VÁLLALKOZÁSISZERZŐOÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁSI MUNKÁKHOZKAPCSOLÓOÓ KIEGÉszíTŐ KÉZI FÖLDMUNKA VÉGZÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSISZERZŐOÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁSI MUNKÁKHOZKAPCSOLÓOÓ KIEGÉszíTŐ KÉZI FÖLDMUNKA VÉGZÉSÉRE"

Átírás

1 of 1,':)'--"..'rI. :LI }.f6;). -1[tc» VÁLLALKOZÁSISZERZŐOÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁSI MUNKÁKHOZKAPCSOLÓOÓ KIEGÉszíTŐ KÉZI FÖLDMUNKA VÉGZÉSÉRE 0Dl-i ~(O '1ú::5.lixn. ' amely létrejött egyrészről Név: Cím: Telefon: Adószám: Bankszámlaszám Képviselő: Cím: Telefon: Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota "E" épület OTP Bank Nyrt dr. Bodó Sándor főigazgató 1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota "E" épület mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) Cégnév: Cím: Telefon/fax: Adószám: Cégjegyzékszám Bankszámlaszám: Képviselő: Hornet-Sky Kft Budapest, Fehérvári út ) K&H Szútor Henrik ügyvezetö igazgató mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM Megrendelő - a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet értelmében - Budapest területén, valamint Budapestet elkerülő autópályák nyomvonala mentén régészeti feltárások végez. Megrendelő ezen feltárásokat a jogerős építési engedélyben megjelölt, és jogszabály erejénél fogva feltáratásra és finanszírozásra kötelezett építtetők (Megbízó) megbízásából végezteti. Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzési eljárást indított régészeti feltárási munkáihoz kapcsolódó kiegészítő kézi földmunka végzése tárgyában. A lefolytatott közbeszerzési eljárás során az építési beruházásra benyújtott ajánlatával Vállalkozó lett az eljárás nyertese. A szerződés tárgya: Vállalkozó vállalja, hogy ellátja a jelen szerződésben részletezett feladatokat Megrendelő régészeti feltárási munkáihoz kapcsolódó kiegészítő kézi földmunka végzése tárgyában - a hatályos jogszabályokban rögzített előírások betartásával, Megrendelő ásatásvezető régészeinek szakmai irányítása mellett - Megrendelő részére jelen szerződés időtartama alatt, beleértve Vállalkozó rendelkezésre állását és a munkálatok szükség szerinti ~ leállítására, lassítására irányuló felhívások teljesítését is., ~

2 1. A szerződés időtartama: Jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik A Vállalkozó díja, fizetési feltételek: 2.1. Felek kijelentik, hogy az elszámolás anyagi alapját a Felek közötti meghatározott és elfogadott, jelen szerződésben az alábbiak szerint rögzített rezsióradíjak, valamint anyagegységárak képezik: Kézi földmunka nettó rezsióradíj (Ft/fő/óra) Budapest közigazgatási határain belül nyáron (márc.1.-nov.30.) Kézi földmunka nettó rezsióradíj (Ft/fő/óra) Budapest közigazgatási határain belül télen (dec.1.-feb.28/29.) Kézi földmunka nettó rezsióradíj (Ft/fő/óra) Budapest közigazgatási határain belül hétvégén Kézi földmunka nettó rezsióradíj (Ft/fő/óra) Budapestet elkerülő autópályák nvomvonala mentén Zsaluzó deszka 3-6,50 m hosszú 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny (Ft/m3) Zsaluzó-dúcoló palló 3-6,50 hosszú, 50 mm vastag építő minőség (Ft/m3) Állványpalló 3-6,50 m hosszú, 50 mm vastag építő minőség, széles (Ft/m2) Fenyőgerenda 3-6,50 m hosszú, 100 x 100 mm 1. o. (Ft/m3) Nettó 1350,- Ft/fő/óra + ÁFA 1553,- Ft/fő/óra + ÁFA 1755,- Ft/fő/óra + ÁFA 1553,- Ft + ÁFA 89000,- Ft + ÁFA 89000,- Ft + ÁFA 8200,- Ft + ÁFA 89000,- Ft + ÁFA Agrofólia Kertészeti 0,20 mm (Ftlm2) fólia 0,10 mm (Ft/m2) 195,-'Ft + ÁFA 170,- Ft + ÁFA Geotextília 240g/m2 súlyú (Ft/m2) 380,- Ft + ÁFA 2.2. A fenti díjak jelen szerződés időtartama alatt mareius t-töl kezdődően minden évben, a KSH által közzétett előző évi, az építőipar termelői árainak éves átlagos változásával azonos mértékének változnak (emelkednek, ill. csökkennek) Felek a díjakat havonta, ásatási területenként külön-külön, tételes felméréssel számolják el egymás között, a Vállalkozó által az építési naplóban bejegyzett létszám és foglalkoztatási óraszámokat, valamint a felhasznált anyagok költségét vetik egybe Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a munka elvégzéséhez előleget nem nyújt Vállalkozó tudomásul veszi, hogya 2.1. pontban külön kiemelt és részletezett anyagokon ~ -2- I ~ ~

3 túlmenően semmilyen egyéb, a teljesítéshez szükséges anyagdíjat nem jogosult kiszámlázni, azok mindegyike beépítésre került a rezsióradíjakba Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a jelen szerződéses összeg teljes egészében nem áll rendelkezésére, mivel azt, külön szerződés(ek) szerint, a mindenkori Megbízó(k) bocsátja(ák) Megrendelő rendelkezésére. Ezért Megrendelő késedelmes fizetési teljesítése esetén (fizetési határidő után 5 nappal) Vállalkozó kezdeményezheti a munkavégzése szüneteltetését, Megrendelővel egyeztetve, Megrendelő kezdeményezésére a munkát szüneteltetheti ill. a munkaterületről ideiglenesen Megrendelővel egyeztetett időpontig, levonulhat. A munka szüneteltetéséből és levonulásból adódó többletköltség ek Vállalkozót terhelik Fizetés módja: átutalás Fizetési határidő: A vállalási díj kifizetésére - számla ellenében - a teljesítéstől számított 30 naptári napon belüli átutalással kerül sor Vállalkozó Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett szárnú számlájára Az elszámolás alapját az építési napló (5.2. e) pont) képezi. Ebben a napi létszámot és a munkaidőt (személyenként ledolgozott munkaórákat) Megrendelő megbízott ásatásvezető régésze, valamint annak mindenkori megbízott helyettese, valamint a terület műszaki ellenőre igazolják A műszaki szükség ként felmerült kiegészítő munkákat Megrendelő műszaki ellenőre igazolja. 3. Az elszámolás rendkívüli esetekben: 3.1. Munkavégzés közben - átmeneti - Vállalkozó hibáján kívül bekövetkezett munkaszünet esetén, (pl.: vihar, bomba felfedezése, stb.) továbbá a kifejezetten a Megrendelő által kért átmeneti jellegű, max. 4 órás leállások idején az aktuális órabér 40 %-a jár Az építési naplóban az állásidő tartamát, a felmerülés kezdő és befejező időpontját rögzíteni kell az ásatásvezető régész kötelező ellenjegyzése mellett. Az átmeneti leállás után az ásatásvezető régész joga a munkakezdés elrendelése vagy aznapi végleges felfüggesztése ("esőnap"), ebben az esetben az állásidőre járó díj a felfüggesztés időpontjáig jár Amennyiben a munkavégzés Vállalkozó hibájából nem kezdődik el, megszakad, vagy szünetel, akkor a kieső időre díjazás nem jár Az esetleges vis major okozta károkért, sem anyagi, sem határidőbeli csúszásért Vállalkozót nem terheli felelősség Vállalkozó valamennyi megrendelés esetében a neki felróható késedelmes teljesítés és nemteljesítés esetén az adott megrendelés értékére vetített kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke, - a megrendelésben meghatározott teljesítési határidőhöz képest történő késedelmes teljesítése esetén napi 0,5 % késedelmi kötbért köteles megfizetni, - a teljesítés lehetetlenülése esetén 10 % meghiúsulási kötbért köteles megfizetni í5i/j

4 4. Felek jogai és kötelezettségei: 4.1. Megrendelő: a) köteles Vállalkozó részére a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 10 nappal hivatalos formában meg rendelését elküldeni. A megrendelésen fel kell tüntetni a tervezett munkavégzés becsült értékét, az ásatásvezető régész nevét, a teljesítés határidejét, a munka tervezett időtartamát, valamint átlaglétszámát. b) köteles Vállalkozó részére a munkaterületet határidőre és munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani; c) köteles a munkaterületen folyamatosan biztosítani a régészeti felügyeletet; d) köteles 2 munkanappal korábban az építési naplóba történt bejegyzéssei Vállalkozó tudomására hozni, hogya munkaerő létszámát növelni, illetve csökkenteni kívánja; e) köteles az építési naplóba a munka megkezdésekor - ha változás állna be, a munkanap folyamán is - valamint a munkanap befejezésekor a meglévő feltételeket bejegyezni és azt szignálni (időpont, létszám, állásidő és okai, időjárás/időjárásváltozás, ásás során tapasztalt körülmények, jelenségek, valamint minden egyéb más - az elszámolást befolyásoló de a szerződés alapfeltételeit nem érintő - változás); f) köteles a munka befejeztével az átadás-átvételi eljárás keretében a munkaterületet átvenni, s azt az építési naplóban rögzíteni. Az átadás-átvételi eljárásról készült dokumentum a végszámla mellékletét képezi; g) köteles az általa írásban elismert, Vállalkozó által benyújtott számlát a szerződés szerint kiegyenlíteni; h) Vállalkozó szerződésszegő magatartása esetén jogosult az ásatást azonnal leállítani vagy felfüggeszteni, s ezt az építési naplóban rögzíteni; i) jogosult - Vállalkozóval előzetesen egyeztetve - régészeti szakmai kötelezettségeket érvényesíteni, sannak megtörténtét az építési naplóban rögzíteni; j) jogosult a megrendeléstől, ill. a szerződéstől Vállalkozó 15 napi késedelmét követően, vagy Vállalkozó szerződésszegő magatartása esetén a szerződéstől egyoldalúan elállni, a lehetetlenülést megállapítani. k) teljes jogkörrel rendelkező képviselői: dr. Bodó Sándor főigazgató 1) építési műszaki ellenőre: Labancz Károly műszaki ellenőr (tel.: 06-20/ ) 4.2. Vállalkozó: a) a munkaidő beosztását úgy szervezi, hogy az ásatások tervezett munkaideje napi óra, mely reggel órától délután óráig tart, ettől Megrendelő képviselőivel történő előzetes, az építési naplóban rögzített megegyezés esetén el lehet térni. A Vállalkozó munkavállalóinak munkaideje napi 8+1 óra, amely tartalmazza az előkészítő és befejező tevékenység időtartamát, valamint a munkaközi szünete(ke)t is. b) 8+1 órát meghaladó munkavégzés esetén a 8+1 órát meghaladó órá(k)ra a 3.1. pont alapjá~n érvényes aktuális rezsi óradíj(ak) 150 %-ára jogosult; -4- ~

5 c) a munka megkezdésénél és befejezésénél biztosítja Megrendelő fel- és levonulását, mely magában foglalja a szükséges, Megrendelő tulajdonában lévő faanyag és segédanyagok szállítását, ásatási segédeszközök (ládák, dokumentációs eszközök, leletek stb.) szállítását, a munkahely berendezését; d) jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban annak munkájáért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el teljes egészében. Az alvállalkozó munkába lépését a Megrendelő képviselőivel előzetesen egyeztetnie kell; e) köteles a munkaterületen a munkával kapcsolatosan építési naplót vezetni, melybe Megrendelő ásatásvezető régésze, vagy helyettese minden munkanap végén bejegyzi a létszámot, időjárás (változást, az esetleges állásidőt - és okait) és az egyes munkavállalók által elvégzett munkaórák számát; f) köteles a munka megkezdése előtt, és a későbbiekben szükségszerű folyamatossággal dolgozóit munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, különös tekintettel a területen esetleg fellelhető robbanó anyagokra. A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások folyamatos betartásáért, illetve betartatásáért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik; g) mindenkori megbízott munkahelyi vezetője (brigádvezető) köteles az ásatásvezető régész technikai javaslatait ellenvéleményezni abban az esetben, ha az a biztonságtechnikai és/vagy a tűzvédelmi előírásoknak megítélése szerint nem felel meg. Véleményeltérés esetén ezt köteles az építési naplóba bejegyezni és Megrendelő képviselőjével szignáltatni; h) vezetője, illetve helyszíni képviselője (brigádvezető, munkahelyi vezető) felelős a munkaidő, munkafegyelem és munkavédelem betartásáért, ellenőrzi a létszámot és jegyzi a mindenkori teljesítést; i) az épületre, építményre és azok tartozékaira hónap teljes körű jótállási és jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli. j) vezetője az építési naplót kőteles legalább 2 naponként ellenjegyezni, a Megrendelő által tett bejegyzésekre, megrendelésekre, problémákra 2 napon belül az építési naplóban megjegyzést tenni; k) jogosult egyeztetést kérni Megrendelőtől jelen szerződéstől való bármely eltérés esetén, s ezt az építési naplóban rőgzíteni, 1) ha az adott munkaterületen a munkáslétszám meghaladja a 10 főt, köteles minden további 10 fő számára 1-1 db mobil WC-t biztosítani a munkavégzés idejére, amennyiben Megrendelő másként nem rendelkezik; m) kijelenti, hogy az adott munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, a szükséges munkavállalói létszám rendelkezésére áll; n) feladata a szükséges munkavállalói létszám Megrendelő igénye szerinti folyamatos és egyenletes biztosítása; o) az együttműködési kötelezettségén belül haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt a munkákat érintő személyi, illetve szervezeti változásokról. p) kijelenti, hogya szerződésben meghatározott építőipari ellenértékének pénzügyi fedezetévei rendelkezik. kivitelezési tevékenység, ~ - 5 -

6 q) kijelenti, hogy igénybe vesz/nem vesz igénybe 1 alvállalkozó kivitelezőt, továbbá hozzájárul/nem járul hozzá 2 alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez. r) köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállíttatására. s) felelős műszaki vezetője: Módos András (külsős, megbízási szerződéses) tel.: 06-30/ Munkavédelmi előírások és egyéb kikötések: 5.1. Vállalkozónak a munkafolyamatokat, az alkalmazott technológiákat úgy kell megválasztani, hogy azok sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében dolgozók egészségét és biztonságát ne veszélyeztessék, sem a munkavégzés közben, sem annak megszakításakor Vállalkozó, ha munkavégzése során másokat veszélyeztet - vagy Vállalkozót mások veszélyeztetik - akkor az általa végzett munkát köteles leállítani és a veszélyhelyzetet megszüntetni. Amennyiben a veszélyforrás megszüntetése nem tartozik hatáskörébe, akkor azt jelenti Megrendelő helyszínen tartózkodó ásatásvezető régészének, vagy Megrendelő műszaki ellenőrének (felelős műszaki vezetőjének), hogy Megrendelő megtehesse a megfelelő - műszaki, szervezési - intézkedéseket Ha a munkaterületen, vagy annak megközelítésénél Vállalkozó olyan veszélyforrást állapít meg, amely veszélyezteti munkavállalóját, és elhárítása nem tartozik hatáskörébe, azt haladéktalanul jelenti Megrendelő felelős műszaki vezetőjének, hogy Megrendelő a veszély elhárítására a megfelelő intézkedéseket megtehesse Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, és ha azt állapítja meg, hogy a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat súlyosan megsértik, akkor a munkát leállíthatja és az ebből adódó következményekért Vállalkozót terheli a felelősség. A munkaterületen a védősisak viselése kötelező, kivéve ahol az Építőipari Kiviteli Biztonságtechnikai Szabályzat azt nem teszi kötelezővé A munka jellegétől függően az esetlegesen szükséges elektromos energiát a szabványos csatlakozási helytől Megrendelő biztosítja, a hálózat kiépítése Vállalkozó feladata. Csak szabványos dugvillával ellátott - az érvényes szabványoknak megfelelő - gépeket szabad csatlakoztatni. Az ideiglenes elektromos hálózat kiépítését csak szakképzett villanyszerelő végezheti, Vállalkozó nyilatkozik az elektromos hálózat szakszerű kiépltéséről, Az esetleges lektromos meghibásodás(oka)t Vállalkozó jelenti Megrendelő helyszíni képviselőjének, a hiba elhárítását csak szakember végezheti A munka jellegétől függően az esetlegesen szükséges munkavédelmi eszközöket, illetve az egyéni munkavédelmi felszereléseket a Vállalkozó biztosítja saját költségén A személyek és tárgyak leesésének megakadályozására szükség szerint (pl.: kutatóárkok szélén, tanúfalak átvágásánál, feltárt kutaknál, stb.) védőkorlátot, vagy kellően szilárd takarást kell készíteni. Vállalkozó fenti feladatokat saját hatáskörben a rezsióradíj terhére köteles elvégezni. Amennyiben ezeket a biztonsági segédszerkezeteket ideiglenesen el kell távolítani - az eltávolítást okozó tényező megszűnése, illetve a munka befejezése után - ezeket a védőszerkezeteket eredeti állapotukba vissza kell állítani, mely Vállalkozó kötelessége. A munkavégzés alatt az arra közlekedők és az ott dolgozók biztonságáról 1 A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 2 A megfelelő részt kérjük aláhúzni! rq{j

7 Vállalkozónak külön is gondoskodnia kell A közlekedési és a menekülési útvonalakat a munka teljes időtartama alatt tisztán kell tartani, a balesetveszélyes hulladékot (pl.: szöges léc, stb.) el kell távolítani. Tilos a közlekedési, menekülési útvonalak eltorlaszolása, vagy átvágása, ha nincs megkerülő út Ismeretlen állékonyságú terület (kutatóárok, munkagödör, bevágás, stb.) esetében a munka végzése során Vállalkozó köteles Megbízó statikus tervezőjének (szakértőjének) véleményét kikérni, szükség szerint a statikus építési naplóba bejegyzett előírásainak megfelelően eljárni. A megerősítést Vállalkozó naplóbejegyzésben rögzíti A segédszerkezeteknek minden esetben a szabványban előírtaknak meg kell felelnie. Vállalkozó az általa felépített segédszerkezeten átalakítást, átépítést nem végezhet. Ilyen irányú igényesetén Megrendelő illetékes képviselőjéhez kell fordulni, és jelenteni kell Megrendelőnek Ha a munkaterületen Vállalkozó dolgozója munkabalesetet szenved, akkor azt a vonatkozó rendeletnek megfelelően köteles azonnal kivizsgálni. Ha a baleset bekövetkezésében más gazdálkodó szervezet is közrehatott, akkor a balesetről azonnal értesíteni kell Megrendelőt is, és a balesetet közösen kell kivizsgálni Amennyiben Vállalkozó a baleset kivizsgálása kor Megrendelőt nem vonja be, akkor utólagosan sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget Megrendelőre nem háríthat Vállalkozó a munka megkezdése előtt a helyi körülményeknek megfelelően köteles munkavállalóinak - megfelelően dokumentáltan - megtartani a munkavédelmi oktatást Vállalkozó köteles nyilatkozni, ha a munkába további alvállalkozókat von be. Vállalkozó felelős a munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok összehangolásáért, és az előírások alvállalkozók által történő betartásáért is Felek rögzítik, hogy a vállalkozás során dúcolás elvégzése válhat szükségessé. A dúcolás elvégzését Megrendelő rendeli el. Az MSZ 04900/1989 ill. MSZ 04901/1989 szabványokból adódó munkabiztonsági kötelezettségek teljesítése az együttesen rögzített "Feladat jegyzék" szerint Vállalkozó feladata (pl. átjárók, korlátok, dúcolások, stb.). A szükséges egyéni védőfelszereléseket mindenkor Vállalkozó biztosítja Vállalkozó, Megrendelő külön rendelése esetén az ásatásí munkákhoz közvetlenül kapcsolódó munkavégzéshez szükséges anyagokat a 2.1 pontban feltüntetett áron biztosítja. 6. Felelősségbiztosítás 6.1. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik kötelezettségeinek szándékos vagy gondatlan megszegéséből, mulasztásából eredő összes, a munka végzése során bekövetkező kárért Vállalkozó köteles a vállalkozásra 5 millió FUkáresemény, 15 millió FUév biztosítási fedezetű felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a - fenti mértéknek megfelelő - meg lévő biztosítási szerződését jelen szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősség biztosítási szerződés kedvezményezettjeként Megrendelőt kell megjelölni. Vállalkozónak a szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvénye jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. ~ -7- v./1 /

8 , Vállalkozó a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységéért is teljes körü felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítás megléte nem zárja ki, illetve nem korlátozza Vállalkozónak (illetve alvállalkozójának) a szerződés szerinti egyéb helytállási kötelezettségét, illetve felelősségét. 7. Záró rendelkezések 7.1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogya szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a szerződésből eredő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján próbálják rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe A Kbt (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetén Megrendelő beszedési megbízás teljesítésére szóló hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad pénzforgalmi szolgáltatójának Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai az irányadóak Jelen szerződés módosítására az ajánlattételi felhívásban rögzítettek figyelembevételével kizárólag a Kbt a szerinti esetben kerülhet sor Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja 6 hónapos felmondási idő mellett. Felek jelen vállalkozási szerződést, átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták. Budapest, 2010?;? hó.'?!-j. nap 1 I ~SKY 19áltat6 KFT ~..1~ érvári út ~iám' ~ ). ~ Vállalkozó - 8 -

9 aijgenerali..' BiztosÍtó Biztosítási kötvény módosítása Általános felelősségbiztosítás Szerződő: Hornet-Sky Kft Budapest Fehérvári út Kötvényszám : Ügyfélszám : A biztosítás közvetítőjének neve: LACZÓ ÉS TÁRSAI BT. Közvetítőjének szervezeti egysége: Angyalföldi Kirendeltség 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 6 TeL: Az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálat: Lágymányosi Ügyfélszolgálat 1117 Budapest Fehérvári út 26 TeL: (40) A biztosítás kezdete: április 28. A módosítás érvényessége: december 09. A biztosítás következő évfordulója: május 01. A biztosítás határozatlan tartamú, A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy éwel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik. Vonatkozó biztosítási feltételek: Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kifizetés nem haladhat ja meg a legnagyobb biztosítási összeget. Biztosított fedezetek: Tevékenységi felelősség Generali-Provrdencia Biztosite Zrt Budapest. Teréz krt TeleCenter: 06 (40) Fax: (1) Adoszarn: Bankszámraszám Ralffelser Bank ,, Főváros: Brrósáq Céqbirósaqa Cg " A biztositás mentes az áfa al61. SZ.J.szám: 66.0

10 _ _- - _ o _ ~GENERALI iii1 BiztosÍtó Oldalszám 2 Kötvényszám Ügyfélszám : Biztosított fedezetek: Szolgáltatói felelősség Környezetszennyezési felelősség Éves díj: Ft Fizetendő díj Évente: Ft Fizetési mód : Átutalás díjértesítővel Generali-Provroencia Biztosító Zr! Budapest, Teréz krt TeleCenter: 06 (40) Fax: (1) : www generali.hu - e " Adoszan Bankszarnlaszárn: RaiHeisen Bank OOfH)(J Fővárosi Birósáq Céqbírósaqa Cg A biztosítás mentes az ;fa alól. SZ.J.szám 66.0

11 o _.._,,. o - _,._. - íi ::.c<::,ol"", GENERALT." BiztosÍtó II Oldalszám : 3 Kötvényszám : Ügyfélszám : Biztosított : Hornet-Sky Kft Biztosított fedezetek: Budapest Fehérvári út Tevékenységi felelősség Vonatkozó biztosítási feltételek: Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra Biztosított tevékenység Biztosítási összeg Építőipari bontás. romeltakarítás. földmunka Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként Önrész mértéke: 10%. de minimum Ft Ft Ft Szolgáltatói felelősség Vonatkozó biztosítási feltételek: Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra Biztosított tevékenység Biztosítási összeg Építőipari bontás, romeltakarítás, földmunka Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként Önrész mértéke: 10%. de minimum Ft Ft Ft Környezetszennyezési felelősség Vonatkozó biztosítási feltételek: Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) E rész - Kiegészítő Feltétel Környezetszennyezési Felelősségbiztosításra Biztosított tevékenység Biztosítási összeg Építőipari bontás. romeltakarítás, földmunka Generali-Provrdencia Biztositó Zrt Budapest, Teréz kr! TeleCenler: 06 (40) Fax: (1) rjj www qenerau hu - e-mait Adoszám Bankszamlaszám: Ralffel,>en Bank é)-OOl OO~94-ü Fővárosi Biroság Céqbirósáqa Cg ~ A biztositás mentes az áfa al 61. Sz.J szám: 66.0

12 il.. ;GENERALI. BiztosÍtó Oldalszám 4 Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként Önrész mértéke: 10%, de minimum Ft Kötvényszám : Ügyfélszám : Ft Ft Budapest, december 09. Generali-Providencia Biztosító Zrt. qp Generan-Provicencra Brztositó Zr! Budapest. Teréz kr! TeleCenter: 06 (4.0) Fax: (1) f--inilllgenerallóolgenerali.hu Acoszarr-. ' Bankszarnlaszárn: Ral!1elsel, Bank 1?00 1OOfS-00100!, Fövarosi Bírosag Ceqbrrósáqa Gg _._ _ _._---_ A bztoaítás mentes 32 áta al61 SZ.J szám 66 O

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

SZEPARÁTOR LAP. VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699. A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.

SZEPARÁTOR LAP. VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699. A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66. SZEPARÁTOR LAP VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Címzett : Ügyfél Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699 Terület : Vidék Lerton Trans Kft Szorgalmatos Klapka Gy. utca 18 4441 Az Ön biztosításközvetítője

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cég neve: Szent István Egyetem Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Bankszámlaszám: 10032000-00282826-00000000 Képviselve: Dr. Solti László rektor

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET!

FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET! FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET! Amely létrejött, egyrészt.. másrészt IMSZI-M Kft. 1122 Budapest Krisztina krt. 31-33. között, az alulírott helyen és időben a mellékletben felsorolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉSZAK-MAGYAROSZÁGI OPERATÍV PROGRAM BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VÍZRENDEZÉS, ÉMOP-2009-3.2.1/C komponens Bodony Község belterületi vízrendezése Azonosító szám: ÉMOP-3.2.1/C.-09-2009-0003 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben