A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: Tel: , Fax: Web: A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Fenntartó: Megérted Alapítvány 1038 Budapest, Temes u 11. Nyilvántartási szám: 61140/2006 Adószám: Bankszámlaszám:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A HÁZIREND HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE... 3 II. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK JOGAI A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK KÖTELESSÉGE III. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK JOGORVOSLATI JOG GYAKORLÁSA, ÉRDEKKÉPVISELET A DIÁKÖNKORMÁNYZAT DIÁKKÖZGYŰLÉS A DIÁKKÖRÖK LÉTREHOZÁSÁNAK RENDJE DIÁKSPORT-KÖR A TANTÁRGY- ÉS FOGLALKOZÁSVÁLASZTÁS RENDJE INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS, TANSZERELLÁTÁS A TANULÓK ÉS SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA TANÍTÁSI SZÜNETEK, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IV. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA A TANÓRÁK, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK MEGTARTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK CSÖNGETÉSI REND AZ ÓRAKÖZI SZÜNETEK MUNKAREND A NAPKÖZIBEN, TANULÓSZOBÁN ÜGYELETI RENDSZABÁLYOK A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBENTARTÁSÁBAN, A TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN A TANULÓI HIÁNYZÁS IGAZOLÁSA A TANULÓK JUTALMAZÁSA FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK V. VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK EGÉSZSÉG-, BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK LÉTESÍTMÉNY-, HELYISÉG-, ÉS TERÜLETHASZNÁLAT AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A HAGYOMÁNYÁPOLÁS KÜLSŐSÉGEI VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A HÁZIREND MELLÉKLETEIVEL EGYÜTT ÉRVÉNYES VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL, HOZZÁFÉRHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA A FELÜLVIZSGÁLAT, MÓDOSÍTÁS RENDJE A HÁZIREND MÓDOSÍTÁSAI MELLÉKLETEK MUNKA-, TŰZ- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE MINI HÁZIREND

3 I. Általános rendelkezések 1. Jogszabályi háttér 1.1.Az általános emberi-állampolgári, gyermeki és egyéb jogok/kötelességek mellett a speciálisan közoktatási jogokat és kötelességeket a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, (a továbbiakban Ktv.) valamint A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. MKM rendelet (a továbbiakban R), és a 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. Törvény tartalmazza. 1.2.A Házirend - mint az iskolánk életét szabályozó belső jogi dokumentum - meghatározza a törvényes működés feltételeit a nevelő-oktató munka zavartalan megvalósítása és a tanulók közösségi életének szervezése érdekében. 2. A Házirend hatálya, érvényessége 2.1.A Házirend szabályainak betartása kötelező az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók, a tanulók szülei, valamint a pedagógusok és más alkalmazottak számára. 2.2.Területi hatálya kiterjed az intézmény teljes területére, valamint az iskola által szervezett programokon, az iskolán kívüli helyszínekre. 2.3.Időbeli hatálya kiterjed azokra a tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra, melyeket az iskola szervez, és amelyeken ellátja a tanulók felügyeletét. 2.4.A Laborc Utcai Általános Iskola jelen Házirendje szeptember 7-én lép hatályba, felülírja a korábban érvényben levő Házirendet, és a következő módosításig érvényes. II. A tanulók jogai és kötelességei 1. A Laborc Utcai Általános Iskola tanulóinak jogai 1.1. A tanuló jogait a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 10. és 11. -a tartalmazza. Az emberi, állampolgári, gyermeki és tanulói jogokat az iskola nem vonhatja kétségbe, nem korlátozhatja. A jogok nem állíthatók összefüggésbe a tanulói kötelességek teljesítésével A tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6/A) A tantervi és délutáni órákon a foglalkozást vezető pedagógus, a szünetekben az ügyeletes pedagógusok gondoskodnak a tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről A tanulószobai foglalkozásokon a tanulók felügyeletét folyamatosan biztosítani kell. Ez a tanulószobát vezető pedagógus feladata. (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 9. (7)) 3

4 A pedagógus osztályfőnökként, tanítóként, szaktanárként, fejlesztő pedagógusként átadja a tanulóknak az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket, és meggyőződik azok elsajátításáról A tanév kezdetekor az osztályfőnöknek ismertetni kell a tanulók által követendő magatartási szabályokat, és az intézmény területén lévő általános veszélyforrásokat A szaktanároknak (testnevelés, rajz, számítástechnika, kémia, fizika, stb.) balesetvédelmi oktatás keretében kell ismertetni a tantárgy specialitásából eredő egyéb veszélyforrásokat, előírásokat és követelményeket. A balesetvédelmi oktatásról jegyzőkönyvet (munkavédelmi naplót) kell készíteni, melyet a résztvevők aláírásukkal igazolnak Iskolán kívüli rendezvények (kirándulás, sportnap, színházlátogatás, stb.) előtt fel kell hívni a figyelmet a lehetséges baleseti veszélyforrásokra. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6. (9)) A tanulóbaleseteket a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. számú melléklete szerint kell nyilvántartani és jelenteni. A pedagógus jelzi a balesetet a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, vagy az igazgatónak, illetve helyettesének, aki a jogszabályoknak megfelelően jár el A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6. (1),(2),(5) c)) Az intézmény dolgozói tartózkodnak a tanulókkal szemben durva szavak használatától, gúnyos megjegyzésektől, megalázó hangnemtől Amennyiben a tanuló társa vagy társai személyiségi jogait, emberi méltóságát sérti, fizikai vagy lelki erőszakot alkalmaz társaival szemben, a kötelességszegés pontos körülményeinek feltárása után, fegyelmező intézkedést kezdeményeznek vele szemben vagy fegyelmi eljárás indul ellene A pedagógus illetve az intézmény bármely dolgozója, amennyiben bármely tanulót érintő jogsérelemről, fizikai vagy lelki erőszakról értesül, jelzi a gyermekés ifjúságvédelmi felelősnek, aki az intézmény vezetőségével konzultálva a megfelelő fórumon eljár A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon Az iskola párhuzamos osztályok indításának lehetősége esetén osztályba sorolás útján is biztosítja a tanuló képességei szerinti felkészítését Orvosi szakvélemény alapján a diákok könnyített vagy gyógytestnevelésen vehetnek részt Amennyiben az intézmény anyagi lehetőségei megengedik, egyes tantárgyakat csoportbontásban oktat az iskola A tanulók intézményi, települési és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt. Az iskola biztosítja a megyei, területi, országos fordulóba továbbjutó tanulók felkészítését. Az iskola a versenyeken résztvevő tanulók számára biztosítja a felkészüléshez szükséges időt A tanuló joga, hogy az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék. 4

5 1.6. A tanuló személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola köteles tiszteletben tartani. E jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogaik érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását Az iskola a tanulónak csak azon adatait tartja nyilván, amelyeket a közoktatásról szóló törvény 2. sz. mellékletében lehetővé tesz, s az adatokat a jogszabályban megengedett módon adja tovább. Az adatokat az intézmény a beiratkozási lapon, a beírási naplóban, az osztályozó naplóban, a törzskönyvben és a tanuló-nyilvántartóban rögzíti A tanuló (vagy törvényes képviselője) az osztályfőnök segítségével meggyőződhet személyes adatainak nyilvántartásáról, s az adatokat helyesbítheti Az iskola-egészségügyi vizsgálatok szükségessé teszik a tanuló TAJ-számának ismeretét A pénzjutalomban, elismerésben, díjazásban részesülő tanuló adószámát az ügyhöz kapcsolódó dokumentumon fel kell tüntetni Az iskola a mérésekhez kapcsolódóan név nélkül kérhet adatokat, de az adatszolgáltatás önkéntes Az intézmény valamennyi dolgozója tiszteletben tartja a tanuló névviselési jogát, s tartózkodik attól, hogy a tanuló hivatalos családi vagy utónevét megváltoztassa, elferdítse, lerövidítse, becenévvé alakítsa át. A tanulót védelemben részesíti a többi tanulóval szemben, ha jogai ilyen módon sérülnének A tanuló joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. (közoktatási törvény 30 (9); 52 (7); (11) c; 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 19. (2), 23. (3), (6); 14/1994. MKM rendelet). Ezen jog gyakorlásához az iskola minden tájékoztatást, segítséget megad A tanuló joga, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon A tanuló joga, hogy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságok szakértői véleménye alapján meghatározott módon rehabilitációs célú foglalkozásokon vegyen részt A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben kérelmére a jogszabálynak megfelelően kedvezményes tankönyvellátásban és étkeztetésben részesüljön A tankönyvtámogatásra vonatkozó igényeket és az igazolásokat a már jogviszonyban lévő tanulóknak a tanév vége előtt két héttel (legkésőbb május végéig), az új beiratkozóknak, jogviszonyt létesítőknek pedig a kötelezően előírt beiratkozáskor kell benyújtani a szeptember 1-jén kezdődő tanévre. A normatív alapon igényelt támogatást (a normatíva összegében) a tanuló automatikusan megkapja, amennyiben határidőre beadja az igénylést és csatolja az igazolást. A könyvcsomag normatív támogatáson felüli összegét a tanulónak ki kell fizetnie. A támogatás csak a tankönyvvé nyilvánított kiadványokra vonatkozik. A támogatás keretében biztosított tankönyv az iskolai könyvtár állományát képezi és lehet használt is, amit a tanuló köteles megfelelő állapotban, az intézmény által 5

6 meghatározott időben (tanulói jogviszony megszűnésekor, tanév vagy képzés végén) visszaadni vagy értékét megtéríteni. A visszaszolgáltatás idejének megállapításánál az iskola figyelembe veszi a tanuló vizsgakötelezettségét. (2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvpiac rendjéről; 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről; 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről) A tanuló joga, hogy napközis, tanulószobai ellátásban részesüljön, (közoktatásról szóló törvény 53. (3); 66 (6)) amennyiben ezt aktuális személyiségállapota lehetővé teszi Az iskola sajátosságaiból adódóan valamennyi tanuló részt vesz a napközis, illetve tanulószobai ellátásban. Az ellátás megszüntetésére a szülő írásbeli kérvénye alapján kerül sor a következő hónapban. A napközis, tanulószobai ellátás térítésmentes Az iskolai reggeli és délutáni ügyeleti idején kívüli gyermekmegőrzés térítésköteles. A térítés díja minden tanév első hetében kerül kihirdetésre A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket: szótárakat, feladatgyűjteményeket, szöveggyűjteményeket, térképeket; a kísérleti eszközöket, számítógépeket, multimédiás eszközöket, gyakorlati oktatást szolgáló eszközöket és gépeket; az iskola létesítményeit: könyvtárat, szaktantermeket, tornatermet Az eszközök és helyiségek igénybevétele tanári felügyelettel és tanári engedéllyel történhet A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. (közoktatásról szóló törvény 41. (5); és 2. sz. melléklet; egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 2. (1); 10. ; 15. ; 17. (2); 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet; 36/2000, (IX. 27.) AB határozat) Az intézmény segíti az egészségügyi szűrővizsgálat lebonyolítását (ellátja a tanulók felügyeletét a vizsgálat alatt, helyiséget biztosít) A vizsgálat és az esetleges védőoltások időpontjáról tájékoztatja a tanulókat és tájékoztató füzet útján a szülőket A tanév során két alkalommal sor kerül a tanulók egészségügyi szűrővizsgálatára, állapotfelmérésére Fogászati vizsgálat évente egy alkalommal történik A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. )) Az iskola titkárságán elhelyezett példányokból, valamint honlapunkról (www.laborciskola.t-online.hu) minden érdeklődő megismerheti: az intézmény pedagógiai programját, szervezeti működési szabályzatát, házirendjét, az intézmény minőségirányítási programját, a helyiségek használati rendjét (az adott helyen is ki van függesztve) Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza a magasabb évfolyamba lépés, a továbbhaladás feltételeit, az ismeretek számonkérésének formáit, a tantárgyi minimumokat Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének, minősítésének szempontjait. 6

7 Az egyes tantárgyak éves követelményét a szaktanárok a tanév elején ismertetik a tanulókkal, illetve szülőkkel Valamennyi pedagógus kötelessége a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet az osztálynaplóba beírni, erről a tanulót tájékoztatni és a minősítést indokolni A tanuló az osztálynaplóba bekerült érdemjegyekről tájékoztatást kérhet az adott tantárgyat tanító szaktanártól vagy osztályfőnökétől. Jogában áll a tanulónak feleleteiről minősítést, osztályzatairól indoklást kérni, közvetlenül a felelet után vagy a kijavított írásbeli dolgozat kézhezvételekor A témazáró, a nagydolgozatírás időpontját egy héttel korábban a tanulóknak be kell jelenteni Egy tanítási napon legfeljebb kettő, egy tanítási héten belül legfeljebb négy témazáró dolgozat íratható. A dolgozatokat, témazárókat 15 munkanapon belül értékelni kell, ellenkező esetben a tanulóközösség dönti el, a dolgozat megtekintése után, hogy beíratja-e az osztályzatot vagy sem (50 % + 1 fő). Az iskolai szünet nem számít be a két hétbe. A tanulót az érdemjegyről értesíteni kell, és az érdemjegyet a naplóba ugyanebben az időpontban be kell írni A tanulókat tájékoztatni kell, hogy mi a szerepe, milyen a súlya a házi (beszámoltatási céllal készülő) dolgozatoknak, röpdolgozatoknak, témazáró stb. dolgozatoknak A tanév rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel Az első évfolyamon az intézmény vezetője tájékoztatja a szülőket az intézmény működését meghatározó dokumentumokról A tanuló törvényes képviselője betekintést nyerhet a tanuló dolgozataiba, s azokról másolatot kérhet, az adott tanév végéig A tanuló törvényes képviselője útján jogosult a félévenként elkészített Egyéni fejlesztési tervét és Egyéni fejlesztési értékelését megismerni A tanuló joga, hogy részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek. (közoktatásról szóló törvény 53. (2) b; 114. (1) b; 115. (1) b) A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanév megkezdésekor a tanulók igényei, az iskola anyagi és személyi feltételei alapján állítjuk össze A diákok maguk is kezdeményezhetik diákkör (közoktatásról szóló törvény 62. (1); 63. (1)) létrehozását, amelyhez az iskola biztosítja a helyiséget. A diákkört az intézmény vezetője engedélyezheti a kör részletes programjának bemutatása után A Diák Sport Kör (DSK) a tanulók tanórán kívüli mozgásigényének kielégítésére, a sportolás megszerettetésére és a sportversenyekre való felkészítésre szolgál. Szakágait minden tanévben a tanulói igényeknek megfelelően alakítja ki. A DSK a Diákönkormányzat részeként működik. Az iskola tanulóinak nyújt segítséget a sportköri foglalkozásokon, versenyeken A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi 7

8 választ kapjon. (közoktatásról szóló törvény 121. (1) 8. pontja; 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. (1)) A tanuló véleményt nyilváníthat szakórán, osztályfőnöki órán, az órát tartó pedagógus által meghatározott formában, nem sértve a többi tanuló művelődéshez való jogát, diákönkormányzat ülésein A tanuló véleménynyilvánítási jogának gyakorlása során nem sértheti az iskola alkalmazottjainak és tanulóinak személyiségi jogait, illetve emberi méltóságát A tanuló vagy képviselője valamennyi tanulókat érintő ügyben javaslattal élhet, véleményt nyilváníthat. A legalább egy osztályt érintő kérdésben ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét A tanulók véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek a magatartás és szorgalom értékelése során. A tanulók mind saját, mind osztálytársaik értékelésével kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak A diáktanács az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. Ennek ülései nyilvánosak, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. A tanulók feltett kérdéseikre érdemi választ kapnak. A diákönkormányzati ülés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze évente legalább egy alkalommal a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. (közoktatásról szóló törvény 63. (7)) A tanulót a jogszerű és kulturált véleménynyilvánítás miatt hátrány nem érheti A tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását Az iskolában politikai jelképeket nem jelenítünk meg, politikai hovatartozásra utaló ruházatot nem viselünk. Törekedni kell az extrém, kirívó ruházat, megjelenés mellőzésére A tanuló joga, hogy a levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását Az iskola tiszteletben tartja a tanulók levelezéshez való jogát, a tanuló iskolába érkező levelét bontatlan formában adja át A tanórán folytatott levelezés akadályozza mások művelődéshez való jogát, ezért az órát tartó pedagógus a levelet elveheti, amit óra végén felbontatlanul, illetve olvasatlanul visszaad a tanulónak A tanuló joga, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 19. (1), 24. (4)) A tanuló joga, hogy jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot. (közoktatásról szóló törvény 83. ) 8

9 1.18. A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény működésében A tanulónak az első tanév megkezdésétől jogában áll részt venni az osztály és az iskola életének kialakításában személyesen (osztály, iskolagyűlés), képviselőjén (diákönkormányzat) keresztül Az osztályközösség érdekképviseletét az osztály által választott osztálybizalmi látja el Iskolai szinten a diákok képviseletét a diákönkormányzat elnöke biztosítja, melynek jogait a közoktatási törvény 62., 63., 64. -a tartalmazza A Diákönkormányzat a vonatkozó törvények betartásával demokratikusan véleményt nyilváníthat minden esetben az osztályt érintő kérdésekben demokratikusan, a tanulók véleményének ismeretében. Az osztályok döntése a házirendet nem sértheti A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 62. (2) A tanuló joga, hogy indokolt esetben magántanuló legyen. (közoktatásról szóló törvény 7. (1); (2); 71. (2); 30. (9); 52. (7); (11) c; 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 23. (2), (5); 21. ) Az erre irányuló kérelmeket írásban a megfelelő igazolások csatolásával az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani. Döntést a tantestület hoz. A magántanulónak joga van konzultációt kérni az őt tanító tanároktól. A tanév során félévenként osztályozó vizsgát kell tennie A tanuló joga, hogy kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. (11/1994. (VI. 8.) rendelet 22., 24. (4)) Független vizsgabizottság előtt a félévi, illetőleg a tanév végi osztályzat megállapítása érdekében osztályozó vizsga, illetve elégtelen év végi osztályzatot követően javítóvizsga tehető. Az erre vonatkozó igényt a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/l994. (VI. 8.) MKM rendelet szerint a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával osztályozó vizsga esetén a félév utolsó napját megelőző harmincadik napig, javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül jelezheti A tanuló joga, hogy kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. (közoktatásról szóló törvény 26. (6); 27. (6); 28. (7); 29. (7); 46. (1)) A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe. A tanuló választhat és választható az osztály és az iskolai önkormányzat valamennyi posztjára, tanulmányi eredménytől függetlenül. (Feltétele a büntetlen iskolai előélet.) A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 9

10 1.27. Az osztályközösség érdekképviseletét az osztály által választott képviselő látja el Iskolai szinten a diákok képviseletét a diákönkormányzat vezetése biztosítja, melynek jogait a közoktatási törvény 62., 63., 64. -a tartalmazza A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési rendje az SZMSZ mellékletét képezi Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott vezető áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a diáktanács vezetője képviseli (jogait gyakorolja). A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanárok támogatják és fogják össze (alsó tagozat; felső tagozat). A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez is A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni joga: Az iskola profiljából valamint a tanulók életkorából fakadóan a tanulók által előállított alkotások anyagi értékkel nem bírnak, azoknak az eszmei és pedagógiai értéke mellet anyagi értékük elhanyagolható. Kivételes esetben keletkezett esetleges anyagi értékkel bíró alkotásokra a Kt. 12. (4.) vonatkozik. 2. A Laborc Utcai Általános Iskola tanulóinak kötelessége 2.1. iskolába járni; és rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek a tanítási órákra felkészülni, otthoni feladatait elkészíteni, a tanórákhoz szükséges taneszközeit magával hozni a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon úgy viselkedni, hogy társai tanuláshoz való joga ne sérüljön az iskola tanulóinak, tanárainak, dolgozóinak emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartani, munkavégzésüket nem korlátozni. 2.5., hogy magatartása a felnőttekkel és tanulótársaival szemben feleljen meg a kulturált, kölcsönös tiszteleten alapuló együttélési szabályoknak az iskolai foglalkozásokon pontosan megjelenni. Késéssel nem zavarhatja a tanóra rendjét, társai munkáját óvni a saját, a társai és az iskola dolgozóinak testi épségét, egészségét haladéktalanul jelenteni az ügyeletet ellátó pedagógusnak, iskolai alkalmazottnak, ha önmagát, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlel. 10

11 2.9. megtartani az iskola épületének és helyiségeinek, valamint a hozzá tartozó területeknek a használati rendjét, tisztaságát; vigyázni az iskola berendezési, felszerelési tárgyaira; elsajátítani és alkalmazni az egészséget és biztonságot védő munka-, baleset- és tűzvédelmi ismereteket, betartani az intézmény szabályzatait, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásait az intézmény területén okozott kárt melyről az osztályfőnök értesíti a szüleidet - megtéríteni a jogszabályban meghatározottak szerint szüleivel szülei kérésére Pedagógiai Szakszolgálat illetve Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatán részt venni, amennyiben ezt az osztálytanító vagy szaktanár szükségesnek látja. A kötelességek megszegése fegyelmi intézkedést von maga után. III. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 1. Jogorvoslati jog gyakorlása, érdekképviselet 1.1. A tanulói jogviszony létesítésének, megszüntetésének, megszűnésének szabályait a Pedagógiai Program, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától az első osztályos tanuló a tanévkezdés napjától - kezdve gyakorolhatja A tantárgyi, tanévi felmentések, a magántanulóvá válás, a tanulmányi idő megrövidíthetőségének alkalmazására a jogszabályban meghatározott módon és esetekben az iskola igazgatójához benyújtott írásbeli szülői kérelem alapján van lehetőség A Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat jogainak gyakorlása szempontjából iskolánkban a tanulók nagyobb közösségének minősül, ha az érintett tanulói kör legalább az adott évfolyam létszámával megegyezik A tanulók a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz osztályfőnökeiken, a Diákönkormányzatot patronáló pedagógusokon és az iskolavezetésen keresztül rendszeresen hozzájuthatnak. Tanulói problémákkal először az osztályfőnökhöz kell fordulni. Személyes probléma megoldása az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős és az iskolavezetés közreműködésével történhet. Érdeksérelem esetén a DÖK-höz, illetve az iskolavezetéshez lehet fordulni. A probléma megoldására egyeztető közvetítő képviselő segítségét lehet kérni A tanulók, osztály- és diákköri közösségek gondjaikkal, kéréseikkel - személyesen vagy képviselőik útján - közvetlenül is felkereshetik az igazgatót (az órák közti szünetekben és a délutáni órákban). 11

12 1.7. A tanulóval kapcsolatos döntéseket, határozatokat az intézmény írásban közli a tanulóval és a szüleivel A tanulók, szülők, dolgozók írásban is megfogalmazhatják véleményüket az igény felmérések és elégedettség-vizsgálatok során. 2. A Diákönkormányzat 2.1. Iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói - szervezeti egységenként - közös tevékenységük megszervezésére, a közösségi élet alakítására, fejlesztésére, jogorvoslati jogaik gyakorlására, érdekeik képviseletére Diákönkormányzatot szerveznek A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, az iskola nevelési és oktatási céljainak, hagyományainak és a tanulók életkori sajátosságainak és igényeinek a figyelembevételével Az osztályközösség, mint az intézmény Diákönkormányzatának legkisebb egysége, megválasztja az osztály diákbizottságot (ODB) és az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál a Diákönkormányzat vezetőségébe. Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről dönt Az osztályközösség munkájának elsődleges segítője az osztályfőnök, akit az igazgató bíz meg Az iskolai Diákönkormányzat élén a működési rendjükben meghatározottak szerint választott Iskolai Diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az IDB képviseli. Az IDB vezetője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestület ülésein A Diákönkormányzatok munkáját patronáló pedagógusok (alsós és felsős) segítik, akik az osztályfőnökökkel szorosan együttműködve gondoskodnak a tanulói jogok érvényesítéséről, rendezvények, programok szervezéséről. A Diákönkormányzat a patronáló pedagógusokon keresztül is érvényesítheti jogait, fordulhat az iskola vezetőségéhez A működés további előírásairól a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. 3. Diákközgyűlés A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani, amelyen az iskola tanulói vagy - a Diákönkormányzat döntése alapján - a diákok küldöttei vesznek részt. A diákközgyűlés időpontját az iskola éves munkatervében kell meghatározni. 12

13 3.3. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni a diák-önkormányzati faliújságon keresztül Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezi A közgyűlésen a Diákönkormányzat és az iskola igazgatója beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről, a Házirendben meghatározottak végrehajtásáról. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a Diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, pedagógusaihoz, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell adnia A diákközgyűlés állásfoglalását az igazgató/patronáló pedagógus 30 napon belül ismerteti a nevelőtestülettel. 4. A Diákkörök létrehozásának rendje 4.1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, stb A diákkörök létrehozására javaslatot tehet bármely tanuló, szülő, pedagógus. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején a jelentkezők létszáma, és az adott lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. A diákkör létrehozásának minimális létszámfeltétele 8 fő A diákköröket pedagógus, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti Diákkört önkéntes alapon és önköltséges formában létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését Az iskola által szervezett diákkörökbe a tanulóknak a megelőző tanév májusában írásban kell jelentkezniük az iskola által kiküldött jelentkezési lap leadásával, és a diákkör tevékenységében a következő tanév végéig részt kell venniük. 5. Diáksport-kör 5.1. A DSK a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére szolgál, keretein belül sportcsoportok szervezhetők. Tagja az iskola minden diákja Az iskola térítésmentesen a DSK rendelkezésére bocsátja sportlétesítményeit, eszközeit és felszereléseit. 13

14 6. A tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje 6.1. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a Pedagógiai Programban meghatározott választható tantárgyak közül és eljárásrend szerint a szülő gyakorolja. Attól az évtől, amelyben a tanuló a 14. életévét eléri, ezt a jogot a szülő a gyermekével közösen gyakorolhatja. A tantárgyválasztás eljárásrendjét a Pedagógiai Program tartalmazza A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók Nevelési Tanácsadó, orvos szakvéleménye, pedagógus javaslata alapján vagy önkéntesen jelentkezhetnek a megelőző tanév áprilisában, az iskola által kiküldött jelentkezési lap leadásával. A jelentkezés egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozásokról való távolmaradást a tanóraival megegyező módon igazolni kell A tanuló/szülő választását a szorgalmi idő kezdő napját megelőző 5 munkanapon belül az igazgató engedélyével módosíthatja Az iskolában hagyományosan szervezett kulturális, sport és egyéb rendezvényeken való részvétel kötelező Az iskola által alkalomszerűen szervezett szabadidős foglalkozásokon - kirándulás, túra, színház, mozi, hangverseny látogatás, táborok, stb. - a részvétel önkéntes, azokat a pedagógusok a szülői és diák közösségek véleményének kikérésével, az intézmény vezetőjének jóváhagyásával szervezik. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni Az intézmény szervezésében működő tanórán kívüli rendszeres, csoportos foglalkozási formákról a Pedagógiai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz előírásokat A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról az érintett tanulókat és szüleiket a foglalkozást tartó pedagógusok - szóban és/vagy írásban évente október 1-jéig - tájékoztatják Intézményünk együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. Kérésükre foglalkozásaikhoz tantermet biztosítunk az iskola tanítási rendjéhez igazodva. A tanulók számára a részvétel önkéntes. A hitoktatást egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi. 7. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás 7.1. Az iskola a szolgáltatást igénylő tanulók számára térítési díj ellenében - étkeztetést biztosít. A fenntartó által megállapított étkezési térítési díj befizetéséről a szülő gondoskodik az iskola által meghatározott időpontokban. A hiányzó tanuló étkezési díját az iskola csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést kettő nappal előre lemondja A normatív alapon ingyenes vagy kedvezményes étkezést a szülő a megfelelő igazolások benyújtásával igényelheti. 14

15 7.3. A tanuló/szülő az iskolában ingyenes tankönyvellátást igényelhet. A szülő a következő tanévre szóló támogatási igényét az iskola által kiküldött igénylőlapon január 15-ig köteles jelezni. A támogatásra való jogosultság igazolása a szülő feladata. Ha az igénylőlapot a szülő határidőre nem juttatja vissza az iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni Az ingyenes tankönyvellátást az iskola a könyvtárból történő kölcsönzéssel és a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással biztosítja. A tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskola a könyvtárból történő kölcsönzéssel bocsátja a tanulók rendelkezésére Az iskola részére jutó tankönyvtámogatás összegének 25%-át tartós tankönyv vásárlására fordítjuk. A tanulóknak lehetőségük van - a könyvtárban közzétettek szerint - tankönyvek és tanulási segédletek könyvtárból való kölcsönzésére. A tankönyvek, segédletek megrongálása esetén - firkálás, tépés, indokolatlan bejegyzés - köteles a kárt megtéríteni A további tankönyvvásárlási támogatást a szülői kérelem alapján az iskola - anyagi lehetőségei függvényében - az osztályonkénti tankönyvcsomag árának figyelembe vételével differenciáltan oszthatja fel Az intézmény együttműködik a tanuló lakhelyének megfelelő önkormányzatokkal a tanulók rendszeres és időszakonkénti egyéb segélyezésében. A gyermek szociális körülményeinek ismeretében - a szülő írásbeli kérelmére, a megfelelő igazolások benyújtásával - az osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős és az intézmény vezetője javasolhatja a tanuló családjának további segélyezését. A támogatás formáiról és odaítéléséről a lakóhely szerinti önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt. 8. A tanulók és szülők tájékoztatása 8.1. A pedagógusok, tanulók, szülők kapcsolattartási és tájékoztatási formáiról, módszereiről részletesen a Pedagógiai Program, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza Az iskolai tájékoztatási rendszer fontos eszköze az alkalmanként kiküldött Hírlevél, az épületenként elhelyezett faliújságok, valamint az iskola honlapja Az iskolában iskolaújság működtetésére van lehetőség. Az iskolai média működését patronáló pedagógusokat az igazgató bízza meg. 9. Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok 9.1. A tanítási szüneteket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg és az iskola éves munkaterve tartalmazza. 15

16 9.2. Évi 5 tanítás nélküli munkanap programjáról - melyből 1 Diák-önkormányzati nap - az iskola éves munkatervében a Nevelőtestület dönt a Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet véleményének meghallgatása után. A tanítás nélküli munkanapról való távolmaradást a tanóraival megegyező módon igazolni kell A tanévenkénti egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról éves munkatervében a nevelőtestület véleményének kikérése mellett a Diákönkormányzat legmagasabb fóruma, a Diák-közgyűlés dönt A diák-önkormányzati nap programjának szervezéséről, lebonyolításáról, költségeinek egyeztetéséről a patronáló pedagógusokon keresztül a nevelőtestület gondoskodik. 1. Az intézmény nyitva tartása IV. Az iskola működési rendje 1.1. A szorgalmi idő munkanapjain az intézmény épületét 7.00-tól ig nyitva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre (munkaszüneti napok) az intézményvezető adhat engedélyt eseti kérelmek alapján Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 8 órától 16 óráig, a szünetek munkanapjain meghatározott ügyeleti rendben tartja nyitva irodáit Az iskola épületében a tanulókon és az iskolai dolgozókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését az iskolatitkár koordinálja. A szülők a gyermekekre - a tanítási órák, foglalkozások zavarása nélkül - a bejárati folyosón, illetve az aulában várakozhatnak. 2. A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások megtartására vonatkozó szabályok 2.1. A csöngetés a tanóra kezdetét és végét jelzi a tanár számára, aki gondoskodik a pontos órakezdésről. A pontatlanság nem haladhatja meg az 5 percet. Ellenkező esetben a hetes köteles jelezni az irodában, hogy nincs tanár az osztállyal A tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások látogatására külön engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt A dupla órák az igazgatóhelyettes engedélyével szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de a pedagógus köteles megfelelő rendet, illetve felügyeletet biztosítani a kicsengetésig A testnevelés órák vége előtt 5 perccel engedhetik ki a tanulókat az öltözőkbe a szaktanárok. 16

17 2.5. A tanulócsoporttal történő szaktanári egyeztetés alapján naponta 2 témazáró dolgozatnál többet ne írjon egy tanulócsoport. A témazáró dolgozatok megírásának időpontját a pedagógus legalább 1 héttel a számonkérés előtt közli a tanulókkal A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők A tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások megkezdésük után nem zavarhatók. Kivételt indokolt esetben az igazgató és a vezető helyettes tehetnek Köteles a tanuló a tanítási órán részt venni, fegyelmezett munkát végezni akkor is, ha az adott tantárgy értékelése alól felmentést kapott. 3. Csöngetési rend 3.1. Az iskolába érkezés időpontja A tanulók saját tantermükben gyülekeznek. Szaktantermi oktatás esetén az órát tartó tanár kíséri őket a szaktanterembe Az első tanítási óra reggel 8.15 órakor kezdődik. A tanítási órák időtartama: 45 perc. A 6. óra 40 perces. Az iskola munkarendjének szükségleteihez igazodva a 7. és 8. óra 60 perces, közötte szünet nincsen. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. ÓRA BECSÖNGETÉS KICSÖNGETÉS Az óraközi szünetek 4.1. Az óraközi szünetek ideje indokolatlanul nem rövidíthető, legkisebb időtartama 5 perc Az 1. óraközi szünetet minden osztály a nyugodt, kulturált étkezés (tízóraizás) érdekében a tantermében tölti. Az alsó tagozaton a tanító marad a tanulókkal. A felső tagozaton 2 pedagógus ügyel: az első pedagógus az első folyosón lévő osztályokra és a mosdókra; a második pedagógus a két hátsó folyosóra felügyel A 2. szünetet az alsó tagozatosok 2 ügyeletes pedagógus felügyeletével jó idő esetén az udvaron (rossz idő esetén az aulában) töltik. A kicsöngetés után a két ügyeletes sorakoztatja a tanulókat, az udvarra sorban vonulnak le, és onnan a pedagógusok vezetésével sorban jönnek vissza. A felső tagozatosok ezt a szünetet az aulában illetve a tantermeikben (rossz idő esetén a tantermeikben) töltik 2 ügyeletes pedagógus felügyelete alatt. 17

18 4.4. A 3. szünetet a felső tagozatosok 2 ügyeletes pedagógus felügyeletével jó idő esetén az udvaron (rossz idő esetén az aulában) töltik. A kicsöngetés után az első ügyeletes sorakoztatja a tanulókat a bejáratnál, az udvarra sorban vonulnak le, és onnan a pedagógusok vezetésével sorban jönnek vissza. A második ügyeletes gondoskodik arról, hogy valamennyi tanuló elhagyja az épületet, majd ő is lemegy az udvarra. Az alsó tagozatosok ezt a szünetet az aulában illetve a tantermeikben (rossz idő esetén a tantermeikben) töltik 2 ügyeletes pedagógus felügyelete alatt A 4. szünetben a tanulók választhatnak, hogy az egyik tagozatukhoz tartozó pedagógussal az udvarra mennek, vagy a másik ügyeletes felügyelete mellett az aulában tartózkodnak Az 5. szünetet az aulában vagy a tanteremben kell tölteni Az ebédeltetés a tanévben érvényes ebédeltetési rend szerint történik. Az ebédlőbe az étkező tanulók a felügyeletet ellátó pedagógussal mennek. Pedagógus engedélye vagy felügyelete nélkül a tanulók nem indulhatnak el az ebédlőbe. Az ebédlőben minden tanuló köteles kulturáltan étkezni, fegyelmezetten viselkedni. 5. Munkarend a napköziben, tanulószobán 5.1. A napközis foglalkozások kezdete órarendtől függően 12.00; 12.55; 13.45; a tanulószobai foglalkozások óráig tartanak. A tanulószoba után 17 óráig összevont napközis ügyeletet biztosítunk Az ebédeltetés tól - meghatározott ebédeltetési rend szerint - történik A napközis foglalkozás kezdetétől 14 óráig (az ebédidő közbeiktatásával) szabadidős sport, játék, munka, kulturális foglalkozásokat tartanak a nevelők a napközis munkaterv szerint A 14 órától ig terjedő időszakot a napközis csoportok a tanulmányi munkára fordítják, a gyerekek elkészítik a házi feladataikat, megtanulják a leckét, gyakorolnak. A napközis nevelő ellenőrzi a tanulók mennyiségi munkáját; lehetőség szerint minőségi ellenőrzést, javíttatást is végez A tanulószobás tanulók utolsó órájuk után a tanulószobát vezető pedagógus vezetésével megebédelnek, majd a ig terjedő időszakot a tanulmányi munkára fordítják, a gyerekek elkészítik a házi feladataikat, megtanulják a leckét, gyakorolnak. A tanulószobás nevelő ellenőrzi a tanulók mennyiségi munkáját, a foglalkozás végén megbeszélik, hogy milyen feladatok maradtak otthonra; valamint lehetőség szerint minőségi ellenőrzést, javíttatást is végez. Azok a tanulószobás tanulók, akik órakor nem mehetnek még haza, az ügyeleti beosztás szerinti napközis csoportba vonulnak át A napközis tanulók uzsonnájukat tól fogyasztják el, majd távozásukig szabadidős foglalkozásokon vesznek részt. 18

19 5.7. A napköziből való eltávozás lehetőség szerint ebéd után 14 óráig, ill óra után történik. A napközis tanóra zavartalansága, védettsége érdekében 14 és óra között a nyugodt tanulás feltételeit biztosítani kell, a tanórát zavarni tilos A tanulót felügyelet nélkül a szülő írásbeli kérelme alapján az általa meghatározott időben engedheti haza a napközis nevelő. 6. Ügyeleti rendszabályok 6.1. A gyerekek felügyeletét 7.00-tól a tanítási órák végéig, illetve a szervezett tanórán kívüli és szabadidős foglalkozások idejére biztosítja az intézmény. További felügyeletet - a törvényi előírásoknak megfelelő létszám esetén - biztosítunk a szülői igények figyelembe vételével alábbi rend szerint: Reggeli ügyelet: Délutáni ügyelet óráig 6.2. Az óraközi szünetek felügyeletét - a félévente meghatározott ügyeleti rend szerint - a pedagógusok látják el. Az ügyeleti rendben beosztott, vagy a helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Az ügyeleti rend beosztásért a feladattal megbízott igazgatóhelyettes a felelős Az a tanuló, akinek nincs első órája, köteles az aulában tartózkodni. 7. A tanulók feladatai saját környezetük rendbentartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola Szervezeti és működési szabályzatában, valamint a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért Az iskola közössége számít a hetesek és felelősök rendszeres munkájára A hetesek megbízatása egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A felelősök nevelőjükkel egyeztetve végzik feladatukat A hetesek feladatai: gondoskodás a tiszta tábláról és szivacsról, a szünetekben a tanterem szellőztetése, szemét összeszedése, az ügyeletes tanár munkájának segítése, értesítése problémás esetekben, az iskolavezetés értesítése, ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe. Ha az osztály nem tartózkodik a teremben köteles a villanyt lekapcsolni, az ablakokat zárni, a tisztaságot és a székek felrakását ellenőrizni, probléma esetén a pedagógusnak jelezni Minden tanuló köteles személyes környezetét és az általa használt helyiségeket tisztán és rendben tartani, a vizet és a villanyt takarékosan használni. A tanórák és foglalkozások végeztével saját padját kitakarítani, székét a padra feltenni. 19

20 7.6. Az iskola tanulói a számukra kijelölt helyen tartják utcai öltözéküket, táskájukat, váltócipőjüket. A váltócipő használata felsős tanulók számára ajánlott, alsós tanulók számára kötelező. (A tanév kezdetétől a tanév végéig.) 7.7. A tanórán kívüli iskolai, osztály, csoport rendezvények, diák-önkormányzati programok előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a tanulóközösségek tagjainak - a felelős pedagógusok irányításával - közre kell működniük. A rendezvényekért felelős pedagógusokat az iskolai munkaterv tartalmazza. 8. A tanulói hiányzás igazolása 8.1. A tanuló köteles a tanítási órákról, tanórán kívüli foglalkozásokról, rendezvényekről és a tanítás nélküli munkanapok programjairól való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi írással igazolni A szülő tanévenként 3 munkanapról való távolmaradást igazolhat, melyet a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Az ennél hosszabb idejű távolmaradásról a szülő írásbeli kérelmére az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait A mulasztás igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni, leadni a tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 3 tanítási napon belül. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását A tanuló tanítási óráról való igazolatlan késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az igazolatlan órákat az osztályfőnök a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba jegyzi be. A késéseket, igazolatlan órákat az osztályfőnök nyomon követi és felhívja a tanuló figyelmét az esetleges következményekre Igazolatlan késésnek számít, ha a tanuló a tanóra megkezdése után maximum 30 perccel később érkezik az órára. A tanórai maximum 30 perc késések idejét tantárgyanként össze kell adni, amennyiben ez az idő eléri a 45 percet, akkor a késés egy mulasztott órának minősül Tanóráról 30 percnél többet késő tanuló számára az óra igazolatlannak minősül, mert az óra 2/3-án nem vett részt, a munkába már nem tud érdemben bekapcsolódni. A tanuló az aulában várja meg a tanóra végét, ezzel biztosítja társai számára a tanítási óra zavartalanságához való jogot A mulasztott órák heti összesítését, igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel együtt jár el. Ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást is. Az 2. igazolatlan óra után értesítik a szülőket, a 3. igazolatlanul mulasztott óra után az iskola igazgatója írásbeli felhívással fordul a szülőhöz. A tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást 10 igazolatlan óra után kezdeményezi az iskola a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél Az intézmény képviseletében tanulmányi, kulturális, sport és egyéb versenyeken résztvevő tanulók hiányzását az iskola igazgatója igazolja. Nem tekinthető hiányzásnak, 20

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend 2012. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 Alapadatok:... 5 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 A Házirend személyi hatálya:... 6 1.2 A Házirend területi hatálya:...

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (részlet) 10. (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig.

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig. Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND 2009. szeptember Garaminé Szente Éva ig. A HÁZIREND hatálya A házirend előírásait az iskola minden tanulójának, pedagógusának,

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben