I. rész. A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész. A rendelet célja"

Átírás

1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 5/2010. (II. 16.) sz. Önkormányzati Rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérol (módosítva az 5/2011. (III. 18.) sz. Önk. Rendelettel) Kakucs Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint A gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérol az alábbi rendeletet alkotja: I. rész A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén A gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) kormányrendeletben, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban megállapítsa azokat az alapveto szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelozésérol és megszüntetésérol, a hiányzó szüloi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelem gondoskodásából kikerült fiatal felnottek társadalmi beilleszkedésérol. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Kakucs község területén tartózkodó a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú, b) valamint - ha nemzetközi szerzodés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, c) továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnottre és szüleire; d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezo személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezo személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idopontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenoen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerosíto

2 2 országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszeruen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. (3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Kakucs község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az a közoktatásról szóló - többször módosított évi LXXIX. törvény ai alapján igénybe veheto szolgáltatások körébe tartozik. A gyermekek védelmének rendszere 3. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történo nevelkedésének elosegítésére, veszélyeztetettségének megelozésére és megszüntetésére, valamint a szüloi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülo gyermek helyettesíto védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A képviselo-testület a vonatkozó törvények és az e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, további szervezi és közvetíti a máshol igénybe veheto ellátásokhoz való hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a képviselo-testület a következo pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében biztosítja: a./ b./ Pénzbeli és természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása. Eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülo vagy más törvényes képviselo a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) terjesztheti elo. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

3 3 (3) (törölve) (4) A jogosultság megállapításakor az alábbi jövedelmeket kell figyelembe venni: a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ostermeloi tevékenységbol (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelozo hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelozo tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idoszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. c) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétol eltelt idotartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idotartama alapján kell kiszámítani. d) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni - a kérelem benyújtását megelozoen megszunt havi rendszeres jövedelmet, - a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszunt, - a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. e) A vállalkozási tevékenység akkor tekintheto megszuntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az ostermeloi igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetoleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékbol. II. rész A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5. (1) A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzoje az évi XXXI. törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, óvodáztatási támogatás állapít meg, valamint kiegészíto gyermekvédelmi támogatást folyósít. (2) (12) Törölve. 6. (1) (10) Törölve. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. (1) A Szociális ügyekben eljáró Bizottság a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idoszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyezteto rendkívüli élethelyzetbe került.

4 4 Létfenntartást veszélyezteto rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett 50%-os mértéku jövedelemcsökkenés, az elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás, a szociális válsághelyzetben lévo várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elokészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elosegítése, vagy iskoláztatás miatti rendkívüli kiadás. (2) A rendkívüli támogatás egyszeri összege 2.000,-Ft-nál kevesebb és a mindenkori nyugdíjminimum összegénél magasabb nem lehet. (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb 4, azaz négy alkalommal adható. (4) A támogatás összegérol és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. (5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban nem részesítheto az a család, illetve egyedülálló, aki: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy - nyilatkozatában valótlan adatokat közöl. III. rész A természetben nyújtott ellátások 8. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában megállapítani, ha a./ a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj támogatásra irányul, b./ a kérelem benyújtását megelozoen nevelési-oktatási intézménynél térítési díj (különös tekintettel az általános iskoláskorú, védelembe vett gyermekek számára gyermekintézményi étkezési térítési díjra) ill. egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátraléka keletkezett, c./ az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezheto, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásának formái az alábbiak lehetnek: - tanszerellátási támogatás, - intézményi térítési díj és hátralékának támogatása, átvállalása, - élelmiszer vásárlási utalvány kiadása, - gyermekruházat vásárlási utalvány kiadása. IV. rész

5 5 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Általános szabályok 9. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylo, vagy törvényes képviseloje (továbbiakban: kérelmezo) kérelmére történik. (2) A kérelmezo a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét a Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be. (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett a Szociális ügyekben eljáró Bizottság ill. a 13.. (1) bekezdésében foglaltakat a települési jegyzo, vagy az illetékes gyámhivatal határozata alapozza meg. (4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése elott az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselojét tájékoztatni kell: az ellátás tartalmáról és feltételeirol, az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, a 13.. (1) bekezdése esetén a gyermek és a hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, az intézmény házirendjérol, a panasz joga gyakorlásának módjáról, a fizetendo térítési, illetve gondozási díjról, a jogosult jogait és érdekeit képviselo érdekképviseleti fórumokról. (5) Az ellátásra jogosult köteles: a tájékoztatás tudomásulvételérol nyilatkozni, az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. A gyermekjóléti alapellátások 10. (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történo nevelésének elosegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelozése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlodéséhez, életkörülményeinek javításához. (2) A közigazgatási területen élo ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja: Gyermekjóléti szolgálat, Gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda,

6 iskolai napközis foglalkozás, Gyermekek átmeneti gondozása. 6 A gyermekjóléti szolgálat 11. (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védonoi szolgálattal, a napközi otthonos óvodával, valamint az általános iskolával együttmuködve. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történo nevelésének elosegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlodését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájárulás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelozését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévo várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe veheto ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidos programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelozése érdekében a veszélyeztetettséget észlelo és jelzo rendszer muködtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elosegítése a megelozo rendszerben, a veszélyeztetettséget eloidézo okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, a gyermekvédelemben közremuködo személyekkel és intézményekkel való együttmuködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél muködo inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történo elhelyezésének lehetoségérol. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozás a családban jelentkezo muködési zavarok ellensúlyozására, a családi konfliktusok megoldásának elosegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történo kiemelésére, a leendo gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. (5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzo intézménnyel együttmuködve - a család

7 7 gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülo és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzo intézménnyel együttmuködve - a gyermek családjába történo visszailleszkedéséhez. (6) A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében a fentieken túl folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élo gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szüloi hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfeleloen vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. (7) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Társult Önkormányzatok Együtt Segítoszolgálata útján (2373 Dabas, Áchim u. 6.), kistérségi szinten biztosítja. (8) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A gyermekek napközbeni ellátása 12. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élo gyermekek életkorának megfelelo nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását elsosorban az olyan gyermek számára kell biztosítani: akinek testi, szellemi fejlodése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló, vagy idoskorú személy nevel, akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, akirol a szüloje, gondozója szociális helyzeti miatt nem tud gondoskodni. (3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi. A gyermekek átmeneti gondozása 13.

8 8 (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlodését elosegíto gondozásáról, nevelésérol és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelo étkeztetésérol, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról gondoskodik. (2) A gyermekek átmeneti gondozását - a szüloi felügyeletet gyakorló szülo vagy más törvényes képviselo (a továbbiakban együtt: szülo) kérelmére vagy belegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes köru ellátással kell biztosítani, ha a szülo egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani. (3) A gyermekek átmeneti gondozása során a gyermek iskolai oktatását - lehetoség szerint - iskolaváltás nélkül kell biztosítani. (4) A gyermek átmeneti gondozásának megkezdésérol a szülojének lakóhelye - ennek hiányában a tartózkodási helye - szerinti gyermekjóléti szolgálatot értesíteni kell. A gyermek átmeneti gondozása megkezdésekor - ha az eloreláthatólag harminc napnál hosszabb lesz - el kell készíteni a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási nevelési tervet. (5) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenketto hónapig tart. (6) A gyermekek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülo kéri, vagy ha annak okai már nem állnak fenn. (7) Megszunik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozás idotartama eltelt. Ha az átmeneti gondozás idotartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza a) az elhelyezés - a szülo vagy más törvényes képviselo kérelmére vagy beleegyezésével - hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy b) haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt, a szükséges intézkedések megtételére. (8) Az átmeneti gondozást az önkormányzat neveloszüloi szakvizsgával rendelkezo helyettes szülovel kötött megbízási keretszerzodéssel biztosítja. (9) A helyettes szülo a családban élo gyermek átmeneti gondozását - egyéni gondozásinevelési terv alapján - saját háztartásában biztosítja. V. rész A térítési díjak 14. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) Az e törvényben meghatározottak szerint a személyi térítési díjat

9 9 a) az ellátást igénybe vevo nagykorú jogosult, b) az ellátást igénybe vevo gyermek esetén szüloi felügyeletet gyakorló szülo, törvényes képviselo, c) az ellátást igénybe vevo gondnokolt esetében a törvényes képviselo az intézménynek fizeti meg. (3) Az intézményi térítési díjat a képviselo-testület évente egy alkalommal, rendeletben határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élo lakosságot a jegyzo a helyben szokásos módon tájékoztatja. Az intézményi térítési díjat minden évben az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. (4) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. (5) A személyi térítési díjat az intézményvezeto állapítja meg, az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a normatív kedvezmények figyelembevételével. (6) Gyermekétkeztetés esetén a) az óvodás rendszeres támogatásban részesülo gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres támogatásban részesülo gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként (normatív kedvezmény) kell biztosítani. (7) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen veheto igénybe. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülo - neveloszülonél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedo - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem veheto igénybe a normatív kedvezmény. (8) Az (6) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban éloként kell figyelembe venni a) a tizennyolc éven aluli, b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszeru oktatásban részt vevo, illetve felsooktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. (9) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (10) Az intézmény vezetoje az ellátás megkezdésekor, de legkésobb az ellátás igénybevételétol számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. (11) A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhónapot követo hó 5. napjáig kell megfizetni. (12) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak a normatív kedvezményeken túli további csökkentését (elengedését) kéri, az értesítés kézhezvételétol számított 8 napon belül a Szociális ügyekben eljáró Bizottsághoz fordulhat. Ebben az esetben a Szociális ügyekben eljáró Bizottság a kérelem tárgyában határozattal dönt.

10 10 Záró rendelkezések 15. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A Rendelet 3. (3) a.) pontja, az 5. (1) bekezdése, a 7.. (1) bekezdése, a 9. (3) bekezdése és a 14. (12) bekezdése az 5/2011. (III. 18.) sz. Rendelettel került módosításra. (2) Jelen rendeletnek a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévo hirdetotábláján történo kihirdetésérol a jegyzo gondoskodik. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. törvény, továbbá a 133/1997. (VII. 29.) és a 149/1997. (IX. 10.) kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (4) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejuleg hatályát veszti a 8/2004. (VI. 21.) számú Önkormányzati rendelet. Szalay István sk. polgármester Dr. Fekete Borbála sk. jegyzo

11 11 1. számú melléklet a 8/2004. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT Személyi adatok 1. A támogatást kéro neve és lakcíme, tartózkodási helye: A családban a nyilatkozat benyújtásának idopontjában a támogatást kérovel közös háztartásban élo közeli hozzátartozók száma: A nyilatkozat benyújtásának idopontjában a támogatást kérovel közös háztartásban élo, az egy fore jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe veheto közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei* Név Születési hely, ido Anyja neve * A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezo, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezo nappali tagozaton egyetemi, foiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetoleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek. Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébol származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, A kérelmez o jövedelm e A kérelmezovel közös háztartásban élo házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezovel közös háztartásban élo egyéb rokon jövedelme Összesen

12 12 egyéb nyugdíjszeru ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegu kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10 Személyi jövedelemadó vagy eloleg. összege 11 Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék. összege 12 Munkavállalói járulék összege. 13 A család összes nettó jövedelme 9-. ( ) 14 A család összes nettó jövedelmét. csökkento tényezok (tartásdíj összege) Egy fore jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó. Büntetojogi felelosségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: a támogatást kéro aláírása 2. számú melléklet a 8/2004. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénylo neve (leánykori név is):...

13 13 2. Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhelyének címe:... B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fore jutó forgalmi érték:**... Ft. 2. Üdülotulajdon és üdülotelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fore jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, muhely, üzlet, muterem, rendelo, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fore jutó forgalmi érték:**... Ft. 4. Termoföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fore jutó forgalmi érték:**... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármu a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fore jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármu, autóbusz, gépi meghajtású termelo- és munkaeszköz:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fore jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy fore jutó forgalmi érték:**... Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplo adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történo felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmezo vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelo pontját a vagyontárgyak számával egyezoen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezovel közös háztartásban élo közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezo a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezo nappali tagozaton egyetemi, foiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetoleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármu, illetve termelo- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

14 14

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben