Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29."

Átírás

1 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1

2 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei

3 1. Az iskola nevelési programja Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell. Marlo Morgan A dédestapolcsányi Lajos Árpád Általános Iskola e gondolat szellemében látja el nevelési-oktatási feladatait. A fennállása óta eltelt időszak alatt az oktatáspolitika rendszeresen megújuló követelményei, valamint a társadalmi kihívások és a partneri igények alapján folyamatosan korszerűsítettük, bővítettük pedagógiai programunkat, éltünk a változások adta lehetőségekkel. Intézményünk nyitott, befogadó, sokszínű iskola. Elsődleges célunk, hogy színvonalas oktatással, gyermekközpontú iskolában szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Kiemelkedő szerepet kap oktatásunkban a tehetségekkel való foglalkozás. Ugyanakkor nem feledkezünk meg az esélyegyenlőség biztosításáról sem, a lassabban haladók felzárkóztatásáról. Befogadóként a környező településekről várjuk azokat a tanulókat, akik hozzánk jelentkeznek, és segítünk egyéni céljaik meghatározásában, megvalósításában. Mivel 6 településről fogadunk tanulókat, ebből következik, hogy különböző előképzettséggel, szocializációval érkeznek hozzánk. A "bemeneti" oldal sokszínűsége változatos, egyénre szabott pedagógiai módszerek, korszerű tanítási technikák alkalmazását követeli meg a nevelőtestülettől. Szeretnénk megteremteni mindenki számára azt a lehetőséget, hogy iskolánkból kilépve, olyan személyiségjegyekkel rendelkezzenek, amelyek iránytűként szolgálnak későbbi életük során, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a változó társadalmi viszonyokhoz, helytállni a világban. Célunk a megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni is tudó fiatalok nevelése. Céljainkat jól felkészült, szakmailag igényes, magukat folyamatosan továbbképző munkatársakkal és a velünk együttműködő szülőkkel tudjuk megvalósítani. E munka eredménye, hogy iskolánk egyéni arculattal rendelkező, a környék elismert iskolájává vált. 3

4 A pedagógiai programra vonatkozó tartalmi szabályozó normák a következők: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 16/2013.EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 4

5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek: - Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás - SNI tanulók integrált oktatása - Esélyegyenlőség érvényesítése - Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása - Új típusú tanári attitűd - Egységesség - Differenciálás Fejlesztési területek-nevelési célok: Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása A kerettanterv meghatározó fejlesztési területei-nevelési céljai mellett kiemelt cél: A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak lehetőség szerinti egyénre szabott fejlesztése. A kompetencia alapú oktatás alkalmazásával segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását. Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése. Digitális írástudás elterjesztése. Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele. 5

6 A kompetencia alapú oktatás implementációja: A TÁMOP sikeres pályázat révén iskolánkban bevezetésre került a kompetencia-alapú oktatás. Az 5 év fenntartási kötelezettség teljesítése, a célok megvalósulása a 2013/14-es tanévre felmenő rendszerben történik. Feladat: A célok megvalósulását lehetővé tevő tevékenységek: Kompetencia alapú oktatás kiterjesztése; Élet közeli tanulási környezet kialakítása; A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerének biztosítása; A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása. A célok megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési módok, tanulás - szervezési eljárások: tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés, projektoktatás, témahét, műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, moduláris oktatás, stb. az infokommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz alkalmazása. Az SNI tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés specifikus fejlesztés, egyéni továbbhaladás, értékelés biztosítása. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése. Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét megkülönböztetett figyelemmel az SNI tanulókét is - széleskörűen fejlessze. Az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés biztosítása. Fő feladat: a tanulás iránti motiváció fejlesztése, a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása, a tanítási-tanulási folyamatban, alkotó jellegű feladatok biztosítása. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségfejlesztési program Célja: Az iskola folyamatosan törekedjen arra, hogy a rendelkezésre álló módszerekkel elősegítse a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, fizikai, szellemi képességeik fejlesztését, lelki egyensúlyát, integrálódását a közösségbe - ezáltal az eredményesebb tanulást. 6

7 I. Elméleti ismeretek: Lajos Árpád Általános Iskola 1. Egészség: testi, lelki szociális jólét állapota kiteljesedésére négy feltételnek kell teljesülnie: Integrálódás (család, iskola, egyéb közösség). Alkalmazkodás változó terheléshez. Önálló egyéniség megőrzése. Összhang biológiai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségek között. 2. Egészségfejlesztés: Az összes nem terápiás egészségjavító módszer. Ezen belül egészségnevelés, elsődleges prevenció, mentálhigiénia egészségfejlesztő szervezetfejlesztés és önsegítés. Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére, ezáltal egészségük javítására. Az egészségfejlesztés fő feladata a megfelelő környezet teremtése. 3. Egészségnevelés: Az egészségfejlesztéssel megőrzéssel kapcsolatos tudásszint fejlesztése. Az egészségi állapot fejlesztése a tudományok segítségével. a) Területei: egészséges táplálkozás szabadidő aktív eltöltése mindennapos testmozgás személyi higiénia lelki egyensúly harmonikus párkapcsolat családtervezés egészséges és biztonságos környezet egészségkárosító magatartásformák kerülése járványügyi és élelmiszer biztonság b) Megvalósítása: Primer prevenció (elsődleges megelőzés a probléma kialakulása előtt) Másodlagos, harmadlagos prevenció (a már kialakult betegségek, problémák hatásainak csökkentése) c) Színtere: Az óvoda és az iskola a család mellett a szocializáció fontos színtere, ahol mód nyílik az egészséges életvitel és magatartás kialakítására. d) Módszerek: Hagyományos felvilágosítás. Az emberi viselkedés racionalitására épül. Az egészségkárosító magatartás veszélyeire figyelmeztet. Rizikócsoportos megközelítés: Az egészségügyi problémákkal jellemezhető csoportok körében folytatott megelőző tevékenység. Ide tartoznak a magas vérnyomással, mozgásszervi problémával, légzőrendszeri megbetegedéssel, cukorbetegséggel, súlyproblémákkal küszködő gyerekek. Érzelmi intelligenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások: lényege, hogy az egészségkárosító magatartásformák hátterében a konfliktuskezelés hiányosságai húzódnak meg. Ezért a társas-érzelmi készségek fejlesztése a cél. 7

8 Kortárs hatások az egészségfejlesztésben: Az egészséget veszélyeztető magatartásformák gyakran a kortárs csoportok hatása alakulnak ki (cigarettázás, drogfogyasztás, italozás) Színtér programok: az egészségi állapot nem csupán az egyén felelőssége, hanem környezete is szerepet játszik benne. Ezért a színtér programok az élőhelyén találják meg a rizikó csoportokat. (Óvoda, iskola, település, munkahely.) Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok. Nemcsak diákoknak, hanem az iskolából kikerült fiataloknak és felnőtteknek eljuttatott információk. Lehet helyi tömegkommunikációs eszközökkel: helyi újság, falu tévé, háziorvos, plakátok segítségével propagandát kifejteni. Ha ezeket összehangolják, akkor komplex program alakul ki. I. Egészségfejlesztési program tervezése Egészségfejlesztési stratégia kialakítása: a. A nemzeti szintű jogszabályok feldolgozása: b. Helyi szükségletek felmérése: (tornaterem, atlétikai udvar, röplabda pálya kialakítása, túlsúlyos, légzési- és ortopédiai problémákkal küszködő gyermekek sportolási lehetőségei, életmód tanácsok veszélyeztetett gyermekeknek, tanácsok szenvedélybetegségek kialakulása ellen, a természeti szépségek kiaknázása. Egészségfejlesztési program elkészítése: a. Partneri igények felmérése. b. A partneri igények összevetése az egészségfejlesztési stratégiával. c. A kialakult egészségfejlesztési program lebontása éves szintekre, majd évszakokra bontása ajánlott. II. A program készítésének lépései: Szakértő team létrehozása: (intézményvezető, egészségnevelő, drogügyi koordinátor, házi orvos, védőnő, testnevelő, szabadidő szervező, DÖK segítő, gyermek és ifjúságvédelmi felelős). Megfelelő végzettségű szakemberek hiánya esetén külső szakértők bevonásával lehet színvonalas tevékenységet folytatni. Tájékozódás az érintettek körében (diákok, szülők, tanárok) Információszerzés, elemzés, helyi lehetőségek feltárása. Célok meghatározása (konkrét, életkori sajátosságokhoz kötött, reális, elfogadott, időhöz kötött - határozza meg a forrásokat). A helyi célok épüljenek a központilag meghatározott célokra: egészséges testtartás, mozgás, testedzés az értékek ismerete, higiéniás ismeretek helyes táplálkozás barátság, párkapcsolat, szexualitás személyes krízis helyzetek felismerése, kezelése a tanulás technikái 8

9 Célok megvalósítása Lajos Árpád Általános Iskola idővel való gazdálkodás rizikóvállalás és határai szenvedélybetegségek és elkerülése tanulási környezet kialakítása a természethez való viszony fejlesztése környezeti ártalmak (zaj, hulladék, vegyszerek) személyes biztonság (közlekedés) Az egészségfejlesztés iskola feladatai A program megvalósításának lehetőségei Iskolai programok: a) Tanórai foglakozások (tanmenetbe beépítve minden tantárgy csatlakozzon az egészségfejlesztéshez) Testnevelés órák: mindennapos testnevelés (heti 5 óra + délutáni sportolási lehetőség) testmozgás és egészség kapcsolata fizikai és szellemi aktivitás kapcsolata helyes testtartás kialakítása, prevenció, mozgásismeretek bővítése, sokoldalúan fejlett emberek nevelése étkezés, testmozgás, testsúly összefüggései Biológia órák: egészségkárosító élvezeti szerek hatásai az egészségre a táplálkozás problémái szexuális felvilágosítás, családtervezés, AIDS prevenció természethez való viszony elsősegélynyújtás Környezetvédelmi órák: egészséges környezet kialakítása környezeti ártalmak (légszennyezés, vegyi anyagok, zaj) Technika órák: személyes biztonság a közlekedésben Osztályfőnöki órák értékek ismerete, elfogadása, önértékelés színtere barátság, kapcsolatok konfliktusok kezelése krízis helyzetek felismerése, kezelése tanulási technikák szenvedély betegségek elkerülése tanulási környezet kialakítása testi higiénia 9

10 b) Tanórán kívüli foglalkozások: Lajos Árpád Általános Iskola 1. Napközis, tanszobás foglalkozás: Kiegészíti a tanórai programot. Játékos programokkal aktívan kapcsolódik a helyes életmód, időbeosztás, konfliktuskezelés, higiénia, kapcsolatalakítás, mindennapos testmozgás témakörökhöz. Tehetséggondozás, hiánypótlás, felzárkóztatás. 2. Sportprogramok: Versenyek, tömegsportprogramok, játékos vetélkedők, csoportfoglalkozások motiváló erővel bírnak a passzívabb tanulók bevonására. 3. Egészségnap: Átfogó program többféle cél összehangolt megvalósítására. A testmozgás, az étkezés, kapcsolatteremtés, egészséges környezet, biztonságos közlekedés és szellemi aktivitás célokat egyszerre lehet megvalósítani. 4. Hétvégi iskolai programok: Sport és kulturális jellegű rendezvények. 5. Kirándulások, túrák, erdei iskolák: Itt is több célt lehet egyszerre megvalósítani: a természet szeretete, testmozgás, érzelmi fejlesztés, kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés, értékek ismerete, személyes biztonság, egészséges környezet, testi higiénia, időbeosztás témakörök területén. 6. Tájékoztató fórumok: Szülői értekezletek: lehet külső előadóval szélesíteni a programokat (orvos, pszichológus, bűnmegelőzési szakember, drogügyi szakember) Fogadó órák 7. Szakmai tanácskozások: Elsősorban a nevelők felkészültségét szolgálja, de diákokat is meg lehet hívni. Iskolán kívüli rendezvények: Kortárs segítő képzés: A segítőket az iskolások közül választják ki, de a képzés általában nem itt történik. A hasonló korú társak serdülőkorban nagyobb hatást tudnak gyakorolni sok diákra, mint a tanáraik, vagy szüleik, ezért nagy szerepe van a képzésnek. Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz: Segíti a látókör szélesítését a kapcsolatteremtést, a konfliktuskezelést. III. Módszerek a megvalósításhoz: Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza számos lehetőséget biztosít az egészségnevelési program eredményes megvalósításához. Leghatékonyabb, ha az iskola saját ötleteire épülő önálló szervezésű programok keretében valósítja meg az egészségnevelést. Előadók meghívása: Szélesíti az egészségfejlesztés szemléletkörét (ÁNTSZ, orvosok, drogügyi szakértők, bűnmegelőzési szakemberek) 10

11 Tegyük szebbé iskolánkat és környezetét: Készíttessünk plakátokat, rendezzünk versenyeket, értékeljük a tantermek és az udvar tisztaságát, gyűjtsetek a témával kapcsolatos cikkeket az újságokból. Kirándulások szervezése: Kiegészítheti a testnevelés órákat. Része lehet a mindennapos testedzésnek. Célszerű bevonni a szülőket is a programba. Ha nincs az egészségfejlesztésben járatos szakember: (egészségtan-tanár, egészségfejlesztő, egészségfejlesztő-mentálhigiéniés szakember, népegészségügyi szakember, szupervizor, továbbképzéseken részt vett pedagógus, drogügyi koordinátor, ) akkor valamilyen szakirányú képzésen való részvétel is fontos célkitűzés kell, hogy legyen! Mindennapos testnevelés: a) A közoktatási törvény módosítása megteremtette a lehetőséget a mindennapos testedzésre az iskolákban. Célja a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. A modern kor az embert olyan életmódra kényszeríti, ami fizikai képességeinek hanyatlásához vezet, áttételesen előidézve a szellemi teljesítmény romlását is. b) Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon a következő egészségügy és pedagógiai szempontokat kell teljesíteniük: Minden gyerek minden nap vegyen részt testmozgás programban! Minden órán történjen meg a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése! Minden órán legyen a helyes testtartás kialakítására szolgáló gyakorlatanyag! Legyen légzőtorna! Figyelemmel kell lenni a gerinc és izületek védelmére! Folyamatosan mérni kell a fittséget! Jelentsen örömöt és sikerélményt a tananyag gyakorlása az eltérő adottságú tanulóknak! Érvényesüljenek a sport személyiségfejlesztő hatásai! Tartalmazzon a program játékokat és táncot is! Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegélynyújtó ismeretek átadása a tantestület valamennyi tagjának feladata. Kiemelt szerepük van az osztályfőnököknek, akik rendszeres megelőző, felvilágosító munkát végeznek. Szorosan együttműködve a védőnővel és az iskolaorvossal. 1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; ismerjék fel a vészhelyzeteket; tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 11

12 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit; a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. Tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe; támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való jelentkezését. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK Biológia - rovarcsípések - légúti akadály - artériás és ütőeres vérzés - komplex újraélesztés Kémia - mérgezések - vegyszer okozta sérülések - savmarás - égési sérülések - forrázás - szénmonoxid mérgezés Fizika - égési sérülések - forrázás Testnevelés - magasból esés az ötödik nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. Nyolcadik évfolyamon a szabadon választható biológia óra keretében bővebben megismerkedhetnek a tanulók az elsősegélynyújtás alapjaival. Ahol cél, megismertetni a tanulókkal az elsősegélynyújtás fogalmát, célját, fontosságát, az egyes sérülések élettani hátterét, tüneteit, azok lehetséges következményeit és ellátásukat. Továbbá tudatosítani a lehetséges veszély helyzeteket. További cél, hogy megismerjék az emberi szervezet felépítésével, működésével és az elsősegélynyújtással kapcsolatos alapfogalmakat és az egyes baleseti mechanizmusokat. 12

13 Főbb tematikai egységei: - Általános elsősegély-nyújtási ismeretek, életjelenségek - Légzés és keringés újraélesztése - Sebzések, vérzések, sebellátás - Csontok és ízületek sérülései, azok ellátása - Egyéb sérülések - Belgyógyászati balesetek 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: - Közös értékrend kialakítása. - Tanulópárok kialakítása. - Kooperatív tanulási tanítási technikák alkalmazása. - Közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése. - Tanórai viselkedési formák kialakítása, ahol saját és osztálytársai egészségét, emberi jogait tiszteletben tartja. - Kezdeményezések, kreativitás erősítése. - Példamutató, helyes cselekvések kialakítása, bemutatása, erősítése (dicséret, jutalom). - Csoportmunka, versenyfeladatok Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: A tanórán kívüli foglalkozások már kötetlenebb tevékenységi formák. A közösen átélt kirándulások, túrák, napközis szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei által a közösségfejlesztés kiváló területei. Feladat: Átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítani, hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez tartozás érzését. Az osztályközösségek programjai: - tanulmányi kirándulás szervezése, - osztályszintű rendezvény, pl. Mikulás est, disco, teadélután, Anyák Napja - évi legalább egy ünnepségen szereplés, - iskolai rendezvényekre való felkészítés, A foglalkozások színterei lehetnek még: - Napközi - Könyvtár - Művelődési intézmények - Művészeti központok - Sportpályák, szabadidő-központok 13

14 1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: A kommunikációs kultúra fejlesztése: véleményformálás-, és kifejezés, vélemények, érvek, ellenérvek kialakítása, saját vélemény kialakítása és megvédése, alátámasztása érvekkel. Saját információs rendszer kiépítése: iskolagyűlés 2 havonta, vagy igény szerint, DÖK megbeszélések. Közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése, osztályok közötti hagyományos versenyek (tisztaság, tanulmányi, szorgalom, magatartás, sportversenyek, focibajnokságok). A régi tevékenységek mellett új hagyományok megteremtése (fordított nap, diáknap, farsangi bál, sportnapok) Demokratikus jogok ismerete, gyakorlása rendszeres fórumon, választások alkalmával, pl.: osztályképviselők, DÖK tisztségviselők választása, házirend összeállítása, stb. Ügyeleti munka szervezése, ellenőrzése. Tanulmányi, ill. különböző háziversenyek A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: A munkaközösségek programjai részletesen az éves munkatervben találhatók. A hagyományok ápolása, tisztelete, egyrészt iskolánk hírnevét gyarapítja, másrészt azt bizonyítja, hogy partnereink igénylik ezen események megrendezését. Tanévnyitó- és tanévzáró ünnepélyeket tartunk. A 8. osztályosok közreműködésével befogadjuk az 1. osztályosokat, és év végén velük együtt elbúcsúztatjuk a 8. osztályosokat. Műsoros iskolai ünnepséggel emlékezünk a nemzeti ünnepekre: o március 15. o október 6. o október 23. Iskolanappal ünnepeljük az iskola névadójának évfordulóját szeptemberben, változó formában és tartalommal. Adventi hónapot- készülődést rendezünk decemberben. Közös iskolai kirándulást tartunk évi legalább egy alkalommal, melynek célja természeti értékeink megismerése- akadályverseny formájában. Családi napot, vagy sportnapot rendezünk, melynek célja a szülők és gyerekek játékos, közös együttléte, mozgása napos tanulmányi kiránduláson, illetve lehetőségeinkhez mérten erdei iskola programon vesznek részt tanulóink májusban, júniusban. Kiemelten támogatjuk a tanulói önkormányzat (DÖK) működését, a tanulók önállóságra való felkészítését segítjük, közéletiségre nevelünk. Tanulmányi versenyeket és rendezvényeket szervezünk, és tevékenyen részt veszünk térségi, városi és országos pályázatokon, versenyeken, vetélkedődön. 14

15 A szülőknek és pedagógusoknak tavasszal Nőnapi bált rendezünk, melynek bevételével az iskola programjait támogatjuk. Vár az iskola programot szervezünk a leendő elsőosztályos gyermekeknek a beiskolázás előtt. Műsoros rendezvényeket tartunk: o Farsang, o Suli Gála, o Anyák Napja alkalmából, o Mikulásjárás- osztálykeretben rendezett órákon, délutánokon, o Osztálykarácsonyok, klubdélutánok, o Rendhagyó szaktárgyi órák előadók meghívásával. Iskolai elismerések: Az év kiváló példás tanulója Az év jeles tanulója Kiváló közösségi munkáért Az év legeredményesebb lány és fiú sportolója Az iskola érdekében végzett munka a felnőttek körében. 1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 15

16 Lajos Árpád Általános Iskola részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 16

17 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás- szervezési eljárások alkalmazása: differenciált tanulásszervezés kooperatív technikák projektmódszer tevékenységközpontú pedagógiák tehetséggondozó órák, foglalkozások Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A HH, HHH, SNI tanulók integrációs segítése, elfogadás, érzékenyítés. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program. A lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatásának biztosítása. Ennek érdekében: A méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében a felzárkóztatás segítése. Az IPR rendszer működtetése. Képesség kibontakoztató program alkalmazása. Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, tevékenységközpontú pedagógiák A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Esélyegyenlőség biztosítása. Sokszínű tevékenységformák biztosítása Differenciált tanulásszervezés Kooperatív technikák alkalmazása Projektmódszer Tevékenységközpontú pedagógiák Individuális tanulás előtérbe helyezése Az alapozó időszak elnyújtása Fejlesztő értékelés alkalmazása A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal. 17

18 1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása Lajos Árpád Általános Iskola A nevelőtestület minden tagjának kötelessége pedagógiai hozzáállásával mindent megtenni annak érdekében, hogy az iskolánkba járó tanulók jogainak érvényt szerezzen, illetve kötelességük betartatásával társaik emberi jogai ne sérüljenek. Ennek feltétele a gyermekek személyiségének és a családi háttérének megismerése. Az osztályfőnökök feladata a hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése, majd a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel közös fellépés a gyermekek tanulási, fejlődési feltételeinek megteremtése érdekében. Az iskolavezetés, az osztályfőnökök és a GYIV felelős kiemelt feladata a szülőkkel azoknak a lehetőségeknek a megismertetése, melyekkel anyagi, illetve egyéb segítséget nyújthatunk a gyermekek iskoláztatásához (pl.: ingyenes tankönyv, fejlesztő, korrepetáló foglalkozások). A hátrányos körülmények közül érkező tanulók tanórai foglalkoztatásánál a nevelőtestület minden tagja különös figyelemmel hajtja végre a differenciálást mind a feladatok, mind az értékelés területén. A tanórán kívüli tevékenységek szervezésével lehetőséget teremtünk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére, melyet a szabadidő szervező, valamint a GYIV felelős a tanulók művelődésének érdekében mindenki számára elérhetővé tesz. (pl.: színház-, mozi látogatás, kirándulás, kézműves foglalkozás, stb.) A GYIV felelős feladata az egészségnevelés és a kábítószer-ellenes program nyomon követése. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést kezdeményez, ennek érdekében együttműködik az önkormányzat gyermekvédelmi felelős munkatársával, illetve a gyermekjóléti szolgálat képviselőjével. Intézményünkben gyermek- és ifjúságvédelmi felelős dolgozik. A pedagógus kötelező óraszáma tartalmazza ezt a munkakört. Feladata a nevelési-oktatási intézményben a tanítók, a tanárok, illetve más alkalmazottak által ellátott gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolása. Kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulók anyagi veszélyeztetettségének feltárása: - az osztályfőnök, - mentortanárok, - illetve az ifjúságvédelmi felelős feladata. Feladataik: 1. A tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárása, megszüntetése. 2. Szülői értekezleten a szülők rendszeres tájékoztatása: jogaikról, kötelességeikről; az iskola által nyújtott lehetőségekről (integrációs oktatás, korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, napközis, illetve tanulószobai foglalkozás); kedvezményekről (étkeztetés, ingyenes vagy tartós tankönyvek). 18

19 3. Rendszeres tájékoztatás a tanulók részére az iskola nyújtotta lehetőségekről: integrációs oktatás, korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, napközis, illetve tanulószobai foglalkozás). 4. Probléma, veszély esetén figyelmeztetni a szülőket. Formái: írásban - tájékoztató füzet útján, szóban - fogadó óra, családlátogatás alkalmával. A kapcsolattartás formái: intenzív, napi kapcsolat a szülőkkel, fogadó óra, szülői értekezlet, családlátogatás. 1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje A DÖK minden tanév elején meghatározza feladatait, munkatervet készít, melyben részletesen rögzíti a tanulók iskolai döntési folyamatokban való részvételi rendjét. 1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák Az együttműködés formái a tanórák és tanórán kívüli foglalkozások. Ennek részleteit a nevelési program más fejezetei taglalják. Iskolánk (pedagógus) a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja: nyílt napok, nyílt órák szervezése, rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes viselkedési módokat, előre tervezett szülői értekezletek, fogadóórák, előadások szervezése (logopédus, nevelési tanácsadó, pszichológus, egészségügyi szakember) meghívásával, pályaválasztási tanácsadás, családlátogatás, közös kirándulások, rendezvények szervezése, látogatása, közös színházlátogatás. 19

20 1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 1.A gyermek nevelésének, személyisége alakításának elsődleges színtere a család. Az iskola csak akkor tud eredményes lenni nevelési törekvéseiben, ha: - a lehető legszorosabb együttműködésre törekszik a szülőkkel, - a két fél folyamatos kapcsolatot tart fenn, állandó az információáramlás köztük, - az iskola és a szülői ház kapcsolatára a bizalom és őszinteség légköre jellemző, - az iskola és a család értékrendje, elvárásai közelítenek egymáshoz. 2. A fentiek megvalósításához az iskola a következőkkel járul hozzá: - az iskolaválasztás előtt korrekt tájékoztatást nyújtunk az intézményünk kínálta lehetőségekről, - a tanévkezdéskor egész évre szóló szülői tájékoztatót készítünk a tanév fontosabb tudnivalóiról, - a tájékoztató füzeten, ellenőrzőn keresztül rendszeresen és folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, - évente legalább három alkalommal tanév elején és az első félév zárásakor osztály szülői értekezleteken értékeljük, elemezzük a tanuló teljesítményét, ismertetjük az osztályban és az iskolában jelentkező feladatokat; megvitatjuk az osztály aktuális problémáit, - indokolt esetben rendkívüli szülői értekezletet tartunk, szükség esetén összevont szülői értekezletet hívunk össze (például pályaválasztás előtt; olyan döntés előtt, amelynek megoldásához a szülők segítségét kívánjuk igénybe venni), - a tanulási nehézséggel küzdő tanulók szüleinek tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosítunk fejlesztő pedagógusunk segítségével, - a magatartási, lelki, szociális gondokkal küzdő tanulók és szüleik számára gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve pszichológus folyamatos tanácsadását biztosítjuk, - előzetes egyeztetéssel családlátogatás keretében szívesen megismerkedünk tanulóink családi környezetével, különösen új osztályfőnök - osztály kapcsolat kialakulásakor, - nyílt tanítási órák keretében a szülők megismerkedhetnek a tanórákon folyó tevékenységgel, - a pedagógusok heti 1 tanítási órában fogadóórát tartanak, - biztosítjuk, hogy a tanulók mindennapi tevékenységét leginkább befolyásoló iskolai alapdokumentumokkal (nevelési program, házirend) a szülők megismerkedhessenek. Az iskola és a szülők közti együttműködés szervezett keretét biztosítja a Szülői Munkaközösség. Intézményünkben a pedagógusok kölcsönös támogatáson, bizalmon, őszinteségen alapuló szoros partnerkapcsolat fenntartását tartják kötelességüknek a szülőkkel és a tanulókkal. Célunk: A szülők megnyerése, szemléletformálása, az együttműködés növelése érdekében értekezleteken, fórumokon kooperatív technikák alkalmazása. Nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 vizsgaszabályzata A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben