JELENTÉS augusztus 211.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 1994. augusztus 211."

Átírás

1 JELENTÉS a szénbányászati szerkezetátalakítási program keretében megvalósult bányabezárásokra fordított költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről augusztus 211.

2 A vizsgálatot vezette: Krucsai Balázs osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezte: Istvánffy Lóránt Kaisainé D. Éva Kiss Istvánné Szőts Tibor számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos okl. bányamérnök külső szakértő

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS l II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 3 III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 7 l. A bezárásra ítélt bányák kiválasztásának műszaki-gazdasági megalapozottsága 7 2. A bányabezárások műszaki munkái elvégzésének szabályszerűsége és eredményessége A létszámleépítés okozta szociális problémák megoldására tett humánpolitikai intézkedések törvényessége és eredményessége A bányavállalatok felszámolás alatt keletkező veszteségeinek finanszírozása A bányavállalatok vagyoni viszonyainak alakulása a felszámolási folyamat alatt A Szénbányászati Szerkezetátalakitási Központ tevékenységének értékelése 22

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-33-41/ Témaszám: 199 J E L E N T É S a szénbányászati szerkezetátalakítási program keretében megvalósult bányabezárásokra fordított költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S A magyar szénbányászat műszaki-gazdasági kondíciói a 80-as évek közepétől erőteljesen romlottak, az évtized végére az ágazatban csődhelyzet alakult ki. Az 1989 évet a bányavállalatok 3,1 milliárd forint összegű veszteséggel zárták, a zömében korábbi beruházásokból eredő adósságállományuk meghaladta a 35 milliárd forintot. A vállalati vagyon könyvszerinti értéke ezzel szemben összesen 46 Md Ft volt. A Kormány augusztusában döntött (3329/1990. sz. határozatával) a szénbányászat szerkezet- és szervezet átalakítási programjáról (1. sz. melléklet). Az energiapolitikai koncepcióba illeszkedő program szerint a bányavállalatokat fel kell számolni, meg kell teremteni a gazdaságosan működő szénbányászat közgazdasági és egyéb feltételeit, a gazdaságtalan bányákat pedig be kell zárni. A bányabezárások (beleértve a bányakárt és a tájrehabilitációt) és a felszámolási eljárás költségeinek vállalati

5 - 2 - vagyonból nem fedezhető részét az állami költségvetés finanszírozza. A szerkezetátalakitás központi irányítására, a bányavállalatok felszámolásának végrehajtására a Kormány létrehozta a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot. (SZÉSZEK) A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a bezárásra kijelölt bányák kiválasztása a kormányprogram követelményeivel és célkitűzéseivel összhangban történt e; a bányák bezárására fordított költségvetési pénzeszközök felhasználása mennyiben volt megalapozott, szabályos és eredményes. A vizsgálat az években végrehajtott bányabezárásokkal és bezárásra ítélt bányák átmeneti működési veszteségeinek finanszírozásával kapcsolatos, kereken 7 Md Ft összegű költségvetési kiadásokra terjedt ki. A vizsgálat módszere a SZÉSZEK bányavállalatonként részletezett felszámolási dokumentációinak előre meghatározott szempontok szerinti feldolgozása volt. Az erre épülő vizsgálati megállapitások megalapozottságát három kiválasztott bányavállalat (Mátraaljai, Mecseki és Veszprémi) dokumentumainak tételes helyszíni vizsgálatával kontroláltuk. A bányabezárásokkal összefüggő műszaki feladatok indokoltságának, elvégzése szabályszerűségének és eredményességének megítélésében külső bányamérnök szakértő volt segítségünkre. Megállapításait szakértői jelentésben foglalta össze. A vizsgálat előkészítése, illetve a vizsgálandó terület kiválasztása érdekében IV. negyedik negyedévében a szerkezetátalakitási program végrehajtásának helyzetéről előtanulmányt készítettünk. Ebben jeleztük, hogy a szénbányászat szerkezetátalakítása - bár több mint egy éves késéssel és az eredetitől eltérő koncepcióval -a végső megvalósulás szakaszába lépett. A

6 - 3 - korábban működő 8 szénbányavállalat mindegyike felszámolás útján megszűnik, a hosszabb távon is életképes bányák (43-ból 14) pedig nem önálló vállalatként működnek tovább, hanem a széntermelésüket felhasználó villamoserőművekkel integrálódnak. Mindezek következtében a hazai széntermelés az!990 évi 17,6 millió tonnáról 1993-ban 14 millió tonnára csökken, létszáma pedig 50 ezer főről ezer főre mérséklődik. Az előtanulmányban összegzett tapasztalatokat az Országgyűlés és a Kormány tagjainak szűkebb köréhez eljuttattuk. II. Összefoglaló megállapítások, következtetések és javaslatok A szénbányászat!991. évtől induló szerkezet- és szervezetátalakítási programja 1994-re a befejezés szakaszához érkezett. A kezdeti - a gazdaság-fejlődési tendenciák eltérő megítéléséből és a törvényszerűen jelentkező érdekellentétekből származó - bizonytalanságok után a reálisan megvalósítható, a problémák hosszabb távú megoldására is alkalmas koncepció év végére kiérlelődött (2. sz. melléklet). Ezt követően a végrehajtás felgyorsul t. A Kormány és a Bányászati Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) között létrejött megállapodások alapján, a SZÉSZEK, illetve bánya-erőmű integrációért felelős minisztériumi biztos előkészítésével megszülettek a még működő bányák további sorsára, a szükséges létszámleépítés humánus végrehajtására és a szerkezetátalakítás költségeinek finanszírozására vonatkozó kormányzati döntések. A döntéseket minden esetben az érintett irányító, gazdálkodó érdekképviseleti szervek széleskörű egyeztetése előzte meg. és

7 - 4 - A program keretében bezárásra kijelölt bányák kiválasztása a jóváhagyott elvekkel és célkitűzésekkel összhangban, műszaki-gazdasági szempontból megalapozottan történt. A bezárásra ítélt bányák egy részének átmeneti továbbműködtetésében elsősorban a valós erőművi szénigények és a foglalkoztatáspolitikai érdekek között létrejött kompromisszumok fejeződnek ki. A szerkezetátalakítás és a bányabezárások ráfordításainak nagyobb részét finanszírozó költségvetési céltámogatás összegét évenként az Országgyűlés hagyta jóvá. Ezek jellemzően alacsonyabbak voltak a tervezett ütemű megvalósítás szükségleteinél. A ténylegesen megvalósított bányabezárási munkák zöme olyan bányáknál történt, amelyeknél a bányászati tevékenységet már jóval a kormányprogram elfogadása előtt megszüntették. A már felhagyott és a program keretében bezárásra kijelölt bányáknál többnyire csak a tervezési munkálatok fejezödtek be és csak néhány, főleg külfejtéses bányát zártak be. Tényleges bezárásuk költségeinek nagyobb része (mintegy 11,7 MdFt) a következő évtizedben jelentkezik majd. A folyamatban lévő bányabezárások műszaki terveinek elkészítése és jóváhagyása, a munkák elvégzése, mennyiségi és minőségi átvétele szakszerüen, a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően történt. A teljesített kifizetések (1,7 Mrd Ft) a teljesítményekkel arányosak, elszámolásuk és dokumentálásuk szabályszerű. A vizsgálat egy esetben, a Mátraaljai Szénbányavállalatnál tárt fel a költségvetési céltámogatási keret terhére indokolatlanul elszámolt kifizetést. Az években elkezdett munkálatok még csak egyes részterületeken (aknabezárások, külszíni bányák tájrendezése, stb) fejezödtek be, a bányabezárások és a teljes tájrehabilitáció az ezredforduló utánig is eltarthatnak.

8 - 5 - A szerkezeti és szervezeti átalakítás legnagyobb változásokat a bányászatban foglalkoztatottak helyzetében okozott. A vizsgált három év alatt több mint 23 ezer fő vált átmenetileg munkanélkülivé, vagy kénytelen volt nyugdíjaztatását kérni. A létszámleépítéssei kapcsolatos intézkedések körültekintő és gondos előkészítése, a törvényes előírásoknak megfelelő végre hajtása eredményeként ezt a bonyolult feladatot nagyobb társa- dalmi feszültségek keletkezése nélkül oldották meg a végrehajtók. Ezekre a célokra összesen 2,7 Mrd Ft-ot fordítottak az állami költségvetésben jóváhagyott keretből. A foglalkoztatáspolitikai érdekeket szemelőtt tartva - a Kormány döntése, alapján, de az Országgyűlés jóváhagyását mellőzve finanszírozták a céltámogatási keret terhére a bezárásra kijelölt, de átmenetileg továbbműködtetett bányák veszteségeit (mintegy 1,5-1,8 Mrd Ft) is. A szociális problémák sikeres megoldása sem adhat mentséget azonban a Kormány határozata alapján végrehajtott, az Országgyűlés jogkörét sértő költségvetési pénzátcsoportosításokra (hűségjutalom fizetése, veszteség finanszírozás a céltámogatási keretből). A baleseti és egészségkárosodási járadékosok jövőbeni járandóságainak finanszírozása a bányavállalatok felszámolása miatt - ha időközben más megoldás nem születik - az államra hárul. Ennek megoldási módszere ma még kialakulatlan. A bányavállalatok vagyoni viszonyainak alakulását jellemző főbb folyamatok arra utalnak, hogy a vállalatok felszámolása során a rendelkezésre álló vagyonból mintegy 23,7 MdFt összegű felhalmozódott adósság és kötelezettség nem egyenlíthető ki. Ennek túlnyomó része az állami költségvetést érinti.

9 - 6 - A bányavállalatok felszámolását és a bányabezárások végrehajtását irányító és szervező SZÉSZEK a kormány célkitűzéseivel és a törvényes előírásokkal összhangban végezte munkáját. Szinvonalas szakmai és sokoldalú szervező tevékenységével nagymértékben hozzájárult a szerkezetátalakítási program eredményes megvalósításához. A vizsgálat megállapításai alapján javasolt intézkedéseket a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ igazgatója időközben végrehajtotta. A Mátraaljai Szénbányavállalat részére jogellenesen folyósított ezer Ft költségvetési támogatást július 13-án visszafizettette, a baleseti és egészségkárosodási járadékok fizetésének rendezését szolgáló szerződés megkötését a biztosító társaságoknál kezdeményezte. További intézkedéseket nem tartunk szükségesnek. Az Állami Számvevőszék javasolja, hogy a Kormány: fordítsan kiemeit figyelmet a baleseti és egészségkárosodási járadékok finanszírozásának és folyósításának hosszútávra szóló intézményes megoldására, -gondoskodjék arról, hogy a jövőben az egyes feladatok finanszírozására vonatkozó döntései a költségvetési törvénnyel összhangban legyenek és ne eredményezzenek országgyűlési hatáskör elvonást.

10 - 7 - III. Részletes megállapítások 1./ A bezárásra ítélt bányák kiválasztásának müszaki-gazdasági megalapozottsága 1.1. A kormányprogram évi végrehajtása során az 1990-ben meglévő 43 bánya közül a kitermelés gazdaságtalansága miatt 24 bánya bezárásról döntöttek. Emellett 5 bányában a szénkészletek kimerülése miatt kellett beszüntetni a termelést (3. sz. melléklet). A bezárásra kerülő bányák kiválasztása a kormányprogram elveivel és célkitűzéseivel összhangban, a geológiai, termelés-gazdaságossági és foglalkoztatási viszonyok sokoldalú mérlegelése alapján történt. A legnagyobb bizonytalanságat ebben a mérlegelésben a világpiaci energiaárak és a hazai energiaigény hosszabb távú prognosztizálása okozta. A központilag, többnyire kormányzati szinten hozott döntésekben elsősorban az erőművi szénigények és a foglalkoztatáspolitikai érdekek között létrejött kompromisszumok fejeződnek ki, a költségvetési pénzeszközök kimélésének követelménye főleg a megvalósítás ütemezését befolyásolta. A bányabezárások költségeinek finanszírozására jóváhagyott költségvetési előirányzatok jellemzőerr alacsonyabbak voltak a tervezett ütemű végrehajtás szükségleteinél. A pénzhiány a bányászati tevékenység tényleges megszüntetését és a bezárások műszaki munkáinak kivitelezését lassította.

11 A SZÉSZEK 1991 I. negyedévének végéig, a bányavállalatok vezetőnek bevonásával, felmérte, hogy mely bányák müködtethetők tovább önfinanszirozó módon (nyereségesen) és melyeket kell gazdaságtalanság vagy egyéb okok miatt bezárni. A vizsgálat az 1991-re feltételezett 18 M tonna erőművi és lakossági szénigény fokozatos, ezredfordulóig történő csökkenéséből (mintegy M tonnára) és a világpiaci árhoz igazodó szénárból kiindulva minősítette a bányák tevékenyfeltételek ségét. Arra a következtetésre jutott, hogy ilyen között, a felhalmozott adósságuktól megszabadított bányavállalatok többsége önfinanszirozóvá válik és a bányászati dolgozók létszámát (a természetes fogyáson felűl) évente csak minimális mértékben kell csökkenteni. A felmérés eredményeit és a szervezeti változásokra vonatkozó javaslatokat az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium az érdekeltekkel véleményeztette, majd megtárgyalta és tudomásul vette. A javaslatról 1991 középre kiderült, hogy a világpiaci olajár csökkenése, a nemzetgazdaság villamosáram szükségleteinek és ezzel összefüggésben az erőművi szénigények erőteljes mérséklődése és a lakossági célokra importált szén árának jelentős csökkenése, stb miatt nem reális A megváltozott közgazdasági és egyéb körülményeket figyelembe véve a SZÉSZEK 1991 végére a szénbányászat szerkezetátalakitására három új alternatívát dolgozott ki. Ezek a piaci igényektől és feltételektől független, természetes visszafejlődésre (l), a lecsökkent erőművi szénigényekkel összhangban lévő radikális leépítésre (2), illetve az előbbi két változat kombinációjára (3) vonatkozó elgondolásokat

12 - 9 - tartalmaztak. Az alternatívák konkrét termelési-, létszámés költségadatait csak évekre munkálták ki, a következő évekre pedig a fejlődési tendenciákat jelölték meg. A további tárgyalások és a későbbi kormánydöntések alapját képező 3. alternatíva 1992-ben 3-5 bánya bezárásával, 2-4 ezer fős létszámleépítéssei és mintegy 2-2,6 milliárd forint bányabezárási és humánpolitikai költséggel számolt. Hosszabb távú prognózisuk szerint az ezredfordulón az évi 43 bányából már csak 8-9 bánya fog működni. A termelés és a Iétszám leépítés konkrét ütemezését pedig a mindenkori erőművi igények és foglalkoztatáspolitikai szempontok határozzák majd meg. A javaslat koncepciójában is eltért a Kormány korábbi, augusztusi határozatában foglaltaktól. Önfinanszírozó bányavállalatok szervezése helyett a bányák és a szénbázisra épülő erőművek integrációját javasolta. A javaslatot a Magyar Villamos Művek Rt-vel (MVM) közösen kimunkált szakmai érvanyag és részletes számítások támasztották alá. Kormányhatározatok Borsod és Mecsek esetében külön elemző anyagok készítését írták elő ( Mecseknél külföldi szakértők igénybevételével). A német és angol szakértő cégek (13-13 millió forint díjazásért) 1992 februárjára elkészült elemzéseiben ugyanarra a következtetésre jutottak, mint korábban a SZÉSZEK, hogy egy külfejtéses és egy mélyművelésű bánya kivételével a többit be kell zárni. Az emlitett szakmai előkészítő anyagokra támaszkodva szü Ietett a Kormány 3530/1992. sz. határozata az első 3 erőmű-bánya integrációról (Mátraalja, Bakony, Pécs), melyet 1993-ban a borsodi és az északdunántúli integrációról hozott döntés követett.

13 A szerkezetátalakításra. bányabezárásokra vonatkozó döntéseket széleskörű egyeztetés, véleményeztetés előzte meg. A döntéselőkészítő anyagokat a szaktárcákon túlmenően megtárgyalta és véleményezte az Ipari Középszintű Érdekegyeztető Tanács, amelyben a Kormány, a munkáltatók, munkavállalók és az önkormányzatok képviselői vettek részt. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek. A véglegesített anyagok az észrevételek többségét figyelembe vették. A döntésekben fontos szerepe volt a Kormány és a Bányászati Dolgozók Szakszervezete között létrejött megállapodásoknak, melyek többnyire a foglalkoztatás-politikai szempontokat helyezték előtérbe. A Mecseki integrációban pl. a Vasas bánya helyett - bár az gazdasági szempontból kedvezőbb volta Komlói bányaüzem integrációha való bevitelét határozták el, mivel ez mintegy 1000-rel több személy foglalkoztatását teszi lehetövé. A borsodi bányák veszteséges üzemei, 4-5 ezer embernek biztosítottak munkát 1993-ig több mint 2 MdFt költségvetési támogatás árán. Az Edelényi Bánya évi 300 MFt támogatás mellett!995-ig tovább működik. A megállapodások következménye, hogy a MVM az általa tervezett erőművi szénmennyiségen felüli kontingens átvételére kényszerült. A számítási anyagok szerint Borsodban pl.!995-ig évi 6-7 PJ többletet kell évente átvennie. Az érdekegyeztető program keretében meghatározták az erőművi integráció előkészítésének egyeztetési mechanizmusát. Ezzel összhangban októberében az integráció előkészítésének és végrehajtásának irányítására miniszteri bíztost neveztek ki. Az érdemi döntések előkészítését a miniszteri biztos által létrehozott bizottságok végezték. Ebben a SZÉSZEK már csak közreműködött, feladatai a felszámolások végrehajtására, a bányabezárások finanszírozására és ellenőrzésére koncentrálódtak.

14 - ll A szerkezetátalakításról hozott 3329/1990. sz. kormányhatározat szerint a bányabezárásokhoz kapcsolódóan a költségvetést és államadósságot terhelő tételek éves összegéről az ipari és kereskedelmi miniszternek kellett előterjesztést készítenie a Kormány számára, az éves költségvetés jóváhagyását megelőzően. A minisztérium részére az éves pénzügyi igényt a SZÉSZEK állította össze. Az 1991-es évre ilyen terv még nem készült. A PM erre az évre 2,1 milliárd forintot irányzott elö, amit az Országgyülés jóvá hagyott. A SZÉSZEK az időközben elvégzett felmérések alapján és a várható igényeknek megfelelőerr a céltámogatási keretet a bányavállalatok között felosztotta. Az 1992-es évre a SZÉSZEK az elözö év júniusában 4 milliárd forintos igényt terjesztett az IKM elé. A minisztérium a javaslatot továbbította a PM-nek, az a tárcán belül nem került érdemi megvitatásra. A PM javaslatára az Országgyűlés 2,2 milliárd forintot hagyott jóvá bányabezárások költségeinek finanszírozására. A pontosabb tervezést hátráltatta, hogy a Kormány a BDSZ-szel 1992 januárjában állapodott meg az évi erömüvi szénátvételi kontingensben, a szén árában és a bányászokat érintő bérfejlesztésben. Ezek a tényezök a bányák gazdátkadását nagyban befolyásol ták. Az évi költségvetési támogatásigényt az 1992 októberi kormányhatározathoz készített elöterjesztésbe építették be, annak feltételezésével, hogy BDSZ követelésre az előző évihez hasonlóan meghatározzák majd a szénbányászat gazdasági feltételeit. Az ágazat további eladósodásának megállítása érdekében 7,2 milliárd forintot igényeltek,

15 beleértve a bányabezárásokhoz szükséges támogatást is. A költségvetésben 2,8 milliárd forintot hagytak jóvá. Emellett a Kormány a 3530/1992. sz. határozatában a Tb-től és az APEH-től moratóriumot kért a keletkező tartozások megfizetésére. 2.1 A bányabezárások műszaki munkái elvégzésének szabályszerűsége és eredményessége A szerkezetátalakítási program keretében bezárásra kijelölt 24 bánya közül!994. június végéig 14 hányánál szűntették meg a bányászati tevékenységet. A bányák tényleges bezárásának műszaki munkáit azonban ezek zöménél még nem kezdték meg, mindössze a műszaki-tervezési munkák fejezödtek be. A ténylegesen elvégzett műszaki munkák nagyobb részt olyan bányáknál történtek, amelyeknél a bányászati tevékenységgel még a kormányprogram jóváhagyása elött (esetenként az as években) felhagytak, de bezárásukról nem gondoskodtak. Az években ilyen célra felhasznált költségvetési pénzeszközök (1,7 MdFt) 75 %-a tehát a korábbi évek mulasztásait vagy a pénzhiány miatt kényszerűen áthúzódó kötelezettségeit finanszírozta (4. sz. melléklet). Ennek kapcsán utalni kell arra, hogy sem a régi, sem az bányatörvény nem ír elő időbeni korlátot a bányabezárás, illetve a tájrendezés munkálatainak befejezésére. Az e téren tapasztalt késlekedésekben-a szakmai okok ez is közrejátszott. mellett új A számítások szerint a kormányprogram keretében bezárásra ítélt, de átmenetileg tovább működö, valamint a vizsgált idöszakban termelését megszüntetö bányák bezárására és humánpolitikai kötelezettségeinek teljesítésére- az MVM által átváltalat 7,5 Md Ft-os kötelezettségen kivül - a következő évtizedben mintegy 11,7

16 MdFt-otkell fordítani. Ebből a bányavagyon hasznosítása révén mintegy 4-5 MdFt-ra finanszírozható. Az állami költségvetést így jó esetben a maradék 6-7 MdFt terheli. A bányabezárásokkal kapcsolatos műszaki és jóváhagyása, a munkák elvégzése, folyamatos tervek elkészítése ellenőrzése, mennytsegt és minőségi átvétele a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően történt. A munkák ellenértéke a teljesítményekkel ar.ányos, elszámolása és kifizetése szabályos, megfelelően dokumentált. A Mátraaljai Szénbányavállalat részére ban tájrendezésre kifizetett összesen ezer forint költségvetési támogatás azonban ellentétes a 3329/1990. sz. Kormányhatározat 3. d. pontjának, valamint a felszámolásról szóló évi li. tvr. 3. paragrafusának rendelkezéseivel. (A tájrendezés vállalati kötelezettség, költségeire csak saját forrás hiányában (veszteség) igényelhető költségvetési támogatás. A bányavállalat viszont ezekben az években is nyereségesen müködött.) 2.2. A rekultívációs és tájrendezési terveket általában a szakmában járatos tervező és fejlesztő szervezetek (intézet, kft, stb) készítették. A Mátraaljai és a Veszprémi Szénbányáknál a Bányászati Fejlesztési intézet, a Mecsekinél MECSEKISZÉNTERV dolgozta ki a tervet. Központi pedig a A vizsgált tervek összhangban vannak a bányászatról szóló évi III. törvény és végrehajtási rendelete, valamint az Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat vonatkozó előírásaival. Az elvégzendő feladatokat kellő gondossággal és szakszerűen határozták meg. Költségbecsléseik általában mértéktartóak, esetenként azonban az indokoltnál költségesebb megoldásokat is tartalmaznak.

17 A Mátraaljai Szénbányák FA-nál a THOREZ bányaüzem Nyugati véggödör reku l tí vác i ós tervében foglalt költségbecslésnek csak mintegy 2/3-a volt megalapozottan elfogadható. A műszaki terveket az illetékes hatóságok (környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi stb.) és az érdekelt egyéb szervezetek hozzájárulása, illetve véleményének figyelembevétele alapján a törvényes előírásoknak megfelelően a területileg illetékes bányaműszaki felügyelőség hagyta jóvá Az 5-10 MFt-ot elérő tájrendezési és rekultívációs munkák elvégzésére a vállalatok (felszámoló biztosok) kezdődően!992-től pályázatot (többnyire zárt pályázatot) írtak ki. A pályázatok kiírása és elbírálása a törvényes előírásoknak megfelelő volt. A vállalkozási szerződéseket az előírt formai és tartalmi követelmények betartásával kötötték meg. A bányavállalatok saját rezsiben végzett munkáit a túlzottan magas rezsikulcsokkal történő elszámolások miatt a SZÉSZEK ismételt ellenőrzésnek vetette alá és a számlázásokat korrigálták. A tervezői munkáknál a versenytárgyalást csak 1993-tól kezdték alkalmazni. Ezért több esetben is megsértették a versenytárgyalás kiírási kötelezettségről szóló 36/1988./VIll. 16/PM rendelet elöírásait. Az ellenőrzés által szúrópróbaszerűen kiválasztott és minden tevékenység fajtára jellemző projekteknél a munkák kivitelezését a szerződésekben vállaltak szerint, szakszerűen

18 végezték. A teljesítés mennyiségét és minőségét a vállalatok müszaki ellenőrei ellenőrizték, az átadás-átvételt jegyzőkönyvben rögzitették. Az ellenértékek számlázása és kiegyenlítése e jegyzőkönyvek alapján történt. A pénzügyi-számviteli bizonylatolási rendet betartották. A kifizetések müszaki megalapozottságát és pénzügyi szabályosságát a SZÉSZEK is ellenőrizte és igazolta. A tételes.ellenőrzés eredményeként az években a Nógrádi, a Mecseki és a Borsodi Szénbányavállalatoknál összesen 225 MFt értékű indokolatlanul leszámiázott igényt utasított vissza. A jóváhagyott költségvetési keretet terhelő kifizetések pénzügyi fedezetét a SZÉSZEK a bányavállalatok egyedi igény1ései alapján bocsátotta rendelkezésükre. Ezek nyilvántartása projektenként elkülönített, pontosan nyomon követhető és ellenőrizhető Az években elkezdett bányabezárási munkák- a feladatok szűkös pénzügyi keretekkel összefüggő rangsorolása miatt is - még csak egyes részterületeken fejezödtek be. A múltbeli bányászkodás által okozott károkat mindent megelőzően rendezték. Erre a célra114mft-ot fordítottak, melynek zömét Mecsek és Oroszlány térségében fizették ki. Mecsek térségében a talajsüllyedés okozta károk miatt mintegy 130 családi ház helyreállításához nyújtottak kártérítést. A bányaműszaki munkák közül első helyen sorolták a mélyművelésü bányák függőleges szállító és légaknáinak tömedélelését és ezzel összefüggésben a különböző berendezések kiszerelését. A vizsgált időszakban akna végleges bezárása történt meg. Elvégezték a felhagyott külfejtéses bányák bezárását (Nógrádban 6 db-ot), s hozzákezdtek a bányákhoz tartozó, de kommunális célokat is szolgáló elektromos és vízhálózatok szükségessé váló átépítéséhez.

19 Tájrendezésre kereken 500 MFt-ot fordítottak. A rehabilitáció elsősorban a külszíni bányáknál valósult meg, a mélyművelésű bányáknál ez jóval alacsonyabb fokú. Ez utóbbiaknál az aknákorr kivüli bányatelep bontása, egyes épületek esetleges hasznosítása és a táj rendezése lényegesen bonyolultabb és költségesebb feladat, megoldása az ezredfordulóig is eltarthat. Ma még mindössze egy-két helyen (Ajka és Várpalota térségében) jutottak el addig, hogy a rekultívált területeket visszaadják a korábbi tulajdonosoknak, zömében az önkormányzatoknak. 3./ A Iétszámleépítés okozta szociális problémák megoldására tett humánpolitikai intézkedések törvényessége és eredményessége A szénbányászat szerkezeti és szervezeti átalakítása a legradikálisabb változást a foglalkoztatottak létszámában és helyzetében okozott. A szerkezeti és szervezeti átalakítás miatt a bányavállalatoknál ban összesen fő munkaviszonya szünt meg. Ezek több mint fele a kialakult bánya-erőművi integráciákban és a bányavállalatok felszámolása során létrejött új szervezetekben, (gazdasági társaságok, Bányavagyon Hasznosító Rt.- k, stb) elhelyezkedni nem tudott, átmenetileg munkanélkülivé vált, vagy jórészt kényszerűnyugdíjazásátkérte (5. sz. melléklet). Ez a nagyarányú létszámleépülés azonban nem a vizsgált bányabezárásokkal függ össze, hanem a széntermelés általános mérséklésének és gazdaságossága javítását célzó intézkedéseknek a következménye. A legnagyobb arányú létszámcsökkenés a borsodi, a mecseki és a veszprémi térségben következett be.

20 A bányászatban foglalkoztatottak széles körében keletkező szociális problémák megoldásával járó pénzügyi terhek túlnyomó részét - vállalati források hiányában - az állami költségvetés vállalta magára. Ezekre a célokra ( felmondási időre járó átlagkereset, végkielégítés, kényszerű nyugdíjazás, stb) az években összesen 3,4 milliárd Pt-ot fizettek ki,.s ebből az állami költségvetés 2, 7 milliárd Ft-ot finanszírozott. A humánpolitikai kiadások jelentősebb tételei a következők voltak: - felmondási időre járó átlagkeresetben részesült - végkielégítésben részesült - korengedményes nyugdíjazásban részesült - baleseti egészségkárosodási járulékban részesült fő fő fő 9.717fő 393 MFt 489 MFt 228 MFt 599 MFt A nyugdíjazási lehetőségeket bővítette az!992. évtől bevezetett" bányásznyugdíj", amelyet életkortól függetlenül igénybe vehettek mindazok, akiknek a földalatt teljesített műszakszáma elérte az műszakot (Mecsekben a et) és 25 év bányában eltöltött munkaviszonnyal rendelkeznek. A vizsgált időszakban több mint fő élt ezzel a lehetőséggel A bányászokat érintő intézkedések előkészítését, megismertetését és végrehajtását mind a Kormány, mind a szerkezetátalakítást vezénylő szervek nagy gondossággal és körültekintéssel végezték. Arra törekedtek, hogy a létszámmozgások során a szerzett jogok lehetőleg ne sérüljenek és a bányászok egzisztenciális helyzetében tömeges és feloldhatatlan feszültségek ne keletkezzenek.

21 Az előkészítés eredményességére utal többek között az is, hogy a felszámolás alatt álló bányavállalatoknál a munkaviszony megszüntetések kereken 71 %-a közös megegyezéssel vagy munkavállalói felmondással történt. Az intézkedések előkészítése, megismertetése és az érdekek egyeztetése ágazati, regionális és helyi szinten történt az érintettek bevonásával. A bányákban két alkalommal munkásgyűlésen, az üzemi lapokban és az üzemekben kifüggesztett tájékoztatákban pedig rendszeresen informálták a bányászokat a soron következő intézkedésekről és a dolgozak választási lehetőségeiről. A különböző történt. E kiadások finanszírozását a SZÉSZEK nem egyedi céltámogatások formájában, hanem együtt) a vállalatok által (a veszteség összeállított jogcímen járó juttatások megállapítása és kifizetése - a tételesen vizsgált vállalati körben - a törvényes előírásoknak megfelelően, az érintettek szociális körülményeinek mérlegelésével, a szakszervezetek aktív közreműködésével finanszírozásával havi tervek alapján végezte. A ténylegesen felmerült humánpolitikai célú kifizetésekről likviditási havonta utólag számoltak el a vállalatok. Az utólagos elszámolás kialakított rendszere jogszabályba nem ütközik és jól funkcionál. A 3343/1991. számú kormányhatározat alapján a bányabezárásokra jóváhagyott költségvetési keret terhére 967 MFt összegű hűségjutalmat fizettek ki úgy, hogy az átcsoportosításhoz nem kérték az Országgyűlés hozzájárulását. Ez ugyan törvénysértő volt, de segítette a kritikus térségekben (Mecsek, Mátraalja, Veszprém) szükséges intézkedések eredményes végrehajtását.

22 Az ismertetett humánpolitikai intézkedések és a bezárásra ítélt bányák egy részének átmeneti tovább működtetése nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az ágazatban végbement jelentős létszámleépítés viszonylag kiegyensúlyozottan, számottevő társadalmi-politikai feszültséget okozó zavarok nélkül valósult meg. A baleseti és egészségkárosodási járadékosok jövőbeni helyzete azonban nem látszik megnyugtatóan rendezettnek. A kötelezettség átvállalása fejében a Bányavagyon Hasznosító Rt-knek juttatott vagyon nem nyújt megfelelő készpénz fedezetet a hosszútávú (10-20 éves) járadék fizetésekre. Az érintett 3-4 ezer fővel szemben az évi IL törvény szerint végül is az állam felelőssége áll fenn, amit célszerű lenne intézményesen rendezni. 4.1 A bányavállalatok felszámolás alatt keletkező veszteségeinek finanszíroz ása A felszámolási eljárásra vonatkozó évi ll számú tvr, és a jelenleg hatályos!991. évi IL tv. lehetövé teszi, hogy a felszámolás kezdete után a vállalat a tevékenységét ésszerű idő alatt fokozatosan szüntesse meg. Az igy keletkezett veszteség elszámolható a felszámolási költségek között. Ezt értelemszerűen alkalmazva a bányabezárásokra az ésszerű batáridőn belül felhagyott termelés veszteségei beletartoznak a bányabezárás költségeibe. A szerkezetátalakításra hozott kormánydöntések néhány esetben - a helyi foglalkoztatási gondok enyhítése céljából - a bányák ésszerű határidőt megbaladó továbbműködéséről batároztak. Így történt a Mecseki Vasasbánya, 3 borsodi bánya és 2 veszprémi bánya esetében. A kormányhatározatok a bányák továbbműködés miatt keletkező veszteségeinek költségvetési megtérítését írták elő.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szociális feladatellátás átszervezése Iktatószám: 9672/2011. Melléklet:

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

(Tervezet) Iktatószám: BM/ /2016. Jóváhagyom: A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA

(Tervezet) Iktatószám: BM/ /2016. Jóváhagyom: A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA Iktatószám: BM/ 16675-1 /2016. Jóváhagyom: ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV (Tervezet) A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA ÁLTAL A 2017. ÉVRE MEGHATÁROZOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 28-án 15.30-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György, Magyar János, Neuwirth László, Pallagi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

A szénbányászati szerkezetátalakítás folyamata között

A szénbányászati szerkezetátalakítás folyamata között A szénbányászati szerkezetátalakítás folyamata 2000-2004 között TÓTH ÁKOS okl. gépészmérnök, okl. mérnök közgazdász, igazgató (SZÉSZEK, Budapest) A cikk utal a szénbányászati szerkezetátalakítást kiváltó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

5.38. számú előterjesztés

5.38. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5.38. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: A Dalkia Energia Zrt.-vel gázmotor üzemeltetésére kötött

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 33-21/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/25/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A kialakult új struktúrában biztos helye van a Mátrai Erõmû Rt. két nagy lignitbányájának: a visontai és a

A kialakult új struktúrában biztos helye van a Mátrai Erõmû Rt. két nagy lignitbányájának: a visontai és a Szénbányászati kötelezettségek teljesítése és idõtávja FEHÉR ERNÕ okl. bányamérnök, a Bányavagyon-hasznosító Kht. szakértõje (Budapest) A szénbányászat szerkezetátalakítása során számos olyan állami feladat

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: TÁMOP pályázat során tett intézményi kötelezettségvállalások

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 : 231-3163 Fax: 231-3152 e-mail: trippon.n@ujpest.hu Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tisztelt

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Alap fejezet száma és megnevezése: 68. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Alap fejezet száma és megnevezése: 68. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: 68. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Pénzügyminiszter Magyar Államkincstár Az elkülönített

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre

Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre vonatkozó jelentés Készítette: Imre János, Kontrolling osztályvezető Vilhelm Gábor, Treasury & IR osztályvezető Tájékoztató anyag a Közgyűlés számára 2012.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben