ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek I.) a Feladó és a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika), mint fuvarozó között jönnek létre, II.) tárgya valamely küldemény továbbítása a Magyar Köztársaság államhatárain belül és III.) a magyar jog szerint fuvarozásnak minősülnek. 2. A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a fuvarozásait a jelen ÁSZF-be foglaltak szerint teljesíti kivéve, ha a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) meghatalmazott képviselője írásban megegyezik a Feladóval arról, hogy a fuvarozást a jelen ÁSZF-be foglalt feltételektől eltérően teljesíti. 3. Küldemény" alatt mindazon áruknak az összessége értendő (legyen az nagy tömegű küldemény vagy néhány kisebb csomag), amelyet a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) fuvarozásra átvett, és a Feladó rendelkezése szerint egy szállítólevélen, egyidőben, egy fuvarral egy adott címre továbbít. 4. A fuvarozás teljesítése I.) A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a Fuvarozói szerződés alapján díjazás ellenében köteles a küldeményeket a rendeltetési helyre továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni. II.) A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a fuvarozást maga is elláthatja és más fuvarozó közreműködését is igénybe veheti. A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) az általa választott más fuvarozó tevékenységéért közvetlenül felel. III.) Az a tény, hogy a Feladó a fuvarlevélen a fuvarozás határidejeként egy meghatározott időpontot jelöl meg, nem jelenti azt, hogy a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a megjelölt határidőben történő teljesítéshez fűződő érdek ismeretében vállalja a fuvarozást. Ha Feladónak a határidőben való teljesítéshez valamely különleges érdeke fűződik, úgy ezt a tényt és azt a legmagasabb összeget, melyet a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika)-vel szemben az esetleges késedelmes fuvarozás okán érvényesíteni kíván, együttesen köteles megjelölni a fuvarlevélen (érdekbevallás). Érdekbevallás esetén a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) legfeljebb az

2 érdekbevallásban szereplő összeg erejéig felel a késedelmes fuvarozásból eredő károkért. A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) az érdekbevallás összegétől függően a küldemény felvételét illetőleg a fuvarozás elvállalását, és így a szerződés megkötését visszautasíthatja. IV.) Feladó ezúton kijelenti, hogy a küldeményfuvarozáshoz és raktározáshoz megfelelően, biztonságosan csomagolt és felcímkézett, a küldemény gyűjtőforgalomban való közúti fuvarozásra, továbbá gépi vagy kézi mozgatásra alkalmas. A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a csomagolás alkalmasságát és megfelelőségét nem vizsgálja. V.) Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) jogosult a küldeményt más személyek küldeményeivel együtt fuvarozni (gyűjtőfuvarozás) Feladó a fuvarozás megrendelésekor köteles írásban nyilatkozni Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika)-nek, ha olyan küldeményt kíván továbbíttatni a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika)-vel, amely különleges kezelést vagy bánásmódot igényel, vagy amelynek gyűjtőforgalomban való továbbítása nem lehetséges. Feladó tudomásul veszi, hogy amennyiben az e pontban írt nyilatkozat megtételét elmulasztja, úgy a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a küldeményt úgy kezeli, hogy az alkalmas gyűjtőforgalomban való közúti fuvarozásra, továbbá gépi vagy kézi mozgatásra. Feladó felel minden olyan kárért és költségért, mely a jelen pontban foglalt nyilatkozat elmulasztása okán akár a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika), akár bármely harmadik személy oldalán felmerül. VI.) Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) jogosult a fuvarozandó küldeményeket kinyitni és ellenőrizni, amennyiben azt jogszabály, vagy az egyes fuvarozási szerződés nem zárja ki. VII.) Fuvarozásból kizárt tárgyak különösen: - készpénz, értékpapír, csekkek, váltók, takarékbetétkönyvek, bemutatóra szóló részvények; - arany, ékszer, drágakő, műalkotások, régiségek, vert vagy veretlen nemesfémek, bélyegek, pályázati iratok, eredeti okmányok, fegyverek; - veszélyes áru; - fuvarozásra alkalmatlan állapotú küldemény. Fuvarozás alól kizárt továbbá minden olyan küldemény, amelynek fuvarozása, raktározása vagy birtoklása Magyarországon tilos, vagy külön engedéllyel lehetséges, így különösen a radioaktív küldemények, vagy olyan küldemények, amelyek személyeket, állatokat, vagy egyéb árukat veszélyeztethetnek, illetve a gyorsan romló küldemények. Ha a küldemény fuvarozását jogszabály vagy hatósági rendelkezés különleges feltételhez köti, e feltétel teljesítése a Feladó feladata. A Feladónak a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika)-vel közölnie kell az ilyen küldemény biztonságos kezeléséhez szükséges előírásokat. Ha ilyen küldemények különösebb utalás nélkül kerülnek átadásra, a Feladó vétkességére tekintet nélkül megtéríteni az ebből eredő károkat. VIII.) Azon küldemények, melyek súlya a 300 kg-ot, illetőleg melyek méretei a 0,80 méter hosszúságot, az 1,20 méter szélességet vagy az 1,50 méter magasságot meghaladják csak a

3 Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) és Feladó illetőleg a Címzett között létrejött egyedi megállapodás alapján kerülhet fuvarozásra átadásra. IX.) Feladó biztosítja a fel-, illetve lerakóhelyen a küldemény fel- és lerakásához szükséges gépeket és munkaerőt. Ha a Feladó és a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) másként nem állapodnak meg, úgy a küldemény felrakását illetőleg lerakását a Feladó, illetőleg a Címzett teljesíti. X.) Feladó köteles a küldemény csomagolásán tartósan és jól láthatóan a saját és a Címzett adatait, valamint a küldemények kezelésére vonatkozó jelzéseket feltüntetni, továbbá köteles a küldemény korábbi továbbításával kapcsolatos jelzéseket eltávolítani. Amennyiben a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) és a Feladó között vonalkód használatára vonatkozóan külön megállapodás jön létre, a csomagolási egységeket ilyen vonalkóddal kell ellátni. XI.) Amennyiben Feladó a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) járművét, illetve képviselőjét a felrakodásra megállapított időponthoz képest 15 percen túl várakoztatja, a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) választása szerint jogosult - többletköltségei felszámítása mellet - a várakozást tovább folytatni, vagy a kiszállást, illetve a küldemény átvételét újból megkísérelni. XII.) Feladó feladata biztosítani, hogy a Címzett, vagy egyéb, a küldemény átvételére jogosult személy a küldeményt átvételkor külsőleg azonnal ellenőrizhesse. XIII.) A küldemény kiszolgáltatása a) éjszakai expressz szolgáltatás esetén a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a küldeményt a Feladó vagy a Címzett által meghatározott helyre helyezi, ill. rakja le, mely cselekménnyel a küldeményt, az átvétel külön igazolása nélkül, a címzett rendelkezésére bocsátja. Ha ilyen helyet sem a Feladó, sem a Címzett nem jelölt meg, a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) jogosult a küldeményt saját belátása szerint a Címzettnél elhelyezni vagy a küldemény átadásától kiszolgáltatási akadály miatt eltekinteni. b.) nappali expressz szolgáltatás esetén a címzetti helyen vagy helyiségében tartózkodó személy részére történő átadással és átvételi elismervény aláírásával történik. 5. A fuvarozás díja I.) Ha a Felek között más megállapodás nem jött létre, úgy Feladó köteles a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) mindenkori díjtáblázata alapján számított fuvardíjat és költségeket (továbbiakban együtt: fuvardíj) a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika)-nek megfizetni. Ha a felek között más megállapodás a fizetendő díj tekintetében nem jön létre, a Trans Hungária Kft.

4 (TRH Logisztika) az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 58. -a szerint határozott időre szóló elszámolást alkalmaz. II.) Feladó, illetőleg ha a Feladó rendelkezése szerint a fuvardíjat a Címzett fizeti, úgy a Címzett köteles a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) által a fuvardíjról kiállított számla ÁFÁ-val, valamint jogszabály alapján kikalkulált egyéb adókkal, pótdíjakkal, vagy illetékkel megnövelt összegét legkésőbb a számla esedékességének napján rendezni. Késedelmes fizetések esetén a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) jogosult az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítani. III.) Amennyiben a Feladó rendelkezése szerint a fuvardíjat a Címzett lenne köteles megfizetni, azonban a Címzett a fuvardíjat határidőben részben vagy egészben nem fizeti meg, a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) jogosult a fuvardíj iránti igényét közvetlenül a Feladóval szemben érvényesíteni, aki azt köteles megfizetni. Feladó ezen kötelezettségét a szállítólevél aláírásával tudomásul veszi. IV.) A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a szolgáltatásai alapján részére fizetendő díjra, az üzemanyagár változásával összhangban, jogosult üzemanyag pótdíjat felszámítani. Az üzemanyag pótdíj számításának módját és mértékét, továbbá alkalmazhatóságának időtartamát a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) időről-időre a honlapon közzéteszi. 6. A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) felelőssége I.) Ha a küldemény kiszolgáltatásakor (átvételkor) felismerhető, hogy a küldemény sérült, vagy hiányos, azt a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) felé haladéktalanul jelenteni kell írásban. II.) Ha az átvételkor a hiány vagy sérülés nem ismerhető fel, vagy a Címzett az átvételkor nem volt jelen, az esetleges sérüléseket vagy hiányosságokat a kiszolgáltatás napján legkésőbb óráig a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) részére írásban be kell jelenteni. Amennyiben a kiszállítás ünnepnapon vagy munkaszüneti napon történt, a sérüléseket vagy hiányosságokat a következő munkanapon óráig kell írásban a Megbízott részére bejelenteni, mely esetben Feladónak vagy a Címzettnek kell bizonyítania, hogy a kár a fuvarozás alatt keletkezett. III.) A kárbejelentésnek tartalmaznia kell a kár részletes leírását IV.) Ha a Címzett vagy meghatalmazottja az átvételkor nincs jelen vagy hiány, illetőleg sérülés az átvételkor nem ismerhető fel és az átvétel napján legkésőbb óráig a küldemény

5 tekintetében sem a Címzett, sem a Feladó kifogást nem támaszt, úgy a fuvarozott küldeményt minden további nyilatkozat nélkül a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) részéről hiánytalanul és sérülésmentesen átadottnak kell tekinteni. V.) Elveszés esetén a kártérítés kifizetése az elveszett küldemény nettó beszerzési ára alapján történik, melyet a károsultnak kell igazolnia. A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a küldemény teljes vagy részleges elveszése esetén a hiányzó küldemény (rész) igazolt nettó beszerzési árát, ennek hiányában az igazolt piaci árat fizeti meg kártérítésként. A fizetendő kártérítés mértéke elveszés esetén abban az esetben sem haladhatja meg a ,- Ft-ot, azaz kettőszáz-ezer forintot,(vagy ennek megfelelő mértékű Eurót) ha a hiányzó küldemény(rész) igazolt nettó beszerzési ára vagy piaci értéke ezt az összeget meghaladja. VI.) Sérülés esetén a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a sérült küldemény nettó beszerzési ára alapján számított értékcsökkenés összegét köteles megfizetni, azonban a kártérítés összege nem haladhatja meg: VI.a) ha a sérülés következtében az egész küldemény értékét vesztette, azt az összeget, amelyet teljes elveszés esetében kellene fizetnie; VI.b) ha a sérülés következtében csak a küldemény egy része vesztette értékét, azt az összeget, amelyet az értékét vesztett rész elveszése esetében kellene fizetni. VII.) Az V.) és VI.) pontokban írtakon túlmenően sem a Feladó, sem a Címzett, sem egyéb harmadik személy egyéb kötbérre vagy kártérítésre a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika)-vel szemben a küldemény sérülése vagy elveszése kapcsán nem jogosult. A küldemény elveszése vagy megsérülése esetén a felelősségének e) pont második mondata szerinti korlátozása a fuvarozásért fizetendő díjak mértékére, mint megfelelő előny biztosítására tekintettel került megállapításra. VIII.) A küldemény késedelmes kiszolgáltatása esetén a Feladó kötbérre jogosult, melynek mértéke minden egyes késedelmes óra esetén a fuvardíj 5%-a, de legfeljebb a teljes fuvardíj lehet. Ezen túlmenően sem a Feladó, sem a Címzett, sem egyéb harmadik személy egyéb kötbérre vagy kártérítésre a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika)-vel szemben a fuvarozás késedelme esetén nem jogosult. IX.) A küldemény késedelme, illetőleg teljes vagy részleges elveszése illetve megsérülése esetén egyebekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

6 7. Kiszolgáltatási akadály, át nem vett küldemények I.) Ha a küldemény a Címzett részére a Feladó által megadott címen kiszolgáltatási akadály miatt nem adható át (pl. a Címzett a megadott címen nem érhető el, megtagadja a küldemény átvételét, a fuvardíjat nem egyenlíti ki), a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) igyekszik értesítést hagyni a Címzett címén, miszerint a küldemény átadását megkísérelte, és egyben megadja a küldemény fellelhetőségi helyét. Ha a küldemény kiszolgáltatásának ismételt megkísérlése is akadályba ütközik, a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) megkíséreli felvenni a Feladóval a kapcsolatot a további teendők egyeztetése céljából. Feladó kiszolgáltatási akadály esetére vállalja, hogy kifizeti a küldemény továbbítása, diszponálása vagy visszaküldése kapcsán felmerült bármilyen költséget, illetve az esetleges harmadik - vagy további kiszolgáltatási kísérletek díját. II.) Ha a küldemény kiszolgáltatása akadályba ütközött és a küldemény tekintetében a Feladó a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) felhívása ellenére sem rendelkezett, úgy a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a küldeményt - gyorsan romló küldemény kivételével - a második kiszolgáltatási kísérlet időpontjától számított 5. (ötödik) munkanapig a Ptk. szerinti felelős őrzés szabályai szerint megőrzi. A felelős őrzés díját a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) mindenkori díjtáblázata tartalmazza. 8. Zálogjog, visszatartási jog I.) A Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika)-nek zálogjoga van mindazon dolgok és egyéb értékek felett, amelyek a fuvarozás kapcsán kerültek birtokába, illetve amelyekről okmányok útján rendelkezhet mindazon követeléseknek erejéig, amelyek az adott fuvarozási jogviszonyból erednek, függetlenül attól, hogy azok esedékesek-e vagy sem. II.) Amennyiben az esedékességtől számított 14 napon belül a Feladó nem fizeti ki a fuvardíjat a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) a követelését a zálogtárgyból más zálogjogosultakat megelőzően, bírósági eljárás nélkül, a kereskedelmi forgalomban való értékesítéssel elégítheti ki. 9. Elévülések A fuvarozási szerződés alapján támasztható igények egy év alatt elévülnek. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik, de legkésőbb a küldemény kiszolgáltatásának napján.

7 10. Záró rendelkezések I.) A jelen ÁSZF alapján teljesített fuvarozásokra a magyar jogot kell alkalmazni. II.) Minden, a jelen szerződés során felmerülő vitás kérdést a Felek elsődlegesen békés tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni. Amennyiben adott vitás kérdés eldöntésében a felek nem tudnak megállapodni, úgy a vita eldöntésére, a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. III.) A jelen ÁSZF kifüggesztésre került és megtekinthető a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) székhelyén, továbbá kérésre a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) munkatársai postán megküldik. IV.) Jelen ÁSZF rendelkezéseit a január hó 1. napját követően a Trans Hungária Kft. (TRH Logisztika) részére adott fuvarozási megbízások tekintetében kell alkalmazni. Kelt.: Biatorbágy; év január 01. napján

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerzıdésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben