SZéche~Yi ~stvct~, a bihani I,cato~a ~. Nés2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZéche~Yi ~stvct~, a bihani I,cato~a ~. Nés2."

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 31 SZéche~Yi ~stvct~, a bihani I,cato~a ~. Nés2. ( ) Széchenyi István gróf tizenkilenc évesen járt először a bihari tájon. A 7., Liechtenstein huszárezred ifjú főhadnagyának századát 1810 júniusában Világosra vezényelték, szeptemberben pedig Nagyváradon rendezték az ezredgyakorlatot. l Csaknem pontosan tíz évvel később ismét erre a vidékre vezérelte a - jó vagy rossz - sorsa. A napoleoni háborúkban kitűnt fiatal gróf ígéretes tiszti karrierje - már 1813-ban lovasszázados (huszárkapitány) volt - egy besúgói jelentés nyomán megakadt, olyannyira, hogy az évtized végén a hadseregből való kilépést is komolyan fontolgatta. 2 Mélyen tisztelt apja óhajára azonban még egy kísérletet tett az őrnagyi kinevezés elnyerésére. Bécsi összeköttetései révén sikerült elintéznie, hogy a Hofkriegsrat (az Udvari Haditanács) február 28-án az 5. huszárezredb ő l március 15-i hatállyal áthelyezte a 4., őrgróf Hessen- Homburg huszárezredhez, az l. őrnagyi osztály 1. százada parancsnokának. 3 Az ezredet 1818 szeptemberében irányították Debrecenbe és környékére. Az első század állandó helye a Bihar megyei Diószegen volt4, ' Ács Tibor : Széchenyi katonaévei. Bp p. (a továbbiakban : Ács, 1994.) ; szüleihez írt első levele júl. 21-én, az utolsó szept. 28-án kelt : Gróf Széchenyi István levelei szül őihez. Bp p. z Minderről : Ács, p. s Uo p. - Az ezred tulajdonosa, Friedrich ( ) hessen-homburgi tartományi őrgróf, lovassági tábornok 1813-ban személyesen ajánlotta fel Széchenyinek, hogy helyeztesse át magát a regimentjéhez (Ács, p.). a Amon von Treuenfest, Gustav : Geschichte des k.k. Huszaren-Regimentes Freiherrn von Edelsheim-Gyulai Nr. 4. Von seiner Errichtung , Wien, 1882, 450. p. (a továbbiakban : Amon von Treuenfest, 1882.)

2 32 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) ám 1820 nyarán, amikor Széchenyi István hosszas előkészület, többszöri halogatás után és a haditanács szigorú parancsára rászánta magát a bevonulásra 5, a közelgő szemle miatt a parancsnoki törzs székhelyén, Debrecenben tartózkodott. A gróf július 24-én érkezett meg a cívisvárosba, augusztus elején lezajlott az ezred-szemle, majd szeptember 6-án a regiment elindult a Pest melletti nagy hadgyakorlatra.6 Ennek végeztével, október 7-én Széchenyi egyenesen Bécsbe utazott, hogy részt vegyen sógorn ője, Széchenyi Pálné Caroline Meade temetésén. A birodalmi fővárosban őrnagyi előléptetését kijárandó felkereste a Hoflcriegsrat tagjait, a budai és bécsi főhadparancsnokot, de hiába. $ Ezért amikor közeledett szabadságának vége, sőt még a visszafelé úton is újra mérlegelte a kvietálás lehetőségét.9 A katonaélet újabb szakaszára most már tudatosan készült, december 7-én Pesten egy nagyszabású munkaprogramot vázolt fel a közeli teendőkrő l. lo Egy hét múlva Debrecenben jelentkezett ezredparancsnokánál, báró Simonyi József ( ) óbesternél és dandárparancsnokánál, gróf Illésy Sándor vezérőrnagynál. December 16-án, szombaton reggel indult tovább állomáshelyére, a mintegy négy magyar mérföldre (kb. 45,2 km-re) fekvő Diószegre, ahová kissé döcögős tempóban, hat és fél órás kocsizással érkezett meg. l t Vasárnap misére ment, minden bizonnyal az uradalmi kastély egyik végébe épített imaházba.~2 Majd s Gróf Széchenyi István naplói. 2. köt. Bp , 678. p. (a továbbiakban : Széchenyi, 1926.) ; MOL P ; MTA Könyvtárának Kézirattára K 165/137. (a továbbiakban : MTAKK) ; Széchenyi István : Napló. Bp p. (a továbbiakban : Széchenyi, 1978.). 6 Széchenyi, , p. ; Széchenyi, p., Széchenyi századának létszáma 178 fő volt (Ács, p.). Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. - Tévesen datálta az elutazást szeptember 26-ra. Ld. még : Ács, p éves sógorn ője aug. 29-én halt meg. s Ács, p. 9 Széchenyi, p. ; MOL P f. ' Széchenyi, p. - Megvalósulásukról, illetve elmaradásukról ld. Viszota Gyula lábjegyzeteit : Széchenyi, p. " Széchenyi, p. - A távolságot ld. Fényes Elek : Magyarország geographiai szótára... Pest, köt p. (a továbbiakban : Fényes, 1851.) 'z Széchenyi, p. - Az 1801-ben épült templomról : Molnár János : A bihar diószegi ev. ref. egyház múltja és jelene. Nagyvárad, p. (a továbbiakban : Molnár, 1885.) ; Bihar vármegye és Nagyvárad. Bp p.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 33 francia idézeteket másolt ki Rousseau vallomásaiból és egy korábbi, még október 31-én kelt ezredparancson élcelődött.~3 December 20-án Nagyváradon járt; itt érte utol a nem teljesen váratlan, ám mégis lesújtó hír : betegesked ő apja egy héttel azelőtt meghalt. t4 Tehát jóformán körül sem nézhetett, máris újból szabadságot kellett kérnie. Mindazonáltal nem kelt útra azonnal. A hátralev ő napokban papírra vetett feljegyzései illeszkednek más korabeli megnyilvánulásaihoz ; ezek is jelzik azt az átalakulási folyamatot, amely ekkortájt Széchenyi gondolkodásában, politikai érdekl ődésében végbement. December 23- án (Diószegen) egészsége rosszabbodásáról, túlságosan eleven álmairól írt, a rá jellemző hipochondriás módon attól félt, hogy idegei, agya felbomlanak. Majd hirtelen hangulatváltással a német Rückert hazafiaskodó, a franciák ellen izgató versein gúnyolódott, valamint a poroszok gyávaságán, akik közül száz is alig ér fel egy öreg francia gárdistával. Utolsó mondata - "A magányosság a méltó halálra érlel, a társaság a kurta életörömre nevel!" - pedig azt bizonyítja, hogy lassanlassan elfordult a főúri szalonok felszínes, könnyelmű világától, ki akart törni a szokások rabságából és saját célt, utat kívánt magának választani." Is Másnap átgyalogolt Székelyhídra, ahol jóhírű érmelléki bor termett. Az uradalmi intézőtől, Papanecktől vásárolt is 30 váltó forintjával néhány veder bakatort.~b Nyilván nem tudta előre, hogy az úriszék éppen ülésezik, de ha már ott volt, bekapcsolódott a táblabírák beszélgetésébe. Esti észrevételei a majdani politikai reformert sejtetik : "Az atyafiak a politikáról fecsegtek.»ilyen szabadságot, mint minálunk, '~ Széchenyi, p. - Jean-Jacques Rousseau ( ) Les confessions c. művérő l van szó. 'a Széchenyi, p. - Széchenyi Ferenc gróf ( ) dec. 13-án hunyt el Bécsben. 's Széchenyi, p. (Jékely Zoltán fordítása). - Friedrich Rückert ( ) Kranz der Zeit c. kötete nem maradt fenn Széchenyi hagyatékában. '6 Széchenyi, p. - Székelyhíd Gustav Stubenberg gróf (?-1833) birtoka volt, de a stájer eredetű család nem tartózkodott a mezővárosban (Nagy Iván : Magyarország családai köt. Pest, p. - a továbbiakban : Nagy L) - Az érmelléki mezőváros jó bortermő hely volt : Varga Gyula : Az érmelléki sz őlőkultúra. Berettyóújfalu, p. (a továbbiakban : Varga, 1976) ; Dóczy József: Magyarország tekintete... Béts, p. (a továbbiakban : Dóczy, 1830.) - A veder (vagy Eimer) dongás faedénybő l lett bormérték ; többféle is volt, 10,9-47 liter között (Bogdán István : Régi magyar mértékek. Bp p.).

4 34 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) bizony sehol sem találhat az ember, még az angoloknak is csak papíron van meg a szabadságuk«, és így tovább. Alig gondolkoznak ezek az emberek, s ha igen, akkor is csak magukra gondolnak - a parasztról teljesen megfeledkeznek, semmiség a szemükben. - Minő ékesszólással kellene bírnunk, hogy meggyőzzük ezeket az embereket, anélkül, hogy megsértenő k, hogy igazságtalanok és tudatlanok - és minő bölcsességgel és földöntúli szerencsével, hogy helyesebb elvekre és nézetekre vezethessük őket!" A folytatás a későbbi liberális arisztokrata csaknem feloldhatatlan belső dilemmáját előlegezte : "Hol úgy érzem, vonzódom e nyers néphez - melyet alapjában véve szeretek, - hogy tanítsam, felemeljem, emberré neveljem, hol látni sem bírom, s eltaszítom magamtól. - Tudatlanságuk elérzékenyít ; szívesen segítenék rajtuk életemmel és véremmel is : sorsukat megosztanám és elviselném! De gyakorta elborzaszt és felháborít igazságtalan vakságuk, gőgjük és elbizakodottságuk!" 17 Rövid bihari tartózkodása tehát nem múlt el nyomtalanul ; tudatos fővel először találkozott a köznemesi mentalitással, provincializmussal és először érzékelte közvetlenül a magyar nemzet elmaradottságát. Karácsony ünnepén, december 25-én indult el haza, a temetésre, ismét Debrecenen át. l8 Bécsben szinte repült az idő: felbontották apja végrendeletét, átvette teljes örökségét, sokat fáradozott a lóverseny megszervezéséért, rendezte gazdasági ügyeit, elkészítette saját testamentumát, házvásárlásról tárgyalt, őrnagyi kinevezéséért kilincselt, ismét angliai utat tervezett. Súlyos érzelmi csalódást okozott számára szerelme, Selina Meade férjhezmenetelének híre. Sokat elmélkedett jövőjérő l - "én magam sem tudom, mit akarok" -, még a kivándorlás gondolata is felvillant. l április 16-án hagyta el a fővárost, de " Széchenyi, p. Beszámolt arról is, hogy este felolvasta meg nem nevezett bajtársának Friedrich Schiller ( ) Búvár c. balladáját. Könyvtárában megvolt a német költő Gedichte c. könyve három kötetben, 1816-os bécsi kiadásban : Bánfai Szabó László : Gróf Széchenyi István könyvtára. Bp p. (a továbbiakban : Bánfai Szabó, 1923.) 's Széchenyi, p. - Debrecenben megígértette Simonyi óbesterrel, hogy kedvenc őrmesterét, Schönecker Ferencet hadnaggyá teszi. - December 27-én indult el Debrecenből Pest felé (Széchenyi, p.). '9 Minderről : Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. (az idézet a 204. p.-ről) ; Viszota Gyula : Bevezetés. = Széchenyi, X-XIV. p. (a továbbiakban : Viszota, 1926.). - Selina Meade ( ?) férje Carl Clam-Martiniz gróf ( ) osztrák katonatiszt volt.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 3 5 mielőtt visszatért volna ezredéhez, útközben több helyen is megállt ; Pesten hat, Debrecenben öt napot töltött. 2 Május 4-én, pénteken érkezett Diószegre és átvette százada parancsnokságát Glotz Henrik főhadnagytó1. 21 Ezúttal csaknem öt hónapig, az őszi ezred-szemle végéig maradt és hol türelmesen, hol türel metlenül élte a korabeli huszárgarnizonok tisztjeinek életét. Benyomásait rendszeresen rögzítette nyomtatásban is napvilágot látott naplójában és szórványosan fennmaradt leveleiben. Ezen források és a Bihar vármegyei közgyűlés jegyzőkönyveiben található, eddig feltáratlan adatok alapján felvázolható itteni katonáskodásának krónikája, ám a továbbiakban nem látszik indokoltnak a szigorú kronológiai rend követése. Rosszkedvűen érkezett : "Beteg, sárga és búskomor vagyok." ZZ Később is gyakran panaszkodott egészségi állapotára, túlzott ingerlékenységére ; egyszer még ipecacuanát, azaz hánytatógyökeret is be vett.23 Gyengeségei, rosszullétei többnyire pszichoszomatikus eredetűek és elsősorban arra vezethetők vissza, hogy a katonai szolgálatot már nem ambicionálta, annak békebeli formáját, kötöttségeit értelmetlennek találta, az ezredbeli állapotokkal pedig végképp elégedetlen volt. "Mily kelletlenül szolgálok én!" - vallotta meg naplójának május 14- én. 24 A kvietálás gondolata is többször megfordult a fejében.25 Csupán a kötelességérzet és a lelkiismeret tartotta vissza ; úgy vélte, tekintélyes vagyona kötelezi a haza szolgálatára, és attól félt, hogy uniformis nélkül haszontalan ember lesz.26 Csökkenő reménnyel ugyan, de többféle módon is próbálkozott az őrnagyi rang elnyerésével ; még fizetni is hajlandó lett volna érte, bár ez elveit sértette. 2~ Erősen bosszantotta, hogy a cseh származású, tőle fiatalabb tiszttársát, Lato Wrbna grófot ( ) előléptették őrnaggyá ; ebben és saját mellőzésében - kisz Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. z' Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. zz Széchenyi, p. 23 Uo , 231. p. ; Széchenyi, , 172. p. za Széchenyi, p. zs Uo. 214., 232. p. ; Széchenyi, p. 26 Széchenyi, p. ; Széchenyi levele Liebenberg Jánoshoz, aug. 29. MTAKK Ms 4229/196. z' Széchenyi , 215. p. ; Széchenyi, , , , 206. p. ; Ács, p.

6 36 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) sé általánosítva - a bécsi udvar tudatos szándékát, a magyar katonatisztek háttérbe szorítását látta.28 Parancsnoki feladatait úgy, ahogy ellátta. Gyakoroltatta századát, ám a rossz lovak és a gyatra puskák miatt nem sok eredményt várt. Különösebben nem izgatta, amikor közvetlen felettese, Johann Wrana őrnagy egy ellenőrzésnél megrótta. Azt is egykedvűen vette tudomásul, hogy a szeptemberi hadosztály-szemlén az ő százada volt a legrosszabb. 29 Nehezebben viselte környezete emberi gyengeségeit. Ezredében ifjúkori tiszttársa, Felix Woyna gróf ( ) alezredes állt hozzá a legközelebb, de a komoly férfit egyszer unalmasnak titulálta és nem helyeselte Bécs iránti túlzott vágyakozását. 3 Wrana őrnagynak a karrierizmusát kárhoztatta. 3t Kemény szavakkal illette a 2. őrnagyi osztály parancsnokát, Leopold Spanocchy ( ) bárót : megbízhatatlan, jellemtelen, hazug, köpönyegforgató. Egyáltalán nem lepte meg, amikor "rossz csínyen (Rhédeyné keresztje) kapták rajta." Ma már nem tudni, mire irányult e célzás : az akkori bihari adminisztrátor, Rhédey Lajos gróf felesége, Kacsándy Teréz ( ) már régen meghalt, az viszont lehet, hogy a hagyatékából megmaradt aranytárgy került tisztességtelen úton a huszártiszthez. 32 Mindennek ellenére sű - rűn találkoztak, együtt ebédeltek, vacsoráztak, amit az őrnagy arisztokrata származása is motiválhatott. Széchenyi próbálta iróniába fojtani debreceni dandárparancsnoka, gróf Illésy Sándor tábornok iránti ellenszenvét, akinek képmutatását, kicsinyességét nemigen tolerálta, fontoskodó szónoklatait kinevette. 33 Karl Wallmoden gróf ( ) vérteskapitányon - akivel egy hadbírósági kihallgatáson vett 's Széchenyi, , 170. p. z9 Uo. 171., 164., 206. p. 3o Uo. 164., 205. p. - Woyna komolysága Wesselényi Miklós számára rokonszenves volt : Báró W.M. útinaplója Cluj-Kolozsvár, 1925, 7. p. (a továbbiakban : Wesselényi, 1925.) 3 ~ Széchenyi, p. sz Uo. 160., 168., 172., 203., 205. p. (az idézet saját fordítás). - Spanocchy beosztásáról : Amon von Treuenfest, p., Ács, p. - Rhédey Lajosnéról : Nagy L, 9. köt p. - Felvetődhet az is, hogy Rhédey :Ferenc volt bihari alispán neje, báji Patay Katalin a megnevezett ; vö. Kempelen Béla : Magyar nemes családok. 9. köt. Bp p. (a továbbiakban : Kempelen.) ss Széchenyi, p. ; Széchenyi, p.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 3 7 részt - szintén ostoba viselkedése miatt gúnyolódott. " Megvetéssel szólt a részeges nagyváradi dandárparancsnokról, gróf Desfours Ferenc ( ) vezérőrnagyról ; ridegen megtagadta tőle a kölcsönt és "szarjankó"-nak (Scheissfidel) nevezte.3s Ellentmondásosan viszonyult óbesteréhez, Simonyi József báróhoz. Elismerte nagyszer ű katonai érdemeit, rettenthetetlen bátorságát, még a bárói címre is méltónak tartotta. Parancsnoki ténykedését, bi zonytalanságait és következetlenségeit viszont többször bírálta - olykor a szemébe is mondta -, nemegyszer megmosolyogta műveletlenségét. Leginkább azonban jellembeli hibáiért, a nagyravágyásért, a fennhéjázásért, a pénzsóvárságért, az ingatagságért marasztalta el. Egyik helyen úgy vélekedett róla, mint aki egyenesen az erény ellen cselekszik, sőt dicsekszik is ezze1. 36 A Hessen-Homburg ezredben nyáron lezajlott tiszti mozgalomért - amelyet naplóbejegyzései nyomán részletesen ismertet Ács Tibor3~ - is elsősorban ő t tette felelőssé ; ennek elsimításában egyébként Széchenyi is tevékenyen közreműködött. Szinte látnoki erővel jósolta meg, hogy "Simonyi története egy perben fog végződni..." S valóban : az ezredest pár évvel később, 1828-ban - igaz, mindmáig tisztázatlan okokból és talán nem is jogosan - felfüggesztették tisztségéb ő l és börtönben halt meg. 38 Noha májusban megfogadta magának, hogy "filozófus" magatartást tanúsít és igyekszik minden kellemetlenségen felülemelkedni, a bécsi hírek gyakran nyugtalanították. Arra még csak legyintett, hogy nem lehet az angol király koronázására kijelölt küldöttség tagja. 39 Az viszont kifejezetten bántotta, hogy a visszatér ő Felix Woynával senki sem üzent neki, az pedig még jobban, hogy a főúri társaságban intrikálnak ellene.4 Sajgó szívvel ugyan, de nyugalmat erőltetve vette tusa Széchenyi, p.- Auersperg Ferenc gróf (1777-?) vértes alezredes kihallgatása folyt. ss Széchenyi, , 164. p. sb Uo p. ; ld. még : uo. 160., 162., , , , 207. p. ; Széchenyi, p. s~ Ács, p. ; Széchenyi, a p. Széchenyi, p. (saját fordítás) ; Csonkaréti Károly : A Simonyi József huszárezredes elleni ítélet. = Hadtörténelmi Közlemények, sz p. s 9 Széchenyi, p. Itt ír a filozofikus nyugalom szándékáról. ao Széchenyi, , , 202., p.

8 3 8 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) domásul Selina házasságát. 41 Magát is kinevette, amiért Zichy-Ferraris Melanie grófnőt ( ) egyszer feleségül akarta venni.42 A szerelmi históriák különösen érdekelték. C. S., vagyis Carolina Sternberg hercegnő (1804-?) és Eduard Lamberg gróf ( ) közelgő esküvője egy rosszmájú megjegyzést váltott ki belő le : e házasság szentségét már évek óta minden oldalról fogyasztották. Együttérzéssel szemlélte viszont a nehezen azonosítható Br. gróf és Rézi Orczy, azaz báró Orczy Lőrincné Batthyány Teréz grófnő ( ) szenvedélyes vonzalmát. 43 Széchenyit aggasztotta pénzügyeinek kedvez őtlen alakulása is. Jószágigazgatója, egykori nevelője, Liebenberg János ( ), valamint bécsi megbízottai, Pigay Antal ügyvéd és a Dauvergne nevű francia szakács levélben tájékoztatták gazdasága helyzetéről és ügyeinek állásáról. A Liebenbergnek küldött válaszok - szám szerint hét - a tervezett kritikai kiadáshoz készült kéziratos másolatból isrmertek, bár nyomtatásban még nem jelentek meg. Az május 19. és augusztus 29. között kelt, szívélyes hangú levelek arról tanúskodnak, hogy Széchenyi odafigyelt ugyan birtokai, vagyona ügyeire, de igazán még nem mélyült el a gazdálkodás gondjaiban, bizonyos kérdésekben teljesen szabad kezet adott jószágkormányzójának. Legtöbbet kastélya rendbetételével és a hitelfelvételeivel, azok kifizetésével, illetve fedezetével foglalkozott (a Pigaynak szóló utasítások töredékei is ezt bizonyítják) nyarán úgy tervezte, hogy katonáskodása idején a saját fenntartására havi 3000 váltó forintot költ. Amikor másodszor is bevonult Diószegre, 1821 májusában ezt az összeget nem vette fel, sőt a júniusiról is lemondott, augusztustól pedig 1000 vft-ot kívánt visszatartani ; így gondolta nyomasztó adósságterheit mérsékelni. Augusztusban mégis másként döntött, sőt utólag is kérte a korábban Bécsben hagyott pénzt. 4s " Széchenyi, p. az Széchenyi, p. - A grófnő később, 1831-ben Clemens Metternich herceg felesége lett. as Széchenyi, p. - Br. talán az indigena Breunner Ágoston ( ). Szerelmükrő l ápr. 27-én is írt: Széchenyi, p. aa MTAKKMs 4229/ , 196. Ld. még : Széchenyi, p. ; Széchenyi István-Wesselényi Miklós : Feleselő naplók. Bp , 114. p. (a továbbiakban : Feleselő naplók). - A töredékek : Ms 4228/197, 203, 204. 's MTAKK Ms 4228/204. ; MOL P f ; MTAKK Ms 4229/189.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 39 A kiadatlan levelekből és naplófeljegyzéseib ő l egyaránt kitetszik, hogy Széchenyit ez idő tájt már rendkívül intenzíven foglalkoztatta a lótenyésztés hazai. fejlesztése. A katonai szolgálatból is ez a terület érdekelte a legjobban.46 Diószegen fogott hozzá magára vállalt feladata, a hazai lóverseny szabályzatának kidolgozásához. A fogalmazványt elküldte id. Hunyady József gróf ( ) jószágigazgatójának, Karl Appelnek véleményezésre. Ő június 14-én az általános észrevételeken túl néhány paragrafusban konkrét változtatást javasolt. Egyebek között azt kérdezte, hogy nem kellene-e kikötni : "csak magyarok vagy belföldiek lovagolhatnak." Széchenyi nevetségesnek tartaná, ha a lovasoknak is fel kellene mutatni a pedigréjüket (származásukat), ezért ezt a pontot érintetlenül hagyta. 4~ A véglegesített tervezetet a debreceni városi nyomdában saját költségén kinyomatta. A helyi cenzor engedélye július 29-én kelt. A szabályzat magyar és német nyelven jelent meg, külön-külön három és fél fólió oldal terjedelemben és mindegyik névtelenül. 4g Széchenyi nem érezte jól magát Diószegen. Az Ér patak jobb partján, az érmelléki hegyek lábánál, igen szép vidéken fekvő, közel 4000 lakost számláló mezőváros az érmelléki járás központja volt; határában gabonát, dohányt és zamatos fehér borokat termesztettek. 49 A falusias település életébe a huszárok vittek némi mozgást, bár a század elszállásolása a lakosságnak nyűgöt, terhet jelentett. A kapitányi ab Széchenyi, , 163., 199. p. - A lovak, a lótenyésztés iránti érdekl ő- désérő l : Gergely András : Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Bp p. (a továbbiakban : Gergely, 1972.) ; Viszota Gyula : Gróf Széchenyi István élete és működése közt. = Gróf Széchenyi István naplói. 1. köt. Bp. 1925, L- LL, CLVII-CLVIII. p. ; Ernst József: Lovak körül. = Széchenyi és kora. Bp p. ; Barcsay-Arrant Zoltán-Erdélyi Gyula : A magyar lovassport története III. rész. Bp p. a~ Széchenyi, p. (saját fordítás). Appel levele másolatban : MTAKK Ms 4228/202. as Projektuma a Magyarországon felállítandó lovaspályázás törvényeinek ; Einstweiliger Vorschlag der Gesetze und Regeln des in Ungarn einzuführenden Wettrennens. - A magyar szöveg - apróbb hibákkal - megtalálható Erdődy Sándor : Magyarországi lófuttatások Bp p. - A cenzor Náray Dávid ( ), a debreceni piarista gimnázium igazgatója volt. a9 Magda Pál : Magyar Országnak és a határ őrző katonaság vidékinek legújabb statistikai és geographiai leírása. Pest, p. (a továbbiakban : Magda, 1819.) ; Dóczy József: Magyarország tekintete... Béts, p. (a továbbiakban : Dóczy, 1830.) ; Fényes, köt p. ; Molnár, p. ; Varga, p.

10 40 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) kvártély istállóját nem sokkal Széchenyi májusi visszaérkezése előtt reparálták.s Hiába volt azonban a kies táj, a jó bor, a világlátott, királyi udvarokban, főúri kastélyokban és szalonokban forgolódó ifjú gróf számára a poros és "egészségtelen" Diószeg maga volt a megtestesült unalom. Elzárva a nagyvilágtól és kötelezve a nemszeretem katonai szolgálatra, elkeseredésében börtönnek nevezte az itteni életet. 5 ~ A kínzó egyhangúságot megpróbálta olvasással is enyhíteni. Valószín űleg nem rögzítette valamennyi olvasmányát a naplójában ; amit ismerünk, arra enged következtetni, hogy a fentebb említett decemberi munkaprogramjában leírtak szerint fokozódó figyelemmel fordult a történelmi és részben a politikai kérdések, témák felé. Feljegyzéseiben a következ ő művek szerepeltek : Moliére Tartuffe, Goethe Götz von Berlichingen, Schiller Messinai menyasszony (Braut von Messina), Racine Bérénice, Phaedra ("nagy élvezettel olvastam, és a tragédiaíró legjobb művének tartom") és Eszter c. drámája ; Rousseau Emile c. nevelési regénye ("éppen olyan okos, mint oktalan") ; Edmund Burke ( ) angol politikai író forradalomellenes esszéje, Friedrich Gentz ( ) porosz politikus fordításában : Betrachtungen über die französischen Revolution ; Oliver Goldsmith ( ) angol író History of Rome c. iskolai könyve ("alig tudom letenni") ; Platón "ízetlenül megírt" Die Republic c. műve németül; Friedrich Stolberg ( ) német költ ő Geschichte der Religion Jesu Christi c. terjedelmes összefoglalása ("félek, hogy túl egyoldalú és türelmetlen lesz számomra"). Vele volt a lipcsei Brockhaus-cég Conversations- Lexikon der Gegenwart c. enciklopédiája is ("minden nappal nélkülözhetetlenebb lesz számomra"). sz so HBML IV/A. 1/a. 98. sz. Bihar vármegye közgy űlési jegyzőkönyve, ápr. 14. ; a terhekről ld. még : uo. 606., sz. si Széchenyi, p. ; az "egészségtelen" jelző : Széchenyi, p. sz Jean Baptiste Moliére ( ) komédiájáról : Széchenyi, p. ; Johann Wolfgang Goethe ( ) és Schiller darabjáról : uo p. ; Jean de Racine ( ) drámáiról : Széchenyi, p., az idézet Jékely Zoltán fordításában : Széchenyi, p. ; Rousseau regényérő l : Széchenyi, , 172. p. (itt az idézet, saját fordításban) ; a Gentz-fordításról : Széchenyi, p. ; Goldsmith római történelméről : uo p. ; Platón (Kr.e ) munkájáról : Széchenyi, p. (az utóbbi helyről az idézet) ; Stolberg 15 kötetes opusáról : Széchenyi, p. ; a lexikonról : uo p. - Az utóbbi kivételével felsorolja : Viszota, XVIII. p. - A könyvek többsége - általában gyűjteményes kiadásokban - megmaradt Széchenyi hagyatékában : Bánfai Szabó, , 41.,

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 41 Mivel kelletlenül végezte szolgálati teendőit és unatkozott az álmos bihari településen, hacsak tehette, eltávozott - nemegyszer parancsot teljesítve. Olykor-olykor bekocsizott vagy belovagolt Debrecenbe és napokat töltött a megyeszékhelyen, Nagyváradon. Szívesen időzött az ennek közelében lévő kénes gyógyforrásoknál, Félix- és különösen Püspökfürd őn. 53 Ha módja volt rá, ismerkedett a környékbeli birtokosokkal, a vármegyei vezetőkkel. A bihari köznemesek és az itt élő vagy itt hivatalban lévő főnemesek általában szívélyesen fogadták a gazdag, bécsi kapcsolatokkal rendelkező fiatal mágnást s - naplói szerint - ő is viszonylag könnyen megtalálta a hangot a helybeliekkel. Már visszaérkezése harmadnapján, május 6-án - vasárnap - a közeli Vajda községben járt, e kis magyar faluban, ahol Dobozy József (?-1841), az érmelléki járás alszolgabírója látta vendégü1.54 Két nap múlva Nagyváradon meglátogatta Lányi Imre ( ) alispánt, aki fiatal feleségével, Csáky Mária grófnővel ( ) együtt fogadta, "meglehetősen hűvösen".ss Talán a bécsi vigalmak, a könnyelműség, a nőcsábászság híre jutott el hozzájuk és ezért voltak kimértek. Később megenyhültek iránta, mert június 25-én Széchenyi már azt jegyezte fel : "Ha este Nagyváradon vagyok, úgy azt Lányiéknál töltöm." Náluk látta a kis Thurzó-lányt is, feltehetően Thurzó János esküdt gyermekét. 5ó Túl sok öröme nem telt ezekben a vacsorákban. Három nappal előbb megbotránkoztatta egy Sárközi nevű úr sületlen tréfáival, "amelyekért minden más társaságból kidobták volna." Nem tetszett neki a muzsikálás (valószínűleg cigányzene) sem; az ő szemé- 42., 64., 74., 78., 81., 86. p. - Nem szerepel e katalógusban Goldsmith műve ; a lexikonnak pedig az es kiadása volt meg (uo. 29. p.), de Széchenyi nyilván az as, tízkötetes 5. kiadást vitte magával. ss Széchenyi, , 213. p. ; Széchenyi, , 164. p. ; MTAKK Ms 4229/ A két fürdőhelyrő l : Magda, p. ; K. Nagy Sándor : Biharország. Útirajzok. Nagyvárad, p. sa Széchenyi, p. - keresztnevet nem közöl ; Viszota Gyula a lábjegyzetben D. Mihályt említ, de ilyen nevű szolgabíró 1821-ben nem volt Bihar vármegyében. - D. Józsefről : HBML IV. A. 1/a p. ; Kempelen, 3. köt p. - A faluról : Dóczy, p. ; Fényes, köt p. ss Széchenyi, p. - Lányi között volt a vármegye alispánja (Bihar vármegye és Nagyvárad. Bp p.) s6 Széchenyi, p. ; Széchenyi, p.

12 42 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) ben az egész összejövetel "egy lehanyatlott népre, elüszkösödött országra vallott. Magyarország kiélte magát." 57 Az első alkalommal, május 8-án "Péchy Poly úr", azaz Péchy Ferenc (? -1873) fiatal álmosdi földbirtokos, a váradi járás esküdtje - akit még Bécsbő l ismert - mutatta be az alispánnak. 58 Május 16-án Szé chenyi a Péchy-kúriában ebédelt, a Debrecentő l 3 magyar mérföldnyire fekvő faluban, Álmosdon. (Vele volt Spanocchy őrnagy is.) Itt ismerkedett meg Péchy sógorával, az ugyancsak álmosdi birtokos 'Sombory Imrével ( ), aki ekkor az érmelléki járás főszolgabírója, majd szépívű hivatalnoki pályát futott be (a gróffal később is többször találkozott). Főszolgabírói irodája Diószegen volt s feladatai közé tartozott a Széchenyi századának ellátásáról való gondoskodás Aznap jegyezte fel frissen szerzett értesülését is : "Ez a Péchy Schachten kisasszonyt akarta feleségül venni - ; akkor ez nem ment, így sarkon fordult és most elveszi báró Fries lányát! "bo S ezután jön egy igazán fontos, bár a szakirodalom által szinte teljesen mellőzött részlet : "Egyik este Glotzcal és Dőryvel ültem együtt Diószegen és írtam neki, mert ő egyike azoknak az emberek nek, akiket irgalom nélkül meg kell téveszteni, hogy végül felébredjenek álmaikból és bevallják maguknak az' ostobaságukat. NB [nota bene] Feri úr az előző farsangon a legidétlenebb módon kószált Bécsben és egy nap alatt több ostobaságot fecsegett, mint más több éven át ki tudott volna találni." Az oldallapra beírta a levél szövegét is : "Nagyon sietek, hogy ezt a néhány szót Önnel közöljem. Idegenek között vagyok - megfigyelnek - és a legcsekélyebb gyanú felfedhetne minket. Bécsben tudnak mindent, amit Ön egy szerencsétlen pillanatban St. báró házában mondott. Ön a legnagyobb zavarba hozott mindannyiónkat. C. St.-nek a leggyorsabban menekülnie kellett, hogy a rendőrség le ne fogja ; mi többiek alig tudtunk időt nyerni, hogy az iratainkat elégessük.»még nem érett az olajág«, s' Széchenyi, p. ss Uo p. ; Széchenyi, , 161,. p. - Péchy tisztségérő l : HBML IV. A. 1 /a Széchenyi, p. ; HBML IV. A. 1/a A faluról : Fényes, köt. 23. p. 6o Széchenyi, p. - Talán Georg Schachten báró osztrák katonatiszt és A Fries családról sincs közeleb- diplomata közelebbr ő l nem ismert lányáról volt szó. bi adatunk.

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 43 hagynunk kell, hogy az évszázad hullámai elsimuljanak. - Az, ami oly szerencsétlenül kezdődött, aludjon még egy kis ideig, amíg a sokáig óhajtott nap reggele dereng. - Távolítson el, az Isten szerelmére, minden embert, aki Önöket gyanúba keverheti, és gondolja meg, hogy Ön a könnyelműségével az egész családot romlásba döntheti. Legyen tartózkodó és ne felejtse el, milyen szent, súlyos kötelességek nehezednek a vállaira. Ne bízzon meg S[panocchy] őrnagyban a H.H. [Hessen-Homburgoktól], mert ő figyeli Önt. Vale [Isten vele]." S itt aláírásként nem név, hanem néhány jel következik. Ugyancsak az oldallapon látható még egy hozzáfűzött mondat : "Amikor Álmosdon voltam, úgy tűnt, a levelet még nem kapta meg." Tulajdonképpen ugyanezt ismétli a naplókönyv folyamatos szövegében is : "Spanocchy és én nem tudtuk kipuhatolni, vajon a levelet megkapta-e már vagy nem. " 61 A levél tartalma első olvasásra rejtélyesnek tűnik : mintha egy titkos bécsi szervezkedésr ől szólna és mintha Péchy Ferenc a titokból kotyogott volna ki valamit. A május 16-i naplóbejegyzés egésze és hangvétele azonban elárulja, hogy Széchenyi tréfának szánta az idézett sorokat, meg akarta leckéztetni a felelőtlen fecsegőt.62 Mindazonáltal a levél érdekes, mert a gróf bécsi kapcsolataira is tartalmaz közvetett utalásokat és a majdani pamfletszerz őt sejtetően érzékelteti a félelem légkörét. A történet május 18-án folytatódott. Diószegen Széchenyi ebédvendége volt Péchy, 'Sombory és Spanocchy (aki nyilván benne volt a tréfában). Péchy megmutatta az ismételten megküldött névtelen leve let ; "'Sombory komolyan vette a dolgot, a toldalékkal együtt át akarta adni Lányi alispánnak, hogy egy jelentés kíséretében juttassa el azt a Helytartótanácsnak. " Széchenyinek más feltevése is volt : "Netán arra gyanakodtak, hogy azt én írtam? És félelmet akartak bennem kelteni b' Széchenyi, p. (a levél : 161. p.) - saját fordítás. - Az említettek : Glotz Henrik és Dőry Károly főhadnagyok Széchenyi századából ; St. báró : Viszota Gyula szerint (Széchenyi, p. - névmutató) Steigentesch. Constant Wurzbach azonban nem említ bárót, csak Freiherr August Steigentesch-t ( ), aki general-major és drámai költő volt (Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich Th. Wien, p.) ; C. St. : valószín űleg Conrad Sternberg gróf ( ), Széchenyi bécsi ismerőseinek egyike. 6z Így vélekedett Viszota Gyula is : Viszota, XVII. p.

14 44 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) és engem beismerő vallomásra kényszeríteni?" De ő nem ijedt meg és nem leplezte le magát. "A bensőmben nevetnem kellett, és az egész dolgot a maga menetében folytatni hagyom : mi származhatna ebbő l, ami nekem kellemetlen lehetne?»éppenséggel semmi..«" 63 Mivel a megyei levéltárban az alispáni iratok csak 1824-tő l maradtak meg64, itt nem állapítható meg, tényleg elküldték-e a feljelentést. Péchy egyébként valóban elvette feleségül Franziska Fries bárónőt. Augusztus 24-én Széchenyi naplójában is felbukkan a neve. Debrecenben beszélgettek s a gróf arra a merész következtetésre jutott, hogy a fiatalasszony nem szerelemből ment férjhez ; ezt burkoltan meg is mondta neki, azt jósolván, hogy sokat fog Bécsben lakni, mégpedig a férje nélkül. Ezúttal tévedett, a házaspárnak ugyanis hat gyermeke született. b s Május 16-án este Széchenyi felkereste Monospetriben, e Berettyó menti faluban Klobusitzky Józsefet, Borsod vármegye főispánját, aki királyi biztosként ténykedett Biharban. 66 Négy nappal később ismét a Klobusitzky-család birtokán járt. b~ Aztán még háromszor találkozott a Rhédey Lajos főispáni helyettes működését immár három esztendeje vizsgáló komisszáriussal. "Korlátolt ember" - jegyezte fel róla. Kislányát viszont nagyon megkedvelte : "heves vágyat ébresztett bennem mihamar megházasodni és ilyen gyereket nemzeni. Ki áll azonban jót a sikerért?" 6s Margittára - május 20-án, vasárnap - minden bizonnyal a mezőváros földesurához, Csáky Sándor gróflioz ( ), Lányi alispán rokonához ment ; talán épp az utóbbi ajánlotta a vizitet. 69 E hónap vé gén háromnapos vadászaton vett részt. Június 2-án a diószegi földbs Széchenyi, p. (saját fordítás) ba Helytörténeti források 1848-ig a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. Debrecen, p. bs Széchenyi, p. - Gyermekeikről : Kempelen, 8. köt p. ~b Széchenyi, p. ; HBML IV. A. 1/a p között volt borsodi főispán. - Monospetriről : Fényes, köt p. 6' Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. ba Széchenyi, p. (innen az első idézet, Jékely Zoltán fordításában) ; Széchenyi, p. (saját fordítás) 69 Széchenyi, p. - A mezővárosról : Dóczy, Fényes, köt. 67. p. - Wesselényi pár hónappal később, nov. 25-én azt írta Csákyról, hogy "barátságos, jó ember." (Feleselo naplók, 87. p.) ~ Széchenyi, p.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 45 birtokos, Zichy Ferenc gróf ( ) pincéjében járt és mindjárt vásárolt is egy veder (á 64 korsó) tizenegyes évjáratú bakatort ; 20 aranyat (kb. 86 pengő forintot) fizetett érte. A bakator az olasz eredetű (Bacca d'oro = aranybogyó) piros szőlőből készült sárgásszínű, savanykás pecsenyebor, amely hosszas, 8-15 esztendő s érlelés után hozta ki igazi zamatát. Széchenyi ezért jelezte az évjáratot.~ l Egy alkalommal, június 10-én az idő s gróf Haller Ferenc ( ) nagyváradi kanonok házánál ebédelt. Ott találkozott a bölcseleti és egyházi jogtudorként ismert Bernáthffy József ( ) kano nokkal, akit ezért április 8-án helyeztek át Kalocsáról és még ebben az esztendőben meghalt.~2 Járt Mezőpeterden is, ahol Gázsy Antal (?- 1858) táblabírót kereste, de nem volt otthon.~3 Nem tudni miért, június 19-én Püspökfürdő rő l tizenegy órát gyalogolt Belényesre. Talán a szép táj vonzotta? Vagy inkább az ott állomásozó másik huszárszázadhoz ment? Esetleg az erejét próbálta? 74 Naplójában június 29-re datálta a soros bihari congregation generalis (közönséges gyű lés) kezdetét és egy rövid megjegyzést rögzített is az ottani eseményekről : "Ma volt a közgyű lés és a vármegye minden hivatalnokának le kellett mondani Beliczay fő szolgabíró miatt?" Két sor kivágva, viszont a margón hozzáfűzte : "aki, mint mondják, feljelentette őket." 7s Széchenyi aligha volt jelen (erre utal a mondatvégi kérdőjel is) és később jegyezte be e szavakat, mert a rendek valójában június 30-án ültek össze és az említett eset is másként történt. A vármegye nemességét hónapokig foglalkoztató ügy - aminek a gróf nem tulajdonított kiülönösebb jelentőséget - a közgyűlési jegy- ~' Uo p. - Jékely Zoltán az "Eilfer" szót "könnyelműen" határozóként fordította (Széchenyi, p.), ám a német szöveg inkább a régies szóalakot, a tizenegyes évjáratot sejteti. - A bakatorról : Varga, p. ; A Pallas nagy lexikona. 2. köt. Bp p. 'a Széchenyi, p. - Hallerról : Schematimus historicus venerabilis oleri Diocesis Magnó-Varadinensis Latinorum. Nagyvárad, p. Bernáthffyról : uo p., Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1. köt. Bp has. ; HBML IV. A. 1/a. 98., 1821, jún A kanonokok házai Nagyvárad Váradolaszinak nevezett részén álltak (Fényes, köt. 64. p.). ~s Széchenyi, p. - Gázsyról : HBML IV. A. 1/a p. ; Nagy L, pótlék köt p. - A kis faluról : Fényes, köt p. ~ Széchenyi, p. - A mezővárosról és környékéről : Fényes, köt p. - A századról : HBML IV. A. 1/ a sz. ~s Széchenyi, p.

16 46 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) zőkönyvekbő l rekonstruálható. Eszerint Beliczay Józsefet, a belényesi járás főszolgabíróját a vármegye felfüggesztette hivatalából, mert az november 6-i közgyűlésen megsértett egy másik főszolgabírót, aztán pénzügyi visszaélések gyanúja is felmerült és a görög katolikus püspökség belényesi uradalmának tisztjei panaszkodtak ellene. Az június 30-i ülésen olvasták fel a kancelláriai leiratot, amely uralkodói parancsként közölte, hogy helyezzék vissza Beliczayt a tisztségébe (ezt a Helytartótanács már korábban elrendelte, de azt nem teljesítették). Erre a főjegyző, Beöthy Sándor, majd nyomában a fő - szolgábírók és egy kivételével a magisztrátus minden tagja, így a táblabírák is lemondtak ; felemás módon csatlakozott hozzájuk Lányi Imre alispán is. A királyi határozat nem Beliczay feljelentésére született és a lemondás sem emiatt történt. A. rendi többség azonban nem volt ilyen bátor : kemény vita után július 2-án a magisztrátust rávették, hogy tudják be büntetésül a nyolc hónapi felfiggesztést és ha Beliczay bocsánatot kér a közgy ű lés előtt a rendektő l és a magisztrátustól, helyezzék vissza. Augusztus 13-án már jelen is volt az ülésen. A szeptemberi közgyű lés jegyzőkönyvéből világosan kitűnik, hogy a Beliczay elleni vádak igazak voltak. Kiderül belő le az is, hogy az ügy hátterében a rendek, közelebbről a magisztrátus és az adminisztrátor, Rhédey Lajos gróf ellentéte állt. Az utóbbi bizalmatlan a magisztrátus iránt, tulajdonképpen restaurációt (tisztújítást) akart. Ugyanakkor a királyi biztost a rendek kérésére a főispáni helyettes ellenőrzésére küldte az uralkodó. Ám a királyi határozat késett, ezért felírásban megsürgették. A jegyzőkönyv számos pontján kiütközött ez a feszültség, sőt válság, nyilván az általános, országos feszültség részeként.~b Széchenyi ezt a válságot vagy nem érzékelte, vagy nem érdekelte, vagy egyszerűen nem írt róla. Széchenyi bihari katonáskodásának egyik legfontosabb, hatásában talán legnagyobb horderejű mozzanata találkozása Wesselényi Miklós báróval. Ennek időpontja bizonytalan, de az egykorú naplók és levelek '6 HBML IV.A. 1/a Beliczay József 1803-tól volt főszolgabíró (Bihar vármegye és Nagyvárad, Bp p.). Rhédey Lajos gróf ( ) között volt bihari adminisztrátor, ekkor az erdélyi kancellárként távollevő főispánt, Teleki Sámuel grófot ( ) helyettesítette. - Wesselényi írja naplójában, hogy nov én bihari küldöttség járt a bécsi udvarban, Rhédey elleni panasszal (Felesel ő naplók, 86. p.).

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 47 valószínű sítik, hogy az 1821 tavaszára vagy kora nyarára datálható. Elképzelhet ő, hogy akkori beszélgetésük is sarkallta a grófot egy erdélyi utazásra, esetleg személyes meghívást is kapott. Július 10-én Széchenyi Debrecenben tárgyalt ezredesével. Számára is váratlanul sikerült elnyernie Simonyi jóindulatát és ezáltal megvalósítani a régebben tervezett erdélyi kirándulást. Sőt, az óbester hoz zájárult ahhoz is, hogy hivatalos kiküldetéssel, a lóvésárlás ürügyével menjen, és így nem kellett szabadságot kérnie. Természetesen élt az alkalommal és szinte minden előkészület nélkül hagyta ott a poros Diószeget és az unott szolgálatot. Nagyvárad felé indult, majd az esőzések és a Körös áradása miatt eltért eredeti útitervétő l. A váradi járás készséges alszolgabírója, Domokos László (? ) tanácsára és az általa felajánlott lovakkal július 13-án reggel folytatta útját Feketetó irányában Erdélybe.~8 Három hétig maradt távol.~9 Visszafelé, augusztus 1-jén tért be Zsibóra. Aznapi, vallomáserej ű feljegyzése egyértelműen bizonyítja, hogy kapcsolatuk ekkor vált szorosabbá, barátsággá : "Wesselényi Miklós közelebbi megismerésével igen sokat nyertem. Vele örökké szoros és felbonthatatlan barátságban fogok élni, érzem ezt." s Bár a zsibói báró volt a fiatalabb, gondolkodása érettebb, politikai érdeklő - dése kiterjedtebb, a hazai viszonyokat jobban ismerte, így segítette Széchenyi tájékozódását, észrevételeivel érlelte az ifjú gróf formálódó nemzeti hivatástudatát. Széchenyi politikai megnyilvánulásai nagyon ritkák ezekben a hónapokban. A bécsi udvar napilapja, az Oesterreichischer Beobachter egyik cikke nyomán írt a görögök törökellenes felkeléséről, pontosab ban a várható osztrák magatartásról. Attól tartott, hogy Ausztria beavatkozik a törökök oldalán és ezzel kihívja a nyugat-európai közvélemény rosszallását. A közbelépésre nem volt szükség, mert a törökök június 18-án egy csatában leverték a görög felkelőket ; Erdélybe mene- " Gergely, p. ; Csorba László : Széchenyi István. Bp p. Viszota, XVIII. p. - Ács Tibor egészen júliusra tolja ki az időpontot (Ács, p.), ez azonban csaknem teljesen kizárt. ~a Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. Az Erdélybe vezető utakról : Magda, p. - Domokosról : HBML IV. A. 1/a p. ; Nagy L, 3. köt p. ~9 Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. s Széchenyi, p. (Jékely Zoltán fordítása)

18 48 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) külő vezérüket, Alexandrosz Ypszilantiszt viszont az osztrák hatóságok letartóztatták. Ezt Széchenyi nem helyeselte, és soraiból arra lehet következtetni, hogy rokonszenvezett a függetlenségükért harcolókka1.81 A magyar ügyek menetét aggasztónak ítélte, az uralkodó abszolutisztikus módszereit nem tudta elfogadni. Július 1-jén lejegyzett gondolata a későbbi, reformkori politikus legfőbb dilemmáját vetíti előre : ahol "a király a hazától szolgálatban elválasztható, és az egyiknek nem tetszik, ha a másiknak használ az ember, vagy míg az egyiknek használ, a másiknak terhére van és kárt okoz", ott nehéz élnie. Ezért egy legalábbis talányos szándéknyilatkozattal folytatta : "Kolumbiába megyek meghalni!" s2 Nem elképzelhetetlen, hogy a dél-amerikai felszabadító háború sikerei lebegtek a szeme előtt, amelyekről szintén a bécsi újságból értesülhetett. Zsibón vetődött fel Széchenyi és Wesselényi közös nyugateurópai utazásának ötlete, sőt meg is állapodtak ebben. Ettől kezdve a grófot mindennél jobban izgatták az út előkészületei ; erről levelezett barátjával, ennek részleteit beszélték meg "Lőrinckor", azaz augusztus 10-én és 11-én Debrecenben. Széchenyi az Amerikába való áthajózásra is szerette volna rábeszélni a bárót ; Wesselényi szerint "minden tüzes vágya Amerika felé fordult." Valószín űleg nemcsak a politikai tapasztalatszerzés vágya hajtotta, a természeti szépségek is vónzották : "Haljunk meg úgy, hogy nem láttuk a Niagara-vízesést?" - kérdezte egyik levelében.83 A nyugati utazás reményének lázában a szokásos szeptemberi hadgyakorlattal nem sokat törődött. Szeptember 6-án indult el századával Nagyváradra. Majd az őrnagyi osztályok gyakorlatának befejez tével, szeptember 20-án Konyárról Debrecenbe lovagoltak csapatösszevonásra. Ezen a nyíregyházi székhelyű, Máriássy András báró si Uo. 214., , 226. p. ; Széchenyi., , 172. p. Az 1810-ben indított bécsi újságról : A magyar sajtó története I Bp , 403. p. - A felkelésről : Jánisz Politisz : Az újkori Görögország története. Bp p. sz Széchenyi, p. (Jékely Zoltán fordítása) ss Ferenczi Zoltán : Kiadatlan levelek gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós levelezéséből. = Akadémiai Értesítő, p. (a továbbiakban : Ferenczi, 1906.) ; Györffy Miklós : Mivégre kell nekünk Széchenyi? = Kortárs, sz. 14. p. (innen a második idézet) ; Feleselő naplók, 60. és 74. p. (innen az első idézet) ; Széchenyi, p.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII ( ) altábornagy parancsnoksága alatt 49 álló lovas hadosztály vett részt. A szeptember 24-én zárult szakaszt az ezred-szemle követte szeptember 28-án és másnap a regiment szétoszlott. g4 Széchenyi örömét fokozhatta, hogy az előre kért időpontban, szeptember 28-án este zsibói barátját, leendő útitársát is viszontlátta. 85 Már jóval korábban, erdélyi útja előtt is megfordult a fejében, hogy a Hessen-Homburg huszárezredhez, Biharba nem jön vissza többé. Augusztus végére ez szilárd elhatározássá változott. 86 Ezért némi időt a csomagolásra is szánnia kellett. Miután mindent elrendezett, a két barát október 1-jén, hétfőn elindult Debrecenb ő l. Széchenyi régóta tervezgette ezt a szabadságot ; jószágigazgatójának és bécsi ügyintézőjének többször megírta, hogy október elején Cenken lesz. 8 ~ Most fellélegezve távozott ezrede nyomasztó légköré ből. Azt hitte, örökre hagyja el a bihari tájat, a Hessen-Homburg huszárokat. Bő másfél év múlva azonban vissza kellett térnie. ~stváh Széc(1enYi t~e so~cáien of 13i(1ar, part ~82~) István Széchenyi, Hussar captain continued his military career for the wish of his father on the summer of He was appointed commander of the company of Diószeg to the regiment of Hessen Hormburg garrisoned in Bihar county. He spent only some weeks - in two periods - in that region in 1820 but in 1821 he was living the usual life of the officers of Hussar garrisons for almost five months (from 4cn of May to 1 sc of October). The chronicle of this period can be reconstructed according to his diary kept regularly and his letters remained occasionally ; important additional data unrevealed till now also can be aa Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. A Debrecentől kb. 3 mérföldnyire levő Konyárról : Fényes, köt p. as Széchenyi, p. ; Wesselényi, p. ; Ács, p. - A gróf kérése : Ferenczi, s6 p. Ferenczi, p. (1821. aug. 29-i levél Wesselényihez); Széchenyi, p. (szept. 6-i bejegyzés). s~ MTAKK Ms 4229/193, 194, 196 ; Ms 4228/203.

20 50 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) found in the minutes of the general assembly of Bihar county. - Széchenyi was of indifferent health often and his indispositions were usually of psychosomatic and hypochondriac origin. He was serving unwillingly, he wasn't interested in soldiering very much already ; he was annoyed by the fruitlessness of his efforts aiming at getting an advancement to be a major. Human weaknesses of his fellow-officers and his commanders ; his colonel, the brave baron József Simonyi was also condemned by him first of all because of the faults of character of the baron. He was thinking the retire or even the emigration over but for the time being he was kept in the army by his sense of duty and his conscience. He was also made anxious by the machinations of the society of Vienna and by the disadvantageous changes of his finances. - He was bored on the villagey Diószeg. Thus he was reading a lot, he wrote a horse-race regulation, he often went to Debrecen, to Nagyvárad and to the neighbouring medicinal baths. He visited the landowners from the neighbourhood one after the other and also visited the sub-prefect and the royal commissioner several times ; sermonized the chatterbox Ferenc Péchy of Álmosd in a funny anonymous letter. Nevertheless he hardly reacted upon the political conflicts raging in the county. He could settle a three weeks long official travel to Transsylvania - Széchenyi became acquainted with Miklós Wesselényi in 1821 and they decided a common trip to Western-Europe. The friendship of the baron made a deep impression on forming the sense of national vocation of the young count. At all, he met with the mentality of the smaller nobility, the provincialism here on the Bihar region for the first time and he could firstly feel closely the backwardness of the Hungarian nation here. His notes and letters of that time give evidences of his changing way.of thinking and of his increasing interest in politics and history.

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció Szilágyi Adrienn Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18 19. században Nemesi társadalom és nemesi birtoklás

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD. Kapusi Krisztián

Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD. Kapusi Krisztián Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD Kapusi Krisztián Olvasom Axel Hoffer tanulmányában az alábbi sorokat: Gizella (született Altschul) családja közeli

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Andrássy Gyula élete és kora

Andrássy Gyula élete és kora 1 Andrássy Gyula élete és kora A miskolci ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA centenáriumi történelmi vetélkedője I. forduló A számítógéppel kitöltött feladatsor beküldési határideje: 2012. december 14. Cím:

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat,

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, akkor azzal kezdeném, hogy a nyulak tizenegy hónap

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

1919. június 25. szerda

1919. június 25. szerda 1919. június 25. szerda 1919. június 25. szerda Reggelre az alábbi plakáttal találta magát szembe az ébredõ Budapest: PARANCS! Budapestre és környékére a LEGSZIGORÚBB KIVÉTELES ÁLLAPOTOT rendeljük el.

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 188 TÓTH ZSÓKA HALÁSZ PÉTER Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 A közelmúltban kezembe került egy csángó népdal, vagy legalábbis annak tulajdonított daltöredék, ami a maga módján a csángók pirosfehér-zöld

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora 1. Melyik királynőre igazak az alábbi állítások? Írd az állítások betűjelét

Részletesebben

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1 H. KOHUT MÁRIA Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1,,A siker értékét nem csupán maga a kivívott siker méri meg, hanem a leküzdött akadályokra fordított erőt és munkát is számba kell

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben Kubik Anna Szigor és tudás Óidők az új időkben Debrecentől messzi van szülőfalum, a Bakony-aljai Ősi. Talán nemcsak földrajzi távolságban, lelki alkatot tekintve is. Először Nyilas Misi története vezetett

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja az

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen - tartja az S Z E M E L V É N Y E K A M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I O R V O S T A N T Ö R T É N E T É B Ő L Irta: Dr. F Ö L D E S V I L M O S (Budapest) Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Széchenyi István, a bihari katona II. rész (1823) Bényei Miklós

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Széchenyi István, a bihari katona II. rész (1823) Bényei Miklós Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 93 Széchenyi István, a bihari katona II. rész (1823) Bényei Miklós Széchenyi István azzal az elhatározással hagyta el 1821. október 1 jén Bihar vármegyében állomásozó

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909)

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) A munkácsi görögkatolikus püspökség története Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) Részlet az I. Rész, C) Szakasz, I. Fejezet, c) czikkből:

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi Kölnei Lívia 1 : Almási Balogh Pál, a reformkori polihisztor és családja Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi nemzedékhez tartozott, amelynek tagjai kimagasló

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. B. Gál Edit. Orczy István. Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig. Témavezető:

Doktori (PhD) értekezés tézisei. B. Gál Edit. Orczy István. Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig. Témavezető: 1 Doktori (PhD) értekezés tézisei B. Gál Edit Orczy István Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig Egy köznemesi karrier állomásai a 18. század első felében Témavezető: Dr. Gebei Sándor

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben