UniverZoo. Az UniverZoo-ban augusztus 7-én a LOVAKÉ a fôszerep. ÁLMA EGY LÓ? Legyen Ön a szerencsés nyertes!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UniverZoo. Az UniverZoo-ban augusztus 7-én a LOVAKÉ a fôszerep. ÁLMA EGY LÓ? Legyen Ön a szerencsés nyertes!"

Átírás

1 UZ AUGUSZTUS.qxp:Layout 1 7/23/10 6:45 PM Page 1 UniverZoo INGYENES Minden, ami állati egy helyen! I. évfolyam 4. szám augusztus Az UniverZoo-ban augusztus 7-én a LOVAKÉ a fôszerep ÁLMA EGY LÓ? Legyen Ön a szerencsés nyertes!

2 UZ AUGUSZTUS.qxp:Layout 1 7/23/10 6:47 PM Page 2 LOVARDÁK bemutatkozója AUGUSZTUS 7-én az UniverZoo-ban A rendezvény célja, hogy a lovakat szeretô embereknek illetve a lovaglás iránt érdeklôdôknek lehetôségük nyíljon egy helyen és egy idôben, koncentráltan megismerni a környékbeli lovardák kínálatát és eltölteni egy kellemes napot lovak és lovasok társaságában. A A lovak és a lovat szeretô emberek találkozója (igazi családi nap - kicsiknek és nagyoknak) ÉRDEKES ÉS LÁTVÁNYOS PROGRAMOK EGÉSZ NAP! KIEMELT PROGRAMUNK: MÉSZÁROS GYULA - természetes lókiképzés Ami lehetséges ló és ember között, azaz képzés, ahogy a lovak szeretnék. FÔNYEREMÉNY EGY KIS ÍZELÍTÔ: A díjugratás alapjai Rönkhúzó bemutató, melyen részt vesz Nyuszi (magyar hidegvérû, mérlegelésnél 600 kg) és Csillag (belga hidegvérû, mérlegelésnél 900 kg) Kutya, ló és lovas összhangja Dámalovas bemutató, karüsszel lovaglás Ugróedzés és lovagoltatás nagy és póni lovakon egyaránt (egész nap, 30 perces pihenôkkel) és még sok más érdekesség LEGYEN ÖN A SZERENCSÉS! A NAP FÉNYPONTJA a Fônix Farm Lovas Sportegyesület szervezésében lezajló tombola sorsolás, melynek fôdíja az általuk felajánlott Mojító nevû (Appaloosa Criollo fajtájú, 7 éves herélt, western stilusban belovagolt) Ft értékû ló. A rendezvény támogatója az Az izgalmas és változatos lovas programok mellett, lesznek népzenei és táncházi mûsorszámok, kézmûves kirakodóvásár, magyaros ételek, jurta, íjászat, lovas színház, a legkisebbeket pedig állatbemutatóval, játszóházas foglalkozásokkal, népi játékokkal és arcfestéssel várjuk. A belépés INGYENES, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálási lehetôség az web oldalon és a helyszínen. Az interneten regisztrálók vendégeink egy kávéra vagy teára! IMPRESSZUM Havi információs lap, megjelenik garantáltan példányban, szaklapok mellékleteként. Tervezôszerkesztés, nyomdai elôkészítés: Sztárstúdió Bt. Hirdetésszervezés: +36 (30) Elérhetôségek: +36 (1) ; + 36 (1) ; Igazgatóság: +36 (30) Internet: 2 UniverZoo

3 UZ AUGUSZTUS.qxp:Layout 1 7/23/10 6:47 PM Page 3 IntermezZoo HírhoZoo A lelkünk addig vágtat Míg hajtanak a vágyak De, hogy mindent láss, mirôl álmodsz még Száz lóerô sem elég A lelkünk arra vágtat Hova hajtanak a vágyak Ahol gyôz a remény és a baj menekül Ülj fel egy lóra, s repülj /Lovas Himnusz/ Azt mondta nekem valaki nemrég, hogy egy igazi lovas ember tisztelettel, szeretettel, sôt alázattal tekint a lóra. Társat, barátot lát benne és elég csak belenézni a szemébe ahhoz, hogy elfelejtsünk minden rosszat. A ló és az ember kapcsolata nagyon különleges. J. F. Cooper könyvein felnôve, elég csak az indián nemzetségekre gondolni, ahol, képesek voltak az életüket adni a lovaikért. Szinte kézzel fogható, mindent körülölelô testi és lelki harmónia volt ember és állat között, mely mély barátsággá nôtte ki magát. Ez a barátság ma is jellemzi a lovat és lovasát. A mitológiában is rengeteg lóval találkozhatunk. Vannak akiknek varázserôt tulajdonítottak, vannak jók és gonoszok, szelídek és vadak. Például a híres Pegazus, vagy a félig ember, félig ló alakú lények, a Kentaurok és a csodálatos Egyszarvú. Ókori eredetû hiedelmek szerint az egyszarvú szarvának pora, minden méreg hatását közömbösíti; és csak úgy lehet elfogni, ha egy szûz leányt ültetnek le útjába, az elôtt letérdel és ölébe hajtja a fejét. Nagyon fontos volt, az ôsi magyar hitben is a lovak szerepe, különösen a táltos lóé. Köztudott, hogy a magyar nép, lovas nomád nép volt, ahol a lovakat óriási tisztelet és szeretet övezte. A magyar néphagyomány azt tanította, hogy ha a táltosnak táltos lova van, akkor csodákra képesek együtt. A ló és lovasa szinte egy volt. Ôseink hittek abban, hogy a lovaik segítenek a túlvilágon. Amikor egy ember meghalt, eltemették mellé a lovát is. Ha a ló nem lenne olyan különleges, mint amilyen valójában, a világ egy csodával szegényebb lenne. A külleme, az ereje, gyorsasága, viselkedése mind-mind ámulatra méltó. Hatalmas lelke van és képes meghálálni a szeretetet. Ha néha makacs is, az nem gonoszságból fakad, hanem mert Ô olyan Kaiser Anikó főszerkesztő Overdose Ismét rajta a világ szeme! Jött, látott, gyôzött! Overdose rendkívül súlyos be- tegség és 15 hónapos kihagyás után, Pozsonyban, az 1000 méteres Cena Misa futamban, fél testhossz elônnyel - sokak meglepetésére és még többek örömére -, megszerezte 13. gyôzelmét. A verseny utáni hivatalos orvosi vizsgálat szerint Overdose patáin semmilyen problémát nem észleltek, teljesen egészségesen vághat neki az augusztus végi Baden - Badenben megrendezésre kerülô versenynek. Nem a csí ko zás ri aszt ja el a mé hek ragadozóit A bi o ló gu sok ed dig úgy gon dol ták, hogy ha egy ma da rat már meg - szúrt, egy ál ta la el fo - gyasz tott méh, megjegyzi az él ményt és a ké sõb bi ek ben, a ro var szí ne alap ján pró bál ja meg be azo no sí ta ni zsák má nyát. A leg újabb kuta tá sok vi szont be bi zo nyí tot ták, hogy a mé hek jel leg ze tes re pü lé se vagy mé lyen don gó hang - juk, fon to sabb is mer te tõ jel a ma da rak szá má ra, mint fel tû nõ sár ga fe ke te szí ne ze tük. Mészáros Gyula Tegyünk meg mindent, hogy legjobbak legyünk lovainkhoz, mert a LOVAK TÖBBET ÉRDEMELNEK VIP sa rok: UniverZoo 3

4 UZ AUGUSZTUS.qxp:Layout 1 7/23/10 6:48 PM Page 4 BeharangoZoo SMARAGD KUPA AGILITY SMARAGD KUPA Esemény idõpontja: augusztus 7. 10:00-tól FRISBEE SMARAGD KUPA Esemény idõpontja: augusztus 8. 10:00-tól Helyszín: Mogyoród, UniverZoo Üzleti- és Élménypark Bõvebb információ a rendezvényrõl: Prenner Nóra (+36) Munkakutyás Mes terkurzus Elõ adó: Ko vács György (ORFK Kynológia ta nár, 8-szo ros Ma gyar Baj nok, 11-sze res vá lo ga tott) Hely szín: UniverZoo Mo gyo ród (ki vá ló mi nõ sé gû gyep szõ nye ges pá - lya, il let ve kon fe ren cia te rem) Sze mi ná ri um idõ pont ok: OK TÓ BER OK TÓ BER OK TÓ BER NO VEM BER NO VEM BER DECEMBER Ter ve zett prog ram: El mé let: a ku tya vi sel ke dé se ho gyan ta nul a ku tya, mit ta nít sunk? a mód sze rek ha tá sa az ideg rend szer re - ösz tö nök és ösz tön sze rû sé gek - az in tel li gen cia sze re pe a ki kép zés ben ver seny ku tyák edzés el mé le te meg erõ sí tés el mé let (ju tal ma zás, bün te tés, po zi tív és ne ga tív meg erõ sí tés) nyom kö ve tés, en ge del mes sé gi, õr zõ-vé dõ ki kép zés mód szer ta na Gya kor lat mind há rom ága zat gya kor la ti bemu ta tá sa, fog lal ko zás a je lent ke - zõk sa ját ku tyá i val meg lé võ prob lé mák, ke ze lé se, hi á nyok pót lá sa Fi gye lem! A rész vé tel li mi tált! 20 ku tyás rész vé - tel ét tud juk egy sze mi ná ri u mon bizto sí ta ni. A lét szám fe lett ku tya nél kü li kon zul tá ci ó ra kor lát lan lét szám ban van le he tõ ség. Rész vé te li díj: ku tyá val a 2 napos kurzus Ft, ku tya nél kül Ft. Je lent ke zé si ha tár idõ: au gusz tus :00, a rész vé te li díj 50%-ának be fi ze té sé vel. Bank neve: COMMERZBANK Bank címe: H-1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8. International Bank account number: HU Swift code: COBAHUHXHUF Bank account: ANIVET Állattenyésztők és Állatorvosok Üzletközpontja To váb bi in for má ció: (+36) Árkosi Jó zsef 4 UniverZoo

5 UZ AUGUSZTUS.qxp:Layout 1 7/23/10 6:48 PM Page 5 I. Országos Méhegészségügyi Szakmai Nap az UniverZoo-ban Idôpont: Méhek nélkül nincs élet! /Albert Einstein/ A SZAKMAI NAP CÉLJA: A méhállományunk növekedése, koncentrálódása, intenziv vándoroltatása, a nemzetközi árúforgalom erôsôdése és a globális klimaváltozás következtében kialakult méhegészségügyi helyzet elemzése és a szakmai tapasztalatok megvitatása. A helyes méhészeti gyakorlat hatása a mézminôségre és méhek egészségére. MÉHEGÉSZSÉGÜGGYEL KAPCSOLATBAN PROGRAM TERVEZET: Külföldi és hazai szakemberek ismertetik a legújabb tudományos eredményeket s alkalmazható megoldásokat a méhegészségügy területérôl. A nap folyamán terveink szerint alkalmat teremtünk az OMME, MGSZH, MVH, VM, KATKI, valamint ADI szakterületért felelôs munkatársaival a konzultációra. Elôadást hallhatnak a méhészeti ágazat aktuális problémáiról, feladatairól, az ágazattal kapcsolatos tervekrôl és esetleges változásokról. Egésznapos eszköz bemutató és vásár. Az AniVet Kft. méhészeket érintô üzletpolitikájának ismertetése (törzsvásárlói kártya, akciók, pályázatok, pályázati tanácsadás, stb.). Magyarországi felsôoktatásban méhészettel kapcsolatos tudományos munkák eredmények, bemutatása. A bemutatóra és kiállításra terület igényelhetô. Részletes programot az UniverZoo magazin szeptemberi számában közöljük. Kapcsolattartó: Dohos László Tel.: (06-20) Kisállat - VásároZoo MINDEN HÓNAP ELSÔ VASÁRNAPJÁN. Nemzetek közötti, kulturált árucsere, díszállattartás népszerûsítés, ismeretterjesztés! Mindez nyugat európai színvonalú helyszínen, kiváló körülmények között, az UniverZoo Üzleti- és Élménypark kültéri és beltéri vásárterén. I. vásár idôpontja: október 03. Részvételi díjak: - kiskereskedôknek Ft/10 nm - egyéni árusoknak Ft Tájékozódás: Regisztráció: Pontos cím: 2146 Mogyoród, Állatbarát u. 2. A szakmai nap támogatója az Belépôdíj: 500 Ft/fô (12 éves korig ingyenes) FONTOS INFORMÁCIÓ! Az elárusító helyek száma korlátozott és mindig a regisztrációs sorrend alapján kerülnek kijelölésre. Azokat, akik részvételi szándékukat szeptember 25-ig az interneten visszaigazolják, a vásár ideje alatt vendégül látjuk egy kávéra vagy teára. Kft. UniverZoo Magazin 5

6 UZ AUGUSZTUS.qxp:Layout 1 7/23/10 6:49 PM Page 6 FAHÁZ Eladó egy 20 nm-es szigetelt fenyôfából készített faház. Megkímélt állapotban Ft. Tel.: 06-20/ ULTRAHANG Eladom jó állapotban lévô Echoscan H7 típusú ultrahang gépemet egy 5 MHz-es lineáris vizsgáló fejjel. Ára: Ft HIRDETÉSEK HÔLÉGBEFÚVÓ Két szezont használt gázos hôlégbefúvó eladó. Teljesítménye: 1500 m 3 /h földgázról és PB gázról is üzemeltethetô. érd: a szerkesztôségben NYEREG Kiváló minôségû, válogatott argentin bôr felhasználásával készült alig használt Malachit nyergemet kedvezô áron eladom! SZERETETTEL ÉS KIBÔVÍTETT KÍNÁLATTAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT Kutyaeledelek és felszerelések Kutyakozmetikai eszközök Macskaeledelek és felszerelések Rágcsáló eledelek, ketrecek Madáreledelek, kalitkák Akvarisztika Terrarisztika Tavi haleledelek érd: a szerkesztôségben Ezek a hirdetési méretek: nettó 0,25 Ft/példány MINDEN KEDVENCÉVEL ÉRKEZÔ VÁSÁRLÓNKAT MEGLEPETÉSSEL VÁRJUK! Ez a hirdetési méret: nettó 0,9 Ft /példány 6 UniverZoo Magazin

7 UZ AUGUSZTUS.qxp:Layout 1 7/23/10 6:49 PM Page 7 Itt a kutyája és Ön is jól érezheti magát! Az eseményeken bográcsos vendéglátással, állatsimogatóval várjuk! Foglalkozások hétközben és hétvégén is, nemzetközileg elismert válogatott versenyzôk, oktatók vezetésével, az Aquincum Agility Sportegyesület együttmûködésében. szerda csütörtök vasárnap Foglalkozások agility versenycsapat edzés (vezetô: Veres Zsuzsa) ôrzô-védô és engedelmességi (vezetô: Kovács György ORFK kynológus tanár) engedelmességi foglalkozás frisbee oktatás (vezetô: Nagy Éva) agility kezdô oktatás agility versenycsapat edzés (vezetô: Veres Zsuzsa) Információ: Árkosi József állatos rendezvények szervezôje Telefon: 06-30/ Havi tanfolyamdíj Agility Engedelmességi Kettô együtt Napi díj Agility Engedelmességi Ôrzô-védô, munkakutyasport Frisbee Egy napon több foglalkozás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A kutyás sportpályák (agilitypálya és lelátós nagypálya) egyedi megállapodás alapján igénybe vehetôk kutyás szakmai rendezvények, versenyek, tenyészszemlék, kiállítások céljára. Nyitva tartás: hétfô - péntek: 8-19 óra között szombat: 9-15 óra között vasárnap: rendezvény függô Mogyoródon az UniverZoo Üzleti és Élményparkban megnyílt az AniVet áruház kibôvített kínálatával. Az új helyszínen Önök egy igényesen kialakított, tágasabb, átláthatóbb, vevô-barát környezetben vásárolhatnak. Az AniVet Remény utcai áruházában a hobbi ágazat, a patika és az állategészségügyi ágazat változatlan feltételekkel és kedvezményekkel mûködik tovább. Vevôszolgálat: 0-24 óráig tel.: (06-30) , (06-1) Cím: 2146 Mogyoród, Állatbarát út 2. (GPS: N 47,3534, S 19,1322) M3-ról lehajtás a 18-as kmnél (Ring pihenô) UniverZoo ingyenes buszjárat indul óránként, hétköznapokon: 8-20 óra között, hétvégén óra között a Mexikói úti metrómegállótól. UniverZoo Magazin 7

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben