A vasút különcélú távközlőhálózata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vasút különcélú távközlőhálózata"

Átírás

1 vasút külöcélú távközlőhálózata Pap Jáos MÁTI Összefoglalás vasúti személy- és áruszállítás, saját megoldású távközlő hálózatot igéyel. Igaz, hogy ez a távközlőhálózat felépítésébe és működésébe számos voatkozásba azoos, vagy hasoló a postai hálózattal, mégis sajátos, a személy- és áruszállításból adódó, eltérő fukciók míatt. cikk átfogóa mutatja be a vasúti távközlőhálózatot. vasúti távközlés a vasút áru- és személyszállítási techológiájához, aak iráyítási és szervezési kiszolgálásához szükséges. vasút szállítási tevékeysége sokrétű mukafolyamatból áll. mukafolyamatok szervezése és iráyítása, valamit elleőrzése korszerű távközlési létesítméyek haszálatát igéyli. vasúti távközlés két fő feladatot lát el: - egyrészt lehetővé teszi az állomásoko, a voalo a voatok továbbításáál a forgalmi techológiával összefüggő itézkedések megbízható leboyolítását (a külöcélú távközlőhálózato): - másrészt kapcsolatot teremt az általáos célú, üzemi közleméyek továbbítása céljából az állomásoko, csomópotoko és az igazgatósági székhelyeke levő főökségek, üzemek és iráyító szervezetek között. z előbbi az iráyítói és iformációs, az utóbbi az operatív iráyítás hálózata. vasútüzem országos kiterjedéséből, öálló vállalati jellegéből adódik, hogy igéyeit kielégítő távközlési létesítméyek - a postai hálózattól függetle - országos kiterjedésű hálózatot alkotak, melyet egyébkét techológiai (zártcélú) hálózatak evezek. hálózat agyrészbe az általáos hírközléstechika beredezéseit alkalmazza. Természetese speciálisa vasúti célra kifejlesztett eszközök is felhaszálásra kerülek. távközlőberedezések és a létesítméyek tervezését, részbei kivitelezését, fetartási mukáit célszerűe a vasút saját egységei végzik. így a vezetékes alaphálózat yomvoalas létesítméyeit szite kizárólagosa vasúti területe belül telepítik. vasút ügyel arra, hogy azok jól illeszkedjeek az országba már működő postai hálózathoz, külööse a kölcsööse bérelt átviteli utakat figyelembe véve, hogy bármikor magas, közép-, vagy akár alacsoy hálózati síko is kapcsolatba kerülhesseek egymással. MÁ a hálózat műszaki jellemzőit úgy választja meg, hogy azok a emzetközi hírközlési (CCITT, CCIR) s a emzetközi vasúti szervezetek (UIC) ajálásaiak is megfeleljeek. Beérkezett: II. 18. (#) Híradástechika, XLI. évfolyam, szám PP JÁNOS Budapesti Műszaki Egyeteme szerzett villamosméröki diplomát. MÁ-ál 1954 óta dolgozik. Foglalkozott a távközlő beredezések üzemeltetésével, részt vett a vasúti távhívásos telefohálózat kifejlesztésébe, építésébe. Jeleleg a MÁ Tervező Itézet főmukatársa 1974-től a győri SzIKTMFifi oktat. HTE Közlekedés-Hírközlési Szakosztályáak elökségi tagja. Mivel a távközlési szolgáltatások em tartózak, a vasút alapvető feladatkörébe, így a távközlés sajos a vasutak gyakorlatába a perifériára, sőt valameyi vasúti ifrastruktúráak is a perifériájára kerül. E megállapítás emcsak az ú. agyvasutak üzemére voatkozik, haem elővárosi, ipartelepi kiszolgáló, földalatti vasutakra is. Eek elleére a távközlés elegedhetetle tartozéka a vasutakak és egyéb közlekedési vállalatokak. Ezt a téyt tüteti fel az 1. ábra, melye látható a vasúti távközlések a főbb szolgálati ágakkal való kapcsolata. Á feltütetett számok százalékba adják meg a távközlőhálózatak az egyes szolgálati ágak részére adott szolgáltatásokat. Természetese kevesebb viszotszolgáltatások is vaak. SÚTI TÁKÖZLŐHÁLÓZT FELÉPÍTÉSE vasút távközlőhálózata a következő részhálózatokból és távközlési létesítméyekből áll: Távközlőhálózat - távbeszélőhálózatok: - iráyító és iformációs? Uilöeélú)-, és - általáos vasútüzemi; - távíróhálózatok: - iformációs-, - általáos vasútüzemi; - adatátviteli hálózatok: - határforgalmi iformációs-, - voali tervező és iráyító-, - szállításiráyítási redszerek; - órahálózatok: - helyi és - voali; - hagszórós hálózatok: - tájékoztató és - állomási iráyító; 129

2 F O R G. + K E R. I 40 0 N T T S I p L Y * : 1 1 l! 1 1 i t B s 1 J z T. M T B E E C R. H. 0 fí JLL E G Y É B "1 v K 0 S 4 4 /, 2 e /. NYG- ELL. - vizuális tájékoztatóüálózatok: - távvezérléssel működtetett táblák, - zártcélú televízió; - átviteltechikai hálózatok: - kábel; - légvezeték, - sokcsatorás beredezések hálózata; - rádióhálózatok: - heryi körzetek, - voali és - területi; - biztosági jelzőhálózatok: - tűzjelző-, - vagyovédelmi. Távközlési létesítméyek - távközlővoalak - távközlőberedezések - átviteli utak, - távbeszélő-, - vezetékes alap-hálózat - távíró-,. kábelek, légkábelek, légvezetékek, - műáramkörök,. FDM átviteli. TDM átviteli. rádió-átviteli - hálózatfelügyelet. - adatátviteli-, - óra-, - hagszórós-, - vizuális-, - biztosági jelző-, - rádió-, - áramellátóberedezések távközlési csomó-, vagy gócközpotok. tisztelt olvasóak, aki általába a postai távközlés szoltáltatásaiak ismereteivel redelkezik máris feltűt az, hogy a távbeszélőhálózatok a vasút távközlőhálózatáak mit egészek, csak egy kis háyadát ölelik fel. hhoz, hogy itt most a magyar vasút távbeszélőhálózatával lehesse foglalkozi, elöljáróba szüksé- 1. ábra H gesek látszott az előzőek ismertetése, képet adva a vasúti távközlőhálózat hierarchiájáról és a távbeszélőhálózatak abba elfoglalt helyéről. továbbiakba e cikke belül csak a külöcélú (iráyítói és iformációs) hálózat kerül ismertetésre, míg egy másik külöálló cikk fogja összefoglali a távhívásos távbeszélőhálózatot. Külöcélú iráyítói és iformációs távbeszélőhálózatok és összeköttetések külöcélú összeköttetések a vasútüzembe, valamely szolgálati szerv kizárólagos haszálatára létesülek, s azokat csak arra a célra szabad igéybe vei, melyek érdekébe létesítették. külöcélú összeköttetéseket általába forgalmi, votatási, pályafetartási, biztosítóberedezési szakágazatok részére építik ki. külöcélú, azaz az IRINFO (iráyítói és iformációs) hálózatok és összeköttetések a vasút szállítási, elegy- és voattovábbítási feladataiak közpoti tervezéséhez, eze belül a legfelsőbb szitű üzemviteli tervkészítéshez szükséges adatgyűjtést, valamit az operatív és végrehajtási redelkezések távbeszélőhálózato törtéő leboyolítását biztosítják. 2. ábra az IRINFO távbeszélőhálózatot és aak összeköttetéseit tüteti fel. z alsó körzethálózati síkba még a vülamosvotatási üzemet és egyéb szakágazatok műszaki összeköttetéseit is be kell soroli. Felsorolásra csak éháy alapvető hálózat és összeköttetés kerül az alsó síktól a felső sík felé, mert a többi műszakilag azoos felépítésű és hasoló szolgáltatású. 130 Híradástechika, XLI. évfolyam, szám

3 M ezérigazgatóság Közpoti - főüzemíróyítói - teherkocsi iráyitói - áruiráyltói - hely(jegy) elosztó hálózatok Üzemföökség - forg. iráyítói -meetiráyítói KQFE/t - teherkocsi áruiráyttói - hely (jegy) elosztó hálózatai KÖRZETI HÁLÓZTOK M Igazgatóság Területi - föüzemiróyítói - teherkocsi iráyítói - áruiráyitói - hely (jegy)elosztó hálózatok O Összeköttetések Ó Ó forgalmi - állomási - állomásközi egyéb -PT - vili. járőr - hid, hó sfb. 2. ábra 1. Forgalmi és egyéb szakágazatokat segítő összeköttetések 2. ábra körzethálózati síkja két félre va botva. jobb oldali félsíkba tartozak azok az összeköttetések, amelyek a voatok forgalmát közvetleül, vagy közvetve segítik, míg a bal oldali síkba az adatgyűjtő és iráyítóhálózatok. 1.1 Állomási összeköttetések z állomási összeköttetések alkotják az állomásokak, pályaudvarokak forgalomszabályozó és mukairáyító távbeszélőhálózatát: - a helyi forgalmi LB távbeszéló'-összeköttetésbe a forgalmi szolgálattevőt, a váltókezelőket, esetleg a tolatási határo belül lévő sorompók kezelőit is be kell kapcsoli (3. ábra). Ilye összeköttetés ID (itegra domió) biztosítóberedezés élküli állomásoko található; II. áltóállító őrhely H586-2 redelkező (állomásiráyítói) távbeszélő-összeköttetés agy állomásoko, vasúti csomópotoko, redező pályaudvarok területé, ahol a voatforgalomra a voatmozgásokkal közvetle kapcsolatba em levő társszolgálatok végrehajtási feladatokat ellátó szolgálati helyei is hatással lehetek ( mozdoyfelvigyázó, vasúti redőrség, raktár, vámhatóság), a forgalmi szolgálattevő részére - a helyi forgalmi távbeszélő-összeköttetés mellett - kiépített összeköttetés. zoko az állomásoko, redező pályaudvaroko, ahol több egymásra utalt szolgálati ág (forgalom, kereskedelem, votatás) mukáját kell összehagoli, a voatforgalmi feladatok hatékoy elvégzése érdekébe állomásiráyító is tevékeykedik, aki az utasításait szité a redelkező távbeszélő-összeköttetés felhaszálásával adja ki. bekapcsolt szolgálati helyek csak a Mozdoy^ lelvigyázó. Felvételi ép. áltóállító őrhely asúti, redőrség 3. ábra II. áltó- és sorompóór Forg. szolg. áltóőr H586-3 Híradástechika, XLI. évfolyam, szám 131

4 kezelő tudtával és közreműködésével beszélhetek egymással. közpotra kapcsolódó voalak (4. ábra) LB, CB redszerűek lehetek. z alkalmazásra kerülő beredezések jelfogós, vagy félvezetős kivitelűek. z utóbbi a BHG STERISK beredezése. 1.2 Állomásközi távbeszélő-összeköttetések z állomásközi öszeköttetésekhez az egedélykérő-, voatjelető-, híd-, hó-, sziklaőri összeköttetések, valamit a FT pályatelefo redszer sorolható: - voatforgalmi érdekből az egedélykéró' távbeszélő-összeköttetés a legfotosabb. z összeköttetésbe a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője, esetekét yíltvoali kiágazás, megállórakodóhely, deltaőrhely szolgálattevője va bekapcsolva. Szükség eseté (em egyközpotos kezelésű biztosításál) váltókezelők, térközőrök, sorompókezelők is bekapcsolást yerek. z összeköttetés LB redszerű (5. ábra).. " " állomás Mrh.." B \ állomás l5 E E~E E Forg. szolg. Forg. szolg. "f^^' 20 jg Forg. szolg. 5. ábra H586-5 Határforgalmi LB összeköttetés két szomszédos ország vasúti határállomása között kerül kiépítésre. hídó'ri összeköttetés vasúti-közúti hidakál két féle közlekedő járművek (voat-autó) forgalomszabályozását biztosítja. Sziklaőri, hójeletóo'ri távbeszélő-összeköttetés alkalomszerűe, vagy redszerese veszélyeztetett (kőomlás, hófúvás) helyét kapcsolja a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjéhez, vagy pft. részleghez. PT pályatelefo-redszer (6. ábra) a forgalmo kívül az egyéb fetartással kapcsolatos téykedéseket is segíti. lkalmazása kizárólagosa kábeles távközlőiráyo lehetséges. PT redszere a kábelkivezetési potokál kialakított csatlakozók segítségével lehet beszédkapcsolatot teremtei a voatforgalmat ül. a pálya műszaki állapotát felügyelő szervekkel. MÁ-ál kialakított redszer közvetett hívásmódú. Ez azt jeleti, hogy a három vezérlőáramkör áz állomásoko telepített csatolóberedezés útjá kapcsolódik fel a választott voalra. Mide csatlakozóhely párhuzamosa va kapcsolva, ahol a pályá közlekedők, így a mozdoyvezetők, távközlési, biztosítóberedezési, pályafetartási, vülamosjárőr dolgozók hordozható készülékkel, dugaszolással kapcsolódak a PT vezérlő voal egyikére, melyet egy háromállású kapcsolóval lehet kiválasztai. három vezérlővoalról a felkapcsolódás törtéhet az állomásközi távbeszélő-voalra, a vülamosjárőr-voalra, valamit a műszaki mukavoalra. z állomásközi voalról a szolgálattevő az ú. meetiráyító összeköttetésre kapcsolhatja a forgalmi vezérlőáramkört, így a Belépőhelyek I_I T T L_L Belépöhelyek T T 1 L PT _LT PT??.Y, forgalmi "I vill.jarör l vezérlő műszaki J ^párak PT L Meetiráyitó voal illamosjárör-voal Műszaki mukavoal vili. f-^távk. 6. ábra H Híradástechika, XLI. évfolyam, szám

5 meetiráyító beszédkapcsolatba kerül a vasúti pályá lévő vasutas dolgozóval. Közvetle hívású redszert yugati vasútakái lehet találi, ahol a vágáy melletti beszélőhelyeket - és azok egymást - szelektíve hívják. Ez KÖFT üzemél fotos szolgáltatásak tűik. 1.3 oalszakasz iráyítói és iformációs távbeszélő összeköttetések Egy-egy voalszakasz iráyítói és iformációs távbeszélő összeköttetései részbe cetralizált, részbe decetralizált összeköttetések. voatforgalom leboyolítását egy-egy voalszakasz techikai szitje szerit más-más összeköttetés segíti. Egy-egy agyobb voatforgalmú redelkezési szakasz voatközlekedéséek szervezésére és iráyítására cetralizált társasvoali - ú. MIR meetiráyító - távbeszélő-összeköttetést alkalmazak. Közpoti beredezését a meetiráyító (diszpécser) kezeli. z összeköttetésbe va bekapcsolva a redelkezési szakasz valameyi állomás és megálló-rakodóhely forgalmi szolgálattevője, távközlési és biztosítóberedezési művezetői szakaszok vezetői, továbbá a vasútigazgatóság főüzemiráyítója és a terület teherkocsi és áruiráyítója, valamit a pft. szakasz vezetője. z összeköttetés két féle redszerű beredezésből épülhet fel, mégpedig a GITOMT jelfogós Westerés a BHG gyártotta Party-Lie redszerekből. Wester-redszerű meetiráyító beredezéssel a kb. 60 éves szolgálata miatt, többet érdemlőe célszerű foglalkozi, mit az N típussal, vagy a továbbfejlesztett PLNET-beredezéssel, mivel az utóbbiakról a HÍRDÁSTECHNIK már többször is beszámolt. a) légvezetékes Wester-redszerű meetiráyítói összeköttetésbe max. 60 vaktárcsás, helyitelepes és agy impedaciájú (5600 Ohm) távbeszélőkészülék kapcsolódhat (7. ábra). z iráyító (MIR) t,? c I S. mide állomást meghívhat egyéileg és csoportba, vagy teljes kofereciakapcsolatba. forgalmi szolgálattevők a meetiráyítót élőszóval hívják. beszélgetés em titkos. Érdekes a közpoti beredezés hívószámredszere. z egyéi hívószám három (pl , 7-7-3), a csoportos koferecia hívószám kettő (pl. 7-0, 8-9), míg a teljes koferecia hívószáma egy (17) számjegyből áll. Midhárom esetbe az impulzusok összege 17. hívószámokat a közpot kettősáramú (3,5 periódusú) jelkét adja ki a voalra. telep feszültsége 160, így a készülék szelektorai max. 320 feszültségű jeleket érzékelhetek (8. ábra). jelek akár km távolságba lévő szelektort is képesek működteti. vasútvoalak villamosítása miatt a légvezetékes voalak kábelbe kerültek. így kábelbe került a Wester meetiráyító is. jelzéseket meg kellett ismételi, a beszédfrekveciák csillapítása őtt, s így kritikussá vált az érthetőség is. Más jelzésátvitelre és erősítésre lett szükség. Ezt valósította meg a 70-es évek közepétől a BHG gyártotta égyhuzalos meetiráyító beredezés a PRTY-LINE SYSTEM, b) PRTY-LINE SYSTEM 1976-ba került először beépítésre a vasút távközlőhálózatába, mégpedig a Szolok-Szajol-Lökösháza voalo. zóta e redszerből épített összeköttetések teljese behálózták a vasútat. B Kezelő E redszer felhaszálási lehetőségei szélesebb körűek a Wester-redszerél, hisze a jelzési redszere - bár hasoló ahhoz, de mégis - hagfrekveciás, valameyi leágazási poto a leágazás égyhuzalos és erősített. Ebbe a égyhuzalos és erősített összeköttetésbe 40 illetve 80 szolgálati hely kapcsolható, melyre egy példát a 9a. ábra mutat be. z ábra vasúti fővoalá földkábel, míg az elágazó mellékvoal meté légvezeték va. kábelbe az alap egy fizikai érégyese, míg a "C" állomástól légvezetékes MT 10/10 tí- Közpot H Hf O :3 CJLI *" ábra i w D N 3 Q- E o 8 LU "< E 22 rí 3 r tjn a. O i o -O v -$> u 3r E 3 CL X.E o > //////////Á g - : ÍI ) -Ü E mm, H586-8 Híradástechika, XL1. évfolyam, szám 133

6 pusú leágazós vivőfrekveciás redszer csatorájá él a meetiráyító-összeköttetés. leágaztatott kéthuzalos mellékvoal kevés kábel-, vagy légvezetéki érpár eseté a kábelérégyese, mit fatom áramkör építhető ki, míg a légvezetékes iráyo a vivőalapra telepíthető. Újabba már PLNET redszert szállít a BtíG. Eek előye, hogy bármelyik szolgálattevő - az N redszerrel szembe - már beléphet egy feálló beszélgetésbe, vagy az, hogy a hívó állomás látható módo a hívógomb kijelzésekét megjeleik a meetiráyítóál (diszpécserél), továbbá több kezelőhely is bekapcsolható az összeköttetésbe. (9a. ábra), c) voali iráyítás legrégebbi összeköttetése az üzemiráyítói összeköttetés. Ez az LB redszerű összeköttetés a vasútvoal valameyi állomását párhuzamosa fűzi fel (ez az összeköttetés vette át a voali MORSE-táyíró összeköttetés szerepét). z összeköttetés midkét vége telefoközpotra kapcsolódik, hogy az áruiráyításhoz az adatok felvételét segítse, valamit az esetleg még "CB" kapcsolattal em redelkező állomásokat tudja az ' ot. telep 32 x>ta 28 (26(25 WTE. ' <Lo 1 ' f / / o i i < I Ó 6 / 25. 'forg.szolg. / 26. H. iráyító 1 J 27. Mozd. ir. K o "GMorg. szolg. 31. Plt szolg. 32. Szomsz.MIR 13. Szolg. tevő 17. Mozd. szí. 19. Szolg.tevő 20. Szolg. tevó 5. Red torg.sz. 6. Meesztő 7. Mozd. szí. 8. Naplózó 9. Áll. iráyító 10. Mozdoy ir. Kezelő _J -H«- 71 *- jlllllln I ittttttl t TiTTTTTT? illllllfc Kp. LL K o Umm H 9. ábra H Híradástechika, XLl. évfolyam, szám

7 üzemi távhívó-hálózathoz, - kézi kezeléssel ugya, - csatlakoztati. Ilye összeköttetést ott telepítettek, ahol az általáos hálózat em alkalmas a távbeszélőforgalom leboyolítására, pl. mellékvoalo, ahol kevés légvezetéki alapáramkör áll redelkezésre. Ebbe az összeköttetésbe bekapcsolható valameyi állomás forgalmi irodája, áruraktára, votatási telepek mozdoyfelvigyázója, gócpoti áruiráyító és kocsiitéző. Üzemiráyítói voal természetese fővoalo is található, amelyet mostaság ú. DPS (decetralizált party-lie system) beredezésekkel (BHG gyártmáy) építeek ki. Ez a redszer a meetiráyítóál alkalmazott N redszerhez hasolóa égyhuzalos. z összeköttetés állomásoko leágaztatható, ahol akár 8 mellékállomás is kapcsolható rá. Ez olya, mitha egy voalra több alközpot lee párhuzamosa kapcsolva. lközpoto belül lehet értekezi, ugyaakkor a voalo is felépülhet egy-egy hívás (9b. ábra). E mellékállomások más leágazó beredezéshez tartozó mellékállomásokat is két számjegyből álló hívószámmal hívják. Egy vasútvoal szakaszo a szakaszhatároló áramköri egységek jóvoltából több beszélgetés is lehetséges egy időbe. két távolabbi mellékállomás kapcsolata eseté e voalszakaszo csak ez az egy beszélgetés lehetséges. d) z elkövetkező időbe a agyforgalmú egy és kétvágáyú pályákat és állomásokat távelleőrzött, vagy forgalomiráyítói redszerbe votatják be. így lesz KÖFE (közpoti forgalomelleőrző) beredezés, sőt kialakítják a KÖFI (... iráyító) beredezést is. KÖFE beredezéssel a vasútvoalo a térközök, a sorompók, állomásoko a vágáyok, a váltók, a be- és kijárati jelzők, stb. állapotát kérdezik le és azokat egy közpoti helye az ú. vágáytáblá jeleítik meg. KÖFI beredezésél az állapotok lekérdezésé túl a forgalmi iráyító-diszpécser közvetleül be tud avatkozi az akár 100 km-re lévő állomások biztosítóberedezéseibe is. diszpécser az állomáso lévő váltókat, jelzőket, állomási sorompókat képes működteti, tolatásokat, voatmozgásokat iráyítai. KÖFE/I beredezések üzemeltetéséhez ige jó paraméterekkel (CCITT M 20,10 ajálás) redelkező, távközlővoalra va szükség. E távközlővoal kábeles érégyes, vagy vivőfrekveciás csatora lehet. KÖFE/I beredezés termiáljai, elsődlegese fizikai érégyesre kapcsolódak, amelye a paracs és állapotjelzések 1200, 1800, 2400 Baud-os sebességű PSK, vagy FSK jelzéssel kerülhetek továbbításra. míg a KÖFE redszer részére max. kettő alapérégyes elegedő, addig a KÖFI alkalmazásához további voalakra va szükség. KÖFI redszer távközlése - e cikk írása idejé - még em volt megoldva. Néháy megoldadó távközlési probléma a következő lehet: - távvezérelt állomás külső terével tartadó távbeszélő kapcsolat; Híradástechika, XLI. évfolyam, szám - két állomás közötti PT (pályatelefo) belépőhelyekkel tartadó távbeszélő kapcsolat; - hívott és hívóhely megjeleítése a közpoti vágáytáblá, illetve a display-; - utasok tájékoztása a közlekedő és mozgást végző voatokról; - a voalo közlekedő mozdoyok vezetőivel való kapcsolat biztosítása; - a voali villamosdiszpécserrel, vagy egy másik voalszakasz forgalomiráyítójával való kapcsolat biztosítása; - kapcsolat az igazgatósági főiráyítóval; - ergoómiai viszoyok: - helyiség és mukahely világítás; - helyiség és mukahely akusztika (3-4 mukahely); - mukaasztalredszer (távközlési-, biztosítóberedezési-, SzIR kezelőegységek/tasztatúrák/, váltófűtő-és térvilágítási kapcsolók). KÖFE/I beredezés itt em kerül ismertetésre (talá egy későbbi időbe), mivel az em szorosa vett távközlő(hírközlő) redszer, bár az adatátvitelre támaszkodik. Eek elleére, mit távvezérlés a távközlés agy családjába tartozik. Ide sorolható még talá az állomási és voali biztosítóberedezés, mit kapcsolástechika, vagy mit táviráyítás, vagy távműködtetés (váltók állítása, jelzőképek megváltoztatása, szigetek síek szabad, vagy foglalt állapotáak érzékelése, sorompó működtetése, stb.). Itt azoba em hírayag továbbítása a cél, haem valamilye fizikai hatás előidézése, vagy valamilye hatás közvetítése térbeli távolság áthidalásával. Természetese a biztosítóberedezés a vasútál egy teljese más szakma, mely a távközlésre támaszkodik, mikor is a voalmeti távközlőkábelre rátelepül. voali (táv)kábelből, egy-két vágáytól függőe, 4-9 érégyest igéyel. z is igaz azoba, hogy a voalkábelek (MÁ-ál így hívják távkábelt) a távkábel jellege - a biztosítóberedezési felhaszálású égyeseiek m-kéti objektumokál (térköz, sorompó és bejárati jelző) való leágaztatása, s így a kábel egyes villamos parmétereiek csökkeő értékei miatt - a helyi kábelek szitje alá degradálódhat le. Tovább rotja a voalkábel megbízhatóságát az is, hogy föld kerülhet a kábel-lélekbe, mely a kábel zavartatásába és veszélyeztetettségébe is szerepet játszik. És ilye kábele kell 12, 60, 120, 300 csatorás FDM, vagy primer PCM redszereket, vagy éppe a KÖ FE/I redszer adatátvitelét üzemelteti, e) voali összeköttetések egy másik fotos típusa az ú. villamosjárőr voal. Ebbe az összeköttetésbe az alállomási diszpécser, valamit a villamosított voalszakasz valameyi PT pályatélefo kivezetéssel redelkező objektuma (sorompó, automata térköz, stb.) va kapcsolva. járőr, aki a felsővezeték állapotáról köteles meggyőződi, hordozható távbeszélőkészülékkel tud a felsorolt helyeke az összeköttetésbe belépi, (ld. a 6. ábrát). 135

8 Meetirayitók asútigaz gatósógi főüzemiráyltó ezető kocsiitéző Áruirayi'tö Tartálykocsi iráyító I. Területi szakaszitéző II. Területi szakaszitéző datgyűjtő Körzeti iráy. TI R I IR a a a a 1 1 yj 10. ábra H i Helyi voalok az iráyítási szervekhez FÖÜZB41RNYÍTÓ N KEZELŐ ~ N KEZELŐ TRNZITIRNYITÓ 6 o, 5 o 4 o- 3 o- i o- I o- Wo 90 8 O 7 o & o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 o Sg.lg. Sfli. lg Helyi voalalt más toiráyitókhoz Bp. Igazgatóság voalai UllOllllB rrrr Ms. Igazg. voalai TUT Db. Igazg. voalai Ps. Igazg. voalai I. Személyszállítási csop.vez. 3. Üzemviteli oszt.vez. 2. Üzemviteli csop. vez. í,. lg. i főüzemiráyitó 11. ábra H Híradástechika, XLI. évfolyam, szám

9 FRNKFURT M MIN (WIEN) Sopro legyiroda Péztárak HK Sm. Nkaizsa Barcs Sztl. IBUSZ HK HK Péz Sg. Ps tárak Péz tárak 12. ábra H Operatív iráyítói hálózatok z operatív hálózat országos, vagy országrészekre kiterjedő' iráyítói összeköttetések - általába csillagredszerű - hálózata, melye az iformációszerzés törtéik, a vállalatiráyításhoz. z összeköttetésekbe égyhuzalos cetralizált társasvoali távbeszélőredszereket (PRTY-LINE) kapcsolak. hálózat felépítése olya (ld. a 2. ábrát), hogy a legmagasabb szitről (vezérigazgatói kofereciai hálózatból) a legalacsoyabb szitig ( a PT belépőkig), akár mauális kapcsolással is az összeköttetés felépíthető. 2.1 Területi és körzeti iráyítói összeköttetések Egy igazgatói területre jellemző, teherkocsiiráyítói hálózatot a 10 ábra tütet fel. területi hálózathoz több körzet kapcsolódik. z igazgatósági terület csúcsá helyezkedik el a vezető kocsütéző, akihez körzeti (TIR /területi-/, IR /állomási/) iráyítók tartozak. vezető kocsiitéző további kapcsolatai is leolvashatók az ábráról. körzeti teherkocsi hálózatba valameyi, a körzetbe működő kocsiitéző, kocsifelírói kör va bekapcsolva. mely állomásoko kocsiitézői szolgálat icse, de a kocsifeladás és igéylés jeletős, ott a forgalmi szolgálattevőket kapcsolják be a hálózatba. z egyes állomásoko, ahol a kocsi- és áruforgalom agy, sugaras felépítésű (STERISK), vagy FT főöktitkári, vagy esetleg DPS beredezést telepíteek. 2.2 Közpoti Iráyítói Összeköttetések közpoti iráyítói összeköttetések közül két hálózat kerül ismertetésre. vezérigazgatósági közpoti foüzemiráyítói hálózat vázlatos rajza látható a 11. ábrá. z alkalmazott beredezés (mide más esetbe is) a cetralizált társasvoali (PLNET) mikroprocesszoros távbeszélő redszer. főiráyítói mukahelyek beredezése általába többkezelős felépítésű, a távoli mukahelyeke az összeköttetések beredezése, vagy készüléke végződhetek attól függőe, hogy a távoli mukahely egyéb célú közpoti távbeszélőberedezéssel fel va-e szerelve. távoli közpoti beredezések ilye esetekbe redelkezie kell azokkal a szolgáltatásokkal, amelyeket a főiráyítói mukahely voala megkívá. Közpoti helyelosztóhálózat a helyfoglalásos redszerbe közlekedő gyors- és expresszvoatok tervbevett számítógépes helyelosztása mellé redelt diszpécser távbeszélőhálózat. Csillagközéppotjába helyezkedik el a közpoti helyelosztó, míg a végpotjaiba a területi helyelosztók. HIK közpoti beredezéshez kapcsolódik a emzetközi helyelosztás hálózata is. területi HK helyelosztókra kapcsolódak a fotosabb állomások személypéztárai, helyjegypéztárai, a közöségszolgálati irodák péztárai és egyéb utazási irodák is, amelyek utazásszervezéssel foglalkozak. MÁ helyelosztóhálózata a 12. ábrá látható, amely tehát egyelőre mauális jellegű. Híradástechika, XLI. évfolyam, szám 137

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

I. csoportú munkakörök

I. csoportú munkakörök 2. számú melléklet Munkaköri csoportok I. csoportú munkakörök Előzetes alkalmassági vizsgálat szakértői díjai 1 Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 KV-os feszültség

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Távközlési Szolgálat

Távközlési Szolgálat Távközlési Szolgálat TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE a BKV Zrt. területén alkalmazott vezeték nélküli hírközlő, adatátviteli berendezések és utastájékoztató berendezések üzemeltetése, karbantartása,

Részletesebben

A szűréstechnika új világa

A szűréstechnika új világa HU A szűréstechika új világa Tiszta megoldás az ipari szeyeződésekre erőművek épületgépészet acélipar papíripar Ipari szűrők a DANGO & DIENENTHALTÓL A DANGO & DIENENTHAL Filtertechik GmbH immár kb.70 éve

Részletesebben

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZER ÉS LOGISZTIKAI (ANYAG- ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI) RENDSZER. 1. Rugalmas gyártó- és anyagáramlási rendszerek sajátosságai

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZER ÉS LOGISZTIKAI (ANYAG- ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI) RENDSZER. 1. Rugalmas gyártó- és anyagáramlási rendszerek sajátosságai UGALAS GYÁTÓENDSZE ÉS LOGISZTIKAI (ANYAG- ÉS INFOÁCIÓÁALÁSI) ENDSZE. ugalmas gyártó- és ayagáramlási redszerek sajátosságai 2. ugalmas ayagáramlási redszer általáos modellje 3. Gyártóredszerek rugalmassági

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07.

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Tulajdonosi viszonyok Budapest Fővárosi Önkormányzat Tulajdonos Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

optipoint 500 telefonok Kezelési útmutató

optipoint 500 telefonok Kezelési útmutató optipoit 500 telefook Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általáos iformációk............................... 4 A fukciók végrehajtása............................. 7 optipoit 500 etry HiPath

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

A biztosítóberendezési áramellátás feladata Áramellátás A biztosítóberendezési áramellátás feladata a villamos energia előállítása, átalakítása és továbbítása a biztosítóberendezési fogyasztók (számítógépek és egyéb vezérlő egységek, fényjelzők,

Részletesebben

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Koós Tamás Zríyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zme.hu DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Absztrakt A tériformatikai szoftverek egyre szélesebb köre képes

Részletesebben

A vasúti távközlés történeti áttekintése

A vasúti távközlés történeti áttekintése A vasúti távközlés történeti áttekintése Pap János MAV ÖSSZEFOGLALÁS A cikk összefoglalja a magyar vasútak távközlő hálózatának fejlődését. A bemutatás az első távírótól, napjaink telefon, távíró, rádió,

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

A logisztikai optimumtól az ellátási lánc optimumig Az időalapú verseny követelményei

A logisztikai optimumtól az ellátási lánc optimumig Az időalapú verseny követelményei Mottó: A jövő az ellátási lácok verseyéről szól (és em a vállalatokéról) A logisztikai optimumtól az ellátási lác optimumig Az időalapú versey követelméyei OPTASOFT koferecia Griff Hotel, Budapest, 2008.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése 3 4 Tartalomegyzék. BEVEZETÉS 5. A MÉRÉS 8. A mérés mt folyamat, fogalmak 8. Fotosabb mérés- és műszertechka fogalmak 4.3 Mérés hbák 8.3. Mérés hbák csoportosítása eredetük szert 8.3. A hbák megeleítés

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

A DIKOS 310 diszpécser központ rövid műszaki leírás

A DIKOS 310 diszpécser központ rövid műszaki leírás A DIKOS 310 diszpécser központ rövid műszaki leírás A németországi HÖRMANN FUNKWERK GmbH által gyártott DIKOS 310 digitális diszpécser rendszer a professzionális privát távközlési hálózatok univerzális

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Kapcsolástechnika

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Kapcsolástechnika Távözlő hálózato és szolgáltatáso Kapcsolástechia émeth Krisztiá BME TMIT 015. ot. 1-8. A tárgy felépítése 1. Bevezetés. IP hálózato elérése távözlő és ábel-tv hálózatoo 3. VoIP, beszédódoló 4. Kapcsolástechia

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Digitális rádiózás a vasutaknál GSM-R

Digitális rádiózás a vasutaknál GSM-R HTE Távközlési Klub Digitális rádiózás a vasutaknál GSM-R Pete Gábor osztályvezető MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Távközlési Osztály Budapest, 2015. március 26. A MÁV Zrt. PVÜF Távközlési

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03.

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségiráyítási redszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségtartó szabályozás Elleőrző kártyák miősítéses jellemzőkre Két esete: A termékre voatkozó adat: - valamely jellemző alapjá megfelelő em megfelelő:

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva)

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedés -építımérnök tervezési jogosultságok (KÉ-T) 1. Általános

Részletesebben

Felépítés Típus 955010/ Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása

Felépítés Típus 955010/ Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása JUMO Meß- ud Regelgeräte GmbH A-1232 Wie, Pfarrgasse 48 Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Telefo: 00-43-1 / 61-061-0 H-1147 Budapest Öv u. 143. Fax: 00-43-1 / 61-061-59 Telefo/fax: 00-36-1 / 467-0835,

Részletesebben

DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU 13 11586-01

DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU 13 11586-01 DFÁVA-EP Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika Műszaki leírás Azonosító: BU 13 11586-01 Ez a leírás az EuroProt készülékcsalád számára készült EPKU-2004 jelű általános kezelési

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv dyadock W10 computers.toshiba-europe.com Tartalom Bevezetés...13 Jellemzők...13 A doboz tartalma...14 Számítógépes követelméyek...14 Gyors ismertető...15 Összeszerelés és csatlakoztatás...20 A dyadock

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

Digitális kiskapacitású ' 8 GHz-es rádiórendszerek

Digitális kiskapacitású ' 8 GHz-es rádiórendszerek Digitális kiskapacitású ' 8 GHz-es rádiórendszerek DR. VÁNYAI PÉTER DR. BERCELI TIBOR DR. FRIGYES ISTVÁN MENG JÓZSEF DR. RÁKOSI FERENC DR. RÓNA PÉTER DR. SZABÓ ZOLTÁN TÓTH TAMÁS Távközlési Kutató Intézet

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Ganz Motor Kft. Cégismertetô

Ganz Motor Kft. Cégismertetô Gaz Motor Kft. Cégismertetô BEVEZETÔ A Gaz Motor Kft. egy több mit 0 éves szakmai múltra visszatekitô, vasúti jármûkompoeseket gyártó, magyar tulajdoba lévô vállalat. Tevékeységét a Gaz Holdig Zrt. keretei

Részletesebben

Eseményalgebra, kombinatorika

Eseményalgebra, kombinatorika Eseméyalgebra, kombiatorika Eseméyalgebra Defiíció. Véletle kísérletek evezük mide olya megfigyelést, melyek több kimeetele lehetséges, és a véletletől függ, (azaz az általuk figyelembevett feltételek

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. 1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. Milyen vasutak vannak? Miért, többfajta van? Igen. A mintául szolgáló nagyvasutak nagyon sokfélék

Részletesebben

GSM-R a 160 km/órás vasútért

GSM-R a 160 km/órás vasútért GSM-R a 160 km/órás vasútért A Projekt és a Felügyelő Mérnök Csilling László, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2013.11.07. Infotér konferencia, KIFÜ színpad KIFÜ Projekt Portfólió 1AVAM FAIR

Részletesebben

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés A berendezés felépítése A rádiórelé berendezés osztott kivitelű: egy beltéri KF Modem egységből és egy kültéri RF konténerből áll, melyeket egy

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

A MAVIR egyesített tréningszimulátorának alkalmazása a diszpécserek képzésében

A MAVIR egyesített tréningszimulátorának alkalmazása a diszpécserek képzésében A MAVIR egyesített tréningszimulátorának alkalmazása a diszpécserek képzésében dr. Kovács Attila Astron Kft Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 11. Új kihívások a rendszerirányításban 2 Az alaphálózat

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

Kerti világítástechnika

Kerti világítástechnika Technoconsult Kft. Kerti világítástechnika Az In-Lite BV holland vállalat a 1999-től aktív szereplője a kerti világítástechnikai piacnak. Az utóbbi évek innovatív mérnöki fejlesztéseinek köszönhetően megbízható,

Részletesebben

6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK

6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK SZABADON VÁLASZTOTT Antók Péter István 6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK FÉNYVEZETŐ ALAPHÁLÓZAT 2 FÉNYVEZETŐ ALAPHÁLÓZAT 3 LAN HÁLÓZAT 4 LAN HÁLÓZAT Primer hálózat Szekunder hálózat Tercier hálózat 5 HÁLÓZATI SZINTEK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. en) Az Európai Uió Taácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. e) 7383/16 ADD 1 ENER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. március 22. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Taács Főtitkársága

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok 2 TARTALOMALOM Az Orvosapok programja Kitütetések, elismerések Aray- és gyémátdiplomások Kievezések Dékái vezetõi értekezletek Taévyitó beszéd (Léárd László) Taácsülés ogorvos-avatás (Szabó Gyula) OEC-aktualitások

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 305/2005. (XII. 25.) Korm. redelet a közérdekű adatok elektroikus közzétételére, az egységes közadatkereső redszerre, valamit a közpoti jegyzék adattartalmára, az adatitegrációra voatkozó részletes szabályokról

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1077 Budapest Dob u. 75-81. Az adatszolgáltatás a 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/04 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 0/2007 (II. 27.) SzMM redelettel módosított /2006 (II. 7.) OM redelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe törtéő felvétel és törlés eljárási redjéről alapjá. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben