ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek A szolgáltató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Recobin Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 6060 Tiszakécske, Rigó u. 46. Postacíme: 1123 Budapest, Alkotás utca emelet Rendelésfelvétel: Telefon: E- mail: Honlap: Főtevékenysége: Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 1.2. Az ügyfél Ügyfél az a jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet/ természetes személy, amely, akiaz Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást. 2. A szerződés tárgya A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően szelektíven gyűjtött hulladékot díj fizetése ellenében a ügyféltől átveszi és hulladékkezelő telepre elszállítja. Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismertetik a szelektíven gyűjtött hulladék meghatározását, a gyűjtésre és tárolásra vonatkozó előírásokat. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alatt Szolgáltató az alábbi fogalmak alatt a következőket érti: Szelektíven gyűjtött hulladék: A hulladék fajtája szerint elkülönítetten, a többi fajtától szeparálva gyűjtött hulladék. A Szolgáltató az alábbi fajtákat különbözteti meg és szállítja el: kartonpapír, vegyes papír, műanyag, fém. A szelektíven gyűjtött hulladék fajtái: kartonpapír, vegyes papír, műanyag, fém. Az ezen hulladékfajtákon belüli szeparált gyűjtésről a Felek külön megállapodást köthetnek.

2 A hulladék szelektív gyűjtése: A hulladék fajtánkénti elkülönített, a Szolgáltató által biztosított ÖkoBAG zsákban és a Szolgáltató által meghatározott rendszerben történő gyűjtése. Megfelelően szelektíven gyűjtött hulladék: Szelektíven, az ÖkoBAG zsákban gyűjtött, fedett helyen tárolt hulladék. Szennyezett hulladék: 5%- nál nagyobb mennyiségben idegen (nem az adott hulladékfajtának megfelelő) anyagot tartalmazó hulladék. 3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése 3.1. A szerződés létrejötte A szolgáltatási szerződés egyszeri elszállítás esetén a hulladéknak a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. Rendszeres elszállítás igénylése esetén a felek megbízási szerződést kötnek a szelektív hulladék elszállítására, amely szerződés valemennyi fél aláírását követően jön létre az abban meghatározott feltételekkel. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani. Amegbízási szerződés létrejötte esetén jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a hulladék felvétele és szállítása az életet, egészséget, a testi épségét sérti vagy veszélyezteti Szolgáltatás lemondása Egyszeri hulladékelszállítási szolgáltatás igénylése esetén az ügyfél a szolgáltatást a megállapodásban szereplő időpontot vagy időintervallumot megelőző egy órában a hulladékelszállítási díj megfizetése mellett mondhatja le. Korábbi értesítés esetén a díj megfizetésére az ügyfél nem kötelezhető. Rendszeresen hulladékelszállítási szolgáltatás igénylése és megbízási szerződés megléte esetén a szolgáltató az ügyfél általi új a szállítási mennyiségekre és gyakoriságra vonatkozó - igényekhez a módosítási szándékól szóló értesítést követően 10 munkanapon belül köteles alkalmazkodni. 4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása 4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut: a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik; a zsák tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti; a hulladék nem a kijelölt zsákokban lett elhelyezve

3 a hulladék nem megfelelően szelektíven gyűjtött. A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a hulladék átvételének a hulladékkezelő telep általi megtagadásából származó többletköltségek az ügyfelet terhelik. A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha: a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek tevékenységi körén kívül álló okból nem állnak rendelkezésre, például a közút járhatósága akadályozott. Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy az ügyfél bizonyítja- e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben az ügyfél bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a hulladék ismételt zsákban történő elhelyezésére a szolgáltató díjmentesen köteles Szerződés megszűnése A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei: a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti; a hulladék nem szelektíven gyűjtött és/vagy szennyezett és/vagy nem a szolgáltató által biztosított zsákban került elhelyezésre és emiatt a szerződés teljesítését a Szolgáltató köteles megtagadni.; az ügyfél a szerződéstől eláll. 5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai 5.1. Az ügyfél feladatai A szállítmány tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a szállítmány tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen A hulladékot ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha az nem szennyezett és ha az ügyfél a megfelelő zsák(ok)ban helyezte el. 6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése 6.1. Díjak megállapítása Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni. A szolgáltatások díja az okocikli.hu honlapon jelenik meg.

4 A szolgáltatások díjait a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint banki átutalással is ki lehet egyenlíteni. A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja. A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie Díjfizetési módok A szolgáltatások díjának kiegyenlítése történhet készpénzzel vagy átutalással. Készpénzes fizetés: A Szolgáltató az ügyfél írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a feladónak. Átutalásos fizetés: A Szolgáltató külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki az ügyfél részére Díjfizetési határidők A szolgáltatás díjának kiegyenlítése ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek egyszeri elszállítás esetén az elszállítás teljesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes, rendszeres elszállítás esetén a tárgyhót követő hónapban kiállított számla kézhezvételét követő 8 munkanapon belül. 7. Szolgáltatások A Szolgáltató minden szállítmányt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva szállít Igényelhető szolgáltatások Egyszeri szelektív hulladékelszállítás Egyszeri teherriksás szelektív hulladékelszállítás Budapesten. Rendszeres szelektív hulladékelszállítás: Rendszeres teherriksás szelektív hulladékelszállítás Budapesten. Biztonságos papírelszállítás 7.2. Felvétel A hulladékszállítmány felvétele egyszeri elszállíttatás esetén meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, az ügyfél telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját. A szállítmány felvételét az ügyfél és a Szolgáltató szóbeli megállapodása alapján teherkerékpáros futár végzi. A szolgáltatás es telefonszámon rendelhető meg.

5 Amennyiben szemrevételezés után a szállítmányt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a szállítmány nem megfelelően szelektíven gyűjtött vagy szennyezett, visszautasítja és nem szállítja el. Ebben az esetben a díjszabás szerinti szállítási díj 50%- a kerül számlázásra. 8. Tájékoztatás, panasz 8.1. Tájékoztatás A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit. Telefonon, e- mail- ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi: Általános Szerződési Feltételeket; az alkalmazott díjakat; az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét; minden egyéb közérdekű információt Az ügyfél általi bejelentések, panaszok A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék. Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg: telefonon; levélben; cím egyéb megfelelő módon (pl.: e- mail, távirat útján). Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben az ügyfél állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a szállítmányhoz kapcsolódóan az elszállítás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető. A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt beérkezési sorrendben kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

6 A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanulma panaszos írásban tájékoztatja. A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos az illetékes felügyeleti szervhez fordulhat. 9. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem 9.1 Adatszolgáltatás A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve az illetékes felügyeleti szerv feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles az illetékes felügyeleti szervrészére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért. 9.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja Az alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik. 10. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén a évi V. törvényben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért (a közvetett kárért, elmaradt haszonért), ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett: - vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében; - ha nem megfelelően gyűjtött a hulladék.

7 A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli: a Szolgáltatót: a gyűjtés nemmegfelelősége, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kártszerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta; a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a gyűjtés nemmegfelelősége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a szállítmány tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza, valamint, hogy a kárt működési körön kívül eső elháríthatatlan külső ok okozta Kártérítés A kártérítés általános szabályai Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban az elszállítástól számított 15. naptól kezdődően érvényesítheti. Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a hulladék átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be A kártérítési igény elbírálása, kifizetése A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt az elbírálástól számított 8 naptári napon belül intézkedik. A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel A kártérítés mértéke A szolgáltató díj- visszafizetési kötelezettsége A Szolgáltató a szállítmány felvételekor tévesen megállapított díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját e tény megállapítását követően az ügyfélnek visszafizeti. A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza: A túlfizetett összeget, ha a feladó a szállítmányért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható Felelősség a hulladék késedelmes elszállításáért A hulladék késedelmes elszállításáért, ha a késés meghaladja a 2 munkanapot, a Szolgáltató nem számít fel szolgáltatási díjat kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 12. Szolgáltatások teljesítésének minősége A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a hulladékot a hulladékkezelő telepre elszállítja.

8 A hulladék továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően. 13. Együttműködés titkos információgyüjtés érdekében A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes. Kelt: Budapest,

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10.

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben