Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,"

Átírás

1 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár, htásr, erőre felülmúl minden eddig ismert gyógyszert. N pont 2 drb veendő, ár ew doboz 20 conserv 90 kr. Meg. rendelhető minden gyógyszer. tárbn és feltlálónál H z s l i u s z k y Krolj gyógyszerész. Budpest, VIII. Sándortér 8. A Frnklin-Társult kidásábn Bud pesten megjelent és kphtó MAGYAR MAUTHNER ÓDON Ő császári és kir. fensége József főherczeg udv. szállítój MAGKERESKEDÉSE, Budpest, Koronherczeg-utcz 18. sz.. KERTÉSZKÖNYV A belterjes (intensiv) kertgzdászt foglltj Útmuttó kluz konybkertészet, gyümölcsészet. mgtermelés, mgnemesítés, hono sítás és virágos kert bszonnli mivelésére. A ker téret mind. rendű gybrátink, legkivált pedig kisföldbirtokosok hsználtir. Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, Singerstrsse 15. Zum goldenen Reichspfel". Vértisztitó lbdcsok ezelőtt e g y e t e m e s l b d c s o k neve l t t ; ez utóbbi nevet teljes joggl megérdemlik, mivel cskugyn igen sok oly betegség léte zik, melyben e lbdcsok csodás htásukt fényesen bebizonyították. Évtizedek ót ezen lbdcsok áltlábn igen el vnnk terjedve, számtln orvos rendeli zokt, s lig kd cslád, melyben kitűnő háziszerből ne voln egy kis készlet. 1 d o b o z 1 5 l b d c s c s l 2 1 k r., 1 t e k e r c s 6 d o b o z z l 1 í r t 5 ki*., bénnentetlen utánvét melletti megküldéssel 1 f r t Í O k r. A pénz előleges beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs lbdcs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.) PüO'V h'lltv'hii I > S E R H O F E R 'AKINEM TUDJA, hurut, rekedtség, görcsköhögés stb. ellen. 1 plczk 50 kr. írt 20 kr. 1 üvegcse 40 kr., bérmentes megküldéssel 65 kr. megromlott gyomor, rossz ellen. Egy üvegcse i2 kr. emésztés 1 üveggel 50 kr., egy kis üveggel 12 kr. WF" A p é n z e l ő l e g e s ( b e k ü l d é s e m e l l e t t ( l e g c z é l s z e r ü b b e n p o s t u t l vány mellett), viteldíj sokkl kevesebbe kerül, m i n t z utánvétel m e l l e t t vló k ü l d é s n é l. A legtöbb e l ő s o r o l t s p e c i l i t á s k p h t ó B u d p e s t e n, T Ö R Ö K JÓZSEF g y ó g y s z e r t á r á b n, k i r á l y - n t c z 1 2. sz. nép és népokt. intézetek számár. Irt Gönczy Pál. Második bővített kidás. A Frnklin Társult kidásábn Budpesten megjelents minden könyvárusnál kphtó A NÉPHUMOR A MAGYAK IKODALOMBAN. irt I M R E S Á N D O R. Kidj Kisfludy-társság. Ár fűzve 1 frt, vászonb kötve 1 frt 40 kr. J Ó K A I MÓR. A MAQYAR NEMZET TÖRTÉNETE. BEGÉNYES BAJZOKBAN. Ár fűzve Elíbb megjelent: köhögés stb. ellen, 1 dobozzl 35 kr., bérmentes megküldéssel 50 kr. V (rviniac t n o d STEUDEL tnártól, sebek, dgntok stb. ellen jónk bizonyult L g y " l " I I l " k S l l l u l N Z. háziszer. Egy tégely 50 kr., bérmentes megküldéssel 75 kr. I< O'l litlillliiv í J O v t f t Á öá BULLBICH A. W.-tól. Kitűnő háziszer megzvrt emész ij5 I v l r l l l r o l l o / j l UH M/ tés minden következményei ellen. Egy csomg ár 1 frt. Az itt felsorolt készítményeken kivül vlmennyi z usztrii lpokbn hirdetett bel- és külföldi gyógyászti különlegesség készletben trttik, s minden esetleg rktáron nem levő czikk kívántr pontosn s legjutányosbbn beszereztetik. Btf P o s t i k ü l d e m é n y e k z összeg beküldése, ngyobb megrendeléseknél után vétel mellett is, leggyorsbbn eszközöltetnek. Útmuttás ár film 30 krlnár. J tói. 1 tégely 40 kr., bérmentes megküldéssel Keskeuy utifű-nedv, Ameriki koszvéy-kenőcs,, Por lábizzdás ellen. ffk,doboz ár 50 kr"bérmentes megkiildé8 mellett GolyvI blzsm, ^ ^ ^ ^ ^ ^ Élet-essenczi (prági cseppek), ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Angol csod-blzsm, Fiker-por, Tnnochinin-hjkenőcs, f S Z Í X. J"tóli legiobb h]niívesztö szer 2 frt o. é. Okttás gyümölcseperftenyésztésbeo. I hogy sok hirdetett gyógyszer közöl ' melyik felelne meg leginkább betegségé n e k, z kérje zonnl levelező-lpon Richter^ ^kidóintézetétől Lipcsében, képekkel ellátotti A Betegbrát" czímü könyvecskét. A hozzá] [nyomttott hálirtok bizonyítják, hogy inű^vecskében fogllt jó tnácsok követése áltl, nemj ^csk ezren-meg-ezren elkerülték hszontln^ ^pénzkidást, hnem még vágyv-vágyott^ ^gyógyulást is hmr megtlálták. A Jrönyv ingyen küldetik meg.. Kéretik htározottn Pserhofer J.-féle vértisztitó lbdcsokt k é r n i s r r ügyelni, hogy dobozok tetején l e v ő felírás m i n d e n d o b o z o n h s z n á l t i utsításbn l á t h t ó P s e r h o f e r J. n é v l á í r á s s l el l e g y e n l á t g é s p e d i g 0#~ v e r e s " > n y o m á s b n. (Számos szöveg közzé nyo mott metszetekkel.) Ár fűzve I kötet ii. H r m d i k (befejező) k ö t e t. 2 frt, vászonkölésben ár fűzve 2 frt, 3 frt. vászonkötésben 3 3 frt.» A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVLAPJAI. Uj folym. Huszonhrmdik kötet Ár k e m é n y kötésben 1 frt 50 kr. T A R T A L O M : Hivtlos közlemények. I r o d l m i m u n k á l t o k. Byer József. Shksperei nyomok i r o d l m u n k b n és m g y r színészet m ű s o r á n 17'.> (Székfoglló). Kecskeméti L i p ó t. A prdicsom középkori zsidó költészetben. Rdó Antl. Ginevr Ariosto Őrjöngő Lórántjából. Stnrm Albert. R i n g Mihály emlékezete. H o r v á t h Boldizsár. Költemények. (Székfoglló). Gróf Szécsen Antl. Rfel. Szász Károly. Sweiczi út (költemény). V d n y Károly. Emlékezés Sárosy Gyulár. Ábrányi E m i l. A hjnl ellen (költemény). Frnklin-Társult nvomdái. (BndDest. Esvetem-ntc7íi Slöfiteteti feltettuk : VASÁRNAPI UJSÁG és egész évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK egjütt: / fél ívre _ 6 BUDAPEST, MÁRCZIUS 9. Csnpán VASÁRNAPI UJSÁO K O R N I S KÁROLY. Mgyr emigráns Brziliábn. év mult el zót, hogy odzárták merészröptü lelke porhüvelyét kopor sób. A gyoroki temetőben ásták meg sírt, mely befogdt. Az föld, melyért egy egész életen át küzdött, nem nyújtott neki egyebet egy sirhlomnál. Eltemették s zután elfeledték. Neve idegen mrdt hzájábn, lig egynehányr megy zok szám, kik életét ismer ték, munkálkodását méltányolták. H még vnnk olynok, kik hrminczs évek elején z rdi gim náziumbn nyerték kiképeztetésöket, zok tlán emlékezni fognk egy gyön géd lkotású, hlvány fiúr, ki min den osztálybn első eminens volt, s kinek már kkor fényes jövőt jósoltk tnári. Ez jeles tnuló, kinek fé nyes tehetségei mellé vs szorglom és szívós kitrtás is járult, Tótvárdi Komis Károly volt. Bevégezvén Ardon gimnázium ht osztályát, Szegedre ment, hol ki tűnő sikerrel fejezte be tnulmányit, megtnulván e mellett hzi és mjd nem minden európi nyelvet. A bölcseleti és jogi tnfolymot rész ben Pesten, részben Pozsonybn vé gezte. IdőközbenTőke-Terebesen gróf Andrássy-csládnál nevelősködött. Ké sőbb Simon Flóris ügyvédi irodájáb lépett Pesten s itt is tett ügyvédi vizs gáltot. Az ügyvédi diplomát elnyer vén, budpesti váltótörvényszéknél nyert lklmzást, honnn 1848 ápril hvábn báró Eötvös József kultusz miniszter pesti egyetemre hivt meg helyettes tnári minőségben. Mint ilyen büntető jogtnt dt elő, s még z évben lig 24 éves korábn rendes tnárrá neveztetett ki. Mgy ráztit: "Értekezések büntetőjog köréből* czim ltt sjtó utján is közölni óhjtott. E műből zonbn csk z első és második iv készült el, melyet báró Eötvös ngy tetszéssel fogdott, befejezést zonbn nem nyerhetett, mert közbe jött vihros npok őt is elrgdták tnulmá nyok köréből hrcztérre, hol kkor két fivére, Pál ós József, egyik mint kton, másik mint tábori lelkész működött. A szbdsághrczbn z lvidékre küldték, USZONHAT Irt F r k s Mihály. Főárjegyzékemet kívántr készséggel ingyen és bérmentve küldöm meg. 10 SZÁM H XXXVII. ÉVFOLYAM. egész évre 8 frt Csnpin POLITIKAI ÚJDONSÁGOK egész évre 6 frt (félévre _ 3 1 félévre _ 4 mint kormánybiztost; június 19-én pedig közvádlónk nevezték ki z országos rögtön-itélő bírósághoz, mig pár np múlv, június 26-án, mint egyetemi tnárt, pesti első biróságu váltó törvényszékhez helyezték át. Ez időből egy röp irt mrdt fenn A szbdságról» czimmel, melyet Szegedről z időközben megszűnt Tisz vidéki UjságD helyett küldtek z előfizetőknek, s melynek minden sor lángoló hzszeretet ről s igzi szbdelvüségről tnúskodik. Brzílii fénykép után rjz. i KORNIS KÁROLY. Fársztó, izgtott npok voltk szbdsághrcz npji; előbb kétségbeesés küzdelme, mjd didlms npok mámor s végül ngyszerű hlál.* A világosi gyásznpok után Komis Károlyr is kimondották hlálos ítéle tet, s 1850-ben in effigie» fel is ksztották, mert kézre nem került. Egy időig z Alföldön bujdosott, később, mint Návy-fiuk nevelője, Brüsszelbe, mjd onnn Londonb menekült z üldöztetés elől s igy kerülte el hóhér kezét. Külföldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó Még z ötvenes évek elején z Egyesült Áll mokb ment. Szomorú idők voltk ezek. A gyöngéd testlkotásu embernek, jogtudósnk, npszámosként kellett dolgozni, hogy kenyerét megkereshesse. Előbb vlmi cstorn-válllt nál, mjd egy bútorgyárbn dolgozott NewYorkbn, utóbb egy honfitársávl: Birányivl, fényképészeti műtermet nyitott. Ekkor már jobbr fordult sors, fényképészet mellett gö rög és ltin leczke órák dásávl fogllkozott és tudományos búvárkodásokr is mrdt ideje. Jegyzője lett z 1852-ben NewYorkbn lkult első mgyr egyesü letnek s oki 15-én szerkeszteni kezdte Mgyr Száműzöttek Lp ját*, melyből zonbn csk ht szám jelent meg. Czélj volt, hogy NewYorkbn és Amerik többi részében lkó mgyrok közt némi kpcsoltot teremtsen, hogy hzábn történtek ről 8 egymásról kölcsönösen értesül hessenek, főkép pedig nyelvük és nem zetük szeretetében állhttosk m rdjnk. Komis erejét zonbn sok küzdelem, folytonos tnulás és mun k láásták. Távol hzájától, elszkítv nejétől, kicsiny gyermekeitől, édes ny jától és testvéreitől, idegen földön nem tlált nyuglmt; vlmi kínzó vágy gyötörte s üldözte tovább, tovább nyrán bucsut vett z Egye sült-állmoktól, elindult délre s Br ziliábn, Bio de Jneiróbn telepedett le. Birányi is követte vándor útjábn s itt ismét fényképészettel fogllkoztk, mely foglltosság biztosított nekik tisztességes megélhetést. A nyugod tbb életmód, tengeri fürdők, p rdicsomi vidék» helyreállították ron csolt egészségét, s újult erővel fogh sd GMO. tott tudományos búvárkodásihoz. Jobb npok következnek ezután, munkán és tnuláson kivül utzásr is jutott idő, s már februárbn ngyobb ut zást tett birodlom belsejében. Leveleiben egész elrgdttássl irt természet ngyszerű lkotásiról, melyekben Brzíli oly gzdg, de mind e ngyszerűségek nem tudták pótolni neki hzát, 8 elborultn írj: 'mentől többet látok világból, mentől messzebb távolodom hzámtól, nnál jobbn érzem z erőt, mely keb lem rr vonj vissz, hol np először mosolyg rám*.

2 VASÁRNAPI UJSAG. 10. SZÁM xxxvn. ÉVFOLTAH. 10. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYAM. Bejárt Brzíli trtományi közül Rio- Grn I kopárbb jobb oldlon vn flu, nem is flu, imádkozik. A hrmdik krikáb ül és énekelne, dét, Cerát, Pernmbucót, Sn-Pedrót, volt j csk hrmincz-negyven kecske-ól, sorbn, de oly h tudn; de nem tud, mert községi oskoláb Monteiróbn, Arcttybn. Megfordult ezenkívül! távol egymástól, hogy pusk-szó lig hllik járt, hol nem tnulnk zsoltárt. A Czelnás Chili állmbn St.-Jgo fővárosbn, Vlprisobn és Jün Fernndez szigetén, mely hjósok j egyiktől másikig, ütczáról szó sincs, mert már Plkó diktálj és énekli is előttük keserves négy kedvencz pihenője s melyet Selkirk Sándor (Ro! házk is kősziklák oldláb vnnk ácsolv; szögletre torzított szájjl, hogy gyerekkorábn binson Crusoé) tett híressé. Mind e helyekről házktól le folyóig nyúlnk le szántóföl rektort szokt utánozni: szebbnél szebb leveleket irt hz fivéreinek, me dek. Átellenben túlsó oldl erdővel borítv Ne tedd érczczé Úristen lyek telvék természetrjzi megfigyelésekkel, s út i Fejünk felett z eget. egész lábáig. közben gyönyörű mdárgyüjteményre tett szert, És kemény vssá lábunk ltt földet*.... Déltájbn érkeztünk helyre, melyet meg melyet 1862-ben Mgyrországr küldött z Be sem végzik; egyszerre felugrálnk, és égre kellé szállnunk, és megtrtnunk további prn itteni tnintézetek hsználtár. E mellett nem szűnt meg jogtudományok csig. A flu középtáján szbd ég ltt teleped- emelt ököllel ordítják minden diktálás nélkül: terén munkálkodni, s most már hzi szkkö i tünk meg, mert házkb, melyekből lkosság ((Nincs Isten! Nincs! Nincs! Nincs Isten!» Od rökkel is folyton összeköttetésben állott. Még z utolsó kecskéig kiköltözött, távolságik mitt kiáltok Czelnás Plkóhoz, ki legjobbn fenye 1855-ben zt tervezték Birányivl, hogy od hgyv Brziliát, Chiliben telepednek meg. Egy nem is lehetett szállásolnunk. Az idö fájd gette z Istent. Plkó! Tníts meg verő kezedet imádni.* véletlen zonbn, mely megállpítá szerencséjét lom hrmdnp ót különben is rgyogón és hírnevét, megváltozttt e szándékát. Bio- szép volt. Első dolgunk volt tüzet rkni, főzés Igz! felel Plkó meglágyulv, és énekelni Jneiróbn ugynis vlmi Viscond de Vill- hez látni; csk mikor viz után széledt legény kezdi többi előtt : nov» nevű egyén hlt el z időben, ki 4 mil ség, és viz nélkül tért vissz, kezdett dolog Tníts meg verő kezedet imádni lió frtnyi vgyont hgyott hátr, melyen örökö Oh Isten! bölcs utid megvizsgálni, sei nem tudván békésen megosztozni, pörre men szeget ütni prncsnok fejébe. Nem kellett Hogy soh vétkes zúgolódásr Ne fkdjunk"... tek. E pör lklmából irt Kornis Károly egy érte hozzá ngy fejtörés kitlálni, hogy z egész flu kezést, *Discussus juridic* czimmel, mely ngy z Uzsor vizéből ivott; muttt ezt z öt-ht Azután egyszerre bb hgyj, s gyilkos te feltűnést keltett. Ezt követte nemsokár egy másik lejáró, mely folyó prtjáb volt távol-közön kintetet vet rám, mint ki megcsltm. értekezése, melyet egy ötvenezer forintos váltó hmisítási ügyben irt, s mely szintoly áltlános ként bevágv, s melyekhez olyn milyen gy Veszsz meg z énekeddel. Hiszen hosszs feltűnést okozott. Most már Bio-Jneiro elismert logutk vezettek. Legényeink vlmelyik házbn esőzésekre vló ének» ez! legjelesebb ügyvéde lett konzulátusok is egy üres ljtot tláltk, s vign gurították le Azután nekem ugrik és torkon rgd. gykrn fordultk hozzá jogi tnácsért ben járó felé, de ész nélkül szldtk vissz, ott No Jór Peti! most vágj pocsolyáb! Most érdekes munkát dott ki vegyes házssságokról hgyv ljtjukt, mert túlsó oldlról sortűz 0 Csmento Civil, mely német nyelven hentergess meg benne! H te bele nem vágsz, is megjelent, s melyért brzílii protestánsok fogdt őket, mikor még lövés-távolbn sem vol mjd meghentergek benne mgm! köszönő felirtot intéztek hozzá, brzílii csá tk. Meg se lehetett folyót közelíteni. A bos Azután veri mgát földhöz és tátog. szár pedig rio de jneirói egyetemen tnszék nyák sorb leszedhetett voln bennünket fák Nyelvük kidgd, szájuk megcserepesedik, s kel kínált meg, melyet zonbn ő csk z esetre és bokrok mögül, mielőtt egy knál vizhez ju volt hjlndó elfogdni, h Mgyrországból egy tottunk voln. Kivált lejáró fokokt trtották ott mrdnk sziklákon elterülve, mint dög. hsonló állásért bedott kérvényére tgdó vá ügy trtják, hogy prsztlegény többet kiőrizet ltt; ott, egymást érte lövés éjjel-np lsz érkeznék. bir, mint diáklegény. De ez nem igz. Megle Mily sors lett e kérvénynek? nem sikerült pl, de főként éjjel. het, hogy ngyobbkt emel, sebesebben fut: de megtudnom. Annyi tény, hogy ezek után nem Égett hús és szárz kenyér volt z első ebé gyloglást, sebet, betegséget, éhet-szomjt, nem sokáig mrdt Brziliábn. dünk ; itlunk rá éretlen szilv. Ebéd után sz győz úgy el, mint z uri fjt. Láttm én, hogy A honvágy mind jobbn gyötörte, egészsége is ngyon láhnytlott, s miután páp ve kszonként mentünk vizet keresni, de kör z önkéntes és tiszt meg sem mozdult, mikor gyes házsságról irt müvét átokkl sújtott, nyező erdős hegyekből mindenünnen túlnyomó legénység tömte szájáb füvet és nedves brzílii érsek és ottni ppok áskálódásink ellenállás risztott vissz. Legerősebb volt zon földet; s h megfeküdt, némán feküdt ott, hol is ki volt téve. Nyuglomr vágyott s ezt csk völgy torkánál, melyen utunk idáig vezetett, s közember Istent átkozv verte mgát föld itthon vélte feltlálni júliusbn hjór melynek ptkját egy rendezett felkelő cspt höz. Mert utoljár ők is megfeküdtek. A prncs szállt s megindult hzfelé. Útját Prisig zvr fogllt el. El voltunk vágv egész hdtes noktól kezdve z utolsó gyerek-önkéntesig. tlnul folyttt. Itt zonbn elhgyt ereje; betegség ágyb döntötte s négy-öt heti veszteg- tünktől. Csk hármn álltunk még lábon. Őrmesterek lésre kényszerítette. Kissé fellábdv, folyttt Eredmény nélkül tértünk vissz állomásunkr, ketten, t. i. Gyuri komám, egy Csepel-szigetségi útját Münchenig, hol nővére, Júli (özv. Hr- hov felkelők nem mertek követni, de zért szerb fiu: szolgálttevő, és é n : kezelő bovszkyné), várt reá s ápolt betegségében, mely nykunkon vittünk egy másik ellenséget, láth őrmester, meg z orvos. Kettőnknek könnyű volt mitt ismét meg kellett állpodni. Hosszs szenvedés és négy hvi út után végre Ardr ttlnt és győzhetetlent: szomjúságot, melyet dolgunk. Szitkozódni reggeltől estig, estétől hj érkezett, honnn testvéréhez, Kornis József gyo- kiállott fárdság és z ugusztusi np heve nlig, átokszór átokszóvl felelni, míg gyon roki plébánoshoz ment. megkétszerezett. Könnyű zt tűrni, h tudj z nem vernek, mert utoljár is ez lesz vége. Itthon szerettei körében kissé felüdült. Bemé ember, hogy kkor ihtik, mikor kr; sőt nyekkel telten fogott ismét munkához s Esz- könnyű, mig z éretlen szilvábn trt; de mikor Sokkl nehezebb volt z orvos helyzete. Mi csk zt szidtuk, ki belénk kötött; z orvos belekö mék* czim ltt még egy röpirtot dott ki, mely estvére z utolsó szem is elfogy, z éhes gyomor monrkhi egységének és Mgyrország füg tött mindenkibe, kárhogy kerülték is. Felke getlen belkormányztánk biztosítását tárgylt. ismét égett hússl és szárz kenyérrel töltözik, reste, szemlélte, tűrte minden ember kínját és É munkásság zonbn kilváshoz közelgő lé s rá z egyedüli itl z éjjeli hűs levegő, melyet dühét; ztán kérlelte, minth ngyon megbán lek végső fellángolás volt. Ágyb esett, hon legénység tátogv nyeldes! Másnp már csk nn nem is kelt fel többé novemberben ér z nedvesség volt z itlunk, mit flevél és tott voln, engesztelte, bizttt, vigsztlt. kezett szülőföldjére vissz s jnuár 27-én nyers fü dhtnk, ós földi gyökér. Szörnyű le Oltott szomjukt víz nélkül. került z nyföldbe vissz, hol most jeltelen Tetszik tudni, mi z viz? oh zt nem tudj gelés volt z! Mint cserebogár fákon, mint sírbn luszsz örök álmát. itt Dun mellett senki. Engem most is elfog sásk füvön, mintkukcz földi gyökéren, KOENIS ELEMÉB. szomjs düh, h eszembe jut; félrebeszélek, el utoljár z utáltos viskóknk nedves slétro veszítem beszéd fonlát. Csk egy eledel vn mos földjét hrpdálv mint pinczebogár! világon, viz; és csk egy orvosság, viz. A A ki egy mrok srt tlál, zt szájáb fcsrj tyúkszemtől z mputáczióig, hidegleléstől ki, mint czitromot. A vcsor bból áll, hogy ELBESZÉLÉS. mrsmusig, kurtvstól csonttörésig, csk vgdlják szárz kenyeret földhöz; nemcsk Irt B A K S A Y S Á N D O R. egy orvosság: viz. Az is pedig nem Dun vgdlják, hnem meg is gázolják; zután felve vize, nem is szekcsöi forrás, hnem zok (Folyttás.) szik, megtörülgetik sirv, meg is csókolgtják, pompás pocsolyák, kiben kcsák virityelnek. A milyen flu, olyn folyój. Egy ngy de nem esznek belőle. Kitárt kezekkel ugrálnk ur egy kntávl, igen megszom Hozsson jegyző vízmosás, tíz öl széles, tiz öl mély földhsdás, z ég felé, mint gólyfik Jkb-npján jztm... melynek egy ngy V betű keresztmetszete. fészekben, h szárnyon kphtnánk egyet Úgy! z orvosról szóltm. A Füstös-zsidóról Mint szegzárdi Séd. Szárzságbn meg mp z úszó felhőiből ennek z átkozott égnek, mely mondják, hogy vcsor-időt tkrékosságból két hétig szkdt s most hgyt bb. Mjd, pán csk mély völgyében csörgedez viz, de mindig elmeséli; olyn szépen tud mesélni.hogy mikor megdgd, örvény és veszedelem. Mély mint gyerek z árok-hátról próbálgtj, gyerekei ellusznk rjt szépen és éhen. ség kiált mélységet. A ki mellettejár, vigyázzon, völgy felé lebegtetni krjikt, h leröpülhetné No hát mi doktorunk meg betegeit tudt mert h egy ekevetésnyi föld-ormó szólén le nek völgybe, honnét felcsillog z álnok viz geszkd ltt, csk Szávábn kerül npvilágr. rincze; de mely egy csöpp vizet egy dézs ellttni meséivel. Kis, középtermetű zömök Mikor ott jártunk, csknem tele volt, lig egy vérre trt. Alább nem dj. A ki kemény til fitl gyerek, lig idősebb, műit én; mindig mo lom ellenére lelopódzik, nem jön fel többet; egy solygó, jó kedvű, vigsztló szvú, türelmes. pár öl hijjávl. A folyócsk hoszszábn két meredek hegy nyú durrnás megizeni, hogy nem szomjúhozik már. Még Brecskábn összeismerkedtünk, s z első lik, egyform mgsságú, lejtőjű, lkztú. A Egyik csoport térdelve, másik rczr borulv nptól kezdve egyre jobbn rgszkodtm hozzá. Ki is ösmertem lposn. Mikor mosolygott, ós JÁHEL. két orczáján egy-egy kis gödör támdt, ztán felhúzt szemöldökeit mindjárt tudtm, hogy most dignosis következik; mi zt jelenti nál, hogy orvosságot nem ád, hnem megen gedi, hogy beteg elludjék meséjén. Kigyelme! szólt hozzám doktor hrm dik np reggelén. Kigyelme mnipulás, hát teremtsen nekem vizet, h kőből fcsrj is. VASÁRNAPI UJSÁG. 151 gyn menti meg? Hevederbe kötni, nehezéket függeszteni rá, hogy megmerülhessen, s úgy kötélen leereszteni... Hosszú munk voln és veszélyes. Tízszer is lelőhetnek, mig prton hslv telebugyogttom. Bele kell ott menni folyób, s úszv tölteni meg! Én is gondoltm erre, de nem mertem szób hozni. Próbálj meg kigyelme! Ugy is Dun Ezt zért mondt olyn bízvást, mert tegnp fenekén született, zt mondják. Azonbn bök még tudtm neki teremteni. Egy mélyedésben kenő mindig bökkenő mrd. Soká lesz, míg hegy lejtőjén egy csoport héjjkútr kdtm, tele-bugyog! melynek ngy szárölelő levelei között egy Azon mindjárt segítünk! feleltem; le csészére vló hrmt szokott reggelenként meg vágtm egy fitl hjtást bodzfáról s kitoltm gyülni, mivel gyerekkorunkbn hjunkt szittyóját. Itt vn ez kis cső, ez kivezeti szoktuk ecsetelni, hogy ngyr nőjön s boros levegőt, mig körülötte viz gyorsn benyomul. tájából fésűt csináltm. Megöleltem z áldott tüs Nini! hát kigyelme fizikát is tnult? kéket, tömlőbe szedtem hrmtjukt, mint Nem tnultm, hnem ittm szüknyku jó Isten könnyhulltást, s vittem doktorhoz, kondorból elégszer, ztán meg bort is töltöget hogy csinálj z itlit. De m már hiáb keres tem szüknyku üvegbe tölcséren, tehát tudom, tem mácsonyáimt, legénység lertt s meg tölcsért beilleszteni, hogy bor el hogyn kell rágcsált mind. ne szóródjék. Od is kötöttem mindjárt A doktor fejét vkrt jelentésemre. csöveimet vánkos cspjához. Mit csináljunk most? Minden tiszt beteg, s Még mindig mrd bökkenő. A dudáink legbetegebb prncsnok. A legerősebb embere nk nincs fogntyúj, nem is lehet rávrrni; ket gylázz le legjobbn láz. E mellett m hevederből pedig, kármilyen jól lesz is belefog kcsul rgszkodik helyhez, mert ez prncs. llv, könnyen kirgdj sebes víz! A prncsnok egy rögtönzött sátorbn feküdt, Azon meg éppen könnyű segíteni. Czihát és erősen dlolt mgyr és horvát dlokt. De húzunk rá. Persze z urk zt gondolják, hogy réklj egy nyláb izék volt, tkrój köpö vánkos csk úgy egyszerre terem tollstul, nyege ; feje lj egy légvánkos, z egyetlen ké belsőstül, czihástul: de Vjd Bákhel mjd nyelmi czikk háztrtásábn. hátához verné prncsnoknk czihátln ván Nem dok több khinint, szólt doktor kost. Mert minálunk csk Kócz Örzse fekteti megtpogtv pulzusit, láz lább hgy gyerekeit czihátln vánkosr. Egyszersmind és megszűnik már mgától. vetkőzni kezdtem. Hát mit csinálsz velem? nyögte szá A doktor gömbölyűre derült rczán kinyílott zdos. két gödröcske. Kezembe cspott feltlálá Sok z epéd, ttól kell megszbdulnod. somért. De hányttót nem kpsz, mert z elvenné z Nini! Persze hogy czih! Ezért megérdemli erődet. H n e m... kigyelme, hogy engedély nélkül ihssék z Uzso A doktor rcz egyszerre mosolygór kereke rából, mihelyt benne lesz. Még csk meg sem dett, szemöldei elkezdtek mozogni, szemeit félig száját. De zért nem szükség z in krétázom behunyt. Láttm, hogy füllenteni kr. Ugy (i Dobár szám prijtely! Gone me! Odbrgét eldrbolni. Hoztm én vásznt, mert k is volt. nitt me!»* tondoktor nem járht nélkül. Csk bár czéregy krlsbdi korsót húzott elő, (hol őrizhette Szerencsésen folyóhoz ért; ott egy perezre nám voln, de z nincs egyéb selyemnél. meg, én zt nem tudom) felbontott, egy poh megállpodott, visszfordult, s engem, ki legkö Nem is kell. Sok időt is elvenne. Czérn he rt teletöltött és prncsnoknk nyújtott. zelebb jártm hozzá, czélb vett, hogy dördü lyett szíjjl fűzzük össze két szélét, két Oránkint egy pohárrl iszol ebből krls- lés pillntábn bosnyákok örömrivlgás csücskére kntárt ksztunk, s két dudát kn bdiból! között hsr buktm. Ugy szemléltem, műit egy méternyi zsineggel egymás tárjánál fogv A prncsnokot egyszerre elhgyt láz; fel Gyuri küőtt fegyvert végénél fogv megcsó hoz kötjük. ült z ágyán, átvette pohrt, és doktorr válj és egy erős lökéssel áthjítj túlsó prtr. Mig doktor előszedte vásznt, én ddig szegezte szemeit. Azután folyób veti mgát s pár perez múlv Oh te álnok Hippokrtes, zzl bosnyák bosnyákokkl együtt fenyegetve emeli felénk szijjkt szbdltm, s egy negyed ór ltt ké szen volt czih, fel is húztuk, fel is kn fejeddel! Hát te engem bolonddá krsz tenni öklét. tároztuk. krlsbdi vizeddel? Azt gondolod, hogy én A bosnyákok ujongó örömmel kisérték zt is, Jobb kit Isten segít.» Mondtm búcsúzór megiszom ezt, mikor legényeim megvesznek mikor engem krr véve vonszoltk társim. doktornk, s z összekötő zsinegnél fogv ny szomjn? Eresztettek is utánunk egy pár golyót, de nnk kmb vettem két vánkost; egyik elül lógott, Kikpt korsót doktor kezebői, s pohár nem volt szerencséje. másik hátmr simult. Megindultm lej rl együtt odvágt egy sziklához. Mikor tnyár jutottunk, doktor külön tőn, tlán sírom felé. Az éjszk sötét volt és A doktor ngyot nevetett, hogy felsült fur- fogott. fngosságávl, zután elkezdte szidni páczien Kigyelme! (igy hittk tisztjeim, mikor jó csillgtln, hogy még fehérlő köveket sem sét, hogy krlsbdi vizet pedig meg kellene kedvük volt. Onnn kptm ezt, hogy káplár lehetett látni öt lépésnyiről. Tudtm nppli becsülni, mert lig vn már öt korsóvl; (egy korombn egy főtisztet igen meg krtm tisz példákból, hogy felkelők csk lejáróink felett fi se volt több) és hogy krlsbdi vízben telni, s ijedtemben kigyelmed»-nek tiszteltem, őrködnek, mert egyebütt vízszerzést meg sem j próbálták legényeink. Én tehát két egymástól mennyi kénsv, meg szénsv, meg z oxydul, z itthoni szokás szerint.) mi májon meg lépen, meg vesén segít Kigyelme! Látj ezt lánczétát? Mindig távol eső lejáró középpontj felé vettem z irányt sorb. Azután elmondott egy szép mesét Károly zon jár z eszem, hogy fel kellene hsogtni z víz felső folyásán, hol prt legmgsbb, császárról, kinek egy ngy sebe, mikor már ereimet. Ez pedig zt jelenti, hogy h vizünk s oldl legmeredekebb volt. Minden tétov nél doktorok is lemondtk ról, egy itl krlsbditól nem lesz, holnp estére már hiáb jön Gyuri. kül lebocsátkoztm, lehetőleg horzsolv csk egyszerre begyógyult. Azután elmondt, hogy Nem lesz kit megszbdítni. A vizet kigyel- nem függélyes prtoldlt. Két ölnyi esés után vizet ért lábom, s minden csobbnás nél mi májnk ngy rendeltetése z emberi test mednek kell teremteni! kül elmerültem. A sebes víz összecspott fejem ben, melyre tehát ugy kell z embernek vi Teremtek urm, de miben? A ljtot nem felett, de csk egy pillntig; mert másik gyázni, mint szeme világár. Különösen pedig birom, egy-két bütykös semmit sem ér. perezben kibukkntm, z üres tömlők is emel hogy mikor fekszik, meg ne gyűrődjék, mert b Itt ez dud, mit prncsnok feje lól tek. Oldlb rúgtm prtot, s ezzel folyó kö ból támd gyógyíthttln Ichtyosuri, és húztm ki, nekem is vn másik; meglehet zepéig vetve mgm, pár perez ltt túlsó prt gyötrelmes Vercingetorix Allobrogum. Hogy többinek is vn, de szégyenli elővenni; mjd oldlábn kpszkodtm meg. Onnn vígn vitt tehát ez veszedelem be ne következzék, homeo- után nézek. No de kettőbe is elég viz fér, leg lefelé sebes ár, kezemet sem kellett mozdítni, pthice járunk el;zonkívül orthopedice veszszük lább betegeknek. Csk egy bökkenő! Hocsk mikor gondoltm, hogy közel vgyok le elejét gyüremlésnek, s eltávolítjuk fejed lól járóhoz, mit közelről hllott puskropp* Jó brát vgyok! Üldöznek! Védelmezzetek meg! ezt dudát.... A. prncsnok elszunnydt, s csk kkor esz mélt fel, mikor doktor dudát hón lá cspv osont ki. No nézd z isten nélkül vló Vercingetorixot, most meg z utolsó jószágomt rbolj el. Hozd vissz vánkosomt, te Hdzsi Lój! De doktor már kint volt, én srkábn, s Gyurit, ki ránk várkozott, odintette bodzf lá, melynek töviben volt hdiszállás. Hditnácsot trtunk. A százdprncs nokságot átveszem én. Helyben hgyjátok? Helybe hgytuk; zután folyttt: H holnp reggelig vizünk nem lesz, mind nyájn eljutunk mz élő vizekhez, melyekre Tisztelendő szokott odhz hívogtni. Gyuri te megszököl! (Tnulótársk voltk vlmikor, zért tegezte.) Megszököm? kérdé Gyuri szemét me resztve. Megszököl, még pedig mindjárt. Megszököl bosnyákokhoz, bosnyákoktól pedig Dobojb. Hirül viszed helyzetünket, s kiszbdítsz. Szerb fiú vgy, nyelvüket beszéled; könnyen í jársz, h okosn jársz. A np mindjárt lecsúszik: leglklmsbb idő szökésre. Szldj mindjárt folyó felé, mi üldözni fogunk, lövöldözünk is utánd, te is visszlőhetsz ránk, természetesen vk töltéssel... Gyuri lerúgt bkncsát és felső ruháit; zután elővette fehérvári bicskáját, s beleütötte horgs ináb. Még meg is forgtt benne. Mit csinálsz Gyuri? kérdem ijedten. Hát ti lőttetek meg üldözés közben! felelt Gyuri! s felkpv fegyverét, sebes ügetve rohnt le lejtőn. Bevártuk, mig kivül ér rendes lőtávolon, zután doktorrl, s egy pár legénynyel után eredtünk, lövöldözve. Gyuri hátr-hátr tekintett, megkettőztette szldását, s egyszersmind túlsó prton elő siető bosnyákokhoz hrsányn átkiáltott:

3 152 VASÁENAPI UJSÁG. 10. SZ.IM xxxvn. évfoltam. 10. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI UJSÁG. SIMON S. MÉRNÖK DOMBORMÜ-KÉPE A JUNGFRAU-CSOPORTRÓL, ÉJSZAK FELŐL, A GRINDELWALD VÖLGYBŐL NÉZVE. II n ii íj 'Í 5 násból következtethettem, változtttm tktikámon. A tömlőtrtó zsineget kivettem nykmból s lábm fejére csvrtm, mgm pedig egészen viz lá merülve gyorsn siklottm bosnyák prt lejárój mellett, s utánm felszínen két tömlő. Bíztm benne, hogy h észreveszik, két tömlőt veszik czélb. Nem vették észre. Eszökbe se jutott, hogy sját prtjok mentét vigyázzák. Mikor áthldtm lejárójukt, hnytt feküdtem vizén, s néztem fel sötét égre. Kerestem, ki rám vigyáz; egyszerre ki is villnt felhők közül egy kis csillg, egészen fejem felett z ég büngjén; tlán z volt z ő szeme. Mikor víz jól levitt már, egy lklms helyen megkptm prtot, megfogózkodtm, kicsvrtm tömlők száját, belehelyeztem csöveket, s z én tömlőimbe kezdett belopódzni víz minden bugyborékolás nélkül. Mikor elültek, rjok csvrtm dugót, elrúgtm mgmtól prtot, s átszegtem mgunk felére, mgm után vonttv tömlőket. Csk tlálomr i 1 g 1 11 s í. I 1 (i!f 11 i.» H s -4 m? I < m I 1 történt kiszállásom, de oly szerencsésen, hogy meneteles prton könnyű volt felmásznom, csk legfelső ormój volt szkdékos. De z kis idő, mely ltt felkpszkodtm, egész Ítéletnp volt nekem, mert minden pillntbn várhttm dördülést. Izgtottn tpogtóztm prtszélen, miben megfogózhtnám, s egy kóró kdt kezembe. Kisegített; nem szkdt kezembe, z Isten áldj meg. Kiugrottm, s megfrissülve ügettem hegynek, nehéz terhemmel. g-g Jl SIMON S. MÉRNÖK DOMBORMŰ-KÉPE A JÜNGFRAU-CSOPORTRÓL DÉLKELET FELÖL. Elől Rbone-völgy, közepén z Aletsck-glecser. A doktort ott tláltm bodzf ltt. Aludt, egy kősziklár hjtv nem fejét, hnem derekát. Mert h gyötrődik z ember, ngyobb gyötrődést keres és bbn tlál enyhületet kisebb ellen. Most már prncsnokhoz z egyiket! Mondottm neki, mikor lesegítette terhemet. Úgy is hiáb vinném; nem iszik, míg vlmennyi nem kp. Kiürítjük ljtb, s egyszerre osztjuk el. Kiürítettük. Sírt lelkem, mikor elgondoltm, hogy mennyit eliszik most z szárz dong, A JTJNGFRATJ-HEGYCSOPORT ÉS AZ ÚJ VASÚTI h ugyn mind el nem ereszti mogyoróbroncsos hsdéki között. De nem könnyezett sehol. Még négyet fordultm zon z éjszkán ; kevesebb félelemmel, utoljár szinte vign, de mindig ugynzon elővigyázttl. Gyorsbbn is jártk fordulóim, mert doktor már félúton várt reám, s megfelezte terhemet. A kikpszkodásnál mindig ott volt z én ismerős kórom és kisegített. Az Isten áldj meg. Hjnllott már, mikor z utolsó fordulót tettem. Nem is várt tovább doktor, hnem hón TERV. lá kpt z egyik dudát és szldt vele prncsnokhoz, ki kkor is félrebeszélt és szidt vlmennyi hrmi Hufelnd vn világon, ki kilopj z ember feje lul vánkost. Igyál öreg! nézd, itt Dun! Ezt ztán földhöz ne vágd, mert úgy sem törik el. A prncsnok rámeresztette szemeit, zután fölkelt, megtpogtt tömlőt, s mikor meggyőződött ról, hogy nem álom, sőt egy egész hordó vizünk vn: felkötötte krdját, összeprncsolttt legénységet, sorb állítttt, s prncsolt doktornk, hogy oszsz pohrn- A TRAUTWEILER-FÉLE SODRONY HEGYIPÁLYA A JUNGFRAU CSÚCSÁRA A LAUTERBRUNNENI VÖLGYBŐL. A schynigi mgsltról nézve. Simon S. mérnök rjz. A JUNGFRAU-HEGYCSOPORT ÉS AZ ÚJ VASÚTI TERV. A FORTH-HID SKÓCZIABAN. (MEGNYITTATOTT MÁRCZIUS 4-ÉN.)

4 154 ként. A doktor két öblös pohrt vett ke zébe, s úgy osztott z elléptető legénységnek. Utolsóknk mrdtk tisztek. Legutolsónk prncsnok. Eeszketett keze, mikor átvette pohrt. Igzi Sákrmentom! mond. Dicsőség legyen Istennek. Jól mondt, mert z volt. Sákrmentom. Úrsztl. Váltság pohr. Megváltott ben nünket gyehennától. (Folyttás következik.) VASÁENAPI UJSÁG. 10. SZAM xxsvn. ÉVFOLYAM. téve, ugy hogy z építésnél csk köbmé! lításon ngy jutlmt nyert s melyet itt két olter földet és követ kell eltávolítni, minek kö I dláról tekintve muttunk be. A relief 1 : 10,000 vetkeztében vsutt könnyebben és olcsóbbn! méretben berni Alpes-vidéknek legpompásbb kiépíthetik. Mivel egyszerre négy-négy kocsi köz csúcsit muttj be Wetterhorntól egész lekedhetnék s egy kocsib 18 ember férne el, Ehone-völgyeig. Mg munk szkértők állí egy ór ltt (negyedóránként indítv el egy vo tás szerint legbámultosbb lkotások egyike. ntot) 288 embert lehetne csúcsr felszállí Piccrd tnár kiemeli, hogy Simon nemcsk btni. Az lgutkbn hsonlón budvári solut pontossággl s e végből svájczi tringusiklóhoz kocsik járás mellett lépcsőket is lris méréseket sját munkájávl kiegészítve ál készítenének vsúti személyzet számár, to lpított meg topográfii viszonyokt, de vábbá minden lgút közepén egy kitérő helyet geológii viszonyokr is figyelt, úgy, hogy min s z állomásoknál egy vendégfogdót. Az egész den csúcsról és nyeregről kőzetmintákt hoz vsút Trutweiler számítás szerint lig 6 mil tott s rétegeket tnulmányozt s végül rész lió frnkb kerülne s öt év ltt elkészülhetne. letek kellő pontosságú feltüntetése végett mgá A vsút építésénél szükséges tudományos ról z éjszki csoportról előzetesen több száz SODRONY H E G Y I PÁLYA A JUNGFRAU megfigyelések szerint z lgutk készítése itt fényképet készített. Vlódi műremek ez, mely sokkl könnyebben fog történni, mint Szent- évekig trtó önfeláldozó fárdtsággl s gonddl CSÚCSÁRA. Gotthrdnál s vízforrások sem képeznek ngy készült. Az eredetit bázeli múzeum vásárolt Korunk egyik dicsősége, hogy közelmúltbn kdályokt. A válllt sikere is kétségtelen, meg, de zürichi polytechnikum másoltot ké legyőzhetetlennek vélt kdályokkl szemben is mert hbár Jungfrun is gykori köd, gyk szíttetett ról. mindinkább sikerrel küzdünk meg. Mig régiek rbbn észlelték, hogy itt köd nem emelkedik A Jungfru csúcsár vezető hegyi pály ily z ő 7 8 úgynevezett világcsodájukt százdo fel rendesen csúcsig, mint Eigi vgy Pilátus gondos tnulmányozások után nem tekinthető kon át büszkeséggel emlegették, m jóformán hegységen s igy kilátás szépségét nem veszé többé egyszerű ábrándnk, sőt vlószínű, hogy minden esztendő uj világcsodát teremt. Csk i lyezteti. még e százdbn ezer és ezer természetkedvelő npokbn nyilt meg Forth-hid, melyet pár év A Jungfru környéke pedig kétségkívül fogj tekhnik ezen újbb remek lkotását fel vel ezelőtt brooklyni óriás hid előzött meg,! legszebbek közé trtozik z egész földgömbön. hsználni, hogy svájczi lpesek egyik legreme mont-cenisi világhírű lgutt túlszárnylt Eléggé élénk képet nyújt erről Simon S. svájczi kebb pontját kellő kényelemmel meglátogss. szent-gotthrdi, Kigi-vsut és Semmeringi! mérnöknek Jungfru-csoportról készített dom hegyi pály dicsőségét z Andesi hegypály ho bormű térképe, mely múlt évi párisi világkiál-! mályosított el; fölépítették z Eiffel-tornyot s most egyszerre ismét egész sereg ngyszbású válllt terve merült fel, melyek mindegyike, köztük különösen clisi tengerszoros áthid lás vgy lgúttl ellátás, felülmúlj régi TÉL ÉS TAVASZ. világcsodákt s m már ngyon kevés ember kd, ki el nem hinné, hogy ezen csodáltos l Rég volt, tlán igz se volt. Oh változó tél s kikelet! Hólepte fenyvesek között kotások megvlósulás ngyrészt csk idő kér Bűbájos álom vgy mese : Akkor tvsz volt... itt t é l... A kis kápoln oly setét; Fehéren tündökölt hold, dése. De néked, oh szív, nincs teled : De széjjeloszlik mjd köd, S jött leány szerelmese. A legmerészebb, de vlószínűleg leghmrább Virulsz, míg szerelmed él. Midó'n z ifjú pár belép. A kertben, vén fák ltt Tűznél melegszik z öreg; létesülő tervek közé trtozik Truticeiler svájczi Tánczolht szélvé-z körül, Tlálkozánk s ndlogtk; Fürgébb lány nyitott jtóbn, mérnök terve Jungfru csúcsár vezető sod Frks üvölthet, hó szkdht: S hol boldog pár áthjdt, Mert így korábbn hllj meg rony-hegypályáról, mely, mint egykor KigiA fűben gyöngyszemek rgyogtk. A kedves lépteit hóbn... A kettő összebúj, örül vsut, svájczi turisták egyik legkedveltebb, de S szemeikből rózsák fkdnk.. Riginél sokkl nehezebben megmászhtó pont Rudnyánszky Gyul. ját tenné hozzáférhetővé. Truüveiler tervét még Szép szó'kefürtű volt lány, nem fogdták el s munkáltokt még nem kez Az ifjú délczeg, ngy legény; Ez s z mosolygó, friss, vidám, dették meg, de terv oly részletesen ki vn dol S álmokbn egyik sem szegény. gozv s minden pontjár nézve megállpítv, A csengó' lm édesen hogy olvsóink z egykor vlószínűleg ily lpon Csendült meg, hliák ném kéjben; létesülő vsútról képeink segítségével tiszt fo Vgy hisz nem látt földi szem glmt nyerhetnek. Két jk zenéje szólt z éjben? A Jungfru csúcs berni ngy hvsvidék központján 4166 méter mgsságon emelkedik fel, oly meredeken s látszólg hozzáférhetetlenül, S virágos május elsején hogy nevét is onnn szármzttják, mivel meg A hű pár esküvőre m e n t... mászott svájczi Alpesek között legutolsók közé Könny ült mátk kék szemén, S pirulv ejté z igent. trtozott. A feljárás veszélyei még m is szokt Aztán, nos ztán hjnlig lnul ngyok, de z elrgdón szép kilátás min Búgott kürt, jártált tánczot... dent pótol s ezért már többen gondoltk rr, Egymás nykábn krjik; hogy e htlms csúcsr vsutt vezessenek, így Szemök egygyéolvdni látszott. Seikr interlkeni vendéglős ós Köchlin párisi mérnök; terv megvlósítás zonbn csk Trutweiler tervezete ót jöhetett komoly szá Eég volt... A tűznél z nyó mításb. Mélázv guggol s néz merőn... Urán föld rég porhnyó, Truticeiler mg is belátt zt, hogy sok S bimbó fkdt rózs tőn. lvin és hózuhtg mitt Jungfru csúcsár A bimbó is kinyílt... mott rendes vsutt építeni nem lehet s így vsutját A czifr vignót vslj... ugy tervezte, hogy z föld ltt egymást követő Kikél lángból hlott.. lgutkon hldn fel és így vontokt veszély S éló't les leány sóhjjá. nem érhetné. Egyetlen lgút zonbn igen unlms és egészségtelen voln s így Trutweiler három izben szkítj zt félbe állomásokkl, oly helyeken, hol legszebb kilátások vnnk. A vsút Stegmttennél Luterbrunnen mögött mintegy három kilométernyire kezdődnék 860 méter mgsságbn tenger szine felett, odáig rendes völgyi vsút szállítná z utsokt. A to vábbi állomások volnánk 1. Stellifluh 1840mé ter mgsságbn, pompás kilátássl Trümmelvölgyre. 2. Schwrz-Mónch 2600 méter mgs bn, elrgdó kilátássl. 3. Silberlücke 3639 mé ter mgsbn, Süberhorn közelében, honnn Eiger, Mönch és Jungfru felé htlms kilátás nyilik. 4. A Jungfru csúcs mellett 4130 méter mgsságbn. Stegmttentől Stellifluhig vont 1380 méter hosszú voln 98 százlék emelkedés sel; innen Schwrz-Mönchig 1840 méter, emel kedés 48 százlék: Silberlückéig 1880 méter, emelkedés 67 százlék; s végre csúcsig 1400 méter, emelkedés 33 százlék. Az egész vonl boszsz 6500 méter, emelkedése 3260 méter. Az egyes utk tehát nem lennének igen hosszúk ( 14,800 méter hossz Gotthrd-lgut kétszer oly hosszú, mint z itt tervezett négy lgút összesen), átmérőjük is csk 2*90 méterre vn 10. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYAM. VILÁGFELFORDULÁS. REGÉNY. (rt VERNE GYULA, frncziából ford. HUSZÁR IMRE. (Folyttás.) V. Mindenekelőtt feltehető-e, hogy z éjszki srk közelében kőszéntelepek léteznek? Ez volt legelső kérdés, mely minden némi logikávl biró ember előtt felmerült. Miért léteznének kőszéntelepek z éjszki srk körül? kérdek némelyek. Miért ne léteznének? válszolák mások. Tudjuk, hogy szénrétegek földgömb legkü lönbözőbb pontjin léteznek. Európ országi bn ngy számml tlálttnk. Mindkét Ame rik jelentékeny széntelepekkel bir, de tlán z Egyesült-Állmok vnnk e részben legdúsbbn megáldv. Egyébiránt Afrik, Ázsi és Óceáni se szűkölködnek széntelepekben. A földgömb területén z összes geológii ré tegekben mindenütt fedeznek fel kőszenet: legrégiebbekben nthrcitot, következőkben szoros értelemben vett kőszenet, másodkorukbn stipitet, hrmdkorukbn brnsze net. Az ásványi tüzelőnyg nem fog elfogyni évszázdok lefolyás előtt. Pedig széntermelés évenkint z egész vilá gon négyszáz millió tonnár rug, s e mennyiség ben Angolország százhtvn millió tonnávl sze repel. Ugy látszik zonbn, hogy e fogysztás z ipri szükségletekkel rányosn fokozódik. H mindjárt villmosság helyettesítené is mint mozgtó erő gőzt, mégis ugynnnyi kőszénre voln szükség ezen erő előállításár. Az ipr gyomr csk kőszénnel táplálkozik, egyebet nem eszik. Az ipr szénfló» állt, melyet folyvást kell táplálni. Ezenkívül kőszén nem csupán tüzelő-, h nem vlóságos világnyg, melyet tudo mány legkülönfélébb czélokr és legkülön bözőbb lkokbn hsznál fel. A terményekkel, melyeket belőle vegytni utón nyernek, lehet festeni, czukrozni, fűszerezni, párolttni, tisz títni,^ fűteni, világítni és gyémántot készí teni. Ép oly hsznos, mint vs, sőt ennél is hsznosbb. Szerencsére ezen utóbbi érez kimerülésétől nem kell félni, hiszen ez földgömb vlódi főlktrésze. Vlóbn Föld kisebb-ngyobb mértékben tüzfolyó vstömegnek tekintendő, melyet szi lárdbb rétegek borítnk. A többi érezek, vl mint viz és kő is, csk ngyon korlátolt menynyiségekben szerepelnek földgömbünk szerke zetében. De mig egyfelől vsfogysztás örök időkre biztosítv vn, szén tekintetében máskép áll dolog. Az óvtos embereknek tehát, kik jö vőre gondolnk, és pedig százdok szerint számí tndó jövőre, keresniök kell széntelepeket mindenütt, hol zokt z előrelátó természet geológii korszkokbn elhelyezte. Ngyon helyes! mondák z új társult eltenfelei. t É< z Egyesült-Állmokbn ép ugy, mint mindenütt, vnnk emberek, kik gyűlölségből vgy irigységből szeretnek ráglmzni, nem is említve zokt, kik ellenmondnk, csup merő ellentmondási viszketegből. Ngyon helyes! mondák ezen utóbbik. De miért léteznék kőszén z éjszki srkon? Miért? felelék Brbicne elnök párthí vei, zért, mert Blndet elmélete szerint, geológii lkulások korszkábn np tömege oly ngy volt, hogy z egyenlítő és földsrkok hömérsékkülönbözetét észre se lehetett venni. Mikor bolygónk még hőség és nedvesség foly tonos behtásánk volt' lávetve, tehát rengeteg hosszú idővel z emberi nem keletkezése előtt, óriási erdőségek borították földgömb éjszki régióit. És társult érdekeinek szolgáltábn álló hírlpok, folyóirtok és szemlék ezt z állítást vriálták száz meg száz czikkben, hol tréfás, hol tudományos lkbn. Am erdőségek rop pnt megrázkódttások következtében, melye ken földteke keresztülment, mielőtt végleges lkját felöltötte voln, szükségképen kőszén telepekké változtk át, z időjárás, vizek és belső hőség befolyás következtében. Semmi se volt ennélfogv vlószínűbb, sőt bizonyosbb VASÁRNAPI UJSAG. m feltevésnél, mely szerint földsrk körüli New-York Witness» tudományostárczirój, terület bővelkedik kőszéntelepekben, csk bá Greely expedicziój ltt Ldy-Frnklin-öbölben nem fedeztetett-e fel egy kőszénréteg nyászoknk kell hozzájuk férkőzniük. Sőt léteztek ezenfelül tények tgdhttln Wtercourse-öblöcske prtjin, Conger-erőd tények. Am pozitív elmék, melyek nem kr közelében? És vjon Pvy orvos nem állíthtt-e nk csupán vlószínűségekre támszkodni, nem joggl, hogy e vidékek nem szűkölködnek szón vonhtták kétségbe e tényeket, melyek más telepekben, hál z előrelátó természetnek, ként olyn természetűek voltk, hogy jogosult mely e telepeket vlószínűleg rr rendelte, nk tüntethették fel különböző minőségű kő hogy egykor megküzdjenek e kietlen régiók l szén keresését földsrk körüli területek fel csony hőmérsékletével?* Világos, hogy miután merész meriki ut színén. Donelln őrngy és titkár épen erről zók tekintélyének pizs ltt ily döntő tények tárgyról beszélgettek néhány nppl később idéztettek, Brbicne elnök ellenfelei nem tud Két jó bráthoz czimzett étterem legfélreesöbb tk mit felelni. A miért léteznének ott szén telepek* elv párthívei el is kezdték bevonni szögletei egyikében. Vjon cskugyn igz voln-e ennek Br- lobogóikt miért ne léteznének?* elv párt bicnenek, kit Berry kszszon fel mielőbb, hívei előtt. Ugy vn! A földsrk körül léteznek és pedig vlószínűleg ngyon jelentékeny szén mond Toodrink Den. Vlószínűleg, viszonzá Donelln Őrngy, telepek. A földsrk körüli tlj óriási tömegeket sőt hozzáteszem, hogy minden bizonynyl. rejt e becses tüzelőnygból, mely el vn rejtve De hiszen ez esetben földsrk körüli e hjdn dús növényzetű régiók mélyében. De hbár le voltk is szorítv vit teréről területek értékesítése áltl óriási vgyonr le kőszéntelepek kérdése tekintetében, miután e hetne szert tenni! Kétségkívül, mond z őrngy. H telepek létezése iránt földsrk vidékén nem bár Éjszk-Amerik már ngy telepekkel bir e foroghtott fenn többé kétség, z meriki társu tüzelő ásványból, ós még mindig gykrn fe lt ellenfelei zzl kárpótolták mgukt, hogy deznek fel újkt, még se lehet kételkedni fe dolgot más szempontból vittták. Ám legyen, mond egy npon Donelln lett, hogy még ngyon sok ilyen telep mrdt felfedezetlenül, Toodrink ur. A földsrk körül lé őrngy egy szóbeli vitábn, melyet mgábn tező területek összefüggésben látsznk állni z Gun-klub helyiségeiben idézett fel és mely meriki szárzfölddel, mert úgy lkzt, mint nek folymábn Brbicne elnököt személyesen áltlános külszín tekintetében hsonlítnk interpellált. Ám legyen! Megengedem, sőt m hozzá. Főleg Grönlnd z új világ folyttás, \ gm is zt állítom, hogy cskugyn léteznek z ön társult áltl megvásárolt területen kőszéntele és kétségtelen, hogy összefügg Amerikávl. Mint lófej, melyhez cskugyn hsonlít, pek. De csk tessék odmenni és zokt kiknázni. Épen zt fogjuk tenni, feleié nyugodtn összefügg ló testével, jegyzé meg Donelln Brbicne Impey. őrngy titkár. Csk tessék tulmenni nyolczvnnegye Hozzáteszem, mond z őrngy, hogy Nordenskjöld tnár, midőn grönlndi dik szélességi fokon, melyet még egyetlen egy területeken kuttásokt tett, vékony brn szén utzó se lépett át! Mi át fogjuk lépni! rétegekre tlált; jelentékeny mennyiségű viz Tessék elmenni mgáig z éjszki srkig! özönelőtti növénykövületekkel. Egyedül El fogunk menni! diskői kerületben dán szármzású Stoenstrup A legmkcsbbk is ingdozni kezdtek, hll hetvenegy telepet tlált, növényi lenyomtokkl, me]yek elvitázhtln nyomit képezik hjdn ván, hogy Gun-klub elnöke üy hidegvérüen és földsrk körül létezett htlms növényzetnek. önérzetesen válszol és tpsztlván, hogy ily De még messzebb, még felébb? kérdé fenhngon és szbtosn fentrtj állítását. Oly ember jelenlétét érezték mguk előtt, ki Toodrink Den. semmit se vesztett hjdni tuljdonságiból, ép Még feljebb és még messzebb z éjszki srk felé, viszonzá z őrngy, kőszén oly nyugodt, hideg, komoly és éleslátó volt, mint létezése tényleg bebizonyult és ugylátszik, hogy zelőtt; pontos, mint egy chronomóter, klnd z embernek csk le kell érte hjolni. H tehát kedvelő, mellett zonbn, hogy legvkmerőbb kőszén nnyir el vn terjedve e vidékek fel vállltibn is gykorlti ezméket érvényesí színén, nem lehet-e csknem teljes bizonyosság tett... Mindzok, kik Donelln őrngyot ismerték, gl zt következtetni, hogy rétegei lányulnk megítélhetik, vjon kedve lett voln-e ezen érde földkéreg legmélyéig? Donelln őrngynk igz volt. Épen z mes, de heves vérű gentlemnnek, z ellenfelét körülmény, hogy földsrk körüli területek megfojtni. De hát Brbicne elnök erős termé geológii lkulásit lposn ismerte, tette őt szetű, és hogy Npóleon egy hsonltávl éljünk, e tekintetben vlmennyi közül legingerléke-! testileg és lelkileg mélyen járó* ember, követ nyebb ngollá. És tlán még sokáig beszélt kezőleg tehát képes is volt, széllel és hullámml voln e tárgyról, h észre nem veszi, hogy dczolni. Ellenségei, vetélytársi, irigyei erről z oldlá korcsm törzsvendégei igyekeznek szvit meg hllni. Ennélfogv ép úgy ő, mint Toodrink i ról ngyon is jól ismerték. Mindzonáltl, minthogy tréfkedvelőket Den, czélszerünek trtották mgukt ngyon trtózkodón viselni, miután nevezett Toodrink nem lehet eltiltni rossz tréfáktól, z ingerült Den következő legutolsó megjegyzését kocz- ség ezen utóbbik lkjábn nyütkozott z új társult ellen. A legképtelenebb terveket tulj kázttt voln: donították Gun-klub elnökének- A torzkép Nem lepte meg önt egy dolog, Donelln rjzolók is belevtkoztk dologb, főkép Euró őrngy? pábn, de különösebben z Egyesült-királyság Miféle dolog? Az, hogy ebben z üzletben, melyben z bn, mely nem tudt megemészteni vereségét ember inkább mérnökök vgy leglább is hjósok m cstábn, hol dollárok legyőzték font szereplését várhtt voln, miután földsrkról sterlingeket. Ah! ez ynkee zt állított, hogy el fog és szóntelepekről vn szó, minden várkozás menni z éjszki srkig! Ah! ő ott fogj meg ellenére tüzérek z intézők! vetni lábát, hov még eddig emberi láb nem Helyes megjegyzés, viszonzá z őr lépett? Ah! ő ki fogj tűzni z Egyesült-Áll ngy. Ez ngyon meglepő körülmény. mok lobogóját földgömb zon egyetlen ponta hírlpok pedig minden reggel vissztértek! ján, mely örökké mozdultlnul mrd, mig széntelepek kérdésére. z összes többieket mgávl rgdj föld min Széntelepek? Miféle széntelepek?» kérdé dennpi keringése! dühös czikkekben <Pll Moll Gzette*, z No, itt ugyn tág terük nyilt torzképrjzolók ngol kereskedelmi körök áltl inspirálv, me nk. Európ és nemkülönben szbd Amerik lyek kézzel-lábbl küzdöttek North Polr ngyobb városibn könyv- és műkereskedők Prcticl Assocition érvei ellen. kirkti és kioszkok tele voltk torzképekkel Miféle széntelepek?" viszonzák chr- és rjzokkl, melyek Brbicne elnököt áb lestonidily-news* szerkesztői, kik Brbicne rázolták, mint legbolondbb módjit keresi elnök elszánt párthívei voltk. Nos hát, min z éjszki srkr vló eljutásnk. denekelőtt zok, melyeket Nres kpitány Az egyiken merész meriki, Gun-klub bn konsttált, nyolezvnkettedik összes tgji segélyével, ásóvl kezében ten szélességi fok htárán egyidejűleg oly rétegek gerltti lgutt ásott jégtömegeken keresztül kel, melyek egy nyárfákbn, fűzfákbn, bükk legelső jégtorlszoktól fogv kilenczvenedik fákbn, diófákbn és tűlevelűekben gzdg mio- fokig, ugy, hogy épen földtengely csúcsán ke czén növényzetre vllnk.* rüljön ismét szbd ég lá. És vjon ben, jegyzé meg I

5 10. SZÁM xxxvn. ÉVTOLYAH. VASÁENAPI UJSÁG. A másikon Brbiene Impey, ngyon jól eltlált Mston J. T. és Nicholl százdos kísére tében, léghjón szállt le e pontr, mely nnyi sóvárgás tárgyát képezte, és borzsztó veszélyek kel teljes fárdlms út után mind h á r m n egy fél fontnyi sulyu kőszéndrbot tláltk. Ennyiből állt földsrk körüli hires kőszéntele pek összes trtlm. A Punch» egyik számábn Mston J. T.-t is le rjzolták, kit torzképirók nem kevésbbé válsz tottk czéltáblájukul, mint főnökét. A Gun-klub titkár, delejes földsrk vonzó-ereje következté ben jobb kezét helyettesítő vskmpónál fogv ellenállhttlnul od volt bilincselve földhöz. Említsük meg ezen lklomból, hogy hires mthemtikus sokkl hevesebb vérlktú volt, hogysem nevetséges oldlról fogt voln fel tréfát, mely őt egyéni minőségében támdt meg. Rendkívül felháborodott e mitt és elkép zelhető, hogy Scorbittné Evngeline sszonyság nem legutolsók közé trtozott zok között, kik e felháborodásbn osztkoztk. Egy másik rjz, brüsszeli Lnteme Mgiqne»-b,n Brbiene Impeyt és z igzgtótnács tgjit mind megnnyi slmndert ábrázolt, mint lángok közepette dolgoznk. Az örök jég bicne és társi ezóg oly ngy hitelnek örven dett, hogy z láírók özönével jelentkeztek. De meg kell vllnunk, hogy csknem kizárólg konföderáczió hrmineznyolez állmánk polgá ri vettek részt e ngy pénzügyi műveletben. Annál jobb! kiálták North Polr Prcticl Assocition párthívei. így leglább nnál inkább Amerikáé lesz dicsőség. Szóvl Brbiene és társi czég hírneve oly erősen meg volt lpítv, tőkepénzesek nnyir bíztk tett ígéretek beváltásábn, oly rendületlenül hittek kőszéntelepek létezésében z éjszki srk körül és e telepek kiknázásánk lehetőségében, hogy z új társult tökéjét z láírások háromszorosn fedezték. Az utóbbikt tehát két hrmddl kellett redukálni és deczember 16-án társulti tőke tizenöt millió dollár befizetésével teljesen konstituálv volt. Ez tőke háromszor ngyobb volt nnál, melyet Gun-klub számár írtk lá, midőn hires kísérletét tette, hogy egyenes összeköttetést létesítsen Föld és Hold között. (Folyt, köv.) hogy légy pohárbn mrdjon. 3.) A török, ki csk titokbn iszik bort, megiszsz légygyei együtt. 4.) A ynkee ujjávl veszi ki legyet, 5.) z ngol theás knálll s mindkettő megiszsz bort. 6.) Az. olsz legyet egy kis borrl kiönti s zután megisz sz többit. 7.) kfrnczi z egész pohrt eldobj légygyei együtt. 8.) A német kiveszi legyet s megpróbálj zt feléleszteni s csk zután iszsz meg bort. * Bélpoklosság ütött ki Uj-Kledoniábn frnczi fegyenczek között. Két kórházt állítottk föl számukr s Michel Lujz, hires nrchist is od utzott, hogy mint ápolónő szerepeljen. *A mennydörgésekkel kpcsoltos vihrok szám z egész földgömbön leggykoribb Jávábn, évenkint átlg kilenczvenhét npon, mig Angliábn 7, Frncziországbn lig négy izben fordul elő évenkint. ily időjárás. * Az krtln megmérgezés ellenszeréül NewJersey állm elrendelte, hogy gyógyszerészek és droguisták minden mérges nyg czimletére trtoz nk z ellenmérget is odnyomtni. * Róm város szegényei újbb időkben ngyon megszporodtk, mivel vidékről sok fogllkozás nélküli ember vándorolt be s városbn is png z ipr. A városi htóság sok intézkedést tett fenyegotő bj ellen, de társdlmi forrongás már is ngy mérveket Öltött. ACTUALITÉS DONELLAN ŐRNAGY ÉS TITKÁRA, TOODRINK DEAN. MINDEN TORZKÉPEK KÖZÜL A LEGSIKERÜLTEBB. VILÁGFELFORDULÁS.» felolvsztás czéljából z gondoltuk támdt, hogy jeget" egy lkohol tengerrel borítsák el és ezen egészen új divtú tengert meggyújtván, ez áltl z egész földsrki medenczét egy óriási puncsos medenczévé változtssák át. De mindezen torzképek közül legsikerültebbet frnczi *Chrivri» közölte Stop rjz u t á n. Brbiene Impey és Mston J. T. egy czethl kényelmesen bútorozott és párnázott gyomrábn töltik z időt, mig rendeltetésük helyére elér keznének. Az elnök és titkár, mint újkori Jó nások, nem hboztk elnyeletni mgukt egy óriási tengeri emlős áltl és m i u t á n jégtorl szok ltt elhldtk voln, ezen új divtú j á r m ű segélyével reméltek eljuthtni hozzáférhetetlen éjszki srkig. Az új társult hidegvérű elnöke ngyon keve set törődött toll és rjzón efféle csipkedéseivel. Hgyt, hdd beszéljenek, énekeljenek, rjzol j n k és prodizáljnk. Az ő szemei előtt csk czél lebegett A társult, kormány engedménye lpján, teljes szbdsággl bírván földsrk körüli te rületek kiknázásár, z igzgtótnács jvslt folytán zonnl nyilvános láírást nyitott tizenöt millió dollár erejéig. A száz dollár névértékű részvények ár egyszerre volt befizetendő. A Br- EGYVELEG. :;: Az Eiffel-torony emeletein, mint újbbn kiszámították, egyszerre 10,000 ember fór el. * Legtöbb eső esik Európábn Portuglliánk m részeiben, melynek középpontját mgs hegyek áltl körülvett Mendego-völgyben fekvő Coimbr város képezi. * Fontos sjtóhib. Angol gyárosoknk sikerült 1864-ben wshingtoni állmnyomd korrektorját megvesztegetni, hogy z Egyesült-állmok vámtri fájánk hivtlos kidásábn vslemez beviteli vámjánál vonást egy számml előbb tegye s igy zt jelentékenyen kisebb összegűnek tüntesse fel. Érdekes, hogy ezt cslás áltl okozott sjtóhibát csk 17 év múlv fedezték fel, s ez idő ltt z Egye sült-állmok mintegy 49 millió dollárr menő vám illetékkel károsultk meg. * A jpánik gyöngédségét tnúsítj, hogy ott még pjkos gyermekek sem dobnk követ kutyák után s igy kutyáknk kődobás veszélyességéről képzetük nincs s h most egy idegen követ vgy botot emel fel ellenök, nem futnk meg z elől. * Nemzetek jelleme. Egy tudós német, mint irj, megfigyelte különböző nomzetiségü emberek eljárá sát kkor, midőn csk oly pohár borhoz nyúlnk, melybe légy esett s következő észleleteit jegyezte föl: 1.) Az orosz kiveszi legyet, eldobj 8 megisz sz bort. 2.) A mgyr megiszsz bort, de ugy, :,: A nők áltl i r o t t művek szám eddig meg hldj 10,000-et. Több mint fele szépirodlmi mű, de tudományos munkák is ngy számml vn nk, különösen bölcsészeti, theologii, pedgogii és történeti trtlmúk. Prisbn most egy könyv kereskedést nyitottk meg, melyben kizárólg nők áltl irt műveket árulnk. * Ngyszbású Stnley-kiállitás nyilik meg márczius 17-én Londonbn Victori Glleriábn. A kiállítás védnöke belg király, védnök helyet tese Stnley s bizottság tgji között számos hires friki utzó. A kiállítás czélj Afrik tropikus ré szének ismertetése. Stnley ós kísérői gyűjteményei nek ngy része, Grnt és Speke, Livingstoo, Du Chill s más friki utzók ós misszionáriusok gyűjteményei lesznek kiállítv. Lesz egy typikus közópfriki flu is mindenféle bútorokkl, továbbá külön állttni és növénytni osztályok, rbszolg kereskedésre vontkozó tárgyk, kuttókr vont kozó emlékek, fényképek, rjzok s végül igen részle tes térképek. * Kolumbus Kristófnk néhány eredeti levelét vásárolt meg bostoni közkönyvtár 4000 forintért. A levelek 1493-ból keltek s Amerik felfedezésére vontkoznk. * A párisi keleti kdémián Plboeier B. nevű kissszony fényes sikerrel tette le tnári vizsgát pers és török nyelvekből, A nők között ő z első e téren. 10. SZÁM XXXVII. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSÁG. 157

6 158 VASÁRNAPI UJSÁG. ben, egyházi főméltóságok, világi fő-, zász lósurk, polgárság, czéhek, tnulók, jobbágy ság testületei fogdták htárokon s kisérték másik htárig koronát. Az ágyúk dörgésébe, Száz évvel ezelőtt rendkívüli izglom npjit hrngok zúgásáb, zene édes-bús melódiáib élte nemzetünk: legféltettebb ereklyéje, szbd j beleolvdt népek ezreinek örömridás, mely ságánk, függetlenségének, szóvl állmi önál ; minden város, minden flu szélén megújult, lóságánk jelképe, mgyr szent koron, mjd hol felmuttták koronát s többi jelvényeket. ht évi távollét után, ismét hzkerült z idegen A nép földre borult és úgy zokogott örömében.» földről. Az öröm mámor minden honfiszivet Az első ngyobb állomást Köpcsényben tr egyránt elfogott. A közös hzfi érzés újr tott didlmenet, Eszterházy herczeg plotá egyesítette z egész nemzetet z örömben, mint jábn. Már jóvl előbb összegyűltek bnderiegyesítette z előtt éveken keresztül legmélyebb listák, élükön Forgách Miklós gróffl. Dugonics, bántbn. z erős hzfi érzésű író, ki legelkeseredettebb Vlóbn m kétségbeejtő ggodlomr, me ellenségei közé trtozott József császárnk, zt lyet nemzetiség erejének szándékos vgy vé beszéli, hogy Forgách felszólított Keglevich Jó letlen, de folytonos gyöngítése keltett; mz zsef és Nádsdy Mihály grófokt s egyszersmind elkeseredett fájdlomr, melyet immár z elszánt koronőrzőket, hogy nyissák fel koronát rejtő működéstől csk egy hjszálnyi távolság válsz ládát, hogy meggyőződjék z ország, h vájjon tott el, s mely, miót Szent István koroná koronát kuldött-e le Bécsből József császár, nem ját II. József Bécsbe vitette, nemhogy csillpult s prókát.» A szemlévoln, de épen tetőpontját érte, enyhítőbb pedig vlmi régi k blzsmot nem is küldhetett voln z életét i lésre kitett koronát egeket verő örömkiáltássl egészen kárbveszettnek tekintő, különben ngy fogdták. A főrendek folyvást mellette őrködtek tehetségű fejedelem, mint nemzet és url ' s háldó isteni tisztelet trttott. A herczeg z kodój közti összekötő kpcsot, régi szent I összes főurkt megvendégelte, szegényeknek királyok koronáját, melyet nemzeti kegyelet pedig bő lmizsnát oszttott. Győr, második állomás, még Köpcsényen is szentté vtott. A mily áltlános volt kkor nemzet bánt: ép oly áltlánossá lett ekkor túltett. Az egész megye nemessége várt Eszter házy ós Festetich grófok vezérlete ltt meg öröme. Akkor minth Isten cspását látták voln érkező szent koronár s z összegyűlt népség koron elvitelében: most, minth Istennek lát- Éljen mgyr szbdsági) felkiáltássl üdvö htó segedelmét észlelték voln nnk vissz- zölte. Mikor várb ért menet, nemesség érkezteben. Akkor volt Pozsonybn első menny-! meghsonlott ppsággl, mint föntebb neve dörgés és záporeső zon esztendőben», jegyzi { zett nplóirónk, Keresztesi írj. A ppok ugynis meg Keresztesi József. Némelyek még föld püspök udvráb krták vinni, nemesség indulást is véltek hllni, s blsejtelem egész pedig zt kiáltozt: Nem engedjük! Nem en fejedelemig htott, ki, mivel pár npot gedjük! z öreg templombn vn helye, zon késtek prncs végrehjtásávl, legrosz- z oltáron, hol Szent László koponyáj tisztel szbb következményektől kezdett trtni. De tetik, mely főn már ezen koron megnyugo ztán hjthttln is mrdt nemzet kérel dott.» A nemesség győzött. A koronát temp mére, készülődésére, tiltkozásár egyránt; lomb vitték s újr kitették közszemlére. Mikor mignem fellángolt szenvedélyek megdöbben beesteledett kigyúlt város. A festett koronák tették, úgy hogy egy tollvonássl mjd minden felett következő fölirtok voltk olvshtók lkotását semmivé tette. Knczellárj, Pálfi'y, trnsprenteken: Npunk virrdás, Hzánk tnácsolt neki, hogy ddig is, míg törvénytelen újulás, Egünk, derülése, Törvényünk ereje, Sz intézkedéseit eltöríené: küldje hz előleges bdság épsége, Örömünk kezdete, Eediviv liber bizlom jeléül szent koronát, kiengesztelni tás, Hungrorum vit, Regni slus, Lcgum ronemzet méltó hrgját, felháborodását, melyet bor stb. Másnp Esztergom felé indult menet h népszbdságnk Frncziországból egészen hozzánk cspkodó hullámi folyvást kitörésre sonló pompávl s ünnepélylyel. A fegyveres ne messég s prímás ktonái mind egyform zöld késztettek. Megtétetvén z előleges intézkedések: február ruhát viseltek. Az ltt irj Keresztesi 18-án nyolcz órkor kincses-ház elibe állott 300 egyform, mgyr, fehér köntösben levő,, 3 üveges hintó 6 6 lóvl, és egy négy lóvl.» A hjókt rózsszín pántlikáb kötött s kezükben koronát s koronázási jelvényeket legpompá- égő viszgyertyákt trtó leányok két sorjábn ' sbb hintór helyezték, s két lovs testőr kivont várták város végén... A tolongó népnek I krddl kiséré. Bécs egész lkosság tlpon volt. legszélesebb utcz is keskeny volt.» Budár február 21-én délután négy órkor Mindenki látni krt rendkívüli pompás me netet s meggyőződni tény vlódiságáról, s érkezett várv várt drág kincs. Az összes l pedig nnyivl inkább, hogy mint Keresztesi kosság tlpon volt. A koronát átvevő megyei irj, ngy drágságnk mguk németek bndériumot kunok, jászok és kecskemétiek zt z okát dták, hogy z Isten mgyr ko követték s ezeket többi fegyveres nemesség, pesti tnács, küldöttségek. A koron mellett ron nálok lételéért veri őket.» E didlmenet mgyr nemzetiség újjászü ht gárdist lépdelt, utánuk nádor zászlólj letésének derengő hjnlát jelenté, mely már- következett; ezt koronörök hintj s nép már fölpiroslott hz egén. Nem csud, hogy ezrei követték, miltt z ágyúk egyre szóltk, z öröm mámor jóformán elszédítette nemze hrngok egyre zúgtk. A királyi plot ngy tet. Minth csk hlottiból támdt voln új termébe elhelyezett koronát Zichy Károly, z életre. A nemzet és fejedelem közt váltott jegy ország bíráj üdvözlé. Az ékes beszéd után gyűrű, mint Kzinczy mondj, lelkesedés, z irj Keresztesi ki krt Zichy szekrényt elrgdttás kitörő nyiltkoztink szkdtln nyitni, de nem boldogult. Németül más kulcsot sor közt ért Bécsből Budár. Az három állo kért, mire egy ottn álló nemes igy szólt Zichymás, hol pihenőt trtott z ünnepélyes me hez: Kegyelmes Urm! nem német koron z, net, vlóságos fejedelmi pzrlássl ékesítte- nem tud z németül; próbálj Exczellencziád mgyrul s úgy szóljon hozzá, mjd kinyilik.» tett föl. Nincs toll, mely leírj; nyelv, mely elbeszélje Három npig volt kitéve koron közszemlére, s zt z igz lelkesedést, melylyel hztérő ko megyei nemességből lkult bndériumok egy ronát fogdták mondhtjuk mi is z egykorú mást váltották fel nnk őrzésében. Az ekkor világr jött deák és mgyr versek írókkl. Kigyúlt z örömtűz mindenfelé, merre sokk, vk öröm mindeneket poétává for didlút vezetett. Milliók szíve dobogott h mált i) mondj nplóirónk, s igz volt. Egy zfi örömtől, lelkesüléstől. Zúgtk hrngok mást érték röpirtok, melyek közül minde mindenfelé z országbn, hogy Isten házáb nik nemzet örömét tolmácsolt. De volt olyn gyűjtsék hivők seregét, hálát dni mindenek is, mely keserű szemrehányást tett z idegen Uránk, ki megengedte érniök nemzet legfor kormánynk, esküvel fogdván, hogy drág róbb óhjánk teljesültét, esdeklő kérésének kincset többé nem engedik elrbolni. Pl. Tóth meghllgtását. Már látt nép elnyomott jo Frks többi közt ezeket irt : gink életre keltét, lkotmányánk visszállítá H csk fejekre nem teszed, sát. Már látt nemzetiségének legdrágább erek Még császároknk sem viszed lyéje fénysugribn jövendőjének biztos zálo Innét el, esküszünk! gát. Mint z kkori írók tudósítnk bennün H Bellonávl ütsz reánk, Öl, hl mellette ktonánk, ket : töménytelen népsokság állott oszlop gy Inkább mind elveszünk! nánt z út mentén. Nemzeti bndériumok, nem zeti díszbe öltözött küldöttségek, melynek A mgyrság mintegy vrázsütésre megújított tgji vetélkedtek egymássl pompábn és fény nemzetiségének minden fentrtó elemét. Min A MAGYAR SZENT KORONA HAZAHOZATALA. 10. SZÁM XXXVII. ÉVFOLYAM. denki mgyr ruháb öltözött. ((Gombkötőink irj Kzinczy - nem győzék vrrni z rny zsinórt, sujtást, kreppin rojtokt, pszomántot; s Erdélyben, hol minden rnyfonál elfogyott, Kssáról mene klpgrojt és mentekötö s nem postszekeren, hnem, hogy négy np ltt már vehessék, leveleket hordó p o s t á n... Az szszonyi nem vetélkedők miénkkel nemzetiség külső jelenségei viselésében, s párisi lipántok helyett sszonyságink fekete csipkés kontyokt vevének fel, leányink pártákt, s derekikt vállkb szoríták s kötényt kötöttek.» stb. Az izglom npji lecsöndesültek, de szent erek lyéhez vló forró rgszkodás mindenh meg mrdt nemzetben, s z idők dúló vihri semmit sem változtttk m kegyeleten, melylyel nemzetünk e drág kincse iránt Visel tetik. * H z elmúlt, npok országos gyász oly mé lyen nem érinti vl nemzetünk szivét, vlóbn máskép kellett voln megülnünk koron viszszhoztlánk száz éves évfordulóját, mely től újbb nemzeti életünket számíthtjuk. Mily különös végzése sorsnk! Száz évvel ezelőtt nemzet legdrágább ereklyéje ért Budár milliók kitörő lelkesedése közt, s e np százdos évfor dulóján (febr. 21-én) mgyr nemzet egyik büszkesége távozott nem kisebb pompávl, s nem kisebb bánttól kisérve örökre fővárosból. VAczv J. AZ ARAB A SZAHARÁBAN. Irt Alvinczy Sándor. Az rb pásztor, vdász, úr, tudós, pp, k ton, kézi munkát, z iprt, kereskedelmet cskúgy mint mgyr nemes méltósá ságán lólink tekinti, ezzel zsidók és szin tén muzulmán vllású kbylok fogllkoznk. A Teli-vidéken nemcsk ngyobb földesúr, h nem kisbirtokos is nem műveli mg földjét, erre néger vgy kbyl cselédeket trt, vgy pedig szintén néger és kbyl osztozókt, kiket jószá gán telepít le, kik müvelik földjét termés egy részeért, hsonlón kontrktuálistákhoz, milyenek Bánát némely nemesi jószágin vn nk. A nomád, sátorok ltt tnyázó törzsek zömét képezik z lgiri rb nemzetiségnek; e pátriárkák közt vn sok tizenkét százdos cs ládfávl biró főnemes, és olyn, kinek élő jó szág müliónál is többét ér. így élveztem olyn nk vendégszeretetét, kinek vn 16,000 szr vsmrháj, 40 ezer juh, lov és tevéje szin tén ngy mennyiségben. Akár prtvidék gzdg városi lkosságávl, kár termékeny Teli birtokosivl, vgy Szhr nomádjivl érintkezzünk, z rbok nál mindig ugynzt z etiquettet tláljuk, hogy ez részletesen elő vn írv Koránbn, z ő bibliájukbn, mely nem csupán vllási dog* Egy világlátott hzánkfi, Alvinczy Sándor, érdekes útirjzokt és tnulmányokt tett közzé, melyeknek meg vn z ngy becsök, hogy közvetlen tpsztltokon és észleleteken lpulnk. Könyvének czime A Szhrá bn. Útirjzok és tnulmányok.* (35 képpel. Kidt Frnklin-Társult. Ar 1 irt 60 kr.) Mint szerző elő szvábn irj, másfél évtizeden át élt hzán kívül, megfordult több világrészben, érintkezett különböző nemzetek kiválóbb embereivel, tnulmányozt népek életét s megfigyelte jó és rossz oldlikt. Három izben lkott Afrikábn s különös előszeretettel tnul mányozt z rb művelődést, melynek jelentőségét s mi czivilizúczió kifejlődésére gykorolt ngy htását még m sem ismeri s nem méltányolj eléggé világ, úgyszintén z rb nép jellemét és szokásit. Könyvé ből egy pár érdekes fejezetet ismertetünk. 10. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYAM. VASÁKNAPI UJSÁG. hosszs üdvözlés ltt z sszonyok elrejtőzködhet nek és rendbe szedhetik, h rendetlenség vn l kásbn. A köszöntések hsonlít nk z: Isten áldjon meg!» Isten hozott!», Dicsér tessék z úr!» s más efféle mgyroknál divó mon dásokhoz. Az rbot nnál finombb modorúnk te kintik, mennél költőibben, tlpresettebben, lklom szerűbben tud üdvözölni. Az utzó, ki finomn kr vizet és megpihenésre en gedelmet kérni, zt fogj mondni: Testem kutdból, lelkem társlgásodbn óhjt frissülni!» A prózi európi nem is gynítj, müy élénken ki vn fej lődve z rboknál költői érzék, és mily fenköltséggel tudj mgát kifejezni z utolsó teve-vezető is. Mind zok, kik csk némileg is ELŐKELŐ ARAB OÁZ LAKÁSÁNAK UDVARA. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H iskoli nevelésben része sültek, költők; törzsfőnö kök, nemesség, tudósok, ktoni prncsno mák foglltj, muzulmán világnk polgári! törvénykönyve, hnem egyúttl illemtn is. kok, ppok lntot is kezelik. Abd-el-Kder, Mivel z illem szbályi szent könyvben vn nemzeti hős, egyúttl egyike volt z lgiri rbok nk elrendelve, zokkl mgát ellentétbe legjobb modern költőinek. A mgsbb rngúnk helyezni ép oly szentségtelenség lenne, mint mindig jósággl kell viseltetnie z lsóbbrendűek istentgdónk lenni. Mig z európiknál z irányábn, fitymálás, megvető mgtrtás illem szerinti mgtrtás csk zoknk kivált ép nnyir illetlen lenne, mennyire sértené ság, kik jó nevelésben részesülnek, ddig z z lsóbb rngúk önérzetét. Köszönteni mindig rboknál nincsen senki, ki bárdoltln m illik, h ismeretlenek tlálkoznk is egymássl. rdn. Illemi szbályik mindenben észszerűek. A Koránnk erre vontkozó rendelkezése igen A férfiknk óvkodni kell minden cseleke szép: Az előkelőbb ember köszönjön mindig dettől, mozdulttól, mely ellenkeznék komoly először z lsóbbrendűnek, kivévén, h ngy móltósággl; mentnek kell lenni minden gög- korkülönbség, kkor fitl előzze meg z től, henczegéstől, fitogttástól. A testet egyenesen öregebbet. H gylog ós lovs tlálkozik, utóbbi kell trtni, fej legyen kissé hátr vetve, de ki köszöntsön először; h egyik lovon, másik sz hívás nélkül, tekintet nyugodt és bátor; sem máron ül, z előbbi; h mindkettő pripán vn, gyorsn, sem ngyon lssn nem illik lépkedni, z, kinek szebb lov». hnem rugnyos nyomtékkl; szldni ngy A kíváncsiság ngy ületlenség. Ezért z rb szükség nélkül, ugrándozni vgy épen tánczolni még olyn kérdésekben is, melyeket tisztán szí épnnyir illetlen, mint mélttln dolog; vl vélyes érdeklődésből intéz vlkihez, finom czélmint bámészkodás, fütyülés vgy ngy hn zásokkl él; lklmt kr mintegy nyújtni z gon vló kibálás. Beszélni megfontolv, kissé illetőnek, hogy mondj el erre vontkozólg, ünnepélyesen, félhlk hngon kell. A testnek mit jónk lát. Fggtni vlkit indiszkrét gondozás tisztság szempontjából z illendőség kérdésekkel, ezt olyn gorombságnk tekin lfáj, és itt helyén lesz utlni rr, hogy z tik, milyet rb ritkán követ el még kö európik ngy része, h már testlktukt zéjük vetődő európikkl szemben is. Illetlen illetőleg nemes fjú rb mellett sirlmsn szintén vlkinek korát kérdeni, vgy direkt ne néznek ki, testi tisztság elhnygolásávl jének hogyléte felől tudkozódni; utóbbi eset utáltot ébresztenek mguk irányábn, körül ben czélzássl kell élni, ilyenformán például: belül úgy, mint mikor piszkos lengyel zsidó A sátor ltt nincsen senkinek sem bj?» közénk jő. A fogkt z előkelő úrtól z utolsó A túlságos evést lelki degrdácziónk tekintik, pásztorfiuig mindenki ngy gonddl ápolj, és és z elkövéredést mi ritkság telivér szépen nőtt fogk fehérek és épek z öregeknél rboknál már csk zért is szégyenletesnek, is. Minden étkezés után és lefekvés előtt grg mert korrekt szépség és nemes elegánczi rizálják szájt. A lábnk is kifogástln tisz iránti érzékük ngyon ki vn fejlődve. Ét tánk kell lenni, mert szobáb vgy sátorb kezni ngyon tisztán illik; minden étel után lépve, ppucs formájú lábbelit vgy csizmát megmossák kezöket és grgrizálják szájukt. Az z jtó vgy bejárt előtt illik hgyni. Ez szo európink e tekintetbeni hnygság undort kás tisztság kedvéért vn, mert nemcsk kelt bennük. Még kkor is, h nincsenek idege városi lkásokbn, de sátorokbn is szőnyegek nek, csládnk férfi és nőtgji külön étkez vnnk, s poros lábbelivel ezeket bepiszkolnák, nek. Hogy müy bölcsen gondolkodott Mhomed, mi nnál kellemetlenebb lenne, mert z rbok midőn szigorú illemszbályokkl vélte fejlesz nem székekre ülnek, hnem szőnyegre heve tendőnek szemérmet nemek közt, erről meg résznek le. A lábujjk körmei csk úgy vnnk győződhetünk, h tekintetbe veszszük jó er gondozv, mint kezeken. A hölgyek henn kölcsöket z rboknál és rosszbbkt forró nevű festékkel kenik be körmeiket ésplirozzák, éghjlt ltt lkó keresztényeknél vgy nem mi sárgásán fénylővé teszi, mint z elefánt rb, hbár muzulmán népeknél. Ez utóbbik csontot. ugynis jobbár csk vllási dogmákt fogd Az előzékenység z érintkezésben, z rbok ták el, Koránnk törvénykezési rendelkezéseit szerint, nemcsk z embereknek kedves, hnem csk nnyibn, mennyiben nem ellenkeznek ősi isten előtt is érdemes dolog. Ép ezért tlálunk szokásikkl, z illemtnt pedig többnyire ig mi közönséges rbnál is oly gyöngéd tpin norálják. A jól nevelt rb nő fülig piruln, h ttot vele vló érintkezésben, milyent Európá férje másnk, kár nyjánk jelenlétében meg bn csk jobb társságokbn élő ember szo csókolná. Ezeknél fogv állítni merem, hogy kott tnúsítni. Még főúr is, midőn ellovgol Mhomed hitét tisztságábn z rbok közt kell jobbágy kunyhój előtt, melybe be kr tekin tnulmányozni. H rbnál látogtóbn vgyunk, ngy neteni, hrmincz lépésre házikótól megáll. isten vendége» kiáltásár kunyhó lkój eléje jő, veletlenséget árulnánk el, h lovát, fegyvereit, czeremóniávl köszöntik egymást, hosszn kér vgy egyéb holmiját ngyon dicsérnök, mert ez dezősködnek egymás egészsége, hogyléte és bji áltl ő mintegy kötelezve érezné mgát," hogy felől és csk mintegy tíz perez elmult után fog megtetszett tárgyt nekünk följánlj. Hogy főúr belépni kunyhób vgy sátorb. Ez müy finom szívességgel bánik el z rb ven zért vn, mert z érkező gyengédségből nem dégével még kkor is, h keresztény, erről ne krj meglepni zokt, kiket meglátogt; fe künk mgyroknk is, kik szintén híresek v lületes európi előtt tlán nevetségesnek tünö gyunk vendégszeretetünkről, lig vn fogl 159 munk. Illusztráczióul szolgálht következő dt. Egykori iskoltársm tyjánk, kinek ven dége voltm, vn egy 240 főből álló gum-j (lovscsptj). A kegyelmes úr többször ren deztetett szórkozásunkr futóversenyt. Égy iz ben proponált, hogy fussk ő vele versenyt. Elsőnek érkeztem czélhoz, de észrevettem több ször, hogy telivér pripáját megkdályozt, hogy z enyém elé vágtsson. Meg is mondtm neki, mire ő zt finom bókot mondt: IAZ én törzsemben soh sem volt olyn prip, mely gyorsbbn tudott voln futni vendégeiménél.!) A FORTH-HID FELAVATÁSA. E hó 4-én vtt föl ngy ünnepiességekkel, müveit vüág részvéte mellett, wlesi herczeg Forth-öböl felett Skócziáb átvivő ngy vsúti hidt, modern tekhnik egyik legnevezetesebb lkotását, melyről lpunk múlt évi folymábn már mi is részletesen megemlékeztünk. Ez h tlms hid, mely két kilométernyi hosszú s m gsságr nézve leghtlmsbb egyiptomi gú lávl vetekedik s csk z Eiffel-toronynál és kölni dómnál lcsonybb, lig hét év ltt épült ben május 19-én nyújtották be z ngol prlment elé kiépítésére vontkozó tör vényjvsltot, ugynezen év deczember bává bn irták lá szerződéseket s már hónpok ót közlekednek rjt vsutk. Az előirányzt sze rint 16 millió forintb került voln z építés, tényleg zonbn mintegy 22 V millió forintot dtk ki, tehát tízszer nnyit, mint mennyibe z Eiffel-torony került; de utólgosn vizsgálv hid építése lklmávl figyelembe vett részle teket, még ezt z ránylg ngy összeget is sze rénynek kell trtnunk. Részletesen szóltunk előbbi lklomml hid építéséről és szerkezetéről s így most, midőn felvtás lklmából már kész hidnk áltlá nos képét bemuttjuk, elegendő néhány emlékez tető megjegyzésre szorítkoznunk. A Forth-öböl messze benyúlv" Skótország belsejébe, jelen tékeny kerülő utkt tett szükségessé London ból és Edinburghból z éjszki ngy városok (Perth, Dundee, Aberdeen) felé vezető vsutk nál s ezt z utt most kiépült óriási hid kilométernyivel rövidíti meg. Ismeretes, hogy Forth-öbölhöz hsonló Ty-öblön épített óriási hidt 1879 deczember hvábn egy ngy vihr ketté szkitott s így ennek z új hidnk szerkesztésénél különös figyelmet fordítottk nnk ellenálló képességére. S z mesésnek látszó eredmény, mit e tekintetben elértek, képezi Forth-hid világhírének lpját szk értők szemében. A legkitűnőbb mérnökök és építészek bámulttl beszélnek erről, Fowler János és Bker B. mérnökök neve vüághirüvé lett s szkértők tömegesen zrándokolnk ennek z építési csodánk megszemlélésére. Gondos megfigyelések szerint évek hosszú sor ót legngyobb vihr ereje egy lábr 37 font nyomásnk felelt meg, hid szerkezete ellenben 56 fontnyink is ellentáll, zz egészében véve 8000 tonnányink. A megterhelő képesség kísér letéül múlt február hó 18-án egyszerre 47 vggont bocsátottk hidr, melyek együtt reájok rkott vsterhekkel 1800 tonnát nyomtk s z óriási súlynk lig volt észrevehető nyom. Az óriási szerkezetben 51,000 tonn czélt hsz náltk fel s minden egyes drbot lklmzás előtt gondosn megvizsgáltk. Az építésnél átlg 4000 munkás fogllkozott, kiknek csípős szelek sokszor ngy kellemetlenségeket okoztk. Korunk gyors hldás mellett nem lehetet-

7 len, hogy m á r legközelebbi időkben sokkl tekintélyesebb hidk épülnek, mint minő Forth-hid. New-York mellett tervelnek egy ilyet s egy másikt, mely clisi cstornán át Frncziországot Angliávl összekötné. De z kétség telen, hogy jelenleg földgömbön levő összes hidk között Forth-hid legnevezetesebb s hogy sok idő múlik el, mig e bámultos épület hirneve háttérbe szorul. A híd megnyitás wlesi herczeg jelenlété ben m e n t végbe, ki György fiávl és z edin burghi herczeggel együtt jelent meg. Jelen volt Eiffel frnczi mérnök is és számos kiváló szk ember. IRODALOM É S MŰVÉSZET. Gyuli Pál emlékbeszédei czimen jelent meg egy füzet Frnklin-társult kidásábn 'Jeles irók iskoli tár* czimű vállltbn. Irodlmunk múltj, törekvései és jelesei tárulnk ezekben z olvsó elé, vtott toliból, mely nemcsk teljesen ismeri, miről ir, nemcsk önálló ítéletet mond, hnem elődás és stíl tekintetében is követendő például válszthtó. Az emlékbeszédeket Gyuli részint z kdémiábn, részint Kisfludy-társágbn trtott Kzinczy Ferencz, Pákh Albert, báró Eötvös József, Toldy Ferencz, Kriz János, Szig ligeti Ede, br. Kemény Zsigmond, Csengery Antl, és Arny János fölött. Ar 70 kr. y I A hun-mgyr i r á s és nnk fenn mrdt emlékei* czimmel terjedelmes értekezés je lent meg, melyet Fischer Károly Antl irt. Még eleven emlékünkben vn z tnulmány, melyet érdemes örténetirónk, Szbó Károly, 1864-ben zon lklomból tett közzé Budpesti Szemle»ben, hogy Orbán Blázs z enlki unitárius temp lombn m is meglevő hun-szitty» jegyekből álló mennyezet fölirását (Csk egy z Isten») fölfe dezte. Szbó Károly tnulmány e föliráson kivül még csk csik-szentmiklósi fölírást, meg Telegdyféle ABC-ét mntthtt be hsonmásokbn; de nnál körülményesebben fölkuttt z ezen írásr vontkozó följegyzéseket Kézitól kezdve (XTTT-ik százd) egészen sját koráig ruenó'leg. s bbn végső következtetésben állpodott meg, hogy ez Írás rendszernek történeti hitelességűnek kell lenni. E tnulmány htás ltt zót is többen fogllkoznk ez irás ügyéve] részint mint gyűjtők (Király Pál), részint mint értekezők (különösebben Moldován Ger gely és Béthy László mint ez irás hiteles voltá nk tgdói). Közelebb czimbeli munk buzgó szerzője egész könyvet állított össze most már ngy számr szporodott emlékekből. Művének tör téneti része egészben véve Szbó Károly tnul mányánk lpján áll, kibővítve zt visszmenőleg egészen z V. százdig (Priscus Bhetor, Mennder Protector, stb.), s bizonyításul beleillesztve 84 külön féle hsonmást, melyeket két csoportb soroz, u. m. hiteles emlékek és koholmányok csoportjáb. Mint e csoportosításból láthtó, szerző végeredményre nézve is egyetért Szbó Károlylyl. Meg vn győződve, hogy z áltl hun-mgyr»-nk neve zett irás vlóbn hiteles ős írás nemzetünknek. Adti, illetőleg bizonyítéki közt érdekes z, hogy z Attil kinc8én» levő fölirásokt, melyeket úgy hzi, mint külföldi régészek legkülönfélébb (gót, görög, román) jegyeknek próbáltk fölismerni, Fischer hun-mgyr jegyüeknek trtj, de megbiz- htólg leolvsni nem tudj. A ngy szorglomml és lelkesedéssel készített munkáról nem mondhtó, hogy szóbn levő titokztos irás ügyét meggyőzőleg földerítené, vgy épen eldöntené; de minden esetre figyelemre méltó irodlmi jelenség, melylyel már csk zért is érdemes mennél több hhoz értő olvsónk fogllkozni, hogy végre vlhár oly lpos megfejtés jöhessen létre, mely vgy hiteles séget, vgy z ellenkezőt htározottn kiderítse. H hiteles z irás: hdd léphessünk biztos birtokáb egy ngy nemzeti kincsnek; h pedig koholmány dolog: hdd foszoljék semmivé z álom, kármilyen szép álom. A megszerzésre érdemes munk ár 3 frt. Kphtó szerzőnél: Budpest, I. ker., vár Uri-utcz, 12. sz. I. em. * A múlt. Drámi költemény. Irt Ivánfi Jenő. Ko lozsvárit, A kis füzet, úgy látszik, fitl kezdő munkáj, s kezdőkkel szemben bjos kritikánk! megtlálni zt helyes középutt, mely z igzság j és méltányosság htármesgyójén vezet. A múlt, h! meséjének vlószínűségét s lkji lélektni igzsá- I gát tekintjük, nem igen álli ki kritikát. Pál és Nell viszony múltbn, egészen indokoltln, de j még indokoltlnbb Nell vártln látogtás Pál- i nál s kölcsönös kimgyrázások is ngyon gyenge í lpon állnk. A képtelen helyzetek természeteson j képtelen jellemekből folynk, melyek hogy K- i ton József szvivl éljünk tele vnnk szerző! ifjú vérének gőzével. E hiányok dczár készségesen elismerjük mű jó tuljdonságit, lendületes dik- cziót s benne lüktető költői hevet, mely várko zást kelt költő további működése iránt. A Mgyr Nyelvtörténeti Szótár második köte tének 2-ik füzete is elhgyt sjtót Szrvs Gábor és Simonyi Zsigmond szerkesztésében, folyttv nyelvünk sok szvánk történetét, régies hsználtát írott emlékeinkben, s följegyezve hsználtból ki ment szvkt. Az új füzet trtlm kékes» szó tól kiváncsik szóig terjed. Kidj Hornyánszky Viktor kdémii könyvkereskedő; egy füzet ár 1 forint. Döntvénytár, k. Kúri, budpesti k. itélő tábl és pénzügyi közigzgtási bíróság elvi jelentő ségű htározti; kidj Jogtudományi Közlöny* szerkesztősége. Uj folym, XXIV. kötet. Megjelent Frnklin-társultnál, s ár 2 frt. A bélyeg és illetékek átnézeti tábláját állított össze irodi hsználtr Gálffy Ferencz, pénzügyi foglmzó pozsonyi pénzügyigzgtóságnál. Flr függesztve, könnyen áttekinthető. Gykorlti hsz nát muttj, hogy most második kidást ért meg. A Frklin-társultnál jelent meg s ár 1 frt. Életem és emlékeim czimmel Koós Ferencz tn felügyelő emlékirtiból megjelent z első kötet, mely 1828-tól 1855-ig terjed. Változtos életpályár tekint vissz s tnuló éveiből, ifjúkorából, szbdsághrcz erdélyi eseményeiből s z elnyomtás évei ből sok érdekes dolgot beszél el. Különösen z erdélyi s később románii mgyrság életéhez szolgáltt dlékot szerző, kinek, mint bukresti ref. lelkész nek, mjd mint tnfelügyelőnek bő lklm volt tpsztltokt szerezni. A könyv Brssóbn jelent meg s ár 1 frt 50 kr. A második kötet közelebb lát npvilágot. Nevezetesebb bűnesetek. Kossutány Géz bu dpesti törvényszéki biró folyttj nevezetesb bűnesetek közlését budpesti törvényszók levéltá rából. Az első kötet Erny meggyilkolásánk szenzácziós pőrét közölte, második kötetben pedig Mihály szerb fejedelem meggyilkolásánk pöre lesz. A gyil kosság 1868-bn Belgrádbn történt, de pör mgyr fővárosbn folyt le, mert vádolt hg. Krgyorgyevics, Sztnkovits és Trifkovits Mgyrorszá gon fogttk el. A szerkesztő porhoz bevezesésül Szerbi rövid történetét dj. Előfizethetni rá egy forinttl Lmpel-féle könyvkereskedésben. Szegedi szkácskönyv, irt Rézi néni. Már ötödik kidásbn hgyt el sjtót, mi bizonyíték elterjedésének. Elején konyh nptár vn, mely házisszonyinknk z év 365 npjánk mind egyikén megfejti kérdést, hogy mit főzzünk m?», végén pedig közli m szegedi úrhölgyek név ljstromát, kiknek lkodlmán Rézi néni gondos kodott konyháról, sztlról. A királynk Szegeden időzésénél z udvri konyhábn is közreműködött. A könyv ár csinos kötésben 2 frt. Kphtó Benkő Gyul kidónál Budpesten. A csiperke-gomb tenyésztésének gykorlti módszere czimű füzetet dott ki Petriny Sándor gombtenyésztő. Részletesen leírj, s rjzokkl is il lusztrálj csiperke-gomb (chmpignon) termesz tését, mely kivált ngy városok közelében jól jöve delmez. A füzet 1 írtért rendelhető meg szerzőnél: Budpest, külső-soroksári ut 9644 sz.. Folyóirtok. Az Ethnogrphi márcziusi szám is sok érdekes közleményt nyújt népismeréshez. Pápy Károly z Url vidékén tett útjából vogulokról és osztyákokról mondj el tpsztlit. Dr. Czmbel Smu tót népköltési gyűjteményeket ki séri kritikávl és mgyr népköltéssel is összeh sonlítj. Dr. Béthy László czikke : Trján-Dedecebál trdítiók z oláhoknál.» Mrienescu Athnáztól Bb Doki, román népmythologii lk» czimű fej tegetés olvshtó. Ngy Géz mgyr» név erede tét nyomozz s egy ős ugor kifejezésben tlálj meg (mogyer), mély nnyit jelentene : föld embere, föld gyermeke. Herrmnn Antl z 1889-iki bécsi nthropologii kongresszusról tesz jelentést. A Petöfimuzeum czimű kolozsvári folyóirt márcziusi füze tében Ferenczi Zoltán, Csernátoni Gyul, Zoványi Jenő és többen közölnek Petőfi költészetére vont kozó dlékokt, bemuttván ujbbn föltlált köl teményeit is. Az Armeni mgyr-örmény hvi szemle új füzetében Szongott Kristóf közelebb el hunyt Hollósi Kornéliáról emlékezik meg, s zt irj j i ngy művésznőről, hogy örmény szármzású volt. Szmosújvári jómódú örménycsládból született; ityj Korbuly Bogdán, nyj Csusz Ann volt. Szü lei Szmosújvárról Temesmegyébe, Gertenyesre köl töztek, hol birtokot vettek ; itt született Kornéli. Atyj mgyr nemességet nyervén, Korbnly nevét Eollósyr változttt. Leoprdi mgyrul. Az olsz költészet egyik legílső költőjének, Gicomo Leoprdink költeményei- I }ől Rdó Antl egy kötetrevlót fordított le, melyet i Kisfludy-társság fogdott el kidásr. A munk j 'orglomb hozásáról Lmpel-féle könyvkereskedés \ jondoskodik, s előfizetési fölhívásokt bocsátott ki. \ Vz olsz nép irodlmából, költészetéből mgyr i íyelvre még csk kevés vn lefordítv; Dntét, j Petrrcát is csk z utóbbi időkben kptuk meg köl- I ői fordításbn. Bdó pedig egy nthologiát dott j ;özre régibb és újbb olsz versekből. Leoprdi m- : yritás jó szolgált mgyr költészeti irod- \ ómnk, mert világfájdlom nevezetes költőjét, i ki egy sorbn áll Byronnl, minden mivelt nemzet átültette már irodlmáb. A könyv elején közli Bdó költő életrjzát és fejtegeti költészetének jelentőségét. A húsvéti ünnepekre jelenik meg s elő fizetési ár 1 frt 60 kr., diszkötésben 2 frt 40 kr. Hollndi ppírr nyomott példány, megrendelő nevével ellátv : 10 frt. Pályázt ódár. A Petőfi-társság ötszáz frnk pálydíjt tűz ki z rdi vértnukt dicsőítő lklmi költeményre. A dij csk bszolút becsű mun kánk dtik ki, s jutlmzott költemény felett vló rendelkezés jog Petőfi társságot illeti. A pályművek tisztán leirv s szerző nevét rejtő jel igés levéllel ellátv, ez óv június hvánk első np jáig társság titkári hivtláb (Budpest, r V, básty-utcz 11.) küldendők. Dr. Felméri Ljos neveléstudományi müve f. hó utolsó felében kerül ki sjtó lól. Terjedelme sokkl ngyobb, mint tervezve volt, s mitt bolti ár 6 frt lesz. Szerző felkéri z intézeti igzgtókt és mindzokt, kiknél még nevezett műre láírási ívek vnnk, hogy zokt f. hó 15-ig hozzá Kolozs várr beküldeni szíveskedjenek. Nemzeti színház. Az újbb spnyol drámirod lom nevezetes lkotását muttták be nemzeti színházbn febr. 28-ikán. *A ngy Gleotto ez, me lyet modern drámirodlom egyik legfeltűnőbb és modernebb termékének trtnk, mely német színpdokon Lindu Pál átdolgozásábn ós átforg tásábn rtott nem közönséges sikert. Szerzője EchegryJosé (olvsd: Écséhherj), ki 1874 ót fogllkozik drámírássl, s több mint húsz drbját játszák spnyol színpdokon. Gzdg eszmék, líri szépségek, drámi erő jellemzi műveit, s bizonyos zordonság, mit ngy spnyol festők is szerettek. *A ngy Gleotto* czim nem vontkozik drb egyik személyére sem. Ez világ nyelvét* jelenti. Gleotto z Artus-mondábn szerepel, hol bűnös közbejáró. Dnte is ugy emlékezik meg ról, mint ki lklmlomszerző minden bűnös szerelmi vi szonybn. A ngy Gleotto*, vgyis világ nyelve, drbbn két árttlnt üldöz, egy fitl embert és egy fitl nőt, kik cskugyn bűn ösvényére jut nk. Drámi szenvedélyek lüktetnek drbbn, s igzi hév szóll meg. Az erkölcsi trtlom mély. A pthos, szónoklt, bölcselkedés zonbn gyk rn rá nehezedik drámi technik szbd és gyors mozgásár. A cselekvény ngy erővel indul meg, de vége felé már bágydt. Ernesto tyj hlál után szegényül mrdt, és Don Julián, egy gzdg kereskedő vette mgához, kivel tyj sok jót tett, s Julián meg krj hálálni e jótetteket z árv föl nevelésével. A koros Julinnák fitl felesége vn, s Ernesto is fitl. A ngy Gleotto* ezen kd fenn, s világ nyelve beszélni kezd Ernesto és Teodór ( Julián neje) szerelméről. Pedig árttlnok így állítj z író. Voltképen zonbn Erneszto és Teo dór cskugyn vonzódnk egymáshoz, de titkolják érzelműket. A világ nyelve, melynek jelentkezé sét, növekedő erejét drb mesterileg festi, végre megrendíti Don Julián bizlmát. Ernesto is sértő czélzásthlls párbjr hívj Teodór gylázóját. Don Julián megtudj ezt, s ő mint férj krj megto rolni neje megsértett becsületét. Gynúj Ernesto iránt már eloszlott. A párbjbn Julián hlálos sebet kp, s mikor hz hozzák és Ernesto lkásár viszik,ott tlálj feleségét. Teodór zért volt ott, mert hl lott, hogy Ernesto párbjr készül, kereste tehát, hogy lebeszélje. A hldokló férjben föllángol gynú, eltszítj feleségét, és rczul üti Ernestot, ztán meghl. Ernesto és Teodór így meggylázv, od vn dobv világnk, bele kergetve bűnbe, átdv szenvedélyüknek. Senkijök sincs, önmgokr vnnk utlv, de végre is egyesülhetnek. így elmondv mesét, nem tűnik ki nnk htásos kidolgozás, ngy hullámzás, jelentékeny költői szépsége. A közönségre is szembetűnő htást tett drb. Ngy Imre (Julián) és Mihályfi (Ernesto) drámi játéká nk htását csorbított, hogy Teodór szerepe kezdő kézbe jutott. Normándi Bóz k.. tett ebben kísér letet, ki eddig német színpdokon játszott, mi ki ejtésén is megtetszett. Csk most szerződtették nemzeti színházhoz, s első fölfépte nem szerzett neki tpsokt. Lendvyné, Gyenes és Benedek ját szották drb többi szerepét. A népszínházbn márczius elsején ismét uj nép színművet dtk *A Kádár-lányok* czimen, melyet z utolsó népszínműi pályázton dicsérettel említet tek föl bírálók. Szerzője: Soproni Éder Pál, zót átdol gozt, nélkül, hogy fogytkozásiból kivet kőztet ni bírt voln. A mese zvros, sokszor indo koltln mrd. Meglátszik rjt több népszínmű htás. Az iró zonbn tehetségbe ember, ki mele gen és szép nyelven ir, s népies észjárást ott is tudj követni, hol drámi pthoszt kell kifejezni. A színmű trkság, felvonásokt bezáró jelenetek htás el ég sulylyl estek mérlegbe és közönség érdeklődését fen trtották, ugy hogy z uj drbot eddig már többször ismételték, mindisr telt házbn. Kádár Antl hlsdi prszt gzdánk két leány -vn: Mgd és Veronk; z egyik drámi lk, másik niv. Mgd mély bánttl tér vissz Pestről, szolgáltból, épen kkor, mikor húgát nőül kr ják dni egy ügyvéd fiához, Szálki Elekhez, ki pedig Mgd csábítój s gyermekének pj. Veron pedig Fűzi Miskát szereti. Epén mikor esküvőre készülnek, kkor pttn ki ngy titok, mit Mgd eddig rej tegetett. A második felvonásbn Elek már elnyeri büntetését. Épen egy hídon tlálkozik Mgdávl, ki kis gyermekével bujdosásnk indul. Elek el ukrj rgdni tőle gyermeket, de z ny védi. A dulkodás közben leroskd hid, Elek gyerek kel vizbe esik. A gyereket kimentik, de Elek vizbe ful. Ugy tűnik zonbn föl, minth Fűzi Misk okozt voln Elek hlálát. Egy gézengúz ember, Czáp Dni csinálj e bonyodlmt, hogy Miskát elháríts mg útjából, melyen Veronhoz szeretne jutni. Törvényszék előtt derül ki z igzság és Misk boldog lesz Veronnl. A mesében elég sok fö lösleges, de kárpótolnk élénk jelenetek, multságos epizódok. Blh Lujz (Veronik) játékánk és éne kének e drbbn is döntő szerep jutott, s szerző sokt köszönhet neki, vlmint Vidornk (Misk) s Újvári multttó lkításánk, mint Czáp Dni. A Mgd szerepét Lukács Julisk érzéssel játszott. Kssi, Németh, Horváth Vincze szintén jórvló közreműködői z elődásnk. A szerzőt többször kitpsolták. lyet Péchy Elemér küldött fel társultnk átnézés végett. Az irtok XVI. százd közepén kezdődnek s jelen százdig mennek. A Péchyeken kivül még számos cslád szerepel e levéltárbn. Szkülések. A földtni társult szkülést tr tott, melyen dr. Szbó József ismertette gróf Szé chenyi Bél ázsii útjáról szóló ngy munkáját, főleg Lóczy Ljos áltl térképezett és kidolgozott m részét emelvén ki, mely Khinávl fogllkozik. Azután dr. Posewitz Tivdr ismerteti Mexikó föld tni viszonyit, társult levelező tgj dr. Félix János munkáj után. Dr. Szontágh Tmás A SebesKörös folyó és Pecze-ptk vízállásiról* trtott elődást. Végül dr. llosvy Ljos műegyetemi tnár trtott elődást Az ásványos vizek összetételének megváltozásához* czim ltt. A filológii társ ság ugyné npi ülésén dr. Némethy Géz bemuttt z ó-kori klsszikusok Thewrewk Emil szerkesztésé ben megjelenő szövegkidás-gyűjteményének leg újbb két kötetét. Lázár Bél felolvst Fortuntus históriáj z irodlombn* czimű értekezését. For tuntus históriáj, romntikus középkor e költői meséje, már korán nyert drámi lkot; Decker Tmás 1600-bn ngol nyelven, Németországbn pedig Hns Schs s mások öntötték drámi lkb. Mgyr nyelven XVI. százdból egy prózi és egy verses feldolgozásbn biriuk. Az Ember trgédiáj* Belgrádbn. Mdách Imre müve közelebb színre kerül belgrádi királyi színházbn. A művet Jonovics, hírneves szerb költő, fordított le. Az első elődásr Puly Ede, nemzeti színház igzgtój Belgrádb utzik. A bel grádi szinház intendáns, Popovics Sprnin, köze lebbi npokbn Budpesten időzött s z elődást illetőleg Puly Edével többször érintkezett. Munkácsy legújbb műve. A bécsi történelmi múzeum mennyezetére szánt ngy freskóképet Munkácsy már elkészítette, A kép nem kevesebb, mint száz négyszögméter területű és jelenleg Dubfe neuilly-i ngy telierjében vn kiállítv. A kép renissnce llegóriáját ábrázolj. Világos mennyezet ltt Tizin tnítj tnítványit természetet és z igzt festeni, melyeket két nő lk ábrázol. Bkói egy óriási lépcsőházból Rfel Snti és Leonrdo d Vinci jönnek le. Jobbról Michel Angelo gondoltokb morűlve, krfár támszkodik, vésővel kezében. A háttérben egy zsámolyon áll Polo Veronese, ki egy képet fejez be. Vnlmivel lejebb lábinál Munkácsy Mihály feje láthtó. A középen egy loggiábn II. Gyul páp lnkj tűnik föl, ki Brmnte építésznek átnyújtj íiz új vtikán terveit. A művészet génius pálm ágkkl kezében leng z egész llegóri fölött. MI UJSÁG? A királyné és Mári Vléri főherczegnő már e hó közepén eltávoznk Budpestről. Wiesbdenbe mennek, hov e hó 15-ikére várják őket. József főherczeg e hó 2-án Fiúmébn szűk cs ládi körben ünnepelte meg 58-ik születése npját. A főherczeg még mindig gyöngélkedik s z influenz utóbjit szenvedi. Az utóbbi npokbn több ízben kénytelen volt z ágyt őrizni. Most zonbn már fent jár s remélhetőleg rövid időn teljesen egészsé ges lesz. Kormányválság. A költségvetési törvényjvs ltnk képviselőházi heves vitái után, melyek Tisz miniszterelnök személye ellen irányultk, egész csendben tárgylt ház honvédségre vontkozó törvényjvsltot. Ezt még függetlenségi párt ngy része is megszvzt. Az ellenzék honossági törvény módosításánál készült újbb támdásokr. A módosításokt Tisz miniszterelnök legközelebbi npokr ígérte, de oly hirek terjedtek el, hogy e módositások nem vontkoznk egyszersmind Kos suth honosságár, mely ez év elején megszűnt, h nem vontkoznk jövőre. Az ellenzék pedig vugy mgyrázt Tisz egyik beszédét, hogy bbn Ígére tet tett Kossuth honosságár is. Senki nem gon KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. A m g y r tud. kdémi márcz. 3-iki ülésén dolt zonbn, hogy honossági törvény módosítás Hunflvy Pál elnökölt, s nyelvtudomány körébe még kormányválságot idézhet elő. Márcz. 6-án este terjedtek el vártln hirek. A jvslt elkészült, trtozó két elődás töltötte be npirendet. s koron jóváhgyás elé terjesztetett. A király el Télfy Iván érdemes hellenistánk z újbb görög irodlomról és görög nyelv tnításáról szól. Ismer nökölt minisztertnácsbn, s kiderült, hogy mi tette z újbb jelesebb műveket, olynokt, melyek niszterelnök és több miniszter közt kérdésre nézve Xenophon nyelvén vnnk írv, s e szerint klsz- véleménykülönbség vn. A miniszterelnök htározot szikus hellén nyelv ismerői is megérthetik. Aztán tn rgszkodott korábbn elfogllt álláspontjához. A rélfy áttért görög nyelv tnításánk védelmére. Czáfolt tnítás ellen felhozott okokt. Hogy sok király kérdésnek ily bizonytlnságbn mrdás jeles férfiú nem tudott görögül, ezt olyn érvnek mellett oszltt föl minisztertnácsot. Később mi trtj, melyet hosszur lehet nyújtni, mert kár- niszterelnök megjelent kormánypárt tnácskozó bány, közéletben szereplő ember khemiát, mthe- helyiségeiben s bizlms ismerősei előtt közléseket mtikát, sőt históriát is elfelejtette, mit pedig z tett helyzetről. Ekkor terjedtek el hirek mi iskolábn neki is tnítottk. Tehát ezeket tn tárgykt sem kellene tnítni, mert hisz boldo niszterválságról, melyek ngy feltűnést okoztk. gulnk zok nélkül. Petőfi Selmeczen megbukott E hó 7-ikén király hosszbb kihllgtáson fo mgyr nyelvből. E szerint mgyr nyelv tnítás gdt Tiszát. Megegyezés még kkor nem jött létre is fölösleges. A görög nyelvet zért is szükségesnek miniszterelnök és kbinet többi tgji közt. Egy trtj Télfy, mert h Keletre törekszünk, keleti bécsi lp szerint: t király törvénynek bármily kereskedelemben csk e nyelvvel boldogulhtunk. szövegezését hjlndó elfogdni, melyet miniszter természetesen z élő görög nemzedék kiejtése szerint tnács megállpít.* Tisz délben megjelent képvi tnulv. így kellene tnítni z iskolákbn, nem pedig selőházbn, hol honvédelmi törvényjvslt tárgy úgy, hogy filológust neveljenek tnárok. Buienz j lását befejezték. A miniszterelnök kijelentette : nem József muttt be ezután Nyelvtudományi Közle- I tud eleget tenni ígéretének, hogy e tárgylás után menyek* sjtó lól kikerült 21-dik kötetét. Az ltáji j honossági törvény módosításáról előterjesztést tesz, uyelvtudomány közlönye lévén, e nyelv-szótár külön mert erre nézve kormány kebelében nézeteltérések böző csoportjihoz szolgáltt dlékokt. merültek föl, melyek vgy kiegyenlíttetnek, vgy h A mgyr történelmi t á r s u l t Thly Kálmán nem, kötelességének trtj jövő kilátásokr nézve elnöklete ltt e hó 6-ikán trtott ülését. Hunflvy nyiltkozni. Gr. Apponyi Albert ház tnácskozá Pál olvst föl ngyobb történeti munkájánk tőre- sink felfüggesztése mellett szóllt föl, mig kor iákét. Az gg tudós most dolgozik rumunok ált- i mány helyzete eldől. Polonyi Géz zt emelte ki, hogy lános történetén, melyben Mgyrország történeté- miniszterelnök nem képes házbn tett igéretót uek több bizonytln részletét is igyekszik tisztázni, beváltni, de ebből nem vonj le mgár nézve helyreigzítni. A terjedelmes munk kritiki dol konzenkvencziát. Szilágyi Dezső igságügyminiszgozt lesz és eredeti forrásokon lpul. Hunflvy ter erre felszóllt, hogy noh kormány tgji közt műnek mgyr nemzeti krónikáról szóló, érdekes, eltérések vnnk, de kormányválság még nincs, új dtokbn bővelkedő részét dt elő. Szilágyi mert z csk kkor lehet, h kormány bedt le Sándor titkár bemuttt Bethlen Gábor rezképeit, mondását. A ház végül elhtározt, hogy hétfőig melyeket különböző belföldi és külföldi képtárk- nem trt ülést. ból gyűjtött össze. Az rczképek egy része mellék Kossuth-szobrok. Rón Józsej fitl szobrász, let gynánt fog megjelenni Történelmi Életrj zok»-bn. Szádeczky Ljos másodtitkár jelentést múlt héten Tnrinb utzott, hogy Kossuth Ljosnál tett Péchy-cslád pécsújflusi leveles-ládájáról, me tisztelegjen és felkérje őt rr, hogy egy mellszobor készítése végett üljön néhányszor neki. Kossuth szívesen beleegyezett művész kívánságáb. - Zl György, ki múlt nyáron járt Kossuthnál, szintén dolgozik ngy hzfink egy mellszobrán. A koron jubileum és z kdémi. A mgyr koron Bécsből vló hzhoztásánk száz éves év fordulóját tud. kdémi zzl ünnepelte meg, hogy megküldötte emlékül z ország összes megyéi nek és törvényhtósági joggl felruházott városok nk, ideértve Horvát- ós Szlvonországot is, meg boldogult Ipolyi Arnold püspöknek. ta mgyr szent koronáról» szóló müvét, pompás diszkötés ben. A jeles mű, mely z kdémi kidásábn jelent meg, Ipolyink utolsó munkáj volt. A mü vet koronánk egy gyönyörű heliogrphikus szinnyomt díszíti, melyet Prisbn Firmin Didót czég készített. Az kdémi jándékát Eötvös Ló ránt br. kdémii elnök és Szili/ Kálmán kdé mii főtitkár láírásávl ellátott körlevél kíséretében küldötte meg. A levél hngsúlyozz, hogy z k démi háláját krj lerónni ezzel z jándékkl is z ország törvényhtósági iránt, melyek z k démiát meglpítás ót bőkezűen támogtták. Tnári kinevezés. Dr. Bóki Árpád, kolozsvári egyetemi tnár, budpesti egyetemre gyógyszer tn nyilvános rendes tnárává i eveztetett ki. Reviczky Gyul síremléke. A Petőfi-társság fölhívássl fordul mgyr olvsó közönséghez, hogy támogss kegyeletes törekvést, mely z oly korán elhunyt Beviczky Gyul porit síremlékkel kívánj megjelölni. A fölhívás igy hngzik : A mgyr lyri költészet z utóbbi két évtized ben újbb lendületet vett; politiki fegyverek he ves csttogás nem nyomt el mgyr dl édes ; ndlító, mjd föllelkesítő zengését. Költőink meg értették korukt; hz, társdlom, z emberi ség örök vágyit, törekvéseit és örömeikben s pn szikbn sziv és idő igz hngján nyiltkoztk. - A legjobbk, legnemesebbek első sorábn láttuk dlköltészetünk kiváló tehetségű ifjú bjnokát, melnkóli és szivet szorító nyomor megdöbbentően őszinte költőjét, Reviczky Gyulát. Senki sincs ujbb dlnokink közt, kiben z élet, vlóság, oly tiszt képekben muttná fel költőt, mint feledhetetlen brátunk nemes költészetében. A Petőfi-társság e kiváló tgjánk porló hmvi fölé kr síremléket emelni, s sjtó utján hívj fel mindzokt, kik költő dlibn gyönyört és élvezetet tláltk, hogy szíves dkozásikkl terv létesítéséhez hozzájá rulni kegyeskedjenek. Az dkozásokt Szn T más titkárhoz (Budpest, IV., básty-utcz 11.) kér jük küldeni, ki nyilvánosn fog számolni hozzá érkező pénzekről.* Edison fonográfját ismét mutogtták Budpesten, belépti dijk mellett. A nemzeti szinház művésze, Nádi Ferencz, Az egér»-ből egy monológot mon dott készülékbe, zután Broidik és Láng éne kelt ngy tölcsérbe, végül Rácz Pli bndáj húzt Bákóczy*-t legngyobb hngfogó előtt. Mind e fölvételek* kitűnően sikerültek, különösen pom pásn reprodukált czigányzene számítht áltlános feltűnésre. A műkedvelők fénykép-kiállitás. A Kárpát egyesület budpesti osztály áltl rendezendő mű kedvelői fényképkiállítás biráló bizottság nevé ben Eötvös Lóránt br., Kárpátegylet elnöke, kül döttséget vezetett Teleki Géz gr. belügyminiszter hez s fölkérte, hogy válllj el jury elnökségét és támogss kiállítás ügyét. A miniszter szívesen fo gdt küldöttséget, megköszönte z iránt tnúsí tott bizlmt, följánlott elnöki tisztet elfogdt és megígérte, hogy kiállítást tőle telhetőleg támo gtni fogj. Eddig összesen 106 kiállító jelentkezett, bécsi mteur-fotográfii klub pedig testületileg vesz részt tárltbn. A kiállítók 250 négyszögméternyi terü letet fognk igénybe venni. Egy mteur-fotogrfii kiállítási érem veretesére br. Eötvös Lóránt, Bohus László és Semsey Andor írtjávl dkoztk. Ezenkívül Bohus László feljánlott egy rny és egy ezüst érmet, melylyel szép és jó interieur foto gráfiát személyekkel* fognk jutlmzni. Kiállítási érmek és oklevelek lesznek többi kitüntetések. Rózs-verseny. Az országos kertészeti egyesület tvszi virágkiállítás ápril 26-ikán nyílik meg. Gillemot Vilmos rózskertész bejelentette, hogy hj lndó egy ngy virágzó rózsgyűjteményt kiállítni oly czélból, hogy kiállítást látogtó hölgyek htá rozzák el, melyik legszebb rózs. Ily versenyek kül földön gykorik, de ott cskis kertészek és kerté szet műkedvelői szvzhtnk. Ez évi kiállításnál cskis hölgyek szvzhtnk, így lesz elérve zon czél, hogy nem legelterjedtebb, hnem vlóbn legszebb lesz elismerve. A rózs-verseny vezetését né hány kertészetet kedvelő hölgy válllj el. A ró zsákt ugy állítják fel, hogy minden oldlról könnyen hozzáférhetők legyenek, minden hölgy kp egy bárczát, melyen rózsák szám és neve vn ; z áltl legszebbnek tlált rózs nevét láhúzz, szvzó l pot összehjtj ós átdj jelenlevő hölgybizottság-

8 VASÁRNAPI UJSÁG. nk. A szvzás titkos, és verseny h á r o m n p i g I hátr. Stefáni özvegy trónörökösné részvéttávirtot 1 i n t é z e t t c s l á d h o z ós r v t l r k o s z o r ú t h e l y e z trt, n e g y e d i k n p z e r e d m é n y fog k ö z h í r r é t é t e t n i. tetett. A néhi trónörökös egykori udvrtrtásánk A budpesti Psteur-intézet berendezésén főtgji végzetes gyorssággl k ö v e t i k u r o k t : k e n g y b n d o l g o z n k. Az új i n t é z e t t u d v l e v ő l e g z v é s s e l t r ó n ö r ö k ö s u t á n h u n y t el g r ó f B o m b e l l e s üllői- u t i t ö r v é n y s z é k i o r v o s t n i i n t é z e t b e n lesz el f ő u d v r m e s t e r, u t á n W e i l e n l o v g és K e l l e r u d v r i helyezve. A berendezési munkáltok körülbelül m é g tnácsos, most m i n t negyedik Spindler vezérőrngy. két h ó n p i g eltrtnk s így veszettségellenes vé E l h u n y t k m é g közelebbi npok l t t : PLACHY d ő o l t á s o k t z i n t é z e t b e n csk á p r i l i s b n k e z d h e t i k TAMÁS, volt képviselő, ki m ú l t országgyűléseken m e g. A z i n t é z e t i g z g t ó j, Högyes E n d r e e g y e t e m i sziráki kerületet többször képviselte, s blközép tnár különben védőoltások megkezdéséről érte egyik tekintélyes hive volt, ki k ö z ü g y e k t e r é n s í t e n i fogj k ö z ö n s é g e t. E z új i n t é z e t e t ú g y szerzett érdemeiért Szent-István-rend kiskereszt krják szervezni, h o g y z ország különböző j é t is m e g k p t, 69 éves k o r á b n, B u d p e s t e n, h o n r é s z e i b ő l feljövő n g y o n s z e g é n y s o r s ú betegek n n z ecsegi csládi s í r b o l t b szállították. Z I N D e g y s z e r s m i n d ellátást is tláljnk. A k o r m á n y vl ANTAL, h o r v á t t r t o m á n y g y ü l é s i és m g y r o r s z á g melyik kórházbn óhjt helyet számukr. Dr. Mülgyűlési képviselő 51 éves, D o l n i - M i h o l á c z m e l l e t t i ler, fővárosi k ó r h á z k igzgtój, m o s t zt jelen birtokán. Ippi BIDESKUTY ANTAL, Krsznmegyét é s t i n t é z t e t n á c s h o z, h o g y ezek z üllői u t i kór n e k egykori főszolgbírój és m á s o d l i s p á n j, Szi ház egyik pvillonjábn lennének legczélszerübben l á g y m e g y e b i z o t t s á g á n k v i r i l i s t g j, 7 5 éves. k o r á elhelyezhetők. A kórházi igzgtó zonbn kikötenb n, I p p e n. POKORNY GUSZTÁV, L o s o n c z köztisz dőnek trtj, h o g y gyógykezelés ltt álló egyé t e l e t b e n é l t és n é p s z e r ű p o l g á r m e s t e r e, T ö r ö k Z o l t á n n e k n e k n p o n k i n t v é d o l t ó i n t é z e t b e s o n n n viszorsz. képviselő pós, 72 éves. N g y részvét közt sz k ó r h á z b vló szállítás z intézet igzgtósá t e m e t t é k el. B á r ó V É C S E Y J Ó Z S E F, s z o l g á l t o n k í g á n k teendői közé trtozzék. vüli táborszerngy, 41-dik gylogezred tuljdo S t n l e y Afrikáról. Londonból jelentik, hogy nos s egykori hdtestprncsnokhelyettes Bud S t n l e y legújbb k ö n y v e friki útjáról m á j u s h ó b n p e s t e n, é l e t é n e k d i k é v é b e n G r á c z b n. B á r ó j e l e n i k m e g. K é t k ö t e t b ő l fog á l l n i s e c z i m e t vi F L Ő D N I G E D E, 12-ik h u s z á r e z r e d n y u g l m z o t t s e l i : *A legsötétebb Afrik*. Tárgylni fogj E m i n s z á z d o s, k ö z t i s z t e l e t b e n é l t férfiú, 7 7 é v e s, A l t y pásnk, z egytomi egyenlítői t r t o m á n y k o r m á n y t y á n b n. Dr. T É R I JÓZSEF, főváros egyik i s m e r t z ó j á n k f e l k u t t á s á t, m e g m e n t é s é t és h z h o z t l á t. orvos. Dr. W I L L E R JÓZSEF, bölcsészettudor, A n é m e t kidás Brockhusnál jelenik meg. kecskeméti m. kir, állmi főreáliskol r e n d e s t n á r, Nordenskjöld útj déli s r k h o z. Nordenskjöld m u n k á s élete 39-ik, t n á r k o d á s 16-ik é v é b e n. s v é d t u d ó s, ki z éjszki jeges t e n g e r e n t e t t n g y ALTSTÁDTER BÜDOLF, fővárosi ngykereskedő, tőzs útjávl j u t o t t hírnévhez, 1887-re expedicziot terve d e t n á c s t g j ; G R U B E R JAKAB, n g y k e r e s k e d ő, 67 zett déli srkvidékre, főleg U j - H o l l n d V i k t ó r i éves, B u d p e s t e n. U g y n i t t M Ü L L E R L A J O S, M á r i nevű gyrmtáról jövő buzdításr. D e válllt b b n V l é r i f ő h e r c z e g n ő v o l t t á n c z - és i l l e m t n á r, k i m r d t, z lklms hjó d r á g volt m i t t. Most hsonló m i n ő s é g b e n József főherczeg, K o b u r g her z o n b n m e l b o u r n e i s v é d - n o r v é g k o n z u l rról ér c z e g és s o k e l ő k e l ő c s l á d g y e r m e k e i n e k i s t n á r v o l t tesítette svéd t u d o m á n y o s k d é m i á t, h o g y Vik s t á n c z és i l l e m t n i k é z i k ö n y v e t i s i r t, 6 8 é v e s. t ó r i - g y r m t kész Svédországgl közösen fedezni E S S L ANDRÁS, mgyrországi m u n k á s m o z g l m k e g y i l y d é l i s r k i e x p e d i c z i ó k ö l t s é g é t és K o y l egyik vezetője, ki z 1871-iki h ű t l e n s é g i p ö r b e n G e o g r p h i c l S o c i e t y of A u s t r l o s i» 9 0, k o r o szintén vádolv volt, 56 éves ; fővárosi m u n k á s n á t j á n l o t t fel e c z é l r. N o r d e n s k j ö l d e r r ő l t u d o egyletek m i n d megjelentek temetésén. PRINNER m á s t s z e r e z v e, G o t h e n b u r g b u t z o t t és D i c k s o n SAMU, k e r e s k e d ő, z e v n g. e g y h á z v o l t p é n z t á r n o k, Oszkár báróvl értekezett, ki h j l n d ó z esetleges 57 éves, A r d o n. K E R E K Z O L T Á N, kisújszállási föld kidásokhoz hozzájárulni, h Viktóri-gyrmt be b i r t o k o s és s z b d s í g o l t á l l o m á n y ú h o n v é d h u s z á r váltj igéretét. í g y z e x p e d i c z i ó v l ó s z í n ű l e g m e g h d n g y, 3 3 éves, L ő c s é n. B E R G L F Ü L Ö P, D u n vlósul. földvár legidősebb s egykor leggzdgbb polgár, Új t á v i r ó v o n l E u r ó p és A m e r i k közt. Kn 102 éves korábn; h l á l á t h á r o m fi, u n o k á i é s d é d d á b ó l érkező birek s z e r i n t z o t t n i k o r m á n y e g y u n o k á i s i r t j á k. T é c s ő i i d. T É C S I K Á L M Á N, m t á r s s á g n k e n g e d é l y t d o t t, h o g y I r l n d és K n d gyrlágosi ngybirtokos, Szolnok-Dobokmegye bi k ö z t ú j c b e l - v o n l t á l l í t s o n föl. E m á s o d i k v o n l zottsági tgj, Mgyr-Láposon. NAGYFEJEÖ M I K fölállítás állítólg 250,000 dollárrl kevesebbe k e LÓS, ü g y v é d, 4 3 é v e s k o r á b n, B u d p e s t e n. B O T rülne, m i n t Mcky-Bennet-féle vonl. kereskedő, HATJSER M Á R K U S, n y u g l o m b v o n u l t V e s z p r é m b e n, 79 éves. GÁSPÁR LAJOS, kereskedő, 3 5 éves, Szegeden. KOVÁCS JENŐKÉ, d r. K o v á c s P á l k e c s k e m é t i j o g k d é m i i t n á r n e g y e d f é l é v e s fics BENCZÚR GTDLÁNÉ, szül. M x Krolin, hírneves káj. ZMERTICH SIMON, N y i t r m e g y e volt szolgf e s t ő m ű v é s z n e k és m e s t e r i s k o l i g z g t ó j á n k n e j e, biráj, ngybirtokos, ki 1848-bn vitézül k ü z d ö t t m e g h l t e h ó első n p j á n, 3 6 éves k o r á b n. A d e r é k H u r b á n dnló h d i ellen, n é h á n y év előtt e g y felvi n ő t, k i 17 é v i g v o l t j e l e s m ű v é s z g y ö n g é d h i t v e s e, d é k i l p b n m e g is i r t H u r b á n v i s e l t d o l g i t, n é g y árváj is sirtj. A t e m e t é s r e eljött M ü n c h e n m é r t H u r b á n sjtópört indított ellene s pozsonyi ből z e l h u n y t n k bátyj, Mx Gábriel, z i s m e r t esküdtszék fölmentette, 71 éves, S z o t i n á n. H A J D A bjor művész. A holttestet M ü n c h e n b e, Mx-csMIHÁLY, d u n g ő z h j ó z á s i n y ű g. f ő ü g y n ö k és állo lád sírboltjáb szállították. A művészi körökben m á s i főnök, n e m r é g e l h u n y t H j d M i h á l y j o g t m é l y r é s z v é t n y i l v á n u l t s ú j t o t t férj i r á n t, k i c s n á r tyj, 75 éves G y ő r b e n. ZACHARIÁS J E N Ő, n e l á d j á n k és m ű v é s z e t é n e k é l. A v é g t i s z t e s s é g r e m e g gyedéves joghllgtó, 22 éves, Z i l h o n. D O R O j e l e n t z egész m ű v é s z kolóni, B e n c z ú r t n í t v á NELLY ANDOR, p o s t és t á v í r ó tiszt, 3 6 éves, M i s k o l n y i testületileg, kik szép koszorút tettek kopor c z o n. D r. MATTYASOVSZKY L Á S Z L Ó, t o l l u o k, f ő s ó r ; k é p z ő m ű v é s z e t i t á r s u l t e l n ö k s é g e és i g z város egyik szorglms tisztviselője, 35 éves, B u d gtóság, s m ű v é s z n g y s z á m ú tisztelői. p e s t e n. SZAKÁL E L E K, h o n v ó d f ő h d n g y, 3 3 éves, E E I N E R BERTALAN, z o s z t r á k - m g y r á l l m v s u t Ngy-Várdon. tár8ság felügyelője és i s m e r t n é m e t tárcziró, m e g Szenczi F J R D Ö S ISTVÁNNÉ, sz. B 9 n y o v s z k y J o z e f, h l t B u d p e s t e n, 46 éves k o r á b n. N é m e t l p o k b T o l n m e g y e e g y k o r i ' i s p á n j á n k ö z v e g y e, 77 é v e s, sokt irt, s leginkább mgyrországi viszonyokkl Szegzárdon. BARTHOS ISTVÁNNÉ, szül. Bikkflvi fogllkozott. A Neue Freie Presse közölt tőle leg R ó z, polgári iskoli t n á r n e j e, Sepsi-Szentt ö b b e t, s e k ö z l e m é n y e i t m g y r l p o k is r e n d e s e n G-yörgyön. Özv. MÁTYÁS P Á L N É, szül. P á v i V á j n á t v e t t é k, m e r t K e i n e r levéltári és egyéb k u t t á s o k Rozáli, 75 éves, M g y r - L p o s o n. FISCHER n y g á t d o l g o z v á n föl, n e m c s k v o n z ó n t u d o t t i r n i, M Á R I A, k i száz évet, 8 h ó n p o t és 9 n p o t é l t, h n e m s o k s z o r j e l l e m z ő ós é r d e k e s d t o k t is k ö M l o m á r k á n. Ozv. FROMBAOH GUSZTÁVNÉ, szül. zölt r é g e b b i M g y r o r s z á g r ó l, egyes szereplő cs Küffer E r z s é b e t, 67 éves, C s á k o v á n. Özv. M Á R T O N ládjiról, szbdsághrczról. Szenvedélylyel gyűj ANTALNÉ, szül. K o t s i - H o r v á t h J u d i t, 6 4 éves, B u d t ö t t e z dtokt, nplókt, leveleket. L e g u t ó b b gr. p e s t e n. Özv. FOGABASSY SÁNDORNÉ, szül. F o d o r Andrássy Gyulánk 1818-iki konstntinápolyi kö Mári, Szepes-Szombton, élete 72 évében. Liszvetségéről közölt részleteket, titkáránk, Kissnek KAY J Ó Z S E F N É, s z ü l. L d á n y i S á r, 4 4 é v e s, V e r e s nplój után. P á r h ó előtt Hynuról, m i n t mgyr m r t o n. LOSEB MÁRTA, L o s e r Mátyás b u d p e s t i országi birtokosról, m é g k o r á b b n Geszt uriról", n g y k e r e s k e d ő 21 éves l e á n y. SZATHMÁBY - I L L É S Tisz-csládról irt érdekesen, s m o s t Kállykról ZSUZSANNA, 6 6 éves, K o l o z s v á r i t. PONGBÁCZ B O L k e z d e t t czikksoroztot, m e l y e t m á r be n e m fejezhe DIZSÁRNÉ, szül. V eres E r z s é b e t, 36 éves, D e é s e n. t e t t. A m g y r t á r s s élet, politiki v i s z o n y o k CHERVEN GABRIELLA, dr. Cherven Flóris budpesti megismerésére jó htássl volt n é m e t közönség t n á r öt éves leánykáj. B á r ó SPLÉNYI H E N R I K N É, előtt szorglms kuttó működése. Szbolcsme s z ü l. bái-ó S p l é n y i P u l. b. S p l é n y i Ö d ö n f ő v á r o s i g y é b ő l vló volt, s e m e g y é r e v o n t k o z ó sok d t r e n d ő r i d e t e k t i v - f ő n ö k édes nyj, z erdélyi P n á m r d t feldolgoztlnul. É l e t é n e k szívszélhűdés ve d o n. QÜÁBY KÁROLYNB, szül. B r t h F r n c z i s k, t e t t véget, épen m i k o r este lkásár hz m e n t. 81 éves, Q u á r o n. SPINDLER HENRIK, vezérőrngy, néhi trónörö kös titkár, meghlt Bécsben. Rudolf trónörökösnek k o r ifjúságától egész h l á l á i g közvetlen közelében élt. M i n t k p i t á n y t n í t o t t cseh nyelvre, mjd m i n t ő r n g y tgj lett z u d v r t r t á s á n k s trón P u s z t i h r n g s z ó. E b b e n is, m i n t e d d i g b e k ü l ö r ö k ö s n e k m i n d i g teljes b i z l m á t élvezte. A m e y e r d ö t t m i n d e n v e r s é b e n, v n h n g u l t, de ezt s e m t u d t lingi ktsztróf u t á n, mely Spindlert n g y o n lesúj egészen j ó l m e g c s i n á l n i. E g y i k stróf e l l e n t m o n d t o t t, n y u g l o m b v o n u l t, s ez l k l o m m l ő f e l s é g e m á s i k n k, z elsőben lelke n é m p u s z t s á g, m á s o d i k v s k o r o n - r e n d másodosztályú keresztjével t ü n b n pedig m á r így kiált f e l : t e t t e ki. A gyászeset ót Spindler b ú s k o m o r s á g b n O h m e n n y i érzés I m e n n y i á b r á n d I t ö l t ö t t e n p j i t. Özvegyet és k é t g y e r m e k e t h g y o t t Terhétől mjd leroskdok... SZÁM x x x v n. ÉVFOLYAM. A k ö v e t k e z ő s t r ó f á b n m é g fokozz ezt l e l k e s ü l t h n g o t, m é g i s zzl végzi v e r s e t, h o g y t e m e t, z ifjúsá got t e m e t i. D l o k I. n. V i s s z t é r é s. A t n u l m á n y fejleszt heti, izmosíthtj költői tehetséget, de h hiányzik, n e m p ó t o l h t j. A b e k ü l d ö t t v e r s e k n g y o n középsze r ű e k s h i v t o t t s á g r ó l e.gyátlán n e m t n ú s k o d n k. C z i g á n y l e á n y. É r t e l m e s m u n k, d e n i n c s elég k ö l t ő i e r ő v e l m e g í r v, m é r t é k döczögős, j m b u s t r o c h e u s s l v n k e v e r v e s z erőteljes, t l á l ó kifejezé sek, b á g y d t l p o s s o r o k k l v á l t k o z n k. Jolánt. Első szerelem. E g y szép sszony h o z. E g y i k s e m s i k e r ü l t. A k é t első p r ó d l i k ö z ü l legföljebb e g y b e n l á t u n k oly d l e s z m é t, m e l y e t m e g í r n i é r d e m e s ; d e z t s e m t u d t é r v é n y r e e m e l n i. A z Egy szép s s z o n y h o z» c z i m ü elég j ó l k e z d ő d i k, d e m á r m á s o d i k stróf k é t első s o r á n t ú l, z v r o s, e r ő l t e t e t t. I d e h o z o t t... A r ó n á n. Az u t ó b b i szót s e m ér d e m e l, b á g y d t, s z í n t e l e n, P e t ő f i - r e m i n i s c z e n c z i. Az előbbi, b á r s z i n t é n j á r t n y o m o k o n h l d, j ó v l t ö b b e t ér, v n b e n n e h n g u l t, m e l e g s é g. A s i m í t á s z o n b n n g y o n r á f é r n e ; k i v á l t h r m d i k és n e g y e d i k stróf i g e n g y e n g e, t e l v e l p o s s á g g l és rossz kifejezésekkel. E h e l y e t t, h o g y r á b o r u l z e l ő t t e álló eperf l o m b j, n e m l e h e t z t m o n d n i, h o g y E l ő t t e z e p e r f á n k, - E á b o r u l l o m b j s z é p e m ; z ó r eláll», d e k e l e pelő góly csk bb hgyj kelepelést, vgy elhll g t. F ű b e n ő t t e k i s ö s v é n y e E n g e d e t t v é n idő n e k. * A d ü l e d e z ő r o m r ó l el l e h e t m o n d n i, h o g y e n g e d e t t z i d ő n e k, de z ö s v é n y r ő l, h fű v e r i fel, n e m mondhtjuk ugynzt. KÉPTALÁNY. 10. SZÁM. 18U0. XXXVII. ÉVFOLYAM. PHI IPlí-fülű Vsöntöde és Gépgyár UllLIlm I C l ö RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN. Gyár és irodák: VI., 163 VASÁRNAPI UJSÁG. 13#~Mgyrhon első, l e g n g y o b b t és legjobb BRAUSWETTER JÁNOS hírnevű órüzlete. SZEGEDEN ^ Városi irod és rktár: külső váczi-nt s. ]VI., P o d m n i c z k y - utcz 1 4. sz. A j á n l j k i t ű n ő és s z i l á r d s z e r k e z e t ű, s z á m o s első d i j k k l k i t ű n t e t e t t : SCHLICK-féle szb. 2 és 3 v s ú e k é i t.a és szbdlm. mélyítő ekéit, London Kecskemét 187*., liécs Újvidék m é l y í t ő e k é i t o n v e z e t é k k e l, e r e d e t i í u h l i c k és Vidtsféle egyvsu ekéit, ' Székesfehérvár Budpest 18*5. HTLevélbell megkeresésekre pontosn vlszolttik. Képes árjegyzék bérmentve, lvitások pont, essköiöltotik. lljiiiivt'lö eszközeit, boronáit és rögtörő hengereit Schlick-féle szl J H E l c l ÁS4é sorbvetőgépeit. Szórvvető gépek, t ö b b v s ú ekékre l k l m z h t ó t e n g e r i - és rép-ültető k é s z ü l é k e k. Készletben vnnk továbbá: gőz- és j á r g á n y c s é p l ő k é s z ü l e t e k, g b o n tiszti t ó r o s t á k ( B k e r ós V i d t s r e n d s z e r ), t k r m á n y k é s z i t ő gépek, tengeri morzsolok és d r á l ó k, ő r l ő m l m o k ós o l j m l o m b e rendezések. E r e d e t i m e r i k i k é v e k ö t ő és m r o k r k ó r t ó g é p e k és fűkszáló gépek. M g y r h o n e l» ö, l e g n g y o b b én l e g j o b b h í r n e v ű ó r ü z l e t e. ~ M A F r n k l i n - T á r s u l t kidásábn Budpesten egyetem-u. 4. megjelent és kphtó : SCHILLER KÖLTEMÉNYEI. Fordították] Legjutányosbb á r k. Előnyös fizetési feltételek. Árjegyzékek kívántr ingyensbérmentve SZÁSZ K1E0LT, YAKGHA GITJLA, VÁEÓ FEEENOZ. ^Kidj Kisfludy-társság. Ár fűzve 1 frt tío kr., vászonb, kötve 2 frt. A F r n k l i n -Társult kidásábn Budpesten megjelent s m i n d e n könyvárusnál kphtó A V s á r n p i Újság» l á n y m e g f e j t é s e : Küldd 8-ik s z á m á b n élőre pénzed, közölt szbd képt A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE SAKKJÁTÉK számú feldvány- J Ó K A I MÓR. járásod. Hetcote 6.-től Mnchesterben. Első dijt nyert. REGÉNYES BAJZ0KBAN. H r m d i k (befejező) kötet. Ár fűzve 2 frt, vászonkötésben 3 frt. SÖTÉT. Előbb megjelent: I kötet II. i. ár fűzve i'! frt, f i vászonkötésben i 3 3 frt.» HALÁLOZÁSOK. T A R T A L O M. Előszó. 7. Dlok, énekek: Amáli. A virágok. A tvszhoz. Minnához. A szerelem didl. (Hymnus.) Az örömhöz. Küzdés. Lemon dás. Görögország istenei. A tlálkozás. E m m á h o z. A titok. A vár kozó. Vágy. A vándor. Az ideálok. A pillnt kegye. D l o t (Tell Vilmost drámából.) Dithyrmb. Hegyi dl. Puncs-dl. Lovsok dl. Az ének htlm. Az új évszázd kezdetén. II. Blldák, románezok: Hektor búcsúj. A gyermekgyilkos ny. Würtembergi Eberhrd gróf. (Cstdl.) A lányk pnsz. Ifjú ptknál. A hvsi vdász. Ndovesszi hlotti dl. A didl-ünnep. Céres pnsz. Az eleusisi ünnep. Polykrtes gyűrűje. Ibykus drvi. Héro és Lender. Kssndr. A kezesség. A búvár. Toggenburg lovg. Hrcz sárkánynyl. A vshámorb menetel. Hbsburg grófj. A keztyíí. A föld felosztás. A jövevény. III. Vegyes költemények: Kousseu. Alvilági csoportozt. Szerencse és bölcseség. Az est. A világ négy korszk. Brátimhoz. A sziszi fátyolos kép. Az eszmény és z élet. Prbolák és tlányok. A sét. A hrng. A nők méltóság. A remény. A német múzs. Az ntikok Párizsbn. A mgvető. Kolumbus. Zeusz Herákleszhez. Az Iliász. Odüszeüsz. Zenith és ndír. Kiút z életből. Pompeji és Herkulánum. A johnniták. Az ntik szobor z éjszki vándor hoz. Az ókor dlnoki. Gyászdl. A játszó gyermek. A táncz. A sze rencse. A hit szvi. A blhit szvi. Kontnczius mondási. Világ és meleg. Terjedelem és mélység. Bemény és teljesülés. Indokok. Az epiki hexmeter. A distichon. A nyolezsoros stnz. A rók és dru. Bölcseség és eszély. A ritk összeköttetés. Hívtlnok. Egynek. Kulcs. Méltóság. Empirikus. Mjests populi. A mi nemzedék. Hlhttlnság. Genilitás. Ellenszenvem. Sját eszmény. A metphysikus. Pegsus járom bn. Az élet színjáték. Teli Vilmos. A dlnok búcsúj. - A NÉPHUMOR A MAGYAR IRODALOMBAN. Irt IMRE A R É G I MAGYARORSZÁG SÁNDOR. Világos indul s h r m d i k lépésre m t o t m o n d. Kidj Ziefludy-társság. Az számú feldvány Bcii/er megfejtése. Konrád-tói. Ár fűzve 1 frt, vászonb kötve 1 frt 40 kr. Megfejtés Világol. Sötét. Világos.. Sötét. Kc2 b2... Kf2 e Ke2 f2 (b) B g l d l... Ke2 dl : () 3. Bdl d»2 +._. K f á - f l Hf5 g3... t. sz. 4. Fo6 b5 m t Fc6 4 m t. Világot. b. Sötét g 2 - g l V v. H. 3. B d l d í f... K e 2 - f l 3. F v. H. m t. H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budpesten: K. J. és F. H. Andorfi Sándor. Kovács József. Bboesy Bél. Trnóczon : Németh Péter. A ngykörön polgári kör skk kedvelői. Ngykőrösön: M. A pesti skk-kör. Ktholikus és protestáns» V. E 3 Oknli E Frnczisk 10 H.Negyv. vértnú Etelk 11 K. Konstntin hv. Szilárdk 12 S. Gergely pk.e.. N.-Gergely 13 C. Niczephorpk.vt.'Krisztin 14 P. Jéz. 5 seb. eml. Szendike 15 S. Longinvt. Kristóf Görög-Orosz Izrelit 25 G Böj12. T.! 17 Jónás 26Porfir 27 Prokop 28 Vzl 1 Iiírczis 2 Herich 3 Entróp Jont SS.V. Holdváltniási. ( J Utolsó negyed 14-én 5 ór 21 pk. regg. SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. Felelős s z e r k e s z t ő : N g y M i k l ó s. (L. e g y e t e m - t é r 6. s z á m. ) Rohsélene Bstkleider fl per Robe und bessere Qulitáten versendet portó- u n d zollfrei ds Fbrik-Dépöt O. H e n n e b e r g (K. u. K. Hofliefernt), Z ü r i c h. Mnster u m g e h e n d. Briefe kosten 10 kr. P o r t ó. Második kidás. Ar fűzve 4 BÉLA. frt. Második kidás. TABTALOM: Az önálló állmi élet hiány. A rendi lkotmány htás. A gzdsági s társdlmi fejletlenség. A király. A főppság, A főurk. A köznemesség. A pol gárság és prsztság. A külügy. A főhtóságok. A hdügy. A pénzügy. Közgzd sági viszonyok. Egyház és közokttás. Törvényhozás és országgyűlés. Az igzságszol gálttás. A közigzgtás és megye. Nemzetiség és irodlom. Hngultok és ármltok. NEMESSÉG. KÉZIKÖNYV NEMESI ÜGYEKBEN. A.FKANKLIN-TARSULAT* k i d á s á b n B u d p e s t e n m e g j e l e n t és m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d é s b e n kphtó: Irt M A R C Z I Á N Y I G Y Ö R G Y LOVAG. HETI-NAPTAR, márczius hó. Kp A Frnklin-Társult kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvárusnál kphtó GRÜNWALD NÉGY TÁBLÁVAL. Ár fűzve 1 forint 60 krjezár. T A B T A L O M : Előszó. Bevezetés. Ősi nemesség. Ktoni risztokrczi. A nemességről áltlábn. A mgyr nemesség. A m i mgyr mágnási intéz m é n y m i n t páról fiúr szálló örökös főnemesi rend. A mgyr nemesi indigent n s. Ausztri örökös t r t o m á n y i n k nemes.i inkolátus, illetve indigenátus. A n e m e s i előjogok. Alpitványképesség. Osi próbák, nemességi czimerpprobcziók. Hiteles helyek. A dednkezió, zz törvényes szármzás bevezetése. A nemesi levéltárk hiányosság és hnyg vezetése. Udvri és nemesi méltóságok, melyek csk ősi próbák letétele áltl nyerhetők meg. Udvrképesség. A cs. kir k m r á s i méltóság n e m e s pródi rng és z udvrnál vló megjelenhetés előjogánk megszerzéséhez szükséges ŐBÍ prób (4 ábrávl). A souverin málti (johnnit) lovgrend (ábrávl). A mgs n é m e t lovgrend. A m. kir. Szent Istvánrend. A c s. kir. csillgkeresztes hölgyrend, plot é udvrhölgyek. A nemes holgy-lp i t v á n y i intézetek. A CB. kir. sztlnoki udvri méltóság. Az rny-srkntyus rendje. Az osztrák-mgyr érdemjelek. Néhány külföldi nemes lovgrendről. Czimek és czimezések. A lovgi czim Mgyrországon. AZ UJ MAGYARORSZÁG. GEOF SZÉCHENYI ISTVÁN. Irt GRÜNWALD BÉLA, Ár fűzve é frt.

9 Alpítttott Jgujbb 1857-ben. Steinschneider Jkb Vlódiság L cs. és kir. szb. ágynemű-gyáros, fi es. és kir. fensége Klotild főherezegnő udv. szállítój, számos kitüntetések és szbdlmk tuljdonos, BUDAPEST, Király-utcz 79, sját házábn, bátorkodik tisztelt közönség figyelmébe ján lni d ú s n felszerelt r k t á r á t z ágynemű szk m á b vágó összes czikkekben, mint közönséges, linóm és legfinombb p p l n o k, á g y b e t é t e k, lószőr és tengerfű m t r á c z o k, s z l m z s á k o k, p o k r ó c z o k és t k r ó k, t o l l k és p e l y h e k vsb u t o r o k, t o v á b b á szőnyegek és függönyök, n e m k ü l ö n b e n díván- és s z t l t k r ó k, stb. A kitűnő h í r b e n álló WELDLER ÉS B U D I É i fehérnemű és kelengye-gyár budpesti rktár. M i n d e n fjtájú l e h é r n e m ű e k, különösen pedig t e l j e s k i h á z s l t á s i felszerelések legmérsékeltebb árkon. WF" R j z o k és á r j e g y z é k e k b é r m e n t v e és i n g y e n. ""!» Díszműáru és divtézikk üzletnyitás! Vn szerencsém m. t. közönséget értesíteni, m i s z e r i n t Budpesten, htvni utcz 18, gzdgon felszerelt cs ngy válszték díszműáru és divtczikk üzletet n y i t o t t m. A külföld legngyobb és legkiválóbb gyárivl vló összeköttetéseim zon kellemes lklomb juttttk, hogy mindig legújbb és legszebb díszmü- és divtczikkeket legjutnyosbbn szolgáltthtom ki tisztelt vevőim n e k, m i é r t is kegyes pártfogást és számos látogtást kérek. Mély tisztelettel K e l e t i SÓltt. 'A KI NEM TUDJA, I hogy sok hirdetett gyógyszer koztt 'melyik felelne meg leginkább betegségé- '.Tnek, z kérje zonnl levelező-lpon Ricbter 1 'kidóintézetétől Lipcsében, képekkel ellátotti A Betegbrát" czímfi könyvecskét A hozzál [nyomttott hálirtok bizonyítják, hogy mú\ vöcskében fogllt Jé tnácsok követése áltl, nem j ick ezren-meg-ezren elkerülték hszontln^ ^pénzkidást, hnem még vágyv-vágyott^ ^gyógyulást is hmr megtlálták. A^.könyv ingyen küldetik meg.. HYGEA > HAJ-BALZSAM H *S fi t t* Kitűnő h j f e n t x t ö. E hsonlithttln készítmény erősiti, szépiti és tisztítj h j t ; Ő K hjnk fitl s z í n é t és s i é p l é g i t visszdj. Nem t á j f e s t ő s e r hnem h t á s h j g y ö k é r r e i r á n y i. Orvon tekin télyektől mngviiitififtb ét jánlv. í plczitl írt Kísérleti üveg írt Kizárólg D i x n i t r i j e v i c S. gyógyszerésznél, A r c b n (Frnyov), B á n á t. ftt Kimerítő leírások és hsználti utsítások kívá ntr ingyen és bérmentve. ~ M 4140 VÉGHLESI vonós népcziter kitünö és hthtós voltuknál fogv már 38 év ót legjobb hírnévnek örvendő különlegességeink Dr. Suin de Boutemrd zmtos fog-szppn fogk és foghus é p e n t i t á s á r és t i s z t í t á s á r legjobb é s l e g b i z t o s b b s z e r ; Vi é s V i c s o m g o k b n 7 0 é s 3 5 k r j á v l. Dr. Borchrdt illtos Dövény-szppn igen jánlhtó z nnyir kellemetlen szeplő, p ö r s e nés, p t t n á s, s más egyéb bőrtisztátlnságok, z ér des szárz és sárg bőr ellen, egyszersmind l e g k i t ű n ő b b p i p e r e - s z p p n. Eredeti csomgokbn bepe csételve 42 kr. Di -. H r t u n g n ö v é n y h j k e n ő c s e, legjobbnk elis mert hjerősiső s hjkihullást gátló hjkenőcs, tége lyekben 85 krjávl. D r. H r t u n g k i n h é j - olj, hjt erősítő olj, mely nnk puhságot s fényt kölcsönöz. 85 krjávl. D r. Liinrles t n á r növényi ruflcs hjkenőese,* eredeti drbokbán 50 krjávl. Blzsmos oljbogyó-szppn 35 kros csomgb. D r. B é r i n g u i e r z m t o s koron-szesze, z Eu de Cologne quintessentiáj, eredeti üvegekben 1 forint 25 kr, és 75 kr. D r. B é r i n g u i e r f ű g y ö k é r - h j o l j, üvegje 1 frt. Lrfider t e s t v é r e k blzsmos földi dióolj-szpp n, egy drb 25 kr., 4 drbos csomg 80 kr. iftf. Vlmennyi föntebb elősorolt szb. czikk vlódi minőségben következő mgyrországi rktárk bn kphtó : szbdlmzó tt. Ezen legújbb hngszeren hozzádott utsítás szerint, bárki zonnl megtnulht, és legott legsebb zenedrbokt eljátszbtj. Ajánlhtó tehát j mindzoknk, kik csekély összegért élvezetes órá kt kivnnk mguknk szerezni. A vonós népcziter ár vonóvl és utsítássl I együtt 2 frt. Utánvétel mellett csomgolási költ' seggel együtt 2 frt 10 kr. 2 frt 3 3 krnk előleges beküldése ellenében hngszer bárhov bérmentve megküldetik. Minden egyéb hngszerekről és hngszer-kellé kekről szóló kimeritő k é p e s á r j e g y z é k kivántr ingyen és bérmentve megküldetik. H r m o n i k á r ó l szóló képes árjegyzék külön ki dásbn. Mindennemű h n g s z e r e k j v i t á s szk szerű pontossággl elvégeztetik. Hsznált hngsze rek cserébe is elfogdttnk. 1 Sternberg Ármin hngszerkészitési iprtelep B u d p e s t, K e r e p e s i u t 3 6. sz.. Legjobb és Legbirnevesebb Pipere Hölgypor \X$& Különleges Rizspor q H M ÚTTAL VEGYÍTVE F A Y, ILLATSZERÉSZ, PARIS 9. r u e de l P i x, 9 Budpesten: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertár, VE HLES-SZALATI.Á-o ( Z ó l y o m - m. ) Mindig friss töltésben kphtó budpesti főrktárbn: Erzsébet-körút 56-ik szám ltt. Telephon-összeköttetés. mr S z á m o s r k t á r v i d é k e n. ~M BUDAPEST, MÁRCZIUS 16. A MINISZTERELNÖKI PALOTA. s Bud váránk zon terén, hol hjdn Hunydi Lászlót lefejezték, hol állott vl Szent György kápolnáj, hol plotát hirt Plóczy György érsek és mellékkirályok gy n á n t urlkodtk Bkács Tmás esztergomi érsek, vlmint Gr nádor urimék, és hol később 0 Kwizd koszvényfolydékj évek ót kipróbált háziszer csnz, koszvény és idegbjok ellen. C y ÓVÁSI H m i s í t v á n y o k t ó l, neveze tesen dr. S u i n de B o u t e m r d - f é l e f o g p s z t és dr. Borchrdt-féle I l l t o s növényszppn gykrn elő forduló h m i s í t v á n y i t ó l mindenkit óvunk., í*/"*?"? S z á m t l n h m i s í t ó és h m i s í t á s o k elárusítói s ú j t t t k m á r e d d i g is B é c s b e n és P r á g á b n törvényileg, é r z é k e n y p é n z b i r s á g g l. Rymoiid és társ., es. kir. szbdlom tuljdonos Berlinben. XXXVU. ÉVFOLYAM. Klófleetéei feltétetek : VASÁRNAPI UJSÁG és egész évre 1 2 írt egébz évre 8 frt egész évre 6 frt Csupán POLITIKAI ÚJDONSÁGOK Csupán VASÁRNAPI UJSÁG POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: j fél évre _ 6 < (félévre _ 3 1 félévre _ 4 király-utcz 12. szám ltt. Brn Zsigm. gyógyszert, mgyr királyhoz". Cs. K i s s K. gyógyszertár kígyóhoz.. W l s s e k E d..moldoványi A. gyógyszertár fekete medvéhez*. Továbbá z udv. g y ó g y s z e r t á r b n és Proonssk J. kereskedésében. Nemkülönben Kochm e i s t e r utódi, Nerud Nándor, S t e s s e l é s t á r s és Thllm y e r é s t á r s gyógyfüszerüzletében. A l s ó - K b i n. Tyroler Józs. N g y - X i k i n d, Neuhold Ká. Ard, Elis Ármin. Ring Ljos. roly B l s s - Gyrmt, Cservé N g y - M i h á l y, Lieblich M. nyek György., Knitz Ödön. N g y - B ő c z e, Nándrásy Guszt. Bártf, Toperczer Alb. Th. N e u s n d e c, Filipek V. gysz., Román Jknbovski. B é k é s - C s b, Vrságh Bél N g y - S z e b e n, id. Misselbcher J. B., Morscher W. F. B r s s ó, Jekelius Férd. N g y - V á r d, Jnky A. B e s i t e r c s e, Kelp Fer., FleíN y í r e g y h á z, Szopkó Alf. és scher testvérek. Pvlovits Imre, Korányi I, Bonyhád. Stricher B. N y i t r, Kovács J., Tombor Csernoviox, Schnírch J. GoKornél gysz. lichowski 1. gysz., Scbmiedt Orvlts, dr. Schopper Gy. gysz. & Fontin. P á p, Bermüller Aljos, Techet Czegléd, Bohus József gysz. Adolf. Debreosen, Csnk }., Geréby P é o s, Alt és Böhro, Zách K., Eger, Köllner Lórincz Obetko K., Zsig László Eperjes. Krivoss Gyul gysz. P é o s e l, Lumniczer Károly gysz. Essék, Dienes J. C. Putnok, Fekete F. gysz. F i u m e, Pvcio testv. gyógyfusz. Pozsony, Stöger Rudolf, Érdy I. Földvár, Nádher Pál fi. R o z s n y ó, Feymn A. Hjdn-Böszörmény, Lányi M. Bátorlj - Újhely, Zlinszky József gysz. H ó d - M e x ö - V á s á r h e l y, Kiss S e g e s v á r, Misselbcher J. B., Gyul Teutsch J. B. I p o l y s á g h, Sági Fülöp. S e l m e c z, Dimák J. B. K s s, Eschwig Flod. Ed., Soprony, Grner Jenő gysz. Quirsfeld K., Strusz D. t Me. Szbdk, Frks J., Milssin gy G. A., Wndrschek KárIUés. S z m o s - Ú j v á r, Plcsintár D, X e o s k e m é t, Molnár Pál gysz. gysz. Komárom, Belloni Angél, Ko S s á s i s e b e s, Reinhrdt J. K. vács gysz. és Gruber L. gysz. Kezdi-Vásárhely, Fejér Luk. Szász - B é g e n, Wermescher Xörmöcs, Ritter J. Lipót. Emil gysz. I * v, Schubert Pál. Hst hm ár, Böszörményi és Rel i p t ó - 8 i t. - t i k l ó s, Blló L. zutsek gysz. S z e g e d, Brcsy Károly, Bo Iiosoncz, Pokorny Ljos gysz. kor A. gysz. Lőcse, Klein Sándor. S i e p e s - S z o m b t, Gréb János XtUgos, Vértes Ljos gysz. gysz. Mkó, Cornides K., Lurenszky Szepes-Várlj, Steller Nánd. István, gysz. T e m e s v á r, JhnerM., Mrczli, Isztl Nándor. Emmer F., Jhner Rd. M.-Vsárhely, Kup és EckTord. Trjánovits Ede gysz. wert. T r e n c s é n, Grog Zsigmond.' Mohács, Szendrey Jenő gysz. UJ - Vidék, Stefnovits L., M e d g y e s, Breckner Károly. Kod D. Miskolcz, Deák Kálmán,.fe U n g v á r, Krusz Adolf, Hoffkete kutyához*. Dr. Szbó Gy. mn Bál. Munkács, Trxler Fr. gysz. V l p ó, Deszthy Sándor gysz. Kgy-Bány, Hrcsek József Vársd, Riedl r er., Kuzy A. gysz. és fi. Zágráb, Mittelbch.Slvtor. Wgy Becskerek, Weisz Herm. gyógyszertár. Ngy-Knizs, Rosenfeld Adolf Zolybin Steh Ljos gysz. Rosenberg F. Zombor, Flcione Gusztáv. Ngy-Károly, Ujházy István. Z s o m b o l y, Gsprits István. Hzánk millióink tekintete függ e házon, mert ott vn összpontosítv z ország intézkedő htlm, s természetes, hogy tudv ezt, ki igénytelen homlokzt előtt elhld, olyn érzés htás ltt áll, hogy képzelete előtt htlms oszlopcsrnokká nö z egyszerű kpulj, már ványfényt ölt porhnyós vkolt, s természe tesnek trtj, hogy ez ház nem lehet egyszerű miniszterelnöki lkás, de okvetetlenül minisz terelnöki plotánk kell zt trtni. E plotánk történe te, bból z időből, midőn még politiki élet súlypontj ide h e lyezve n e m volt, fölötte egyszerű és rövid. 1806bn épült, nnk Sán dor grófnk rendele téből, kinek hires lo vs brvourji megörö kítették nevét, mi dőn z emeletekre föl mászott lóháton, vgy. D u n zjló jégtábláin szökdécseltette át p ripáját Budáról Pestre. KWIZDA FERZNCZ JÁNOS, OBztrák cs. kir. és r o m á n kir. u d v. Bzállitó kerületi gyógyszertár K o r n e u b u r g b n, Bécs mellett. A MINISZTERELNÖKI PALOTA ÉS KÖRNYÉKE A BUDAI DUNA-PARTRÓL TEKINTVE. - Háry Gyul rjz. (Egyfelől fegyvertár épülete és gőz-sikló üveges indóház, másfelől miniszterelnöki plotávl folyosó áltl összekötött várszínház épülete.) mgkereskedése Budpest, Arny János-utez 11. Árjegyzék kivántr ingyen és bérmentve dölyfös bolondóczi Stibor vjd hjtá álomr büszke tekintetű vsfejét, ( m i n t rr krónik tudni vágyó mgyr közönséget megtnítj): ott áll mostn egy egyszerű, kissé nyomott épí tésű ház, mely megjárná felvidéken kstélynk, z lföldi mgyr városkák vlmelyikében tlán plotánk is neveznék, de főváros htlms épületei között csk zért érdemli ki plot fenhéjázó elnevezését, mert benne lkik Mgyr ország ngyur, legelső tisztviselője, mgyr miniszterelnök. Külföldi előfizetésekhez postiig meghtározott viteldíj is estolndc Sándor gróftól megvette plotát egy Zichy gróf, ttól Pllvicini Alfonz őrgróf, ki ztán hitbizo mányi birtokrészévé tette. Mint ilyet váltott m gához z állm, dván érte 150,000 frtot, és két telket, melyek ztán helyettesül szépen beleillet tek hitbizományb is. E telkek egyikén kecses kis plot épült z Andrássy-uton, ugynzon Petschcher tervei szerint, ki tvly hlt el in fluenzábn. Időközben hire járt, hogy primási plotánk krj megszerezni z esztergomi érsek, de már kkor z állm megvette és miniszterelnöki p lotánk szánt. Előzőleg provizóriumok idején zonbn gróf Coronini Cronberg Konrád, mint országos főhdprncsnok, lkott benne, zután pedig bérház volt elején költözött bele z első mgyr miniszterelnök, Andrássy Gyul gróf. Akkor állmköltségen bebutorozták z összes termeket elég gzdgon, de nem vlmi különös mttizléssel és minden műkincs díszítése nélkül. And rássy, gvllér főúr idejében zjos npokt lá tott vrfoki ház. Voltk estélyek, lkomák ; áltlábn z erkélyes, tükrös ngy-teremnek, mely kpu fölött vn, szemközt fegyver tárrl, sokkl többször volt társság, mint Dunár néző kisebbik slonnk, hol minisz- Vlódikig c s k z i t t m e l l é k e l t védjegy > &yek K p h t ó Ausztri-Mgyrország ^ minden gyógyszertárábn. ; C~g~ F ö l e t é t Mgyrország rézére : Budp e s t e n T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertárábn. E g y üveggel 1 frt o. é. N p o n k i n t i posti szétküldés fő-letét áltl: vlmint Mgyrország legtöbb ngyobb gyógyszertárábn, illtszer- és gyógyfüszerkereskedésében. Hzánk legtisztább, leg olcsóbb és legjobb szénsvdus, égvényes s v n y v i z e. PARI&! 11. SZÁM A MINISZTERELNÖKI PALOTA FŐHOMLOKZATA.

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben