Tananyagelemek (LO) - gyakorlati szemmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyagelemek (LO) - gyakorlati szemmel"

Átírás

1 Rory McGreal Tananyagelemek (LO) - gyakorlati szemmel A tananyagelemek (LO Learning Object) lehetıvé teszik és megkönnyítik az oktatási tartalmak online elérését. A nemzetközileg elfogadott elıírások és szabványok segítik, hogy a tananyagelemeket különbözı alkalmazásokban és eltérı tanulási környezetekben újra és újra fel tudjuk használni, mégpedig úgy, hogy a szabványokban meghatározott leíró adatok - úgynevezett metadatok biztosítják azonosíthatóságot, és könnyítik meg a keresést. A tananyagelem tárhelyeket SCO - Sharable Content Object - megosztható tartalomelem tárakat és LOR - Learning Object Repositories tananyagelem tárakat azzal a szándékkal hozták létre, hogy elérhetıvé váljanak a tananyagforrások óriási készletei. A tananyagelemek lehetnek animációk, videók, szimulációk, oktató játékok, multimédia elemek, szövegek, de akár zenei fájlok (mint például Napster és IPod esetében) is. Tananyagelem lehetıség a munkamegosztásra Az egyik meghatározás szerint a tananyagelemek technológia által támogatott tanulásban alkalmazható tananyagforrások. A metadatok helyes leírásával moduláris egységek jönnek létre, segítségükkel szerkeszthetıvé válnak az egyes leckék és kurzusok. A tananyagelem lehet: elektronikus szöveg, szimuláció, weboldal, grafikus állomány, QuickTime mozi, Java applet vagy más, a tanulást segítı forrás. Az online tananyagelemek tagoltság szerinti legegyszerőbb változata az információt vagy ismeretet tartalmazó állomány. Ez lehet egy egyszerő szöveges dokumentum, fénykép, videó klip, háromdimenziós ábra, Java applet vagy bármely más online tanulásra alkalmas elem. Egy nemzetközi sportesemény, például a világbajnokság videó klipje, lehet egy egyszerő médiaelem. A tanulók számára hasznosabb azonban, ha egy lecke is kapcsolódik hozzá. Egy elembıl számos, különbözı tananyagot készíthetünk. A fent említett videó például része lehet egy kinetikai, sporttudományi, politikai, történelmi, média vagy más egyéb tananyagnak is. A hosszabb, több, egymással összefüggı tananyagelembıl álló leckéket modulnak nevezhetjük. Egy modul általában 10 óránál kevesebb tananyagot tartalmaz. Ha a lecke több mint 10 órás tananyagot ölel fel, vagy több modulból áll, kurzusról beszélünk. Az olyan összetett képzéseket, melyek végén a résztvevık bizonyítványt kapnak, képzési programnak nevezzük. Számos intézmény és szervezet dolgoz ki tananyagokat, modulokat és kurzusokat közel azonos témakörben. Sok egymáshoz hasonló lecke online változata készül el. A folyamat ebben a formában nagyon idıigényes és költséges, szükségszerő lenne megoldást találni a tananyagforrások megosztására. Stephen Downes (2000) állítása szerint a világnak nincs szüksége arra, hogy több tízezer hasonló tananyag készüljön ugyanabban a témakörben. Ahogyan egy varga sem megy állatra vadászni, hogy a bırét lenyúzva kiválassza 1

2 a kívánt darabokat és kicserezze ıket minden egyes megrendelés után, ı is inkább körülnéz, honnan szerezhet be megfelelı nyersanyagokat, ugyanígy tucatnyi szépen kivitelezett multimédia tananyagelemet lehetne felhasználni több ezer kurzushoz is. A teljes, hosszú, oszthatatlan képzések helyett az online kurzusokat is inkább a tananyagelemek győjteményeként kellene kialakítani. Ahhoz, hogy az éppen szükséges online tananyagelemeket megtaláljuk fontos a rájuk vonatkozó legfontosabb adatok, jellemzık leírása és tárolása. Ezek azok a bizonyos metaadatok, amelyek nélkülözhetetlenek a tananyagelemek azonosításához. 1 ábra: Tananyagelemek tagolása Ahhoz, hogy az adott kurzushoz ideális tananyagelemeket találjunk, le kell írnunk a keresett elem meghatározó tulajdonságait. Ezek a leíró tulajdonságok az úgynevezett metaadatok: adat az adatról. Nézzünk erre egy példát! Próbáltál már megtalálni egy olyan házat, ahol nem voltak sem utcanevek sem házszámok? Ezek a jelzések nem feltétlenül szükségesek egy kis faluban, de egy nagyvárosban elengedhetetlenek. Az utcanevek és a házszámok széles körben elfogadott jelölések, megkönnyítik azt, hogy egy bizonyos épületet megtaláljunk. Az utcanevek és a házszámok is tekinthetık a metaadatok egy formájának. A könyvtári olvasójegy is lehet egy másik, jól ismert metaadat. A szerzı, a cím az ISBN kód minden területen megfelel a szabványos metaadatoknak. A metaadatok egyezményes szabályok szerint kiválasztott és a tananyagelemekhez csatolt leíró tulajdonságok (adatmezık). Az adatok létrehozására, kezelésére és tárolására vonatkozó egységesen elfogadott 2

3 szabályok, a leíró adatok elektronikus továbbításának egységes szabványai teszik lehetıvé nemzetközi együttmőködést. Elfogadott gyakorlat, hogy a viszonylag kis számú kötelezıen kitöltendı adatokat, az opcionális mezık hosszabb listája. kíséri, és ha valakinek még ez sem volna elegendı, a lista még tovább bıvíthetı. A legfontosabb metaadat szaványok a tananyagelemek esetében: IEEE LTSC LOM <http://ltsc.ieee.org/index.html>. Számos szervezet, pl. az ADL, ARIADNE, és az IMS közvetlenül vagy közvetetten részt vett a szabvány alapjául szolgáló leírások kidolgozásában. Kifejlesztették a szabvány speciális megvalósulásainak és különbözı alkalmazásainak profiljait is. Ilyen például a SCORM (Sharable Content Object Reference Model = megosztható tartalmi objektumok hivatkozási modellje) és SingCore. A CanCore, egy sor általános megvalósítási útmutatót tartalmazó fejlesztés. <http://www.cancore.ca> A résztvevı szervezetek listája, a szabványok közötti különbségek magyarázata a leírások és az alkalmazások profilja megtalálható a következı weboldalon: A mai napig nincs a tananyagelemeknek általánosan elfogadott, végleges meghatározása, a közös definíció megalkotása meglehetısen nagy erıpróbát jelent. Nincs olyan megállapodás sem, amely egységesítené a tananyagelemekkel kapcsolatos szakkifejezéseket. Az alábbiak tartalmazzák a tananyagelemekre használt terminológiákat. Asset (Wiley 2000); tananyagelem Content object tartalom elem Educational object (Ilich, 1971; Friesen, 2001; EOE, 2003) oktatási elem Information object információs elem Knowledge object tudás elem Learning object (generic) tananyagelem (általános) Learning resource tananyag forrás Media object média elem Raw Media Element nyers média elem RIO (Reusable Information Object) Újrahasználható információs elem RLO (Reusable Learning Object) Újrahasználható tananyagelem Unit of Learning; tanulási egység Unit of Study tanulmányi egység 3

4 1. táblázat Tananyagelem szakkifejezések Bármi Bármi digitális Valami a tanuláshoz Speciális tanulási környezet Asset tananyagelem Content Object tartalom elem Educational Object oktatási elem Reusable Learning Object (RLO) újrahasználható tananyagelem Component Information Object Learning Object Unit of Learning komponens információs elem tananyagelem tanulási egység Learning Resource tanulási forrás Knowledge Object tudáselem Unit of Study tanulmányi egység Media Object média elem Raw Media Element Nyers média elem Reusable Information Object (RIO) újrahasználható információs elem A különbözı kifejezések ellenére is jól látható, hogy az elnevezéseket négy csoportba lehet sorolni lsd. 1 táblázat. A felsorolás az általánostól a konkrét felé halad a következık szerint: 1) elem, ami bármi lehet; 2) bármilyen digitális elem; 3) digitális elem, melyet látszólag tanulási céllal készítettek; 4) más elemek, melyek speciális szabványoknak megfelelıen készültek, pl. SCORM vagy Cisco s RLOs (Barritt et. al., 1999; OASIS, 2003). A 2. ábra az elemek összeilleszthetıségét ábrázolja. A kisebb, specifikusabb jelentésőek körök, a nagyobb, általánosabb leírásokat tartalmazó körökben helyezkednek el. 4

5 Mit tekintsünk tananyagelemnek és mit nem? A válaszok hihetetlenül széles skálán mozognak, kezdve azzal, hogy a mindent és bármit, folytatva azzal, hogy mindent, ami digitális majd szőkítve: csak azt, ami oktatási céllal készült, sıt csak azt, ami egy meghatározott oktatási célra készült. Lássuk ezeket a válaszokat az általánostól a specifikusig haladva: Bármi és valami Bármi digitális függetlenül attól, hogy oktatási célra készült vagy sem Bármi, ami oktatási célra készült Kizárólag olyan digitális elemek, melyeknek van formális oktatási célja Kizárólag olyan digitális elemek, amelyekrıl el vannak látva az oktatási célra megkülönböztetı jelzıvel. 2. ábra A tananyagelemek terminológiája A 3. ábra tartalmazza a fenti tananyagelemek elrendezıdését. A függıleges tengely a kizárólag/digitális + bármi osztályozást jeleníti meg, a vízszintes tengely pedig az általános tanulástól a specifikus felé halad. A bal alsó sarokban található a bármilyen tananyagelem, amely a legszélsıségesebb pozíciónak tekinthetı. Az ellentétes sarok tartalmazza azokat a digitális elemeket melyek a látszólag a tanulásra irányulnak, és a konkrétabb tananyagelemeket, melyek 5

6 speciális megvalósításokhoz szükségesek. A bal felsı sarokban helyezkednek el a bármely digitális tananyagelemek, míg a jobb alsóban találhatók a tanulásra irányuló, nem digitális tananyagelemek. 3. ábra Mi lehet tananyagelem? Bármi és minden Anything and everything A szakmai megbeszélések résztvevıi általában egyetértenek abban, hogy a tananyagelem digitális, újrahasználható, és a tanulás támogatásához készült. Az IEEE (2002) meghatározása szerint tananyagelem minden olyan digitális vagy nem digitális elem, amely használható és újrahasználható, vagy hivatkozni lehet rá a technológia által támogatott tanulásban. Ez a meghatározás olyan széles, hogy bármit magában foglalhat. Merrill megjegyzése szerint olyan kicsi, mint egy vízcsepp és olyan nagy, mit az óceán. Downes (2003), a papír zsebkendı példáját hozza fel arra, hogy valójában minden felhasználható a tanuláshoz, tehát nincs szükség arra, hogy pontosan definiáljuk a tananyagelem fogalmát, véleménye szerint nincs szükség a priori korlátozásokat megfogalmazni egy definíció formájában. Azt, hogy valami tananyagelemnek minısül-e, vagy sem, nem következik egy dolog természetébıl. Hogy fel tudjuk-e használni a tanításhoz vagy tanuláshoz, azt csak gyakorlat, a konkrét tapasztalat döntheti el. 6

7 Az emberek bármit fel tudnak használni tanulásra vagy a tanításra, szélsıséges esetben akár egy használt papír zsebkendıt is. Nincs értelme definiciókkal korlátozni a lehetıséget (Downes, 2003). A Warwick egyetem egy csoportja (2004) támogatja Downes nézeteit, mármint azt, hogy a gyakorlat dönti el, hogy egy elem tananyagelemmé válhat-e, vagy sem. Bár ık szemantikusan különbséget tesznek a tananyagdarabka adat ( asset data ), amely tartalmazhat képet, animációt, videó fájlokat stb és tartalom elem, tartalom objektum ( content object ) között, amely metadatokat tárol az összefüggések, a kontextus leírására. Bármi, ami digitális - anything digital Proponents of this view argue that the terms learning object and educational object should not be used to encompass non-digital entities such as a book or even an instructor. The word object in this term comes directly from objectoriented programming (OOP). This is not a coincidence. The term learning object has grown out of the OOP movement (Quinn and Hobbs, 2000). The concept of LOs has been developed from OOP, much to the consternation of some (see Sosteric and Hesemeier, 2002; and Friesen, in press). Therefore, it does make sense to limit the use of the term to digital entities only. Ennek a szemléletnek az indítványozói azt mondják, hogy a tananyagelem és az oktatási elem fogalmába nem szabad beleérteni a nem digitális anyagokat, például könyveket, vagy például magát az oktatót. A szó objektum/elem ( object ) ebben az objektum orientált programozásból (object-oriented programming -OOP) ered, maga a tananyagelem ( learning object ) kifejezést is az objektum orientált programozásból vettük át, és ez nem véletlen. (Quinn and Hobbs, 2000). Igaz, ami igaz, bár sokak szörnyülködésére (Sosteric and Hesemeier, 2002; and Friesen), de fogalom forrása az OOP. Éppen ezért volna értelme a tananyagelem fogalmát a digitális tartalomra szőkíteni. Wiley (2000) definíciója szerint a tananyagelem (LO) bármilyen digitális forrás, mely újrahasználható a tanulás támogatásához. Igaz, hogy Wiley maga is megjegyzi, a definíció elég tág ahhoz, hogy az interneten nyilvánosan hozzáférhetı tartalom beleférjen, mintegy 15 terabájtra becsült információ. Bár a digitális forrásokra korlátozza a meghatározást, még mindig nem elég szők ahhoz, hogy használható legyen. Bármi, aminek oktatási célja van - Anything that has an educational purpose Doorten, Giesbers, Janssen és mások (sajtó) meghatározása szerint tananyagelem lehet minden olyan újrafelhasználható forrásanyag, akár digitális akár nem, amely támogatja a tanulást. Szerintük ha egy elem azonosítható (lehet rá hivatkozni), akkor azt fel is lehet használni. Például: web oldalak, alkalmazások, tankönyvek, számológépek, mikroszkópok. Quinn (2000) szintén ezt a tág meghatározást fogadja el: a tananyagelem oktatási tartalom darabka ( chunks ), amely függetlenül médiától, lehet digitális és nem digitális. Ellentétben Wiley-val (2000) aki szerint a hangsúly azon van, hogy a tananyagelem digitális nem pedig azon, hogy objektum - Doorten és Quinn 7

8 azt mondják, hogy a tanulást kell a középpontba helyezni. Úgy gondolom, hogy el kell fogadnunk azt a korlátozást, hogy a tananyagelem digitális. Ez nem zárja ki, hogy ne hivatkozhatna külsı, nem digitális forrásokra, ami persze a használhatóságát valószínőleg hátrányosan befolyásolja. (Quinn, 2000) Digitális elemek formális oktatási céllal- Digital objects that have a formal educational purpose Sosteric és Hesemeier (2002) szerint az objektum fontosabb, mint a felépítés. Véleményük szerint a tananyagelem egy digitális fájl (kép, mozi, stb.) mely pedagógiai felhasználásra és pedagógiai céllal készült, amely belsı vagy külsı hivatkozásokon keresztül utal arra, hogy milyen kontextusban célszerő felhasználni. Szerintük egy újságcikk nem tekinthetı tananyagelemnek egyszerően csak azért, mert felhasználható a tanulásra. Ahhoz, hogy tananyagelemnek nevezhessük, pedagógiai célokat kell hozzá kapcsolnunk. Polsani (sajtó), Peirce jelelméletét használja, mely szerint a tananyagelem rendszerezett tanulási tartalom, tanulási célokkal és az újrahasznosítás lehetıségével. A fenti szerzık szerint: egy információs elem akkor nevezhetı tananyagelemnek, ha önmagában vagy más médiaelemek kombinációjában tanulás támogatására tervezték. A tanulást ellenırizhetı folyamat, amit lehet tesztelni, meg lehet figyelni és lehet értékelni. Egy forrásanyag akkor válik tananyagelemmé, azt egy leckébe beillesztve elérhetıvé tesszük. Duval & Hodgins (sajtó) szerint a tananyagelemek információ-objektumok, amelyek nyers médiaelemeket is tartalmazhatnak. Ezek hivatkozhatnak tananyagelemeket tartalmazó és más egyéb további győjteményekre. Dunning (2002) abban egyet ért, hogy a tananyagelemek tanulást segítı digitális elemek, de tovább szőkíti a meghatározást: szerinte a tananyagelemek olyan interaktív gyakorlati feladatok, melyek visszaigazolják a tartalom minıségét, és azt hogy a tanulásban alkalmazhatóak. További kikötéseket is tesz, például: nagyobb kurzusok részeként a tananyagelemeknek fejleszteniük kell például a kritikus gondolkodást. Hasonló szellemben Koper (2003szerint a tananyagelemek tanulási egységek, meghatározott tanulási célú digitális elemek, és kizárja a meghatározásból a teljes kurzusokat. Ally (sajtó) szerint a tananyagelem tetszıleges digitális forrás, mely használható, újrahasználható ahhoz, hogy egy adott kimenetet, egy adott tanulmányi eredményt elérjünk. A fenti definíció három kulcsszava: digitális, újrahasználható, és tanulási kimenet. Speciális oktatási célú digitális elemek Néhány szakértı tovább megy az általános digitális tananyagelem megközelítésnél és speciális feltételekkel bıvíti a meghatározást. Ezek a feltételek vagy az adott felhasználó igényeire, vagy a tananyagelemek online felhasználásának módszereire vonatkoznak. Alberta Learning meghatározása: 8

9 Egy vagy több digitális elem kombinációja és ütemezése, mely kialakítja, vagy támogatja tanulási folyamatot, tananyagot nyújt meghatározott célcsoport számára. A tananyagelem azonosítható, nyomon követhetı, lehet rá hivatkozni és különbözı tananyagokban használni és újrahasználni. A Cisco Systems (2001) szintén egy speciális leírást dolgozott ki a saját újrahasználható tananyagelemeihez, és ebben részletesen rögzíti az alkalmazható formátumukat. (lásd Wieseler, 1999). A SCORM leírásában Rehak (2002) rámutat arra, hogy a modellt úgy alakították ki, hogy kifejezetten támogassa a tananyagelem-szemléletet. A SCORM alapvetıen egy tanuló, saját ütemő és önállóan irányított tanulásáról szól. Határozott pedagógiai modell van mögötte, mely bizonyos környezetekben nem alkalmazható. A SCORM kezdeményezıi: az amerikai kormány és a Védelmi Minisztérium a saját speciális igényeik szerint, munkahelyi képzésekhez, fejlesztették ki a modellt. Rehak szerint a SCORM nem alkalmas arra, hogy a K12 vagy akár magasabb szintő oktatási környezetben használják. Koper (2001) és Sloep (sajtó) szerint a tananyagelemek tanulmányi egységek vagy tanulási egységek, és szerintük egy oktatási modell-nyelvre lenne szükség ahhoz, hogy a tananyagforrásokban rejlı lehetıségeket teljes mértékben ki lehessen aknázni. Az EML (Educational Modell Language) az IMS Learning Design ajánlások alapjául szolgál, és várhatóan a tananyagelemek különbözı tanulási környezetben való alkalmazásainak egységes, széles körben használatos szabványává válhat. Konklúzió Jó oka van annak, hogy bizonyos korlátozásokkal éljünk, amikor eldöntjük, hogy egy információ-elem tananyagelem vagy sem. Az információ akkor válhat hasznossá a tanulók számára, van egyértelmően meghatározott tanulási célja. A tanulás maga lehet véletlenszerő, esetleges, de igazán hatékony csak akkor lehet, ha a tanulási folyamat irányított, és meghatározott célja van. A tanulóktól nem várható el, hogy saját maguk döntsék el, hogy egy tartalom számukra milyen mértékben fontos. Ezért van szükség a tanulási útmutatókra. Egy tananyagelem értéke akkor válik mérhetıvé, ha már legalább egy speciális tanulási kontextusban kipróbáltuk a benne rejlı lehetıségeket. Csak akkor dıl el, hogy más környezetben is hasznosítható, ha bebizonyosodott, hogy egy adott tanulási kontextusban már bevált. A tananyagelemek révén a tanulók irányítása, és a tanulási célok elérése könnyebbé válik. Kérdés persze, hogy ezzel mennyire sikerül elérni a végsı célt, mennyire sikerül növelni a tanulás hatékonyságát? Valóban lehetséges-e, hogy a tananyagelemek kategorizálásával és szabványosításával ugyanaz a lecke többféle környezetbe beilleszthetı, és más-más célcsoporthoz tartozó tanulók számára is hasznosítható lesz? Az én véleményem szerint nagyon fontos lenne egyfajta konzisztencia a különbözı tanulási helyzetekben, például a képességek fejlesztésében, sportok, nyelvek tanítása során. Az világos, hogy különbséget kell tenni, a nem kifejezett oktatási céllal nem rendelkezı információs elemek, és az erre szánt tananyagelemek között, és az is egyértelmő, hogy a tananyagelem fontos fogalom. Az persze nagy kérdés, hogy az emberi tudás szempontjából 9

10 mennyiben elınyös a minket körülvevı valóság leszőkítése és mesterséges kategorizálása? Egy másik fontos kérdés az, hogyan tudják a tananyagelemeket a tanárok a gyakorlatban használni. Valójában a gyakorlat szempontjából az lenne a TE legcélszerőbb meghatározása, hogy tananyagelemnek nevezzük azt az ismeretanyagot, amivel a tanárok dolgoznak. De ez a meghatározás inkább a tanár és kevésbé a tanuló szempontjából hasznos. Az a javaslatom, hogy a TE munka-defíníciója épüljön a két utóbbi tipológiára: a TE olyan digitális elem, amelynek egyértelmően meghatározott tanulási célkitőzése van, oktatási céllal készült. Újrahasznosítható digitális forrás, amely beépíthetı egy leckébe, vagy tanegységekbe, modulokba, kurzusokba vagy akár képzési programokba rendezett leckékbıl álló tananyagba. A lecke tanulási útmutatókkal ellátott tananyag, amely tartalmazza a tanulási célt vagy célokat. Ez a meghatározás integrálja a 3. ábra a jobb felsı negyedében felsorolt elemeket közelebb van a digitális oktatóanyag csoporthoz, de elég tág fogalom ahhoz, hogy magába foglalja a speciális kontextusok csoportját. Összegzés Ahogyan a gyarapszik a kurzusfejlesztık tapasztalata és nı az online források száma, egyre inkább fontossá válik a tananyagelemek és metaadatok átlátható szabványainak kidolgozása. Ahhoz, hogy az Internet folyamatosan bıvülı multimédia forrásait oktatási célra tudjuk használni, egyre több, metaadatokkal leírt tananyagelemre lesz szükség. A bármilyen digitális forrástól a speciális digitális oktatási tartalmakig, a tanulás jövıjét meg fogja határozni a tananyagelemek minısége. Fordította: Gerhát Szilvia, Prompt Oktatóközpont, Gödöllı, Lektorálta: Hartyányi Mária, Prompt Oktatóközpont, Gödöllı, 2010 Irodalomjegyzék 1. ADL (2001) [accessed 26 April 2003] Sharable content object reference model Version 1.2: The SCORM overview, [Online] 2. ADL (2003) [accessed 28 April 2003] Sharable Content Object Reference Model (SCORM), [Online] q.pdf 3. Alberta Learning (2002) [accessed 17 April 2003] Learn Alberta glossary, Author [Online] 4. Ally, M. (in press). Designing effective learning objects. In R. McGreal (Ed.), Online Education Using Learning Objects. London: Routledge/Falmer. 5. Barritt, C and Lewis, D (2002) [accessed 10 December 2002] Reusable learning object strategy, [Online] 10

11 6. _strategy_v3-1.pdf 7. ancore (2003) [accessed 17 April 2003] [Online] 8. Cisco Systems (2001) [accessed 18 May 2002] Reusable learning object strategy. Designing information and learning objects through concept, fact, procedure, process, and principle templates, [Online] _strategy.pdf 9. Cisco Systems Reusable Information Object strategy, (1999) [accessed 19 May 2003] Cisco Systems [Online] /el_cisco_rio.pdf 10.Digital Library Network for Engineering and Technology. (no date). Brief introduction to learning objects in DLNET, Retrieved May 28, 2004, from 11.Doorten, M., Giesbers, B., Janssen, J., Daniels, J., & Koper, R. (in press). Transforming existing content into reusable learning objects. In R. McGreal (Ed.), Online education using learning objects. London: Routledge/Falmer. 12.Downes, S (2000) [accessed 28 April 2003] The Need for and Nature of Learning Objects: Some Assumptions and a Premise, News Trolls Inc. [Online] 13.Downes, S (2003) [accessed 5 April 2003] Paper tissue argument, Downes blog [Online] 14.Duval, E., & Hodgins, H. W. (in press). Learning objects revisited. In R. McGreal (Ed.), Online Education Using Learning Objects. London: Routledge/Falmer. 15.Epsilon Learning Systems (2003) [accessed 27 April 2003] Learning objects, Author [Online] 16.Friesen, N (2001) [accessed 18 April 2003] What are educational objects?, Interactive Learning Environments, 9 (3), [Online] 17.Friesen, N. (in press). Some objections to learning objects. In R. McGreal (Ed.), Online Education Using Learning Objects. London: Routledge/Falmer. 18.Hodgins, W and Conner, M (2000) [accessed 17 April 2003] Everything you wanted to know about learning objects but were afraid to ask, LineZine, (Fall), [Online] 19.IMS Global Learning Consortium (2000) [accessed 17 April 2003] IMS learning resource meta-data best practices and implementation guide, [Online] ml 20.Ip, A, et. al.. (1997) Enabling re-useability of courseware components with Web-based virtual apparatus, in What works and why, ASCILITE'97. Proceedings of the Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education Annual Conference, eds R Kevill, R Oliver and R Phillips, pp , Academic Computing Services: Curtin University of Technology, Perth. 11

12 21.Jacobsen, P (2001) [accessed 4 December 2002] Reusable learning objects - What does the fiuture hold?, E-Learning Magazine, [Online] 22.Koper, R (2001) [accessed June ] Modeling units of study from a pedagogical perspective: The pedagogical meta-model behind EML, Heerlen, Open University of the Netherlands [Online] 23.Koper, R (2003) Combining reusable learning resources and services with pedagogical purposeful units of learning, in Reusing Online Resources, ed A Littlejohn, pp , Kogan Page, London. 24.Koper, R., & van Es, R. (in press). Modeling units of learning from a pedagogical perspective. In R. McGreal (Ed.), Online education using learning objects. London: Routledge/Falmer. 25.Koutlis, M, Roschelle, J and Reppening, A (1999) Developing educational software components, IEEE Computer, Merrill, M D (1983) Component display theory, in Instructional design theories and models: an overview of their current status, ed C M Reigeluth, pp. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ. 27.Merrill, M D (1999) Instructional Transaction Theory (ITT): Instructional design based on knowledge objects, in Instructional-design theories and models: a new paradigm of instructional theory, ed C M Reigeluth, pp , Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah. 28.Merrill, M D (2002) [accessed 2 June 2003] Mental models, knowledge objects, and instructional design, Brigham Young University [Online] 29.Mortimer, L (2002) [accessed 1 June 2003] (Learning) objects of desire: Promise and practicality, Learning Circuits, [Online] 30.OASIS (2003) [accessed 21 February 2003] Sharable Content Object Reference Model initiative (SCORM), [Online] 31.Papatheodorou, C, Vassiliou, A and Simon, B (2002) [accessed 1 December 2003] Discovery of ontologies for learning resources using word-based clustering, in ED-MEDIA 2002 Conference, August, Denver [Online] 32.http://www.wu-wien.ac.at/usr/wi/bsimon/publikationen/EDMEDIA2002.pdf 33.Paquette, G and Rosca, I (2002) [accessed 18 May 2003] Organic aggregation of knowledge objects in educational systems, Canadian Journal of Learning Technologies [Electronic version], 28 (3) [Online] 34.Polsani, P. R. (in press). Signs and objects: Modeling learning objects on Peirce's theory of signs. In R. McGreal (Ed.), Online Education Using Learning Objects. London: Routledge/Falmer. 35.Quinn, C and Hobbs, S (2000) [accessed 13 August 2002] Learning objects and instructional components, Educational Technology and Society, 3 (2), [Online] 36.Rehak (2002) [accessed 25 March 2003] SCORM is not for everyone, the Centre for Educational Technology Interoperability Standards [Online] 12

13 37.Rehak, D and Mason, R (2003) Keeping the learning in learning objects, in Reusing online resources: A sustainable approach to e-learning, ed A Littlejohn, pp. Kogan, London. 38.Roschelle, J., DiGiano, C., Koutlis, M., Repenning, A., Jackiw, N., & Suthers, D. (1999) Developing educational software components. IEEE Computer, 32(9), Shabajee, P (2002) [accessed 26 April 2003] Primary multimedia objects and 'educational metadata' - A fundamental dilemma for developers of multimedia archives, D-Lib Magazine, 8 (6), [Online] 40.Sloep, P. B. (in press). Why learning design? In R. McGreal (Ed.), Online Education Using Learning Objects. London: Routledge/Falmer. 41.Slosser, S (2001) [accessed 1 December 2003] ADL and the sharable content object reference model, Joint ADL Co-laboratory [Online] 42.http://www.nectec.or.th/courseware/pdf-documents/adl-scorm.pdf 43.Sosteric, M., & Hesemeier, S. (2002, November 2002). When is a learning object not an object: A first step towards a theory of learning objects. International Review of Research in Open and Distance Learning, 3(2) Retrieved 1 December, 2002, from 44.Warrick University Centre for Academic Practice. (2004). Glossary, Retrieved March 28, 2004, from 45.Wieseler, W (1999) [accessed 9 May 2000] RIO: A standards-based approach for reusable information objects, Cisco Systems [Online] rs/ 46.Wiley, D A (1999) [accessed 17 April 2003] The Post-LEGO Learning Object, Author [Online] 47.Wiley, D A (2000) [accessed 17 April 2003] Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy, in The instructional use of learning objects: Online version, [Online] 48.McGreal, R., Ed. (2004). Online Education Using Learning Objects. Open and Distance Learning Series. London, Routledge/Falmer. Angol mozaikszavak és rövidítések ADL Advanced Distributed Learning Az elektronikus oktatási formák szabványosítására és az új technológiák terjesztésére az amerikai Védelmi Minisztérium és a Fehér Ház Tudományos és Technológiai Irodájának kezdeményezésére létrejött szervezet. Az általuk kidolgozott modell a SCORM (Sharable Content Object Reference Model). ARIADNE Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe Európai Távoktatási Disztribuciós Hálózatok Szövetsége AU Athabasca University Atabaszk egyetem CANCORE Canadian Core Metadata implementation profile A CanCore profil célja, az oktatási erıforrásokat elérhetıségének növelése szerte a világon. CANARIE Canadian Network for Advanced Research for Industry and Education Kanadai Fejlett Kutatási és Oktatási Hálózat CAREO Campus Alberta Repository of Educational Objects Campus Alberta Oktatási Adatok Tárháza EML Educational Modelling Language Oktatási Modellezı Nyelv 13

A tanulási objektumok szerepe a különbözõ pedagógiai paradigmákban*

A tanulási objektumok szerepe a különbözõ pedagógiai paradigmákban* TANKÖNYV TANESZKÖZ Albert Ip Iain Morrison A tanulási objektumok szerepe a különbözõ pedagógiai paradigmákban* Kivonat Jelen dolgozat számos oktatási és pedagógiai megközelítést áttekintve és elemezve

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

1 E-tanulás, e-learning

1 E-tanulás, e-learning 1 E-tanulás, e-learning Az e-tanulás szóról talán elmondható, hogy egyre mélyebb gyökeret ver a magyar nyelvben, az azonban biztos, hogy idegensége még a legmodernebb nyelvezetet használók számára is nyilvánvaló.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe:

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe: 1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetıje: Prof.Dr.Török Ádám akadémikus Az értekezés címe: Az e-learning technológiák nemzetközi

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük. Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning

A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük. Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning 1.1. Mi az elearning? 1.2. Kialakulásának oka 1. 3. Lehetőségek és korlátok 2. elearning alkotóelemei

Részletesebben

A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle

A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle Szerzı(k): Bessenyei István, Nyugat-Magyarországi Egyetem, istvanbess@yahoo.de Tóth Zsolt, Közgazdaságtudományi Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem, zstoth75@gmail.com

Részletesebben

Benda Klára: Az etnográfiai képzelet és az oktatás virtualizálása

Benda Klára: Az etnográfiai képzelet és az oktatás virtualizálása Benda Klára: Az etnográfiai képzelet és az oktatás virtualizálása avagy Miért ne higyjünk a mérnököknek? Bevezetés Már egy ideje gyakorlatilag amióta hálózati oktatással foglalkozom foglalkoztat a gondolat,

Részletesebben

Készítette: Deák János 2004 április

Készítette: Deák János 2004 április Készítette: Deák János 2004 április 2 Összefoglalás: Az információs forradalom sikere nagymértékben az informatikai számítástechnikai eljárásoknak, technológiáknak köszönhető. Az IT ipar fejlődésének üteme

Részletesebben

A webprogramozás alapjai

A webprogramozás alapjai A webprogramozás alapjai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes azonos címő fıiskolai jegyzetének felhasználásával és kiegészítésével készítette Dr. Kopácsi Sándor 1 Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 3 1.1 A tantárgy

Részletesebben

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr.

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Tóth Tibor Lektor: Dr. Erdélyi Ferenc 1. BEVEZETÉS (Dudás László) 1.1. A mő

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SDP keretrendszer a szoftverminták használatát befolyásoló tényezők alapján DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Angster Erzsébet Budapest, 2006 Témavezető: Dr. Vámos Tibor akadémikus Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANÍTÁS PEDAGÓGIAI DIMENZIÓI

A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANÍTÁS PEDAGÓGIAI DIMENZIÓI MAGYAR PEDAGÓGIA 107. évf. 2. szám 95 109. (2007) A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANÍTÁS PEDAGÓGIAI DIMENZIÓI Gisli Thorsteinsson*, Tom Page** és Miika Lehtonen*** * Iceland University of Education, Iceland ** Loughborough

Részletesebben

Az Internet ott Tárgyak témakörének áttekintése

Az Internet ott Tárgyak témakörének áttekintése Az Internet ott Tárgyak témakörének áttekintése A Survey of Internet of Things Kusper Gábor Eszterházy Károly Főiskola, IoT Kutató Intézet gkusper@aries.ektf.hu Absztrakt Ez a cikk az Internet ott Tárgyak

Részletesebben

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Szani Ferenc Merkovity Norbert Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Bevezetés Ahogyan az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) egyre szélesebb körben hódítják meg a társadalmakat,

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

GREENFOOD PROJEKT 2010-1-ES1-LEO05-20948

GREENFOOD PROJEKT 2010-1-ES1-LEO05-20948 Oktatói kézikönyv GREENFOOD PROJEKT 2010-1-ES1-LEO05-20948 Tartalom Bevezetés... 3 1. Mi az e-learning?... 3 2. Az e-learning főbb tulajdonságai... 4 Aszinkron oktatás és tanulás... 8 Az oktatók és a hallgatók

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

E-learning megoldások

E-learning megoldások Hídvégi Péter IBM Oktatási Központ E-learning megoldások A mai világban nehéz folyamatosan naprakésznek maradni és az újabb és újabb kihívásoknak megfelelni. Ez csak úgy lehet, ha valaki folyamatosan képzi

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG

I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG 1 Elmélet és módszerek Az elırejelzések alapján az európai és benne a magyar gazdaság számára egyre inkább egyértelmő, hogy a világgazdasági

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Szerzı: Tarmo Kalvet, PRAXIS Center for Policy Studies, tarmo@praxis.ee Tallinn, 2007 A jelentés megírását és kiadását támogatta: Az Európai

Részletesebben

Atanítás és tanulás elméletében az elõzetes tudás elõször mint szükséges feltétel jelent

Atanítás és tanulás elméletében az elõzetes tudás elõször mint szükséges feltétel jelent Iskolakultúra 2006/2 Csapó Benõ SZTE, BTK, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása

Részletesebben

Szövegfeldolgozás XML alapokon Bíró, Szabolcs

Szövegfeldolgozás XML alapokon Bíró, Szabolcs Szövegfeldolgozás XML alapokon Bíró, Szabolcs Szövegfeldolgozás XML alapokon Bíró, Szabolcs A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, az NKTH által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási

Részletesebben

KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban

KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban Bevezetés KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban Möglichkeiten vom Einsatz von E-Learning-Techniken im Fremdsprachenunterricht Diese Arbeit gliedert sich

Részletesebben

Atanítás és tanulás elméletében az elõzetes tudás elõször mint szükséges feltétel jelent

Atanítás és tanulás elméletében az elõzetes tudás elõször mint szükséges feltétel jelent Iskolakultúra 2006/2 Csapó Benõ SZTE, BTK, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása

Részletesebben

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKA TANSZÉK TANSZÉKVEZETİ: DR. HABIL. HERDON MIKLÓS Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten Online agricultural databases

Részletesebben

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben