A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei"

Átírás

1 A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: egészségügyi gyakorlatvezető 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren kívüli II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése Egyéb pedagógus 2. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése A munkaterület rövid, jellemző leírása Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi ellátást, ápolást nyújtó szakemberek csoportjának azon tagja, aki az ápolás, gondozás, rehabilitáció területén a gyakorlati oktatás (képzés) keretében, az oktatási dokumentumoknak megfelelően felkészíti a tanulókat/hallgatókat a választott hivatásuk gyakorlására, az elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására. Közreműködik a tanulók pályára nevelésében, optimális tanulói környezet biztosításában, részt vesz különböző képzési formák, továbbképzések szervezésében, lebonyolításában. III. A szakképesítés szakmai követelményei 1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok: Saját szakmai területén a gyakorlat ideje alatt oktatási, szervezési, vezetési feladatokat lát el. Részt vesz a demonstrációs egység napi ápolási/gondozási/rehabilitációs feladatainak ellátásában. Közreműködik az egészségügyi képzések gyakorló területein a szakmai gyakorlatok koordinálásában. Az oktatást végző intézménnyel együttműködve a tanulók/hallgatók szakmai gyakorlatának tervezése a gyakorló terület munkarendjének megfelelően.

2 A gyakorlat megkezdésekor a tanulók/hallgatók munka- és balesetvédelmi oktatásának biztosítása, dokumentálása, a felelősségbiztosítás megkötésének ellenőrzése. A tanulók/hallgatók számára a gyakorlat időtartamára megfelelő szociális, a csoportos konzultációhoz szükséges helyiségek, munkavédelmi eszközök biztosítása. A tanulók/hallgatók fegyelmi vétségeinek, illetve a velük kapcsolatos rendkívüli események jelzése a képző intézmény felelős vezetője felé (az együttműködési szerződésben rögzítettek alapján). A tanulók/hallgatók gyakorlati tevékenységének ellenőrzése, értékelése, folyamatos kapcsolattartás a képző intézménnyel. Részvétel a tanulók/hallgatók ellenőrző értékelő munkájában a szakmai vizsgák során. Részvétel a tanulói, hallgatói csoport építésében. Tanulói, hallgatói egyéni munka irányítása, kompetenciafejlesztés. A szakképesítés szakmai tartalmát irányító dokumentumok ismerete, a szakmai elméleti és gyakorlati követelmény alkalmazása a gyakorlati képzés során. Szakterületének megfelelő továbbképzésekben közreműködik. Gyakorlati oktatással, képzéssel kapcsolatos menedzsment feladatokat végez. Közreműködik a minőségbiztosítási tevékenység kidolgozásában. Gyakorlati oktatás, képzés minőségbiztosításában részvétel. Kommunikációs technikát alkalmaz. Közreműködik az ápolás kutatás feladatainak ellátásában. Etikai, pedagógiai, szociológiai ismereteket alkalmaz. Jogi ismereteket alkalmaz. 2. A foglalkozás során előforduló legfontosabb feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények 2.1. A területi szakmai gyakorlatok tervezése, szervezése, vezetése, értékelése a) Információs, dokumentációs tevékenység végzése A tanuló legyen képes: az általános és az egészségügyi műveltség kialakításához ezzel összefüggésben a pályaorientációs és az identitás megerősítéséhez saját élményt nyújtó gyakorlati szituációkat biztosítani, az akut, életveszélyes állapotok/állapotváltozások felismeréséhez a sürgősségi adekvát,,első'' intézkedések megtételéhez szükséges kompetencia szinttől függő képességeket kialakítani, begyakoroltatni, kiválasztani a gyakorlati oktatás irányításához szükséges információs forrásokat, kezelni információhordozókat, kezelni információkat az adatvédelem szabályainak megfelelően, elvégezni az egészségügyi törvény szabályainak megfelelően a dokumentumok vezetését. b) Higiénés, tűz- és munkavédelmi feladatok biztonságos ellátásához szükséges környezet megteremtése: a gyakorló területeknek megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi, higiénés előírásokat betartani és betartatni, a technikai és technológiai ismereteket követni, az ismereteket alkalmazni, a sepsis és antisepsis szabályait betartani és betartatni, esztétikus környezetet biztosítani. c) Szakterületének ápolási, gondozási feladatainak ellátása:

3 a kompetencia körébe tartozó szakmai feladatokat elvégezni és a tanulók/hallgatók szakmai ismereteinek megfelelően elvégeztetni (bemutatás, felügyelet melletti tevékenység gyakorlás, tevékenység önálló végzése). d) Szakmai gyakorlat tervezése, szervezése, értékelése: az oktatáshoz, képzéshez szükséges dokumentumokat értelmezni, a tantervi követelményeknek megfelelően a gyakorlatokat tervezni, szervezni, vezetni, értékelni az oktatási folyamatot az aktuális helyzetnek megfelelően, hatékony oktatási eszközöket kiválasztani, alkalmazni, a vizsgaszabályzatnak megfelelően a gyakorlati vizsgát megszervezni, előkészíteni, motiválni és érdeklődést fenntartani, nevelési problémákat, beilleszkedési zavarokat felismerni, a tanulót támogatni és érdekeit képviselni, közösséget fejleszteni, közreműködni a népegészségügyi program megvalósításában, együttműködni egészség megőrzési munkában (egészség megőrzés a szakképző intézményben, gyakorlati képzőhelyeken), pozitív segítő szerepet közvetíteni és alkalmazni, és azt a tanulóktól/hallgatóktól elvárni: = az önálló hatékony tanulási technikák alkalmazásában, = foglalkozások lebonyolításában, = viselkedési normák, normakövető magatartás, az egyén támaszrendszerei tekintetében, oktatáshoz, képzéshez szükséges tanügyigazgatási, pedagógiai, szakmai gyakorlati munkát segítő dokumentumokat biztosítani, vezetésüket készség szintjén elsajátítani, szakmai és vizsgakövetelményeket, központi programot, helyi tantervet, tankönyvet, tananyagot, taneszközjegyzéket, foglalkozási naplót, tanulói munkanaplót, pedagógiai program, vizsga előkészítéséhez, lebonyolításához alkalmazott dokumentumokat ismerni és munkája során alkalmazni, megtervezni a tanuló, hallgató kompetencia fejlesztését (figyelembe véve a központi programot, a tanév rendjét, a kórházi, klinikai egység munkarendjét), tanuló, hallgató kompetencia fejlesztéséhez a gyakorlatokat megszervezni, vezetni, a szakképesítés szakmai elméleti tételeinek feldolgozását a szakmai gyakorlati feladatokkal szinkronba hozni, a súlypontokat meghatározni az oktatási folyamat során, együttműködni az oktató intézménnyel a szakmai gyakorlati vizsga gyakorlati feladatainak kijelölésében (az ellátó részleg betegeit, gondozottakat figyelembe véve), megtervezni a tanuló, hallgató értékelését különféle értékelési módszerekkel, gyakorlati oktatással kapcsolatos tapasztalatokat begyűjteni az érdekképviseleti testületektől, a szakmai kollégiumok tagjaitól, a szakképzést formáló információkat szelektálni, javaslatokat megfogalmazni az oktatási tevékenység fejlesztéséhez. e) Tanulói/hallgatói csoportépítés a közös döntéshozás technikáját elsajátítani, elsajátíttatni (egyéni szükségletek érvényesítésének lehetőségei a csoporton belül, motiváció), általános és speciális oktatási módszereket (szimulációs gyakorlatok, szerepjátszás, vita, eseti módszer, játék, klinikai szituációk értékelése) alkalmazni, a tanuló/hallgató csoportos ápolási munkáját megszervezni a csoporttagok közötti koordinálással és a személyhez illő feladatok megadásával, a tanuló folyamatos felügyeletét biztosítani, optimális tanulási környezetet biztosítani,

4 javaslatot tenni a gyakorlatokhoz szükséges eszközök kiegészítésére, bővítésére, koordinációs tevékenységet folytatni, teamban dolgozni, a minőségbiztosításban és ellenőrzésében közreműködni, gyakorlati oktatás, képzés minőségbiztosítását fejleszteni. f) Tanulói/hallgatói egyéni munka irányítása: az egyéni munka alapjait önbizalom, önismeret, ítélőképesség, egyéni időgazdálkodás közvetíteni, erősíteni, a hallgatói egyéni munkát motiválni, a tanuló, hallgató egyéni ápolói munkáját megszervezni a munkafeladatok fontossági sorrendbe állításával és a feladatok szakszerű delegálásával, oktatási módszereket (kiemelten) betegbemutatás, egyéni megbeszélés, ápolói vízit, komputer asszisztálta oktatás, a beteg oktatása alkalmazni, távoktatást, mint oktatási formát irányítani, optimális teljesítményszint eléréséhez rövid, hosszú távú tréninget megtervez. g) Tanulói/hallgatói munka értékelése: a tanuló, hallgató teljesítmény ellenőrzésének értékelési formáit ismerni és alkalmazni (esszé technika, minősítési skálák, értékelő interjú, az önértékelés, központi programok kiértékelése, feladatlapok, tesztek kiértékelése, az oktatási folyamat külső belső mérései), a tanuló, hallgató tevékenységét igazoló nyilatkozatokat kiállítani (különös tekintettel az etikai, jogi problémákra). h) Ápolás standardjai, ápolási modellek, ápolói beavatkozások és műveletek (protokollok) szerinti oktatás: közvetíteni a klinikai egység ápolási filozófiáját a tanuló/hallgató számára, ismertetni a betegellátó, betegápoló team szemléletét az emberről, tanulót/hallgatót tájékoztatni a személyzet/beteg együttműködéséről, különbséget tenni az ápolási modellek között, ápolási modellt kiválasztani (az ellátottak, ápoltak, az osztály, egység jellegének figyelembevételével), az ápolási modell szerinti ápolást megtanítani, közvetíteni az ápolás általános standardjait az ápolási tevékenység ellátása során, az egész személy tisztelete, az egyén tisztelete, az emberi méltóság és önbecsülés tisztelete, ápolói beavatkozásokat és műveleteket (protokollokat) készíteni, alkalmazni, értékelni az oktatási folyamat során, felismerni az ápolási protokollok szerinti oktatás lehetőségeit, korlátait, módszereit, egészségfejlesztő tevékenységet végezni szakterületén, közreműködni a népegészségügyi program megvalósításában. i) Szakterületének megfelelő továbbképzések lebonyolítása: a továbbképzéssel kapcsolatos jogszabályokat ismerni és ismertetni, a továbbképzéssel kapcsolatos igényeket felismerni, humán erőforrásokat és a költségeket megtervezni, továbbképzéseket, ismeret felújítási programokat lebonyolítani intézményi szinten, az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartását szabályozó jogszabályokat ismerni, pontszerző továbbképzésekkel kapcsolatos pályázatot összeállítani, szakmai projektekben közreműködni,

5 szakmai rendezvények, konferenciák szervezésében közreműködni, támogatók megszervezésével kapcsolatos marketing tevékenységet folytatni Felelős gazdálkodás végzése: értelmezni a költségvetési szervek gazdálkodását szabályozó rendszereket, költségvetés, költségkímélés, költséghatékonyság, beruházási költségek, működési költségek kulcsfogalmakat ismerni és ismertetni, alakítani a tanuló/hallgató szemléletét a költségkímélésben (gazdálkodás idővel, készletgazdálkodás) Gyakorlati oktatással, képzéssel kapcsolatos menedzsment feladatok ellátása: önmagát fejleszteni (különös tekintettel a konfliktus menedzsmentre), gyakorlati oktatási prioritásokat meghatározni, biztonságos tanulási környezetet megteremteni, a hallgatók érdekeit képviselni, szakmaterületének fejlődését folyamatosan követni, tanuló, hallgató rövid és hosszú távú munkahelyi tanulási igényeit felmérni, tanuló, hallgató képességeit, motiváló tényezőit felbecsülni, oktatási, képzési módosító javaslatot tenni a munkáltatónak a munkahely, részleg lehetőségeinek figyelembevételével Ápoláskutatás végzése: az ápolás, ellátás, oktatás központi problémáit összegyűjteni, ismertetni a szakirodalmat, a tanulót/hallgatót bevonni szakirodalom feldolgozásába, megfogalmazni az ápolás, oktatás kutatási céljait (figyelembe véve az oktatási intézmény, klinikai környezet tapasztalatait), biztosítani a tanulók/hallgatók közreműködését az adatgyűjtések során, adatokat analizálni és értelmezni, az oktatással kapcsolatos következményeket levonni, kutatás eredményeit közzétenni a szakmai szervezetek találkozóin, képzéssel oktatással kapcsolatos eredményeket megvitatni az oktatásban érintettekkel Kommunikációs technika alkalmazása: alkalmazni az önérvényesítő és felelős kommunikációt az ápolásban, a tanuló/hallgató kommunikációs technikáit fejleszteni a szakmai gyakorlatok során, eredményes munkatársi kapcsolatokat előmozdítani, segítő, irányító beszélgetést folytatni, meghallgatni, kapcsolatot felvenni és tartani a betegekkel, tanulókkal és hozzátartozókkal, problémát feltárni, megoldani az ápolásban, pozitív mintát képviselni, vizsgafélelmet, feszültséget feloldani, telekommunikációs eszközöket használni, használatát megtanítani, oktatástechnikai eszközöket alkalmazni, tájékoztatást adni elhelyezkedési esélyekről, pályamódosításról Etikai ismeretek alkalmazása: közvetíteni a felelősséget, önállóságot, képviseletet, számon kérhetőséget az ápolásban,

6 etikai normák szerint cselekedni (intimitás, titoktartás, rutin-kompromisszum, beteg címkézése, kisebbségi csoportok, másság), az ápolásetika alapelveit (személy iránti tisztelet, károsság hiánya) közvetíteni az oktatási folyamat során, etikai problémákat elemezni a szakmai gyakorlatok tapasztalatai alapján, ismertetni a munkakapcsolatok etikai vonatkozásait, elkülöníteni a pedagógiai etika fogalmait (értékkategóriák, segítségadás, tanítási szabadság), a kulturális, szomatikus, pszichés másságot elfogadni, elfogadtatni, a társadalmi beilleszkedési zavarokat (devianciákat) felismerni, a betegellátás jellemző erkölcsi dilemmáit és az osztály, klinikai egység, ápolási részleg ápolóbeteg kapcsolatából eredő erkölcsi dilemmákat a tanulóval/hallgatóval megbeszélni, kompetencia fogalmát meghatározni, kompetencia határokat betartani Jogi ismeretek alkalmazása: megfogalmazni a munkáltató és a különös védelemre szoruló munkavállaló (tanuló, hallgató) közötti munkaszerződés, tanulószerződés alapján a létrejövő munkaviszony lényegét, orientálni a hallgatót az alapvető jogok megsértése miatt keletkező igények felismerésére a jogorvoslati utak megválasztására, megfogalmazni az egészségügyi hivatás gyakorlásához nélkülözhetetlen polgári jogi fogalmakat, összefoglalni, alkalmazni az egészségügyi ellátást szabályozó egészségügyi törvény rendelkezéseit, felsorolni a hivatás gyakorlásához szükséges büntetőjogi alapfogalmakat, a büntethetőséget kizáró okokat, értelmezni a fiatalkorú bűnelkövető mentesítését, felsorolni a Btk. különös részének egészségügyi hivatással kapcsolatos büntető tényállásait, értelmezni a jogképesség, cselekvőképesség, belátási képesség, szerzőképesség, vétőképesség fogalmakat, értelmezni a titokvédelem, adatvédelem fogalmakat, kiemelni a személyiség védelmének különös eseteit, integrálni, megelőző szakmai ismereteit a család funkcióinak, feladatainak körülírása során, elkülöníteni a gyámság, gondnokság jogi intézményét, alkalmazni az oktatással, képzéssel kapcsolatos jogforrásokat Szociológia ismeretek alkalmazása: meghatározni az egészség szociológia, vezetés szociológia, kórház szociológia fogalmakat, definiálni a hatalom és tekintély közötti különbséget, meghatározni a jutalmazó, büntető, kényszerítő, legitim, pozícióból eredő szerepét az intézményi szervezetben, definiálni a csoport építő és fenntartó szerepkör lényegét és alkalmazni ismereteit az oktatási képzési folyamat során, alkalmazni a munkahelyi betanítás mikroszociológiai módszereit Pedagógia alapismeretek alkalmazása: megfogalmazni az oktatás, képzés, tanítási-tanulási folyamat lélektani, pedagógiai, neveléstani alapfogalmait, jellemezni a tanítás-tanulás folyamatát, összefoglalni a kórspecifikus beilleszkedési devianciákat,

7 megfogalmazni életkor specifikus nevelési tényezőket, nevelő hatásokat, nevelési módszereket, felsorolni a közösség fejlesztési módokat, alkalmazni a felnőttkori tanulás módszereit, elhatárolni a tanulók/hallgatók szakmai alkalmassága megítélésének lehetőségeit, eszközeit, felismerni a pedagógiai hibákat és problémákat. 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei 1.1. Iskolai végzettség: egészségügyi főiskolai végzettség 1.2. Szakmai előképzettség egészségügyi főiskolai szakképesítés 1.3. Szakterületen eltöltött igazolt 2 év szakmai gyakorlat 1.4. Szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése az alábbi gyakorlati helyeken: szakképző intézményben szervezett gyakorlati képzésben 3 hét intézeti szakoktató, oktatásszervező mellett 1 hét gyakorlati oktatást végző gyakorlatvezető mellett 4 hét az oktatásszervező intézmény által irányított gyakorlati feladat ellátása saját szakterületén (a gyakorlati feladatok körét a képzési program tartalmazza) 7 hét 2. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei A szakmai vizsga a teljes szakmai követelményeket átfogja, ezért a vizsga egyes részei alól a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben közzétettek szerint adható felmentés. 3. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga szakmai elméleti (írásbeli, szóbeli) és szakmai gyakorlati vizsgarészekből áll. Írásbeli vizsga: Szakdolgozat készítése és megvédése. Szóbeli vizsga tantárgyai: 1. Pedagógia, szociálpedagógia. 2. Tantárgypedagógia. 3. Egészségügyi menedzsment (egészségügyi jog, egészségügyi etika, egészségügyi gazdálkodás, egészségügyi szervezés-irányítás, minőségbiztosítás, egészségügyi szociológia). Időtartama: 3 x 15 perc. Gyakorlati vizsga: Területi szakmai gyakorlat vezetése. Időtartama: 8 x 60 perc. 4. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével Írásbeli vizsga tartalma:

8 Szakdolgozat készítése, elfogadása. A szakdolgozat konkrét témaköreit a vizsgaszervező intézmény állítja össze és a szakmai vizsga előtt 3 hónappal jelzi a tanulók részére. Az elkészített dolgozat leadási határideje a vizsgát megelőző egy hónap. Szóbeli vizsga tartalma: a) Pedagógia, szociálpedagógia Ismeret szintjén: A szakképzés rendszere az egészségügyi szakképzés intézményei, klinikai demonstrációs, oktató egységek, az egészségügyi szakképzés mindenkor hatályos rendszere, a választott szakiránynak megfelelő szakképesítések köre, a szakképesítések szakmai tartalmának jellemzői, az adott szakképesítés kompetencia fejlesztésének szintjei, a szakmai gyakorlatok vezetéséhez szükséges tanügyigazgatási, oktatási, pedagógia dokumentumok alkalmazása, szakmai és vizsgakövetelmények, központi program, tankönyv, taneszköz, gyakorlati képzések értékelő lapjai, munkafüzetek, foglalkozási napló. Ismeret szintjén: társadalmi rétegződés és meghatározottság, csoportok, csoportok fejlődése, egyén és a csoport kölcsönhatása, döntések a csoporttal kapcsolatosan. Megértés szintjén: viselkedési normák, normakövető magatartás, szerepek (pozitív segítő szerep), szerepelvárások, szerepviselkedés, szerepfeszültségek az oktatás-képzés során, az egyén támaszrendszerei, tanulói viselkedési hibák, devianciák. Integrálás szintjén: Pedagógia, szociálpedagógia alapfogalmai, neveléstan alapfogalmai: tanítás, tanulás folyamatának lélektani, pedagógiai, neveléstani alapjai, tanítás, tanulás folyamata, hivatás, munkatevékenység, pályára nevelés módszerei, életkor specifikus nevelő hatások különös tekintettel az egészségügyi intézmények szakdolgozóira, pályára nevelés lehetőségei, pedagógiai hibák, problémák. b) Tantárgypedagógia Ismeret szintjén: a gyakorlati oktatás-nevelés hatásrendszerei és módszerei, a szakmai gyakorlatvezetés színterei, topográfia, oktatási eszközök, gyakorlatvezetés támogatási rendszerei, gyakorlatvezetés pedagógiai alaptörvényei, gyakorlatvezetés speciális módszerei. Alkalmazás szintjén: Gyakorlatvezetési módszerek:

9 1. A gyakorlatok tervezése. 2. A gyakorlatok előkészítése. 3. Innovatív tanítási módszerek kiválasztása, alkalmazása. 4. Gyakorlatvezetési formák. 5. Hallgató teljesítményének értékelése, gyakorlatok értékelése. Alkalmazás szintjén: A szakmai gyakorlati vizsga módszertana: 1. Tervezés. 2. Előkészítés. 3. Szervezés, lebonyolítás. 4. Értékelés. 5. A vizsgabizottság segítése. 6. Vizsgatapasztalatok összegzése. 7. Vizsgatapasztalatok jelzésének lehetőségei. 8. Vizsgatapasztalatok további oktatással kapcsolatos fejlesztésre történő felhasználása. c) Egészségügyi menedzsment Egészségszociológia: Ismeret szintjén: egészség-betegség szociológiai megközelítése, népegészségügyi program, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészséget, betegséget befolyásoló tényezők, egészségvédelem, az egészségügyi intézmények belső szociális jelenségei és folyamatai. Vezetésszociológia: Alkalmazás szintjén: hatalom és tekintély a szervezetben, csoportépítő és fenntartó szerepkör, a betanítás, segítségnyújtás mikroszociológiai módszerei. d) Jogi és etikai ismeretek Alkalmazás szintjén: a közoktatásra vonatkozó hatályos jogszabályok, a szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok, felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok, hatályos egészségügyi törvény, végrehajtási rendeletei, adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, a tanulókat érintő munkajogi, polgári jogi, büntetőjogi alapismeretek. Alkalmazás szintjén: az egészségügyi etika alapfogalmai, alapelvei, problémái és dilemmái, pedagógiai etika. Gyakorlati oktatással, képzéssel kapcsolatos menedzsment feladatok. Felelős gazdálkodás. Gyakorlati oktatással, képzéssel kapcsolatos minőségbiztosítás.

10 Szakmai gyakorlati vizsga: A) Megelőző szakmai gyakorlati vizsga 5 óra hospitálás szakterületének megfelelő demonstrációs körülmények között, melyről a vizsgázó hospitálási megfigyelő lapot készít. Hospitálás ideje:... Hospitálás intézménye:... Klinikai osztály:... Kórterem szám:... Hospitálásra kijelölt egyéb egység, részleg:... Gyakorlatra beosztott tanulók száma:... Gyakorlatot vezető neve:... Hospitálási lap megfigyelési szempontjai: a szakmai gyakorlat célja és helye a tanuló kompetencia fejlesztésének folyamatában, a gyakorlat tervezése, szervezése, a gyakorlat vezetése (kiemelten a gyakorlatvezető által alkalmazott módszerek, eszközök), a tanulók munkájának és magatartásának értékelése, a gyakorlatot vezető munkájának, egyéniségének, magatartásának értékelése következtetések, javaslatok. B) A vizsgázó gyakorlati feladatait a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki a III.,,Szakképesítés szakmai követelményeiben'' meghatározottak alapján. A gyakorlati vizsga helye egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény (demonstrációs egység, tankórterem) mely független a vizsgázó saját munkahelyétől. A gyakorlati vizsga helyét a szakmai vizsgát szervező intézmény jelöli ki. Gyakorlatvezetés értékelési szempontjai: a demonstrációs egység napi ápolási-gondozási, rehabilitációs munkájának felmérése, feladatkijelölés (a tanuló tantervi követelményeinek, kompetencia fejlesztésének figyelembevételével), a szakmai gyakorlatot teljesítő tanulók tevékenységének irányítása, vezetése, szervezőkészség, innovatív tanítási módszerek kiválasztása, alkalmazása, eszközhasználat, kapcsolattartási és kommunikációs készség, team munka, a tanulók tevékenységének értékelése, ellenőrzése, önellenőrzés, önértékelés. 5. A vizsgázók teljesítményének értékelése Szakmai elmélet: Szakmai elméleti vizsga osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsga osztályzatainak eredménye alapján átlagszámítással kell meghatározni. Tört érték esetén a szóbeli vizsga eredménye felé kell kerekíteni. Szakmai gyakorlat: Szakmai gyakorlati vizsga osztályzatát a megelőző gyakorlati vizsgafeladatra (hospitálási lap) adott érdemjegy és a vizsgabizottság előtt nyújtott (szakmai gyakorlatvezetés) feladat érdemjegye alapján kell meghatározni. Törtérték esetén a vizsgabizottság előtt nyújtott feladat érdemjegye felé kell kerekíteni.

11 V. Egyéb tudnivalók Az eredményes szakmai vizsga után az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítést kap, amit a vizsgázó nevére kiállított,,bizonyítvány'' tanúsít. Az egészségügyi miniszter a szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdésében felsorolt szakképzési intézményein túl a szakmai vizsga megszervezésére az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet jogosítja fel.

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Fogalmak meghatározása...3 3.

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYKORLTVEZETŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Egészségügyi

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készítette: Felülvizsgálta: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Név: Dátum: Aláírás Tormáné Győrfi Éva Csergő Vilmosné dr. Szabó Béla Mittler

Részletesebben

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 52. Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerző: Feigl Ágnes Marosán Miklósné Szerkesztette:

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Igazgatói példány "A jó tanító teszi a jó iskolát." Péterfy Sándor A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Nagykanizsa 2007. 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Házi időszakos gyermekgondozó. szakmai képzés a drámapedagógia módszerével. Budapest, 2010. június 21.

Házi időszakos gyermekgondozó. szakmai képzés a drámapedagógia módszerével. Budapest, 2010. június 21. Házi időszakos gyermekgondozó szakmai képzés a drámapedagógia módszerével Budapest, 2010. június 21. 1 Bevezető A program-akkreditáció célja olyan szakemberek képzése a drámapedagógia módszerének segítségével,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai 7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ... 1 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER... 49 LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS... 89 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ...

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.) 3. számú melléklet AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. A képzés szabályozásának

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben