7. AZ UTÁNMONDÁSOS KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. AZ UTÁNMONDÁSOS KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 7. AZ UTÁNMONDÁSOS KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE Az utánmondás azért nagyon magas szintű beszédcselekvés, mert a tanulóknak két különböző időpontban és kettős szerepben kell helytállniuk: a továbbítandó szóbeli közlemény vételekor a beszédészlelésen és megértésen alapuló memorizálás a feladat, adáskor pedig a kommunikációs tényezőket figyelembe vevő beszélő-szövegalkotó tevékenység. A beszédfeladat fokát mértékét, nehézségét tekintve az utánmondás beszédképességének alakítására három lehetőség van: 1. üzenetközvetítés, 2. hirdetés, 3. az irodalmi műveket utánzó szerepjátékok Üzenetközvetítés Az üzenetközvetítés tanítása szorosan összefügg a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás tanításával. Azokat a lehetséges helyzeteket kell kihasználni, amelyek a mindennapi életben természetesen adódnak. Üzenetközvetítés tanulótársnak, szülőnek, más gyermeknek stb. A tanítónak ismertetnie kell a feladatban leírt helyzetet: hogyan lép kapcsolatba az üzenetvivő gyermek azzal, akinek át kell adnia az üzenetet, hogyan szerkeszti tömör, de a legszükségesebbeket tartalmazó szöveggé az üzenetet, hogyan jelzi a kapcsolat befejezését, milyen a helyes fej-, tekintet- és testtartása, arckifejezése stb. Miután a tanító ismertette a feladatot, önként jelentkező gyermek játssza el. Következik a beszédmagatartásának elemzése, értékelése. Még egyszer-kétszer elismételtetjük csak önként jelentkező tanulóval Hirdetés A hirdetés tanítása olyan beszédfeladat, amelynek szintén két összetevője van: a hirdetés alkotóelemeinek megismerése és rögzítése, majd továbbítása az érdekeltek felé. A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a szándéknyilvánítás tényezőit szem előtt tartva a tanulónak nyelvi tömörséggel megfogalmazott szöveget kell továbbítania. A szövegnek tartalmaznia kell a történés helyét, időpontját és célját. Az illemszabályokat szem előtt tartó felhívással kell a beszélőnek mozgósítania, felkeltenie a hallgatók érdeklődését, kíváncsivá tenni a tevékenység iránt. Eljárhatunk úgy is, hogy a tanító irányításával közösen szerkesztenek a tanulók ilyen szövegeket a kommunikációs szempontok figyelembe vételével. Ez a tevékenység kiváltképpen fejlesztő jellegű! A tanító is mondhat példaként szöveget. Például: 153

2 Gyermekek! Szerdán futballmérkőzés lesz a IV. A és B osztály között. A mérkőzés az iskola sportpályáján, délután 4 órakor kezdődik. Akit érdekel ez a sok látványt ígérő sportjáték, jöjjön el! Szeretettel vár mindenkit a rendezőség. A hirdetés beszédfeladatára való felkészítéskor a nem-verbális kommunikáció fontosságára is fel kell hívnunk a tanulók figyelmét. A hirdetést mondó tanulónak jól látható helyre kell állnia. Kellő sem halk, sem túl nagy hangerőt kell használnia. Értelmesen, kifejezően kell tolmácsolnia a hirdetést. A megszólítással és a figyelem felkeltésével induló szöveget az üzenetvivőnek a beszédtechnika követelményeinek megfelelően kell elmondania, határozott testtartással, helyes tekintettartással stb. A hirdetés felhívással fejeződik be. A tanulónak ezt is találó hangszínezettel, hangerővel és arcjátékkal kell kísérnie. A megalkotott vagy megadott hirdetés szövegét próbálja továbbítani egy-két vállalkozó tanuló. Az ő beszédteljesítményét elemezve gyakorolják a tanulók a helyes üzenetközvetítést. Kezdetben az ügyesebbekkel, majd minél több tanulóval végeztessünk valóságos üzenetközvetítést Irodalmi művek utánzása szerepjátékokkal Irodalmi műveket utánzó szerepjátékok abban különböznek az eddig felsoroltaktól, hogy nemcsak a beszédfejlesztést segítik, hanem irodalmi élményt is nyújtanak a gyermekeknek. A jól megszervezett mimetizáló játék percet vesz igénybe. Milyen irodalmi alkotásokat válasszunk ki? Olyanokat, amelyeknek magasrendű művészi értékük van. Természetesen szem előtt kell tartanunk az életkori sajátosságokat, azaz a művek szóljanak a gyermekek szívéhez-lelkéhez, mozgósítsák érzelmeiket, gondolataikat, hassanak képzelőerejükre, stílusuk művészi értékű legyen stb. Lehetőleg rövid terjedelmüeket válasszunk, különben a szerepjáték tanítási órán nem valósítható meg. A kisgyermekek nagyon kedvelik az állatmeséket, a csengő-bongó rímű verses meséket, a dramatizált feldolgozásokat. Mellékletünkben bemutatunk olyan óravázlatokat, amelyek kollégáinknak segítségül és ösztönzésül szolgálhatnak. Egy irodalmi mű játékos feldolgozására a mű megismerése, feldolgozása után kerüljön sor. Jól fejleszthetjük a játékos-mozgásos kommunikációt és a párbeszédes félproduktív beszélést. A művel való megismerkedés után következik a mozgással egybekapcsolt, térben történő helyzetgyakorlat. A tanító adott esetekben figyelembe veheti az ötletes gyermekek véleményét az alkalmi színpad-tér berendezésében, de a vezető-rendező szerepét ne engedje ki a kezéből! A játéktér kijelölése után a szereposztást kell megbeszélnünk. Tapintatosan, de következetesen fegyelmezzük a feltűnni vágyó, túlságosan magabiztos gyermekeket. A szorongásos, visszahúzódó tanulókat nem szabad erőltetnünk. Várjuk meg önkéntes 154

3 felzárkózásukat. A szerepjátszást menet közben is lehet értékelni, legjobb azonban a végén elemezni. Az elemzésbe, véleménykifejtésbe vonjunk be mindenkit. Például: A róka a kútban című népmese dramatizálásával a következő párbeszédes gyakorlatot végeztethetjük, miután a történetet megismertettük, elemeztük a gyermekekkel. Szereplők: mesélő bábu, róka bábu, farkas bábu. Mesélő: Egyszer a róka elindult valami fogára valót keresni. Belenézett egy kerekes kútba. Látta, hogy a kút vizében egy nagy sárga sajt úszkál. Észrevette, hogy a kútnak két vedre van. Beleült az egyikbe, leereszkedett a kútba. Akkor tudta meg, hogy csak a telehold tükröződik a vízben. Kijött volna, de hogyan? Arra vetődött egy farkas. Belenézett a kútba. Farkas: Mit csinálsz ott, róka koma? Róka: Nem látod? Eszem a sajtot, amíg jóllakom. Farkas: Nekem nem hoznál fel egy darabot? Róka: Dehogy viszek. Ha enni akarsz, gyere le te is. Farkas: Hogy lehet oda lemenni? Róka: Úgy, ahogy én jöttem. Ülj bele a másik vederbe! Ereszkedj le! Akkor te is jóllakhatsz, akárcsak én. Mesélő: A farkas beleült a másik vederbe, és leereszkedett. A róka közben feljött. A farkas hamar észrevette, hogy a róka becsapta, de az akkor már messze járt Az okos leány című mese dramatizálásával szintén könnyen végeztethetünk párbeszédes gyakorlatot. Mesélő: Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy okos leány. Híre a királyhoz is eljutott, udvarába vitette. Ott azt mondja neki: Király: Van nekem a padláson százesztendős fonalam, fonj nekem abból aranyfonalat. Okos leány: Van az édesapámnak egy százesztendős sövénykerítése, csináltasson nekem abból orsót, s akkor megfonom az aranyfonalat. Király: Az első kérdésre jól megfeleltél, mondok mást. Van nekem száz lyukas korsóm, foltozd meg azokat. Okos leány: Én jó szívvel, csak előbb felséged fordíttassa ki azokat! Király: Okos volt a második felelet is. Még adok neked egy kérdést. Okos leány: Csak mondja, felséges királyom! Király: Hát én azt mondom, hogy hozz is, meg ne is, legyen is, meg ne is. Mesélő: A leány a konyhában kért két szitát, az udvaron fogott egy galambot, a két szita közé tette. Úgy ment fel a király színe elé. 155

4 Okos leány: Itt van, felséges királyom. Mesélő: A király fogja a két szitát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült. Okos leány: Na, látja felséges királyom, hoztam is, nem is, volt is, nincs is. Mesélő: De már erre olyan nagyon megtetszett a királynak a leány, hogy egyszeribe feleségül vette. Aki nem hiszi, járjon utána. Kányádi Sándor Árva bárány című versének dramatizálásával jól nevelhetjük gyermekeinket az állatok iránti szeretetre, gyöngédségre. A Ki az okosabb? című népmesét is könnyen dramatizálhatjuk. A kecske az utcán ballagott. Szembe jött vele a bárány. Egy bárány a nyomomba sem léphet gondolta a kecske. Nem köszönök neki. Mesélő: Pásztorfiúcska: Mesélő: Pásztorfiúcska: Béget a bárány, itt maradt árván. Anyja ma reggel ment a sereggel bégetve-bőgve zöld legelőre. Barikám drága, nem vagy te árva. Van neked gazdád, gondot visel rád ez a kis pásztor, akivel játszol. Nem hajt a szóra, vigasztalóra, nem néz a gyepre, rítton rí egyre: hegyekbe vágyva sír a kis árva. Barikám édes, annyit ne bégess. Ó, te kis bodros, mehetsz jövőre, borókabokros, zöld legelőre. 156

5 Úgy elmentek egymás mellett, hogy egymásra sem néztek. Nemsokára a kútnál újból találkoztak. Miért nem köszöntél nekem? szólította meg a kecske a bárányt. Miért nem köszöntél te előre? kérdezte a bárány. Még mit nem! rikkantotta a kecske. Nekirontott a báránynak. Néhány percig dulakodtak, mikor észrevették, hogy jön a ló. Tegyen igazságot a ló! A ló meghallgatta őket, majd így szólt: Aki okosabb, az köszön előbb! Azóta, ha találkoznak, mindketten teli torokból üdvözlik egymást. Mese-morzsa Kányádi Sándor nyomán Szereplők: Mesélő, I. hangya, II. hangya, Béka) Mesélő: Két kicsi hangya elindult szerencsét próbálni. Bejártak már vagy tíz tenyérnyi helyet, nagyon megéheztek, de még semmit sem leltek. I. hangya: Enni kéne. II. hangya: Enni. I. hangya: Étlen nem lehet menni. II. hangya: Lehetni lehet, csak lassabban. Mesélő: Tovább mendegéltek, másztak. S egyszer csak nekimentek egy majdnem mogyorónyi morzsának. Pihentek egyet, s azzal nekiláttak a hurcolkodásnak. De a falánkabbik hangya megszólalt: I. hangya: Mit cipeljük a bolyba? Együk meg itt helyben! II. hangya: Nem bánom, faljunk belőle, hogy kapjunk erőre. I. hangya: Az egészet megesszük! II. hangya: Nem értelek. I. hangya: Megesszük az egészet! II. hangya: Az egészet nem lehet, nem engedi a hangyabecsület. I. hangya: Fütyülök a becsületre. Éhes vagyok (nyafogva), meg akarom enni a részem! Béka: Na nézd, a hangyák összekülönböztek a koszton! No, majd én nekik elosztom. Hamm! (a hangyák megrökönyödve nézik) Mesélő: Hát azóta a hangyák, amit találnak, szótlanul hazacipelik, hordják a bolyba. Lev Tolsztoj A mókus és a farkas című állatmeséjét például a következőképpen dramatizálhatja a tanító. 157

6 Mesélő: A mókus leugrott az ágról, s egyenesen egy alvó farkasra esett. Felszökött a farkas. Fel akarta falni. Mókus (kérlelő hangon): Engedj el, te farkas! Farkas (gonoszul, parancsoló hangon): Jól van, elengedlek, de előbb azt mondd meg nekem, miért vagytok ti, mókusok olyan vidám teremtések? Mindig a fákon ugrándoztok és játszadoztok. Én állandóan rosszkedvű vagyok. Mókus: Előbb engedj fel a fára, onnan megmondom, csak idelent félek tőled. Mesélő: A farkas elengedte. A mókus felszaladt a fára és onnan kiáltotta viszsza. Mókus (vidám, határozott hangon): Azért van rossz kedved, mert gonosz állat vagy. A gonoszság szorongatja a szívedet. Mi azért vagyunk vidámak, mert jók vagyunk, nem bántunk soha senkit. Azért ajánlottunk dramatizálásra rövid terjedelmű irodalmi szövegeket, mert a játékot komoly előkészítésnek kell megelőznie. A beszédfejlesztési óra első, kb. 10 percét a helyesejtési gyakorlatok töltik ki, majd az illető beszédhelyzet előkészítése következik. Nagyon fontos ezt már sokszor hangsúlyoztuk a beszélőkedv felkeltése. Hangulatteremtés is kísérje tehát ezt az óramozzanatot. A szöveggel kapcsolatos tudnivalók megbeszélése, a szavak, kifejezések magyarázása, szemléltetése következzék. Ezután a tanító nagyon jó, ha képsor is segíti ebben a tanulókkal megismerteti a nyelvi anyagot. A továbbiakban a szöveghűséghez nem kell mereven ragaszkodnia, a tanítónak csak azt kell állandóan követnie, hogy a lényeg megfogalmazása megtörténik-e. Ha nem, ebben segítenie kell azonnal, hogy a játék menete gördülékeny legyen. Ez alól csak az képez kivételt, ha amire a már említett és dramatizált Kányádi vers is példa költői szöveggel állunk szemben. Ilyenkor kötelező a szöveghűség, mert a stílusérzék fejlesztését is nagyon jól szolgálja. A rövid terjedelem azért is nagyon előnyös, mert a tanulók a szöveget előadás előtt hamar elsajátítják. Ebben az esetben a mintajelleg erősen érvényesül. A művészileg értékes költői szöveg gyönyörködteti a gyermekeket, jól szolgálja az irodalmi, a nyelvi és az esztétikai nevelést. A mimetikus játékban mondja Zsolnai József * mi azért látjuk a spontán beszéd fejlesztésének egyik lehetőségét, mert a játék a valóság, a mindennapi élet olyan modellje, amely saját szabályainak megfelelően újjáteremti a mindennapi élet egyes jelenségeit, tehát a közvetlen érintkezési módokat és beszédcselekvéseket. A jelentősége azért nagy, mert a játék segít a gyermeknek leküzdeni a hasonló szituációkban fellépő félelmeit, és ugyanakkor segít kialakítani a mindennapi * Zsolnai József: Beszédművelés kisiskolás korban. Budapest, 1978., p. 158

7 érintkezésekhez szükséges helyes érzelmi viszonyulásokat is. Ezekben a játékokban a mintajellegű viselkedés valósul meg (mind a mindennapi, mind a feltételes viselkedés). A kisiskolás tudja, hogy a játékszituáció nem valódi, mégis úgy viselkedik, mintha valódi lenne. Az élő farkastól fél, de a farkast játszó társától: fél is, meg nem is fél egyszerre.() Itt említjük meg a szerepjátékok sajátos változatát, a bábozást, amely a gyermekre kisiskolás korban is mély és tartós benyomást gyakorol. A bábu élővé válik számára, bizalmába fogadja, azonosul vele. A gyermek a legmesszebbmenően belefeledkezik a játékba, levetkőzi szorongását, gátlásait. Beleélési képessége a maga teljességében fejlődhet, beszélőkedve szinte minden gyermeknek felébred ilyenkor. A paravánon bábut mozgató gyermek szereplés közben teljesen azonosul a figurával, ő maga a félénk kisnyúl, a veszedelmes oroszlán, vagy a ravasz róka. A bábszínpadon történtekre szóval reagál; hatással vannak rá gyermektársai megnyilatkozásai is. Az előadás után élénk vita alakul ki a gyermekek között, a jó megoldásokat dicsérik, a hibákat őszintén feltárják. Ez is jelentős hatással van az egyén további verbális és nem-verbális kommunikációjának fejlődésére. Nagyon előnyös csoport-szituációt teremtő hatása van a szereplésnek, amely a siker és sikertelenség lehetőségét hordja magában. A siker következménye az én-kitágítás, a sikertelenségé az én-leszűkítés. Az én-kitágítás pozitív következményei: az önbizalom erősödése, a közösségi kapcsolatok elmélyülése, a képzelőerő további erősödése. Az én-beszűkítés pozitív következményei: önkontroll fokozása, az energia-összpontosítás, a nehézségekkel való fokozott szembenézés stb. A tanítónak vigyáznia kell, hogy fékezze a negatív következményeket: az én-kitágítás esetén a szereplési vágyat, a túlzott önbizalmat, a közösség fölé kerekedést; az énbeszűkítés esetén pedig a kapcsolatok leépítését, a közösségtől való elhúzódást. Ebből adódik a tanítónak az a feladata, hogy a bábjáték alapos megtervezésével biztosítani tudja a gyermekeknek a sikerélményt, de a szerepjátékot mindig kövesse a tevékenység elemzése, értékelése, a tapintatos, de ugyanakkor igényes bánásmód. 159

8 8. AZ ELŐADÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE Az eszményien jó szövegmondás követelményeit az alábbiakban Honti Mária és Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv IV. osztály című tankönyve alapján írjuk le tanító kollégáink ismereteit felelevenítő szándékkal. A mindennapi társalgásban a közvetlen beszédhelyzet, mondanivalónk érzelmi fedezete általában biztosítja, hogy szövegeinket kommunikációs szándékunknak megfelelően fejezzük ki a hangzó eszközökkel is. Nehezebb feladat azonban az igényesebb, írott szövegnek a nyilvánosság előtt való felolvasása, elmondása, különösen akkor, ha mások gondolatait kell tolmácsolnunk. A beszélőre ilyenkor többszörös feladat vár. Meg kell szólaltatnia a szövegben levő eredeti értelmezést szinte az eredeti dallammal, ritmussal együtt és jeleznie a saját szövegértelmezését is. Mindezzel hathatós segítséget kell nyújtania a befogadónak a szöveg megértéséhez. Ezeket a feladatokat úgy kell megoldania, hogy szövegmondásának hangneme egyúttal megfeleljen az adott közlésfolyamat kívánalmainak, jellegének is. Ugyancsak általában a nyilvános szereplés körülményei között okozhat nehézséget annak a követelménynek a teljesítése, hogy megnyilatkozásunk ne legyen személytelen, hanem kellő mértékben juttassa érvényre a szöveg tartalmához, a beszédhelyzethez fűződő érzelmeinket, lelkiállapotunkat, hogy felolvasásunk a körülményeknek megfelelően természetes, élő beszédnek hasson Művészi felolvasás A művészi felolvasás során a beszédfeladat az, hogy az előadó az irodalmi mű gondolati-érzelmi üzenetét értesse meg, közvetítse a hallgatóhoz. Az alkotóművész és a befogadó közönség között mindig közvetítő szerepe van. A művészi szöveg felolvasása értelmező olvasás, ezért előzetesen a tanulónak fel kell készülnie erre a szerepre. Csak az a tanuló képes az ilyen beszédfeladat megoldására, akinek a beszéd- és olvasástechnikája nagyon jó. A nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés kézikönyve (Zsolnai József) a következő szakaszokat jelöli meg: 1. A tanulók némán elolvassák a szöveget. 2. A tanító megszámláltatja, hány bekezdésből áll a szöveg. Megvizsgáltatja a bekezdések egymáshoz való viszonyát, a szöveg építkezését. 3. A tanító mindegyik bekezdésen belül megfigyelteti a mondatokat. Megkeresteti, és aláhúzással megjelölteti a tételmondatokat. Felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy felolvasáskor ezeket a mondatokat kell leginkább kiemelni a hangsúly, tempólassítás, nagyobb hangerő stb. segítségével. 160

9 4. A tanító megfigyelteti a hosszabb és rövidebb mondatok elhelyezkedését, ritmusát. Megállapítják, milyen a viszony a mondatok, tagmondatok között (ellentét, magyarázat, következtetés stb.). 5. Megjelölteti a tanulókkal, hol érdemes a szövegben a hangfekvésen, hangszínezeten változtatni, szünetet tartani, tempót, hangerőt váltani. 6. Megjelölteti azt is, hogy mikor célszerű a tekintetváltás. 7. Megbeszélik az arckifejezést, testtartást. Vigyázzunk, hogy a felolvasás hibáinak megnevezése ne legyen bántó a hibázó tanulók számára. Osztálykeretben az olvasástechnika fejlesztésének egyik sajátos módja a felolvasás. A legtehetségesebb gyermekeket a társaik, a szüleik előtti szereplésre órán kívül készítjük fel. Sok közös és sok önálló készülés előzze meg a nyilvános szereplést Szövegmondás A vers- vagy prózamondás tanítása annak a célnak a megvalósítását jelenti, hogy majdnem minden gyermek szabad választás alapján képes legyen egyegy rövidebb terjedelmű mesét, más szépprózai alkotást vagy verset előadni. Mit kell tennünk ennek érdekében? Zsolnai József: Beszédművelés kisiskolás korban (Budapest, 1987, Tankönyvkiadó) című könyvében a következő szakaszokra bontja a tanító teendőit: 1. Legelemibb kötelességünk a vers szövegének a megértetése: a) szómagyarázat b) a költői kifejezésmód értelmezése költői képek elemzése c) nehezen érthető szókapcsolatok kiemelése d) a mondatot záró hanglejtéshatár felismertetése és a tagmondatok határainak jelölése 2. A vers ritmusának a megállapítása 3. A vers hangsúlyszakaszainak kijelölése (a fő- és mellékhangsúlyokat feltüntetése) 4. A beszédszünetek valamint a tempó-, magasság- és hangerőváltások helyeinek bemutatása a gyermekeknek. Ezután következhet az önálló felkészülés az előadásra, megjelenítésre. A kiválóbbakkal a tanítási órán kívül is foglalkozzunk! 161

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe Valaczka András Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A szövegalkotási képesség

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

FÖLOLVASÁS: A bevezető szóbokor elemeinek ismeretében és megbeszélése után olvasható föl a vers:

FÖLOLVASÁS: A bevezető szóbokor elemeinek ismeretében és megbeszélése után olvasható föl a vers: Elfújta a szél a napot (ajánló egy Kányádi-vershez) A versek bevitele a tanórára mindig kihívás a tanító embernek. Az egyre gyakorlatiasabbá váló diákok másodpercek alatt letölt(het)ik a tanulandó művet

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Mit szerettünk volna?

Mit szerettünk volna? Mit szerettünk volna? 0 Ha a fiatalok megtapasztalják a munka világát 0 Ha a fiatalok megtapasztalják, milyen a támogatott lakhatás 0 Ha a fiatalok megtapasztalják, hogy mennyi mindenre képesek, amit előtte

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva.

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Életkor: 3. osztály Témakör: Közösségben és egyedül a társaim és én Téma: Egymás mellett élés, segítségnyújtás A óra célja és feladata: A segítségnyújtás erkölcsi szükségszerűségének

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály)

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) 1. Egészítsd ki a táblázatot a kommunikációs folyamat tényezőivel! valóság (világ) beszédhelyzet adó (beszélő) kód (nyelv) üzenet (közlemény) vevő (hallgató) 7 p. 2.

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Évfolyam:7. Tantárgy: Osztályfőnöki óra. Az óra anyaga: Barátok szövegfeldolgozás. A barátság fontossága. Neked ki a barátod?

Évfolyam:7. Tantárgy: Osztályfőnöki óra. Az óra anyaga: Barátok szövegfeldolgozás. A barátság fontossága. Neked ki a barátod? Évfolyam:7. Tantárgy: Osztályfőnöki óra Az óra anyaga: Barátok szövegfeldolgozás. A barátság fontossága. Neked ki a barátod? Az óra célja: - Szociális képességek fejlesztése - Kommunikációs készség bátorítása

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Hallottad? A telefonos kommunikációról Budapest, 2012. 11. 24.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben