Jövőkép Szerencs 2012 szept.21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövőkép Szerencs 2012 szept.21."

Átírás

1 Jövőkép Szerencs 2012 szept.21. Az ámósi áhitat után mondhatom: - bejöttem az oroszlán barlangjába Jó volt átjönni Zemplén és Abaúj határán - vannak megoldások, amelyeket határátlépéssel lehet megoldani - ott, ahol határokat átívelő problémák vannak Jöttem, mert a zempléniek nem jönnek szívesen Patakra - én sem, mert gyorshajtásért fizetek - tiltott parkolásért fizetek - problémák vannak - erkölcsi - pénzügyi Ezeket meg kell oldani - függetlenül attól, hogy azokat szeretjük-e, vagy nem Ha a test beteg, mindegy hol kezdődik - az egész meghal a betegségben Van jó statisztika és rossz - a statisztika szakma Olyan mint a lebor lelet - ha felkiáltó jel van benn, döntök - kezeltetem-e magam, vagy nem A jövőkép Bizottság labor lelet gyűlés 8 prezentáció, cikk alapján készítettem: pl. Gonda, Iszlay, Csanádi, Hámori, Tomka, Rendkívüli Zsinat Én csak beszélek. Nem keltem azt a látszatot, hogy kész vagyok. Együtt szenvedek, hozom a magam problémájával a jövő problémáját. Imádkozó közösség vagyunk! Tudjuk, hogy így megy a munka. gyülekezetként élő Kriszus (Bonhoeffer) Rend őrei hamis kisértés Együtt szenvedés Nyomorúság hívott életre Varga Nándi: Nem akarom befolyásolni a bizottságot

2 Aggályok megerősítés: - fontos a bizottság Látás hogyan képzeljük 10 év múlva a gyülekezetet saját felelősség Krisztus a jövő Egységes lelkészképesítő bizottság munkáját kritizáljuk Kuti József őszinte őszintének hat Aggály Intézményes gyülekezet 280 alkalmazottal 1100 diák130 lakásos otthon 1 milliárd 100 millió Gyülekezet nélkül létező gyülekezet Mi gyülekezetként szertnénk létezni Csanády Márton parlamenti tanácsadó Vallás Magyarország közép mezőny 29 országból (hiszek-nem hiszek) 68 százalék vallásos,ma 55 százalék tartozik felkezethez 15 % jár templomba havonta egyszer leginkább az 1930 előtt született a vallásos hetente templomba járó (8.5), 10 % alá esett Magyarország Europa középen van Kárpátalja protestáns heti, 75 % a legmagasabb Magyarország két nőre jut egy férfi Legmagasabb az egyetemi végzettségű 24% vallást gyakorló legkevesebb a szakképzés- szakmunkás Város felé tolódik, 50 alatt 1988-ban 48% falu 50 év felett ez javul Duplázódik a kereszteletlen 22% a 9 helyett az utóbbi 10 évben ( ) 2 millió Református 19-ről 15-re csökken a vallásos 30 év alatti 24-ről 18%-ra csökken a templomba esetleg betérő évente 7%-kal csökken a vallásos neveltetésben részesülő éves

3 Fizetett állás református mi vagyunk a legrosszabbak kevesebb mint 30 %-nak van fizetett állása Református vidék a leghátrányosabb vidék K és D Legiskolázatlanabb a református (legtöbb csak általános iskolát járt 50%) Felsőfokú végzettség: Katolikus 34 % Ref 12% Nem hívő 49% Katolikus 2 gyerekes református a több MSZP a református a legmagasabb a történelmi egyházak között A társadalomban jelenleg kétirányú változás érvényesül. Egyfelől egyre általánosabb az istenhit, a túlvilághit és a magán ájtatosság. A materialista gondolkodás egyre ritkább. Az ateizmus elterjedtsége pedig az évi 13,9 százalékról 2008-ra 3,2 százalékra zsugorodott, azaz jelenleg egy pici kisebbséget jellemez. Ezzel szemben az individualizmus erősödésével és az elmagányosodás fokozódásával egyre többen maradnak el a közösségben végzett vallásgyakorlattól. Mind a templomba járók, mind a magukat valamely egyház tagjának tartók aránya csökken. (Tomka 2010) Nő a hit, túlvilág Csökken a közösségben való vallásosság Nő az individualizmus 2012 Adófizető 4.5 millió készít adóbevallást nem rendelkezik 47 % az 1% felől (1millió) ennyi nem ajánl fel 1%-ot 3 mill 200 ezer adót fizető van, aki nem csak bevall, hanem fizet munkahely tölti ki az adóbevallást 25% nincs egyházi rendelkező 70 % vallássos ebből 25 rendelkezik, a többi nem Egyházi 1% 32.4 katolikus 11.3 református baptista 4000-ről emelkeett 25 ezerre 900 ezer felajánlás érkezett Növekedett a részesülő 21% a református 60% katolikus tehát aktív

4 Falvakban még mindig erősebb a felekezethez tartozás tudata, de csökken a templomba járás. A közepes városokban a legnagyobb a templomba járás. A felsőfokúak (kül. Egyetem) között a legmagasabb a vallásgyakorlat éves A nem vallásos fiatalok aránya egyértelműen nőtt. Valamennyi nagyobb létszámú felekezet jelenlétének aránya csökkent a mintában. A semmilyen intézményes kötődéssel nem rendelkező (kereszteletlen) fiatalok aránya több mint kétszerese a nyolc évvel ezelőttinek, a minta egyötödét adja. Felére csökkent nyolc év alatt a hetente templomba járók aránya, A rendszeresen (havonta többször) templomba járók aránya 17%-ról 10%-ra esett. református A legalacsonyabb az aktívak és a legmagasabb a munkanélküliek aránya A legalacsonyabb a jövedelmi átlag A legrosszabb az iskolai végzettségi összetétel A felsőfokú végzettségűek aránya messze elmarad az arányszámtól A gyerekvállalási hajlandóság valamivel jobb a többieknél A család és a házasság kiemelt értéket képvisel A reformátusok támogatják a legkevésbé a szélsőjobboldalt az evangélikusok és a más felekezetek után elmagányosodás fokozódása (Tomka) A fő probléma a közösség hiánya. Lehetséges válaszok: Közösség teremtés Református ifjúsági/ közéleti klubok, egyletek létrehozás (nem direkt vallásos jelleggel) Belmisszió Hatékony PR a meglévő alkalmak hirdetése a ma használt fórumokon nem vallásos fiatal nő kereszteletlen is fele a templomba járó rendszeres 17-ről 10-re legrosszabb az iskolai végzettség szélsőjobb támogatás a legkevesebb a református Ha az egyház struktúrája olyan, hogy az akadályozza a világban végzett releváns szolgálat lehetőségét, akkor azt a struktúrát eretneknek kell minősíteni (Bütösi János) Az Egyház küldetése az, hogy ünnepelje az életet és ellenálljon minden életellenes erőnek és formálja át azokat a Szentlélek ereje által (TTL 2) Közösség hiánya a fő probléma

5 megoldás: közösség Nő a vallásos igény kevesebb a közösségben gyakorolt vallás Fazakas minden megvan Biblia Hitvallás Lovas következmények nélküli egyház ahol vég van, ott születhet új Harmat hitvallásteremtő helyzet Jézus én itt vagyok, te hol vagy Bereczki küldetést megfogalmazni Dani próféta megmondja, hol tértünk el Püski a KT kibírt 400 évet ki fog a 80. kérdés is?

6 Rajnai egyház

7 A kistérségi gyülekezetgondozás kezdetei Baranyában (beszámoló, Emmaus-ház, február 28. Lelkész továbbképzés) Harkány, február 23. Bereczky Ildikó református lelkész Em.-i, Ek. -i tanácsos: Az ötvenes, hatvanas években Baranya internálótáborként mőködött! Ide vágták le a renitens papokat pl. Nagykırösrıl, Budapestrıl, stb., vagy egyéb, pl. alkoholproblémákkal küszködı lelkészeket ban felmérték a templomok, egyházi épületek állapotát (Kovács Emil IV. sz. melléklet), az adatokat járások szerint közlik; Pécs, Mohács, Szigetvár, Siklós., melyben 119 helységet sorolnak fel, ahol egyházi épületek, vagy legalább harangláb - vannak. Kb. ebbıl az idıbıl származik egy levél, amit a püspöknek írt 10 lelkész, akik rendszeresen konzultáltak az esperesi hivatalban a megye sorsáról, jövıjérıl, és magukat hogyan tovább bizottság - nak nevezték. 15 év alatt 55 lelkészi állás szőnt meg Baranyában - írják. 30 lelkészség látja el a kb. 100 gyülekezetet....ezek közül 15 vagy már nem, vagy pedig a nagyon közeli jövıben nem lesz életképes...így lesz 15 anya- ill. Ez egyben azt is jelenti, hogy a lelkészi fizetések kérdése jelenesetben nem szolidaritás, hanem missziói feladat...a fentiekben vázolt missziói lelkészi státuszok mellett volna kívánatos egy erre külön elhivatottságot érzı, megfelelıen képesített...speciális cigány-missziói lelkész szolgálatba állítása. (Pécs helyzetérıl külön írnak, elırevetítve egy új templom építését -ami azóta meg is történt.) A levéllel összefüggésben 1981-ben létre jön az un. Baranya bizottság. (tagjai között találunk építészmérnököt is), amely egy alapos felmérés után elkészíti jelentését, és rendezési javaslatát. (Tudomásom szerint ilyen felmérés és javaslat más egyházmegyében nem készült.) A Baranyai Egyházmegye rendezési ütemterve: a 26 központ címő elıterjesztés négy ütemben kívánja a rendezést végrehajtani; A lebontásra ítélt épületek között 40 templom! Ezeknek 90%-a már akkor is mőemlék, vagy mőemlék jellegő épület volt A bizottság javaslata -ami a templomok lebontását illeti - több lelkészben felháborodást kelt. Így kezd a nyolcvanas évek közepén a templomok renoválásához - szinte extázisban - a lelkészek egy része. Az elsı lebontásra ítélt templom Old, amit felháborodott Tóth Árpád és felesége vezetésével varázsoltak újjá, de sorban újultak meg mőemléki pénzekbıl, nyugati segítséggel, vagy a használaton kívüli parókiák eladásából a templomok 6-8 év alatt, szerte Baranyában. Azóta is rendszeresek bennük -egy-két kihalt falut kivéve- az istentiszteletek. A lebontásokból így nem lett semmi. Viszont a bizottság javaslata nyomán elindult az új központok kiépítése. Mi a jövı? `~Al)v' vyaiäl. tyrißx]a;-yki( rv"+y" haeär>w ~T' â-rm'v. WTT Psalm 37:37 Psalm 37:37 Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendô a béke emberéé. tynir'joa turn backwards Gn 923a.b 1S 418 1K 1837 (heart) 2K 2010f Is 388a.b (shadow). r/ja back,!arx]a; adj. (existing) behind: 1. local: a) in 2nd place Gn 33 2 ; b) western, hayy¹m h¹ aµ-rôn Dt ; 2. temporal: a) later Ex 4 8 ; b) future: adj. at the back: in the future r/d Dt 2921 Ps , I rxea;: f. tr,x,ña;, pl. ~yrixea],!yrixea], tarxea]: 1. other Ne 7 34 ; 2. following, zera± aµ r further offspring Gn 4 25, y¹mîm -µ rîm further days Gn , bašš¹nâ h¹ aµeret in the following year; 3.

8 different: l îš aµ r be transformed 1S 10 9, l¹šôn aµeret a foreign language Is ; 4. l ¹µer another god Ex 34 14, pl. lœhîm -µ rîm other gods (esp. Dt 19, Je 18 ) Dt 5 7. (pg 10) another god Ex 3414 tyrix]a;: end, outcome: 1. spatial: hind-part (cows), Am 4 2, aµ-rît y¹m farthest sea Ps ; 2. temporal: a) aµ-rît š¹nâ end of the year Dt 11 12, b aµ-rît hayy¹mîm Gn 49 1 ; b) end (= death) of s.one Nu ; outcome of a matter Is ; c) posterity a) remnant Am 9 1 ; ß) future («2a) Is ; g) adv. at last, finally (w. or w/o prep.) Dt 8 16 ; 3. descendants (no temporal indication) Ps f; 4. last = least (people) Je (pg 11) future ( 2a) Is 4610 (:: tyviare ), Jr 2911 Pr 2318 and 2414 me,llw 1. be about to, be on the point of Mk 13:4; Lk 7:2; 19:4; 22:23; Ac 12:6; 16:27; Ro 8:18; 1 Ti 1:16; 1 Pt 5:1; Rv 3:2, be destined, must Mt 17:12, 22; J 11:51; Ac 26:22; Gal 3:23; Hb 1:14; Rv 1: intend Mt 2:13; Lk 10:1; J 6:15, 71; 7:35; Ac 17:31; 20:3, 7, the participle often means future, to come Mt 12:32; Ro 8:38; Eph 1:21; Col 2:17; 1 Ti 6:19; Hb 2:5; 13: delay Ac 22:16. [pg 124] Romans 8:36 A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. Romans 8:37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, a ki minket szeretett. Romans 8:38 pe,peismai ga.r o[ti ou;te qa,natoj ou;te zwh. ou;te a;ggeloi ou;te avrcai. ou;te evnestw/ta ou;te me,llonta ou;te duna,meij Romans 8:38 Mert meg vagyok gyôzôdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendôk, Romans 8:39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétôl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. A gyülekezetként létezı Krisztus ahogy Bonhoeffer fogalmaz Bereczky Ildikó idézi Tuitel: ma Hollandiában naponta egy templomot zárnak be İket sem tartotta meg a pénz. Csak Krisztus: Lehet, hogy vele halunk. De akkor vele élünk. Ha olyanok vagyunk is, mint az árva gyerek: - nincs kitıl pénzt kérni Ahol valaminek vége van, ott kezdıdik az új. Kérek feljegyzést a beszélgetésrıl, hogy elmondhassam mit tapasztaltam. Most buktattunk meg egy doktorjelöltet. Tulajdonképpen a tanárt, aki ide juttatta a hallgatót. Ha a Jövıkép Bizottság megbukik, mi buktunk meg. Mondjuk al, amit tudnia kell innen Zemplénbıl!

9 Ne legyen az egyházban Élet ellenes! Bontsuk le azt, ami akadálya az életnek! Építsük együtt a jövıt! Keressük azt az egy milliót ma, aki hiányzik, hogy ne hiányozzon 40 év múlva. Készüljünk a prédikációra. Sugározzuk az evangéliumot Szavakkal is, ha kell (Albert Schweitzer). Éljünk hitelesen a nép között. Szervezıdjön a közösség=communio! Krisztus körül megmarad.

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BALICZA GÁBOR 2007

SZAKDOLGOZAT BALICZA GÁBOR 2007 SZAKDOLGOZAT BALICZA GÁBOR 2007 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDZSMENT

Részletesebben

Térkép csata után Konferencia

Térkép csata után Konferencia POLGÁR 02 * A Magyar Polgári Együttműködés hírlevele * KÜLÖNKIADÁS Térkép csata után Konferencia Szent Margit Gimnázium * 2002. november 30. STUMPF ISTVÁN előadása Nem vagyok egyszerű helyzetben, hiszen

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LIX. évf. 1. szám 2006. március E vacsora Égi módra Engem véled összead Maradj bennem, Benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-417-0 Készült a Központi Statisztikai

Részletesebben

Prédikáltasd szent igédet

Prédikáltasd szent igédet Ez a könyv az Érdligeti Református Egyházközség múltjába tekintő prédikáció gyűjtemény. Célja, hogy a gyülekezet, illetve a tágabb környezet megismerje saját múltját, valamint ebből erőt tudjon meríteni

Részletesebben

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Szociális helyzetkép Borsod Abaúj Zemplén megyéről Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként 2013. KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Lovász Brigitta 2 TARTALOM I. Szocio-demográfiai helyzet 3

Részletesebben

6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához:

6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához: 6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához: Kedves Hallgatóim, Az APOSTOLI HITVALLÁS mint a kereszténység közös hitvallása Hatodik

Részletesebben

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008 Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 28 Talán joggal kérdezi az olvasó, hogy miért fontos az, milyenek a társas kapcsolataink. Talán mindenkinek

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre. 2013. június IX. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Miért Szentháromság? Református templomi mennyezetkazetta háromság-motívummal A pünkösd utáni vasárnap

Részletesebben

SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. "Szüntelen imádkozzatok!"

SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. Szüntelen imádkozzatok! "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI. évf. 2001/2.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből Falu végen, erdő szélen,

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember HÍRLEVÉL VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Nagy szeretettel

Részletesebben

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Negyedik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 1. szám 2006. március A TARTALOMBÓL: Tematikus összeállítás: Globális kihívások keresztyén válaszok Posztmodern kihívás, keresztyén

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

Foglalkozzunk az öregekkel!

Foglalkozzunk az öregekkel! Foglalkozzunk az öregekkel! Bevezetés Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, a nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger (Kalkuttai Teréz) Szociális munkás szakon vagyok,

Részletesebben

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDÕSZAK NÉHÁNY FONTOS ESEMÉNYE

AZ ELMÚLT IDÕSZAK NÉHÁNY FONTOS ESEMÉNYE DUNAMELLÉK Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények 2011 / május Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után Pünkösd elõtt sóvárgás titkos mélye. Pünkösd elõtt ígéretek zenéje. Pünkösd elõtt esedezés, esengés.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS: TARTALOMJEGYZÉK KIADJA a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ Budapest, 2008 FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: Szeverényi János A KÉZIRATOT GONDOZTA: Dankuné

Részletesebben