A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei"

Átírás

1 A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: egészségügyi gyakorlatvezető 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren kívüli II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése Egyéb pedagógus 2. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése A munkaterület rövid, jellemző leírása Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi ellátást, ápolást nyújtó szakemberek csoportjának azon tagja, aki az ápolás, gondozás, rehabilitáció területén a gyakorlati oktatás (képzés) keretében, az oktatási dokumentumoknak megfelelően felkészíti a tanulókat/hallgatókat a választott hivatásuk gyakorlására, az elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására. Közreműködik a tanulók pályára nevelésében, optimális tanulói környezet biztosításában, részt vesz különböző képzési formák, továbbképzések szervezésében, lebonyolításában. III. A szakképesítés szakmai követelményei 1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok: Saját szakmai területén a gyakorlat ideje alatt oktatási, szervezési, vezetési feladatokat lát el. Részt vesz a demonstrációs egység napi ápolási/gondozási/rehabilitációs feladatainak ellátásában. Közreműködik az egészségügyi képzések gyakorló területein a szakmai gyakorlatok koordinálásában. Az oktatást végző intézménnyel együttműködve a tanulók/hallgatók szakmai gyakorlatának tervezése a gyakorló terület munkarendjének megfelelően.

2 A gyakorlat megkezdésekor a tanulók/hallgatók munka- és balesetvédelmi oktatásának biztosítása, dokumentálása, a felelősségbiztosítás megkötésének ellenőrzése. A tanulók/hallgatók számára a gyakorlat időtartamára megfelelő szociális, a csoportos konzultációhoz szükséges helyiségek, munkavédelmi eszközök biztosítása. A tanulók/hallgatók fegyelmi vétségeinek, illetve a velük kapcsolatos rendkívüli események jelzése a képző intézmény felelős vezetője felé (az együttműködési szerződésben rögzítettek alapján). A tanulók/hallgatók gyakorlati tevékenységének ellenőrzése, értékelése, folyamatos kapcsolattartás a képző intézménnyel. Részvétel a tanulók/hallgatók ellenőrző értékelő munkájában a szakmai vizsgák során. Részvétel a tanulói, hallgatói csoport építésében. Tanulói, hallgatói egyéni munka irányítása, kompetenciafejlesztés. A szakképesítés szakmai tartalmát irányító dokumentumok ismerete, a szakmai elméleti és gyakorlati követelmény alkalmazása a gyakorlati képzés során. Szakterületének megfelelő továbbképzésekben közreműködik. Gyakorlati oktatással, képzéssel kapcsolatos menedzsment feladatokat végez. Közreműködik a minőségbiztosítási tevékenység kidolgozásában. Gyakorlati oktatás, képzés minőségbiztosításában részvétel. Kommunikációs technikát alkalmaz. Közreműködik az ápolás kutatás feladatainak ellátásában. Etikai, pedagógiai, szociológiai ismereteket alkalmaz. Jogi ismereteket alkalmaz. 2. A foglalkozás során előforduló legfontosabb feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények 2.1. A területi szakmai gyakorlatok tervezése, szervezése, vezetése, értékelése a) Információs, dokumentációs tevékenység végzése A tanuló legyen képes: az általános és az egészségügyi műveltség kialakításához ezzel összefüggésben a pályaorientációs és az identitás megerősítéséhez saját élményt nyújtó gyakorlati szituációkat biztosítani, az akut, életveszélyes állapotok/állapotváltozások felismeréséhez a sürgősségi adekvát,,első'' intézkedések megtételéhez szükséges kompetencia szinttől függő képességeket kialakítani, begyakoroltatni, kiválasztani a gyakorlati oktatás irányításához szükséges információs forrásokat, kezelni információhordozókat, kezelni információkat az adatvédelem szabályainak megfelelően, elvégezni az egészségügyi törvény szabályainak megfelelően a dokumentumok vezetését. b) Higiénés, tűz- és munkavédelmi feladatok biztonságos ellátásához szükséges környezet megteremtése: a gyakorló területeknek megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi, higiénés előírásokat betartani és betartatni, a technikai és technológiai ismereteket követni, az ismereteket alkalmazni, a sepsis és antisepsis szabályait betartani és betartatni, esztétikus környezetet biztosítani. c) Szakterületének ápolási, gondozási feladatainak ellátása:

3 a kompetencia körébe tartozó szakmai feladatokat elvégezni és a tanulók/hallgatók szakmai ismereteinek megfelelően elvégeztetni (bemutatás, felügyelet melletti tevékenység gyakorlás, tevékenység önálló végzése). d) Szakmai gyakorlat tervezése, szervezése, értékelése: az oktatáshoz, képzéshez szükséges dokumentumokat értelmezni, a tantervi követelményeknek megfelelően a gyakorlatokat tervezni, szervezni, vezetni, értékelni az oktatási folyamatot az aktuális helyzetnek megfelelően, hatékony oktatási eszközöket kiválasztani, alkalmazni, a vizsgaszabályzatnak megfelelően a gyakorlati vizsgát megszervezni, előkészíteni, motiválni és érdeklődést fenntartani, nevelési problémákat, beilleszkedési zavarokat felismerni, a tanulót támogatni és érdekeit képviselni, közösséget fejleszteni, közreműködni a népegészségügyi program megvalósításában, együttműködni egészség megőrzési munkában (egészség megőrzés a szakképző intézményben, gyakorlati képzőhelyeken), pozitív segítő szerepet közvetíteni és alkalmazni, és azt a tanulóktól/hallgatóktól elvárni: = az önálló hatékony tanulási technikák alkalmazásában, = foglalkozások lebonyolításában, = viselkedési normák, normakövető magatartás, az egyén támaszrendszerei tekintetében, oktatáshoz, képzéshez szükséges tanügyigazgatási, pedagógiai, szakmai gyakorlati munkát segítő dokumentumokat biztosítani, vezetésüket készség szintjén elsajátítani, szakmai és vizsgakövetelményeket, központi programot, helyi tantervet, tankönyvet, tananyagot, taneszközjegyzéket, foglalkozási naplót, tanulói munkanaplót, pedagógiai program, vizsga előkészítéséhez, lebonyolításához alkalmazott dokumentumokat ismerni és munkája során alkalmazni, megtervezni a tanuló, hallgató kompetencia fejlesztését (figyelembe véve a központi programot, a tanév rendjét, a kórházi, klinikai egység munkarendjét), tanuló, hallgató kompetencia fejlesztéséhez a gyakorlatokat megszervezni, vezetni, a szakképesítés szakmai elméleti tételeinek feldolgozását a szakmai gyakorlati feladatokkal szinkronba hozni, a súlypontokat meghatározni az oktatási folyamat során, együttműködni az oktató intézménnyel a szakmai gyakorlati vizsga gyakorlati feladatainak kijelölésében (az ellátó részleg betegeit, gondozottakat figyelembe véve), megtervezni a tanuló, hallgató értékelését különféle értékelési módszerekkel, gyakorlati oktatással kapcsolatos tapasztalatokat begyűjteni az érdekképviseleti testületektől, a szakmai kollégiumok tagjaitól, a szakképzést formáló információkat szelektálni, javaslatokat megfogalmazni az oktatási tevékenység fejlesztéséhez. e) Tanulói/hallgatói csoportépítés a közös döntéshozás technikáját elsajátítani, elsajátíttatni (egyéni szükségletek érvényesítésének lehetőségei a csoporton belül, motiváció), általános és speciális oktatási módszereket (szimulációs gyakorlatok, szerepjátszás, vita, eseti módszer, játék, klinikai szituációk értékelése) alkalmazni, a tanuló/hallgató csoportos ápolási munkáját megszervezni a csoporttagok közötti koordinálással és a személyhez illő feladatok megadásával, a tanuló folyamatos felügyeletét biztosítani, optimális tanulási környezetet biztosítani,

4 javaslatot tenni a gyakorlatokhoz szükséges eszközök kiegészítésére, bővítésére, koordinációs tevékenységet folytatni, teamban dolgozni, a minőségbiztosításban és ellenőrzésében közreműködni, gyakorlati oktatás, képzés minőségbiztosítását fejleszteni. f) Tanulói/hallgatói egyéni munka irányítása: az egyéni munka alapjait önbizalom, önismeret, ítélőképesség, egyéni időgazdálkodás közvetíteni, erősíteni, a hallgatói egyéni munkát motiválni, a tanuló, hallgató egyéni ápolói munkáját megszervezni a munkafeladatok fontossági sorrendbe állításával és a feladatok szakszerű delegálásával, oktatási módszereket (kiemelten) betegbemutatás, egyéni megbeszélés, ápolói vízit, komputer asszisztálta oktatás, a beteg oktatása alkalmazni, távoktatást, mint oktatási formát irányítani, optimális teljesítményszint eléréséhez rövid, hosszú távú tréninget megtervez. g) Tanulói/hallgatói munka értékelése: a tanuló, hallgató teljesítmény ellenőrzésének értékelési formáit ismerni és alkalmazni (esszé technika, minősítési skálák, értékelő interjú, az önértékelés, központi programok kiértékelése, feladatlapok, tesztek kiértékelése, az oktatási folyamat külső belső mérései), a tanuló, hallgató tevékenységét igazoló nyilatkozatokat kiállítani (különös tekintettel az etikai, jogi problémákra). h) Ápolás standardjai, ápolási modellek, ápolói beavatkozások és műveletek (protokollok) szerinti oktatás: közvetíteni a klinikai egység ápolási filozófiáját a tanuló/hallgató számára, ismertetni a betegellátó, betegápoló team szemléletét az emberről, tanulót/hallgatót tájékoztatni a személyzet/beteg együttműködéséről, különbséget tenni az ápolási modellek között, ápolási modellt kiválasztani (az ellátottak, ápoltak, az osztály, egység jellegének figyelembevételével), az ápolási modell szerinti ápolást megtanítani, közvetíteni az ápolás általános standardjait az ápolási tevékenység ellátása során, az egész személy tisztelete, az egyén tisztelete, az emberi méltóság és önbecsülés tisztelete, ápolói beavatkozásokat és műveleteket (protokollokat) készíteni, alkalmazni, értékelni az oktatási folyamat során, felismerni az ápolási protokollok szerinti oktatás lehetőségeit, korlátait, módszereit, egészségfejlesztő tevékenységet végezni szakterületén, közreműködni a népegészségügyi program megvalósításában. i) Szakterületének megfelelő továbbképzések lebonyolítása: a továbbképzéssel kapcsolatos jogszabályokat ismerni és ismertetni, a továbbképzéssel kapcsolatos igényeket felismerni, humán erőforrásokat és a költségeket megtervezni, továbbképzéseket, ismeret felújítási programokat lebonyolítani intézményi szinten, az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartását szabályozó jogszabályokat ismerni, pontszerző továbbképzésekkel kapcsolatos pályázatot összeállítani, szakmai projektekben közreműködni,

5 szakmai rendezvények, konferenciák szervezésében közreműködni, támogatók megszervezésével kapcsolatos marketing tevékenységet folytatni Felelős gazdálkodás végzése: értelmezni a költségvetési szervek gazdálkodását szabályozó rendszereket, költségvetés, költségkímélés, költséghatékonyság, beruházási költségek, működési költségek kulcsfogalmakat ismerni és ismertetni, alakítani a tanuló/hallgató szemléletét a költségkímélésben (gazdálkodás idővel, készletgazdálkodás) Gyakorlati oktatással, képzéssel kapcsolatos menedzsment feladatok ellátása: önmagát fejleszteni (különös tekintettel a konfliktus menedzsmentre), gyakorlati oktatási prioritásokat meghatározni, biztonságos tanulási környezetet megteremteni, a hallgatók érdekeit képviselni, szakmaterületének fejlődését folyamatosan követni, tanuló, hallgató rövid és hosszú távú munkahelyi tanulási igényeit felmérni, tanuló, hallgató képességeit, motiváló tényezőit felbecsülni, oktatási, képzési módosító javaslatot tenni a munkáltatónak a munkahely, részleg lehetőségeinek figyelembevételével Ápoláskutatás végzése: az ápolás, ellátás, oktatás központi problémáit összegyűjteni, ismertetni a szakirodalmat, a tanulót/hallgatót bevonni szakirodalom feldolgozásába, megfogalmazni az ápolás, oktatás kutatási céljait (figyelembe véve az oktatási intézmény, klinikai környezet tapasztalatait), biztosítani a tanulók/hallgatók közreműködését az adatgyűjtések során, adatokat analizálni és értelmezni, az oktatással kapcsolatos következményeket levonni, kutatás eredményeit közzétenni a szakmai szervezetek találkozóin, képzéssel oktatással kapcsolatos eredményeket megvitatni az oktatásban érintettekkel Kommunikációs technika alkalmazása: alkalmazni az önérvényesítő és felelős kommunikációt az ápolásban, a tanuló/hallgató kommunikációs technikáit fejleszteni a szakmai gyakorlatok során, eredményes munkatársi kapcsolatokat előmozdítani, segítő, irányító beszélgetést folytatni, meghallgatni, kapcsolatot felvenni és tartani a betegekkel, tanulókkal és hozzátartozókkal, problémát feltárni, megoldani az ápolásban, pozitív mintát képviselni, vizsgafélelmet, feszültséget feloldani, telekommunikációs eszközöket használni, használatát megtanítani, oktatástechnikai eszközöket alkalmazni, tájékoztatást adni elhelyezkedési esélyekről, pályamódosításról Etikai ismeretek alkalmazása: közvetíteni a felelősséget, önállóságot, képviseletet, számon kérhetőséget az ápolásban,

6 etikai normák szerint cselekedni (intimitás, titoktartás, rutin-kompromisszum, beteg címkézése, kisebbségi csoportok, másság), az ápolásetika alapelveit (személy iránti tisztelet, károsság hiánya) közvetíteni az oktatási folyamat során, etikai problémákat elemezni a szakmai gyakorlatok tapasztalatai alapján, ismertetni a munkakapcsolatok etikai vonatkozásait, elkülöníteni a pedagógiai etika fogalmait (értékkategóriák, segítségadás, tanítási szabadság), a kulturális, szomatikus, pszichés másságot elfogadni, elfogadtatni, a társadalmi beilleszkedési zavarokat (devianciákat) felismerni, a betegellátás jellemző erkölcsi dilemmáit és az osztály, klinikai egység, ápolási részleg ápolóbeteg kapcsolatából eredő erkölcsi dilemmákat a tanulóval/hallgatóval megbeszélni, kompetencia fogalmát meghatározni, kompetencia határokat betartani Jogi ismeretek alkalmazása: megfogalmazni a munkáltató és a különös védelemre szoruló munkavállaló (tanuló, hallgató) közötti munkaszerződés, tanulószerződés alapján a létrejövő munkaviszony lényegét, orientálni a hallgatót az alapvető jogok megsértése miatt keletkező igények felismerésére a jogorvoslati utak megválasztására, megfogalmazni az egészségügyi hivatás gyakorlásához nélkülözhetetlen polgári jogi fogalmakat, összefoglalni, alkalmazni az egészségügyi ellátást szabályozó egészségügyi törvény rendelkezéseit, felsorolni a hivatás gyakorlásához szükséges büntetőjogi alapfogalmakat, a büntethetőséget kizáró okokat, értelmezni a fiatalkorú bűnelkövető mentesítését, felsorolni a Btk. különös részének egészségügyi hivatással kapcsolatos büntető tényállásait, értelmezni a jogképesség, cselekvőképesség, belátási képesség, szerzőképesség, vétőképesség fogalmakat, értelmezni a titokvédelem, adatvédelem fogalmakat, kiemelni a személyiség védelmének különös eseteit, integrálni, megelőző szakmai ismereteit a család funkcióinak, feladatainak körülírása során, elkülöníteni a gyámság, gondnokság jogi intézményét, alkalmazni az oktatással, képzéssel kapcsolatos jogforrásokat Szociológia ismeretek alkalmazása: meghatározni az egészség szociológia, vezetés szociológia, kórház szociológia fogalmakat, definiálni a hatalom és tekintély közötti különbséget, meghatározni a jutalmazó, büntető, kényszerítő, legitim, pozícióból eredő szerepét az intézményi szervezetben, definiálni a csoport építő és fenntartó szerepkör lényegét és alkalmazni ismereteit az oktatási képzési folyamat során, alkalmazni a munkahelyi betanítás mikroszociológiai módszereit Pedagógia alapismeretek alkalmazása: megfogalmazni az oktatás, képzés, tanítási-tanulási folyamat lélektani, pedagógiai, neveléstani alapfogalmait, jellemezni a tanítás-tanulás folyamatát, összefoglalni a kórspecifikus beilleszkedési devianciákat,

7 megfogalmazni életkor specifikus nevelési tényezőket, nevelő hatásokat, nevelési módszereket, felsorolni a közösség fejlesztési módokat, alkalmazni a felnőttkori tanulás módszereit, elhatárolni a tanulók/hallgatók szakmai alkalmassága megítélésének lehetőségeit, eszközeit, felismerni a pedagógiai hibákat és problémákat. 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei 1.1. Iskolai végzettség: egészségügyi főiskolai végzettség 1.2. Szakmai előképzettség egészségügyi főiskolai szakképesítés 1.3. Szakterületen eltöltött igazolt 2 év szakmai gyakorlat 1.4. Szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése az alábbi gyakorlati helyeken: szakképző intézményben szervezett gyakorlati képzésben 3 hét intézeti szakoktató, oktatásszervező mellett 1 hét gyakorlati oktatást végző gyakorlatvezető mellett 4 hét az oktatásszervező intézmény által irányított gyakorlati feladat ellátása saját szakterületén (a gyakorlati feladatok körét a képzési program tartalmazza) 7 hét 2. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei A szakmai vizsga a teljes szakmai követelményeket átfogja, ezért a vizsga egyes részei alól a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben közzétettek szerint adható felmentés. 3. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga szakmai elméleti (írásbeli, szóbeli) és szakmai gyakorlati vizsgarészekből áll. Írásbeli vizsga: Szakdolgozat készítése és megvédése. Szóbeli vizsga tantárgyai: 1. Pedagógia, szociálpedagógia. 2. Tantárgypedagógia. 3. Egészségügyi menedzsment (egészségügyi jog, egészségügyi etika, egészségügyi gazdálkodás, egészségügyi szervezés-irányítás, minőségbiztosítás, egészségügyi szociológia). Időtartama: 3 x 15 perc. Gyakorlati vizsga: Területi szakmai gyakorlat vezetése. Időtartama: 8 x 60 perc. 4. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével Írásbeli vizsga tartalma:

8 Szakdolgozat készítése, elfogadása. A szakdolgozat konkrét témaköreit a vizsgaszervező intézmény állítja össze és a szakmai vizsga előtt 3 hónappal jelzi a tanulók részére. Az elkészített dolgozat leadási határideje a vizsgát megelőző egy hónap. Szóbeli vizsga tartalma: a) Pedagógia, szociálpedagógia Ismeret szintjén: A szakképzés rendszere az egészségügyi szakképzés intézményei, klinikai demonstrációs, oktató egységek, az egészségügyi szakképzés mindenkor hatályos rendszere, a választott szakiránynak megfelelő szakképesítések köre, a szakképesítések szakmai tartalmának jellemzői, az adott szakképesítés kompetencia fejlesztésének szintjei, a szakmai gyakorlatok vezetéséhez szükséges tanügyigazgatási, oktatási, pedagógia dokumentumok alkalmazása, szakmai és vizsgakövetelmények, központi program, tankönyv, taneszköz, gyakorlati képzések értékelő lapjai, munkafüzetek, foglalkozási napló. Ismeret szintjén: társadalmi rétegződés és meghatározottság, csoportok, csoportok fejlődése, egyén és a csoport kölcsönhatása, döntések a csoporttal kapcsolatosan. Megértés szintjén: viselkedési normák, normakövető magatartás, szerepek (pozitív segítő szerep), szerepelvárások, szerepviselkedés, szerepfeszültségek az oktatás-képzés során, az egyén támaszrendszerei, tanulói viselkedési hibák, devianciák. Integrálás szintjén: Pedagógia, szociálpedagógia alapfogalmai, neveléstan alapfogalmai: tanítás, tanulás folyamatának lélektani, pedagógiai, neveléstani alapjai, tanítás, tanulás folyamata, hivatás, munkatevékenység, pályára nevelés módszerei, életkor specifikus nevelő hatások különös tekintettel az egészségügyi intézmények szakdolgozóira, pályára nevelés lehetőségei, pedagógiai hibák, problémák. b) Tantárgypedagógia Ismeret szintjén: a gyakorlati oktatás-nevelés hatásrendszerei és módszerei, a szakmai gyakorlatvezetés színterei, topográfia, oktatási eszközök, gyakorlatvezetés támogatási rendszerei, gyakorlatvezetés pedagógiai alaptörvényei, gyakorlatvezetés speciális módszerei. Alkalmazás szintjén: Gyakorlatvezetési módszerek:

9 1. A gyakorlatok tervezése. 2. A gyakorlatok előkészítése. 3. Innovatív tanítási módszerek kiválasztása, alkalmazása. 4. Gyakorlatvezetési formák. 5. Hallgató teljesítményének értékelése, gyakorlatok értékelése. Alkalmazás szintjén: A szakmai gyakorlati vizsga módszertana: 1. Tervezés. 2. Előkészítés. 3. Szervezés, lebonyolítás. 4. Értékelés. 5. A vizsgabizottság segítése. 6. Vizsgatapasztalatok összegzése. 7. Vizsgatapasztalatok jelzésének lehetőségei. 8. Vizsgatapasztalatok további oktatással kapcsolatos fejlesztésre történő felhasználása. c) Egészségügyi menedzsment Egészségszociológia: Ismeret szintjén: egészség-betegség szociológiai megközelítése, népegészségügyi program, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészséget, betegséget befolyásoló tényezők, egészségvédelem, az egészségügyi intézmények belső szociális jelenségei és folyamatai. Vezetésszociológia: Alkalmazás szintjén: hatalom és tekintély a szervezetben, csoportépítő és fenntartó szerepkör, a betanítás, segítségnyújtás mikroszociológiai módszerei. d) Jogi és etikai ismeretek Alkalmazás szintjén: a közoktatásra vonatkozó hatályos jogszabályok, a szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok, felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok, hatályos egészségügyi törvény, végrehajtási rendeletei, adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, a tanulókat érintő munkajogi, polgári jogi, büntetőjogi alapismeretek. Alkalmazás szintjén: az egészségügyi etika alapfogalmai, alapelvei, problémái és dilemmái, pedagógiai etika. Gyakorlati oktatással, képzéssel kapcsolatos menedzsment feladatok. Felelős gazdálkodás. Gyakorlati oktatással, képzéssel kapcsolatos minőségbiztosítás.

10 Szakmai gyakorlati vizsga: A) Megelőző szakmai gyakorlati vizsga 5 óra hospitálás szakterületének megfelelő demonstrációs körülmények között, melyről a vizsgázó hospitálási megfigyelő lapot készít. Hospitálás ideje:... Hospitálás intézménye:... Klinikai osztály:... Kórterem szám:... Hospitálásra kijelölt egyéb egység, részleg:... Gyakorlatra beosztott tanulók száma:... Gyakorlatot vezető neve:... Hospitálási lap megfigyelési szempontjai: a szakmai gyakorlat célja és helye a tanuló kompetencia fejlesztésének folyamatában, a gyakorlat tervezése, szervezése, a gyakorlat vezetése (kiemelten a gyakorlatvezető által alkalmazott módszerek, eszközök), a tanulók munkájának és magatartásának értékelése, a gyakorlatot vezető munkájának, egyéniségének, magatartásának értékelése következtetések, javaslatok. B) A vizsgázó gyakorlati feladatait a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki a III.,,Szakképesítés szakmai követelményeiben'' meghatározottak alapján. A gyakorlati vizsga helye egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény (demonstrációs egység, tankórterem) mely független a vizsgázó saját munkahelyétől. A gyakorlati vizsga helyét a szakmai vizsgát szervező intézmény jelöli ki. Gyakorlatvezetés értékelési szempontjai: a demonstrációs egység napi ápolási-gondozási, rehabilitációs munkájának felmérése, feladatkijelölés (a tanuló tantervi követelményeinek, kompetencia fejlesztésének figyelembevételével), a szakmai gyakorlatot teljesítő tanulók tevékenységének irányítása, vezetése, szervezőkészség, innovatív tanítási módszerek kiválasztása, alkalmazása, eszközhasználat, kapcsolattartási és kommunikációs készség, team munka, a tanulók tevékenységének értékelése, ellenőrzése, önellenőrzés, önértékelés. 5. A vizsgázók teljesítményének értékelése Szakmai elmélet: Szakmai elméleti vizsga osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsga osztályzatainak eredménye alapján átlagszámítással kell meghatározni. Tört érték esetén a szóbeli vizsga eredménye felé kell kerekíteni. Szakmai gyakorlat: Szakmai gyakorlati vizsga osztályzatát a megelőző gyakorlati vizsgafeladatra (hospitálási lap) adott érdemjegy és a vizsgabizottság előtt nyújtott (szakmai gyakorlatvezetés) feladat érdemjegye alapján kell meghatározni. Törtérték esetén a vizsgabizottság előtt nyújtott feladat érdemjegye felé kell kerekíteni.

11 V. Egyéb tudnivalók Az eredményes szakmai vizsga után az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítést kap, amit a vizsgázó nevére kiállított,,bizonyítvány'' tanúsít. Az egészségügyi miniszter a szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdésében felsorolt szakképzési intézményein túl a szakmai vizsga megszervezésére az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet jogosítja fel.

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5012 05 2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi menedzser 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

A 124. sorszámú Színpadmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 124. sorszámú Színpadmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 124. sorszámú Színpadmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 521 02 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A azonosító száma: 55 723 01 1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló 1.3. Iskolai

Részletesebben

A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 140 01 1.2.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01 1.2.

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA 55 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA 55 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ 2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA INFANT AND CHILD CARE NURSE (A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA

Részletesebben

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 171. sorszámú Sportszervező, menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 171. sorszámú Sportszervező, menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 171. sorszámú Sportszervező, menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.2. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 74. 54 5012 03 Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) A rendelet hatálybalépésének időpontja Visszavonásig Egészségügyi szakképző iskolák Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet KLINIKAI

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 07 1.2.

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 521 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező 3.1.5. Horgászegyesületi vezető 3.1.6. Kondicionálóterem vezetője 3.1.7. Mozgásstúdió vezető 3.1.8. Sportegyesület vezetője 3.1.9. Sportklub vezetője 3.1.10. Sportlétesítmény vezetője 3.1.11. Sportosztály

Részletesebben

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben