Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,"

Átírás

1 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár, htásr, erőre felülmúl minden eddig ismert gyógyszert. N pont 2 drb veendő, ár ew doboz 20 conserv 90 kr. Meg. rendelhető minden gyógyszer. tárbn és feltlálónál H z s l i u s z k y Krolj gyógyszerész. Budpest, VIII. Sándortér 8. A Frnklin-Társult kidásábn Bud pesten megjelent és kphtó MAGYAR MAUTHNER ÓDON Ő császári és kir. fensége József főherczeg udv. szállítój MAGKERESKEDÉSE, Budpest, Koronherczeg-utcz 18. sz.. KERTÉSZKÖNYV A belterjes (intensiv) kertgzdászt foglltj Útmuttó kluz konybkertészet, gyümölcsészet. mgtermelés, mgnemesítés, hono sítás és virágos kert bszonnli mivelésére. A ker téret mind. rendű gybrátink, legkivált pedig kisföldbirtokosok hsználtir. Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, Singerstrsse 15. Zum goldenen Reichspfel". Vértisztitó lbdcsok ezelőtt e g y e t e m e s l b d c s o k neve l t t ; ez utóbbi nevet teljes joggl megérdemlik, mivel cskugyn igen sok oly betegség léte zik, melyben e lbdcsok csodás htásukt fényesen bebizonyították. Évtizedek ót ezen lbdcsok áltlábn igen el vnnk terjedve, számtln orvos rendeli zokt, s lig kd cslád, melyben kitűnő háziszerből ne voln egy kis készlet. 1 d o b o z 1 5 l b d c s c s l 2 1 k r., 1 t e k e r c s 6 d o b o z z l 1 í r t 5 ki*., bénnentetlen utánvét melletti megküldéssel 1 f r t Í O k r. A pénz előleges beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs lbdcs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.) PüO'V h'lltv'hii I > S E R H O F E R 'AKINEM TUDJA, hurut, rekedtség, görcsköhögés stb. ellen. 1 plczk 50 kr. írt 20 kr. 1 üvegcse 40 kr., bérmentes megküldéssel 65 kr. megromlott gyomor, rossz ellen. Egy üvegcse i2 kr. emésztés 1 üveggel 50 kr., egy kis üveggel 12 kr. WF" A p é n z e l ő l e g e s ( b e k ü l d é s e m e l l e t t ( l e g c z é l s z e r ü b b e n p o s t u t l vány mellett), viteldíj sokkl kevesebbe kerül, m i n t z utánvétel m e l l e t t vló k ü l d é s n é l. A legtöbb e l ő s o r o l t s p e c i l i t á s k p h t ó B u d p e s t e n, T Ö R Ö K JÓZSEF g y ó g y s z e r t á r á b n, k i r á l y - n t c z 1 2. sz. nép és népokt. intézetek számár. Irt Gönczy Pál. Második bővített kidás. A Frnklin Társult kidásábn Budpesten megjelents minden könyvárusnál kphtó A NÉPHUMOR A MAGYAK IKODALOMBAN. irt I M R E S Á N D O R. Kidj Kisfludy-társság. Ár fűzve 1 frt, vászonb kötve 1 frt 40 kr. J Ó K A I MÓR. A MAQYAR NEMZET TÖRTÉNETE. BEGÉNYES BAJZOKBAN. Ár fűzve Elíbb megjelent: köhögés stb. ellen, 1 dobozzl 35 kr., bérmentes megküldéssel 50 kr. V (rviniac t n o d STEUDEL tnártól, sebek, dgntok stb. ellen jónk bizonyult L g y " l " I I l " k S l l l u l N Z. háziszer. Egy tégely 50 kr., bérmentes megküldéssel 75 kr. I< O'l litlillliiv í J O v t f t Á öá BULLBICH A. W.-tól. Kitűnő háziszer megzvrt emész ij5 I v l r l l l r o l l o / j l UH M/ tés minden következményei ellen. Egy csomg ár 1 frt. Az itt felsorolt készítményeken kivül vlmennyi z usztrii lpokbn hirdetett bel- és külföldi gyógyászti különlegesség készletben trttik, s minden esetleg rktáron nem levő czikk kívántr pontosn s legjutányosbbn beszereztetik. Btf P o s t i k ü l d e m é n y e k z összeg beküldése, ngyobb megrendeléseknél után vétel mellett is, leggyorsbbn eszközöltetnek. Útmuttás ár film 30 krlnár. J tói. 1 tégely 40 kr., bérmentes megküldéssel Keskeuy utifű-nedv, Ameriki koszvéy-kenőcs,, Por lábizzdás ellen. ffk,doboz ár 50 kr"bérmentes megkiildé8 mellett GolyvI blzsm, ^ ^ ^ ^ ^ ^ Élet-essenczi (prági cseppek), ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Angol csod-blzsm, Fiker-por, Tnnochinin-hjkenőcs, f S Z Í X. J"tóli legiobb h]niívesztö szer 2 frt o. é. Okttás gyümölcseperftenyésztésbeo. I hogy sok hirdetett gyógyszer közöl ' melyik felelne meg leginkább betegségé n e k, z kérje zonnl levelező-lpon Richter^ ^kidóintézetétől Lipcsében, képekkel ellátotti A Betegbrát" czímü könyvecskét. A hozzá] [nyomttott hálirtok bizonyítják, hogy inű^vecskében fogllt jó tnácsok követése áltl, nemj ^csk ezren-meg-ezren elkerülték hszontln^ ^pénzkidást, hnem még vágyv-vágyott^ ^gyógyulást is hmr megtlálták. A Jrönyv ingyen küldetik meg.. Kéretik htározottn Pserhofer J.-féle vértisztitó lbdcsokt k é r n i s r r ügyelni, hogy dobozok tetején l e v ő felírás m i n d e n d o b o z o n h s z n á l t i utsításbn l á t h t ó P s e r h o f e r J. n é v l á í r á s s l el l e g y e n l á t g é s p e d i g 0#~ v e r e s " > n y o m á s b n. (Számos szöveg közzé nyo mott metszetekkel.) Ár fűzve I kötet ii. H r m d i k (befejező) k ö t e t. 2 frt, vászonkölésben ár fűzve 2 frt, 3 frt. vászonkötésben 3 3 frt.» A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVLAPJAI. Uj folym. Huszonhrmdik kötet Ár k e m é n y kötésben 1 frt 50 kr. T A R T A L O M : Hivtlos közlemények. I r o d l m i m u n k á l t o k. Byer József. Shksperei nyomok i r o d l m u n k b n és m g y r színészet m ű s o r á n 17'.> (Székfoglló). Kecskeméti L i p ó t. A prdicsom középkori zsidó költészetben. Rdó Antl. Ginevr Ariosto Őrjöngő Lórántjából. Stnrm Albert. R i n g Mihály emlékezete. H o r v á t h Boldizsár. Költemények. (Székfoglló). Gróf Szécsen Antl. Rfel. Szász Károly. Sweiczi út (költemény). V d n y Károly. Emlékezés Sárosy Gyulár. Ábrányi E m i l. A hjnl ellen (költemény). Frnklin-Társult nvomdái. (BndDest. Esvetem-ntc7íi Slöfiteteti feltettuk : VASÁRNAPI UJSÁG és egész évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK egjütt: / fél ívre _ 6 BUDAPEST, MÁRCZIUS 9. Csnpán VASÁRNAPI UJSÁO K O R N I S KÁROLY. Mgyr emigráns Brziliábn. év mult el zót, hogy odzárták merészröptü lelke porhüvelyét kopor sób. A gyoroki temetőben ásták meg sírt, mely befogdt. Az föld, melyért egy egész életen át küzdött, nem nyújtott neki egyebet egy sirhlomnál. Eltemették s zután elfeledték. Neve idegen mrdt hzájábn, lig egynehányr megy zok szám, kik életét ismer ték, munkálkodását méltányolták. H még vnnk olynok, kik hrminczs évek elején z rdi gim náziumbn nyerték kiképeztetésöket, zok tlán emlékezni fognk egy gyön géd lkotású, hlvány fiúr, ki min den osztálybn első eminens volt, s kinek már kkor fényes jövőt jósoltk tnári. Ez jeles tnuló, kinek fé nyes tehetségei mellé vs szorglom és szívós kitrtás is járult, Tótvárdi Komis Károly volt. Bevégezvén Ardon gimnázium ht osztályát, Szegedre ment, hol ki tűnő sikerrel fejezte be tnulmányit, megtnulván e mellett hzi és mjd nem minden európi nyelvet. A bölcseleti és jogi tnfolymot rész ben Pesten, részben Pozsonybn vé gezte. IdőközbenTőke-Terebesen gróf Andrássy-csládnál nevelősködött. Ké sőbb Simon Flóris ügyvédi irodájáb lépett Pesten s itt is tett ügyvédi vizs gáltot. Az ügyvédi diplomát elnyer vén, budpesti váltótörvényszéknél nyert lklmzást, honnn 1848 ápril hvábn báró Eötvös József kultusz miniszter pesti egyetemre hivt meg helyettes tnári minőségben. Mint ilyen büntető jogtnt dt elő, s még z évben lig 24 éves korábn rendes tnárrá neveztetett ki. Mgy ráztit: "Értekezések büntetőjog köréből* czim ltt sjtó utján is közölni óhjtott. E műből zonbn csk z első és második iv készült el, melyet báró Eötvös ngy tetszéssel fogdott, befejezést zonbn nem nyerhetett, mert közbe jött vihros npok őt is elrgdták tnulmá nyok köréből hrcztérre, hol kkor két fivére, Pál ós József, egyik mint kton, másik mint tábori lelkész működött. A szbdsághrczbn z lvidékre küldték, USZONHAT Irt F r k s Mihály. Főárjegyzékemet kívántr készséggel ingyen és bérmentve küldöm meg. 10 SZÁM H XXXVII. ÉVFOLYAM. egész évre 8 frt Csnpin POLITIKAI ÚJDONSÁGOK egész évre 6 frt (félévre _ 3 1 félévre _ 4 mint kormánybiztost; június 19-én pedig közvádlónk nevezték ki z országos rögtön-itélő bírósághoz, mig pár np múlv, június 26-án, mint egyetemi tnárt, pesti első biróságu váltó törvényszékhez helyezték át. Ez időből egy röp irt mrdt fenn A szbdságról» czimmel, melyet Szegedről z időközben megszűnt Tisz vidéki UjságD helyett küldtek z előfizetőknek, s melynek minden sor lángoló hzszeretet ről s igzi szbdelvüségről tnúskodik. Brzílii fénykép után rjz. i KORNIS KÁROLY. Fársztó, izgtott npok voltk szbdsághrcz npji; előbb kétségbeesés küzdelme, mjd didlms npok mámor s végül ngyszerű hlál.* A világosi gyásznpok után Komis Károlyr is kimondották hlálos ítéle tet, s 1850-ben in effigie» fel is ksztották, mert kézre nem került. Egy időig z Alföldön bujdosott, később, mint Návy-fiuk nevelője, Brüsszelbe, mjd onnn Londonb menekült z üldöztetés elől s igy kerülte el hóhér kezét. Külföldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó Még z ötvenes évek elején z Egyesült Áll mokb ment. Szomorú idők voltk ezek. A gyöngéd testlkotásu embernek, jogtudósnk, npszámosként kellett dolgozni, hogy kenyerét megkereshesse. Előbb vlmi cstorn-válllt nál, mjd egy bútorgyárbn dolgozott NewYorkbn, utóbb egy honfitársávl: Birányivl, fényképészeti műtermet nyitott. Ekkor már jobbr fordult sors, fényképészet mellett gö rög és ltin leczke órák dásávl fogllkozott és tudományos búvárkodásokr is mrdt ideje. Jegyzője lett z 1852-ben NewYorkbn lkult első mgyr egyesü letnek s oki 15-én szerkeszteni kezdte Mgyr Száműzöttek Lp ját*, melyből zonbn csk ht szám jelent meg. Czélj volt, hogy NewYorkbn és Amerik többi részében lkó mgyrok közt némi kpcsoltot teremtsen, hogy hzábn történtek ről 8 egymásról kölcsönösen értesül hessenek, főkép pedig nyelvük és nem zetük szeretetében állhttosk m rdjnk. Komis erejét zonbn sok küzdelem, folytonos tnulás és mun k láásták. Távol hzájától, elszkítv nejétől, kicsiny gyermekeitől, édes ny jától és testvéreitől, idegen földön nem tlált nyuglmt; vlmi kínzó vágy gyötörte s üldözte tovább, tovább nyrán bucsut vett z Egye sült-állmoktól, elindult délre s Br ziliábn, Bio de Jneiróbn telepedett le. Birányi is követte vándor útjábn s itt ismét fényképészettel fogllkoztk, mely foglltosság biztosított nekik tisztességes megélhetést. A nyugod tbb életmód, tengeri fürdők, p rdicsomi vidék» helyreállították ron csolt egészségét, s újult erővel fogh sd GMO. tott tudományos búvárkodásihoz. Jobb npok következnek ezután, munkán és tnuláson kivül utzásr is jutott idő, s már februárbn ngyobb ut zást tett birodlom belsejében. Leveleiben egész elrgdttássl irt természet ngyszerű lkotásiról, melyekben Brzíli oly gzdg, de mind e ngyszerűségek nem tudták pótolni neki hzát, 8 elborultn írj: 'mentől többet látok világból, mentől messzebb távolodom hzámtól, nnál jobbn érzem z erőt, mely keb lem rr vonj vissz, hol np először mosolyg rám*.

2 VASÁRNAPI UJSAG. 10. SZÁM xxxvn. ÉVFOLTAH. 10. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYAM. Bejárt Brzíli trtományi közül Rio- Grn I kopárbb jobb oldlon vn flu, nem is flu, imádkozik. A hrmdik krikáb ül és énekelne, dét, Cerát, Pernmbucót, Sn-Pedrót, volt j csk hrmincz-negyven kecske-ól, sorbn, de oly h tudn; de nem tud, mert községi oskoláb Monteiróbn, Arcttybn. Megfordult ezenkívül! távol egymástól, hogy pusk-szó lig hllik járt, hol nem tnulnk zsoltárt. A Czelnás Chili állmbn St.-Jgo fővárosbn, Vlprisobn és Jün Fernndez szigetén, mely hjósok j egyiktől másikig, ütczáról szó sincs, mert már Plkó diktálj és énekli is előttük keserves négy kedvencz pihenője s melyet Selkirk Sándor (Ro! házk is kősziklák oldláb vnnk ácsolv; szögletre torzított szájjl, hogy gyerekkorábn binson Crusoé) tett híressé. Mind e helyekről házktól le folyóig nyúlnk le szántóföl rektort szokt utánozni: szebbnél szebb leveleket irt hz fivéreinek, me dek. Átellenben túlsó oldl erdővel borítv Ne tedd érczczé Úristen lyek telvék természetrjzi megfigyelésekkel, s út i Fejünk felett z eget. egész lábáig. közben gyönyörű mdárgyüjteményre tett szert, És kemény vssá lábunk ltt földet*.... Déltájbn érkeztünk helyre, melyet meg melyet 1862-ben Mgyrországr küldött z Be sem végzik; egyszerre felugrálnk, és égre kellé szállnunk, és megtrtnunk további prn itteni tnintézetek hsználtár. E mellett nem szűnt meg jogtudományok csig. A flu középtáján szbd ég ltt teleped- emelt ököllel ordítják minden diktálás nélkül: terén munkálkodni, s most már hzi szkkö i tünk meg, mert házkb, melyekből lkosság ((Nincs Isten! Nincs! Nincs! Nincs Isten!» Od rökkel is folyton összeköttetésben állott. Még z utolsó kecskéig kiköltözött, távolságik mitt kiáltok Czelnás Plkóhoz, ki legjobbn fenye 1855-ben zt tervezték Birányivl, hogy od hgyv Brziliát, Chiliben telepednek meg. Egy nem is lehetett szállásolnunk. Az idö fájd gette z Istent. Plkó! Tníts meg verő kezedet imádni.* véletlen zonbn, mely megállpítá szerencséjét lom hrmdnp ót különben is rgyogón és hírnevét, megváltozttt e szándékát. Bio- szép volt. Első dolgunk volt tüzet rkni, főzés Igz! felel Plkó meglágyulv, és énekelni Jneiróbn ugynis vlmi Viscond de Vill- hez látni; csk mikor viz után széledt legény kezdi többi előtt : nov» nevű egyén hlt el z időben, ki 4 mil ség, és viz nélkül tért vissz, kezdett dolog Tníts meg verő kezedet imádni lió frtnyi vgyont hgyott hátr, melyen örökö Oh Isten! bölcs utid megvizsgálni, sei nem tudván békésen megosztozni, pörre men szeget ütni prncsnok fejébe. Nem kellett Hogy soh vétkes zúgolódásr Ne fkdjunk"... tek. E pör lklmából irt Kornis Károly egy érte hozzá ngy fejtörés kitlálni, hogy z egész flu kezést, *Discussus juridic* czimmel, mely ngy z Uzsor vizéből ivott; muttt ezt z öt-ht Azután egyszerre bb hgyj, s gyilkos te feltűnést keltett. Ezt követte nemsokár egy másik lejáró, mely folyó prtjáb volt távol-közön kintetet vet rám, mint ki megcsltm. értekezése, melyet egy ötvenezer forintos váltó hmisítási ügyben irt, s mely szintoly áltlános ként bevágv, s melyekhez olyn milyen gy Veszsz meg z énekeddel. Hiszen hosszs feltűnést okozott. Most már Bio-Jneiro elismert logutk vezettek. Legényeink vlmelyik házbn esőzésekre vló ének» ez! legjelesebb ügyvéde lett konzulátusok is egy üres ljtot tláltk, s vign gurították le Azután nekem ugrik és torkon rgd. gykrn fordultk hozzá jogi tnácsért ben járó felé, de ész nélkül szldtk vissz, ott No Jór Peti! most vágj pocsolyáb! Most érdekes munkát dott ki vegyes házssságokról hgyv ljtjukt, mert túlsó oldlról sortűz 0 Csmento Civil, mely német nyelven hentergess meg benne! H te bele nem vágsz, is megjelent, s melyért brzílii protestánsok fogdt őket, mikor még lövés-távolbn sem vol mjd meghentergek benne mgm! köszönő felirtot intéztek hozzá, brzílii csá tk. Meg se lehetett folyót közelíteni. A bos Azután veri mgát földhöz és tátog. szár pedig rio de jneirói egyetemen tnszék nyák sorb leszedhetett voln bennünket fák Nyelvük kidgd, szájuk megcserepesedik, s kel kínált meg, melyet zonbn ő csk z esetre és bokrok mögül, mielőtt egy knál vizhez ju volt hjlndó elfogdni, h Mgyrországból egy tottunk voln. Kivált lejáró fokokt trtották ott mrdnk sziklákon elterülve, mint dög. hsonló állásért bedott kérvényére tgdó vá ügy trtják, hogy prsztlegény többet kiőrizet ltt; ott, egymást érte lövés éjjel-np lsz érkeznék. bir, mint diáklegény. De ez nem igz. Megle Mily sors lett e kérvénynek? nem sikerült pl, de főként éjjel. het, hogy ngyobbkt emel, sebesebben fut: de megtudnom. Annyi tény, hogy ezek után nem Égett hús és szárz kenyér volt z első ebé gyloglást, sebet, betegséget, éhet-szomjt, nem sokáig mrdt Brziliábn. dünk ; itlunk rá éretlen szilv. Ebéd után sz győz úgy el, mint z uri fjt. Láttm én, hogy A honvágy mind jobbn gyötörte, egészsége is ngyon láhnytlott, s miután páp ve kszonként mentünk vizet keresni, de kör z önkéntes és tiszt meg sem mozdult, mikor gyes házsságról irt müvét átokkl sújtott, nyező erdős hegyekből mindenünnen túlnyomó legénység tömte szájáb füvet és nedves brzílii érsek és ottni ppok áskálódásink ellenállás risztott vissz. Legerősebb volt zon földet; s h megfeküdt, némán feküdt ott, hol is ki volt téve. Nyuglomr vágyott s ezt csk völgy torkánál, melyen utunk idáig vezetett, s közember Istent átkozv verte mgát föld itthon vélte feltlálni júliusbn hjór melynek ptkját egy rendezett felkelő cspt höz. Mert utoljár ők is megfeküdtek. A prncs szállt s megindult hzfelé. Útját Prisig zvr fogllt el. El voltunk vágv egész hdtes noktól kezdve z utolsó gyerek-önkéntesig. tlnul folyttt. Itt zonbn elhgyt ereje; betegség ágyb döntötte s négy-öt heti veszteg- tünktől. Csk hármn álltunk még lábon. Őrmesterek lésre kényszerítette. Kissé fellábdv, folyttt Eredmény nélkül tértünk vissz állomásunkr, ketten, t. i. Gyuri komám, egy Csepel-szigetségi útját Münchenig, hol nővére, Júli (özv. Hr- hov felkelők nem mertek követni, de zért szerb fiu: szolgálttevő, és é n : kezelő bovszkyné), várt reá s ápolt betegségében, mely nykunkon vittünk egy másik ellenséget, láth őrmester, meg z orvos. Kettőnknek könnyű volt mitt ismét meg kellett állpodni. Hosszs szenvedés és négy hvi út után végre Ardr ttlnt és győzhetetlent: szomjúságot, melyet dolgunk. Szitkozódni reggeltől estig, estétől hj érkezett, honnn testvéréhez, Kornis József gyo- kiállott fárdság és z ugusztusi np heve nlig, átokszór átokszóvl felelni, míg gyon roki plébánoshoz ment. megkétszerezett. Könnyű zt tűrni, h tudj z nem vernek, mert utoljár is ez lesz vége. Itthon szerettei körében kissé felüdült. Bemé ember, hogy kkor ihtik, mikor kr; sőt nyekkel telten fogott ismét munkához s Esz- könnyű, mig z éretlen szilvábn trt; de mikor Sokkl nehezebb volt z orvos helyzete. Mi csk zt szidtuk, ki belénk kötött; z orvos belekö mék* czim ltt még egy röpirtot dott ki, mely estvére z utolsó szem is elfogy, z éhes gyomor monrkhi egységének és Mgyrország füg tött mindenkibe, kárhogy kerülték is. Felke getlen belkormányztánk biztosítását tárgylt. ismét égett hússl és szárz kenyérrel töltözik, reste, szemlélte, tűrte minden ember kínját és É munkásság zonbn kilváshoz közelgő lé s rá z egyedüli itl z éjjeli hűs levegő, melyet dühét; ztán kérlelte, minth ngyon megbán lek végső fellángolás volt. Ágyb esett, hon legénység tátogv nyeldes! Másnp már csk nn nem is kelt fel többé novemberben ér z nedvesség volt z itlunk, mit flevél és tott voln, engesztelte, bizttt, vigsztlt. kezett szülőföldjére vissz s jnuár 27-én nyers fü dhtnk, ós földi gyökér. Szörnyű le Oltott szomjukt víz nélkül. került z nyföldbe vissz, hol most jeltelen Tetszik tudni, mi z viz? oh zt nem tudj gelés volt z! Mint cserebogár fákon, mint sírbn luszsz örök álmát. itt Dun mellett senki. Engem most is elfog sásk füvön, mintkukcz földi gyökéren, KOENIS ELEMÉB. szomjs düh, h eszembe jut; félrebeszélek, el utoljár z utáltos viskóknk nedves slétro veszítem beszéd fonlát. Csk egy eledel vn mos földjét hrpdálv mint pinczebogár! világon, viz; és csk egy orvosság, viz. A A ki egy mrok srt tlál, zt szájáb fcsrj tyúkszemtől z mputáczióig, hidegleléstől ki, mint czitromot. A vcsor bból áll, hogy ELBESZÉLÉS. mrsmusig, kurtvstól csonttörésig, csk vgdlják szárz kenyeret földhöz; nemcsk Irt B A K S A Y S Á N D O R. egy orvosság: viz. Az is pedig nem Dun vgdlják, hnem meg is gázolják; zután felve vize, nem is szekcsöi forrás, hnem zok (Folyttás.) szik, megtörülgetik sirv, meg is csókolgtják, pompás pocsolyák, kiben kcsák virityelnek. A milyen flu, olyn folyój. Egy ngy de nem esznek belőle. Kitárt kezekkel ugrálnk ur egy kntávl, igen megszom Hozsson jegyző vízmosás, tíz öl széles, tiz öl mély földhsdás, z ég felé, mint gólyfik Jkb-npján jztm... melynek egy ngy V betű keresztmetszete. fészekben, h szárnyon kphtnánk egyet Úgy! z orvosról szóltm. A Füstös-zsidóról Mint szegzárdi Séd. Szárzságbn meg mp z úszó felhőiből ennek z átkozott égnek, mely mondják, hogy vcsor-időt tkrékosságból két hétig szkdt s most hgyt bb. Mjd, pán csk mély völgyében csörgedez viz, de mindig elmeséli; olyn szépen tud mesélni.hogy mikor megdgd, örvény és veszedelem. Mély mint gyerek z árok-hátról próbálgtj, gyerekei ellusznk rjt szépen és éhen. ség kiált mélységet. A ki mellettejár, vigyázzon, völgy felé lebegtetni krjikt, h leröpülhetné No hát mi doktorunk meg betegeit tudt mert h egy ekevetésnyi föld-ormó szólén le nek völgybe, honnét felcsillog z álnok viz geszkd ltt, csk Szávábn kerül npvilágr. rincze; de mely egy csöpp vizet egy dézs ellttni meséivel. Kis, középtermetű zömök Mikor ott jártunk, csknem tele volt, lig egy vérre trt. Alább nem dj. A ki kemény til fitl gyerek, lig idősebb, műit én; mindig mo lom ellenére lelopódzik, nem jön fel többet; egy solygó, jó kedvű, vigsztló szvú, türelmes. pár öl hijjávl. A folyócsk hoszszábn két meredek hegy nyú durrnás megizeni, hogy nem szomjúhozik már. Még Brecskábn összeismerkedtünk, s z első lik, egyform mgsságú, lejtőjű, lkztú. A Egyik csoport térdelve, másik rczr borulv nptól kezdve egyre jobbn rgszkodtm hozzá. Ki is ösmertem lposn. Mikor mosolygott, ós JÁHEL. két orczáján egy-egy kis gödör támdt, ztán felhúzt szemöldökeit mindjárt tudtm, hogy most dignosis következik; mi zt jelenti nál, hogy orvosságot nem ád, hnem megen gedi, hogy beteg elludjék meséjén. Kigyelme! szólt hozzám doktor hrm dik np reggelén. Kigyelme mnipulás, hát teremtsen nekem vizet, h kőből fcsrj is. VASÁRNAPI UJSÁG. 151 gyn menti meg? Hevederbe kötni, nehezéket függeszteni rá, hogy megmerülhessen, s úgy kötélen leereszteni... Hosszú munk voln és veszélyes. Tízszer is lelőhetnek, mig prton hslv telebugyogttom. Bele kell ott menni folyób, s úszv tölteni meg! Én is gondoltm erre, de nem mertem szób hozni. Próbálj meg kigyelme! Ugy is Dun Ezt zért mondt olyn bízvást, mert tegnp fenekén született, zt mondják. Azonbn bök még tudtm neki teremteni. Egy mélyedésben kenő mindig bökkenő mrd. Soká lesz, míg hegy lejtőjén egy csoport héjjkútr kdtm, tele-bugyog! melynek ngy szárölelő levelei között egy Azon mindjárt segítünk! feleltem; le csészére vló hrmt szokott reggelenként meg vágtm egy fitl hjtást bodzfáról s kitoltm gyülni, mivel gyerekkorunkbn hjunkt szittyóját. Itt vn ez kis cső, ez kivezeti szoktuk ecsetelni, hogy ngyr nőjön s boros levegőt, mig körülötte viz gyorsn benyomul. tájából fésűt csináltm. Megöleltem z áldott tüs Nini! hát kigyelme fizikát is tnult? kéket, tömlőbe szedtem hrmtjukt, mint Nem tnultm, hnem ittm szüknyku jó Isten könnyhulltást, s vittem doktorhoz, kondorból elégszer, ztán meg bort is töltöget hogy csinálj z itlit. De m már hiáb keres tem szüknyku üvegbe tölcséren, tehát tudom, tem mácsonyáimt, legénység lertt s meg tölcsért beilleszteni, hogy bor el hogyn kell rágcsált mind. ne szóródjék. Od is kötöttem mindjárt A doktor fejét vkrt jelentésemre. csöveimet vánkos cspjához. Mit csináljunk most? Minden tiszt beteg, s Még mindig mrd bökkenő. A dudáink legbetegebb prncsnok. A legerősebb embere nk nincs fogntyúj, nem is lehet rávrrni; ket gylázz le legjobbn láz. E mellett m hevederből pedig, kármilyen jól lesz is belefog kcsul rgszkodik helyhez, mert ez prncs. llv, könnyen kirgdj sebes víz! A prncsnok egy rögtönzött sátorbn feküdt, Azon meg éppen könnyű segíteni. Czihát és erősen dlolt mgyr és horvát dlokt. De húzunk rá. Persze z urk zt gondolják, hogy réklj egy nyláb izék volt, tkrój köpö vánkos csk úgy egyszerre terem tollstul, nyege ; feje lj egy légvánkos, z egyetlen ké belsőstül, czihástul: de Vjd Bákhel mjd nyelmi czikk háztrtásábn. hátához verné prncsnoknk czihátln ván Nem dok több khinint, szólt doktor kost. Mert minálunk csk Kócz Örzse fekteti megtpogtv pulzusit, láz lább hgy gyerekeit czihátln vánkosr. Egyszersmind és megszűnik már mgától. vetkőzni kezdtem. Hát mit csinálsz velem? nyögte szá A doktor gömbölyűre derült rczán kinyílott zdos. két gödröcske. Kezembe cspott feltlálá Sok z epéd, ttól kell megszbdulnod. somért. De hányttót nem kpsz, mert z elvenné z Nini! Persze hogy czih! Ezért megérdemli erődet. H n e m... kigyelme, hogy engedély nélkül ihssék z Uzso A doktor rcz egyszerre mosolygór kereke rából, mihelyt benne lesz. Még csk meg sem dett, szemöldei elkezdtek mozogni, szemeit félig száját. De zért nem szükség z in krétázom behunyt. Láttm, hogy füllenteni kr. Ugy (i Dobár szám prijtely! Gone me! Odbrgét eldrbolni. Hoztm én vásznt, mert k is volt. nitt me!»* tondoktor nem járht nélkül. Csk bár czéregy krlsbdi korsót húzott elő, (hol őrizhette Szerencsésen folyóhoz ért; ott egy perezre nám voln, de z nincs egyéb selyemnél. meg, én zt nem tudom) felbontott, egy poh megállpodott, visszfordult, s engem, ki legkö Nem is kell. Sok időt is elvenne. Czérn he rt teletöltött és prncsnoknk nyújtott. zelebb jártm hozzá, czélb vett, hogy dördü lyett szíjjl fűzzük össze két szélét, két Oránkint egy pohárrl iszol ebből krls- lés pillntábn bosnyákok örömrivlgás csücskére kntárt ksztunk, s két dudát kn bdiból! között hsr buktm. Ugy szemléltem, műit egy méternyi zsineggel egymás tárjánál fogv A prncsnokot egyszerre elhgyt láz; fel Gyuri küőtt fegyvert végénél fogv megcsó hoz kötjük. ült z ágyán, átvette pohrt, és doktorr válj és egy erős lökéssel áthjítj túlsó prtr. Mig doktor előszedte vásznt, én ddig szegezte szemeit. Azután folyób veti mgát s pár perez múlv Oh te álnok Hippokrtes, zzl bosnyák bosnyákokkl együtt fenyegetve emeli felénk szijjkt szbdltm, s egy negyed ór ltt ké szen volt czih, fel is húztuk, fel is kn fejeddel! Hát te engem bolonddá krsz tenni öklét. tároztuk. krlsbdi vizeddel? Azt gondolod, hogy én A bosnyákok ujongó örömmel kisérték zt is, Jobb kit Isten segít.» Mondtm búcsúzór megiszom ezt, mikor legényeim megvesznek mikor engem krr véve vonszoltk társim. doktornk, s z összekötő zsinegnél fogv ny szomjn? Eresztettek is utánunk egy pár golyót, de nnk kmb vettem két vánkost; egyik elül lógott, Kikpt korsót doktor kezebői, s pohár nem volt szerencséje. másik hátmr simult. Megindultm lej rl együtt odvágt egy sziklához. Mikor tnyár jutottunk, doktor külön tőn, tlán sírom felé. Az éjszk sötét volt és A doktor ngyot nevetett, hogy felsült fur- fogott. fngosságávl, zután elkezdte szidni páczien Kigyelme! (igy hittk tisztjeim, mikor jó csillgtln, hogy még fehérlő köveket sem sét, hogy krlsbdi vizet pedig meg kellene kedvük volt. Onnn kptm ezt, hogy káplár lehetett látni öt lépésnyiről. Tudtm nppli becsülni, mert lig vn már öt korsóvl; (egy korombn egy főtisztet igen meg krtm tisz példákból, hogy felkelők csk lejáróink felett fi se volt több) és hogy krlsbdi vízben telni, s ijedtemben kigyelmed»-nek tiszteltem, őrködnek, mert egyebütt vízszerzést meg sem j próbálták legényeink. Én tehát két egymástól mennyi kénsv, meg szénsv, meg z oxydul, z itthoni szokás szerint.) mi májon meg lépen, meg vesén segít Kigyelme! Látj ezt lánczétát? Mindig távol eső lejáró középpontj felé vettem z irányt sorb. Azután elmondott egy szép mesét Károly zon jár z eszem, hogy fel kellene hsogtni z víz felső folyásán, hol prt legmgsbb, császárról, kinek egy ngy sebe, mikor már ereimet. Ez pedig zt jelenti, hogy h vizünk s oldl legmeredekebb volt. Minden tétov nél doktorok is lemondtk ról, egy itl krlsbditól nem lesz, holnp estére már hiáb jön Gyuri. kül lebocsátkoztm, lehetőleg horzsolv csk egyszerre begyógyult. Azután elmondt, hogy Nem lesz kit megszbdítni. A vizet kigyel- nem függélyes prtoldlt. Két ölnyi esés után vizet ért lábom, s minden csobbnás nél mi májnk ngy rendeltetése z emberi test mednek kell teremteni! kül elmerültem. A sebes víz összecspott fejem ben, melyre tehát ugy kell z embernek vi Teremtek urm, de miben? A ljtot nem felett, de csk egy pillntig; mert másik gyázni, mint szeme világár. Különösen pedig birom, egy-két bütykös semmit sem ér. perezben kibukkntm, z üres tömlők is emel hogy mikor fekszik, meg ne gyűrődjék, mert b Itt ez dud, mit prncsnok feje lól tek. Oldlb rúgtm prtot, s ezzel folyó kö ból támd gyógyíthttln Ichtyosuri, és húztm ki, nekem is vn másik; meglehet zepéig vetve mgm, pár perez ltt túlsó prt gyötrelmes Vercingetorix Allobrogum. Hogy többinek is vn, de szégyenli elővenni; mjd oldlábn kpszkodtm meg. Onnn vígn vitt tehát ez veszedelem be ne következzék, homeo- után nézek. No de kettőbe is elég viz fér, leg lefelé sebes ár, kezemet sem kellett mozdítni, pthice járunk el;zonkívül orthopedice veszszük lább betegeknek. Csk egy bökkenő! Hocsk mikor gondoltm, hogy közel vgyok le elejét gyüremlésnek, s eltávolítjuk fejed lól járóhoz, mit közelről hllott puskropp* Jó brát vgyok! Üldöznek! Védelmezzetek meg! ezt dudát.... A. prncsnok elszunnydt, s csk kkor esz mélt fel, mikor doktor dudát hón lá cspv osont ki. No nézd z isten nélkül vló Vercingetorixot, most meg z utolsó jószágomt rbolj el. Hozd vissz vánkosomt, te Hdzsi Lój! De doktor már kint volt, én srkábn, s Gyurit, ki ránk várkozott, odintette bodzf lá, melynek töviben volt hdiszállás. Hditnácsot trtunk. A százdprncs nokságot átveszem én. Helyben hgyjátok? Helybe hgytuk; zután folyttt: H holnp reggelig vizünk nem lesz, mind nyájn eljutunk mz élő vizekhez, melyekre Tisztelendő szokott odhz hívogtni. Gyuri te megszököl! (Tnulótársk voltk vlmikor, zért tegezte.) Megszököm? kérdé Gyuri szemét me resztve. Megszököl, még pedig mindjárt. Megszököl bosnyákokhoz, bosnyákoktól pedig Dobojb. Hirül viszed helyzetünket, s kiszbdítsz. Szerb fiú vgy, nyelvüket beszéled; könnyen í jársz, h okosn jársz. A np mindjárt lecsúszik: leglklmsbb idő szökésre. Szldj mindjárt folyó felé, mi üldözni fogunk, lövöldözünk is utánd, te is visszlőhetsz ránk, természetesen vk töltéssel... Gyuri lerúgt bkncsát és felső ruháit; zután elővette fehérvári bicskáját, s beleütötte horgs ináb. Még meg is forgtt benne. Mit csinálsz Gyuri? kérdem ijedten. Hát ti lőttetek meg üldözés közben! felelt Gyuri! s felkpv fegyverét, sebes ügetve rohnt le lejtőn. Bevártuk, mig kivül ér rendes lőtávolon, zután doktorrl, s egy pár legénynyel után eredtünk, lövöldözve. Gyuri hátr-hátr tekintett, megkettőztette szldását, s egyszersmind túlsó prton elő siető bosnyákokhoz hrsányn átkiáltott:

3 152 VASÁENAPI UJSÁG. 10. SZ.IM xxxvn. évfoltam. 10. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI UJSÁG. SIMON S. MÉRNÖK DOMBORMÜ-KÉPE A JUNGFRAU-CSOPORTRÓL, ÉJSZAK FELŐL, A GRINDELWALD VÖLGYBŐL NÉZVE. II n ii íj 'Í 5 násból következtethettem, változtttm tktikámon. A tömlőtrtó zsineget kivettem nykmból s lábm fejére csvrtm, mgm pedig egészen viz lá merülve gyorsn siklottm bosnyák prt lejárój mellett, s utánm felszínen két tömlő. Bíztm benne, hogy h észreveszik, két tömlőt veszik czélb. Nem vették észre. Eszökbe se jutott, hogy sját prtjok mentét vigyázzák. Mikor áthldtm lejárójukt, hnytt feküdtem vizén, s néztem fel sötét égre. Kerestem, ki rám vigyáz; egyszerre ki is villnt felhők közül egy kis csillg, egészen fejem felett z ég büngjén; tlán z volt z ő szeme. Mikor víz jól levitt már, egy lklms helyen megkptm prtot, megfogózkodtm, kicsvrtm tömlők száját, belehelyeztem csöveket, s z én tömlőimbe kezdett belopódzni víz minden bugyborékolás nélkül. Mikor elültek, rjok csvrtm dugót, elrúgtm mgmtól prtot, s átszegtem mgunk felére, mgm után vonttv tömlőket. Csk tlálomr i 1 g 1 11 s í. I 1 (i!f 11 i.» H s -4 m? I < m I 1 történt kiszállásom, de oly szerencsésen, hogy meneteles prton könnyű volt felmásznom, csk legfelső ormój volt szkdékos. De z kis idő, mely ltt felkpszkodtm, egész Ítéletnp volt nekem, mert minden pillntbn várhttm dördülést. Izgtottn tpogtóztm prtszélen, miben megfogózhtnám, s egy kóró kdt kezembe. Kisegített; nem szkdt kezembe, z Isten áldj meg. Kiugrottm, s megfrissülve ügettem hegynek, nehéz terhemmel. g-g Jl SIMON S. MÉRNÖK DOMBORMŰ-KÉPE A JÜNGFRAU-CSOPORTRÓL DÉLKELET FELÖL. Elől Rbone-völgy, közepén z Aletsck-glecser. A doktort ott tláltm bodzf ltt. Aludt, egy kősziklár hjtv nem fejét, hnem derekát. Mert h gyötrődik z ember, ngyobb gyötrődést keres és bbn tlál enyhületet kisebb ellen. Most már prncsnokhoz z egyiket! Mondottm neki, mikor lesegítette terhemet. Úgy is hiáb vinném; nem iszik, míg vlmennyi nem kp. Kiürítjük ljtb, s egyszerre osztjuk el. Kiürítettük. Sírt lelkem, mikor elgondoltm, hogy mennyit eliszik most z szárz dong, A JTJNGFRATJ-HEGYCSOPORT ÉS AZ ÚJ VASÚTI h ugyn mind el nem ereszti mogyoróbroncsos hsdéki között. De nem könnyezett sehol. Még négyet fordultm zon z éjszkán ; kevesebb félelemmel, utoljár szinte vign, de mindig ugynzon elővigyázttl. Gyorsbbn is jártk fordulóim, mert doktor már félúton várt reám, s megfelezte terhemet. A kikpszkodásnál mindig ott volt z én ismerős kórom és kisegített. Az Isten áldj meg. Hjnllott már, mikor z utolsó fordulót tettem. Nem is várt tovább doktor, hnem hón TERV. lá kpt z egyik dudát és szldt vele prncsnokhoz, ki kkor is félrebeszélt és szidt vlmennyi hrmi Hufelnd vn világon, ki kilopj z ember feje lul vánkost. Igyál öreg! nézd, itt Dun! Ezt ztán földhöz ne vágd, mert úgy sem törik el. A prncsnok rámeresztette szemeit, zután fölkelt, megtpogtt tömlőt, s mikor meggyőződött ról, hogy nem álom, sőt egy egész hordó vizünk vn: felkötötte krdját, összeprncsolttt legénységet, sorb állítttt, s prncsolt doktornk, hogy oszsz pohrn- A TRAUTWEILER-FÉLE SODRONY HEGYIPÁLYA A JUNGFRAU CSÚCSÁRA A LAUTERBRUNNENI VÖLGYBŐL. A schynigi mgsltról nézve. Simon S. mérnök rjz. A JUNGFRAU-HEGYCSOPORT ÉS AZ ÚJ VASÚTI TERV. A FORTH-HID SKÓCZIABAN. (MEGNYITTATOTT MÁRCZIUS 4-ÉN.)

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben