7. AZ UTÁNMONDÁSOS KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. AZ UTÁNMONDÁSOS KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 7. AZ UTÁNMONDÁSOS KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE Az utánmondás azért nagyon magas szintű beszédcselekvés, mert a tanulóknak két különböző időpontban és kettős szerepben kell helytállniuk: a továbbítandó szóbeli közlemény vételekor a beszédészlelésen és megértésen alapuló memorizálás a feladat, adáskor pedig a kommunikációs tényezőket figyelembe vevő beszélő-szövegalkotó tevékenység. A beszédfeladat fokát mértékét, nehézségét tekintve az utánmondás beszédképességének alakítására három lehetőség van: 1. üzenetközvetítés, 2. hirdetés, 3. az irodalmi műveket utánzó szerepjátékok Üzenetközvetítés Az üzenetközvetítés tanítása szorosan összefügg a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás tanításával. Azokat a lehetséges helyzeteket kell kihasználni, amelyek a mindennapi életben természetesen adódnak. Üzenetközvetítés tanulótársnak, szülőnek, más gyermeknek stb. A tanítónak ismertetnie kell a feladatban leírt helyzetet: hogyan lép kapcsolatba az üzenetvivő gyermek azzal, akinek át kell adnia az üzenetet, hogyan szerkeszti tömör, de a legszükségesebbeket tartalmazó szöveggé az üzenetet, hogyan jelzi a kapcsolat befejezését, milyen a helyes fej-, tekintet- és testtartása, arckifejezése stb. Miután a tanító ismertette a feladatot, önként jelentkező gyermek játssza el. Következik a beszédmagatartásának elemzése, értékelése. Még egyszer-kétszer elismételtetjük csak önként jelentkező tanulóval Hirdetés A hirdetés tanítása olyan beszédfeladat, amelynek szintén két összetevője van: a hirdetés alkotóelemeinek megismerése és rögzítése, majd továbbítása az érdekeltek felé. A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a szándéknyilvánítás tényezőit szem előtt tartva a tanulónak nyelvi tömörséggel megfogalmazott szöveget kell továbbítania. A szövegnek tartalmaznia kell a történés helyét, időpontját és célját. Az illemszabályokat szem előtt tartó felhívással kell a beszélőnek mozgósítania, felkeltenie a hallgatók érdeklődését, kíváncsivá tenni a tevékenység iránt. Eljárhatunk úgy is, hogy a tanító irányításával közösen szerkesztenek a tanulók ilyen szövegeket a kommunikációs szempontok figyelembe vételével. Ez a tevékenység kiváltképpen fejlesztő jellegű! A tanító is mondhat példaként szöveget. Például: 153

2 Gyermekek! Szerdán futballmérkőzés lesz a IV. A és B osztály között. A mérkőzés az iskola sportpályáján, délután 4 órakor kezdődik. Akit érdekel ez a sok látványt ígérő sportjáték, jöjjön el! Szeretettel vár mindenkit a rendezőség. A hirdetés beszédfeladatára való felkészítéskor a nem-verbális kommunikáció fontosságára is fel kell hívnunk a tanulók figyelmét. A hirdetést mondó tanulónak jól látható helyre kell állnia. Kellő sem halk, sem túl nagy hangerőt kell használnia. Értelmesen, kifejezően kell tolmácsolnia a hirdetést. A megszólítással és a figyelem felkeltésével induló szöveget az üzenetvivőnek a beszédtechnika követelményeinek megfelelően kell elmondania, határozott testtartással, helyes tekintettartással stb. A hirdetés felhívással fejeződik be. A tanulónak ezt is találó hangszínezettel, hangerővel és arcjátékkal kell kísérnie. A megalkotott vagy megadott hirdetés szövegét próbálja továbbítani egy-két vállalkozó tanuló. Az ő beszédteljesítményét elemezve gyakorolják a tanulók a helyes üzenetközvetítést. Kezdetben az ügyesebbekkel, majd minél több tanulóval végeztessünk valóságos üzenetközvetítést Irodalmi művek utánzása szerepjátékokkal Irodalmi műveket utánzó szerepjátékok abban különböznek az eddig felsoroltaktól, hogy nemcsak a beszédfejlesztést segítik, hanem irodalmi élményt is nyújtanak a gyermekeknek. A jól megszervezett mimetizáló játék percet vesz igénybe. Milyen irodalmi alkotásokat válasszunk ki? Olyanokat, amelyeknek magasrendű művészi értékük van. Természetesen szem előtt kell tartanunk az életkori sajátosságokat, azaz a művek szóljanak a gyermekek szívéhez-lelkéhez, mozgósítsák érzelmeiket, gondolataikat, hassanak képzelőerejükre, stílusuk művészi értékű legyen stb. Lehetőleg rövid terjedelmüeket válasszunk, különben a szerepjáték tanítási órán nem valósítható meg. A kisgyermekek nagyon kedvelik az állatmeséket, a csengő-bongó rímű verses meséket, a dramatizált feldolgozásokat. Mellékletünkben bemutatunk olyan óravázlatokat, amelyek kollégáinknak segítségül és ösztönzésül szolgálhatnak. Egy irodalmi mű játékos feldolgozására a mű megismerése, feldolgozása után kerüljön sor. Jól fejleszthetjük a játékos-mozgásos kommunikációt és a párbeszédes félproduktív beszélést. A művel való megismerkedés után következik a mozgással egybekapcsolt, térben történő helyzetgyakorlat. A tanító adott esetekben figyelembe veheti az ötletes gyermekek véleményét az alkalmi színpad-tér berendezésében, de a vezető-rendező szerepét ne engedje ki a kezéből! A játéktér kijelölése után a szereposztást kell megbeszélnünk. Tapintatosan, de következetesen fegyelmezzük a feltűnni vágyó, túlságosan magabiztos gyermekeket. A szorongásos, visszahúzódó tanulókat nem szabad erőltetnünk. Várjuk meg önkéntes 154

3 felzárkózásukat. A szerepjátszást menet közben is lehet értékelni, legjobb azonban a végén elemezni. Az elemzésbe, véleménykifejtésbe vonjunk be mindenkit. Például: A róka a kútban című népmese dramatizálásával a következő párbeszédes gyakorlatot végeztethetjük, miután a történetet megismertettük, elemeztük a gyermekekkel. Szereplők: mesélő bábu, róka bábu, farkas bábu. Mesélő: Egyszer a róka elindult valami fogára valót keresni. Belenézett egy kerekes kútba. Látta, hogy a kút vizében egy nagy sárga sajt úszkál. Észrevette, hogy a kútnak két vedre van. Beleült az egyikbe, leereszkedett a kútba. Akkor tudta meg, hogy csak a telehold tükröződik a vízben. Kijött volna, de hogyan? Arra vetődött egy farkas. Belenézett a kútba. Farkas: Mit csinálsz ott, róka koma? Róka: Nem látod? Eszem a sajtot, amíg jóllakom. Farkas: Nekem nem hoznál fel egy darabot? Róka: Dehogy viszek. Ha enni akarsz, gyere le te is. Farkas: Hogy lehet oda lemenni? Róka: Úgy, ahogy én jöttem. Ülj bele a másik vederbe! Ereszkedj le! Akkor te is jóllakhatsz, akárcsak én. Mesélő: A farkas beleült a másik vederbe, és leereszkedett. A róka közben feljött. A farkas hamar észrevette, hogy a róka becsapta, de az akkor már messze járt Az okos leány című mese dramatizálásával szintén könnyen végeztethetünk párbeszédes gyakorlatot. Mesélő: Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy okos leány. Híre a királyhoz is eljutott, udvarába vitette. Ott azt mondja neki: Király: Van nekem a padláson százesztendős fonalam, fonj nekem abból aranyfonalat. Okos leány: Van az édesapámnak egy százesztendős sövénykerítése, csináltasson nekem abból orsót, s akkor megfonom az aranyfonalat. Király: Az első kérdésre jól megfeleltél, mondok mást. Van nekem száz lyukas korsóm, foltozd meg azokat. Okos leány: Én jó szívvel, csak előbb felséged fordíttassa ki azokat! Király: Okos volt a második felelet is. Még adok neked egy kérdést. Okos leány: Csak mondja, felséges királyom! Király: Hát én azt mondom, hogy hozz is, meg ne is, legyen is, meg ne is. Mesélő: A leány a konyhában kért két szitát, az udvaron fogott egy galambot, a két szita közé tette. Úgy ment fel a király színe elé. 155

4 Okos leány: Itt van, felséges királyom. Mesélő: A király fogja a két szitát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült. Okos leány: Na, látja felséges királyom, hoztam is, nem is, volt is, nincs is. Mesélő: De már erre olyan nagyon megtetszett a királynak a leány, hogy egyszeribe feleségül vette. Aki nem hiszi, járjon utána. Kányádi Sándor Árva bárány című versének dramatizálásával jól nevelhetjük gyermekeinket az állatok iránti szeretetre, gyöngédségre. A Ki az okosabb? című népmesét is könnyen dramatizálhatjuk. A kecske az utcán ballagott. Szembe jött vele a bárány. Egy bárány a nyomomba sem léphet gondolta a kecske. Nem köszönök neki. Mesélő: Pásztorfiúcska: Mesélő: Pásztorfiúcska: Béget a bárány, itt maradt árván. Anyja ma reggel ment a sereggel bégetve-bőgve zöld legelőre. Barikám drága, nem vagy te árva. Van neked gazdád, gondot visel rád ez a kis pásztor, akivel játszol. Nem hajt a szóra, vigasztalóra, nem néz a gyepre, rítton rí egyre: hegyekbe vágyva sír a kis árva. Barikám édes, annyit ne bégess. Ó, te kis bodros, mehetsz jövőre, borókabokros, zöld legelőre. 156

5 Úgy elmentek egymás mellett, hogy egymásra sem néztek. Nemsokára a kútnál újból találkoztak. Miért nem köszöntél nekem? szólította meg a kecske a bárányt. Miért nem köszöntél te előre? kérdezte a bárány. Még mit nem! rikkantotta a kecske. Nekirontott a báránynak. Néhány percig dulakodtak, mikor észrevették, hogy jön a ló. Tegyen igazságot a ló! A ló meghallgatta őket, majd így szólt: Aki okosabb, az köszön előbb! Azóta, ha találkoznak, mindketten teli torokból üdvözlik egymást. Mese-morzsa Kányádi Sándor nyomán Szereplők: Mesélő, I. hangya, II. hangya, Béka) Mesélő: Két kicsi hangya elindult szerencsét próbálni. Bejártak már vagy tíz tenyérnyi helyet, nagyon megéheztek, de még semmit sem leltek. I. hangya: Enni kéne. II. hangya: Enni. I. hangya: Étlen nem lehet menni. II. hangya: Lehetni lehet, csak lassabban. Mesélő: Tovább mendegéltek, másztak. S egyszer csak nekimentek egy majdnem mogyorónyi morzsának. Pihentek egyet, s azzal nekiláttak a hurcolkodásnak. De a falánkabbik hangya megszólalt: I. hangya: Mit cipeljük a bolyba? Együk meg itt helyben! II. hangya: Nem bánom, faljunk belőle, hogy kapjunk erőre. I. hangya: Az egészet megesszük! II. hangya: Nem értelek. I. hangya: Megesszük az egészet! II. hangya: Az egészet nem lehet, nem engedi a hangyabecsület. I. hangya: Fütyülök a becsületre. Éhes vagyok (nyafogva), meg akarom enni a részem! Béka: Na nézd, a hangyák összekülönböztek a koszton! No, majd én nekik elosztom. Hamm! (a hangyák megrökönyödve nézik) Mesélő: Hát azóta a hangyák, amit találnak, szótlanul hazacipelik, hordják a bolyba. Lev Tolsztoj A mókus és a farkas című állatmeséjét például a következőképpen dramatizálhatja a tanító. 157

6 Mesélő: A mókus leugrott az ágról, s egyenesen egy alvó farkasra esett. Felszökött a farkas. Fel akarta falni. Mókus (kérlelő hangon): Engedj el, te farkas! Farkas (gonoszul, parancsoló hangon): Jól van, elengedlek, de előbb azt mondd meg nekem, miért vagytok ti, mókusok olyan vidám teremtések? Mindig a fákon ugrándoztok és játszadoztok. Én állandóan rosszkedvű vagyok. Mókus: Előbb engedj fel a fára, onnan megmondom, csak idelent félek tőled. Mesélő: A farkas elengedte. A mókus felszaladt a fára és onnan kiáltotta viszsza. Mókus (vidám, határozott hangon): Azért van rossz kedved, mert gonosz állat vagy. A gonoszság szorongatja a szívedet. Mi azért vagyunk vidámak, mert jók vagyunk, nem bántunk soha senkit. Azért ajánlottunk dramatizálásra rövid terjedelmű irodalmi szövegeket, mert a játékot komoly előkészítésnek kell megelőznie. A beszédfejlesztési óra első, kb. 10 percét a helyesejtési gyakorlatok töltik ki, majd az illető beszédhelyzet előkészítése következik. Nagyon fontos ezt már sokszor hangsúlyoztuk a beszélőkedv felkeltése. Hangulatteremtés is kísérje tehát ezt az óramozzanatot. A szöveggel kapcsolatos tudnivalók megbeszélése, a szavak, kifejezések magyarázása, szemléltetése következzék. Ezután a tanító nagyon jó, ha képsor is segíti ebben a tanulókkal megismerteti a nyelvi anyagot. A továbbiakban a szöveghűséghez nem kell mereven ragaszkodnia, a tanítónak csak azt kell állandóan követnie, hogy a lényeg megfogalmazása megtörténik-e. Ha nem, ebben segítenie kell azonnal, hogy a játék menete gördülékeny legyen. Ez alól csak az képez kivételt, ha amire a már említett és dramatizált Kányádi vers is példa költői szöveggel állunk szemben. Ilyenkor kötelező a szöveghűség, mert a stílusérzék fejlesztését is nagyon jól szolgálja. A rövid terjedelem azért is nagyon előnyös, mert a tanulók a szöveget előadás előtt hamar elsajátítják. Ebben az esetben a mintajelleg erősen érvényesül. A művészileg értékes költői szöveg gyönyörködteti a gyermekeket, jól szolgálja az irodalmi, a nyelvi és az esztétikai nevelést. A mimetikus játékban mondja Zsolnai József * mi azért látjuk a spontán beszéd fejlesztésének egyik lehetőségét, mert a játék a valóság, a mindennapi élet olyan modellje, amely saját szabályainak megfelelően újjáteremti a mindennapi élet egyes jelenségeit, tehát a közvetlen érintkezési módokat és beszédcselekvéseket. A jelentősége azért nagy, mert a játék segít a gyermeknek leküzdeni a hasonló szituációkban fellépő félelmeit, és ugyanakkor segít kialakítani a mindennapi * Zsolnai József: Beszédművelés kisiskolás korban. Budapest, 1978., p. 158

7 érintkezésekhez szükséges helyes érzelmi viszonyulásokat is. Ezekben a játékokban a mintajellegű viselkedés valósul meg (mind a mindennapi, mind a feltételes viselkedés). A kisiskolás tudja, hogy a játékszituáció nem valódi, mégis úgy viselkedik, mintha valódi lenne. Az élő farkastól fél, de a farkast játszó társától: fél is, meg nem is fél egyszerre.() Itt említjük meg a szerepjátékok sajátos változatát, a bábozást, amely a gyermekre kisiskolás korban is mély és tartós benyomást gyakorol. A bábu élővé válik számára, bizalmába fogadja, azonosul vele. A gyermek a legmesszebbmenően belefeledkezik a játékba, levetkőzi szorongását, gátlásait. Beleélési képessége a maga teljességében fejlődhet, beszélőkedve szinte minden gyermeknek felébred ilyenkor. A paravánon bábut mozgató gyermek szereplés közben teljesen azonosul a figurával, ő maga a félénk kisnyúl, a veszedelmes oroszlán, vagy a ravasz róka. A bábszínpadon történtekre szóval reagál; hatással vannak rá gyermektársai megnyilatkozásai is. Az előadás után élénk vita alakul ki a gyermekek között, a jó megoldásokat dicsérik, a hibákat őszintén feltárják. Ez is jelentős hatással van az egyén további verbális és nem-verbális kommunikációjának fejlődésére. Nagyon előnyös csoport-szituációt teremtő hatása van a szereplésnek, amely a siker és sikertelenség lehetőségét hordja magában. A siker következménye az én-kitágítás, a sikertelenségé az én-leszűkítés. Az én-kitágítás pozitív következményei: az önbizalom erősödése, a közösségi kapcsolatok elmélyülése, a képzelőerő további erősödése. Az én-beszűkítés pozitív következményei: önkontroll fokozása, az energia-összpontosítás, a nehézségekkel való fokozott szembenézés stb. A tanítónak vigyáznia kell, hogy fékezze a negatív következményeket: az én-kitágítás esetén a szereplési vágyat, a túlzott önbizalmat, a közösség fölé kerekedést; az énbeszűkítés esetén pedig a kapcsolatok leépítését, a közösségtől való elhúzódást. Ebből adódik a tanítónak az a feladata, hogy a bábjáték alapos megtervezésével biztosítani tudja a gyermekeknek a sikerélményt, de a szerepjátékot mindig kövesse a tevékenység elemzése, értékelése, a tapintatos, de ugyanakkor igényes bánásmód. 159

8 8. AZ ELŐADÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE Az eszményien jó szövegmondás követelményeit az alábbiakban Honti Mária és Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv IV. osztály című tankönyve alapján írjuk le tanító kollégáink ismereteit felelevenítő szándékkal. A mindennapi társalgásban a közvetlen beszédhelyzet, mondanivalónk érzelmi fedezete általában biztosítja, hogy szövegeinket kommunikációs szándékunknak megfelelően fejezzük ki a hangzó eszközökkel is. Nehezebb feladat azonban az igényesebb, írott szövegnek a nyilvánosság előtt való felolvasása, elmondása, különösen akkor, ha mások gondolatait kell tolmácsolnunk. A beszélőre ilyenkor többszörös feladat vár. Meg kell szólaltatnia a szövegben levő eredeti értelmezést szinte az eredeti dallammal, ritmussal együtt és jeleznie a saját szövegértelmezését is. Mindezzel hathatós segítséget kell nyújtania a befogadónak a szöveg megértéséhez. Ezeket a feladatokat úgy kell megoldania, hogy szövegmondásának hangneme egyúttal megfeleljen az adott közlésfolyamat kívánalmainak, jellegének is. Ugyancsak általában a nyilvános szereplés körülményei között okozhat nehézséget annak a követelménynek a teljesítése, hogy megnyilatkozásunk ne legyen személytelen, hanem kellő mértékben juttassa érvényre a szöveg tartalmához, a beszédhelyzethez fűződő érzelmeinket, lelkiállapotunkat, hogy felolvasásunk a körülményeknek megfelelően természetes, élő beszédnek hasson Művészi felolvasás A művészi felolvasás során a beszédfeladat az, hogy az előadó az irodalmi mű gondolati-érzelmi üzenetét értesse meg, közvetítse a hallgatóhoz. Az alkotóművész és a befogadó közönség között mindig közvetítő szerepe van. A művészi szöveg felolvasása értelmező olvasás, ezért előzetesen a tanulónak fel kell készülnie erre a szerepre. Csak az a tanuló képes az ilyen beszédfeladat megoldására, akinek a beszéd- és olvasástechnikája nagyon jó. A nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés kézikönyve (Zsolnai József) a következő szakaszokat jelöli meg: 1. A tanulók némán elolvassák a szöveget. 2. A tanító megszámláltatja, hány bekezdésből áll a szöveg. Megvizsgáltatja a bekezdések egymáshoz való viszonyát, a szöveg építkezését. 3. A tanító mindegyik bekezdésen belül megfigyelteti a mondatokat. Megkeresteti, és aláhúzással megjelölteti a tételmondatokat. Felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy felolvasáskor ezeket a mondatokat kell leginkább kiemelni a hangsúly, tempólassítás, nagyobb hangerő stb. segítségével. 160

9 4. A tanító megfigyelteti a hosszabb és rövidebb mondatok elhelyezkedését, ritmusát. Megállapítják, milyen a viszony a mondatok, tagmondatok között (ellentét, magyarázat, következtetés stb.). 5. Megjelölteti a tanulókkal, hol érdemes a szövegben a hangfekvésen, hangszínezeten változtatni, szünetet tartani, tempót, hangerőt váltani. 6. Megjelölteti azt is, hogy mikor célszerű a tekintetváltás. 7. Megbeszélik az arckifejezést, testtartást. Vigyázzunk, hogy a felolvasás hibáinak megnevezése ne legyen bántó a hibázó tanulók számára. Osztálykeretben az olvasástechnika fejlesztésének egyik sajátos módja a felolvasás. A legtehetségesebb gyermekeket a társaik, a szüleik előtti szereplésre órán kívül készítjük fel. Sok közös és sok önálló készülés előzze meg a nyilvános szereplést Szövegmondás A vers- vagy prózamondás tanítása annak a célnak a megvalósítását jelenti, hogy majdnem minden gyermek szabad választás alapján képes legyen egyegy rövidebb terjedelmű mesét, más szépprózai alkotást vagy verset előadni. Mit kell tennünk ennek érdekében? Zsolnai József: Beszédművelés kisiskolás korban (Budapest, 1987, Tankönyvkiadó) című könyvében a következő szakaszokra bontja a tanító teendőit: 1. Legelemibb kötelességünk a vers szövegének a megértetése: a) szómagyarázat b) a költői kifejezésmód értelmezése költői képek elemzése c) nehezen érthető szókapcsolatok kiemelése d) a mondatot záró hanglejtéshatár felismertetése és a tagmondatok határainak jelölése 2. A vers ritmusának a megállapítása 3. A vers hangsúlyszakaszainak kijelölése (a fő- és mellékhangsúlyokat feltüntetése) 4. A beszédszünetek valamint a tempó-, magasság- és hangerőváltások helyeinek bemutatása a gyermekeknek. Ezután következhet az önálló felkészülés az előadásra, megjelenítésre. A kiválóbbakkal a tanítási órán kívül is foglalkozzunk! 161

6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 1. A köszönés tanítása 2. A megszólítás tanítása 3. A bemutatkozás tanítása 6.1. A kapcsolatfelvétel tanítása 6.1.1. A köszönés tanítása Az I. osztályos gyermekeknek

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ

PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DR. SALLAI ÉVA MEDVECZKY KATALIN KOZMÁNÉ KOVÁSZNAI MÁRIA DR. FICSÓR JÓZSEFNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TANANYAG TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. 1 DRÁMA 2 Bevezetés Elöljáróban a dráma modulokhoz Csak olyan játékokat játszunk, melyekhez a csoportnak

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó PÁLYÁZAT OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó Pályázó: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvoda Lila csoport Budapest, 2012. május 10. Juráncsik Tünde óvodapedagógus

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Zavod Republike Slovenije za šolstvo A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Madžarščina kot materinščina Prilagojeni

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010.

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Helyi Nevelési Programja K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik

Részletesebben

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus 1 Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai

Részletesebben

CSENGÕSZÓ TANÍTÓKNAK MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Régi-új gondolatok gyermekeink irodalmi nevelésérôl I. rész (Lerchné dr.

CSENGÕSZÓ TANÍTÓKNAK MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Régi-új gondolatok gyermekeink irodalmi nevelésérôl I. rész (Lerchné dr. MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT TANÍTÓKNAK Régi-új gondolatok gyermekeink irodalmi nevelésérôl I. rész (Lerchné dr. Egri Zsuzsanna) Három láb és 12 gombóc, avagy Luca-napi hagyományôrzés játékosan (Horváth Emôke

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Pedagógiai Programja KÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelőtestülete 2013. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik a mindenre

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr.

Részletesebben

ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE. Elek Apó meséi

ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE. Elek Apó meséi ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE Elek Apó meséi kooperatív, interaktív tanulási, tanítási technikák a Regionális Szimpóziumra beküldött

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

LECKETERVEK. 1. lecketerv

LECKETERVEK. 1. lecketerv LECKETERVEK Szintén az ötletadás szándékával egész órát kitöltő beszédfejlesztési terveket is mellékelünk, melyeket tanítójelöltek alkottak és tanítottak a gyakorlatot vezető tanítóik segítségével. Ezek

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0022 TÁMOP 3. 1. 4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat Megvalósító intézmény Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda És Művészetoktatási

Részletesebben

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Demény Piroska Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy egységes szerkezetbe foglalva összesítse a dramatikus tevékenységformák alapvető módszertani sajátosságait,

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

Pedagógiai Program Kazinczy Körúti Óvoda Gödöllő 2013

Pedagógiai Program Kazinczy Körúti Óvoda Gödöllő 2013 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPELVEI Pedagógiai Program 1.1. A köznevelési törvény alapelvei Az egész életen át való tanulás igényének felkeltése. A hátrányos megkülönböztetés tilalma. A gyermek mindenekfelett

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Zárótanulmány 1 TARTALOM Kiknek az iskolája a Belvárosi Tanoda?

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben