AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Család és gyermek: egy kis módszertan A modern értelemben vett népszámlálások magyarországi történetének csaknem kezdeteitől lehetőség volt a családok, azon belül a családi kapcsolatok valamilyen szintű felvételére, ám az adatok feldolgozására és közzétételére csak a II. világháború utáni első, évi népszámlálást követően került sor. Bár a család és gyermek fogalma az évi népszámláláskor lényegesen módosult az azt megelőzően használthoz képest, az adatok összehasonlítását ez csak kismértékben befolyásolja. Az évi és az évi népszámlálásnak az ezt követően használt családfogalomtól való eltérése javarészt abból adódik, hogy a gyermek fogalma nem csak a házasságot még soha nem kötött, azaz nőtlen, hajadon gyermekeket foglalta magába, hanem családi állapottól függetlenül minden, legalább az egyik szülőjével élő gyermeket, valamint a nagyszülővel élő unokát is, ha saját családot nem alkotott. Ez egyrészt növelte a családban élő gyermekek számát, másrészt némileg megemelte a családok számát is. 1 Az évi és a későbbi népszámlálások a gyermekekre vonatkozóan kétféle fogalmat használtak. Az adatfelvételkor azokat a személyeket is, akik korábbi házasságkötésük (pl. válás, özvegyülés) ellenére valamilyen ok miatt továbbra is vagy ismételten szüleikkel közös háztartásban éltek, és saját családot nem alkottak, gyermekként vették számba, és az évi, valamint az azt követő népszámlálások adatközléseiben a személyek családi állás szerinti elszámolásakor őket a gyermekek között, ám családi állapot szerinti bontásban mutatták ki. A másik gyermekfogalmat a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően a háztartás- és családfeldolgozásokban alkalmazták, miszerint gyermek a legalább egyik szülőjével élő, saját családot nem alkotó, nőtlen, hajadon, gyermek családi állású személy, függetlenül életkorától és gazdasági aktivitásától. E vonatkozásban a vér szerinti gyermeken túl gyermeknek minősül az örökbe fogadott és nevelt gyermek, ide nem értve a családhoz kihelyezett állami gondozott (hivatalos elnevezés szerint állami nevelt) gyermeket. A évi népszámlálást megelőzően a családi kapcsolatokat csak a magánháztartásban (továbbiakban: háztartásban) élő személyekre vonatkozóan állapították meg, a közösségi elhelyezést vagy elhelyezést és ellátást nyújtó intézetekben élőket ún. intézeti lakóként, mintegy egyedülálló személyekként mutatták ki, függetlenül attól, hogy családjukkal együtt éltek-e az intézetben. A legutóbbi népszámláláskor a családi viszonyok vizsgálata kiterjedt az intézetekben élőkre is, továbbá azokra a hajléktalanokra, akik a népszámlálás eszmei időpontjában az utcán, kapualjakban, pályaudvarokon stb. éltek, a számukra létrehozott átmeneti szállásokat nem vették igénybe. E módszer szerint sem tekinthetők azonban gyermeknek azok a köznyelvben életkoruknál fogva egyébként gyermekként kezelt személyek, akik családjuk, szüleik nélkül éltek gyermekvédelmi alap- vagy szakellátást nyújtó intézményekben, kollégiumokban, diákotthonokban vagy más, közösségi elhelyezést nyújtó intézetben. 2 Népszámlálásról népszámlálásra a gyermekek száma, összetétele A gyermekek számára, életkor, nemek és családi állapot szerinti megoszlására csak az utóbbi időkből vannak adatok, ám ezek sem foglalják magukba az intézetekben, intézeti háztartásokban élőket, valamint a hajléktalanokat. 3 Az elemzésnek ebben a részében gyermeken azt a személyt értjük, aki saját család nélkül, magánháztartásban (továbbiakban: háztartásban), legalább egyik szülőjével közös háztartásban él, függetlenül életkorától és attól, hogy dolgozik-e, van-e önálló jövedelme. A háztartásban élő gyermekek 4 száma 2001-ben 3 millió 212 ezer volt, 15 ezerrel kevesebb, mint az évi népszámlálás idején. A két adatfelvétel között eltelt tizenegy év alatt lényegében nem változott a családháztartásban és a nem családháztartásban élő gyermekek aránya: mindkét időpontban az összes gyermek valamivel több mint 98 százaléka élt családháztartásban. A nem családháztartásban élő gyermekek körében lényegesen magasabb a fiúgyermekek 1 Szűcs Zoltán: A népszámlálások család- és háztartásfogalmainak változásai. Statisztikai Szemle április május oldal. 2 A használt fogalmak részletes leírását lásd a kötet végén, A fogalmak magyarázata című fejezet megfelelő címszavánál. 3 Az intézeti háztartásokban, valamint a hajléktalanként élő gyermekek számára és megoszlására vonatkozó évi adatokat e fejezet Gyermekek, ahogy a köznyelv értelmezi című részében elemezzük, legfontosabb adataikat a tábla tartalmazza. 4 Családi állapottól függetlenül. 1

2 aránya, mint a családháztartásban élőknél: előbbieknek 61, utóbbiaknak csupán 55 százaléka fiú. Egy évtizeddel korábban ezek az arányok ennél kiegyensúlyozottabbak voltak, ám 1990 óta a fiúgyermekek aránya a családháztartásban élő gyermekek körében néhány tized, a nem családháztartásban élők esetében közel 3 százalékponttal nőtt. Év A háztartásban élő gyermekek a háztartás típusa és nemek szerint, 1990, 2001 Családháztartásban élő gyermek Nem családháztartásban élő gyermek ebből: ebből: összesen együtt együtt fiú lány fiú lány ,0 55,1 44,9 100,0 58,4 41, ,0 55,4 44,6 100,0 61,3 38,7 Az ebben a részben használt gyermekfogalomból következik, hogy a családháztartásban élő gyermekek korösszetétele lényegesen fiatalabb, mint a nem családháztartásban élő társaiké. A családháztartásban élő gyermekek túlnyomó többsége, 98,2 százaléka nőtlen, hajadon, kisebb hányaduk pedig vagy párkapcsolaton alapuló (házaspár, élettársi kapcsolat) családdal él, vagy olyan egy szülő gyermekkel típusú családban, ahol nincs nőtlen, hajadon gyermek, ami miatt e közösségek a családfeldolgozásokban nem szerepelnek. Ezzel szemben a nem családháztartásban élők mindegyike kötött korábban legalább egy házasságot, és az adatfelvétel eszmei időpontjában valamely ok miatt saját család nélkül, egyik szülőjével él közös háztartásban. A családháztartásban élő gyermekek családi állapot szerinti megoszlása nemenként némileg eltérő. A fiúk 97,8, a lányok 98,7százaléka nőtlen, illetve hajadon. A fiúk körében viszonylag magas, 1,4 százalék az elváltak aránya, és a házasok hányada is a fiúknál a magasabb. Lényegében hasonló arányszámok figyelhetők meg az és az évi népszámlás adatai alapján is, alig néhány tized százalékpontnyi eltérés tapasztalható, ami a nőtlenek és hajadonok részesedésének enyhe növekedéséből adódik. A családháztartásban élő gyermekek családi állapot és nemek szerint, Családi állapot összesen fiú lány összesen fiú lány összesen fiú lány Nőtlen, hajadon 97,9 97,7 98,2 97,9 97,6 98,3 98,2 97,8 98,7 Házas 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,0 0,7 0,8 0,6 Özvegy 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 Elvált 0,8 1,0 0,6 0,9 1,2 0,5 1,0 1,4 0,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A házasságot még soha nem kötött, nőtlen, hajadon gyermekek mindegyike családháztartásban, azon belül családban él, családtípusok szerinti megoszlásukról 1949 óta vannak adatok. Ekkor közel 84 százalékuk élt párkapcsolaton alapuló családban, amely arány az közötti stagnálást követően először erőteljes növekedésnek indult, majd mérsékelt, később gyors csökkenésbe ment át, míg a legutóbbi két népszámlálás közötti ismét alig módosult. Jelenleg a 3 millió 94 ezer nőtlen, hajadon gyermek nem egészen 79 százaléka házaspár vagy élettársak alkotta családban él. 2

3 A 15 évesnél fiatalabb gyermekek között az összes nőtlen, hajadon gyermekhez képest relatíve többen vannak olyanok, akik párkapcsolaton alapuló családokban élnek, arányuk jelenleg meghaladja a 85 százalékot. A párkapcsolatok A családban élő nőtlen, hajadon gyermekek családtípus szerint, Év Gyermek Házaspár, élettársi kapcsolat Egy szülő gyermekkel ,0 83,7 16, ,0 83,3 16, ,0 86,4 13, ,0 85,0 15, ,0 79,3 20, ,0 78,7 21,3 15 évesnél fiatalabb gyermek ,0 87,9 12, ,0 90,0 10, ,0 88,5 11, ,0 82,8 17, ,0 85,2 14,8 Eltartott gyermek ,0 82,1 17, ,0 82,9 17,1 megoszlásának utóbbi időkben megmutatkozó módosulása, azaz az élettársi kapcsolatok terjedése tükröződik abban, hogy a párkapcsolaton alapuló családban élő, e korosztályba tartozó gyermekek közül minden nyolcadik, az összes nőtlen, hajadon gyermek közül csak minden tizedik él élettársak képezte családban. Egy évtizeddel korábban az eltérés minimális volt, minden huszonötödik gyermek szülei éltek élettársi kapcsolatban. A családokban élő nőtlen, hajadon gyermekek háromnegyede eltartott, akiknek többsége valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, óvodába, bölcsődébe jár, kisebb részük pedig valamely más ok miatt szorul eltartásra. Ez az arány a párkapcsolaton alapuló családok esetében némileg magasabb, az egyszülős családoknál viszont lényegesen alacsonyabb, alig haladja meg a háromötödöt. A házaspáros típusú családokon belül az élettársak alkotta családok gyermekei között gyakoribb az eltartott gazdasági aktivitás, mint a házaspárok gyermekeinél. Az eltérés az 1990-es években érzékelhetően nőtt: 1990-ben a házaspárok gyermekeinek 80, az élettársak gyermekeinek 82 százaléka volt eltartott, 2001-re ez 78, illetve százalékra módosult, vagyis míg a házaspárok gyermekeinek eltartottsági rátája valamelyest csökkent, addig az élettársak gyermekeinél a mutató értéke jelentősen, több mint 5 százalékponttal nőtt. Az eltartott gyermekek aránya az egyszülős családok mindkét típusában számottevő javulást mutat. Különösen jelentős ez az apa által nevelt gyermekek esetében, ahol tizenegy év alatt a 71 százalék feletti eltartottsági mutató százalékra esett vissza. Az anya gyermekkel típusú családoknál a csökkenés 5 százalékpontnyi volt. Év A családban élő nőtlen, hajadon családi állapotú, eltartott gazdasági aktivitású gyermekek családtípus szerint, 1990, 2001 Házaspár és élettársi kapcsolatok Egy szülő gyermekkel ebből: ebből: együtt élettársi együtt apa anya házaspár kapcsolat gyermekkel gyermekkel index: 100,0 = a megfelelő családtípusban élő összes nőtlen, hajadon gyermek ,7 80,4 80,3 82,3 67,0 71,2 66, ,0 79,0 78,1 87,6 60,2 52,5 61,3 A termékenység hosszú ideje tartó romlását tükrözik a családban élő nőtlen, hajadon gyermekek korstruktúrájában az elmúlt két népszámlálási ciklusban bekövetkezett változások ban a legtöbb gyermek 0 4 éves volt, számuk és arányuk az alsó korcsoportokban lassan, majd az életkor előrehaladtával egyre gyorsuló ütemben csökkent, a évesek körében már az egytizedet sem érte el, a 30 évesnél idősebbeknél pedig elenyészővé vált ben és ben a legnépesebb korcsoport a éveseké volt, ám míg 1990-ben száz gyermek közül 26 tartozott ebbe a korcsoportba, addig 2001-ben már csupán 19. Ezzel egyidejűleg nőtt a magasabb korcsoportokba tartozók hányada, pl. a évesek aránya az és évi 9 százalékról 15 százalékra, a éveseké 1,3, illetve 1,8 százalékról 2,5 százalékra emelkedett, és az időszak eleji 30 éves életkorról 35-re módosult az alacsony előfordulás alsó határa. 3

4 A családban élő gyermekek nemenkénti korösszetételében lényegében ugyanazok a jellemzők figyelhetők meg, mint az összes gyermeknél, azzal az eltéréssel, hogy a fiúk összességében valamelyest idősebbek, mint a lányok: a 15 éve alatti korcsoportokban az eltérés egyaránt 3 százalékpontnyi, vagyis ennyivel magasabb az ilyen korú lányok aránya, mint fiúké. Az eltérés a éveseknél csupán 2 százalékpont, a évesek nemenkénti részaránya pedig már fiúknál a magasabb, ami az ennél idősebbek minden korcsoportjában megmarad ban a váltás már az egy korcsoporttal fiatalabbaknál bekövetkezett A családban élő nőtlen, hajadon gyermekek korcsoport és nemek szerint, Korcsoport Összes gyermek Fiú Lány ,2 19,0 15,6 24,5 17,7 14,5 28,3 20,5 16, ,3 20,2 18,4 21,8 18,8 17,1 25,2 22,0 20, ,4 25,7 19,4 19,0 24,0 18,0 22,1 27,8 21, ,3 18,9 17,7 14,4 18,5 16,8 14,2 19,3 18, ,0 9,0 15,4 11,8 11,3 16,4 5,4 6,3 14, ,5 2,8 7,3 4,6 3,9 8,9 2,0 1,4 5, ,3 1,8 2,5 1,6 2,6 3,4 0,9 0,8 1, ,8 1,2 1,2 0,9 1,7 1,8 0,6 0,6 0,6 40 X 1,3 1,4 2,5 1,3 1,6 3,2 1,3 1,2 1,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A születések nemenkénti alakulásával függ össze a fiatalabbak korcsoportjaiban megmutatkozó fiútöbblet. Ismert, hogy több fiú születik, mint lány, a nemek népességen belüli aránya csak a 37. életév táján 5 egyenlítődik ki, illetve ezt követően alakul ki nőtöbblet. Nem magyarázható ilyen egyértelmű okkal a nőtlen fiúgyermekek idősebb korcsoportjaiban jelentkező magasabb részarány. A nőtlen családi állapotú, gyermek családi állású személyek (fiúgyermekek) több mint 3 százaléka 40 éves vagy idősebb, éppen kétszerese a lányok azonos arányszámának. A népességen belül összességében lényegesen magasabb a házasságot nem kötő férfiak száma és aránya, mint a nőké, és részben ez mutatkozik meg az előbbi adatokban is, továbbá az, hogy a fiúk idősebb életkorban nagyobb arányban maradnak szüleikkel gyermek státuszban, mint a lányok. Magán- vagy intézeti háztartásban, esetleg hajléktalanként A évi népszámlálás összhangban a hazai igényekkel és a nemzetközi ajánlásokkal a népesség családi viszonyainak vizsgálatát a magánháztartásokon túl az intézeti háztartásokra és a hajléktalanokra is kiterjesztette. Intézeti háztartásban alig több mint 3 ezer család él, ennek a fele házaspár, valamivel több mint negyede élettársi kapcsolat, a többi egyszülős, ezen belül túlnyomó részt anya gyermekek típusú. A évi népszámlálás mintegy kétszáz hajléktalan családot vett számba, kétharmaduk élettársi kapcsolaton alapult. Az átlagosnál lényegesen magasabb az élettársak aránya az intézeti háztartásokban is, a párkapcsolatok több mint harmada ilyen. Alig alacsonyabb ennél az intézetekben élő egyszülős családok száma és aránya, részesedésük egynegyed körüli. Az intézetben, ám családi közösségben számba vett 1897 gyermek az intézeti ellátást igénybe vevő gyermekek töredékét jelenti, mivel rajtuk kívül jelentős számban találhatók az intézeti háztartások tagjai között olyan, életkoruknál fogva gyermeknek tekinthető személyek, akik családjuk nélkül élnek az intézetek valamelyikében januárjában az intézeti háztartásban élő 249 ezer személyből 21 ezer volt 15 évesnél fiatalabb, és további 43 ezer tartozott a éves korcsoportba, vagyis az intézeti lakók több mint negyede, 26 százaléka 18 évesnél fiatalabb volt. Az adatok szerint tehát eltekintve attól, hogy az intézetben, ám családi viszonyok között élő gyermekek között lehetnek elenyésző számban 18 évesek vagy idősebbek is az intézeti ellátásban részesülő gyermekek -nek csupán 3 százaléka él legalább egyik szülőjével, túlnyomó többségük vagy időszakosan (pl. kollégiumokban, diákszállókon) vagy átmenetileg, illetve tartósan nélkülözi a szülői gondoskodást és szeretetet. 5 Népszámlálás Demográfiai adatok. KSH, Budapest, oldal alapján. 4

5 A családok és a családban élő nőtlen, hajadon gyermekek száma a háztartás típusa szerint Intézeti háztartásban Családösszetétel lakásban, Magánháztartásban együtt intézetben háztartásaiban Hajléktalanok üdülőben, lakott egyéb lakóegységben Családok összesen Házaspár Élettársi kapcsolat Együtt Apa gyermekkel Anya gyermekkel Együtt Gyermekek összesen Házaspár Élettársi kapcsolat Együtt Apa gyermekkel Anya gyermekkel Együtt Családok összesen Házaspár 74,1 74,1 50,9 50,8 62,5 19,9 Élettársi kapcsolat 9,5 9,5 27,0 27,0 20,8 68,4 Együtt 83,5 83,5 78,2 77,8 83,3 88,3 Apa gyermekkel 2,0 2,0 1,4 1,4 1,0 Anya gyermekkel 14,4 14,4 20,8 20,8 16,7 10,7 Együtt 16,5 16,5 22,2 22,2 16,7 11,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 0,1 0,1 0,0 0,0 Gyermekek összesen Házaspár 71,2 71,3 32,9 32,0 79,5 41,2 Élettársi kapcsolat 7,5 7,5 10,3 10,4 7,7 28,9 Együtt 78,7 78,7 43,3 42,4 87,2 70,1 Apa gyermekkel 2,5 2,5 2,6 2,7 2,1 Anya gyermekkel 18,8 18,8 54,1 55,0 12,8 27,8 Együtt 21,3 21,3 56,7 57,6 12,8 29,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 0,1 0,1 0,0 0,0 100 családra jutó gyermek Házaspár Élettársi kapcsolat Együtt Apa gyermekkel Anya gyermekkel Együtt A magánháztartások párkapcsolaton alapuló családjai között nagyobb arányban találhatók gyermekes párok, mint az intézeti háztartásokban. Az előbbiek százaléka nevel legalább egy gyermeket, az intézetben élő családoknál ez arány mindössze18 19 százalék. Ennek megfelelően a magánháztartást alkotó párok körében minden száz családra 102, az intézeti háztartásokban élő családokban csupán 34, a hajléktalanként élők esetében pedig mindössze 39 gyermek jut. 5

6 Az intézetben, családjukkal élő gyermekek több mint harmada gyermekvédelmi szakellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást nyújtó bentlakásos intézetben él, ezen felül csaknem minden intézettípusban található több-kevesebb gyermekes család. Igen magas számban írt össze a népszámlálás gyermekes családot a menekülteket befogadó állomásokon, itt élt az intézeti ellátásban részesülő gyermekek közül minden ötödik. Gyermekek, ahogy a köznyelv értelmezi A gyermek fogalmát a lakosság, a társadalomkutatók, ezen belül a szociológusok, a demográfusok és a statisztikusok különböző módon értelmezik, sőt az egyes tudományágakon belül is eltérhetnek az egyes kutatók által használt fogalommeghatározások. A lakosság például sokkal szélesebben, szabadabban értelmezi a gyermek fogalmát, mint a társadalomkutatók, ugyanis minden közvetlen vér szerinti leszármazottat gyermeknek tekintenek, függetlenül attól, hogy szüleivel él együtt, vagy már elköltözött tőlük, esetleg saját családot alapított. A társadalomkutatók, így a szociológusok is, a gyermek fogalmát némileg szűkebben értelmezik, a kutatásokban családon általában az együtt élő rokonokat értik, ezen belül gyermeknek a vér szerinti közvetlen leszármazottat, ha legalább egyik szülőjével közös háztartásban él. Mind a lakosság, mind a társadalomkutatók többnyire a gyermekek közé sorolják a nevelt és az örökbe fogadott gyermeket is. A statisztika a nemzetközi ajánlásokhoz igazodva családon az ún. családmagot érti, ahol gyermeknek csak a saját család nélkül, legalább egyik szülőjével közös háztartásban élő, nőtlen, hajadon személyt tekinti, ide értve a nevelt és az örökbe fogadott gyermeket is, kivéve a családhoz kihelyezett állami gondozott gyermeket. 6 A statisztikus mindenkori célja, hogy kielégítse a különböző igényeket, ugyanakkor szükséges, hogy a közölt adatok összevethetők a korábbi adatfelvételek hasonló eredményeivel, és megfeleljenek a különböző hazai és nemzetközi elvárásoknak. A évi népszámlálás eredményeit bemutató eddigi adatközlésekben a gyermekek számára és öszszetételére vonatkozó információk a népesség családi állás szerinti megoszlását bemutató táblázatok kivételével minden esetben a nőtlen, hajadon gyermekekre vonatkoztak. Ezt a gyakorlatot követjük ebben a kiadványban is, azonban néhány táblázat és rövid szöveges értékelés erejéig kitérünk a családmaghoz nem tartozó, ám szélesebb értelemben gyermeknek tekintett személyek 7 legfontosabb adatainak bemutatására is. Az összes gyermek és a statisztikai fogalomrendszer szerinti gyermekszám között igen csekély az eltérés. Figyelemmel arra, hogy a népszámláláskor számba vett 3 millió 214 ezer gyermekből mindössze 120 ezer olyan volt, aki korábban már kötött házasságot (ez a gyermekek nem egészen 4 százaléka), a szöveges elemzés e részében csupán a gyermekek legfontosabb, csak az összes gyermekre értelmezhető jellemzőire térünk ki, részletes értékelést a nőtlen, hajadon gyermekek adatainak értékelésekor adunk. Ugyancsak nem térünk ki az intézeti háztartásban, illetve hajléktalanként élő gyermekek összetételének vizsgálatára, mert e két esetben nem nőtlen, hajadon gyermeket a népszámlálás lényegében nem vett számba. 8 Korábban már volt szó a családban élő nőtlen, hajadon gyermekek korösszetételéről, most a különböző háztartástípusokban (magán-, intézeti háztartás, hajléktalanok háztartása) élő gyermekek korstruktúráját hasonlítjuk össze, egyidejűleg megvizsgálva a nemek szerinti és településtípusonkénti eltéréseket. Az adatok szerint mind a három háztartástípusban több a fiúgyermek, mint a lány: a magánháztartásban élő gyermekek 55,5 százaléka fiú, ennél kissé magasabb az arányuk a hajléktalanoknak (56,7 százalék), és lényegesen alacsonyabb az intézetben élők körében (50,8 százalék). A magánháztartásban élő gyermekek nemenkénti megoszlásában a lakóhely településtípusa (igazgatási rangja), ezzel együtt a település nagysága között egyértelmű összefüggés mutatható ki: a fővárosban a fiúk aránya mintegy másfél százalékponttal az országos átlag alatt marad, a kisebb városokban megegyezik azzal (megyei jogú városokban a két érték között helyezkedik el), a községekben pedig bő 1 százalékponttal meghaladja azt. Az intézeti háztartásokban, illetve a hajléktalanként élő gyermekek esetében a nemek szerinti megoszlás és a települési forma között ennél jelentősebb összefüggés mutatható ki. A magánháztartásban élő gyermekek korstruktúrája hasonló képet mutat, mint a családban élő nőtlen, hajadon gyermekeké, hiszen a gyermekek túlnyomó többsége mint korábban láttuk még soha nem kötött házasságot. Az eltérés korcsoportonként csak néhány tized százalékpontnyi, a 25 évesnél fiatalabbak esetében a fiúknál és a lányoknál 6 A fogalom részletes leírást lásd részletesen A fogalmak magyarázata című fejezet megfelelő címszavánál. 7 A továbbiakban a szöveges értékelés e fejezetében más értelmű jelző hiányában ezzel azonos értelemben használjuk az gyermek kifejezést. 8 A évi népszámlálás adatai szerint Intézeti háztartásban mindössze 3 fő nem nőtlen, hajadon gyermeket írtak össze, hajléktalanként egyet sem. 6

7 egyaránt mindegyik ötéves korcsoportban az összes gyermek, az ennél idősebbeknél a nőtlen, hajadon gyermekek arányszámai az alacsonyabbak. A magánháztartásban élő gyermekek korösszetétele a fővárosban a legidősebb, a községekben a legfiatalabb. A budapesti gyermekek 44 százaléka 15 éven aluli, a megyei jogú városokban részesedésük 49 és fél, a kisebb városokban 52, a községekben 55 százalék. Korcsoport (év) A gyermekek aránya a háztartás típusa, korcsoport és nemek szerint; a családháztartásban élő nőtlen, hajadon gyermekek korcsoport és nemek szerint fiú Magánháztartásban élő gyermek lány megyei jogú városok többi város összesen Budapest községek Intézeti háztartásban élő gyermek Családháztartásban élő nőtlen, hajadon gyermek ,0 13,8 16,4 13,3 14,1 15,0 16,2 36,3 42,3 15,6 14,5 16, ,7 16,3 19,5 14,9 17,0 18,0 19,1 26,5 16,5 18,4 17,1 20, ,7 17,2 20,5 16,0 18,4 19,3 19,5 17,3 19,6 19,4 18,0 21, ,1 16,1 18,3 17,0 17,9 17,5 16,4 10,2 10,3 17,7 16,8 18, ,1 15,9 14,1 18,3 16,5 14,8 13,2 3,7 7,2 15,4 16,4 14, ,6 9,2 5,7 10,0 8,3 7,4 6,4 1,4 1,0 7,3 8,9 5, ,9 4,0 1,6 3,7 2,8 2,8 2,8 0,7 1,0 2,5 3,4 1, ,6 2,3 0,7 1,6 1,4 1,5 1,8 0,4 1,2 1,8 0,6 40 X 4,3 5,1 3,3 5,1 3,8 3,8 4,6 3,5 2,1 2,5 3,2 1,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A magánháztartásban élő gyermekek 70 százaléka él házasságkötésen, további 7 százaléka élettársi közösségre alapuló családban. Utóbbiak aránya a fővárosban a legalacsonyabb, a községekben a legmagasabb, annak ellenére, hogy az élettársi kapcsolatok gyakorisága az előítéletek folyamatos és egyre gyorsuló visszaszorulása ellenére a falvakban még mindig alacsonyabb, mint a fővárosban és a megyei jogú városokban és többnyire elmarad a kisebb városokban érzékelhető arányoktól is. Nem A magánháztartásban élő gyermekek száma családösszetétel és nemek szerint Házaspár és élettársi kapcsolat élettársi házaspár együtt kap- csolat gyermekkel Hajléktalan gyermek összesen Egy szülő gyermekkel együtt apa Az összes gyermek nem egészen 3 százaléka anya, 20 százaléka apa nélkül él. Kiugróan magas az arányuk a fővárosban, ahol az apával élő gyermekek hányada közel 4, az anyával élőké csaknem 27 százalék. A községekben ugyanez az aránypár 2 és fél, illetve 17 százalék alatt marad. A nőtlen fiúk 78, a hajadon lányok 80 százalékának szülei párkapcsolatban, javarészt házasságban élnek (az élettársi kapcsolatban élő szülők mindkét esetben a párkapcsolatok mintegy tizedét adják), csupán alig minden ötödik nőtlen, hajadon gyermek él az apjával vagy az anyjával. Más a helyzet a korábban házasságban élő, ám valamely ok miatt ismét egyik szülőjével élő gyermekek esetében, akiknek nem és családi állapottól függetlenül legalább kétötöde csak egyik szülőjével él együtt. Leggyakoribb ez az özvegyek esetében, az ilyen családi állapotú fiúk 76, a lányok 83 százaléka él együtt csak az apjával vagy az anyjával. Érdekesen alakul a családtípusonkénti fiúgyermek-lánygyermek arány: a legmagasabb fiúarány az apás, a legalacsonyabb az élettársi kapcsolaton alapuló családokban figyelhető meg, és az anyák is lényegesen több fiúgyermeket nevelnek, mint lányt. anya gyermekkel Fiú 55,5 54,6 54,8 53,3 58,5 61,0 58,2 Lány 44,5 45,4 45,2 46,7 41,5 39,0 41,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 fiú lány 7

8 A családban élő nőtlen, hajadon gyermekek jellemzői 9 Életkor és iskolázottság, családtípus Korcsoport (év) A családban élő nőtlen, hajadon gyermekek korcsoport szerint, településtípusonként Budapest Megyei jogú városok Többi város Községek ,6 14,0 14,6 15,5 16, ,4 15,7 17,7 18,6 19, ,4 16,9 19,1 19,9 20, ,7 17,9 18,5 18,1 16, ,4 19,0 16,9 15,1 13, ,3 9,7 8,0 7,1 6, ,5 3,1 2,4 2,4 2, ,2 1,2 1,0 1,1 1,5 40 X 2,5 2,5 1,9 2,2 2,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mint arról már a Népszámlálásról népszámlálásra a gyermekek száma, összetétele címszónál más összefüggésben szóltunk, 2001-ben a legnépesebb korcsoport a éveseké volt (19,4 százalék), ez mintegy 4 százalékponttal haladta meg az 5 évesnél fiatalabbak hányadát. A viszonylag magas arányszámok jellemzően az iskolába járással függnek össze, hiszen a évesek részesedése megközelíti a 18, az ennél eggyel magasabb korcsoportba tartozóké (ide tartoznak az egyetemre, főiskolára járók) némileg meghaladja a 15 százalékot. Ezt követően az egyes korcsoportokba tartozók hányada folyamatosan és rohamosan csökken, a 25 évesek és idősebbek együttes részesedése sem éri el a évesek arányát. A gyermekek korösszetétele a fővárosban a legidősebb, itt mindössze 14 százalékuk 5 évesnél fiatalabb, szemben a községekben élőkkel, ahol arányuk ennél közel 3 százalékponttal magasabb. Ugyanezek az arányok a 15 évesnél fiatalabbak esetében 47, illetve 57 százalék. A két másik településtípusban az arányszámok e két számpár közé esnek. Az eltérések minden bizonnyal összefüggnek a házasodási kor, valamint az iskolába járási szokások településtípusonkénti különbségeivel. A gyermekek iskolai végzettség szerinti megoszlása településtípusonként eltérő: minél nagyobb a település, minél magasabb a települések ún. igazgatási rangja, annál iskolázottabbak. A 7 éves és idősebb gyermekek országosan 41, a fővárosiak 34, a községekben élők 44 százaléka nem végezte el az általános iskola 8. évfolyamát. Fordított a helyzet a legmagasabb végzettségi csoportban: a fővárosiak 6, a községekben élőknek 2 százaléka szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevelet. A legmagasabb iskolai végzettséget bemutató arányszámok mögött településtípusonként eltérő korösszetétel áll, és ez számottevően befolyásolja az iskolázottsági struktúrákat. Ezért nem meglepő, hogy az alacsonyabb koröszszetételű gyermekeket magukba foglaló községekben az átlagosnál gyakoribb az alapfokú végzettséget nem szerzettek hányada, mint a nagyobb településeken. A korösszetétel-beli eltérés azonban nem ad magyarázatot sem az alacsony végzettségűeknél tapasztalható nagymértékű eltérésekre, sem az egyetemi, főiskolai oklevelet, ezzel befejezett végzettséget szerzettek arányszámainak ilyen mértékű különbségeire. A korösszetétel eltérései mellett tehát olyan más összetevők is befolyásolják az iskolázottság alakulását, amelyek függetlenek a korstruktúrától. A kisebb településeken a fiatalok hamarabb fejezik be tanulmányaikat, mint a nagyvárosokban. Az érettségit nem, ám középiskolai szakmai oklevelet (régebbi szóhasználattal: szakmunkás-bizonyítványt, szakiskolai oklevelet) szerzettek hányada a községekben megközelíti a 16 százalékot, a kisebb városokban részesedésük ettől több mint 1, a huszonkét megyei jogú város átlagában 3 százalékponttal marad el. Budapesten az eltérés némileg alacsonyabb, arányuk alig valamivel több fele a községekben élőkének. Más a helyzet az érettségizettek esetében, ahol akár az általános, akár a szakmai oklevelet szerzettek arányát tekintjük, a magasabb értékek a nagyvárosokban, az alacsonyabbak a kis településeken fordulnak elő. A családban élő 7 14 éves gyermekek jelentős hányada nem végezte az életkorának megfelelő általános iskolai évfolyamot. Ezt a köznyelvben lemorzsolódásnak nevezett folyamatot azonban kétfelé kell választani: vizsgálni kell, 9 A továbbiakban gyermeken a családban élő, nőtlen, hajadon gyermekeket értjük. 8

9 hogy milyen arányt képviselnek azok, akik egy évfolyammal maradnak el az elméletileg elvégezhető évfolyamszámtól, és azt is, hogy milyen gyakoriságú az ennél nagyobb elmaradás. A családban élő 7 éves és idősebb, nőtlen, hajadon gyermekek legmagasabb iskolai végzettsége településtípusok szerint Iskolai végzettség Fiú Lány Budapest Az e korosztályba tartozó gyermekek 75 százaléka végzett az elméletileg elérhető évfolyamszámnál egy évfolyammal kevesebbet, a fiúknál ez az érték egy százalékponttal magasabb, a lányoknál ugyanennyivel alacsonyabb. Az ebbe a kategóriába tartozóknál azonban figyelembe kell venni, hogy egyrészt az iskolakezdési kötelezettség függ a gyermek születési hónapjától, másrészt a szülők bizonyos korlátok között szabadon határozhatják meg, hogy gyermeküket mikor íratják be az általános iskola első évfolyamába. Az egy évfolyammal elmaradó gyermekek magas arányát e két tényező jelentősen befolyásolja, emiatt esetükben a tényleges lemorzsolódási arány a népszámlálás adataiból nem állapítható meg. Más a helyzet a két vagy több évfolyammal lemaradóknál, ahol e tényezők zavaró hatása nem jelentkezik. A családban élő 7 14 éves gyermekek közül minden tizedik, ezen belül a fiúknál minden nyolcadik-kilencedik, a lányoknál minden tizenkettedik-tizenharmadik legalább két évfolyammal marad el az elvégezhető évfolyamszámtól, azaz a fiúknál lényegesen gyakoribb a lemorzsolódás, mint a lányoknál. lányok közül pedig viszonylag többen élnek élettársi kapcsolatra épülő családban. Megyei jogú városok Többi város Községek Általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb 40,8 37,7 44,8 33,8 38,5 41,5 44,4 8. évfolyam 13,2 14,8 11,2 11,3 11,7 13,0 15,1 Középiskola érettségi és szakmai oklevél nélkül 11,1 10,1 12,3 12,2 11,9 11,2 10,0 érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 13,6 18,3 7,5 8,8 12,7 14,3 15,6 érettségivel, általános oklevéllel 5,1 4,0 6,6 8,8 5,4 5,2 3,4 érettségivel, szakmai oklevéllel 8,6 8,7 8,5 10,8 9,5 8,1 7,5 Egyetem, főiskola oklevél nélkül 4,1 3,5 4,9 7,9 5,6 3,6 2,1 oklevéllel 3,5 2,9 4,2 6,1 4,7 2,2 1,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A családban élő 7 14 éves, nőtlen, hajadon gyermekek közül a legalább két általános iskolai évfolyammal lemaradók aránya nemek szerint, településtípusonként A 7 14 évesek százalékában Nem Megyei jogú városok Többi város Budapest Községek Fiú 11,5 10,8 9,8 10,8 13,0 Lány 8,0 7,8 6,4 7,6 9,1 9,8 9,3 8,2 9,3 11,1 A legalább két évfolyammal lemaradók aránya a községekben a legmagasabb, a megyei jogú városokban a legalacsonyabb. A fővárosban és a kisebb városokban élő gyermekek lemorzsolódási rátája megegyezik, ám elmarad a községi értéktől, és meghaladja a megyei jogú városokban mért arányszámot. A lemorzsolódás minden településtípus esetében a fiúknál a gyakoribb. A nőtlen, hajadon gyermekek 71 százaléka házaspár, további 7 és fél százaléka élettársak alkotta családban él, az egyszülős családban élők hányada valamivel meghaladja a 21 százalékot. A fiúk között az átlagnál valamivel gyakoribb apa vagy anya nélküli család, a A fővárosban minden harmadik-negyedik gyermek egyszülős családban él, a községekben viszont csak minden ötödik-hatodik. Míg a fővárosban a fiúk és a lányok lényegében azonos arányban élnek egyszülős családban, addig a vidéki településeken, ezen belül is különösen a községekben e családtípusra fiútöbblet jellemző. Az élettársi kapcsolatok gyakoribbak a nagyvárosokban, mint a kistelepüléseken, viszont a kistelepüléseken élő élettársak átlagosan több gyermeket nevelnek, mint városi társaik. 9

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

A változó család a népszámlálási adatok tükrében

A változó család a népszámlálási adatok tükrében A változó család a népszámlálási adatok tükrében Vörös Csabáné, a KSH főtanácsosa E-mail: Csabane.Voros@ksh.hu Kovács Marcell, a KSH osztályvezetője E-mail: Marcell.Kovacs@ksh.hu Az elmúlt évtizedekben

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-411-8 Készült a Központi

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-417-0 Készült a Központi Statisztikai

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Veszprém, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-415-6 Készült a

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.6. Csongrád megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.6. Csongrád megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.6. Csongrád megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-402-6 Készült a Központi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Debrecen, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-412-5

Részletesebben

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI Budapest, 2004. Az összefoglalás a Központi Statisztikai Hivatal közelmúltban megjelent kiadványainak felhasználásával készült. Az összefoglalást

Részletesebben

SZÜLŐPÁROK HÁZASSÁGKÖTÉS NÉLKÜL*

SZÜLŐPÁROK HÁZASSÁGKÖTÉS NÉLKÜL* SZÜLŐPÁROK HÁZASSÁGKÖTÉS NÉLKÜL* PONGRÁCZ TIBORNÉ S. MOLNÁR EDIT A nem házas kapcsolatból származó születések száma és aránya évszázadunk második felében, különösen pedig az 1990-es években Európa-szerte

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

Demográfiai, háztartási jellemzők

Demográfiai, háztartási jellemzők Acta Medicina et Sociologica Vol 5., 2014 9 Demográfiai, háztartási jellemzők Malakucziné Póka Mária Központi Statisztikai Hivatal, Debreceni Főosztály Abstract. The study presents the demographic and

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-409-5 Készült a Központi

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Harminc év: csekély mennyiségi, jelentős összetételbeli változások Annak ellenére, hogy a magyarországi népszámlálások az intézetek számát a múlt század vége óta számba veszik, az

Részletesebben

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Szociális helyzetkép Borsod Abaúj Zemplén megyéről Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként 2013. KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Lovász Brigitta 2 TARTALOM I. Szocio-demográfiai helyzet 3

Részletesebben

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia

Részletesebben

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 1 1 IFJÚSÁG2004 Gyorsjelentés 2005 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 2 A Gyorsjelentés elkészítésében közremûködtek:

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

Gyermekvállalás és gyermeknevelés

Gyermekvállalás és gyermeknevelés Központi Statisztikai Hivatal Gyermekvállalás és gyermeknevelés 211. április Tartalom 1. Változó gyermekvállalási szokások... 2 A késői gyermekvállalás kockázatai... 3 A családi állapot változásának hatása...

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI 2008. április Központi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. augusztus A Balaton üdülőkörzet társadalmi helyzetképe STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Településhálózat...3 Népesség...5 Nemzetiségi kötődés...9 Iskolázottság...11

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Egymásra hangolva című pályázati

Részletesebben

13. 13. A népesség gazdasági aktivitása

13. 13. A népesség gazdasági aktivitása 13. 13. A népesség gazdasági aktivitása Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 13. A népesség gazdasági aktivitása Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. +

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. + 213/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 3. szám 213. április 25. Népmozgalom, 2* A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Természetes és tényleges szaporodás, fogyás 2 Születés

Részletesebben

Székesfehérvár szociális térképe

Székesfehérvár szociális térképe Székesfehérvár szociális térképe Székesfehérvár szociális térképe. kötet Szociális adatok statisztikai elemzése Készítette: Domokos Tamás, Kulcsár László, Ruff Tamás, Szűcs Ildikó A szociális térkép készítésére

Részletesebben