különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát."

Átírás

1 Hogyan képzk pzıdik a talaj? DOKUCSAJEV óta öt talajképzı tényezıt különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát. emberi tevékenys kenység,, mint a talajképz pzıdést MÓDOSÍTÓ tényezı. A tényezt nyezık k egymást nem helyettesíthetik, thetik, bár b r egy-egy tényezı idılegesen, adott helyen dominálhat.

2 Éghajlat a növényzeten a hımérsékleti a csapadék a szél viszonyokon keresztül hat.

3 a természetes növényzetet hımérséklet, csapadék, párolgási viszonyok megszabják. hımérsékleti viszonyok jelzik, hogy a felszínre mennyi energia érkezik, ez milyen mértékben és mennyi idın át segíti a talajban lejátszódó fizikai és kémiai folyamatokat, megszabják hogy a talajon - milyen növények élhetnek és - a növények által termelt szerves anyag milyen ütemben bomlik el.

4 Csapadékviszonyok a felszínre érkezı víz mennyiségét, formáját szabják meg, a párolgással együtt befolyásolják a talaj vízháztartását. irányítják a talajon élı növénytakaró a talajban tevékenykedı mikroszervezetek életét a talajszintek közötti anyagvándorlás irányait.

5 szélviszonyok a párolgás és a párologtatás fokozása.

6 a csapadék évi mennyisége a párolgás viszonya alapján humid (nedves) CS>>P szemihumid (félig nedves) CS>P szemiarid (félig száraz) CS=P arid (száraz) CS<<P

7 Humid éghajlat (CS>>P) Lefelé irányuló vízmozgás Erőteljes kilúgzás Fokozott kémiai mállás hideg mérsékelt meleg fenyőerdő lombhullató erdők trópusi erdők podzol talajok barna erdőtalajok vörös földek

8 Szemihumid (CS>P) hűvös mérsékelt meleg intenzív kémiai mállás erdős sztyeppek sztyeppi fűfélék füvek, cserjék degradált csernozjom csernozjom trópusi talajok

9 Szemiarid (CS=P) esős évszak füves vegetáció mérsékelt mezőségi talajok száraz évszak növényzet elszárad meleg trópusi talajok

10 TERMÉSZETES NÖVÉNYZET Fás növényi formációk csapadékos vidékeken, összefüggı erdıségek, a növényi maradványok avartakarót alkotnak.

11 tőlevelő erdık gyér aljnövényzet, gyantás, kationokban szegény avar, szerves anyagok bontását gombák végzik, (csersavak, savanyú humuszanyagok) intenzív savanyú kilugzás podzol talajok

12

13 lombhullató erdık mélyere hatoló gyökérzet, bázikus kationokban gazdag avartakaró, szerves anyag bontása fıként gombák és aerob baktériumok által, humifikációs termékek kevésbé savanyúak, mérsékeltebb kilugzás barna erdıtalajok

14

15 LÁGYSZÁRÚ NÖVÉNYI FORMÁCIÓK mezıségi (sztyeppi) növényzet mérsékelt égöv jellegzetes növénytársulása, szárazságtőrı (xerofita) füvek, pillangósok, sőrő gyökérzet, évrıl-évre nagy mennyiségő szerves maradvány, aerob szervesanyag bontás, jó minıségő humuszanyagok, vastag humuszos réteg Mezıségi (csernozjom)talajok

16

17 Réti növényzet évelı füvek, idıszakosan vízzel borított, nagy gyökértömeg, anaerob szervesanyag bontás, nagy szervesanyag tartalmú talajok, humusz minısége gyenge. réti talajok

18

19 Lápi növényzet mohafélék, sás, káka, nád, gyékény stb. az év nagy részében sekély vízborítás elhalt növényzet anaerob környezetben, lassan bomlik tızeg halmozódik fel. láptalajok

20

21 Domborzati tényezők

22 Makrorelief a felszín hegyekre, völgyekre, síkságokra tagolódása, több száz, vagy több ezer méteres szintkülönbségeket jelent, a szintvonalakkal párhuzamosan növényi zónák, ennek megfelelıen különbözı talajzónák helyezkednek el

23 Mezorelief A terület hullámosságát jelenti (néhány m-es, vagy néhányszor 10 m-es szintkülönbségek). A hullámos felszín módosítja a talajvíz szintjének a felszínhez viszonyított mélységét, ezáltal befolyásolja a talajképzıdés feltételeit.

24 Mikrorelief A felszínen néhány cm, vagy néhány dm szinteltérés. A mikrorelief a területre kerülı csapadék felszíni eloszlását módosítja, s egyenetlenné teszi a beázást. A magasabb helyekrıl a csapadék a mélyebb teknıkben győlik össze. Így nemegyszer idıszakos felületi vízállások is létrejöhetnek.

25 Meghatározzák a felszíni és felszín alatti vizek mozgásának irányát, ezáltal a talaj-táj rendszeren belül az anyag- és energiaáramlási folyamatokat.

26 Közvetve módosítják az éghajlati tényezık hatását a tengerszint feletti magassággal csökken a hımérséklet, nı a csapadék mennyisége, hatással van a talajpusztulás, kialakulására és kártételére (elsısorban a víz által okozott), megszabja a talajok hı- és vízgazdálkodását.

27 Talajképzı kızet a talajképzıdés nyersanyagát szolgáltatja, fizikai tulajdonságai, kémiai, ásványtani összetétele befolyásolja a kialakult talaj tulajdonságait, fizikai tulajdonságok befolyásolják ( tömör vagy laza, szemcsézettség) az élıvilág megtelepedésének feltételeit a fizikai aprózódás intenzitását, ásványi összetétele megszabja a mállás intenzitását, megszabja azoknak az anyagoknak a skáláját, mennyiségét, melyek mállás folyamán felszabadulnak így a talaj alkotóelemeivé válnak.

28 A TALAJOK KORA A talajok képzıdéséhez idı szükséges. Hosszabb idı a természeti tényezık hatásának kiteljesedését teszi lehetıvé, ezért idısebb talajokban a talajképzı tényezık hatása jobban érvényesülhet. A talajképzıdés kezdete óta eltelt, években kifejezhetı idıt az adott talaj abszolút korának nevezzük.

29 Emberi tevékenység Tudatos Ösztönös

30 A környezetünkre gyakorolt antropogén hatás annál nagyobb, minél fejlettebb a társadalom, az emberi tevékenység a talajfejlıdés irányának megváltoztatására is képes; (vízszabályozások, vízrendezések, talajjavítások, tereprendezés, mőtrágyázás, öntözés, stb. útján) a tudatos emberi beavatkozás a talaj tulajdonságokat a termékenység növelése, állandósulása irányában igyekszik megváltoztatni, a hibás gazdálkodás nagymértékben csökkentheti a talaj termékenységét

31 Talajszelvény a talajfelszíntıl a talajképzı kızetig terjedı függıleges metszet Genetikai szintek A talajképzıdés hatására elkülönült rétegek

32 TALAJKÉPZİ FOLYAMATOK a talajképzıdés mikéntjét írják le Mállás Humuszosodás Kilúgzás Agyagosodás Agyagvándorlás Kovárványosodás Szikesedés Láposodás

33 Mállás A Föld felszínére került kızetek átalakulása. Az átalakulást elıidézı energiák, és az átalakulás jellege szerint - fizikai mállás vagy aprózódás (a kızet tömörségét, valamint a szemcsék nagyságát változtatja meg) kémiai mállás (kémiai és ásványtani átalakulásokkal jár) biológiai mállást (kémiai és fizikai változások mennek végbe, a zöld növények vagy a mikroszervezetek élettevékenysége eredményeként)

34 Fizikai mállás az anyag szemcsézettsége változik A fizikai mállás energiája származhat: A rétegnyomás csökkenésébıl Ha a kızetek fedı rétegét az erózió elhordja, az eredetileg nagy nyomás alatt álló rétegek a terhelés alól felszabadulva kiterjednek és eközben megrepedeznek. A hımérséklet változásából A kızetalkotó ásványok tágulási együtthatója nem azonos, ez a kızet különbözı ásványszemcséi között feszültségkülönbséget eredményez, mely repedezést idéz elı.

35 A fagyhatásból A hajszálrepedéseken keresztül beszivárgó víz megfagy és mintegy 9%-os térfogat-növekedést okoz (a fellépı erık elérhetik a 2200 kg/cm 2 értéket is!). A sókristályok növekedésébıl Elsısorban száraz éghajlat alatt érvényesül. A talajban lévı sók telített oldatokat képeznek a kevés csapadék miatt. A repedésekben lévı telített sóoldat beszáradásakor nyomás lép fel, mivel a sókristály térfogata nagyobb, mint az oldaté.

36 A növényzet gyökereinek nyomásából A hajszálrepedésekbe belenövı gyökérzet a vegetáció során vastagodik és mintegy kg/cm 2 nyomóerıt fejt ki a repedések oldalfalaira. A víz, a jég és a szél koptató hatásából A víz, a jég és a szél a kızetszemcséket magával sodorhatja, melyek mozgási energiája az egymással és a közeggel való súrlódás során felemésztıdik, további aprózódást okozva

37 a fizikai mállás tényezıinek hatására kialakulnak a laza üreges kızetmálladékok, képesek a víz és a levegı befogadására, raktározására megteremtik a növények víz-, levegıellátásának alapfeltételeit

38 Kémiai mállás a kémiai és az ásványtani felépítés változik A kémiai mállás energiája származhat: oldási folyamatokból A kızetekben lévı vízben jól oldódó anyagok kimosódnak (elsısorban az alkálifémek és az alkáliföldfémek sói: MgCl 2 x 6 H 2 O NaCl CaSO 4 x 2 H 2 O CaMg(CO 3 ) 2 CaCO g/l) 36 g/l 2,6 g/l 0,3 g/l 0,1 g/l

39 savas oldatok hatására A talaj-alkotókban levı nedvesség jelentıs mennyiségő CO 2 -t képes oldott állapotban tartani. A kialakult savasságot az oldott savanyú szerves anyagok tovább növelhetik. A savas közeg az oldódást elısegíti, ezáltal a lassú folyamatokat felgyorsítja, illetve az egyensúlyi folyamatokat eltolja.

40 minél nagyobb mértékő a fizikai mállás, annál kedvezıbb feltételek alakulnak ki a kémiai mállási folyamatok számára intenzitása összefügg a hımérséklettel

41 Biológiai mállm llás talajképzıdés akkor indul meg, amikor a kızetmálladékokban olyan feltételek (vízellátási, hımérsékleti...) alakulnak ki lehetıvé válik mikroszkópikus élılények (baktériumok, gombák, algák), majd mind magasabb rendő szervezetek (mohák, zuzmók, ill. fás és lágyszárú növények) megtelepedése

42 fizikai és kémiai mállás a talajképzıdés megindulásakor nem szőnik meg, a növények és a talajlakó szervezetek, minıségileg új talajalakító szerepe elsısorban a szerves maradványok átalakításában nyilvánul meg, az élıszervezetek elhalása, bomlása révén a tápelemek egy része ismét belép a biológiai körforgalomba, más része pedig felhalmozódik

43 A növények számára szükséges tápanyagok, s a termékenységet kialakító szerves anyagok felhalmozódása révén alakul át a kızetmálladék talajjá, talajképzıdés tehát nem képzelhetı el az élıvilág közremőködése nélkül

44

45

46 Humuszosodás A humuszosodás folyamatában alakul ki a talajra jellemzı szervesanyag, a humusz. Elızménye a talajra jutó szervesanyag átalakulása, bomlása, a bomlástermékeknek a talaj ásványi anyagával való keveredése és kapcsolódása. A humuszosodást befolyásoló tényezık a talajra és a talajba jutó szervesanyag mennyisége, minısége, eloszlása.

47 A talajra, a talajba jutó szerves anyag mennyisége a rajta élı növénytársulással kölcsönhatásban alakul ki. A felszínre illetve a talajba jutó és ott elbomló szervesanyag mennyiségében, minıségében különbözik a földrajzi övezetekben.

48

49 Kilúgzás A mállás folyamán a bomlástermékek egy része oldhatóvá válik és kimosódik a talajszelvénybıl. A kilúgzás elıfeltétele a lefelé áramló talajoldat, az oldható anyagok jelenléte, vagy keletkezése. A kilúgzás függ a csapadék mennyiségétıl, a párolgás mértékétıl, a talajoldat kémhatásától és a talajon élı növényzet vízfelhasználásától. A kilúgzás eredménye a felsı talajszinteknek az oldható anyagokban való elszegényedése.

50 Agyagosodás Az agyagosodás során felgyorsul az elsıdleges szilikát ásványok átalakulása és bomlása, másodlagos ásványok képzıdnek. hatására a talajszelvényben több az agyag, mint a talajképzı kızetben.

51

52 Agyagbemosódás a felsı talajszintek agyagtartalma lényeges változás nélkül levándorol az alatta fekvı szintbe, az A szintekbıl elmozdult agyag a B szintben halmozódik fel.

53 Kovárványosodás a homokon kialakult talajok jellemző folyamata, a lefelé mozgó talajoldatokból kicsapódó anyagok egymás alatt különböző távolságban ismétlődő rétegeket hoznak létre, feltétele a talajoldatok gyors diffúziója, a gyengén, vagy erősebben savanyú közeg, az oxidatív viszonyok. a csíkok vastagsága és az egyes csíkok távolsága néhány cm-től cm-ig terjedhet.

54

55 oka a felszín közeli talajvíz, Szikesedés a párolgás mértéke meghaladja a csapadékét, a talaj oldható sótartalma a felszín közelében megnövekszik, a sófelhalmozódás hatására a talajkolloidok felületén kötött kationok között a nátriumionok mennyisége és aránya megnő, kedvezőtlen talajfizikai és kémiai tulajdonságok, és rossz vízáteresztés alakul ki.

56

57 Láposodás a talajképződési folyamatok speciális esete a talajképződés állandó, vagy az év nagy részében fennálló vízborítás alatt játszódik le. a víz alatt a vízi növényzet maradványai levegőtlen körülmények között bomlanak le, halmozódnak fel. a bomlástermékek alapvetően különböznek a szárazföldi bomlásterméktől, a humusztól.

58

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok Készítette: Mucsi Zoltán A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE A TALAJ A FÖLDKÉREG LEGKÜLS, LAZA, TERMÉKENY RÉTEGE VIZET ÉS TÁPANYAGOKAT BIZTOSÍT A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA TALAJKÉPZ

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok

Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok 1 Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok A talaj definíciója: a földkéreg legfelső, laza, termékeny rétege. Részletesebben: a Föld legkülső, mállott kérge, amely a környezeti tényezők hatására, talajképződési

Részletesebben

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN Készítette: Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi szak Udvardi Beatrix Földtudomány BSc szak Témavezetık: Szabó Csaba, Ph.D. ELTE TTK Kızettani

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása

A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása 1.1. Bevezetés 1.2. A természetes légkör kémiája, különös tekintettel a savas es!re 1.3. A csapadék keletkezése, különös tekintettel a savas es!re 1.4. A kénsav

Részletesebben

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente Összefoglalás A magyarországi extenzív mezőgazdasági rendszerek közül természetvédelmi szempontból legnagyobb jelentősége

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ Írták: Nagy Gergő Gábor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) Déri Eszter (Debreceni

Részletesebben

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása?

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Tartalomjegyzék Klímaváltozás és a CO 2 geológiai tárolásának szükségessége 4 1. Hol és milyen mennyiségű CO 2 tárolható a föld alatt? 6 2. Hogyan történik

Részletesebben

Minden, amit a komposztálásról tudni kell!

Minden, amit a komposztálásról tudni kell! Minden, amit a komposztálásról tudni kell! Szerkesztette: Berkecz Szilvia Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Mit nevezünk komposztálásnak?... 3 1.2 Mi is az a komposzt?... 3 1.3 Miért komposztáljunk?...

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Bevezetés Az alkohol-tartalmú italok története az idıszámítás elıtti korokban kezdıdött. Az ember régen felismerte,

Részletesebben

Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése

Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése Dr. Radó Dezső Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése A Lélegzet 1999/7 8. számának melléklete Készült a Központi Környezetvédelmi Alap közcélú h) keretének támogatásával Bevezetés

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI Összeállította: Dr. Kádár Imre A kiadvány alapjául szolgáló cikkek társszerzői voltak a 4 évtized alatt: Bana Károlyné, Bártfai Tiborné,

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

www.komposztaljunk.hu

www.komposztaljunk.hu ,,, komposztalasi tanacsok a Gaja Kornyezetvedo.. Egyesulettol,.. www.komposztaljunk.hu 2. Köszönto Kedves komposztáló Barátaim! Örömmel tölt el a tudat, hogy ez a kis útmutató segítséget nyújthat a hulladékok

Részletesebben