Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Tóth József: A Gyöngyösoroszi ércbánya veszélyesanyag-tározójával kapcsolatos kérdések és katasztrófavédelmi feladatok Questions and disaster recovery tasks in konnection with the unsafematerial reservior of the ore-mine in Gyöngyösoroszi Budapest, november

2 Absztrakt A közelmúlt katasztrófái (vörösiszap, nagybányai cianidos szennyezés) bizonyították, hogy mindennapjaink része, élő a veszély, melyet az emberiség civilizációs fejlődésével járó technológiai újítás jelent. Hatalmas az igény a Föld ásványkincsei iránt, kiaknázása, hasznosítása azonban óriási felelősséget ró a kitermelést végző vállalatokra, a technológiákat engedélyező hatóságokra, az esetleges káros hatások kivédésére létrehozott szervezetekre, a kiképzett szakemberekre. Tanulmányomban bemutatom a Gyöngyösoroszi település határában húzódó zagytározó rekultivációs technológiáját, az üzemeltető cég tevékenységét, a települést érintő veszély kiküszöbölését célzó munkákat, a védekezés megvalósítását. A helyszínen tapasztaltak, a szakemberekkel folytatott beszélgetés, a Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Tervének vizsgálata megerősítette bennem azt a feltevést, hogy a technológia, a jelenleg is folyó rekultivációs munkálatok, a Tervben meghatározottak együttesen alkalmasak arra, hogy minimalizálják a Gyöngyösoroszi községet, az ott élőket érintő káros hatásokat. Kulcsszavak: havária, vízfolyás, Gyöngyösoroszi Keywords: injury to ship, water-course, Gyöngyösoroszi BEVEZETŐ A biztonság célja olyan környezet biztosítása makro-, és mikro szinten egyaránt, amely hozzájárul az ember harmonikus, békés fejlődéséhez, az egyén kiegyensúlyozott életének, egészségének megóvásához, jó közérzetének kialakításához, az életfeltételek, a megteremtett javak fennmaradásához. 1 A biztonságunkat sok tényező veszélyezteti. Az emberiséget évszázadokon keresztül csupán a természeti katasztrófák hatásai fenyegették, századunkban, különösen annak második felében hihetetlenül megnőtt földünk népességének civilizációs katasztrófák általi veszélyeztetettsége. 2 A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása Több, mint egy év telt el a kolontári vörösiszap katasztrófa és tíz év a nagybányai cianidos szennyezés óta. A két esemény bebizonyította, mennyire jelenlévő, élő veszélyekkel vagyunk körülvéve. 1 Dr. Hornyacsek Júlia-Dr. Csépainé Széll Pálma-Veres Viktória o. 2 Varga Imre: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenység rendszere Doktori (PhD) értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, (Letöltés ideje: október 20.) 1675

3 A Gyöngyösoroszi Száraz-völgyi zagytározón október 12-én tartott soron kívüli ellenőrzésen részt vevő hatóságok (Miskolci Bányakapitányság, Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Északmagyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) az /2010. ügyiratszámon elkészített jegyzőkönyv 6. pontjában előírja a MECSEK-ÖKO Zrt /2008. ÉMI- KTVF számon jóváhagyott Száraz-völgyi zagytározó üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálatát, illetve annak havária tervvel való kiegészítését. Az elhelyezett flotációs meddő térfogata mintegy 2,1 millió m 3. 3 A kutatás célkitűzései 1. Célul tűztem ki, hogy vizsgálom a helyszínen végzett munkálatok célját, azok lakosságvédelmi összefüggéseit. 2. Összehasonlítom a munkálatok megkezdése előtti állapotot a jelenlegi helyzettel. 3. Bemutatom a havária terv elemeit. A kutatás módszerei: 1. Helyszíni bejárást végeztem, interjút készítettem az üzemeltető MECSEK-ÖKO Zrt. felelős műszaki vezető helyettesével. 2. Felkutattam a témához kapcsolódó internetes publikációkat. 3. Tanulmányoztam a Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Tervét. Előzmények A Gyöngyösoroszi községtől Északi irányban (1. számú térkép) mintegy 5 km-re található Ércdúsító Mű zagyülepítő (Száraz-völgyi zagytározó) korábban az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 16048/1966. számú vízjogi létesítési engedélye és az ÉVIZIG én tartott helyszíni tárgyalása alapján kiadott 4624/1969. számú határozata a vízjogi üzemeltetési engedélye szerint üzemelt. Az üzemeltető személyében 3 Pekker Péter: Környezeti ásványképződés monitorozása a Mátraszentimre-Gyöngyösoroszi rehabilitációs zónában (ásványok és kapcsolódó más finomszemcsés fázisok) (letöltésideje: október 20.) 1676

4 történt változás miatt az üzemeltetési engedélyt az ÉVIZIG H /1997., /2004. majd /2005. számokon módosította ben az üzemeltető vízjogi létesítési engedélyt kapott /2005. ÉMI- KTVF számon a Száraz-völgyi zagytározó gátstabilitási munkáinak, vízelvezetésének, valamint a zagytározón kívüli monitoring kutak megvalósítására. A munkák átadásátvételére én került sor, a próbaüzem án zárult le, majd a hatóság a 4624/1969. számú üzemeltetési engedélyt /2007. számon módosította (egyidejűleg visszavonta a 6848/1969. számú vízjogi engedélyt) ben az üzemeltető MECSEK-ÖKO Zrt. vízjogi létesítési engedélyt kapott /2007. ÉMI-KTVF számon a Gyöngyösoroszi, Száraz-völgyi zagytározó víztelenítési rendszere és gáterősítés II. ütemére. A megépült létesítmények próbaüzemét követően benyújtott kérelemre az ÉMI-KTVF a 4624/1969. számú üzemeltetési engedélyt /2009. számon módosította. Az eredeti (1960-as években készült) engedélyezési tervanyagok már csak az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Miskolc) vízi könyvtárában lelhetők fel, és ott is hiányosan. Mindezek miatt az archív adatok teljes körűen nem állnak rendelkezésre. A Száraz-völgyi zagytározón korábban végzett tevékenység, alkalmazott technológiák ismertetése A Száraz-völgyi zagytározót a nagyipari Gyöngyösoroszi Ércbányászat kezdetén, 1955-ben kezdték el építeni, a gyöngyösoroszi Ércdúsító Mű flotációs iszapjának elhelyezésére, és a zagyvíz kiülepítésére. A zagytározó több ütemben épült fel. Az építés során a zagyot az Ércdúsító Műből zagyvezetéken szivattyúzták fel, a Száraz-ér vízgyűjtőjén kialakított tározóhoz, ahol hidrociklonnal választották szét a zagyot. A durvább szemcsetartományokból építették a gáttesteket, a finomabb szemcseméretű zagyot, a zagykazettákban ülepítették. A zagytározó 1969-ben kapott üzemeltetési engedélyt. A tározó építése során jelentős problémák léptek fel, így az eredetileg egy tározókazettával tervezett tározó, három kazettával épült meg (I. kazetta, II. kazetta, I/A kazetta). A tározón deponált zagy összes tömege ~3 Mt, az anyagmérleg adatok szerint. 1677

5 A deponált zagyanyag összetétele heterogén a zagytározóban. Az archív anyagmérlegekben és a fúrásos feltárás szerinti átlagos összetétel adatokban eltérés mutatkozik. Az eredményeket az alábbi (1. számú) táblázat tartalmazza. Flotációs meddőhányó As Cd Cu Pb Zn [mg/kg] vizsgálatok alapján anyagmérleg szerint számú táblázat: A deponált zagy összetétele (Forrás: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv) A zagy szerkezete (2. számú táblázat) az alábbi a vízjogi dokumentáció szerint: μm % számú táblázat: A deponált zagy szerkezete (Forrás: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv) A létesítés során az alábbi műtárgyak kerültek kialakításra: Talpárok A mindenkori gátköröm helyének rögzítésére Szivárgó Szűrőrétegből és szivárgóból áll. Szerepe a gátudvarból átszivárgó víz eróziómentes, gravitációs elvezetése 1678

6 Kollektor vezeték Övárok Gyűjtőakna Torkolati mű Medercsatlakozás Kezdőgát Csurgalékvíz betoncsorga Egyrészt elvezeti a kiülepedett zagyvizet, másrészt a vízgyűjtő területről származó csapadékvizeket. A nagyvizeket a kollektor vezetéktől a gátudvar felé vezeti A kollektor és a szivárgó rendszer torkolata, melyeket elvezeti a közös a torkolati mű felé A kettős eredetű vizek csatlakozását biztosítja az eredeti mederhez Burkolt mederszakasz, mely a torkolati mű alatt csatlakozik az eredeti mederhez, és befogadója a talpárok bekötésének. A deponálás megkezdésének biztosítására emelték A zagyszivattyúház csurgalékvizeinek elvezetésére A zagytározó építése és üzemeltetése során, a tervezési hibák és az üzemeltetés hiányosságai miatt jelentős zagy és zagyvíz elfolyások történtek. Feltétlenül szükségessé vált az elfolyások megszüntetése, amelynek eredményeként 2005-ben valósult meg Gyöngyösoroszi Száraz-völgyi zagytározó gátjának megerősítése, a csapadékvíz elvezetésére szolgáló övárok rendszer megépítése, illetve 7 db új monitoring kút kiképzése (1. számú helyszínrajz). A déli gát (I. kazetta) 300 fm hosszú, 6-22 m talpszélességű, 4,7-8,7 m magas, 8-32 m koronaszélességű és rézsűhajlású támasztótöltésének térfogata m 3 és A kőzetfizikai osztályú andezitből épült. A támasztó töltés (1. számú fotó) alapozása a hossztengelyre merőlegesen 0/800 robbantott andezitből 5 méterenként 1-3% lejtéssel 64 db 1x1 m keresztmetszetű 6,5-22 m hosszú talpgerenda (fogazás) építésével történt. A talpgerendákban összegyűlő víz D160 perforált dréncsövön vezetik az övárokba. Az átszivárgó vizek a talpgerendák fenékszintjén és a támasztó töltés teljes alapterületén kialakított 0,15 m vastag, és 0/20, 0/50 mészkőzúzalék migrációs gáton keresztül juthatnak az övárokba. Az építés során feltárták az eredeti kitorkolló műtárgyat, a meglévő vasbeton támfalak közé vb. lemez készült a kifolyási szinten. A szűrőbetét a gát alól kivezető kollektorcső elé épült 4 m 3 10 %-ban CaO-al dúsított kavicsos bányahomok. A támasztó töltés ÉK-i végében a meredek rézsű védelmére 39,5 fm 2,5 m talpszélességgel és 4,5 m magasságban gabion támfal létesült. 1679

7 A felszíni vízelvezetésre megépült 2084 m vízelvezető övárok rendszer (2. számú helyszínrajz), ami biztosítja a zagytározóról és a környező vízgyűjtő területről összegyűlő csapadékvíz megfelelő elvezetését a homokfogó aknán keresztül a befogadó Szárazpatakba. Az övárok rendszer három szakaszból áll, burkoló anyaga 1/40/40 vb. előre gyártott árokburkoló elem, 5%-nál nagyobb fenékesés esetén energiatörő elemek kerültek beépítésre. Az árokelemek 10 cm homokos kavics ágyazatra kerültek lehelyezésre, a stabilitás érdekében minden harmadik elemnél teljes keresztmetszetben betonfog készült. Az övárok rendszert keresztező utaknál 3 db ø500 beton áteresz és 2 db terméskő burkolatú gázló létesült az átközlekedés biztosítására. Monitoring kutak létesültek a tározón kívül a felszínalatti vizek (TVK-1, TVK-2 és TVK-3) és az I-es kazettán a gáttestben a pórusvizek (Szt-01; Szt-02; Szt-03; Szt-04) figyelésére. A tájrendezési terv alapján készült kiviteli terv és módosításai szerinti megvalósítással a zagytározó gátjának rézsűcsúszással szembeni biztonsága eléri a szükséges n=2 értéket. A 2005-ben megvalósult vízi műtárgyak /2007. számon kaptak vízjogi üzemeltetési engedélyt. A ÉVBEN ÉPÜLT VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK, ILLETVE A SZÁRAZ-VÖLGYI ZAGYTÁROZÓ TÁJRENDEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VÍZTELENÍTÉSI TECHNOLÓGIAI ISMERTETÉSE A Száraz-völgyi zagytározó víztelenítése című vízjogi létesítési tervdokumentációt a Pécsi Hydroterv Bt. készítette el, 0622 tervszámon. A létesítési tervdokumentáció benyújtása után, a MECSEK-ÖKO Zrt., 0622-M tervszámon csatolta, a létesítési tervdokumentáció módosításait tartalmazó terveket. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007. számon adott ki vízjogi létesítési engedélyt, a 0622 és 0622-M számú tervdokumentációkban foglalt vízi létesítmények kialakítására. A tározó II. ütemű gáterősítési és víztelenítési rendszerének kivitelezési munkálatai között valósultak meg, majd a próbaüzemre került sor. Az ÉMI- KTVF a benyújtott záró dokumentáció alapján a /2009. számon kiadott határozattal módosította a Száraz-völgyi zagytározó számú vízjogi üzemeltetési engedélyt. 1680

8 1.1.1 A ZAGYTÁROZÓ ÁLLÉKONYSÁGA A tározótér gátjainak stabilitási problémával az utóbbi években több alkalommal foglalkoztak. Ennek oka, hogy az üzemelés időszakában több alkalommal történtek gátszakadások, amelyek a flotációs zagy Száraz-ér, Száraz-patak irányába történő kiömléséhez vezettek, és amelyek nyomai a Száraz-ér mentén jelenleg is fellelhetők (ez utóbbi kármentesítése jelenleg folyamatban van) voltak. A rendelkezésünkre álló információk alapján rézsűstabilitási vizsgálatokat 2002 decemberében a GEO STAT Kft., 2005-ben a GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. végzett, amelyek a korábban hivatkozott tájrendezési műszaki üzemi tervek részét is képezték. A tanulmányok és tervek alapján között megépült víztelenítő rendszerek eredményei, valamint a megindult tájrendezési munkálatok tapasztalatai szükségessé tették a korábbi szakvélemények felülvizsgálatát, amelyet 2009-ben végzett el Dr. Vásárhelyi Balázs. 4 A szakvélemények eredményeinek rövid összefoglalása: A évi állékonyságvizsgálatok alapján a zagytározó zárógátja (déli gát) töltésanyagból készült, anyagjellemzői azzal megegyező értékekkel vehetők figyelembe. A rézsű állékonysága rétegcsúszást feltételezve került megvizsgálásra, amelynek eredményeként megállapításra került, hogy a rézsűcsúszással szembeni biztonsága nem éri el az előírt n=2 biztonsági értéket, ezért annak megerősítése szükséges. A rézsűcsúszással szembeni előírt biztonsága a rézsűláb elé történő fióktöltés építésével növekszik. A zagytömb víztartalmának csökkentése növeli a zagy szilárdságát, ami a csúszást előidéző erők eredőjét csökkenti. Ezek alapján fióktöltés építését, valamint szivárgótestek kombinációjából álló víztelenítő rendszer kivitelezését javasolták a szakvéleményben. Figyelembe kell venni, hogy az akkori tájrendezési terv csak fedéssel számolt (többlet anyagmennyiséggel nem). A fióktöltés tervezett méretei: minimális szélessége 15 m, magassága 8 m, rézsűhajlása 4/4. A Gyöngyösoroszi teljes körű bányabezárási programban a zagytározó tájrendezési koncepciója megváltozott, a tervek szerint befogadója a víztározók, szennyezett talajok, meddőhányók kármentesített anyagának, a zagytározón mintegy em 3 többlet anyag elhelyezésére kerül sor. Ez megkövetelte a tájrendezési terv módosítását és ezzel párhuzamosan a gátak stabilitásának felülvizsgálatát is. 4 Germus Bertalan, felelős műszaki vezető helyettes közlése. Személyes interjú, október14-én 1681

9 A GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt ben végzett rézsűstabilitási vizsgálatok megállapításai a következők voltak: - A GEO STAT Kft. az I. medence rézsűje szétcsúszás elleni biztonságát vizsgálta a jelenlegi anyagmennyiséggel számolva. - A GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt-vel az alkalmazott számítógépes programmal JANBU módszerrel a legveszélyesebb kör csúszólapokat elemezték a felszállítandó anyagokból származó többlet terhelést figyelembe véve, - A GEOSZABÓ Bt. számítási eredményei GEO STAT Kft. számításainak jóságát igazolják, viszont felhívják a figyelmet arra is, hogy a tájrendezési munkák során az elhelyezni kívánt plusz m 3 anyagmennyiség miatt olyan csúszólapok is kialakulhatnak, melyekre az eredetileg tervezett és engedélyezett fióktöltés már nincs hatással. Az előzőekben foglaltak miatt a rézsűstabilizálást két ütemben javasolták megépíteni az alábbiak szerint: - Az első ütemben a GEO STAT Kft. által javasolt fióktöltés épüljön meg még a tájrendezési munkák megkezdése előtt, - A második ütemben javasolták az alap fióktöltésre építve a rézsűmagasság feléig húzódó, a rézsűfelület terhelését biztosító második terméskő töltés építését. Az alap fióktöltés rézsűkorona vonala és második töltés rézsűlába között min. 3 m széles padka meghagyásával. - Az általuk javasolt, 2 ütemben történő rézsűstabilizálás a rézsű szétcsúszása, és az I. kazettában feltételezett kritikus csúszólap elleni védelmet egyaránt biztosítja. Az alkalmazott megoldással a Szárazvölgyi zagytározó hosszú távú állékonysága teljes bizonyossággal garantálható. A szakvélemény alapján került megépítésre a zagytározó déli stabilizáló támasztótöltése két ütemben, két külön vízjogi létesítési eljárás keretében, amely megvalósult létesítményei az alábbi fejezetben kerülnek részletesen ismertetésre. A 2009-ben készült szakvélemény felülvizsgálta a korábbi tanulmányokat, és a korábbi tanulmányok készítése óta a megváltozott körülmények hatását is elemezte. Vagyis a pontosított felszállítandó anyag mennyiségének és minőségének (pl. víztartalom) ismeretében vizsgálta a tározó stabilitása érdekében elvégzett kivitelei munkálatokat. 1682

10 Megállapították, hogy a déli gáton két ütemben elvégzett stabilizáló munkálatok javítottak az állékonyságon, de az I-es medence esetében a rézsű mögött 30 m-es távolságig mindenképpen biztosítani kell, hogy a talajvíz nem emelkedhessen a rézsű fél magassága 3 m-nél magasabbra (312,0 mbf). A II-es számú medence déli rézsűjének hosszú távú állékonysága a jelenlegi geometria mellett csak akkor biztosítható, ha a talajvíz szintje nem magasabb, mint 327,8 mbf. Mindkét gátnál kiegészítő víztelenítésre van szükség. 5 Megvizsgálták a rézsűk állékonyságát a tervezett geometria ismeretében az eredmények kismértékű biztonsági tényező növekedést mutattak, ám mindenképpen szükséges a javasolt talajvízszinteket (vagy annál kisebbeket) biztosítani. A keleti és nyugati gátak állékonysági vizsgálatát adatok hiányában nem tudták elvégezni, javasolják az I. medence déli gát támasztótöltésének meghosszabbítását (2. számú fotó) keleti és nyugati irányban is. A dr. Vásárhelyi Balázs geotechnikai tervező és szakértő (GT-T, GT-Sz, MMK: ) által decemberében készített szakvélemény legfontosabb megállapításai a következők: o Az I. medence déli gátjának hosszú távú állékonysága az elkészült támasztótöltés mellett csak akkor biztosítható, ha a gáttest mögötti m- es részen belül a talajvíz szintje nem éri el a 312,00 mbf. szintet. A jelenlegi vízszint ennél azonban magasabb, így itt mindenképpen szükséges a talajvíz mintegy 3,5 m-es süllyesztése. Ehhez további speciális mélyszivárgók beépítését javasoljuk. o Az I. medence keleti rézsűje jelenleg nincsen megtámasztva. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a megfelelő állékonysághoz a déli oldalhoz hasonló, két ütemben megvalósuló támasztótöltés szükséges. A támasztótöltés alsó részének felső síkját 317,00 mbf. szinten, míg a felső részét 322,00 mbf. szinten javasolt felvenni. Az érintett övárkot a töltés alatt zárt szelvényben javasoljuk átvezetni vagy helyszínrajzilag áthelyezni. 5 Földing Gábor: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv 1683

11 o Az I. medence alacsony nyugati oldali rézsűje hosszú távon állékony, különleges beavatkozásra véleményünk szerint nincsen szükség. o A II. medence déli gátjának felülvizsgálata azt mutatta, hogy a szükséges állékonyság itt is csak talajvízszint-süllyesztéssel biztosítható, ám annak szükséges mértéke a korábbiakban megadott kb. 10,0 m helyett csak kb. 5,0 m. A hosszú távon elérendő talajvízszint 336,00 mbf. A fentiek miatt itt is mélyszivárgók beépítését javasoljuk. o A II. medence nyugati gátja a tervezett laposítással a jelenlegi talajvízszint mellett is állékonynak mondható. Emiatt a gát oldalsó megtámasztására sem talajvízszint süllyesztésre nincsen szükség. o A jelenlegi víztelenítő rendszer hatásfoka nem kielégítő, így a két déli gát mögötti m hosszú részen további lokális talajvízszint-csökkentő megoldásokat kell alkalmazni. Ennek leginkább hatékony módja további speciális mélyszivárgók beépítése. o A monitoring rendszer részét képező kutak és pórusvíznyomás-mérő szondák száma és elhelyezése elegendő, továbbiak beépítését nem javasoljuk. o Javasoljuk azonban az I. és II. medence déli gátjába egy-egy inklinométercsövet elhelyezni és a vízszintes mozgásokat folyamatosan mérni. Ezáltal lehetővé válik az esetleges létrejövő lejtő- vagy gáttest mozgások helyének és mértékének azonnali meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele. A ZAGYTÁROZÓ ÉS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEINEK ÜZEMELTETÉSE A Száraz-völgyi zagytározón, a zagyvezetékes flotációs zagy kiszállítás 1986-ban megszűnt. A Száraz-völgyi zagytározó és az Ércdúsító Mű környezetében megszűntek a korábbi ércfeldolgozás veszélyes technológiái. A Száraz-völgyi zagytározó üzemeltetése során a tározó víztelenítése folyamatosan végzett munka, amit az üzemeltetési szabályzat szerint a TATAI Zrt. vállalkozási szerződés keretében végez a következők szerint. 1684

12 A mindenkori üzemeltetési felelősnek Vállalkozónak- az Üzemeltetési szabályzatot, illetve a hatályos Üzemi Kárelhárítási tervet ismernie kell. Feladata a vízjogi engedélyokirat előírásainak és az üzemelés közben hozott egyéb hatósági határozatok betartása. Az üzemeltető az alábbi feladatokat köteles elvégezni: 1. RENDSZERESEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG - Üzemeltetési Napló vezetése, észlelések, megfigyelések és mérések elvégzése, rendszeres karbantartás - vízi létesítmények üzemeltetésének energia költsége - káresemény észlelése, jelentése, - eljárás az érvényes Üzemi Kárelhárítási terv szerint a MECSEK-ÖKO Zrt. utasítására 1.1 naponként elvégzésre kerülő munka ellenőrzés: létesítmények: 2 db szivárgóakna és 2 db drénakna elvégzendő munka: vízszint ellenőrzés, szivattyú működésének ellenőrzése, vízóra leolvasása - naplózás; amennyiben a szivattyú vagy a szintkapcsolók helyzete változtatást igényel, azt előtte a MECSEK-ÖKO Zrt. felelősével egyeztetni kell létesítmények: víztároló medence és kibocsátási műtárgyak elvégzendő munka: vízszint leolvasás-naplózása, vízbevezetés/vízkibocsátás ellenőrzése, elfagyás elleni védelem biztosítása, jégmentesítés; vízmérőakna - vízóra leolvasás naplózása, tolózárak ellenőrzése, karbantartása; vagyonvédelem vízilétesítmények őrzése, sorompók, feljárók lezárása, illetéktelenek távoltartása, szükség esetén intézkedés rendőrség felé; 1.2 hetenként elvégzésre kerülő munka állapotellenőrzés: vízi létesítmények, rézsűk, utak, monitoring hálózat elemei (süllyedésmérési pontok, pórusvíz nyomásmérők, megfigyelő kutak); az ellenőrzés tényét és a tapasztaltakat az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell; 1685

13 1.3 negyedévente elvégzésre kerülő munka: az övárkok, átereszek, gázlók, szivárgók, homokfogó, 900-as medence ellenőrzése és takarítása. Az elvégzett munkát az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell. 1.4 soron kívüli ellenőrzés: nagy csapadékot, ill. intenzív olvadást követően 2. SZÜKSÉG ESETÉN ELVÉGZÉSRE KERÜLŐ MUNKÁK 2.1 létesítmények, műtárgyak rendszeres vizsgálata, karbantartása és javítása (kerítés, sorompó, fedlapok, kutak, táblák, árkok, gázlók, homokfogó, ) 2.2 szennyezett víz szállítás költsége a víztisztítóba 150 m3/hó mennyiségig (eszközöket vállalkozó biztosítja), 2.3 tározott víz levegőztetés költsége 2 db mobilszivattyúval, 50 óra/hó mennyiségig, (eszközöket vállalkozó biztosítja), vagy ezzel egyenértékű segédmunka biztosítása, 2.4 szivattyújavítás 2.5 előre nem meghatározható karbantartások 2.6 káresemény elhárítása a kárelhárítási terv szerint 6 3. DOKUMENTÁLÁS Az üzemeltetési naplóba történő napi gyakoriságú bejegyzés mellett Negyedéves üzemeltetési jelentést kell készíteni, ami a MECSEK-ÖKO Zrt. által a mindenkori éves értékelő jelentés részét képezi. A zagytározó a bányabezárási, és a külszíni kármentesítési munkákhoz szorosan kapcsolódó létesítmény tekintettel arra, hogy a kármentesítések során nem veszélyes hulladéknak minősülő kitermelt anyagok a műszaki üzemi tervben meghatározottak szerint a tározón kerülnek elhelyezésre. A felhordásra kerülő nem veszélyes hulladék anyagok a következők: Gyöngyösoroszi Ipari-víztározó nem veszélyesnek minősülő iszapja, 6 Földing Gábor: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv 1686

14 Gyöngyösoroszi Mezőgazdasági-tározó iszapja, Gyöngyös-Nagyrédei víztározó iszapja, bányameddő a meddőhányókról. Monitoring rendszer A Száraz-völgyi zagytározó monitoring tevékenységével kapcsolatosan mind a Szárazvölgyi zagytározó tájrendezésének műszaki üzemi terve (TERRAMED Kft.: TM- 114/ET/2005. sz. terv), mind a Toka-patak és öntésterülete kármentesítés - I. ütem (ENVIROINVEST Kft.: /2005. sz. terv) tartalmaz előírásokat. A vízelvezetéssel kapcsolatos monitoring meghatározásánál, ezeken kívül figyelembe kell még venni a MECSEK-ÖKO Zrt. által folytatott ellenőrzési tevékenységet. A Száraz-völgyi zagytározóra vonatkozó többrétű monitoring rendszer a fentebb leírt dokumentumok előírásait is figyelembe a legújabb műszaki üzemi terv (készítő MAGMATIC Kft.) alapján a következő. TÁJRENDEZÉS KÖZBEN VÉGZETT MONITORING A fedőréteg minőségellenőrzése a fedési rétegrend előkészítése (durva tereprendezési földmunka) és kialakítása során az alábbi minőségi követelményeket kell betartani: Durva tereprendezési földmunkánál a vízszintes hibahatár földmunka kitűzésekhez 1.00 m. Eseti nem kitűzési jellegű koordináta meghatározás esetén 2,00 m. Függőleges kivitelezési szint hibahatára az egyes rétegek, ill. a teljes építési szeletvastagság felhordását, tömörítését követően ± 0,01 m (mérőhelyek 10 %-ában), és/vagy a tervezett felszín-domborzat esésvonalában kifejezett ± 0,01% közül a kedvezőtlenebb érték. A rézsűk generálrézsűjének megengedett legnagyobb eltérése a tervezett hajlástól ± 0,5%. Fedési földmunka: A kazetták agyagfedésénél beépítés előtti ellenőrzéseket, méréseket anyagváltozáskor, de min m 3 -ként kell végrehajtani: Beépítés utáni ellenőrzések, mérések: A tömörség és víztartalom ellenőrzését helyszíni méréssel kell végezni 50 x 50 m-es raszterben (Penetrodezintográf + TRIME-FM mérőműszerekkel). A tömörített réteg vastagságának ellenőrzését mérőrudazattal végzi 50 x 50 m-es raszterben. A k vízáteresztő képességi együttható ellenőrzése in situ csőinfiltrométeres méréssel, 100 x 100 m-es raszterben és kiszúrt anyagmintából, 1687

15 laboratóriumban. A szemcseeloszlás ellenőrzése 100 x 100 m-es raszterben, kiszúrt anyagmintából, laboratóriumban. A réteg kialakítását követően a felület ellenőrzését, az I. osztályú durva tükör építésügyi kritériumnak való megfelelést a felelős műszaki vezető helyettes az átadás üteme szerint ellenőrzi. GEOTECHNIKAI, GEODÉZIAI MONITORING A geotechnikai monitoring keretében a tájrendezés folyamán tovább kell üzemeltetni a jelenleg kiépített 4 db mérőpontból álló pórusvíznyomás megfigyelő rendszert (Szt-5, Szt- 6, Szt-7, Szt-8), amellyel a többletterhelés hatására a zagytestbe bekövetkező nyomásváltozásokat lehet nyomon követni. A munkálatok idején a szondákat szükség szerint, akár heti gyakorisággal kell kiolvasni és a feldolgozásokat azonnal elvégezni. A tájrendezési munkálatok gátak stabilitására gyakorolt hatásának vizsgálata a kialakított vízszintérzékelő kúthálózattal megoldott és megfelelő. A déli gátban lévő Szt-1, Szt-2, Szt- 3, Szt-4, valamint a nyugati oldalon kialakított Szt-11, Szt-12, Szt-13, Szt-14 kutakban telepített folyamatos vízszintregisztrálók üzemeltetésével a probléma kezelhető, az adatgyűjtők havi, nagyobb terheléssel járó munkálatok időszakában heti kiolvasásával. A kiépített süllyedésmérő hálózaton féléves gyakoriságú kampányméréseket kell végezni. A monitoring rendszer elemei az 1. sz. melléklet átnézeti és a 2. sz. melléklet részletes helyszínrajzán feltüntetésre kerültek. HIDROGEOLÓGIAI MONITORING Az építés alatti és az építési munkálatokat követő hosszú távú geotechnikai és geofizikai monitoring többek között szintén fog információt szolgáltatni a telített zóna (talajvíz, zagytározók pórusvize) időbeni alakulásáról, ami jól kiegészíti a jelen tervrészben leírt figyelő kutas monitoring rendszert. A tájrendezés környező felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálatára a jelenleg kialakított rendszer megfelelő. A tározótól az I/A kazettától ÉK-re elhelyezkedő TVK-1 jelű kút reprezentálja a háttérből a tározó irányába áramló felszín alatti víz jellemzőit, így a 1688

16 terheletlen vízminőségről nyújt információt. A tározó déli gátja alatt elhelyezkedő TVK-2, TVK-3 kutak már a tározótérben felhalmozott flotációs zagy felszín alatti vizekre gyakorolt hatására adnak információkat, így ezek alkalmasak a tájrendezés hatásának nyomon követésére is. A koncepció értelmében a csapadékbeszivárgást csökkentő fedőréteg, és a növényesítés kialakítása következtében a toxikus fémek beoldódott mennyisége csökkenni fog, ami a felszín alatti víz minőségére is pozitív hatással lesz. A tározótér alól korábban a Száraz-érbe kifolyó kollektorvezeték befogásával és a 4. számú gyűjtőaknába történő onnan a víztároló medencébe vezetésével már csökkent a talajvíz terheltsége. Az építés ideje alatt folyamatosan kell végezni a víztelenítő rendszer üzemeltetését is, amely magában foglalja a hatóság által előírt monitoring tevékenységet is, amely kiterjed a gyűjtőaknák és mélyszivárgó aknák vízszintjének, vízminőségének, valamint a kibocsátott víz vízhozamának és vízminőségének rendszeres ellenőrzésére. ZAJVÉDELMI MONITORING A szállítások megkezdésekor a Gyöngyös és Gyöngyösoroszi települések szállításokkal, leginkább terhelt egy-egy pontján zajvédelmi méréseket kell folytatni. A méréseket a vonatkozó szabványok, jogszabályok alapján értékelni kell. A szállításokat a szakvéleményben rögzített határértékek figyelembe vételével kell folytatni. A vízgyűjtőterület hidrogeológiai jellemzői, helyi és közeli kútadatok, különös tekintettel a potenciális szennyező-forrásokra A telephely földrajzilag a Nyugat-Mátra déli oldalán lefutó Toka-patak völgyében helyezkedik el. HIDROLÓGIAI VISZONYOK A Gyöngyösoroszi ércterület hidrogeológiai viszonyai A Gyöngyösoroszi ércterület vízföldtani jellemzői nagyban hasonlítanak a Mátra vulkanitokkal fedett egyéb területeire. 1689

17 Lényeges eltérés legfeljebb az átlagosnál magasabb csapadékban, illetve a területrész erősebben tektonizált voltában jelentkezik. E két tulajdonság azzal jár együtt, hogy a területen a vízszállítás és a beszivárgás is magasabb értéket érhet el, mint az átlagos. Székely A. & Radó D., valamint Láng (in Kun B., 1988) adatai alapján megállapítható, hogy a területen található források jelentős része erősen ingadozó hasadék-forrás, amelyek nagy része a csapadékszegény időszakokban kiszárad. Hozamuk sem jelentős, a terület jellemzésére vizsgált 6l forrás átlagos hozama: 9 l/p volt sokévi átlagra számítva évben a MECSEKÉRC Zrt. által végzett terepi felmérések nem mindenben támasztották alá a fenn idézetteket. A 2006-os év, és az azt megelőzők is igen csapadékosak voltak, és a nyári időszakban több forrás jóval nagyobb hozamot produkált, mint tavasszal, közvetlenül hóolvadás után. Az említett felmérés során, a vizsgált hatásterületen összesen 423 db vízkilépési pontot dokumentáltak. Ezek átlagos hozama 4,8 l/p volt. Ha azonban figyelembe vesszük a forrás definíciójában szereplő 2,0 l/p hozamot - miszerint a minimálisan ekkora hozamú vízkilépések számítanak forrásnak - akkor 262 db dokumentált forrás átlagos hozama 7,2 l/p volt. Potenciális szennyezőforrások - A Száraz-völgyi zagytározóban deponált flotációs zagy - A felhordandó szennyezett üledékek és talajok (Toka-, Száraz-patak medre és öntésterületei, Ipari-víztározó, Mezőgazdasági-tározó, Gyöngyös-Nagyrédei tározó) - A zagytározót elhagyó felszíni és felszín alatti vizek A veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek meghatározása A terület felszíni vízfolyása a Toka-patak, Száraz-ér és Száraz-patak. A terület jellegéből adódóan csak hasadékvíz típusú felszín alatti vízkészlete van. A felszín alatti vízkészlet káresemény bekövetkezésekor veszélyeztetetté válik, a következő beszivárgási lehetőségeken keresztül: - A felszínre jutott szennyezőanyagot a csapadék bemoshatja; - A felszíni vízfolyás vize kapcsolatban van a terület felszín alatti vízkészletével. Ha az állandó tükrű felszíni víz szintje magasabban van a talajvízszintnél, akkor áteresztő rétegek esetén folyamatosan táplálja a felszín alatti vízkészletet; 7 Földing Gábor: Száraz-völgyi zagytározó Üzemi Kárelhárítási Terv 1690

18 - Technológiai jellegű havária esetén, az Száraz-völgyi zagytározóról származó esetlegesen szennyezett vizek bekerülhetnek a befogadóba; SZÁRAZ-ÉR ÉS SZÁRAZ-PATAK A zagytározó csapadék vizei jelenleg a zagytározót körülvevő övárok rendszeren, a homokfogó aknán keresztül a Száraz-érbe, mint befogadóba torkollanak. A Száraz-ér, a Száraz-patak jobb oldali vízfolyása. A Száraz-patak a Toka-patak baloldali mellékága, amely a Gyöngyösoroszi alsó víztározónál csatlakozik a befogadóba. A meder esésviszonyai 1,2-3,0 % között vannak, fenékesése követi a terep lejtését. A völgyoldalak lejtése 3,5-11,0 % között van. A patak 2,92 km-es szakaszát, mintegy 30 évvel ezelőtt rendezte a Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat (Gyöngyös). A meder kiépítése a 10 %-os előfordulási valószínűségű vízhozam, terepszintben történő levezetésére történt. A kezelését végző társulat érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. KÖZMŰVEK Vízellátás A zagytározón, mint üzemi területen, nincs vezetékes vízellátás. Gázellátás A zagytározón, mint üzemi területen, nincs vezetékes gázellátás. Hírközlés Az üzemeltetést végző MECSEK-ÖKO Zrt. és a kivitelezést végző Gyöngyösoroszi Konzorcium (a zagytározó üzemeltetését végző Tatai Zrt. helyszínen lévő dolgozói) között vezetékes telefonhálózaton valamint a mobilhálózaton keresztül megfelelő színvonalú, megbízható hírközlés áll rendelkezésre. 8 A MECSEK-ÖKO Zrt-nél a hírközléshez a következő eszközök állnak rendelkezésre: 1 db telefonközpont 1 db T-COM ISDN vonal, fax 3 db mobiltelefon A TATAI Zrt-nél a hírközléshez a következő eszközök állnak rendelkezésre: 8 Germus Bertalan, felelős műszaki vezető helyettes közlése. Személyes interjú, október14-én 1691

19 1 db T-COM ISDN vonal, fax mobiltelefon a kapcsolattartó dolgozóknál Villamos-energia ellátás A víztelenítő rendszer villamos energia ellátása 0,4 kv-os feszültségszinten történik. Az Ércelőkészítői-lakótelepnél (a kibocsátási ponthoz vezető gravitációs vezeték és a közút kereszteződésénél) elhelyezett és a kisfeszültségű áramszolgáltatói (ÉMÁSZ Rt.) hálózatról táplált fogyasztásmérő szekrénytől 4x50 mm 2 NYY földkábelen juttatják a villamos energiát a víztároló medencénél lévő 1. számú vezérlőszekrénybe. Az 1. számú vezérlő (elosztó) kialakítása: 4 db 25 A-es kismegszakító (kézi működtetés), valamint 40 A-es tűzvédelmi főkapcsoló alkalmazásával és a kapcsoló készülékek reteszelésével. Megközelítési útvonalak A Száraz-völgyi zagytározót jelenleg két irányból lehet megközelíteni: A Gyöngyösről Gyöngyöspata felé vezető számjelzés nélküli útról, a Gyöngyös vége tábla után 150 méterrel ágazik le jobb kéz felé a számjelzés nélküli Gyöngyösoroszi bekötőút. Gyöngyösoroszi település É-i végén, a jobb kéz felé eső temető után kell ~ 30 kal jobbra kanyarodni egy kőszórásos mellékútra, mely a zagytározóhoz vezet. Ekkor alulról, a Toka-patak folyási irányával ellentétesen érkezünk a zagytározóra. Ez az út télen is nagy valószínűséggel járható. A 24-es számjelzésű úton Eger vagy Gyöngyös felől érkezve Parádsasvár és Mátraháza közötti útszakaszon ágazik le a szám nélküli bekötőút Galyatető és Mátraszentimre felé. Mátraszentimrén is túljutva, balkéz felé eső erdei szilárd burkolatú úton át juthatunk el Károly-tárón keresztül a zagytározóhoz. Gyöngyösoroszi É-i végét elérve, még a falu határában (a temetőnél) kell élesen balra kanyarodni a zagytározóhoz vezető bekötő útra. Ez az útvonal télen az erdei útszakasz miatt nehezen közlekedhető, jeges-csúszós. Szennyvízkezelés, szennyvíz elhelyezés Ipari szennyvíz Az ércelőkészítés 1986-ban történt megszűntetését követően zagy kiülepítése a zagytározón megszűnt. Jelenleg a zagytározón, a folyamatosan üzemeltetett víztelenítő 1692

20 rendszer révén vízkivétel és ennek a víznek a Toka-patakba történő kibocsátása folyik a /2009. ÉMI-KTVF számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint. A víztelenítő létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyét a /2009. ÉMI-KTVF számú határozat tartalmazza, ebben a 13. pont előírásának megfelelően december 31-ig valamennyi komponens vonatkozásában be kell tartani a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete 4-es általános védettségi kategória befogadóira megengedett határértékeket, ezért a zagytározóról a Toka patakba vezetett vizekre a /2009. ÉMI- KTVF határozatban két egyedi határértékkel rendelkező cink és mangán komponensekre szennyezés csökkentési tervet kellett készíteni. A MECSEK-ÖKO Zrt. az elkészített koncepció terv alapján benyújtotta a hatósághoz a vízjogi létesítési tervet. A tervek szerint az engedély kiadását követően megépítik a technológiát. Kommunális szennyvíz A zagytározón nem keletkezik kommunális szennyvíz. Csapadékvíz elvezetés A Száraz-völgyi zagytározó csapadékvíz elvezetésére szolgáló övárok rendszer 2005-ben épült meg, többszöri tervmódosítás alapján. Célja a zagytározó környezetében hulló csapadékvizek elvezetése a tározó K-i és Ny-i oldalán, majd azok felszíni vízfolyásba bocsátása a homokfogó ülepítő medence után. A raktározott tüzelő- és fűtőanyagok telepen belüli tárolása, szállítási módja A MECSEK-ÖKO Zrt. a területen nem raktároz tüzelő, és fűtőanyagot. Vegyi anyagok mennyisége, telepen belüli tárolása, szállítási módja A MECSEK-ÖKO Zrt. a területen nem raktároz vegyi anyagot. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése, mennyisége, tárolása A Száraz-völgyi zagytározón jelenleg nem keletkezik veszélyes hulladék. A figyelőhálózat felépítése a zagytározón, illetve a vízgyűjtőterületen Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció összeállítása a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről című jogszabály szerint történt. 1693

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Tisztelt Dobossy Gáborné!

Tisztelt Dobossy Gáborné! Tárgy: Csapadékvíz gyűjtő árok átépítése a Madár-forrásnál Tisztelt! Az AQARIUS Bt. Felújítási tanulmánytervet készített az 1-es út melletti iparterületektől a Füzes-patakig tartó csapadékvíz elvezető

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE Intézményi háttér Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP Környezet és Energia Operatív Program (Irányító Hatóság

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Készítette: Fekete Anita Témavezetők: Angyal Zsuzsanna Tanársegéd ELTE TTK Környezettudományi

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány A vizsgálat tárgya: pakurával szennyezett, majd kármentesített terület A vizsgálat célja: meglévő adatok alapján végzett kutatás

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 157. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Tapolca patak revitalizációja II. ütem projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztató

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ TELEP. engedélyezési terveihez

KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ TELEP. engedélyezési terveihez Tervszám: 23/2004. MŰSZAKI LEÍRÁS a KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ TELEP engedélyezési terveihez (22/2001. (X. 10.) KöM rendelet alapján) Kaposvár, 2004. szeptember Iratjegyzék

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Talajvízszint-szabályozás, víztelenítés, tározók, tavak és medencék szigetelése MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96)

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4. Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0004 Jeszenői Gábor témavezető ELGOSCAR-2000 Kft. Szolnok, MH

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Vízkárelhárítás Kisvízfolyások rendezése www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Kisvízfolyások rendezésének lehetséges indokai Intenzív hordalékterhelés miatt függımeder alakult ki, nem megfelelı a vízelvezetés

Részletesebben

Belvízvédelmi Intézkedési Terv

Belvízvédelmi Intézkedési Terv Belvízvédelmi Intézkedési Terv Készült: Taksony, 2009.november.15. Összeállította: Rung József Mérnök Üzemgazdász MK. 13-1146 Tervezési szakterület:vz-t 1/9 Tartalomjegyzék 1. A TERÜLET ISMERTETÉSE 3 2.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat 2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat Készült a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztálya által készített jelentés felhasználásával Idén május 5. és 7. között került lebonyolításra

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon: 88/424-866 Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó fürdővíz profil megállapítása

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

A 3. kötet felépítése. A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak:

A 3. kötet felépítése. A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak: A 3. kötet felépítése A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak: 3/1 kötet Általános követelmények 3/2 kötet Általános műszaki és minőségi

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20.

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Május 18. Szakmai kirándulásunkat a modřice-i szennyvíztisztító telepen (Chrlická 552, 664 42 Modřice) kezdtük el. A szennyvíztisztító telep Brno és környékének

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben