és nemzetközi rendezvények erős civil szféra aktív társadalmi hálózat kistérségi együttműködés önkormányzati önerő pályázatokhoz önálló kezdeményezésekből befolyt pénzeszközök jogszabályi hátteret biztosító városi közművelődési rendelet Gyengeségek hiányos információrendszer tájékoztató periodikák esetlegessége marketing ismeretek és nyelvtudás hiányosságai kedvezőtlen technikai feltételek együttműködés hiányai munkamegosztás hiánya párhuzamosságok szakmai innováció esetlegessége szakmai sovinizmus pályázatok megjelenésének kiszámíthatatlansága, alacsony fejlesztési támogatás, szponzorálás esetlegessége Lehetőségek középtávú felújítások információs és kiszolgáló egységek bővítése nyelvtanulás motivációk erősítése marketing és PR együttműködés a turizmussal regionális, kistérségi és média kapcsolatok javítása a kulturális turizmus lehetőségek jobb kihasználása pályázati lehetőségek bővülése (uniós források) támogatók, szponzorok körének bővülése Veszélyek épületek állagának romlása közönyösség, érdektelenség, túlterheltség innováció fogadtatásának kiszámíthatatlansága rutinszerű szervezés belterjesség szakmai feladatokra kiírt pályázatok csökkenése utólagos finanszírozási rendszer

23 Összegzés Az elmúlt lt évtizedben mennyiségében és s minőségében továbbfejl bbfejlődött Komló város kulturális lis intézm zményrendszere, szabályozott lyozottá vált a kulturális lis igazgatás. Kiépültek és s szakmailag megerősödtek az intézm zmények. A kulturális lis tevékenys kenységet is folytató civil szervezetek bővítik a kínálatot. k Komló nagyrendezvényei, nyei, fesztiváljai erősítik az összetartozást st és s bővítik b a város v idegenforgalmi vonzását. a város v kapcsolatai (kistérs rségi, megyei, nemzetközi) zi) bővítik a város v kulturális lis kínálatk latát. t. a lokálpatriotizmus lpatriotizmus és s az identitástudat fejlesztése se érdekében a város v ros több t települést störténeti kiadványt és monográfi fiát t jelentetett meg. a város v közmk zművelődési intézm zményei a koruk és s a rendszeres használat miatt részleges r felújításra szorulnak

24 A városi v kulturális lis élet fejlesztésének stratégi giája JÖVŐKÉP Komló egy pezsgő város, ahol kultúrák k találkoznak, lkoznak, és s a sokszínűség áthatja a város v és s környk rnyéke életét, t, hozzájárul a társadalom t rugalmasságához, ezáltal növelve n a versenyképess pességét. A programok erősítik az itt élő közösségeket, vonzzák k a látogatl togatókat, és s segítik az itt élők k boldogulást.

25 Célrendszer Komló Város és s a Komlói i Kistérs rség g stratégiai dokumentumai kiemelt hangsúlyt helyeznek az életminőség és s a közérzet k javítására ra, a kultúra és s turizmus szoros kapcsolatára, a térségi marketing tudatos fejlesztésére, a helyi azonosságtudat és s a lokálpatriotizmus lpatriotizmus érzésének elmély lyítésére, a kistérs rségi, megyei kapcsolatok kiteljesítésére, és s a közösségi élet alkalmainak megteremtésére re,, az esélyegyenl lyegyenlőség g biztosítása sa érdekében.

26 A stratégia általános célja c az életminőség g javítása. Ezt a kultúra három pilléren keresztül l szolgálhatja: lhatja: a gazdaságfejleszt gfejlesztés, s, a helyzetbe hozás, a megtartás eszköze. ze. A pillérek az alábbi célokat foglalják k magukba: a város v kulturális lis értékei hozzájárulnak az idegenforgalom növeln veléséhez. a kulturális lis javak közvetk zvetítése a lakosság műveltségi színvonal nvonalának nak emelését,, a tudásalap salapú társadalom kialakítását,, a társadalom t innováci ciós készségének, képessk pességeinek javítását t szolgálja lja, a kulturális lis lehetőségek önkifejezési lehetőséget et biztosítanak tanak a fiataloknak, a közmk zművelődési intézm zmények tevékenys kenysége előseg segíti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és s térst rségek kulturális lis felzárk rkózását, a kisebbséghez tartozók k lehetőségeinek bővítését, b és örökségük megőrz rzését, a kultúrak raközvetítés erősíti a nemzeti identitást és s a helyi közössk sséghez tartozást st,, a lokálpatriotizmus lpatriotizmus érzésének nek elmély lyülését. a kultúra hozzájárul a kistérs rségi és s regionális kapcsolatok fejlesztéséhez.

27 A célrendszer c és s az eszközök összefüggése Életminőség javulása Általános cél Gazdaságfejlesztés Helyzetbe hozás Megtartás Pillérek Kulturális turizmus Oktatás, fejlesztés Fiatalok Hátrányos helyzetűek Etnikumok Lokálpatriotizmus Térségi kapcsolatok Hagyományok Programok, rendezvények Intézményrendszer Fizikai infrastruktúra Marketing Eszközök Tudásbázis Kapcsolatok

28 Konkrét t stratégiai célokc Közművelődés A KözössK sségek Háza, H Szính nház és s Hangversenyterem a város v és s a kistérs rség lakói i számára élő, nyitott, értékközpontú kulturális lis informáci ciós s bázis. b zis. Élő otthonos berendezésében és hangulatában, személyes a látogatl togatók k felé fordulásban, vonzó a látogatl togatók k felé. Nyitott az innovativitásra sra, az új j törekvt rekvésekre, Értékközpontú a minőség g melletti elkötelezetts telezettség, az igényes programválaszt lasztás, s, folyamatos generálás s határozza meg tevékenys kenységét. Nagyrendezvények nyek hagyomány és s megújul julás A komlói i kistérs rség g közmk zművelődési szakmai tanácsad csadói i feladatainak kialakítása Komlói i Kistérs rségi Kulturális lis Szolgáltat ltató Központ, Együttműködés s a Komlói i Kistérs rség g TöbbcT bbcélú Önkormányzati nyzati TársulT rsulással. ssal.

29 Közművelődési szolgáltat ltatás kistérs rségi közmk zművelődési dokumentáci ciós s bázis b működtetm dtetése, kistérs rségi közmk zművelődési statisztikai adatok gyűjt jtése, elemzése, tovább bbítása, rendszeres informáci ciós s kiadvány készk szítése se és s terjesztése, se, műsorszolgáltatás, körmk rműsorok biztosítása, sa, közművelődési szakmai képzk pzés, továbbk bbképzés s rendszerének nek működtetm dtetése, szellemi műhelyek m működtetm dtetése, szakmai táborok, t nemzetközi, zi, hazai tapasztalatcserék, konferenciák, k, tanácskoz cskozások, sok, kiáll llítások szervezése, se, hangzó és s videó anyagok rögzr gzítése, másolm solása, sa, helyi rendezvényekhez nyekhez reklám- és s propagandaanyag készk szítése, se, kölcsönzés s (szemléltet ltető,, audiovizuális eszközök, k, kiáll llítási anyagok, stb.) kiadványok megjelentetése és s forgalmazása, sokszorosítási si szolgáltat ltatás, civil szervezetek részr szére pályp lyázatíró,, szervezetfejlesztő módszerek kínálata, k könyvelési, infrastrukturális szolgáltat ltatásbiztosítása, sa, évente rendszeres nyilvános nos szolgáltat ltatási jegyzék k készk szítése. se.

30 Közgyűjtemény A József J Attila Városi V KönyvK nyvár és s Muzeális Gyűjtem jtemény a jövőben j is meghatároz rozó feladatokat lát l t el a város v kulturális lis életében. Tevékenys kenysége eklektikus, mivel az alapvető,, nyilvános nos könyvtk nyvtári ellátáson túl l az alapító okirata szerint kötelezk telező feladata a természettudom szettudományi és muzeális gyűjtem jtemény kezelése és s programjainak koordinálása sa. Stratégiai és s jövőbeni j beni tervként fontos megerősíteni azt, amit Komló Város Önkormányzatának nak KépviselK pviselőtestülete áprilisában meghatározott gazdasági gi programjában: Szükség g lenne egy lehetőség g szerint ténylegesen t bányavb nyavágat jellegű bányász múzeum kialakítása, kisakna toronnyal, lehetőség g szerint már m r meglévő (pl. légoltalmi pincehelység) átalakításával. A múzeumba m be lehetne mutatni a bányászati tevékenys kenység g folyamatait, eszközeit, zeit, panoptikum jelleggel a kor mindennapjainak résztvevr sztvevőit, a kapcsolódó dokumentumokat és s adatokat. A leendő múzeum gyűjtem jteményének nek egy része r jelenleg az emiatt meglehetősen túlzsúfolt könyvtk nyvtárban van; ezek a tárgyak t értelemszerűen en a megfelelő helyükre kerüln lnének, nek, ezáltal ltal tehermentesítve tve a könyvtk nyvtári helyiségeket.

31 A kulturális lis programkínálat és s a turizmus együttm ttműködésének fejlesztése se Ehhez a kultúrának olyan városi v és s kistérs rségi rendezvényekkel nyekkel és s fesztiválokkal kell hozzájárulnia, melyek felkeltik az érdeklődők figyelmét. A balkáni államok közelsk zelsége lehetőséget ad a kulturális lis együttm ttműködésre, ezáltal a külfk lföldi ldi turizmus fejlesztésére.

32 A kulturális lis programkínálat és s a turizmus együttm ttműködésének fejlesztése se A sikondai üdülő terület meghatároz rozó szerepet tölt t be a turizmus és s a kultúra kapcsolatában azzal, hogy a gyógyturizmus gyturizmus mellett megjelennek a kulturális lis események is. Közös s turisztikai és s kulturális lis programcsomagok kialakítására.

33 Kulturális lis marketing, PR Imázsv zsváltás Szüks kséges javítani a városv és s a kistérs rség g megyei és s országos imázs zsát,, a kialakult közkk zképet.

34 Kulturális lis marketing szintjei reagáló marketing a lakosság g igényeinek felmérése és s kielégítése előrejelz rejelző marketing motiváci ció felismerése se és s befolyásol solása sa igényteremt nyteremtő marketing olyan valódi újdonságok,melyek csak a városra v jellemzők, és s egyediek.

35 Nagyrendezvények, nyek, fesztiválok: rendezvényfejleszt nyfejlesztés TópArt Tófesztivál Fesztivál Mindenmás Fesztiv Baranyai VölgysV lgység - Hegyhát t Művészeti M Hetek kiemelt programelemei Falusi Ízek Fesztiválja: Magyaregregy, Gombafesztivál: Kárász, K Pünkösdi Fesztivál: Szászv szvár, Talicskaolimpia és Rocktalicska: Hosszúhet hetény, Hangversenyek az Árpád-kori templomban: Mánfa, II. Széki Szalma Fesztivál l (VI. Jakab Havi Folklór r Fesztivál): Magyarszék, Keleti-Mecsek Nyár: Hagyomány nyőrző és s néptn ptánc tábor: t Kárász, K Szent István n Nap és s FúvóstalF stalálkozó: : Máza, M Szüreti rendezvények: nyek: Hetényi szüret, Széki szüret (5 településen), Diófesztiv fesztivál: Máza. M

36 Versenytársak rsak elemzése A kultúra és s a turisztika terület letén n egyik területi szinten sincsenek komoly versenytársak. rsak. Komlón n az országosan egyre jellemzőbb tendencia sem tapasztalható,, hogy az üzleti szféra képviselk pviselői, i, profitorientált módon m jelen vannak a rendezvényszervez nyszervezési si piacon. Az ok itt is az, hogy az átlagosnál szegényebb kisvárosr rosról l van szó,, ahol nem találhat lható igazi tömegvonzt megvonzó turisztikai attrakció,, ezek a tevékenys kenységek nem kecsegtetnek jelentős gazdasági gi haszonnal. A kultúrak raközvetítés és s a turisztika vonatkozásában vonzerőként nt jelentkezik a kórus- mozgalom,, a dél-dunántúli és balkáni folklór,, a hagyományos térségi fesztiválok és s települési programok,, az ifjúságot és s a gyermekkorosztályt érintő rendezvények nyek. A város v számára a főf cél, hogy a kistérs rség g kulturális lis- turisztikai központja k legyen, elismerést st váltson v ki a megyében, a régir gióban, de országos szinten is. A város v és s a térst rség g lakói érzékelhetően en igénylik Komló kulturális lis programkínálat latának fenntartását és s bővítését, b t, széles körben k vesznek részt r a nagyrendezvényeken, nyeken, fesztiválokon. Komló nem tekinti Pécs P Megyei Jogú Várost rost versenytársnak, rsnak, hanem partnerként nt kíván k n együttm ttműködni a kultúra és s turisztika területeken.

37 A helyi szereplők k bevonása a stratégia előkész szítésébe május m 16-án n szakmai egyeztetést tartottunk a Közösségek Háza H stratégiai partnereinek részvr szvételével. A városi v önkormányzat nyzat illetékes szakbizottságai május 23-án n tárgyaltt rgyalták k meg a stratégi giát. A KépviselK pviselő-testület május m 23-i ülésén n fogadta el Komló Város Kulturális lis Stratégi giáját.

38 A fejlesztés s környezetk rnyezetének nek bemutatása A városfejlesztv rosfejlesztési si és s a kulturális lis stratégia összhangja A városfejlesztv rosfejlesztési si és s kulturális lis stratégia összhangban van az élhetőbb város v megteremtése, a turizmusfejlesztés terén. Mindkét t stratégia fontosnak tartja a gyermekkorosztály lyra és s az ifjúságra való odafigyelést, társadalmi t rsadalmi beilleszkedésük k segítését, t, a tehetséggondoz ggondozást. A két k t dokumentum egyaránt figyelmet szentel a hagyományok nyok, ezen belül l a bányb nyászhagyományok ápolására és megőrz rzésére. re. A városfejlesztv rosfejlesztési si stratégia alapján n kiemelt feladat a nemzetközi zi kapcsolatok erősítése se és s bővítése, b melyhez a kultúrának is hozzá kell járulnia. j A kulturális lis stratégia és s az abban foglalt feladatok végrehajtása segíti, hogy Komló város valóban a kistérs rség g közéleti k és kulturális lis központja k legyen. A fejlesztés és s a városrehabilitációs célok összhangja A tervezett fejlesztés összhangban van a városrehabilitációs feladatokkal, mivel a tervben szerepel a KözössK sségek Háza H előtti park teljes felújítása, oly módon hogy az alkalmas legyen szabadtéri programok megrendezésére. re. Tovább bbá a KözössK sségek Háza H za és s a Szính nház és s Hangversenyterem épületeinek külső felújítása a 48-as teret is vonzóbb bbá teszi.

39 Egy kultúra nem csak akkor pusztul el, ha Athén és s Róma R finom terein megjelennek a barbárok, rok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok rok megjelennek egy kultúra közterein, és s igény nélkn lkül l nagy keresletet, kínálatot k és árucserét t bonyolítanak le. Te válogass. v Ne finnyásan és orrfintorogva válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül. l. Nem lehetsz elég g igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég g következetesen: k ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot. Márai Sándor

40 Köszönöm m a figyelmet! Horváth Éva Közösségek Háza, H Szính nház- és s Hangversenyterem 7300 Komló,, 48-as tér t r

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR BESZÁMOL MOLÓ A TÁMOP T 3.1.4. PÁLYP LYÁZAT KERETÉBEN ZAJLÓ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS EREDMÉNYEIR NYEIRŐL KÖZÉPISKOLA A pályp lyázat célja: c Az egész életen át t tartó tanulás s megalapozását t szolgáló

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka Balatonföldv ldvár,, 2007. május m hóh Molnár r LászlL szló Az operativitás s korszaka 1 Gyorsforgalmi úthálózat 2002 562 km 2002-2007 2007 + 543 km 1103 km 2007-2013 2013 + 1271 km 2374 km (Forrás: NIF)

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

nyzat TÁMOP se, gusok új j szerepben) pályp é,, pedagógusok gusok új szerepben PásztP Elnyert támogatt mogatás s 8.855.934 Ft ggondozására

nyzat TÁMOP se, gusok új j szerepben) pályp é,, pedagógusok gusok új szerepben PásztP Elnyert támogatt mogatás s 8.855.934 Ft ggondozására Pásztó Város Önkormányzat nyzat Óvodája TÁMOP -3.1.5-09/A-22 Pedagógus gus képzk pzések (pedagógus gus kultúra korszerűsítése, se, pedagógusok gusok új j szerepben) pályp lyázat Projekt címe: c Nyitnikék

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

nyvtár r mint Tehetségpont Minerva KönyvtK MATEHETSZ konferencia nyvtára, 2013. szeptember 21.

nyvtár r mint Tehetségpont Minerva KönyvtK MATEHETSZ konferencia nyvtára, 2013. szeptember 21. A könyvtk nyvtár r mint Tehetségpont Lászlóné Bauer NóraN Minerva KönyvtK nyvtár r Egyesület MATEHETSZ konferencia ANK KönyvtK nyvtára, 2013. szeptember 21. Néhány szó a Minerva KönyvtK nyvtárról Általános

Részletesebben

Magyar-szlov. Márta.

Magyar-szlov. Márta. Magyar-szlov szlovák k agglomeráci ció Pozsony környk rnyékén Vajka,, 2010. május m 19. A civil társadalom t szerepe a szuburbán integráci cióban Dr. Nárai Márta (naraim@rkk.hu) Kikölt ltözés s motiváci

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben.

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben. Tisztelt LátogatL togatóink! Szeretnénk nk rövid r tájékoztatt koztatást adni iskolánk részvételérıl, l, feladatairól l a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009 2009-00110011 A A kompetencia alapú oktatás s feltételeinek

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL.

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. Nevelőtest testületünk nk megfogalmazta jój hagyományokra épülő pedagógiai giai hitvallását Célunk: hitet,

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat EMK - HÖK

Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat EMK - HÖK Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat EMK - HÖK Hallgatók érdekeinek képviselete: Egyetemi Tanács Kari Tanács Juttatási Térítési Bizottság Kollégiumi Bizottság Segítség nyújtás: Tanulmányi és egyéb ügyekben

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Holnaptól l nekem jobb lesz

Holnaptól l nekem jobb lesz Holnaptól l nekem jobb lesz A felnőttk ttképzés és s szakképz pzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Főiskola F Felnőttk ttképzési Központjának nak programjában SZOLNOKI FŐISKOLA F FELNŐTTK TTKÉPZÉSI

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Változás. Tanulás és tanítás. Mások

Változás. Tanulás és tanítás. Mások Együttm ttműködés, nyilvánoss nosság, tájékoztatás Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. t. (Hebbel) Természet szet- és s környezettudatos k magatartásra nevelő komplex

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

2010. október-2011. december

2010. október-2011. december Elmúlt lt egy év 2010. október-2011. december Csáfordi Dénes D polgármester Viharkár Esőzések, sek, belvíz Belvízhelyzet Rendszeres, szinte napi egyeztetés s a katasztrófav favédelmi és s vízügyiv szervezetek

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

összetevıi 2007. október 4.

összetevıi 2007. október 4. A teljesítm tmény összetevıi 2007. október 4. Készítette: Farkas Katalin Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Sportteljesítm tmény fogalma: Az az összegezı és kiegyenlítési lehetıséget

Részletesebben

Az egész. életen. pályázati projekt. julás

Az egész. életen. pályázati projekt. julás Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények közötti k nemzetközi zi együttm ttműködéssel TÁMOP-2.2.4. 2.2.4.-08/1-2009-00120012 pályázati projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Az eredményess nyesség g mérésem és s szakmai ellenőrz rzés Összeállította: Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Várható eredmények 27 480/2003. Az oktatási miniszter

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciója A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Miről l lesz szó. Az SQI tevékenységének áttekintése 2006.11.28. CMMI alapú folyamatfejlesztés a szoftvergyártó cégek életében 2.

Miről l lesz szó. Az SQI tevékenységének áttekintése 2006.11.28. CMMI alapú folyamatfejlesztés a szoftvergyártó cégek életében 2. Az SQI tevékenys kenységének nek áttekintése Dr. Balla Katalin Dr. Ruttnerné Kassai Teodóra Kelemen Zádor Dániel Bóka GáborG Bóka Tibor 2006.11.28. ~ Cégünkről ~ Küldetés ~ Munkatársaink ~ Partnereink

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben

Kulturális lis tudatosság. Tóth Veronika Emberi Erőforr

Kulturális lis tudatosság. Tóth Veronika Emberi Erőforr Kulturális lis tudatosság Tóth Veronika Emberi Erőforr források Minisztériuma 1. Mi a kulturális lis tudatosság? 2. Milyen eszközei zei vannak az oktatásnak a kulturális lis tudatosság g fejlesztésében?

Részletesebben

A Zalai Matematikai Tehetségek tvány komplex tehetségmodellje

A Zalai Matematikai Tehetségek tvány komplex tehetségmodellje A Zalai Matematikai Tehetségek gekért Alapítv tvány komplex tehetségmodellje Dr. Pintér Ferenc 2010.09.09. Ha rossz kedvem van, matematizálok lok,, hogy jój kedvem legyen. Ha jój kedvem van, matematizálok

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

HURO 2008/01 Partnerségi FórumF Nagyvárad, 2008. november 25. UNG-TISZA TISZA-TÚR-SAJÓ (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelőss sségű Európai Területi Együttm ttműködési Csoportosulás Előad adó: Dányádi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a

Részletesebben

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében A Békés B s Megyei KönyvtK nyvtár és s Humán Szolgáltat ltató Centrum modellkísérleti programja Békéscsaba Előadó: Kovács Ágnes Budapest, 2009. június j 19.

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben