PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/145-37/2013. TÁRGY: KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: PAVLOVICS ATTILA VEZETİ-FİTANÁCSOS ELİADÓ: DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: PÉCSI KÖZMŐVELİDÉSI TANÁCS BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG /2013.(06.19.) TERMÉSZETI ÉS EMBERI ERİFORRÁS FEJL. BIZOTTSÁG /2013.( ) AZ ELİTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELİ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL

2 Tisztelt Közgyőlés! A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 76. (1) bekezdésében írtak szerint: A települési önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása. A települési önkormányzat a Törvény 77. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a Törvény és a helyi lehetıségek, sajátosságok alapján, rendeletben határozza meg, hogy kötelezı feladatai közül mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése február 7-ei ülésén fogadta el az önkormányzat közmővelıdési feladatairól szóló 2/2002.(02.15.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 7. (2) bekezdése értelmében az önkormányzati fenntartású intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében, az önkormányzat közmővelıdési megállapodáson alapuló szerzıdéses kapcsolatot létesíthet. A közmővelıdési megállapodás megkötéséhez a közgyőlés jóváhagyása szükséges. A közmővelıdési megállapodás célja az önkormányzati intézmények által valamilyen okból optimálisan el nem látható kötelezı közmővelıdési feladatok garantált és szakszerő megvalósítása jogi személy vagy magánszemély közremőködésével. A közmővelıdési megállapodás a kölcsönös elınyök, az arányos teherviselés alapján, a lakosság, az önkormányzat, és a Feladatellátó érdekeit és feltételeit egyaránt tartalmazza. A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Kulturális Közhasznú Egyesület, valamint Hirdi Faluház Nonprofit Kft. közmővelıdési megállapodás megkötése érdekében fordult Pécs város vezetıihez. I. A Fekete Gyémánt Fúvószenekar 1913-ban alakult hangszeren játszani tudó és szeretı pécsi szénbányászok és családtagjaik aktív részvételével. Az idén 100 éves együttes a mai napig sikeres és eredményes, rendszeresen fellép az ország határain belül és kívül. A fúvószenekar kezdetben a Pécs környéki szénbányászok kulturális igényeit elégítette ki, késıbb megtartva ezt a feladatát a bányavállalat kötelékébe került, mint a Mecseki Szénbányák Központi Fúvószenekara. Az együttes számos hazai és külföldi verseny és fesztivál résztvevıje volt, ahonnan a legkülönbözıbb díjakkal és elismerésekkel tértek haza, az 1980-as évek elején elnyerték az akkori legmagasabbnak számító Koncert-fúvószenekar címet. A zenekar 2006 óta minden évben megrendezi Pécsett a Fúvószenekari Találkozót, melynek évrıl évre külföldi és magyar fúvószenekarok és mazsorett csoportok a meghívott vendégei. A Találkozó résztvevıi még - hagyomány szerint - a fesztiválhoz csatlakozó Pécs környéki települések meghívott közremőködıi (Pereked - Bogád - Romonya). Az augusztusi rendezvény látványos eseménye a pécsi nyár programjainak, 2010-ben pedig része volt a Pécs 2010 EKF rendezvénysorozatnak. TERJEDELEM: 5. OLDAL

3 2 A zenekar 100 éves jubileumi évében több programot kívánnak megvalósítani: koncerteket, térzenéket és egy ünnepi díszhangversenyt, 100 év, 100 mő, 100 koncert mottóval. Reményeik szerint a rendezvények mővészeti tevékenységükkel kiszolgálják a településrész, Pécs város, és tágabb környezete kulturális igényeit, valamint ápolják az elıdök által hátrahagyott bányász kulturális örökséget Magyarországon és külföldön egyaránt. Az idén 100 éves Fekete Gyémánt Fúvószenekar mőködését, életének szervezését végzi a Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Kulturális Közhasznú Egyesület. Az Egyesület közhasznú céljai: Az Egyesület alapvetı célja, hogy segítse a FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKAR (a továbbiakban: Fúvószenekar) mőködését. Szervezi és hirdeti a Fúvószenekar programjait, részt vállal a Fúvószenekar mind szélesebb körben - külföldön is - történı megismertetésében, népszerősítésében, közremőködik a koncertek hang- és képfelvételeinek kiadatásában. Kapcsolatot tart a Baranya megyei Közgyőlés testvérmegyéivel. Célja, hogy a zeneirodalom alkotásaiból minél többet tegyen ismertté és népszerővé, illetve intézményes kereteket teremtsen a tehetséggondozáshoz. Mivel a Fúvószenekar gyökerei a bányász múltra tekintenek vissza, célja, hogy az ezzel kapcsolatos tradicionális kötelezettségeknek eleget tegyen. Célja, hogy részt vállaljon a Fúvószenekar gyakorlási lehetıségeinek megteremtésében, az utánpótlás nevelésében, oktatásában - anyagi támogatással és szereplési lehetıség biztosításával. Célja, hogy kapcsolatot tartson a hasonló egyesületekkel, a Fúvószenekarhoz hasonló zenekarokkal, részt vesz a bányász ünnepek megtartásában, a bányász hagyományok ápolásában. A térség nemzetiségeinek sokszínőségét kihasználva részt vállal a nemzetiségi hagyományok megırzésében és továbbadásában. Az Egyesület a célok megvalósulása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a) Kulturális tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26. c) 4.) b) Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. tv. 26. c) 5.) c) Kulturális örökség megóvása (1997. évi CLVI. tv. 26. c) 6.) Fentiek alapján kérelmezik, hogy az Egyesület tevékenységét a továbbiakban közmővelıdési megállapodás keretében végezhesse.

4 3 II. A hirdi lakosok több évtizedes álma valósulna meg, ha sikerülne egy rendezvényekre alkalmas, civil szervezeteknek otthont adó közösségi ház létrehozása. A lakók szinte valamennyi lakossági fórumon, rendezvények alkalmával évek óta folyamatosan kérik egy ilyen közösségi ház kialakítását. Ezt a jogosan felmerülı, több évtizedes igényt mindeddig nem tudta kielégíteni a város. Petrovics Gábor, az RFC Promotion Kft. (7693 Pécs-Hird, Szövıgyár u. 20.) tulajdonosa illetve ügyvezetıje, a k i Hirden lakik és elkötelezettséget érez az iránt, hogy a lakosság ez irányú igényét teljesítse felajánlotta, hogy a cége által megvásárolt Kenderfonó és Szövıipari Vállalat megszőnt gyárépülete Délnyugati sarkában elhelyezkedı kétszintes épületet szeretné hasznosítani közösségi célra. Az épület földszintjén egy kb fı befogadására alkalmas terem van, melyhez kiszolgáló helyiségek is tartoznak. A terem alkalmas lenne közösségi rendezvények, ünnepségek, bálok, lakodalmak stb. tartására. A felsı szinten egy közlekedı folyosóról kisebb helyiségek nyílnak. Ezek a helyiségek megfelelnek civil szervezetek befogadására, kisebb rendezvények szervezésére, vagy akár szociális ellátás és/vagy önkormányzati szolgáltatások a területen történı megjelenésére. Az épület felújításra szorul. Az utcafrontról külön bejárattal rendelkezik, önálló főtési rendszerrel ellátható. Állítása szerint jelentıs lakossági összefogásra számíthat, a felújítási munkálatokat szerinte anyagköltségen el lehetne végezni. Petrovics úr elmondása szerint a teljes épületet térítésmentesen a közösségek számára átadná. A településrészi önkormányzat vezetıje támogatja a tulajdonos elképzeléseit, szeretné, ha az önkormányzat és a nonprofit gazdasági társaság között egy mindenki számára elınyös közmővelıdési megállapodás születhetne. A közmővelıdési feladatellátás biztosítása érdekében javaslom, hogy az önkormányzat az alábbi szervezetekkel, kössön közmővelıdési megállapodást: 1. Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Kulturális Közhasznú Egyesület 2. Hirdi Faluház Nonprofit Kft, A Törvény 79. (2) bekezdés határozza meg a közmővelıdési megállapodás minimális tartalmi követelményét, melynek alapján a megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendı közmővelıdési szolgáltatást és annak díját, a közmővelıdési tevékenységben érintettek körét, az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehetı szolgáltatásokat, a közmővelıdési szolgáltatás igénybevételi lehetıségeinek minimális idıtartamát és rendszerességét, a közösségi színtér, illetıleg közmővelıdési intézmény közmővelıdési célú minimális nyitvatartását, a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, a közmővelıdési feladat megvalósításában közremőködıktıl megkívánt szakképzettséget. A közmővelıdési megállapodások tervezete az elıterjesztés 1.sz és 2.sz. mellékletét képezi.

5 4 A Kulturális Bizottság i, a Természeti és Emberi Erıforrás Bizottság i ülésén tárgyalja az elıterjesztést. A Bizottságok döntésérıl szóban tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyőlést. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést és a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. Pécs, június 3. Dr. Hoppál Péter Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

16-2/2012. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság. 2012. évi ÜZLETI TERV

16-2/2012. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság. 2012. évi ÜZLETI TERV 16-2/2012. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2012. évi ÜZLETI TERV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Társaság bemutatása, jogállása... 2 1./ Helyzetelemzés... 3

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3326/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Mővelıdés Háza

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kötött közművelődési

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı Ikt. szám: 4749/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Az elıterjesztést készítették:

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a

2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE A határozati javaslatokat törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ 2005. szeptember 8-i ülésére szóló beszámolóhoz Az írásban kiküldött

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben