SZéche~Yi ~stvct~, a bihani I,cato~a ~. Nés2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZéche~Yi ~stvct~, a bihani I,cato~a ~. Nés2."

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 31 SZéche~Yi ~stvct~, a bihani I,cato~a ~. Nés2. ( ) Széchenyi István gróf tizenkilenc évesen járt először a bihari tájon. A 7., Liechtenstein huszárezred ifjú főhadnagyának századát 1810 júniusában Világosra vezényelték, szeptemberben pedig Nagyváradon rendezték az ezredgyakorlatot. l Csaknem pontosan tíz évvel később ismét erre a vidékre vezérelte a - jó vagy rossz - sorsa. A napoleoni háborúkban kitűnt fiatal gróf ígéretes tiszti karrierje - már 1813-ban lovasszázados (huszárkapitány) volt - egy besúgói jelentés nyomán megakadt, olyannyira, hogy az évtized végén a hadseregből való kilépést is komolyan fontolgatta. 2 Mélyen tisztelt apja óhajára azonban még egy kísérletet tett az őrnagyi kinevezés elnyerésére. Bécsi összeköttetései révén sikerült elintéznie, hogy a Hofkriegsrat (az Udvari Haditanács) február 28-án az 5. huszárezredb ő l március 15-i hatállyal áthelyezte a 4., őrgróf Hessen- Homburg huszárezredhez, az l. őrnagyi osztály 1. százada parancsnokának. 3 Az ezredet 1818 szeptemberében irányították Debrecenbe és környékére. Az első század állandó helye a Bihar megyei Diószegen volt4, ' Ács Tibor : Széchenyi katonaévei. Bp p. (a továbbiakban : Ács, 1994.) ; szüleihez írt első levele júl. 21-én, az utolsó szept. 28-án kelt : Gróf Széchenyi István levelei szül őihez. Bp p. z Minderről : Ács, p. s Uo p. - Az ezred tulajdonosa, Friedrich ( ) hessen-homburgi tartományi őrgróf, lovassági tábornok 1813-ban személyesen ajánlotta fel Széchenyinek, hogy helyeztesse át magát a regimentjéhez (Ács, p.). a Amon von Treuenfest, Gustav : Geschichte des k.k. Huszaren-Regimentes Freiherrn von Edelsheim-Gyulai Nr. 4. Von seiner Errichtung , Wien, 1882, 450. p. (a továbbiakban : Amon von Treuenfest, 1882.)

2 32 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) ám 1820 nyarán, amikor Széchenyi István hosszas előkészület, többszöri halogatás után és a haditanács szigorú parancsára rászánta magát a bevonulásra 5, a közelgő szemle miatt a parancsnoki törzs székhelyén, Debrecenben tartózkodott. A gróf július 24-én érkezett meg a cívisvárosba, augusztus elején lezajlott az ezred-szemle, majd szeptember 6-án a regiment elindult a Pest melletti nagy hadgyakorlatra.6 Ennek végeztével, október 7-én Széchenyi egyenesen Bécsbe utazott, hogy részt vegyen sógorn ője, Széchenyi Pálné Caroline Meade temetésén. A birodalmi fővárosban őrnagyi előléptetését kijárandó felkereste a Hoflcriegsrat tagjait, a budai és bécsi főhadparancsnokot, de hiába. $ Ezért amikor közeledett szabadságának vége, sőt még a visszafelé úton is újra mérlegelte a kvietálás lehetőségét.9 A katonaélet újabb szakaszára most már tudatosan készült, december 7-én Pesten egy nagyszabású munkaprogramot vázolt fel a közeli teendőkrő l. lo Egy hét múlva Debrecenben jelentkezett ezredparancsnokánál, báró Simonyi József ( ) óbesternél és dandárparancsnokánál, gróf Illésy Sándor vezérőrnagynál. December 16-án, szombaton reggel indult tovább állomáshelyére, a mintegy négy magyar mérföldre (kb. 45,2 km-re) fekvő Diószegre, ahová kissé döcögős tempóban, hat és fél órás kocsizással érkezett meg. l t Vasárnap misére ment, minden bizonnyal az uradalmi kastély egyik végébe épített imaházba.~2 Majd s Gróf Széchenyi István naplói. 2. köt. Bp , 678. p. (a továbbiakban : Széchenyi, 1926.) ; MOL P ; MTA Könyvtárának Kézirattára K 165/137. (a továbbiakban : MTAKK) ; Széchenyi István : Napló. Bp p. (a továbbiakban : Széchenyi, 1978.). 6 Széchenyi, , p. ; Széchenyi, p., Széchenyi századának létszáma 178 fő volt (Ács, p.). Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. - Tévesen datálta az elutazást szeptember 26-ra. Ld. még : Ács, p éves sógorn ője aug. 29-én halt meg. s Ács, p. 9 Széchenyi, p. ; MOL P f. ' Széchenyi, p. - Megvalósulásukról, illetve elmaradásukról ld. Viszota Gyula lábjegyzeteit : Széchenyi, p. " Széchenyi, p. - A távolságot ld. Fényes Elek : Magyarország geographiai szótára... Pest, köt p. (a továbbiakban : Fényes, 1851.) 'z Széchenyi, p. - Az 1801-ben épült templomról : Molnár János : A bihar diószegi ev. ref. egyház múltja és jelene. Nagyvárad, p. (a továbbiakban : Molnár, 1885.) ; Bihar vármegye és Nagyvárad. Bp p.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 33 francia idézeteket másolt ki Rousseau vallomásaiból és egy korábbi, még október 31-én kelt ezredparancson élcelődött.~3 December 20-án Nagyváradon járt; itt érte utol a nem teljesen váratlan, ám mégis lesújtó hír : betegesked ő apja egy héttel azelőtt meghalt. t4 Tehát jóformán körül sem nézhetett, máris újból szabadságot kellett kérnie. Mindazonáltal nem kelt útra azonnal. A hátralev ő napokban papírra vetett feljegyzései illeszkednek más korabeli megnyilvánulásaihoz ; ezek is jelzik azt az átalakulási folyamatot, amely ekkortájt Széchenyi gondolkodásában, politikai érdekl ődésében végbement. December 23- án (Diószegen) egészsége rosszabbodásáról, túlságosan eleven álmairól írt, a rá jellemző hipochondriás módon attól félt, hogy idegei, agya felbomlanak. Majd hirtelen hangulatváltással a német Rückert hazafiaskodó, a franciák ellen izgató versein gúnyolódott, valamint a poroszok gyávaságán, akik közül száz is alig ér fel egy öreg francia gárdistával. Utolsó mondata - "A magányosság a méltó halálra érlel, a társaság a kurta életörömre nevel!" - pedig azt bizonyítja, hogy lassanlassan elfordult a főúri szalonok felszínes, könnyelmű világától, ki akart törni a szokások rabságából és saját célt, utat kívánt magának választani." Is Másnap átgyalogolt Székelyhídra, ahol jóhírű érmelléki bor termett. Az uradalmi intézőtől, Papanecktől vásárolt is 30 váltó forintjával néhány veder bakatort.~b Nyilván nem tudta előre, hogy az úriszék éppen ülésezik, de ha már ott volt, bekapcsolódott a táblabírák beszélgetésébe. Esti észrevételei a majdani politikai reformert sejtetik : "Az atyafiak a politikáról fecsegtek.»ilyen szabadságot, mint minálunk, '~ Széchenyi, p. - Jean-Jacques Rousseau ( ) Les confessions c. művérő l van szó. 'a Széchenyi, p. - Széchenyi Ferenc gróf ( ) dec. 13-án hunyt el Bécsben. 's Széchenyi, p. (Jékely Zoltán fordítása). - Friedrich Rückert ( ) Kranz der Zeit c. kötete nem maradt fenn Széchenyi hagyatékában. '6 Széchenyi, p. - Székelyhíd Gustav Stubenberg gróf (?-1833) birtoka volt, de a stájer eredetű család nem tartózkodott a mezővárosban (Nagy Iván : Magyarország családai köt. Pest, p. - a továbbiakban : Nagy L) - Az érmelléki mezőváros jó bortermő hely volt : Varga Gyula : Az érmelléki sz őlőkultúra. Berettyóújfalu, p. (a továbbiakban : Varga, 1976) ; Dóczy József: Magyarország tekintete... Béts, p. (a továbbiakban : Dóczy, 1830.) - A veder (vagy Eimer) dongás faedénybő l lett bormérték ; többféle is volt, 10,9-47 liter között (Bogdán István : Régi magyar mértékek. Bp p.).

4 34 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) bizony sehol sem találhat az ember, még az angoloknak is csak papíron van meg a szabadságuk«, és így tovább. Alig gondolkoznak ezek az emberek, s ha igen, akkor is csak magukra gondolnak - a parasztról teljesen megfeledkeznek, semmiség a szemükben. - Minő ékesszólással kellene bírnunk, hogy meggyőzzük ezeket az embereket, anélkül, hogy megsértenő k, hogy igazságtalanok és tudatlanok - és minő bölcsességgel és földöntúli szerencsével, hogy helyesebb elvekre és nézetekre vezethessük őket!" A folytatás a későbbi liberális arisztokrata csaknem feloldhatatlan belső dilemmáját előlegezte : "Hol úgy érzem, vonzódom e nyers néphez - melyet alapjában véve szeretek, - hogy tanítsam, felemeljem, emberré neveljem, hol látni sem bírom, s eltaszítom magamtól. - Tudatlanságuk elérzékenyít ; szívesen segítenék rajtuk életemmel és véremmel is : sorsukat megosztanám és elviselném! De gyakorta elborzaszt és felháborít igazságtalan vakságuk, gőgjük és elbizakodottságuk!" 17 Rövid bihari tartózkodása tehát nem múlt el nyomtalanul ; tudatos fővel először találkozott a köznemesi mentalitással, provincializmussal és először érzékelte közvetlenül a magyar nemzet elmaradottságát. Karácsony ünnepén, december 25-én indult el haza, a temetésre, ismét Debrecenen át. l8 Bécsben szinte repült az idő: felbontották apja végrendeletét, átvette teljes örökségét, sokat fáradozott a lóverseny megszervezéséért, rendezte gazdasági ügyeit, elkészítette saját testamentumát, házvásárlásról tárgyalt, őrnagyi kinevezéséért kilincselt, ismét angliai utat tervezett. Súlyos érzelmi csalódást okozott számára szerelme, Selina Meade férjhezmenetelének híre. Sokat elmélkedett jövőjérő l - "én magam sem tudom, mit akarok" -, még a kivándorlás gondolata is felvillant. l április 16-án hagyta el a fővárost, de " Széchenyi, p. Beszámolt arról is, hogy este felolvasta meg nem nevezett bajtársának Friedrich Schiller ( ) Búvár c. balladáját. Könyvtárában megvolt a német költő Gedichte c. könyve három kötetben, 1816-os bécsi kiadásban : Bánfai Szabó László : Gróf Széchenyi István könyvtára. Bp p. (a továbbiakban : Bánfai Szabó, 1923.) 's Széchenyi, p. - Debrecenben megígértette Simonyi óbesterrel, hogy kedvenc őrmesterét, Schönecker Ferencet hadnaggyá teszi. - December 27-én indult el Debrecenből Pest felé (Széchenyi, p.). '9 Minderről : Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. (az idézet a 204. p.-ről) ; Viszota Gyula : Bevezetés. = Széchenyi, X-XIV. p. (a továbbiakban : Viszota, 1926.). - Selina Meade ( ?) férje Carl Clam-Martiniz gróf ( ) osztrák katonatiszt volt.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 3 5 mielőtt visszatért volna ezredéhez, útközben több helyen is megállt ; Pesten hat, Debrecenben öt napot töltött. 2 Május 4-én, pénteken érkezett Diószegre és átvette százada parancsnokságát Glotz Henrik főhadnagytó1. 21 Ezúttal csaknem öt hónapig, az őszi ezred-szemle végéig maradt és hol türelmesen, hol türel metlenül élte a korabeli huszárgarnizonok tisztjeinek életét. Benyomásait rendszeresen rögzítette nyomtatásban is napvilágot látott naplójában és szórványosan fennmaradt leveleiben. Ezen források és a Bihar vármegyei közgyűlés jegyzőkönyveiben található, eddig feltáratlan adatok alapján felvázolható itteni katonáskodásának krónikája, ám a továbbiakban nem látszik indokoltnak a szigorú kronológiai rend követése. Rosszkedvűen érkezett : "Beteg, sárga és búskomor vagyok." ZZ Később is gyakran panaszkodott egészségi állapotára, túlzott ingerlékenységére ; egyszer még ipecacuanát, azaz hánytatógyökeret is be vett.23 Gyengeségei, rosszullétei többnyire pszichoszomatikus eredetűek és elsősorban arra vezethetők vissza, hogy a katonai szolgálatot már nem ambicionálta, annak békebeli formáját, kötöttségeit értelmetlennek találta, az ezredbeli állapotokkal pedig végképp elégedetlen volt. "Mily kelletlenül szolgálok én!" - vallotta meg naplójának május 14- én. 24 A kvietálás gondolata is többször megfordult a fejében.25 Csupán a kötelességérzet és a lelkiismeret tartotta vissza ; úgy vélte, tekintélyes vagyona kötelezi a haza szolgálatára, és attól félt, hogy uniformis nélkül haszontalan ember lesz.26 Csökkenő reménnyel ugyan, de többféle módon is próbálkozott az őrnagyi rang elnyerésével ; még fizetni is hajlandó lett volna érte, bár ez elveit sértette. 2~ Erősen bosszantotta, hogy a cseh származású, tőle fiatalabb tiszttársát, Lato Wrbna grófot ( ) előléptették őrnaggyá ; ebben és saját mellőzésében - kisz Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. z' Széchenyi, p. ; Széchenyi, p. zz Széchenyi, p. 23 Uo , 231. p. ; Széchenyi, , 172. p. za Széchenyi, p. zs Uo. 214., 232. p. ; Széchenyi, p. 26 Széchenyi, p. ; Széchenyi levele Liebenberg Jánoshoz, aug. 29. MTAKK Ms 4229/196. z' Széchenyi , 215. p. ; Széchenyi, , , , 206. p. ; Ács, p.

6 36 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) sé általánosítva - a bécsi udvar tudatos szándékát, a magyar katonatisztek háttérbe szorítását látta.28 Parancsnoki feladatait úgy, ahogy ellátta. Gyakoroltatta századát, ám a rossz lovak és a gyatra puskák miatt nem sok eredményt várt. Különösebben nem izgatta, amikor közvetlen felettese, Johann Wrana őrnagy egy ellenőrzésnél megrótta. Azt is egykedvűen vette tudomásul, hogy a szeptemberi hadosztály-szemlén az ő százada volt a legrosszabb. 29 Nehezebben viselte környezete emberi gyengeségeit. Ezredében ifjúkori tiszttársa, Felix Woyna gróf ( ) alezredes állt hozzá a legközelebb, de a komoly férfit egyszer unalmasnak titulálta és nem helyeselte Bécs iránti túlzott vágyakozását. 3 Wrana őrnagynak a karrierizmusát kárhoztatta. 3t Kemény szavakkal illette a 2. őrnagyi osztály parancsnokát, Leopold Spanocchy ( ) bárót : megbízhatatlan, jellemtelen, hazug, köpönyegforgató. Egyáltalán nem lepte meg, amikor "rossz csínyen (Rhédeyné keresztje) kapták rajta." Ma már nem tudni, mire irányult e célzás : az akkori bihari adminisztrátor, Rhédey Lajos gróf felesége, Kacsándy Teréz ( ) már régen meghalt, az viszont lehet, hogy a hagyatékából megmaradt aranytárgy került tisztességtelen úton a huszártiszthez. 32 Mindennek ellenére sű - rűn találkoztak, együtt ebédeltek, vacsoráztak, amit az őrnagy arisztokrata származása is motiválhatott. Széchenyi próbálta iróniába fojtani debreceni dandárparancsnoka, gróf Illésy Sándor tábornok iránti ellenszenvét, akinek képmutatását, kicsinyességét nemigen tolerálta, fontoskodó szónoklatait kinevette. 33 Karl Wallmoden gróf ( ) vérteskapitányon - akivel egy hadbírósági kihallgatáson vett 's Széchenyi, , 170. p. z9 Uo. 171., 164., 206. p. 3o Uo. 164., 205. p. - Woyna komolysága Wesselényi Miklós számára rokonszenves volt : Báró W.M. útinaplója Cluj-Kolozsvár, 1925, 7. p. (a továbbiakban : Wesselényi, 1925.) 3 ~ Széchenyi, p. sz Uo. 160., 168., 172., 203., 205. p. (az idézet saját fordítás). - Spanocchy beosztásáról : Amon von Treuenfest, p., Ács, p. - Rhédey Lajosnéról : Nagy L, 9. köt p. - Felvetődhet az is, hogy Rhédey :Ferenc volt bihari alispán neje, báji Patay Katalin a megnevezett ; vö. Kempelen Béla : Magyar nemes családok. 9. köt. Bp p. (a továbbiakban : Kempelen.) ss Széchenyi, p. ; Széchenyi, p.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 3 7 részt - szintén ostoba viselkedése miatt gúnyolódott. " Megvetéssel szólt a részeges nagyváradi dandárparancsnokról, gróf Desfours Ferenc ( ) vezérőrnagyról ; ridegen megtagadta tőle a kölcsönt és "szarjankó"-nak (Scheissfidel) nevezte.3s Ellentmondásosan viszonyult óbesteréhez, Simonyi József báróhoz. Elismerte nagyszer ű katonai érdemeit, rettenthetetlen bátorságát, még a bárói címre is méltónak tartotta. Parancsnoki ténykedését, bi zonytalanságait és következetlenségeit viszont többször bírálta - olykor a szemébe is mondta -, nemegyszer megmosolyogta műveletlenségét. Leginkább azonban jellembeli hibáiért, a nagyravágyásért, a fennhéjázásért, a pénzsóvárságért, az ingatagságért marasztalta el. Egyik helyen úgy vélekedett róla, mint aki egyenesen az erény ellen cselekszik, sőt dicsekszik is ezze1. 36 A Hessen-Homburg ezredben nyáron lezajlott tiszti mozgalomért - amelyet naplóbejegyzései nyomán részletesen ismertet Ács Tibor3~ - is elsősorban ő t tette felelőssé ; ennek elsimításában egyébként Széchenyi is tevékenyen közreműködött. Szinte látnoki erővel jósolta meg, hogy "Simonyi története egy perben fog végződni..." S valóban : az ezredest pár évvel később, 1828-ban - igaz, mindmáig tisztázatlan okokból és talán nem is jogosan - felfüggesztették tisztségéb ő l és börtönben halt meg. 38 Noha májusban megfogadta magának, hogy "filozófus" magatartást tanúsít és igyekszik minden kellemetlenségen felülemelkedni, a bécsi hírek gyakran nyugtalanították. Arra még csak legyintett, hogy nem lehet az angol király koronázására kijelölt küldöttség tagja. 39 Az viszont kifejezetten bántotta, hogy a visszatér ő Felix Woynával senki sem üzent neki, az pedig még jobban, hogy a főúri társaságban intrikálnak ellene.4 Sajgó szívvel ugyan, de nyugalmat erőltetve vette tusa Széchenyi, p.- Auersperg Ferenc gróf (1777-?) vértes alezredes kihallgatása folyt. ss Széchenyi, , 164. p. sb Uo p. ; ld. még : uo. 160., 162., , , , 207. p. ; Széchenyi, p. s~ Ács, p. ; Széchenyi, a p. Széchenyi, p. (saját fordítás) ; Csonkaréti Károly : A Simonyi József huszárezredes elleni ítélet. = Hadtörténelmi Közlemények, sz p. s 9 Széchenyi, p. Itt ír a filozofikus nyugalom szándékáról. ao Széchenyi, , , 202., p.

8 3 8 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) domásul Selina házasságát. 41 Magát is kinevette, amiért Zichy-Ferraris Melanie grófnőt ( ) egyszer feleségül akarta venni.42 A szerelmi históriák különösen érdekelték. C. S., vagyis Carolina Sternberg hercegnő (1804-?) és Eduard Lamberg gróf ( ) közelgő esküvője egy rosszmájú megjegyzést váltott ki belő le : e házasság szentségét már évek óta minden oldalról fogyasztották. Együttérzéssel szemlélte viszont a nehezen azonosítható Br. gróf és Rézi Orczy, azaz báró Orczy Lőrincné Batthyány Teréz grófnő ( ) szenvedélyes vonzalmát. 43 Széchenyit aggasztotta pénzügyeinek kedvez őtlen alakulása is. Jószágigazgatója, egykori nevelője, Liebenberg János ( ), valamint bécsi megbízottai, Pigay Antal ügyvéd és a Dauvergne nevű francia szakács levélben tájékoztatták gazdasága helyzetéről és ügyeinek állásáról. A Liebenbergnek küldött válaszok - szám szerint hét - a tervezett kritikai kiadáshoz készült kéziratos másolatból isrmertek, bár nyomtatásban még nem jelentek meg. Az május 19. és augusztus 29. között kelt, szívélyes hangú levelek arról tanúskodnak, hogy Széchenyi odafigyelt ugyan birtokai, vagyona ügyeire, de igazán még nem mélyült el a gazdálkodás gondjaiban, bizonyos kérdésekben teljesen szabad kezet adott jószágkormányzójának. Legtöbbet kastélya rendbetételével és a hitelfelvételeivel, azok kifizetésével, illetve fedezetével foglalkozott (a Pigaynak szóló utasítások töredékei is ezt bizonyítják) nyarán úgy tervezte, hogy katonáskodása idején a saját fenntartására havi 3000 váltó forintot költ. Amikor másodszor is bevonult Diószegre, 1821 májusában ezt az összeget nem vette fel, sőt a júniusiról is lemondott, augusztustól pedig 1000 vft-ot kívánt visszatartani ; így gondolta nyomasztó adósságterheit mérsékelni. Augusztusban mégis másként döntött, sőt utólag is kérte a korábban Bécsben hagyott pénzt. 4s " Széchenyi, p. az Széchenyi, p. - A grófnő később, 1831-ben Clemens Metternich herceg felesége lett. as Széchenyi, p. - Br. talán az indigena Breunner Ágoston ( ). Szerelmükrő l ápr. 27-én is írt: Széchenyi, p. aa MTAKKMs 4229/ , 196. Ld. még : Széchenyi, p. ; Széchenyi István-Wesselényi Miklós : Feleselő naplók. Bp , 114. p. (a továbbiakban : Feleselő naplók). - A töredékek : Ms 4228/197, 203, 204. 's MTAKK Ms 4228/204. ; MOL P f ; MTAKK Ms 4229/189.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 39 A kiadatlan levelekből és naplófeljegyzéseib ő l egyaránt kitetszik, hogy Széchenyit ez idő tájt már rendkívül intenzíven foglalkoztatta a lótenyésztés hazai. fejlesztése. A katonai szolgálatból is ez a terület érdekelte a legjobban.46 Diószegen fogott hozzá magára vállalt feladata, a hazai lóverseny szabályzatának kidolgozásához. A fogalmazványt elküldte id. Hunyady József gróf ( ) jószágigazgatójának, Karl Appelnek véleményezésre. Ő június 14-én az általános észrevételeken túl néhány paragrafusban konkrét változtatást javasolt. Egyebek között azt kérdezte, hogy nem kellene-e kikötni : "csak magyarok vagy belföldiek lovagolhatnak." Széchenyi nevetségesnek tartaná, ha a lovasoknak is fel kellene mutatni a pedigréjüket (származásukat), ezért ezt a pontot érintetlenül hagyta. 4~ A véglegesített tervezetet a debreceni városi nyomdában saját költségén kinyomatta. A helyi cenzor engedélye július 29-én kelt. A szabályzat magyar és német nyelven jelent meg, külön-külön három és fél fólió oldal terjedelemben és mindegyik névtelenül. 4g Széchenyi nem érezte jól magát Diószegen. Az Ér patak jobb partján, az érmelléki hegyek lábánál, igen szép vidéken fekvő, közel 4000 lakost számláló mezőváros az érmelléki járás központja volt; határában gabonát, dohányt és zamatos fehér borokat termesztettek. 49 A falusias település életébe a huszárok vittek némi mozgást, bár a század elszállásolása a lakosságnak nyűgöt, terhet jelentett. A kapitányi ab Széchenyi, , 163., 199. p. - A lovak, a lótenyésztés iránti érdekl ő- désérő l : Gergely András : Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Bp p. (a továbbiakban : Gergely, 1972.) ; Viszota Gyula : Gróf Széchenyi István élete és működése közt. = Gróf Széchenyi István naplói. 1. köt. Bp. 1925, L- LL, CLVII-CLVIII. p. ; Ernst József: Lovak körül. = Széchenyi és kora. Bp p. ; Barcsay-Arrant Zoltán-Erdélyi Gyula : A magyar lovassport története III. rész. Bp p. a~ Széchenyi, p. (saját fordítás). Appel levele másolatban : MTAKK Ms 4228/202. as Projektuma a Magyarországon felállítandó lovaspályázás törvényeinek ; Einstweiliger Vorschlag der Gesetze und Regeln des in Ungarn einzuführenden Wettrennens. - A magyar szöveg - apróbb hibákkal - megtalálható Erdődy Sándor : Magyarországi lófuttatások Bp p. - A cenzor Náray Dávid ( ), a debreceni piarista gimnázium igazgatója volt. a9 Magda Pál : Magyar Országnak és a határ őrző katonaság vidékinek legújabb statistikai és geographiai leírása. Pest, p. (a továbbiakban : Magda, 1819.) ; Dóczy József: Magyarország tekintete... Béts, p. (a továbbiakban : Dóczy, 1830.) ; Fényes, köt p. ; Molnár, p. ; Varga, p.

10 40 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) kvártély istállóját nem sokkal Széchenyi májusi visszaérkezése előtt reparálták.s Hiába volt azonban a kies táj, a jó bor, a világlátott, királyi udvarokban, főúri kastélyokban és szalonokban forgolódó ifjú gróf számára a poros és "egészségtelen" Diószeg maga volt a megtestesült unalom. Elzárva a nagyvilágtól és kötelezve a nemszeretem katonai szolgálatra, elkeseredésében börtönnek nevezte az itteni életet. 5 ~ A kínzó egyhangúságot megpróbálta olvasással is enyhíteni. Valószín űleg nem rögzítette valamennyi olvasmányát a naplójában ; amit ismerünk, arra enged következtetni, hogy a fentebb említett decemberi munkaprogramjában leírtak szerint fokozódó figyelemmel fordult a történelmi és részben a politikai kérdések, témák felé. Feljegyzéseiben a következ ő művek szerepeltek : Moliére Tartuffe, Goethe Götz von Berlichingen, Schiller Messinai menyasszony (Braut von Messina), Racine Bérénice, Phaedra ("nagy élvezettel olvastam, és a tragédiaíró legjobb művének tartom") és Eszter c. drámája ; Rousseau Emile c. nevelési regénye ("éppen olyan okos, mint oktalan") ; Edmund Burke ( ) angol politikai író forradalomellenes esszéje, Friedrich Gentz ( ) porosz politikus fordításában : Betrachtungen über die französischen Revolution ; Oliver Goldsmith ( ) angol író History of Rome c. iskolai könyve ("alig tudom letenni") ; Platón "ízetlenül megírt" Die Republic c. műve németül; Friedrich Stolberg ( ) német költ ő Geschichte der Religion Jesu Christi c. terjedelmes összefoglalása ("félek, hogy túl egyoldalú és türelmetlen lesz számomra"). Vele volt a lipcsei Brockhaus-cég Conversations- Lexikon der Gegenwart c. enciklopédiája is ("minden nappal nélkülözhetetlenebb lesz számomra"). sz so HBML IV/A. 1/a. 98. sz. Bihar vármegye közgy űlési jegyzőkönyve, ápr. 14. ; a terhekről ld. még : uo. 606., sz. si Széchenyi, p. ; az "egészségtelen" jelző : Széchenyi, p. sz Jean Baptiste Moliére ( ) komédiájáról : Széchenyi, p. ; Johann Wolfgang Goethe ( ) és Schiller darabjáról : uo p. ; Jean de Racine ( ) drámáiról : Széchenyi, p., az idézet Jékely Zoltán fordításában : Széchenyi, p. ; Rousseau regényérő l : Széchenyi, , 172. p. (itt az idézet, saját fordításban) ; a Gentz-fordításról : Széchenyi, p. ; Goldsmith római történelméről : uo p. ; Platón (Kr.e ) munkájáról : Széchenyi, p. (az utóbbi helyről az idézet) ; Stolberg 15 kötetes opusáról : Széchenyi, p. ; a lexikonról : uo p. - Az utóbbi kivételével felsorolja : Viszota, XVIII. p. - A könyvek többsége - általában gyűjteményes kiadásokban - megmaradt Széchenyi hagyatékában : Bánfai Szabó, , 41.,

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 41 Mivel kelletlenül végezte szolgálati teendőit és unatkozott az álmos bihari településen, hacsak tehette, eltávozott - nemegyszer parancsot teljesítve. Olykor-olykor bekocsizott vagy belovagolt Debrecenbe és napokat töltött a megyeszékhelyen, Nagyváradon. Szívesen időzött az ennek közelében lévő kénes gyógyforrásoknál, Félix- és különösen Püspökfürd őn. 53 Ha módja volt rá, ismerkedett a környékbeli birtokosokkal, a vármegyei vezetőkkel. A bihari köznemesek és az itt élő vagy itt hivatalban lévő főnemesek általában szívélyesen fogadták a gazdag, bécsi kapcsolatokkal rendelkező fiatal mágnást s - naplói szerint - ő is viszonylag könnyen megtalálta a hangot a helybeliekkel. Már visszaérkezése harmadnapján, május 6-án - vasárnap - a közeli Vajda községben járt, e kis magyar faluban, ahol Dobozy József (?-1841), az érmelléki járás alszolgabírója látta vendégü1.54 Két nap múlva Nagyváradon meglátogatta Lányi Imre ( ) alispánt, aki fiatal feleségével, Csáky Mária grófnővel ( ) együtt fogadta, "meglehetősen hűvösen".ss Talán a bécsi vigalmak, a könnyelműség, a nőcsábászság híre jutott el hozzájuk és ezért voltak kimértek. Később megenyhültek iránta, mert június 25-én Széchenyi már azt jegyezte fel : "Ha este Nagyváradon vagyok, úgy azt Lányiéknál töltöm." Náluk látta a kis Thurzó-lányt is, feltehetően Thurzó János esküdt gyermekét. 5ó Túl sok öröme nem telt ezekben a vacsorákban. Három nappal előbb megbotránkoztatta egy Sárközi nevű úr sületlen tréfáival, "amelyekért minden más társaságból kidobták volna." Nem tetszett neki a muzsikálás (valószínűleg cigányzene) sem; az ő szemé- 42., 64., 74., 78., 81., 86. p. - Nem szerepel e katalógusban Goldsmith műve ; a lexikonnak pedig az es kiadása volt meg (uo. 29. p.), de Széchenyi nyilván az as, tízkötetes 5. kiadást vitte magával. ss Széchenyi, , 213. p. ; Széchenyi, , 164. p. ; MTAKK Ms 4229/ A két fürdőhelyrő l : Magda, p. ; K. Nagy Sándor : Biharország. Útirajzok. Nagyvárad, p. sa Széchenyi, p. - keresztnevet nem közöl ; Viszota Gyula a lábjegyzetben D. Mihályt említ, de ilyen nevű szolgabíró 1821-ben nem volt Bihar vármegyében. - D. Józsefről : HBML IV. A. 1/a p. ; Kempelen, 3. köt p. - A faluról : Dóczy, p. ; Fényes, köt p. ss Széchenyi, p. - Lányi között volt a vármegye alispánja (Bihar vármegye és Nagyvárad. Bp p.) s6 Széchenyi, p. ; Széchenyi, p.

12 42 Széchenyi István, a bihari katona Lrész ( ) ben az egész összejövetel "egy lehanyatlott népre, elüszkösödött országra vallott. Magyarország kiélte magát." 57 Az első alkalommal, május 8-án "Péchy Poly úr", azaz Péchy Ferenc (? -1873) fiatal álmosdi földbirtokos, a váradi járás esküdtje - akit még Bécsbő l ismert - mutatta be az alispánnak. 58 Május 16-án Szé chenyi a Péchy-kúriában ebédelt, a Debrecentő l 3 magyar mérföldnyire fekvő faluban, Álmosdon. (Vele volt Spanocchy őrnagy is.) Itt ismerkedett meg Péchy sógorával, az ugyancsak álmosdi birtokos 'Sombory Imrével ( ), aki ekkor az érmelléki járás főszolgabírója, majd szépívű hivatalnoki pályát futott be (a gróffal később is többször találkozott). Főszolgabírói irodája Diószegen volt s feladatai közé tartozott a Széchenyi századának ellátásáról való gondoskodás Aznap jegyezte fel frissen szerzett értesülését is : "Ez a Péchy Schachten kisasszonyt akarta feleségül venni - ; akkor ez nem ment, így sarkon fordult és most elveszi báró Fries lányát! "bo S ezután jön egy igazán fontos, bár a szakirodalom által szinte teljesen mellőzött részlet : "Egyik este Glotzcal és Dőryvel ültem együtt Diószegen és írtam neki, mert ő egyike azoknak az emberek nek, akiket irgalom nélkül meg kell téveszteni, hogy végül felébredjenek álmaikból és bevallják maguknak az' ostobaságukat. NB [nota bene] Feri úr az előző farsangon a legidétlenebb módon kószált Bécsben és egy nap alatt több ostobaságot fecsegett, mint más több éven át ki tudott volna találni." Az oldallapra beírta a levél szövegét is : "Nagyon sietek, hogy ezt a néhány szót Önnel közöljem. Idegenek között vagyok - megfigyelnek - és a legcsekélyebb gyanú felfedhetne minket. Bécsben tudnak mindent, amit Ön egy szerencsétlen pillanatban St. báró házában mondott. Ön a legnagyobb zavarba hozott mindannyiónkat. C. St.-nek a leggyorsabban menekülnie kellett, hogy a rendőrség le ne fogja ; mi többiek alig tudtunk időt nyerni, hogy az iratainkat elégessük.»még nem érett az olajág«, s' Széchenyi, p. ss Uo p. ; Széchenyi, , 161,. p. - Péchy tisztségérő l : HBML IV. A. 1 /a Széchenyi, p. ; HBML IV. A. 1/a A faluról : Fényes, köt. 23. p. 6o Széchenyi, p. - Talán Georg Schachten báró osztrák katonatiszt és A Fries családról sincs közeleb- diplomata közelebbr ő l nem ismert lányáról volt szó. bi adatunk.

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 5. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE

A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE ZALAI GYŰJTEMÉNY 43. A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1998 Szerkesztette MOLNÁR ANDRÁS Számítógépes szedés és tördelés

Részletesebben

A bernáthfalvi Bernáth Család Története

A bernáthfalvi Bernáth Család Története BERNÁTH LÁSZLÓ Ifj. BERNÁTH LÁSZLÓ A bernáthfalvi Bernáth Család Története ~ 2 ~ A bernáthfalvi Bernáth Család Története Írta: Bernáth László és Ifj. Bernáth László A családtörténeti könyv harmadik, bővített

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében a történelemtudomány tudományágban Írta: Merényi-Metzger Gábor okl. történelem szakos

Részletesebben

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN,

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT JOHN PAGET, ERDÉLY MAGYAR HONPOLGÁRA

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT JOHN PAGET, ERDÉLY MAGYAR HONPOLGÁRA 203 KOVÁCS SÁNDOR KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT JOHN PAGET, ERDÉLY MAGYAR HONPOLGÁRA Borbély István irodalomtörténész egyik 1926-ban kelt tanulmányában az unitárius egyháztörténet-írás kegyeletteljes kötelességévé

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről vitéz Detre Gyula László Történelem közelről Antológia Kiadó Lakitelek, 2007 vitéz Detre Gyula László TÖRTÉNELEM KÖZELRÕL Ajánlom családomnak, édesapámnak, v. Detre Gyula állami népiskolai tanító 50 éves

Részletesebben

A szabadságharc hősi halottja: zabolai gróf Mikes Kelemen ezredes (1820 1849)

A szabadságharc hősi halottja: zabolai gróf Mikes Kelemen ezredes (1820 1849) Acta Siculica 2011, 267 282 A szabadságharc hősi halottja: zabolai gróf Mikes Kelemen ezredes (1820 1849) A székely eredetű Mikes család vagyonát és hírnevét az Erdélyi Fejedelemség időszakában alapozta

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig. Szálasi Ferenc élete Javított kiadás

Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig. Szálasi Ferenc élete Javított kiadás 1 Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig Szálasi Ferenc élete Javított kiadás 2 Mártírjaink emlékének. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyek országa. (Máté evangéliuma)

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

2009. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2009. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XIII. évfolyam 1. szám 2009. ADVENT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Pályázati felhívás. a kuratórium elnöke. e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu

Pályázati felhívás. a kuratórium elnöke. e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu Pályázati felhívás A Rákosmenti 56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör NYÍLT, JELIGÉS PÁLYÁZATOT ír ki az 1956-os Forradalom és Szabadságharc nemzetőreinek emléke előtt tisztelgő köztéri alkotás

Részletesebben

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag Molnár Ildikó: Eötvös József a kultúrpolitikus és az irodalmár A nevelés megjelenése a Nővérek című regényében Bevezető Eötvös József a reformkor, az abszolutizmus és a kiegyezés korának egyik kiemelkedő

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Fürdővendégek Balatonfüreden (különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára)

Fürdővendégek Balatonfüreden (különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára) KATONA CSABA Fürdővendégek Balatonfüreden (különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára) Az utóbbi időben megnőtt az érdeklődés a múlt századi fürdőkultúra, mint a polgári szabadidő eltöltésének

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

... az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen.

... az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen. ... az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárának hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen. (Széchenyi István: Napló,

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN

KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER MÁSODIK ÉVFOLYAM 1991. 3. KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN 4 TARTALOM

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben