Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Tóth József: A Gyöngyösoroszi ércbánya veszélyesanyag-tározójával kapcsolatos kérdések és katasztrófavédelmi feladatok Questions and disaster recovery tasks in konnection with the unsafematerial reservior of the ore-mine in Gyöngyösoroszi Budapest, november

2 Absztrakt A közelmúlt katasztrófái (vörösiszap, nagybányai cianidos szennyezés) bizonyították, hogy mindennapjaink része, élő a veszély, melyet az emberiség civilizációs fejlődésével járó technológiai újítás jelent. Hatalmas az igény a Föld ásványkincsei iránt, kiaknázása, hasznosítása azonban óriási felelősséget ró a kitermelést végző vállalatokra, a technológiákat engedélyező hatóságokra, az esetleges káros hatások kivédésére létrehozott szervezetekre, a kiképzett szakemberekre. Tanulmányomban bemutatom a Gyöngyösoroszi település határában húzódó zagytározó rekultivációs technológiáját, az üzemeltető cég tevékenységét, a települést érintő veszély kiküszöbölését célzó munkákat, a védekezés megvalósítását. A helyszínen tapasztaltak, a szakemberekkel folytatott beszélgetés, a Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Tervének vizsgálata megerősítette bennem azt a feltevést, hogy a technológia, a jelenleg is folyó rekultivációs munkálatok, a Tervben meghatározottak együttesen alkalmasak arra, hogy minimalizálják a Gyöngyösoroszi községet, az ott élőket érintő káros hatásokat. Kulcsszavak: havária, vízfolyás, Gyöngyösoroszi Keywords: injury to ship, water-course, Gyöngyösoroszi BEVEZETŐ A biztonság célja olyan környezet biztosítása makro-, és mikro szinten egyaránt, amely hozzájárul az ember harmonikus, békés fejlődéséhez, az egyén kiegyensúlyozott életének, egészségének megóvásához, jó közérzetének kialakításához, az életfeltételek, a megteremtett javak fennmaradásához. 1 A biztonságunkat sok tényező veszélyezteti. Az emberiséget évszázadokon keresztül csupán a természeti katasztrófák hatásai fenyegették, századunkban, különösen annak második felében hihetetlenül megnőtt földünk népességének civilizációs katasztrófák általi veszélyeztetettsége. 2 A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása Több, mint egy év telt el a kolontári vörösiszap katasztrófa és tíz év a nagybányai cianidos szennyezés óta. A két esemény bebizonyította, mennyire jelenlévő, élő veszélyekkel vagyunk körülvéve. 1 Dr. Hornyacsek Júlia-Dr. Csépainé Széll Pálma-Veres Viktória o. 2 Varga Imre: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenység rendszere Doktori (PhD) értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, (Letöltés ideje: október 20.) 1675

3 A Gyöngyösoroszi Száraz-völgyi zagytározón október 12-én tartott soron kívüli ellenőrzésen részt vevő hatóságok (Miskolci Bányakapitányság, Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Északmagyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) az /2010. ügyiratszámon elkészített jegyzőkönyv 6. pontjában előírja a MECSEK-ÖKO Zrt /2008. ÉMI- KTVF számon jóváhagyott Száraz-völgyi zagytározó üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálatát, illetve annak havária tervvel való kiegészítését. Az elhelyezett flotációs meddő térfogata mintegy 2,1 millió m 3. 3 A kutatás célkitűzései 1. Célul tűztem ki, hogy vizsgálom a helyszínen végzett munkálatok célját, azok lakosságvédelmi összefüggéseit. 2. Összehasonlítom a munkálatok megkezdése előtti állapotot a jelenlegi helyzettel. 3. Bemutatom a havária terv elemeit. A kutatás módszerei: 1. Helyszíni bejárást végeztem, interjút készítettem az üzemeltető MECSEK-ÖKO Zrt. felelős műszaki vezető helyettesével. 2. Felkutattam a témához kapcsolódó internetes publikációkat. 3. Tanulmányoztam a Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Tervét. Előzmények A Gyöngyösoroszi községtől Északi irányban (1. számú térkép) mintegy 5 km-re található Ércdúsító Mű zagyülepítő (Száraz-völgyi zagytározó) korábban az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 16048/1966. számú vízjogi létesítési engedélye és az ÉVIZIG én tartott helyszíni tárgyalása alapján kiadott 4624/1969. számú határozata a vízjogi üzemeltetési engedélye szerint üzemelt. Az üzemeltető személyében 3 Pekker Péter: Környezeti ásványképződés monitorozása a Mátraszentimre-Gyöngyösoroszi rehabilitációs zónában (ásványok és kapcsolódó más finomszemcsés fázisok) (letöltésideje: október 20.) 1676

4 történt változás miatt az üzemeltetési engedélyt az ÉVIZIG H /1997., /2004. majd /2005. számokon módosította ben az üzemeltető vízjogi létesítési engedélyt kapott /2005. ÉMI- KTVF számon a Száraz-völgyi zagytározó gátstabilitási munkáinak, vízelvezetésének, valamint a zagytározón kívüli monitoring kutak megvalósítására. A munkák átadásátvételére én került sor, a próbaüzem án zárult le, majd a hatóság a 4624/1969. számú üzemeltetési engedélyt /2007. számon módosította (egyidejűleg visszavonta a 6848/1969. számú vízjogi engedélyt) ben az üzemeltető MECSEK-ÖKO Zrt. vízjogi létesítési engedélyt kapott /2007. ÉMI-KTVF számon a Gyöngyösoroszi, Száraz-völgyi zagytározó víztelenítési rendszere és gáterősítés II. ütemére. A megépült létesítmények próbaüzemét követően benyújtott kérelemre az ÉMI-KTVF a 4624/1969. számú üzemeltetési engedélyt /2009. számon módosította. Az eredeti (1960-as években készült) engedélyezési tervanyagok már csak az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Miskolc) vízi könyvtárában lelhetők fel, és ott is hiányosan. Mindezek miatt az archív adatok teljes körűen nem állnak rendelkezésre. A Száraz-völgyi zagytározón korábban végzett tevékenység, alkalmazott technológiák ismertetése A Száraz-völgyi zagytározót a nagyipari Gyöngyösoroszi Ércbányászat kezdetén, 1955-ben kezdték el építeni, a gyöngyösoroszi Ércdúsító Mű flotációs iszapjának elhelyezésére, és a zagyvíz kiülepítésére. A zagytározó több ütemben épült fel. Az építés során a zagyot az Ércdúsító Műből zagyvezetéken szivattyúzták fel, a Száraz-ér vízgyűjtőjén kialakított tározóhoz, ahol hidrociklonnal választották szét a zagyot. A durvább szemcsetartományokból építették a gáttesteket, a finomabb szemcseméretű zagyot, a zagykazettákban ülepítették. A zagytározó 1969-ben kapott üzemeltetési engedélyt. A tározó építése során jelentős problémák léptek fel, így az eredetileg egy tározókazettával tervezett tározó, három kazettával épült meg (I. kazetta, II. kazetta, I/A kazetta). A tározón deponált zagy összes tömege ~3 Mt, az anyagmérleg adatok szerint. 1677

5 A deponált zagyanyag összetétele heterogén a zagytározóban. Az archív anyagmérlegekben és a fúrásos feltárás szerinti átlagos összetétel adatokban eltérés mutatkozik. Az eredményeket az alábbi (1. számú) táblázat tartalmazza. Flotációs meddőhányó As Cd Cu Pb Zn [mg/kg] vizsgálatok alapján anyagmérleg szerint számú táblázat: A deponált zagy összetétele (Forrás: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv) A zagy szerkezete (2. számú táblázat) az alábbi a vízjogi dokumentáció szerint: μm % számú táblázat: A deponált zagy szerkezete (Forrás: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv) A létesítés során az alábbi műtárgyak kerültek kialakításra: Talpárok A mindenkori gátköröm helyének rögzítésére Szivárgó Szűrőrétegből és szivárgóból áll. Szerepe a gátudvarból átszivárgó víz eróziómentes, gravitációs elvezetése 1678

6 Kollektor vezeték Övárok Gyűjtőakna Torkolati mű Medercsatlakozás Kezdőgát Csurgalékvíz betoncsorga Egyrészt elvezeti a kiülepedett zagyvizet, másrészt a vízgyűjtő területről származó csapadékvizeket. A nagyvizeket a kollektor vezetéktől a gátudvar felé vezeti A kollektor és a szivárgó rendszer torkolata, melyeket elvezeti a közös a torkolati mű felé A kettős eredetű vizek csatlakozását biztosítja az eredeti mederhez Burkolt mederszakasz, mely a torkolati mű alatt csatlakozik az eredeti mederhez, és befogadója a talpárok bekötésének. A deponálás megkezdésének biztosítására emelték A zagyszivattyúház csurgalékvizeinek elvezetésére A zagytározó építése és üzemeltetése során, a tervezési hibák és az üzemeltetés hiányosságai miatt jelentős zagy és zagyvíz elfolyások történtek. Feltétlenül szükségessé vált az elfolyások megszüntetése, amelynek eredményeként 2005-ben valósult meg Gyöngyösoroszi Száraz-völgyi zagytározó gátjának megerősítése, a csapadékvíz elvezetésére szolgáló övárok rendszer megépítése, illetve 7 db új monitoring kút kiképzése (1. számú helyszínrajz). A déli gát (I. kazetta) 300 fm hosszú, 6-22 m talpszélességű, 4,7-8,7 m magas, 8-32 m koronaszélességű és rézsűhajlású támasztótöltésének térfogata m 3 és A kőzetfizikai osztályú andezitből épült. A támasztó töltés (1. számú fotó) alapozása a hossztengelyre merőlegesen 0/800 robbantott andezitből 5 méterenként 1-3% lejtéssel 64 db 1x1 m keresztmetszetű 6,5-22 m hosszú talpgerenda (fogazás) építésével történt. A talpgerendákban összegyűlő víz D160 perforált dréncsövön vezetik az övárokba. Az átszivárgó vizek a talpgerendák fenékszintjén és a támasztó töltés teljes alapterületén kialakított 0,15 m vastag, és 0/20, 0/50 mészkőzúzalék migrációs gáton keresztül juthatnak az övárokba. Az építés során feltárták az eredeti kitorkolló műtárgyat, a meglévő vasbeton támfalak közé vb. lemez készült a kifolyási szinten. A szűrőbetét a gát alól kivezető kollektorcső elé épült 4 m 3 10 %-ban CaO-al dúsított kavicsos bányahomok. A támasztó töltés ÉK-i végében a meredek rézsű védelmére 39,5 fm 2,5 m talpszélességgel és 4,5 m magasságban gabion támfal létesült. 1679

7 A felszíni vízelvezetésre megépült 2084 m vízelvezető övárok rendszer (2. számú helyszínrajz), ami biztosítja a zagytározóról és a környező vízgyűjtő területről összegyűlő csapadékvíz megfelelő elvezetését a homokfogó aknán keresztül a befogadó Szárazpatakba. Az övárok rendszer három szakaszból áll, burkoló anyaga 1/40/40 vb. előre gyártott árokburkoló elem, 5%-nál nagyobb fenékesés esetén energiatörő elemek kerültek beépítésre. Az árokelemek 10 cm homokos kavics ágyazatra kerültek lehelyezésre, a stabilitás érdekében minden harmadik elemnél teljes keresztmetszetben betonfog készült. Az övárok rendszert keresztező utaknál 3 db ø500 beton áteresz és 2 db terméskő burkolatú gázló létesült az átközlekedés biztosítására. Monitoring kutak létesültek a tározón kívül a felszínalatti vizek (TVK-1, TVK-2 és TVK-3) és az I-es kazettán a gáttestben a pórusvizek (Szt-01; Szt-02; Szt-03; Szt-04) figyelésére. A tájrendezési terv alapján készült kiviteli terv és módosításai szerinti megvalósítással a zagytározó gátjának rézsűcsúszással szembeni biztonsága eléri a szükséges n=2 értéket. A 2005-ben megvalósult vízi műtárgyak /2007. számon kaptak vízjogi üzemeltetési engedélyt. A ÉVBEN ÉPÜLT VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK, ILLETVE A SZÁRAZ-VÖLGYI ZAGYTÁROZÓ TÁJRENDEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VÍZTELENÍTÉSI TECHNOLÓGIAI ISMERTETÉSE A Száraz-völgyi zagytározó víztelenítése című vízjogi létesítési tervdokumentációt a Pécsi Hydroterv Bt. készítette el, 0622 tervszámon. A létesítési tervdokumentáció benyújtása után, a MECSEK-ÖKO Zrt., 0622-M tervszámon csatolta, a létesítési tervdokumentáció módosításait tartalmazó terveket. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007. számon adott ki vízjogi létesítési engedélyt, a 0622 és 0622-M számú tervdokumentációkban foglalt vízi létesítmények kialakítására. A tározó II. ütemű gáterősítési és víztelenítési rendszerének kivitelezési munkálatai között valósultak meg, majd a próbaüzemre került sor. Az ÉMI- KTVF a benyújtott záró dokumentáció alapján a /2009. számon kiadott határozattal módosította a Száraz-völgyi zagytározó számú vízjogi üzemeltetési engedélyt. 1680

8 1.1.1 A ZAGYTÁROZÓ ÁLLÉKONYSÁGA A tározótér gátjainak stabilitási problémával az utóbbi években több alkalommal foglalkoztak. Ennek oka, hogy az üzemelés időszakában több alkalommal történtek gátszakadások, amelyek a flotációs zagy Száraz-ér, Száraz-patak irányába történő kiömléséhez vezettek, és amelyek nyomai a Száraz-ér mentén jelenleg is fellelhetők (ez utóbbi kármentesítése jelenleg folyamatban van) voltak. A rendelkezésünkre álló információk alapján rézsűstabilitási vizsgálatokat 2002 decemberében a GEO STAT Kft., 2005-ben a GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. végzett, amelyek a korábban hivatkozott tájrendezési műszaki üzemi tervek részét is képezték. A tanulmányok és tervek alapján között megépült víztelenítő rendszerek eredményei, valamint a megindult tájrendezési munkálatok tapasztalatai szükségessé tették a korábbi szakvélemények felülvizsgálatát, amelyet 2009-ben végzett el Dr. Vásárhelyi Balázs. 4 A szakvélemények eredményeinek rövid összefoglalása: A évi állékonyságvizsgálatok alapján a zagytározó zárógátja (déli gát) töltésanyagból készült, anyagjellemzői azzal megegyező értékekkel vehetők figyelembe. A rézsű állékonysága rétegcsúszást feltételezve került megvizsgálásra, amelynek eredményeként megállapításra került, hogy a rézsűcsúszással szembeni biztonsága nem éri el az előírt n=2 biztonsági értéket, ezért annak megerősítése szükséges. A rézsűcsúszással szembeni előírt biztonsága a rézsűláb elé történő fióktöltés építésével növekszik. A zagytömb víztartalmának csökkentése növeli a zagy szilárdságát, ami a csúszást előidéző erők eredőjét csökkenti. Ezek alapján fióktöltés építését, valamint szivárgótestek kombinációjából álló víztelenítő rendszer kivitelezését javasolták a szakvéleményben. Figyelembe kell venni, hogy az akkori tájrendezési terv csak fedéssel számolt (többlet anyagmennyiséggel nem). A fióktöltés tervezett méretei: minimális szélessége 15 m, magassága 8 m, rézsűhajlása 4/4. A Gyöngyösoroszi teljes körű bányabezárási programban a zagytározó tájrendezési koncepciója megváltozott, a tervek szerint befogadója a víztározók, szennyezett talajok, meddőhányók kármentesített anyagának, a zagytározón mintegy em 3 többlet anyag elhelyezésére kerül sor. Ez megkövetelte a tájrendezési terv módosítását és ezzel párhuzamosan a gátak stabilitásának felülvizsgálatát is. 4 Germus Bertalan, felelős műszaki vezető helyettes közlése. Személyes interjú, október14-én 1681

9 A GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt ben végzett rézsűstabilitási vizsgálatok megállapításai a következők voltak: - A GEO STAT Kft. az I. medence rézsűje szétcsúszás elleni biztonságát vizsgálta a jelenlegi anyagmennyiséggel számolva. - A GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt-vel az alkalmazott számítógépes programmal JANBU módszerrel a legveszélyesebb kör csúszólapokat elemezték a felszállítandó anyagokból származó többlet terhelést figyelembe véve, - A GEOSZABÓ Bt. számítási eredményei GEO STAT Kft. számításainak jóságát igazolják, viszont felhívják a figyelmet arra is, hogy a tájrendezési munkák során az elhelyezni kívánt plusz m 3 anyagmennyiség miatt olyan csúszólapok is kialakulhatnak, melyekre az eredetileg tervezett és engedélyezett fióktöltés már nincs hatással. Az előzőekben foglaltak miatt a rézsűstabilizálást két ütemben javasolták megépíteni az alábbiak szerint: - Az első ütemben a GEO STAT Kft. által javasolt fióktöltés épüljön meg még a tájrendezési munkák megkezdése előtt, - A második ütemben javasolták az alap fióktöltésre építve a rézsűmagasság feléig húzódó, a rézsűfelület terhelését biztosító második terméskő töltés építését. Az alap fióktöltés rézsűkorona vonala és második töltés rézsűlába között min. 3 m széles padka meghagyásával. - Az általuk javasolt, 2 ütemben történő rézsűstabilizálás a rézsű szétcsúszása, és az I. kazettában feltételezett kritikus csúszólap elleni védelmet egyaránt biztosítja. Az alkalmazott megoldással a Szárazvölgyi zagytározó hosszú távú állékonysága teljes bizonyossággal garantálható. A szakvélemény alapján került megépítésre a zagytározó déli stabilizáló támasztótöltése két ütemben, két külön vízjogi létesítési eljárás keretében, amely megvalósult létesítményei az alábbi fejezetben kerülnek részletesen ismertetésre. A 2009-ben készült szakvélemény felülvizsgálta a korábbi tanulmányokat, és a korábbi tanulmányok készítése óta a megváltozott körülmények hatását is elemezte. Vagyis a pontosított felszállítandó anyag mennyiségének és minőségének (pl. víztartalom) ismeretében vizsgálta a tározó stabilitása érdekében elvégzett kivitelei munkálatokat. 1682

10 Megállapították, hogy a déli gáton két ütemben elvégzett stabilizáló munkálatok javítottak az állékonyságon, de az I-es medence esetében a rézsű mögött 30 m-es távolságig mindenképpen biztosítani kell, hogy a talajvíz nem emelkedhessen a rézsű fél magassága 3 m-nél magasabbra (312,0 mbf). A II-es számú medence déli rézsűjének hosszú távú állékonysága a jelenlegi geometria mellett csak akkor biztosítható, ha a talajvíz szintje nem magasabb, mint 327,8 mbf. Mindkét gátnál kiegészítő víztelenítésre van szükség. 5 Megvizsgálták a rézsűk állékonyságát a tervezett geometria ismeretében az eredmények kismértékű biztonsági tényező növekedést mutattak, ám mindenképpen szükséges a javasolt talajvízszinteket (vagy annál kisebbeket) biztosítani. A keleti és nyugati gátak állékonysági vizsgálatát adatok hiányában nem tudták elvégezni, javasolják az I. medence déli gát támasztótöltésének meghosszabbítását (2. számú fotó) keleti és nyugati irányban is. A dr. Vásárhelyi Balázs geotechnikai tervező és szakértő (GT-T, GT-Sz, MMK: ) által decemberében készített szakvélemény legfontosabb megállapításai a következők: o Az I. medence déli gátjának hosszú távú állékonysága az elkészült támasztótöltés mellett csak akkor biztosítható, ha a gáttest mögötti m- es részen belül a talajvíz szintje nem éri el a 312,00 mbf. szintet. A jelenlegi vízszint ennél azonban magasabb, így itt mindenképpen szükséges a talajvíz mintegy 3,5 m-es süllyesztése. Ehhez további speciális mélyszivárgók beépítését javasoljuk. o Az I. medence keleti rézsűje jelenleg nincsen megtámasztva. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a megfelelő állékonysághoz a déli oldalhoz hasonló, két ütemben megvalósuló támasztótöltés szükséges. A támasztótöltés alsó részének felső síkját 317,00 mbf. szinten, míg a felső részét 322,00 mbf. szinten javasolt felvenni. Az érintett övárkot a töltés alatt zárt szelvényben javasoljuk átvezetni vagy helyszínrajzilag áthelyezni. 5 Földing Gábor: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv 1683

11 o Az I. medence alacsony nyugati oldali rézsűje hosszú távon állékony, különleges beavatkozásra véleményünk szerint nincsen szükség. o A II. medence déli gátjának felülvizsgálata azt mutatta, hogy a szükséges állékonyság itt is csak talajvízszint-süllyesztéssel biztosítható, ám annak szükséges mértéke a korábbiakban megadott kb. 10,0 m helyett csak kb. 5,0 m. A hosszú távon elérendő talajvízszint 336,00 mbf. A fentiek miatt itt is mélyszivárgók beépítését javasoljuk. o A II. medence nyugati gátja a tervezett laposítással a jelenlegi talajvízszint mellett is állékonynak mondható. Emiatt a gát oldalsó megtámasztására sem talajvízszint süllyesztésre nincsen szükség. o A jelenlegi víztelenítő rendszer hatásfoka nem kielégítő, így a két déli gát mögötti m hosszú részen további lokális talajvízszint-csökkentő megoldásokat kell alkalmazni. Ennek leginkább hatékony módja további speciális mélyszivárgók beépítése. o A monitoring rendszer részét képező kutak és pórusvíznyomás-mérő szondák száma és elhelyezése elegendő, továbbiak beépítését nem javasoljuk. o Javasoljuk azonban az I. és II. medence déli gátjába egy-egy inklinométercsövet elhelyezni és a vízszintes mozgásokat folyamatosan mérni. Ezáltal lehetővé válik az esetleges létrejövő lejtő- vagy gáttest mozgások helyének és mértékének azonnali meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele. A ZAGYTÁROZÓ ÉS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEINEK ÜZEMELTETÉSE A Száraz-völgyi zagytározón, a zagyvezetékes flotációs zagy kiszállítás 1986-ban megszűnt. A Száraz-völgyi zagytározó és az Ércdúsító Mű környezetében megszűntek a korábbi ércfeldolgozás veszélyes technológiái. A Száraz-völgyi zagytározó üzemeltetése során a tározó víztelenítése folyamatosan végzett munka, amit az üzemeltetési szabályzat szerint a TATAI Zrt. vállalkozási szerződés keretében végez a következők szerint. 1684

12 A mindenkori üzemeltetési felelősnek Vállalkozónak- az Üzemeltetési szabályzatot, illetve a hatályos Üzemi Kárelhárítási tervet ismernie kell. Feladata a vízjogi engedélyokirat előírásainak és az üzemelés közben hozott egyéb hatósági határozatok betartása. Az üzemeltető az alábbi feladatokat köteles elvégezni: 1. RENDSZERESEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG - Üzemeltetési Napló vezetése, észlelések, megfigyelések és mérések elvégzése, rendszeres karbantartás - vízi létesítmények üzemeltetésének energia költsége - káresemény észlelése, jelentése, - eljárás az érvényes Üzemi Kárelhárítási terv szerint a MECSEK-ÖKO Zrt. utasítására 1.1 naponként elvégzésre kerülő munka ellenőrzés: létesítmények: 2 db szivárgóakna és 2 db drénakna elvégzendő munka: vízszint ellenőrzés, szivattyú működésének ellenőrzése, vízóra leolvasása - naplózás; amennyiben a szivattyú vagy a szintkapcsolók helyzete változtatást igényel, azt előtte a MECSEK-ÖKO Zrt. felelősével egyeztetni kell létesítmények: víztároló medence és kibocsátási műtárgyak elvégzendő munka: vízszint leolvasás-naplózása, vízbevezetés/vízkibocsátás ellenőrzése, elfagyás elleni védelem biztosítása, jégmentesítés; vízmérőakna - vízóra leolvasás naplózása, tolózárak ellenőrzése, karbantartása; vagyonvédelem vízilétesítmények őrzése, sorompók, feljárók lezárása, illetéktelenek távoltartása, szükség esetén intézkedés rendőrség felé; 1.2 hetenként elvégzésre kerülő munka állapotellenőrzés: vízi létesítmények, rézsűk, utak, monitoring hálózat elemei (süllyedésmérési pontok, pórusvíz nyomásmérők, megfigyelő kutak); az ellenőrzés tényét és a tapasztaltakat az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell; 1685

13 1.3 negyedévente elvégzésre kerülő munka: az övárkok, átereszek, gázlók, szivárgók, homokfogó, 900-as medence ellenőrzése és takarítása. Az elvégzett munkát az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell. 1.4 soron kívüli ellenőrzés: nagy csapadékot, ill. intenzív olvadást követően 2. SZÜKSÉG ESETÉN ELVÉGZÉSRE KERÜLŐ MUNKÁK 2.1 létesítmények, műtárgyak rendszeres vizsgálata, karbantartása és javítása (kerítés, sorompó, fedlapok, kutak, táblák, árkok, gázlók, homokfogó, ) 2.2 szennyezett víz szállítás költsége a víztisztítóba 150 m3/hó mennyiségig (eszközöket vállalkozó biztosítja), 2.3 tározott víz levegőztetés költsége 2 db mobilszivattyúval, 50 óra/hó mennyiségig, (eszközöket vállalkozó biztosítja), vagy ezzel egyenértékű segédmunka biztosítása, 2.4 szivattyújavítás 2.5 előre nem meghatározható karbantartások 2.6 káresemény elhárítása a kárelhárítási terv szerint 6 3. DOKUMENTÁLÁS Az üzemeltetési naplóba történő napi gyakoriságú bejegyzés mellett Negyedéves üzemeltetési jelentést kell készíteni, ami a MECSEK-ÖKO Zrt. által a mindenkori éves értékelő jelentés részét képezi. A zagytározó a bányabezárási, és a külszíni kármentesítési munkákhoz szorosan kapcsolódó létesítmény tekintettel arra, hogy a kármentesítések során nem veszélyes hulladéknak minősülő kitermelt anyagok a műszaki üzemi tervben meghatározottak szerint a tározón kerülnek elhelyezésre. A felhordásra kerülő nem veszélyes hulladék anyagok a következők: Gyöngyösoroszi Ipari-víztározó nem veszélyesnek minősülő iszapja, 6 Földing Gábor: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv 1686

14 Gyöngyösoroszi Mezőgazdasági-tározó iszapja, Gyöngyös-Nagyrédei víztározó iszapja, bányameddő a meddőhányókról. Monitoring rendszer A Száraz-völgyi zagytározó monitoring tevékenységével kapcsolatosan mind a Szárazvölgyi zagytározó tájrendezésének műszaki üzemi terve (TERRAMED Kft.: TM- 114/ET/2005. sz. terv), mind a Toka-patak és öntésterülete kármentesítés - I. ütem (ENVIROINVEST Kft.: /2005. sz. terv) tartalmaz előírásokat. A vízelvezetéssel kapcsolatos monitoring meghatározásánál, ezeken kívül figyelembe kell még venni a MECSEK-ÖKO Zrt. által folytatott ellenőrzési tevékenységet. A Száraz-völgyi zagytározóra vonatkozó többrétű monitoring rendszer a fentebb leírt dokumentumok előírásait is figyelembe a legújabb műszaki üzemi terv (készítő MAGMATIC Kft.) alapján a következő. TÁJRENDEZÉS KÖZBEN VÉGZETT MONITORING A fedőréteg minőségellenőrzése a fedési rétegrend előkészítése (durva tereprendezési földmunka) és kialakítása során az alábbi minőségi követelményeket kell betartani: Durva tereprendezési földmunkánál a vízszintes hibahatár földmunka kitűzésekhez 1.00 m. Eseti nem kitűzési jellegű koordináta meghatározás esetén 2,00 m. Függőleges kivitelezési szint hibahatára az egyes rétegek, ill. a teljes építési szeletvastagság felhordását, tömörítését követően ± 0,01 m (mérőhelyek 10 %-ában), és/vagy a tervezett felszín-domborzat esésvonalában kifejezett ± 0,01% közül a kedvezőtlenebb érték. A rézsűk generálrézsűjének megengedett legnagyobb eltérése a tervezett hajlástól ± 0,5%. Fedési földmunka: A kazetták agyagfedésénél beépítés előtti ellenőrzéseket, méréseket anyagváltozáskor, de min m 3 -ként kell végrehajtani: Beépítés utáni ellenőrzések, mérések: A tömörség és víztartalom ellenőrzését helyszíni méréssel kell végezni 50 x 50 m-es raszterben (Penetrodezintográf + TRIME-FM mérőműszerekkel). A tömörített réteg vastagságának ellenőrzését mérőrudazattal végzi 50 x 50 m-es raszterben. A k vízáteresztő képességi együttható ellenőrzése in situ csőinfiltrométeres méréssel, 100 x 100 m-es raszterben és kiszúrt anyagmintából, 1687

15 laboratóriumban. A szemcseeloszlás ellenőrzése 100 x 100 m-es raszterben, kiszúrt anyagmintából, laboratóriumban. A réteg kialakítását követően a felület ellenőrzését, az I. osztályú durva tükör építésügyi kritériumnak való megfelelést a felelős műszaki vezető helyettes az átadás üteme szerint ellenőrzi. GEOTECHNIKAI, GEODÉZIAI MONITORING A geotechnikai monitoring keretében a tájrendezés folyamán tovább kell üzemeltetni a jelenleg kiépített 4 db mérőpontból álló pórusvíznyomás megfigyelő rendszert (Szt-5, Szt- 6, Szt-7, Szt-8), amellyel a többletterhelés hatására a zagytestbe bekövetkező nyomásváltozásokat lehet nyomon követni. A munkálatok idején a szondákat szükség szerint, akár heti gyakorisággal kell kiolvasni és a feldolgozásokat azonnal elvégezni. A tájrendezési munkálatok gátak stabilitására gyakorolt hatásának vizsgálata a kialakított vízszintérzékelő kúthálózattal megoldott és megfelelő. A déli gátban lévő Szt-1, Szt-2, Szt- 3, Szt-4, valamint a nyugati oldalon kialakított Szt-11, Szt-12, Szt-13, Szt-14 kutakban telepített folyamatos vízszintregisztrálók üzemeltetésével a probléma kezelhető, az adatgyűjtők havi, nagyobb terheléssel járó munkálatok időszakában heti kiolvasásával. A kiépített süllyedésmérő hálózaton féléves gyakoriságú kampányméréseket kell végezni. A monitoring rendszer elemei az 1. sz. melléklet átnézeti és a 2. sz. melléklet részletes helyszínrajzán feltüntetésre kerültek. HIDROGEOLÓGIAI MONITORING Az építés alatti és az építési munkálatokat követő hosszú távú geotechnikai és geofizikai monitoring többek között szintén fog információt szolgáltatni a telített zóna (talajvíz, zagytározók pórusvize) időbeni alakulásáról, ami jól kiegészíti a jelen tervrészben leírt figyelő kutas monitoring rendszert. A tájrendezés környező felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálatára a jelenleg kialakított rendszer megfelelő. A tározótól az I/A kazettától ÉK-re elhelyezkedő TVK-1 jelű kút reprezentálja a háttérből a tározó irányába áramló felszín alatti víz jellemzőit, így a 1688

16 terheletlen vízminőségről nyújt információt. A tározó déli gátja alatt elhelyezkedő TVK-2, TVK-3 kutak már a tározótérben felhalmozott flotációs zagy felszín alatti vizekre gyakorolt hatására adnak információkat, így ezek alkalmasak a tájrendezés hatásának nyomon követésére is. A koncepció értelmében a csapadékbeszivárgást csökkentő fedőréteg, és a növényesítés kialakítása következtében a toxikus fémek beoldódott mennyisége csökkenni fog, ami a felszín alatti víz minőségére is pozitív hatással lesz. A tározótér alól korábban a Száraz-érbe kifolyó kollektorvezeték befogásával és a 4. számú gyűjtőaknába történő onnan a víztároló medencébe vezetésével már csökkent a talajvíz terheltsége. Az építés ideje alatt folyamatosan kell végezni a víztelenítő rendszer üzemeltetését is, amely magában foglalja a hatóság által előírt monitoring tevékenységet is, amely kiterjed a gyűjtőaknák és mélyszivárgó aknák vízszintjének, vízminőségének, valamint a kibocsátott víz vízhozamának és vízminőségének rendszeres ellenőrzésére. ZAJVÉDELMI MONITORING A szállítások megkezdésekor a Gyöngyös és Gyöngyösoroszi települések szállításokkal, leginkább terhelt egy-egy pontján zajvédelmi méréseket kell folytatni. A méréseket a vonatkozó szabványok, jogszabályok alapján értékelni kell. A szállításokat a szakvéleményben rögzített határértékek figyelembe vételével kell folytatni. A vízgyűjtőterület hidrogeológiai jellemzői, helyi és közeli kútadatok, különös tekintettel a potenciális szennyező-forrásokra A telephely földrajzilag a Nyugat-Mátra déli oldalán lefutó Toka-patak völgyében helyezkedik el. HIDROLÓGIAI VISZONYOK A Gyöngyösoroszi ércterület hidrogeológiai viszonyai A Gyöngyösoroszi ércterület vízföldtani jellemzői nagyban hasonlítanak a Mátra vulkanitokkal fedett egyéb területeire. 1689

17 Lényeges eltérés legfeljebb az átlagosnál magasabb csapadékban, illetve a területrész erősebben tektonizált voltában jelentkezik. E két tulajdonság azzal jár együtt, hogy a területen a vízszállítás és a beszivárgás is magasabb értéket érhet el, mint az átlagos. Székely A. & Radó D., valamint Láng (in Kun B., 1988) adatai alapján megállapítható, hogy a területen található források jelentős része erősen ingadozó hasadék-forrás, amelyek nagy része a csapadékszegény időszakokban kiszárad. Hozamuk sem jelentős, a terület jellemzésére vizsgált 6l forrás átlagos hozama: 9 l/p volt sokévi átlagra számítva évben a MECSEKÉRC Zrt. által végzett terepi felmérések nem mindenben támasztották alá a fenn idézetteket. A 2006-os év, és az azt megelőzők is igen csapadékosak voltak, és a nyári időszakban több forrás jóval nagyobb hozamot produkált, mint tavasszal, közvetlenül hóolvadás után. Az említett felmérés során, a vizsgált hatásterületen összesen 423 db vízkilépési pontot dokumentáltak. Ezek átlagos hozama 4,8 l/p volt. Ha azonban figyelembe vesszük a forrás definíciójában szereplő 2,0 l/p hozamot - miszerint a minimálisan ekkora hozamú vízkilépések számítanak forrásnak - akkor 262 db dokumentált forrás átlagos hozama 7,2 l/p volt. Potenciális szennyezőforrások - A Száraz-völgyi zagytározóban deponált flotációs zagy - A felhordandó szennyezett üledékek és talajok (Toka-, Száraz-patak medre és öntésterületei, Ipari-víztározó, Mezőgazdasági-tározó, Gyöngyös-Nagyrédei tározó) - A zagytározót elhagyó felszíni és felszín alatti vizek A veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek meghatározása A terület felszíni vízfolyása a Toka-patak, Száraz-ér és Száraz-patak. A terület jellegéből adódóan csak hasadékvíz típusú felszín alatti vízkészlete van. A felszín alatti vízkészlet káresemény bekövetkezésekor veszélyeztetetté válik, a következő beszivárgási lehetőségeken keresztül: - A felszínre jutott szennyezőanyagot a csapadék bemoshatja; - A felszíni vízfolyás vize kapcsolatban van a terület felszín alatti vízkészletével. Ha az állandó tükrű felszíni víz szintje magasabban van a talajvízszintnél, akkor áteresztő rétegek esetén folyamatosan táplálja a felszín alatti vízkészletet; 7 Földing Gábor: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv 1690

18 - Technológiai jellegű havária esetén, az Száraz-völgyi zagytározóról származó esetlegesen szennyezett vizek bekerülhetnek a befogadóba; SZÁRAZ-ÉR ÉS SZÁRAZ-PATAK A zagytározó csapadék vizei jelenleg a zagytározót körülvevő övárok rendszeren, a homokfogó aknán keresztül a Száraz-érbe, mint befogadóba torkollanak. A Száraz-ér, a Száraz-patak jobb oldali vízfolyása. A Száraz-patak a Toka-patak baloldali mellékága, amely a Gyöngyösoroszi alsó víztározónál csatlakozik a befogadóba. A meder esésviszonyai 1,2-3,0 % között vannak, fenékesése követi a terep lejtését. A völgyoldalak lejtése 3,5-11,0 % között van. A patak 2,92 km-es szakaszát, mintegy 30 évvel ezelőtt rendezte a Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat (Gyöngyös). A meder kiépítése a 10 %-os előfordulási valószínűségű vízhozam, terepszintben történő levezetésére történt. A kezelését végző társulat érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. KÖZMŰVEK Vízellátás A zagytározón, mint üzemi területen, nincs vezetékes vízellátás. Gázellátás A zagytározón, mint üzemi területen, nincs vezetékes gázellátás. Hírközlés Az üzemeltetést végző MECSEK-ÖKO Zrt. és a kivitelezést végző Gyöngyösoroszi Konzorcium (a zagytározó üzemeltetését végző Tatai Zrt. helyszínen lévő dolgozói) között vezetékes telefonhálózaton valamint a mobilhálózaton keresztül megfelelő színvonalú, megbízható hírközlés áll rendelkezésre. 8 A MECSEK-ÖKO Zrt-nél a hírközléshez a következő eszközök állnak rendelkezésre: 1 db telefonközpont 1 db T-COM ISDN vonal, fax 3 db mobiltelefon A TATAI Zrt-nél a hírközléshez a következő eszközök állnak rendelkezésre: 8 Germus Bertalan, felelős műszaki vezető helyettes közlése. Személyes interjú, október14-én 1691

19 1 db T-COM ISDN vonal, fax mobiltelefon a kapcsolattartó dolgozóknál Villamos-energia ellátás A víztelenítő rendszer villamos energia ellátása 0,4 kv-os feszültségszinten történik. Az Ércelőkészítői-lakótelepnél (a kibocsátási ponthoz vezető gravitációs vezeték és a közút kereszteződésénél) elhelyezett és a kisfeszültségű áramszolgáltatói (ÉMÁSZ Rt.) hálózatról táplált fogyasztásmérő szekrénytől 4x50 mm 2 NYY földkábelen juttatják a villamos energiát a víztároló medencénél lévő 1. számú vezérlőszekrénybe. Az 1. számú vezérlő (elosztó) kialakítása: 4 db 25 A-es kismegszakító (kézi működtetés), valamint 40 A-es tűzvédelmi főkapcsoló alkalmazásával és a kapcsoló készülékek reteszelésével. Megközelítési útvonalak A Száraz-völgyi zagytározót jelenleg két irányból lehet megközelíteni: A Gyöngyösről Gyöngyöspata felé vezető számjelzés nélküli útról, a Gyöngyös vége tábla után 150 méterrel ágazik le jobb kéz felé a számjelzés nélküli Gyöngyösoroszi bekötőút. Gyöngyösoroszi település É-i végén, a jobb kéz felé eső temető után kell ~ 30 kal jobbra kanyarodni egy kőszórásos mellékútra, mely a zagytározóhoz vezet. Ekkor alulról, a Toka-patak folyási irányával ellentétesen érkezünk a zagytározóra. Ez az út télen is nagy valószínűséggel járható. A 24-es számjelzésű úton Eger vagy Gyöngyös felől érkezve Parádsasvár és Mátraháza közötti útszakaszon ágazik le a szám nélküli bekötőút Galyatető és Mátraszentimre felé. Mátraszentimrén is túljutva, balkéz felé eső erdei szilárd burkolatú úton át juthatunk el Károly-tárón keresztül a zagytározóhoz. Gyöngyösoroszi É-i végét elérve, még a falu határában (a temetőnél) kell élesen balra kanyarodni a zagytározóhoz vezető bekötő útra. Ez az útvonal télen az erdei útszakasz miatt nehezen közlekedhető, jeges-csúszós. Szennyvízkezelés, szennyvíz elhelyezés Ipari szennyvíz Az ércelőkészítés 1986-ban történt megszűntetését követően zagy kiülepítése a zagytározón megszűnt. Jelenleg a zagytározón, a folyamatosan üzemeltetett víztelenítő 1692

20 rendszer révén vízkivétel és ennek a víznek a Toka-patakba történő kibocsátása folyik a /2009. ÉMI-KTVF számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint. A víztelenítő létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyét a /2009. ÉMI-KTVF számú határozat tartalmazza, ebben a 13. pont előírásának megfelelően december 31-ig valamennyi komponens vonatkozásában be kell tartani a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete 4-es általános védettségi kategória befogadóira megengedett határértékeket, ezért a zagytározóról a Toka patakba vezetett vizekre a /2009. ÉMI- KTVF határozatban két egyedi határértékkel rendelkező cink és mangán komponensekre szennyezés csökkentési tervet kellett készíteni. A MECSEK-ÖKO Zrt. az elkészített koncepció terv alapján benyújtotta a hatósághoz a vízjogi létesítési tervet. A tervek szerint az engedély kiadását követően megépítik a technológiát. Kommunális szennyvíz A zagytározón nem keletkezik kommunális szennyvíz. Csapadékvíz elvezetés A Száraz-völgyi zagytározó csapadékvíz elvezetésére szolgáló övárok rendszer 2005-ben épült meg, többszöri tervmódosítás alapján. Célja a zagytározó környezetében hulló csapadékvizek elvezetése a tározó K-i és Ny-i oldalán, majd azok felszíni vízfolyásba bocsátása a homokfogó ülepítő medence után. A raktározott tüzelő- és fűtőanyagok telepen belüli tárolása, szállítási módja A MECSEK-ÖKO Zrt. a területen nem raktároz tüzelő, és fűtőanyagot. Vegyi anyagok mennyisége, telepen belüli tárolása, szállítási módja A MECSEK-ÖKO Zrt. a területen nem raktároz vegyi anyagot. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése, mennyisége, tárolása A Száraz-völgyi zagytározón jelenleg nem keletkezik veszélyes hulladék. A figyelőhálózat felépítése a zagytározón, illetve a vízgyűjtőterületen Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció összeállítása a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről című jogszabály szerint történt. 1693

H & Z & G Bt. 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 9. II/11. Tel./fax: (1) 208-1849

H & Z & G Bt. 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 9. II/11. Tel./fax: (1) 208-1849 H & Z & G Bt. 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 9. II/11. Tel./fax: (1) 208-1849 KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS EGYSÉGES KÖNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ A TATAI KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. DOROGI PERNYELERAKÓN

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE Készítette: dr. Kulcsár Judit Szakmai segítséget nyújtott: Pócza Sándor Jóváhagyta: Májer János Polgármester Tokaj, 2007. január 31. 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

SIAD HUNGARY GÁZOKAT FORGALMAZÓ ÉS TERMELŐ KFT., BIZTONSÁGI ELEMZÉS -NYILVÁNOS VÁLTOZAT-

SIAD HUNGARY GÁZOKAT FORGALMAZÓ ÉS TERMELŐ KFT., BIZTONSÁGI ELEMZÉS -NYILVÁNOS VÁLTOZAT- SIAD HUNGARY GÁZOKAT FORGALMAZÓ ÉS TERMELŐ KFT., 3527 MISKOLC ZSIGMONDY ÚT 38. SZ. ALATTI TELEPHELY 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS -NYILVÁNOS VÁLTOZAT- Miskolc, 2013. május

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Műszaki Leírás. Vindornyaszőlős Önkormányzata, 8355. Vindornyaszőlős, Dózsa Gy. u. 21. vízjogi létesítési engedélyezési terv. Budapest, 2010.

Műszaki Leírás. Vindornyaszőlős Önkormányzata, 8355. Vindornyaszőlős, Dózsa Gy. u. 21. vízjogi létesítési engedélyezési terv. Budapest, 2010. Vindornyaszőlős, Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése a 089/11 és 092 hrsz, a lápvízellátásának és tűzivíz készletének biztosítására tervezett tavak Vindornyaszőlős Önkormányzata, 8355.

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ Pécs, 2004. június SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ A terület- és

Részletesebben

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS ENVICOM ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS KÉSZÍTETTE ENVICOM Mérnöki és Számítástechnikai

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók KEOP-2009-2.1.2. SZENTENDREI ÁRVÍZVÉDELMI VÉDMŰ MEGERŐSÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA A TÖRTÉNELMI ÓVÁROS VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI

Részletesebben

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló TARTALOMJEGYZÉK 1. A tevékenység lényegének ismertetése... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A tervezett beruházás célja... 3 1.3. A létesítmény alapadatai... 3 1.3.1. A tervezett beavatkozások... 3 1.3.2. Az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás)

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás) A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás) 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Az intézmény neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NyRt. DOWNSTREAM TERMÉKELŐÁLLÍTÁS ÉS KERESKEDELEM DIVÍZIÓ FINOMÍTÁS - TISZAI FINOMÍTÓ BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS (VÉDENDŐ ADATOT NEM TARTALMAZÓ) VÁLTOZAT 3. REVÍZIÓ Átdolgozta:

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Varga Imre mk. pv. alezredes A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI MEGELŐZÉSI ÉS VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/182-7/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2010-10 Vindornyaszőlős Önkormányzata Vindornyaszőlős Önkormányzata P:\Budapest\TPE\PROJECTS\272116 Vindornya-láp

Részletesebben

II.4.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.4.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.4.4. KÖZMŰESÍTÉS A terület általános jellemzése: ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Bácsalmás közigazgatási területe Bács-Kiskun megye D i középső részének szélén a Bácsalmási járás

Részletesebben