Grendel Lajos. A tények mágiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grendel Lajos. A tények mágiája"

Átírás

1 Grendel Lajos A tények mágiája

2

3 Grendel Lajos A tények mágiája Mészöly Miklós időskori prózája 2010

4 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: Borító: Rimanóczy Andrea

5 Bevezető Mészöly Miklós prózáival még személyes megismerkedésünk előtt, 1969 nyarán találkoztam először, amikor egy kis visegrádi könyvesboltban megvásároltam a Jelentés öt egérről című novelláskötetet. Több mint harminc évvel később elmondhatom talán, hogy ez a találkozás hosszú időre meghatározta írói gondolkodásomat és irodalmi ízlésvilágomat. Nem kis részben ez az évtizedeken átnyúló intenzív irodalmi élmény motivált ennek a kis dolgozatnak a megírására is. Másfelől e könyv írása közben nem kevés gondot is okozott. Meg tudok-e birkózni a mészölyi próza iránti elkötelezettségemből eredő esetleges elfogultságaimmal? Vallomásos esszén kívül belekontárkodhat-e egy író pályatársa műveinek értékelésébe, minősítésébe, nem teszi-e jobban, ha ezt a terepet mindenestül átengedi az erre talán illetékesebb irodalomktirikusoknak és irodalomtörténészeknek? Mészöly Miklós írói munkássága a 70-es évek végétől az irodalomtörténészszakma figyelmének középpontjába került. Annak ellenére, hogy az író sosem tartozott a pártállam ideológusainak és irodalomtörténész főpapjainak a kegyeltjei közé, műveiről ettől kezdve számtalan kritika, irodalomtörténeti esszé és tanulmány látott napvilágot, főként folyóiratokban, s amelynek betetőzése Thomka Beáta Mészöly Miklós című kitűnő monográfiájának a megjelenése lett a 90-es évek közepén. A monográfia a Mészöly-életmű egészét veszi szemügyre, benne az írónak az időskori prózáját is, amely ennek a kis könyvnek is a témája. Noha Mészöly Miklós Film utáni prózáinak elég nagy kritikai visszhangja volt, ebbe a visszhangba egyre erőteljesebben belejátszottak azok a szempontok is, amelyek az új prózaíró (Esterházy, Nádas, Hajnóczy stb.) és a velük szinte egy időben színre lépő irodalomtörténész-nemzedék (Szegedy-Maszák Mihály, Kulcsár Szabó Ernő, Balassa Péter stb.) új kontextust teremtő munkái vetettek föl. Ez a nemzedék joggal tekintette egyik írói-szellemi elődjének Mészöly Miklóst, hiszen az ő írói stratégiája ütötte a legnagyobb rést a konzervatívrealista-anekdotikus magyar epikai hagyományok falán. A Szárnyas lovak kö tet tel kezdődően azonban az új próza és a mészölyi epika útjai látszólag eltávolodtak. Hogy miért, arra éppen a legilletékesebb, Mészöly Miklós adott többször is választ a Szigeti Lászlóval készült maratoni interjúkötetében, a Párbeszédkísérletben. A dolgozatomban idézett Mészöly-szövegek akár az új próza egyes törekvéseinek nem is nagyon burkolt bírálataként is értelmezhetők. Mészöly időskori prózáinak egyik karakteres jegye az, hogy bennük, a Film előtti prózáihoz képest, jelentősen megnő a valóságreferencialitás (pannóniai, 5

6 közép-európai) iránti igény. Mindez azonban mégsem jelenti azt, hogy a történelmi, szociológiai, létfilozófiai távlatba helyezett és demitizált fikcionalitás, a közép-európai sorshelyzetek, egyéni és kollektív drámák sűrű atmoszférájú felidézésével valamiféle írói hátraarcot cselekedett volna, visszahátrálást azokhoz az írói beszédmódokhoz, amelyeket korábban olyan hevesen elutasított. Legmaradandóbb kisprózáiban olyan nézőpont- és időtechnikákkal kísérletezett, amelyekkel megalapozható lenne egy új, a (direkten történetmondó vagy anekdotikus) réginél hitelesebb realista beszédmód realizmuson itt a létről való hiteles, antiutópisztikus és antiideologikus beszédet értve. Mészölynek ez a majd két évtizedes kísérletezése nem volt töretlen, és nem mindig járt művészi sikerrel. Kései korszakának prózaköteteiben remekművek és kevésbé sikerültek kerülnek egymás mellé. Dolgozatomban azokra a prózáira igyekeztem összpontosítani, amelyekben, véleményem szerint, a legtovább merészkedett a realista beszédmód művészi újrastrukturálásában, a történetelvűség, az idő- és a nézőponttechnika újfajta, irodalmunkban eddig kipróbálatlan összjátékának a kimunkálásában. Ezért bizonyára lesznek olvasóim, akik hiányolni fognak a dolgozatomban elemzett Mészöly-művek közül olyan írásokat, amelyek reprezentatívak ugyan, de a vizsgálatom szempontjából kevésbé fontosak, s egyes műveket többre, másokat kevesebbre érdemesítenek, mint ennek a dolgozatnak az írója. Mészáros Sándor veti föl a Kalligram 1996-os Mészöly-számában azt a kérdést, hogy az író Film utáni munkássága alakítója-e napjaink, a 20. század vége magyar epikájának. Ez a kis dolgozat arról akarja meggyőzni olvasóit, hogy egyértelműen igen, mert úgy hangolódik rá, kapcsolódik vissza a magyar próza legjobb hagyományaihoz, hogy közben új, nyitott kisprózai formákhoz jut el vagyis alapjaiban vizsgálja felül, de nem utasítja el ezeket a hagyományokat. Amit a Szárnyas lovakkal, a Lesiklással, a Magyar novellával és még több más, ebből a korszakból származó művével elkezdett, az járható, folytatható út a fiatalabb írónemzedékek számára is. 6

7 A történet visszahódítása 1 Negyedszázaddal ezelőtt, 1976-ban jelent meg Mészöly Miklós Film című regénye, amely nem annyira fordulópont az író pályáján, mint inkább szintézis és lezárás, a későmodern magyar epikában is domináló történetközpontú elbeszélés végső trónfosztása. Eddig a pontig Mészöly Miklós írói pályája leírható a történetközpontú epika dekonstrukciójának olyan folyamataként is, amelynek főbb állomásai a Magasiskola, Az atléta halála, a Saulus, a Pontos történetek, útközben, a Nyomozás-ciklus kisprózái s végül a legradikálisabban antiepikus Alakulások. Olyan fejlődésívként, amelynek megvan a logikája, s amelyben az előbb felsorolt művek, a Filmmel bezárólag, láncszemekként kapcsolódnak össze. Ezek a művek a magyar irodalom ötvenes, hatvanas és hetvenes évekbeli kontextusában kihívóan újszerűek és provokatívak voltak, s a korabeli irodalomkritikusok zöme nem is igen tudott mit kezdeni velük. Mészöly faltörőkos-szerepe, úttörő jelentősége a nyolcvanas években végbement paradigmaváltás tükrében vált nyilvánvalóvá mint ennek a paradigmaváltásnak legjelentősebb magyar irodalmi előkészítője és előzménye. Így látja ezt Kulcsár Szabó Ernő is, aki irodalomtörténetében az Alakulásokat korszakjelző szövegnek tartja, s megállapítja: 1975-ös kötetbeli megjelenése óta ez a novella ama fordulat első vitathatatlan jelzésének számít, amely a posztmodernség korát nyitotta meg a magyar epika történetében. 1 Az Alakulások azonban radikális redukcionizmusával meglehetősen magányosan áll Mészöly Miklós életművében. Afféle határcölöp a 20. századi magyar epikában, akárcsak Szentkuthy Miklós negyven évvel korábban keletkezett Prae-je vagy Esterházy Péter tíz évvel későbbi regénye, a Bevezetés a szépirodalomba. Irodalomtörténeti jelentőségét ma főként abban látjuk, hogy, akárcsak Szentkuthy vagy Esterházy műve, szakított az úgynevezett valóságtükröző, valóságábrázoló próza konvencióival. Vagyis alternatívát kínált, az önreferenciális szövegirodalom alternatíváját. Az alternatíva kínálta lehetőségeket azután a nyolcvanas és kilencvenes évek fiatal epikusai bőven kiaknázták, s röpke néhány esztendő alatt radikálisan átrajzolták a múlt század végi magyar epika térképét. 7

8 Paradox módon ennek a paradigmaváltásnak a levezénylésében éppen annak egyik kezdeményezője, Mészöly Miklós vett kevésbé részt, sőt némi idegenkedő távolságtartással szemlélte azt. Hogy fenntartásait milyen meggondolások motiválták, arról ő maga így nyilatkozik Szigeti Lászlónak, némiképp ingerülten, alaposan megnyomva a tollat: Nem a neoavantgárd onániái, nem is a posztmodern grammatika csavarásai meg a nyelvi játékok idiotizmusig fokozható önimádatai, vagyis nem holmi nyelvi modernizálások érdekelnek, hanem egyes-egyedül az, hogy a nyelv mint hitelesítő elem és nagyhatalom egyetlen mozzanatával se dudvásíthassa el fölérzéseimet. 2 Hogy a nyolcvanas évek paradigmaváltása a magyar epikában, illetve annak interpretációs stratégiáiban mennyire éles és radikális fordulatot jelentett, azt éppen Mészöly Miklósnak az új kánonban elfoglalt helye, mai helyzete illusztrálja nagyon pregnánsan. Hiszen ő, a paradigmaváltás egyik kezdeményezője, a fiatal írók mentora és egyik fő hivatkozási alapja, bizonyos mértékig maga is áldozatává vált ennek a fordulatnak. Az új kánonban elfoglalt kényes helyzetét jól látja Mészáros Sándor: Mészöly nyolcvanas-kilencvenes évekbeli pályája elmozdult,»kisiklott«a neki tulajdonított előd státusából. Kissé sarkítva fogalmazva: amíg az új irodalom értelmezői abban voltak érdekeltek, hogy feltárják e prózafordulathoz vezető utakat, addig Mészöly művészete meghatározó jelentőségű volt számukra, majd a váltás logikájának engedelmeskedve igyekeztek megállítani,»lezárni«e prózavilág alakulástörténetét, és az utódok számára biztosítani a kezdeményező szerepet. 3 Mészáros Sándor kertelés nélkül veti fel azt a kérdést, amely az elmúlt egy-másfél évtized Mészöly-recepciójában ott lappang. Nevezetesen, az író Film utáni munkásságának része van-e a magyar próza paradigmaváltás utáni arculatának alakításában, vagy abba kevésbé, esetleg egyáltalán nem szólt bele, hanem ma ugyanúgy kívül áll a körön belül, mint írói pályája első korszakában? Vajon a hajdani kezdeményezőből mára élő klasszikussá lett Mészöly Miklós időskori prózája kínál-e, s milyen alternatívát kínál a nyelvkritikai vagy szövegirodalommal szemben egy olyan pillanatban, amikor ez utóbbi is mintha mára elveszítette volna korábbi lendületét s fölemésztette volna energiáit? Ha Kulcsár Szabó Ernő tézise felől közelítjük meg a problémát ( A nyolcvanas évek magyar elbeszélésének élvonaláról biztonsággal elmondható, hogy a szövegszerű alkotásmód konvencióinak érvényesítésével fokozatosan kiteljesíti azt a prózatörténeti jelentőségű paradigmaváltást, amely az epika egyik történeti alakzataként leplezi le a 8

Mit ér az irodalom, ha magyar? Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila

Mit ér az irodalom, ha magyar? Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila Fekete J. József Mit ér az irodalom, ha magyar? Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila Frankfurt 99. Magyarország részvétele a könyvvásáron a német sajtó tükrében. Grimm Könyvkiadó, Szeged, 2002,

Részletesebben

Az átdolgozások hasznáról és káráról

Az átdolgozások hasznáról és káráról Dobás Kata Az átdolgozások hasznáról és káráról De a regényszerző, ha csak eseményeket ad a kedély történetei, és a szív életirása körül, a hatásért feláldozta a hatás becsét. (Kemény Zsigmond: Gyulai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 4. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

SZEMLE. Pázmány Péter: Tíz bizonyság (1605)

SZEMLE. Pázmány Péter: Tíz bizonyság (1605) SZEMLE Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Pázmány Péter: Tíz bizonyság (1605) Jegyzetek a szövegkiadáshoz. (Pázmány Péter Művei Kritikai kiadás, 5.) Szerkesztette Ajkay Alinka, közreműködők

Részletesebben

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban. Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban PHD-értekezés Témavezető: Dr. Fried István Prof. Emeritus Kolozsvár Szeged

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli regényeiben

Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli regényeiben Séllei Nóra Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli regényeiben Akadémiai doktori értekezés tézisei Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézet Angol Irodalmi Tanszék 2011 I. Problémafelvetés:

Részletesebben

Bevezető. 1 Richard Sparks, The Swedish Chora Miracle, Swedish A Cappella Music Since 1945 (Blue Fire Productions, 2000)

Bevezető. 1 Richard Sparks, The Swedish Chora Miracle, Swedish A Cappella Music Since 1945 (Blue Fire Productions, 2000) TARTALOM Bevezető...2 Rövid áttekintés a hatvanas évekig...6 Hatások, irányzatok...9 Szerializmus, dodekafónia, egyéni hangrendszerek, véletlenszerű elemek...9 Népdal és népdalfeldolgozás... 17 Lengyel

Részletesebben

Arecenzió alapkérdése elsősorban az: vajon az a történelmi torlódás, mely a közel

Arecenzió alapkérdése elsősorban az: vajon az a történelmi torlódás, mely a közel Iskolakultúra 2001/8 The Children of Bizonyára véletlen egybeesés, mégiscsak jelképes: a jeles hazai szociológus-pszichológus házaspár Az újjáépítés gyermekei a konszolidáció gyermekei címmel adja közre

Részletesebben

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea Nagyobb szabadság Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea: Az utolsó két előadásotok, a Szutyok és a Kaisers TV, Ungarn azt mutatja számomra, hogy a Pintér Béla Társulat igen jó alkotói szakaszban

Részletesebben

Baranyai Norbert valóságból táplálkozik s mégis költészet

Baranyai Norbert valóságból táplálkozik s mégis költészet Baranyai Norbert valóságból táplálkozik s mégis költészet csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 47. Szerkeszti Bitskey István és Görömbei András Baranyai Norbert valóságból táplálkozik

Részletesebben

Tematika, program, absztraktok

Tematika, program, absztraktok IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK Interdiszciplináris szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában 2012. december 6 7. Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem Budapest, I. Táncsics Mihály utca

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

A Nyugat stiláris sokszínűsége

A Nyugat stiláris sokszínűsége Szemle 489 van a nagy lehetőség, az utolsó igazi alkalom a muravidéki magyartanítás színvonalának az emelésére, illetőleg stabilizálására. Gondolom, néhány év tapasztalta fogja majd megmutatni igazán,

Részletesebben

Amatőrök és profik. Ács Margit: Kontárok ideje SZEMLE

Amatőrök és profik. Ács Margit: Kontárok ideje SZEMLE SepSzeml.qxd 2012.08.17. 17:59 Page 111 SZEMLE Amatőrök és profik Ács Margit: Kontárok ideje A HELIKON KIADÓ, 2011 magyar epika és a valóságábrázolás kapcsolata mindig nagy változatosságot mutatott. Csak

Részletesebben

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. Szávai Dorottya Bűn és imádság A Pilinszky-líra

Részletesebben

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében Iskolakultúra 2005/4 Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében konferencia A Magyar Tudományos Akadémián

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Ez mind én voltam egykor 1

Ez mind én voltam egykor 1 Veres András: Ez mind én voltam egykor 1 Nem vagyok Füst Milán-kutató. Mindenekelőtt az késztet előadásom megtartására, hogy megrázott és felháborított Füst Milán kikerülése a középiskolai tananyagból.

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

Szűcs Jenő, a magányos történetíró

Szűcs Jenő, a magányos történetíró Gyáni Gábor Szűcs Jenő, a magányos történetíró Az a konkrét kérdés, amelynek megválaszolására kísérletet kell tennem, így hangzik: mi késztette cselekvésre a jobbágyokat (szám szerint 20 40.000 parasztot),

Részletesebben

JÓKAI HASZNÁRÓL ÉS KÁRÁRÓL HITES SÁNDOR

JÓKAI HASZNÁRÓL ÉS KÁRÁRÓL HITES SÁNDOR JÓKAI HASZNÁRÓL ÉS KÁRÁRÓL HITES SÁNDOR Szilasi László: A selyemgubó és a bonczoló kés Pompeji Alapítvány Osiris, Szeged Budapest, 2000. 272 old., 1280 Ft (dekon-könyvek 18.) Röviden: problémám az lett,

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

KOSZONTJUK. szeretettel az Olvasót. Ön egy új folyóiratot tart kezében. A cím - szándékaink szerint eltérő aszszociációkra

KOSZONTJUK. szeretettel az Olvasót. Ön egy új folyóiratot tart kezében. A cím - szándékaink szerint eltérő aszszociációkra B A R Társadalomtudományi és művészeti folyóirat Megjelenik évente négyszer 1996/1-2. szám Szerkesztik: FŰZFA BALÁZS főszerkesztő BARTÁK BALÁZS CZETTER IBOLYA KASSA! FERENC KATONA ATTILA SÜMEGI ISTVÁN

Részletesebben

s én megkerültem érte a világot

s én megkerültem érte a világot 94 tiszatáj LENGYEL ANDRÁS s én megkerültem érte a világot AZ ABSZOLÚTUM PROBLÉMÁJA JÓZSEF ATTILÁNÁL 1. Immár majdnem egy évtizede, hogy 1994-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciáján elhangzott Tamás

Részletesebben

Szűcs Teri: A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben. Budapest, Kalligram, 2011, 224 o., 2600 Ft.

Szűcs Teri: A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben. Budapest, Kalligram, 2011, 224 o., 2600 Ft. Kálmán C. György Az irodalom szembeszegülése a gonosszal Szűcs Teri: A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben. Budapest, Kalligram, 2011, 224 o., 2600 Ft. Induljunk ki abból, amiből

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről Jólét és erény Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről reciti Hagyományfrissítés sorozatszerkesztő Fórizs Gergely Gróf Széchenyi István Hitel című, -ban megjelent könyve ma is a. század egyik legtöbbet

Részletesebben