JELENTÉS augusztus 211.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 1994. augusztus 211."

Átírás

1 JELENTÉS a szénbányászati szerkezetátalakítási program keretében megvalósult bányabezárásokra fordított költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről augusztus 211.

2 A vizsgálatot vezette: Krucsai Balázs osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezte: Istvánffy Lóránt Kaisainé D. Éva Kiss Istvánné Szőts Tibor számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos okl. bányamérnök külső szakértő

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS l II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 3 III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 7 l. A bezárásra ítélt bányák kiválasztásának műszaki-gazdasági megalapozottsága 7 2. A bányabezárások műszaki munkái elvégzésének szabályszerűsége és eredményessége A létszámleépítés okozta szociális problémák megoldására tett humánpolitikai intézkedések törvényessége és eredményessége A bányavállalatok felszámolás alatt keletkező veszteségeinek finanszírozása A bányavállalatok vagyoni viszonyainak alakulása a felszámolási folyamat alatt A Szénbányászati Szerkezetátalakitási Központ tevékenységének értékelése 22

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-33-41/ Témaszám: 199 J E L E N T É S a szénbányászati szerkezetátalakítási program keretében megvalósult bányabezárásokra fordított költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S A magyar szénbányászat műszaki-gazdasági kondíciói a 80-as évek közepétől erőteljesen romlottak, az évtized végére az ágazatban csődhelyzet alakult ki. Az 1989 évet a bányavállalatok 3,1 milliárd forint összegű veszteséggel zárták, a zömében korábbi beruházásokból eredő adósságállományuk meghaladta a 35 milliárd forintot. A vállalati vagyon könyvszerinti értéke ezzel szemben összesen 46 Md Ft volt. A Kormány augusztusában döntött (3329/1990. sz. határozatával) a szénbányászat szerkezet- és szervezet átalakítási programjáról (1. sz. melléklet). Az energiapolitikai koncepcióba illeszkedő program szerint a bányavállalatokat fel kell számolni, meg kell teremteni a gazdaságosan működő szénbányászat közgazdasági és egyéb feltételeit, a gazdaságtalan bányákat pedig be kell zárni. A bányabezárások (beleértve a bányakárt és a tájrehabilitációt) és a felszámolási eljárás költségeinek vállalati

5 - 2 - vagyonból nem fedezhető részét az állami költségvetés finanszírozza. A szerkezetátalakitás központi irányítására, a bányavállalatok felszámolásának végrehajtására a Kormány létrehozta a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot. (SZÉSZEK) A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a bezárásra kijelölt bányák kiválasztása a kormányprogram követelményeivel és célkitűzéseivel összhangban történt e; a bányák bezárására fordított költségvetési pénzeszközök felhasználása mennyiben volt megalapozott, szabályos és eredményes. A vizsgálat az években végrehajtott bányabezárásokkal és bezárásra ítélt bányák átmeneti működési veszteségeinek finanszírozásával kapcsolatos, kereken 7 Md Ft összegű költségvetési kiadásokra terjedt ki. A vizsgálat módszere a SZÉSZEK bányavállalatonként részletezett felszámolási dokumentációinak előre meghatározott szempontok szerinti feldolgozása volt. Az erre épülő vizsgálati megállapitások megalapozottságát három kiválasztott bányavállalat (Mátraaljai, Mecseki és Veszprémi) dokumentumainak tételes helyszíni vizsgálatával kontroláltuk. A bányabezárásokkal összefüggő műszaki feladatok indokoltságának, elvégzése szabályszerűségének és eredményességének megítélésében külső bányamérnök szakértő volt segítségünkre. Megállapításait szakértői jelentésben foglalta össze. A vizsgálat előkészítése, illetve a vizsgálandó terület kiválasztása érdekében IV. negyedik negyedévében a szerkezetátalakitási program végrehajtásának helyzetéről előtanulmányt készítettünk. Ebben jeleztük, hogy a szénbányászat szerkezetátalakítása - bár több mint egy éves késéssel és az eredetitől eltérő koncepcióval -a végső megvalósulás szakaszába lépett. A

6 - 3 - korábban működő 8 szénbányavállalat mindegyike felszámolás útján megszűnik, a hosszabb távon is életképes bányák (43-ból 14) pedig nem önálló vállalatként működnek tovább, hanem a széntermelésüket felhasználó villamoserőművekkel integrálódnak. Mindezek következtében a hazai széntermelés az!990 évi 17,6 millió tonnáról 1993-ban 14 millió tonnára csökken, létszáma pedig 50 ezer főről ezer főre mérséklődik. Az előtanulmányban összegzett tapasztalatokat az Országgyűlés és a Kormány tagjainak szűkebb köréhez eljuttattuk. II. Összefoglaló megállapítások, következtetések és javaslatok A szénbányászat!991. évtől induló szerkezet- és szervezetátalakítási programja 1994-re a befejezés szakaszához érkezett. A kezdeti - a gazdaság-fejlődési tendenciák eltérő megítéléséből és a törvényszerűen jelentkező érdekellentétekből származó - bizonytalanságok után a reálisan megvalósítható, a problémák hosszabb távú megoldására is alkalmas koncepció év végére kiérlelődött (2. sz. melléklet). Ezt követően a végrehajtás felgyorsul t. A Kormány és a Bányászati Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) között létrejött megállapodások alapján, a SZÉSZEK, illetve bánya-erőmű integrációért felelős minisztériumi biztos előkészítésével megszülettek a még működő bányák további sorsára, a szükséges létszámleépítés humánus végrehajtására és a szerkezetátalakítás költségeinek finanszírozására vonatkozó kormányzati döntések. A döntéseket minden esetben az érintett irányító, gazdálkodó érdekképviseleti szervek széleskörű egyeztetése előzte meg. és

7 - 4 - A program keretében bezárásra kijelölt bányák kiválasztása a jóváhagyott elvekkel és célkitűzésekkel összhangban, műszaki-gazdasági szempontból megalapozottan történt. A bezárásra ítélt bányák egy részének átmeneti továbbműködtetésében elsősorban a valós erőművi szénigények és a foglalkoztatáspolitikai érdekek között létrejött kompromisszumok fejeződnek ki. A szerkezetátalakítás és a bányabezárások ráfordításainak nagyobb részét finanszírozó költségvetési céltámogatás összegét évenként az Országgyűlés hagyta jóvá. Ezek jellemzően alacsonyabbak voltak a tervezett ütemű megvalósítás szükségleteinél. A ténylegesen megvalósított bányabezárási munkák zöme olyan bányáknál történt, amelyeknél a bányászati tevékenységet már jóval a kormányprogram elfogadása előtt megszüntették. A már felhagyott és a program keretében bezárásra kijelölt bányáknál többnyire csak a tervezési munkálatok fejezödtek be és csak néhány, főleg külfejtéses bányát zártak be. Tényleges bezárásuk költségeinek nagyobb része (mintegy 11,7 MdFt) a következő évtizedben jelentkezik majd. A folyamatban lévő bányabezárások műszaki terveinek elkészítése és jóváhagyása, a munkák elvégzése, mennyiségi és minőségi átvétele szakszerüen, a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően történt. A teljesített kifizetések (1,7 Mrd Ft) a teljesítményekkel arányosak, elszámolásuk és dokumentálásuk szabályszerű. A vizsgálat egy esetben, a Mátraaljai Szénbányavállalatnál tárt fel a költségvetési céltámogatási keret terhére indokolatlanul elszámolt kifizetést. Az években elkezdett munkálatok még csak egyes részterületeken (aknabezárások, külszíni bányák tájrendezése, stb) fejezödtek be, a bányabezárások és a teljes tájrehabilitáció az ezredforduló utánig is eltarthatnak.

8 - 5 - A szerkezeti és szervezeti átalakítás legnagyobb változásokat a bányászatban foglalkoztatottak helyzetében okozott. A vizsgált három év alatt több mint 23 ezer fő vált átmenetileg munkanélkülivé, vagy kénytelen volt nyugdíjaztatását kérni. A létszámleépítéssei kapcsolatos intézkedések körültekintő és gondos előkészítése, a törvényes előírásoknak megfelelő végre hajtása eredményeként ezt a bonyolult feladatot nagyobb társa- dalmi feszültségek keletkezése nélkül oldották meg a végrehajtók. Ezekre a célokra összesen 2,7 Mrd Ft-ot fordítottak az állami költségvetésben jóváhagyott keretből. A foglalkoztatáspolitikai érdekeket szemelőtt tartva - a Kormány döntése, alapján, de az Országgyűlés jóváhagyását mellőzve finanszírozták a céltámogatási keret terhére a bezárásra kijelölt, de átmenetileg továbbműködtetett bányák veszteségeit (mintegy 1,5-1,8 Mrd Ft) is. A szociális problémák sikeres megoldása sem adhat mentséget azonban a Kormány határozata alapján végrehajtott, az Országgyűlés jogkörét sértő költségvetési pénzátcsoportosításokra (hűségjutalom fizetése, veszteség finanszírozás a céltámogatási keretből). A baleseti és egészségkárosodási járadékosok jövőbeni járandóságainak finanszírozása a bányavállalatok felszámolása miatt - ha időközben más megoldás nem születik - az államra hárul. Ennek megoldási módszere ma még kialakulatlan. A bányavállalatok vagyoni viszonyainak alakulását jellemző főbb folyamatok arra utalnak, hogy a vállalatok felszámolása során a rendelkezésre álló vagyonból mintegy 23,7 MdFt összegű felhalmozódott adósság és kötelezettség nem egyenlíthető ki. Ennek túlnyomó része az állami költségvetést érinti.

9 - 6 - A bányavállalatok felszámolását és a bányabezárások végrehajtását irányító és szervező SZÉSZEK a kormány célkitűzéseivel és a törvényes előírásokkal összhangban végezte munkáját. Szinvonalas szakmai és sokoldalú szervező tevékenységével nagymértékben hozzájárult a szerkezetátalakítási program eredményes megvalósításához. A vizsgálat megállapításai alapján javasolt intézkedéseket a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ igazgatója időközben végrehajtotta. A Mátraaljai Szénbányavállalat részére jogellenesen folyósított ezer Ft költségvetési támogatást július 13-án visszafizettette, a baleseti és egészségkárosodási járadékok fizetésének rendezését szolgáló szerződés megkötését a biztosító társaságoknál kezdeményezte. További intézkedéseket nem tartunk szükségesnek. Az Állami Számvevőszék javasolja, hogy a Kormány: fordítsan kiemeit figyelmet a baleseti és egészségkárosodási járadékok finanszírozásának és folyósításának hosszútávra szóló intézményes megoldására, -gondoskodjék arról, hogy a jövőben az egyes feladatok finanszírozására vonatkozó döntései a költségvetési törvénnyel összhangban legyenek és ne eredményezzenek országgyűlési hatáskör elvonást.

10 - 7 - III. Részletes megállapítások 1./ A bezárásra ítélt bányák kiválasztásának müszaki-gazdasági megalapozottsága 1.1. A kormányprogram évi végrehajtása során az 1990-ben meglévő 43 bánya közül a kitermelés gazdaságtalansága miatt 24 bánya bezárásról döntöttek. Emellett 5 bányában a szénkészletek kimerülése miatt kellett beszüntetni a termelést (3. sz. melléklet). A bezárásra kerülő bányák kiválasztása a kormányprogram elveivel és célkitűzéseivel összhangban, a geológiai, termelés-gazdaságossági és foglalkoztatási viszonyok sokoldalú mérlegelése alapján történt. A legnagyobb bizonytalanságat ebben a mérlegelésben a világpiaci energiaárak és a hazai energiaigény hosszabb távú prognosztizálása okozta. A központilag, többnyire kormányzati szinten hozott döntésekben elsősorban az erőművi szénigények és a foglalkoztatáspolitikai érdekek között létrejött kompromisszumok fejeződnek ki, a költségvetési pénzeszközök kimélésének követelménye főleg a megvalósítás ütemezését befolyásolta. A bányabezárások költségeinek finanszírozására jóváhagyott költségvetési előirányzatok jellemzőerr alacsonyabbak voltak a tervezett ütemű végrehajtás szükségleteinél. A pénzhiány a bányászati tevékenység tényleges megszüntetését és a bezárások műszaki munkáinak kivitelezését lassította.

11 A SZÉSZEK 1991 I. negyedévének végéig, a bányavállalatok vezetőnek bevonásával, felmérte, hogy mely bányák müködtethetők tovább önfinanszirozó módon (nyereségesen) és melyeket kell gazdaságtalanság vagy egyéb okok miatt bezárni. A vizsgálat az 1991-re feltételezett 18 M tonna erőművi és lakossági szénigény fokozatos, ezredfordulóig történő csökkenéséből (mintegy M tonnára) és a világpiaci árhoz igazodó szénárból kiindulva minősítette a bányák tevékenyfeltételek ségét. Arra a következtetésre jutott, hogy ilyen között, a felhalmozott adósságuktól megszabadított bányavállalatok többsége önfinanszirozóvá válik és a bányászati dolgozók létszámát (a természetes fogyáson felűl) évente csak minimális mértékben kell csökkenteni. A felmérés eredményeit és a szervezeti változásokra vonatkozó javaslatokat az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium az érdekeltekkel véleményeztette, majd megtárgyalta és tudomásul vette. A javaslatról 1991 középre kiderült, hogy a világpiaci olajár csökkenése, a nemzetgazdaság villamosáram szükségleteinek és ezzel összefüggésben az erőművi szénigények erőteljes mérséklődése és a lakossági célokra importált szén árának jelentős csökkenése, stb miatt nem reális A megváltozott közgazdasági és egyéb körülményeket figyelembe véve a SZÉSZEK 1991 végére a szénbányászat szerkezetátalakitására három új alternatívát dolgozott ki. Ezek a piaci igényektől és feltételektől független, természetes visszafejlődésre (l), a lecsökkent erőművi szénigényekkel összhangban lévő radikális leépítésre (2), illetve az előbbi két változat kombinációjára (3) vonatkozó elgondolásokat

12 - 9 - tartalmaztak. Az alternatívák konkrét termelési-, létszámés költségadatait csak évekre munkálták ki, a következő évekre pedig a fejlődési tendenciákat jelölték meg. A további tárgyalások és a későbbi kormánydöntések alapját képező 3. alternatíva 1992-ben 3-5 bánya bezárásával, 2-4 ezer fős létszámleépítéssei és mintegy 2-2,6 milliárd forint bányabezárási és humánpolitikai költséggel számolt. Hosszabb távú prognózisuk szerint az ezredfordulón az évi 43 bányából már csak 8-9 bánya fog működni. A termelés és a Iétszám leépítés konkrét ütemezését pedig a mindenkori erőművi igények és foglalkoztatáspolitikai szempontok határozzák majd meg. A javaslat koncepciójában is eltért a Kormány korábbi, augusztusi határozatában foglaltaktól. Önfinanszírozó bányavállalatok szervezése helyett a bányák és a szénbázisra épülő erőművek integrációját javasolta. A javaslatot a Magyar Villamos Művek Rt-vel (MVM) közösen kimunkált szakmai érvanyag és részletes számítások támasztották alá. Kormányhatározatok Borsod és Mecsek esetében külön elemző anyagok készítését írták elő ( Mecseknél külföldi szakértők igénybevételével). A német és angol szakértő cégek (13-13 millió forint díjazásért) 1992 februárjára elkészült elemzéseiben ugyanarra a következtetésre jutottak, mint korábban a SZÉSZEK, hogy egy külfejtéses és egy mélyművelésű bánya kivételével a többit be kell zárni. Az emlitett szakmai előkészítő anyagokra támaszkodva szü Ietett a Kormány 3530/1992. sz. határozata az első 3 erőmű-bánya integrációról (Mátraalja, Bakony, Pécs), melyet 1993-ban a borsodi és az északdunántúli integrációról hozott döntés követett.

13 A szerkezetátalakításra. bányabezárásokra vonatkozó döntéseket széleskörű egyeztetés, véleményeztetés előzte meg. A döntéselőkészítő anyagokat a szaktárcákon túlmenően megtárgyalta és véleményezte az Ipari Középszintű Érdekegyeztető Tanács, amelyben a Kormány, a munkáltatók, munkavállalók és az önkormányzatok képviselői vettek részt. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek. A véglegesített anyagok az észrevételek többségét figyelembe vették. A döntésekben fontos szerepe volt a Kormány és a Bányászati Dolgozók Szakszervezete között létrejött megállapodásoknak, melyek többnyire a foglalkoztatás-politikai szempontokat helyezték előtérbe. A Mecseki integrációban pl. a Vasas bánya helyett - bár az gazdasági szempontból kedvezőbb volta Komlói bányaüzem integrációha való bevitelét határozták el, mivel ez mintegy 1000-rel több személy foglalkoztatását teszi lehetövé. A borsodi bányák veszteséges üzemei, 4-5 ezer embernek biztosítottak munkát 1993-ig több mint 2 MdFt költségvetési támogatás árán. Az Edelényi Bánya évi 300 MFt támogatás mellett!995-ig tovább működik. A megállapodások következménye, hogy a MVM az általa tervezett erőművi szénmennyiségen felüli kontingens átvételére kényszerült. A számítási anyagok szerint Borsodban pl.!995-ig évi 6-7 PJ többletet kell évente átvennie. Az érdekegyeztető program keretében meghatározták az erőművi integráció előkészítésének egyeztetési mechanizmusát. Ezzel összhangban októberében az integráció előkészítésének és végrehajtásának irányítására miniszteri bíztost neveztek ki. Az érdemi döntések előkészítését a miniszteri biztos által létrehozott bizottságok végezték. Ebben a SZÉSZEK már csak közreműködött, feladatai a felszámolások végrehajtására, a bányabezárások finanszírozására és ellenőrzésére koncentrálódtak.

14 - ll A szerkezetátalakításról hozott 3329/1990. sz. kormányhatározat szerint a bányabezárásokhoz kapcsolódóan a költségvetést és államadósságot terhelő tételek éves összegéről az ipari és kereskedelmi miniszternek kellett előterjesztést készítenie a Kormány számára, az éves költségvetés jóváhagyását megelőzően. A minisztérium részére az éves pénzügyi igényt a SZÉSZEK állította össze. Az 1991-es évre ilyen terv még nem készült. A PM erre az évre 2,1 milliárd forintot irányzott elö, amit az Országgyülés jóvá hagyott. A SZÉSZEK az időközben elvégzett felmérések alapján és a várható igényeknek megfelelőerr a céltámogatási keretet a bányavállalatok között felosztotta. Az 1992-es évre a SZÉSZEK az elözö év júniusában 4 milliárd forintos igényt terjesztett az IKM elé. A minisztérium a javaslatot továbbította a PM-nek, az a tárcán belül nem került érdemi megvitatásra. A PM javaslatára az Országgyűlés 2,2 milliárd forintot hagyott jóvá bányabezárások költségeinek finanszírozására. A pontosabb tervezést hátráltatta, hogy a Kormány a BDSZ-szel 1992 januárjában állapodott meg az évi erömüvi szénátvételi kontingensben, a szén árában és a bányászokat érintő bérfejlesztésben. Ezek a tényezök a bányák gazdátkadását nagyban befolyásol ták. Az évi költségvetési támogatásigényt az 1992 októberi kormányhatározathoz készített elöterjesztésbe építették be, annak feltételezésével, hogy BDSZ követelésre az előző évihez hasonlóan meghatározzák majd a szénbányászat gazdasági feltételeit. Az ágazat további eladósodásának megállítása érdekében 7,2 milliárd forintot igényeltek,

15 beleértve a bányabezárásokhoz szükséges támogatást is. A költségvetésben 2,8 milliárd forintot hagytak jóvá. Emellett a Kormány a 3530/1992. sz. határozatában a Tb-től és az APEH-től moratóriumot kért a keletkező tartozások megfizetésére. 2.1 A bányabezárások műszaki munkái elvégzésének szabályszerűsége és eredményessége A szerkezetátalakítási program keretében bezárásra kijelölt 24 bánya közül!994. június végéig 14 hányánál szűntették meg a bányászati tevékenységet. A bányák tényleges bezárásának műszaki munkáit azonban ezek zöménél még nem kezdték meg, mindössze a műszaki-tervezési munkák fejezödtek be. A ténylegesen elvégzett műszaki munkák nagyobb részt olyan bányáknál történtek, amelyeknél a bányászati tevékenységgel még a kormányprogram jóváhagyása elött (esetenként az as években) felhagytak, de bezárásukról nem gondoskodtak. Az években ilyen célra felhasznált költségvetési pénzeszközök (1,7 MdFt) 75 %-a tehát a korábbi évek mulasztásait vagy a pénzhiány miatt kényszerűen áthúzódó kötelezettségeit finanszírozta (4. sz. melléklet). Ennek kapcsán utalni kell arra, hogy sem a régi, sem az bányatörvény nem ír elő időbeni korlátot a bányabezárás, illetve a tájrendezés munkálatainak befejezésére. Az e téren tapasztalt késlekedésekben-a szakmai okok ez is közrejátszott. mellett új A számítások szerint a kormányprogram keretében bezárásra ítélt, de átmenetileg tovább működö, valamint a vizsgált idöszakban termelését megszüntetö bányák bezárására és humánpolitikai kötelezettségeinek teljesítésére- az MVM által átváltalat 7,5 Md Ft-os kötelezettségen kivül - a következő évtizedben mintegy 11,7

16 MdFt-otkell fordítani. Ebből a bányavagyon hasznosítása révén mintegy 4-5 MdFt-ra finanszírozható. Az állami költségvetést így jó esetben a maradék 6-7 MdFt terheli. A bányabezárásokkal kapcsolatos műszaki és jóváhagyása, a munkák elvégzése, folyamatos tervek elkészítése ellenőrzése, mennytsegt és minőségi átvétele a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően történt. A munkák ellenértéke a teljesítményekkel ar.ányos, elszámolása és kifizetése szabályos, megfelelően dokumentált. A Mátraaljai Szénbányavállalat részére ban tájrendezésre kifizetett összesen ezer forint költségvetési támogatás azonban ellentétes a 3329/1990. sz. Kormányhatározat 3. d. pontjának, valamint a felszámolásról szóló évi li. tvr. 3. paragrafusának rendelkezéseivel. (A tájrendezés vállalati kötelezettség, költségeire csak saját forrás hiányában (veszteség) igényelhető költségvetési támogatás. A bányavállalat viszont ezekben az években is nyereségesen müködött.) 2.2. A rekultívációs és tájrendezési terveket általában a szakmában járatos tervező és fejlesztő szervezetek (intézet, kft, stb) készítették. A Mátraaljai és a Veszprémi Szénbányáknál a Bányászati Fejlesztési intézet, a Mecsekinél MECSEKISZÉNTERV dolgozta ki a tervet. Központi pedig a A vizsgált tervek összhangban vannak a bányászatról szóló évi III. törvény és végrehajtási rendelete, valamint az Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat vonatkozó előírásaival. Az elvégzendő feladatokat kellő gondossággal és szakszerűen határozták meg. Költségbecsléseik általában mértéktartóak, esetenként azonban az indokoltnál költségesebb megoldásokat is tartalmaznak.

17 A Mátraaljai Szénbányák FA-nál a THOREZ bányaüzem Nyugati véggödör reku l tí vác i ós tervében foglalt költségbecslésnek csak mintegy 2/3-a volt megalapozottan elfogadható. A műszaki terveket az illetékes hatóságok (környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi stb.) és az érdekelt egyéb szervezetek hozzájárulása, illetve véleményének figyelembevétele alapján a törvényes előírásoknak megfelelően a területileg illetékes bányaműszaki felügyelőség hagyta jóvá Az 5-10 MFt-ot elérő tájrendezési és rekultívációs munkák elvégzésére a vállalatok (felszámoló biztosok) kezdődően!992-től pályázatot (többnyire zárt pályázatot) írtak ki. A pályázatok kiírása és elbírálása a törvényes előírásoknak megfelelő volt. A vállalkozási szerződéseket az előírt formai és tartalmi követelmények betartásával kötötték meg. A bányavállalatok saját rezsiben végzett munkáit a túlzottan magas rezsikulcsokkal történő elszámolások miatt a SZÉSZEK ismételt ellenőrzésnek vetette alá és a számlázásokat korrigálták. A tervezői munkáknál a versenytárgyalást csak 1993-tól kezdték alkalmazni. Ezért több esetben is megsértették a versenytárgyalás kiírási kötelezettségről szóló 36/1988./VIll. 16/PM rendelet elöírásait. Az ellenőrzés által szúrópróbaszerűen kiválasztott és minden tevékenység fajtára jellemző projekteknél a munkák kivitelezését a szerződésekben vállaltak szerint, szakszerűen

18 végezték. A teljesítés mennyiségét és minőségét a vállalatok müszaki ellenőrei ellenőrizték, az átadás-átvételt jegyzőkönyvben rögzitették. Az ellenértékek számlázása és kiegyenlítése e jegyzőkönyvek alapján történt. A pénzügyi-számviteli bizonylatolási rendet betartották. A kifizetések müszaki megalapozottságát és pénzügyi szabályosságát a SZÉSZEK is ellenőrizte és igazolta. A tételes.ellenőrzés eredményeként az években a Nógrádi, a Mecseki és a Borsodi Szénbányavállalatoknál összesen 225 MFt értékű indokolatlanul leszámiázott igényt utasított vissza. A jóváhagyott költségvetési keretet terhelő kifizetések pénzügyi fedezetét a SZÉSZEK a bányavállalatok egyedi igény1ései alapján bocsátotta rendelkezésükre. Ezek nyilvántartása projektenként elkülönített, pontosan nyomon követhető és ellenőrizhető Az években elkezdett bányabezárási munkák- a feladatok szűkös pénzügyi keretekkel összefüggő rangsorolása miatt is - még csak egyes részterületeken fejezödtek be. A múltbeli bányászkodás által okozott károkat mindent megelőzően rendezték. Erre a célra114mft-ot fordítottak, melynek zömét Mecsek és Oroszlány térségében fizették ki. Mecsek térségében a talajsüllyedés okozta károk miatt mintegy 130 családi ház helyreállításához nyújtottak kártérítést. A bányaműszaki munkák közül első helyen sorolták a mélyművelésü bányák függőleges szállító és légaknáinak tömedélelését és ezzel összefüggésben a különböző berendezések kiszerelését. A vizsgált időszakban akna végleges bezárása történt meg. Elvégezték a felhagyott külfejtéses bányák bezárását (Nógrádban 6 db-ot), s hozzákezdtek a bányákhoz tartozó, de kommunális célokat is szolgáló elektromos és vízhálózatok szükségessé váló átépítéséhez.

19 Tájrendezésre kereken 500 MFt-ot fordítottak. A rehabilitáció elsősorban a külszíni bányáknál valósult meg, a mélyművelésű bányáknál ez jóval alacsonyabb fokú. Ez utóbbiaknál az aknákorr kivüli bányatelep bontása, egyes épületek esetleges hasznosítása és a táj rendezése lényegesen bonyolultabb és költségesebb feladat, megoldása az ezredfordulóig is eltarthat. Ma még mindössze egy-két helyen (Ajka és Várpalota térségében) jutottak el addig, hogy a rekultívált területeket visszaadják a korábbi tulajdonosoknak, zömében az önkormányzatoknak. 3./ A Iétszámleépítés okozta szociális problémák megoldására tett humánpolitikai intézkedések törvényessége és eredményessége A szénbányászat szerkezeti és szervezeti átalakítása a legradikálisabb változást a foglalkoztatottak létszámában és helyzetében okozott. A szerkezeti és szervezeti átalakítás miatt a bányavállalatoknál ban összesen fő munkaviszonya szünt meg. Ezek több mint fele a kialakult bánya-erőművi integráciákban és a bányavállalatok felszámolása során létrejött új szervezetekben, (gazdasági társaságok, Bányavagyon Hasznosító Rt.- k, stb) elhelyezkedni nem tudott, átmenetileg munkanélkülivé vált, vagy jórészt kényszerűnyugdíjazásátkérte (5. sz. melléklet). Ez a nagyarányú létszámleépülés azonban nem a vizsgált bányabezárásokkal függ össze, hanem a széntermelés általános mérséklésének és gazdaságossága javítását célzó intézkedéseknek a következménye. A legnagyobb arányú létszámcsökkenés a borsodi, a mecseki és a veszprémi térségben következett be.

20 A bányászatban foglalkoztatottak széles körében keletkező szociális problémák megoldásával járó pénzügyi terhek túlnyomó részét - vállalati források hiányában - az állami költségvetés vállalta magára. Ezekre a célokra ( felmondási időre járó átlagkereset, végkielégítés, kényszerű nyugdíjazás, stb) az években összesen 3,4 milliárd Pt-ot fizettek ki,.s ebből az állami költségvetés 2, 7 milliárd Ft-ot finanszírozott. A humánpolitikai kiadások jelentősebb tételei a következők voltak: - felmondási időre járó átlagkeresetben részesült - végkielégítésben részesült - korengedményes nyugdíjazásban részesült - baleseti egészségkárosodási járulékban részesült fő fő fő 9.717fő 393 MFt 489 MFt 228 MFt 599 MFt A nyugdíjazási lehetőségeket bővítette az!992. évtől bevezetett" bányásznyugdíj", amelyet életkortól függetlenül igénybe vehettek mindazok, akiknek a földalatt teljesített műszakszáma elérte az műszakot (Mecsekben a et) és 25 év bányában eltöltött munkaviszonnyal rendelkeznek. A vizsgált időszakban több mint fő élt ezzel a lehetőséggel A bányászokat érintő intézkedések előkészítését, megismertetését és végrehajtását mind a Kormány, mind a szerkezetátalakítást vezénylő szervek nagy gondossággal és körültekintéssel végezték. Arra törekedtek, hogy a létszámmozgások során a szerzett jogok lehetőleg ne sérüljenek és a bányászok egzisztenciális helyzetében tömeges és feloldhatatlan feszültségek ne keletkezzenek.

21 Az előkészítés eredményességére utal többek között az is, hogy a felszámolás alatt álló bányavállalatoknál a munkaviszony megszüntetések kereken 71 %-a közös megegyezéssel vagy munkavállalói felmondással történt. Az intézkedések előkészítése, megismertetése és az érdekek egyeztetése ágazati, regionális és helyi szinten történt az érintettek bevonásával. A bányákban két alkalommal munkásgyűlésen, az üzemi lapokban és az üzemekben kifüggesztett tájékoztatákban pedig rendszeresen informálták a bányászokat a soron következő intézkedésekről és a dolgozak választási lehetőségeiről. A különböző történt. E kiadások finanszírozását a SZÉSZEK nem egyedi céltámogatások formájában, hanem együtt) a vállalatok által (a veszteség összeállított jogcímen járó juttatások megállapítása és kifizetése - a tételesen vizsgált vállalati körben - a törvényes előírásoknak megfelelően, az érintettek szociális körülményeinek mérlegelésével, a szakszervezetek aktív közreműködésével finanszírozásával havi tervek alapján végezte. A ténylegesen felmerült humánpolitikai célú kifizetésekről likviditási havonta utólag számoltak el a vállalatok. Az utólagos elszámolás kialakított rendszere jogszabályba nem ütközik és jól funkcionál. A 3343/1991. számú kormányhatározat alapján a bányabezárásokra jóváhagyott költségvetési keret terhére 967 MFt összegű hűségjutalmat fizettek ki úgy, hogy az átcsoportosításhoz nem kérték az Országgyűlés hozzájárulását. Ez ugyan törvénysértő volt, de segítette a kritikus térségekben (Mecsek, Mátraalja, Veszprém) szükséges intézkedések eredményes végrehajtását.

22 Az ismertetett humánpolitikai intézkedések és a bezárásra ítélt bányák egy részének átmeneti tovább működtetése nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az ágazatban végbement jelentős létszámleépítés viszonylag kiegyensúlyozottan, számottevő társadalmi-politikai feszültséget okozó zavarok nélkül valósult meg. A baleseti és egészségkárosodási járadékosok jövőbeni helyzete azonban nem látszik megnyugtatóan rendezettnek. A kötelezettség átvállalása fejében a Bányavagyon Hasznosító Rt-knek juttatott vagyon nem nyújt megfelelő készpénz fedezetet a hosszútávú (10-20 éves) járadék fizetésekre. Az érintett 3-4 ezer fővel szemben az évi IL törvény szerint végül is az állam felelőssége áll fenn, amit célszerű lenne intézményesen rendezni. 4.1 A bányavállalatok felszámolás alatt keletkező veszteségeinek finanszíroz ása A felszámolási eljárásra vonatkozó évi ll számú tvr, és a jelenleg hatályos!991. évi IL tv. lehetövé teszi, hogy a felszámolás kezdete után a vállalat a tevékenységét ésszerű idő alatt fokozatosan szüntesse meg. Az igy keletkezett veszteség elszámolható a felszámolási költségek között. Ezt értelemszerűen alkalmazva a bányabezárásokra az ésszerű batáridőn belül felhagyott termelés veszteségei beletartoznak a bányabezárás költségeibe. A szerkezetátalakításra hozott kormánydöntések néhány esetben - a helyi foglalkoztatási gondok enyhítése céljából - a bányák ésszerű határidőt megbaladó továbbműködéséről batároztak. Így történt a Mecseki Vasasbánya, 3 borsodi bánya és 2 veszprémi bánya esetében. A kormányhatározatok a bányák továbbműködés miatt keletkező veszteségeinek költségvetési megtérítését írták elő.

2011. évi ÜZLETI TERV

2011. évi ÜZLETI TERV Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi ÜZLETI TERV 2011. február 10. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A BVH KFT. FELADATA... 5 3. ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK... 6 4. A BVH KFT. 2011.

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS. !996. május 308.

JELENTÉS. !996. május 308. JELENTÉS a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma fejezet megszüntetésével kapcsolatos állami feladat-, létszám- és eszközátcsoportosítások pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséről!996. május 308. A

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224. J/278. JELENTÉS az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról 1993. évi!994. november 224. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0532 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-044/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről 0608 J/3. 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÁSZ 2005. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Ellenőrzési feladatok, területek és súlypontok 5 1.2. Egyéb számvevőszéki

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2008 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2008 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1995. február 237. Az ellenőrzést végezték: Bacskai József Bakos Emil Belavai Sándorné Bodonyi Miklós Fogarasi Miklós dr. Gálik Jenő

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május JELENTÉS a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről 1284 2012. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2021-091/2011-2012. Témaszám: 1006 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről 1995. október 281. A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV.

Részletesebben

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90.

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90. .. ' JELENTÉS az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről. '!992. május 90. A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor főtanácsos A vizsgálatot végezték dr.borisz József tanácsos Istvánffy Lóránt tanácsos

Részletesebben

JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0351 2003. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2008. év

Kiegészítő melléklet 2008. év Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság Kiegészítő melléklet 2008. év 2008. JANUÁR 1. - 2008. DECEMBER 31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Általános rész A Kormány a 2330/2004.(XII. 21.) sz. határozatában intézkedett

Részletesebben