A vasút különcélú távközlőhálózata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vasút különcélú távközlőhálózata"

Átírás

1 vasút külöcélú távközlőhálózata Pap Jáos MÁTI Összefoglalás vasúti személy- és áruszállítás, saját megoldású távközlő hálózatot igéyel. Igaz, hogy ez a távközlőhálózat felépítésébe és működésébe számos voatkozásba azoos, vagy hasoló a postai hálózattal, mégis sajátos, a személy- és áruszállításból adódó, eltérő fukciók míatt. cikk átfogóa mutatja be a vasúti távközlőhálózatot. vasúti távközlés a vasút áru- és személyszállítási techológiájához, aak iráyítási és szervezési kiszolgálásához szükséges. vasút szállítási tevékeysége sokrétű mukafolyamatból áll. mukafolyamatok szervezése és iráyítása, valamit elleőrzése korszerű távközlési létesítméyek haszálatát igéyli. vasúti távközlés két fő feladatot lát el: - egyrészt lehetővé teszi az állomásoko, a voalo a voatok továbbításáál a forgalmi techológiával összefüggő itézkedések megbízható leboyolítását (a külöcélú távközlőhálózato): - másrészt kapcsolatot teremt az általáos célú, üzemi közleméyek továbbítása céljából az állomásoko, csomópotoko és az igazgatósági székhelyeke levő főökségek, üzemek és iráyító szervezetek között. z előbbi az iráyítói és iformációs, az utóbbi az operatív iráyítás hálózata. vasútüzem országos kiterjedéséből, öálló vállalati jellegéből adódik, hogy igéyeit kielégítő távközlési létesítméyek - a postai hálózattól függetle - országos kiterjedésű hálózatot alkotak, melyet egyébkét techológiai (zártcélú) hálózatak evezek. hálózat agyrészbe az általáos hírközléstechika beredezéseit alkalmazza. Természetese speciálisa vasúti célra kifejlesztett eszközök is felhaszálásra kerülek. távközlőberedezések és a létesítméyek tervezését, részbei kivitelezését, fetartási mukáit célszerűe a vasút saját egységei végzik. így a vezetékes alaphálózat yomvoalas létesítméyeit szite kizárólagosa vasúti területe belül telepítik. vasút ügyel arra, hogy azok jól illeszkedjeek az országba már működő postai hálózathoz, külööse a kölcsööse bérelt átviteli utakat figyelembe véve, hogy bármikor magas, közép-, vagy akár alacsoy hálózati síko is kapcsolatba kerülhesseek egymással. MÁ a hálózat műszaki jellemzőit úgy választja meg, hogy azok a emzetközi hírközlési (CCITT, CCIR) s a emzetközi vasúti szervezetek (UIC) ajálásaiak is megfeleljeek. Beérkezett: II. 18. (#) Híradástechika, XLI. évfolyam, szám PP JÁNOS Budapesti Műszaki Egyeteme szerzett villamosméröki diplomát. MÁ-ál 1954 óta dolgozik. Foglalkozott a távközlő beredezések üzemeltetésével, részt vett a vasúti távhívásos telefohálózat kifejlesztésébe, építésébe. Jeleleg a MÁ Tervező Itézet főmukatársa 1974-től a győri SzIKTMFifi oktat. HTE Közlekedés-Hírközlési Szakosztályáak elökségi tagja. Mivel a távközlési szolgáltatások em tartózak, a vasút alapvető feladatkörébe, így a távközlés sajos a vasutak gyakorlatába a perifériára, sőt valameyi vasúti ifrastruktúráak is a perifériájára kerül. E megállapítás emcsak az ú. agyvasutak üzemére voatkozik, haem elővárosi, ipartelepi kiszolgáló, földalatti vasutakra is. Eek elleére a távközlés elegedhetetle tartozéka a vasutakak és egyéb közlekedési vállalatokak. Ezt a téyt tüteti fel az 1. ábra, melye látható a vasúti távközlések a főbb szolgálati ágakkal való kapcsolata. Á feltütetett számok százalékba adják meg a távközlőhálózatak az egyes szolgálati ágak részére adott szolgáltatásokat. Természetese kevesebb viszotszolgáltatások is vaak. SÚTI TÁKÖZLŐHÁLÓZT FELÉPÍTÉSE vasút távközlőhálózata a következő részhálózatokból és távközlési létesítméyekből áll: Távközlőhálózat - távbeszélőhálózatok: - iráyító és iformációs? Uilöeélú)-, és - általáos vasútüzemi; - távíróhálózatok: - iformációs-, - általáos vasútüzemi; - adatátviteli hálózatok: - határforgalmi iformációs-, - voali tervező és iráyító-, - szállításiráyítási redszerek; - órahálózatok: - helyi és - voali; - hagszórós hálózatok: - tájékoztató és - állomási iráyító; 129

2 F O R G. + K E R. I 40 0 N T T S I p L Y * : 1 1 l! 1 1 i t B s 1 J z T. M T B E E C R. H. 0 fí JLL E G Y É B "1 v K 0 S 4 4 /, 2 e /. NYG- ELL. - vizuális tájékoztatóüálózatok: - távvezérléssel működtetett táblák, - zártcélú televízió; - átviteltechikai hálózatok: - kábel; - légvezeték, - sokcsatorás beredezések hálózata; - rádióhálózatok: - heryi körzetek, - voali és - területi; - biztosági jelzőhálózatok: - tűzjelző-, - vagyovédelmi. Távközlési létesítméyek - távközlővoalak - távközlőberedezések - átviteli utak, - távbeszélő-, - vezetékes alap-hálózat - távíró-,. kábelek, légkábelek, légvezetékek, - műáramkörök,. FDM átviteli. TDM átviteli. rádió-átviteli - hálózatfelügyelet. - adatátviteli-, - óra-, - hagszórós-, - vizuális-, - biztosági jelző-, - rádió-, - áramellátóberedezések távközlési csomó-, vagy gócközpotok. tisztelt olvasóak, aki általába a postai távközlés szoltáltatásaiak ismereteivel redelkezik máris feltűt az, hogy a távbeszélőhálózatok a vasút távközlőhálózatáak mit egészek, csak egy kis háyadát ölelik fel. hhoz, hogy itt most a magyar vasút távbeszélőhálózatával lehesse foglalkozi, elöljáróba szüksé- 1. ábra H gesek látszott az előzőek ismertetése, képet adva a vasúti távközlőhálózat hierarchiájáról és a távbeszélőhálózatak abba elfoglalt helyéről. továbbiakba e cikke belül csak a külöcélú (iráyítói és iformációs) hálózat kerül ismertetésre, míg egy másik külöálló cikk fogja összefoglali a távhívásos távbeszélőhálózatot. Külöcélú iráyítói és iformációs távbeszélőhálózatok és összeköttetések külöcélú összeköttetések a vasútüzembe, valamely szolgálati szerv kizárólagos haszálatára létesülek, s azokat csak arra a célra szabad igéybe vei, melyek érdekébe létesítették. külöcélú összeköttetéseket általába forgalmi, votatási, pályafetartási, biztosítóberedezési szakágazatok részére építik ki. külöcélú, azaz az IRINFO (iráyítói és iformációs) hálózatok és összeköttetések a vasút szállítási, elegy- és voattovábbítási feladataiak közpoti tervezéséhez, eze belül a legfelsőbb szitű üzemviteli tervkészítéshez szükséges adatgyűjtést, valamit az operatív és végrehajtási redelkezések távbeszélőhálózato törtéő leboyolítását biztosítják. 2. ábra az IRINFO távbeszélőhálózatot és aak összeköttetéseit tüteti fel. z alsó körzethálózati síkba még a vülamosvotatási üzemet és egyéb szakágazatok műszaki összeköttetéseit is be kell soroli. Felsorolásra csak éháy alapvető hálózat és összeköttetés kerül az alsó síktól a felső sík felé, mert a többi műszakilag azoos felépítésű és hasoló szolgáltatású. 130 Híradástechika, XLI. évfolyam, szám

3 M ezérigazgatóság Közpoti - főüzemíróyítói - teherkocsi iráyitói - áruiráyltói - hely(jegy) elosztó hálózatok Üzemföökség - forg. iráyítói -meetiráyítói KQFE/t - teherkocsi áruiráyttói - hely (jegy) elosztó hálózatai KÖRZETI HÁLÓZTOK M Igazgatóság Területi - föüzemiróyítói - teherkocsi iráyítói - áruiráyitói - hely (jegy)elosztó hálózatok O Összeköttetések Ó Ó forgalmi - állomási - állomásközi egyéb -PT - vili. járőr - hid, hó sfb. 2. ábra 1. Forgalmi és egyéb szakágazatokat segítő összeköttetések 2. ábra körzethálózati síkja két félre va botva. jobb oldali félsíkba tartozak azok az összeköttetések, amelyek a voatok forgalmát közvetleül, vagy közvetve segítik, míg a bal oldali síkba az adatgyűjtő és iráyítóhálózatok. 1.1 Állomási összeköttetések z állomási összeköttetések alkotják az állomásokak, pályaudvarokak forgalomszabályozó és mukairáyító távbeszélőhálózatát: - a helyi forgalmi LB távbeszéló'-összeköttetésbe a forgalmi szolgálattevőt, a váltókezelőket, esetleg a tolatási határo belül lévő sorompók kezelőit is be kell kapcsoli (3. ábra). Ilye összeköttetés ID (itegra domió) biztosítóberedezés élküli állomásoko található; II. áltóállító őrhely H586-2 redelkező (állomásiráyítói) távbeszélő-összeköttetés agy állomásoko, vasúti csomópotoko, redező pályaudvarok területé, ahol a voatforgalomra a voatmozgásokkal közvetle kapcsolatba em levő társszolgálatok végrehajtási feladatokat ellátó szolgálati helyei is hatással lehetek ( mozdoyfelvigyázó, vasúti redőrség, raktár, vámhatóság), a forgalmi szolgálattevő részére - a helyi forgalmi távbeszélő-összeköttetés mellett - kiépített összeköttetés. zoko az állomásoko, redező pályaudvaroko, ahol több egymásra utalt szolgálati ág (forgalom, kereskedelem, votatás) mukáját kell összehagoli, a voatforgalmi feladatok hatékoy elvégzése érdekébe állomásiráyító is tevékeykedik, aki az utasításait szité a redelkező távbeszélő-összeköttetés felhaszálásával adja ki. bekapcsolt szolgálati helyek csak a Mozdoy^ lelvigyázó. Felvételi ép. áltóállító őrhely asúti, redőrség 3. ábra II. áltó- és sorompóór Forg. szolg. áltóőr H586-3 Híradástechika, XLI. évfolyam, szám 131

4 kezelő tudtával és közreműködésével beszélhetek egymással. közpotra kapcsolódó voalak (4. ábra) LB, CB redszerűek lehetek. z alkalmazásra kerülő beredezések jelfogós, vagy félvezetős kivitelűek. z utóbbi a BHG STERISK beredezése. 1.2 Állomásközi távbeszélő-összeköttetések z állomásközi öszeköttetésekhez az egedélykérő-, voatjelető-, híd-, hó-, sziklaőri összeköttetések, valamit a FT pályatelefo redszer sorolható: - voatforgalmi érdekből az egedélykéró' távbeszélő-összeköttetés a legfotosabb. z összeköttetésbe a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője, esetekét yíltvoali kiágazás, megállórakodóhely, deltaőrhely szolgálattevője va bekapcsolva. Szükség eseté (em egyközpotos kezelésű biztosításál) váltókezelők, térközőrök, sorompókezelők is bekapcsolást yerek. z összeköttetés LB redszerű (5. ábra).. " " állomás Mrh.." B \ állomás l5 E E~E E Forg. szolg. Forg. szolg. "f^^' 20 jg Forg. szolg. 5. ábra H586-5 Határforgalmi LB összeköttetés két szomszédos ország vasúti határállomása között kerül kiépítésre. hídó'ri összeköttetés vasúti-közúti hidakál két féle közlekedő járművek (voat-autó) forgalomszabályozását biztosítja. Sziklaőri, hójeletóo'ri távbeszélő-összeköttetés alkalomszerűe, vagy redszerese veszélyeztetett (kőomlás, hófúvás) helyét kapcsolja a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjéhez, vagy pft. részleghez. PT pályatelefo-redszer (6. ábra) a forgalmo kívül az egyéb fetartással kapcsolatos téykedéseket is segíti. lkalmazása kizárólagosa kábeles távközlőiráyo lehetséges. PT redszere a kábelkivezetési potokál kialakított csatlakozók segítségével lehet beszédkapcsolatot teremtei a voatforgalmat ül. a pálya műszaki állapotát felügyelő szervekkel. MÁ-ál kialakított redszer közvetett hívásmódú. Ez azt jeleti, hogy a három vezérlőáramkör áz állomásoko telepített csatolóberedezés útjá kapcsolódik fel a választott voalra. Mide csatlakozóhely párhuzamosa va kapcsolva, ahol a pályá közlekedők, így a mozdoyvezetők, távközlési, biztosítóberedezési, pályafetartási, vülamosjárőr dolgozók hordozható készülékkel, dugaszolással kapcsolódak a PT vezérlő voal egyikére, melyet egy háromállású kapcsolóval lehet kiválasztai. három vezérlővoalról a felkapcsolódás törtéhet az állomásközi távbeszélő-voalra, a vülamosjárőr-voalra, valamit a műszaki mukavoalra. z állomásközi voalról a szolgálattevő az ú. meetiráyító összeköttetésre kapcsolhatja a forgalmi vezérlőáramkört, így a Belépőhelyek I_I T T L_L Belépöhelyek T T 1 L PT _LT PT??.Y, forgalmi "I vill.jarör l vezérlő műszaki J ^párak PT L Meetiráyitó voal illamosjárör-voal Műszaki mukavoal vili. f-^távk. 6. ábra H Híradástechika, XLI. évfolyam, szám

5 meetiráyító beszédkapcsolatba kerül a vasúti pályá lévő vasutas dolgozóval. Közvetle hívású redszert yugati vasútakái lehet találi, ahol a vágáy melletti beszélőhelyeket - és azok egymást - szelektíve hívják. Ez KÖFT üzemél fotos szolgáltatásak tűik. 1.3 oalszakasz iráyítói és iformációs távbeszélő összeköttetések Egy-egy voalszakasz iráyítói és iformációs távbeszélő összeköttetései részbe cetralizált, részbe decetralizált összeköttetések. voatforgalom leboyolítását egy-egy voalszakasz techikai szitje szerit más-más összeköttetés segíti. Egy-egy agyobb voatforgalmú redelkezési szakasz voatközlekedéséek szervezésére és iráyítására cetralizált társasvoali - ú. MIR meetiráyító - távbeszélő-összeköttetést alkalmazak. Közpoti beredezését a meetiráyító (diszpécser) kezeli. z összeköttetésbe va bekapcsolva a redelkezési szakasz valameyi állomás és megálló-rakodóhely forgalmi szolgálattevője, távközlési és biztosítóberedezési művezetői szakaszok vezetői, továbbá a vasútigazgatóság főüzemiráyítója és a terület teherkocsi és áruiráyítója, valamit a pft. szakasz vezetője. z összeköttetés két féle redszerű beredezésből épülhet fel, mégpedig a GITOMT jelfogós Westerés a BHG gyártotta Party-Lie redszerekből. Wester-redszerű meetiráyító beredezéssel a kb. 60 éves szolgálata miatt, többet érdemlőe célszerű foglalkozi, mit az N típussal, vagy a továbbfejlesztett PLNET-beredezéssel, mivel az utóbbiakról a HÍRDÁSTECHNIK már többször is beszámolt. a) légvezetékes Wester-redszerű meetiráyítói összeköttetésbe max. 60 vaktárcsás, helyitelepes és agy impedaciájú (5600 Ohm) távbeszélőkészülék kapcsolódhat (7. ábra). z iráyító (MIR) t,? c I S. mide állomást meghívhat egyéileg és csoportba, vagy teljes kofereciakapcsolatba. forgalmi szolgálattevők a meetiráyítót élőszóval hívják. beszélgetés em titkos. Érdekes a közpoti beredezés hívószámredszere. z egyéi hívószám három (pl , 7-7-3), a csoportos koferecia hívószám kettő (pl. 7-0, 8-9), míg a teljes koferecia hívószáma egy (17) számjegyből áll. Midhárom esetbe az impulzusok összege 17. hívószámokat a közpot kettősáramú (3,5 periódusú) jelkét adja ki a voalra. telep feszültsége 160, így a készülék szelektorai max. 320 feszültségű jeleket érzékelhetek (8. ábra). jelek akár km távolságba lévő szelektort is képesek működteti. vasútvoalak villamosítása miatt a légvezetékes voalak kábelbe kerültek. így kábelbe került a Wester meetiráyító is. jelzéseket meg kellett ismételi, a beszédfrekveciák csillapítása őtt, s így kritikussá vált az érthetőség is. Más jelzésátvitelre és erősítésre lett szükség. Ezt valósította meg a 70-es évek közepétől a BHG gyártotta égyhuzalos meetiráyító beredezés a PRTY-LINE SYSTEM, b) PRTY-LINE SYSTEM 1976-ba került először beépítésre a vasút távközlőhálózatába, mégpedig a Szolok-Szajol-Lökösháza voalo. zóta e redszerből épített összeköttetések teljese behálózták a vasútat. B Kezelő E redszer felhaszálási lehetőségei szélesebb körűek a Wester-redszerél, hisze a jelzési redszere - bár hasoló ahhoz, de mégis - hagfrekveciás, valameyi leágazási poto a leágazás égyhuzalos és erősített. Ebbe a égyhuzalos és erősített összeköttetésbe 40 illetve 80 szolgálati hely kapcsolható, melyre egy példát a 9a. ábra mutat be. z ábra vasúti fővoalá földkábel, míg az elágazó mellékvoal meté légvezeték va. kábelbe az alap egy fizikai érégyese, míg a "C" állomástól légvezetékes MT 10/10 tí- Közpot H Hf O :3 CJLI *" ábra i w D N 3 Q- E o 8 LU "< E 22 rí 3 r tjn a. O i o -O v -$> u 3r E 3 CL X.E o > //////////Á g - : ÍI ) -Ü E mm, H586-8 Híradástechika, XL1. évfolyam, szám 133

6 pusú leágazós vivőfrekveciás redszer csatorájá él a meetiráyító-összeköttetés. leágaztatott kéthuzalos mellékvoal kevés kábel-, vagy légvezetéki érpár eseté a kábelérégyese, mit fatom áramkör építhető ki, míg a légvezetékes iráyo a vivőalapra telepíthető. Újabba már PLNET redszert szállít a BtíG. Eek előye, hogy bármelyik szolgálattevő - az N redszerrel szembe - már beléphet egy feálló beszélgetésbe, vagy az, hogy a hívó állomás látható módo a hívógomb kijelzésekét megjeleik a meetiráyítóál (diszpécserél), továbbá több kezelőhely is bekapcsolható az összeköttetésbe. (9a. ábra), c) voali iráyítás legrégebbi összeköttetése az üzemiráyítói összeköttetés. Ez az LB redszerű összeköttetés a vasútvoal valameyi állomását párhuzamosa fűzi fel (ez az összeköttetés vette át a voali MORSE-táyíró összeköttetés szerepét). z összeköttetés midkét vége telefoközpotra kapcsolódik, hogy az áruiráyításhoz az adatok felvételét segítse, valamit az esetleg még "CB" kapcsolattal em redelkező állomásokat tudja az ' ot. telep 32 x>ta 28 (26(25 WTE. ' <Lo 1 ' f / / o i i < I Ó 6 / 25. 'forg.szolg. / 26. H. iráyító 1 J 27. Mozd. ir. K o "GMorg. szolg. 31. Plt szolg. 32. Szomsz.MIR 13. Szolg. tevő 17. Mozd. szí. 19. Szolg.tevő 20. Szolg. tevó 5. Red torg.sz. 6. Meesztő 7. Mozd. szí. 8. Naplózó 9. Áll. iráyító 10. Mozdoy ir. Kezelő _J -H«- 71 *- jlllllln I ittttttl t TiTTTTTT? illllllfc Kp. LL K o Umm H 9. ábra H Híradástechika, XLl. évfolyam, szám

7 üzemi távhívó-hálózathoz, - kézi kezeléssel ugya, - csatlakoztati. Ilye összeköttetést ott telepítettek, ahol az általáos hálózat em alkalmas a távbeszélőforgalom leboyolítására, pl. mellékvoalo, ahol kevés légvezetéki alapáramkör áll redelkezésre. Ebbe az összeköttetésbe bekapcsolható valameyi állomás forgalmi irodája, áruraktára, votatási telepek mozdoyfelvigyázója, gócpoti áruiráyító és kocsiitéző. Üzemiráyítói voal természetese fővoalo is található, amelyet mostaság ú. DPS (decetralizált party-lie system) beredezésekkel (BHG gyártmáy) építeek ki. Ez a redszer a meetiráyítóál alkalmazott N redszerhez hasolóa égyhuzalos. z összeköttetés állomásoko leágaztatható, ahol akár 8 mellékállomás is kapcsolható rá. Ez olya, mitha egy voalra több alközpot lee párhuzamosa kapcsolva. lközpoto belül lehet értekezi, ugyaakkor a voalo is felépülhet egy-egy hívás (9b. ábra). E mellékállomások más leágazó beredezéshez tartozó mellékállomásokat is két számjegyből álló hívószámmal hívják. Egy vasútvoal szakaszo a szakaszhatároló áramköri egységek jóvoltából több beszélgetés is lehetséges egy időbe. két távolabbi mellékállomás kapcsolata eseté e voalszakaszo csak ez az egy beszélgetés lehetséges. d) z elkövetkező időbe a agyforgalmú egy és kétvágáyú pályákat és állomásokat távelleőrzött, vagy forgalomiráyítói redszerbe votatják be. így lesz KÖFE (közpoti forgalomelleőrző) beredezés, sőt kialakítják a KÖFI (... iráyító) beredezést is. KÖFE beredezéssel a vasútvoalo a térközök, a sorompók, állomásoko a vágáyok, a váltók, a be- és kijárati jelzők, stb. állapotát kérdezik le és azokat egy közpoti helye az ú. vágáytáblá jeleítik meg. KÖFI beredezésél az állapotok lekérdezésé túl a forgalmi iráyító-diszpécser közvetleül be tud avatkozi az akár 100 km-re lévő állomások biztosítóberedezéseibe is. diszpécser az állomáso lévő váltókat, jelzőket, állomási sorompókat képes működteti, tolatásokat, voatmozgásokat iráyítai. KÖFE/I beredezések üzemeltetéséhez ige jó paraméterekkel (CCITT M 20,10 ajálás) redelkező, távközlővoalra va szükség. E távközlővoal kábeles érégyes, vagy vivőfrekveciás csatora lehet. KÖFE/I beredezés termiáljai, elsődlegese fizikai érégyesre kapcsolódak, amelye a paracs és állapotjelzések 1200, 1800, 2400 Baud-os sebességű PSK, vagy FSK jelzéssel kerülhetek továbbításra. míg a KÖFE redszer részére max. kettő alapérégyes elegedő, addig a KÖFI alkalmazásához további voalakra va szükség. KÖFI redszer távközlése - e cikk írása idejé - még em volt megoldva. Néháy megoldadó távközlési probléma a következő lehet: - távvezérelt állomás külső terével tartadó távbeszélő kapcsolat; Híradástechika, XLI. évfolyam, szám - két állomás közötti PT (pályatelefo) belépőhelyekkel tartadó távbeszélő kapcsolat; - hívott és hívóhely megjeleítése a közpoti vágáytáblá, illetve a display-; - utasok tájékoztása a közlekedő és mozgást végző voatokról; - a voalo közlekedő mozdoyok vezetőivel való kapcsolat biztosítása; - a voali villamosdiszpécserrel, vagy egy másik voalszakasz forgalomiráyítójával való kapcsolat biztosítása; - kapcsolat az igazgatósági főiráyítóval; - ergoómiai viszoyok: - helyiség és mukahely világítás; - helyiség és mukahely akusztika (3-4 mukahely); - mukaasztalredszer (távközlési-, biztosítóberedezési-, SzIR kezelőegységek/tasztatúrák/, váltófűtő-és térvilágítási kapcsolók). KÖFE/I beredezés itt em kerül ismertetésre (talá egy későbbi időbe), mivel az em szorosa vett távközlő(hírközlő) redszer, bár az adatátvitelre támaszkodik. Eek elleére, mit távvezérlés a távközlés agy családjába tartozik. Ide sorolható még talá az állomási és voali biztosítóberedezés, mit kapcsolástechika, vagy mit táviráyítás, vagy távműködtetés (váltók állítása, jelzőképek megváltoztatása, szigetek síek szabad, vagy foglalt állapotáak érzékelése, sorompó működtetése, stb.). Itt azoba em hírayag továbbítása a cél, haem valamilye fizikai hatás előidézése, vagy valamilye hatás közvetítése térbeli távolság áthidalásával. Természetese a biztosítóberedezés a vasútál egy teljese más szakma, mely a távközlésre támaszkodik, mikor is a voalmeti távközlőkábelre rátelepül. voali (táv)kábelből, egy-két vágáytól függőe, 4-9 érégyest igéyel. z is igaz azoba, hogy a voalkábelek (MÁ-ál így hívják távkábelt) a távkábel jellege - a biztosítóberedezési felhaszálású égyeseiek m-kéti objektumokál (térköz, sorompó és bejárati jelző) való leágaztatása, s így a kábel egyes villamos parmétereiek csökkeő értékei miatt - a helyi kábelek szitje alá degradálódhat le. Tovább rotja a voalkábel megbízhatóságát az is, hogy föld kerülhet a kábel-lélekbe, mely a kábel zavartatásába és veszélyeztetettségébe is szerepet játszik. És ilye kábele kell 12, 60, 120, 300 csatorás FDM, vagy primer PCM redszereket, vagy éppe a KÖ FE/I redszer adatátvitelét üzemelteti, e) voali összeköttetések egy másik fotos típusa az ú. villamosjárőr voal. Ebbe az összeköttetésbe az alállomási diszpécser, valamit a villamosított voalszakasz valameyi PT pályatélefo kivezetéssel redelkező objektuma (sorompó, automata térköz, stb.) va kapcsolva. járőr, aki a felsővezeték állapotáról köteles meggyőződi, hordozható távbeszélőkészülékkel tud a felsorolt helyeke az összeköttetésbe belépi, (ld. a 6. ábrát). 135

8 Meetirayitók asútigaz gatósógi főüzemiráyltó ezető kocsiitéző Áruirayi'tö Tartálykocsi iráyító I. Területi szakaszitéző II. Területi szakaszitéző datgyűjtő Körzeti iráy. TI R I IR a a a a 1 1 yj 10. ábra H i Helyi voalok az iráyítási szervekhez FÖÜZB41RNYÍTÓ N KEZELŐ ~ N KEZELŐ TRNZITIRNYITÓ 6 o, 5 o 4 o- 3 o- i o- I o- Wo 90 8 O 7 o & o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 o Sg.lg. Sfli. lg Helyi voalalt más toiráyitókhoz Bp. Igazgatóság voalai UllOllllB rrrr Ms. Igazg. voalai TUT Db. Igazg. voalai Ps. Igazg. voalai I. Személyszállítási csop.vez. 3. Üzemviteli oszt.vez. 2. Üzemviteli csop. vez. í,. lg. i főüzemiráyitó 11. ábra H Híradástechika, XLI. évfolyam, szám

9 FRNKFURT M MIN (WIEN) Sopro legyiroda Péztárak HK Sm. Nkaizsa Barcs Sztl. IBUSZ HK HK Péz Sg. Ps tárak Péz tárak 12. ábra H Operatív iráyítói hálózatok z operatív hálózat országos, vagy országrészekre kiterjedő' iráyítói összeköttetések - általába csillagredszerű - hálózata, melye az iformációszerzés törtéik, a vállalatiráyításhoz. z összeköttetésekbe égyhuzalos cetralizált társasvoali távbeszélőredszereket (PRTY-LINE) kapcsolak. hálózat felépítése olya (ld. a 2. ábrát), hogy a legmagasabb szitről (vezérigazgatói kofereciai hálózatból) a legalacsoyabb szitig ( a PT belépőkig), akár mauális kapcsolással is az összeköttetés felépíthető. 2.1 Területi és körzeti iráyítói összeköttetések Egy igazgatói területre jellemző, teherkocsiiráyítói hálózatot a 10 ábra tütet fel. területi hálózathoz több körzet kapcsolódik. z igazgatósági terület csúcsá helyezkedik el a vezető kocsütéző, akihez körzeti (TIR /területi-/, IR /állomási/) iráyítók tartozak. vezető kocsiitéző további kapcsolatai is leolvashatók az ábráról. körzeti teherkocsi hálózatba valameyi, a körzetbe működő kocsiitéző, kocsifelírói kör va bekapcsolva. mely állomásoko kocsiitézői szolgálat icse, de a kocsifeladás és igéylés jeletős, ott a forgalmi szolgálattevőket kapcsolják be a hálózatba. z egyes állomásoko, ahol a kocsi- és áruforgalom agy, sugaras felépítésű (STERISK), vagy FT főöktitkári, vagy esetleg DPS beredezést telepíteek. 2.2 Közpoti Iráyítói Összeköttetések közpoti iráyítói összeköttetések közül két hálózat kerül ismertetésre. vezérigazgatósági közpoti foüzemiráyítói hálózat vázlatos rajza látható a 11. ábrá. z alkalmazott beredezés (mide más esetbe is) a cetralizált társasvoali (PLNET) mikroprocesszoros távbeszélő redszer. főiráyítói mukahelyek beredezése általába többkezelős felépítésű, a távoli mukahelyeke az összeköttetések beredezése, vagy készüléke végződhetek attól függőe, hogy a távoli mukahely egyéb célú közpoti távbeszélőberedezéssel fel va-e szerelve. távoli közpoti beredezések ilye esetekbe redelkezie kell azokkal a szolgáltatásokkal, amelyeket a főiráyítói mukahely voala megkívá. Közpoti helyelosztóhálózat a helyfoglalásos redszerbe közlekedő gyors- és expresszvoatok tervbevett számítógépes helyelosztása mellé redelt diszpécser távbeszélőhálózat. Csillagközéppotjába helyezkedik el a közpoti helyelosztó, míg a végpotjaiba a területi helyelosztók. HIK közpoti beredezéshez kapcsolódik a emzetközi helyelosztás hálózata is. területi HK helyelosztókra kapcsolódak a fotosabb állomások személypéztárai, helyjegypéztárai, a közöségszolgálati irodák péztárai és egyéb utazási irodák is, amelyek utazásszervezéssel foglalkozak. MÁ helyelosztóhálózata a 12. ábrá látható, amely tehát egyelőre mauális jellegű. Híradástechika, XLI. évfolyam, szám 137

A vasúti távközlés történeti áttekintése

A vasúti távközlés történeti áttekintése A vasúti távközlés történeti áttekintése Pap János MAV ÖSSZEFOGLALÁS A cikk összefoglalja a magyar vasútak távközlő hálózatának fejlődését. A bemutatás az első távírótól, napjaink telefon, távíró, rádió,

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2011/4 A fonyódi új KÖFI A TEB Központ kalibráló

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

Az osztrák telefonhálózat tanulmányozása

Az osztrák telefonhálózat tanulmányozása Az elmúlt évben ENSZ-ösztöndíjasként két hónapot töltöttem a Fernmeldetechnisches Zentralamt-ban (FZA) az Osztrák Posta kutatóintézetében. Vendéglátóim figyelmes segítőkészségének köszönhetem, hogy a tanulmányút

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 28 HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY Beszélgetés Győri Péterrel, a Mehely alapítváy kuratóriumi elökével Csogor Aa Az első hóapok CSZ: Hogya jött létre a Mehely

Részletesebben

2005/1. Hõnfutásjelzõk a MÁV hálózatán. A Fertõvidéki HÉV villamosítása. A GSM-R rendszer

2005/1. Hõnfutásjelzõk a MÁV hálózatán. A Fertõvidéki HÉV villamosítása. A GSM-R rendszer borito.qxd 2005.03.31. 12:36 Page 1 Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2005/1

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

A MOMCOLOR színmérők története

A MOMCOLOR színmérők története A MOMCOLOR szímérők törtéete Dr. Lukács Gyula A Magyar Optikai Művek az 960-as évekbe az ország egyik jeletős ipari agyvállalata volt. Az ország 30 legagyobb feldolgozóipari vállalata között létszámba

Részletesebben

Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be.

Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be. 5. Szolgáltatások Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be. A hálózatokat célszerű műszaki szemléletben megközelíteni, mivel ezek ténylegesen bonyolult elveken alapuló

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/1 Függõségek számítógépes tervezése

Részletesebben

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Alkalmazott tudomáyok Irodalom - Nyelvtudomáy Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsaa (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Tartalom Fekete Imre: Ekvivales Lax-stabilitási fogalom és alkalmazása a traszport egyeletre

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

2012/4. Felsõvezetékoszlopalapozás. ETCS határátmenetben. A fonyódi új KÖFI tapasztalatai

2012/4. Felsõvezetékoszlopalapozás. ETCS határátmenetben. A fonyódi új KÖFI tapasztalatai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/4 Felsõvezetékoszlopalapozás ETCS határátmenetben

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben