VÁLLALKOZÁSISZERZŐOÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁSI MUNKÁKHOZKAPCSOLÓOÓ KIEGÉszíTŐ KÉZI FÖLDMUNKA VÉGZÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSISZERZŐOÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁSI MUNKÁKHOZKAPCSOLÓOÓ KIEGÉszíTŐ KÉZI FÖLDMUNKA VÉGZÉSÉRE"

Átírás

1 of 1,':)'--"..'rI. :LI }.f6;). -1[tc» VÁLLALKOZÁSISZERZŐOÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁSI MUNKÁKHOZKAPCSOLÓOÓ KIEGÉszíTŐ KÉZI FÖLDMUNKA VÉGZÉSÉRE 0Dl-i ~(O '1ú::5.lixn. ' amely létrejött egyrészről Név: Cím: Telefon: Adószám: Bankszámlaszám Képviselő: Cím: Telefon: Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota "E" épület OTP Bank Nyrt dr. Bodó Sándor főigazgató 1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota "E" épület mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) Cégnév: Cím: Telefon/fax: Adószám: Cégjegyzékszám Bankszámlaszám: Képviselő: Hornet-Sky Kft Budapest, Fehérvári út ) K&H Szútor Henrik ügyvezetö igazgató mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM Megrendelő - a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet értelmében - Budapest területén, valamint Budapestet elkerülő autópályák nyomvonala mentén régészeti feltárások végez. Megrendelő ezen feltárásokat a jogerős építési engedélyben megjelölt, és jogszabály erejénél fogva feltáratásra és finanszírozásra kötelezett építtetők (Megbízó) megbízásából végezteti. Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzési eljárást indított régészeti feltárási munkáihoz kapcsolódó kiegészítő kézi földmunka végzése tárgyában. A lefolytatott közbeszerzési eljárás során az építési beruházásra benyújtott ajánlatával Vállalkozó lett az eljárás nyertese. A szerződés tárgya: Vállalkozó vállalja, hogy ellátja a jelen szerződésben részletezett feladatokat Megrendelő régészeti feltárási munkáihoz kapcsolódó kiegészítő kézi földmunka végzése tárgyában - a hatályos jogszabályokban rögzített előírások betartásával, Megrendelő ásatásvezető régészeinek szakmai irányítása mellett - Megrendelő részére jelen szerződés időtartama alatt, beleértve Vállalkozó rendelkezésre állását és a munkálatok szükség szerinti ~ leállítására, lassítására irányuló felhívások teljesítését is., ~

2 1. A szerződés időtartama: Jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik A Vállalkozó díja, fizetési feltételek: 2.1. Felek kijelentik, hogy az elszámolás anyagi alapját a Felek közötti meghatározott és elfogadott, jelen szerződésben az alábbiak szerint rögzített rezsióradíjak, valamint anyagegységárak képezik: Kézi földmunka nettó rezsióradíj (Ft/fő/óra) Budapest közigazgatási határain belül nyáron (márc.1.-nov.30.) Kézi földmunka nettó rezsióradíj (Ft/fő/óra) Budapest közigazgatási határain belül télen (dec.1.-feb.28/29.) Kézi földmunka nettó rezsióradíj (Ft/fő/óra) Budapest közigazgatási határain belül hétvégén Kézi földmunka nettó rezsióradíj (Ft/fő/óra) Budapestet elkerülő autópályák nvomvonala mentén Zsaluzó deszka 3-6,50 m hosszú 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny (Ft/m3) Zsaluzó-dúcoló palló 3-6,50 hosszú, 50 mm vastag építő minőség (Ft/m3) Állványpalló 3-6,50 m hosszú, 50 mm vastag építő minőség, széles (Ft/m2) Fenyőgerenda 3-6,50 m hosszú, 100 x 100 mm 1. o. (Ft/m3) Nettó 1350,- Ft/fő/óra + ÁFA 1553,- Ft/fő/óra + ÁFA 1755,- Ft/fő/óra + ÁFA 1553,- Ft + ÁFA 89000,- Ft + ÁFA 89000,- Ft + ÁFA 8200,- Ft + ÁFA 89000,- Ft + ÁFA Agrofólia Kertészeti 0,20 mm (Ftlm2) fólia 0,10 mm (Ft/m2) 195,-'Ft + ÁFA 170,- Ft + ÁFA Geotextília 240g/m2 súlyú (Ft/m2) 380,- Ft + ÁFA 2.2. A fenti díjak jelen szerződés időtartama alatt mareius t-töl kezdődően minden évben, a KSH által közzétett előző évi, az építőipar termelői árainak éves átlagos változásával azonos mértékének változnak (emelkednek, ill. csökkennek) Felek a díjakat havonta, ásatási területenként külön-külön, tételes felméréssel számolják el egymás között, a Vállalkozó által az építési naplóban bejegyzett létszám és foglalkoztatási óraszámokat, valamint a felhasznált anyagok költségét vetik egybe Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a munka elvégzéséhez előleget nem nyújt Vállalkozó tudomásul veszi, hogya 2.1. pontban külön kiemelt és részletezett anyagokon ~ -2- I ~ ~

3 túlmenően semmilyen egyéb, a teljesítéshez szükséges anyagdíjat nem jogosult kiszámlázni, azok mindegyike beépítésre került a rezsióradíjakba Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a jelen szerződéses összeg teljes egészében nem áll rendelkezésére, mivel azt, külön szerződés(ek) szerint, a mindenkori Megbízó(k) bocsátja(ák) Megrendelő rendelkezésére. Ezért Megrendelő késedelmes fizetési teljesítése esetén (fizetési határidő után 5 nappal) Vállalkozó kezdeményezheti a munkavégzése szüneteltetését, Megrendelővel egyeztetve, Megrendelő kezdeményezésére a munkát szüneteltetheti ill. a munkaterületről ideiglenesen Megrendelővel egyeztetett időpontig, levonulhat. A munka szüneteltetéséből és levonulásból adódó többletköltség ek Vállalkozót terhelik Fizetés módja: átutalás Fizetési határidő: A vállalási díj kifizetésére - számla ellenében - a teljesítéstől számított 30 naptári napon belüli átutalással kerül sor Vállalkozó Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett szárnú számlájára Az elszámolás alapját az építési napló (5.2. e) pont) képezi. Ebben a napi létszámot és a munkaidőt (személyenként ledolgozott munkaórákat) Megrendelő megbízott ásatásvezető régésze, valamint annak mindenkori megbízott helyettese, valamint a terület műszaki ellenőre igazolják A műszaki szükség ként felmerült kiegészítő munkákat Megrendelő műszaki ellenőre igazolja. 3. Az elszámolás rendkívüli esetekben: 3.1. Munkavégzés közben - átmeneti - Vállalkozó hibáján kívül bekövetkezett munkaszünet esetén, (pl.: vihar, bomba felfedezése, stb.) továbbá a kifejezetten a Megrendelő által kért átmeneti jellegű, max. 4 órás leállások idején az aktuális órabér 40 %-a jár Az építési naplóban az állásidő tartamát, a felmerülés kezdő és befejező időpontját rögzíteni kell az ásatásvezető régész kötelező ellenjegyzése mellett. Az átmeneti leállás után az ásatásvezető régész joga a munkakezdés elrendelése vagy aznapi végleges felfüggesztése ("esőnap"), ebben az esetben az állásidőre járó díj a felfüggesztés időpontjáig jár Amennyiben a munkavégzés Vállalkozó hibájából nem kezdődik el, megszakad, vagy szünetel, akkor a kieső időre díjazás nem jár Az esetleges vis major okozta károkért, sem anyagi, sem határidőbeli csúszásért Vállalkozót nem terheli felelősség Vállalkozó valamennyi megrendelés esetében a neki felróható késedelmes teljesítés és nemteljesítés esetén az adott megrendelés értékére vetített kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke, - a megrendelésben meghatározott teljesítési határidőhöz képest történő késedelmes teljesítése esetén napi 0,5 % késedelmi kötbért köteles megfizetni, - a teljesítés lehetetlenülése esetén 10 % meghiúsulási kötbért köteles megfizetni í5i/j

4 4. Felek jogai és kötelezettségei: 4.1. Megrendelő: a) köteles Vállalkozó részére a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 10 nappal hivatalos formában meg rendelését elküldeni. A megrendelésen fel kell tüntetni a tervezett munkavégzés becsült értékét, az ásatásvezető régész nevét, a teljesítés határidejét, a munka tervezett időtartamát, valamint átlaglétszámát. b) köteles Vállalkozó részére a munkaterületet határidőre és munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani; c) köteles a munkaterületen folyamatosan biztosítani a régészeti felügyeletet; d) köteles 2 munkanappal korábban az építési naplóba történt bejegyzéssei Vállalkozó tudomására hozni, hogya munkaerő létszámát növelni, illetve csökkenteni kívánja; e) köteles az építési naplóba a munka megkezdésekor - ha változás állna be, a munkanap folyamán is - valamint a munkanap befejezésekor a meglévő feltételeket bejegyezni és azt szignálni (időpont, létszám, állásidő és okai, időjárás/időjárásváltozás, ásás során tapasztalt körülmények, jelenségek, valamint minden egyéb más - az elszámolást befolyásoló de a szerződés alapfeltételeit nem érintő - változás); f) köteles a munka befejeztével az átadás-átvételi eljárás keretében a munkaterületet átvenni, s azt az építési naplóban rögzíteni. Az átadás-átvételi eljárásról készült dokumentum a végszámla mellékletét képezi; g) köteles az általa írásban elismert, Vállalkozó által benyújtott számlát a szerződés szerint kiegyenlíteni; h) Vállalkozó szerződésszegő magatartása esetén jogosult az ásatást azonnal leállítani vagy felfüggeszteni, s ezt az építési naplóban rögzíteni; i) jogosult - Vállalkozóval előzetesen egyeztetve - régészeti szakmai kötelezettségeket érvényesíteni, sannak megtörténtét az építési naplóban rögzíteni; j) jogosult a megrendeléstől, ill. a szerződéstől Vállalkozó 15 napi késedelmét követően, vagy Vállalkozó szerződésszegő magatartása esetén a szerződéstől egyoldalúan elállni, a lehetetlenülést megállapítani. k) teljes jogkörrel rendelkező képviselői: dr. Bodó Sándor főigazgató 1) építési műszaki ellenőre: Labancz Károly műszaki ellenőr (tel.: 06-20/ ) 4.2. Vállalkozó: a) a munkaidő beosztását úgy szervezi, hogy az ásatások tervezett munkaideje napi óra, mely reggel órától délután óráig tart, ettől Megrendelő képviselőivel történő előzetes, az építési naplóban rögzített megegyezés esetén el lehet térni. A Vállalkozó munkavállalóinak munkaideje napi 8+1 óra, amely tartalmazza az előkészítő és befejező tevékenység időtartamát, valamint a munkaközi szünete(ke)t is. b) 8+1 órát meghaladó munkavégzés esetén a 8+1 órát meghaladó órá(k)ra a 3.1. pont alapjá~n érvényes aktuális rezsi óradíj(ak) 150 %-ára jogosult; -4- ~

5 c) a munka megkezdésénél és befejezésénél biztosítja Megrendelő fel- és levonulását, mely magában foglalja a szükséges, Megrendelő tulajdonában lévő faanyag és segédanyagok szállítását, ásatási segédeszközök (ládák, dokumentációs eszközök, leletek stb.) szállítását, a munkahely berendezését; d) jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban annak munkájáért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el teljes egészében. Az alvállalkozó munkába lépését a Megrendelő képviselőivel előzetesen egyeztetnie kell; e) köteles a munkaterületen a munkával kapcsolatosan építési naplót vezetni, melybe Megrendelő ásatásvezető régésze, vagy helyettese minden munkanap végén bejegyzi a létszámot, időjárás (változást, az esetleges állásidőt - és okait) és az egyes munkavállalók által elvégzett munkaórák számát; f) köteles a munka megkezdése előtt, és a későbbiekben szükségszerű folyamatossággal dolgozóit munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, különös tekintettel a területen esetleg fellelhető robbanó anyagokra. A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások folyamatos betartásáért, illetve betartatásáért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik; g) mindenkori megbízott munkahelyi vezetője (brigádvezető) köteles az ásatásvezető régész technikai javaslatait ellenvéleményezni abban az esetben, ha az a biztonságtechnikai és/vagy a tűzvédelmi előírásoknak megítélése szerint nem felel meg. Véleményeltérés esetén ezt köteles az építési naplóba bejegyezni és Megrendelő képviselőjével szignáltatni; h) vezetője, illetve helyszíni képviselője (brigádvezető, munkahelyi vezető) felelős a munkaidő, munkafegyelem és munkavédelem betartásáért, ellenőrzi a létszámot és jegyzi a mindenkori teljesítést; i) az épületre, építményre és azok tartozékaira hónap teljes körű jótállási és jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli. j) vezetője az építési naplót kőteles legalább 2 naponként ellenjegyezni, a Megrendelő által tett bejegyzésekre, megrendelésekre, problémákra 2 napon belül az építési naplóban megjegyzést tenni; k) jogosult egyeztetést kérni Megrendelőtől jelen szerződéstől való bármely eltérés esetén, s ezt az építési naplóban rőgzíteni, 1) ha az adott munkaterületen a munkáslétszám meghaladja a 10 főt, köteles minden további 10 fő számára 1-1 db mobil WC-t biztosítani a munkavégzés idejére, amennyiben Megrendelő másként nem rendelkezik; m) kijelenti, hogy az adott munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, a szükséges munkavállalói létszám rendelkezésére áll; n) feladata a szükséges munkavállalói létszám Megrendelő igénye szerinti folyamatos és egyenletes biztosítása; o) az együttműködési kötelezettségén belül haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt a munkákat érintő személyi, illetve szervezeti változásokról. p) kijelenti, hogya szerződésben meghatározott építőipari ellenértékének pénzügyi fedezetévei rendelkezik. kivitelezési tevékenység, ~ - 5 -

6 q) kijelenti, hogy igénybe vesz/nem vesz igénybe 1 alvállalkozó kivitelezőt, továbbá hozzájárul/nem járul hozzá 2 alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez. r) köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállíttatására. s) felelős műszaki vezetője: Módos András (külsős, megbízási szerződéses) tel.: 06-30/ Munkavédelmi előírások és egyéb kikötések: 5.1. Vállalkozónak a munkafolyamatokat, az alkalmazott technológiákat úgy kell megválasztani, hogy azok sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében dolgozók egészségét és biztonságát ne veszélyeztessék, sem a munkavégzés közben, sem annak megszakításakor Vállalkozó, ha munkavégzése során másokat veszélyeztet - vagy Vállalkozót mások veszélyeztetik - akkor az általa végzett munkát köteles leállítani és a veszélyhelyzetet megszüntetni. Amennyiben a veszélyforrás megszüntetése nem tartozik hatáskörébe, akkor azt jelenti Megrendelő helyszínen tartózkodó ásatásvezető régészének, vagy Megrendelő műszaki ellenőrének (felelős műszaki vezetőjének), hogy Megrendelő megtehesse a megfelelő - műszaki, szervezési - intézkedéseket Ha a munkaterületen, vagy annak megközelítésénél Vállalkozó olyan veszélyforrást állapít meg, amely veszélyezteti munkavállalóját, és elhárítása nem tartozik hatáskörébe, azt haladéktalanul jelenti Megrendelő felelős műszaki vezetőjének, hogy Megrendelő a veszély elhárítására a megfelelő intézkedéseket megtehesse Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, és ha azt állapítja meg, hogy a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat súlyosan megsértik, akkor a munkát leállíthatja és az ebből adódó következményekért Vállalkozót terheli a felelősség. A munkaterületen a védősisak viselése kötelező, kivéve ahol az Építőipari Kiviteli Biztonságtechnikai Szabályzat azt nem teszi kötelezővé A munka jellegétől függően az esetlegesen szükséges elektromos energiát a szabványos csatlakozási helytől Megrendelő biztosítja, a hálózat kiépítése Vállalkozó feladata. Csak szabványos dugvillával ellátott - az érvényes szabványoknak megfelelő - gépeket szabad csatlakoztatni. Az ideiglenes elektromos hálózat kiépítését csak szakképzett villanyszerelő végezheti, Vállalkozó nyilatkozik az elektromos hálózat szakszerű kiépltéséről, Az esetleges lektromos meghibásodás(oka)t Vállalkozó jelenti Megrendelő helyszíni képviselőjének, a hiba elhárítását csak szakember végezheti A munka jellegétől függően az esetlegesen szükséges munkavédelmi eszközöket, illetve az egyéni munkavédelmi felszereléseket a Vállalkozó biztosítja saját költségén A személyek és tárgyak leesésének megakadályozására szükség szerint (pl.: kutatóárkok szélén, tanúfalak átvágásánál, feltárt kutaknál, stb.) védőkorlátot, vagy kellően szilárd takarást kell készíteni. Vállalkozó fenti feladatokat saját hatáskörben a rezsióradíj terhére köteles elvégezni. Amennyiben ezeket a biztonsági segédszerkezeteket ideiglenesen el kell távolítani - az eltávolítást okozó tényező megszűnése, illetve a munka befejezése után - ezeket a védőszerkezeteket eredeti állapotukba vissza kell állítani, mely Vállalkozó kötelessége. A munkavégzés alatt az arra közlekedők és az ott dolgozók biztonságáról 1 A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 2 A megfelelő részt kérjük aláhúzni! rq{j

7 Vállalkozónak külön is gondoskodnia kell A közlekedési és a menekülési útvonalakat a munka teljes időtartama alatt tisztán kell tartani, a balesetveszélyes hulladékot (pl.: szöges léc, stb.) el kell távolítani. Tilos a közlekedési, menekülési útvonalak eltorlaszolása, vagy átvágása, ha nincs megkerülő út Ismeretlen állékonyságú terület (kutatóárok, munkagödör, bevágás, stb.) esetében a munka végzése során Vállalkozó köteles Megbízó statikus tervezőjének (szakértőjének) véleményét kikérni, szükség szerint a statikus építési naplóba bejegyzett előírásainak megfelelően eljárni. A megerősítést Vállalkozó naplóbejegyzésben rögzíti A segédszerkezeteknek minden esetben a szabványban előírtaknak meg kell felelnie. Vállalkozó az általa felépített segédszerkezeten átalakítást, átépítést nem végezhet. Ilyen irányú igényesetén Megrendelő illetékes képviselőjéhez kell fordulni, és jelenteni kell Megrendelőnek Ha a munkaterületen Vállalkozó dolgozója munkabalesetet szenved, akkor azt a vonatkozó rendeletnek megfelelően köteles azonnal kivizsgálni. Ha a baleset bekövetkezésében más gazdálkodó szervezet is közrehatott, akkor a balesetről azonnal értesíteni kell Megrendelőt is, és a balesetet közösen kell kivizsgálni Amennyiben Vállalkozó a baleset kivizsgálása kor Megrendelőt nem vonja be, akkor utólagosan sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget Megrendelőre nem háríthat Vállalkozó a munka megkezdése előtt a helyi körülményeknek megfelelően köteles munkavállalóinak - megfelelően dokumentáltan - megtartani a munkavédelmi oktatást Vállalkozó köteles nyilatkozni, ha a munkába további alvállalkozókat von be. Vállalkozó felelős a munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok összehangolásáért, és az előírások alvállalkozók által történő betartásáért is Felek rögzítik, hogy a vállalkozás során dúcolás elvégzése válhat szükségessé. A dúcolás elvégzését Megrendelő rendeli el. Az MSZ 04900/1989 ill. MSZ 04901/1989 szabványokból adódó munkabiztonsági kötelezettségek teljesítése az együttesen rögzített "Feladat jegyzék" szerint Vállalkozó feladata (pl. átjárók, korlátok, dúcolások, stb.). A szükséges egyéni védőfelszereléseket mindenkor Vállalkozó biztosítja Vállalkozó, Megrendelő külön rendelése esetén az ásatásí munkákhoz közvetlenül kapcsolódó munkavégzéshez szükséges anyagokat a 2.1 pontban feltüntetett áron biztosítja. 6. Felelősségbiztosítás 6.1. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik kötelezettségeinek szándékos vagy gondatlan megszegéséből, mulasztásából eredő összes, a munka végzése során bekövetkező kárért Vállalkozó köteles a vállalkozásra 5 millió FUkáresemény, 15 millió FUév biztosítási fedezetű felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a - fenti mértéknek megfelelő - meg lévő biztosítási szerződését jelen szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősség biztosítási szerződés kedvezményezettjeként Megrendelőt kell megjelölni. Vállalkozónak a szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvénye jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. ~ -7- v./1 /

8 , Vállalkozó a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységéért is teljes körü felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítás megléte nem zárja ki, illetve nem korlátozza Vállalkozónak (illetve alvállalkozójának) a szerződés szerinti egyéb helytállási kötelezettségét, illetve felelősségét. 7. Záró rendelkezések 7.1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogya szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a szerződésből eredő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján próbálják rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe A Kbt (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetén Megrendelő beszedési megbízás teljesítésére szóló hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad pénzforgalmi szolgáltatójának Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai az irányadóak Jelen szerződés módosítására az ajánlattételi felhívásban rögzítettek figyelembevételével kizárólag a Kbt a szerinti esetben kerülhet sor Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja 6 hónapos felmondási idő mellett. Felek jelen vállalkozási szerződést, átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták. Budapest, 2010?;? hó.'?!-j. nap 1 I ~SKY 19áltat6 KFT ~..1~ érvári út ~iám' ~ ). ~ Vállalkozó - 8 -

9 aijgenerali..' BiztosÍtó Biztosítási kötvény módosítása Általános felelősségbiztosítás Szerződő: Hornet-Sky Kft Budapest Fehérvári út Kötvényszám : Ügyfélszám : A biztosítás közvetítőjének neve: LACZÓ ÉS TÁRSAI BT. Közvetítőjének szervezeti egysége: Angyalföldi Kirendeltség 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 6 TeL: Az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálat: Lágymányosi Ügyfélszolgálat 1117 Budapest Fehérvári út 26 TeL: (40) A biztosítás kezdete: április 28. A módosítás érvényessége: december 09. A biztosítás következő évfordulója: május 01. A biztosítás határozatlan tartamú, A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy éwel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik. Vonatkozó biztosítási feltételek: Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kifizetés nem haladhat ja meg a legnagyobb biztosítási összeget. Biztosított fedezetek: Tevékenységi felelősség Generali-Provrdencia Biztosite Zrt Budapest. Teréz krt TeleCenter: 06 (40) Fax: (1) Adoszarn: Bankszámraszám Ralffelser Bank ,, Főváros: Brrósáq Céqbirósaqa Cg " A biztositás mentes az áfa al61. SZ.J.szám: 66.0

10 _ _- - _ o _ ~GENERALI iii1 BiztosÍtó Oldalszám 2 Kötvényszám Ügyfélszám : Biztosított fedezetek: Szolgáltatói felelősség Környezetszennyezési felelősség Éves díj: Ft Fizetendő díj Évente: Ft Fizetési mód : Átutalás díjértesítővel Generali-Provroencia Biztosító Zr! Budapest, Teréz krt TeleCenter: 06 (40) Fax: (1) : www generali.hu - e " Adoszan Bankszarnlaszárn: RaiHeisen Bank OOfH)(J Fővárosi Birósáq Céqbírósaqa Cg A biztosítás mentes az ;fa alól. SZ.J.szám 66.0

11 o _.._,,. o - _,._. - íi ::.c<::,ol"", GENERALT." BiztosÍtó II Oldalszám : 3 Kötvényszám : Ügyfélszám : Biztosított : Hornet-Sky Kft Biztosított fedezetek: Budapest Fehérvári út Tevékenységi felelősség Vonatkozó biztosítási feltételek: Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra Biztosított tevékenység Biztosítási összeg Építőipari bontás. romeltakarítás. földmunka Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként Önrész mértéke: 10%. de minimum Ft Ft Ft Szolgáltatói felelősség Vonatkozó biztosítási feltételek: Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra Biztosított tevékenység Biztosítási összeg Építőipari bontás, romeltakarítás, földmunka Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként Önrész mértéke: 10%. de minimum Ft Ft Ft Környezetszennyezési felelősség Vonatkozó biztosítási feltételek: Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) E rész - Kiegészítő Feltétel Környezetszennyezési Felelősségbiztosításra Biztosított tevékenység Biztosítási összeg Építőipari bontás. romeltakarítás, földmunka Generali-Provrdencia Biztositó Zrt Budapest, Teréz kr! TeleCenler: 06 (40) Fax: (1) rjj www qenerau hu - e-mait Adoszám Bankszamlaszám: Ralffel,>en Bank é)-OOl OO~94-ü Fővárosi Biroság Céqbirósáqa Cg ~ A biztositás mentes az áfa al 61. Sz.J szám: 66.0

12 il.. ;GENERALI. BiztosÍtó Oldalszám 4 Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként Önrész mértéke: 10%, de minimum Ft Kötvényszám : Ügyfélszám : Ft Ft Budapest, december 09. Generali-Providencia Biztosító Zrt. qp Generan-Provicencra Brztositó Zr! Budapest. Teréz kr! TeleCenter: 06 (4.0) Fax: (1) f--inilllgenerallóolgenerali.hu Acoszarr-. ' Bankszarnlaszárn: Ral!1elsel, Bank 1?00 1OOfS-00100!, Fövarosi Bírosag Ceqbrrósáqa Gg _._ _ _._---_ A bztoaítás mentes 32 áta al61 SZ.J szám 66 O

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉNEK UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Adószám: 15410072-2-16

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 63 hkp VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen

Részletesebben

Építési szerződés. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő:

Építési szerződés. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő: 1 Építési szerződés amely vállalkozási szerződésként létrejött egyrészről a Fényeslitkei Sportegyesület (székhely: 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1, nyilvántartási száma: 293, adószáma: 19214562-1-15, bankszámlaszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben