Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

2 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Takarékszövetkezet) és ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek - szerződés, vagy az egyes pénzintézeti ügylettípusokra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok eltérő rendelkezései hiányában - mind a Takarékszövetkezet, mind az ügyfélre nézve külön kikötés nélkül kötelezőek. A Takarékszövetkezet tevékenységi engedélyeit melléklet tartalmazza. 2.) Ügyfélnek tekinthető az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a Takarékszövetkezet pénzintézeti szolgáltatást nyújt. 3.) A Takarékszövetkezetet bankszámla szerződéskötési kötelezettség terheli, amennyiben az ügyfél a Takarékszövetkezet által felajánlott szerződési feltételek szerint a Takarékszövetkezettel pénzforgalmi bankszámlaszerződést kíván kötni. 4.) A Takarékszövetkezet és az ügyfél között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenekelőtt az egyes bankügyletekre vonatkozó üzletági üzletszabályzat, ennek rendelkezése hiányában az Üzletszabályzat, az ebben nem szabályozott kérdésekben a bankügyletre és a pénzintézeti tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok, ezek rendelkezésének hiányában pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 5.) Az Üzletszabályzat és az egyes üzletági szabályzatok rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a hatályos jogszabályi előírásokkal. 6.) A Takarékszövetkezet általános és egyes üzletági szabályzatai nyilvánosak, azokat az ügyfelek számára nyitva álló kirendeltségeken bárki megtekintheti. 7.) Az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartás szabályait rögzítő Magatartási Kódexet a Takarékszövetkezet aláírta, és tevékenysége során a kódex előírásait kötelező érvénnyel betartja. A Kódex a kirendeltségeken illetve a Takarékszövetkezet honlapján megtekinthető. II. Képviselet 1.) A Takarékszövetkezet jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselőjének személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát illetőleg a képviseleti jogosultságát megfelelően igazolja. A Takarékszövetkezet a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Takarékszövetkezet megfelelő szervéhez be nem érkezik. 2.) A Takarékszövetkezet az ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített űrlapon bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Takarékszövetkezet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. A Takarékszövetkezet nem felel az elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. 3.) A Takarékszövetkezet a pénzügyletek speciális jellege, valamint ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni, illetve a Polgári Perrendtartás 196. (1) c., d. pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelő magánokiratot kérni.

3 3 4.) A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit - az Ügyfél kérésére - betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. III. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1.) A Takarékszövetkezet és az Ügyfél szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek és így a bankügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb 30 napon belül választ adni és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra. 2.) A telefonon vagy más, nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket később a nyilatkozattevő részéről írásban kell igazolni, illetőleg megerősíteni. (Írásos forma: levél, telefax, ha a feladó (küldő) egyértelműen megállapítható.) Ha a telefonon vagy más nem írásos formában tett közlés és annak írásbeli megerősítése között eltérés van erről a Takarékszövetkezet és az Ügyfél egymást kölcsönösen értesítik. IV. Díjak, jutalékok, költségek 1.) A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj, költség mértékét az Ügyféllel kötött szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály állapítja meg. A kamat, jutalék, díj és költség - ha jogszabály, a szerződés, hirdetmény vagy üzletági üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - utólag minden hónap végén esedékes. Ha a szerződés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg, az esedékesség ebben az időpontban bekövetkezik. V. Teljesítés helye és ideje 1.) A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Takarékszövetkezetnek az a kirendeltsége, amellyel az ügyfél szerződést kötött vagy amely a pénzintézeti szolgáltatást teljesíti. 2.) A Takarékszövetkezet javára történő bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Takarékszövetkezet számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, hacsak kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

4 VI. 4 Titoktartás A Takarékszövetkezet az egyes ügyfeleiről rendelkezésére álló minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely az ügyfél személyére, adataira, üzleti tevékenységére, vagyoni helyzetére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, bankbetétjére, továbbá a pénzintézettel kötött szerződésekre vonatkozik, banktitokként kezel. A titoktartási kötelezettség - időbeli korlátozás nélkül - a Takarékszövetkezet minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az ügyfelekkel kapcsolatos információkhoz a pénzintézettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. Aki banktitok körébe eső tények, információk, adatok, megoldások az alább rögzített eseteken kívül a Takarékszövetkezet, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adhatók ki harmadik személynek és a feladatkörön kívül sem használhatók fel. Szigorúan tilos a banktitkokat a saját vagy más személy közvetlen vagy közvetett előnyszerzése érdekében, vagy a Takarékszövetkezetnek és ügyfeleinek történő károkozás céljából felhasználni. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a pénzügyi intézmény ügyfele annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad (nem szükséges a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Takarékszövetkezettel történő szerződéskötés keretében nyújtja), vagy a törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, illetve a pénzügyi intézmény érdeke, ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. I. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: a) a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézvényvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), b) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel és jegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, c) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval. d) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, e) a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal. f) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, g) a fő igazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal h) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. Törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel, i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtó okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel

5 5 j) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban ideértve az évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehatjási eljárásban a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral, k) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával, l) a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke-, és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez níújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel, m) a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző kincstárral, n) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, o) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél működő vagy volt könyvvizsgálója ellen indított fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, p) a feladatkörében eljáró kormányzati ellenőrzési szervvel szemben akkor, ha e szervek a Takarékszövetkezethez írásbeli megkeresést intéznek. II. A banktitkot a Takarékszövetkezet dolgozói nem kötelesek megtartani akkor sem, ha: a) az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, b) a Takarékszövetkezet az adózás rendjéről szóló törvény alapján elhunyt magánszemély adóügyével kapcsolatosan adóigazgatási eljárást folytat, c) a Takarékszövetkezet a a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény alapján szolgáltat adatot a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére, d) a Takarékszövetkezet a Pmt-ben meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, e) a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg a pénzügyi információs egységként működő hatóság - a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől, f) a Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, a pénzügyi intézmény számára előírt adatszolgáltatás során kér banktitkot képező adatot, g) A Takarékszövetkezet az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget. III. A Takarékszövetkezet a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála veze-

6 6 tett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet a) kábítószerrel való visszaéléssel, b) terrorcselekménnyel, c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, d) lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, e) pénzmosással, f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, g) bennfentes kereskedelemmel, vagy h) piacbefolyásolással van összefüggésben. A banktitok kiadása során figyelemmel kell lenni arra, hogy azok az adatok kerüljenek kiadásra, amelyek az adott bűncselekményekkel összefüggenek. A Takarékszövetkezet a megkeresések teljesítése során köteles az államtitok és a szolgálati titok védelmére a megfelelő védelmi intézkedéseket megtenni. IV. Nem jelenti a banktitok sérelmét a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b) a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, továbbá téves utalás esetén a teljesített átutalási megbízás megbízója, illetve a megbízó számlavezetője javára történő adatátadás, a megbízás szerint kedvezményezett, nem pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, címére vonatkozóan, c) a központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerből a külön törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadat-szolgáltatás, d) a Takarékszövetkezet által felhatalmazott könyvvizsgálóknak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a Takarékszövetkezet részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, e) a pénzügyi intézmény igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a pénzügyi intézményben minősített befolyással rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervező társaság, illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás, f) a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás mintájának bemutatása, g) a Felügyelet által - a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával - a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 1. statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal 2. a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából az államháztartásért felelős miniszter részére, h) a pénzügyi intézmény által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél (adatkezelőnél) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, i) a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetőleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi

7 7 felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő továbbításához, j) a hitelintézet által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére, k) az összevont felügyeletre és a kiegészítő felügyeletre vonatkozó rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás, l) a Felügyelet által a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal részére, m) az Országos Betétbiztosítási Alap által külföldi betétbiztosítási rendszerek, valamint külföldi felügyeleti hatóságok részére együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított, n) a Takarékszövetkezet által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás, o) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása, p) az MNB részére, írásbeli megkeresés alapján az MNB tv. 4. (1)-(7) bekezdéseiben meghatározott alapvető feladatai teljesítése érdekében végrehajtott műveletei biztosítékául szolgáló hitelkövetelésekre vonatkozó adatátadás, q) a Takarékszövetkezet által a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban levő közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás, r) Felügyelet által válsághelyzetben az Európai Unió tagállamai központi bankjainak vagy az Európai Központi Banknak történő adattovábbítás, amennyiben az adatok törvény által előírt feladatuk teljesítéséhez szükségesek, s) a Takarékszövetkezet ügyfele által nyilvánosságra hozott állítással összefüggésben a pénzügyi intézmény részéről a közte és ügyfele közötti jogviszonyra vonatkozó, a nyilvánosság előtti válaszadáshoz szükséges mértékben történő adatközlés, t) az MNB által alapvető feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs rendszerben rendelkezésre álló adatoknak egyedi azonosításra alkalmas módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai számára, azok kérelme alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő vagy központi banki feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, u) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése céljából a Takarékszövetkezet által a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére történő adattovábbítás. V. Az adatkérő az alábbi esetek kivételével az ügyfelet az adatkérésről köteles tájékoztatni: a.) a I. pont d, f, g és p alpontjai, b.) a II. pont d alpontja, c.) a III. pont, d.) a IV pont p alpontja esetében. VI. A Takarékszövetkezethez érkezett írásbeli megkeresésnek (helyszíni ellenőrzés kivételével) tartalmaznia kell: a.) az ügyfelet vagy a bankszámlát, amelyről az adatszolgáltatást kérik,

8 8 b.) a kért adatok fajtáját c.) az adatkérés célját. Ezekben az esetekben a Takarékszövetkezet az adatok kiszolgáltatását nem tagadhatja meg. VII. KHR (1) A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adások és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. (2) A Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint az értékpapírkölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés (a továbbiakban együtt: az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) megkötését követően a évi CXXII. Tv (KHR törvény) alapján írásban átadja a KHR részére a következő referenciaadatokat: természetes személyek esetén: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (adós, adóstárs), d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, e) a késedelembe esés időpontja, (KHR tv a szerinti) f) a késedelembe eséskor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, (KHR tv a szerinti) g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, j) fennálló tőketartozás összege és pénzneme, k) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. vállalkozások esetén: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám, Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),

9 9 b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, (KHR tv a szerinti) f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, (KHR tv a szerinti) g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, j) fennálló tőketartozás összege és pénzneme, k) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. (3) Amennyiben a természetes személy ügyfél hitelszerződést, kölcsönszerződést köt, vagy a hitelintézet kezességet, bankgaranciát, vagy egyéb bankári kötelezettséget vállal és az ügyfél a szerződések megkötését megelőzően bekért formanyomtatványokon valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, adatait a hitelintézet jogosult felvinni a KHR-be okirati bizonyítékok birtokában. (4) A természetes személy hiteladós a pénzintézettel kötött hitel-, kölcsön-, pénzügyi lízingszerződés, továbbá az elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő eszköz kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása során, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása során a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ez a késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, a hiteladós mulasztással kapcsolatos fent felsorolt adatai - a KHR törvény alapján -bekerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe. (5) Amennyiben a vállalkozás bankszámlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, ,-Ft-nál, azaz Egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tart nyilván a hitelintézet, átadásra kerülnek a mulasztással kapcsolatos fent felsorolt referenciaadatok (6) A Rendszer az azonosító adatokat a késedelmes tartozás kiegyenlítését követő öt egy évig tartja nyilván és kezeli. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatokat további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. (7) A referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően a Takarékszövetkezet beszerzi a természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél - az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt - bármikor megadhatja. Nem szükséges az ügyfél hozzájárulása a mulasztással kapcsolatos adatok átvételéhez. (8) Tájékoztatás a jogorvoslatról: Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely 3 napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt

10 10 követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A tájékoztatást a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés egyéb díj nem számolható fel. A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott a nevezett kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadatszolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárást követő két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőzően referencia adatot továbbított. A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a KHR törvény 16. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartottat az keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. VIII. A Takarékszövetkezet felelőssége 1.) Ha a Takarékszövetkezet az ügyfél megbízása alapján köteles átvenni vagy továbbítani okmányokat, azokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Takarékszövetkezet azonban nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok tartalmáért. 2.) Az okmányok kiszolgáltatása és fizetés esetén a Takarékszövetkezet annak teljesít, akit iratainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetve a fizetés elfogadására jogosultnak tart.

11 11 3.) A Takarékszövetkezet a pénzintézettől elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság, a képviseleti jogosultság vagy a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat. Ezek valódiságáért, illetőleg hamis vagy hamisított voltának vizsgálata melletti fel nem ismerhetőségéért nem vállal felelősséget. 4.) A Takarékszövetkezet nem felel az erőhatalomból belföldi vagy külföldi hatóság rendelkezésből eredő kárért. A Takarékszövetkezet felelőssége nem lehet súlyosabb, mint az ügyletben közreműködő más szerv vele szemben fennálló felelőssége. IX. Megbízások 1.) A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. 2.) Ha az ügyfél a megbízásnak meghatározott időpontban való teljesítését igényli vagy az általános gyakorlattól eltérő teljesítést kíván, a megbízáson erre a Takarékszövetkezet figyelmét fel kell hívnia. A megbízásokat az Ügyfél olyan időpontban tartozik a Takarékszövetkezetnek átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Takarékszövetkezet rendelkezésére álljon. 3.) Ha a megbízó a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. Az ügyfél bankszámlája terhére érkező fizetési megbízások esetében azonban a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni arról, hogy a terhelendő bankszámla elnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma megegyezik-e. 4.) A Takarékszövetkezet a megbízást visszaküldi, ha a megbízás vizsgálata során a téves adatközlés felismerhető volt vagy a megbízást hiányosan állították ki és a helyesbítés, illetve a kiegészítés rövid úton nem volt lehetséges. 5.) Az ügyfél terhére érkező fizetési megbízásokon terhelendő bankszámlaként a Takarékszövetkezet számláját kell feltüntetni, a közlemény rovatban kell megjelölni az ügyfél, illetve a bankszámla megnevezését és számlaszámát. A közlemény rovatban feltüntetett egyéb adatok vagy utasítások a fizetés címzettjének szólnak, azok helyességét a Takarékszövetkezet nem vizsgálja, jogait és kötelezettségeit ez nem érinti. 6.) A Takarékszövetkezet megbízásokat az üzleti órák alatt fogad el. A Takarékszövetkezet az üzleti órák időpontjáról, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről, ezek változásairól bankhelyiségeiben kifüggesztett hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit. A meghirdetett üzleti órákig beérkezett fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat a Takarékszövetkezet egy banki munkanap alatt teljesíti; a meghirdetett üzleti órák után benyújtott megbízást - ha azokat a Takarékszövetkezet átveszi - úgy kell tekinteni, mint amelyek a következő banki munkanapokon érkeztek. 7.) A fizetésre vagy elszámolásra vonatkozó megbízást a kedvezményezett értesítéséig, illetőleg - belföldi elszámolásoknál - a terhelés megkezdéséig lehet visszavonni vagy módosítani. A visszavonásra vagy módosításra benyújtott rendelkezést kifejezetten ilyenként kell megjelölni. A fizetési megbízás visszavonásának vagy módosításának szóban (telefonon) vagy távirat útján való közlése esetén a Takarékszövetkezet írásbeli megerősítésének megérkezéséig a megbízás teljesítését függőben tartja. 8.) A Takarékszövetkezet a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja akkor is, ha azok teljesítését szerződésben korábban kötelezettséget vállalt. A Takarékszövetkezet külföldi valutával és devizával kapcsolatos megbízásokat a mindenkor hatályos jogszabályok és MNB körlevelek szerint a Takarékszövetkezet által közölt napi árfolyammal fogad el.

12 12 9.) A Takarékszövetkezet akkor teljesíti az ügyfél fizetési megbízásait, ha annak fedezete rendelkezésre áll. 10.) Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, a Takarékszövetkezetnek az ügyfelet erről haladéktalanul értesítenie kell. A Takarékszövetkezet jogszabályban, valamint az ügyféllel kötött bankszámlaszerződésben meghatározott fizetési megbízások teljesítését egészben vagy részben függőben tartja, ha azok teljesítéséhez a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre. 11.) Az ügyfél a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. A Takarékszövetkezet az ügyfél vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. 12.) A megbízások függőben tartásáért, valamint a megbízások soron kívüli teljesítéséért a Takarékszövetkezet az üzletági üzletszabályzatokban, illetve egyedi szerződésekben foglaltaknak megfelelően díjat számíthat fel. 13.) A Takarékszövetkezet az ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult megterhelni az ügyfél nála vezetett számláját a pénzintézeti tevékenység körében keletkezett esedékes követelésével. 14.) A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséről bankszámlakivonattal értesíti az ügyfelet. 15.) A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséhez - ha azt szükségesnek tartja - jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni. A Takarékszövetkezet a harmadik személyért úgy felel, mintha maga járt volna el; ha a közreműködő felelősségét jogszabály, nemzetközi megállapodás vagy üzletszabályzat korlátozza a Takarékszövetkezet felelőssége is ehhez igazodik. X. Biztosítéknyújtás 1.) Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Takarékszövetkezet bármikor és bármely követelése tekintetében - függetlenül az ügyfél tartozásainak feltételeitől az esedékességétől - jogosult megkövetelni az ügyféltől, hogy nyújtson biztosítékot, illetve a már adott biztosítékot egészítse ki olyan mértékben, amely a Takarékszövetkezet követelései megterülésének biztosításához szükséges. Az ügyfél köteles a biztosíték nyújtásáról a Takarékszövetkezet felhívása esetén azonnal gondoskodni. 2.) A Takarékszövetkezet jogosult eldönteni - az ügyfél lehetőségeit is figyelembe véve -, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot követel. A Takarékszövetkezet követelésének biztosítására az alábbi jogi biztosítékokat alkalmazhatja: jelzálog (Ptk ) A pénzintézet nem fogadhat el olyan jelzálogfedezetet, amelyet az ügyfél más jogügylet biztosítékaként a fedezet értékének hetven százalékát meghaladó mértékben lekötött, bankhitelt biztosító zálogjog (Ptk ), kézizálogjog (Ptk ) óvadék (Ptk ) kezesség (Ptk ) bankgarancia, bankkezesség (Ptk ) engedményezés (Ptk )

13 13 A Takarékszövetkezet ügyleti biztosítékként nem fogadhatja el a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, valamint az általa alapított egyszemélyes részvénytársaság részvényét. Jogosult azonban meghatározni azon idegen kibocsátású értékpapírok körét, amelyet elfogad, továbbá meghatározni, hogy milyen értékben ismeri el azokat fedezetként. Ez az érték azonban részvény esetén nem lehet több, mint a névérték (kivéve, ha a tőzsdei árfolyam ettől eltért.). Ha egy értékpapír árfolyama jelentősen csökken a Takarékszövetkezet jogosult további fedezetet kérni, vagy a fedezetlenné vált hányadot felmondani. 3.) A Takarékszövetkezet az ügyfél bármelyik bankszámlája terhére jogosult követelését érvényesíteni, illetve beszámítani. 4.) A Takarékszövetkezet jogosult arra, hogy az ügyféllel szemben fennálló, lejárt követelése erejéig függőben tartsa az ügyfél terhére szóló fizetési megbízások teljesítését, továbbá, hogy beszüntesse az ügyféllel szemben őt terhelő fizetéseket 5.) Az ügyfél köteles gondoskodni a Takarékszövetkezet javára biztosítékul lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megőrzéséről és érvényesítéséről. Ha biztosítékul a termelésben, illetve kereskedelemben résztvevő, egyedileg meg nem határozott elhasználható vagy helyettesíthető dolog szolgál, akkor az Ügyfél köteles az elhasználódott vagy értékesített vagyontárgyat pótolni. 6.) A Takarékszövetkezet jogosult a pénzügyi szolgáltatás teljesítésének feltételéül - fedezet biztosítása céljából - meghatározott biztosítási szerződés megkötését előírni az ügyfél részére. Ha a Takarékszövetkezet a konkrét ügyletre vonatkozó szerződésben kiköti, köteles az ügyfél a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat minden kár esetére teljes értékben biztosítani és a biztosítási szerződésben a biztosítási összeget a Takarékszövetkezetre engedményezni. 7.) Az ügyfél a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál - a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg, azaz köteles a biztosítási díjat szerződés szerint határidőben fizetni. Ennek elmaradása esetén a Takarékszövetkezet az ügyfél költségére a díjat befizeti és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 8.) Az ügyfél a Takarékszövetkezet felhívására köteles a biztosítási kötvényt részére átadni. A Takarékszövetkezet a konkrét szerződésben azt is előírhatja, hogy az ügyfél a biztosítási díjat közvetlenül a Takarékszövetkezetnek utalja át, s egyben bízza meg azzal, hogy a biztosítási díjat a Takarékszövetkezet fizesse a biztosító intézetnek. 9.) A Takarékszövetkezet a rá engedményezett befolyó biztosítási összeget követelésének esedékessége előtt is jogosult az ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani, ha az ügyfél a vagyontárgyakat nem pótolja. 10.) Ha az ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit a Takarékszövetkezet jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon úgy, ahogy az a banki követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja; lehetőség szerint az ügyféllel történő előzetes egyeztetést követően, az ügyfél érdekeinek figyelembevételével is. 11.) A Takarékszövetkezet vagy megbízottja bármikor jogosult ellenőrizni - akár a helyszínen is - a biztosítékok meglétét és azt, hogy az ügyfél a biztosítékokkal kapcsolatos, őt terhelő kötelezettségeknek eleget tesz -e. 12.) Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelés érvényesítése a lekötés időtartama alatt esedékessé válik a Takarékszövetkezet jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni; az érvényesítés során befolyt összeget - választása szerint - az ügyfél tartozásának csökkentésére fordíthatja vagy biztosítékként kezelheti. A Takarékszövetkezet felhívására az ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezet részére a fizetés megtörténjen.

14 14 13.) A Takarékszövetkezet feloldja a biztosítékot, ha úgy véli meg, hogy követelésének további biztosításához már nem szükséges. 14.) A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges kiadás az ügyfelet terheli. XI. Bankszámlák 1.) A Takarékszövetkezet az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására pénzforgalmi számlát és lakossági bankszámlát nyit. Ezek mellett a Takarékszövetkezet más típusú (al-, betét, folyó-) számla nyitását és vezetését vállalja. 2.) A Takarékszövetkezetnél megnyitott valamennyi számla az ügyfél, mint számlatulajdonos nevét viseli és számlaszámmal van ellátva. 3.) A Takarékszövetkezet az ügyfél bankszámlái felett bármiféle rendelkezést - ha jogszabály vagy a szerződő felek közti megállapodás kifejezetten eltérően nem rendelkezik, vagy az ügyfél a bankszámlája feletti rendelkezésre másnak meghatalmazást nem adott - kizárólag az ügyféltől fogad el. 4.) Az ügyfélnek a bankszámlája feletti rendelkezésre adott meghatalmazást - a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon előírt - írásos értesítésben kell közölni a Takarékszövetkezettel. Az értesítésből ki kell tűnnie a meghatalmazás tartalmának és érvényességi idejének. 5.) A bankszámla felett az ügyfél írásban - az erre a célra rendszeresített megfelelő nyomtatványon - nevének jól olvasható feltüntetésével és a bankszámlaszám felett rendelkezésére jogosult személyek aláírásával rendelkezhet. 6.) A Takarékszövetkezet a bankszámlákon történő jóváírásokról és terhelésekről a bankszámla egyenlegét is tartalmazó bankszámlakivonattal értesíti az ügyfelet. 7.) Amennyiben az ügyfél a számlakivonat elküldésétől számított 15 napon belül a számlakivonatra írásban észrevételt nem tesz, a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az ügyfél elfogadta. 8.) A felek jogosultak a köztük fennálló bankszámlaszerződést 30 napos határidővel, írásban felmondani. 9.) Felmondás esetén a bankszámla egyenlege esedékessé válik és a ügyfél köteles a Takarékszövetkezetet felmenteni minden olyan kötelezettség alól, amelyet az ügyfél javára vagy az ügyfél utasítása alapján vállalt. Ha a Takarékszövetkezet felmentése a kötelezettségek alól nem lehetséges, az ügyfél köteles a Takarékszövetkezet számára megfelelő biztosítékot nyújtani. 10.) A Takarékszövetkezet köteles a pénzforgalomról és bankhitelről szóló jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére. XII. Betétügyletek Takarékszövetkezetnél elhelyezett betét kamatozása a betétfizetés napján kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. A kamatszámítás az alábbi képlet alapján történik: K= Tőke x % x napok száma

15 365 x A Takarékszövetkezet a kamatváltoztatás jogát mindenkor fenntartja. Erről ügyfeleit Hirdetményben tájékoztatja a változtatás előtt legalább 15 nappal. A legkisebb összeg, amelyet betétként a Takarékszövetkezet elfogad: Ft. A le nem kötött betétek napi kamatozásúak, esedékességük időpontját és a mindenkori kamatból fizetendő költségek esetleges levonását, valamint a betét biztosítottságára vonatkozó információkat a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. Az EBKM kiszámításához a 82/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján a következő képleteket kell alkalmazni, - ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM értéke, t i : a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. - ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM értéke, t i : a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. - ha a betét befizetése több részletben történik: ahol n = a betétbefizetések száma, B i = az i-edik betétbefizetés összege, t i = az első betételhelyezés napjától az i-edik betétbefizetésig hátralévő napok száma, r = az EBKM értéke, m = a kifizetések száma, t j = az első betételhelyezés napjától a j-edik kifizetésig hátralévő napok száma, K j = a j-edik kifizetés összege. 1.) Betételhelyezés esetén az ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Takarékszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a Takarékszövetkezet meghatározott későbbi időpontban köteles a

16 16 pénzösszeget visszaszolgáltatni és a pénzösszeg után kamatot vagy egyéb hozadékot (továbbiakban együtt kamatot) fizetni. 2.) A betételhelyezés szerződés és betétkönyv bankszámla-szerződés, betétszerződés, folyószámla-szerződés illetve takarékbetét-szerződés útján történhet. 3.) Az ügyfél kötelezettsége, hogy a betétként elhelyezett összeget a szerződésben vállalt időtartamig a Takarékszövetkezetnél tartsa. Ezen kötelezettség megszegése a kamatra való jogosultság részbeni vagy egészbeni elvesztésével járhat. 4.) A betét, ha jogszabály vagy szerződés eltérően nem rendelkezik, az elhelyezésének napjától a megszűnést megelőző napig kamatozik. 5.) A Takarékbetétet csak természetes személy jogosult elhelyezni. 6.) A Takarékszövetkezetnél elhelyezhető különböző betétek fajtáiról, ezek elhelyezésének általános szabályairól és feltételeiről külön üzletági üzletszabályzatok rendelkeznek. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, hogy a betét elhelyezőt azonosítani kell természetes személy estén rögzíteni kell a családi és utónevét, előző név, leánykori név, születi hely, idő, anyja nevét, állampolgárságát, lakcímét és az azonosító okmány számát, annak típusát, kiállító hatóság megnevezését, betűjelét. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó azonosítása esetén rögzíteni kell. Név, rövidített név, székhely, fióktelep címe, telephely, fő tevékenységi kör, azonosító okirat száma, kiadó ország képviseletre jogosult neve, beosztása, kézbesített megbízott azonosítására alkalmas adatait. 7.) A Takarékszövetkezet az 1996.CXII számú Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló ban foglaltak szerint tájékoztatja az ügyfelet, hogy az elhelyezet betét OBA által biztosított vagy nem biztosított. A szabályozás alapvető célja, hogy védje a betétesek pénzét. Az Alap a betétesek kártalanítása céljából rendkívüli díjfizetést rendelhet el. A biztosított ügyfél részére a befagyott betét tőke és kamatösszegét betétesenként legfeljebb a törvényben meghatározott összeghatárig fizeti ki. A védettség mindenkire vonatkozik, aki névre szólóan betétet helyez el. A védelem kiterjed magánszemélyekre és vállalkozásokra egyaránt. XIII. Hitelügyletek A fogyasztónak nyújtott hitelek április 1-ig változtatható kamatozásúak, ez után a jelzálog fedezetű hitelek referencia kamathoz kötött változó kamatozásúak, a fogyasztási hitelek fix kamatozásúak. A nem fogyasztóval kötött szerződések referencia kamathoz kötöttek, változó kamatozásúak. Lakossági ügyféllel, vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződésben, vagy pénzügyi lízingszerződésben kizárólag a kamatot, díjat, vagy költséget lehet egyoldalúan az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani abban az esetben, ha a szerződés a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehetővé teszi. Annak bizonyítása, hogy a módosítást a szerződés lehetővé teszi, a Takarékszövetkezetet terheli. Ha a feltétel változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, azt is érvényesíteni kell. Ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díj- vagy költségelem változását indokolhatja.

17 17 A lakossági ügyféllel vagy mikrovállalkozással kötött szerződések esetén kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton, vagy más a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni. A lakossági ügyféllel vagy mikrovállalkozással kötött szerződéseknél a kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. Az egyéb (nem lakossági ügyféllel vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződés) szerződések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt a pénzügyi intézmény számára külön pontban egyértelműen meghatározott feltétele, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. A szerződés kamatot, díjat érintő az ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könynyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni. A szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes díjak szerződésben meghatározott számítási módja, konkrét összege, vagy felső határa egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. a.) a jogi, szabályozói környezet változása - a Takarékszövetkezet hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása, - a Takarékszövetkezet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének változása, - a kötelező tartalékolási szabályok változása, - kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának változása, b.) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása - a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása (credit default swap), - a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, - a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, - refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása, c.) az Adós kockázati megítélésének megváltozása - az Adós, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Adós pénzügyi

18 18 helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. - a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy takarékszövetkezet belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. - a Takarékszövetkezet vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Adósoknál, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. - a nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás. A kamatszámítás az alábbi képlet alapján történik: K = Hitel összege x kamatnapok száma x kamatláb % 365 x 100 A felszámítandó díjakat költségeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. 1.) A Takarékszövetkezet hitelműveletet hitelszerződés alapján végez. A április 3-án megjelent a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló évi XIII. törvény korlátozza a pénzügyi intézmények egyoldalú szerződésmódosításának lehetőségeit lakossági és mikrovállalkozói ügyfélkörben. A törvényi változtatás az Ügyfelek érdekeinek fokozottabb védelme céljából a hitelintézetek egyoldalú szerződésmódosítási joga tekintetében vezetett be az eddigieknél szigorúbb, az ügyfelek számára előnyösebb szabályokat. A hivatkozott törvényi szabályozás szerint augusztus 1-jét követően kizárólag a kamatot, díjat, vagy költséget lehet egyoldalúan az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani abban az esetben, ha a szerződés a módosítandó kamat-, díj vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehetővé teszi. 2.) A Takarékszövetkezet a hitelszerződést és a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerződést a Polgári Törvénykönyv ában, illetve a szerződésben meghatározott esetekben jogosult felmondani. A Polgári Törvénykönyvben szabályozott felmondás azonnali hatályú is lehet. 3.) A Takarékszövetkezet részéről a felmondási jogosultság egyik okául szolgáló súlyos szerződésszegésnek minősülnek az ügyfél alábbi magatartásai: az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése, a bankszámlaszerződés felmondása, valótlan információk közlése, adatok eltitkolása vagy más módon a Takarékszövetkezet megtévesztése, amennyiben az a kölcsönnyújtás feltételeit befolyásolta volna, a biztosítékokra vonatkozó kikötések megszegése. 4.) A Takarékszövetkezet jogosult a hitelszerződést vagy a hitelügyletre vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az a cél, amelyre a hitelt nyújtotta, meghiúsul. 5.) A Takarékszövetkezet a hitelnyújtás feltételeként szabhatja, hogy az ügyfél köteles beszámolni valamennyi, más banknál lévő bankszámlájáról, esetleges egyéb üzleti érdekeltségeiről; illetve azt, hogy az ügyfél tartozásának fennállása alatt rendszeresen a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsássa év végi, valamint évközi üzleti mérlegeit. A lakossági hitel kivé-

19 19 telével a hitelnyújtás előtt és annak lejárati ideje alatt a Takarékszövetkezet jogosult és köteles tájékozódni a hitelfelvevő, illetve a kezes vagyoni viszonyairól, üzleti eredményeiről és várható fejlődéséről, a hitelkövetelést biztosító mellék-kötelezettségek értékéről és érvényesíthetőségéről. 6.) Ellenkező szerződéses kikötés hiányában az ügyfél jogosult - tartozásának egyidejű rendezése mellett - a hitelszerződést, bármely időpontban, akár azonnali hatállyal is felmondani. 7.) A hitelügyletek körében a Takarékszövetkezet: hitelszerződés alapján meghatározott ideig hitelkeretet tart az ügyfél rendelkezésére, folyószámlahitelt nyújt, bankkölcsönt folyósít. A fenti hitelügyletekre vonatkozó általános szabályokat a Takarékszövetkezet külön üzletági üzletszabályzatai tartalmazzák. XIV. Letét 1.) Az ügyfél a Takarékszövetkezetnél - díj kifizetése nélkül - letétet helyezhet el. 2.) A Takarékszövetkezet köteles a letétet biztonságosan megőrizni, s azt a szerződésben meghatározott időpontban a hitel visszafizetésének időpontjában a letevőnek visszaszolgáltatni. 3.) A letéti tárgy lehet betétkönyv vagy értékpapír. XV. Kiszervezés A Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan, illetve jogszabály által előírt tevékenységek ellátására jogosult olyan tevékenységeket kiszervezni, melyek során adatkezelés, adatfeldolgozás, adattárolás valósul meg. A kiszervezés során betartja az adatvédelmi előírásokat, illetve a Hpt. 13/A,B -ai szerint jár el. Kiszervezett tevékenység Informatikai szolgáltatás Internetbank üzemeltetés KHR adatszolgáltatás Giro adatátvitel KHR referencia adattovábbítás, Üzemtámogatás, karbantartás Tartalék infrastruktúra Szolgáltató Takinvest Kft. isafe Kft. BISZ ZRT. Takinfo Kft. Takinfo Kft.

20 20 és mentési környezet biztosítása isafe ZRT XVI. Az Üzletszabályzat megváltoztatása 1.) Az Üzletszabályzat megváltoztatásáról a Takarékszövetkezet legalább 15 nappal korábban hirdetmény formájában, bankhelyiségekben történő kifüggesztés illetve a Takarékszövetkezet honlapján való megjelentetés útján értesíti ügyfeleit. Ha az ügyfél az értesítéstől (kifüggesztéstől) számított 15 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 2.) Amennyiben az ügyfél az Üzletszabályzat megváltoztatása következtében nem kívánja a Takarékszövetkezet szolgáltatásait igénybe venni, jogosult - amennyiben az üzletági üzletszabályzatok eltérő határidőt nem állapítanak meg - 30 napos határidővel a Takarékszövetkezettel kötött szerződést felmondani. Az Igazgatóság az Általános Üzletszabályzat módosítását január 28-án fogadta el a 10/2013. számú határozatával.

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26.

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26. Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás Budapest, 2013. július 26. TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti titok..................................................

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben