Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. -ának (2) bekezdésében, 29. -ának (1) és (2) bekezdésében, valamint a ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról a következı rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelıen megállapított önkormányzati ellátásokkal segítséget nyújtson a gyermekek törvényben deklarált jogainak érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, segítse a szülıket a gyermekükrıl való gondoskodásban, megelızze a gyermek kiemelését a családból. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed A rendelet hatálya 2. a) 2 a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodó több lakcímmel rendelkezı esetén a városban * A rendeletet a közgyőlés a december 18-i ülésén fogadta el. 1 Módosította a 3/2008.(II.6.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos február 6-tól. 2 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos március 1-tıl.

2 életvitelszerően lakó - magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország 3 területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. c) 4 a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelıs nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követıen maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül feltéve, hogy az illetı gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította. (2) 5 A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak Magyarország 6 területén jogszerően tartózkodó gyermekeire is. (3) 7,8 E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. (4) 9 Az önkormányzat - lakóhelytıl függetlenül rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a város közigazgatási területén tartózkodó arra rászoruló gyermek részére, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. (5) 10 A rendelet hatálya a 3. c) pontjában foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az (1)-(4) bekezdésekben foglaltakon túlmenıen a társulási megállapodás, illetve a Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 2. Számú Óvoda és Bölcsıde, valamint a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Humánszolgáltatási Központ mőködési engedélyében szereplı települések közigazgatási területére is kiterjed. A gyermekek védelmének rendszere 3 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 8.. Hatályos március 1-tıl. 4 Beillesztette az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 5 Módosította a 3/2008.(II.6.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos február 6-tól. 6 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 8.. Hatályos március 1-tıl. 7 Átszámozta a 26/2002.(XII.23.) szekszárdi ör. 1. (1) bek. Hatályos január 1-tıl. 8 Módosította a 26/2002.(XII.23.) szekszárdi ör. 1. (2) bek. Hatályos január 1-tıl. 9 Átszámozta a 26/2002.(XII.23.) szekszárdi ör. 1. (1) bek. Hatályos január 1-tıl. 10 Beillesztette az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 2

3 3. Az önkormányzat a gyermekek védelmét a következı pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja: a) 11 Pénzbeli és természetbeni ellátások: aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; b) 12 c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: ca) gyermekek napközbeni ellátása keretében: - bölcsıdei ellátás; - 13 családi napközi; cb) 14 Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: - iskolai szociális munkás hálózat mőködtetése; - Gyermekjóléti Központ mőködtetése; - Családok Átmeneti Otthonának mőködtetése. Eljárási rendelkezések 4. (1) 15 E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a szülı vagy más törvényes képviselı Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztályánál (a továbbiakban Szociális Osztály) terjesztheti elı. (2) 16 Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. Az intézmények, szolgálatok, érdekvédelmi szervezetek által készített környezettanulmány a jogosultság elbírálása során felhasználható. (3) A Közgyőlés e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 12 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 8. (2) bekezdése. Hatálytalan február 10-tıl. 13 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 14 Módosította a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos február 10-tıl. 15 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 3.. Hatályos március 1-tıl. 16 Módosította a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 2. (2) bekezdése. Hatályos február 10-tıl. 3

4 (1) 17 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez a kérelem e rendelet 1. számú mellékletét képezı nyomtatványon nyújtható be. (2) 18 (3) Az egy fıre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérı és házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével. (4) A jövedelem megállapításánál irányadó idıszak (Gyvt (2) bekezdés) 19 (5) 21 a) 20 havonta rendszeresen mérhetı jövedelemnél a kérelem benyújtását, vagy a felülvizsgálatot megelızı hónap; b) nem rendszeresen mérhetı jövedelmek esetén egy év; c) ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhetı, a kérelem benyújtásának idıszaka. (6) A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. (7) 22 (8) 23 (9) A támogatásban részesülı gyermek szülıje, törvényes képviselıje a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (1) 24 (2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére a Gyvt (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 17 Módosította a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos február 1-tıl. 18 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatálytalan február 1-tıl. 19 Módosította a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatályos február 1-tıl. 20 Módosította a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 3.. Hatályos február 10-tıl. 21 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatálytalan február 1-tıl. 22 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatálytalan február 1-tıl. 23 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatálytalan február 1-tıl. 24 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatálytalan február 1-tıl. 25 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 9.. Hatálytalan március 1-tıl. 4

5 II. FEJEZET PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK /A. 27 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9. (1) E rendelet 4. -ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. (2) 28 Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás abban az esetben állapítható meg, ha: a) a gyermeket a szülı egyedül neveli és a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át; b) a gyermek családban nevelkedik és a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 115 %-át. (4) 29 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként Ft/fı összegben adható, ebbıl egy esetben tanévkezdéskor. A gyermekenként kifizethetı támogatás éves összege nem haladhatja meg az évi forintot. (5) 30 Sürgıs szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérı összegben is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 26 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatálytalan február 1-tıl. 27 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatálytalan február 1-tıl. 28 Módosította a 28/2004.(X.5.) szekszárdi ör Hatályos október 15-tıl. 29 Módosította a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 4. (1) bekezdése. Hatályos február 10-tıl. 30 Módosította a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 4. (2) bekezdése. Hatályos február 10-tıl. 5

6 Természetben nyújtott ellátások 10. (1) 31 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára. (2) 32 Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. (3) 33 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetben, elsısorban gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani, mely felhasználható fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására III. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Általános szabályok 12. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket: a) 35 gyermekjóléti szolgáltatás iránti igényt a Gyermekjóléti Központ vezetıjének; b) 36 bölcsıdei elhelyezés esetén a Városi Bölcsıde vezetıjének, illetve a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıjének; c) 37 családi napközi esetén a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıjének; d) 38 Családok Átmeneti Otthonában történı elhelyezés iránti igényt a Humánszolgáltató Központ vezetıjének kell benyújtani. 31 Módosította a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatályos február 1-tıl. 32 Módosította a 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 2.. Hatályos február 1-tıl. 33 Beillesztette az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 4.. Hatályos március 1-tıl. 34 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 23/2006.(X.30.) szekszárdi ör. 2. (3) bekezdése. Hatálytalan november 1-tıl. 35 Módosította a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 5. (1) bekezdése. Hatályos február 10-tıl. 36 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 5.. Hatályos március 1-tıl. 37 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 5.. Hatályos március 1-tıl. 38 Módosította a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 5. (2) bekezdése. Hatályos február 10-tıl. 6

7 (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az (1) bekezdésben meghatározott körben az intézményvezetı intézkedése alapozza meg. (3) Ha az intézményvezetı a (2) bekezdés alapján nem intézkedik a személyes gondoskodás biztosításáról, a kérelmet haladéktalanul megküldi a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak. (4) A személyes gondoskodás feltételeirıl a kérelem benyújtásakor a kérelmezıt a Gyvt. 33. (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen tájékoztatni kell. Gyermekjóléti szolgálat A Gyermekjóléti Központ összehangolva a Védınıi Szolgálattal és együttmőködve a gyámhatósággal 40 ellátja a Gyvt. 39. és 40. -ában elıírt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat. Gyermekek napközbeni ellátása 14. (1) Az önkormányzat a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására, szakszerő gondozására és nevelésére bölcsödét mőködtet. (2) A bölcsödébe történı felvételnél soron kívüli ellátásban kell részesíteni azt a kiskorút, akire a gyámhatóság tesz javaslatot. (3) A bölcsıdei ellátás megszőnik: a) a bölcsıdei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte; b) a Gyvt. 42. (1) bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt életkor elérésekor; c) ha a szülı, vagy a törvényes képviselı az ellátás megszüntetését kéri. (4) 41 Az önkormányzat a bölcsıdei és óvodai ellátásban nem részesülı gyermek napközbeni ellátására a Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 2. Számú Óvoda és Bölcsıde keretén belül családi napközit mőködtet. (5) 42 A családi napközi 24 hetes kortól 5 éves korig, sajátos nevelési igényő gyermekek esetében 3-6 éves korig (az iskola megkezdéséig) biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását. 39 Módosította a 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 6.. Hatályos február 10-tıl. 40 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 8.. Hatályos március 1-tıl. 41 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 42 Beillesztette az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 7

8 (6) 43 A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással, idıszakos gyermekfelügyelettel és más gyermeknevelést segítı szolgáltatással segíti a családokat. (7) 44 A családi napközibe történı felvételnél elınyt élvez az a gyermek, akire a gyámhatóság tesz javaslatot. (8) 45 A gyermek családi napköziben történı ellátása megszőnik, ha a) a gyermek az 5. évét betöltötte, b) sajátos nevelési igényő gyermek esetében az (5) bekezdésben megjelölt életkor elérésekor, c) a szülı vagy a törvényes képviselı az ellátás megszüntetését kéri, d) a szülı vagy a törvényes képviselı az ellátásért a térítési díjat nem fizeti meg. Családok Átmeneti Otthona 15. A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint mőködı bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülıje számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51. (2) bekezdése szerinti átmeneti gondozást. Egyéb rendelkezések 16. (1) A személyes gondoskodásért fizetendı térítési díjak mértékét, a térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait külön rendelet szabályozza. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. Jelen rendelet február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 43 Beillesztette az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 44 Beillesztette az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 45 Beillesztette az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 8

9 Kocsis Imre Antal polgármester Dr. Kilián Orsolya jegyzı Záradék: A kihirdetés napja: december 21. Dr. Kilián Orsolya jegyzı Módosította a 26/2002.(XII.23.) szekszárdi ör. 28/2004.(X.5.) szekszárdi ör és 26. (5) bek. c) pontja 6/2006.(I.30.) szekszárdi ör. 23/2006.(X.30.) szekszárdi ör. 3/2008.(II.6.) szekszárdi ör. 2/2011.(II.9.) szekszárdi ör. 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 9

10 Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: , Tel/fax: melléklet a 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 46 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00 16,30 óráig Szerda: 8,00 16,30 óráig K É R E L E M rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betővel kitölteni, illetve a megfelelı választ aláhúzni! Kérelmezı neve: leánykori neve: Születési helye: ideje: év hó nap Anyja leánykori neve: TAJ-szám: Állandó lakcíme: Telefonszáma: Tartózkodási helye: Telefonszáma: Családi állapota: Házas: Élettárs: Hajadon: Nıtlen: Elvált: Különélı: Özvegy: Állampolgársága: Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, vagy rokona fıbérlı, vagy rokona társbérlı albérlı ágybérlı jogcím nélküli lakó nincs lakása (kérjük aláhúzni) Tart-e albérlıt? Igen Nem Lakás alapterülete: m², szobák száma: Kérelmezı havi nettó átlagjövedelme:,- Ft, megnevezése: Ha a kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó szülı a másik szülıtıl nem kap gyermektartást, mi annak az oka? A támogatást az alábbi 18 év alatti gyermekekre kérem megállapítani: Név Születési hely, idı: év, hó, nap bölcsıde, óvoda, iskola neve: 46 Módosította az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 7.. Hatályos március 1-tıl.

11 A kérelmezıvel együtt élı nagykorú hozzátartozók adatai: Név (leánykori név) Születési hely, idı: év, hó, nap Havi nettó átlagjövedelem Rokonsági fok a kérelmezıvel: összege: megnevezése: (Jövedelem: munkabér, nyugdíj vagy nyugdíjszerő ellátás, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély, ápolási díj, munkaügyi szervek által folyósított ellátások, vállalkozói, ıstermelıi tevékenységbıl származó, lakáshasznosításból származó jövedelem, ösztöndíj, táppénz stb.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi indokok miatt kérem megállapítani: Büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplı adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jövedelmekrıl közölt adatokat az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenırizheti. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplı adatok nyilvántartásba kerülnek az információs jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján. Szekszárd, 20...év...hó.nap kérelmezı aláírása A kérelemhez csatolandó dokumentumok: 1) A keresı családtagok a kérelem benyújtását megelızı havi nettó jövedelmérıl szóló igazolás (pl: munkabér, táppénz) 2) Nyugdíj és nyugdíjszerő ellátásban részesülık esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétıl megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata 3) Munkanélküli ellátásban részesülık esetében a munkanélküli ellátás összegérıl szóló utolsó havi csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata 4) Munkanélküli ellátásban nem részesülık esetében nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemrıl, álláskeresési kiskönyv, egyszerősített foglalkoztatás keretében végzett munka esetén a kérelem benyújtását megelızı havi nettó jövedelem igazolása 5) Igazolás a családi pótlék, árvaellátás, GYED, GYES, GYET összegérıl 6) Egyetemi, fıiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegérıl az oktatási intézmény igazolása. 7) 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. 8) Igazolás a tartásdíj összegérıl (postai szelvény fénymásolata, bírósági végzés, nyilatkozat két tanú aláírásával, vagy bírósági végzés). 9) Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolást 10) Külföldi esetén: a tartózkodási engedély másolatát, a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról, igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. 2

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 44/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı önkormányzati rendeletek módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I.

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I. Sand Község Önkormányzatának 7/2010. (VII.30.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek. 30/2007. ( XII.14.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek. 30/2007. ( XII.14.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2007. ( XII.14.) rendelete A gyermekek védelméről és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben